Üzleti jelentés 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti jelentés 2013."

Átírás

1 Üzleti jelentés I T T H O N V A G Y U N K, É R T É K E T T E R E M T Ü N K

2 Realitások 2013-ban A pénzügyi gazdasági válságból lassan kilábal az európai közösség, az elmúlt évek hazai er feszítései Magyarországon is kedvez jeleket mutatnak ban a GDP 1,2%-kal, a beruházások 4,9%-kal, az export 5%-kal n tt. Az infláció 1,7% volt, míg a munkanélküliség csökkent 10,4%-ra. A pénzintézeti szektor számos kihívással nézett szembe 2013-ban is, pl. devizahitelek fennálló problémája, a jövedelemtermelés nehézségei, a növeked adók, illetékek és a bankok kedvez tlen társadalmi megítélése. Mindezek közepette a bankszektor javított némiképpen a pozícióján, a takarékszövetkezetek fejl dése is átmenetileg kihívásokkal szembesült. Takarékunk számára rendkívül örvendetes tény, hogy az elmúlt 10 évben végzett felel sségteljes szakmai munkánk beérett. A évi stratégiai tervünk f bb célkit zéseit már december 31-re teljesítettük. Megkerülhetetlenné és meghatározóvá váltunk m ködési körzetünkben. Az elmúlt évben lépett életbe a évi CXXXV. törvény, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról. Ennek végrehajtása folyamatban van, a "szoros integráció" alapjainak lerakása zajlik, összhangban atakarékbank tulajdonosi szerkezetének átalakításával. A vállalkozások beruházási kedvét továbbra is az óvatosság jellemezte. A munkanélküliek magas száma, valamint a megfelel jövedelmi helyzet hiánya nem kedvezett a lakosság hitelképességének és hitelvállalási kedvének sem. A pénzügyi szektor fókuszában a stabilizáció, a megnövekedett problémás hitelállomány kezelése, a likviditás, a hitel-betét arány és a t kemegfelelési mutatók fegyelmezett menedzselése állt. A szabályozói környezet mindeközben a rendszer szint stabilitás, a felel s hitelezés (magatartáskódex, a lakossági eladósodottság, a devizahitelezés er teljes visszafogása), valamint a pénzügyi szektor kontrolljának er sítése irányába változott. Ebben a helyzetben számunkra továbbra is fontos feladat volt az elért pozíció meg rzése, a hatékony és ésszer gazdálkodás megvalósítása. Céljaink között szerepelt: A költségek optimalizálása, csökkentése. Az értékesítés fokozása, a meglév ügyfélbázis jobb kihasználása. A szövetkezeti értékek kommunikálása és er sítése. A tisztességes piaci magatartás és a korrekt ügyfél tájékoztatás elveinek megvalósítása. A folyamatos likviditás biztosítása. A t kepozíció er sítése. Összességében a Hungária Takarék 2013-as er feszítései sikerrel jártak, pénzintézetünk stabilan, az ügyfelek és a partnerek bizalmát meg rizve tovább fejl dött. Ezúton köszönetet mondok munkatársaimnak és ügyfeleinknek! Brauer János elnök-ügyvezet igazgató 2. oldal Üzleti jelentés

3 2013. Mérlegf összeg Mérlegf összeg alakulása (adatok ezer forintban) Mérlegf összegünk több mint ötszáz millió forintot növekedett, a felvett refinanszírozott hitelek emelkedésének köszönhet en. Az elmúlt két évben stratégiai c é l u n k a p i a c i j e l e n l é t ü n k meger sítése, az ügyfelek teljes t e r m é k p a l e t t á v a l t ö r t é n kiszolgálásának megteremtése és a min ségi munkavégzés. Saját t ke A Tak arék saját t kéje az év folyamán eredményességünknek köszönhet en 385 millió forinttal n tt. Fizet képességi mutatónk 24,84%-kal mintegy háromszorosa a törvényi minimumnak. T keellátottságunk biztosítja üzleti aktivitásunk alapját. Saját t ke alakulása (adatok ezer forintban) Jövedelmez ség Adózás el tti eredmény alakulása (adatok ezer forintban) Az adózás utáni eredmény saját t kéhez viszonyított aránya (ROE) 10,5%. A takarékszövetkezeti szektorban idén is kiemelked teljesítményt nyújtottunk e téren. A jelenlegi gazdasági helyzetben n e h é z m e g r i z n i a jövedelmez ségünket. A k ö l t s é g g a z d á l k o d á s, a kamatszintek alakulása nagy figyelmet és takarékos szemléletet igényel. Üzleti jelentés 3. oldal

4 Eszköz Az eszközoldal 31%-át a hitelállomány teszi ki, mely 2013-ban a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramból 1 milliárd forintos kihelyezés ellenére bruttóban több mint egy milliárd forinttal csökkent. Az ezek következtében felszabaduló többletforrást állampapírokba helyeztük ki. 7,335 3,651 Hitelállomány: e Ft (adatok milliárd forintban) Forrás A betétállományon belül n tt a vállalkozói betét aránya, a lakossági állomány viszont er teljesen csökkent. Ugyanakkor az értékpapír tevékenység keretében dinamikus emelkedés tapasztalható, a lakossági ügyfelek által egyre közkedveltebbek az állampapír illetve különböz befektetési alapok konstrukciói. Sikerként könyvelhet el, hogy a konkurencia nagyfokú nyomása mellett sikerült az állománytervet teljesíteni 571 millió forintos növekedéssel. Forrás oldalon a betétállomány 77%-ot tesz ki ami arányában a felvett hitelek állomány növekedése miatt kissé csökkent. Betétállomány: e Ft 4. oldal Üzleti jelentés

5 2013. Deviza üzletág A saját jogú deviza számlavezetési tevékenység továbbra is népszer ügyfeleink körében, különösen, hogy az új számlavezetési rendszerre átállás következtében lehet vé vált a rendszerb l deviza átutalási megbízások indítása. Bankkártya A készpénz nélküli fizetés ösztönzése érdekében tól bankkártyás vásárlási akciót indítottunk, visszavonásig, melynek keretében a bankkártyával végrehajtott vásárlás tranzakciós díja 0 Ft lett. 22 db, általunk üzemeltetett ATM-en keresztül juthatnak készpénzhez saját és más hitelintézet bankkártyával rendelkez ügyfelei. A bankkártyával végrehajtott forgalom (ügyfeleink által, ill. elfogadó eszközökön) az alábbiak szerint alakult: Darabszám Forgalom Kibocsátói tevékenység (saját bk) 108 % 110 % Elfogadói tevékenység (idegen bk) 113 % 121 % Összesen 109 % 113 % A saját kibocsátott bankkártyák forgalma 10 %-kal, míg az elfogadó eszközökön idegen bankkártyával bonyolított forgalom 21 %-os növekedést mutat, összességében a bankkártya forgalom közelíti a 15 mrd forintot. Csemete számla szeptemberében indult a TakarékMatrica Program, melynek során 425 darab számlát nyitottunk a gyerekeknek, ,- forint állományt kezeltünk december végéig. Értékpapír E tevékenység keretében 18%-os növekedést értünk el, az év végi állomány 5,9 milliárd Ft. A pozitív növekedés minden kirendeltségünknél tapasztalható volt. A évhez képest 373 millióval, 11%- kal n tt a befektetési jegyek állománya úgy, hogy a jegybanki alapkamat csökkentésnek köszönhet en az ügyfelek nagyobb hányada az állampapír vételét preferálta. Ezen érdekl dés alapján az állampapír állományunk a 2012-es évhez viszonyítottan 39%-os növekedést mutat. Fundamenta Kimagasló teljesítményt értünk el a lakás-takarékpénztári szerz déskötések terén, megszerezve ezzel az országos 4. helyezést. Az elmúlt évi jó teljesítményt követ en 1 milliárd 40 millió forint kötést realizáltunk. Tevékenységünket az új típusú együttm ködési megállapodás alapján végezzük, melynek keretében kiemelt képzési programban vehetnek részt munkatársaink, figyelembe véve a min ségi állományápolást. Üzleti jelentés 5. oldal

6 Biztosítás közvetítés Signal A év feladata a SIGNAL Biztosítóval kötött együttm ködési megállapodás továbbfejlesztése. A biztosítási díjbevétel 19,169 millió forint volt 2013-ban. A megvalósítás alapját a vagyonbiztosítások, élet- és balesetbiztosítások, valamint a Casco és KGFB értékesítése adta. KÖT Biztosító augusztusban bevezetésre került a TÉB biztosítás. A KÖT TÉB versenyben elért 1. helyezésünknek köszönhet en 11 munkatársunkat jutalmazták vásárlási utalvánnyal. Hitel Hitelállomány alakulása: A Takarék mérlegen belüli hitelállománya én 10,986 mrd Ft, 8,82%-kal alacsonyabb, mint a i bázis (12,049 mrd Ft). Az id szak alatt megsz n hiteleket új értékesítésekkel nem sikerült pótolni. Továbbra is bizonytalan a gazdasági környezet alakulása, a hiteligényl k fizet képessége és készsége nem javult olyan mértékben, ahogyan vártuk. A Növekedési Hitelprogram gazdaságélénkít hatását viszont érzékeli Takarékunk, bár az els ütemben a hitelfelvétel közel 44 %-a (492 m Ft) saját hitel kiváltás volt, így hitelállomány növekedést csak kis mértékben eredményezett év kiemelt termékei: Gazdahitelek: Itt az állomány 1,006 mrd Ft, valamivel a évi állomány alatt. A kismérték csökkenés az Agrár Széchenyi Kártya szívó hatásának tudható be. Agrár Széchenyi Kártya: folyamán 185,5 m Ft összeg Agrár Széchenyi Kártya kihelyezett állománnyal bírt atakarék. Széchenyi Kártya: E termék tekintetében a 1,153 mrd Ft állománnyal zártuk az évet, amely mintegy 124 mft csökkenést mutat az el z évihez képest. Refinanszírozott hitelek: A Takarékszövetkezet jelent s, mrd Ft refinanszírozott hitelállománnyal rendelkezik. A refinanszírozási forrásokat a Magyar Fejlesztési Banktól és a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrtt l vette igénybe a Takarékszövetkezet, illetve ebbe a kategóriába tartozok a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Hitelprogram (NHP) is, amelyre a forrást a Magyar Takarékszövetkezeti Bankon keresztül az MNB biztosította december 31-én a Takarék 1,413 mrd Ft MFB és 337 m Ft MV Zrt által rendelkezésre bocsátott forrással, illetve ezeknek a forrásoknak a terhére kihelyezett hitelállománnyal rendelkezett. Tovább b vítette Takarékunk hitelpalettáját úgy, hogy a Takarék a takarékszövetkezetek közül az országban els ként kötött refinanszírozási szerz dést az EximBankkal, ennek keretében 100 ezer Euró összeg került folyósításra. 6. oldal Üzleti jelentés

7 2013. Önkormányzatok és civil szféra 2013-ban kett!vel növekedett önkormányzati partnereink száma Mecsekpölöske és Bodolyabér csatlakozásával, így már 46 önkormányzat és 3 kistérségi társulás pénzforgalmi számláját vezetjük. Önkormányzatainknak teljes kör! banki szolgáltatást nyújtunk. A Leader Helyi Akciócsoportokon keresztül meghatározó résztvev"i vagyunk a$vidékfejlesztésnek% a m!ködési területünkön megfogalmazódó gazdasági, társadalmi és környezeti problémák megoldásában. Az együttgondolkodás mentén napi kapcsolatban állunk több mint száz településsel, azok önkormányzataival, civilszervezeteivel és vállalkozóival. $Önkormányzati Klubunk#a tavalyi évben két sikeres rendezvényt tartott. Januárban Dr. Berczik Ábel osztályvezet! (Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek F!osztálya) az önkormányzatok évi finanszírozási lehet!ségeir!l és kötelezettségvállalási korlátairól tartott el!adást. Az áprilisi t a l á l k o z ó n D r. B a l á z s G é z a n y e l v é s z p r o f e s s z o r ( E LT E BTK,tanszékvezet! egyetemi tanár) a sikeres közszereplés el!feltételeit és a nyilvános megszólalás buktatóit ismertette a résztvev! polgármesterekkel. Sikeresen lezárult a tíz évvel ezel! tt indított szennyvízközm"fejlesztési beruházás, amelyben a Takarékunk is nagy szerepet vállalt. A Nyugat-Völgységben és a Kelet-Mecsekben 12 településen közel 2000 lakóingatlannál épült ki a szennyvízhálózat több milliárd forint értékben. Érintett települések száma Összes érdekeltségi egység száma Együttes beruházási érték ,- Ft Teljes konzorciális hitel ,- Ft Hungária Takarék hitelek ,- Ft Önkormányzati és civil kapcsolataink tartós sikerének meg"rzéséhez elengedhetetlen Takarékunk állandó elkötelezettsége a helyi értékek mellett! Üzleti jelentés 7. oldal

8 Országos Takarékszövetkezeti Borverseny 2013-ban immár tizenötödik alkalommal került megrendezésre az ország harmadik legrangosabb bormustrájának számító Országos Takarékszövetkezeti Borverseny. Missziója: segíteni a borászatban érintett, a takarékszövetkezeti szektorral szoros partneri/üzleti kapcsolatbank álló ügyfelek piaci fejl!dését. A verseny külön értéke, hogy a legkisebb pincészetek számára is elérhet!vé teszi az országos szint" és nemzetközi színvonalú megmérettetést, segítve ezzel a piacra jutásukat. Takarékunk színeiben induló borászok ismét felülmúlták az el!z! évi eredményeket. A szekszárdi borvidék bizonyult a legeredményesebbnek, hiszen a 48 aranyéremb!l 13-at a szekszárdi borászok vihettek haza. M"ködési körzetünk b!vülésének köszönhet!en idén a Villányi borvidékr!l is képviselték Takarékunkat neves borászatok. A Bodri Pincészet 2009-es évjáratú Szekszárdi Optimus Gold bora a $Takarékszövetkezetek bora 2013%kitüntet! címben részesült. Aranyéremmel jutalmazták a Mészáros Borház Kft., a Matias Borászat Kft., Prantner Ferenc, a Bodri Pincészet, a Németh János Pincészet, a Ferger-Módos Borászat, a Keller Pince, a Szeleshát "1888" Kft., a Schieber Pincészet, a "Bock Borászat" Kft., aweninger & Gere Kft., atüske Pince és Fritz Pincészet termékeit. Családi nap Hetvehelyen Idén is gyönyör" környezetben, Hetvehelyen került megrendezésre a nyári családi nap. A jó hangulatról a Mecsek Íjász Egyesület és a Dombóvári Kutyás Egyesület gondoskodott. Az íjászkodáson és a kutyás bemutatón kívül nagy népszer"ségnek örvendett a horgász verseny. A kit" n! programok alatt a mikrocentrumok szak ácsai a t" zhely mellett serénykedtek. Az elkészült ételeket az üzemi tanács tagjai értékelték, döntésük alapján els! helyezést ért el a bonyhádi központ, második helyen végzett a bonyhádi mikrocentrum, míg a többi csapat holtversenyben a harmadik helyet szerezte meg. 8. oldal Üzleti jelentés

9 2013. Kedvez!bb hitelkondíciók A szövetkezeti hitelintézetek között az országban els!ként a Hungária Takarék írt alá együttm"ködési keret megállapodást a Magyar Export-inport Bank Zrtvel. Ennek eredményeként az exportra termel! kis,- és középvállalkozásoknak kedvez! hitelt tudunk biztosítani. Takarék és az Ifjúság PénzSztár verseny Az idei évben els! alkalommal került megrendezésre a PénzSztár verseny, az els! Országos Középiskolai PénzügyiGazdasági Verseny, melynek célja a középiskolás diákok általános pénzügyi-gazdasági m" veltségének, tájékozottságának felmérése és ismereteinek további b!vítése annak érdekében, hogy a fiatalok felismerjék saját felel!sségüket az értékteremt! munka, a javakkal való ésszer" gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás területén. A versenyre 1120 jelentkezés érkezett Magyarország területér!l, valamint a határon túli magyarlakta településekr!l. A bonyhádi Pet!fi Sándor Evangélikus Gimnázium csapata végül az el!kel! 9. helyezést érte el. #Hogyan építenéd fel saját vállalkozásodat?$ A Hungária Takarék a Szent László TISZK-kel együttm"ködésben idén 3. alkalommal írt ki vállalkozási témájú, prezentációs pályázatot a középiskolás diákok számára. Takarékunk konzultációs lehet!séget biztosított a felkészül! gyerekek részére, valamint a pályázat elbírálásában és a díjazásban is részt vett. Üzleti jelentés 9. oldal

10 Kitüntetések Kiemelked munkájuk elismeréseként két kollégánk vehette át a Dél-dunántúli Takarékszövetkezetek Szövetsége Szövetkezeti Munkáért kitüntetését Pécsett, a Szövetség küldöttgy lésén. Schumacher Mártonné, Mariann immáron 25 éve dolgozik takarékunknál. Lelkiismeretes, pontos, példaérték munkája elismeréséül részesült a kitüntetésben. Fábián László évek óta a Hungária Tak arék N a g y m á nyok i k i re n d e l t s é g é n e k d o l g ozója. Értékesítés terén országos szinten is kiemelked sikereket ért el. Kitartásának és felel sségteljes, ügyfélközpontú munkájának köszönhet en márciusától a nagymányoki kirendeltség vezet jeként látja el munkáját. Elismerések A szakmai munkánk gyümölcse ismét beérett, hiszen a Pénzügyi Szer vezetek Állami Felügyeletének Aranykönyve szerint az el z évhez hasonlóan a Hungária Takarék lett a legeredményesebb a szövetkezeti hitelintézetek között. Sikeres pályázati képzés Az Európai Unió és a magyar állam által finanszírozott több mint 21 millió Ft-os projekt keretében 120 órás Értékesítési ügyfélszolgálati ügyintéz képzésben vehetett részt 74 munkatársunk. A 2013-ban kezd dött képzés felölelte a jelenlegi piaci környezet elemzését, a problémák megismerését segít kommunikációs technikák elsajátítását, azok kezelésének, megoldásának módját és az öngondoskodás filozófiáját. Mindez olyan ismeret, mely szükséges, a hozzánk f o r d u l ó k c é l j a i n a k, p r o b l é m á i n a k p o n t o s megér téséhez illetve ahhoz, hogy a lehet legkedvez bb, legegyszer bb megoldásokat javasolhassák kollégáink a partnereinknek. Ezt tekintjük sikereink alapjának, mert ez a mi közös érdekünk. 10. oldal Üzleti jelentés

11 2013. Rendezvények Tarka Marhafesztivál Immáron XIII. alkalommal került megrendezésre a bonyhádi Tarka Marhafesztivál. A rendezvény els! napján a XVII. agrárfórumot követ!en feltálalták a Tarka Marhafesztivál specialitását, a sült ökröt az érkez! vendégek részére. A nap folyamán rengeteg program várta a látogatókat a könny" zenei m"soroktól kezdve a helyi tánccsoportokon túl a sztár fellép!kig. A szombati nap a f!zés jegyében telt, idén több mint 70 csapat nevezett a$tarka F!z!cske%megmérettetésre. A fesztivál ezúttal istakarékunk támogatásával valósult meg. Agrár roadshow Ebben az évben is konzultációs sorozatot tartottunk a a vidék gazdálkodói számára. Takarékunk immár 10 éve végzi a partnerek megkeresését. Meggy!z!désünk, hogy hatékonyan csak így lehet információt megosztani a velünk együttm"köd!kkel. A híreket, az új dolgokat házhoz visszük, mi megyünk el egy-egy nagyobb vonzáskörzetet jelent! településre, ahol személyesen találkozhatunk ügyfeleinkkel. Az idei kezdeményezéssel 5 helyre jutottunk el. Innováció az informatikában Egy újabb fontos lépést tettünk azzal, hogy 12 év után teljes egészében megújítottuk informatik ai rendszerünket, banki technológiánkat ezáltal a korábbihoz képest is komplexebb szolgáltatást biztosítunk ügyfeleinknek. A Moon-Sol rendszer a legmodernebb informatikai és banki folyamatszervezési elvek szerint m"ködik, tartalmazza a hitelszövetkezeti és pénzintézeti szektor minden olyan elvárását, ami ahhoz kell, hogy a legmagasabb színvonalú kiszolgáláshoz jussanak az ügyfeleink. Üzleti jelentés 11. oldal

12 Kirendeltségek IREGSZEMCSE Aparhant Kossuth u. 32. Tel/Fax: 74/ Bonyhád Szabadság tér 9. Lakossági: 74/ Vállalkozói : 74/ Deviza: 74/ Dombóvár Hunyadi tér 42. Tel /fax: 74/ Egyházaskozár Fő tér 4/A. Telefon: 72/ Györe Petőfi u. 10. Tel/fax: 74/ Iregszemcse Bartók Béla u. 1. Tel: 74/ Kárász Petőfi S. utca 36. Telefon: 72/ Lengyel Petőfi S. utca 23. Telefon: 74/ Mágocs Szabadság u. 23. Telefon: 72/ Fax: 72/ Magyarszék Sásd Kossuth u. 49. Rákóczi u. 26. Telefon: 72/ Telefon: 72/ Mindszentgodisa Fax: 72/ Kossuth u. 67. Szakály Telefon: 72/ Fő út. 79. Nagymányok Telefon: 74/ Petőfi u. 96. Fax: 74/ Telefon: 74/ Szászvár Fax: 74/ Május 1. tér 5. Fax: 74/ Telefon: 72/ Pécs I. sz. kirend. Fax: 72/ Király u. 66. Szekszárd Telefon: 72/ Széchenyi u. 62. Fax: 72/ Telefon: 74/ Pécs II. sz. kirend. Fax: 74/ Ybl M. u. 7/b. Hitel: 74/ Telefon: 72/ Tamási Fax: 72/ Szabadság u. 41./b. Pécsvárad Telefon: 74/ Kossuth L. utca 30. Fax: 74/ Telefon: 72/ Tevel Fax: 72/ Fő utca 396. Regöly Telefon: 74/ Hunyadi u. 2. Váralja Telefon: 74/ Kossuth u Fax: 74/ Tel/Fax: 74/ Vásárosdombó Rákóczi u.32. Telefon: 72/ FACEBOOK. COM/HUNGARIATAKAREK Hungária Takarék Központja 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. Telefon: 06-74/ Fax: 06-74/ Bonyhád központ 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. Telefon: 74/ Fiókvezet ő: Kiss Györgyi Dombóvár kirendeltség Dombóvár, Hunyadi tér 42. Telefon: 74/ Fiókvezet ő: Ingula Tamás Kárász Betétgyűjtő Pénztár 7333 Kárász, Petőfi Sándor u. 36. Telefon: 72/ Fiókvezet ő: Mezei Attiláné Lengyel Betétgyűjtő Pénztár 7184 Lengyel, Petőfi S. u. 23. Telefon: 74/ Fiókvezet ő: Guzserné Kolozsi Anita Egyházaskozár Betétgyűjtő Pénztár 7347 Egyházaskozár, Főtér 4/A. Telefon: 72/ Fiókvezet ő: Gyurka Vilmosné Iregszemcse Betétgyűjtő Pénztár 7095 Iregszemcse Bartók B. u. 1. Telefon: 74/ Fiókvezet ő: Horváthné Bokros Julianna Mágocs kirendeltség 7342 Mágocs, Szabadság u. 23. Telefon: 72/ Fiókvezet ő: Soósné Albert Beáta Magyarszék Betétgyűjtő Pénztár 7396 Magyarszék, Kossuth u. 49. Telefon: 72/ Fiókvezet ő: Blumenschein Andrea 12. oldal Üzleti jelentés

13 2013. Mindszentgodisa Betétgyűjtő Pénztár 7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 67. Telefon: 72/ Fiókvezető: Nidermayerné Zákányi Angéla Nagymányok kirendeltség 7355 Nagymányok, Petőfi u. 96. Telefon: 74/ Fiókvezető: Fábián László Pécsvárad kirendeltség Váralja Betétgyűjtő Pénztár 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u Váralja, Kossuth u Telefon: 72/ Telefon: 74/ Fiókvezető: Schveibert Anna Fiókvezető: Hanzel Ernőné Sásd kirendeltség Aparhant Betétgyűjtő Pénztár 7370 Sásd, Rákóczi u Aparhant, Kossuth u. 32. Telefon: 72/ Telefon: 74/ Fiókvezető: Szabó Angelika Fiókvezető: Gáspár Imréné Szászvár kirendeltség Györe Betétgyűjtő Pénztár 7349 Szászvár, Május 1. tér Györe, Petőfi u. 10. Telefon: 74/ Telefon: 74/ Fiókvezető: Radics Ferenc Fiókvezető: Végvári Attiláné Szekszárd kirendeltség 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 62. Telefon: 74/ Fiókvezető: Molnár Ibolya Tamási kirendeltség 7090 Tamási, Szabadság u. 41. Telefon: 74/ Fiókvezető: Horváthné Dani Mónika Tevel kirendeltség Szakály Betétgyűjtő Pénztár 7181 Tevel, Főu Szakály, Fő út 79. Telefon: 74/ Telefon: 74/ Fiókvezető: Balogh Erzsébet Fiókvezető: Ritt Adrienn Vásárosdombó Betétgyűjtő Pénztár Regöly Betétgyűjtő Pénztár 7362 Vásárosdombó, Rákóczi u Regöly, Hunyadi u. 2. Telefon: 72/ Telefon: 74/ Fiókvezető: Vad Orsolya Fiókvezető: Balogh Józsefné Pécs I. sz. kirendeltség Pécs II. sz. kirendeltség 7626 Pécs, Király utca Pécs, Ybl Miklós utca 7/b Telefon: 72/ Telefon: 72/ Fiókvezető: Schveibert Anna Fiókvezető: Schveibert Anna Üzleti jelentés 13. oldal

14 Mérleg adatok ezer forintban S.sz. Megnevezés év év Eszközök Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is Részvények és más változó kamatozású értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék (+,-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény (+,-) Források összesen oldal Üzleti jelentés

15 2013. Eredménykimutatás adatok ezer forintban S.sz. Megnevezés év év Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) Bevételek értékpapírokból Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységből Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből Értékvesztés-követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés és befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Rendkívüli bevételek Rendkívüli kiadások Rendkívüli eredmény (16-17) Adózás előtti eredmény (+, -15+, -18) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (+, ) Általános tartalékképzés, felhasználás (+,-) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Mérlet szerinti eredmény (+, -21/ ) Üzleti jelentés 15. oldal

16 Hungária Takarék Bonyhád központ: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. Telefon: 0674/ Fax: 0674/ web: I T T H O N V A G Y U N K, É R T É K E T T E R E M T Ü N K

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 14369164191225 Cg: 5-2-266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 213év 214év a b c d 1 1Kapott kamatok

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Megbízható német minőség korrekt magyar díjért! Budapest, június

KÖSZÖNTŐ. Megbízható német minőség korrekt magyar díjért! Budapest, június ÉVES JELENTÉS 2010 KÖSZÖNTŐ A hazai biztosítói szektor egy kihívásokban és nem várt eseményekben gazdag évet tudhat maga mögött. A gazdasági válság elhúzódása, a természeti katasztrófák, valamint az év

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 2005. évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Társaság neve: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. Telefon: 06 (1) 212-1330 Társaság címe: 1027 Budapest, Medve utca

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben