Üzleti jelentés 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti jelentés 2013."

Átírás

1 Üzleti jelentés I T T H O N V A G Y U N K, É R T É K E T T E R E M T Ü N K

2 Realitások 2013-ban A pénzügyi gazdasági válságból lassan kilábal az európai közösség, az elmúlt évek hazai er feszítései Magyarországon is kedvez jeleket mutatnak ban a GDP 1,2%-kal, a beruházások 4,9%-kal, az export 5%-kal n tt. Az infláció 1,7% volt, míg a munkanélküliség csökkent 10,4%-ra. A pénzintézeti szektor számos kihívással nézett szembe 2013-ban is, pl. devizahitelek fennálló problémája, a jövedelemtermelés nehézségei, a növeked adók, illetékek és a bankok kedvez tlen társadalmi megítélése. Mindezek közepette a bankszektor javított némiképpen a pozícióján, a takarékszövetkezetek fejl dése is átmenetileg kihívásokkal szembesült. Takarékunk számára rendkívül örvendetes tény, hogy az elmúlt 10 évben végzett felel sségteljes szakmai munkánk beérett. A évi stratégiai tervünk f bb célkit zéseit már december 31-re teljesítettük. Megkerülhetetlenné és meghatározóvá váltunk m ködési körzetünkben. Az elmúlt évben lépett életbe a évi CXXXV. törvény, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról. Ennek végrehajtása folyamatban van, a "szoros integráció" alapjainak lerakása zajlik, összhangban atakarékbank tulajdonosi szerkezetének átalakításával. A vállalkozások beruházási kedvét továbbra is az óvatosság jellemezte. A munkanélküliek magas száma, valamint a megfelel jövedelmi helyzet hiánya nem kedvezett a lakosság hitelképességének és hitelvállalási kedvének sem. A pénzügyi szektor fókuszában a stabilizáció, a megnövekedett problémás hitelállomány kezelése, a likviditás, a hitel-betét arány és a t kemegfelelési mutatók fegyelmezett menedzselése állt. A szabályozói környezet mindeközben a rendszer szint stabilitás, a felel s hitelezés (magatartáskódex, a lakossági eladósodottság, a devizahitelezés er teljes visszafogása), valamint a pénzügyi szektor kontrolljának er sítése irányába változott. Ebben a helyzetben számunkra továbbra is fontos feladat volt az elért pozíció meg rzése, a hatékony és ésszer gazdálkodás megvalósítása. Céljaink között szerepelt: A költségek optimalizálása, csökkentése. Az értékesítés fokozása, a meglév ügyfélbázis jobb kihasználása. A szövetkezeti értékek kommunikálása és er sítése. A tisztességes piaci magatartás és a korrekt ügyfél tájékoztatás elveinek megvalósítása. A folyamatos likviditás biztosítása. A t kepozíció er sítése. Összességében a Hungária Takarék 2013-as er feszítései sikerrel jártak, pénzintézetünk stabilan, az ügyfelek és a partnerek bizalmát meg rizve tovább fejl dött. Ezúton köszönetet mondok munkatársaimnak és ügyfeleinknek! Brauer János elnök-ügyvezet igazgató 2. oldal Üzleti jelentés

3 2013. Mérlegf összeg Mérlegf összeg alakulása (adatok ezer forintban) Mérlegf összegünk több mint ötszáz millió forintot növekedett, a felvett refinanszírozott hitelek emelkedésének köszönhet en. Az elmúlt két évben stratégiai c é l u n k a p i a c i j e l e n l é t ü n k meger sítése, az ügyfelek teljes t e r m é k p a l e t t á v a l t ö r t é n kiszolgálásának megteremtése és a min ségi munkavégzés. Saját t ke A Tak arék saját t kéje az év folyamán eredményességünknek köszönhet en 385 millió forinttal n tt. Fizet képességi mutatónk 24,84%-kal mintegy háromszorosa a törvényi minimumnak. T keellátottságunk biztosítja üzleti aktivitásunk alapját. Saját t ke alakulása (adatok ezer forintban) Jövedelmez ség Adózás el tti eredmény alakulása (adatok ezer forintban) Az adózás utáni eredmény saját t kéhez viszonyított aránya (ROE) 10,5%. A takarékszövetkezeti szektorban idén is kiemelked teljesítményt nyújtottunk e téren. A jelenlegi gazdasági helyzetben n e h é z m e g r i z n i a jövedelmez ségünket. A k ö l t s é g g a z d á l k o d á s, a kamatszintek alakulása nagy figyelmet és takarékos szemléletet igényel. Üzleti jelentés 3. oldal

4 Eszköz Az eszközoldal 31%-át a hitelállomány teszi ki, mely 2013-ban a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramból 1 milliárd forintos kihelyezés ellenére bruttóban több mint egy milliárd forinttal csökkent. Az ezek következtében felszabaduló többletforrást állampapírokba helyeztük ki. 7,335 3,651 Hitelállomány: e Ft (adatok milliárd forintban) Forrás A betétállományon belül n tt a vállalkozói betét aránya, a lakossági állomány viszont er teljesen csökkent. Ugyanakkor az értékpapír tevékenység keretében dinamikus emelkedés tapasztalható, a lakossági ügyfelek által egyre közkedveltebbek az állampapír illetve különböz befektetési alapok konstrukciói. Sikerként könyvelhet el, hogy a konkurencia nagyfokú nyomása mellett sikerült az állománytervet teljesíteni 571 millió forintos növekedéssel. Forrás oldalon a betétállomány 77%-ot tesz ki ami arányában a felvett hitelek állomány növekedése miatt kissé csökkent. Betétállomány: e Ft 4. oldal Üzleti jelentés

5 2013. Deviza üzletág A saját jogú deviza számlavezetési tevékenység továbbra is népszer ügyfeleink körében, különösen, hogy az új számlavezetési rendszerre átállás következtében lehet vé vált a rendszerb l deviza átutalási megbízások indítása. Bankkártya A készpénz nélküli fizetés ösztönzése érdekében tól bankkártyás vásárlási akciót indítottunk, visszavonásig, melynek keretében a bankkártyával végrehajtott vásárlás tranzakciós díja 0 Ft lett. 22 db, általunk üzemeltetett ATM-en keresztül juthatnak készpénzhez saját és más hitelintézet bankkártyával rendelkez ügyfelei. A bankkártyával végrehajtott forgalom (ügyfeleink által, ill. elfogadó eszközökön) az alábbiak szerint alakult: Darabszám Forgalom Kibocsátói tevékenység (saját bk) 108 % 110 % Elfogadói tevékenység (idegen bk) 113 % 121 % Összesen 109 % 113 % A saját kibocsátott bankkártyák forgalma 10 %-kal, míg az elfogadó eszközökön idegen bankkártyával bonyolított forgalom 21 %-os növekedést mutat, összességében a bankkártya forgalom közelíti a 15 mrd forintot. Csemete számla szeptemberében indult a TakarékMatrica Program, melynek során 425 darab számlát nyitottunk a gyerekeknek, ,- forint állományt kezeltünk december végéig. Értékpapír E tevékenység keretében 18%-os növekedést értünk el, az év végi állomány 5,9 milliárd Ft. A pozitív növekedés minden kirendeltségünknél tapasztalható volt. A évhez képest 373 millióval, 11%- kal n tt a befektetési jegyek állománya úgy, hogy a jegybanki alapkamat csökkentésnek köszönhet en az ügyfelek nagyobb hányada az állampapír vételét preferálta. Ezen érdekl dés alapján az állampapír állományunk a 2012-es évhez viszonyítottan 39%-os növekedést mutat. Fundamenta Kimagasló teljesítményt értünk el a lakás-takarékpénztári szerz déskötések terén, megszerezve ezzel az országos 4. helyezést. Az elmúlt évi jó teljesítményt követ en 1 milliárd 40 millió forint kötést realizáltunk. Tevékenységünket az új típusú együttm ködési megállapodás alapján végezzük, melynek keretében kiemelt képzési programban vehetnek részt munkatársaink, figyelembe véve a min ségi állományápolást. Üzleti jelentés 5. oldal

6 Biztosítás közvetítés Signal A év feladata a SIGNAL Biztosítóval kötött együttm ködési megállapodás továbbfejlesztése. A biztosítási díjbevétel 19,169 millió forint volt 2013-ban. A megvalósítás alapját a vagyonbiztosítások, élet- és balesetbiztosítások, valamint a Casco és KGFB értékesítése adta. KÖT Biztosító augusztusban bevezetésre került a TÉB biztosítás. A KÖT TÉB versenyben elért 1. helyezésünknek köszönhet en 11 munkatársunkat jutalmazták vásárlási utalvánnyal. Hitel Hitelállomány alakulása: A Takarék mérlegen belüli hitelállománya én 10,986 mrd Ft, 8,82%-kal alacsonyabb, mint a i bázis (12,049 mrd Ft). Az id szak alatt megsz n hiteleket új értékesítésekkel nem sikerült pótolni. Továbbra is bizonytalan a gazdasági környezet alakulása, a hiteligényl k fizet képessége és készsége nem javult olyan mértékben, ahogyan vártuk. A Növekedési Hitelprogram gazdaságélénkít hatását viszont érzékeli Takarékunk, bár az els ütemben a hitelfelvétel közel 44 %-a (492 m Ft) saját hitel kiváltás volt, így hitelállomány növekedést csak kis mértékben eredményezett év kiemelt termékei: Gazdahitelek: Itt az állomány 1,006 mrd Ft, valamivel a évi állomány alatt. A kismérték csökkenés az Agrár Széchenyi Kártya szívó hatásának tudható be. Agrár Széchenyi Kártya: folyamán 185,5 m Ft összeg Agrár Széchenyi Kártya kihelyezett állománnyal bírt atakarék. Széchenyi Kártya: E termék tekintetében a 1,153 mrd Ft állománnyal zártuk az évet, amely mintegy 124 mft csökkenést mutat az el z évihez képest. Refinanszírozott hitelek: A Takarékszövetkezet jelent s, mrd Ft refinanszírozott hitelállománnyal rendelkezik. A refinanszírozási forrásokat a Magyar Fejlesztési Banktól és a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrtt l vette igénybe a Takarékszövetkezet, illetve ebbe a kategóriába tartozok a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Hitelprogram (NHP) is, amelyre a forrást a Magyar Takarékszövetkezeti Bankon keresztül az MNB biztosította december 31-én a Takarék 1,413 mrd Ft MFB és 337 m Ft MV Zrt által rendelkezésre bocsátott forrással, illetve ezeknek a forrásoknak a terhére kihelyezett hitelállománnyal rendelkezett. Tovább b vítette Takarékunk hitelpalettáját úgy, hogy a Takarék a takarékszövetkezetek közül az országban els ként kötött refinanszírozási szerz dést az EximBankkal, ennek keretében 100 ezer Euró összeg került folyósításra. 6. oldal Üzleti jelentés

7 2013. Önkormányzatok és civil szféra 2013-ban kett!vel növekedett önkormányzati partnereink száma Mecsekpölöske és Bodolyabér csatlakozásával, így már 46 önkormányzat és 3 kistérségi társulás pénzforgalmi számláját vezetjük. Önkormányzatainknak teljes kör! banki szolgáltatást nyújtunk. A Leader Helyi Akciócsoportokon keresztül meghatározó résztvev"i vagyunk a$vidékfejlesztésnek% a m!ködési területünkön megfogalmazódó gazdasági, társadalmi és környezeti problémák megoldásában. Az együttgondolkodás mentén napi kapcsolatban állunk több mint száz településsel, azok önkormányzataival, civilszervezeteivel és vállalkozóival. $Önkormányzati Klubunk#a tavalyi évben két sikeres rendezvényt tartott. Januárban Dr. Berczik Ábel osztályvezet! (Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek F!osztálya) az önkormányzatok évi finanszírozási lehet!ségeir!l és kötelezettségvállalási korlátairól tartott el!adást. Az áprilisi t a l á l k o z ó n D r. B a l á z s G é z a n y e l v é s z p r o f e s s z o r ( E LT E BTK,tanszékvezet! egyetemi tanár) a sikeres közszereplés el!feltételeit és a nyilvános megszólalás buktatóit ismertette a résztvev! polgármesterekkel. Sikeresen lezárult a tíz évvel ezel! tt indított szennyvízközm"fejlesztési beruházás, amelyben a Takarékunk is nagy szerepet vállalt. A Nyugat-Völgységben és a Kelet-Mecsekben 12 településen közel 2000 lakóingatlannál épült ki a szennyvízhálózat több milliárd forint értékben. Érintett települések száma Összes érdekeltségi egység száma Együttes beruházási érték ,- Ft Teljes konzorciális hitel ,- Ft Hungária Takarék hitelek ,- Ft Önkormányzati és civil kapcsolataink tartós sikerének meg"rzéséhez elengedhetetlen Takarékunk állandó elkötelezettsége a helyi értékek mellett! Üzleti jelentés 7. oldal

8 Országos Takarékszövetkezeti Borverseny 2013-ban immár tizenötödik alkalommal került megrendezésre az ország harmadik legrangosabb bormustrájának számító Országos Takarékszövetkezeti Borverseny. Missziója: segíteni a borászatban érintett, a takarékszövetkezeti szektorral szoros partneri/üzleti kapcsolatbank álló ügyfelek piaci fejl!dését. A verseny külön értéke, hogy a legkisebb pincészetek számára is elérhet!vé teszi az országos szint" és nemzetközi színvonalú megmérettetést, segítve ezzel a piacra jutásukat. Takarékunk színeiben induló borászok ismét felülmúlták az el!z! évi eredményeket. A szekszárdi borvidék bizonyult a legeredményesebbnek, hiszen a 48 aranyéremb!l 13-at a szekszárdi borászok vihettek haza. M"ködési körzetünk b!vülésének köszönhet!en idén a Villányi borvidékr!l is képviselték Takarékunkat neves borászatok. A Bodri Pincészet 2009-es évjáratú Szekszárdi Optimus Gold bora a $Takarékszövetkezetek bora 2013%kitüntet! címben részesült. Aranyéremmel jutalmazták a Mészáros Borház Kft., a Matias Borászat Kft., Prantner Ferenc, a Bodri Pincészet, a Németh János Pincészet, a Ferger-Módos Borászat, a Keller Pince, a Szeleshát "1888" Kft., a Schieber Pincészet, a "Bock Borászat" Kft., aweninger & Gere Kft., atüske Pince és Fritz Pincészet termékeit. Családi nap Hetvehelyen Idén is gyönyör" környezetben, Hetvehelyen került megrendezésre a nyári családi nap. A jó hangulatról a Mecsek Íjász Egyesület és a Dombóvári Kutyás Egyesület gondoskodott. Az íjászkodáson és a kutyás bemutatón kívül nagy népszer"ségnek örvendett a horgász verseny. A kit" n! programok alatt a mikrocentrumok szak ácsai a t" zhely mellett serénykedtek. Az elkészült ételeket az üzemi tanács tagjai értékelték, döntésük alapján els! helyezést ért el a bonyhádi központ, második helyen végzett a bonyhádi mikrocentrum, míg a többi csapat holtversenyben a harmadik helyet szerezte meg. 8. oldal Üzleti jelentés

9 2013. Kedvez!bb hitelkondíciók A szövetkezeti hitelintézetek között az országban els!ként a Hungária Takarék írt alá együttm"ködési keret megállapodást a Magyar Export-inport Bank Zrtvel. Ennek eredményeként az exportra termel! kis,- és középvállalkozásoknak kedvez! hitelt tudunk biztosítani. Takarék és az Ifjúság PénzSztár verseny Az idei évben els! alkalommal került megrendezésre a PénzSztár verseny, az els! Országos Középiskolai PénzügyiGazdasági Verseny, melynek célja a középiskolás diákok általános pénzügyi-gazdasági m" veltségének, tájékozottságának felmérése és ismereteinek további b!vítése annak érdekében, hogy a fiatalok felismerjék saját felel!sségüket az értékteremt! munka, a javakkal való ésszer" gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás területén. A versenyre 1120 jelentkezés érkezett Magyarország területér!l, valamint a határon túli magyarlakta településekr!l. A bonyhádi Pet!fi Sándor Evangélikus Gimnázium csapata végül az el!kel! 9. helyezést érte el. #Hogyan építenéd fel saját vállalkozásodat?$ A Hungária Takarék a Szent László TISZK-kel együttm"ködésben idén 3. alkalommal írt ki vállalkozási témájú, prezentációs pályázatot a középiskolás diákok számára. Takarékunk konzultációs lehet!séget biztosított a felkészül! gyerekek részére, valamint a pályázat elbírálásában és a díjazásban is részt vett. Üzleti jelentés 9. oldal

10 Kitüntetések Kiemelked munkájuk elismeréseként két kollégánk vehette át a Dél-dunántúli Takarékszövetkezetek Szövetsége Szövetkezeti Munkáért kitüntetését Pécsett, a Szövetség küldöttgy lésén. Schumacher Mártonné, Mariann immáron 25 éve dolgozik takarékunknál. Lelkiismeretes, pontos, példaérték munkája elismeréséül részesült a kitüntetésben. Fábián László évek óta a Hungária Tak arék N a g y m á nyok i k i re n d e l t s é g é n e k d o l g ozója. Értékesítés terén országos szinten is kiemelked sikereket ért el. Kitartásának és felel sségteljes, ügyfélközpontú munkájának köszönhet en márciusától a nagymányoki kirendeltség vezet jeként látja el munkáját. Elismerések A szakmai munkánk gyümölcse ismét beérett, hiszen a Pénzügyi Szer vezetek Állami Felügyeletének Aranykönyve szerint az el z évhez hasonlóan a Hungária Takarék lett a legeredményesebb a szövetkezeti hitelintézetek között. Sikeres pályázati képzés Az Európai Unió és a magyar állam által finanszírozott több mint 21 millió Ft-os projekt keretében 120 órás Értékesítési ügyfélszolgálati ügyintéz képzésben vehetett részt 74 munkatársunk. A 2013-ban kezd dött képzés felölelte a jelenlegi piaci környezet elemzését, a problémák megismerését segít kommunikációs technikák elsajátítását, azok kezelésének, megoldásának módját és az öngondoskodás filozófiáját. Mindez olyan ismeret, mely szükséges, a hozzánk f o r d u l ó k c é l j a i n a k, p r o b l é m á i n a k p o n t o s megér téséhez illetve ahhoz, hogy a lehet legkedvez bb, legegyszer bb megoldásokat javasolhassák kollégáink a partnereinknek. Ezt tekintjük sikereink alapjának, mert ez a mi közös érdekünk. 10. oldal Üzleti jelentés

11 2013. Rendezvények Tarka Marhafesztivál Immáron XIII. alkalommal került megrendezésre a bonyhádi Tarka Marhafesztivál. A rendezvény els! napján a XVII. agrárfórumot követ!en feltálalták a Tarka Marhafesztivál specialitását, a sült ökröt az érkez! vendégek részére. A nap folyamán rengeteg program várta a látogatókat a könny" zenei m"soroktól kezdve a helyi tánccsoportokon túl a sztár fellép!kig. A szombati nap a f!zés jegyében telt, idén több mint 70 csapat nevezett a$tarka F!z!cske%megmérettetésre. A fesztivál ezúttal istakarékunk támogatásával valósult meg. Agrár roadshow Ebben az évben is konzultációs sorozatot tartottunk a a vidék gazdálkodói számára. Takarékunk immár 10 éve végzi a partnerek megkeresését. Meggy!z!désünk, hogy hatékonyan csak így lehet információt megosztani a velünk együttm"köd!kkel. A híreket, az új dolgokat házhoz visszük, mi megyünk el egy-egy nagyobb vonzáskörzetet jelent! településre, ahol személyesen találkozhatunk ügyfeleinkkel. Az idei kezdeményezéssel 5 helyre jutottunk el. Innováció az informatikában Egy újabb fontos lépést tettünk azzal, hogy 12 év után teljes egészében megújítottuk informatik ai rendszerünket, banki technológiánkat ezáltal a korábbihoz képest is komplexebb szolgáltatást biztosítunk ügyfeleinknek. A Moon-Sol rendszer a legmodernebb informatikai és banki folyamatszervezési elvek szerint m"ködik, tartalmazza a hitelszövetkezeti és pénzintézeti szektor minden olyan elvárását, ami ahhoz kell, hogy a legmagasabb színvonalú kiszolgáláshoz jussanak az ügyfeleink. Üzleti jelentés 11. oldal

12 Kirendeltségek IREGSZEMCSE Aparhant Kossuth u. 32. Tel/Fax: 74/ Bonyhád Szabadság tér 9. Lakossági: 74/ Vállalkozói : 74/ Deviza: 74/ Dombóvár Hunyadi tér 42. Tel /fax: 74/ Egyházaskozár Fő tér 4/A. Telefon: 72/ Györe Petőfi u. 10. Tel/fax: 74/ Iregszemcse Bartók Béla u. 1. Tel: 74/ Kárász Petőfi S. utca 36. Telefon: 72/ Lengyel Petőfi S. utca 23. Telefon: 74/ Mágocs Szabadság u. 23. Telefon: 72/ Fax: 72/ Magyarszék Sásd Kossuth u. 49. Rákóczi u. 26. Telefon: 72/ Telefon: 72/ Mindszentgodisa Fax: 72/ Kossuth u. 67. Szakály Telefon: 72/ Fő út. 79. Nagymányok Telefon: 74/ Petőfi u. 96. Fax: 74/ Telefon: 74/ Szászvár Fax: 74/ Május 1. tér 5. Fax: 74/ Telefon: 72/ Pécs I. sz. kirend. Fax: 72/ Király u. 66. Szekszárd Telefon: 72/ Széchenyi u. 62. Fax: 72/ Telefon: 74/ Pécs II. sz. kirend. Fax: 74/ Ybl M. u. 7/b. Hitel: 74/ Telefon: 72/ Tamási Fax: 72/ Szabadság u. 41./b. Pécsvárad Telefon: 74/ Kossuth L. utca 30. Fax: 74/ Telefon: 72/ Tevel Fax: 72/ Fő utca 396. Regöly Telefon: 74/ Hunyadi u. 2. Váralja Telefon: 74/ Kossuth u Fax: 74/ Tel/Fax: 74/ Vásárosdombó Rákóczi u.32. Telefon: 72/ FACEBOOK. COM/HUNGARIATAKAREK Hungária Takarék Központja 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. Telefon: 06-74/ Fax: 06-74/ Bonyhád központ 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. Telefon: 74/ Fiókvezet ő: Kiss Györgyi Dombóvár kirendeltség Dombóvár, Hunyadi tér 42. Telefon: 74/ Fiókvezet ő: Ingula Tamás Kárász Betétgyűjtő Pénztár 7333 Kárász, Petőfi Sándor u. 36. Telefon: 72/ Fiókvezet ő: Mezei Attiláné Lengyel Betétgyűjtő Pénztár 7184 Lengyel, Petőfi S. u. 23. Telefon: 74/ Fiókvezet ő: Guzserné Kolozsi Anita Egyházaskozár Betétgyűjtő Pénztár 7347 Egyházaskozár, Főtér 4/A. Telefon: 72/ Fiókvezet ő: Gyurka Vilmosné Iregszemcse Betétgyűjtő Pénztár 7095 Iregszemcse Bartók B. u. 1. Telefon: 74/ Fiókvezet ő: Horváthné Bokros Julianna Mágocs kirendeltség 7342 Mágocs, Szabadság u. 23. Telefon: 72/ Fiókvezet ő: Soósné Albert Beáta Magyarszék Betétgyűjtő Pénztár 7396 Magyarszék, Kossuth u. 49. Telefon: 72/ Fiókvezet ő: Blumenschein Andrea 12. oldal Üzleti jelentés

13 2013. Mindszentgodisa Betétgyűjtő Pénztár 7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 67. Telefon: 72/ Fiókvezető: Nidermayerné Zákányi Angéla Nagymányok kirendeltség 7355 Nagymányok, Petőfi u. 96. Telefon: 74/ Fiókvezető: Fábián László Pécsvárad kirendeltség Váralja Betétgyűjtő Pénztár 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u Váralja, Kossuth u Telefon: 72/ Telefon: 74/ Fiókvezető: Schveibert Anna Fiókvezető: Hanzel Ernőné Sásd kirendeltség Aparhant Betétgyűjtő Pénztár 7370 Sásd, Rákóczi u Aparhant, Kossuth u. 32. Telefon: 72/ Telefon: 74/ Fiókvezető: Szabó Angelika Fiókvezető: Gáspár Imréné Szászvár kirendeltség Györe Betétgyűjtő Pénztár 7349 Szászvár, Május 1. tér Györe, Petőfi u. 10. Telefon: 74/ Telefon: 74/ Fiókvezető: Radics Ferenc Fiókvezető: Végvári Attiláné Szekszárd kirendeltség 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 62. Telefon: 74/ Fiókvezető: Molnár Ibolya Tamási kirendeltség 7090 Tamási, Szabadság u. 41. Telefon: 74/ Fiókvezető: Horváthné Dani Mónika Tevel kirendeltség Szakály Betétgyűjtő Pénztár 7181 Tevel, Főu Szakály, Fő út 79. Telefon: 74/ Telefon: 74/ Fiókvezető: Balogh Erzsébet Fiókvezető: Ritt Adrienn Vásárosdombó Betétgyűjtő Pénztár Regöly Betétgyűjtő Pénztár 7362 Vásárosdombó, Rákóczi u Regöly, Hunyadi u. 2. Telefon: 72/ Telefon: 74/ Fiókvezető: Vad Orsolya Fiókvezető: Balogh Józsefné Pécs I. sz. kirendeltség Pécs II. sz. kirendeltség 7626 Pécs, Király utca Pécs, Ybl Miklós utca 7/b Telefon: 72/ Telefon: 72/ Fiókvezető: Schveibert Anna Fiókvezető: Schveibert Anna Üzleti jelentés 13. oldal

14 Mérleg adatok ezer forintban S.sz. Megnevezés év év Eszközök Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is Részvények és más változó kamatozású értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék (+,-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény (+,-) Források összesen oldal Üzleti jelentés

15 2013. Eredménykimutatás adatok ezer forintban S.sz. Megnevezés év év Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) Bevételek értékpapírokból Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységből Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből Értékvesztés-követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés és befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Rendkívüli bevételek Rendkívüli kiadások Rendkívüli eredmény (16-17) Adózás előtti eredmény (+, -15+, -18) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (+, ) Általános tartalékképzés, felhasználás (+,-) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Mérlet szerinti eredmény (+, -21/ ) Üzleti jelentés 15. oldal

16 Hungária Takarék Bonyhád központ: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. Telefon: 0674/ Fax: 0674/ web: I T T H O N V A G Y U N K, É R T É K E T T E R E M T Ü N K

Üzleti jelentés 2011.

Üzleti jelentés 2011. 2011. Feladatokra készen! Számos hazai és nemzetközi felmérés bizonyítja, hogy a Takarékszövetkezetek ügyfelei a legelégedettebbek bankjukkal. Így van ez a Völgység-Hegyhát Takaréknál is: a közelmúltban

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2009 2009

ÉVES JELENTÉS 2009 2009 29 ÉVES JELENTÉS 29 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 1 12 13 16 16 16 18 21 24 25 27 3 3 3 32 35 38 39 41 46 47 Főbb mutatók, minősítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez CSR tevékenység

Részletesebben

1. Elnöki köszöntő. 2. Növekedési stratégiánk. 3. Bővülő fiókhálózatunk. 4. Lakossági Ügyfélkörünk. 5. Vállalkozói és nonprofit szektor

1. Elnöki köszöntő. 2. Növekedési stratégiánk. 3. Bővülő fiókhálózatunk. 4. Lakossági Ügyfélkörünk. 5. Vállalkozói és nonprofit szektor Szigetvár Pécs Kecskemét Balatonföldvár Beszámoló Üzleti jelentés 212 tartalom elnöki köszöntő 1. Elnöki köszöntő 2. Növekedési stratégiánk 3. Bővülő fiókhálózatunk 4. Lakossági Ügyfélkörünk 5. Vállalkozói

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010 2010

ÉVES JELENTÉS 2010 2010 21 ÉVES JELENTÉS 21 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 6 CSR tevékenység 9 A gazdasági környezet és a bankszektor 21-ben 1 Üzletági

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója a 2014. üzleti évről

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója a 2014. üzleti évről A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója a 2014. üzleti évről 1. Makrogazdasági környezet Legfontosabb mutatószámok változása: 2010 2011 2012 2013 2014 GDP % 1,1 1,7-1,7 1,2 3,6

Részletesebben

Beszámoló 2010 A Szigetvári Takarék 2009. évi üzleti jelentése Itthon vagyunk, értéket teremtünk www.szigetvaritakarek.hu

Beszámoló 2010 A Szigetvári Takarék 2009. évi üzleti jelentése Itthon vagyunk, értéket teremtünk www.szigetvaritakarek.hu Beszámoló 2010 A Szigetvári Takarék 2009. évi üzleti jelentése Elnöki köszöntő Tisztelt Tisztségviselőink, Ügyfeleink, Partnereink! Hagyománnyá vált Nálunk az elmúlt gazdasági évről szóló Éves Jelentés

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015. június 30.

Féléves jelentés. 2015. június 30. Féléves jelentés 2015. június 30. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) VEZETŐSÉGI JELENTÉS I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2012/2013. Budapest, 2012. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék Általános információk 3 I. A kibocsátó

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE Zsibrita Lászlóné elnök-ügyvezető sk. Nádai Árpádné ügyvezető sk. A Takarékszövetkezet 2014. évi üzleti jelentése 2013 végén befejeződött

Részletesebben

éves jelentés 2012 2012 1

éves jelentés 2012 2012 1 éves jelentés 2012 2012 1 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 6 CSR tevékenység 9 A gazdasági környezet és a bankszektor 2012-ben 10

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS AZ IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS AZ IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. napirendi pont BESZÁMOLÓ A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS AZ IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Készítette: Pénzes Lászlóné az Igazgatóság elnöke

Részletesebben

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012.

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012. Kötvény Kibocsátá si Isme r t e tő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012. A Kötvény Kibocsátási Program keretében kibocsátandó Kötvények a szokásostól eltérő

Részletesebben

KSH: 10046319-6512-122-19. Cg.: 19-02-000338. Forrás Takarékszövetkezet

KSH: 10046319-6512-122-19. Cg.: 19-02-000338. Forrás Takarékszövetkezet KSH: 10046319-6512-122-19 Cg.: 19-02-000338 Forrás Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG KSH: 10116058-6419-122-12 Cg.: 12-02-000365 Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet M É R L E G S.sz. M e g n e v

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 3 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2011-ben. 4 Piaci pozíciók alakulása. 4 Gépjármû-finanszírozás

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 3 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2011-ben. 4 Piaci pozíciók alakulása. 4 Gépjármû-finanszírozás 2011 TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 3 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2011-ben 4 Piaci pozíciók alakulása 4 Gépjármû-finanszírozás 6 Termelôeszköz-finanszírozás 7 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött

Részletesebben

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti jelentése A Takarékszövetkezeti Integráció jelentős változásokon ment keresztül a 2013-as esztendő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Somogy Takarék Szövetkezet Igazgatósága BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A Somogy Takarék Szövetkezet éves üzletpolitikai céljaihoz alapot az egyesüléskor elfogadott stratégiai

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Szendrő és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 3752 Szendrő, Hősök tere 2. sz. Cg.: 05-02-000281 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Üzleti jelentés... TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉS FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése Budapest, 2015. április 1. AZ FHB JELZÁLOGBANK

Részletesebben

Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33

Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33 Tartalom Köszöntô 5 A Bank gazdasági környezete 6 MFB Rt.: jegyzett tôke, saját tôke és mérlegfôösszeg 7 Független Könyvvizsgálói Jelentés 8 A magyar számviteli elôírások szerint összeállított mérleg 9

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben