2011. évi. Kiegészítő melléklet szöveges része. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. költségvetési beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi. Kiegészítő melléklet szöveges része. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. költségvetési beszámoló"

Átírás

1 A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség évi költségvetési beszámoló Kiegészítő melléklet szöveges része Debrecen, február

2 2 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1.Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Törzskönyvi azonsító száma: PIR Honlap címe: Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése A felügyelőség hatósági feladat ellátására is jelentős hatással van, hogy a közigazgatás korszerűsítésével és az ügyfélszolgálati rendszerek modernizálásával kapcsolatos lépések az elmúlt években reflektorfénybe kerültek és mind a mai napig nem veszítettek aktualitásukból. A teljesítményorientáltság, hatékonyság és ügyfélbarát ügykezelés, valamint a szolgáltatás jelleg erősítése mind-mind alapvető feladat. A felügyelőség az állam és a környezeti szereplők közötti partneri viszonyra épített környezetvédelmi szabályozás továbbfejlesztésére törekedett a napi jogalkalmazás során az elmúlt évben is. A fenntarthatóság elvének érvényesítése, a környezetügy és a környezettudatosság erősítése kapcsán a legfontosabb az érintettekkel való kapcsolattartás és a folyamatos tájékoztatás. A káros hatások csökkentését és a környezettudatosság érvényesítését segíti elő a környezeti információk nyilvánosságának kiszélesítése, a környezeti károk helyreállítása és az elérhető legjobb technikák mind szélesebb körben történő elterjesztése érdekében történő tevékenység. Az életminőség javítása is kiemelt stratégiai irány, mely többek között a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére, a hulladékgazdálkodási feladatok maradéktalan elvégzése, az ivóvízminőség-javító programok teljesítésének elősegítése, a közműves ivóvízellátás területén még fennálló hiányok felszámolása, a szennyvízelvezetési és -tisztítási program (biológiai fokozatok kiépítése, szennyvíziszapok hasznosítása, egyedi kisberendezések alkalmazása, stb.) megvalósítása terén jelent speciálisan ellátandó állandó feladatokat Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása Intézményünk óta működik, nem minősül új intézménynek Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése. Jelentősebb tevékenységek 2011-ben 1. A Víz Keretirányelv és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv célkitűzésének (jó vízminőségi állapot) teljesülése érdekében a szennyvízkibocsátók számára a befogadó vízfolyás

3 3 vizsgálatának egyre szélesebb körű elrendelése ben jelent meg a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásairól szóló 10/2010.(VIII.18.) VM rendelet. A vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírtuk, hogy a szennyvízkibocsátás befogadóra gyakorolt hatását az üzemeltetőknek vizsgálniuk kell, és a vizsgálati eredményeket a VM rendelet alapján értékelni. 2. A évi rendkívüli mennyiségű csapadék következtében előállt belvízhelyzet apropóján a települések belterületi csapadékvíz elvezetésének ellenőrzésére fektettünk nagyobb hangsúlyt. Célunk a vízelvezető létesítmények állapotának ellenőrzése mellett az volt, hogy azok rendelkeznek-e hatályos engedéllyel, illetve az engedélynek megfelelően üzemelnek-e. Az ellenőrzések megállapítása szerint számos település, illetve településrész nem rendelkezett engedéllyel a meglévő vízelvezetési művek vonatkozásában. Helyenként az engedélyek már nem a valós állapotokat tükrözték. 14 esetben történt az önkormányzatok kötelezése a belterületi vízrendezés engedélyezésével kapcsolatosan az ellenőrzések eredményeként (Szentpéterszeg, Kismarja, Biharkeresztes, Hajdúdorog, Létavértes, Nádudvar, Derecske, Bihartorda, Tetétlen, Szerep, Komádi, Újtikos, Tiszanagyfalu, Tiszagyulaháza). Külterületi vízrendezés ügyében 5 önkormányzat 6 esetben kapott kötelezést az engedélyezési eljárás lefolytatására, illetve az elvezető művek állapota miatti intézkedés megtételére. 3. Szennyvízkibocsátók szennyezés-csökkentési ütemterveiben foglaltak teljesülésének ellenőrzése. A 220/2004.(VII.21.) Korm rendelet értelmében a szennyvízkibocsátók részére érvényes általános türelmi idő 2010-ben lejárt. Ezt követően a kibocsátásoknak meg kell felelniük az előírásoknak. Az ellenőrzések tapasztalatai szerint a szennyezéscsökkentési intézkedéseket a kötelezett kibocsátók nagyrészt végrehajtották. Az intézkedések sikeressége vegyes képet mutat, esetenként további beavatkozások szükségesek a határértékek teljesítéséhez. Tapasztalat szerint a települések forrás hiánya miatt nagyobb fejlesztéseket gyakran nem képesek a szennyvíztisztító telepen elvégezni. 4. Kiemelt feladatot jelentett Debrecen és térsége szennyvízcsatornázása (ISPA Program keretében). A szennyvíztisztító telep bővítésének próbaüzeme majdnem egész évben zajlott. A sorozatos egyeztetések mellett a próbaüzemet többször is ellenőriztük mintavételezéssel egybekötve. 5. Az év során több kisebb település szennyvízelvezetése és tisztítása is megvalósult (pl: Újléta, Álmosd). Ez azért érdemel említést, mert nem az EU által preferált, 2000 lakosegyenértéknél nagyobb kapacitású telepekről van szó. A beruházás mutatja, hogy ezek a települések is élni akarnak, és fontos számukra az egészséges környezet mellett a víziközmű szolgáltatás teljes bevezetése. 6. A kisebb települések közül néhány egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel kívánja megvalósítani a szennyvízelhelyezést. Az érdeklődés mellett elenyésző számú települési szennyvíz-elhelyezési programot nyújtottak be. 7. Kiemelt kármentesítési ügyek A Felügyelőség illetékességi területén folyamatban lévő 3 db - KEOP pályázati forrásból finanszírozott kármentesítés engedélyezési eljárását szakszerűen lefolytattuk, a további

4 4 szükséges intézkedésekre kötelezést adtunk ki. Két esetben műszaki beavatkozással folytatódnak az ügyek, amelyek finanszírozása tehát pályázati forrásból valósulhat meg. 8. Vízbázis-védelmi Program A Program céljainak megvalósítása érdekében a Felügyelőség 2011-ben is ütemezetten kötelezte a vízművek üzemeltetőit a védőidom/védőterület kijelölési kérelmek benyújtására, illetve a diagnosztikai munkálatok elvégzésére (10 db). A Program lendületének a fenntartását az is elősegítette, hogy a települési vízművek vízbázisainak biztonságba helyezésére, a diagnosztikai feladatok elvégzésére a KEOP pályázati lehetőséget biztosít. A évben is folytatódott a sérülékenynek minősített üzemelő vízbázisok védőterületét, védőidomát kijelölő határozatok kiadása (8 db). A évben a felügyelőség folytatta a korábbi években kiadott vízbázis kijelölő határozatokban foglalt előírások teljesítésének helyszíni ellenőrzését az üzemeltetők és az önkormányzatok bevonásával (8 db). 9. Nitrát Akcióprogram A legnagyobb létszámú - egységes környezethasználati engedély köteles sertéstelepeken (39 db) a évben vette kezdetét széles körben a tározók leszigetelése, új tározók építése, mely folyamat 2011-ben egy-két kivételtől eltekintve lezárult (kb. 33 db). A telepeken sorra vették használatba - a Felügyelőség ellenőrzése mellett - az új, korszerű, műszaki védelemmel és monitoringgal rendelkező létesítményeket. Hasonló folyamatok megindultak az ippc kategóriát el nem érő, de nagy létszámúnak minősülő telepeknél is, hála a teleprekonstrukciós pályázati lehetőségeknek. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Nitr.) 15. (1) bekezdése értelmében a nem megfelelő trágya tározókat fel kell számolni legkésőbb december 31-ig. A Felügyelőség első lépésben 2011-ben kötelezte az ippc-s telepeket ezen objektumok felszámolására illetve a szükséges engedélyezési tervek benyújtására. A tervek benyújtása megkezdődött, elbírálásuk folyamatos, a végrehajtásuk azonban várhatóan több évig is el fog tartani, illetve néhány esetben jelenleg megoldhatatlannak tűnik a feladat jogszabályi okok, műszaki nehézségek, direkt célzott pályázati forrás hiánya miatt. 10. Ivóvízminőség-javító program Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program I. ütemén belül elvégzett 8 db ivóvízellátó mű (12 települést érintő) rekonstrukció próbaüzeme ben elkezdődött, az új vízjogi üzemeltetési engedélyek azonban még nem kerültek kiadásra a felmerült sok probléma miatt. Az általában több körös hiánypótlási felhívást és helyszíni szemlét is igénylő esetek sok munkát adtak a Felügyelőségnek ben is voltak olyan vízművek, amelyeknél az üzemeltetők a Programon kívül, saját beruházásban megvalósuló fejlesztéseikre kértek létesítési vagy üzemeltetési engedélyt.

5 re tervezett ellenőrzések Az egyes szakterületeken betervezett és ténylegesen végrehajtott ellenőrzések számát a következő táblázat szemlélteti: Szakterület Tervezett ellenőrzés Végrehajtott ellenőrzés Vízügyi felügyelet (20) Levegőtisztaság védelem (2) Zaj- és rezgésvédelem Hulladékgazdálkodás (54) Táj- és természetvédelem (12) IPPC tevékenységek (2) Összesen (423) Az ellenőrzési terv végrehajtása 97 %-ra teljesült, az elmaradt ellenőrzések megszűnt telephelyek voltak, vagy időhiány miatt nem kerültek ellenőrzésre. Ezzel szemben azonban előre nem tervezett ellenőrzésként további 90 telephelyet ellenőrzött a felügyelőség (a zárójelben lévő számadatok). Így a ténylegesen végrehajtott ellenőrzések száma jóval meghaladta a betervezett ellenőrzések számát. A nem tervezett ellenőrzések kétharmada hulladékos vonatkozású ellenőrzés volt, felügyelőség építésügyi szakhatósági és adatfeldolgozási tevékenysége során kerültek felszínre olyan adminisztrációs hiányosságok, valamint engedély nélkül végzett tevékenységek, amelyeket ellenőrizni kellett az év folyamán. Ezen kívül a további nem tervezett ellenőrzésekre zömmel a már kiadott kötelezések visszaellenőrzése miatt került sor. Panaszkivizsgálások A tervezett és nem tervezett ellenőrzéseken kívül jelentős számú helyszíni ellenőrzést végzett a felügyelőség közérdekű- és panaszbejelentések alapján. A különböző szakterületek szerinti megoszlást a következő táblázat szemlélteti: A bejelentéssel érintett Ellenőrzések szakterület (db) Levegőtisztaság védelem 15 Zaj- és rezgésvédelem 3 Hulladékgazdálkodás 50 Táj- és természetvédelem 21 Felszín alatti víz- és 6 talajvédelem Felszíni vízvédelem 45 Összesen 140 száma A levegőtisztaság védelemhez, valamint a zaj- és rezgésvédelemhez kötődő bejelentések jellemzően megalapozatlanok voltak, vagy jegyzői hatáskörbe tartoztak, hatósági eljárásra nem került sor. A hulladékos bejelentések ezzel szemben, a jegyzői áttételek kivételével, általában illegális hulladékkezelésre vonatkoztak és valamilyen intézkedést vontak maguk után, sok esetben kötelezések és bírságok kerültek kiadásra.

6 6 A természetvédelemhez tartozó bejelentések gyepfeltörésekre, védett természeti értékek károsítására vonatkoztak és kötelezésekkel, bírságokkal zárultak. A felszín alatti víz- és talajvédelem vonatkozásában kivizsgált bejelentések jellemzően trágyatárolásra vonatkoztak, csak elvétve kellett kötelezést kiadni, a problémákat általában már a jegyzőkönyvezés hatására sikerült megoldani. A felszíni vízzel kapcsolatos bejelentések nagyrészt az év első felében kialakult belvizes helyzet kapcsán történtek, kivizsgálásuk összetett és elhúzódó hatósági eljárásokban történt, általában felhívásokkal vagy kötelezésekkel zárultak. Mérőállomás évi tevékenysége A TIKTVF Mérőállomás évek óta fő létszámmal dolgozik (2011-ben 23 fő). A Mérőállomás széles feladatkörrel rendelkezik. A felügyelőség szakmai területeinek megfelelően többféle vízformát (szennyvizet, felszíni vizet, felszín alatti vizet), szilárd mintákat (talaj, por, iszap, hulladék), a levegő sok összetevőjét emissziós és immissziós szemszögből tekintve, valamint zajforrásokat (közlekedési, munkatéri, ipari) vizsgálunk. Tevékenységünk döntő része akkreditált. A változatos célobjektumokat fizikai, kémiai, és a felszíni vizek esetén hidrobiológiai vizsgálati módszerekkel elemezzük. Legalább 250 paraméter vizsgálatára vagyunk felkészülve ban kb mintát dolgoztunk fel, mintegy hagyományos- analóg vizsgálati adat született, belőlük 2000 db vizsgálati jegyzőkönyvet készítettünk. Mindezek mellett 4 db levegő immissziós, 1db felszíni víz mérő online állomással rendelkezünk. Ezek az állomások komponenst vizsgálnak folyamatosan, egész éven át. Az adatbázisokban 2011-ben kb db online adat képződött. A Mérőállomás 2011-ben a hatósági és állami monitoring feladatok mellé a költségvetés kiegészítése céljából kötelező jelleggel megbízásos vizsgálatokat is végzett. A Mérőállomás megbízásos munka kapacitása maximum MFt évente, 2011-ben Ft bevételt értünk el. A Mérőállomás feladatai az egykori nyíregyházi debreceni - gyulai laboratórium feladatait ölelik fel ben jelentős beruházás nem történt ben a folyamatos működéshez szükséges fogyó eszközök, vegyszerek, standard anyagok, kis értékű berendezések beszerzése, és a meglévő eszközeink karbantartása, kalibrálása, szervízelése is foghíjasan, erőteljes takarékoskodás bevezetésével, a tartalékok felélésével sikerült csak megoldani évben jelentős feladataink - a lejáró akkreditálás újra megszerzése, (2012. június), - a működőképesség fenntartása a még szorosabb költségvetési évben, - A kiírt KEOP műszerfejlesztési pályázat sikeres megvalósítása ben 59 jogszabály született, illetve változott meg, melynek közvetlen hatása volt, illetve van a Felügyelőség munkájára. Gazdálkodási szempontból a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet júniusi valamint decemberi módosításai voltak hatással. Az előbbi módosítás a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatának a bevezetésével bővítette a díjköteles eljárások körét,

7 7 míg az utóbbi módosítás a személyes díjmenteséget bevezette a nemzeti park igazgatóságok, valamint a vízügyi igazgatóságok részére. Jelentős változást hozott továbbá a vidékfejlesztési miniszter 1/2011. (I. 11.) VM rendelete a vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napokban való határidő-számítással összefüggő módosításáról, mivel visszavezetésre került a naptári napban való határidő-számítás. Ez szigorúbb ügyintézési határidőt állapít meg a felügyelőségek részére, melynek gazdasági hatása a határidő-túllépés esetén a visszafizetendő eljárási díjban mutatkozhat meg. A jogszabályváltozásokról általában elmondható, hogy új feladatokat állapítottak meg a felügyelőség hatósági-szakmai munkájában, így kisebb-nagyobb mértékben növelték a költségeket. A fentieket összefoglalva, évben a Felügyelőség a szakmai tervekben meghatározott feladatait elvégezte. Meghatározó jelentős 2012-re áthozott feladatmaradvány nem keletkezett Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések bemutatása 2011-ben a Felügyelőség a október elsejétől központi döntéssel meghatározott és elrendelt új szervezetben és belső munkamegosztással működött. Az addigi szakmai orientációjú horizontális szervezeti struktúrát, egy dominánsan vertikális, feladatspecifikus szervezetstruktúra váltotta fel. Az átszervezés a Felügyelőség külső feladatvállalásában és teljesítésében változást nem jelentett. A belső munkafolyamat újragondolása, szervezése, a folyamatos működtetés mellett felelős intézkedés sorozatot követelt ben a Felügyelőség a következő szervezeti felállással végezte munkáját: - Igazgatói titkárság - Hatósági Engedélyezési Iroda - Engedélyezési Jogi Titkárság - Kiemelt Környezetvédelmi és Vízügyi Engedélyezési Osztály - Integrált Környezetgazdálkodási Osztály - Természetvédelmi és Tájvédelmi Osztály - Hatósági, Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály - Ellenőrzési és Felügyeleti Csoport - Felügyeleti és Végrehajtási Csoport - Vízimunka és Vízilétesítmény Engedélyezési Osztály - Környezetbiztonsági és Kármentesítési Osztály - Igazgatási, Szakhatósági és Informatikai Iroda - Igazgatási Koordinációs Titkárság - Szakhatósági és Értékelő Osztály - Informatikai Csoport - Ügyfélszolgálat - Mérőállomás - Gazdasági Ellátó Osztály - Gyulai Kirendeltség

8 8 A Gazdasági Ellátó Osztály, a Mérőállomás és a Gyulai Kirendeltség az intézmény igazgatójának felügyelete alatt, a Hatósági és Engedélyezési Iroda az általános igazgatóhelyettes felügyelete alatt, az Igazgatási, Szakhatósági és Informatikai Iroda pedig az igazgatási és koordinációs igazgatóhelyettes felügyelete alatt működik ben a Felügyelőségen szervezeti változás nem történt, a Felügyelőség igazgatójának és a gazdasági vezetőnek a személyében sem történt változás, az igazgató Kelemen Béla, a gazdasági vezető pedig Dobos Péter, a Gazdasági Ellátó Osztály vezetője volt A évi előirányzat-zárolással kapcsolatos intézkedések, és azok hatása a gazdálkodásra. A Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére meghatározott 146,9 millió Ft zárolása majd megvonása a következőképpen történt: A zárolt összeg véglegesen elrendelt felosztása előirányzatonként : - személyi keret: 23,7 millió Ft - járulék keret: 10,2 millió Ft - dologi keret: 113,0 millió Ft A zárolás hatása, a működőképesség biztosítása az alábbiak szerint jelent meg a Felügyelőség gazdálkodásában: a./ A személyi keret és a hozzátartozó járulékból hiányzó 23,7 + 10,2 millió Ft pótlását olyan módon oldottuk meg, a közelmúltban távozó három munkatársunk helyére kisebb fizetéssel rendelkező, fiatal munkatársat vettünk fel. A 24 órás ügyelet ellátásáért a korábbi gyakorlattal ellentétben senkinek nem fizettünk, csak a szabadnapban történő megváltás engedélyeztük. A bérkeretet terhelő további kifizetést (tanulmányi szerződés, ) nem engedélyeztük. Ezzel mintegy 8,7 millió Ft-ot takarítottunk meg. A létszámleépítés elkerülése érdekében a még hiányzó bérkeretet többlet-bevételből pótoltuk. b./ Beruházási keretünket (19 M Ft) átcsoportosítottuk a dologi kiadások közé, mivel mindenek előtt a működőképeséget kellett biztosítani. c./ A dologi keretünk csökkenése okozta a legjelentősebb problémát. Figyelembe véve a beruházási keret dologi költségek céljára történő teljes felhasználását, 94 millió Ft-ot további forrást kellett a évhez viszonyítva biztosítani. A zárolás tudomásunkra jutását követően március 7.-én kiadtunk egy igazgatói utasítást a kiadások csökkentése és a bevételek növelése céljából. Az utasításban foglaltaknak megfelelően felülvizsgáltuk valamennyi szerződésünket, s amit fel lehetett mondani, azt felmondtuk. A szerződések felmondásával 5,7 millió Ft-ot takarítottunk meg. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy hosszú távon a felmondott szerződésekhez jelentős részéhez kapcsolódó szolgáltatások nélkül a felügyelőség nem működhet, csak a év élhető túl. A dologi keretünk ilyen mértékű hiánya a bevételek jelentős növelése ellenéri is biztosan fizetésképtelenné tette volna a felügyelőséget. Az, hogy nem keletkeztek működési zavarok, az csakis a év végi előrelátó beszerzéseinknek köszönhető, melynek kapcsán további 22,3 millió Ft-ot tudunk megtakarítani ben.

9 A bevételeink növelése érdekében tett intézkedések: 9 a./ A évi bevételek 72 %-át az eljárási és a felügyeleti díjak tették ki. Ezen bevételeket amennyiben a jogszabályok nem változnak - befolyásolni nem tudjuk, jelentős növekedés nem várható. b./ A bírság bevétel az elmúlt évben a teljes bevétel 21 %-a volt, melynek nagy részét ( 70 % ) a vízszennyezési bírságok tették ki. Ezen bírságok összegére hatással nem vagyunk, azt az éves kibocsátott szennyezőanyag mennyisége határozza meg. A szennyezés-csökkentési ütemterveknek köszönhetően a vízszennyezési bírságok évről évre csökkennek, 2011-ben a várható vízszennyezési bírság összege 11 millió Ft volt, ezt egészítette ki egy rendkívüli eseményhez kapcsolódó vízszennyezi bírság 33,3 M Ft összegben. A hulladékgazdálkodási és eljárási bírságokat célirányos ellenőrzésekkel kívántuk növelni, illetve külön figyelmet fordítottunk az adósokkal szembeni bírságkövetelések behajtásának fokozására, ez ügyben tárgyaltunk az APEH területi szerveivel is. Fenti intézkedéseink hatására pénzügyileg teljesült bírságbevételeinket az előző évhez viszonyítva 18,7 M Ft-tal, módosított költségvetésünkhöz képest 46,8 M Ft-tal tudtuk növelni. c./ Egyéb működési bevételeinket 17,3 M Ft-tal tudtuk növelni az eredeti előirányzathoz képest (szolgáltatási bevételek, devizaszámla árfolyamnyeresége). 2. Az előirányzatok alakulása Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők. A számszaki levezetést kiadás és bevétel csoportosításban, ezeken belül kiemelt előirányzatonként és összesítve a következő oldalakon található táblázatok tartalmazzák. A kiemelt előirányzatok szerinti részletes szöveges indoklása ill. a teljesítésre ható tényezők felsorolása a következő pontokban lesz megtalálható

10 10 Kiadások megnevezése Személyi juttatás. M. adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi beruh. Felújítás Kölcsön nyújtása Kiadások összesen 2009 évi eredeti előirányzat : Módosítások : 1. Országgyűlési hatáskörben Előirányzat-zárolás összesen: Kormányzati hatáskörben 2011.évi kereset kiegészítés Prémiumévek program Prémiumévek program Prémiumévek program Prémiumévek program évi kereset kieg. visszarend összesen: Felügyeleti szervi hatáskörben : Vízügyi védekezési kiadások Átcsoportosítás Többletbevételből Többletbevételből összesen: Intézményi hatáskörben : 2010.évi előirányzat maradvány Munkaü. Közp.tól közhasz.tám EU-Water megelőleg. NFÜ-től Munkaü. Közp.tól közhasz.tám Lakásv.. Kölcsön nyújt.,visszat Tám. Kölcs. visszafiz. NFÜ-nek Lakásv. kölcsön nyújt.,visszat KEOP-Inspire pályázat összesen: Előirányzat mód. összesen : Módosított előirányzat : évi tényl. pénzügyi telj. : évi kiadási megtak. " + " vagy túllép." - "

11 11 Bevételek megnevezése Intézmé nyi működé si bevétel Intézm ényi felhal. bevétel Támog. értékű műk. bev. Műk. célú pénz. átvét. Felhal célú pénz. átvét. Kölcs. igénybev. visszaté -rülése 2010.év maradvány igénybe -vétele Működési célú támog. Felhalm. célú tám. Összes bevétel Eredeti előirányzat : Módosítások : 1. Országgyűlési hatáskörben Előirányzat-zárolás összesen: Kormányzati hatáskörben 2011.évi kereset kiegészítés Prémiumévek program Prémiumévek program Prémiumévek program Prémiumévek program évi kereset kieg. visszarend összesen: Felügyeleti szervi hatáskörben: Vízügyi védekezési kiadások Többletbevételből Többletbevételből Többletbevételből Gépkocsi-eladás összesen: Intézményi hatáskörben : 2010.évi előirányzat maradv Lakásv. Kölcs.n nyújt.visszat Munkaü. Közp.tól közh.tám EU-Water megelől. NFÜ-től EU-Water megelől. NFÜ-től Munkaü. Közp.tól közh.tám Lakásv. kölcs.nyújt.visszatér KEOP-Inspire pályázat összesen: Előirányzat mód. összesen : Módosított előirányzat : évi tényl. pénzügyi telj évi bevételi többlet " vagy lemaradás "

12 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A Felügyelőség létszáma december 31-én az alábbiak szerint alakult: munkajogi statisztikai 134 fő 130 fő A csak munkajogi létszámban lévő, de december 31-én aktívan nem dolgozók megoszlása: GYED, GYES 4 fő A létszám megoszlása iskolai végzettség szerint: Felsőfokú végzettségű I. bes. osztály 97 fő Középfokú érettségizett II. bes. osztály 31 fő Ügykezelő 0 fő Középfokú érettségizett MT hatálya alatt 2 fő 130 fő Nyelvpótlékban alap-, közép- ill. felsőfokú nyelvvizsgája következtében 57 fő részesül, ebből - a Köztisztviselői Törvény szerint alanyi jogon jár nyelvpótlék - a Felügyelőség SZMSZ-ben megállapított orosz és román nyelv ismerete miatt 53 fő 4 fő Képzettségi pótlékban 4 fő részesült felsőfokú többlet szakmai szaktudása következtében. A veszélyességi pótlékra jelenleg 23 fő jogosult, a pótlékra jogosító munkakörök az SZMSZben kerültek rögzítésre december 31-én fennálló beosztás szerinti megoszlás: Vezetői beosztással rendelkezik ebből főoszt.vezető 1 fő főoszt.vez.hely. 3 fő osztályvezető 9 fő Felsőfokú ügyintéző Középfokú ügyintéző Adminisztrátor Fizikai alkalmazott 13 fő 84 fő 26 fő 5 fő 2 fő A Felügyelőség évek óta jelzett elsősorban a dinamikusan növekvő szakmai és gazdasági többlet-terhekből fakadó szűkös létszámkapacitásának növelése céljából rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő, munkaügyi központ által támogatott munkavállalókat foglalkoztatott nem köztisztviselői jellegű (pl. adatrögzítő, adatkezelő) feladatok megoldására ben a Köztisztviselői Törvényben előírt teljesítmény követelményrendszer évi értékelése alapján több esetben élt a Felügyelőség vezetése a ± differenciálás lehetőségével.

13 Összesen 15 dolgozó illetménye tért el felfelé a 100 %-os illetménybeállási szinttől. 13 Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári tagok száma 89 fő, részükre 2011-ben 572 E Ft támogatást nyújtott a Felügyelőség Cafetéria keretében, továbbtanulásra 2011-ben pénzügyi támogatást nem kaptak az alkalmazottak. A Felügyelőség szervezeti felépítése 2011-ben nem változott év elején a Felügyelőség munkavégzésének személyi feltételei adottak voltak. Az eredeti személyi előirányzathoz viszonyítva 5,36 %-kal növekedtek év közben a lehetőségek a munkaügyi központtól, a PÉP-programmal kapcsolatban, a keresetkiegészítés miatt és az EU-Water úniós projekttel kapcsolatban kapott többletforrásoknak köszönhetően. Eze a többletforrások kompenzálták az év közben elrendelt 23,7 M Ft zárolását majd elvonását. A 2011-ben végrehajtott létszámleépítés hatásaként 10,9 M Ft személyi és 3 M Ft járulék előirányzat-megtakarítást realizált az intézmény. A létszámleépítés miatt fellépő kapacitáscsökkentést részben munkakör-átcsoportosításokkal, részben pedig a Munkaügyi Központ által támogatott rehabilitációs foglalkoztatottak munkába állításával oldotta meg a Felügyelőség ben 2010-hez képest 12,8 %-kal csökkent a munkavállalók átlagkeresete. A járulékok a személyi előirányzatok mozgását követték Dologi kiadások A dologi előirányzatban jelentkező megtakarítás az év végére tervezett beszerzések következő évre történő átcsúszásának köszönhető. Ezek a maradványok év elején felhasználásra kerültek. Dologi kiadásaink összességében az eredeti előirányzathoz képest 21,06 %-kal növekedtek. A növekedésben nagy szerepet játszott az előző évről áthozott maradvány, az EU-Water úniós projektre kapott támogatás, illetve a többletbevételekből pótlólag képzett előirányzat. Ezek a többletforrások kompenzálták az év közben elrendelt 113 M Ft-os zárolást, majd elvonást. A 2011 évi dologi kiadások megoszlását ill. összevetését a bázis adatokkal az alábbi táblázat szemlélteti: /2010 Készletbeszerzés ,15 Kommunikációs szolg ,52 Egyéb szolgáltatás ,07 Vásárolt közszolgáltatás ,50 Pénzügyi szolgáltatás ,35 ÁFA ráfordítások ,82 Kiküldetés, reprezentáció ,84 Egyéb dologi kiadások ,07 Adók, díjak, befizetések ,48 Összesen: ,56 Az Egyéb szolgáltatás és az ÁFA ráfordítások soron jelentkezik jelentős növekedés az előző évhez képest. Ha a tárgyévi adatokból levesszük az úniós projekthez kapcsolódó dologi kiadásokat ( E Ft), összességében mintegy 8,7 % megtakarítás jelentkezik az előző évhez képest.

14 14 Ezt a megtakarítást különböző takarékossági intézkedésekkel sikerült elérnünk, amit az 1.6. fejezetben már részleteztünk.. Szembeötlő az Adók, díjak, befizetések soron 2009-hez képest bekövetkezett jelentős növekedés (12,6 M Ft). Ez a tétel a 2010-től adókötelessé vált természetbeni juttatások munkáltatót terhelő adójának, illetve a 2010-től bevezetett cégautóadó következménye hez képest a munkáltatót terhelő adók csökkentek, ez azonban nem az adótételek csökkenése miatt következett be, hanem a csökkenő juttatások eredménye Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása évi működése során a Felügyelőségnek az eredeti előirányzathoz képest több felhalmozási forrásra volt szüksége, a többletet az előző évből áthozott maradványból, egy KEOP pályázatra kapott forrásból és többletbevételből való előirányzat-képzéssel tudta a Felügyelőség finanszírozni. A fejlesztésekre, beruházásokra az eszközállomány jelentős avultsága miatt volt szükség. Az új műszeres mérőkocsi beszerzésére és az elhelyezésére szolgáló ingatlan megvásárlására, illetve a felépítmény építésére 29,1 M Ft-ot fordított a Felügyelőség, illetve egy KEOP-os pályázat megvalósítása céljából 14,5 M Ft-os informatikai beszerzés vált szükségessé. További 10 M Ft-ért a működéshez szükséges licenceket és gépi berendezéseket vásárolta meg a Felügyelőség. A Felügyelőség felhalmozási kereten belül felújításra nem fordított forrásokat 2011-ben: 2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése Bevételi tételek alakulása, ezen belül a közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, az egyéb bevételek főbb tételeinek bemutatása A 146,9 M Ft-os költségvetési támogatás elvonása után megmaradt 561,9 M Ft eredeti előirányzatot 281,8 M Ft-tal sikerült túlteljesíteni 2011-ben. A bevételi többlet jelentős része az Európai Úniós forrásból származó devizaszámlán megjelenő bevételekből adódik, a PÉPprogram kapcsán kapott bevételek a kereset-kiegészítésre kapott forrás, valamint a működési többletbevételek is közrejátszottak a bevételi előirányzat jelentős túlteljesítésében. Munkáltatói kölcsön-visszatérülésből is származott 1.3 M Ft többletbevétel. A Felügyelőség bevételeinek alakulása 2010-hez viszonyítva Megnevezés Index Igazgatási szolgáltatási díj ,19 Felügyeleti díj ,95 Bírság-bevétel ,03 Szolgáltatások ellenértéke ,71 Egyéb bevételek ,68 Felhalmozási bevételek ,59 Költségvetési támogatások ,85 Kölcsönök visszatérülése ,00 Egyéb támogatásértékű bevétel ,22 Összesen: ,79

15 15 Az előző év adataival összehasonlítva a táblázatból látható, hogy míg a hatósági tevékenységgel kapcsolatos bevételek mintegy 25 %-kal növekedtek, jelentősen lecsökkent a költségvetési támogatások összege. Nőtt a Mérőállomás szabad kapacitásának kihasználását célzó szolgáltatási bevételek értéke is. Az egyéb támogatásértékű bevételek között jelentős arányt képvisel és ez nőtt az előző évhez képest az Európai Úniós forrásból származó pályázati bevételek összege. A tervezett 255 M Ft közhatalmi bevétel tényleges értéke év végére 400 M Ft-ra nőtt. Igazgatási szolgáltatási díjbevételünk tervezett mértéke 190 M Ft volt, ez 288,5 M Ft-ra teljesült. A növekmény kis mértékben volt csak befolyásolható, a vállalkozások és a piac, illetve a pályázatok mozgásának megfelelően nőtt. A felügyeleti díjak közel a tervezett szinten alakultak, míg az intenzív behajtási tevékenységnek, illetve egy soron kívüli jelentős bírságnak a következtében a bírságbevételeink 46,8 M Ft-tal nőttek ben jelentősen változott a behajtási gyakorlat, megerősítésre került a végrehajtási részleg a Felügyelőségen, ennek megfelelően több követelés került benyújtásra az adósok bankszámla-vezető pénzintézeteihez. A bírságbevételek között a Felügyelőség jelenleg nem tartja külön nyilván a behajtás útján befolyt bevételeket az egyéb bevételektől, ezért ilyen irányú adatot a beszámoló nem tartalmaz. Ezzel van összefüggésben ugyanakkor, hogy mintegy 25 %-kal nőtt a bírságbevételek összege az előző évhez képest. Gyakori probléma a behajtásoknál, hogy a számlavezető különböző, sokszor nem reális indokkal visszaküldi az inkasszó-iratokat, és mire újra benyújtásra kerülnek az iratok, az adósok leürítik számláikat. Egyéb működési bevételeink 17,3 M Ft-tal nőttek a tervezetthez képest A többletbevételek alakulása Az eredeti, csökkentett bevételi előirányzathoz képest M Ft-tal nőtt a bevételi előirányzat 2011-ben, egyrészt a megnövekedett közhatalmi bevételekből, amiről az előző fejezetben szóltunk, másrészt az előre nem tervezett Európai Úniós pályázati forrásból, illetve működési többletbevételből. Ebben a növekményben az előző évről áthozott E Ft maradvány is szerepel. E többlet-előirányzatot a Felügyelőség az előző évről áthozott kötelezettségvállalások teljesítésére, a munkavállalók jogszabályban biztosított keresetkiegészítésére, a hiányzó tárgyévi források pótlására, illetve Cafetéria-juttatások nyújtására fordította. Szintén a többletbevételből finanszírozott a Felügyelőség E Ft értékű dologi kiadást, illetve E Ft értékű felhalmozási kiadást, E Ft értékű munkáltatói kölcsönt a felügyeleti szervtől kapott engedély alapján. Vállalkozási tevékenységet a korábbi évekhez hasonlóan felügyelőségünk 2011-ben sem végzett A bevételi lemaradás okai A Felügyelőségen 2011-ben bevételi lemaradás a támogatási soron volt, de ez az intézmény döntésétől függetlenül alakult így Az ÚMVP és HOP Technikai Segítségnyújtás keretében átvett bevételek felhasználása Technikai segítségnyújtás keretében a Felügyelőség bevételeket nem vett át 2011-ben.

16 Pályázati bevételek bemutatása Az EU-Water SEE/A/165/2.1/X EU-s projekt keretében Felügyelőségünk 7,6 M Ft támogatást kapott az Európai Únió költségvetéséből. Ezzel a projekttel kapcsolatban az NFÜ állami költségvetésből megelőlegezési kölcsönként utalt át 16,9 M Ft-ot. A KEOP-6.3.0/2F/ számú szintén EU-s projekt keretében kapott Felügyelőségünk 14,5 M Ft felhalmozási és 1,5 M Ft működési támogatást. Ezeket a támogatásokat szállítói finanszírozás keretében azonnal a beszerzett eszközök, illetve igénybe vett szolgáltatások számláinak kiegyenlítésére fordította a Felügyelőség Követelésállomány alakulása Követelésállományunk az előző évhez képest 2,8 M Ft-tal nőtt december 31-én behajthatatlanná vált követelésként 19 M Ft-ot írtunk le. Ezek a követelések mind olyan ügyfelekkel szemben álltak fenn, amelyek időközben felszámolásra kerültek vagy egyéb ok miatt megszűntek. Értékvesztésként a korábbi évekről 0,5 M Ft-ot hoztunk át. Egyéb szolgáltatással kapcsolatos követeléseink 2011 november végén és december hóban keletkeztek, a december 31-i követelésállományunk döntő többsége a jelen beszámoló készítéséig befolyt. Év közben a fizetési határidőt két héttel túllépő vevőinket írásban felszólítjuk tartozásuk rendezésére. Egyenlegközlő levélben tájékoztatjuk a vevőket és adósokat a december 31-i állapotnak megfelelő követelés-állomány összegéről január 1-től az adósokkal szembeni követeléseket a Magyar Államkincstár veszi át, így azokat az év számviteli nyitása után könyveinkből kivezetjük A költségvetési támogatás alakulása között /2010 Működési költségvetési tám ,38 Felhalm. költségvet. tám Évközi zárolások ,69 Évközi kiegészítések ,95 Támogatásértékű bev ,44 Összesen ,27 A költségvetési támogatás 2009-hez képest 2011-ben 49,7 %-kal csökkent, 2010-hez képest ez a csökkenés 42,73 %. Ez a csökkenés azt mutatja, hogy az állami költségvetés kivonul a környezetvédelmi közigazgatás finanszírozásából, és arra készteti az intézményeit, hogy részben jogszabályokban biztosított, részben a piacon megszerzett bevételekből finanszírozzák kiadásaikat Előirányzat-maradvány A évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei évről jóváhagyott előirányzat maradványok : Személyi kiadások 693 ezer Ft

17 évi készenlét pénzbeli megváltása 693 ezer Ft Felhasználás 2011-ben: 693 ezer Ft Munkáltatót terhelő járulékok ezer Ft évi készenlét pénzbeli megváltása járulék 187 ezer Ft Hideg étkezési utalvány járuléka ezer Ft EU-Water-kifizetés járulékai 378 ezer Ft Felhasználás 2011-ben: ezer Ft Dologi kiadások: ezer Ft Szállítói számlák kifizetése Hideg étkezési utalvány adója EU-Water projektre vállalt kötelezettség Földhivatali befizetések Felhasználás 2011-ben összesen: Intézményi beruházás ezer Ft Szoftver-licencek beszerzése Szellemi termék beszerzése Műszeres mérőbusz-beszerzés Gépkocsi- és műszertároló építése Beruházási szállítói számlák (gépek, berendezések) kifizetése Felhasználás 2011-ben összesen: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft A tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonként Módosított előir. Pénzügyi teljesítés Előirányzatmaradv. Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházás Felújítás Felhalm.célú pénzátadás Központi beruházás Kölcsönnyújtás Kiadások összesen Bevételek Intézményi műk. bevét felhalm. bevét Műk.célú péneszk.átvétel Felhalm.célú pénzátvétel Támogatás Kölcsönök visszatérülése Előző évi előir. maradv Bevételek összesen Egyenleg

18 18 A évben keletkezett előirányzat-maradvány valamennyi tétele kötelezettségvállalással terhelt. A dologi kiadások és az intézményi beruházások soron jelentkező jelentős kiadási megtakarítás az év égén beérkező, de kifizetésre 2012-re átcsúszó számláknak köszönhető. 3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései A Felügyelőség eszközállománya folyamatosa amortizálódik, évek óta nincs megfelelő forrás a nagy értékű gépek, műszerek pótlására, cseréjére. Sok esetben más felügyelőségek, megszüntetett laboratóriumok szintén elavult, de a Felügyelőségénél jobb állapotban lévő gépekkel, műszerekkel igyekszik a Felügyelőség a nem kis pontosságot igénylő feladatait ellátni. Az avult gépek és műszerek karbantartására, javítására jelentős források mennek el, ez megnehezíti a gazdálkodást, más területekről kell forrásokat elvonni, ha a követelményeknek, akkreditációnak, a pontos hatósági mérésekkel kapcsolatos elvárásoknak meg akar a felügyelőség felelni ben értékesítette a felügyelőség a régi, elavult, több, mint 10 éves Mercedes gyártmányú műszeres mérőkocsiját, helyette egy korszerű, új Toyota gyártmányú kocsit állítottunk szolgálatba. Az új mérőkocsinak sikerült új tárolóheléyet is kialakítani egy önkormányzattól megvásárol tingatlanon. Összességében elmondható, hogy a Felügyelőségen 2011-ben rendelkezésre álltak azok az eszközök, amelyekkel feladatát meg kellett oldani, de fenntartásukra, javításukra sokat kellett költeni a Felügyelőségnek ben a jelenleg ismert és érvényben lévő forráselvonások miatt ez a forrásigényes fenntartás nem oldható meg, műszereink, eszközeink az év második felére használhatatlanná fognak válni A kincstári vagyon hasznosítása, értékesítése. A Felügyelőség 2011-ben néhány irodát bérbe tudott adni, illetve költségtérítés fejében munkavállalóinak esetenként használatba adta a kezelésében lévő Havária-bázisok épületeit, eszközeit. Az ezekből származó bevétel E Ft volt, amit a Felügyelőség szakmai, hatósági feladatainak finanszírozására, illetve ezen létesítmények működtetésére fordított Gazdasági társaságban való részvétel A Felügyelőség gazdasági társaságban nem vesz részt Társadalmi szervezetek támogatása Társadalmi szervezeteket a Felügyelőség 2011-ben nem támogatott Lakásépítés-, lakásvásárlás támogatása 2011-ben a szűkös anyagi források miatt lakásépítési, lakásvásárlási támogatást nem fizetett a Felügyelőség. Év végén a realizált többletbevétel ismeretében a közben benyújtott igényeket a

19 19 vezetés elbírálta, és a szerződéskötések 5,5 M Ft értékben megtörténtek, a folyósítás átcsúszott 2012-re. Év végén a kint lévő kölcsönállomány összege 4,1 M Ft, amely összeg 20 munkatársunk lakásproblémájának megoldásában nyújtott segítséget Humánszolgáltatások ellátására fordított normatív állami hozzájárulás A Felügyelőség 2011-ben humán szolgáltatást nem végzett 3.7. Letéti számlák értékelése A Felügyelőség 2011-ben letéti számlát nem kezelt, ilyennel nem rendelkezett Kincstári rendszer továbbfejlesztése A Felügyelőségnek ilyen irányú javaslata nincs, ilyen és hasonló jellegű tanulmányok végzésére szabad szellemi kapacitással nem rendelkezik a Felügyelőség A KESZ-en kívüli számlák forgalma A devizaszámla forgalmáról a beszámoló mellékleteként táblázat áll rendelkezésre, a lakáskölcsön számla forgalmáról a 3.5. pontban találhatók adatok Vállakozási tevékenység A Felügyelőség Alapító okirata nem ad lehetőséget vállalkozási tevékenység végzésére, így a Felügyelőség 2011-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett Kiszervezett tevékenységek helyzete A Felügyelőségen évek óta nem volt tevékenység-kiszervezés, így ilyen tapasztalatokról a Felügyelőség beszámolni nem tud A Felügyelőség felügyelete alá tartozó alapítványok A Felügyelőség semmiféle alapítvány vagy egyéb szervezet felett nem gyakorol felügyeletet, így ilyenekről beszámolni nem tud.

20 20 Nyilatkozat A évi intézményi költségvetési beszámoló leltárral alátámasztott mérlegadatokat tartalmaz, továbbá a mérleg és a pénzforgalmi adatok az éves főkönyvi kivonattal megegyeznek. Debrecen, február 28. Kelemen Béla. igazgató

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére 1 Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 213. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 213. évi költségvetésének készítésekor

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG A KSH Központ 2003. évi feladatát az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ SZÖVEGES INDOKLÁS A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 1.) A Felügyelőség 2005. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az ellátandó

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők!

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! 1 Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY I. Fejezet száma, megnevezése: XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia Felügyeleti szerv: Megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia Székhelye: 1051 Budapest Roosevelt tér 9.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai

Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Átlaglétszámok alakulása munkaköri csoportonként: Állománycsoport engedélyeze tt átlagos munkajogi % 2009. évi létszámadatok átlagos statisztikai

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben