Üzleti jelentés 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti jelentés 2013."

Átírás

1 Üzleti jelentés I T T H O N V A G Y U N K, É R T É K E T T E R E M T Ü N K

2 Realitások 2013-ban A pénzügyi gazdasági válságból lassan kilábal az európai közösség, az elmúlt évek hazai er feszítései Magyarországon is kedvez jeleket mutatnak ban a GDP 1,2%-kal, a beruházások 4,9%-kal, az export 5%-kal n tt. Az infláció 1,7% volt, míg a munkanélküliség csökkent 10,4%-ra. A pénzintézeti szektor számos kihívással nézett szembe 2013-ban is, pl. devizahitelek fennálló problémája, a jövedelemtermelés nehézségei, a növeked adók, illetékek és a bankok kedvez tlen társadalmi megítélése. Mindezek közepette a bankszektor javított némiképpen a pozícióján, a takarékszövetkezetek fejl dése is átmenetileg kihívásokkal szembesült. Takarékunk számára rendkívül örvendetes tény, hogy az elmúlt 10 évben végzett felel sségteljes szakmai munkánk beérett. A évi stratégiai tervünk f bb célkit zéseit már december 31-re teljesítettük. Megkerülhetetlenné és meghatározóvá váltunk m ködési körzetünkben. Az elmúlt évben lépett életbe a évi CXXXV. törvény, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról. Ennek végrehajtása folyamatban van, a "szoros integráció" alapjainak lerakása zajlik, összhangban atakarékbank tulajdonosi szerkezetének átalakításával. A vállalkozások beruházási kedvét továbbra is az óvatosság jellemezte. A munkanélküliek magas száma, valamint a megfelel jövedelmi helyzet hiánya nem kedvezett a lakosság hitelképességének és hitelvállalási kedvének sem. A pénzügyi szektor fókuszában a stabilizáció, a megnövekedett problémás hitelállomány kezelése, a likviditás, a hitel-betét arány és a t kemegfelelési mutatók fegyelmezett menedzselése állt. A szabályozói környezet mindeközben a rendszer szint stabilitás, a felel s hitelezés (magatartáskódex, a lakossági eladósodottság, a devizahitelezés er teljes visszafogása), valamint a pénzügyi szektor kontrolljának er sítése irányába változott. Ebben a helyzetben számunkra továbbra is fontos feladat volt az elért pozíció meg rzése, a hatékony és ésszer gazdálkodás megvalósítása. Céljaink között szerepelt: A költségek optimalizálása, csökkentése. Az értékesítés fokozása, a meglév ügyfélbázis jobb kihasználása. A szövetkezeti értékek kommunikálása és er sítése. A tisztességes piaci magatartás és a korrekt ügyfél tájékoztatás elveinek megvalósítása. A folyamatos likviditás biztosítása. A t kepozíció er sítése. Összességében a Hungária Takarék 2013-as er feszítései sikerrel jártak, pénzintézetünk stabilan, az ügyfelek és a partnerek bizalmát meg rizve tovább fejl dött. Ezúton köszönetet mondok munkatársaimnak és ügyfeleinknek! Brauer János elnök-ügyvezet igazgató 2. oldal Üzleti jelentés

3 2013. Mérlegf összeg Mérlegf összeg alakulása (adatok ezer forintban) Mérlegf összegünk több mint ötszáz millió forintot növekedett, a felvett refinanszírozott hitelek emelkedésének köszönhet en. Az elmúlt két évben stratégiai c é l u n k a p i a c i j e l e n l é t ü n k meger sítése, az ügyfelek teljes t e r m é k p a l e t t á v a l t ö r t é n kiszolgálásának megteremtése és a min ségi munkavégzés. Saját t ke A Tak arék saját t kéje az év folyamán eredményességünknek köszönhet en 385 millió forinttal n tt. Fizet képességi mutatónk 24,84%-kal mintegy háromszorosa a törvényi minimumnak. T keellátottságunk biztosítja üzleti aktivitásunk alapját. Saját t ke alakulása (adatok ezer forintban) Jövedelmez ség Adózás el tti eredmény alakulása (adatok ezer forintban) Az adózás utáni eredmény saját t kéhez viszonyított aránya (ROE) 10,5%. A takarékszövetkezeti szektorban idén is kiemelked teljesítményt nyújtottunk e téren. A jelenlegi gazdasági helyzetben n e h é z m e g r i z n i a jövedelmez ségünket. A k ö l t s é g g a z d á l k o d á s, a kamatszintek alakulása nagy figyelmet és takarékos szemléletet igényel. Üzleti jelentés 3. oldal

4 Eszköz Az eszközoldal 31%-át a hitelállomány teszi ki, mely 2013-ban a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramból 1 milliárd forintos kihelyezés ellenére bruttóban több mint egy milliárd forinttal csökkent. Az ezek következtében felszabaduló többletforrást állampapírokba helyeztük ki. 7,335 3,651 Hitelállomány: e Ft (adatok milliárd forintban) Forrás A betétállományon belül n tt a vállalkozói betét aránya, a lakossági állomány viszont er teljesen csökkent. Ugyanakkor az értékpapír tevékenység keretében dinamikus emelkedés tapasztalható, a lakossági ügyfelek által egyre közkedveltebbek az állampapír illetve különböz befektetési alapok konstrukciói. Sikerként könyvelhet el, hogy a konkurencia nagyfokú nyomása mellett sikerült az állománytervet teljesíteni 571 millió forintos növekedéssel. Forrás oldalon a betétállomány 77%-ot tesz ki ami arányában a felvett hitelek állomány növekedése miatt kissé csökkent. Betétállomány: e Ft 4. oldal Üzleti jelentés

5 2013. Deviza üzletág A saját jogú deviza számlavezetési tevékenység továbbra is népszer ügyfeleink körében, különösen, hogy az új számlavezetési rendszerre átállás következtében lehet vé vált a rendszerb l deviza átutalási megbízások indítása. Bankkártya A készpénz nélküli fizetés ösztönzése érdekében tól bankkártyás vásárlási akciót indítottunk, visszavonásig, melynek keretében a bankkártyával végrehajtott vásárlás tranzakciós díja 0 Ft lett. 22 db, általunk üzemeltetett ATM-en keresztül juthatnak készpénzhez saját és más hitelintézet bankkártyával rendelkez ügyfelei. A bankkártyával végrehajtott forgalom (ügyfeleink által, ill. elfogadó eszközökön) az alábbiak szerint alakult: Darabszám Forgalom Kibocsátói tevékenység (saját bk) 108 % 110 % Elfogadói tevékenység (idegen bk) 113 % 121 % Összesen 109 % 113 % A saját kibocsátott bankkártyák forgalma 10 %-kal, míg az elfogadó eszközökön idegen bankkártyával bonyolított forgalom 21 %-os növekedést mutat, összességében a bankkártya forgalom közelíti a 15 mrd forintot. Csemete számla szeptemberében indult a TakarékMatrica Program, melynek során 425 darab számlát nyitottunk a gyerekeknek, ,- forint állományt kezeltünk december végéig. Értékpapír E tevékenység keretében 18%-os növekedést értünk el, az év végi állomány 5,9 milliárd Ft. A pozitív növekedés minden kirendeltségünknél tapasztalható volt. A évhez képest 373 millióval, 11%- kal n tt a befektetési jegyek állománya úgy, hogy a jegybanki alapkamat csökkentésnek köszönhet en az ügyfelek nagyobb hányada az állampapír vételét preferálta. Ezen érdekl dés alapján az állampapír állományunk a 2012-es évhez viszonyítottan 39%-os növekedést mutat. Fundamenta Kimagasló teljesítményt értünk el a lakás-takarékpénztári szerz déskötések terén, megszerezve ezzel az országos 4. helyezést. Az elmúlt évi jó teljesítményt követ en 1 milliárd 40 millió forint kötést realizáltunk. Tevékenységünket az új típusú együttm ködési megállapodás alapján végezzük, melynek keretében kiemelt képzési programban vehetnek részt munkatársaink, figyelembe véve a min ségi állományápolást. Üzleti jelentés 5. oldal

6 Biztosítás közvetítés Signal A év feladata a SIGNAL Biztosítóval kötött együttm ködési megállapodás továbbfejlesztése. A biztosítási díjbevétel 19,169 millió forint volt 2013-ban. A megvalósítás alapját a vagyonbiztosítások, élet- és balesetbiztosítások, valamint a Casco és KGFB értékesítése adta. KÖT Biztosító augusztusban bevezetésre került a TÉB biztosítás. A KÖT TÉB versenyben elért 1. helyezésünknek köszönhet en 11 munkatársunkat jutalmazták vásárlási utalvánnyal. Hitel Hitelállomány alakulása: A Takarék mérlegen belüli hitelállománya én 10,986 mrd Ft, 8,82%-kal alacsonyabb, mint a i bázis (12,049 mrd Ft). Az id szak alatt megsz n hiteleket új értékesítésekkel nem sikerült pótolni. Továbbra is bizonytalan a gazdasági környezet alakulása, a hiteligényl k fizet képessége és készsége nem javult olyan mértékben, ahogyan vártuk. A Növekedési Hitelprogram gazdaságélénkít hatását viszont érzékeli Takarékunk, bár az els ütemben a hitelfelvétel közel 44 %-a (492 m Ft) saját hitel kiváltás volt, így hitelállomány növekedést csak kis mértékben eredményezett év kiemelt termékei: Gazdahitelek: Itt az állomány 1,006 mrd Ft, valamivel a évi állomány alatt. A kismérték csökkenés az Agrár Széchenyi Kártya szívó hatásának tudható be. Agrár Széchenyi Kártya: folyamán 185,5 m Ft összeg Agrár Széchenyi Kártya kihelyezett állománnyal bírt atakarék. Széchenyi Kártya: E termék tekintetében a 1,153 mrd Ft állománnyal zártuk az évet, amely mintegy 124 mft csökkenést mutat az el z évihez képest. Refinanszírozott hitelek: A Takarékszövetkezet jelent s, mrd Ft refinanszírozott hitelállománnyal rendelkezik. A refinanszírozási forrásokat a Magyar Fejlesztési Banktól és a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrtt l vette igénybe a Takarékszövetkezet, illetve ebbe a kategóriába tartozok a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Hitelprogram (NHP) is, amelyre a forrást a Magyar Takarékszövetkezeti Bankon keresztül az MNB biztosította december 31-én a Takarék 1,413 mrd Ft MFB és 337 m Ft MV Zrt által rendelkezésre bocsátott forrással, illetve ezeknek a forrásoknak a terhére kihelyezett hitelállománnyal rendelkezett. Tovább b vítette Takarékunk hitelpalettáját úgy, hogy a Takarék a takarékszövetkezetek közül az országban els ként kötött refinanszírozási szerz dést az EximBankkal, ennek keretében 100 ezer Euró összeg került folyósításra. 6. oldal Üzleti jelentés

7 2013. Önkormányzatok és civil szféra 2013-ban kett!vel növekedett önkormányzati partnereink száma Mecsekpölöske és Bodolyabér csatlakozásával, így már 46 önkormányzat és 3 kistérségi társulás pénzforgalmi számláját vezetjük. Önkormányzatainknak teljes kör! banki szolgáltatást nyújtunk. A Leader Helyi Akciócsoportokon keresztül meghatározó résztvev"i vagyunk a$vidékfejlesztésnek% a m!ködési területünkön megfogalmazódó gazdasági, társadalmi és környezeti problémák megoldásában. Az együttgondolkodás mentén napi kapcsolatban állunk több mint száz településsel, azok önkormányzataival, civilszervezeteivel és vállalkozóival. $Önkormányzati Klubunk#a tavalyi évben két sikeres rendezvényt tartott. Januárban Dr. Berczik Ábel osztályvezet! (Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek F!osztálya) az önkormányzatok évi finanszírozási lehet!ségeir!l és kötelezettségvállalási korlátairól tartott el!adást. Az áprilisi t a l á l k o z ó n D r. B a l á z s G é z a n y e l v é s z p r o f e s s z o r ( E LT E BTK,tanszékvezet! egyetemi tanár) a sikeres közszereplés el!feltételeit és a nyilvános megszólalás buktatóit ismertette a résztvev! polgármesterekkel. Sikeresen lezárult a tíz évvel ezel! tt indított szennyvízközm"fejlesztési beruházás, amelyben a Takarékunk is nagy szerepet vállalt. A Nyugat-Völgységben és a Kelet-Mecsekben 12 településen közel 2000 lakóingatlannál épült ki a szennyvízhálózat több milliárd forint értékben. Érintett települések száma Összes érdekeltségi egység száma Együttes beruházási érték ,- Ft Teljes konzorciális hitel ,- Ft Hungária Takarék hitelek ,- Ft Önkormányzati és civil kapcsolataink tartós sikerének meg"rzéséhez elengedhetetlen Takarékunk állandó elkötelezettsége a helyi értékek mellett! Üzleti jelentés 7. oldal

8 Országos Takarékszövetkezeti Borverseny 2013-ban immár tizenötödik alkalommal került megrendezésre az ország harmadik legrangosabb bormustrájának számító Országos Takarékszövetkezeti Borverseny. Missziója: segíteni a borászatban érintett, a takarékszövetkezeti szektorral szoros partneri/üzleti kapcsolatbank álló ügyfelek piaci fejl!dését. A verseny külön értéke, hogy a legkisebb pincészetek számára is elérhet!vé teszi az országos szint" és nemzetközi színvonalú megmérettetést, segítve ezzel a piacra jutásukat. Takarékunk színeiben induló borászok ismét felülmúlták az el!z! évi eredményeket. A szekszárdi borvidék bizonyult a legeredményesebbnek, hiszen a 48 aranyéremb!l 13-at a szekszárdi borászok vihettek haza. M"ködési körzetünk b!vülésének köszönhet!en idén a Villányi borvidékr!l is képviselték Takarékunkat neves borászatok. A Bodri Pincészet 2009-es évjáratú Szekszárdi Optimus Gold bora a $Takarékszövetkezetek bora 2013%kitüntet! címben részesült. Aranyéremmel jutalmazták a Mészáros Borház Kft., a Matias Borászat Kft., Prantner Ferenc, a Bodri Pincészet, a Németh János Pincészet, a Ferger-Módos Borászat, a Keller Pince, a Szeleshát "1888" Kft., a Schieber Pincészet, a "Bock Borászat" Kft., aweninger & Gere Kft., atüske Pince és Fritz Pincészet termékeit. Családi nap Hetvehelyen Idén is gyönyör" környezetben, Hetvehelyen került megrendezésre a nyári családi nap. A jó hangulatról a Mecsek Íjász Egyesület és a Dombóvári Kutyás Egyesület gondoskodott. Az íjászkodáson és a kutyás bemutatón kívül nagy népszer"ségnek örvendett a horgász verseny. A kit" n! programok alatt a mikrocentrumok szak ácsai a t" zhely mellett serénykedtek. Az elkészült ételeket az üzemi tanács tagjai értékelték, döntésük alapján els! helyezést ért el a bonyhádi központ, második helyen végzett a bonyhádi mikrocentrum, míg a többi csapat holtversenyben a harmadik helyet szerezte meg. 8. oldal Üzleti jelentés

9 2013. Kedvez!bb hitelkondíciók A szövetkezeti hitelintézetek között az országban els!ként a Hungária Takarék írt alá együttm"ködési keret megállapodást a Magyar Export-inport Bank Zrtvel. Ennek eredményeként az exportra termel! kis,- és középvállalkozásoknak kedvez! hitelt tudunk biztosítani. Takarék és az Ifjúság PénzSztár verseny Az idei évben els! alkalommal került megrendezésre a PénzSztár verseny, az els! Országos Középiskolai PénzügyiGazdasági Verseny, melynek célja a középiskolás diákok általános pénzügyi-gazdasági m" veltségének, tájékozottságának felmérése és ismereteinek további b!vítése annak érdekében, hogy a fiatalok felismerjék saját felel!sségüket az értékteremt! munka, a javakkal való ésszer" gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás területén. A versenyre 1120 jelentkezés érkezett Magyarország területér!l, valamint a határon túli magyarlakta településekr!l. A bonyhádi Pet!fi Sándor Evangélikus Gimnázium csapata végül az el!kel! 9. helyezést érte el. #Hogyan építenéd fel saját vállalkozásodat?$ A Hungária Takarék a Szent László TISZK-kel együttm"ködésben idén 3. alkalommal írt ki vállalkozási témájú, prezentációs pályázatot a középiskolás diákok számára. Takarékunk konzultációs lehet!séget biztosított a felkészül! gyerekek részére, valamint a pályázat elbírálásában és a díjazásban is részt vett. Üzleti jelentés 9. oldal

10 Kitüntetések Kiemelked munkájuk elismeréseként két kollégánk vehette át a Dél-dunántúli Takarékszövetkezetek Szövetsége Szövetkezeti Munkáért kitüntetését Pécsett, a Szövetség küldöttgy lésén. Schumacher Mártonné, Mariann immáron 25 éve dolgozik takarékunknál. Lelkiismeretes, pontos, példaérték munkája elismeréséül részesült a kitüntetésben. Fábián László évek óta a Hungária Tak arék N a g y m á nyok i k i re n d e l t s é g é n e k d o l g ozója. Értékesítés terén országos szinten is kiemelked sikereket ért el. Kitartásának és felel sségteljes, ügyfélközpontú munkájának köszönhet en márciusától a nagymányoki kirendeltség vezet jeként látja el munkáját. Elismerések A szakmai munkánk gyümölcse ismét beérett, hiszen a Pénzügyi Szer vezetek Állami Felügyeletének Aranykönyve szerint az el z évhez hasonlóan a Hungária Takarék lett a legeredményesebb a szövetkezeti hitelintézetek között. Sikeres pályázati képzés Az Európai Unió és a magyar állam által finanszírozott több mint 21 millió Ft-os projekt keretében 120 órás Értékesítési ügyfélszolgálati ügyintéz képzésben vehetett részt 74 munkatársunk. A 2013-ban kezd dött képzés felölelte a jelenlegi piaci környezet elemzését, a problémák megismerését segít kommunikációs technikák elsajátítását, azok kezelésének, megoldásának módját és az öngondoskodás filozófiáját. Mindez olyan ismeret, mely szükséges, a hozzánk f o r d u l ó k c é l j a i n a k, p r o b l é m á i n a k p o n t o s megér téséhez illetve ahhoz, hogy a lehet legkedvez bb, legegyszer bb megoldásokat javasolhassák kollégáink a partnereinknek. Ezt tekintjük sikereink alapjának, mert ez a mi közös érdekünk. 10. oldal Üzleti jelentés

11 2013. Rendezvények Tarka Marhafesztivál Immáron XIII. alkalommal került megrendezésre a bonyhádi Tarka Marhafesztivál. A rendezvény els! napján a XVII. agrárfórumot követ!en feltálalták a Tarka Marhafesztivál specialitását, a sült ökröt az érkez! vendégek részére. A nap folyamán rengeteg program várta a látogatókat a könny" zenei m"soroktól kezdve a helyi tánccsoportokon túl a sztár fellép!kig. A szombati nap a f!zés jegyében telt, idén több mint 70 csapat nevezett a$tarka F!z!cske%megmérettetésre. A fesztivál ezúttal istakarékunk támogatásával valósult meg. Agrár roadshow Ebben az évben is konzultációs sorozatot tartottunk a a vidék gazdálkodói számára. Takarékunk immár 10 éve végzi a partnerek megkeresését. Meggy!z!désünk, hogy hatékonyan csak így lehet információt megosztani a velünk együttm"köd!kkel. A híreket, az új dolgokat házhoz visszük, mi megyünk el egy-egy nagyobb vonzáskörzetet jelent! településre, ahol személyesen találkozhatunk ügyfeleinkkel. Az idei kezdeményezéssel 5 helyre jutottunk el. Innováció az informatikában Egy újabb fontos lépést tettünk azzal, hogy 12 év után teljes egészében megújítottuk informatik ai rendszerünket, banki technológiánkat ezáltal a korábbihoz képest is komplexebb szolgáltatást biztosítunk ügyfeleinknek. A Moon-Sol rendszer a legmodernebb informatikai és banki folyamatszervezési elvek szerint m"ködik, tartalmazza a hitelszövetkezeti és pénzintézeti szektor minden olyan elvárását, ami ahhoz kell, hogy a legmagasabb színvonalú kiszolgáláshoz jussanak az ügyfeleink. Üzleti jelentés 11. oldal

12 Kirendeltségek IREGSZEMCSE Aparhant Kossuth u. 32. Tel/Fax: 74/ Bonyhád Szabadság tér 9. Lakossági: 74/ Vállalkozói : 74/ Deviza: 74/ Dombóvár Hunyadi tér 42. Tel /fax: 74/ Egyházaskozár Fő tér 4/A. Telefon: 72/ Györe Petőfi u. 10. Tel/fax: 74/ Iregszemcse Bartók Béla u. 1. Tel: 74/ Kárász Petőfi S. utca 36. Telefon: 72/ Lengyel Petőfi S. utca 23. Telefon: 74/ Mágocs Szabadság u. 23. Telefon: 72/ Fax: 72/ Magyarszék Sásd Kossuth u. 49. Rákóczi u. 26. Telefon: 72/ Telefon: 72/ Mindszentgodisa Fax: 72/ Kossuth u. 67. Szakály Telefon: 72/ Fő út. 79. Nagymányok Telefon: 74/ Petőfi u. 96. Fax: 74/ Telefon: 74/ Szászvár Fax: 74/ Május 1. tér 5. Fax: 74/ Telefon: 72/ Pécs I. sz. kirend. Fax: 72/ Király u. 66. Szekszárd Telefon: 72/ Széchenyi u. 62. Fax: 72/ Telefon: 74/ Pécs II. sz. kirend. Fax: 74/ Ybl M. u. 7/b. Hitel: 74/ Telefon: 72/ Tamási Fax: 72/ Szabadság u. 41./b. Pécsvárad Telefon: 74/ Kossuth L. utca 30. Fax: 74/ Telefon: 72/ Tevel Fax: 72/ Fő utca 396. Regöly Telefon: 74/ Hunyadi u. 2. Váralja Telefon: 74/ Kossuth u Fax: 74/ Tel/Fax: 74/ Vásárosdombó Rákóczi u.32. Telefon: 72/ FACEBOOK. COM/HUNGARIATAKAREK Hungária Takarék Központja 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. Telefon: 06-74/ Fax: 06-74/ Bonyhád központ 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. Telefon: 74/ Fiókvezet ő: Kiss Györgyi Dombóvár kirendeltség Dombóvár, Hunyadi tér 42. Telefon: 74/ Fiókvezet ő: Ingula Tamás Kárász Betétgyűjtő Pénztár 7333 Kárász, Petőfi Sándor u. 36. Telefon: 72/ Fiókvezet ő: Mezei Attiláné Lengyel Betétgyűjtő Pénztár 7184 Lengyel, Petőfi S. u. 23. Telefon: 74/ Fiókvezet ő: Guzserné Kolozsi Anita Egyházaskozár Betétgyűjtő Pénztár 7347 Egyházaskozár, Főtér 4/A. Telefon: 72/ Fiókvezet ő: Gyurka Vilmosné Iregszemcse Betétgyűjtő Pénztár 7095 Iregszemcse Bartók B. u. 1. Telefon: 74/ Fiókvezet ő: Horváthné Bokros Julianna Mágocs kirendeltség 7342 Mágocs, Szabadság u. 23. Telefon: 72/ Fiókvezet ő: Soósné Albert Beáta Magyarszék Betétgyűjtő Pénztár 7396 Magyarszék, Kossuth u. 49. Telefon: 72/ Fiókvezet ő: Blumenschein Andrea 12. oldal Üzleti jelentés

13 2013. Mindszentgodisa Betétgyűjtő Pénztár 7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 67. Telefon: 72/ Fiókvezető: Nidermayerné Zákányi Angéla Nagymányok kirendeltség 7355 Nagymányok, Petőfi u. 96. Telefon: 74/ Fiókvezető: Fábián László Pécsvárad kirendeltség Váralja Betétgyűjtő Pénztár 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u Váralja, Kossuth u Telefon: 72/ Telefon: 74/ Fiókvezető: Schveibert Anna Fiókvezető: Hanzel Ernőné Sásd kirendeltség Aparhant Betétgyűjtő Pénztár 7370 Sásd, Rákóczi u Aparhant, Kossuth u. 32. Telefon: 72/ Telefon: 74/ Fiókvezető: Szabó Angelika Fiókvezető: Gáspár Imréné Szászvár kirendeltség Györe Betétgyűjtő Pénztár 7349 Szászvár, Május 1. tér Györe, Petőfi u. 10. Telefon: 74/ Telefon: 74/ Fiókvezető: Radics Ferenc Fiókvezető: Végvári Attiláné Szekszárd kirendeltség 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 62. Telefon: 74/ Fiókvezető: Molnár Ibolya Tamási kirendeltség 7090 Tamási, Szabadság u. 41. Telefon: 74/ Fiókvezető: Horváthné Dani Mónika Tevel kirendeltség Szakály Betétgyűjtő Pénztár 7181 Tevel, Főu Szakály, Fő út 79. Telefon: 74/ Telefon: 74/ Fiókvezető: Balogh Erzsébet Fiókvezető: Ritt Adrienn Vásárosdombó Betétgyűjtő Pénztár Regöly Betétgyűjtő Pénztár 7362 Vásárosdombó, Rákóczi u Regöly, Hunyadi u. 2. Telefon: 72/ Telefon: 74/ Fiókvezető: Vad Orsolya Fiókvezető: Balogh Józsefné Pécs I. sz. kirendeltség Pécs II. sz. kirendeltség 7626 Pécs, Király utca Pécs, Ybl Miklós utca 7/b Telefon: 72/ Telefon: 72/ Fiókvezető: Schveibert Anna Fiókvezető: Schveibert Anna Üzleti jelentés 13. oldal

14 Mérleg adatok ezer forintban S.sz. Megnevezés év év Eszközök Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is Részvények és más változó kamatozású értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék (+,-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény (+,-) Források összesen oldal Üzleti jelentés

15 2013. Eredménykimutatás adatok ezer forintban S.sz. Megnevezés év év Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) Bevételek értékpapírokból Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységből Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből Értékvesztés-követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés és befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Rendkívüli bevételek Rendkívüli kiadások Rendkívüli eredmény (16-17) Adózás előtti eredmény (+, -15+, -18) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (+, ) Általános tartalékképzés, felhasználás (+,-) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Mérlet szerinti eredmény (+, -21/ ) Üzleti jelentés 15. oldal

16 Hungária Takarék Bonyhád központ: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. Telefon: 0674/ Fax: 0674/ web: I T T H O N V A G Y U N K, É R T É K E T T E R E M T Ü N K

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 14369164191225 Cg: 5-2-266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 213év 214év a b c d 1 1Kapott kamatok

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Éves jelentés 27 Éves jelentés 27 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Biztosító Zrt. 25 25 millió Változás % 26 26 millió Változás % 27 27 millió Bruttó díjbevétel

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2012 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! 2012. kihívásokkal teli évnek bizonyult a hazai biztosítótársaságok számára. A válság újabb áldozatokat követelt, s a biztosítási piac

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Somogy Takarék Szövetkezet Igazgatósága BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A Somogy Takarék Szövetkezet éves üzletpolitikai céljaihoz alapot az egyesüléskor elfogadott stratégiai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló 213 évi egyszerűsített éves beszoló Fordulónap: 213-12-31 Huninet Egyesület Egyesület Pulai Gábor elnök Beszolókészítés 214-5-31 Bejegyzési sz: 1/ PK/ 6 4 7 1 / 1 9 9 / 18 Cím: 111 Budapest, Hungária krt.

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Üzleti. jelentés AZ MKB. RT. 1998. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT

Üzleti. jelentés AZ MKB. RT. 1998. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT Üzleti jelentés AZ MKB. RT. 1998. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 55 Az MKB Rt. az 1998-as évben sem hajtott végre jelentõs változtatást a leányvállalati

Részletesebben