JEGYZİKÖNYV. amely készült a Magyar Sportturisztikai Szövetség rendkívüli közgyőlésén. A rendkívüli közgyőlés idıpontja: október 19., 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. amely készült a Magyar Sportturisztikai Szövetség rendkívüli közgyőlésén. A rendkívüli közgyőlés idıpontja: 2008. október 19., 10."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV amely készült a Magyar Sportturisztikai Szövetség rendkívüli közgyőlésén. A rendkívüli közgyőlés idıpontja: október 19., óra A közgyőlés helyszíne: 1024 Budapest Lövıház u. 39., III. em sz. tárgyaló Jelen vannak: az aktuális Jelenléti ív szerint. Tóth László elnök órakor köszönti a rendkívüli közgyőlésen megjelenteket és tájékoztatja ıket arról, hogy a mai rendkívüli közgyőlésre az Alapszabály (a továbbiakban: ASZ.) 24. -ában foglaltak szerint, a szeptember 24-i elnökségi ülés határozata alapján került sor (a meghívót lásd a. sz. mellékletben). Ezt követıen kezdeményezi a határozatképesség megállapítását. Vass Éva gazdasági vezetı tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy a hatályos nyilvántartás szerint a MSTSZnek jelenleg 16 rendes tag tagszervezete van, társult tag tagszervezete pedig nincs. A rendes tagok közül a közgyőlésen 8 tagszervezet képviselteti magát. A képviselet megfelel az ASZ. 23. elıírásainak (5 egyesületi vezetı és 3 szabályszerő meghatalmazott van jelen), a meghatalmazottak közülük Benyovszky Gábor, a balatonlellei székhelyő Híradástechnika Vitorlásklub részérıl a évre tartós meghatalmazással rendelkezik. Jelzi továbbá, hogy az ASZ ának elıírásai szerint a képviselık 1-1 szavazattal bírnak. Tóth László elnök megállapítja, hogy a 8 szavazati szám nem éri el a határozatképességhez szükséges 9 szavazati számot, ezért a rendkívüli közgyőlést a megismételt közgyőlés idıpontjáig berekeszti. Egyben tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy a megismételt rendkívüli közgyőlés az ASZ ában foglaltaknak megfelelıen, a közgyőlési meghívóban jelzettek szerint a jelenlévık számára tekintet nélkül határozatképes. Tóth László elnök, a rendkívüli közgyőlés összehívását kezdeményezı elnökségi meghívóban foglalt megismételt rendkívüli közgyőlés megkezdésének idıpontjában, október 19-én órakor a megismételt rendkívüli közgyőlést megnyitja. Napirend elıtt: I. Szavazás a közgyőlés tisztségviselıire Levezetı elnök: Bánhidi Attila Jegyzıkönyvvezetı: Toplak József Jegyzıkönyv-hitelesítı1: Benyovszky Gábor

2 2 Jegyzıkönyv-hitelesítı2: Mészáros György Szavazatszámláló1: Pecze Éva Szavazatszámláló2: Vass Éva II. Szavazatszám megállapítása Bánhidi Attila levezetı elnök megállapítja, hogy óra óta újabb tagszervezeti képviselı nem érkezett, így az összes szavazati szám: 8. Napirend elıtt Nád Béla észrevételezi, hogy a meghívóban jelzett 7. és 8. napirendi pontok, a versenyrendszer átalakítása, valamint a évi költségvetés elfogadása tárgyában elızetes írásos elıterjesztések nem készültek, ezért ezen tárgykörök megalapozatlansága miatt napirendrıl való levételüket, továbbá a MSTSZ jövıjérıl szóló vita és a profil szerinti szétválasztásról szóló határozathozatal helyes sorrendjének megállapítását kezdeményezi. Javasolja továbbá a profilszétválasztásra vonatkozó napirend meghívóban foglaltakénál szőkebb, reális tartalmú megállapítását, különös tekintettel az elızetesen informálisan kialakult konszenzusos álláspontra. Fentiekre tekintettel a megismételt rendkívüli közgyőlés (a továbbiakban: közgyőlés) egyhangúlag elfogadja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását. Napirend: 1. Elnökségi beszámoló a április 13-i közgyőlés óta eltelt idıszakról 2. Gazdálkodási beszámoló a I.-III. negyedévekrıl 3. Az Ellenırzı Bizottság beszámolója a I.-III. negyedévekrıl 4. Vita a MSTSZ jövıbeni mőködésérıl 5. Határozat a MSTSZ versenysport (sportági szakszövetségi) és szabadidısport profil szerinti szétválasztásáról 5/a. A szabadidısport-profil önálló jogi személyként történı kiválása 5/b. Határozat a jogutódlásról 5/c. Határozat a vagyoni kérdésekrıl 5/d. Alapszabály-módosítás 6. Személyi kérdések A levezetı elnök végezetül javasolja, hogy a közgyőlés az 1-3. napirendi elıadókat folytatólagosan hallgassa meg, majd ezek után kerüljön sor az 1-3. napirendi pontokban elhangzottak együttes vitájára, végül egyenként döntsön az egyes napirendi kérdésekben. A közgyőlés az 1-3. napirendi pontok lebonyolítására vonatkozó technikai javaslatot egyhangúlag elfogadja.

3 3 1. Elnökségi beszámoló a április 13-i közgyőlés óta eltelt idıszakról Tóth László elnök elöljáróban leszögezi, hogy a MSTSZ a körülményekhez képest rendezett féléves tevékenységet tudhat maga mögött. A április 13-i közgyőlés iratai benyújtásra kerültek, azok jogerıre emelkedtek. Az iratok alapján július 1-jétıl megnyílt a társult tagi jogi státusz. Az elnökség a tavaszi idıszakban rendszeresen ülésezett. A nyári hónapokban az elnökség sajnálatos személyi okokból határozatképtelen volt, így az ülések megbeszélés-jelleggel folytak, határozatok nem születtek. A szeptember 24-én és folytatólagosan október 7-én tartott ülés azonban már ismét határozatképes volt. Az elnökség által hozott határozatok helyben megtekinthetıek. Az elnök a MSTSZ szakmai tevékenységét illetıen örömmel nyugtázza, hogy a sportági szakszövetségi feladatok, így kiemelten a Nemzeti Bajnokság versenyeinek lebonyolítása és az eredmények regisztrálása rendben zajlik, azzal kapcsolatos óvás, panasz, észrevétel nem érkezett. A turisztikai tevékenységek körében kiemeli, hogy a turizmusról szóló, T/5655 számú törvényjavaslat elıkészítése során a megbízott fıtitkárral együtt számos érdemi változtatást sikerült elérniük, ennek eredményeként a törvényjavaslat ma a természetjárásra, a non-profit turisztikai tevékenységekre is tekintettel van. Igen jelentısek a turista útvonalakra, a turistatérképekre, a túravezetıi szolgáltatásra és a non-profit szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó szakaszok. A turizmusról szóló törvény felhatalmazó rendelkezéseinek szakmai tartalommal való megtöltésében, továbbá a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Intézkedési Terve alapján készülı Ifjúsági Turisztikai Fejlesztési Koncepció véleményezésében a MSTSZ-nek is tevékeny szerepe lehet a közeljövıben. Több, mint fél éve a MSTSZ általi átvételre vár az Északi Zöld regionális túraútvonal, amelynek felújításához és a túramozgalom mőködtetéséhez az illetékes tárca anyagi támogatást is nyújtana. Az elnök tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az áprilisi közgyőléshez képest a MSTSZ gazdálkodásában jelentıs elırelépés nem történt. Sikeres volt a NCA mőködési pályázat, ezen 180 ezer forint támogatást sikerült elnyerni, a szerzıdéskötés az ESZA Kht.-val, mint pályázatkezelıvel megtörtént. A kifizetést azonban visszatartották, mert egy korábbi NCA-pályázatnál a kiíró részletekben történı vissszafizetési kötelezettséget írt elı. Ennek összege megközelíti az idén elnyert támogatás összegét. A GYIA javára visszafizetésre került forint, miután az internet-szolgáltatási pályázat elszámolása során az azt fizikailag lehetıvé tevı eszköz elszámolását nem fogadták el. A fenti két pályázattal kapcsolatos inkasszó miatt a MSTSZ korábban, közgyőlési határozat alapján felmondott OTP-számláját sem sikerült megszüntetni. A Magyar Telekom pedig nem akarja elismerni a szeptemberében, a székhely elhagyása elıtt, hangrögzítés útján történt telefonvonal-lemondást, így ez a kérdés is további ügyintézést igényel. A NUSI-nak a MSTSZ Kisstadionban fennállott korábbi helyiségbérletével kapcsolatos ismételt felszólításai ügyében az elnök a közelmúltban megkereste az Önkormányzati Minisztérium vezetését és szóbeli ígéretet kapott arra, hogy a rendezésben segítséget nyújtanak. Sajnálatos tény, hogy a Kisstadion helyiségbérletével kapcsolatos, elmúlt években történt szerzıdésmódosítások a szolgáltató egyoldalú diktátumaként álltak elı, miközben a szolgáltatási viszonyok nem javultak, inkább romlottak. Bíztató jel, hogy a problémát jól ismeri a NUSI korábbi fıigazgatója, akit idıközben sport szakállamtitkárrá választottak. Az elnök jelzi, hogy információi szerint jelenleg a MSTSZ a NUSI legkisebb sportági szakszövetségi adósa. A tartozást még az idén rendezni kellene, hogy a jövı évi sportági szakszövetségi költségvetési támogatásnak ne képezhesse akadályát. Ez az ígéret szerint soron kívüli egyedi támogatás, vagy az azzal ekvivalens eredményre vezetı adósságtörlés útján valósul meg. Végezetül az elnök elismeri, hogy a MSTSZ szervezési és kommunikációs feladatait a szükségesnél kevésbé hatékonyan látja el, továbbá, hogy az anyagi források szőkössége miatt a Nemzeti Bajnokság futamait anyagilag nem tudják támogatni. Ezeken a feltételeken a közeljövıben mindenképpen változtatni kell.

4 4 2. Gazdálkodási beszámoló a I.-III. negyedévekrıl Vass Éva gazdasági vezetı az elnöki beszámolóban elhangzottak kiegészítéseként rögzíti, hogy az elnökség az elızı közgyőlés óta a Raiffeisen Bankkal kötött új szerzıdést a számlavezetésre, továbbá az ESZA Kht.- vel, mint pályázatkezelıvel a évi NCA mőködési támogatásra. Az elnökség egy szerzıdés, az OTP-vel fennálló számlaszerzıdés felmondását kezdeményezte ez utóbbi a korábbi pályázati inkasszók miatt nem sikerült. A postafiók-váltás sikeres volt, az új postafiók bérleti díja az év végéig, továbbá a régi postafiók-címrıl történı átirányítás II. negyedévi díja kifizetésre került, itt az év végéig további kisösszegő kifizetés szükséges. A gazdálkodásról általánosan megállapítható, hogy az fegyelmezett, takarékos és a lehetıségekhez képest gördülékenyen zajlik. Az internet-számla havi díjfizetése és egyéb kisösszegő kifizetések (versenybíró-küldés költségei, postaköltség) rendben megtörténnek. A évi UIAA-tagdíjfizetés még rendezésre vár. Ezt követıen a gazdasági vezetı részletezi a szeptember 30-i mérlegadatokat, majd tételesen ismerteti a Mészáros György pénztárostól átvett, október között keletkezett bevételi és kiadási bizonylatok adatait. Ezekrıl megállapítja, hogy a szeptember 30-i mérlegadatokat nem módosítják érdemben. Végezetül a fentiekben ismertetett tényadatokkal a október 19-i záró mérleget elfogadásra javasolja a közgyőlésnek (lásd a. számú mellékletben). Egyúttal felhatalmazást kér a közgyőléstıl arra, hogy amennyiben a kézhez kapott utolsó bankszámla-kivonathoz képest, annak postai átfutási idejére tekintettel, a bankszámlán a mai napig újabb bevétel keletkezett, akkor azzal a október 19-i záró mérleget korrigálhassa. 3. Az Ellenırzı Bizottság beszámolója a I.-III. negyedévekrıl Jávor Zoltán ellenırzı bizottsági tag beszámol arról, hogy az elnökségi ülésekre szóló értesítéseket megkapta és azokon munkahelyi akadályoztatásai kivételével megjelent. Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az Ellenırzı Bizottság a április 13-i közgyőlés óta ülést nem tartott, mert azt a bizottság vezetıje, Czitler Sándor nem kezdeményezte. Bejelenti továbbá, hogy a MSTSZ I.-III. negyedévi mőködését lehetıségei szerint, egyszemélyben áttekintette és ennek alapján bizottsági tagként az alábbiak szerint nyilatkozik. Az elnökség mőködése szabályszerő volt, az üléseken az ASZ. szerint a feladat- és hatáskörükbe tartozó kérdéseket tárgyalták. Igyekeztek a lehetı legracionálisabb gazdálkodást folytatni, a Nemzeti Bajnoksággal kapcsolatos költségek folyamatos rendezése mellett. ASZ.-ellenes mőködést nem tapasztalt, ilyen határozatot ismeretei szerint az elnökség nem hozott. Nyáron több, egymást követı ülés is határozatképtelen volt, mert azokon sem az elnök, sem családi gyásza miatt az ügyvezetı alelnök nem jelent meg. Az elnökség által megbízott fıtitkár tevékenységét rendben lévınek találta. Sajnálatos, hogy az OTP-számlát az inkasszók miatt máig nem lehetett felmondani, így az csak veszteséget okoz. Kezdeményezi az inkasszók mielıbbi rendezését, és ha egyéb lehetıség nincs, javasolja, hogy azokat a Raiffeisennél vezetett bankszámlára írassák át. Jelzi továbbá, hogy a NCAhonlap szerint nem egy, hanem két NCA-s pályázat nincs lezárva, azt azonban nem tartja kizártnak, hogy a honlap frissítésével a NCA késik, így az egy hónapokkal elıbbi állapotot tükröz. Leszögezi, hogy a régebbrıl fennmaradt, problémás pályázati elszámolásokkal kapcsolatos ügyintézést nem állt módjában áttekinteni, az idıközben megtett lépésekrıl szóló elnökségi tájékoztatást hiányolja. Leszögezi, hogy a gazdasági vezetı iránti bizalma töretlen, azonban nem lévén gazdasági szakember, a mérlegadatokról nem tud érdemben nyilatkozni. Végezetül nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az Ellenırzı Bizottság elnöke immár egy éve folyamatosan kivonja magát vállalt feladatának ellátása alól, ami tarthatatlan, így a mai közgyőlésnek mindenképpen megoldást kell találnia a tisztség új személlyel, gazdasági végzettségő szakemberrel való betöltésére.

5 5 Ezt követıen a levezetı elnök az 1-3. pontokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket kér. Benyovszky Gábor észrevételezi, hogy márciusában az elnökválasztás az új elnökjelölt által felvázolt gazdasági rendezési elképzelések alapján, abban bízva történt meg. Kéri az elképzelések teljesülését ismertetni és az elnökség beszámolójához csatolni. Tóth László elnök összevont válaszában jelzi, hogy mindazok a MSTSZ-el szemben fennálló követelések, amelyekrıl tud, a március 11-i megválasztása elıtti idıszakban keletkeztek, illetıleg azok folyományai. A nyitott pályázati elszámolások kérdésében mind a GYIA, mind az NCA felé eljárt, tájékozódott, majd az elkészített, szabályos pályázati elszámolások beadásra kerültek. Volt, ahol respektálták a MSTSZ kérelmét, és volt, ahol erre jogszabály már nem adott lehetıséget. Utóbbi esetben az egy éven túli elszámolási késedelem miatt a visszafizetéstıl nem tudtak eltekinteni, azonban közbenjárására lehetıvé tették annak 12 havi, egyenlı részletekben történı törlesztését. Ezek a lépések a gazdasági vezetıvel egyeztetve történtek. Valamennyi irat a székhelyen hozzáférhetı, kivéve a pénzügyi iratokat, amelyek praktikus okokból a gazdasági vezetıhöz kerültek, és ott hozzáférhetıek. A levezetı elnök jelzi, hogy korábbi jogi tájékoztatás szerint minden képviselı a saját idıszakában keletkezett adósságért felelıs, de ez tekintettel a MSTSZ jogállására legfeljebb erkölcsi és legfeljebb belsı fegyelmi eljárást alapozhatna meg, ilyent azonban a MSTSZ szervei egyik elnök ellen sem indítottak. Toplak József szervezési alelnök elismeri, hogy március-szeptember hónapokra vonatkozóan már az új elnökséget terheli a helyiségbérleti adósság növekedése. Leszögezi, hogy az elnökség az újonnan választott Tóth László elnök váratlan, negyedéves kiesést okozó egészségügyi akadályoztatása ellenére minden szükséges lépést megtett a helyiségbıl való mielıbbi távozás érdekében. A 15 év alatt ott felhalmozott, mérhetetlen mennyiségő anyagot tételesen áttekintették és tematikusan feldolgozták, az idegen anyagokat szétválasztották és tulajdonosait amennyiben felkutathatóak voltak felkérték azok elszállítására. Számos anyagot selejtezni kellett, a személyes adatokat tartalmazókat pedig ledarálták. Jellemzı adat, hogy a selejtezés során a Kisstadion guruló szemetes konténereit több esetben is megtöltötték! Az erıltetett ütemő csomagolás és selejtezés szeptember végéig tartott, amikor az új székhelyre való beköltözésig, további bérletidíj-keletkezés megelızésére a teljes anyagot ideiglenes raktározási helyre kellett költöztetni. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, a levezetı elnök rátér az 1-3. napirendi pontokban külön-külön történı határozathozatalra. Határozati javaslat: A közgyőlés a április 13.-i közgyőlés óta eltelt idıszakról szóló elnökségi beszámolót elfogadja, egyúttal az elnökség ebben az idıszakban hozott határozatait jóváhagyja. elfogadta: 8 Határozati javaslat: A közgyőlés a I.-III. negyedévekrıl szóló gazdálkodási beszámolót és a október 19-i záró mérleget elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a gazdasági vezetıt arra, hogy a október 19. napjáig a bankszámlán keletkezett esetleges újabb bevétellel a záró mérleget korrigálja. elfogadta: 6 tartózkodott: 2 A levezetı elnök rögzíti, hogy a 3. napirendi pontban foglalt ellenırzı bizottsági beszámoló az Ellenırzı Bizottság ülésezése hiányában nem született meg, ezért arról határozatot hozni nem lehet. A közgyőlés jegyzıkönyvileg köszönetet mond Jávor Zoltánnak, az Ellenırzı Bizottság tagjának, a MSTSZ I-III. negyedévi idıszakban folytatott tevékenységérıl szóló tájékoztatásért.

6 6 A 4. napirendi pont elıtt Nád Béla javasolja, hogy tekintettel az elızetesen informálisan kialakult konszenzusos álláspontra, a 4. és 5. napirendi pontot a közgyőlés együttesen tárgyalja. A közgyőlés egyhangúlag elfogadja a 4-5. napirendi pontok együttes tárgyalását Vita a MSTSZ jövıbeni mőködésérıl, határozat a MSTSZ versenysport (sportági szakszövetségi) és szabadidısport profil szerinti szétválasztásáról Nád Béla, a MSTSZ korábbi elnökségi tagja, a SZTE korábbi elnöke elöljáróban leszögezi, hogy az eddig elhangzottakon mélyen megdöbbent. Nyilvánvalónak tartja, hogy a MSTSZ az ASZ. adta lehetıségek alapján két malomban ıröl. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a április 13-i közgyőlésen elfogadott ASZ.- ban, július 1-jétıl megnyílt a társult tagi státusz, amely lehetıvé teszi a MSTSZ felhigítását a versenysportban részt nem vevı, klasszikus szabadidıs (turista) irányultságú sport- és egyéb szervezetekkel. Szerencse, hogy eddig ilyen státuszú tag felvételére még nem került sor! Meglátása szerint az elnök beszámolója egyértelmően a szabadidıs vonal melletti kiállását tükrözi, lásd a turistatörvénnyel, ifjúsági turisztikai koncepcióval kapcsolatos fejtegetéseket. Árulkodó jel az is, hogy az elnök az áprilisi közgyőlés óta egyetlen Nemzeti Bajnokság-futamon sem vett részt, még látogatóként sem! Ugyanakkor a versenysport-kérdések számos ponton sürgıs döntést igényelnek, a terepfutó szakág szeretne betagozódni a MSTSZ-be, a közelmúltban többen is megkeresték a kérdésben. A sportági szakszövetségi tevékenységnek ezekre a kérdésekre, a verseny- és minısítési rendszer továbbfejlesztésére, a szakági bıvítésre kellene koncentrálnia, a vezetı tisztségviselıknek ezekben a kérdésekben kellene hallatniuk a hangjukat, nem pedig a turizmus-törvény ügyében! Egyéb sem hiányozna, mint hogy az igazolt versenyzık két Nemzeti Bajnokság-futam között vagy nota bene: helyette Északi Zöld jelzéseket pingáljanak meg bozótot irtsanak. Ezeket a kérdéseket most kell véglegesen lerendezni, és a versenyzık az egyik, a jelzésfestı túramozgalmárok pedig a másik irányban folytassák tovább áldásos tevékenységüket! Kisebb vita alakul ki a hozzászóló érdes stílusáról, azonban a jelenlévık egyetértenek abban, hogy idı van, a MSTSZ a továbbfejlıdés szempontjából jellegzetes útelágazáshoz érkezett. Tóth László elnök jelzi, hogy nem sértıdött meg az elhangzottakon, és bizalom esetén a szabadidısportprofilban látja további személyes közremőködésének lehetıségét, a versenysport-vonalat pedig vigyék tovább az arra nála hivatottabbak. A levezetı elnök tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy ha a MSTSZ versenysport (sportági szakszövetségi) és szabadidısport profil szerinti szétválasztásáról döntenek, akkor azt kellı figyelemmel és higgadtsággal, a már elért eredményeket nem veszélyeztetve, a lehetı leggyorsabban kellene megtenni. A megteendı lépéseket négy alpont együttes áttekintésével lehet teljes körően felvázolni. 5/a. A szabadidısport-profil önálló jogi személyként történı kiválása 5/b. Határozat a jogutódlásról 5/c. Határozat a vagyoni kérdésekrıl 5/d. Alapszabály-módosítás A levezetı elnök jelzi, hogy elızetesen többen is tudakozódtak a profil-szétválasztás jogi lépéseinek egyes változatairól és a beszerzett információk összefésülése alapján, csomagban a következı javaslatot teszi.

7 7 a/1.: A versenysport-profil marad birtokon belül, azaz neve, székhelye, adószáma, sportági szakszövetségi besorolása marad változatlan; a/2.: a szabadidısport-profil legalább két tagszervezet ilyen irányú lépésével kiválik a jelenlegi szövetségbıl és önálló jogi személyiségő szövetséggé alakulva viszi tovább a profilt, amely már nem sportági szakszövetségi, hanem társadalmi szervezeti besorolást és közhasznú fokozatot kap, ekkor új adószámot, stb. kell igényelni; b/1.: a kiváló profil vonatkozásában ki kell mondani a szabadidısport-vonal jogutódlását, amelynek értelemszerően ki kell terjednie a 2006 nyara óta fennálló közhasznúságra is; b/2.: a jogutódlást jelen közgyőlés akkor mondhatja ki, ha berekesztését megelızıen megtörténik az új szövetség megalakulása, ASZ.-ának elfogadása, ügyintézı és képviseleti szervének megválasztása, és mindezekrıl a közgyőlés tájékoztatása, továbbá ha az új szövetségi ASZ. megfelel a szabadidısport-profil továbbvitelére vonatkozó, lejjebb részletezendı feltételeknek; c/1.: a követelések és kötelezettségek kérdésében a profilnak megfelelı szétválasztást kell megvalósítani; c/2.: a kizárólag versenysporttal kapcsolatos követelések és kötelezettségek maradnak a versenysport profilnál, ennek megfelelıen a október 19-i záró mérleg adataira alapozottan kell elkészíteni az átalakult profilú MSTSZ október 19-i nyitó mérlegét; c/3.: a szabadidısporttal és az eddigi szövetségi mőködéssel kapcsolatos összes egyéb követelés és kötelezettség a szabadidısport-profillal az új szövetséghez kerül át, ennek megfelelıen a október 19-i záró mérleg adataira alapozottan kell elkészíteni az új szövetség október 19-i nyitó mérlegét; c/4.: a MSTSZ nevére a késıbbiekben érkezı, és a c/3. szerint a szabadidısport-profilt illetı bevételeket a MSTSZ átadja az új szövetségnek; c/5.: az új szövetség a vagyoni kérdések rendezése érdekében átmenetileg, de legalább december 31-ig a MSTSZ számlájához kapcsolódó alszámlán tartja forrásait; d/1.: a MSTSZ ASZ.-ból törlésre kerülnek a versenysporttal (sportági szakszövetségi tevékenységgel) közvetlenül össze nem függı szakfeladatok; d/2.: a MSTSZ ASZ. kiegészítésre kerül a terepfutó szakággal és az eddigi sport alelnök és turisztikai alelnök megnevezések teljesítménytúra szakági alelnök és terepfutó szakági alelnök megnevezésre változnak; d/3.: az új szövetség ASZ.-ának a jogutódlás feltételeként a MSTSZ ASZ.-ból tartalmaznia kell a 18 éves eddigi mőködés alatt ténylegesen ellátott feladatok körében a d/1. szerint törlésre kerülı valamennyi szakfeladatot; d/4.: a szakmai tevékenységet elısegítı háttérfeladatokat (pl. tanácsadás, reklám- és propaganda tevékenység, kedvezmények biztosítása, klubtevékenység, honlap mőködtetése) mind a MSTSZ, mind az új szövetség ASZ.-ai azonosan tartalmazhatják; d/5.: az eddigi jelvényt az új szövetség viszi magával, mert a Stv. biztosítja az állami címer használatát a MTSZ-nek, mint sportági szakszövetségnek; d/6.: az új szövetség neve célszerően legyen: Szabadidıs Sportturisztikai Szövetség (SZSTSZ). Megjegyzés [WG1]: Nem tudom, hogy az APEH-hoz alszámlát be lehet-e jelenteni, a bírósági érkeztetéskor lehet új számlát nyitni dec. 31. előtt is. A levezetı elnök javasolja továbbá, hogy a kölcsönös bizalom és a hatékony együttmőködés érdekében a MSTSZ és a SZSTSZ közgyőlései határozzanak úgy, hogy átmenetileg, de legalább a következı közgyőlésig az elnökségek és ellenırzı bizottságok között lehetıség szerint legyen személyi átfedés, továbbá javasolja, hogy erre az idıszakra mindkét szervezet ugyanazt a személyt kérje fel gazdasági vezetınek. Wehner Géza turisztikai alelnök, a székhelyet biztosító Ulyssys Kft. képviseletében felajánlja, hogy a Kft., mint a Millenáris Irodaház hosszú távú bérlıje átmenetileg mindkét szövetség részére biztosítja a térítésmentes székhelyhasználatot. Ez azért is célszerő megoldás, mert a postát ide hozzák a kézbesítık és az irattár is itt található, amelynek szétválasztása egyes anyagok fénymásolással történı duplikálása hosszabb idıt vesz igénybe. Jelzi, hogy javaslata elfogadása esetén soron kívül beszerzi a Millenáris Kht., mint tulajdonos

8 8 székhely-bejegyzést lehetıvé tevı (formális) hozzájárulását, így a 1024 Budapest, Lövıház u. 39. szám alatti székhelyet a SZSTSZ megalakulásakor rögzítheti ASZ.-ában. Vígh-Tarsonyi László, a Galga TE elnöke és Wehner Géza, a Szent Jakab Millenniumi Zarándok Egyesület elnöke akként nyilatkoznak, hogy a fentiekben vázolt rendezı elvekkel egyetértve, arra figyelemmel, a MSTSZ eddigi szabadidısport-profiljának önálló továbbvitele céljából egyesületeiknek szándékában áll a MSTSZ-bıl történı kiválás a mai nappal, és egyidejőleg a SZSTSZ megalakítása. A Magyarországi Kárpát Egyesületet (MKE) meghatalmazással képviselı Vámos László jelzi, hogy a MKE részérıl nyilatkozattételre nincs felhatalmazva. Azonban saját egyesülete, az eddig MSTSZ-en kívüli Pestkörnyéki Kárpát Egyesület (PKE) elnökeként, az egyesület nevében akként nyilatkozik, hogy a PKE a SZSTSZ-ben alapító tag kíván lenni. A levezetı elnök kérdést intéz a jelenlévıkhöz, hogy van-e olyan további MSTSZ-tagszervezet, amely ki akar válni. Ilyenek nem lévén, megállapítja, hogy a sportági szakszövetségi státuszhoz szükséges feltételeknek (Stv. 20. : legalább 10 tagszervezet, legalább 100 igazolt versenyzı) a MSTSZ október 19-ét követıen is megfelel. A levezetı elnök jelzi, hogy a kiválásra, az új szövetség megalakítására és annak bejelentésére a közgyőlés berekesztéséig van mód. Ezt követıen az elhangzott szándéknyilatkozatokra tekintettel javaslatot tesz a napirendi pont kérdéseiben való határozathozatalra. Felhívja a figyelmet arra, hogy a határozathozatalhoz az ASZ. 28. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kétharmados döntés szükséges, továbbá arra, hogy az 5. napirendi pont határozatai akkor lépnek életbe, ha a közgyőlés végéig az új szövetség megalakul, az ott elfogadott ASZ.-t bemutatja, és azt a közgyőlés külön határozatban tudomásul veszi. Határozati javaslat: A közgyőlés a Magyar Sportturisztikai Szövetség versenysport (sportági szakszövetségi) és szabadidısport profil szerinti szétválasztását a szabadidısport-profil önálló jogi személyként történı kiválása formájában elfogadja. elfogadta: 8 Határozati javaslat: A közgyőlés a Szabadidıs Sportturisztikai Szövetséget a Magyar Sportturisztikai Szövetség szabadidısport-profilját továbbvivı jogutódként elismeri, azzal a feltétellel, hogy a csomagban elıterjesztett feltételeknek a közgyőlés végéig történı megalakulása, és az ott elfogadott Alapszabály bemutatása által eleget tesz. elfogadta: 8 Határozati javaslat: A közgyőlés a követelések és kötelezettségek profilok szerinti szétválasztását az elıterjesztett csomagban rögzítettek szerint elfogadja. Egyúttal felkéri a gazdasági vezetıt, hogy október 19-i nappal készítse el a Magyar Sportturisztikai Szövetség és a Szabadidıs Sportturisztikai Szövetség nyitó mérlegeit. elfogadta: 8 Határozati javaslat: A közgyőlés úgy határoz, hogy az eddigi jelvényt a Szabadidıs Sportturisztikai Szövetség részére átengedi, egyidejőleg a Magyar Sportturisztikai Szövetség jelvényét a Sporttörvény 21. -a alapján az állami címer alkalmazásával állapítja meg.

9 9 elfogadta: 7 tartózkodott: 1 Határozati javaslat: A közgyőlés a Magyar Sportturisztikai Szövetség versenysport (sportági szakszövetségi) profilra szőkített és terepfutó szakággal kiegészített, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja, egyidejőleg az 1990 elıtti idıszakra vonatkozó, utódlásra történı utalást törli. elfogadta: 8 Ezt követıen a levezetı elnök az 5. napirendi pontot félbeszakítja és áttér a 6. napirendi pont tárgyalására. 6. Személyi kérdések A napirendi pont tárgyalásának kezdetén Nád Béla szót kér és a MSTSZ elnökségére és Ellenırzı Bizottságára kiterjedı, teljes tisztújítást kezdeményez. Indokai szerint az elnökségbıl mai szóbeli tájékoztatása alapján távozik az elnök, korábbi szóbeli tájékoztatása alapján, családi okokból az ügyvezetı alelnök, a két szakmai alelnöki pozíció pedig a profillal együtt megváltozik, így legfeljebb a szervezési alelnök maradhatna változatlan. Az Ellenırzı Bizottság határozatképtelensége pedig tarthatatlan, ott is csak egy tag maradhatna változatlan. Ilyen körülmények között kizárólag a teljes tisztújítást látja célravezetınek. A jelenlévık egyhangúlag elfogadják az elnökségre és az Ellenırzı Bizottságra kiterjedı teljes tisztújítás javaslatát. Ezt követıen a jelölések megejtése céljából a levezetı elnök rövid szünetet rendel el. A szünetet követıen Toplak József szervezési alelnök elıterjeszti a helyszíni jelölteket, javasolt tisztségükkel együtt. I.) MSTSZ Elnökség Elnök, képviselı: Ügyvezetı alelnök, képviselı: Teljesítménytúra szakági alelnök: Terepfutó szakági alelnök: Szervezési alelnök: II.) MSTSZ Ellenırzı Bizottság Ellenırzı bizottság elnöke: Tag: Tag: Siményi Miklós Bánhidi Attila Wehner Géza Nád Béla Vígh-Tarsonyi László Ferkó Krisztina Jávor Zoltán Kontha Gabriella A levezetı elnök kérdésére újabb személyi javaslat nem érkezik, így a jelölılistát lezártnak nyilvánítja. Kérésére minden jelölt szóban nyilatkozik arról, hogy a megválasztása esetén a tisztséget elfogadja. Bánhidi Attila és Wehner Géza jelzik, hogy a tisztséget a gördülékeny és zökkenımentes átmenet biztosítása érdekében, kifejezetten csak a következı közgyőlésig vállalják, így a következı közgyőlésen ismét kell majd személyi kérdéseket tárgyalni. Ezt követıen a levezetı elnök felkéri a szavazatszámlálókat a szavazólapok kiosztására, majd a titkos szavazást követı szavazatszámlálás, továbbá az új szövetség megalakításához szükséges idı biztosítása céljából ebédszünetet rendel el.

10 10 Az ebédszünetet követıen Vass Éva szavazatszámláló ismerteti az egyes jelöltekre leadott szavazatokat és az eredményt. I.) MSTSZ Elnökség Elnök, képviselı: Ügyvezetı alelnök, képviselı: Teljesítménytúra szakági alelnök: Terepfutó szakági alelnök: Szervezési alelnök: II.) MSTSZ Ellenırzı Bizottság Ellenırzı bizottság elnöke: Tag: Tag: Siményi Miklós 7 szavazat érvénytelen 1 szavazat Bánhidi Attila 7 szavazat érvénytelen 1 szavazat Wehner Géza 8 szavazat Nád Béla 8 szavazat Vígh-Tarsonyi László 8 szavazat Ferkó Krisztina 8 szavazat Jávor Zoltán 8 szavazat Kontha Gabriella 8 szavazat Siményi Miklós megválasztott elnök megállapítja, hogy a MSTSZ tisztújítása sikeresen megtörtént és jó munkát kíván a tisztségviselıknek. 5. Határozat a MSTSZ versenysport (sportági szakszövetségi) és szabadidısport profil szerinti szétválasztásáról (a napirendi pont folytatása) A levezetı elnök tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy az ebédszünetben a Galga TE, a Szent Jakab Millenniumi Zarándok Egyesület és a Pestkörnyéki Kárpát Egyesület kimondták a Szabadidıs Sportturisztikai Szövetség (SZSTSZ) megalakítását. Elfogadták Alapszabályát, megválasztották az elnökséget és az Ellenırzı Bizottságot. A SZSTSZ elnöke Tóth László lett. A SZSTSZ székhelye: 1024 Budapest, Lövıház u. 39. Az Alapszabály eleget tesz a MSTSZ közgyőlése által az 5. napirendi pontban meghatározottaknak. Egyúttal a SZSTSZ kérelmezi, hogy a MSTSZ a szabadidısport-profilra vonatkozó jogutódlást mondja ki, és az eddigi szövetségi jelvényt részére adja át. Ezt követıen bemutatja a SZSTSZ alakulási dokumentumait. Siményi Miklós elnök javaslatára a közgyőlés egyhangúlag életbe lépteti az 5. napirendi pontban hozott határozatokat és egyhangúlag kimondja a SZSTSZ-nek a MSTSZ szabadidısport-profiljára vonatkozó jogutódlását. A levezetı elnök a napirend zárásaként megállapítja, hogy a mai ülésnapon mindenben a jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelıen jártak el és órakor bezárja a közgyőlést. k. m. f. Toplak József jegyzıkönyvvezetı Bánhidi Attila levezetı elnök Benyovszky Gábor jegyzıkönyv-hitelesítı Mészáros György jegyzıkönyv-hitelesítı

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével.

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével. JEGYZİKÖNYV Készült a Zalakerámia Részvénytársaság (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.) 2005. június 27. napjának 10 órájára Budapest, Grassalkovich út 255. helyszínen (Lasselsberger Ceramics Kft.) kitőzött

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Közgyőlési jegyzıkönyv

Közgyőlési jegyzıkönyv Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. 14/2008. (X. 19.) számú határozat A jelenlévık egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását.

JEGYZİKÖNYV. 14/2008. (X. 19.) számú határozat A jelenlévık egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását. JEGYZİKÖNYV amely készült 2008. október 19-én 14 órai kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt alakuló közgyőlésén, az 1111 Budapest, Bartók Béla u. 52. szám alatt. Jelen vannak: a jelen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: 2007. szeptember 16-án a Körmendi DMTE, Városi Sportcsarnokban megtartott rendkívüli közgyőlésérıl. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint a tagok és Baranyai Sándor

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: 16 fı, a szövetség tagjainak képviselıjeként a mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: 16 fı, a szövetség tagjainak képviselıjeként a mellékelt jelenléti ív szerint JEGYZİKÖNYV amely készült az Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2009. december 8. napján, Szentendre, Sztaravodai út, Pf.: 63. alatt megtartott tisztújító közgyőlésén Jelen vannak: 16 fı, a szövetség

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Bodor Ádám hozzászólásában vázolta az MK külföldi kapcsolatait, illetve regionális szervezethez való csatlakozás elınyeit.

Jegyzıkönyv. Bodor Ádám hozzászólásában vázolta az MK külföldi kapcsolatait, illetve regionális szervezethez való csatlakozás elınyeit. Jegyzıkönyv amely készült Budapesten a VI. Ker. Eötvös u. XXX. sz. alatt 2006 július 8 napján 14 órától, a Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi Szabadidısport és Turisztikai Szolgáltató Klub közgyőlésén. Jelen

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén.

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 349-6/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Társulás megnevezése A Társulás teljes neve: 2. A Társulás

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét.

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét. A Nyíregyházi Fıiskola Érdekegyeztetı Tanácsának mőködési rendje I. Az Érdekegyeztetı Tanács megalakulása, célja, hatásköre 1.1. A többszörösen módosított 1993. évi LXXX. felsıoktatási törvény (Ftv.) 112..

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl

JEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl JEGYZİKÖNYV a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) 2008. december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl Várszegi Gábor vezérigazgató megnyitja a közgyőlést és javaslatot

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

TEMÉSZ Választási Szabályzat

TEMÉSZ Választási Szabályzat TEMÉSZ Választási Szabályzat TATABÁNYA ERİMŐ MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE (TEMÉSZ) VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT Alapvetı rendelkezések A TEMÉSZ Választási Szabályzata összhangban van a TEMÉSZ Alapszabályával

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szajlai Helyi Választási Bizottság 3334. Szajla, Kertész utca 2. Iktatószám: 781-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 6-án 13.00 órakor Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 2007. május 18. Közgyőlési határozat 20070518-vegleges-v2 11/1 1/ 2007 számú Közgyőlési

Részletesebben

19:07 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítás részleteit.

19:07 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítás részleteit. Teljesítménytúrázók Társasága Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 110. Székhely: 1035 Budapest, Raktár u. 6. e-mail: ttt.levelek@gmail.com Telefon: +36 70 9412258 elnök: Jakab Annamária Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben