J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u Tel/Fax: 68/ /121, Web: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa szeptember 14-én a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sipos László polgármester Almáskamarás Csürhés István polgármester Kaszaper Tonka István Jánosné polgármester Kisdombegyház Pápai Zoltán polgármester Kunágota Laduver Ferenc polgármester Magyarbánhegyes Dús Ildikó polgármester Magyardombegyház Varga Gábor polgármester Medgyesbodzás Csanádi István polgármester Mezőhegyes Bakos István polgármester Mezőkovácsháza Jancsó Ottó polgármester Nagybánhegyes Pelle István polgármester Nagykamarás Varchó István polgármester Végegyháza Távol lévő tagok: Jelen voltak még: Dr. Varga Lajos Dombegyház Róka Rudolfné Dombiratos Dr. Karsai József Battonya Simonka György Pusztaottlaka Dr. Nagy Béla Medgyesegyháza Bugyi Ferenc Kevermes Nyergesné Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője Kálmán András Térségfejlesztő menedzser Varga István Pénzügyi csoportvezető Battonya Ágostonné Dohányos Ivett Pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza Farkas Attiláné Igazgatásszervező Mezőkovácsháza Paulik Katalin Hatósági csoportvezető Mezőkovácsháza Dudaszegné dr. Lajos Tímea Jegyzőkönyvvezető Mezőkovácsháza Boros Szilvia Pannon Project Kft. Kapcsolattartó Budapest Tóth Péterné Battonya J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Köszöntöm a jelenlévőket, megállapítom, hogy az ülésen 10 tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Dudaszegné dr. Lajos Tímeát, kistérségi koordinátort. Kérem, aki egyetért, szavazza meg. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül a javaslattal egyetértett.

2 J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Csanádi István és Bakos István polgármestereket javaslom, kérem aki egyetért, szavazza meg. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül Csanádi István és Bakos István polgármestereket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. Ja n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ismertetem a napirendi pontokat és javasolom azok elfogadását a meghívó szerint. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal 1 ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 2 110/2010. (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a szeptember 14-i nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: N A P I R E N D T Á R G Y A E L Ő A D Ó J A 1) Beszámoló a Társulás évi Varga István pü. költségvetésének I. félévi teljesítéséről csop.vez. 2) Tájékoztató a Társulás belső ellenőrzésének Varga István pü. tapasztalatairól csop.vez. 3) Megállapodás a Társulás munkaszervezeti Nyergesné Kovács Erzsébet feladatainak ellátására Mezőkovácsháza Város Jegyzője 4) Éves beszámoló a kistérség közoktatási Mucsi Tiborné feladatainak ellátásáról oktatási referens 5) A kistérség szociális feladatellátásának Simonka György elnök helyzete 6) HVI dolgozók munkaügye Simonka György elnök 7) TÁMOP (közösségi felzárkóztatás Boros Szilvia a mélyszegénységben élők integrációjáért) Pannon Project Kft pályázat benyújtása kapcsolattartó 8) A battonyai önkormányzat határozata Simonka György kistérségi iroda bérleti díjáról elnök 9) Bejelentések I. NAPIREND TÁRGYA: Beszámoló a Társulás évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről NAPIREND ELŐADÓJA: Varga István Battonya Város Önkormányzatának pénzügyi csoportvezetője 2

3 Ja n c s ó Ottó elnökhelyettes: Átadom a szót az előterjesztőnek, Varga Istvánnak. 3 Varga István pénzügyi csoportvezető Battonya: A beszámoló hosszúra sikeredett, de az eleje csak bevezető. Ami a 61 %-os bevételt, és az 58%-os kiadást illeti, ezek nagyon szép számok, csak nem minden esetben teljesültek így az adatok. A bevétel alulteljesített, mivel a Társulás részére még nem érkeztek meg az önkormányzatoktól a tagdíjak és egyéb bevételek. Az önkormányzatok részére még nem tudtuk kiutalni a normatív támogatásokat, mert nem állt rendelkezésünkre megfelelő mennyiségű pénzösszeg. A közmunka program teljesítésére hitel felvételére volt szükség, és ennek visszafizetése most történt meg. A könyvelés átadásra került. Ja n c s ó Ottó elnökhelyettes: a hitel kamataival mi történt? Varga István pénzügyi csoportvezető Battonya: A hitel visszafizetése most történt meg, így a kamatokat ezek után fogjuk átutalni az önkormányzatok részére. S i p o s László Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Tanács felé. Pá p a i Zoltán polgármester: az önkormányzatok mikor kapják meg a pénzt? Ág o s t o n n é Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: Az átadásátvétel folyamatban van, ha lezárult, és a bankszámla honosítása megtörtént, a pénzösszegek utalásra kerülnek. Ja n c s ó Ottó elnökhelyettes: Javaslom, hogy a Tanács az I. félévi beszámolót fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 111/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a társulás évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. Felelős: Simonka György elnök Határidő: azonnal II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:Tájékoztató a Társulás belső ellenőrzésének tapasztalatairól NAPIREND ELŐADÓJA: Varga István Battonya Város Önkormányzatának pénzügyi csoportvezetője Ja n c s ó Ottó elnökhelyettes: Átadom a szót Sipos Lászlónak a Pénzügyi Bizottság elnökének. 3

4 S i p o s László pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a napirendet, és elfogadásra javasolja azt. Ba k o s István polgármester: Nem a napirendhez kapcsolódó, ikább ügyrendi javaslatom van: először mindig a Pénzügyi Bizottság véleménye hangozzon el hiszen ők a szakbizottság és azért vannak, hogy a mi helyzetünket könnyebbé tegyék pénzügyi kérdésekben. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Van-e kérdés? Miután nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztést. Szerintem jó dolog az ellenőrzés, hiszen így tiszta lappal adják-veszik át a társulást. A vizsgálatot a Kolimár Kft. végezte. Kérem, aki egyetért javaslatommal, szavazza meg. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 112/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a Kolimár Könyvvizsgáló Kft. által a Társulás ig terjedő időszak vizsgálatáról készített belső ellenőrzési jelentést elfogadja. A Tanács megbízza a munkaszervezetet, hogy a jelentésben foglalt javaslatokra készítsen intézkedési tervet az előző munkaszervezet bevonásával. Felkéri a munkaszervezet vezetőjét, hogy gondoskodjon az intézkedési tervben foglaltak megvalósításáról. Határidő: október 30., értelem szerint. Felelős: pénzügyi csoportvezető, munkaszervezet vezetője. 4 III. NAPIREND TÁRGYA: Megállapodás a Társulás munkaszervezetieladatainak ellátására NAPIREND ELŐADÓJA: Nyergesné Kov ács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, a bkizottsági vélemény ismertetésére kérem a Bizottság Elnökét. S i p o s László Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a tegnapi napon megtartott ülésén tárgyalta a napirendi pontot és az előterjesztő részéről szóbeli kiegészítés hangzott el az anyagi részére vonatkozóan. Ennek alapján a Bizottság a Tanács felé elfogadásra javasolja a megállapodást. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Van-e kérdés, kiegészítés? Nekem lenne egy kérdésem az 5. ponthoz kapcsolódva: A feladat ellnszolgáltatását jelentő pénzösszegről kérnék bővebb tájékoztatást. Ágostonné Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: A munkaszervezet összetétele Mezőkovácsházán nem olyan, mint Battonyán. Nálunk nem lesz külsős munkavállaló, minden feladatot a Polgármesteri Hivatalon belül kívánunk megoldani. A kistérségi koordinátor fizetése nem a társulást terheli. A költségvetés nem módosul ezzel, csak a működéshez átcsoportosításokra lesz szükség. 4

5 J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ez hány főre vonatkozik? 5 Ágostonné Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: Mint említettem, ezek után a munkaszervezet nem fog külsős oktatási,- szociális,- pénzügyi referenseket alkalmazni, és külsős informatikai szakemberekre sem lesz szükség mivel minden feladatra van megfelelő emberünk a hivatalon belül, ennek kialakítása folyamatban van. B a k o s István polgármester: A lényeg az, hogy nem kerül többe, más jogcímeken lesznek elszámolva. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Nekem vannak aggályaim. A munkaszervezet az önkormányhoz tartozik, akkor így nekünk nem lesz beleszólásunk például abba, hogy kit és hogyan alkalmaz a munkaszervezet. A munkaszervezetet azért hoztuk létre, hogy az önálló legyen de ezt ebben a helyzetben nem látom biztosítva. B a k o s István polgármester: Ezek az aggályok nem valós aggályok, nem változik semmi. A lényeg az, hogy nem külsős munkavállalók lesznek, hanem helyiek. Mezőkovácsháza nem magának akar ebből hasznot kovácsolni. Ez véleményem szerint igazságos rendszer. V a r c h ó István polgármester: Ha megállapodás rögzít mindent, akkor minden rendben van. Ez mind csak formai, belső változás. Nem változott semmi, és ezek után is elvárjuk a segítséget. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője: Jogi szempontból két lehetőség létezik: a Társulás vagy önálló munkaszservezetet hoz létre, vagy a székhely település önkormányzatának hivatala, mint munkaszervezet látja el a többcélú társulásokról szóló törvény szerinti feladatokat. Ebben az esetben a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal látja el a munkaszervezettel kapcsolatos feladatokat. Battonyán nem voltak meg a megfelelő emberek a feladatok ellátásához, és így külső embereket bíztak meg megbízási szerződéssel. Mezőkovácsházán nincs indok, hogy ezt tegyük, mivel az önkormányzat berkein belül remek szakembereink vannak. A munkaszervezetért a jegyző a felelős. Véleményem szerint sikerülni fog remek munkát végeznünk. Ha az elkövetkező időszakban bárkinek bármiféle problémája lesz, nyugodtan forduljon hozzám, hiszen azért vagyunk, hogy közösen megoldjuk azokat. A kezdeti nehézségeken túl vagyunk. Biztosan fogunk elkövetni hibákat, de törekszünk mindent kiküszöbölni. Pénzügyi téren a kereten belül gazdálkodunk. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Úgy gondolom, hogy az illetményalap 28-szorosa és járulékai fedezik a szakértői díjakat. Javaslom, hogy vegyük bele a megállapodásba, hogy a munkaszervezet mindig álljon rendelkezésre a települések számára. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője: A Társulásnál pályázati pénzből van foglalkoztatva még egy évig Kálmán András és van még két kolléga a Kohut-Csathó Éva és a Burlász-Lesznyák Judit is, akik a kistérségnél dolgoznak. A két hölgynek elvben Mezőkovácsházán kellene dolgoznia, ahol az iroda van. Én már küldtem részükre t, de ők úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánnak itt dolgozni, holott a munkaszerződésükben az áll, hogy ott kell a munkájukat végezni, ahol a mindenkori kistérségi székhely található. Új főnökük nem nyilatkozott, és ezzel akadályozza a segítségnyújtást. T ó t h Péterné volt kistérségi koordinátor: A két kolléga védelmében kívánok szólni: én nem tudom, hogy őket milyen úton kereste meg a Jegyző Asszony, de el szeretném mondani, hogy a lányok a mai napig végzik a munkájukat, és bizonyos feltételekkel vállalták el a 5

6 megbízást. Ők is emberek, és nem kell őket elítélni. Még nem nyilvánították ki a véleményüket, hogy kívánnak-e továbbra is az irodánál dolgozni. B a k o s István polgármester: Ők a Társulásnál vannak foglalkoztatva, így nekik menni kellett volna az irodával, és nem még mindig Battonyán dolgozni. Nem egyszer meg lettek keresve, és még mindig nem itt dolgoznak. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője: Ezek szerint ők nem zárkóznak el a mi munkaszervezetünktől? Tóth Péterné: Nem zárkóznak el. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője: A polgármester úr már nem egyszer megkereste őket, de a helyzet rendezése érdekében még a mai nap folyamán én is megkeresem őket. T ó t h Péterné: csak ne tűnjön úgy, hogy Ők nem szeretnének dolgozni. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Jegyzője: Még nem láttam a részükről semmiféle szerződést. Valamiféle munkát biztosan végeznek, de most jól jönne a segítségük. Az átadás- átvételnél látszott, hogy részt vettek a munkában, hiszen sok iratot tőlük vettünk át. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Személyesen ismerem az említett személyeket, de én is úgy gondolom, hogy a székhely Mezőkovácsházán van, és így nekik itt kelenne dolgozniuk. A Jegyző Asszonnyal pedig vegyék fel mihamarabb a kapcsolatot, mivel ő a munkaadójuk. Elfogadásra javaslom az előterjesztésben foglaltakat, és a megállapodást. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 113/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa a Társulás székhelyváltozása miatt a munkaszervezeti feladatok ellátására szeptember 1-től Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával köt megállapodást. Határidő: a megállapodások aláírására szeptember 20. Felelős: Simonka György elnök 6 IV. NAPIREND TÁRGYA: Éves beszámoló a kistérség közoktatási feladatainak ellátásáról NAPIREND ELŐADÓJA: Mucsi Tiborné oktatási referens Jancsó Ottó elnökhelyettes: Tájékoztom a Tanácsot,hogy az előadó Mucsi Tiborné külföldön tartózkodik, de ha bárkinek kérdése lenne az előterjesztéssel kapcsolatban, akkor arra írásban válaszol. Nagyon széleskörűnek és átfogónak tartom a beszámolót. Kérem aki a beszámolóval, a határozati javaslatokkal melyeket egyenként szavaztatok meg - egyetért, szavazza meg. 6

7 7 A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 114/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a kétéves felülvizsgálat keretében a Közoktatási Intézkedési tervét az intézmények szervezeti jogállása vonatkozásában e határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. A Tanács felkéri a kistérségi referenst, hogy a módosítást az Intézkedési tervben vezesse át. Az Intézkedési Terv tartalmi felülvizsgálatát javasolja a évben elvégezni. Határidő: átvezetésre: október 31., felülvizsgálatra: december 31 Felelős: Simonka György elnök. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 115/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a Nagybánhegyes Önkormányzata számára, kérése alapján a 2010/2011-es nevelési évtől a megállapodásban rögzített heti 1 óra logopédiai óraszám pénzügyi támogatását heti 1 órával megemeli. A logopédiai decentrumok taneszközeinek bővítésére a Társulási tanács a 2010-es évben 100 ezer forintot biztosít támogatásként. A tanács felkéri a kistérségi referenst, hogy a döntést a megállapodásokon vezesse át és egyben felhatalmazza az elnököt a módosított megállapodások aláírására. Határidő: értelem szerint Felelős: Simonka György elnök A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 116/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa az öt logopédiai decentrumra és a nevelési tanácsadásra vonatkozó megállapodásokat a Társulás székhelyváltozása okán a szerződő fél adatait szeptember 1-vel ekként módosítja ( Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u képviseletében: Simonka György-). A Tanács felkéri a kistérségi referenst, hogy a döntést a megállapodásokon vezesse át, és egyben felhatalmazza az elnököt a módosított megállapodások aláírására. Határidő:2010. Szeptember 30. 7

8 Felelős: Simonka György elnök 8 V. NAPIREND TÁRGYA: A kistérség szociális feladatellátásának helyzete NAPIREND ELŐADÓJA: Simonka György elnök B a k o s István polgármester:mezőkovácsháza is kínlódik ezzel a problémával mivel nem működik. A szociális foglalkoztató nincs, nem indult be. Így több feladatunk is lesz ezzel kapcsolatban. Pelle István Nagykamarás polgármestere kor megérkezett az ülésre. Jelen lévő tagok száma 11 fő. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Nagybánhegyesen működött, azonban a pénzeket elvonták, így a munkaviszonyokat meg kellett szüntetni. Ha nem kapunk támogatást, nem tudjuk ellátni ezeket a feladatokat.van kérdés hozzászólás a témával kapcsolatban? Miután nincs, javaslom a határozati javaslatot elfogadásra. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. A Tanács 11 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 117/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a szociális szakreferens tevékenységéről szóló összefoglalót tudomásul veszi. A Tanács továbbra is fontosnak tartja e szakterületen is a személyes közreműködéssel megvalósuló, folyamatos feladatellátást, amely a szakreferens részéről levelében írtak szerint akadályozott. Ennek alapján a Társulási Tanács Cs. Seres Franciska május 14-én kelt megbízási szerződését azonnali hatállyal megszünteti. Az azonnali megszüntetés a Ptk (1) bekezdése alapján történik. Határidő: azonnal Felelős: Simonka György VI. NAPIREND TÁRGYA: HVI dolgozók munkaügye NAPIREND ELŐADÓJA: Simonka György elnök J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Kérdezem Sipos Lászlót a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a tegnap megtartott ülésen tárgyalták-e? S i p o s László Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a Tanács felé. Varga István Battonya Önkormányzatának pénzügyi csoportvezetője biztosított minket, hogy van elegendő pénz ezek rendezésére. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Kérdés, vélemény van-e a témával kapcsolatban? Munkajogilag nem tudunk semmit tenni? P a u l i k Katalin Mezőkovácsháza Önkormányzat hatósági csoportvezető: a HVI finanszírozása június 30-án megszűnt. Ha a Tanács úgy döntene, hogy a címbirtokosi 8

9 címet visszaadná, akkor a munkaviszonyok is megszüntethetők lennének. Erről a Tanácsnak kell dönteni. Jancsó Ottó elnökhelyettes: Van tartalék? Varga István pénzügyi csoportvezető Battonya: Van bőven. Jancsó Ottó elnökhelyettes: Elfogadásra javaslom a Tanácsnak az előterjesztést a határozati javaslattal. Kérem, aki egyetért, szavazza meg. A Tanács 11 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 9 118/2010 (IX. 14) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a Helyi Vidékfejlesztési Iroda két munkatársának év II. félévi foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült költségeire Ft összeget biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A Tanács felhatalmazza az Elnököt a dolgozók munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekre. Határidő: azonnal Felelős: Simonka György elnök VII. NAPIREND TÁRGYA: TÁMOP (közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért) pályázat benyújtása NAPIREND ELŐADÓJA: Boros Szilvia Pannon Project Kft kapcsolattartó J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Átadom a szót Boros Szilviának. B o r o s Szilvia Pannon Project Kft. kapcsolattartó: Tisztelt Tanács! Önök június 14- én döntöttek a pályázatban való részvételről. Azóta voltak egyeztetések, megbeszélések, szakmai véleményezések. A kérdőívezések folyamatban vannak, így a költségvetés összege részben módosulhat. A Helyi Térségfejlesztési Szervezet szakemberek biztosításával tud segítséget nyújtani. Medgyesegyháza a Fiatalokért Közhasznú Egyesület és a Dél-Békési Mezőgazdasági Termelőkért Közhasznú Alapítvány már konzorciumi partnerünk. Közösségfejlesztésben, táboroztatásban, fejlesztésekben és képzésekben tudnak ezek a szervezetek segítséget nyújtani. A költségvetés csak kis összegben módosulhat. Az akcióterületekben módosítás történt: Mezőhegyes nem kíván részt venni és helyette belép Magyarbánhegyes. Pápai Zoltán polgármester: Mit takar a Dél- Békési Mezőgazdasági Termelőkért Közhasznú Alapítvány? Boros Szilvia Pannon Project Kft. kapcsolattartó: Pusztaottlakai székhellyel működő alapítvány. A Dél-békési termelők érdekeit képviseli. Támogatja a hátrányos helyzetűeket, képzéseket szervez, bemutat új technológiákat, és adományokat gyűjt. Késő este egyeztettem az Elnök úrral a programról és a költségvetésről. 9

10 10 D ú s Ildikó polgármester: Amikor először erről szó volt, azt mondták, hogy csak önkormányzatok vehetnek részt benne. B o r o s Ildikó Pannon Project Kft. kapcsolattartó: Társulások, önkormányzatok. V a r g a Gábor polgármester: Mi lesz a pénz sorsa? Előadásokra folyik vagy képzésekre? B o r o s Szilvia Pannon Project Kft. kapcsolattartó: Olyan programok létrehozására, amikre szükség lehet, valamint adósságrendezésre, foglalkoztathatóságra és foglalkoztatásra. V a r g a Gábor polgármester: Tehát 180 millió Ft-ról van szó. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Elfogadásra javaslom az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A Tanács 11 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 119/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint konzorcium vezető pályázatot nyújt be az ESZA Nonprofit Kft. (Budapest, Váci u. 45 által kiírt TÁMOP /2. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért c. ( 100%-os támogatottságú) pályázati felhívásra, maximum 180 millió forint összegű támogatás elnyerésére. A Tanács felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtására és sikeres pályázat esetén a lebonyolítással kapcsolatos dokumentumok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Simonka György elnök VIII. NAPIREND TÁRGYA: A battonyai önkormányzat határozata kistérségi iroda bérleti díjáról NAPIREND ELŐADÓJA: Simonka György elnök J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Kérdezem, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta-e az előterjesztést? S i p o s László Pénzügyi Bizotság elnöke: A bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a Tanácsnak, mivel annak jogalapja nincs. D ú s Ildikó polgármester: Az előterjesztés tartalmazza, hogy Magyardombegyház vétója meghiúsította az átadás-átvételt, ezt kikérem magamnak. Nem vétó volt, határozati döntés. Jobb volt Battonyán az iroda és én sértőnek találom az előterjesztést. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Javaslom az előterjesztésből húzzuk ki ezt a mondatot. 10

11 11 Bakos István polgármester: Nem kellene vele foglalkozni. D ú s Ildikó polgármester: Látjuk a problémát. Az iroda átkerült Mezőkovácsházára, ezért nem kaptuk meg a támogatást az óvoda részére, pedig ez nekünk nagyon fontos. Nem vétó volt, hanem nem értettünk egyet, mert ha történik egy átadás-átvétel, 3 hónapig nem történik semmi. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Az előző ülésünkön már tárgyaltuk arról, hogy az Elnök úr kimegy és más belátásra bírja a testületet. Ezt a vitát kár folytatni V a r c h ó István polgármester: A Tanács hoz döntést. B a k o s István polgármester: A vétó szó használata jogos, mert az értelmező szótárban is ez az jelenti, hogy nem fogadja el a javaslatot, és egy döntés érvényre jutását megakadályozza. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Szavazásra bocsájtom a határozatot, kérem, aki egyetért, szavazza meg. A Tanács 11 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 120/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa megállapítja, hogy Battonya Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 219/2010 (VII.29) KT. Határozata amelyben,,a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása részére a társulás munkaszervezetének elhelyezése és működtetése céljára Battonya Város Polgármesteri Hivatalában biztosított irodahelyiségek rezsi- és irodaszer költségeinek ellentételezéseként június 18. napjától kezdődően havi 500 e Ft bérleti díjat állapít meg." indokolatlan, teljesítésének nincs jogalapja, azt nem ismeri el. Határidő: a közlésre szeptember 30. Felelős: Tanács elnöke IX. NAPIREND TÁRGYA: Bejelentések J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Az utolsó napirendi ponthoz érkeztünk. Van-e valakinek bejelentése? B a k o s István polgármester: Két bejelenteni valóm van. Az egyik, hogy Mezőkovácsházán naponta többször is van 1-2 másodperces áramszünet, e miatt a legutóbb a LIDL áruház egész hűtőberendezése leégett, valamint háztartásokban több elektromos berendezés is tönkrement. Ez ellen véleményem szerint egységesen kellene fellépni. Meg kell kérni a szolgáltatót, hogy állítsa vissza a megfelelő szolgáltatást mert ez nem nevezhető megfelelőnek. A második probléma a személy- és vagyonvédelem ami elsősorban 11

12 Végegyházán okoz gondokat. Meg kellene hívni a témával kapcsolatban a bíróság, az ügyészség és a rendőrség képviselőit. Katasztrofális a helyzet, ez így már tovább nem tartható, ezt meg kell előzni. V a r c h ó István polgármester: Valóban ez létező probléma. Amíg a törvényhozás nem jut el oda, hogy szankcionálni lehessen, nincs mit tenni, nem fogunk eredményre jutni. Hiába van 500 rendőr, polgárőr, nem ér semmit. B a k o s István polgármester: Azt is látnunk kell, hogy ha én bemennék egy boltba, és lopnék, ellenem máshogy lépnek fel. Meg vannak a jogszabályok csak nem lehet őket alkalmazni. V a r g a Gábor polgármester: Egyetértek Bakos polgármester úr javaslatával, hogy ezek ellen egységesen kell fellépni. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ezt a témát vegyük fel napirendre még a választások előtt. Szerintem az igazságot kellene védeni. V a r c h ó István polgármester: A javaslatot nagyon körültekintően kell megfogalmazni, nehogy baj legyen belőle. S i p o s László a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az első napirend bizottsági tárgyalásánál vetődött fel, hogy a tagoknak a tagdíjakat meg kell fizetni. Vannak több éves tartozások is, a Bizottság javasolja, hogy a hátralékos tagok tegyenek eleget fizetési kötelezettségüknek 1 hónapon belül. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Egyetértek Bakos polgármester úr javaslatával, és javasoljunk időpontot, még a választások előtt. P á p a i Zoltán polgármester: Véleményem szerint informálisan is tájékoztatni kell az érintett, meghívandó személyeket, nem csak hivatalos levélen keresztül. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője: Az áramszünettel kapcsolatban levél ment ki a jegyző kollégáknak, hogy náluk is van-e ilyen fajta probléma és ha van melyik társaság a szolgáltatójuk. A másik problémával kapcsolatban az Elnök úrral kellene időpontot egyeztetni. Meg kell hívni a bíróság, az ügyészség és a rendőrség képviselőit. A tagdíjakkal kapcsolatban pedig átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivettnek. Ágostonné Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: Nem csak a tagdíjak, hanem a belső ellenőrzési támogatások sincsenek kifizetve. P á p a i Zoltán polgármester: Minden indítvánnyal a jegyzőket kell megkeresni. Szerintem a személy-és vagyonvédelemről szóló témában az Elnők úrnak kelenne dönteni, hogy hogyan tegyük ezt, hiszen mégis is ő ennek a Társulásnak az elnöke. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Bakos polgármester úr javaslata, hogy hívjuk ide a törvény alkalmazás képviselőit, és a megbeszélés után tartsunk sajtótájékoztatót szerintem. Az ügy lebonyolítását bízzuk az Elnök úrra és Bakos polgármesterre. Véleményem szerint ezt a megbeszélést a választások előtt meg is lehetne tartani. Az áramszolgáltatóknak levelet fogunk írni, hogy próbálják meg orvosolni a problémákat. 12 N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője: Arra kérek 12

13 mindenkit, hogy amit eddig észleltek problémát a személy-, és vagyonbiztonsággal, jogszabályi anomáliákkal kapcsolatban, jelezzék felénk, és mi a megbeszélésig összegyűjtük, csoportokba rendezzü. K á l m á n András térségfejlesztő menedzser: Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a Dél- Békési Kistérség Többcélú Társulás TÁMOP-os pályázatát a Nemzeti Erőforrás Nemzeti Ügynökség Humán Erőforrás támogatta 82 millió forinttal.ez a pályázat roma képzéssel és támogatással foglalkozik, elkészült az adminisztrációja, egyeztetni fogok az elnök úrral. S i p o s László Pénzügyi Bizottság elnöke: Javaslom, hogy a tartozásáról minden település kapjon levélben tájékoztatást, be nem fizetés esetén az inkasszó lehetősége kerüjön alkalmazásra. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője: A megállapodásban célszerű lesz konkrétabban szabályozni a tagdíjak esedékességét. Az elhangzott kérést levélben fogjuk küldeni a településeknek,hogy rendezzék tartozásukat. P e l l e István polgármester: A tagdíjakat meg kell fizetni, és itt nem csak az ideiről beszélünk hanem előző éves hátralékokról is. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ha tartozunk egy szervezethez és annak tagdíjat kell fizetni akkor azt illik befizetni. Aki egyetért kérem kézfeltartással jelezze. A Tanács 11 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 121/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa felhívja a Társulást alkotó önkormányzatokat, hogy a Társulási Megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségeiket folyamatosan teljesíték. A hátralékos tagdíjakat, és a belső ellenőrzési feladatellátáshoz kapcsolódó hozzájárulásokat október 15-ig teljesítsék, ellenkező esetben a Tanács él a Társulási Megállapodás VII/6. pontja szerinti inkasszó jogával. Határidő: október 15. Felelős: Simonka György elnök 13 J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Kérdezem, van-e még kérdés, bejelentés? K á l m á n András térségfejlesztő menedzser: Akinek van aláírt TIOP-os támogatási szerződése, kérem nyújtsa be október 1-ig. Vannak LHH-s programjaink is, melyeknek önerejét akár 50-75%-ban meg tudjuk pályázni. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Említetted az LHH-s programokat, azokkal mi a helyzet? Csürhés István polgármester úr megérkezett kor, jelen lévő társulási tagok száma 12 fő. 13

14 K á l m á n András térségfejlesztő menedzser: Megpályáztuk az Egészségház felújítását, de nem nyert. Utas programok megvalósítása folyamatban van. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Mivel nincs több kérdés és bejelentés, így az ülést h- kor bezárom. 14 kmf. Jancsó Ottó elnökhelyettes levezető elnök Bakos István Jkv.hitelesítő Csanádi István Jkv.hitelesítő Dudaszegné dr. Lajos Tímea Jkv. vezető 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg@mezokovacshaza.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. J e l e n volt még: dr. Moka Eszter Irodavezető Krucsai Mariann Gazdasági vezető Császár Ildikó Kistérségi adminisztrátor

Jegyzőkönyv. J e l e n volt még: dr. Moka Eszter Irodavezető Krucsai Mariann Gazdasági vezető Császár Ildikó Kistérségi adminisztrátor Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg5800@gmail.comweb: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mezőkovácsháza alpolgármestere. Kisdombegyház polgármestere

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mezőkovácsháza alpolgármestere. Kisdombegyház polgármestere Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor. Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331 2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Medgyesbodzás Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Tanács 15 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Jegyzőkönyv. A Tanács 15 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg5800@gmail.comweb: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. február 18-án a Petőfiszállási Művelődési Házban megtartott együttes üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről 170/13/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 27-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 9/2014. (VI.28.)

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/6/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. április 30. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 47/2015.(IV.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1653/4/2015 Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7. napján 14.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 29. (csütörtök) 08:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Művelődési Ház Termében (2621 Verőce, Árpád út 20.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti Bizottságának 2011. április 07-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 29-én 15,00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570 15/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-10/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 141/2015. (IV.10) számú határozata Nagyrév-Tiszabög működő komp viteldíjának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Mezőfalva Nagyközség:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Mezőfalva Nagyközség: 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, Hantos és Daruszentmiklós községek Önkormányzatai Képviselőtestületének 2010. szeptember 15-én 14 órai kezdettel megtartott együttes képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én ( szerdán ) 17.30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Verőcei Művelődési Ház díszterme (2621

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1. Választás eredményének ismertetése 2. Polgármester esküje 3. Polgármester tiszteletdíjának,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ügyszám: 11/2-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 17.30. órakor megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/65/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 20. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 286/7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 15-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 27-én megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben