A CURSILLO IRÁNYELVEI. Segédlet a cursillo megszervezéséhez és lebonyolításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CURSILLO IRÁNYELVEI. Segédlet a cursillo megszervezéséhez és lebonyolításához"

Átírás

1 1 A CURSILLO IRÁNYELVEI Segédlet a cursillo megszervezéséhez és lebonyolításához A cursillo irányelvei. Az irányelvek, amelyek a cursillo lefolyását is többek között meghatározzák, a gyakorlat szempontjából rendkívül hasznosak, és tulajdonképpen nélkülözhetetlenek. Érvényüket egészében véve soha nem veszítik el, de mindig csak munkamódszerül szolgálnak. Ezért ezeket a cursillo mozgalom első éveiben egyszerűen kézi sokszorosítással bocsátottuk a munkatársak rendelkezésére. Később, amikor a cursillo vadhajtásai is jelentkeztek, az irányelvek jelentősége megnőtt, és ezek a cursillo kézikönyveiben kaptak helyet. A kilengések az ingalengés törvényét követve lassan lecsillapodtak, és a dolgok a helyükre kerültek. Az összes irányelvek a lényegüket tekintve, sőt ezen túlmenően a gyakorlati megvalósítást illetően is, a cursillo elindítóinak elgondolásait tükrözik. Valamennyit újra áttanulmányoztuk, és az irodalom alapján újból át is vizsgáltuk, majd ennek megfelelően ittott kiigazítottuk. Nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy az itt közölt elveket (normákat) teljesen csak az értheti meg, aki azokat a cursillo egész módszerének (céljának) fényében szemléli. Ezek a cursillo megfelelő irodalmában megtalálhatók. (Itt csak a német irodalomból említjük meg: Die gerade Strasse = Az egyenes út; és Für eine Kirche in Bewegung = A mozgó Egyházért c. kiadványokat.) A cursillo mozgalom munkatársai: 1. A cursillo munkatársának életét a Krisztusért, Egyházért és az összes emberért érzett szeretet, lelkesedés és odaadás, vagyis elkötelezettség tölti el. Vállalja a cursillo ügyéért az összes felelősséget. 2. Krisztus akarata szerint az üdvtörténetben Édesanyja is szerepet kapott. Tehát Édesanyja minden munkatársnak is anyja! Azt szeretnénk, ha életünk folyamán Ő mindig jelen lenne. 3. Életünkben és tevékenységünkben a lélek a legfontosabb. Ezért az ima és elmélyülés mindennapi foglalatosságunk. 4. Hiteles tanúságtételként a munkatárs csurig teljesíti és végrehajtja a Terveimben foglaltakat. Életének magvát pedig az Eucharisztia (szentáldozás) képezi. 5. A munkatárs becsületbeli dolga, hogy Krisztus megbízását amit a csoport, vagy annak vezetői fejeznek ki kérdezősködés nélkül és örömmel elfogadja, majd alkudozás nélkül, azonnal és maradéktalanul végre is hajtja. 6. Akit Krisztus szeretetének tüze nyugtalanná tett, annak természetes a folyamatos apostolkodás a hétköznapok folyamán. A munkatárs a munkatársak csoportjának apostolkodási tervében meghatározott feladatokra hetenként legalább két órát szentel. 7. A munkatársak gyakran találkoznak, hogy a közös apostolkodás tervét kidolgozzák, megvitassák, és lelkük elmélyülését fokozzák. A találkozásokkal kapcsolatban hosszútávon rendkívül fontos: Az összejöveteleken minden munkatárs részt vegyen. Az összejövetel pontosan kezdődjék. Az összejövetel időben fejeződjék be. Napirendje előre meghatározott és feszes legyen.

2 2 A CURSILLO LEVEZETÉSÉNEK IRÁNYELVEI I. Általános irányelvek 1. A tapasztalat fényesen igazolta: a cursillo mozgalom rendkívüli módszer arra, hogy az emberekben a kereszténység tudatát felébresszük. A tudatot pedig a Krisztussal történő személyes találkozás, és a testvérekkel alkotott közösség alapozza meg. A cursillóban a keresztény személy megtanulja, hogy a maga helyén (a saját életében) a világ rendjének Krisztusban történő megújításáért, az egész világ megváltoztatásáért magára vállalja a felelősséget, hogy megvalósuljon Krisztus országa, Isten országa, a szeretet országa. 2. A cursillóért mindenkor elsősorban a cursillót vezető pap felel, akit direktornak nevezünk. Magának a cursillónak a lebonyolításáért azonban egy világi (laikus) munkatárs felel, a rektor. A cursillón még egy másik pap is vegyen részt, aki a direktorral a munkát és a felelősséget megosztja. Részt vesz a cursillón a munkatársi szemináriumokon kiképzett további 3-5 laikus is. Miután a cursillo tartama mindössze 3 nap, ezért feszes tempójú lelkigyakorlatról van szó. Fontos, hogy betartsuk a kellő arányokat: 6-6 résztvevőre egy-egy munkatárs (segítő) jusson. Munkatársnak nevezzük mindazokat, akik a cursillo ügyéért a felelősségből részt vállalnak. Szűkebb értelemben pedig: értjük azokat a világi hívőket, akik a beszélgetéseket tartják. Azokat a világiakat, akik nem tartanak beszélgetéseket, de a munkatársi szeminárium tagjai, segítőknek hívjuk. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a segítőknek a szerepe rendkívül fontos. Segítők nélkül általában ne tartsunk cursillót. 3. A cursillo résztvevői. A résztvevők legkedvezőbb száma: ne legyen kevesebb 25 embernél, és ne legyen több 35-nél. De 40-nél több soha ne legyen. A cursillón általában 4 papnál több ne vegyen részt. 4. A cursillo színhelyéül egy a nagyvároson kívül fekvő házat válasszunk. A résztvevőket lehetőség szerint egyágyas szobákban helyezzük el. A házban legyen: étterem, kápolna, előadóterem és kert. Az elrendezés olyan legyen, hogy a szabadidőben a résztvevők egymással és a munkatársakkal (segítőkkel) mind csoportosan, mind négyszemközt beszélgethessenek ( folyosói munka ). Minden apró részletet a lehetőség szerint előre rendezzünk el. Kellemetlen zavarokat okozhat, ha a házban egyidejűleg más személyek és szervezetek is tartózkodnak, vagy üléseznek. Kívánatos, hogy az otthon személyzete és vezetése is a cursillo szellemiségét tükrözze, mert így elkerülhetők a súrlódások, és a cursillo meggyőző ereje és hatása, rajtuk keresztül is fokozódik. 5. Az ima-háttér biztosítására jó időben keressünk fel több plébániát, vagy csoportot. A csoportok, amelyek felelősségük tudatában vállalják az ima-háttér biztosítását, ha meg tudják tenni, akkor naponta közösen, meghatározott ájtatosságokat végezzenek. Mozgósítsunk kolostorokat, papneveldéket és egyéb keresztény szervezeteket is az imaháttér széleskörű biztosítására. A korábban cursillót végzetteket mindig előre értesítsük az újabb cursillók időpontjáról, kérve őket, hogy imádkozzanak a résztvevőkért. 6. A cursillo tartama három teljes nap. Este kezdődik (előeste), és a harmadik nap este fejeződik be (általában csütörtök estétől vasárnap estig). 7. Napirend (példaképpen): 6.30 ébresztő 7.00 reggeli ima, szentmise, elmélkedés 8.15 reggeli 9.00 első beszélgetés

3 második beszélgetés ebéd Szabad idő harmadik beszélgetés uzsonna, kávészünet negyedik beszélgetés rózsafüzér ötödik beszélgetés vacsora közös megbeszélés esti ima Lefekvés, takarodó. 8. Az imák mikor és milyent kell mondani megtalálhatók az Úton Isten felé c. imakönyvben. 9. Minden étkezés vége felé tréfákat és élceket mesélünk. Ezzel vidám és meghitt, baráti légkört teremtünk, és kötetlenebbé válik a hangulat. 10. A szentmisét mystagogikusan magyarázzuk meg, hogy a cursillisták lassan megértsék a mélyebb (misztikus) értelmét. 11. Az esti megbeszélés legyen kötetlen, érdekes és szeretetteljes. Mindig a pozitívumot (a jót és örömtelit) emeljük ki. A beszélgetésbe mindenkit (észrevétlenül) vonjuk be. Amennyire csak lehet, domborítsuk ki a kérdések és válaszok építő jellegét. Egyetlen kérdést vagy választ se bíráljunk élesen és szeretetlenül. 12. A Szentséglátogatásoknál (a tabernákulum előtt), mindenki olyan közel menjen a Szentségházhoz, amennyire a körülmények megengedik. A munkatársak, segítők vegyüljenek el a résztvevők között. 13. A szentségekről való beszélgetés után mindnyájan a kápolnába megyünk, de csak rövid ideig maradunk a tabernákulum előtt. 14. Az avató ünnepségen (záró ünnepség) először a résztvevők, majd a régi cursillisták, a papok beszélnek. Ezt követi a segítők és a munkatársak felszólalása, utoljára a rektoré. A befejező szavakat a vezető pap (direktor) mondja el. 15. Az avató ünnepségen az apostoli órán osztják ki a kereszteket. II. A beszélgetésekre vonatkozó irányelvek. 16. Köszöntés. Az üdvözlés, nem lényeges beszélgetés. Jelentősége abban áll, hogy a rektornak sikerüljön bizalmat ébreszteni a résztvevőkben. A beszéd ébresszen érdeklődést, és győzze meg a résztvevőket, hogy vegyék komolyan a cursillót, vagyis minden részletében működjenek közre. Az egyes részletek fontosságát és összetartozását a cursillo végén fogják világosan meglátni. - A hamis magatartásra rá kell mutatni, és helyre kell tenni. - Az első nehézségekre fel kell hívni a résztvevők figyelmét. - Világosan mondjuk el a napirendet, házirendet és adjunk gyakorlati tanácsokat is. A beszélgetés hangneme: családias társalgás, egyszerű. Tartama: 30 perc. 17. Ismerd meg magad : a résztvevők lássák be, nagyon fontos és elengedhetetlen, hogy magukba szálljanak, befelé forduljanak. Őszinte önvizsgálatot kell tartaniuk, csak így ismerhetik meg valódi arcukat. A stílus: józan, de szuggesztív. Rövid elmélkedés.

4 18. A tékozló fiú. Az első elmélkedés célja a lelkiismeret felébresztése volt. Most arról kell meggyőzni a cursillistát, szinte észrevétlenül hogy vegye észre, mennyire zavaró és kínzó a rendezetlen lelkiismeret. Bocsánatot kell kérnie. Krisztus szívében meg kell találnia az irgalmat. Az elmélkedés központi magja az irgalom. Ügyeljünk arra, hogy: a. ) Jelen esetben a példabeszédnek nem az első része (a bűn) a fontos, hanem a második rész: az irgalom. Krisztus az atya személyében saját szívét tárja fel. Ezért a Krisztus személyében rejlő összes, együttérzést kifejező, vonást ki kell emelni. Ne a gyarlóságot, hanem az irgalmas könyörületet akarjuk hangsúlyozni. b.) Természetesen elmondjuk az első részt is, de a résztvevők érezzék, hogy az első részt csak a második kedvéért mondjuk el. Célunk: a hallgató a jóra (pozitívra) reagáljon. c.) Finom tapintattal utaljunk a gyónás lehetőségére is. Az elmélkedés ne legyen túl hosszú. 19. Krisztus három tekintete. A tékozló fiúról szóló elmélkedés után a cursillista a gyarlóságát a könyörületes Krisztus előtt világosan felismerte. Most rá kell mutatnunk arra, hogy a Krisztussal való találkozásunkkor különböző választ adhatunk. Ezt az evangéliumból vett példákkal szemléltetjük. Tartama: 20 perc. 20. Ideál. A cursillónak egyik legfontosabb beszélgetése. Fontosabb, mint azt gondolnánk. Ugyanis arról kell meggyőznünk a cursillistát, hogy van, és szüksége is van ideálra. Ez a cursillo kiindulási pontja. (Innen rugaszkodik el, ugródeszka.) A cursillistában egyrészt ébredjen fel a kérdés: Talán mégis van ideálom? Vagy nincsen? Másrészt, és éppen ezért, ébredjen benne bizonyos készség és kíváncsiság, hogy várja a következő beszélgetést. Ne legyen a beszélgetés, vallásos színezetű. Az út ugyanis az emberi kérdéssel kezdődik (homo naturális), hogy azután az isteni megoldásban végződhessen (homo supernaturális). A munkatárs úgy tartsa meg ezt a beszélgetést, mintha rejtett bombával akarna a vár belső termeibe behatolni, hogy azután azt ott észrevétlenül elhelyezze. A bomba a lelki hatás, a beszélgetés végső kérdéséig hatoljon le, úgy, hogy a legtöbb résztvevő ideálját (bálványát) ledöntse és összetörje. A stílus: az okfejtés és a gondolatok legyenek szabatosan megfogalmazottak, anélkül azonban, hogy filozófiai eszmefuttatásban veszne el. Közvetlen nyugalommal és természetes modorban, társalogva beszéljünk. Alkalmazzunk sok példát és elbeszélést. A többi beszélgetés lelkesedése itt nem helyénvaló. Tartama: 30 perc lehet. 21. Kegyelem. A beszélgetés szervesen kapcsolódik az előzőhöz. Eddig ugyanis nem jelöltünk meg konkrét ideált, csupán azt bizonyítottuk, hogy ideál nélkül nem lehet élni. Most pedig felvázoljuk a kereszténység fennkölt ideálját. A cursillisták a beszélgetés nyomán új világot, eddig nem sejtett valóságot fedeznek fel, amit a legtöbben nem ismernek, vagy eddig valamennyien, valamiképpen elhanyagoltak. A kegyelem hatását és működését behatóan kell tárgyalni. A keresztény élet: kegyelmi élet (élet a kegyelem állapotában). A cursillista ezek után összehasonlítást végezhet: vajon keresztény élete hiteles volt-e? Tény, hogy ez a beszélgetés nem tudja az összes kérdést megoldani, a megoldás kulcsát kell kézbe adnunk! Ezzel alapozzuk meg a továbbiakat, hogy a munkatársak beszélgetései, ill. a cursillistákkal folytatott társalgások felépülhessenek A beszélgetés ne legyen a kegyelem módszeres (doctriner) megtárgyalása. A kegyelmet központi igazságként állítsuk szemünk elé. Könnyen eshetünk kísértésbe, hogy a kegyelmet hitvédelmi (apologetikus) szempontból tárgyaljuk. Ez itt nem helyénvaló. Mellőzzük a vitát és a peremkérdéseket. 4

5 Itt és most a kegyelem pozitív szemléletéről van szó, ezért az elvesztéséről, a bűnről nem beszélünk. Erről a későbbiekben lesz szó. Ne hangsúlyozzuk most az apostolkodást sem. A beszélgetés érthető, világos, kifejezéseiben pontos és egész felépítésében áttekinthető legyen. A megállapításait (definíciókat) határozottság jellemezze, de az egészet meleg lelkesedés hassa át. Kb. 2 órás előadásról lehet szó. 22. A keresztény ember az Egyházában. Előzményei: Ideál, Kegyelem. Az ember ideálja: istenivé lenni. Ennek az ideálnak Isten konkrét üdvösségtervében az Egyház a megvalósítója, vagyis az Egyház keretén belül valósul meg. Az Egyház Isten zarándok népe. Ehhez a néphez tartozik mindenki, akinek érdeke, hogy a nép a közös vágyait megvalósítsa és elérje. A beszélgetés célja, hogy ezt a tényt valamennyien belássák és átéljék! E beszélgetés folyamán áttekintjük a keresztény élet alapjait, de mint mindennél a cursillo folyamán, mindenkinek elevenen át kell élnie az igazságot, hogy IGENT mondhasson. A beszélgetés során a munkatárs legyen tudatában: mindig a cursillo elveiről (vagyis az élményről) van szó! Másrészt most is olyan elveket szögezünk le, azokat az alapokat rakjuk le, amelyekre a cursillo további beszélgetése, az apostolkodás fog felépülni. Ezért ennek a beszélgetésnek súlyát nem hangoztathatjuk eléggé. A beszélgetés azonban, a laikusok által tartott beszélgetések között, különleges helyet foglal el, mert sok teológiai ismeretet igényel. Ha számításba vesszük azt is, hogy erre a beszélgetésre igen kedvezőtlen időpontban kerül sor ebéd után akkor érzékelhetjük a nehézségeket, amelyek a cél elérése elé tornyosulnak. A stílus legyen csendes, nyugodt. Az előadás azonban élénk, sok hasonlattal és bizonyítékkal. 40 percnél tovább ne tartson. 23. Hit. A kegyelemben a szeretet működik. A szeretet pedig két, szabadsággal rendelkező személy találkozása. Isten az ajándékozó, aki azonban nem tolakszik, még kevésbé kényszeríti ránk kegyelmét. Isten hatalmas szeretetművének megismerése után, hogy ti. részesíteni akar természetéből (istenivé válás), és miután Isten konkrét üdvösségtervében láttuk, hogy Isten nagy ajándéka az Egyházban valósul meg, és ott (a közösségben) élhetjük át, ez a mostani beszélgetés elénk állítja az ember egyetlen helyes válasz magatartását. Nem hitvédelmi előadásról van szó, amellyel a hitet kéne megalapozni, vagy vita során valakit meggyőzni. Tehát nem prédikációt kell tartani. Arról sincs szó, hogy a hallgatóságot szeretettel és szeretetre lelkesítsük. Arról van szó, hogy szemléltessük a hit révén létrejövő kapcsolatot az Isten és az ember között, más szóval az Isten és az ember közötti természetfölötti párbeszédet, amely már most a hit időszakában megkezdődik. Arról a természetfölötti párbeszédről van szó, amely átíveli az egész örökkévalóságot, az embernél a remény formájában. A résztvevők értsék meg, hogy Krisztus tanúságtételében bízva, a hitben teljesen ráhagyatkozhatnak Krisztusra, sőt rá is kell hagyatkozniuk. Szilárddá kell válni bennük: az Istennel való kapcsolatuk alapja a szeretet. Váljék vérükké: a keresztény remény örömmel és biztonságérzettel tölt be, de egyúttal tartalmazza Isten színe előtt felelősségünket is. A beszéd stílusa, bár szemléltető, legyen optimista és meleg. A pap tanúságtétele a beszédmódban és hangban nagy szerepet fog játszani. Tartama kb. 1 óra. 24. Jámborság. A beszélgetés a cursillo során kulcsszerepet kap. Ti. lezárja a cursillo első részét, és előkészíti a másodikat. A jámborság sok előítélettől és hamis fogalomtól terhes. Ezt kell róla lehántani, és a helyeset a tévestől megkülönböztetni. 5

6 Könnyű ezt elmondani, de nehéz szemléltetni. Pedig ez fontos. Meg kell mutatnunk az egészséges, erőteljes, életrevaló jámborság jellemző vonásait. Ez képezi a beszélgetés irányvonalát. Hangnemében személyes tanúságtétel fejeződik ki, éspedig úgy, hogy a munkatárs személyében a kegyelemből fakadó Isten-ember viszonynak a beszélgetésben lecsapódó örömteli és emberileg vonzó megoldását lássák. Röviden: a kegyelmi élet nem csak lehetőség, hanem vonzó tény is. A beszélgetés három részre tagozódik: Az első rész negatív, és pusztán bevezető. Bemutatjuk a szentfazék, a megszokásból keresztény és a hamis, farizeusi magatartást. A magatartások, ebben a sorrendben fokozatosan romlanak: a szentfazék még veszélytelen, rosszabb a megszokásból keresztény, ám a legrosszabb a képmutató vagy farizeus, aki sok gonoszat tesz, és akit maga az evangélium is elítél. A hibákat fel kell fedni, de személyeskedés nélkül, nehogy csorbát ejtsünk a felebaráti szereteten. A szentfazekat (ájtatos barátot) gúnyoljuk ki, tegyük nevetségessé; a megszokásból kereszténnyel szemben tanúsítsunk együttérzést; a képmutató, álszent farizeus típusát ítéljük el. A második (fő) részben bemutatjuk a jámborság gyakorlatait. Bővebben ezekről a kegyelmi élet -ben lesz szó. A beszéd hangja józan és fűtött élénk, kiegyensúlyozott legyen. A beszélgetés nemessége világos. Pontos, meleg és határozott stílust kíván. Nem csak szívélyes, de szuggesztív. Ha a cursillo a helyes mederben halad, akkor ez a beszélgetés érezhető visszhangra talál a cursillistákban. Ez a normál helyzet, amely szükséges ahhoz, hogy a cursillo második részébe léphessünk. A beszélgetés kb. 1 órát tartson. 25. Krisztus alakja. Életünket a Krisztussal való szoros kapcsolat kell jellemezze. Ezt úgy érhetjük el, hogy igyekszünk ebben az elmélkedésben magunk elé idézni vonzóan, sőt lebilincselően az élő Krisztust, elsősorban azért, mert csak kevéssé ismerjük. Az élő Krisztus alakját az evangéliumokhoz hűen rajzoljuk meg, mert hiszen az evangéliumi Krisztusról van szó. Le kell mindenképpen győznünk azt az érzést (híresztelést), mintha Krisztus csak történeti kövület, relikvia volna, amely senkit nem hoz indulatba, és lelkesíteni sem képes. A hit Krisztusáról van szó. Olyan élénken kell bemutatni, hogy mindenki határozottan és szenvedélyesen átadhassa magát NEKI! Tartama 40 perc. 26. Elmélyülés. Vezéreszméje: lelkedet az igazság szolgálatába kell állítanod, hogy ilyen módon Isten adományát a lehető legjobban, és minden dologban megtaláld. A beszélgetés ne váljék tudományos értekezéssé. Fejtsük ki és éreztessük annak fontosságát, hogy keresztény életünket el kell mélyítenünk és meg kell szilárdítanunk. Ehhez fel kell ébresztenünk minden résztvevő érdeklődését és vágyakozását, hogy a vallás igazságait jobban meg akarja ismerni (a vallás igazságai szépek ). Ennek kapcsán rámutatunk a felszínes kereszténység értéktelenségére, amely a legkisebb nehézségre csődöt mond. Rendkívüli alkalom kínálkozik arra, hogy bizonyos problémákat és előítéleteket kiirtsunk és eltávolítsunk. A cursillisták között gyakran akadnak öntudatos diplomások, és teljesen egyszerű kétkezi munkások is. Nem szabad egyiknek hízelegnünk, és ugyanakkor a másikat elhanyagolnunk. Fontos a világos, objektív, nyugodt előadás. Tartama kb. 40 perc. 6

7 27. Szentségi élet. (Nálunk Szentségek ). Kétségkívül a cursillo központi beszélgetéséről van itt szó. Miként a tanfolyam idejének felénél tartunk, úgy a cursillo tematikájában és módszerében is a közepén helyezkedik el. A beszélgetésben a keresztény élet alapvető sajátosságáról szólunk, a LÉNYEGESRŐL. Tulajdonképpen, inkább a szentségekből fakadó életről van szó, mint maguknak, a szentségeknek dogmatikus hátteréről és a szentségek vételének rendjéről. Az élet képezi a súlypontot. A cursillónak e beszélgetése után többnyire elérjük a keresztény közösség légkörét. A beszélgetést miként magukat a szentségeket is a keresztény élet valóra váltásának és testet öltésének nevezhetjük. Mindaz, amiről a cursillo során beszélünk és még beszélni fogunk, itt válik életté! Az összes résztvevőnek éreznie kell, hogy a vallás és a vallásos dolgok (cselekmények és gyakorlatok) nem tárgyak, amik nem élnek. Itt kell a kereszténységnek egész vonzerejét elérnie. A szentségek tanában és pedagógiájában gyökereztessük bele az Isten- és Krisztus központúságot! Hasonló módon ki kell domborítani, hogy a szentségek: találkozás Isten szeretetével Krisztusban, és általa kell kialakítanunk a keresztény közösséget. Arra törekszünk, hogy mindnyájan felismerjék, hogy a szentségi élet által a keresztény sőt az emberi személyiség érettségét nyerik el. Az egész beszélgetés középpontja természetesen az Eucharisztia. A beszélgetés így magától adódóan a tabernákulum előtt, a Krisztussal való hangos társalgással fejeződik be. Bármennyire is élő a beszélgetés tárgya, a pap ne ragadtassa el magát a túlzott lelkesedésbe. A cursillo minden sajátosságát meg kell találjuk: elméletet, gyakorlatot, mélységet és melegséget. Ennek megfelelően a beszéd módja és stílusa egyszerű és természetes, józan, és ugyanakkor lendületes is, elsősorban azonban nagyon szemléltető. Jóllehet a beszélgetés hosszabb lélegzetű, vigyázzunk, hogy ne essünk túlzásba. 28. Apostolkodás. A beszélgetés a kereszténység természetes következményét tárgyalja, a cselekvést, és átmenetet képez a cursillo harmadik szakaszába, ami az apostolkodás megtervezése, az aktív Kerygma (effektív igehirdetés). A kereszténység lényege a kegyelmi életből fakadó cselekvés, és éppen ezért a cursillónak is ez a lényege. Tárjuk szélesre az apostolkodás horizontját. Egyetlen cselekedetünk sem lehet, amely ne lélekből sarjadna ki. A tevékenységünk mindig összekapcsolódik kegyelmi életünkkel, és a keresztény üdvösséggel. Az apostolkodás személyes tanúságtétel. Gyakran sok idealizmust (optimizmust is) követel. Érezze a cursillista, hogy szentté kell lennie ahhoz, hogy másokat is megszentelhessen, szeressen és minden embert a SZERETETHEZ elvezethessen. Stílus: friss és vidám. Meggyőző és logikus felépítésű. Tartama: kb. 30 perc. 29. A kegyelmi élet akadályai. A bűnről is a kegyelem szemszögéből szóljunk. Állítsuk a résztvevők szeme elé pesszimizmus nélkül, hogy vannak akadályok. Tudomásul kell vennünk, hogy a hétköznapok során nem olyan egyszerű hűségesen kitartani Krisztus mellett. De meg fogjuk mutatni az eszközöket, amelyek segítenek a nehézségeket legyőzni. Az akadályokat egyetlen szóban foglalhatjuk össze: bűn! Ne tárgyaljunk konkrét veszélyekről, vagy problémákról, maradjunk itt meg az elvi síkon. Amennyiben azonban a résztvevőknek konkrét problémáik volnának, és ha jó volt a beszélgetésünk, akkor a cursillisták azokat valamelyik pappal fogják megbeszélni. Ez a megoldás ugyanis közvetlen és célravezető lesz. 7

8 A résztvevők a bűn okozta mérhetetlen űr láttán érzékelni fogják a kegyelem felfoghatatlan nagyságát. Mutassunk rá: a bűn nem csak egyes személyeknek okoz kárt, hanem a közösségnek is rossz. Innen ered az egyén roppant felelőssége a közösséggel, a felebaráttal szemben. A bűnről ne vitázzunk, hanem mindig irányítsuk a figyelmet az igazságra. Közben persze azt is kifejtjük, hol nem található meg az igazság. Különösen a negatívumok elsősorban a felszínesség, felületesség, a kényelem, a közömbösség játsszák a főbb szerepeket, amely végül is kialakítja és létrehozza a konkrét veszélyt és bajt. Kb. egy órás beszéd. 30. A kereszténység gerince. Ez a beszélgetés megfogalmazza a cursillo célját. A beszélgetés végén a munkatárs egyértelműen leszögezi: Azért jöttünk ide, hogy a kereszténységnek és ezzel egyidejűleg az egész világnak gerincévé váljunk! A gerinc hasonlatán értjük: a lélek és a közösség szilárdságát a szeretetben és a tevékenység elkötelezettségében. Gerinccé csak érett keresztény válhat, aki képes arra, hogy szeretetből és a szeretet szolgálatában nélkülözést, fáradtságot és csalódást (kudarcot) vállaljon. A beszélgetést sok bizonyító példával fűszerezzük. A példák szemléltessék: mi és ki a gerinc, ki válhat gerinccé, és miként adhatunk keresztény mivoltunknak gerincet. A példák világítsák meg azt is, hogy lehetséges a gerinc, és azt, hogy milyen gyümölcsöt terem. Az egész beszélgetés legyen lendületes, élénk. A stílus ennek következtében lelkes, merész vonalvezetésű, de szerény és közvetlen. A munkatárs térjen arra is ki, hogy a Szentírás szerint: Látványossága lettünk a világnak s az angyaloknak és embereknek is (1Kor 4,9). Ez adhat sok résztvevőnek bátorságot, hogy vállalja a negyedik örök napot. Ezt példákkal is élénkítse. Tartama kb. egy óra. 31. Krisztus üzenete a cursillistához. Miután a résztvevők szemügyre vették Krisztus személyiségét (alakját), most hallják meg a Mester szavát is, aki valami konkrétat mond. Krisztus annyira szereti a cursillistát, hogy nem csak a kegyelmi élettel ajándékozza meg, hanem kér is tőle, feladatot is ad neki: továbbítsa a kapott kegyelmet az embereknek. Felszólít az apostoli munkára (apostolává fogad). Emeljük ki azokat a feltételeket, amelyek gyümölcsözővé teszik az apostolkodást. Az elmélkedés alapja Jn 15. fejezetének néhány szava lehet, amit alkalmazhatunk a résztvevőkre. Az elmélkedés hangvétele örömteli. Tartama kb. 20 perc. 32. Szerepünk a világban. A beszélgetés során a kereszténység gerincé -nek konkretizálásaként megmutatjuk, hogyan akarja a keresztény segíteni a kereszténység építését. Hogyan akar segíteni minden embernek. Miként kezdheti el feladatát és küldetését. Az elmélkedést reggel tartjuk. Tanulmányozzuk a világot, ahová a cursillo után a cursillisták visszatérnek, ahol helyt kell állniuk, és amit kereszténnyé kell tenniük. Ez a terv kétségkívül nagy jelentőségű, mert a cursillisták tippeket kapnak arra, hogyan tarthatnak ki a sok veszedelem ellenére, és ösztönzést nyernek a kezdeményezésre, hogy dűlőre vigyék Isten országát, Krisztus küldetését, a szeretetet. A beszélgetésnek mégis az a mélyebb célja, hogy világossá tegye a cursillista számára: ne harcoljon folyton a világ ellen, hanem szeresse, és minden szempontból vegyen részt a felépítésében. Éppen a valós világnak, az embernek, a kereszténynek a tanulmányozása, felmérése hogyan áll és cselekszik a világban adta az első cursillo megtartására az ösztönzést. (A beszélgetésnek van második része is, amit délután elsőként kellene megtartani. A második beszédnek tudatosítania kell a cursillistában, hogy nem csak az egyes kereszténynek, 8

9 9 hanem még inkább, és elsősorban a keresztény közösségnek, egyházközségnek kell Krisztus üdvét tovább hordoznia.) Negatív tónus, vagy negatív szóhasználat elhibázott. A világot optimista szemmel kell néznünk, olyan helyként, ahol Krisztus a történelembe lépett, ahol üdvözítő művét végrehajtotta, ahol az Egyházban megtapasztalható módon jelen van. Számunkra ez a világ olyan világ, amit szeretünk, amelyben Krisztustól kapott küldetésünket végrehajtjuk, akarjuk és megtesszük Sok példával távlatokat nyithatunk. Tartama kb. 75 perc. 33. Kegyelmi élet Nyilvánvaló, hogy ez a beszélgetés tartalmában hasonló a Jámborságról szólóhoz, és majdnem ugyanazt a célt akarja elérni. Amíg azonban az első a kegyelmi élet megvalósítására összpontosít, addig ez elsősorban azt célozza, hogy a cursillistákat, a keresztényeket a keresztény misztika felé irányítsa. A vallásos életet a belső magatartás határozza meg. A belső magatartás azonban külső megnyilvánulások nélkül és látható gyakorlatok hiányában vagy nem hiteles, vagy rövidesen elsorvad. Nos, ennek a beszélgetésnek ez az alapgondolata. A pap rámutat, hogy a vallásos élet gyakorlatai az Istennel való bensőséges kapcsolatot fejezik ki, és azt táplálják. Ha a gyakorlatok nem a bensőből fakadnának, és nem szolgálnák a benső életet, akkor eszünkbe kell jusson a vallásos élet három hamis magatartásformája, amelyeket az első nap a Jámborság -ról szóló beszélgetés során hallottunk. A hangnem és beszédmód legyen nagyon családias. Ebben az órában ugyanis, a cursillo igazi családdá vált. A beszélgetés ne legyen hosszabb másfél óránál. 34. Casco-biztosítás. (Nálunk nem ez a beszéd van, hanem a Keresztény közösség). A beszélgetés címe csupán hasonlat, amit nem szabad túlzottan hangsúlyozni, mert Istennél és a Lélek dolgainál kereskedelmi szerződés útján nincs biztosításra lehetőség. A bizalomban és reményben való kitartásunkat csak kegyelemként remélhetjük. A beszélgetés során részletesen kifejtjük a csoportok szerepét, és a csoport összejövetelek munkarendjét. A téma súlyos, mert az állhatatosság, az apostolkodás és a közösségi élet, sőt az Egyház és a társadalom szempontjából is fontos. Ezt a cursillo már most hangsúlyozza, mert az utócursillót tekintve ezekre rendkívüli módon szükség van. A beszélgetés hídfőt képez a cursillo és az utócursillo között, az utócursillo kapuja. A cursillo igazán csak most kezdődik! fogja ismételten elmondani az előadó. A beszélgetést ha mód van rá a rektor tartsa. Ha a hitelesség és a tanúságtétel az egyes beszédeknél fontos kellék, úgy ennél a beszélgetésnél semmiképpen sem hiányozhat! A nyelvezete legyen nyugodt, de meleg és lelkesítő. Tartama: kb. egy óra. 35. A negyedik, örökké tartó nap. A beszélgetések záró akkordja. Az utolsó felszólításról van szó, ami nem kis jelentőségű. A beszélgetés csak néhány percet vegyen igénybe. III. A munkatársakra és segítőkre vonatkozó irányelvek. 36. A munkatársak teamként (munkacsoportként) odaadással és lelkesedéssel, felelősségteljesen és fegyelmezetten tartsanak össze. A cursillo folyamán soha ne képezzenek elkülönülő csoportot, hanem folyamatosan együtt éljék a résztvevőkkel a közösséget. Helytelen volna a beszélgetéseket a helyszínen (a cursillo alatt) előkészíteni. Ezeket ki-ki előre készítse el, és hozza magával. 37. A munkatársak beszélgetései: Első nap: - ideál, - a keresztény ember az Egyházában, - jámborság.

10 10 Második nap: Harmadik nap: - elmélyülés, - apostolkodás, - a kereszténység gerince. - szerepünk a világban, - Casco-biztosítás, - a negyedik örökké tartó nap. 38. Az üdvözlést mindig a rektor tartja. A beszélgetéseket így lehet csoportosítani: a) Ideál, elmélyülés, szerepünk a világban. b) A keresztény az Egyházában, apostolkodás. c) Jámborság, a kereszténység gerince, a negyedik örökké tartó nap. d) Köszöntés, Casco-biztosítás. A beszélgetéseket a cursillo tematikájával ( Új vázlatok a cursillo beszélgetéseihez ), és egymás között egyeztetni kell. Ragaszkodjunk az egyes beszélgetések vázlataihoz. A munkatársak beszélgetései legyenek személyes tanúságtételek. 39. Még a cursillo előtt, vagy annak kezdetén a rektor, a direktor, a munkatársak és a segítők összejönnek, hogy a cursillo végső előkészületeit megtegyék. (A cursillo résztvevőinek toborzása akkor már megtörtént, erre kb. 3 hónapot szánjunk.) A megbeszélés legfontosabb része a résztvevők névsora. A munkatársak a három hónapos előkészület során a résztvevőket lehetőleg már előre ismerjék, mert csak három nap áll rendelkezésükre, hogy segítsenek. Az összejövetel napirendje: a) A Szentlélek segítségül hívása. b) Minden munkatárs és segítő kap egy-egy névsort. c) Az adatok alapos áttanulmányozása. d) Az otthon (ház) pontos alaprajza alapján elosztjuk a szobákat. Ügyeljünk arra, hogy az azonos helységből, baráti körből, vagy családból jött résztvevőket egymástól szétválasszuk, hogy egyetlen közösség alakulhasson ki. Ellenkező esetben ugyanis elkülönült klikkek képződhetnek, és meg is maradhatnak. e) Rövid hálaima. 40. A résztvevők először az otthonba történő utazáskor találkoznak egymással és a munkatársakkal, segítőkkel. A legjobb eset az, amikor az egész társaság egyetlen busszal utazik a cursillo helyszínére. Különben a résztvevők és munkatársak, segítők csak a helyszínen találkoznak egymással. Rendkívül fontos a cursillo sikere szempontjából, hogy az első pillanattól felkínáljuk meleg, természetes, őszinte barátságunkat a résztvevőknek. 41. A munkatársak és segítők igyekezzenek jókor az indulás helyén lenni, hogy fogadhassák, és rögtön megismerhessék személyesen is a névsorból ismert személyeket. Ha a résztvevőket a barátaik vagy rokonaik is elkísérik, úgy a munkatársak és segítők igyekezzenek azokat megnyerni, hogy képezzenek imahátteret a cursillóhoz. A munkatársak és segítők egész idő alatt kapcsolatban maradnak a résztvevőkkel, hogy jobban megismerjék őket, sőt, hogy barátságot is köthessenek velük. 42. Amikor a rektor a szobákat elosztja, alkalmuk van a munkatársaknak és segítőknek, hogy az egyes személyek nevét hallják és megtanulják. Ha valakinek kifogása volna az elhelyezéssel kapcsolatban, akkor a munkatársak és segítők ne utasítsák az illetőt azonnal a rektorhoz, hanem személyes ráhatásukkal magyarázzák meg, ha mód van rá, maradjon az illető a kijelölt helyen, mert a csere zavart okozhat a többieknek is. 43. Az egyik munkatársat, vagy segítőt külön meg kell bízni azzal, hogy a rendezvényeken kápolnában, előadóteremben stb. a létszámot ellenőrizze, nehogy valaki bármiről lemaradjon. Egy másik segítőt jelöljünk ki kongatónak (csengetőnek).

A CURSILLO MOZGALOM ALAPJAI IDEAS FUNDAMENTALES 1983

A CURSILLO MOZGALOM ALAPJAI IDEAS FUNDAMENTALES 1983 1 A CURSILLO MOZGALOM ALAPJAI IDEAS FUNDAMENTALES 1983 A fordítás a német kiadás alapján készült. A német kiadás címe: GRUNDLAGEN DER CURSILLOBEWEGUNG Spanyolból németre fordította és kiadta az ADC és

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Szükség van a szolgálatra!

Szükség van a szolgálatra! Szükség van a szolgálatra! Önkéntesek a betegekért 10 éves a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 2. Vác 2015 Szükség van a szolgálatra!...3 Dr. Faragó Artúr Örökségtől kiscsoportig, azaz sokszínű

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

Keszeli Sándor. Plébánia-közösségi megújulás a liturgikus év teljesebb megélésével

Keszeli Sándor. Plébánia-közösségi megújulás a liturgikus év teljesebb megélésével Keszeli Sándor Plébánia-közösségi megújulás a liturgikus év teljesebb megélésével 1 Bevezetés A liturgikus év minden plébániai közösség számára egy eleve adott keret, amelynek elemeivel folyamatosan találkozik,

Részletesebben

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42)

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014 A plébánia éve A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) Verbum Kolozsvár 2013 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A KATEKÉZIS OKTATÁSI CÉLJA: Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja. A KATEKÉZIS NEVELÉSI CÉLJA: Az ifjúság bevezetése a

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné TÓTH TAMÁS Valami elkezdõdött Közösségépítés és mentálhigiéné Arra vágyom, (...) hogy együtt álmodjunk egy olyan egyházról, amelyet szenvedélyes spiritualitás, szeretetteljes külsõ és belsõ kapcsolatok,

Részletesebben

A Krisztus-hívők egységéért

A Krisztus-hívők egységéért IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért 2006. január 15 22. 2006 Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. (Mt 18,20) TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 13 Előszó a magyar

Részletesebben

Találkozzunk Jézussal

Találkozzunk Jézussal EDÖCSÉNY ZITA Találkozzunk Jézussal Az elsõáldozásra és elsõ gyónásra való felkészítés Középiskolai tanár, hitoktató és mindenekelõtt három gyermek édesanyja vagyok. Pedagógusként, hitoktatóként és szülõként

Részletesebben

de colores Születés, megújulás az esztergom-budapest cursillo hírlevele XIX. évfolyam 4. szám, 2010. december

de colores Születés, megújulás az esztergom-budapest cursillo hírlevele XIX. évfolyam 4. szám, 2010. december , 2010. december de colores az esztergom-budapest cursillo hírlevele Születés, megújulás Advent első vasárnapján, este érkeztem vissza a Budapest- Esztergomi Egyházmegye 80. női cursillójáról a sodrásutcai

Részletesebben

Christine Ponsard. Hit a családban

Christine Ponsard. Hit a családban Christine Ponsard Hit a családban Christine Ponsard Olivérnek (1971-1985) Hit a családban Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Homokkomárom 2007 Előszó E könyv nem jött volna létre a Famille Chrétienne 1

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

Benkő Antal Szentmártoni Mihály: Testvéreink szolgálatában

Benkő Antal Szentmártoni Mihály: Testvéreink szolgálatában PPEK 539 Benkő Antal Szentmártoni Mihály: Testvéreink szolgálatában Benkő Antal Szentmártoni Mihály Testvéreink szolgálatában mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2008. ÁPRILIS - 28. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

A 2012-es év második Kármel számának tanítás része az Új

A 2012-es év második Kármel számának tanítás része az Új Krisztusban kedves Olvasó! A 2012-es év második Kármel számának tanítás része az Új Evangelizációval foglalkozik. Mi is szeretnénk kivenni a részünket abból a küldetésbõl, amelyet Egyházunk újra és újra

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA BRAZÍLIAI LÁTOGATÁSA SAO PAULO, APARECIDA 2007. MÁJUS 9 13-IG.

XVI. BENEDEK PÁPA BRAZÍLIAI LÁTOGATÁSA SAO PAULO, APARECIDA 2007. MÁJUS 9 13-IG. XVI. BENEDEK PÁPA BRAZÍLIAI LÁTOGATÁSA SAO PAULO, APARECIDA 2007. MÁJUS 9 13-IG. 2 PROGRAM Szerda, május 9. Sao Paulo 9.00 Indulás a római repülőtérről 16.30 1 Megérkezés a Sao Paulo/Guarulhos-i repülőtérre.

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Szent Klára Hűség, állhatatosság

Szent Klára Hűség, állhatatosság 1 Szent Klára Hűség, állhatatosság 2 Kedves Zarándokok! Köszöntünk benneteket az idei zarándoklatos számunkkal. Szent Klára és a hűség, ezen gondolkodunk egy hónapja... Először azt hittük, főleg én, hogy

Részletesebben

Felütés. az első 12 kisközösségi összejövetel forgatókönyve. Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület

Felütés. az első 12 kisközösségi összejövetel forgatókönyve. Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület Felütés az első 12 kisközösségi összejövetel forgatókönyve Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület Ajánlás írta a Háló Közösségi Műhelye: Bayer Róbert, Bittsánszky Lotti, Gaga Zsuzsa, Juhász Bálint,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Fény és Forrás 2009. április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük

Részletesebben