115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat"

Átírás

1 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat A Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás létrehozására vonatkozó Társulási Megállapodás jóváhagyása. A Csorba Győző Megyei Könyvtár megszüntetése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között november 6-án kelt Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodást a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal. A Közgyűlés felkéri elnökét a Társulási Megállapodás aláírására. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyszeri, Ft összegű hozzájárulást biztosít a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás évi működéséhez, a költségvetési rendeletében meghatározott általános tartaléka terhére. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Alapító Okiratát a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a jelen határozat 3. pontjában megjelölt költségvetési szerv Alapító Okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Társulási Tanácsának tagjává dr. Hargitai Jánost, a közgyűlés elnökét és dr. Bokor Béla képviselőt választja meg. Akadályoztatásuk esetén dr. Hargitai János helyettesítésére Horváth Zoltánt, a közgyűlés alelnökét, dr. Bokor Béla helyettesítésére Koltai Péter képviselőt választja meg. A Pénzügyi Bizottság tagjává Bognár Sándor és Pávkovics Gábor képviselőket választja meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csorba Győző Megyei Könyvtárat december 31. napjával jogutódlással megszünteti és a megyei közkönyvtári ellátást január 1. napjától a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás által alapítandó nyilvános könyvtár, mint jogutód intézmény működtetésével valósítja meg. 7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Csorba Győző Megyei Könyvtár elhelyezésére szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, az intézmény teljes dokumentumállományát és egyéb ingóságait a jogutód intézmény térítésmentes használatába adja, december 31-i leltár szerint, január 1. napjától. 8. A megszüntetett Csorba Győző Megyei Könyvtár vagyoni jogai és kötelezettségei, továbbá valamennyi elismert, pénzben kifejezett tartozása tekintetében jogutódja a Társulás által alapítandó nyilvános könyvtár intézmény. 9. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Csorba Győző Megyei Könyvtár december 31. napjáig vállalhat kötelezettséget. Határidő: december 31. Felelős: Kalányos Katalin igazgató

2 10. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csorba Győző Megyei Könyvtár Átalakító (megszüntető) Okiratát a jelen határozat 3. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 11. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az Átalakító (megszüntető) Okiratot a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 12. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Elnökét és Kalányos Katalint, a Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatóját, hogy a Csorba Győző Megyei Könyvtár megszüntetéséhez kapcsolódó valamennyi további intézkedést tegye meg. Határidő: december 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, Kalányos Katalin igazgató 13. A Csorba Győző Megyei Könyvtár intézmény vezetőjének magasabb vezetői megbízása december 31-i hatállyal megszűnik. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki Kalányos Katalin asszonynak az intézmény vezetőjeként végzett eredményes munkájáért. Határidő: december 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. (1) bekezdésében, 43. (1), (2) bekezdéseiben, 71. (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) aiban, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Közmtv.) 64. (1), (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a DDOP-4.1.3/A számú pályázatban és a Dél-Dunántúli Regionális Tudásközpont megvalósítása érdekében kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban foglaltakra tekintettel önkormányzati egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján társulási megállapodást kötnek, az alábbi feltételekkel: I. Általános rendelkezések 1. Jelen megállapodással a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9., adószáma: , KSH jelzőszáma: , Törzs-szám: , képviseli: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke) és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., adószáma: , KSH jelzőszáma: Törzsszám: képviseli: dr. Páva Zsolt polgármester) (a továbbiakban együtt: tagönkormányzatok) év november hó 6. napjától létrehozzák a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulást. 2. A Társulás neve: Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás (a továbbiakban: Társulás). 3. A Társulás székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. (a Baranya Megyei Önkormányzat székhelye). 4. A Társulás időtartama: a Társulás november 6. napjától határozatlan időre jön létre. 5. A Társulás ellátási területe: Baranya megye és Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe. 6. A Társulás jogállása: önálló jogi személy, önállóan működő közhatalmi költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala külön megállapodás alapján végzi, a pénzforgalmat elkülönített számlán kezeli. A külön megállapodás a Társulási Megállapodás 8. számú melléklete. 7. A Társulás irányító szervei: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése. 8. A Társulás, mint költségvetési szerv közalkalmazotti jogállású vezetőjének vezetői megbízása (vezetői megbízásának visszavonása) a Társulási Tanács hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat felette a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 9. A Társulás bélyegzője: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás körbefutó felirattal. II. A Társulásra átruházott, valamint a Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 1. A tagönkormányzatok az Ötv. 10. (2) bekezdése, valamint a Ttv a alapján a nyilvános könyvtári ellátást végző intézmény alapítási jogát (költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása) a Társulásra ruházzák.

4 2. A Társulás feladatai: - a Társulás által alapított könyvtári szolgáltatást végző intézmény fenntartása, - nyilvános könyvtári ellátás működésének és fejlesztésének biztosítása, - a könyvtárhasználat biztosításában való közreműködés, - segítségnyújtás a közkönyvtári ellátás szervezésében, - pályázatok benyújtása, - a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületének használatbavételét követően a DDOP-4.1.3/A sz. pályázat, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Tudásközpont megvalósítása érdekében kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás alapján egységes könyvtári szolgáltatás megvalósítása. 1. A Társulás szervei: - Társulási Tanács: tagjainak száma: 4 fő, III. A Társulás szervezete és működése - elnök, elnökhelyettes (a tanács tagjai sorából választja meg), - Pénzügyi Bizottság: tagjainak száma: 4 fő, feladata: a Társulás pénzügyi és gazdálkodási feladatai ellenőrzésének ellátása, - A Munkaszervezet, melynek létszámáról a Társulási Tanács dönt. 2. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 3. A Társulási Tanácsban a tagönkormányzatokat a megyei közgyűlés elnöke, illetve Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, valamint 2 fő önkormányzati képviselő képviseli. 4. A Társulási Tanács tagjai helyettesítésének rendjéről a Társulás tagjai írásban rendelkeznek. A meghatalmazás teljeskörű. 5. A Társulási Tanács gyakorolja a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott, valamint a tagönkormányzatok közgyűlései által átruházott önkormányzati feladat- és hatásköröket. 6. A Társulási Tanács kizárólagos feladatai: a) Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása, b) a tisztségviselők (elnök, elnökhelyettes), bizottságok megválasztása, c) a Társulás közalkalmazotti jogállású vezetőjének (a Munkaszervezet vezetője) vezetői megbízása, vezetői megbízásának visszavonása, d) a Társulás költségvetésének elfogadása, módosítása, a zárszámadás elfogadása, e) a Munkaszervezet létszámának meghatározása. A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

5 7. A Társulási Tanács megalakul, ha a társult közgyűlések mindegyike minősített többséggel jóváhagyta a Megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondta megalakulását, valamint megválasztotta tisztségviselőit. 8. A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza. 9. A Társulási Tanács minden tagjának 1 szavazata van. 10. A Társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli, és látja el az ülés öszszehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket. 11. A Társulási Tanács évente legalább két alkalommal ülésezik. Az ülést össze kell hívni, ha - a Társulási Tanács elnöke kezdeményezi, - a Társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára. 12. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok több mint a fele jelen van. 13. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges. 14. Minősített többség szükséges: - a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének megválasztásához, - pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges hozzájárulás meghatározásához, - a Társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához és a zárszámadás elfogadásához, - zárt ülés elrendeléséhez az Ötv. 12. (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben, - hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, kizárásról szóló döntéshez. A minősített többséghez a tagönkormányzatok által a Társulási Tanácsba delegált (megválasztott) tagok több mint felének a szavazata szükséges. 15. A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel, nyílt szavazással, tagjai sorából elnököt, elnökhelyettest választ. Az elnök és az elnökhelyettes részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot. 16. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmára az Ötv. 17. (1) bekezdése az irányadó. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyv 15 napon belül történő elkészítéséről a tanács elnöke gondoskodik. 17. A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak az általuk képviselt tagönkormányzatok közgyűléseinek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről és a Társulás tevékenységéről. 18. Az Elnök feladat- és hatásköre: a) a Társulás képviselete, b) a Társulási Tanács határozatai előkészítésének, végrehajtásának ellenőrzése,

6 c) a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése, d) a társulási hozzájárulás befizetésének, a pénzügyi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése, e) egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Társulás vezetője felett. A Társulás vezetője gondoskodik a Társulási Tanács működéséhez szükséges feltételek biztosításáról, a Munkaszervezet irányításáról. 19. A Társulás munkaszervezete ellátja a Társulás döntés előkészítési feladatait, részt vesz a Társulás által vállalt projektek menedzselésében, megvalósításának szervezésében. 20. A Társulás közalkalmazotti jogállású munkatársai, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Társulás vezetője gyakorolja. 21. A Társulás szerveinek részletes működési szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg. IV. A Társulás gazdálkodása, költségvetési felügyeletének és ellenőrzésének rendje 1. A tagönkormányzatok működési célú pénzügyi hozzájárulást biztosítanak a Társulás részére, melynek évi összegét a költségvetésükben határozzák meg. 2. A tagönkormányzatok egyszeri vagyoni hozzájárulásának mértéke önkormányzatonként Ft Ft, melyet a Társulás megalakulásától számított 30 napon belül utalnak a Társulás részére később megnyitandó bankszámlára. 3. A tagönkormányzatok működési célú pénzügyi hozzájárulásának aránya: %, melynek tárgyévi összegét a Társulási Tanács minden évben a Társulás költségvetésének keretében állapítja meg. 4. A megállapított működési célú pénzügyi hozzájárulás évi összegének átutalása a Társulási Tanács által, a költségvetés keretében elfogadott likviditási terv szerinti ütemezésben havonta, minden hónap 15. napjáig történik, a Társulás bankszámlájára. 5. A tagönkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás által alapított Intézmény működéséhez szükséges hozzájárulást együttesen biztosítják úgy, hogy az nem lehet kevesebb, mint az Intézmény tárgyévben tervezett, illetve módosított költségvetésében az átalakításban érintett Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében a Pécsi Városi Könyvtár, a Baranya Megyei Önkormányzat esetében a Csorba Győző Megyei Könyvtár jogelőd intézmények saját bevételeikkel, valamint támogatásértékű bevételeikkel és átvett pénzeszközeikkel csökkentett kiadásainak fedezete. 6. Az 5. pontban meghatározott hozzájárulás utalása 12 havi részletben, tárgyhó 5. napjáig történik azzal, hogy a tagönkormányzatok tárgyévi költségvetéseinek elfogadásáig az előző évi hozzájárulás időarányos részének átutalása történik, a tárgyévi költségvetés alapján számított korrekciót az ezt követő első utalás tartalmazza, a továbbiakban az utalás egyenlő részletekben történik, a Társulás bankszámlájára. 7. A 2., 3., 5. pontokban foglalt hozzájárulást határidőre nem teljesítő tagönkormányzattal szemben írásbeli felhívását követően az eredeti fizetési határidőt követő 30. napon a Társulás azonnali beszedési megbízás inkasszó benyújtására jogosult. A tagönkormányzatok inkasszó nyilatkozatai a Társulási Megállapodás 7. számú mellékletét képezik. 8. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

7 9. A Társulás célszerűségi, valamint pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzését a Baranya Megyei Önkormányzat az általa fenntartott intézmények ellenőrzésével azonos módon biztosítja azzal, hogy az Intézmény ellenőrzésében Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztályának egy tagja vesz részt. V. A Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátása 1. A Társulás munkaszervezetének feladatai: a) a Társulási Tanács működését érintő kérdésekben ellát szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket, segíti a döntések végrehajtását, b) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információ-gyűjtés, ügykezelés), c) megszervezi a Társulási Tanács üléseit, d) vezeti a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveit, e) figyeli a pályázati lehetőségeket, f) közreműködik, szakmai segítséget nyújt pályázati dokumentációik elkészítéséhez, g) intézi a Társulás nyertes pályázatainak adminisztrációs ügyeit, h) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal. VI. A Társulás vagyona 1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. 2. A tagönkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás fennállása alatt beszerzett ingóvagyon, tárgyi eszközök, vagyonnövekmény a tagönkormányzatok közös tulajdonát képezi. 3. A tagönkormányzatok megállapodnak arról, hogy a tulajdonukat képező alábbi ingatlanokat a Társulás által alapított és fenntartott könyvtári szolgáltatást végző Intézmény térítésmentes használatába adják, január 1. napjától határozatlan időtartamra, a vagyon rendeltetésszerű használatának biztosításával. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona: - Könyvkötészet, központi raktár (440 m2), irodahelyiségek 7621 Pécs, Király u. 9., hrsz.:17537/a/4 - Kilenc Király Gyermekkönyvtár 7621 Pécs, Király u. 9. hrsz.: 17537/A/4 Nyitnikék Gyermekkönyvtár 7633 Pécs, Bánki D. u. 2. (Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola épületében 61 m2 helyiség) hrsz.: 574/1 - Csipkefa Gyermekkönyvtár 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 10. hrsz.: 18893/21 - Pinokkió Gyermekkönyvtár 7623 Pécs, Petőfi u. 45. fsz.2. hrsz.: 4247/A/2 - Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár 7624 Pécs, Nagy J. u. 24. hrsz.: 3460/3

8 - Raktárhelyiség (120 m2) 7634 Pécs, Nagy J. u. 38. hrsz.: Kertvárosi Fiókkönyvtár 7632 Pécs, Honvéd tér 1. hrsz.: Batthyány Utcai Fiókkönyvtár 7622 Pécs, Batthyány u (Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Kollégium könyvtárhelyiségének földszinti része, 120 m2) hrsz.: Baranya Megyei Önkormányzat tulajdona: - Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 8., hrsz: A tagönkormányzatok tudomásul veszik, hogy a Dr. Berze Nagy János Fiókkönyvtár (7632 Pécs, Júlia u. 11.) helyiségét a Kertvárosi Lakásfenntartó Szövetkezettel, az Ifjúsági Könyvtár (7622 Pécs, Nagy Lajos király u. 13.) helyiségét a Pécsi Ifjúsági Központtal megkötött bérleti szerződés, a Meszesi Fiókkönyvtár (7629 Pécs, Dobó I. u. 90.) helyiségét a Reflektor Kulturális Közhasznú Egyesülettel megkötött használati megállapodás biztosítja. 5. A tagönkormányzatok megállapodnak abban, hogy a jogutódlással megszűnt Csorba Győző Megyei Könyvtár és Pécsi Városi Könyvtár dokumentumállományát december 31-i tételes állományleltárral a Társulás által alapított és fenntartott könyvtári szolgáltatást végző Intézmény térítésmentes használatába adják. A tételes leltár jelen megállapodás 4. számú melléklete. 6. A tagönkormányzatok megállapodnak abban, hogy a jogutódlással megszűnt Csorba Győző Megyei Könyvtár és Pécsi Városi Könyvtár dokumentumállományán kívüli egyéb ingóvagyonát december 31-i tételes leltárral a Társulás által alapított és fenntartott könyvtári szolgáltatást végző Intézmény térítésmentes használatába adják. A tételes leltár jelen megállapodás 5. számú melléklete. VII. A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje A Társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratok kiadmányozási rendjét, továbbá a Társulás kötelezettségvállalásának rendjét a Társulási Tanács a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg. VIII. A Társuláshoz való csatlakozás, valamint a társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszüntetésének szabályai, az elszámolás rendje 1. A Társuláshoz később csatlakozó tag belépése időpontjától a Társulás teljes jogkörű tagjává válik, és rendelkezik a minden tagot megillető jogosítványokkal, és köteles teljesíteni a tagsággal járó kötelezettségeket. 2. Jelen Társuláshoz csatlakozni a Társulási Megállapodás aláírásával lehet, melynek előfeltétele, hogy a Társuláshoz történő csatlakozást a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületei minősített többséggel jóváhagyják. 3. A Társulási Megállapodást a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere írja alá. 4. A Társulási Megállapodás módosítását, felmondását, a Társulás megszüntetését bármely tagönkormányzat kezdeményezheti. A Társulási Megállapodást felmondani 6 hónappal korábban a következő naptári év 1. napjával lehet. A tagönkormányzatok megállapodnak abban, hogy a felmondás jogát 12 évig egyik fél sem gyakorolhatja. 5. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

9 6. Felmondás esetén a Társulásból kilépő tagnak az általa a Társulás részére szolgáltatott, a kilépésig fel nem használt hozzájáruláson felüli egyéb vagyoni hozzájárulás visszajár. 7. A Társulás megszűnésekor a tagönkormányzatok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a Társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon, amely a társulás által végzett közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során ezért a tagönkormányzatok olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik. A közös tulajdon megosztásáig, a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló részére a Társulás vagyonának ingyenes használati jogát. 8. A Társulás megszűnése esetén a Társulás köteles az általa alapított intézmény használatában lévő ingatlanokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a tulajdonos tagönkormányzat részére átadni. 9. A Társulás megszűnése esetén a Társulás köteles az általa alapított intézmény részére térítésmentes használatra átadott, a tagönkormányzatok tulajdonát képező dokumentumállományt figyelemmel a vagyonvesztésre a tulajdonos tagönkormányzat részére átadni. 10. A Társulás megszűnése esetén a Társulás köteles az általa alapított intézmény részére térítésmentes használatra átadott, a tagönkormányzatok tulajdonát képező, a dokumentumállományán kívüli egyéb ingóvagyonát figyelemmel a vagyonvesztésre a tulajdonos tagönkormányzat részére átadni. IX. Záró rendelkezések 1. A Társulás év november hó 6. napjától határozatlan időre jön létre. A Társulás, mint költségvetési szerv a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. 2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., a Közmtv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései és a Társulási Tanács által megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók. 3. A tagönkormányzatok megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáik esetére előnyben részesítik a nézeteltérések tárgyalásos úton történő rendezését. 4. A Társulási Megállapodás mellékletei: 1. számú melléklet: A Társulási Megállapodást jóváhagyó közgyűlési határozatok 2. számú melléklet: A Társulás Alapító Okirata 3. számú melléklet: A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú melléklet: Dokumentumállományra vonatkozó tételes állományleltár 5. számú melléklet: Dokumentumállományon kívüli egyéb ingóságra vonatkozó tételes állományleltár 6. számú melléklet: A tagönkormányzatok hozzájárulásának éves mértéke 7. számú melléklet: A tagönkormányzatok inkasszó nyilatkozatai

10 8. számú melléklet: A pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó külön megállapodás 5. Jelen Társulási Megállapodás annak aláírásával lép hatályba. Kelt: Pécs, november 6. Dr. Hargitai János a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város polgármestere Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Társulási Megállapodás -t a 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 514/2009. ( ) sz. határozatával fogadta el.

11 A Társulási Megállapodás 7. számú melléklete Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás alkalmazására Alulírottak a Baranya Megyei Önkormányzat (székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9.) képviseletében: dr. Hargitai János mint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona mint a Baranya Megyei Önkormányzat Főjegyzője az alábbi pénzintézetnél vezetett bankszámlára vonatkozóan ezennel felhatalmazzuk a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulást, hogy a Társulási megállapodás, mint alapdokumentum szerint, a részükre nyújtott önkormányzati hozzájárulás igénybevételének feltételéül vállalt kötelezettségünk megszegése, vagy nem teljesítése miatt a banknál vezetett.. számú számla javára azonnali beszedési megbízás alkalmazásával érvényesítse. Számlatulajdonos megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat Számlatulajdonos székhelye: Pécs Felhatalmazással érintett bankszámlák száma: Kijelentjük, hogy más pénzintézetnél (banknál) nem rendelkezünk bankszámlával és egyúttal vállaljuk, hogy a felsorolt bankszámla megszüntetéséről, vagy újabb bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul értesítem az Önkormányzati Minisztériumot. Kelt: Pécs, november 6. Záradék: (cégszerű) aláírás (pénzintézet megnevezése), tudomásul veszi, hogy e nyilatkozattal kiadott felhatalmazás csak az Önkormányzati Minisztérium tudtával és hozzájárulásával vonható vissza. Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott formában és módon történt, amelyért felelősséget vállalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint a kedvezményezett számlavezető pénzintézete, nyilvántartásba vettük. Kelt,., év, hó. nap pénzintézet

12 A Társulási Megállapodás 8. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás (továbbiakban: Társulás) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: vezető, másrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző között, a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. Felek megállapodnak, hogy a Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Társulás, mint előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv számára, a megállapodás elválaszthatatlan részét képező melléklet ( Pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatok megosztása ) Hivatal oszlopában jelzett pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatokat ellátja. 2. Felek az 1. pont szerinti feladatok elvégzéséért havi bruttó ,- Ft, azaz Ötvenezer forint díjazásban állapodnak meg. Ezen összeget a Társulás számla ellenében első alkalommal január 15-ig visszamenőleg is, a továbbiakban havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig köteles megfizetni. 3. Felek jelen megállapodást november 6. napjától kezdődően határozatlan időre kötik. A megállapodást bármely fél két hónapos felmondási határidővel mondhatja fel. 4. Felek az 1. pont alatti feladatmegosztás alapján a feladatellátás részletes eljárási szabályait, határidőket külön megállapodásban határozzák meg. 5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződő felek a Ptk-nak a megbízásra vonatkozó szabályait tartják irányadónak. A szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. Pécs, november. a Társulás vezetője a Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás képviseletében. megyei főjegyző a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala képviseletében

13 melléklet Pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatok megosztása Sorszám Feladatok megnevezése Társulás Hivatal által ellátott 1 Költségvetés tervezése X 2 Elemi költségvetés összeállítása(űrlapok) X 3 Előirányzat módosítás előkészítése X 4 Kötelezettségvállalás X 5 Utalványozás X 6 Ellenjegyzés X 7 Szakmai teljesítés igazolása X 8 Érvényesítés X 9 Könyvvezetés (főkönyvi, analitikus) X 10 Kötelezettségvállalás nyilvántartás X 11 Beérkező számlák rendezése, kimenő számlák elkészítése. X 12 Munkaügyi feladatok X 13 Intézménynél számfejtendő szem.jutt (IMI ) X 14 Adatszolgáltatás Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága felé X 15 Beszámolók elkészítése(éves, féléves) X Pénzügyi adatszolgáltatás (költségvetési jelentés, mérleg) 16 X 17 A gazdálkodás rendjét meghatározó szabályzatok elkészítése X - Számviteli politika* X - Eszközök és források leltározási és leltárkészítési Szabályzata* X - Selejtezési Szabályzat* X - Eszközök és források értékelési Szabályzata* X - Pénzkezelési Szabályzat* X 18 Banki átutalás X 19 Készpénz kezelés(házipénztár) X * Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala érvényes szabályzatainak kiterjesztésével

14 A 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv Neve: Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Irányító szervek neve, székhelye: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat): Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakágazat: Alaptevékenysége (szakfeladata) december 31. napjáig Alaptevékenysége (szakfeladata) január 1. napjától Illetékességi területe: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 115/2009.(XI. 6.) Kgy. határozata, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 514/2009. ( ) sz. határozata Települési és megyei könyvtári ellátás biztosítása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló a évi CXL. törvény alapján önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területe Típus szerinti besorolás: - a tevékenysége alapján: közhatalmi - a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő (a gazdasági-, pénzügyi feladatokat megbízási megállapodás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala látja el) A költségvetési szerv vezetője kine-vezésének rendje: alkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alap- vezetőt a Társulási Tanács pályázat alapján nevezi ki a közján. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglal-koztatási jogviszony: amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre nézve a Munkatörvénykönyvéről szóló XXII. törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény megbízásra és vállalkozásra vonatkozó rendelkezései az irányadók. A költségvetési szerv vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői

15 megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása) a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja. A Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a Társulás munkaszervezete látja el. A munkaszervezetben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője gyakorolja. A költségvetési szerv létrehozásának éve: Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Alapító Okiratát a 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 514/2009. ( ) sz. határozatával jóváhagyta. Az Alapító Okirat a Kincstár bejegyzésének napjától hatályos. Pécs, november 6. Dr. Hargitai János a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város polgármestere Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző Dr. Papp Judit címzetes főjegyző

16 A 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat 3. számú melléklete ÁTALAKÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv Neve: Székhelye: Az intézményirányító, -megszüntető szerv neve, címe: Csorba Győző Megyei Könyvtár 7621 Pécs, Apáca u. 8. (Pécs, hrsz.) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. A megszüntető jogszabály, határozat száma: A Csorba Győző Megyei Könyvtár (7621 Pécs, Apáca u. 8.) átalakító okiratát a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az intézmény irányítói jogkörének gyakorlója a 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozattal jóváhagyta december 31-i hatállyal a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 10.. (1) bekezdésben biztosított jogkörére tekintettel. Az átalakítás módja: A Csorba Győző Megyei Könyvtár (7621 Pécs, Apáca u. 8.) költségvetési szerv átalakítása egyesítéssel történik, azon belül is összeolvadással szűnik meg a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 11.. (1) és (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Jogutódja a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás által alapítandó, a 7621 Pécs, Apáca u. 8. szám alatti közművelődési intézmény. A megszűnés oka: A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőben ellátása: A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 12. (1) bek. d) pontja szerint: hatásvizsgálat alapján a közfeladat más módon vagy szervezetben hatékonyabban teljesíthető. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 13. (6) bekezdése szerint a megszűnő költségvetési szerv irányító szerve a megszűnés napjára vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, valamint külön jogszabályok szerinti egyéb dokumentum elkészítésére kötelezett. A megszüntetett közművelődési intézmény feladatait a jogutód intézmény látja el a megszűnés, illetve öszszeolvadás napjától, január 1-jétől. Rendelkezés a vagyoni jogok tekintetében: A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. A megszűnő intézmény székhelye szerinti ingatlant és berendezéseit a jogutód intézmény a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet tartalmazza. A vagyon felett rendelkező: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglaltak, továbbá a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Társulási Megállapodás VI. fejezet rendelkezései szerint kerültek meghatározásra a vagyon feletti jogosultságok.

17 Rendelkezés a kötelezettségek és tar-tozások megszűnő intézmény irányító szerve köteles gondoskodni. tekintetében: Hatálya: december 31. Pécs, november 6. Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szerv átalakító okiratát a 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozatával jóváhagyta december 31-i hatállyal.

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

71/2005. (VI. 16.) Kgy. határozat. A Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió létrehozásáról szóló megállapodás jóváhagyása

71/2005. (VI. 16.) Kgy. határozat. A Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió létrehozásáról szóló megállapodás jóváhagyása 71/2005. (VI. 16.) Kgy. határozat A Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió létrehozásáról szóló megállapodás jóváhagyása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya-Somogy-Tolna megyék megyei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 8. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 8. számú napirendi pontja Döntés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás módosított Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10.

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10. 186/2009. (XII. 17.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

91/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának és alapító okiratának módosítása

91/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának és alapító okiratának módosítása 91/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának és alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének Okirat száma: 44-2/2015. Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 03. napján kiadott, 46/2015. (III.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2/2010. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 16/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 30.989/2012 Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóőrs,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat Alapító okiratot módosító okirat A Dorog Város Egyesített Sportintézménye Dorog Város Képviselő-testülete által 2013. november 29. napján kiadott 150/2013.(XI.29.) sz. alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul: Melléklet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 74/2015. (VI.26.) számú határozathoz A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása az időközben bekövetkezett változások

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Civilház - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér költségvetési szerv megszüntetésére

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1001-8/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzati Társulás megszüntető okiratának

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben