J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u Tel/Fax: 68/ /121, Web: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa szeptember 14-én a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sipos László polgármester Almáskamarás Csürhés István polgármester Kaszaper Tonka István Jánosné polgármester Kisdombegyház Pápai Zoltán polgármester Kunágota Laduver Ferenc polgármester Magyarbánhegyes Dús Ildikó polgármester Magyardombegyház Varga Gábor polgármester Medgyesbodzás Csanádi István polgármester Mezőhegyes Bakos István polgármester Mezőkovácsháza Jancsó Ottó polgármester Nagybánhegyes Pelle István polgármester Nagykamarás Varchó István polgármester Végegyháza Távol lévő tagok: Jelen voltak még: Dr. Varga Lajos Dombegyház Róka Rudolfné Dombiratos Dr. Karsai József Battonya Simonka György Pusztaottlaka Dr. Nagy Béla Medgyesegyháza Bugyi Ferenc Kevermes Nyergesné Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője Kálmán András Térségfejlesztő menedzser Varga István Pénzügyi csoportvezető Battonya Ágostonné Dohányos Ivett Pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza Farkas Attiláné Igazgatásszervező Mezőkovácsháza Paulik Katalin Hatósági csoportvezető Mezőkovácsháza Dudaszegné dr. Lajos Tímea Jegyzőkönyvvezető Mezőkovácsháza Boros Szilvia Pannon Project Kft. Kapcsolattartó Budapest Tóth Péterné Battonya J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Köszöntöm a jelenlévőket, megállapítom, hogy az ülésen 10 tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Dudaszegné dr. Lajos Tímeát, kistérségi koordinátort. Kérem, aki egyetért, szavazza meg. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül a javaslattal egyetértett.

2 J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Csanádi István és Bakos István polgármestereket javaslom, kérem aki egyetért, szavazza meg. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül Csanádi István és Bakos István polgármestereket jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta. Ja n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ismertetem a napirendi pontokat és javasolom azok elfogadását a meghívó szerint. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal 1 ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 2 110/2010. (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a szeptember 14-i nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: N A P I R E N D T Á R G Y A E L Ő A D Ó J A 1) Beszámoló a Társulás évi Varga István pü. költségvetésének I. félévi teljesítéséről csop.vez. 2) Tájékoztató a Társulás belső ellenőrzésének Varga István pü. tapasztalatairól csop.vez. 3) Megállapodás a Társulás munkaszervezeti Nyergesné Kovács Erzsébet feladatainak ellátására Mezőkovácsháza Város Jegyzője 4) Éves beszámoló a kistérség közoktatási Mucsi Tiborné feladatainak ellátásáról oktatási referens 5) A kistérség szociális feladatellátásának Simonka György elnök helyzete 6) HVI dolgozók munkaügye Simonka György elnök 7) TÁMOP (közösségi felzárkóztatás Boros Szilvia a mélyszegénységben élők integrációjáért) Pannon Project Kft pályázat benyújtása kapcsolattartó 8) A battonyai önkormányzat határozata Simonka György kistérségi iroda bérleti díjáról elnök 9) Bejelentések I. NAPIREND TÁRGYA: Beszámoló a Társulás évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről NAPIREND ELŐADÓJA: Varga István Battonya Város Önkormányzatának pénzügyi csoportvezetője 2

3 Ja n c s ó Ottó elnökhelyettes: Átadom a szót az előterjesztőnek, Varga Istvánnak. 3 Varga István pénzügyi csoportvezető Battonya: A beszámoló hosszúra sikeredett, de az eleje csak bevezető. Ami a 61 %-os bevételt, és az 58%-os kiadást illeti, ezek nagyon szép számok, csak nem minden esetben teljesültek így az adatok. A bevétel alulteljesített, mivel a Társulás részére még nem érkeztek meg az önkormányzatoktól a tagdíjak és egyéb bevételek. Az önkormányzatok részére még nem tudtuk kiutalni a normatív támogatásokat, mert nem állt rendelkezésünkre megfelelő mennyiségű pénzösszeg. A közmunka program teljesítésére hitel felvételére volt szükség, és ennek visszafizetése most történt meg. A könyvelés átadásra került. Ja n c s ó Ottó elnökhelyettes: a hitel kamataival mi történt? Varga István pénzügyi csoportvezető Battonya: A hitel visszafizetése most történt meg, így a kamatokat ezek után fogjuk átutalni az önkormányzatok részére. S i p o s László Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Tanács felé. Pá p a i Zoltán polgármester: az önkormányzatok mikor kapják meg a pénzt? Ág o s t o n n é Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: Az átadásátvétel folyamatban van, ha lezárult, és a bankszámla honosítása megtörtént, a pénzösszegek utalásra kerülnek. Ja n c s ó Ottó elnökhelyettes: Javaslom, hogy a Tanács az I. félévi beszámolót fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 111/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a társulás évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. Felelős: Simonka György elnök Határidő: azonnal II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:Tájékoztató a Társulás belső ellenőrzésének tapasztalatairól NAPIREND ELŐADÓJA: Varga István Battonya Város Önkormányzatának pénzügyi csoportvezetője Ja n c s ó Ottó elnökhelyettes: Átadom a szót Sipos Lászlónak a Pénzügyi Bizottság elnökének. 3

4 S i p o s László pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a napirendet, és elfogadásra javasolja azt. Ba k o s István polgármester: Nem a napirendhez kapcsolódó, ikább ügyrendi javaslatom van: először mindig a Pénzügyi Bizottság véleménye hangozzon el hiszen ők a szakbizottság és azért vannak, hogy a mi helyzetünket könnyebbé tegyék pénzügyi kérdésekben. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Van-e kérdés? Miután nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztést. Szerintem jó dolog az ellenőrzés, hiszen így tiszta lappal adják-veszik át a társulást. A vizsgálatot a Kolimár Kft. végezte. Kérem, aki egyetért javaslatommal, szavazza meg. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 112/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a Kolimár Könyvvizsgáló Kft. által a Társulás ig terjedő időszak vizsgálatáról készített belső ellenőrzési jelentést elfogadja. A Tanács megbízza a munkaszervezetet, hogy a jelentésben foglalt javaslatokra készítsen intézkedési tervet az előző munkaszervezet bevonásával. Felkéri a munkaszervezet vezetőjét, hogy gondoskodjon az intézkedési tervben foglaltak megvalósításáról. Határidő: október 30., értelem szerint. Felelős: pénzügyi csoportvezető, munkaszervezet vezetője. 4 III. NAPIREND TÁRGYA: Megállapodás a Társulás munkaszervezetieladatainak ellátására NAPIREND ELŐADÓJA: Nyergesné Kov ács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, a bkizottsági vélemény ismertetésére kérem a Bizottság Elnökét. S i p o s László Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a tegnapi napon megtartott ülésén tárgyalta a napirendi pontot és az előterjesztő részéről szóbeli kiegészítés hangzott el az anyagi részére vonatkozóan. Ennek alapján a Bizottság a Tanács felé elfogadásra javasolja a megállapodást. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Van-e kérdés, kiegészítés? Nekem lenne egy kérdésem az 5. ponthoz kapcsolódva: A feladat ellnszolgáltatását jelentő pénzösszegről kérnék bővebb tájékoztatást. Ágostonné Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: A munkaszervezet összetétele Mezőkovácsházán nem olyan, mint Battonyán. Nálunk nem lesz külsős munkavállaló, minden feladatot a Polgármesteri Hivatalon belül kívánunk megoldani. A kistérségi koordinátor fizetése nem a társulást terheli. A költségvetés nem módosul ezzel, csak a működéshez átcsoportosításokra lesz szükség. 4

5 J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ez hány főre vonatkozik? 5 Ágostonné Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: Mint említettem, ezek után a munkaszervezet nem fog külsős oktatási,- szociális,- pénzügyi referenseket alkalmazni, és külsős informatikai szakemberekre sem lesz szükség mivel minden feladatra van megfelelő emberünk a hivatalon belül, ennek kialakítása folyamatban van. B a k o s István polgármester: A lényeg az, hogy nem kerül többe, más jogcímeken lesznek elszámolva. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Nekem vannak aggályaim. A munkaszervezet az önkormányhoz tartozik, akkor így nekünk nem lesz beleszólásunk például abba, hogy kit és hogyan alkalmaz a munkaszervezet. A munkaszervezetet azért hoztuk létre, hogy az önálló legyen de ezt ebben a helyzetben nem látom biztosítva. B a k o s István polgármester: Ezek az aggályok nem valós aggályok, nem változik semmi. A lényeg az, hogy nem külsős munkavállalók lesznek, hanem helyiek. Mezőkovácsháza nem magának akar ebből hasznot kovácsolni. Ez véleményem szerint igazságos rendszer. V a r c h ó István polgármester: Ha megállapodás rögzít mindent, akkor minden rendben van. Ez mind csak formai, belső változás. Nem változott semmi, és ezek után is elvárjuk a segítséget. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője: Jogi szempontból két lehetőség létezik: a Társulás vagy önálló munkaszservezetet hoz létre, vagy a székhely település önkormányzatának hivatala, mint munkaszervezet látja el a többcélú társulásokról szóló törvény szerinti feladatokat. Ebben az esetben a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal látja el a munkaszervezettel kapcsolatos feladatokat. Battonyán nem voltak meg a megfelelő emberek a feladatok ellátásához, és így külső embereket bíztak meg megbízási szerződéssel. Mezőkovácsházán nincs indok, hogy ezt tegyük, mivel az önkormányzat berkein belül remek szakembereink vannak. A munkaszervezetért a jegyző a felelős. Véleményem szerint sikerülni fog remek munkát végeznünk. Ha az elkövetkező időszakban bárkinek bármiféle problémája lesz, nyugodtan forduljon hozzám, hiszen azért vagyunk, hogy közösen megoldjuk azokat. A kezdeti nehézségeken túl vagyunk. Biztosan fogunk elkövetni hibákat, de törekszünk mindent kiküszöbölni. Pénzügyi téren a kereten belül gazdálkodunk. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Úgy gondolom, hogy az illetményalap 28-szorosa és járulékai fedezik a szakértői díjakat. Javaslom, hogy vegyük bele a megállapodásba, hogy a munkaszervezet mindig álljon rendelkezésre a települések számára. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője: A Társulásnál pályázati pénzből van foglalkoztatva még egy évig Kálmán András és van még két kolléga a Kohut-Csathó Éva és a Burlász-Lesznyák Judit is, akik a kistérségnél dolgoznak. A két hölgynek elvben Mezőkovácsházán kellene dolgoznia, ahol az iroda van. Én már küldtem részükre t, de ők úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánnak itt dolgozni, holott a munkaszerződésükben az áll, hogy ott kell a munkájukat végezni, ahol a mindenkori kistérségi székhely található. Új főnökük nem nyilatkozott, és ezzel akadályozza a segítségnyújtást. T ó t h Péterné volt kistérségi koordinátor: A két kolléga védelmében kívánok szólni: én nem tudom, hogy őket milyen úton kereste meg a Jegyző Asszony, de el szeretném mondani, hogy a lányok a mai napig végzik a munkájukat, és bizonyos feltételekkel vállalták el a 5

6 megbízást. Ők is emberek, és nem kell őket elítélni. Még nem nyilvánították ki a véleményüket, hogy kívánnak-e továbbra is az irodánál dolgozni. B a k o s István polgármester: Ők a Társulásnál vannak foglalkoztatva, így nekik menni kellett volna az irodával, és nem még mindig Battonyán dolgozni. Nem egyszer meg lettek keresve, és még mindig nem itt dolgoznak. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője: Ezek szerint ők nem zárkóznak el a mi munkaszervezetünktől? Tóth Péterné: Nem zárkóznak el. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője: A polgármester úr már nem egyszer megkereste őket, de a helyzet rendezése érdekében még a mai nap folyamán én is megkeresem őket. T ó t h Péterné: csak ne tűnjön úgy, hogy Ők nem szeretnének dolgozni. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Jegyzője: Még nem láttam a részükről semmiféle szerződést. Valamiféle munkát biztosan végeznek, de most jól jönne a segítségük. Az átadás- átvételnél látszott, hogy részt vettek a munkában, hiszen sok iratot tőlük vettünk át. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Személyesen ismerem az említett személyeket, de én is úgy gondolom, hogy a székhely Mezőkovácsházán van, és így nekik itt kelenne dolgozniuk. A Jegyző Asszonnyal pedig vegyék fel mihamarabb a kapcsolatot, mivel ő a munkaadójuk. Elfogadásra javaslom az előterjesztésben foglaltakat, és a megállapodást. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 113/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa a Társulás székhelyváltozása miatt a munkaszervezeti feladatok ellátására szeptember 1-től Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával köt megállapodást. Határidő: a megállapodások aláírására szeptember 20. Felelős: Simonka György elnök 6 IV. NAPIREND TÁRGYA: Éves beszámoló a kistérség közoktatási feladatainak ellátásáról NAPIREND ELŐADÓJA: Mucsi Tiborné oktatási referens Jancsó Ottó elnökhelyettes: Tájékoztom a Tanácsot,hogy az előadó Mucsi Tiborné külföldön tartózkodik, de ha bárkinek kérdése lenne az előterjesztéssel kapcsolatban, akkor arra írásban válaszol. Nagyon széleskörűnek és átfogónak tartom a beszámolót. Kérem aki a beszámolóval, a határozati javaslatokkal melyeket egyenként szavaztatok meg - egyetért, szavazza meg. 6

7 7 A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 114/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a kétéves felülvizsgálat keretében a Közoktatási Intézkedési tervét az intézmények szervezeti jogállása vonatkozásában e határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. A Tanács felkéri a kistérségi referenst, hogy a módosítást az Intézkedési tervben vezesse át. Az Intézkedési Terv tartalmi felülvizsgálatát javasolja a évben elvégezni. Határidő: átvezetésre: október 31., felülvizsgálatra: december 31 Felelős: Simonka György elnök. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 115/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a Nagybánhegyes Önkormányzata számára, kérése alapján a 2010/2011-es nevelési évtől a megállapodásban rögzített heti 1 óra logopédiai óraszám pénzügyi támogatását heti 1 órával megemeli. A logopédiai decentrumok taneszközeinek bővítésére a Társulási tanács a 2010-es évben 100 ezer forintot biztosít támogatásként. A tanács felkéri a kistérségi referenst, hogy a döntést a megállapodásokon vezesse át és egyben felhatalmazza az elnököt a módosított megállapodások aláírására. Határidő: értelem szerint Felelős: Simonka György elnök A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 116/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa az öt logopédiai decentrumra és a nevelési tanácsadásra vonatkozó megállapodásokat a Társulás székhelyváltozása okán a szerződő fél adatait szeptember 1-vel ekként módosítja ( Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u képviseletében: Simonka György-). A Tanács felkéri a kistérségi referenst, hogy a döntést a megállapodásokon vezesse át, és egyben felhatalmazza az elnököt a módosított megállapodások aláírására. Határidő:2010. Szeptember 30. 7

8 Felelős: Simonka György elnök 8 V. NAPIREND TÁRGYA: A kistérség szociális feladatellátásának helyzete NAPIREND ELŐADÓJA: Simonka György elnök B a k o s István polgármester:mezőkovácsháza is kínlódik ezzel a problémával mivel nem működik. A szociális foglalkoztató nincs, nem indult be. Így több feladatunk is lesz ezzel kapcsolatban. Pelle István Nagykamarás polgármestere kor megérkezett az ülésre. Jelen lévő tagok száma 11 fő. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Nagybánhegyesen működött, azonban a pénzeket elvonták, így a munkaviszonyokat meg kellett szüntetni. Ha nem kapunk támogatást, nem tudjuk ellátni ezeket a feladatokat.van kérdés hozzászólás a témával kapcsolatban? Miután nincs, javaslom a határozati javaslatot elfogadásra. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. A Tanács 11 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 117/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a szociális szakreferens tevékenységéről szóló összefoglalót tudomásul veszi. A Tanács továbbra is fontosnak tartja e szakterületen is a személyes közreműködéssel megvalósuló, folyamatos feladatellátást, amely a szakreferens részéről levelében írtak szerint akadályozott. Ennek alapján a Társulási Tanács Cs. Seres Franciska május 14-én kelt megbízási szerződését azonnali hatállyal megszünteti. Az azonnali megszüntetés a Ptk (1) bekezdése alapján történik. Határidő: azonnal Felelős: Simonka György VI. NAPIREND TÁRGYA: HVI dolgozók munkaügye NAPIREND ELŐADÓJA: Simonka György elnök J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Kérdezem Sipos Lászlót a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a tegnap megtartott ülésen tárgyalták-e? S i p o s László Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a Tanács felé. Varga István Battonya Önkormányzatának pénzügyi csoportvezetője biztosított minket, hogy van elegendő pénz ezek rendezésére. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Kérdés, vélemény van-e a témával kapcsolatban? Munkajogilag nem tudunk semmit tenni? P a u l i k Katalin Mezőkovácsháza Önkormányzat hatósági csoportvezető: a HVI finanszírozása június 30-án megszűnt. Ha a Tanács úgy döntene, hogy a címbirtokosi 8

9 címet visszaadná, akkor a munkaviszonyok is megszüntethetők lennének. Erről a Tanácsnak kell dönteni. Jancsó Ottó elnökhelyettes: Van tartalék? Varga István pénzügyi csoportvezető Battonya: Van bőven. Jancsó Ottó elnökhelyettes: Elfogadásra javaslom a Tanácsnak az előterjesztést a határozati javaslattal. Kérem, aki egyetért, szavazza meg. A Tanács 11 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 9 118/2010 (IX. 14) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a Helyi Vidékfejlesztési Iroda két munkatársának év II. félévi foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült költségeire Ft összeget biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A Tanács felhatalmazza az Elnököt a dolgozók munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekre. Határidő: azonnal Felelős: Simonka György elnök VII. NAPIREND TÁRGYA: TÁMOP (közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért) pályázat benyújtása NAPIREND ELŐADÓJA: Boros Szilvia Pannon Project Kft kapcsolattartó J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Átadom a szót Boros Szilviának. B o r o s Szilvia Pannon Project Kft. kapcsolattartó: Tisztelt Tanács! Önök június 14- én döntöttek a pályázatban való részvételről. Azóta voltak egyeztetések, megbeszélések, szakmai véleményezések. A kérdőívezések folyamatban vannak, így a költségvetés összege részben módosulhat. A Helyi Térségfejlesztési Szervezet szakemberek biztosításával tud segítséget nyújtani. Medgyesegyháza a Fiatalokért Közhasznú Egyesület és a Dél-Békési Mezőgazdasági Termelőkért Közhasznú Alapítvány már konzorciumi partnerünk. Közösségfejlesztésben, táboroztatásban, fejlesztésekben és képzésekben tudnak ezek a szervezetek segítséget nyújtani. A költségvetés csak kis összegben módosulhat. Az akcióterületekben módosítás történt: Mezőhegyes nem kíván részt venni és helyette belép Magyarbánhegyes. Pápai Zoltán polgármester: Mit takar a Dél- Békési Mezőgazdasági Termelőkért Közhasznú Alapítvány? Boros Szilvia Pannon Project Kft. kapcsolattartó: Pusztaottlakai székhellyel működő alapítvány. A Dél-békési termelők érdekeit képviseli. Támogatja a hátrányos helyzetűeket, képzéseket szervez, bemutat új technológiákat, és adományokat gyűjt. Késő este egyeztettem az Elnök úrral a programról és a költségvetésről. 9

10 10 D ú s Ildikó polgármester: Amikor először erről szó volt, azt mondták, hogy csak önkormányzatok vehetnek részt benne. B o r o s Ildikó Pannon Project Kft. kapcsolattartó: Társulások, önkormányzatok. V a r g a Gábor polgármester: Mi lesz a pénz sorsa? Előadásokra folyik vagy képzésekre? B o r o s Szilvia Pannon Project Kft. kapcsolattartó: Olyan programok létrehozására, amikre szükség lehet, valamint adósságrendezésre, foglalkoztathatóságra és foglalkoztatásra. V a r g a Gábor polgármester: Tehát 180 millió Ft-ról van szó. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Elfogadásra javaslom az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A Tanács 11 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 119/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint konzorcium vezető pályázatot nyújt be az ESZA Nonprofit Kft. (Budapest, Váci u. 45 által kiírt TÁMOP /2. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért c. ( 100%-os támogatottságú) pályázati felhívásra, maximum 180 millió forint összegű támogatás elnyerésére. A Tanács felhatalmazza az elnököt a pályázat benyújtására és sikeres pályázat esetén a lebonyolítással kapcsolatos dokumentumok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Simonka György elnök VIII. NAPIREND TÁRGYA: A battonyai önkormányzat határozata kistérségi iroda bérleti díjáról NAPIREND ELŐADÓJA: Simonka György elnök J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Kérdezem, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta-e az előterjesztést? S i p o s László Pénzügyi Bizotság elnöke: A bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a Tanácsnak, mivel annak jogalapja nincs. D ú s Ildikó polgármester: Az előterjesztés tartalmazza, hogy Magyardombegyház vétója meghiúsította az átadás-átvételt, ezt kikérem magamnak. Nem vétó volt, határozati döntés. Jobb volt Battonyán az iroda és én sértőnek találom az előterjesztést. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Javaslom az előterjesztésből húzzuk ki ezt a mondatot. 10

11 11 Bakos István polgármester: Nem kellene vele foglalkozni. D ú s Ildikó polgármester: Látjuk a problémát. Az iroda átkerült Mezőkovácsházára, ezért nem kaptuk meg a támogatást az óvoda részére, pedig ez nekünk nagyon fontos. Nem vétó volt, hanem nem értettünk egyet, mert ha történik egy átadás-átvétel, 3 hónapig nem történik semmi. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Az előző ülésünkön már tárgyaltuk arról, hogy az Elnök úr kimegy és más belátásra bírja a testületet. Ezt a vitát kár folytatni V a r c h ó István polgármester: A Tanács hoz döntést. B a k o s István polgármester: A vétó szó használata jogos, mert az értelmező szótárban is ez az jelenti, hogy nem fogadja el a javaslatot, és egy döntés érvényre jutását megakadályozza. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Szavazásra bocsájtom a határozatot, kérem, aki egyetért, szavazza meg. A Tanács 11 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 120/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa megállapítja, hogy Battonya Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 219/2010 (VII.29) KT. Határozata amelyben,,a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása részére a társulás munkaszervezetének elhelyezése és működtetése céljára Battonya Város Polgármesteri Hivatalában biztosított irodahelyiségek rezsi- és irodaszer költségeinek ellentételezéseként június 18. napjától kezdődően havi 500 e Ft bérleti díjat állapít meg." indokolatlan, teljesítésének nincs jogalapja, azt nem ismeri el. Határidő: a közlésre szeptember 30. Felelős: Tanács elnöke IX. NAPIREND TÁRGYA: Bejelentések J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Az utolsó napirendi ponthoz érkeztünk. Van-e valakinek bejelentése? B a k o s István polgármester: Két bejelenteni valóm van. Az egyik, hogy Mezőkovácsházán naponta többször is van 1-2 másodperces áramszünet, e miatt a legutóbb a LIDL áruház egész hűtőberendezése leégett, valamint háztartásokban több elektromos berendezés is tönkrement. Ez ellen véleményem szerint egységesen kellene fellépni. Meg kell kérni a szolgáltatót, hogy állítsa vissza a megfelelő szolgáltatást mert ez nem nevezhető megfelelőnek. A második probléma a személy- és vagyonvédelem ami elsősorban 11

12 Végegyházán okoz gondokat. Meg kellene hívni a témával kapcsolatban a bíróság, az ügyészség és a rendőrség képviselőit. Katasztrofális a helyzet, ez így már tovább nem tartható, ezt meg kell előzni. V a r c h ó István polgármester: Valóban ez létező probléma. Amíg a törvényhozás nem jut el oda, hogy szankcionálni lehessen, nincs mit tenni, nem fogunk eredményre jutni. Hiába van 500 rendőr, polgárőr, nem ér semmit. B a k o s István polgármester: Azt is látnunk kell, hogy ha én bemennék egy boltba, és lopnék, ellenem máshogy lépnek fel. Meg vannak a jogszabályok csak nem lehet őket alkalmazni. V a r g a Gábor polgármester: Egyetértek Bakos polgármester úr javaslatával, hogy ezek ellen egységesen kell fellépni. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ezt a témát vegyük fel napirendre még a választások előtt. Szerintem az igazságot kellene védeni. V a r c h ó István polgármester: A javaslatot nagyon körültekintően kell megfogalmazni, nehogy baj legyen belőle. S i p o s László a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az első napirend bizottsági tárgyalásánál vetődött fel, hogy a tagoknak a tagdíjakat meg kell fizetni. Vannak több éves tartozások is, a Bizottság javasolja, hogy a hátralékos tagok tegyenek eleget fizetési kötelezettségüknek 1 hónapon belül. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Egyetértek Bakos polgármester úr javaslatával, és javasoljunk időpontot, még a választások előtt. P á p a i Zoltán polgármester: Véleményem szerint informálisan is tájékoztatni kell az érintett, meghívandó személyeket, nem csak hivatalos levélen keresztül. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője: Az áramszünettel kapcsolatban levél ment ki a jegyző kollégáknak, hogy náluk is van-e ilyen fajta probléma és ha van melyik társaság a szolgáltatójuk. A másik problémával kapcsolatban az Elnök úrral kellene időpontot egyeztetni. Meg kell hívni a bíróság, az ügyészség és a rendőrség képviselőit. A tagdíjakkal kapcsolatban pedig átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivettnek. Ágostonné Dohányos Ivett pénzügyi csoportvezető Mezőkovácsháza: Nem csak a tagdíjak, hanem a belső ellenőrzési támogatások sincsenek kifizetve. P á p a i Zoltán polgármester: Minden indítvánnyal a jegyzőket kell megkeresni. Szerintem a személy-és vagyonvédelemről szóló témában az Elnők úrnak kelenne dönteni, hogy hogyan tegyük ezt, hiszen mégis is ő ennek a Társulásnak az elnöke. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Bakos polgármester úr javaslata, hogy hívjuk ide a törvény alkalmazás képviselőit, és a megbeszélés után tartsunk sajtótájékoztatót szerintem. Az ügy lebonyolítását bízzuk az Elnök úrra és Bakos polgármesterre. Véleményem szerint ezt a megbeszélést a választások előtt meg is lehetne tartani. Az áramszolgáltatóknak levelet fogunk írni, hogy próbálják meg orvosolni a problémákat. 12 N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője: Arra kérek 12

13 mindenkit, hogy amit eddig észleltek problémát a személy-, és vagyonbiztonsággal, jogszabályi anomáliákkal kapcsolatban, jelezzék felénk, és mi a megbeszélésig összegyűjtük, csoportokba rendezzü. K á l m á n András térségfejlesztő menedzser: Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a Dél- Békési Kistérség Többcélú Társulás TÁMOP-os pályázatát a Nemzeti Erőforrás Nemzeti Ügynökség Humán Erőforrás támogatta 82 millió forinttal.ez a pályázat roma képzéssel és támogatással foglalkozik, elkészült az adminisztrációja, egyeztetni fogok az elnök úrral. S i p o s László Pénzügyi Bizottság elnöke: Javaslom, hogy a tartozásáról minden település kapjon levélben tájékoztatást, be nem fizetés esetén az inkasszó lehetősége kerüjön alkalmazásra. N y e r g e s n é Kovács Erzsébet Mezőkovácsháza Város Jegyzője: A megállapodásban célszerű lesz konkrétabban szabályozni a tagdíjak esedékességét. Az elhangzott kérést levélben fogjuk küldeni a településeknek,hogy rendezzék tartozásukat. P e l l e István polgármester: A tagdíjakat meg kell fizetni, és itt nem csak az ideiről beszélünk hanem előző éves hátralékokról is. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Ha tartozunk egy szervezethez és annak tagdíjat kell fizetni akkor azt illik befizetni. Aki egyetért kérem kézfeltartással jelezze. A Tanács 11 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 121/2010 (IX. 14.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa felhívja a Társulást alkotó önkormányzatokat, hogy a Társulási Megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségeiket folyamatosan teljesíték. A hátralékos tagdíjakat, és a belső ellenőrzési feladatellátáshoz kapcsolódó hozzájárulásokat október 15-ig teljesítsék, ellenkező esetben a Tanács él a Társulási Megállapodás VII/6. pontja szerinti inkasszó jogával. Határidő: október 15. Felelős: Simonka György elnök 13 J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Kérdezem, van-e még kérdés, bejelentés? K á l m á n András térségfejlesztő menedzser: Akinek van aláírt TIOP-os támogatási szerződése, kérem nyújtsa be október 1-ig. Vannak LHH-s programjaink is, melyeknek önerejét akár 50-75%-ban meg tudjuk pályázni. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Említetted az LHH-s programokat, azokkal mi a helyzet? Csürhés István polgármester úr megérkezett kor, jelen lévő társulási tagok száma 12 fő. 13

14 K á l m á n András térségfejlesztő menedzser: Megpályáztuk az Egészségház felújítását, de nem nyert. Utas programok megvalósítása folyamatban van. J a n c s ó Ottó elnökhelyettes: Mivel nincs több kérdés és bejelentés, így az ülést h- kor bezárom. 14 kmf. Jancsó Ottó elnökhelyettes levezető elnök Bakos István Jkv.hitelesítő Csanádi István Jkv.hitelesítő Dudaszegné dr. Lajos Tímea Jkv. vezető 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. május 27-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2015.(V.27.) számú határozata

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendeletek: Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.)

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820 19/R/2015. Jegyzőkönyv Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 4. napján 14 00 órai kezdettel a Centrál

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2010. január 20.

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2010. január 20. Lajosmizse Város Önkormányzata I/2/2/2010. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2010. január 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 1/2010. (I.20.) ÖH. A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző JEGYZŐ KÖNYV amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. november 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 30-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-4/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2013. március 28. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben