115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat"

Átírás

1 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat A Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás létrehozására vonatkozó Társulási Megállapodás jóváhagyása. A Csorba Győző Megyei Könyvtár megszüntetése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között november 6-án kelt Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodást a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal. A Közgyűlés felkéri elnökét a Társulási Megállapodás aláírására. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyszeri, Ft összegű hozzájárulást biztosít a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás évi működéséhez, a költségvetési rendeletében meghatározott általános tartaléka terhére. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Alapító Okiratát a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a jelen határozat 3. pontjában megjelölt költségvetési szerv Alapító Okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Társulási Tanácsának tagjává dr. Hargitai Jánost, a közgyűlés elnökét és dr. Bokor Béla képviselőt választja meg. Akadályoztatásuk esetén dr. Hargitai János helyettesítésére Horváth Zoltánt, a közgyűlés alelnökét, dr. Bokor Béla helyettesítésére Koltai Péter képviselőt választja meg. A Pénzügyi Bizottság tagjává Bognár Sándor és Pávkovics Gábor képviselőket választja meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csorba Győző Megyei Könyvtárat december 31. napjával jogutódlással megszünteti és a megyei közkönyvtári ellátást január 1. napjától a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás által alapítandó nyilvános könyvtár, mint jogutód intézmény működtetésével valósítja meg. 7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Csorba Győző Megyei Könyvtár elhelyezésére szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, az intézmény teljes dokumentumállományát és egyéb ingóságait a jogutód intézmény térítésmentes használatába adja, december 31-i leltár szerint, január 1. napjától. 8. A megszüntetett Csorba Győző Megyei Könyvtár vagyoni jogai és kötelezettségei, továbbá valamennyi elismert, pénzben kifejezett tartozása tekintetében jogutódja a Társulás által alapítandó nyilvános könyvtár intézmény. 9. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Csorba Győző Megyei Könyvtár december 31. napjáig vállalhat kötelezettséget. Határidő: december 31. Felelős: Kalányos Katalin igazgató

2 10. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csorba Győző Megyei Könyvtár Átalakító (megszüntető) Okiratát a jelen határozat 3. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 11. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az Átalakító (megszüntető) Okiratot a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 12. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Elnökét és Kalányos Katalint, a Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatóját, hogy a Csorba Győző Megyei Könyvtár megszüntetéséhez kapcsolódó valamennyi további intézkedést tegye meg. Határidő: december 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, Kalányos Katalin igazgató 13. A Csorba Győző Megyei Könyvtár intézmény vezetőjének magasabb vezetői megbízása december 31-i hatállyal megszűnik. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki Kalányos Katalin asszonynak az intézmény vezetőjeként végzett eredményes munkájáért. Határidő: december 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

3 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. (1) bekezdésében, 43. (1), (2) bekezdéseiben, 71. (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) aiban, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Közmtv.) 64. (1), (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a DDOP-4.1.3/A számú pályázatban és a Dél-Dunántúli Regionális Tudásközpont megvalósítása érdekében kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban foglaltakra tekintettel önkormányzati egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján társulási megállapodást kötnek, az alábbi feltételekkel: I. Általános rendelkezések 1. Jelen megállapodással a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9., adószáma: , KSH jelzőszáma: , Törzs-szám: , képviseli: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke) és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., adószáma: , KSH jelzőszáma: Törzsszám: képviseli: dr. Páva Zsolt polgármester) (a továbbiakban együtt: tagönkormányzatok) év november hó 6. napjától létrehozzák a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulást. 2. A Társulás neve: Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás (a továbbiakban: Társulás). 3. A Társulás székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. (a Baranya Megyei Önkormányzat székhelye). 4. A Társulás időtartama: a Társulás november 6. napjától határozatlan időre jön létre. 5. A Társulás ellátási területe: Baranya megye és Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe. 6. A Társulás jogállása: önálló jogi személy, önállóan működő közhatalmi költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala külön megállapodás alapján végzi, a pénzforgalmat elkülönített számlán kezeli. A külön megállapodás a Társulási Megállapodás 8. számú melléklete. 7. A Társulás irányító szervei: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése. 8. A Társulás, mint költségvetési szerv közalkalmazotti jogállású vezetőjének vezetői megbízása (vezetői megbízásának visszavonása) a Társulási Tanács hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat felette a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 9. A Társulás bélyegzője: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás körbefutó felirattal. II. A Társulásra átruházott, valamint a Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 1. A tagönkormányzatok az Ötv. 10. (2) bekezdése, valamint a Ttv a alapján a nyilvános könyvtári ellátást végző intézmény alapítási jogát (költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása) a Társulásra ruházzák.

4 2. A Társulás feladatai: - a Társulás által alapított könyvtári szolgáltatást végző intézmény fenntartása, - nyilvános könyvtári ellátás működésének és fejlesztésének biztosítása, - a könyvtárhasználat biztosításában való közreműködés, - segítségnyújtás a közkönyvtári ellátás szervezésében, - pályázatok benyújtása, - a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületének használatbavételét követően a DDOP-4.1.3/A sz. pályázat, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Tudásközpont megvalósítása érdekében kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás alapján egységes könyvtári szolgáltatás megvalósítása. 1. A Társulás szervei: - Társulási Tanács: tagjainak száma: 4 fő, III. A Társulás szervezete és működése - elnök, elnökhelyettes (a tanács tagjai sorából választja meg), - Pénzügyi Bizottság: tagjainak száma: 4 fő, feladata: a Társulás pénzügyi és gazdálkodási feladatai ellenőrzésének ellátása, - A Munkaszervezet, melynek létszámáról a Társulási Tanács dönt. 2. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 3. A Társulási Tanácsban a tagönkormányzatokat a megyei közgyűlés elnöke, illetve Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, valamint 2 fő önkormányzati képviselő képviseli. 4. A Társulási Tanács tagjai helyettesítésének rendjéről a Társulás tagjai írásban rendelkeznek. A meghatalmazás teljeskörű. 5. A Társulási Tanács gyakorolja a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott, valamint a tagönkormányzatok közgyűlései által átruházott önkormányzati feladat- és hatásköröket. 6. A Társulási Tanács kizárólagos feladatai: a) Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása, b) a tisztségviselők (elnök, elnökhelyettes), bizottságok megválasztása, c) a Társulás közalkalmazotti jogállású vezetőjének (a Munkaszervezet vezetője) vezetői megbízása, vezetői megbízásának visszavonása, d) a Társulás költségvetésének elfogadása, módosítása, a zárszámadás elfogadása, e) a Munkaszervezet létszámának meghatározása. A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

5 7. A Társulási Tanács megalakul, ha a társult közgyűlések mindegyike minősített többséggel jóváhagyta a Megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondta megalakulását, valamint megválasztotta tisztségviselőit. 8. A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza. 9. A Társulási Tanács minden tagjának 1 szavazata van. 10. A Társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli, és látja el az ülés öszszehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket. 11. A Társulási Tanács évente legalább két alkalommal ülésezik. Az ülést össze kell hívni, ha - a Társulási Tanács elnöke kezdeményezi, - a Társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára. 12. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok több mint a fele jelen van. 13. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges. 14. Minősített többség szükséges: - a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének megválasztásához, - pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges hozzájárulás meghatározásához, - a Társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához és a zárszámadás elfogadásához, - zárt ülés elrendeléséhez az Ötv. 12. (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben, - hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, kizárásról szóló döntéshez. A minősített többséghez a tagönkormányzatok által a Társulási Tanácsba delegált (megválasztott) tagok több mint felének a szavazata szükséges. 15. A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel, nyílt szavazással, tagjai sorából elnököt, elnökhelyettest választ. Az elnök és az elnökhelyettes részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot. 16. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmára az Ötv. 17. (1) bekezdése az irányadó. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyv 15 napon belül történő elkészítéséről a tanács elnöke gondoskodik. 17. A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak az általuk képviselt tagönkormányzatok közgyűléseinek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről és a Társulás tevékenységéről. 18. Az Elnök feladat- és hatásköre: a) a Társulás képviselete, b) a Társulási Tanács határozatai előkészítésének, végrehajtásának ellenőrzése,

6 c) a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése, d) a társulási hozzájárulás befizetésének, a pénzügyi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése, e) egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Társulás vezetője felett. A Társulás vezetője gondoskodik a Társulási Tanács működéséhez szükséges feltételek biztosításáról, a Munkaszervezet irányításáról. 19. A Társulás munkaszervezete ellátja a Társulás döntés előkészítési feladatait, részt vesz a Társulás által vállalt projektek menedzselésében, megvalósításának szervezésében. 20. A Társulás közalkalmazotti jogállású munkatársai, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Társulás vezetője gyakorolja. 21. A Társulás szerveinek részletes működési szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg. IV. A Társulás gazdálkodása, költségvetési felügyeletének és ellenőrzésének rendje 1. A tagönkormányzatok működési célú pénzügyi hozzájárulást biztosítanak a Társulás részére, melynek évi összegét a költségvetésükben határozzák meg. 2. A tagönkormányzatok egyszeri vagyoni hozzájárulásának mértéke önkormányzatonként Ft Ft, melyet a Társulás megalakulásától számított 30 napon belül utalnak a Társulás részére később megnyitandó bankszámlára. 3. A tagönkormányzatok működési célú pénzügyi hozzájárulásának aránya: %, melynek tárgyévi összegét a Társulási Tanács minden évben a Társulás költségvetésének keretében állapítja meg. 4. A megállapított működési célú pénzügyi hozzájárulás évi összegének átutalása a Társulási Tanács által, a költségvetés keretében elfogadott likviditási terv szerinti ütemezésben havonta, minden hónap 15. napjáig történik, a Társulás bankszámlájára. 5. A tagönkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás által alapított Intézmény működéséhez szükséges hozzájárulást együttesen biztosítják úgy, hogy az nem lehet kevesebb, mint az Intézmény tárgyévben tervezett, illetve módosított költségvetésében az átalakításban érintett Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében a Pécsi Városi Könyvtár, a Baranya Megyei Önkormányzat esetében a Csorba Győző Megyei Könyvtár jogelőd intézmények saját bevételeikkel, valamint támogatásértékű bevételeikkel és átvett pénzeszközeikkel csökkentett kiadásainak fedezete. 6. Az 5. pontban meghatározott hozzájárulás utalása 12 havi részletben, tárgyhó 5. napjáig történik azzal, hogy a tagönkormányzatok tárgyévi költségvetéseinek elfogadásáig az előző évi hozzájárulás időarányos részének átutalása történik, a tárgyévi költségvetés alapján számított korrekciót az ezt követő első utalás tartalmazza, a továbbiakban az utalás egyenlő részletekben történik, a Társulás bankszámlájára. 7. A 2., 3., 5. pontokban foglalt hozzájárulást határidőre nem teljesítő tagönkormányzattal szemben írásbeli felhívását követően az eredeti fizetési határidőt követő 30. napon a Társulás azonnali beszedési megbízás inkasszó benyújtására jogosult. A tagönkormányzatok inkasszó nyilatkozatai a Társulási Megállapodás 7. számú mellékletét képezik. 8. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

7 9. A Társulás célszerűségi, valamint pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzését a Baranya Megyei Önkormányzat az általa fenntartott intézmények ellenőrzésével azonos módon biztosítja azzal, hogy az Intézmény ellenőrzésében Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztályának egy tagja vesz részt. V. A Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátása 1. A Társulás munkaszervezetének feladatai: a) a Társulási Tanács működését érintő kérdésekben ellát szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket, segíti a döntések végrehajtását, b) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információ-gyűjtés, ügykezelés), c) megszervezi a Társulási Tanács üléseit, d) vezeti a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveit, e) figyeli a pályázati lehetőségeket, f) közreműködik, szakmai segítséget nyújt pályázati dokumentációik elkészítéséhez, g) intézi a Társulás nyertes pályázatainak adminisztrációs ügyeit, h) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal. VI. A Társulás vagyona 1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. 2. A tagönkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás fennállása alatt beszerzett ingóvagyon, tárgyi eszközök, vagyonnövekmény a tagönkormányzatok közös tulajdonát képezi. 3. A tagönkormányzatok megállapodnak arról, hogy a tulajdonukat képező alábbi ingatlanokat a Társulás által alapított és fenntartott könyvtári szolgáltatást végző Intézmény térítésmentes használatába adják, január 1. napjától határozatlan időtartamra, a vagyon rendeltetésszerű használatának biztosításával. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona: - Könyvkötészet, központi raktár (440 m2), irodahelyiségek 7621 Pécs, Király u. 9., hrsz.:17537/a/4 - Kilenc Király Gyermekkönyvtár 7621 Pécs, Király u. 9. hrsz.: 17537/A/4 Nyitnikék Gyermekkönyvtár 7633 Pécs, Bánki D. u. 2. (Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola épületében 61 m2 helyiség) hrsz.: 574/1 - Csipkefa Gyermekkönyvtár 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 10. hrsz.: 18893/21 - Pinokkió Gyermekkönyvtár 7623 Pécs, Petőfi u. 45. fsz.2. hrsz.: 4247/A/2 - Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár 7624 Pécs, Nagy J. u. 24. hrsz.: 3460/3

8 - Raktárhelyiség (120 m2) 7634 Pécs, Nagy J. u. 38. hrsz.: Kertvárosi Fiókkönyvtár 7632 Pécs, Honvéd tér 1. hrsz.: Batthyány Utcai Fiókkönyvtár 7622 Pécs, Batthyány u (Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Kollégium könyvtárhelyiségének földszinti része, 120 m2) hrsz.: Baranya Megyei Önkormányzat tulajdona: - Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 8., hrsz: A tagönkormányzatok tudomásul veszik, hogy a Dr. Berze Nagy János Fiókkönyvtár (7632 Pécs, Júlia u. 11.) helyiségét a Kertvárosi Lakásfenntartó Szövetkezettel, az Ifjúsági Könyvtár (7622 Pécs, Nagy Lajos király u. 13.) helyiségét a Pécsi Ifjúsági Központtal megkötött bérleti szerződés, a Meszesi Fiókkönyvtár (7629 Pécs, Dobó I. u. 90.) helyiségét a Reflektor Kulturális Közhasznú Egyesülettel megkötött használati megállapodás biztosítja. 5. A tagönkormányzatok megállapodnak abban, hogy a jogutódlással megszűnt Csorba Győző Megyei Könyvtár és Pécsi Városi Könyvtár dokumentumállományát december 31-i tételes állományleltárral a Társulás által alapított és fenntartott könyvtári szolgáltatást végző Intézmény térítésmentes használatába adják. A tételes leltár jelen megállapodás 4. számú melléklete. 6. A tagönkormányzatok megállapodnak abban, hogy a jogutódlással megszűnt Csorba Győző Megyei Könyvtár és Pécsi Városi Könyvtár dokumentumállományán kívüli egyéb ingóvagyonát december 31-i tételes leltárral a Társulás által alapított és fenntartott könyvtári szolgáltatást végző Intézmény térítésmentes használatába adják. A tételes leltár jelen megállapodás 5. számú melléklete. VII. A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje A Társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratok kiadmányozási rendjét, továbbá a Társulás kötelezettségvállalásának rendjét a Társulási Tanács a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg. VIII. A Társuláshoz való csatlakozás, valamint a társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszüntetésének szabályai, az elszámolás rendje 1. A Társuláshoz később csatlakozó tag belépése időpontjától a Társulás teljes jogkörű tagjává válik, és rendelkezik a minden tagot megillető jogosítványokkal, és köteles teljesíteni a tagsággal járó kötelezettségeket. 2. Jelen Társuláshoz csatlakozni a Társulási Megállapodás aláírásával lehet, melynek előfeltétele, hogy a Társuláshoz történő csatlakozást a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületei minősített többséggel jóváhagyják. 3. A Társulási Megállapodást a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere írja alá. 4. A Társulási Megállapodás módosítását, felmondását, a Társulás megszüntetését bármely tagönkormányzat kezdeményezheti. A Társulási Megállapodást felmondani 6 hónappal korábban a következő naptári év 1. napjával lehet. A tagönkormányzatok megállapodnak abban, hogy a felmondás jogát 12 évig egyik fél sem gyakorolhatja. 5. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

9 6. Felmondás esetén a Társulásból kilépő tagnak az általa a Társulás részére szolgáltatott, a kilépésig fel nem használt hozzájáruláson felüli egyéb vagyoni hozzájárulás visszajár. 7. A Társulás megszűnésekor a tagönkormányzatok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a Társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon, amely a társulás által végzett közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során ezért a tagönkormányzatok olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik. A közös tulajdon megosztásáig, a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló részére a Társulás vagyonának ingyenes használati jogát. 8. A Társulás megszűnése esetén a Társulás köteles az általa alapított intézmény használatában lévő ingatlanokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a tulajdonos tagönkormányzat részére átadni. 9. A Társulás megszűnése esetén a Társulás köteles az általa alapított intézmény részére térítésmentes használatra átadott, a tagönkormányzatok tulajdonát képező dokumentumállományt figyelemmel a vagyonvesztésre a tulajdonos tagönkormányzat részére átadni. 10. A Társulás megszűnése esetén a Társulás köteles az általa alapított intézmény részére térítésmentes használatra átadott, a tagönkormányzatok tulajdonát képező, a dokumentumállományán kívüli egyéb ingóvagyonát figyelemmel a vagyonvesztésre a tulajdonos tagönkormányzat részére átadni. IX. Záró rendelkezések 1. A Társulás év november hó 6. napjától határozatlan időre jön létre. A Társulás, mint költségvetési szerv a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. 2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., a Közmtv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései és a Társulási Tanács által megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók. 3. A tagönkormányzatok megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáik esetére előnyben részesítik a nézeteltérések tárgyalásos úton történő rendezését. 4. A Társulási Megállapodás mellékletei: 1. számú melléklet: A Társulási Megállapodást jóváhagyó közgyűlési határozatok 2. számú melléklet: A Társulás Alapító Okirata 3. számú melléklet: A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú melléklet: Dokumentumállományra vonatkozó tételes állományleltár 5. számú melléklet: Dokumentumállományon kívüli egyéb ingóságra vonatkozó tételes állományleltár 6. számú melléklet: A tagönkormányzatok hozzájárulásának éves mértéke 7. számú melléklet: A tagönkormányzatok inkasszó nyilatkozatai

10 8. számú melléklet: A pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó külön megállapodás 5. Jelen Társulási Megállapodás annak aláírásával lép hatályba. Kelt: Pécs, november 6. Dr. Hargitai János a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város polgármestere Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Társulási Megállapodás -t a 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 514/2009. ( ) sz. határozatával fogadta el.

11 A Társulási Megállapodás 7. számú melléklete Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás alkalmazására Alulírottak a Baranya Megyei Önkormányzat (székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9.) képviseletében: dr. Hargitai János mint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona mint a Baranya Megyei Önkormányzat Főjegyzője az alábbi pénzintézetnél vezetett bankszámlára vonatkozóan ezennel felhatalmazzuk a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulást, hogy a Társulási megállapodás, mint alapdokumentum szerint, a részükre nyújtott önkormányzati hozzájárulás igénybevételének feltételéül vállalt kötelezettségünk megszegése, vagy nem teljesítése miatt a banknál vezetett.. számú számla javára azonnali beszedési megbízás alkalmazásával érvényesítse. Számlatulajdonos megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat Számlatulajdonos székhelye: Pécs Felhatalmazással érintett bankszámlák száma: Kijelentjük, hogy más pénzintézetnél (banknál) nem rendelkezünk bankszámlával és egyúttal vállaljuk, hogy a felsorolt bankszámla megszüntetéséről, vagy újabb bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul értesítem az Önkormányzati Minisztériumot. Kelt: Pécs, november 6. Záradék: (cégszerű) aláírás (pénzintézet megnevezése), tudomásul veszi, hogy e nyilatkozattal kiadott felhatalmazás csak az Önkormányzati Minisztérium tudtával és hozzájárulásával vonható vissza. Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott formában és módon történt, amelyért felelősséget vállalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint a kedvezményezett számlavezető pénzintézete, nyilvántartásba vettük. Kelt,., év, hó. nap pénzintézet

12 A Társulási Megállapodás 8. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás (továbbiakban: Társulás) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: vezető, másrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző között, a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. Felek megállapodnak, hogy a Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Társulás, mint előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv számára, a megállapodás elválaszthatatlan részét képező melléklet ( Pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatok megosztása ) Hivatal oszlopában jelzett pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatokat ellátja. 2. Felek az 1. pont szerinti feladatok elvégzéséért havi bruttó ,- Ft, azaz Ötvenezer forint díjazásban állapodnak meg. Ezen összeget a Társulás számla ellenében első alkalommal január 15-ig visszamenőleg is, a továbbiakban havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig köteles megfizetni. 3. Felek jelen megállapodást november 6. napjától kezdődően határozatlan időre kötik. A megállapodást bármely fél két hónapos felmondási határidővel mondhatja fel. 4. Felek az 1. pont alatti feladatmegosztás alapján a feladatellátás részletes eljárási szabályait, határidőket külön megállapodásban határozzák meg. 5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződő felek a Ptk-nak a megbízásra vonatkozó szabályait tartják irányadónak. A szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. Pécs, november. a Társulás vezetője a Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás képviseletében. megyei főjegyző a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala képviseletében

13 melléklet Pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatok megosztása Sorszám Feladatok megnevezése Társulás Hivatal által ellátott 1 Költségvetés tervezése X 2 Elemi költségvetés összeállítása(űrlapok) X 3 Előirányzat módosítás előkészítése X 4 Kötelezettségvállalás X 5 Utalványozás X 6 Ellenjegyzés X 7 Szakmai teljesítés igazolása X 8 Érvényesítés X 9 Könyvvezetés (főkönyvi, analitikus) X 10 Kötelezettségvállalás nyilvántartás X 11 Beérkező számlák rendezése, kimenő számlák elkészítése. X 12 Munkaügyi feladatok X 13 Intézménynél számfejtendő szem.jutt (IMI ) X 14 Adatszolgáltatás Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága felé X 15 Beszámolók elkészítése(éves, féléves) X Pénzügyi adatszolgáltatás (költségvetési jelentés, mérleg) 16 X 17 A gazdálkodás rendjét meghatározó szabályzatok elkészítése X - Számviteli politika* X - Eszközök és források leltározási és leltárkészítési Szabályzata* X - Selejtezési Szabályzat* X - Eszközök és források értékelési Szabályzata* X - Pénzkezelési Szabályzat* X 18 Banki átutalás X 19 Készpénz kezelés(házipénztár) X * Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala érvényes szabályzatainak kiterjesztésével

14 A 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv Neve: Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Irányító szervek neve, székhelye: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat): Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakágazat: Alaptevékenysége (szakfeladata) december 31. napjáig Alaptevékenysége (szakfeladata) január 1. napjától Illetékességi területe: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 115/2009.(XI. 6.) Kgy. határozata, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 514/2009. ( ) sz. határozata Települési és megyei könyvtári ellátás biztosítása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló a évi CXL. törvény alapján önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területe Típus szerinti besorolás: - a tevékenysége alapján: közhatalmi - a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő (a gazdasági-, pénzügyi feladatokat megbízási megállapodás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala látja el) A költségvetési szerv vezetője kine-vezésének rendje: alkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alap- vezetőt a Társulási Tanács pályázat alapján nevezi ki a közján. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglal-koztatási jogviszony: amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre nézve a Munkatörvénykönyvéről szóló XXII. törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény megbízásra és vállalkozásra vonatkozó rendelkezései az irányadók. A költségvetési szerv vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

2010. március 5. 3. szám. Tartalomjegyzék. 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK

2010. március 5. 3. szám. Tartalomjegyzék. 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK 2010. március 5. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK 16/2010. (III. 3.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Derecske-Létavértes kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosításáról Az előterjesztés száma: 92/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az Első

Részletesebben

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 257/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.08.09-i ülésére Tárgy: nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

Részletesebben

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR ÉS KOZÁRMISLENY SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, A TOVÁBBIAKBAN KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR, KOZÁRMISLENY ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSITÁRSULÁS

Részletesebben

KIVONAT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA

KIVONAT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA KIVONAT Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. január 20-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2005. (01.20.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 108/2008.

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

módosítva és egységes szerkezetbe foglalva

módosítva és egységes szerkezetbe foglalva Dél-Balatoni REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA módosítva és egységes szerkezetbe foglalva -1- Az alábbiakban felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. február 11-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1-4. c.) határozatai: 9-12. d.) rendelete: -. /2015. T Á R G Y S O R O

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben