JEGYZİKÖNYV. amely készült a Magyar Sportturisztikai Szövetség rendkívüli közgyőlésén. A rendkívüli közgyőlés idıpontja: október 19., 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. amely készült a Magyar Sportturisztikai Szövetség rendkívüli közgyőlésén. A rendkívüli közgyőlés idıpontja: 2008. október 19., 10."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV amely készült a Magyar Sportturisztikai Szövetség rendkívüli közgyőlésén. A rendkívüli közgyőlés idıpontja: október 19., óra A közgyőlés helyszíne: 1024 Budapest Lövıház u. 39., III. em sz. tárgyaló Jelen vannak: az aktuális Jelenléti ív szerint. Tóth László elnök órakor köszönti a rendkívüli közgyőlésen megjelenteket és tájékoztatja ıket arról, hogy a mai rendkívüli közgyőlésre az Alapszabály (a továbbiakban: ASZ.) 24. -ában foglaltak szerint, a szeptember 24-i elnökségi ülés határozata alapján került sor (a meghívót lásd a. sz. mellékletben). Ezt követıen kezdeményezi a határozatképesség megállapítását. Vass Éva gazdasági vezetı tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy a hatályos nyilvántartás szerint a MSTSZnek jelenleg 16 rendes tag tagszervezete van, társult tag tagszervezete pedig nincs. A rendes tagok közül a közgyőlésen 8 tagszervezet képviselteti magát. A képviselet megfelel az ASZ. 23. elıírásainak (5 egyesületi vezetı és 3 szabályszerő meghatalmazott van jelen), a meghatalmazottak közülük Benyovszky Gábor, a balatonlellei székhelyő Híradástechnika Vitorlásklub részérıl a évre tartós meghatalmazással rendelkezik. Jelzi továbbá, hogy az ASZ ának elıírásai szerint a képviselık 1-1 szavazattal bírnak. Tóth László elnök megállapítja, hogy a 8 szavazati szám nem éri el a határozatképességhez szükséges 9 szavazati számot, ezért a rendkívüli közgyőlést a megismételt közgyőlés idıpontjáig berekeszti. Egyben tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy a megismételt rendkívüli közgyőlés az ASZ ában foglaltaknak megfelelıen, a közgyőlési meghívóban jelzettek szerint a jelenlévık számára tekintet nélkül határozatképes. Tóth László elnök, a rendkívüli közgyőlés összehívását kezdeményezı elnökségi meghívóban foglalt megismételt rendkívüli közgyőlés megkezdésének idıpontjában, október 19-én órakor a megismételt rendkívüli közgyőlést megnyitja. Napirend elıtt: I. Szavazás a közgyőlés tisztségviselıire Levezetı elnök: Bánhidi Attila Jegyzıkönyvvezetı: Toplak József Jegyzıkönyv-hitelesítı1: Benyovszky Gábor

2 2 Jegyzıkönyv-hitelesítı2: Mészáros György Szavazatszámláló1: Pecze Éva Szavazatszámláló2: Vass Éva II. Szavazatszám megállapítása Bánhidi Attila levezetı elnök megállapítja, hogy óra óta újabb tagszervezeti képviselı nem érkezett, így az összes szavazati szám: 8. Napirend elıtt Nád Béla észrevételezi, hogy a meghívóban jelzett 7. és 8. napirendi pontok, a versenyrendszer átalakítása, valamint a évi költségvetés elfogadása tárgyában elızetes írásos elıterjesztések nem készültek, ezért ezen tárgykörök megalapozatlansága miatt napirendrıl való levételüket, továbbá a MSTSZ jövıjérıl szóló vita és a profil szerinti szétválasztásról szóló határozathozatal helyes sorrendjének megállapítását kezdeményezi. Javasolja továbbá a profilszétválasztásra vonatkozó napirend meghívóban foglaltakénál szőkebb, reális tartalmú megállapítását, különös tekintettel az elızetesen informálisan kialakult konszenzusos álláspontra. Fentiekre tekintettel a megismételt rendkívüli közgyőlés (a továbbiakban: közgyőlés) egyhangúlag elfogadja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását. Napirend: 1. Elnökségi beszámoló a április 13-i közgyőlés óta eltelt idıszakról 2. Gazdálkodási beszámoló a I.-III. negyedévekrıl 3. Az Ellenırzı Bizottság beszámolója a I.-III. negyedévekrıl 4. Vita a MSTSZ jövıbeni mőködésérıl 5. Határozat a MSTSZ versenysport (sportági szakszövetségi) és szabadidısport profil szerinti szétválasztásáról 5/a. A szabadidısport-profil önálló jogi személyként történı kiválása 5/b. Határozat a jogutódlásról 5/c. Határozat a vagyoni kérdésekrıl 5/d. Alapszabály-módosítás 6. Személyi kérdések A levezetı elnök végezetül javasolja, hogy a közgyőlés az 1-3. napirendi elıadókat folytatólagosan hallgassa meg, majd ezek után kerüljön sor az 1-3. napirendi pontokban elhangzottak együttes vitájára, végül egyenként döntsön az egyes napirendi kérdésekben. A közgyőlés az 1-3. napirendi pontok lebonyolítására vonatkozó technikai javaslatot egyhangúlag elfogadja.

3 3 1. Elnökségi beszámoló a április 13-i közgyőlés óta eltelt idıszakról Tóth László elnök elöljáróban leszögezi, hogy a MSTSZ a körülményekhez képest rendezett féléves tevékenységet tudhat maga mögött. A április 13-i közgyőlés iratai benyújtásra kerültek, azok jogerıre emelkedtek. Az iratok alapján július 1-jétıl megnyílt a társult tagi jogi státusz. Az elnökség a tavaszi idıszakban rendszeresen ülésezett. A nyári hónapokban az elnökség sajnálatos személyi okokból határozatképtelen volt, így az ülések megbeszélés-jelleggel folytak, határozatok nem születtek. A szeptember 24-én és folytatólagosan október 7-én tartott ülés azonban már ismét határozatképes volt. Az elnökség által hozott határozatok helyben megtekinthetıek. Az elnök a MSTSZ szakmai tevékenységét illetıen örömmel nyugtázza, hogy a sportági szakszövetségi feladatok, így kiemelten a Nemzeti Bajnokság versenyeinek lebonyolítása és az eredmények regisztrálása rendben zajlik, azzal kapcsolatos óvás, panasz, észrevétel nem érkezett. A turisztikai tevékenységek körében kiemeli, hogy a turizmusról szóló, T/5655 számú törvényjavaslat elıkészítése során a megbízott fıtitkárral együtt számos érdemi változtatást sikerült elérniük, ennek eredményeként a törvényjavaslat ma a természetjárásra, a non-profit turisztikai tevékenységekre is tekintettel van. Igen jelentısek a turista útvonalakra, a turistatérképekre, a túravezetıi szolgáltatásra és a non-profit szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó szakaszok. A turizmusról szóló törvény felhatalmazó rendelkezéseinek szakmai tartalommal való megtöltésében, továbbá a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Intézkedési Terve alapján készülı Ifjúsági Turisztikai Fejlesztési Koncepció véleményezésében a MSTSZ-nek is tevékeny szerepe lehet a közeljövıben. Több, mint fél éve a MSTSZ általi átvételre vár az Északi Zöld regionális túraútvonal, amelynek felújításához és a túramozgalom mőködtetéséhez az illetékes tárca anyagi támogatást is nyújtana. Az elnök tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az áprilisi közgyőléshez képest a MSTSZ gazdálkodásában jelentıs elırelépés nem történt. Sikeres volt a NCA mőködési pályázat, ezen 180 ezer forint támogatást sikerült elnyerni, a szerzıdéskötés az ESZA Kht.-val, mint pályázatkezelıvel megtörtént. A kifizetést azonban visszatartották, mert egy korábbi NCA-pályázatnál a kiíró részletekben történı vissszafizetési kötelezettséget írt elı. Ennek összege megközelíti az idén elnyert támogatás összegét. A GYIA javára visszafizetésre került forint, miután az internet-szolgáltatási pályázat elszámolása során az azt fizikailag lehetıvé tevı eszköz elszámolását nem fogadták el. A fenti két pályázattal kapcsolatos inkasszó miatt a MSTSZ korábban, közgyőlési határozat alapján felmondott OTP-számláját sem sikerült megszüntetni. A Magyar Telekom pedig nem akarja elismerni a szeptemberében, a székhely elhagyása elıtt, hangrögzítés útján történt telefonvonal-lemondást, így ez a kérdés is további ügyintézést igényel. A NUSI-nak a MSTSZ Kisstadionban fennállott korábbi helyiségbérletével kapcsolatos ismételt felszólításai ügyében az elnök a közelmúltban megkereste az Önkormányzati Minisztérium vezetését és szóbeli ígéretet kapott arra, hogy a rendezésben segítséget nyújtanak. Sajnálatos tény, hogy a Kisstadion helyiségbérletével kapcsolatos, elmúlt években történt szerzıdésmódosítások a szolgáltató egyoldalú diktátumaként álltak elı, miközben a szolgáltatási viszonyok nem javultak, inkább romlottak. Bíztató jel, hogy a problémát jól ismeri a NUSI korábbi fıigazgatója, akit idıközben sport szakállamtitkárrá választottak. Az elnök jelzi, hogy információi szerint jelenleg a MSTSZ a NUSI legkisebb sportági szakszövetségi adósa. A tartozást még az idén rendezni kellene, hogy a jövı évi sportági szakszövetségi költségvetési támogatásnak ne képezhesse akadályát. Ez az ígéret szerint soron kívüli egyedi támogatás, vagy az azzal ekvivalens eredményre vezetı adósságtörlés útján valósul meg. Végezetül az elnök elismeri, hogy a MSTSZ szervezési és kommunikációs feladatait a szükségesnél kevésbé hatékonyan látja el, továbbá, hogy az anyagi források szőkössége miatt a Nemzeti Bajnokság futamait anyagilag nem tudják támogatni. Ezeken a feltételeken a közeljövıben mindenképpen változtatni kell.

4 4 2. Gazdálkodási beszámoló a I.-III. negyedévekrıl Vass Éva gazdasági vezetı az elnöki beszámolóban elhangzottak kiegészítéseként rögzíti, hogy az elnökség az elızı közgyőlés óta a Raiffeisen Bankkal kötött új szerzıdést a számlavezetésre, továbbá az ESZA Kht.- vel, mint pályázatkezelıvel a évi NCA mőködési támogatásra. Az elnökség egy szerzıdés, az OTP-vel fennálló számlaszerzıdés felmondását kezdeményezte ez utóbbi a korábbi pályázati inkasszók miatt nem sikerült. A postafiók-váltás sikeres volt, az új postafiók bérleti díja az év végéig, továbbá a régi postafiók-címrıl történı átirányítás II. negyedévi díja kifizetésre került, itt az év végéig további kisösszegő kifizetés szükséges. A gazdálkodásról általánosan megállapítható, hogy az fegyelmezett, takarékos és a lehetıségekhez képest gördülékenyen zajlik. Az internet-számla havi díjfizetése és egyéb kisösszegő kifizetések (versenybíró-küldés költségei, postaköltség) rendben megtörténnek. A évi UIAA-tagdíjfizetés még rendezésre vár. Ezt követıen a gazdasági vezetı részletezi a szeptember 30-i mérlegadatokat, majd tételesen ismerteti a Mészáros György pénztárostól átvett, október között keletkezett bevételi és kiadási bizonylatok adatait. Ezekrıl megállapítja, hogy a szeptember 30-i mérlegadatokat nem módosítják érdemben. Végezetül a fentiekben ismertetett tényadatokkal a október 19-i záró mérleget elfogadásra javasolja a közgyőlésnek (lásd a. számú mellékletben). Egyúttal felhatalmazást kér a közgyőléstıl arra, hogy amennyiben a kézhez kapott utolsó bankszámla-kivonathoz képest, annak postai átfutási idejére tekintettel, a bankszámlán a mai napig újabb bevétel keletkezett, akkor azzal a október 19-i záró mérleget korrigálhassa. 3. Az Ellenırzı Bizottság beszámolója a I.-III. negyedévekrıl Jávor Zoltán ellenırzı bizottsági tag beszámol arról, hogy az elnökségi ülésekre szóló értesítéseket megkapta és azokon munkahelyi akadályoztatásai kivételével megjelent. Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az Ellenırzı Bizottság a április 13-i közgyőlés óta ülést nem tartott, mert azt a bizottság vezetıje, Czitler Sándor nem kezdeményezte. Bejelenti továbbá, hogy a MSTSZ I.-III. negyedévi mőködését lehetıségei szerint, egyszemélyben áttekintette és ennek alapján bizottsági tagként az alábbiak szerint nyilatkozik. Az elnökség mőködése szabályszerő volt, az üléseken az ASZ. szerint a feladat- és hatáskörükbe tartozó kérdéseket tárgyalták. Igyekeztek a lehetı legracionálisabb gazdálkodást folytatni, a Nemzeti Bajnoksággal kapcsolatos költségek folyamatos rendezése mellett. ASZ.-ellenes mőködést nem tapasztalt, ilyen határozatot ismeretei szerint az elnökség nem hozott. Nyáron több, egymást követı ülés is határozatképtelen volt, mert azokon sem az elnök, sem családi gyásza miatt az ügyvezetı alelnök nem jelent meg. Az elnökség által megbízott fıtitkár tevékenységét rendben lévınek találta. Sajnálatos, hogy az OTP-számlát az inkasszók miatt máig nem lehetett felmondani, így az csak veszteséget okoz. Kezdeményezi az inkasszók mielıbbi rendezését, és ha egyéb lehetıség nincs, javasolja, hogy azokat a Raiffeisennél vezetett bankszámlára írassák át. Jelzi továbbá, hogy a NCAhonlap szerint nem egy, hanem két NCA-s pályázat nincs lezárva, azt azonban nem tartja kizártnak, hogy a honlap frissítésével a NCA késik, így az egy hónapokkal elıbbi állapotot tükröz. Leszögezi, hogy a régebbrıl fennmaradt, problémás pályázati elszámolásokkal kapcsolatos ügyintézést nem állt módjában áttekinteni, az idıközben megtett lépésekrıl szóló elnökségi tájékoztatást hiányolja. Leszögezi, hogy a gazdasági vezetı iránti bizalma töretlen, azonban nem lévén gazdasági szakember, a mérlegadatokról nem tud érdemben nyilatkozni. Végezetül nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az Ellenırzı Bizottság elnöke immár egy éve folyamatosan kivonja magát vállalt feladatának ellátása alól, ami tarthatatlan, így a mai közgyőlésnek mindenképpen megoldást kell találnia a tisztség új személlyel, gazdasági végzettségő szakemberrel való betöltésére.

5 5 Ezt követıen a levezetı elnök az 1-3. pontokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket kér. Benyovszky Gábor észrevételezi, hogy márciusában az elnökválasztás az új elnökjelölt által felvázolt gazdasági rendezési elképzelések alapján, abban bízva történt meg. Kéri az elképzelések teljesülését ismertetni és az elnökség beszámolójához csatolni. Tóth László elnök összevont válaszában jelzi, hogy mindazok a MSTSZ-el szemben fennálló követelések, amelyekrıl tud, a március 11-i megválasztása elıtti idıszakban keletkeztek, illetıleg azok folyományai. A nyitott pályázati elszámolások kérdésében mind a GYIA, mind az NCA felé eljárt, tájékozódott, majd az elkészített, szabályos pályázati elszámolások beadásra kerültek. Volt, ahol respektálták a MSTSZ kérelmét, és volt, ahol erre jogszabály már nem adott lehetıséget. Utóbbi esetben az egy éven túli elszámolási késedelem miatt a visszafizetéstıl nem tudtak eltekinteni, azonban közbenjárására lehetıvé tették annak 12 havi, egyenlı részletekben történı törlesztését. Ezek a lépések a gazdasági vezetıvel egyeztetve történtek. Valamennyi irat a székhelyen hozzáférhetı, kivéve a pénzügyi iratokat, amelyek praktikus okokból a gazdasági vezetıhöz kerültek, és ott hozzáférhetıek. A levezetı elnök jelzi, hogy korábbi jogi tájékoztatás szerint minden képviselı a saját idıszakában keletkezett adósságért felelıs, de ez tekintettel a MSTSZ jogállására legfeljebb erkölcsi és legfeljebb belsı fegyelmi eljárást alapozhatna meg, ilyent azonban a MSTSZ szervei egyik elnök ellen sem indítottak. Toplak József szervezési alelnök elismeri, hogy március-szeptember hónapokra vonatkozóan már az új elnökséget terheli a helyiségbérleti adósság növekedése. Leszögezi, hogy az elnökség az újonnan választott Tóth László elnök váratlan, negyedéves kiesést okozó egészségügyi akadályoztatása ellenére minden szükséges lépést megtett a helyiségbıl való mielıbbi távozás érdekében. A 15 év alatt ott felhalmozott, mérhetetlen mennyiségő anyagot tételesen áttekintették és tematikusan feldolgozták, az idegen anyagokat szétválasztották és tulajdonosait amennyiben felkutathatóak voltak felkérték azok elszállítására. Számos anyagot selejtezni kellett, a személyes adatokat tartalmazókat pedig ledarálták. Jellemzı adat, hogy a selejtezés során a Kisstadion guruló szemetes konténereit több esetben is megtöltötték! Az erıltetett ütemő csomagolás és selejtezés szeptember végéig tartott, amikor az új székhelyre való beköltözésig, további bérletidíj-keletkezés megelızésére a teljes anyagot ideiglenes raktározási helyre kellett költöztetni. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, a levezetı elnök rátér az 1-3. napirendi pontokban külön-külön történı határozathozatalra. Határozati javaslat: A közgyőlés a április 13.-i közgyőlés óta eltelt idıszakról szóló elnökségi beszámolót elfogadja, egyúttal az elnökség ebben az idıszakban hozott határozatait jóváhagyja. elfogadta: 8 Határozati javaslat: A közgyőlés a I.-III. negyedévekrıl szóló gazdálkodási beszámolót és a október 19-i záró mérleget elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a gazdasági vezetıt arra, hogy a október 19. napjáig a bankszámlán keletkezett esetleges újabb bevétellel a záró mérleget korrigálja. elfogadta: 6 tartózkodott: 2 A levezetı elnök rögzíti, hogy a 3. napirendi pontban foglalt ellenırzı bizottsági beszámoló az Ellenırzı Bizottság ülésezése hiányában nem született meg, ezért arról határozatot hozni nem lehet. A közgyőlés jegyzıkönyvileg köszönetet mond Jávor Zoltánnak, az Ellenırzı Bizottság tagjának, a MSTSZ I-III. negyedévi idıszakban folytatott tevékenységérıl szóló tájékoztatásért.

6 6 A 4. napirendi pont elıtt Nád Béla javasolja, hogy tekintettel az elızetesen informálisan kialakult konszenzusos álláspontra, a 4. és 5. napirendi pontot a közgyőlés együttesen tárgyalja. A közgyőlés egyhangúlag elfogadja a 4-5. napirendi pontok együttes tárgyalását Vita a MSTSZ jövıbeni mőködésérıl, határozat a MSTSZ versenysport (sportági szakszövetségi) és szabadidısport profil szerinti szétválasztásáról Nád Béla, a MSTSZ korábbi elnökségi tagja, a SZTE korábbi elnöke elöljáróban leszögezi, hogy az eddig elhangzottakon mélyen megdöbbent. Nyilvánvalónak tartja, hogy a MSTSZ az ASZ. adta lehetıségek alapján két malomban ıröl. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a április 13-i közgyőlésen elfogadott ASZ.- ban, július 1-jétıl megnyílt a társult tagi státusz, amely lehetıvé teszi a MSTSZ felhigítását a versenysportban részt nem vevı, klasszikus szabadidıs (turista) irányultságú sport- és egyéb szervezetekkel. Szerencse, hogy eddig ilyen státuszú tag felvételére még nem került sor! Meglátása szerint az elnök beszámolója egyértelmően a szabadidıs vonal melletti kiállását tükrözi, lásd a turistatörvénnyel, ifjúsági turisztikai koncepcióval kapcsolatos fejtegetéseket. Árulkodó jel az is, hogy az elnök az áprilisi közgyőlés óta egyetlen Nemzeti Bajnokság-futamon sem vett részt, még látogatóként sem! Ugyanakkor a versenysport-kérdések számos ponton sürgıs döntést igényelnek, a terepfutó szakág szeretne betagozódni a MSTSZ-be, a közelmúltban többen is megkeresték a kérdésben. A sportági szakszövetségi tevékenységnek ezekre a kérdésekre, a verseny- és minısítési rendszer továbbfejlesztésére, a szakági bıvítésre kellene koncentrálnia, a vezetı tisztségviselıknek ezekben a kérdésekben kellene hallatniuk a hangjukat, nem pedig a turizmus-törvény ügyében! Egyéb sem hiányozna, mint hogy az igazolt versenyzık két Nemzeti Bajnokság-futam között vagy nota bene: helyette Északi Zöld jelzéseket pingáljanak meg bozótot irtsanak. Ezeket a kérdéseket most kell véglegesen lerendezni, és a versenyzık az egyik, a jelzésfestı túramozgalmárok pedig a másik irányban folytassák tovább áldásos tevékenységüket! Kisebb vita alakul ki a hozzászóló érdes stílusáról, azonban a jelenlévık egyetértenek abban, hogy idı van, a MSTSZ a továbbfejlıdés szempontjából jellegzetes útelágazáshoz érkezett. Tóth László elnök jelzi, hogy nem sértıdött meg az elhangzottakon, és bizalom esetén a szabadidısportprofilban látja további személyes közremőködésének lehetıségét, a versenysport-vonalat pedig vigyék tovább az arra nála hivatottabbak. A levezetı elnök tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy ha a MSTSZ versenysport (sportági szakszövetségi) és szabadidısport profil szerinti szétválasztásáról döntenek, akkor azt kellı figyelemmel és higgadtsággal, a már elért eredményeket nem veszélyeztetve, a lehetı leggyorsabban kellene megtenni. A megteendı lépéseket négy alpont együttes áttekintésével lehet teljes körően felvázolni. 5/a. A szabadidısport-profil önálló jogi személyként történı kiválása 5/b. Határozat a jogutódlásról 5/c. Határozat a vagyoni kérdésekrıl 5/d. Alapszabály-módosítás A levezetı elnök jelzi, hogy elızetesen többen is tudakozódtak a profil-szétválasztás jogi lépéseinek egyes változatairól és a beszerzett információk összefésülése alapján, csomagban a következı javaslatot teszi.

7 7 a/1.: A versenysport-profil marad birtokon belül, azaz neve, székhelye, adószáma, sportági szakszövetségi besorolása marad változatlan; a/2.: a szabadidısport-profil legalább két tagszervezet ilyen irányú lépésével kiválik a jelenlegi szövetségbıl és önálló jogi személyiségő szövetséggé alakulva viszi tovább a profilt, amely már nem sportági szakszövetségi, hanem társadalmi szervezeti besorolást és közhasznú fokozatot kap, ekkor új adószámot, stb. kell igényelni; b/1.: a kiváló profil vonatkozásában ki kell mondani a szabadidısport-vonal jogutódlását, amelynek értelemszerően ki kell terjednie a 2006 nyara óta fennálló közhasznúságra is; b/2.: a jogutódlást jelen közgyőlés akkor mondhatja ki, ha berekesztését megelızıen megtörténik az új szövetség megalakulása, ASZ.-ának elfogadása, ügyintézı és képviseleti szervének megválasztása, és mindezekrıl a közgyőlés tájékoztatása, továbbá ha az új szövetségi ASZ. megfelel a szabadidısport-profil továbbvitelére vonatkozó, lejjebb részletezendı feltételeknek; c/1.: a követelések és kötelezettségek kérdésében a profilnak megfelelı szétválasztást kell megvalósítani; c/2.: a kizárólag versenysporttal kapcsolatos követelések és kötelezettségek maradnak a versenysport profilnál, ennek megfelelıen a október 19-i záró mérleg adataira alapozottan kell elkészíteni az átalakult profilú MSTSZ október 19-i nyitó mérlegét; c/3.: a szabadidısporttal és az eddigi szövetségi mőködéssel kapcsolatos összes egyéb követelés és kötelezettség a szabadidısport-profillal az új szövetséghez kerül át, ennek megfelelıen a október 19-i záró mérleg adataira alapozottan kell elkészíteni az új szövetség október 19-i nyitó mérlegét; c/4.: a MSTSZ nevére a késıbbiekben érkezı, és a c/3. szerint a szabadidısport-profilt illetı bevételeket a MSTSZ átadja az új szövetségnek; c/5.: az új szövetség a vagyoni kérdések rendezése érdekében átmenetileg, de legalább december 31-ig a MSTSZ számlájához kapcsolódó alszámlán tartja forrásait; d/1.: a MSTSZ ASZ.-ból törlésre kerülnek a versenysporttal (sportági szakszövetségi tevékenységgel) közvetlenül össze nem függı szakfeladatok; d/2.: a MSTSZ ASZ. kiegészítésre kerül a terepfutó szakággal és az eddigi sport alelnök és turisztikai alelnök megnevezések teljesítménytúra szakági alelnök és terepfutó szakági alelnök megnevezésre változnak; d/3.: az új szövetség ASZ.-ának a jogutódlás feltételeként a MSTSZ ASZ.-ból tartalmaznia kell a 18 éves eddigi mőködés alatt ténylegesen ellátott feladatok körében a d/1. szerint törlésre kerülı valamennyi szakfeladatot; d/4.: a szakmai tevékenységet elısegítı háttérfeladatokat (pl. tanácsadás, reklám- és propaganda tevékenység, kedvezmények biztosítása, klubtevékenység, honlap mőködtetése) mind a MSTSZ, mind az új szövetség ASZ.-ai azonosan tartalmazhatják; d/5.: az eddigi jelvényt az új szövetség viszi magával, mert a Stv. biztosítja az állami címer használatát a MTSZ-nek, mint sportági szakszövetségnek; d/6.: az új szövetség neve célszerően legyen: Szabadidıs Sportturisztikai Szövetség (SZSTSZ). Megjegyzés [WG1]: Nem tudom, hogy az APEH-hoz alszámlát be lehet-e jelenteni, a bírósági érkeztetéskor lehet új számlát nyitni dec. 31. előtt is. A levezetı elnök javasolja továbbá, hogy a kölcsönös bizalom és a hatékony együttmőködés érdekében a MSTSZ és a SZSTSZ közgyőlései határozzanak úgy, hogy átmenetileg, de legalább a következı közgyőlésig az elnökségek és ellenırzı bizottságok között lehetıség szerint legyen személyi átfedés, továbbá javasolja, hogy erre az idıszakra mindkét szervezet ugyanazt a személyt kérje fel gazdasági vezetınek. Wehner Géza turisztikai alelnök, a székhelyet biztosító Ulyssys Kft. képviseletében felajánlja, hogy a Kft., mint a Millenáris Irodaház hosszú távú bérlıje átmenetileg mindkét szövetség részére biztosítja a térítésmentes székhelyhasználatot. Ez azért is célszerő megoldás, mert a postát ide hozzák a kézbesítık és az irattár is itt található, amelynek szétválasztása egyes anyagok fénymásolással történı duplikálása hosszabb idıt vesz igénybe. Jelzi, hogy javaslata elfogadása esetén soron kívül beszerzi a Millenáris Kht., mint tulajdonos

8 8 székhely-bejegyzést lehetıvé tevı (formális) hozzájárulását, így a 1024 Budapest, Lövıház u. 39. szám alatti székhelyet a SZSTSZ megalakulásakor rögzítheti ASZ.-ában. Vígh-Tarsonyi László, a Galga TE elnöke és Wehner Géza, a Szent Jakab Millenniumi Zarándok Egyesület elnöke akként nyilatkoznak, hogy a fentiekben vázolt rendezı elvekkel egyetértve, arra figyelemmel, a MSTSZ eddigi szabadidısport-profiljának önálló továbbvitele céljából egyesületeiknek szándékában áll a MSTSZ-bıl történı kiválás a mai nappal, és egyidejőleg a SZSTSZ megalakítása. A Magyarországi Kárpát Egyesületet (MKE) meghatalmazással képviselı Vámos László jelzi, hogy a MKE részérıl nyilatkozattételre nincs felhatalmazva. Azonban saját egyesülete, az eddig MSTSZ-en kívüli Pestkörnyéki Kárpát Egyesület (PKE) elnökeként, az egyesület nevében akként nyilatkozik, hogy a PKE a SZSTSZ-ben alapító tag kíván lenni. A levezetı elnök kérdést intéz a jelenlévıkhöz, hogy van-e olyan további MSTSZ-tagszervezet, amely ki akar válni. Ilyenek nem lévén, megállapítja, hogy a sportági szakszövetségi státuszhoz szükséges feltételeknek (Stv. 20. : legalább 10 tagszervezet, legalább 100 igazolt versenyzı) a MSTSZ október 19-ét követıen is megfelel. A levezetı elnök jelzi, hogy a kiválásra, az új szövetség megalakítására és annak bejelentésére a közgyőlés berekesztéséig van mód. Ezt követıen az elhangzott szándéknyilatkozatokra tekintettel javaslatot tesz a napirendi pont kérdéseiben való határozathozatalra. Felhívja a figyelmet arra, hogy a határozathozatalhoz az ASZ. 28. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kétharmados döntés szükséges, továbbá arra, hogy az 5. napirendi pont határozatai akkor lépnek életbe, ha a közgyőlés végéig az új szövetség megalakul, az ott elfogadott ASZ.-t bemutatja, és azt a közgyőlés külön határozatban tudomásul veszi. Határozati javaslat: A közgyőlés a Magyar Sportturisztikai Szövetség versenysport (sportági szakszövetségi) és szabadidısport profil szerinti szétválasztását a szabadidısport-profil önálló jogi személyként történı kiválása formájában elfogadja. elfogadta: 8 Határozati javaslat: A közgyőlés a Szabadidıs Sportturisztikai Szövetséget a Magyar Sportturisztikai Szövetség szabadidısport-profilját továbbvivı jogutódként elismeri, azzal a feltétellel, hogy a csomagban elıterjesztett feltételeknek a közgyőlés végéig történı megalakulása, és az ott elfogadott Alapszabály bemutatása által eleget tesz. elfogadta: 8 Határozati javaslat: A közgyőlés a követelések és kötelezettségek profilok szerinti szétválasztását az elıterjesztett csomagban rögzítettek szerint elfogadja. Egyúttal felkéri a gazdasági vezetıt, hogy október 19-i nappal készítse el a Magyar Sportturisztikai Szövetség és a Szabadidıs Sportturisztikai Szövetség nyitó mérlegeit. elfogadta: 8 Határozati javaslat: A közgyőlés úgy határoz, hogy az eddigi jelvényt a Szabadidıs Sportturisztikai Szövetség részére átengedi, egyidejőleg a Magyar Sportturisztikai Szövetség jelvényét a Sporttörvény 21. -a alapján az állami címer alkalmazásával állapítja meg.

9 9 elfogadta: 7 tartózkodott: 1 Határozati javaslat: A közgyőlés a Magyar Sportturisztikai Szövetség versenysport (sportági szakszövetségi) profilra szőkített és terepfutó szakággal kiegészített, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja, egyidejőleg az 1990 elıtti idıszakra vonatkozó, utódlásra történı utalást törli. elfogadta: 8 Ezt követıen a levezetı elnök az 5. napirendi pontot félbeszakítja és áttér a 6. napirendi pont tárgyalására. 6. Személyi kérdések A napirendi pont tárgyalásának kezdetén Nád Béla szót kér és a MSTSZ elnökségére és Ellenırzı Bizottságára kiterjedı, teljes tisztújítást kezdeményez. Indokai szerint az elnökségbıl mai szóbeli tájékoztatása alapján távozik az elnök, korábbi szóbeli tájékoztatása alapján, családi okokból az ügyvezetı alelnök, a két szakmai alelnöki pozíció pedig a profillal együtt megváltozik, így legfeljebb a szervezési alelnök maradhatna változatlan. Az Ellenırzı Bizottság határozatképtelensége pedig tarthatatlan, ott is csak egy tag maradhatna változatlan. Ilyen körülmények között kizárólag a teljes tisztújítást látja célravezetınek. A jelenlévık egyhangúlag elfogadják az elnökségre és az Ellenırzı Bizottságra kiterjedı teljes tisztújítás javaslatát. Ezt követıen a jelölések megejtése céljából a levezetı elnök rövid szünetet rendel el. A szünetet követıen Toplak József szervezési alelnök elıterjeszti a helyszíni jelölteket, javasolt tisztségükkel együtt. I.) MSTSZ Elnökség Elnök, képviselı: Ügyvezetı alelnök, képviselı: Teljesítménytúra szakági alelnök: Terepfutó szakági alelnök: Szervezési alelnök: II.) MSTSZ Ellenırzı Bizottság Ellenırzı bizottság elnöke: Tag: Tag: Siményi Miklós Bánhidi Attila Wehner Géza Nád Béla Vígh-Tarsonyi László Ferkó Krisztina Jávor Zoltán Kontha Gabriella A levezetı elnök kérdésére újabb személyi javaslat nem érkezik, így a jelölılistát lezártnak nyilvánítja. Kérésére minden jelölt szóban nyilatkozik arról, hogy a megválasztása esetén a tisztséget elfogadja. Bánhidi Attila és Wehner Géza jelzik, hogy a tisztséget a gördülékeny és zökkenımentes átmenet biztosítása érdekében, kifejezetten csak a következı közgyőlésig vállalják, így a következı közgyőlésen ismét kell majd személyi kérdéseket tárgyalni. Ezt követıen a levezetı elnök felkéri a szavazatszámlálókat a szavazólapok kiosztására, majd a titkos szavazást követı szavazatszámlálás, továbbá az új szövetség megalakításához szükséges idı biztosítása céljából ebédszünetet rendel el.

10 10 Az ebédszünetet követıen Vass Éva szavazatszámláló ismerteti az egyes jelöltekre leadott szavazatokat és az eredményt. I.) MSTSZ Elnökség Elnök, képviselı: Ügyvezetı alelnök, képviselı: Teljesítménytúra szakági alelnök: Terepfutó szakági alelnök: Szervezési alelnök: II.) MSTSZ Ellenırzı Bizottság Ellenırzı bizottság elnöke: Tag: Tag: Siményi Miklós 7 szavazat érvénytelen 1 szavazat Bánhidi Attila 7 szavazat érvénytelen 1 szavazat Wehner Géza 8 szavazat Nád Béla 8 szavazat Vígh-Tarsonyi László 8 szavazat Ferkó Krisztina 8 szavazat Jávor Zoltán 8 szavazat Kontha Gabriella 8 szavazat Siményi Miklós megválasztott elnök megállapítja, hogy a MSTSZ tisztújítása sikeresen megtörtént és jó munkát kíván a tisztségviselıknek. 5. Határozat a MSTSZ versenysport (sportági szakszövetségi) és szabadidısport profil szerinti szétválasztásáról (a napirendi pont folytatása) A levezetı elnök tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy az ebédszünetben a Galga TE, a Szent Jakab Millenniumi Zarándok Egyesület és a Pestkörnyéki Kárpát Egyesület kimondták a Szabadidıs Sportturisztikai Szövetség (SZSTSZ) megalakítását. Elfogadták Alapszabályát, megválasztották az elnökséget és az Ellenırzı Bizottságot. A SZSTSZ elnöke Tóth László lett. A SZSTSZ székhelye: 1024 Budapest, Lövıház u. 39. Az Alapszabály eleget tesz a MSTSZ közgyőlése által az 5. napirendi pontban meghatározottaknak. Egyúttal a SZSTSZ kérelmezi, hogy a MSTSZ a szabadidısport-profilra vonatkozó jogutódlást mondja ki, és az eddigi szövetségi jelvényt részére adja át. Ezt követıen bemutatja a SZSTSZ alakulási dokumentumait. Siményi Miklós elnök javaslatára a közgyőlés egyhangúlag életbe lépteti az 5. napirendi pontban hozott határozatokat és egyhangúlag kimondja a SZSTSZ-nek a MSTSZ szabadidısport-profiljára vonatkozó jogutódlását. A levezetı elnök a napirend zárásaként megállapítja, hogy a mai ülésnapon mindenben a jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelıen jártak el és órakor bezárja a közgyőlést. k. m. f. Toplak József jegyzıkönyvvezetı Bánhidi Attila levezetı elnök Benyovszky Gábor jegyzıkönyv-hitelesítı Mészáros György jegyzıkönyv-hitelesítı

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A DUNAFERR Sportegyesület

A DUNAFERR Sportegyesület A DUNAFERR Sportegyesület A L A P S Z A B Á L Y A mely egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza a 2010. szeptember 1.-én kelt egységes szerkezető, a küldött közgyőlés által elfogadott alapszabály módosításnak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete

Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 23. Transzplantációs és Sebészeti Klinika Nyilvántartási száma: Fıvárosi bíróság 8151 Adóigazgatási

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800-2/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület neve: Abonyi Horgász Egyesület (2) Az egyesület rövidített neve: AHOE (3) Az egyesület székhelye: 2740 Abony, Nagykırösi

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben

Jegyzıkönyv a Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítóinak 2005. november 21-ei megbeszélésérıl

Jegyzıkönyv a Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítóinak 2005. november 21-ei megbeszélésérıl Jegyzıkönyv a Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítóinak 2005. november 21-ei megbeszélésérıl Az Alapítók néhány kuratóriumi és felügyelı bizottsági tag lemondása miatt a kuratóriumot újjáalakítják, egyúttal

Részletesebben

PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZI TAGISKOLÁJA SZAKDOLGOZAT. Babits László sportszervezı, -menedszer OKJ: 52 8962 02 2008.

PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZI TAGISKOLÁJA SZAKDOLGOZAT. Babits László sportszervezı, -menedszer OKJ: 52 8962 02 2008. PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZI TAGISKOLÁJA SZAKDOLGOZAT Babits László sportszervezı, -menedszer OKJ: 52 8962 02 2008. PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZA SPORTEGYESÜLET MEGALAKÍTÁSÁNAK

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 10/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel

Részletesebben

BEVEZETÉS. A község állandó lakosainak száma az 2007. január 1-i állapot szerint : 2723 fı. Újhartyán község történelmi múltja és jelene

BEVEZETÉS. A község állandó lakosainak száma az 2007. január 1-i állapot szerint : 2723 fı. Újhartyán község történelmi múltja és jelene ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008.(II.15.) sz. Rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.02.) sz. rendelet módosítása Egységes szerkezetbe Újhartyán Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Egyesület létrejöttére, mőködésére és megszőnésére a Polgári törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. tv, valamint az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben