A CURSILLO IRÁNYELVEI. Segédlet a cursillo megszervezéséhez és lebonyolításához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CURSILLO IRÁNYELVEI. Segédlet a cursillo megszervezéséhez és lebonyolításához"

Átírás

1 1 A CURSILLO IRÁNYELVEI Segédlet a cursillo megszervezéséhez és lebonyolításához A cursillo irányelvei. Az irányelvek, amelyek a cursillo lefolyását is többek között meghatározzák, a gyakorlat szempontjából rendkívül hasznosak, és tulajdonképpen nélkülözhetetlenek. Érvényüket egészében véve soha nem veszítik el, de mindig csak munkamódszerül szolgálnak. Ezért ezeket a cursillo mozgalom első éveiben egyszerűen kézi sokszorosítással bocsátottuk a munkatársak rendelkezésére. Később, amikor a cursillo vadhajtásai is jelentkeztek, az irányelvek jelentősége megnőtt, és ezek a cursillo kézikönyveiben kaptak helyet. A kilengések az ingalengés törvényét követve lassan lecsillapodtak, és a dolgok a helyükre kerültek. Az összes irányelvek a lényegüket tekintve, sőt ezen túlmenően a gyakorlati megvalósítást illetően is, a cursillo elindítóinak elgondolásait tükrözik. Valamennyit újra áttanulmányoztuk, és az irodalom alapján újból át is vizsgáltuk, majd ennek megfelelően ittott kiigazítottuk. Nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy az itt közölt elveket (normákat) teljesen csak az értheti meg, aki azokat a cursillo egész módszerének (céljának) fényében szemléli. Ezek a cursillo megfelelő irodalmában megtalálhatók. (Itt csak a német irodalomból említjük meg: Die gerade Strasse = Az egyenes út; és Für eine Kirche in Bewegung = A mozgó Egyházért c. kiadványokat.) A cursillo mozgalom munkatársai: 1. A cursillo munkatársának életét a Krisztusért, Egyházért és az összes emberért érzett szeretet, lelkesedés és odaadás, vagyis elkötelezettség tölti el. Vállalja a cursillo ügyéért az összes felelősséget. 2. Krisztus akarata szerint az üdvtörténetben Édesanyja is szerepet kapott. Tehát Édesanyja minden munkatársnak is anyja! Azt szeretnénk, ha életünk folyamán Ő mindig jelen lenne. 3. Életünkben és tevékenységünkben a lélek a legfontosabb. Ezért az ima és elmélyülés mindennapi foglalatosságunk. 4. Hiteles tanúságtételként a munkatárs csurig teljesíti és végrehajtja a Terveimben foglaltakat. Életének magvát pedig az Eucharisztia (szentáldozás) képezi. 5. A munkatárs becsületbeli dolga, hogy Krisztus megbízását amit a csoport, vagy annak vezetői fejeznek ki kérdezősködés nélkül és örömmel elfogadja, majd alkudozás nélkül, azonnal és maradéktalanul végre is hajtja. 6. Akit Krisztus szeretetének tüze nyugtalanná tett, annak természetes a folyamatos apostolkodás a hétköznapok folyamán. A munkatárs a munkatársak csoportjának apostolkodási tervében meghatározott feladatokra hetenként legalább két órát szentel. 7. A munkatársak gyakran találkoznak, hogy a közös apostolkodás tervét kidolgozzák, megvitassák, és lelkük elmélyülését fokozzák. A találkozásokkal kapcsolatban hosszútávon rendkívül fontos: Az összejöveteleken minden munkatárs részt vegyen. Az összejövetel pontosan kezdődjék. Az összejövetel időben fejeződjék be. Napirendje előre meghatározott és feszes legyen.

2 2 A CURSILLO LEVEZETÉSÉNEK IRÁNYELVEI I. Általános irányelvek 1. A tapasztalat fényesen igazolta: a cursillo mozgalom rendkívüli módszer arra, hogy az emberekben a kereszténység tudatát felébresszük. A tudatot pedig a Krisztussal történő személyes találkozás, és a testvérekkel alkotott közösség alapozza meg. A cursillóban a keresztény személy megtanulja, hogy a maga helyén (a saját életében) a világ rendjének Krisztusban történő megújításáért, az egész világ megváltoztatásáért magára vállalja a felelősséget, hogy megvalósuljon Krisztus országa, Isten országa, a szeretet országa. 2. A cursillóért mindenkor elsősorban a cursillót vezető pap felel, akit direktornak nevezünk. Magának a cursillónak a lebonyolításáért azonban egy világi (laikus) munkatárs felel, a rektor. A cursillón még egy másik pap is vegyen részt, aki a direktorral a munkát és a felelősséget megosztja. Részt vesz a cursillón a munkatársi szemináriumokon kiképzett további 3-5 laikus is. Miután a cursillo tartama mindössze 3 nap, ezért feszes tempójú lelkigyakorlatról van szó. Fontos, hogy betartsuk a kellő arányokat: 6-6 résztvevőre egy-egy munkatárs (segítő) jusson. Munkatársnak nevezzük mindazokat, akik a cursillo ügyéért a felelősségből részt vállalnak. Szűkebb értelemben pedig: értjük azokat a világi hívőket, akik a beszélgetéseket tartják. Azokat a világiakat, akik nem tartanak beszélgetéseket, de a munkatársi szeminárium tagjai, segítőknek hívjuk. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a segítőknek a szerepe rendkívül fontos. Segítők nélkül általában ne tartsunk cursillót. 3. A cursillo résztvevői. A résztvevők legkedvezőbb száma: ne legyen kevesebb 25 embernél, és ne legyen több 35-nél. De 40-nél több soha ne legyen. A cursillón általában 4 papnál több ne vegyen részt. 4. A cursillo színhelyéül egy a nagyvároson kívül fekvő házat válasszunk. A résztvevőket lehetőség szerint egyágyas szobákban helyezzük el. A házban legyen: étterem, kápolna, előadóterem és kert. Az elrendezés olyan legyen, hogy a szabadidőben a résztvevők egymással és a munkatársakkal (segítőkkel) mind csoportosan, mind négyszemközt beszélgethessenek ( folyosói munka ). Minden apró részletet a lehetőség szerint előre rendezzünk el. Kellemetlen zavarokat okozhat, ha a házban egyidejűleg más személyek és szervezetek is tartózkodnak, vagy üléseznek. Kívánatos, hogy az otthon személyzete és vezetése is a cursillo szellemiségét tükrözze, mert így elkerülhetők a súrlódások, és a cursillo meggyőző ereje és hatása, rajtuk keresztül is fokozódik. 5. Az ima-háttér biztosítására jó időben keressünk fel több plébániát, vagy csoportot. A csoportok, amelyek felelősségük tudatában vállalják az ima-háttér biztosítását, ha meg tudják tenni, akkor naponta közösen, meghatározott ájtatosságokat végezzenek. Mozgósítsunk kolostorokat, papneveldéket és egyéb keresztény szervezeteket is az imaháttér széleskörű biztosítására. A korábban cursillót végzetteket mindig előre értesítsük az újabb cursillók időpontjáról, kérve őket, hogy imádkozzanak a résztvevőkért. 6. A cursillo tartama három teljes nap. Este kezdődik (előeste), és a harmadik nap este fejeződik be (általában csütörtök estétől vasárnap estig). 7. Napirend (példaképpen): 6.30 ébresztő 7.00 reggeli ima, szentmise, elmélkedés 8.15 reggeli 9.00 első beszélgetés

3 második beszélgetés ebéd Szabad idő harmadik beszélgetés uzsonna, kávészünet negyedik beszélgetés rózsafüzér ötödik beszélgetés vacsora közös megbeszélés esti ima Lefekvés, takarodó. 8. Az imák mikor és milyent kell mondani megtalálhatók az Úton Isten felé c. imakönyvben. 9. Minden étkezés vége felé tréfákat és élceket mesélünk. Ezzel vidám és meghitt, baráti légkört teremtünk, és kötetlenebbé válik a hangulat. 10. A szentmisét mystagogikusan magyarázzuk meg, hogy a cursillisták lassan megértsék a mélyebb (misztikus) értelmét. 11. Az esti megbeszélés legyen kötetlen, érdekes és szeretetteljes. Mindig a pozitívumot (a jót és örömtelit) emeljük ki. A beszélgetésbe mindenkit (észrevétlenül) vonjuk be. Amennyire csak lehet, domborítsuk ki a kérdések és válaszok építő jellegét. Egyetlen kérdést vagy választ se bíráljunk élesen és szeretetlenül. 12. A Szentséglátogatásoknál (a tabernákulum előtt), mindenki olyan közel menjen a Szentségházhoz, amennyire a körülmények megengedik. A munkatársak, segítők vegyüljenek el a résztvevők között. 13. A szentségekről való beszélgetés után mindnyájan a kápolnába megyünk, de csak rövid ideig maradunk a tabernákulum előtt. 14. Az avató ünnepségen (záró ünnepség) először a résztvevők, majd a régi cursillisták, a papok beszélnek. Ezt követi a segítők és a munkatársak felszólalása, utoljára a rektoré. A befejező szavakat a vezető pap (direktor) mondja el. 15. Az avató ünnepségen az apostoli órán osztják ki a kereszteket. II. A beszélgetésekre vonatkozó irányelvek. 16. Köszöntés. Az üdvözlés, nem lényeges beszélgetés. Jelentősége abban áll, hogy a rektornak sikerüljön bizalmat ébreszteni a résztvevőkben. A beszéd ébresszen érdeklődést, és győzze meg a résztvevőket, hogy vegyék komolyan a cursillót, vagyis minden részletében működjenek közre. Az egyes részletek fontosságát és összetartozását a cursillo végén fogják világosan meglátni. - A hamis magatartásra rá kell mutatni, és helyre kell tenni. - Az első nehézségekre fel kell hívni a résztvevők figyelmét. - Világosan mondjuk el a napirendet, házirendet és adjunk gyakorlati tanácsokat is. A beszélgetés hangneme: családias társalgás, egyszerű. Tartama: 30 perc. 17. Ismerd meg magad : a résztvevők lássák be, nagyon fontos és elengedhetetlen, hogy magukba szálljanak, befelé forduljanak. Őszinte önvizsgálatot kell tartaniuk, csak így ismerhetik meg valódi arcukat. A stílus: józan, de szuggesztív. Rövid elmélkedés.

4 18. A tékozló fiú. Az első elmélkedés célja a lelkiismeret felébresztése volt. Most arról kell meggyőzni a cursillistát, szinte észrevétlenül hogy vegye észre, mennyire zavaró és kínzó a rendezetlen lelkiismeret. Bocsánatot kell kérnie. Krisztus szívében meg kell találnia az irgalmat. Az elmélkedés központi magja az irgalom. Ügyeljünk arra, hogy: a. ) Jelen esetben a példabeszédnek nem az első része (a bűn) a fontos, hanem a második rész: az irgalom. Krisztus az atya személyében saját szívét tárja fel. Ezért a Krisztus személyében rejlő összes, együttérzést kifejező, vonást ki kell emelni. Ne a gyarlóságot, hanem az irgalmas könyörületet akarjuk hangsúlyozni. b.) Természetesen elmondjuk az első részt is, de a résztvevők érezzék, hogy az első részt csak a második kedvéért mondjuk el. Célunk: a hallgató a jóra (pozitívra) reagáljon. c.) Finom tapintattal utaljunk a gyónás lehetőségére is. Az elmélkedés ne legyen túl hosszú. 19. Krisztus három tekintete. A tékozló fiúról szóló elmélkedés után a cursillista a gyarlóságát a könyörületes Krisztus előtt világosan felismerte. Most rá kell mutatnunk arra, hogy a Krisztussal való találkozásunkkor különböző választ adhatunk. Ezt az evangéliumból vett példákkal szemléltetjük. Tartama: 20 perc. 20. Ideál. A cursillónak egyik legfontosabb beszélgetése. Fontosabb, mint azt gondolnánk. Ugyanis arról kell meggyőznünk a cursillistát, hogy van, és szüksége is van ideálra. Ez a cursillo kiindulási pontja. (Innen rugaszkodik el, ugródeszka.) A cursillistában egyrészt ébredjen fel a kérdés: Talán mégis van ideálom? Vagy nincsen? Másrészt, és éppen ezért, ébredjen benne bizonyos készség és kíváncsiság, hogy várja a következő beszélgetést. Ne legyen a beszélgetés, vallásos színezetű. Az út ugyanis az emberi kérdéssel kezdődik (homo naturális), hogy azután az isteni megoldásban végződhessen (homo supernaturális). A munkatárs úgy tartsa meg ezt a beszélgetést, mintha rejtett bombával akarna a vár belső termeibe behatolni, hogy azután azt ott észrevétlenül elhelyezze. A bomba a lelki hatás, a beszélgetés végső kérdéséig hatoljon le, úgy, hogy a legtöbb résztvevő ideálját (bálványát) ledöntse és összetörje. A stílus: az okfejtés és a gondolatok legyenek szabatosan megfogalmazottak, anélkül azonban, hogy filozófiai eszmefuttatásban veszne el. Közvetlen nyugalommal és természetes modorban, társalogva beszéljünk. Alkalmazzunk sok példát és elbeszélést. A többi beszélgetés lelkesedése itt nem helyénvaló. Tartama: 30 perc lehet. 21. Kegyelem. A beszélgetés szervesen kapcsolódik az előzőhöz. Eddig ugyanis nem jelöltünk meg konkrét ideált, csupán azt bizonyítottuk, hogy ideál nélkül nem lehet élni. Most pedig felvázoljuk a kereszténység fennkölt ideálját. A cursillisták a beszélgetés nyomán új világot, eddig nem sejtett valóságot fedeznek fel, amit a legtöbben nem ismernek, vagy eddig valamennyien, valamiképpen elhanyagoltak. A kegyelem hatását és működését behatóan kell tárgyalni. A keresztény élet: kegyelmi élet (élet a kegyelem állapotában). A cursillista ezek után összehasonlítást végezhet: vajon keresztény élete hiteles volt-e? Tény, hogy ez a beszélgetés nem tudja az összes kérdést megoldani, a megoldás kulcsát kell kézbe adnunk! Ezzel alapozzuk meg a továbbiakat, hogy a munkatársak beszélgetései, ill. a cursillistákkal folytatott társalgások felépülhessenek A beszélgetés ne legyen a kegyelem módszeres (doctriner) megtárgyalása. A kegyelmet központi igazságként állítsuk szemünk elé. Könnyen eshetünk kísértésbe, hogy a kegyelmet hitvédelmi (apologetikus) szempontból tárgyaljuk. Ez itt nem helyénvaló. Mellőzzük a vitát és a peremkérdéseket. 4

5 Itt és most a kegyelem pozitív szemléletéről van szó, ezért az elvesztéséről, a bűnről nem beszélünk. Erről a későbbiekben lesz szó. Ne hangsúlyozzuk most az apostolkodást sem. A beszélgetés érthető, világos, kifejezéseiben pontos és egész felépítésében áttekinthető legyen. A megállapításait (definíciókat) határozottság jellemezze, de az egészet meleg lelkesedés hassa át. Kb. 2 órás előadásról lehet szó. 22. A keresztény ember az Egyházában. Előzményei: Ideál, Kegyelem. Az ember ideálja: istenivé lenni. Ennek az ideálnak Isten konkrét üdvösségtervében az Egyház a megvalósítója, vagyis az Egyház keretén belül valósul meg. Az Egyház Isten zarándok népe. Ehhez a néphez tartozik mindenki, akinek érdeke, hogy a nép a közös vágyait megvalósítsa és elérje. A beszélgetés célja, hogy ezt a tényt valamennyien belássák és átéljék! E beszélgetés folyamán áttekintjük a keresztény élet alapjait, de mint mindennél a cursillo folyamán, mindenkinek elevenen át kell élnie az igazságot, hogy IGENT mondhasson. A beszélgetés során a munkatárs legyen tudatában: mindig a cursillo elveiről (vagyis az élményről) van szó! Másrészt most is olyan elveket szögezünk le, azokat az alapokat rakjuk le, amelyekre a cursillo további beszélgetése, az apostolkodás fog felépülni. Ezért ennek a beszélgetésnek súlyát nem hangoztathatjuk eléggé. A beszélgetés azonban, a laikusok által tartott beszélgetések között, különleges helyet foglal el, mert sok teológiai ismeretet igényel. Ha számításba vesszük azt is, hogy erre a beszélgetésre igen kedvezőtlen időpontban kerül sor ebéd után akkor érzékelhetjük a nehézségeket, amelyek a cél elérése elé tornyosulnak. A stílus legyen csendes, nyugodt. Az előadás azonban élénk, sok hasonlattal és bizonyítékkal. 40 percnél tovább ne tartson. 23. Hit. A kegyelemben a szeretet működik. A szeretet pedig két, szabadsággal rendelkező személy találkozása. Isten az ajándékozó, aki azonban nem tolakszik, még kevésbé kényszeríti ránk kegyelmét. Isten hatalmas szeretetművének megismerése után, hogy ti. részesíteni akar természetéből (istenivé válás), és miután Isten konkrét üdvösségtervében láttuk, hogy Isten nagy ajándéka az Egyházban valósul meg, és ott (a közösségben) élhetjük át, ez a mostani beszélgetés elénk állítja az ember egyetlen helyes válasz magatartását. Nem hitvédelmi előadásról van szó, amellyel a hitet kéne megalapozni, vagy vita során valakit meggyőzni. Tehát nem prédikációt kell tartani. Arról sincs szó, hogy a hallgatóságot szeretettel és szeretetre lelkesítsük. Arról van szó, hogy szemléltessük a hit révén létrejövő kapcsolatot az Isten és az ember között, más szóval az Isten és az ember közötti természetfölötti párbeszédet, amely már most a hit időszakában megkezdődik. Arról a természetfölötti párbeszédről van szó, amely átíveli az egész örökkévalóságot, az embernél a remény formájában. A résztvevők értsék meg, hogy Krisztus tanúságtételében bízva, a hitben teljesen ráhagyatkozhatnak Krisztusra, sőt rá is kell hagyatkozniuk. Szilárddá kell válni bennük: az Istennel való kapcsolatuk alapja a szeretet. Váljék vérükké: a keresztény remény örömmel és biztonságérzettel tölt be, de egyúttal tartalmazza Isten színe előtt felelősségünket is. A beszéd stílusa, bár szemléltető, legyen optimista és meleg. A pap tanúságtétele a beszédmódban és hangban nagy szerepet fog játszani. Tartama kb. 1 óra. 24. Jámborság. A beszélgetés a cursillo során kulcsszerepet kap. Ti. lezárja a cursillo első részét, és előkészíti a másodikat. A jámborság sok előítélettől és hamis fogalomtól terhes. Ezt kell róla lehántani, és a helyeset a tévestől megkülönböztetni. 5

6 Könnyű ezt elmondani, de nehéz szemléltetni. Pedig ez fontos. Meg kell mutatnunk az egészséges, erőteljes, életrevaló jámborság jellemző vonásait. Ez képezi a beszélgetés irányvonalát. Hangnemében személyes tanúságtétel fejeződik ki, éspedig úgy, hogy a munkatárs személyében a kegyelemből fakadó Isten-ember viszonynak a beszélgetésben lecsapódó örömteli és emberileg vonzó megoldását lássák. Röviden: a kegyelmi élet nem csak lehetőség, hanem vonzó tény is. A beszélgetés három részre tagozódik: Az első rész negatív, és pusztán bevezető. Bemutatjuk a szentfazék, a megszokásból keresztény és a hamis, farizeusi magatartást. A magatartások, ebben a sorrendben fokozatosan romlanak: a szentfazék még veszélytelen, rosszabb a megszokásból keresztény, ám a legrosszabb a képmutató vagy farizeus, aki sok gonoszat tesz, és akit maga az evangélium is elítél. A hibákat fel kell fedni, de személyeskedés nélkül, nehogy csorbát ejtsünk a felebaráti szereteten. A szentfazekat (ájtatos barátot) gúnyoljuk ki, tegyük nevetségessé; a megszokásból kereszténnyel szemben tanúsítsunk együttérzést; a képmutató, álszent farizeus típusát ítéljük el. A második (fő) részben bemutatjuk a jámborság gyakorlatait. Bővebben ezekről a kegyelmi élet -ben lesz szó. A beszéd hangja józan és fűtött élénk, kiegyensúlyozott legyen. A beszélgetés nemessége világos. Pontos, meleg és határozott stílust kíván. Nem csak szívélyes, de szuggesztív. Ha a cursillo a helyes mederben halad, akkor ez a beszélgetés érezhető visszhangra talál a cursillistákban. Ez a normál helyzet, amely szükséges ahhoz, hogy a cursillo második részébe léphessünk. A beszélgetés kb. 1 órát tartson. 25. Krisztus alakja. Életünket a Krisztussal való szoros kapcsolat kell jellemezze. Ezt úgy érhetjük el, hogy igyekszünk ebben az elmélkedésben magunk elé idézni vonzóan, sőt lebilincselően az élő Krisztust, elsősorban azért, mert csak kevéssé ismerjük. Az élő Krisztus alakját az evangéliumokhoz hűen rajzoljuk meg, mert hiszen az evangéliumi Krisztusról van szó. Le kell mindenképpen győznünk azt az érzést (híresztelést), mintha Krisztus csak történeti kövület, relikvia volna, amely senkit nem hoz indulatba, és lelkesíteni sem képes. A hit Krisztusáról van szó. Olyan élénken kell bemutatni, hogy mindenki határozottan és szenvedélyesen átadhassa magát NEKI! Tartama 40 perc. 26. Elmélyülés. Vezéreszméje: lelkedet az igazság szolgálatába kell állítanod, hogy ilyen módon Isten adományát a lehető legjobban, és minden dologban megtaláld. A beszélgetés ne váljék tudományos értekezéssé. Fejtsük ki és éreztessük annak fontosságát, hogy keresztény életünket el kell mélyítenünk és meg kell szilárdítanunk. Ehhez fel kell ébresztenünk minden résztvevő érdeklődését és vágyakozását, hogy a vallás igazságait jobban meg akarja ismerni (a vallás igazságai szépek ). Ennek kapcsán rámutatunk a felszínes kereszténység értéktelenségére, amely a legkisebb nehézségre csődöt mond. Rendkívüli alkalom kínálkozik arra, hogy bizonyos problémákat és előítéleteket kiirtsunk és eltávolítsunk. A cursillisták között gyakran akadnak öntudatos diplomások, és teljesen egyszerű kétkezi munkások is. Nem szabad egyiknek hízelegnünk, és ugyanakkor a másikat elhanyagolnunk. Fontos a világos, objektív, nyugodt előadás. Tartama kb. 40 perc. 6

7 27. Szentségi élet. (Nálunk Szentségek ). Kétségkívül a cursillo központi beszélgetéséről van itt szó. Miként a tanfolyam idejének felénél tartunk, úgy a cursillo tematikájában és módszerében is a közepén helyezkedik el. A beszélgetésben a keresztény élet alapvető sajátosságáról szólunk, a LÉNYEGESRŐL. Tulajdonképpen, inkább a szentségekből fakadó életről van szó, mint maguknak, a szentségeknek dogmatikus hátteréről és a szentségek vételének rendjéről. Az élet képezi a súlypontot. A cursillónak e beszélgetése után többnyire elérjük a keresztény közösség légkörét. A beszélgetést miként magukat a szentségeket is a keresztény élet valóra váltásának és testet öltésének nevezhetjük. Mindaz, amiről a cursillo során beszélünk és még beszélni fogunk, itt válik életté! Az összes résztvevőnek éreznie kell, hogy a vallás és a vallásos dolgok (cselekmények és gyakorlatok) nem tárgyak, amik nem élnek. Itt kell a kereszténységnek egész vonzerejét elérnie. A szentségek tanában és pedagógiájában gyökereztessük bele az Isten- és Krisztus központúságot! Hasonló módon ki kell domborítani, hogy a szentségek: találkozás Isten szeretetével Krisztusban, és általa kell kialakítanunk a keresztény közösséget. Arra törekszünk, hogy mindnyájan felismerjék, hogy a szentségi élet által a keresztény sőt az emberi személyiség érettségét nyerik el. Az egész beszélgetés középpontja természetesen az Eucharisztia. A beszélgetés így magától adódóan a tabernákulum előtt, a Krisztussal való hangos társalgással fejeződik be. Bármennyire is élő a beszélgetés tárgya, a pap ne ragadtassa el magát a túlzott lelkesedésbe. A cursillo minden sajátosságát meg kell találjuk: elméletet, gyakorlatot, mélységet és melegséget. Ennek megfelelően a beszéd módja és stílusa egyszerű és természetes, józan, és ugyanakkor lendületes is, elsősorban azonban nagyon szemléltető. Jóllehet a beszélgetés hosszabb lélegzetű, vigyázzunk, hogy ne essünk túlzásba. 28. Apostolkodás. A beszélgetés a kereszténység természetes következményét tárgyalja, a cselekvést, és átmenetet képez a cursillo harmadik szakaszába, ami az apostolkodás megtervezése, az aktív Kerygma (effektív igehirdetés). A kereszténység lényege a kegyelmi életből fakadó cselekvés, és éppen ezért a cursillónak is ez a lényege. Tárjuk szélesre az apostolkodás horizontját. Egyetlen cselekedetünk sem lehet, amely ne lélekből sarjadna ki. A tevékenységünk mindig összekapcsolódik kegyelmi életünkkel, és a keresztény üdvösséggel. Az apostolkodás személyes tanúságtétel. Gyakran sok idealizmust (optimizmust is) követel. Érezze a cursillista, hogy szentté kell lennie ahhoz, hogy másokat is megszentelhessen, szeressen és minden embert a SZERETETHEZ elvezethessen. Stílus: friss és vidám. Meggyőző és logikus felépítésű. Tartama: kb. 30 perc. 29. A kegyelmi élet akadályai. A bűnről is a kegyelem szemszögéből szóljunk. Állítsuk a résztvevők szeme elé pesszimizmus nélkül, hogy vannak akadályok. Tudomásul kell vennünk, hogy a hétköznapok során nem olyan egyszerű hűségesen kitartani Krisztus mellett. De meg fogjuk mutatni az eszközöket, amelyek segítenek a nehézségeket legyőzni. Az akadályokat egyetlen szóban foglalhatjuk össze: bűn! Ne tárgyaljunk konkrét veszélyekről, vagy problémákról, maradjunk itt meg az elvi síkon. Amennyiben azonban a résztvevőknek konkrét problémáik volnának, és ha jó volt a beszélgetésünk, akkor a cursillisták azokat valamelyik pappal fogják megbeszélni. Ez a megoldás ugyanis közvetlen és célravezető lesz. 7

8 A résztvevők a bűn okozta mérhetetlen űr láttán érzékelni fogják a kegyelem felfoghatatlan nagyságát. Mutassunk rá: a bűn nem csak egyes személyeknek okoz kárt, hanem a közösségnek is rossz. Innen ered az egyén roppant felelőssége a közösséggel, a felebaráttal szemben. A bűnről ne vitázzunk, hanem mindig irányítsuk a figyelmet az igazságra. Közben persze azt is kifejtjük, hol nem található meg az igazság. Különösen a negatívumok elsősorban a felszínesség, felületesség, a kényelem, a közömbösség játsszák a főbb szerepeket, amely végül is kialakítja és létrehozza a konkrét veszélyt és bajt. Kb. egy órás beszéd. 30. A kereszténység gerince. Ez a beszélgetés megfogalmazza a cursillo célját. A beszélgetés végén a munkatárs egyértelműen leszögezi: Azért jöttünk ide, hogy a kereszténységnek és ezzel egyidejűleg az egész világnak gerincévé váljunk! A gerinc hasonlatán értjük: a lélek és a közösség szilárdságát a szeretetben és a tevékenység elkötelezettségében. Gerinccé csak érett keresztény válhat, aki képes arra, hogy szeretetből és a szeretet szolgálatában nélkülözést, fáradtságot és csalódást (kudarcot) vállaljon. A beszélgetést sok bizonyító példával fűszerezzük. A példák szemléltessék: mi és ki a gerinc, ki válhat gerinccé, és miként adhatunk keresztény mivoltunknak gerincet. A példák világítsák meg azt is, hogy lehetséges a gerinc, és azt, hogy milyen gyümölcsöt terem. Az egész beszélgetés legyen lendületes, élénk. A stílus ennek következtében lelkes, merész vonalvezetésű, de szerény és közvetlen. A munkatárs térjen arra is ki, hogy a Szentírás szerint: Látványossága lettünk a világnak s az angyaloknak és embereknek is (1Kor 4,9). Ez adhat sok résztvevőnek bátorságot, hogy vállalja a negyedik örök napot. Ezt példákkal is élénkítse. Tartama kb. egy óra. 31. Krisztus üzenete a cursillistához. Miután a résztvevők szemügyre vették Krisztus személyiségét (alakját), most hallják meg a Mester szavát is, aki valami konkrétat mond. Krisztus annyira szereti a cursillistát, hogy nem csak a kegyelmi élettel ajándékozza meg, hanem kér is tőle, feladatot is ad neki: továbbítsa a kapott kegyelmet az embereknek. Felszólít az apostoli munkára (apostolává fogad). Emeljük ki azokat a feltételeket, amelyek gyümölcsözővé teszik az apostolkodást. Az elmélkedés alapja Jn 15. fejezetének néhány szava lehet, amit alkalmazhatunk a résztvevőkre. Az elmélkedés hangvétele örömteli. Tartama kb. 20 perc. 32. Szerepünk a világban. A beszélgetés során a kereszténység gerincé -nek konkretizálásaként megmutatjuk, hogyan akarja a keresztény segíteni a kereszténység építését. Hogyan akar segíteni minden embernek. Miként kezdheti el feladatát és küldetését. Az elmélkedést reggel tartjuk. Tanulmányozzuk a világot, ahová a cursillo után a cursillisták visszatérnek, ahol helyt kell állniuk, és amit kereszténnyé kell tenniük. Ez a terv kétségkívül nagy jelentőségű, mert a cursillisták tippeket kapnak arra, hogyan tarthatnak ki a sok veszedelem ellenére, és ösztönzést nyernek a kezdeményezésre, hogy dűlőre vigyék Isten országát, Krisztus küldetését, a szeretetet. A beszélgetésnek mégis az a mélyebb célja, hogy világossá tegye a cursillista számára: ne harcoljon folyton a világ ellen, hanem szeresse, és minden szempontból vegyen részt a felépítésében. Éppen a valós világnak, az embernek, a kereszténynek a tanulmányozása, felmérése hogyan áll és cselekszik a világban adta az első cursillo megtartására az ösztönzést. (A beszélgetésnek van második része is, amit délután elsőként kellene megtartani. A második beszédnek tudatosítania kell a cursillistában, hogy nem csak az egyes kereszténynek, 8

9 9 hanem még inkább, és elsősorban a keresztény közösségnek, egyházközségnek kell Krisztus üdvét tovább hordoznia.) Negatív tónus, vagy negatív szóhasználat elhibázott. A világot optimista szemmel kell néznünk, olyan helyként, ahol Krisztus a történelembe lépett, ahol üdvözítő művét végrehajtotta, ahol az Egyházban megtapasztalható módon jelen van. Számunkra ez a világ olyan világ, amit szeretünk, amelyben Krisztustól kapott küldetésünket végrehajtjuk, akarjuk és megtesszük Sok példával távlatokat nyithatunk. Tartama kb. 75 perc. 33. Kegyelmi élet Nyilvánvaló, hogy ez a beszélgetés tartalmában hasonló a Jámborságról szólóhoz, és majdnem ugyanazt a célt akarja elérni. Amíg azonban az első a kegyelmi élet megvalósítására összpontosít, addig ez elsősorban azt célozza, hogy a cursillistákat, a keresztényeket a keresztény misztika felé irányítsa. A vallásos életet a belső magatartás határozza meg. A belső magatartás azonban külső megnyilvánulások nélkül és látható gyakorlatok hiányában vagy nem hiteles, vagy rövidesen elsorvad. Nos, ennek a beszélgetésnek ez az alapgondolata. A pap rámutat, hogy a vallásos élet gyakorlatai az Istennel való bensőséges kapcsolatot fejezik ki, és azt táplálják. Ha a gyakorlatok nem a bensőből fakadnának, és nem szolgálnák a benső életet, akkor eszünkbe kell jusson a vallásos élet három hamis magatartásformája, amelyeket az első nap a Jámborság -ról szóló beszélgetés során hallottunk. A hangnem és beszédmód legyen nagyon családias. Ebben az órában ugyanis, a cursillo igazi családdá vált. A beszélgetés ne legyen hosszabb másfél óránál. 34. Casco-biztosítás. (Nálunk nem ez a beszéd van, hanem a Keresztény közösség). A beszélgetés címe csupán hasonlat, amit nem szabad túlzottan hangsúlyozni, mert Istennél és a Lélek dolgainál kereskedelmi szerződés útján nincs biztosításra lehetőség. A bizalomban és reményben való kitartásunkat csak kegyelemként remélhetjük. A beszélgetés során részletesen kifejtjük a csoportok szerepét, és a csoport összejövetelek munkarendjét. A téma súlyos, mert az állhatatosság, az apostolkodás és a közösségi élet, sőt az Egyház és a társadalom szempontjából is fontos. Ezt a cursillo már most hangsúlyozza, mert az utócursillót tekintve ezekre rendkívüli módon szükség van. A beszélgetés hídfőt képez a cursillo és az utócursillo között, az utócursillo kapuja. A cursillo igazán csak most kezdődik! fogja ismételten elmondani az előadó. A beszélgetést ha mód van rá a rektor tartsa. Ha a hitelesség és a tanúságtétel az egyes beszédeknél fontos kellék, úgy ennél a beszélgetésnél semmiképpen sem hiányozhat! A nyelvezete legyen nyugodt, de meleg és lelkesítő. Tartama: kb. egy óra. 35. A negyedik, örökké tartó nap. A beszélgetések záró akkordja. Az utolsó felszólításról van szó, ami nem kis jelentőségű. A beszélgetés csak néhány percet vegyen igénybe. III. A munkatársakra és segítőkre vonatkozó irányelvek. 36. A munkatársak teamként (munkacsoportként) odaadással és lelkesedéssel, felelősségteljesen és fegyelmezetten tartsanak össze. A cursillo folyamán soha ne képezzenek elkülönülő csoportot, hanem folyamatosan együtt éljék a résztvevőkkel a közösséget. Helytelen volna a beszélgetéseket a helyszínen (a cursillo alatt) előkészíteni. Ezeket ki-ki előre készítse el, és hozza magával. 37. A munkatársak beszélgetései: Első nap: - ideál, - a keresztény ember az Egyházában, - jámborság.

10 10 Második nap: Harmadik nap: - elmélyülés, - apostolkodás, - a kereszténység gerince. - szerepünk a világban, - Casco-biztosítás, - a negyedik örökké tartó nap. 38. Az üdvözlést mindig a rektor tartja. A beszélgetéseket így lehet csoportosítani: a) Ideál, elmélyülés, szerepünk a világban. b) A keresztény az Egyházában, apostolkodás. c) Jámborság, a kereszténység gerince, a negyedik örökké tartó nap. d) Köszöntés, Casco-biztosítás. A beszélgetéseket a cursillo tematikájával ( Új vázlatok a cursillo beszélgetéseihez ), és egymás között egyeztetni kell. Ragaszkodjunk az egyes beszélgetések vázlataihoz. A munkatársak beszélgetései legyenek személyes tanúságtételek. 39. Még a cursillo előtt, vagy annak kezdetén a rektor, a direktor, a munkatársak és a segítők összejönnek, hogy a cursillo végső előkészületeit megtegyék. (A cursillo résztvevőinek toborzása akkor már megtörtént, erre kb. 3 hónapot szánjunk.) A megbeszélés legfontosabb része a résztvevők névsora. A munkatársak a három hónapos előkészület során a résztvevőket lehetőleg már előre ismerjék, mert csak három nap áll rendelkezésükre, hogy segítsenek. Az összejövetel napirendje: a) A Szentlélek segítségül hívása. b) Minden munkatárs és segítő kap egy-egy névsort. c) Az adatok alapos áttanulmányozása. d) Az otthon (ház) pontos alaprajza alapján elosztjuk a szobákat. Ügyeljünk arra, hogy az azonos helységből, baráti körből, vagy családból jött résztvevőket egymástól szétválasszuk, hogy egyetlen közösség alakulhasson ki. Ellenkező esetben ugyanis elkülönült klikkek képződhetnek, és meg is maradhatnak. e) Rövid hálaima. 40. A résztvevők először az otthonba történő utazáskor találkoznak egymással és a munkatársakkal, segítőkkel. A legjobb eset az, amikor az egész társaság egyetlen busszal utazik a cursillo helyszínére. Különben a résztvevők és munkatársak, segítők csak a helyszínen találkoznak egymással. Rendkívül fontos a cursillo sikere szempontjából, hogy az első pillanattól felkínáljuk meleg, természetes, őszinte barátságunkat a résztvevőknek. 41. A munkatársak és segítők igyekezzenek jókor az indulás helyén lenni, hogy fogadhassák, és rögtön megismerhessék személyesen is a névsorból ismert személyeket. Ha a résztvevőket a barátaik vagy rokonaik is elkísérik, úgy a munkatársak és segítők igyekezzenek azokat megnyerni, hogy képezzenek imahátteret a cursillóhoz. A munkatársak és segítők egész idő alatt kapcsolatban maradnak a résztvevőkkel, hogy jobban megismerjék őket, sőt, hogy barátságot is köthessenek velük. 42. Amikor a rektor a szobákat elosztja, alkalmuk van a munkatársaknak és segítőknek, hogy az egyes személyek nevét hallják és megtanulják. Ha valakinek kifogása volna az elhelyezéssel kapcsolatban, akkor a munkatársak és segítők ne utasítsák az illetőt azonnal a rektorhoz, hanem személyes ráhatásukkal magyarázzák meg, ha mód van rá, maradjon az illető a kijelölt helyen, mert a csere zavart okozhat a többieknek is. 43. Az egyik munkatársat, vagy segítőt külön meg kell bízni azzal, hogy a rendezvényeken kápolnában, előadóteremben stb. a létszámot ellenőrizze, nehogy valaki bármiről lemaradjon. Egy másik segítőt jelöljünk ki kongatónak (csengetőnek).

11 A köszöntéskor a kijelölt munkatárs tartsa készenlétben az Úton Isten felé imaénekes könyvecskét, hogy szétoszthassuk. Az üdvözlés alkalmával, de az összes beszélgetésnél is minden munkatárs és segítő, valamint a rektor és a direktor (pap) legyen jelen. Senki se maradjon távol, mert az ilyen magatartás megzavarja az együvé tartozás érzését. 45. A munkatársak és segítők természetes könnyedséggel gondoskodjanak arról, hogy a hallgatást (szilenciumot) mindenki betartsa. 46. Az étteremben mindig oszoljanak szét a résztvevők között. Helyes, ha a vezető pap és a munkatársak ill. segítők is közreműködnek a felszolgálásnál. A vacsora alatt a papok olvassanak fel. 47. A keresztutat a rektor tartja, a női cursillónál a direktor (pap). 48. Amikor a résztvevők nyugovóra térnek, észrevétlenül gondoskodni kell arról, hogy a csendet senki se törje meg, és ne alakuljanak kisebb beszélgető csoportok. 49. Mihelyt megbizonyosodtunk, hogy mindenki lefeküdt, akkor minden pap, teológus, munkatárs és segítő összejönnek, hogy a következő napot előkészítsék. Az összejövetel napirendje: a) A Szentlélek segítségül hívása. b) A névsort újra áttanulmányozzuk, a most szerzett személyes tapasztalatok alapján. c) A csoportbeosztás elkészítése. d) A csoportok elosztása a munkatársak és segítők, papok között. e) Tisztázzuk, ki tartja a következő nap beszélgetéseit. f) Tisztázzuk, melyik pap tartja a következő nap elmélkedését és beszélgetéseit. g) Kijelöljük, melyik segítő kezeli a csengőt. h) Végigfutunk a következő nap feladatain: Valamivel korábban kell felkelni, hogy minden súrlódás nélkül menjen. A napirendben meghatározott időpont előtt 5 perccel legyen mindenki a kápolnában. Gondoskodjunk arról, hogy a kápolnában az ima friss, lendületes, erőteljes legyen. Készítsünk elő mindent, ami az eucharisztikus ünnepléshez szükséges. Amikor a véget ér a magunkba szállás (csend), erőteljesen énekeljünk együtt. Keressünk kapcsolatot mindenkivel, mert a cursillo első napja a kapcsolatfelvétel napja. Az étkezések végén meséljünk vicceket, és gondoskodjunk vidám légkörről. A résztvevők számára időben készítsük elő a füzeteket, papírt és írószert. A beszélgetéseken a pap és a munkatársak vegyenek részt. Az ideál beszélgetéshez készítsük elő a Mi a kedvenc foglalkozásom? lapokat. A munkatársak ne éljenek vissza soha azzal a bizalommal, amivel őket a résztvevők megajándékozzák. A meghitt közléseket nem mondhatják el, még az esti megbeszélésükön sem. Viszont az esti megbeszélésen elhangzottakat is diszkréten kell kezelni. i) Az összejövetel a tabernákulum előtt fejeződik be.

12 12 Az első nap 50. Reggel, a munkatársak és segítők, valamivel korábban kelnek, mint a résztvevők, hogy jobban gondoskodhassanak mindenről. Meghatározott időben csengővel (kolomppal) jelzik az ébresztőt. Az egyik kijelölt munkatárs végig kopogtatja az ajtókat, nehogy valaki elaludjék. 51. Mise után mindenki az étterembe megy. A reggelivel megszűnik a hallgatás (magunkba szállás), áttérünk a beszélgetésre. Ilyenkor friss énekkel vetünk véget a szilenciumnak, hogy ezzel akár csak a társalgással és viccekkel szívélyes és vidám légkört teremtsünk. 52. A munkatársak és a kijelölt segítők gondoskodnak arról, hogy mindig legyen kéznél cigaretta, ceruza, papír, és amire még szükség lehet. 53. Az ideál beszélgetés előtt megalakítjuk a munkacsoportokat. A csoportok különkülön asztalnál ülnek. Mindenki kap papírt és ceruzát. A beszélgetés után a munkatársak segítenek a Mi a kedvenc foglalkozásom lapot kiosztani. A munkacsoportoknál a munkatársak segítenek, hogy minden rendben történjék, elsősorban úgy, hogy az elnök és a titkár segítségével mindenkit közös munkára serkentenek. 54. A munkatársak a szabadidőt használják fel a folyosói munkára: próbáljanak meg mindenkinek személyesen segíteni. Arra kell törekedni, hogy igazi baráti közösség alakuljon ki. 55. Az első napot a kapcsolatfelvétel napjának nevezzük. Általában korai az első nap a résztvevőket gyónásra, vagy döntésre ösztönözni. A jámborság beszélgetéssel kezdődik meg a passzív kerygma. A második nap 56. A második napon a legtöbb résztvevő a döntéssel küszködik. A legtöbben hálásak, ha valamelyik munkatárs segít nekik. Ha a munkatársak az előző nap igazi barátokká lettek, akkor a második nap a legnagyobb természetességgel, és megfelelő tapintattal tudnak segíteni. A segítségük még hatásosabbá válik a kereszténység gerince beszélgetés után. 57. Az Elmélyülés beszélgetés után megkérjük a résztvevőket, hogy kölcsönösen írjanak néhány sort egymásnak az Úton Isten felé füzetecskébe. A munkatársak ugyanezt, majd a harmadik nap teszik. Ez újabb segítséget nyújt a kölcsönös kapcsolatokra és a kölcsönösen beírt gondolatok segíthetnek a cursillo után, hogy kitartsunk. 58. Ha csoportonként néhányszor látogatást teszünk a tabernákulumnál, ahol a munkatársak megmutatják a résztvevőknek, hogyan kell közösségben, spontán módon, hangosan imádkozni, akkor könnyebben barátkoznak meg az igazi imával. A harmadik nap 59. A harmadik nap hatása döntő az utócursillóra. A munkatársak és a résztvevők könnyen hajlanak afelé, hogy a harmadik napot a cursillo lecsengéseként kezeljék, főként akkor, ha az első két napon komolyan együtt dolgoztak. A munkatársak felelősek elsősorban azért, hogy a harmadik nap a célját elérje. A harmadik nap az aktív kerygma napja. Ezen a napon a figyelmet a bátor, apostoli munkára irányítjuk. 60. A kegyelmi élet beszélgetéshez a munkatársak kiosztják az asztaltársaságuk résztvevőinek a Terveim lapocskát. Ezekre előre felírják mindenkinek a nevét. 61. A Szentséglátogatást egész nap folytatjuk.

13 A Casco-biztosítás előtt, az a munkatárs, aki a jámborságról beszélt, felhívja a figyelmet, hogy amit most fogunk hallani, az rendkívül fontos, mert csak így tudnak kitartani, és állhatatosak maradni. 63. A Casco-biztosítás beszélgetés után elmagyarázzuk a cursillistáknak az avató ünnepség (záróünnepség) értelmét és menetét. IV. A rektorra vonatkozó irányelvek 64. Mihelyt a bizottság kinevezi a rektort, az azonnal átveszi a cursillóért a felelősséget. Megkezdi a résztvevők toborzását. A cursillo folyamán gondoskodik a technikai, módszertani és lelki feltételekről egyszóval az egész lebonyolításáról. Minden nap, mindketten a direktorral együtt elbeszélgetnek a résztvevőkkel. A cursillo után a munkatársakkal együtt hosszabb időn át, felelős a cursillisták állhatatosságáért (havi, évi találkozás). 65. A rektor feladata, hogy megbizonyosodjék, mindaz, ami a cursillóhoz szükséges, elő van-e készítve, és le lett-e szállítva a helyszínre. A résztvevők névsorát és a cursillisták adatait előre össze kell állítani, hogy a lényegesre és alapvető sajátosságra összpontosíthassunk. 66. A helyszínre érkezés után a rektor azonnal elosztja a szobákat. Előtte az alábbiakra figyelmezteti a hallgatókat: - A szobák elosztásánál nem akarjuk a barátokat sem összehozni, sem szétválasztani, hanem egyedül azt szeretnénk, hogy valamennyien egyetlen, igazi közösséget alkossunk, amelyben kétségkívül valamennyien sok új barátot fogunk találni. - Kérlek benneteket, ne kérjétek, hogy változtassunk a szobák beosztásán. Felnőttek vagyunk, tartsuk magunkat ahhoz a rendhez, amit mondok. - Hogy az egész cursillo rendben, gördülékenyen bonyolódjék le, kérlek benneteket, tartsátok be az utasításokat, amelyeket kaptok. - Most mindenki menjen a szobájába, tegye le a csomagját és öt perc múlva, haladéktalanul találkozzunk az előadóteremben. 67. A rektor az elején, vagy a végén elmondja mindazt, amit a cursillo lefolyása fejezet tartalmaz. 68. Az elmélkedést, vagy beszélgetést addig ne kezdjük el, amíg mindenki nincsen jelen. 69. A keresztutat a férfi cursillón a rektor, a nőin a direktor tartja. 70. Az esti imát a rektor mondja az Úton Isten felé -ből. Az első nap 71. A rektor elmondja a nap megszentelése imát az Úton Isten felé -ből. 72. A reggeli előtt a rektor bejelenti, hogy a befelé fordulásnak vége, a hallgatás megszűnt. Azonnal próbáljunk egymással kapcsolatokat teremteni, hogy igazi baráti közösséggé forrjunk össze. 73. Az ideál beszélgetés előtt a rektor a résztvevőket csoportokba osztja. Majd mindenkit felszólít, hogy figyeljen és készítsen jegyzeteket, mert a beszélgetés után minden témáról valamilyen jelképet kell készíteni. Ezeket a jelképeket este, a megbeszélés során közösen kiértékeljük, amikor magukat a beszélgetéseket is megbeszéljük. Minden elnök megkapja csoportjának névsorát. A rektor segítségül hívja a Szentlelket. 74. Az ideál beszélgetés után, a rektor elmondja a résztvevőknek, hogy kapnak egy lapot Mi a kedvenc foglalkozásom. Ki-ki kereszttel jelölje meg a kedvenc foglalkozását, esetleg hobbyját. Amit ezen kívül még szívesen csinál, azt pedig húzza alá. A lap segítségével

14 14 ki-ki megállapíthatja, mi érdekli a hétköznapok során, és ebből kitűnik milyen hatással van rá az ideálja. 75. Ebéd után engedélyezzünk hosszabb pihenőt. 76. A jámborság beszélgetést nem tarthatja a rektor. A beszélgetés folytatásaként azonban, tanúságtételként, fűzzön ehhez a beszélgetéshez néhány megjegyzést. 77. A rózsafűzért a rektor imádkozza elő. A litánia folyamán háromszor ismételi el a fohászt: - Isteni kegyelem Anyja! - Örömünk oka! - Apostolok Királynéja! 78. Az első és a második nap, az esti ima után, a rektor a csoportok elnökeit és titkárait előre hívja a tabernákulumhoz. Hangos imába kezd. 79. Az esti megbeszélésen a rektor és a direktor emlékezteti a munkatársakat, hogy a cursillo második napja a passzív kerygma napja, és a beszélgetések, valamint a folyosói munka ebben az értelemben folyjon. A megbeszélés családias légkörében mindnyájan elsősorban a rektor figyelmeztessék egymást az elkövetett hibákra. A második nap 80. Az elmélyülés beszélgetés után a magyarázatot a rektor tartja. 81. A rózsafüzér imádkozásnál, minden titok előtt jó egy külön kérést is hozzáfűzni. A litánia előtt talán ilyent lehet mondani: Ne felejtsétek el, most a Szűzanyának kedveseket akarunk mondani! A harmadik nap 82. A rektor ismételten emlékeztesse a résztvevőket, hogy jól teszik, ha sokszor egyedül, kisebb csoportokban, vagy a társaság közösen is meglátogatják a tabernákulumot (Jézust). 83. A kegyelmi élet beszélgetés előtt, amikor kiosztották a Terveim lapot, a rektor ehhez megjegyzést fűz. 84. A rektor győződjön meg arról, hogy minden előkészület megtörtént-e, (amire szükség van) az avató ünnepségre (záró ünnepség)? V. A lelkivezetőre (direktorra) vonatkozó irányelvek. 85. A cursillóért a legfőbb felelősséget természetesen a direktor viseli. A cursillo a lelkipásztorkodás egyik eszköze. 86. A pap, aki együttműködik a cursillóban, Krisztussal szoros kapcsolatban áll. Áthatja az a tudat, hogy a szeretet ereje hatalmasabb a gonosznál. Rendíthetetlenül hisz, és él benne a meggyőződés, napjainkban Krisztus győzelme időszerű. Ezért minden mellőzést és fáradságot elvisel, a csalódáskor, kudarc esetén nem veszíti el sem kedvét, sem bátorságát. A cursillóba magával hozza szeretetét, lelkesedését és határtalan odaadását. Uralnia kell a cursillo metodikáját és pedagógiáját is. 87. Tevékenysége: a) Elmélkedések tartása: - Ismerd meg magad - A tékozló fiú - Krisztus három tekintete

15 15 - Krisztus alakja - Krisztus üzenete a cursillistának. b) Beszélgetések tartása: - első nap a kegyelem, a hit - második nap a szentségi élet, a kegyelmi élet akadályai - harmadik nap kegyelmi élet. c) A szentségek kiszolgáltatása. d) A résztvevők rendelkezésére áll: - lelki beszélgetésben, - gyónásban. Megjegyzés: Amennyiben a cursillón több pap dolgozik együtt, úgy a munkát osszák fel egymás között. Fontos azonban, hogy mindig legyen egyetlen lelkivezető direktor akinek irányításával, és azzal együttműködve, a rendelkezései szerint dolgozzanak. 88. A lelki beszélgetésnek és a gyónásnak nagy a jelentősége a cursillo folyamán. Kényszeríteni ugyan senkit sem lehet, de módunkban áll mindenkit hívni és segíteni, és az utat, amennyire csak lehet megkönnyíteni. A gyónásnál a papok ne sokat magyarázzanak és oktassanak, mert ez a cursillo egészének a feladata. Ezért szorítkozzanak arra, hogy segítsék hozzá a gyónót a jó gyónás elvégzéséhez. Arról, hogy ki volt gyónni és ki nem, a papok ne beszéljenek. 89. A papok állandó kapcsolatot tartsanak fenn a résztvevőkkel. Szeretetüket mindig éreztetniük kell: akár imádkoznak, akár beszélgetnek, akár vicceket mesélnek. A papok törekedjenek főleg személyes kapcsolatokra, és folytassanak élénk eszmecserét minden egyes résztvevővel. Sok megértéssel és tapintattal kell rendelkezniük, hogy minden résztvevőnek külön-külön megértsék személyes ügyét, és annak megoldásához segítséget tudjanak nyújtani. Hogy minden résztvevő szíve megnyíljék a pap előtt, ápolniuk kell a természetfölötti életet, az áldozatvállalást és odaadást, valamint vidámságot, optimizmust és szimpátiát. Jó, ha a lelki vezető irányításával ezt a munkát is egymás között felosztják. Szabály, hogy egyetlen résztvevő se távozzék úgy a cursillóból, hogy kérdéseit, ügyeit meg ne beszélte volna valamelyik pappal, és segítséget ne kapott volna. 90. A papok a közösségen belül nem foglalhatnak el kiváltságos helyzetet: sem a társalgás során, sem a viccek mesélésekor, de a cursillistákkal, vagy a munkatársakkal történő esti közös megbeszéléskor sem. 91. Amikor este összejönnek a munkatársakkal, valamennyien a tabernákulumhoz mennek. Az Oltáriszentségnél tett látogatást a lelki vezető vezeti: a direktor ekkor hangsúlyozza a felelősséget, és mindenkit arra bíztat, hogy lelkesedéssel, odaadással és szeretettel dolgozzon tovább. 92. A Casco-biztosítás után a pap röviden elmondja, milyen lesz az avató- (záró-) ünnepség és a résztvevők kb. mit csináljanak. 93. Az ünnepségen a pap szólal fel utolsónak (a bizottság vezetője, vagy ennek távollétében a cursillo vezetője). 94. Általában az alábbiakhoz tartsa magát: - a legfontosabbat, amiről szó volt, domborítsa ki, emelje ki, - ami homályos, vagy helytelenül hangzott el, tisztázza és igazítsa ki, - jelölje ki a jövő útját, - lelkesítsen, bíztasson, - esetleg közölje a püspök óhajait.

16 16 VI. A cursillo lefolyása 95. A rektor gondoskodik arról, hogy időben mindent előkészítsenek, és a helyszínre leszállítsanak. 96. A cursillo előtt, vagy rögtön a kezdetén összejön a rektor, a direktor, a munkatársak és a segítők, hogy a cursillo előtti utolsó simításokat elvégezzék. A megbeszélés legfontosabb része a résztvevők névsora. Arról van szó, hogy a munkatársak már a cursillo előtt a lehető legjobban tájékozódjanak a résztvevőkről, hiszen csupán három nappal rendelkeznek, hogy segíthessenek nekik. Az összejövetel napirendje: a) A Szentlélek segítségül hívása. b) Minden munkatárs és segítő megkapja a résztvevők névsorát. c) Az adatokat pontosan áttanulmányozzák. d) A cursillo helyszínének alaprajza alapján elosztják a szobákat. Ügyeljünk arra, hogy ugyanazon helységből, baráti körből vagy családból valók ne kerüljenek össze, hogy így az egész közösség könnyebben alakuljon ki, különben zárt csoportok képződhetnek. e) Legjobb már ilyenkor kijelölni a munkatársakat, akik az Úton Isten felé -t kiosztják, és felolvasnak az első vacsorán. Ki kell jelölni a kongatót is, aki csengetni fog. f) Meg kell határozni, aki minden rendezvény alkalmával ellenőrzi a létszámot, hogy mindenkor tudjuk, nem hiányzik-e valaki. g) Befejező ima. 97. Az utazás: ha a résztvevők együtt utaznak busszal, akkor a gyülekezés helyére a munkatársak és segítők előbb jöjjenek el, hogy ott már fogadják a résztvevőket. 98. A szobákat a helyszínre érve haladéktalanul osszuk szét: közben közöljük a résztvevőkkel, hogy pontosan tartsák magukat az utasításokhoz, mert csak így mehet minden jól, gördülékenyen. Azt is közöljük, hogy 5-6 perc múlva mindenki legyen az előadóteremben. 99. A rektor köszönti a társaságot. Előtte bemutatkozás. Az Úton Isten felé -t a kijelölt személy kiosztja. (Közöljük azt is, hogy a füzetecskét mindenki mindig tartsa magánál, és az utolsó oldalakra ne írjon senki, semmit). A köszöntés végén a rektor a következőket jegyzi meg: - A hallgatást nagyon komolyan vegyük. - Nagyon figyeljünk, mert mindig fontos dolgokról lesz szó. - A kápolnában ne térdeljünk, ne üljünk mindig ugyanazon a helyen. Az étteremben is változtassuk a helyünket. - Ma még el fogjuk imádkozni a keresztutat. Ha valakinek nehezére esik, gondoljon arra, hogy Krisztusnak sem volt tréfadolog Az étteremben az egyik pap asztali áldást mond Az olvasáshoz tartsunk készenlétben egy könyvet (ki kell előre jelölni az olvasókat is) Az étteremben a munkatársak és segítők álljanak készen, hogy felszolgálhassanak. Vacsora után felszólítunk mindenkit, hogy menjen az előadóterembe, hogy ne veszítsünk időt. Minden munkatárs és segítő gondoskodjék arról, hogy minden pontosan és nyugodtan bonyolódjon le Az ismerd meg magad elmélkedés után kerül sor a kápolnában a keresztútra. Mielőtt a rektor a keresztutat elkezdené, elmondja a résztvevőknek, hogy a keresztutat ülve, állva vagy térdelve imádkozhatjuk, teljesen kötetlenül minden attól függ kinek-kinek melyik testhelyzet alkalmas az imára.

17 104. Valahányszor mindannyian a kápolnába mennek, ne felejtse el a rektor, hogy emlékeztessen a gyónásra, ill. hogy a papok a gyóntatószékben ülnek A tékozló fiú -ról szóló elmélkedés előtt az imát a pap mondja A lelkiismeretvizsgálatra az esti ima előtt kerül sor. Ezzel kapcsolatban a rektor mindenkit felszólít, hogy imádkozzák együtt az Úton Isten felé 15. oldalán az esti imát. A bevezetést maga olvassa fel Az esti imát a rektor az Úton Isten felé -ből mondja Az esti ima után a rektor még megjegyzi: Reggel az ébresztés után fél óra van. A következő jelre (csengetésre) mindenki késedelem nélkül jöjjön a kápolnába. Már későre jár, és valószínűleg mindnyájan többé-kevésbé elfáradtunk, ezért most csendesen mindenki igyekezzék lefeküdni. Ne zavarjuk egymást. Ha valaki korábbi keléshez szokott, akkor úgy tegye, hogy ne zavarja a többieket. Reggel mise lesz, lehet szentáldozáshoz is járulni. Tudjátok, aki áldozni akar, az áldozás előtt egy órával nem ehet, és nem ihat. Vizet inni és dohányozni azonban bármikor lehet áldozás előtt. Ha valaki gyónni szeretne, maradjon itt a kápolnában. A többiek azonnal vonuljanak vissza a szobáikba A munkatársak feltűnés nélkül gondoskodjanak arról, hogy a csendet senki ne törje meg, és mindenki mihamarabb ágyba kerüljön. Ugyanakkor legyenek készek a segítségnyújtásra is, ha valakinek az első este valamire szüksége volna Amikor a résztvevők már lefeküdtek, a rektor gondoskodik arról, hogy a pap, a munkatársak és a segítők haladéktalanul jöjjenek össze a megbeszélésre A megbeszélést családias légkörben és barátságban kell lefolytatni A rektor ügyeljen arra is, hogy a megbeszélést a napirendi pontoknak megfelelően hajtsák végre. Gondja legyen, hogy ne húzódjék túl későig el. a) Mihelyt együtt a csapat, a rektor kéri a Szentlélek segítségét. b) Ismételten hangsúlyozni kell, hogy tapintatból a megbeszélésen elhangzottakról mindenki tartson titkot és hallgasson. c) Az asztalcsoportok beosztásánál az elnök és a titkár olyan személy legyen, aki a csoportmegbeszéléskor segíteni tudja a többieket. d) A munkatársakat, segítőket és a papokat szétosztjuk a csoportok között. e) Emlékeztetjük, és ellenőrizzük azokat, akik a következő napon az elmélkedéseket és a beszélgetéseket tartják. f) Amikor arról beszélünk, hogy a papok, a munkatársak és a segítők a kápolnában és az étteremben változtassák a helyüket, fontos, hogy szót ejtsünk arról is: a felelősség rajtuk van, hogy az egész cursillo igazi, örömteli közösséggé váljék. Ez alkalommal jó, ha mindenkit emlékeztetünk, hogy feltűnés nélkül, de mégis gondoskodjanak énekről és tréfákról. A légkör nehogy bénulttá, közömbössé váljon. g) A csengetés nem a rektor dolga. Maradjon szabad az egész közösség számára. h) A sajátos teendőket külön említsük meg, mert a cursillo annyira egyetlen szerves egységet képez, hogy az apróbb lazítások veszélyes következményekkel járhatnak: - kissé korábban kell felkelni, mint a résztvevőknek, hogy simán gördüljenek a dolgok, - napirendben meghatározott időpont előtt 5 perccel adjunk jelet, hogy mindenki pontosan a kápolnába érjen, - készítsünk össze mindent, ami az Eucharisztia ünnepléséhez kell, - a befelé fordulás végén, amikor megszűnik a hallgatás, frissen és lendületesen énekeljünk együtt, - mindenki keresse a kapcsolatot a résztvevőkkel: a cursillo első napja a kapcsolatfelvétel napja! 17

18 18 - az étkezések végén mondjunk vicceket, és teremtsünk vidám, felszabadult hangulatot, - időben készítsük elő a papírt és írószereket az előadóteremben a résztvevők számára, - a papok és munkatársak mindig legyenek jelen a beszélgetéseken, - a Mi a kedvenc foglalkozásom lapokat az ideál beszélgetéshez készítsük elő, hogy kioszthassuk a végén, - a munkatársak a bizalommal soha ne éljenek vissza, amit irányukban tanúsítanak a résztvevők. Amit meghitten mondanak nekik, azt nem mondhatják el még az esti megbeszélésen sem. Az esti megbeszélés anyagát is diszkréten kell kezelniük Ezután a direktor és a munkatársak, segítők, papok a kápolnába mennek. A tabernákulum előtti imát a direktor vezeti. Az első nap 114. Reggel a munkatársak és segítők, valamivel korábban kelnek fel, mint a résztvevők, hogy jobban előkészíthessenek mindent ,30 csengetéssel ébresztés. Akit megbíztak, végigjárja a szobákat és bekopogtat az ajtón, hogy senki el ne aludjék A rektor, a munkatársak és segítők már korán reggel ügyeljenek a csendre, és arra, hogy mindenki pontosan érkezzen a kápolnába ,55 jelzés a kápolnába menésre. Ha valaki hiányozna, egyik munkatárs keresse meg ,00 reggeli ima. A rektor ne felejtse el az Úton Isten felé -ben az oldalszámot megadni. Emlékeztessen a gyónás lehetőségére is Az elmélkedést az egyik pap tartja: Krisztus három tekintete (rendszerint a mise homíliája) Az első nap miséjén helyes, ha valamelyik pap megmagyarázza a misét A hívek könyörgését a cursillo első napjának megfelelően a rektor kb. az alábbiak szerint állítja össze: - Uram, Atyánk! A világ a sok súlyos kérdésre mindenfelé keresi a megoldást, és minden téren a fejlődést és jóllétet. Amire azonban szüksége van, az a Te megváltásod. Engedd, hogy megváltásodat megtaláljuk, és váljunk a világ számára az üdvösség hordozóivá! - Egyházad, a mi Egyházunk, Fiadtól Jézus Krisztustól kapta a feladatot, hogy hirdesse az igazi békét és örömöt: add neki Fiad Lelkét és biztosítsd Egyházadnak, biztosítsd nekünk, hogy életünkkel evangéliumod bizonyságává váljunk. - Adj pápánknak, püspökeinknek, papjainknak olyan lelkületet, hogy népedet szolgálják, hogy végre egyek legyünk, egyek a szeretetben! - Imádkozzunk mindannyiunk problémáiért, amelyek minden ittlévőt nyomnak. - Imádkozzunk azokért, akiknek az a nagy problémájuk, hogy nincsenek problémáik. - Imádkozzunk azért, akinek erre a legnagyobb szüksége van, és azért, aki úgy véli, a legkevésbé van erre szüksége. - Imádkozzunk a legbátrabbért és a leggyávábbért közöttünk. - Imádkozzunk azért, aki szenved, mert nem ismeri önmagát! - Uram, mindenkiért könyörgünk, aki itt van, hogy mindenki megtalálja a Te akaratodat, hogy megtalálja a Te kegyelmedet, és így a saját, igazi boldogságát is. - Imádkozzunk mindazokért, akik ma áldozatot mutatnak be, és imádkoznak, hogy Krisztus nekünk még több és még nagyobb kegyelmeket adjon!

19 - Uram, hogy mindnyájan, akik még nem látunk, világosan lássunk. Nem alkudozunk Veled, hogy a lehető legkevesebbet adjuk, hanem gondolkodás nélkül neked akarjuk adni szeretetünket, lelkesedésünket, odaadásunkat. - Uram add, hogy tisztán lássunk, hogy ne zárjuk be szívünket és értelmünket belülről! A hívek könyörgését a pap fejezi be A mise után a rektor a résztvevőket a reggelihez, az étterembe hívja. Hozzáteszi: senki ne menjen most sehová el, hanem csak a reggeli után (pl. hogy rendet rakjon a szobájában stb.) 123. A reggeli megkezdése előtt a rektor kihirdeti, hogy a befelé fordulásnak vége. Mostantól fogva egyetlen szívélyes közösséget kell alkotnunk. Vége a hallgatásnak, és igyekezzünk a továbbiakban mindenkivel beszélgetni, baráti kapcsolatba kerülni. Ilyenkor az a szokás, hogy valami vidámat énekelünk, hogy így átlendüljünk a hallgatásból a beszédbe. A reggeli vége felé egyik munkatárs elkezd vicceket mesélni. Majd a viccek mesélését spontánul folytatjuk A reggeli után, amikor a pap elmondta az asztali hálaadást, a rektor közli meddig tart a szabadidő, és kér mindenkit, hogy a jelre pontosan jöjjön mindenki az előadóterembe Néhány perccel a beszélgetés megkezdésének időpontja előtt, a csengő megadja a jelet. Amíg a beszélgetés ideje elérkezik, helyes, ha a résztvevőket énekkel, viccekkel, vagy játékokkal szórakoztatjuk A beszélgetést a megadott időben, pontosan meg kell kezdeni. Ez egyébként vonatkozik minden napirendi időpontra A munkatársak gondoskodjanak cigarettáról, ceruzáról, papírról, és amire még szükség lehet Az ideál beszélgetés előtt, de az ima után, a rektor felolvassa a csoportok beosztását, anélkül, hogy megmondaná, miért. Megmondja a szent nevét, akiről az egyes csoportokat (asztalokat) elnevezték. Közli az elnök és a titkár nevét is. Az elnökök megkapják csoportjuk névsorát. Miután a csoportbeosztás megtörtént, akkor mondja el a rektor: az asztaloknál ülő csoportok feladata a közös jegyzetelés. (Ez különben jó alkalom, hogy elmondja, miért nevezzük az előadásokat beszélgetéseknek.) Minden beszélgetés befejeztével a csoport megbeszélést tart, és a beszélgetés lényegét összefoglalja egy szimbólumban (meg kell magyarázni, mit értünk szimbólum = jelkép alatt). Készítsen erről valami rajzot, vázlatot is. Elmondja azt is, hogy a csoport munkájáért az elnök és a titkár a felelősek. A megbeszélés a beszélgetések után 10, legfeljebb 15 percig tarthat. Azt is közölni kell, hogy a szimbólumokra, vázlatokra este lesz szükség. Röviden tájékoztatni kell arról is a résztvevőket, milyen lesz az esti megbeszélés. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki jól figyeljen és jegyzeteljen, esetleges problémáit felírja Az ideál beszélgetés előtt, de csak ekkor, a rektor mondja az imát, különben a beszélgetés előtt és után az előadó Az ideál beszélgetés után a munkatárs, aki tartotta, kimegy a teremből. A rektor feláll és kiosztja a Mi a kedvenc foglalkozásom? lapokat. Példa segítségével nagyon világosan megmagyarázza, hogy mindenki őszintén töltse ki a lapját: kereszttel jelölje meg a legjobban szeretett foglalatosságát, és húzza alá azokat, amiket még kedvel. (A magyarázatot különben a lapra is fel kell írni.) Elmondja, hogy a lap segít abban, hogy kedvenc foglalkozásunk alapján tisztábban lássuk, milyen az ideálunk! A munkatársak segítsenek a kitöltésnél A munkatársak ügyeljenek, hogy a csoportmegbeszélések ne tartsanak tovább 15 percnél. 19

20 132. A szünet megkezdése előtt a rektor közli, mikor kezdődik a második megbeszélés. Kér mindenkit, hogy a jelre, vagyis 5 perccel a beszélgetés megkezdése előtt legyen a teremben A szünetekben keressék a munkatársak a kapcsolatot a résztvevőkkel, és beszélgessenek velük. A rektor igyekezzék minél előbb megtanulni mindenkinek a nevét. A munkatársak tapintatosan gondoskodjanak arról, hogy a rokonok és ismerősök ne alkossanak elkülönült csoportokat, mert az ilyen rendszerint akadályozza a közösség kialakítását. A beszélgetés az egész társaságot hassa át ,00 ebéd. Az étkezés végén tréfákat, vicceket mesélünk Ebéd után hosszabb szabadidőt tartunk. A rektor azonban közli, hogy kb. negyedórával előbb csengetnek, hogy a kertből stb. mindenki pontosan időre az előadóterembe érhessen Mielőtt a keresztény az Egyházában beszélgetés megkezdődne létszámellenőrzést, tartunk. Ezért az asztal elnöke a felelős Az asztalcsoportok megbeszélése után szünet, ill. uzsonna A hit -ről való beszélgetés előtt jó, ha a rektor megkérdezi a direktort, hogy az imaháttér leveleit nem olvasná-e fel Rózsafűzér. Az előimádkozó a rektor. Előtte mondja el, hogy a rózsafűzér imáját az Úton Isten felé hányadik oldalán találjuk meg. Ezután a rektor (ha az egész rózsafűzért elimádkozzuk) minden tizedhez ajánl egy szándékot: 1 titok: Azokért, akik nem élnek barátságban Istennel! 2. titok: Azokért, akik nem ismerik a kegyelmet! 3. titok: Hogy nyitott szemmel lássuk, mit tesz értünk az Isten. 4. titok: Azokért, akik ellenszegülnek a kegyelemnek. 5. titok: Azokért, akik imádkoznak értünk, anélkül, hogy ismernének minket. A litánia előtt pedig így szól: Ne felejtsétek el, hogy minden fohászunkkal kedveskedni akarunk az Istenanyának. A következő fohászokat háromszor ismétli: - Isteni kegyelem Anyja - Örömünk Oka - Apostolok Királynéja ,00 óra, Jámborság beszélgetés (a rektor nem tarthatja). A beszélgetés után mielőtt imádkoznánk, a rektor a kereszttel a kezében megjegyzi: - amit hallottunk nagyon fontos, - nem azért jöttünk ide, hogy az időt elpazaroljuk (példa) - fontoljuk meg: Krisztus rengeteget szenvedett, mindent magára vállalt, hogy minket kegyelmekkel halmozzon el. Nos, a cursillo is megtesz mindent, hogy valamennyien kegyelemben éljünk és a kegyelmet nagyra becsüljük (elbeszélés). - nem haladhatunk tovább, ha nem számolunk le a gátlásainkkal, - lehet-e kegyelmi életet élni? Most és később? (elbeszélés) - meghívja a társaságot, hogy menjenek közösen a kápolnába Mindenki a tabernákulum elé áll Vacsora. A hangulat ilyenkor, kezdetben csendes, szótlan. Hagyjuk a dolgokat a saját medrükben folyni és kibontakozni. Ne felejtsük el, hogy a kerygma napja a jámborság -ról szóló beszélgetéssel kezdődik Vacsora után rövid szünetet tartunk Közös megbeszélés. Ez legyen kötetlen, érdekes és szeretetteljes, éppen ezért mindig pozitív hangú. Mindenkit bíztassunk, és amennyire csak lehet, minden kérdésben és 20

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI 2. A POZITÍV KÉRÉSEK KIFEJEZÉSE Prof. Ian R. H. Falloon 22 Elgondolkodott már azon, hogy Ön miként kér segítséget valaki mástól valamely problémája megoldásához? Nyaggatja

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Segítség a család lelki növekedéséhez

Segítség a család lelki növekedéséhez Segítség a család lelki növekedéséhez Hogyan válhatnak családi áhítataink a meghittség, a közösség és a szeretet különös pillanataivá? Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ A SIKER ALAPJA 1. FELKÉSZÜLÉS 1. Meg kell határozni az elérendő célt

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

C A R E E R H O G A N D E V E L O P FEJLESZTÉSI TIPPEK KARRIERMENEDZSMENT TERÜLETÉN. Riport tulajdonosa: Jane Doe. Azonosító: HB290579

C A R E E R H O G A N D E V E L O P FEJLESZTÉSI TIPPEK KARRIERMENEDZSMENT TERÜLETÉN. Riport tulajdonosa: Jane Doe. Azonosító: HB290579 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FEJLESZTÉSI TIPPEK KARRIERMENEDZSMENT TERÜLETÉN Riport tulajdonosa: Jane Doe Azonosító: HB290579 Dátum: 2012. augusztus 02. 2 0 0 9

Részletesebben

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására.

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására. 1. MIÉRT KELL Ma már azzal senki nem vitatkozik, hogy szükség van az ország erkölcsi szintjének emelésére. Politikusaink úgy látták, hogy a közoktatás, az iskola egy fontos területe a személyiségformálásnak,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

OKTATÁSI FORGATÓKÖNYV az Életünk fordulópontjai című adatfelvétel kérdezőbiztosi oktatásához az igazgatóságokon

OKTATÁSI FORGATÓKÖNYV az Életünk fordulópontjai című adatfelvétel kérdezőbiztosi oktatásához az igazgatóságokon N É P E S S É G T U D O M Á N Y I K U T A T Ó I N T É Z E T NKI D E M O G R A P H I C R E S E A R C H I N S T I T U T E KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1149 Budapest, Angol

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT Sokan imádkoznak ma Isteni vezetért Hazánkért, az összefogásért. A KÖRÖK gondolata az összefogásra való törekv tudatos elhatározásaként, a szórványos egyéni imák összefogásáért született, mert minden sóhaj,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Kiadta: Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Kedves Testvérünk! Örömünkre szolgál, hogy a Keve Társaság Compass,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 034851 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA, FELADATA... 4 1.2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 1.3 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

MEDIÁCIÓ (KÖZVETÍTÉS)

MEDIÁCIÓ (KÖZVETÍTÉS) MEDIÁCIÓ (KÖZVETÍTÉS) KÉSZÍTETTE:ÉLES CSABÁNÉ LÁNYI MÁRIA, OROSZ IBOLYA AURÉLIA, SZATMÁRI SÁNDORNÉ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTJA A mediáció lényege abban áll, hogy

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

Az álláspályázat szóbeli része

Az álláspályázat szóbeli része Az álláspályázat szóbeli része Az állásinterjú Az állásinterjúra való meghívással döntő ponthoz érkezett a jövőbeli munkahely megszerzésének útján. Fontos mérföldkövet ért el. Ekkor már tudhatja, hogy

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben