J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 10-24/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester, Cserés Sándorné, Fedor László, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Krámor Katalin, Bede-Tóth Attila, Pappné Kórik Judit, Tomán Ferenc, Tölgyesi Attiláné, képviselők (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Távolmaradását jelezte: Bényei Péterné, Dr. Erdélyi Béla, Király Bertalan képviselők Távolmaradását nem jelezte: Benkő Zoltán Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Koszta Mihályné a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola gazdasági vezetője Hallgatóság: Intézményvezetők, intézmények dolgozói Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, a 14 fő képviselőből 8 fő jelen van, Bényei Péterné, Dr. Erdélyi Béla és Király Bertalan jelezték távolmaradásukat, Fercsákné Tomán Ildikó és Pappné Kórik Judit késni fog, Benkő Zoltán nem jelezte távolmaradását. A meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz képest módosítást javaslok, az alábbiak szerint. Minden napirend marad az eredeti sorrendben, három napirendet kell felvennünk, az alábbi címmel: 13. Határozat-hozatal a településen begyűjtött lakossági szilárdhulladék új lerakó és ártalmatlanító helyének kijelöléséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester 14. Előterjesztés az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítására. Előadó: Gömze Sándor polgármester 15. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola konyhájára, gyermek-, és közétkeztetés kiadásának közbeszerzési eljárás megindításának újratárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 16. Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdés, további napirendi pont javaslat nem hangzott el. Aki a napirendi pontok módosításával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok módosítását, és az alábbi határozatot hozta: 1

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 163/2008. (XI.27.) számú határozata Napirend módosításáról A képviselő-testület a november 27-i ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalta: 1. A 15/2002.(XII.12.) a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. Előadó: Mező József jegyző 2. Tájékoztató a évi költségvetés I-III. negyed évi teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester 3. Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 4. A képviselő-testület által létrehozott alapítványok éves beszámolójának véleményezése. Előadó: Kuratóriumok elnökei 5. Előterjesztés a évi belső ellenőrzési tervről. Előadó: Mező József jegyző 6. Előterjesztés a képviselő-testület évi munkatervének elfogadásáról. Előadó: Mező József jegyző 7. Tájékoztató a városgazdálkodási szakfeladaton ellátott településüzemeltetési, intézmény karbantartási tevékenységek ellátásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 9. Megállapodás jóváhagyása a megszűnt Tiszalöki Csatornamű, Viziközmű Társulat a Városi Önkormányzat és a Raiffeisen Bank Zrt. között a kötelezettségek és követelések átvállalásáról. Előadó: Mező József jegyző 10. Tiszalöki Ifjúsági Alkotóház KHT-ba az önkormányzat részéről új Felügyelő Bizottsági tag választása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 11. Tiszalöki Polgárőr Egyesület gépkocsi vásárlási kérelmének megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 12. A Tiszalöki Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme a Roma Közösségi Ház átadása a Roma Polgárjogi Mozgalom részére, Tanoda program megvalósításához. Előadó: Gömze Sándor polgármester 13. Határozat-hozatal a településen begyűjtött lakossági szilárdhulladék új lerakó és ártalmatlanító helyének kijelöléséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester 14. Előterjesztés az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítására. Előadó: Gömze Sándor polgármester 15. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola konyhájára, gyermek-, és közétkeztetés kiadásának közbeszerzési eljárás megindításának újratárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 16. Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések 2

3 Tárgy: (1.tsp.) A 15/2002.(XII.12.) a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. Előadó: Mező József jegyző Gömze Sándor: A napirend előadója Mező József jegyző, véleményezte a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a napirend előadója, bizottságok? Mező József: Nem kívánom szóban kiegészíteni az előterjesztésemet. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet a képviselő-testület felé. Fedor László: Nem örömmel, de egyhangúlag a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. Nincs más járható út, magasabb szintű megállapodás alapján el kellett fogadni. Gömze Sándor: Kiegészítés képen elmondom, hogy evidens, hogy el kell fogadnunk, hiszen egy szennyvízberuházás előtt állunk, és a Nyírségvíz Zrt. kötvénykibocsátásának fedezete ebbe a meghatározott ármechanizmusba már bele van építve. Önmagunkért is el kell fogadnunk, mert így kapunk arra garanciát, hogy a Nyírségvíz Zrt. 10% saját erővel beszáll ebbe a 900 millió Ft-os fejlesztésbe. Ha számszerűsítünk, az ÁFA-val növelt víz díj 5,78%-kal emelkedik, ez egy 98 Ft/hó többletkiadás lakásonként, a csatornadíj 6,26%-kal nő, ez pedig 225 Ft/hó többletkiadást jelent a családoknak. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a 15/2002.(XII.12.) a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítását a rendelet-tervezet alapján elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2008. (XII.05.) számú rendelete A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló 15/2002.(XII.12.) rendelet (továbbiakban R ) módosításáról 1.. A R 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 1. Alapdíj 3

4 1.1. Vízmérővel mért fogyasztás esetén Vízmérő átmérő Q-max m3/n aránya Alapdíj 1 hóra Ft Ivóvíz Szennyvíz Egyéb fogyasztás esetén Lakásonként, vízvételi helyenként 300 Ft 250 Ft 2. Változó díj Ivóvíz szolgáltatás Lakosság részére Közület részére 2.2. Szennyvízelvezetés-tisztítás Lakosság részére Közület részére 174.-Ft/m Ft/m Ft/m Ft/m3 3. A kapacitás lekötési díj a mindenkori változó díj 60 %-ának megfelelő összeg. 4. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A rendelet 1. -a január 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 2.. Tárgy: (2.tsp.) Tájékoztató a évi költségvetés I-III. negyed évi teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Valamennyi bizottság tárgyalta ezt a napirendet. Már az első ülésen szembesültünk azzal, hogy pontosításokat kell végrehajtani az előterjesztésben, és a Pénzügyi Bizottságra támaszkodva a többi bizottság is ezeket a változtatásokat kérte, erősítette meg. Érezhető a már másodjára kiadott anyagból, hogy megpróbált megfelelni az elvárásoknak, a pontosítások megtörténtek, a teljesítések, és a százalékos kimutatás egyezőséget mutat. Az írásbeli kiegészítés valóban a magyarázandó tételekre tér ki. A Pénzügyi Bizottságnak volt még egy olyan kérése, hogy az év hátralévő részében várható kötelezettségekről és bevételekről készüljön kimutatás, amit szintén megkaptunk. Ebből kitűnik, hogy ha minden igaz, tudjuk teljesíteni ezt a nagyon nehéz évet. 4

5 Véleményem szerint nagyon nehéz év van mögöttünk, és még nem is zártuk le, de a következő sem lesz könnyebb. Ez az első háromnegyed év relatíve jól sikerült, hiszen talpon tudtunk maradni. A számok azt mutatják, hogy arányosak a költségvetési teljesítések. Bede-Tóth Attila: Érdemben nem tudtuk tárgyalni bizottsági ülésen a napirendet, mert kiegészítésekre, pontosításokra volt szükség. Ami a bizottsági ülésekre kikerül anyag, az legyen már pontos, jól kidolgozott, hogy ne azzal kelljen már kezdeni, hogy hol mit kell javítani, hol vannak téves számok, számítások. Ezen a beszámolón már változtatni nem lehet, hiszen ez már az első háromnegyed évet magában foglalja. Elmondhatjuk, hogy ebben a nehéz gazdasági évben sikerült talpon maradnunk, tehát, a híresztelésekkel ellentétben nem jelent csődöt az önkormányzat. Erre a millió Ft-os szállítói tartozásra fel voltunk készülve, mert ezt már évek óta görgetjük magunk előtt. A költségvetés tárgyalásánál rengeteg javaslat hangzott el, hogy hol, milyen módon lehetne takarékoskodni, de ebből nagyon sok elsikkadt. Hamarosan tárgyalni fogjuk a évi költségvetést, és újból elő kell venni ezeket a lehetőségeket a megtakarításra, mert ha a 2008-as év nehéz volt, akkor a 2009-es még nehezebb lesz, ismerve a mai gazdasági körülményeket. Bizottsági ülésen elhangzottak a kiegészítések, és ezekkel a javításokkal, kiegészítésekkel együtt a Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta. Dr. Krámor Katalin: Az Ügyrendi Bizottság a Pénzügyi Bizottság véleményével megegyezően elfogadásra javasolta. Abban igaza van az előttem szólónak, hogy jobban oda kell figyelni a számszaki dolgok pontosságára kor Pappné Kórik Judit megérkezett, a képviselők száma 9 fő. Fedor László: Időről időre visszaköszön a számszaki pontatlanság. Bizottsági ülésen megtárgyaltuk, de az igaz, hogy a számokból csak a lineáris eredmény tűnik ki, sokat segít az év végéig várható bevételek és kiadások kimutatása. A tavalyi tényeket is szívesen láttam volna, hogy legyen összehasonlítási alapunk, érzékelhető legyen, hogy a folyószámla hitelállomány, munkabér hitel, várható szállítói tartozások összehasonlításával lássuk, hogy hol tartunk az idén. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta a képviselőtestület felé. Gömze Sándor: Tavaly ilyenkor 6-8 millió Ft-tal nehezebb volt a helyzet. Cserés Sándorné: A Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság ülésén is elmondtam, de szeretném a testület előtt is megerősíteni, hogy a III. negyedévi működési kiadás teljesítése táblázatnál (5/a. számú táblázat) rendkívül nehezményezem valamennyi oktatási intézmény nevében, a háromnegyed éves 46,8%-os teljesítést az oktatási intézmények tekintetében. Egyértelmű, hogy az oktatási intézményeink erőteljesen amortizálódnak. Az iskolára is nagyon sokat kellene költeni felújítás, és állagmegóvás címén, mert folyamatosan amortizálódik lefelé. Ha ezt a helyzetet nem kezeljük, rövid időn belül teljesen tönkre fognak menni az intézményeink. Kérem a testületet, hogy helyezzük előtérbe az oktatási intézményeket ilyen módon. A számlatartozás jelenleg is 10 millió Ft-os. Kérem figyelembe kell venni a teljesítés arányait is, amikor a kicsiből adunk. Gömze Sándor: Le van írva az is, hogy ezek a túlteljesítések miből adódnak, és ha ezeket mellé tesszük, hogy mi az oka az Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában miért nem jut az alapvető dolgokra, akkor szerintem kiderül, hogy nem érdemes párhuzamot vonni. Sajnos rangsorolni kell, és a számlák kifizetése az első. Természetesen az állapotokon javítani kell, ahogy tudunk, megtesszük a szükséges felújításokat, karbantartásokat. 5

6 Dr. Krámor Katalin: Évtizedeken keresztül probléma volt, hogy az épületek állagmegóvása nem teljesíthető. Javaslom, hogy az intézményvezetők készítsenek egy tervet a felújításokra, fontossági rangsorral, hogy ha odaérünk anyagilag, meglegyen a terv, és amikor a költségvetésben tudunk ilyen célra is elkülöníteni, akkor már tudjuk, hogy melyik lyukat kell elsőként betömni. Amennyi pénzünk volt, megpróbáltunk úgy gazdálkodni, hogy nagy baj ne legyen. Pappné Kórik Judit: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadásra javasolta. Mező József: Elmondok három olyan dolgot, amelyek ha bekövetkeznek egymás után, vagy egyszerre, akkor mindent át kell rendeznünk. - Az Egészségügyi Központban a fűtés és a melegvíz rendszer olyan, hogy még működik, nem tudjuk meddig. - A Polgármesteri Hivatalban két kazánból a kis teljesítményű működik, tavaly egész télen azzal fűtöttünk, és ha ez is elromlik, meg fogunk fagyni. - A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 4 kazán van jelenleg, nincs tartalék kazánunk, egyet még fel kell újítanunk. Ez a három téma az egész évi egyéb célra fordítható dolgainkat ki fogjuk meríteni, felboríthatja az egész tervünket. Ezek a problémák felhalmozódtak, és sok minden fog egyszerre ránk esni. Dr. Krámor Katalin: Ha ezek a dolgok nem következnek be, 2009-ben akkor is meg kell tenni a lépéseket, mert nem lebeghet mindig a fejünk felett ez a probléma, hogy mikor szűnik meg a szolgáltatás ezen a három helyen. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Az elkészült javításokkal együtt, aki elfogadja a évi költségvetés I-III. negyed évi teljesítéséről szóló tájékoztatót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 164/2008.(XI.27.) számú határozata Tájékoztató elfogadása a évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről A képviselő-testület a évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 6

7 Szöveges kiegészítés a III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatásához BEVÉTELEK Az eredeti bevételi előirányzatokat és ezek teljesítését az 1.,2.,2/a. számú mellékletek, a kiadási előirányzatokat az 1/a sz. melléklet adatai tartalmazzák. A III. negyedévi eredeti előirányzatot 75,61%-ban teljesítettük, ami az időarányos szintnek felel meg. A bevételeken belül az intézményi tevékenységből származó bevételek teljesítési szintje 76,28%. A helyi adókból származó bevételek 104,7%-ban teljesültek az egyes adónemeknél a helyi iparűzési adóból befolyt bevétel 118,69%, ezt indokolja az év során bejelentkezett vállalkozók befizetései, ezért ezen előirányzat módosítására teszünk majd javaslatot. A magánszemélyek kommunális adójából befolyt 97,56%. A gépjármű adó bevétele is elérte az időarányos szintet. A pótlék bírság teljesítési szintje igen alacsony 36,1%, mivel elsődleges célunk a tőketartozások beszedése. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni állami kiegészítések 86,65%-ban valósultak meg. A tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélyezettek létszáma 160 főről 200 főre emelkedett, ezzel magyarázható közel 100%-os teljesülés, ami egyaránt jelentkezik a bevételi és kiadási oldalon. A működési célú pénzeszköz átvételekből származó bevételek 42,82% teljesülés nem időarányos szintnek felel meg, mivel a mezőőri szolgálat támogatása, illetve a közhasznú foglalkoztatás támogatása október hónapban realizálódott. Az egészségbiztosítási alap támogatása 73,34%, ami időarányos szintnek felel meg. Az átengedett bevételek teljesítése 76,9%-os, a normatív állami támogatások teljesítése 78,94%-os ami időarányos szintnek felel meg. A helyi kisebbségi önkormányzat évi költségvetési támogatáson felül nyert támogatást feladatok ellátására, ezért 135,27%-os a teljesülés az eredeti előirányzathoz képest. A felhalmozási célú bevételek teljesülése 71,46%, a III. negyedévi felhalmozási bevételek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A felhalmozási bevételi és a kiadási oldalon nem realizálódott a Gimnázium Labdarugó pálya mivel a beruházás folyamatban van, a TIOP pályázattal is ugyanez a helyzet. A évi pályázatok közül a 6+1 csoportos óvoda, az útfelújítás és a polgárőr autó pályázat sajnálatos módon nem nyertek, ezért lett módosítva az eredeti előirányzatuk. 7

8 Az ÖNHIKI-s támogatás időarányos részét megkaptuk. A bértámogatás a 13. havi időarányos része, illetve a Ft kereset kiegészítést tartalmazza járulékkal együtt, a következő negyedévben jelentkezni fog a Ft kereset kiegészítés. KIADÁSOK A kiadások alakulását az 1/a, 4, 4/a, 4/b, 5, 5/a és a 6. sz. mellékletek adatai mutatják be. A féléves kiadási szint 74,2%, ami szintén időarányos szintnek felel meg. Az intézményeink kiadási szintjei időarányosan teljesültek. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai vonatkozásában a kiadási szint összesen 79,6%, ezen szakfeladatok részletezését az 5/a sz. melléklet tartalmazza. A kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás kiadási szintje 187,3%, azért mert a parkfenntartási feladatok miatt az üzemanyag és egyéb költségek, ezen a szakfeladatokon dologi kiadásként jelentkeznek, ezen előirányzat módosítására is javaslatot fogunk tenni. Az igazgatási tevékenységnél a dologi kiadások 114,2 %-os teljesülése magyarázható elsősorban a évi normatíva visszafizetés (3300eFt), a SZJA jövedelem különbség mérséklésére kapott évről visszafizetés (6300eFt), illetve a buszokkal kapcsolatos nem várt kiadások bekövetkezése. A Teleki Blanka Gimnázium dologi kiadás 133,7%, mivel a beszerzésre kerültek a konyhai felszerelések /evőeszközök stb./, illetve ide kerültek lekönyvelésre a megbízási szerződéssel foglalkoztatott tanárok díja. A működési célú pénzeszköz átadások 31,6%-ban teljesültek, részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza. A Városi Sportegyesület előirányzata 100%-ban teljesült. A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak a Szociális Szolgáltató Központ és az Idősek Gondozó Központja esetében a működési célú pénzeszköz átadás alacsony a teljesülés, ezt a következő negyedévben fogjuk eszközölni a VÁTI által kiutalt e Ft-ból. A kamatkiadások teljesülése 220,3%, amit a magyar államkincstár a benyújtott inkasszó során felszámított késedelmi kamat, a folyószámla-hitel illetve a munkabérhitel kamata, a betonútnak megegyezés szerint kifizetett 1000e Ft kamat indokolja, ezért ezen előirányzat módosítására is javaslatot fogunk tenni. A felhalmozási kiadások teljesülése 66,4%, melynek részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. A kiadási oldalon /Közterületek fejlesztése utca bútorok, buszmegálló kiépítése- AVOP LEADER pályázat/ kapcsán 3.186e Ft volt tervezve a költségvetésben, ami évben fizettünk ki, a fennmaradó rész, pénzügyi teljesítése évben már megtörtént, de függő átfutó kiadásként pénzforgalom nélkül évben lett lekönyvelve. 8

9 Kerékpárút építés áthúzódott számlája e Ft egyrészt tartalmazza a Betonút végszámlát e Ft-ot, másrészt a kincstári kiegyenlítést a kivitelező felé e Ft, amely pénzforgalom nélkül jelentkezett a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. A fennmaradó összeg /műszaki ellenőr, információs tábla, könyvvizsgálat/ számlák kifizetését jelenti 1.687e Ft összegben. Az ipari park rendezési tervhez szükséges volt digitális térkép készítés is, ezen előirányzatnál azért nem mutatkozik teljesülés, mivel október hónapban került lehívásra az OTP Banknál lévő e Ft-os hosszú lejáratú hitel terhére. A CKÖ tanoda ingatlan vásárlása 1.800e Ft, mely nem szerepelt az eredeti költségvetésben, ezért javaslatot teszünk majd ezen előirányzat módosítására is. Tiszalök, november 13. Gömze Sándor polgármester 9

10 Tiszalök Városi Önkormányzat III. negyedévi teljesített költségvetési bevételei 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% előir. előir. Intézményi tevékenységből ,28 Helyi adóbevételek ,4 Talajterhelési díj ,7 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk ,65 Működési célú pénzeszköz átvétel ,82 Egészségbiztosítás Alap támogatása ,34 Átengedett bevételek ,9 Normatív állami támogatás ,94 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,27 Felhalmozási bevételek ,82 Kamatbevételek ,80 Bérpolitika ,96 Villamos energia támogatás ,97 Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része ,00 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,89 Felhalmozási hitelfelvétel ,23 ÖHIKI-s támogatás ,89 SZJA kiegészítés évi ,00 Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása ,00 Bértámogatás Működési célú hitelfelvétel ,14 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,61 10

11 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat III. negyedévi teljesített költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% előir. előir. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola ,6 Óvoda és Bölcsőde ,0 Városi Könyvtár és Művelődési ház ,9 Teleki Blanka Gimnázium ,5 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,6 Helyi kisebbségi önkormányzat ,0 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás ,2 Működési célú pénzeszköz átadások ,6 Társadalom és szoc. politikai juttatások ,5 Felhalmozási célú kiadások ,4 Kamatkiadások ,3 Működési célú hitel törlesztése ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,2 11

12 Intézményi tevékenységből Tiszalök Város Önkormányzat III. negyedévi teljesítés részletezése 2.sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola ,38 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,86 Városi Könyvtár és Művelődési ház ,35 Teleki Blanka Gimnázium ,36 Alkotóház bérleti díj ,00 ÖSSZESEN: ,28 Helyi adóbevételek Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Helyi iparűzési adó ,69 Gépjárműadó ,53 Pótlék és bírság ,10 Talajterhelési díj ,70 ÖSSZESEN: ,70 Jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg ,05 Időskorúak járadéka utáni kieg ,00 Normatív ápolási díj utáni kieg ,41 Rendszeres szociális segély utáni kieg ,91 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ,96 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések össz: ,28 Közcélú foglalkoztatás támogatása ,28 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,15 Nyári gyermek étkeztetés ,03 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,35 MINDÖSSZESEN: ,65 12

13 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Központi orvosi ügyelethez településektől ,70 Mezőőri szolgálat működéséhez ,71 Közhasznú foglalkoztatás támogatása ,96 Alapítványoktól átvett pénzeszköz ,43 ÖSZESEN: ,82 Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Központi orvosi ügyelet finanszírozása ,29 Védőnői szolgálat finanszírozása ,90 Iskola-egészségügy finanszírozása ,04 ÖSSZESEN: ,34 Átengedett bevételek Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Helyben keletkezett SZJA 8 %-a ,90 SZJA kiegészítés ,90 ÖSSZESEN: ,90 Normatív állami támogatás ,94 Egyéb bevételek Megnevezés Előirányzat Mód.el. Teljes. Telj.% Kamatbevételek ,80 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,27 Bérpolitika ,96 Villamos energia támogatás ,97 Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része ,00 ÖNHIKI ,89 SZJA kiegészítés ,00 Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása ,00 Egyéb központi támogatás (13. havi időarányos rész, Kereset kiegészítés) ÖSSZESEN: ,24 13

14 Tiszalök Város Önkormányzat III. negyedévi teljesített felhalmozási célú kiadások 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Felújítás: Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. utáni ei. % Közterületek fejlesztése utca bútorok, buszmegálló kiépítése- AVOP LEADER pályázat , csoportos óvoda felújítás és bővítés (100%) csoportos óvoda felújítás és bővítés sikerdíja (1,5%) Útfelújítás teljes összege (100%) /Damjanich és Táncsics utak/ Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) Összesen: ,37 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI Alapítványnak /megállapodás szerint/ Tiszavasvári Tűzoltó Egyesületnek hozzájárulás Összesen: ,05 Beruházások: Közoktatási közalapítvány taneszk. besz. tám ,00 Kerékpárút építés áthúzódott számlája ,33 TIOP pályázat (100%) TIOP pályázat sikerdíj (3%) Szakképzési hozzájárulás ,92 Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) Ipari Park tanulmányterv ,00 Rendezési terv Főépítészi munkakör biztosítása ,00 Földvásárlás az Ipari Parkhoz ,15 CKÖ tanoda ingatlan vásárlás Informatikai normatíva (2007) Összesen: ,33 Felhalmozási hiteltörlesztés: Nyírségvíz forrás visszafizetés ,00 Nyírvíz forrás visszafizetés ,00 MFB Iskola felújítás törlesztés ,00 LÉP hitel kamata+mfb kamata ,72 Opel Combo lízingdíj Összesen: ,34 Mindösszesen ,42 14

15 4./a sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat III. negyedévi teljesített felhalmozási célú bevételek Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Telj. előir. utáni ei. % 6+1 csoportos óvoda (95%) ÖTM-es támogatás (2,5%) TIOP támogatás Kommunális adó összege ,56 Útfelújítás támogatási összege (85%) Alapítványoktól átvett pénzeszköz Sz.-Sz.-B. Megyei közokt.-i alapítványtól támogatás ,00 Kerékpárút R.O.P. támogatás ,42 Szakképzés fejlesztése (berendezések vásárlása) ,60 AVOP LEADER támogatás ,00 Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) Tárgyi eszköz ÁFA Ingatlanhasznosításból származó bevétel /Bérleti díj/ Összesen ,82 Felhalmozási forráshiány ,23 Felhalmozási hitelfelvétel (pályázatokhoz saját erő bizt.-ra és forrásvisszafizetésre) ,48 Kötvénykibocsátásból beruházásokra ,02 Mindösszesen ,46 15

16 Tiszalök Városi Önkormányzat 4/b.sz.melléklet Me.: ezer Ft 2008.III. negyedévi teljesítés költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Telj. % Eredeti Mód.ei Telj. % Eredeti Mód.ei Telj. % Eredeti Mód.ei Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola ,6% ,0% ,0% ,4% Óvoda és Bölcsőde ,0% ,2% ,2% ,5% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,9% ,2% ,6% ,3% Teleki Blanka Gimnázium ,5% ,0% ,2% ,6% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,6% ,9% ,3% ,9% Helyi kisebbségi önkormányzat ,0% ,0% Közhasznú és közcélú foglalk ,2% ,0% ,1% ,4% Működési célú pénzeszköz átadás ,6% Társ. és szoc. pol.-i juttatások ,5% Felhalmozási célú kiadások ,4% Kamatkiadások ,3% Működési célú hitel törlesztés ,0% Összesen ,2% ,5% ,2% ,6% 16

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartott nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartott nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-17/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson.

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. J e g y z ő k ö n y v 6-10/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-7/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. február 18. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. február 18. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. február 18. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 2-5, d./ határozata: 24-36, Száma:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 10/2011. (II.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Nádudvar Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Városi Önkormányzat Polgármesterétől 4181 Nádudvar, Fő út 119. Ügyszám: 317-19/2009. Nádudvar Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése A Nádudvar Város Önkormányzata a 6/2009. (II.26.) Ök. sz. rendeltével

Részletesebben

Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft)

Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft) 1) A LEADER program pályázati lehetőségei, döntés a lehívható pénzkeretről /Önkormányzati, Görög Katolikus Egyházközség, Római Katolikus Egyházközség/. Épített örökség védelme Település Lakosság létszám

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-15/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. november 22-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Szándéknyilatkozat árok vagyonkezelésbe

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 4/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. április 22. napján (csütörtök) 16 00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 18. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén készült:

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén készült: Iktatószám: 387-26/2008. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27. napján tartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV 2 HATÁROZATOK: 48/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.523-2/2010. 24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 242-264/2010. (XI.24.sz. Kth.)

Részletesebben