2011. évi. Kiegészítő melléklet szöveges része. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. költségvetési beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi. Kiegészítő melléklet szöveges része. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. költségvetési beszámoló"

Átírás

1 A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség évi költségvetési beszámoló Kiegészítő melléklet szöveges része Debrecen, február

2 2 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1.Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Törzskönyvi azonsító száma: PIR Honlap címe: Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése A felügyelőség hatósági feladat ellátására is jelentős hatással van, hogy a közigazgatás korszerűsítésével és az ügyfélszolgálati rendszerek modernizálásával kapcsolatos lépések az elmúlt években reflektorfénybe kerültek és mind a mai napig nem veszítettek aktualitásukból. A teljesítményorientáltság, hatékonyság és ügyfélbarát ügykezelés, valamint a szolgáltatás jelleg erősítése mind-mind alapvető feladat. A felügyelőség az állam és a környezeti szereplők közötti partneri viszonyra épített környezetvédelmi szabályozás továbbfejlesztésére törekedett a napi jogalkalmazás során az elmúlt évben is. A fenntarthatóság elvének érvényesítése, a környezetügy és a környezettudatosság erősítése kapcsán a legfontosabb az érintettekkel való kapcsolattartás és a folyamatos tájékoztatás. A káros hatások csökkentését és a környezettudatosság érvényesítését segíti elő a környezeti információk nyilvánosságának kiszélesítése, a környezeti károk helyreállítása és az elérhető legjobb technikák mind szélesebb körben történő elterjesztése érdekében történő tevékenység. Az életminőség javítása is kiemelt stratégiai irány, mely többek között a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére, a hulladékgazdálkodási feladatok maradéktalan elvégzése, az ivóvízminőség-javító programok teljesítésének elősegítése, a közműves ivóvízellátás területén még fennálló hiányok felszámolása, a szennyvízelvezetési és -tisztítási program (biológiai fokozatok kiépítése, szennyvíziszapok hasznosítása, egyedi kisberendezések alkalmazása, stb.) megvalósítása terén jelent speciálisan ellátandó állandó feladatokat Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása Intézményünk óta működik, nem minősül új intézménynek Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése. Jelentősebb tevékenységek 2011-ben 1. A Víz Keretirányelv és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv célkitűzésének (jó vízminőségi állapot) teljesülése érdekében a szennyvízkibocsátók számára a befogadó vízfolyás

3 3 vizsgálatának egyre szélesebb körű elrendelése ben jelent meg a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásairól szóló 10/2010.(VIII.18.) VM rendelet. A vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírtuk, hogy a szennyvízkibocsátás befogadóra gyakorolt hatását az üzemeltetőknek vizsgálniuk kell, és a vizsgálati eredményeket a VM rendelet alapján értékelni. 2. A évi rendkívüli mennyiségű csapadék következtében előállt belvízhelyzet apropóján a települések belterületi csapadékvíz elvezetésének ellenőrzésére fektettünk nagyobb hangsúlyt. Célunk a vízelvezető létesítmények állapotának ellenőrzése mellett az volt, hogy azok rendelkeznek-e hatályos engedéllyel, illetve az engedélynek megfelelően üzemelnek-e. Az ellenőrzések megállapítása szerint számos település, illetve településrész nem rendelkezett engedéllyel a meglévő vízelvezetési művek vonatkozásában. Helyenként az engedélyek már nem a valós állapotokat tükrözték. 14 esetben történt az önkormányzatok kötelezése a belterületi vízrendezés engedélyezésével kapcsolatosan az ellenőrzések eredményeként (Szentpéterszeg, Kismarja, Biharkeresztes, Hajdúdorog, Létavértes, Nádudvar, Derecske, Bihartorda, Tetétlen, Szerep, Komádi, Újtikos, Tiszanagyfalu, Tiszagyulaháza). Külterületi vízrendezés ügyében 5 önkormányzat 6 esetben kapott kötelezést az engedélyezési eljárás lefolytatására, illetve az elvezető művek állapota miatti intézkedés megtételére. 3. Szennyvízkibocsátók szennyezés-csökkentési ütemterveiben foglaltak teljesülésének ellenőrzése. A 220/2004.(VII.21.) Korm rendelet értelmében a szennyvízkibocsátók részére érvényes általános türelmi idő 2010-ben lejárt. Ezt követően a kibocsátásoknak meg kell felelniük az előírásoknak. Az ellenőrzések tapasztalatai szerint a szennyezéscsökkentési intézkedéseket a kötelezett kibocsátók nagyrészt végrehajtották. Az intézkedések sikeressége vegyes képet mutat, esetenként további beavatkozások szükségesek a határértékek teljesítéséhez. Tapasztalat szerint a települések forrás hiánya miatt nagyobb fejlesztéseket gyakran nem képesek a szennyvíztisztító telepen elvégezni. 4. Kiemelt feladatot jelentett Debrecen és térsége szennyvízcsatornázása (ISPA Program keretében). A szennyvíztisztító telep bővítésének próbaüzeme majdnem egész évben zajlott. A sorozatos egyeztetések mellett a próbaüzemet többször is ellenőriztük mintavételezéssel egybekötve. 5. Az év során több kisebb település szennyvízelvezetése és tisztítása is megvalósult (pl: Újléta, Álmosd). Ez azért érdemel említést, mert nem az EU által preferált, 2000 lakosegyenértéknél nagyobb kapacitású telepekről van szó. A beruházás mutatja, hogy ezek a települések is élni akarnak, és fontos számukra az egészséges környezet mellett a víziközmű szolgáltatás teljes bevezetése. 6. A kisebb települések közül néhány egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel kívánja megvalósítani a szennyvízelhelyezést. Az érdeklődés mellett elenyésző számú települési szennyvíz-elhelyezési programot nyújtottak be. 7. Kiemelt kármentesítési ügyek A Felügyelőség illetékességi területén folyamatban lévő 3 db - KEOP pályázati forrásból finanszírozott kármentesítés engedélyezési eljárását szakszerűen lefolytattuk, a további

4 4 szükséges intézkedésekre kötelezést adtunk ki. Két esetben műszaki beavatkozással folytatódnak az ügyek, amelyek finanszírozása tehát pályázati forrásból valósulhat meg. 8. Vízbázis-védelmi Program A Program céljainak megvalósítása érdekében a Felügyelőség 2011-ben is ütemezetten kötelezte a vízművek üzemeltetőit a védőidom/védőterület kijelölési kérelmek benyújtására, illetve a diagnosztikai munkálatok elvégzésére (10 db). A Program lendületének a fenntartását az is elősegítette, hogy a települési vízművek vízbázisainak biztonságba helyezésére, a diagnosztikai feladatok elvégzésére a KEOP pályázati lehetőséget biztosít. A évben is folytatódott a sérülékenynek minősített üzemelő vízbázisok védőterületét, védőidomát kijelölő határozatok kiadása (8 db). A évben a felügyelőség folytatta a korábbi években kiadott vízbázis kijelölő határozatokban foglalt előírások teljesítésének helyszíni ellenőrzését az üzemeltetők és az önkormányzatok bevonásával (8 db). 9. Nitrát Akcióprogram A legnagyobb létszámú - egységes környezethasználati engedély köteles sertéstelepeken (39 db) a évben vette kezdetét széles körben a tározók leszigetelése, új tározók építése, mely folyamat 2011-ben egy-két kivételtől eltekintve lezárult (kb. 33 db). A telepeken sorra vették használatba - a Felügyelőség ellenőrzése mellett - az új, korszerű, műszaki védelemmel és monitoringgal rendelkező létesítményeket. Hasonló folyamatok megindultak az ippc kategóriát el nem érő, de nagy létszámúnak minősülő telepeknél is, hála a teleprekonstrukciós pályázati lehetőségeknek. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Nitr.) 15. (1) bekezdése értelmében a nem megfelelő trágya tározókat fel kell számolni legkésőbb december 31-ig. A Felügyelőség első lépésben 2011-ben kötelezte az ippc-s telepeket ezen objektumok felszámolására illetve a szükséges engedélyezési tervek benyújtására. A tervek benyújtása megkezdődött, elbírálásuk folyamatos, a végrehajtásuk azonban várhatóan több évig is el fog tartani, illetve néhány esetben jelenleg megoldhatatlannak tűnik a feladat jogszabályi okok, műszaki nehézségek, direkt célzott pályázati forrás hiánya miatt. 10. Ivóvízminőség-javító program Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program I. ütemén belül elvégzett 8 db ivóvízellátó mű (12 települést érintő) rekonstrukció próbaüzeme ben elkezdődött, az új vízjogi üzemeltetési engedélyek azonban még nem kerültek kiadásra a felmerült sok probléma miatt. Az általában több körös hiánypótlási felhívást és helyszíni szemlét is igénylő esetek sok munkát adtak a Felügyelőségnek ben is voltak olyan vízművek, amelyeknél az üzemeltetők a Programon kívül, saját beruházásban megvalósuló fejlesztéseikre kértek létesítési vagy üzemeltetési engedélyt.

5 re tervezett ellenőrzések Az egyes szakterületeken betervezett és ténylegesen végrehajtott ellenőrzések számát a következő táblázat szemlélteti: Szakterület Tervezett ellenőrzés Végrehajtott ellenőrzés Vízügyi felügyelet (20) Levegőtisztaság védelem (2) Zaj- és rezgésvédelem Hulladékgazdálkodás (54) Táj- és természetvédelem (12) IPPC tevékenységek (2) Összesen (423) Az ellenőrzési terv végrehajtása 97 %-ra teljesült, az elmaradt ellenőrzések megszűnt telephelyek voltak, vagy időhiány miatt nem kerültek ellenőrzésre. Ezzel szemben azonban előre nem tervezett ellenőrzésként további 90 telephelyet ellenőrzött a felügyelőség (a zárójelben lévő számadatok). Így a ténylegesen végrehajtott ellenőrzések száma jóval meghaladta a betervezett ellenőrzések számát. A nem tervezett ellenőrzések kétharmada hulladékos vonatkozású ellenőrzés volt, felügyelőség építésügyi szakhatósági és adatfeldolgozási tevékenysége során kerültek felszínre olyan adminisztrációs hiányosságok, valamint engedély nélkül végzett tevékenységek, amelyeket ellenőrizni kellett az év folyamán. Ezen kívül a további nem tervezett ellenőrzésekre zömmel a már kiadott kötelezések visszaellenőrzése miatt került sor. Panaszkivizsgálások A tervezett és nem tervezett ellenőrzéseken kívül jelentős számú helyszíni ellenőrzést végzett a felügyelőség közérdekű- és panaszbejelentések alapján. A különböző szakterületek szerinti megoszlást a következő táblázat szemlélteti: A bejelentéssel érintett Ellenőrzések szakterület (db) Levegőtisztaság védelem 15 Zaj- és rezgésvédelem 3 Hulladékgazdálkodás 50 Táj- és természetvédelem 21 Felszín alatti víz- és 6 talajvédelem Felszíni vízvédelem 45 Összesen 140 száma A levegőtisztaság védelemhez, valamint a zaj- és rezgésvédelemhez kötődő bejelentések jellemzően megalapozatlanok voltak, vagy jegyzői hatáskörbe tartoztak, hatósági eljárásra nem került sor. A hulladékos bejelentések ezzel szemben, a jegyzői áttételek kivételével, általában illegális hulladékkezelésre vonatkoztak és valamilyen intézkedést vontak maguk után, sok esetben kötelezések és bírságok kerültek kiadásra.

6 6 A természetvédelemhez tartozó bejelentések gyepfeltörésekre, védett természeti értékek károsítására vonatkoztak és kötelezésekkel, bírságokkal zárultak. A felszín alatti víz- és talajvédelem vonatkozásában kivizsgált bejelentések jellemzően trágyatárolásra vonatkoztak, csak elvétve kellett kötelezést kiadni, a problémákat általában már a jegyzőkönyvezés hatására sikerült megoldani. A felszíni vízzel kapcsolatos bejelentések nagyrészt az év első felében kialakult belvizes helyzet kapcsán történtek, kivizsgálásuk összetett és elhúzódó hatósági eljárásokban történt, általában felhívásokkal vagy kötelezésekkel zárultak. Mérőállomás évi tevékenysége A TIKTVF Mérőállomás évek óta fő létszámmal dolgozik (2011-ben 23 fő). A Mérőállomás széles feladatkörrel rendelkezik. A felügyelőség szakmai területeinek megfelelően többféle vízformát (szennyvizet, felszíni vizet, felszín alatti vizet), szilárd mintákat (talaj, por, iszap, hulladék), a levegő sok összetevőjét emissziós és immissziós szemszögből tekintve, valamint zajforrásokat (közlekedési, munkatéri, ipari) vizsgálunk. Tevékenységünk döntő része akkreditált. A változatos célobjektumokat fizikai, kémiai, és a felszíni vizek esetén hidrobiológiai vizsgálati módszerekkel elemezzük. Legalább 250 paraméter vizsgálatára vagyunk felkészülve ban kb mintát dolgoztunk fel, mintegy hagyományos- analóg vizsgálati adat született, belőlük 2000 db vizsgálati jegyzőkönyvet készítettünk. Mindezek mellett 4 db levegő immissziós, 1db felszíni víz mérő online állomással rendelkezünk. Ezek az állomások komponenst vizsgálnak folyamatosan, egész éven át. Az adatbázisokban 2011-ben kb db online adat képződött. A Mérőállomás 2011-ben a hatósági és állami monitoring feladatok mellé a költségvetés kiegészítése céljából kötelező jelleggel megbízásos vizsgálatokat is végzett. A Mérőállomás megbízásos munka kapacitása maximum MFt évente, 2011-ben Ft bevételt értünk el. A Mérőállomás feladatai az egykori nyíregyházi debreceni - gyulai laboratórium feladatait ölelik fel ben jelentős beruházás nem történt ben a folyamatos működéshez szükséges fogyó eszközök, vegyszerek, standard anyagok, kis értékű berendezések beszerzése, és a meglévő eszközeink karbantartása, kalibrálása, szervízelése is foghíjasan, erőteljes takarékoskodás bevezetésével, a tartalékok felélésével sikerült csak megoldani évben jelentős feladataink - a lejáró akkreditálás újra megszerzése, (2012. június), - a működőképesség fenntartása a még szorosabb költségvetési évben, - A kiírt KEOP műszerfejlesztési pályázat sikeres megvalósítása ben 59 jogszabály született, illetve változott meg, melynek közvetlen hatása volt, illetve van a Felügyelőség munkájára. Gazdálkodási szempontból a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet júniusi valamint decemberi módosításai voltak hatással. Az előbbi módosítás a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatának a bevezetésével bővítette a díjköteles eljárások körét,

7 7 míg az utóbbi módosítás a személyes díjmenteséget bevezette a nemzeti park igazgatóságok, valamint a vízügyi igazgatóságok részére. Jelentős változást hozott továbbá a vidékfejlesztési miniszter 1/2011. (I. 11.) VM rendelete a vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napokban való határidő-számítással összefüggő módosításáról, mivel visszavezetésre került a naptári napban való határidő-számítás. Ez szigorúbb ügyintézési határidőt állapít meg a felügyelőségek részére, melynek gazdasági hatása a határidő-túllépés esetén a visszafizetendő eljárási díjban mutatkozhat meg. A jogszabályváltozásokról általában elmondható, hogy új feladatokat állapítottak meg a felügyelőség hatósági-szakmai munkájában, így kisebb-nagyobb mértékben növelték a költségeket. A fentieket összefoglalva, évben a Felügyelőség a szakmai tervekben meghatározott feladatait elvégezte. Meghatározó jelentős 2012-re áthozott feladatmaradvány nem keletkezett Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések bemutatása 2011-ben a Felügyelőség a október elsejétől központi döntéssel meghatározott és elrendelt új szervezetben és belső munkamegosztással működött. Az addigi szakmai orientációjú horizontális szervezeti struktúrát, egy dominánsan vertikális, feladatspecifikus szervezetstruktúra váltotta fel. Az átszervezés a Felügyelőség külső feladatvállalásában és teljesítésében változást nem jelentett. A belső munkafolyamat újragondolása, szervezése, a folyamatos működtetés mellett felelős intézkedés sorozatot követelt ben a Felügyelőség a következő szervezeti felállással végezte munkáját: - Igazgatói titkárság - Hatósági Engedélyezési Iroda - Engedélyezési Jogi Titkárság - Kiemelt Környezetvédelmi és Vízügyi Engedélyezési Osztály - Integrált Környezetgazdálkodási Osztály - Természetvédelmi és Tájvédelmi Osztály - Hatósági, Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály - Ellenőrzési és Felügyeleti Csoport - Felügyeleti és Végrehajtási Csoport - Vízimunka és Vízilétesítmény Engedélyezési Osztály - Környezetbiztonsági és Kármentesítési Osztály - Igazgatási, Szakhatósági és Informatikai Iroda - Igazgatási Koordinációs Titkárság - Szakhatósági és Értékelő Osztály - Informatikai Csoport - Ügyfélszolgálat - Mérőállomás - Gazdasági Ellátó Osztály - Gyulai Kirendeltség

8 8 A Gazdasági Ellátó Osztály, a Mérőállomás és a Gyulai Kirendeltség az intézmény igazgatójának felügyelete alatt, a Hatósági és Engedélyezési Iroda az általános igazgatóhelyettes felügyelete alatt, az Igazgatási, Szakhatósági és Informatikai Iroda pedig az igazgatási és koordinációs igazgatóhelyettes felügyelete alatt működik ben a Felügyelőségen szervezeti változás nem történt, a Felügyelőség igazgatójának és a gazdasági vezetőnek a személyében sem történt változás, az igazgató Kelemen Béla, a gazdasági vezető pedig Dobos Péter, a Gazdasági Ellátó Osztály vezetője volt A évi előirányzat-zárolással kapcsolatos intézkedések, és azok hatása a gazdálkodásra. A Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére meghatározott 146,9 millió Ft zárolása majd megvonása a következőképpen történt: A zárolt összeg véglegesen elrendelt felosztása előirányzatonként : - személyi keret: 23,7 millió Ft - járulék keret: 10,2 millió Ft - dologi keret: 113,0 millió Ft A zárolás hatása, a működőképesség biztosítása az alábbiak szerint jelent meg a Felügyelőség gazdálkodásában: a./ A személyi keret és a hozzátartozó járulékból hiányzó 23,7 + 10,2 millió Ft pótlását olyan módon oldottuk meg, a közelmúltban távozó három munkatársunk helyére kisebb fizetéssel rendelkező, fiatal munkatársat vettünk fel. A 24 órás ügyelet ellátásáért a korábbi gyakorlattal ellentétben senkinek nem fizettünk, csak a szabadnapban történő megváltás engedélyeztük. A bérkeretet terhelő további kifizetést (tanulmányi szerződés, ) nem engedélyeztük. Ezzel mintegy 8,7 millió Ft-ot takarítottunk meg. A létszámleépítés elkerülése érdekében a még hiányzó bérkeretet többlet-bevételből pótoltuk. b./ Beruházási keretünket (19 M Ft) átcsoportosítottuk a dologi kiadások közé, mivel mindenek előtt a működőképeséget kellett biztosítani. c./ A dologi keretünk csökkenése okozta a legjelentősebb problémát. Figyelembe véve a beruházási keret dologi költségek céljára történő teljes felhasználását, 94 millió Ft-ot további forrást kellett a évhez viszonyítva biztosítani. A zárolás tudomásunkra jutását követően március 7.-én kiadtunk egy igazgatói utasítást a kiadások csökkentése és a bevételek növelése céljából. Az utasításban foglaltaknak megfelelően felülvizsgáltuk valamennyi szerződésünket, s amit fel lehetett mondani, azt felmondtuk. A szerződések felmondásával 5,7 millió Ft-ot takarítottunk meg. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy hosszú távon a felmondott szerződésekhez jelentős részéhez kapcsolódó szolgáltatások nélkül a felügyelőség nem működhet, csak a év élhető túl. A dologi keretünk ilyen mértékű hiánya a bevételek jelentős növelése ellenéri is biztosan fizetésképtelenné tette volna a felügyelőséget. Az, hogy nem keletkeztek működési zavarok, az csakis a év végi előrelátó beszerzéseinknek köszönhető, melynek kapcsán további 22,3 millió Ft-ot tudunk megtakarítani ben.

9 A bevételeink növelése érdekében tett intézkedések: 9 a./ A évi bevételek 72 %-át az eljárási és a felügyeleti díjak tették ki. Ezen bevételeket amennyiben a jogszabályok nem változnak - befolyásolni nem tudjuk, jelentős növekedés nem várható. b./ A bírság bevétel az elmúlt évben a teljes bevétel 21 %-a volt, melynek nagy részét ( 70 % ) a vízszennyezési bírságok tették ki. Ezen bírságok összegére hatással nem vagyunk, azt az éves kibocsátott szennyezőanyag mennyisége határozza meg. A szennyezés-csökkentési ütemterveknek köszönhetően a vízszennyezési bírságok évről évre csökkennek, 2011-ben a várható vízszennyezési bírság összege 11 millió Ft volt, ezt egészítette ki egy rendkívüli eseményhez kapcsolódó vízszennyezi bírság 33,3 M Ft összegben. A hulladékgazdálkodási és eljárási bírságokat célirányos ellenőrzésekkel kívántuk növelni, illetve külön figyelmet fordítottunk az adósokkal szembeni bírságkövetelések behajtásának fokozására, ez ügyben tárgyaltunk az APEH területi szerveivel is. Fenti intézkedéseink hatására pénzügyileg teljesült bírságbevételeinket az előző évhez viszonyítva 18,7 M Ft-tal, módosított költségvetésünkhöz képest 46,8 M Ft-tal tudtuk növelni. c./ Egyéb működési bevételeinket 17,3 M Ft-tal tudtuk növelni az eredeti előirányzathoz képest (szolgáltatási bevételek, devizaszámla árfolyamnyeresége). 2. Az előirányzatok alakulása Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők. A számszaki levezetést kiadás és bevétel csoportosításban, ezeken belül kiemelt előirányzatonként és összesítve a következő oldalakon található táblázatok tartalmazzák. A kiemelt előirányzatok szerinti részletes szöveges indoklása ill. a teljesítésre ható tényezők felsorolása a következő pontokban lesz megtalálható

10 10 Kiadások megnevezése Személyi juttatás. M. adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi beruh. Felújítás Kölcsön nyújtása Kiadások összesen 2009 évi eredeti előirányzat : Módosítások : 1. Országgyűlési hatáskörben Előirányzat-zárolás összesen: Kormányzati hatáskörben 2011.évi kereset kiegészítés Prémiumévek program Prémiumévek program Prémiumévek program Prémiumévek program évi kereset kieg. visszarend összesen: Felügyeleti szervi hatáskörben : Vízügyi védekezési kiadások Átcsoportosítás Többletbevételből Többletbevételből összesen: Intézményi hatáskörben : 2010.évi előirányzat maradvány Munkaü. Közp.tól közhasz.tám EU-Water megelőleg. NFÜ-től Munkaü. Közp.tól közhasz.tám Lakásv.. Kölcsön nyújt.,visszat Tám. Kölcs. visszafiz. NFÜ-nek Lakásv. kölcsön nyújt.,visszat KEOP-Inspire pályázat összesen: Előirányzat mód. összesen : Módosított előirányzat : évi tényl. pénzügyi telj. : évi kiadási megtak. " + " vagy túllép." - "

11 11 Bevételek megnevezése Intézmé nyi működé si bevétel Intézm ényi felhal. bevétel Támog. értékű műk. bev. Műk. célú pénz. átvét. Felhal célú pénz. átvét. Kölcs. igénybev. visszaté -rülése 2010.év maradvány igénybe -vétele Működési célú támog. Felhalm. célú tám. Összes bevétel Eredeti előirányzat : Módosítások : 1. Országgyűlési hatáskörben Előirányzat-zárolás összesen: Kormányzati hatáskörben 2011.évi kereset kiegészítés Prémiumévek program Prémiumévek program Prémiumévek program Prémiumévek program évi kereset kieg. visszarend összesen: Felügyeleti szervi hatáskörben: Vízügyi védekezési kiadások Többletbevételből Többletbevételből Többletbevételből Gépkocsi-eladás összesen: Intézményi hatáskörben : 2010.évi előirányzat maradv Lakásv. Kölcs.n nyújt.visszat Munkaü. Közp.tól közh.tám EU-Water megelől. NFÜ-től EU-Water megelől. NFÜ-től Munkaü. Közp.tól közh.tám Lakásv. kölcs.nyújt.visszatér KEOP-Inspire pályázat összesen: Előirányzat mód. összesen : Módosított előirányzat : évi tényl. pénzügyi telj évi bevételi többlet " vagy lemaradás "

12 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A Felügyelőség létszáma december 31-én az alábbiak szerint alakult: munkajogi statisztikai 134 fő 130 fő A csak munkajogi létszámban lévő, de december 31-én aktívan nem dolgozók megoszlása: GYED, GYES 4 fő A létszám megoszlása iskolai végzettség szerint: Felsőfokú végzettségű I. bes. osztály 97 fő Középfokú érettségizett II. bes. osztály 31 fő Ügykezelő 0 fő Középfokú érettségizett MT hatálya alatt 2 fő 130 fő Nyelvpótlékban alap-, közép- ill. felsőfokú nyelvvizsgája következtében 57 fő részesül, ebből - a Köztisztviselői Törvény szerint alanyi jogon jár nyelvpótlék - a Felügyelőség SZMSZ-ben megállapított orosz és román nyelv ismerete miatt 53 fő 4 fő Képzettségi pótlékban 4 fő részesült felsőfokú többlet szakmai szaktudása következtében. A veszélyességi pótlékra jelenleg 23 fő jogosult, a pótlékra jogosító munkakörök az SZMSZben kerültek rögzítésre december 31-én fennálló beosztás szerinti megoszlás: Vezetői beosztással rendelkezik ebből főoszt.vezető 1 fő főoszt.vez.hely. 3 fő osztályvezető 9 fő Felsőfokú ügyintéző Középfokú ügyintéző Adminisztrátor Fizikai alkalmazott 13 fő 84 fő 26 fő 5 fő 2 fő A Felügyelőség évek óta jelzett elsősorban a dinamikusan növekvő szakmai és gazdasági többlet-terhekből fakadó szűkös létszámkapacitásának növelése céljából rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő, munkaügyi központ által támogatott munkavállalókat foglalkoztatott nem köztisztviselői jellegű (pl. adatrögzítő, adatkezelő) feladatok megoldására ben a Köztisztviselői Törvényben előírt teljesítmény követelményrendszer évi értékelése alapján több esetben élt a Felügyelőség vezetése a ± differenciálás lehetőségével.

13 Összesen 15 dolgozó illetménye tért el felfelé a 100 %-os illetménybeállási szinttől. 13 Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári tagok száma 89 fő, részükre 2011-ben 572 E Ft támogatást nyújtott a Felügyelőség Cafetéria keretében, továbbtanulásra 2011-ben pénzügyi támogatást nem kaptak az alkalmazottak. A Felügyelőség szervezeti felépítése 2011-ben nem változott év elején a Felügyelőség munkavégzésének személyi feltételei adottak voltak. Az eredeti személyi előirányzathoz viszonyítva 5,36 %-kal növekedtek év közben a lehetőségek a munkaügyi központtól, a PÉP-programmal kapcsolatban, a keresetkiegészítés miatt és az EU-Water úniós projekttel kapcsolatban kapott többletforrásoknak köszönhetően. Eze a többletforrások kompenzálták az év közben elrendelt 23,7 M Ft zárolását majd elvonását. A 2011-ben végrehajtott létszámleépítés hatásaként 10,9 M Ft személyi és 3 M Ft járulék előirányzat-megtakarítást realizált az intézmény. A létszámleépítés miatt fellépő kapacitáscsökkentést részben munkakör-átcsoportosításokkal, részben pedig a Munkaügyi Központ által támogatott rehabilitációs foglalkoztatottak munkába állításával oldotta meg a Felügyelőség ben 2010-hez képest 12,8 %-kal csökkent a munkavállalók átlagkeresete. A járulékok a személyi előirányzatok mozgását követték Dologi kiadások A dologi előirányzatban jelentkező megtakarítás az év végére tervezett beszerzések következő évre történő átcsúszásának köszönhető. Ezek a maradványok év elején felhasználásra kerültek. Dologi kiadásaink összességében az eredeti előirányzathoz képest 21,06 %-kal növekedtek. A növekedésben nagy szerepet játszott az előző évről áthozott maradvány, az EU-Water úniós projektre kapott támogatás, illetve a többletbevételekből pótlólag képzett előirányzat. Ezek a többletforrások kompenzálták az év közben elrendelt 113 M Ft-os zárolást, majd elvonást. A 2011 évi dologi kiadások megoszlását ill. összevetését a bázis adatokkal az alábbi táblázat szemlélteti: /2010 Készletbeszerzés ,15 Kommunikációs szolg ,52 Egyéb szolgáltatás ,07 Vásárolt közszolgáltatás ,50 Pénzügyi szolgáltatás ,35 ÁFA ráfordítások ,82 Kiküldetés, reprezentáció ,84 Egyéb dologi kiadások ,07 Adók, díjak, befizetések ,48 Összesen: ,56 Az Egyéb szolgáltatás és az ÁFA ráfordítások soron jelentkezik jelentős növekedés az előző évhez képest. Ha a tárgyévi adatokból levesszük az úniós projekthez kapcsolódó dologi kiadásokat ( E Ft), összességében mintegy 8,7 % megtakarítás jelentkezik az előző évhez képest.

14 14 Ezt a megtakarítást különböző takarékossági intézkedésekkel sikerült elérnünk, amit az 1.6. fejezetben már részleteztünk.. Szembeötlő az Adók, díjak, befizetések soron 2009-hez képest bekövetkezett jelentős növekedés (12,6 M Ft). Ez a tétel a 2010-től adókötelessé vált természetbeni juttatások munkáltatót terhelő adójának, illetve a 2010-től bevezetett cégautóadó következménye hez képest a munkáltatót terhelő adók csökkentek, ez azonban nem az adótételek csökkenése miatt következett be, hanem a csökkenő juttatások eredménye Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása évi működése során a Felügyelőségnek az eredeti előirányzathoz képest több felhalmozási forrásra volt szüksége, a többletet az előző évből áthozott maradványból, egy KEOP pályázatra kapott forrásból és többletbevételből való előirányzat-képzéssel tudta a Felügyelőség finanszírozni. A fejlesztésekre, beruházásokra az eszközállomány jelentős avultsága miatt volt szükség. Az új műszeres mérőkocsi beszerzésére és az elhelyezésére szolgáló ingatlan megvásárlására, illetve a felépítmény építésére 29,1 M Ft-ot fordított a Felügyelőség, illetve egy KEOP-os pályázat megvalósítása céljából 14,5 M Ft-os informatikai beszerzés vált szükségessé. További 10 M Ft-ért a működéshez szükséges licenceket és gépi berendezéseket vásárolta meg a Felügyelőség. A Felügyelőség felhalmozási kereten belül felújításra nem fordított forrásokat 2011-ben: 2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése Bevételi tételek alakulása, ezen belül a közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, az egyéb bevételek főbb tételeinek bemutatása A 146,9 M Ft-os költségvetési támogatás elvonása után megmaradt 561,9 M Ft eredeti előirányzatot 281,8 M Ft-tal sikerült túlteljesíteni 2011-ben. A bevételi többlet jelentős része az Európai Úniós forrásból származó devizaszámlán megjelenő bevételekből adódik, a PÉPprogram kapcsán kapott bevételek a kereset-kiegészítésre kapott forrás, valamint a működési többletbevételek is közrejátszottak a bevételi előirányzat jelentős túlteljesítésében. Munkáltatói kölcsön-visszatérülésből is származott 1.3 M Ft többletbevétel. A Felügyelőség bevételeinek alakulása 2010-hez viszonyítva Megnevezés Index Igazgatási szolgáltatási díj ,19 Felügyeleti díj ,95 Bírság-bevétel ,03 Szolgáltatások ellenértéke ,71 Egyéb bevételek ,68 Felhalmozási bevételek ,59 Költségvetési támogatások ,85 Kölcsönök visszatérülése ,00 Egyéb támogatásértékű bevétel ,22 Összesen: ,79

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2010. évi gazdálkodását az alábbi szöveges indoklással terjeszti fel.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2010. évi gazdálkodását az alábbi szöveges indoklással terjeszti fel. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Gazdasági Iroda Közgazdasági Osztály 9021 Győr, Árpád u.

Részletesebben

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK 2011. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK 1 Feladatkör, szakmai

Részletesebben

2011. évi szöveges beszámoló

2011. évi szöveges beszámoló Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 2011. évi szöveges beszámoló 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi

Részletesebben

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2009. évi gazdálkodását az alábbi szöveges indoklással terjeszti fel.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2009. évi gazdálkodását az alábbi szöveges indoklással terjeszti fel. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Gazdasági Iroda Közgazdasági Osztály 9021 Győr, Árpád u.

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése

Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése I. Feladatkör, tevékenység Az Intézmény neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 329309 Az NKA portáljának

Részletesebben

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. SZÖVEGES INDOKLÁS

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. SZÖVEGES INDOKLÁS 1 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. SZÖVEGES INDOKLÁS AZ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ A 2006. évi költségvetési beszámolónkat

Részletesebben

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. SZÖVEGES INDOKLÁS

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. SZÖVEGES INDOKLÁS Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. SZÖVEGES INDOKLÁS AZ 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ A 2008. évi költségvetési beszámolónkat

Részletesebben

A Heves Megyei Földhivatal. 2005. évi költségvetési beszámolója

A Heves Megyei Földhivatal. 2005. évi költségvetési beszámolója Heves Megyei Földhivatal 3301 Eger, Barkóczy u.7. Pf. 14. Telefon : 36/511-670 Telefax : 36/516-374 E-mail: eger_m@takarnet.hu A Heves Megyei Földhivatal 2005. évi költségvetési beszámolója 1. Feladatkör,

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ -

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL 2007. ÉVI

AZ OKTATÁSI HIVATAL 2007. ÉVI Oktatási Hivatal 1054 Budapest, Báthory utca 10. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 19. Telefon: (+36-1) 474-7034 Telefax: (+36-1) 474-7030 Honlap: www.oh.gov.hu E-mail: info@oh.gov.hu AZ OKTATÁSI HIVATAL 2007.

Részletesebben

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720003-17/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 5 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Részletesebben

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés 2011-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a hatáskörébe tartozó területeken jelentős eredményeket

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések A FEJEZET BEMUTATÁSA A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált ait, továbbá egyéb

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 14100 JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzete értékelésének, és gazdálkodása szabályosságának ellenőrzéséről Jászjákóhalma 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-10890-4/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása

A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2011. június I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés A 2010-es esztendő fontos, agrárpolitikai

Részletesebben

jogszabály-előkészítés dereguláció jogharmonizációs tevékenység igazságügyi együttműködés

jogszabály-előkészítés dereguláció jogharmonizációs tevékenység igazságügyi együttműködés 2 Az igazságügyi és rendészeti miniszter a kormányzati munkamegosztásban betöltött hagyományos szerepéből adódóan elsődleges felelősséggel tartozik a jogszabály-előkészítés szakmai színvonalának biztosításáért.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről Törökbálint Város Önkormányzata... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről 2014. október Törökbálint Város Önkormányzata számára az alábbiakban összefoglaltak szerint teszem közzé a 2010-2014. közötti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E VI. /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2008. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

20 évesek lettünk. Csökkenő kibocsátás. Felelősség a jövő 2010. DECEMBER XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

20 évesek lettünk. Csökkenő kibocsátás. Felelősség a jövő 2010. DECEMBER XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LAPJA 10. DECEMBER XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM évesek lettünk Csökkenő kibocsátás Felelősség a jövő nemzedékéért Áldott karácsonyt,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Budapest, Rákóczi út 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz 2013. február A Közép-Duna-völgyi Igazgatóság (továbbiakban Igazgatóság)

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2007. február 16. 2006. évis számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben