JEGYZİKÖNYV. amely készült a Magyar Sportturisztikai Szövetség rendkívüli közgyőlésén. A rendkívüli közgyőlés idıpontja: október 19., 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. amely készült a Magyar Sportturisztikai Szövetség rendkívüli közgyőlésén. A rendkívüli közgyőlés idıpontja: 2008. október 19., 10."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV amely készült a Magyar Sportturisztikai Szövetség rendkívüli közgyőlésén. A rendkívüli közgyőlés idıpontja: október 19., óra A közgyőlés helyszíne: 1024 Budapest Lövıház u. 39., III. em sz. tárgyaló Jelen vannak: az aktuális Jelenléti ív szerint. Tóth László elnök órakor köszönti a rendkívüli közgyőlésen megjelenteket és tájékoztatja ıket arról, hogy a mai rendkívüli közgyőlésre az Alapszabály (a továbbiakban: ASZ.) 24. -ában foglaltak szerint, a szeptember 24-i elnökségi ülés határozata alapján került sor (a meghívót lásd a. sz. mellékletben). Ezt követıen kezdeményezi a határozatképesség megállapítását. Vass Éva gazdasági vezetı tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy a hatályos nyilvántartás szerint a MSTSZnek jelenleg 16 rendes tag tagszervezete van, társult tag tagszervezete pedig nincs. A rendes tagok közül a közgyőlésen 8 tagszervezet képviselteti magát. A képviselet megfelel az ASZ. 23. elıírásainak (5 egyesületi vezetı és 3 szabályszerő meghatalmazott van jelen), a meghatalmazottak közülük Benyovszky Gábor, a balatonlellei székhelyő Híradástechnika Vitorlásklub részérıl a évre tartós meghatalmazással rendelkezik. Jelzi továbbá, hogy az ASZ ának elıírásai szerint a képviselık 1-1 szavazattal bírnak. Tóth László elnök megállapítja, hogy a 8 szavazati szám nem éri el a határozatképességhez szükséges 9 szavazati számot, ezért a rendkívüli közgyőlést a megismételt közgyőlés idıpontjáig berekeszti. Egyben tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy a megismételt rendkívüli közgyőlés az ASZ ában foglaltaknak megfelelıen, a közgyőlési meghívóban jelzettek szerint a jelenlévık számára tekintet nélkül határozatképes. Tóth László elnök, a rendkívüli közgyőlés összehívását kezdeményezı elnökségi meghívóban foglalt megismételt rendkívüli közgyőlés megkezdésének idıpontjában, október 19-én órakor a megismételt rendkívüli közgyőlést megnyitja. Napirend elıtt: I. Szavazás a közgyőlés tisztségviselıire Levezetı elnök: Bánhidi Attila Jegyzıkönyvvezetı: Toplak József Jegyzıkönyv-hitelesítı1: Benyovszky Gábor

2 2 Jegyzıkönyv-hitelesítı2: Mészáros György Szavazatszámláló1: Pecze Éva Szavazatszámláló2: Vass Éva II. Szavazatszám megállapítása Bánhidi Attila levezetı elnök megállapítja, hogy óra óta újabb tagszervezeti képviselı nem érkezett, így az összes szavazati szám: 8. Napirend elıtt Nád Béla észrevételezi, hogy a meghívóban jelzett 7. és 8. napirendi pontok, a versenyrendszer átalakítása, valamint a évi költségvetés elfogadása tárgyában elızetes írásos elıterjesztések nem készültek, ezért ezen tárgykörök megalapozatlansága miatt napirendrıl való levételüket, továbbá a MSTSZ jövıjérıl szóló vita és a profil szerinti szétválasztásról szóló határozathozatal helyes sorrendjének megállapítását kezdeményezi. Javasolja továbbá a profilszétválasztásra vonatkozó napirend meghívóban foglaltakénál szőkebb, reális tartalmú megállapítását, különös tekintettel az elızetesen informálisan kialakult konszenzusos álláspontra. Fentiekre tekintettel a megismételt rendkívüli közgyőlés (a továbbiakban: közgyőlés) egyhangúlag elfogadja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását. Napirend: 1. Elnökségi beszámoló a április 13-i közgyőlés óta eltelt idıszakról 2. Gazdálkodási beszámoló a I.-III. negyedévekrıl 3. Az Ellenırzı Bizottság beszámolója a I.-III. negyedévekrıl 4. Vita a MSTSZ jövıbeni mőködésérıl 5. Határozat a MSTSZ versenysport (sportági szakszövetségi) és szabadidısport profil szerinti szétválasztásáról 5/a. A szabadidısport-profil önálló jogi személyként történı kiválása 5/b. Határozat a jogutódlásról 5/c. Határozat a vagyoni kérdésekrıl 5/d. Alapszabály-módosítás 6. Személyi kérdések A levezetı elnök végezetül javasolja, hogy a közgyőlés az 1-3. napirendi elıadókat folytatólagosan hallgassa meg, majd ezek után kerüljön sor az 1-3. napirendi pontokban elhangzottak együttes vitájára, végül egyenként döntsön az egyes napirendi kérdésekben. A közgyőlés az 1-3. napirendi pontok lebonyolítására vonatkozó technikai javaslatot egyhangúlag elfogadja.

3 3 1. Elnökségi beszámoló a április 13-i közgyőlés óta eltelt idıszakról Tóth László elnök elöljáróban leszögezi, hogy a MSTSZ a körülményekhez képest rendezett féléves tevékenységet tudhat maga mögött. A április 13-i közgyőlés iratai benyújtásra kerültek, azok jogerıre emelkedtek. Az iratok alapján július 1-jétıl megnyílt a társult tagi jogi státusz. Az elnökség a tavaszi idıszakban rendszeresen ülésezett. A nyári hónapokban az elnökség sajnálatos személyi okokból határozatképtelen volt, így az ülések megbeszélés-jelleggel folytak, határozatok nem születtek. A szeptember 24-én és folytatólagosan október 7-én tartott ülés azonban már ismét határozatképes volt. Az elnökség által hozott határozatok helyben megtekinthetıek. Az elnök a MSTSZ szakmai tevékenységét illetıen örömmel nyugtázza, hogy a sportági szakszövetségi feladatok, így kiemelten a Nemzeti Bajnokság versenyeinek lebonyolítása és az eredmények regisztrálása rendben zajlik, azzal kapcsolatos óvás, panasz, észrevétel nem érkezett. A turisztikai tevékenységek körében kiemeli, hogy a turizmusról szóló, T/5655 számú törvényjavaslat elıkészítése során a megbízott fıtitkárral együtt számos érdemi változtatást sikerült elérniük, ennek eredményeként a törvényjavaslat ma a természetjárásra, a non-profit turisztikai tevékenységekre is tekintettel van. Igen jelentısek a turista útvonalakra, a turistatérképekre, a túravezetıi szolgáltatásra és a non-profit szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó szakaszok. A turizmusról szóló törvény felhatalmazó rendelkezéseinek szakmai tartalommal való megtöltésében, továbbá a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Intézkedési Terve alapján készülı Ifjúsági Turisztikai Fejlesztési Koncepció véleményezésében a MSTSZ-nek is tevékeny szerepe lehet a közeljövıben. Több, mint fél éve a MSTSZ általi átvételre vár az Északi Zöld regionális túraútvonal, amelynek felújításához és a túramozgalom mőködtetéséhez az illetékes tárca anyagi támogatást is nyújtana. Az elnök tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az áprilisi közgyőléshez képest a MSTSZ gazdálkodásában jelentıs elırelépés nem történt. Sikeres volt a NCA mőködési pályázat, ezen 180 ezer forint támogatást sikerült elnyerni, a szerzıdéskötés az ESZA Kht.-val, mint pályázatkezelıvel megtörtént. A kifizetést azonban visszatartották, mert egy korábbi NCA-pályázatnál a kiíró részletekben történı vissszafizetési kötelezettséget írt elı. Ennek összege megközelíti az idén elnyert támogatás összegét. A GYIA javára visszafizetésre került forint, miután az internet-szolgáltatási pályázat elszámolása során az azt fizikailag lehetıvé tevı eszköz elszámolását nem fogadták el. A fenti két pályázattal kapcsolatos inkasszó miatt a MSTSZ korábban, közgyőlési határozat alapján felmondott OTP-számláját sem sikerült megszüntetni. A Magyar Telekom pedig nem akarja elismerni a szeptemberében, a székhely elhagyása elıtt, hangrögzítés útján történt telefonvonal-lemondást, így ez a kérdés is további ügyintézést igényel. A NUSI-nak a MSTSZ Kisstadionban fennállott korábbi helyiségbérletével kapcsolatos ismételt felszólításai ügyében az elnök a közelmúltban megkereste az Önkormányzati Minisztérium vezetését és szóbeli ígéretet kapott arra, hogy a rendezésben segítséget nyújtanak. Sajnálatos tény, hogy a Kisstadion helyiségbérletével kapcsolatos, elmúlt években történt szerzıdésmódosítások a szolgáltató egyoldalú diktátumaként álltak elı, miközben a szolgáltatási viszonyok nem javultak, inkább romlottak. Bíztató jel, hogy a problémát jól ismeri a NUSI korábbi fıigazgatója, akit idıközben sport szakállamtitkárrá választottak. Az elnök jelzi, hogy információi szerint jelenleg a MSTSZ a NUSI legkisebb sportági szakszövetségi adósa. A tartozást még az idén rendezni kellene, hogy a jövı évi sportági szakszövetségi költségvetési támogatásnak ne képezhesse akadályát. Ez az ígéret szerint soron kívüli egyedi támogatás, vagy az azzal ekvivalens eredményre vezetı adósságtörlés útján valósul meg. Végezetül az elnök elismeri, hogy a MSTSZ szervezési és kommunikációs feladatait a szükségesnél kevésbé hatékonyan látja el, továbbá, hogy az anyagi források szőkössége miatt a Nemzeti Bajnokság futamait anyagilag nem tudják támogatni. Ezeken a feltételeken a közeljövıben mindenképpen változtatni kell.

4 4 2. Gazdálkodási beszámoló a I.-III. negyedévekrıl Vass Éva gazdasági vezetı az elnöki beszámolóban elhangzottak kiegészítéseként rögzíti, hogy az elnökség az elızı közgyőlés óta a Raiffeisen Bankkal kötött új szerzıdést a számlavezetésre, továbbá az ESZA Kht.- vel, mint pályázatkezelıvel a évi NCA mőködési támogatásra. Az elnökség egy szerzıdés, az OTP-vel fennálló számlaszerzıdés felmondását kezdeményezte ez utóbbi a korábbi pályázati inkasszók miatt nem sikerült. A postafiók-váltás sikeres volt, az új postafiók bérleti díja az év végéig, továbbá a régi postafiók-címrıl történı átirányítás II. negyedévi díja kifizetésre került, itt az év végéig további kisösszegő kifizetés szükséges. A gazdálkodásról általánosan megállapítható, hogy az fegyelmezett, takarékos és a lehetıségekhez képest gördülékenyen zajlik. Az internet-számla havi díjfizetése és egyéb kisösszegő kifizetések (versenybíró-küldés költségei, postaköltség) rendben megtörténnek. A évi UIAA-tagdíjfizetés még rendezésre vár. Ezt követıen a gazdasági vezetı részletezi a szeptember 30-i mérlegadatokat, majd tételesen ismerteti a Mészáros György pénztárostól átvett, október között keletkezett bevételi és kiadási bizonylatok adatait. Ezekrıl megállapítja, hogy a szeptember 30-i mérlegadatokat nem módosítják érdemben. Végezetül a fentiekben ismertetett tényadatokkal a október 19-i záró mérleget elfogadásra javasolja a közgyőlésnek (lásd a. számú mellékletben). Egyúttal felhatalmazást kér a közgyőléstıl arra, hogy amennyiben a kézhez kapott utolsó bankszámla-kivonathoz képest, annak postai átfutási idejére tekintettel, a bankszámlán a mai napig újabb bevétel keletkezett, akkor azzal a október 19-i záró mérleget korrigálhassa. 3. Az Ellenırzı Bizottság beszámolója a I.-III. negyedévekrıl Jávor Zoltán ellenırzı bizottsági tag beszámol arról, hogy az elnökségi ülésekre szóló értesítéseket megkapta és azokon munkahelyi akadályoztatásai kivételével megjelent. Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az Ellenırzı Bizottság a április 13-i közgyőlés óta ülést nem tartott, mert azt a bizottság vezetıje, Czitler Sándor nem kezdeményezte. Bejelenti továbbá, hogy a MSTSZ I.-III. negyedévi mőködését lehetıségei szerint, egyszemélyben áttekintette és ennek alapján bizottsági tagként az alábbiak szerint nyilatkozik. Az elnökség mőködése szabályszerő volt, az üléseken az ASZ. szerint a feladat- és hatáskörükbe tartozó kérdéseket tárgyalták. Igyekeztek a lehetı legracionálisabb gazdálkodást folytatni, a Nemzeti Bajnoksággal kapcsolatos költségek folyamatos rendezése mellett. ASZ.-ellenes mőködést nem tapasztalt, ilyen határozatot ismeretei szerint az elnökség nem hozott. Nyáron több, egymást követı ülés is határozatképtelen volt, mert azokon sem az elnök, sem családi gyásza miatt az ügyvezetı alelnök nem jelent meg. Az elnökség által megbízott fıtitkár tevékenységét rendben lévınek találta. Sajnálatos, hogy az OTP-számlát az inkasszók miatt máig nem lehetett felmondani, így az csak veszteséget okoz. Kezdeményezi az inkasszók mielıbbi rendezését, és ha egyéb lehetıség nincs, javasolja, hogy azokat a Raiffeisennél vezetett bankszámlára írassák át. Jelzi továbbá, hogy a NCAhonlap szerint nem egy, hanem két NCA-s pályázat nincs lezárva, azt azonban nem tartja kizártnak, hogy a honlap frissítésével a NCA késik, így az egy hónapokkal elıbbi állapotot tükröz. Leszögezi, hogy a régebbrıl fennmaradt, problémás pályázati elszámolásokkal kapcsolatos ügyintézést nem állt módjában áttekinteni, az idıközben megtett lépésekrıl szóló elnökségi tájékoztatást hiányolja. Leszögezi, hogy a gazdasági vezetı iránti bizalma töretlen, azonban nem lévén gazdasági szakember, a mérlegadatokról nem tud érdemben nyilatkozni. Végezetül nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az Ellenırzı Bizottság elnöke immár egy éve folyamatosan kivonja magát vállalt feladatának ellátása alól, ami tarthatatlan, így a mai közgyőlésnek mindenképpen megoldást kell találnia a tisztség új személlyel, gazdasági végzettségő szakemberrel való betöltésére.

5 5 Ezt követıen a levezetı elnök az 1-3. pontokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket kér. Benyovszky Gábor észrevételezi, hogy márciusában az elnökválasztás az új elnökjelölt által felvázolt gazdasági rendezési elképzelések alapján, abban bízva történt meg. Kéri az elképzelések teljesülését ismertetni és az elnökség beszámolójához csatolni. Tóth László elnök összevont válaszában jelzi, hogy mindazok a MSTSZ-el szemben fennálló követelések, amelyekrıl tud, a március 11-i megválasztása elıtti idıszakban keletkeztek, illetıleg azok folyományai. A nyitott pályázati elszámolások kérdésében mind a GYIA, mind az NCA felé eljárt, tájékozódott, majd az elkészített, szabályos pályázati elszámolások beadásra kerültek. Volt, ahol respektálták a MSTSZ kérelmét, és volt, ahol erre jogszabály már nem adott lehetıséget. Utóbbi esetben az egy éven túli elszámolási késedelem miatt a visszafizetéstıl nem tudtak eltekinteni, azonban közbenjárására lehetıvé tették annak 12 havi, egyenlı részletekben történı törlesztését. Ezek a lépések a gazdasági vezetıvel egyeztetve történtek. Valamennyi irat a székhelyen hozzáférhetı, kivéve a pénzügyi iratokat, amelyek praktikus okokból a gazdasági vezetıhöz kerültek, és ott hozzáférhetıek. A levezetı elnök jelzi, hogy korábbi jogi tájékoztatás szerint minden képviselı a saját idıszakában keletkezett adósságért felelıs, de ez tekintettel a MSTSZ jogállására legfeljebb erkölcsi és legfeljebb belsı fegyelmi eljárást alapozhatna meg, ilyent azonban a MSTSZ szervei egyik elnök ellen sem indítottak. Toplak József szervezési alelnök elismeri, hogy március-szeptember hónapokra vonatkozóan már az új elnökséget terheli a helyiségbérleti adósság növekedése. Leszögezi, hogy az elnökség az újonnan választott Tóth László elnök váratlan, negyedéves kiesést okozó egészségügyi akadályoztatása ellenére minden szükséges lépést megtett a helyiségbıl való mielıbbi távozás érdekében. A 15 év alatt ott felhalmozott, mérhetetlen mennyiségő anyagot tételesen áttekintették és tematikusan feldolgozták, az idegen anyagokat szétválasztották és tulajdonosait amennyiben felkutathatóak voltak felkérték azok elszállítására. Számos anyagot selejtezni kellett, a személyes adatokat tartalmazókat pedig ledarálták. Jellemzı adat, hogy a selejtezés során a Kisstadion guruló szemetes konténereit több esetben is megtöltötték! Az erıltetett ütemő csomagolás és selejtezés szeptember végéig tartott, amikor az új székhelyre való beköltözésig, további bérletidíj-keletkezés megelızésére a teljes anyagot ideiglenes raktározási helyre kellett költöztetni. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, a levezetı elnök rátér az 1-3. napirendi pontokban külön-külön történı határozathozatalra. Határozati javaslat: A közgyőlés a április 13.-i közgyőlés óta eltelt idıszakról szóló elnökségi beszámolót elfogadja, egyúttal az elnökség ebben az idıszakban hozott határozatait jóváhagyja. elfogadta: 8 Határozati javaslat: A közgyőlés a I.-III. negyedévekrıl szóló gazdálkodási beszámolót és a október 19-i záró mérleget elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a gazdasági vezetıt arra, hogy a október 19. napjáig a bankszámlán keletkezett esetleges újabb bevétellel a záró mérleget korrigálja. elfogadta: 6 tartózkodott: 2 A levezetı elnök rögzíti, hogy a 3. napirendi pontban foglalt ellenırzı bizottsági beszámoló az Ellenırzı Bizottság ülésezése hiányában nem született meg, ezért arról határozatot hozni nem lehet. A közgyőlés jegyzıkönyvileg köszönetet mond Jávor Zoltánnak, az Ellenırzı Bizottság tagjának, a MSTSZ I-III. negyedévi idıszakban folytatott tevékenységérıl szóló tájékoztatásért.

6 6 A 4. napirendi pont elıtt Nád Béla javasolja, hogy tekintettel az elızetesen informálisan kialakult konszenzusos álláspontra, a 4. és 5. napirendi pontot a közgyőlés együttesen tárgyalja. A közgyőlés egyhangúlag elfogadja a 4-5. napirendi pontok együttes tárgyalását Vita a MSTSZ jövıbeni mőködésérıl, határozat a MSTSZ versenysport (sportági szakszövetségi) és szabadidısport profil szerinti szétválasztásáról Nád Béla, a MSTSZ korábbi elnökségi tagja, a SZTE korábbi elnöke elöljáróban leszögezi, hogy az eddig elhangzottakon mélyen megdöbbent. Nyilvánvalónak tartja, hogy a MSTSZ az ASZ. adta lehetıségek alapján két malomban ıröl. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a április 13-i közgyőlésen elfogadott ASZ.- ban, július 1-jétıl megnyílt a társult tagi státusz, amely lehetıvé teszi a MSTSZ felhigítását a versenysportban részt nem vevı, klasszikus szabadidıs (turista) irányultságú sport- és egyéb szervezetekkel. Szerencse, hogy eddig ilyen státuszú tag felvételére még nem került sor! Meglátása szerint az elnök beszámolója egyértelmően a szabadidıs vonal melletti kiállását tükrözi, lásd a turistatörvénnyel, ifjúsági turisztikai koncepcióval kapcsolatos fejtegetéseket. Árulkodó jel az is, hogy az elnök az áprilisi közgyőlés óta egyetlen Nemzeti Bajnokság-futamon sem vett részt, még látogatóként sem! Ugyanakkor a versenysport-kérdések számos ponton sürgıs döntést igényelnek, a terepfutó szakág szeretne betagozódni a MSTSZ-be, a közelmúltban többen is megkeresték a kérdésben. A sportági szakszövetségi tevékenységnek ezekre a kérdésekre, a verseny- és minısítési rendszer továbbfejlesztésére, a szakági bıvítésre kellene koncentrálnia, a vezetı tisztségviselıknek ezekben a kérdésekben kellene hallatniuk a hangjukat, nem pedig a turizmus-törvény ügyében! Egyéb sem hiányozna, mint hogy az igazolt versenyzık két Nemzeti Bajnokság-futam között vagy nota bene: helyette Északi Zöld jelzéseket pingáljanak meg bozótot irtsanak. Ezeket a kérdéseket most kell véglegesen lerendezni, és a versenyzık az egyik, a jelzésfestı túramozgalmárok pedig a másik irányban folytassák tovább áldásos tevékenységüket! Kisebb vita alakul ki a hozzászóló érdes stílusáról, azonban a jelenlévık egyetértenek abban, hogy idı van, a MSTSZ a továbbfejlıdés szempontjából jellegzetes útelágazáshoz érkezett. Tóth László elnök jelzi, hogy nem sértıdött meg az elhangzottakon, és bizalom esetén a szabadidısportprofilban látja további személyes közremőködésének lehetıségét, a versenysport-vonalat pedig vigyék tovább az arra nála hivatottabbak. A levezetı elnök tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy ha a MSTSZ versenysport (sportági szakszövetségi) és szabadidısport profil szerinti szétválasztásáról döntenek, akkor azt kellı figyelemmel és higgadtsággal, a már elért eredményeket nem veszélyeztetve, a lehetı leggyorsabban kellene megtenni. A megteendı lépéseket négy alpont együttes áttekintésével lehet teljes körően felvázolni. 5/a. A szabadidısport-profil önálló jogi személyként történı kiválása 5/b. Határozat a jogutódlásról 5/c. Határozat a vagyoni kérdésekrıl 5/d. Alapszabály-módosítás A levezetı elnök jelzi, hogy elızetesen többen is tudakozódtak a profil-szétválasztás jogi lépéseinek egyes változatairól és a beszerzett információk összefésülése alapján, csomagban a következı javaslatot teszi.

7 7 a/1.: A versenysport-profil marad birtokon belül, azaz neve, székhelye, adószáma, sportági szakszövetségi besorolása marad változatlan; a/2.: a szabadidısport-profil legalább két tagszervezet ilyen irányú lépésével kiválik a jelenlegi szövetségbıl és önálló jogi személyiségő szövetséggé alakulva viszi tovább a profilt, amely már nem sportági szakszövetségi, hanem társadalmi szervezeti besorolást és közhasznú fokozatot kap, ekkor új adószámot, stb. kell igényelni; b/1.: a kiváló profil vonatkozásában ki kell mondani a szabadidısport-vonal jogutódlását, amelynek értelemszerően ki kell terjednie a 2006 nyara óta fennálló közhasznúságra is; b/2.: a jogutódlást jelen közgyőlés akkor mondhatja ki, ha berekesztését megelızıen megtörténik az új szövetség megalakulása, ASZ.-ának elfogadása, ügyintézı és képviseleti szervének megválasztása, és mindezekrıl a közgyőlés tájékoztatása, továbbá ha az új szövetségi ASZ. megfelel a szabadidısport-profil továbbvitelére vonatkozó, lejjebb részletezendı feltételeknek; c/1.: a követelések és kötelezettségek kérdésében a profilnak megfelelı szétválasztást kell megvalósítani; c/2.: a kizárólag versenysporttal kapcsolatos követelések és kötelezettségek maradnak a versenysport profilnál, ennek megfelelıen a október 19-i záró mérleg adataira alapozottan kell elkészíteni az átalakult profilú MSTSZ október 19-i nyitó mérlegét; c/3.: a szabadidısporttal és az eddigi szövetségi mőködéssel kapcsolatos összes egyéb követelés és kötelezettség a szabadidısport-profillal az új szövetséghez kerül át, ennek megfelelıen a október 19-i záró mérleg adataira alapozottan kell elkészíteni az új szövetség október 19-i nyitó mérlegét; c/4.: a MSTSZ nevére a késıbbiekben érkezı, és a c/3. szerint a szabadidısport-profilt illetı bevételeket a MSTSZ átadja az új szövetségnek; c/5.: az új szövetség a vagyoni kérdések rendezése érdekében átmenetileg, de legalább december 31-ig a MSTSZ számlájához kapcsolódó alszámlán tartja forrásait; d/1.: a MSTSZ ASZ.-ból törlésre kerülnek a versenysporttal (sportági szakszövetségi tevékenységgel) közvetlenül össze nem függı szakfeladatok; d/2.: a MSTSZ ASZ. kiegészítésre kerül a terepfutó szakággal és az eddigi sport alelnök és turisztikai alelnök megnevezések teljesítménytúra szakági alelnök és terepfutó szakági alelnök megnevezésre változnak; d/3.: az új szövetség ASZ.-ának a jogutódlás feltételeként a MSTSZ ASZ.-ból tartalmaznia kell a 18 éves eddigi mőködés alatt ténylegesen ellátott feladatok körében a d/1. szerint törlésre kerülı valamennyi szakfeladatot; d/4.: a szakmai tevékenységet elısegítı háttérfeladatokat (pl. tanácsadás, reklám- és propaganda tevékenység, kedvezmények biztosítása, klubtevékenység, honlap mőködtetése) mind a MSTSZ, mind az új szövetség ASZ.-ai azonosan tartalmazhatják; d/5.: az eddigi jelvényt az új szövetség viszi magával, mert a Stv. biztosítja az állami címer használatát a MTSZ-nek, mint sportági szakszövetségnek; d/6.: az új szövetség neve célszerően legyen: Szabadidıs Sportturisztikai Szövetség (SZSTSZ). Megjegyzés [WG1]: Nem tudom, hogy az APEH-hoz alszámlát be lehet-e jelenteni, a bírósági érkeztetéskor lehet új számlát nyitni dec. 31. előtt is. A levezetı elnök javasolja továbbá, hogy a kölcsönös bizalom és a hatékony együttmőködés érdekében a MSTSZ és a SZSTSZ közgyőlései határozzanak úgy, hogy átmenetileg, de legalább a következı közgyőlésig az elnökségek és ellenırzı bizottságok között lehetıség szerint legyen személyi átfedés, továbbá javasolja, hogy erre az idıszakra mindkét szervezet ugyanazt a személyt kérje fel gazdasági vezetınek. Wehner Géza turisztikai alelnök, a székhelyet biztosító Ulyssys Kft. képviseletében felajánlja, hogy a Kft., mint a Millenáris Irodaház hosszú távú bérlıje átmenetileg mindkét szövetség részére biztosítja a térítésmentes székhelyhasználatot. Ez azért is célszerő megoldás, mert a postát ide hozzák a kézbesítık és az irattár is itt található, amelynek szétválasztása egyes anyagok fénymásolással történı duplikálása hosszabb idıt vesz igénybe. Jelzi, hogy javaslata elfogadása esetén soron kívül beszerzi a Millenáris Kht., mint tulajdonos

8 8 székhely-bejegyzést lehetıvé tevı (formális) hozzájárulását, így a 1024 Budapest, Lövıház u. 39. szám alatti székhelyet a SZSTSZ megalakulásakor rögzítheti ASZ.-ában. Vígh-Tarsonyi László, a Galga TE elnöke és Wehner Géza, a Szent Jakab Millenniumi Zarándok Egyesület elnöke akként nyilatkoznak, hogy a fentiekben vázolt rendezı elvekkel egyetértve, arra figyelemmel, a MSTSZ eddigi szabadidısport-profiljának önálló továbbvitele céljából egyesületeiknek szándékában áll a MSTSZ-bıl történı kiválás a mai nappal, és egyidejőleg a SZSTSZ megalakítása. A Magyarországi Kárpát Egyesületet (MKE) meghatalmazással képviselı Vámos László jelzi, hogy a MKE részérıl nyilatkozattételre nincs felhatalmazva. Azonban saját egyesülete, az eddig MSTSZ-en kívüli Pestkörnyéki Kárpát Egyesület (PKE) elnökeként, az egyesület nevében akként nyilatkozik, hogy a PKE a SZSTSZ-ben alapító tag kíván lenni. A levezetı elnök kérdést intéz a jelenlévıkhöz, hogy van-e olyan további MSTSZ-tagszervezet, amely ki akar válni. Ilyenek nem lévén, megállapítja, hogy a sportági szakszövetségi státuszhoz szükséges feltételeknek (Stv. 20. : legalább 10 tagszervezet, legalább 100 igazolt versenyzı) a MSTSZ október 19-ét követıen is megfelel. A levezetı elnök jelzi, hogy a kiválásra, az új szövetség megalakítására és annak bejelentésére a közgyőlés berekesztéséig van mód. Ezt követıen az elhangzott szándéknyilatkozatokra tekintettel javaslatot tesz a napirendi pont kérdéseiben való határozathozatalra. Felhívja a figyelmet arra, hogy a határozathozatalhoz az ASZ. 28. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kétharmados döntés szükséges, továbbá arra, hogy az 5. napirendi pont határozatai akkor lépnek életbe, ha a közgyőlés végéig az új szövetség megalakul, az ott elfogadott ASZ.-t bemutatja, és azt a közgyőlés külön határozatban tudomásul veszi. Határozati javaslat: A közgyőlés a Magyar Sportturisztikai Szövetség versenysport (sportági szakszövetségi) és szabadidısport profil szerinti szétválasztását a szabadidısport-profil önálló jogi személyként történı kiválása formájában elfogadja. elfogadta: 8 Határozati javaslat: A közgyőlés a Szabadidıs Sportturisztikai Szövetséget a Magyar Sportturisztikai Szövetség szabadidısport-profilját továbbvivı jogutódként elismeri, azzal a feltétellel, hogy a csomagban elıterjesztett feltételeknek a közgyőlés végéig történı megalakulása, és az ott elfogadott Alapszabály bemutatása által eleget tesz. elfogadta: 8 Határozati javaslat: A közgyőlés a követelések és kötelezettségek profilok szerinti szétválasztását az elıterjesztett csomagban rögzítettek szerint elfogadja. Egyúttal felkéri a gazdasági vezetıt, hogy október 19-i nappal készítse el a Magyar Sportturisztikai Szövetség és a Szabadidıs Sportturisztikai Szövetség nyitó mérlegeit. elfogadta: 8 Határozati javaslat: A közgyőlés úgy határoz, hogy az eddigi jelvényt a Szabadidıs Sportturisztikai Szövetség részére átengedi, egyidejőleg a Magyar Sportturisztikai Szövetség jelvényét a Sporttörvény 21. -a alapján az állami címer alkalmazásával állapítja meg.

9 9 elfogadta: 7 tartózkodott: 1 Határozati javaslat: A közgyőlés a Magyar Sportturisztikai Szövetség versenysport (sportági szakszövetségi) profilra szőkített és terepfutó szakággal kiegészített, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja, egyidejőleg az 1990 elıtti idıszakra vonatkozó, utódlásra történı utalást törli. elfogadta: 8 Ezt követıen a levezetı elnök az 5. napirendi pontot félbeszakítja és áttér a 6. napirendi pont tárgyalására. 6. Személyi kérdések A napirendi pont tárgyalásának kezdetén Nád Béla szót kér és a MSTSZ elnökségére és Ellenırzı Bizottságára kiterjedı, teljes tisztújítást kezdeményez. Indokai szerint az elnökségbıl mai szóbeli tájékoztatása alapján távozik az elnök, korábbi szóbeli tájékoztatása alapján, családi okokból az ügyvezetı alelnök, a két szakmai alelnöki pozíció pedig a profillal együtt megváltozik, így legfeljebb a szervezési alelnök maradhatna változatlan. Az Ellenırzı Bizottság határozatképtelensége pedig tarthatatlan, ott is csak egy tag maradhatna változatlan. Ilyen körülmények között kizárólag a teljes tisztújítást látja célravezetınek. A jelenlévık egyhangúlag elfogadják az elnökségre és az Ellenırzı Bizottságra kiterjedı teljes tisztújítás javaslatát. Ezt követıen a jelölések megejtése céljából a levezetı elnök rövid szünetet rendel el. A szünetet követıen Toplak József szervezési alelnök elıterjeszti a helyszíni jelölteket, javasolt tisztségükkel együtt. I.) MSTSZ Elnökség Elnök, képviselı: Ügyvezetı alelnök, képviselı: Teljesítménytúra szakági alelnök: Terepfutó szakági alelnök: Szervezési alelnök: II.) MSTSZ Ellenırzı Bizottság Ellenırzı bizottság elnöke: Tag: Tag: Siményi Miklós Bánhidi Attila Wehner Géza Nád Béla Vígh-Tarsonyi László Ferkó Krisztina Jávor Zoltán Kontha Gabriella A levezetı elnök kérdésére újabb személyi javaslat nem érkezik, így a jelölılistát lezártnak nyilvánítja. Kérésére minden jelölt szóban nyilatkozik arról, hogy a megválasztása esetén a tisztséget elfogadja. Bánhidi Attila és Wehner Géza jelzik, hogy a tisztséget a gördülékeny és zökkenımentes átmenet biztosítása érdekében, kifejezetten csak a következı közgyőlésig vállalják, így a következı közgyőlésen ismét kell majd személyi kérdéseket tárgyalni. Ezt követıen a levezetı elnök felkéri a szavazatszámlálókat a szavazólapok kiosztására, majd a titkos szavazást követı szavazatszámlálás, továbbá az új szövetség megalakításához szükséges idı biztosítása céljából ebédszünetet rendel el.

10 10 Az ebédszünetet követıen Vass Éva szavazatszámláló ismerteti az egyes jelöltekre leadott szavazatokat és az eredményt. I.) MSTSZ Elnökség Elnök, képviselı: Ügyvezetı alelnök, képviselı: Teljesítménytúra szakági alelnök: Terepfutó szakági alelnök: Szervezési alelnök: II.) MSTSZ Ellenırzı Bizottság Ellenırzı bizottság elnöke: Tag: Tag: Siményi Miklós 7 szavazat érvénytelen 1 szavazat Bánhidi Attila 7 szavazat érvénytelen 1 szavazat Wehner Géza 8 szavazat Nád Béla 8 szavazat Vígh-Tarsonyi László 8 szavazat Ferkó Krisztina 8 szavazat Jávor Zoltán 8 szavazat Kontha Gabriella 8 szavazat Siményi Miklós megválasztott elnök megállapítja, hogy a MSTSZ tisztújítása sikeresen megtörtént és jó munkát kíván a tisztségviselıknek. 5. Határozat a MSTSZ versenysport (sportági szakszövetségi) és szabadidısport profil szerinti szétválasztásáról (a napirendi pont folytatása) A levezetı elnök tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy az ebédszünetben a Galga TE, a Szent Jakab Millenniumi Zarándok Egyesület és a Pestkörnyéki Kárpát Egyesület kimondták a Szabadidıs Sportturisztikai Szövetség (SZSTSZ) megalakítását. Elfogadták Alapszabályát, megválasztották az elnökséget és az Ellenırzı Bizottságot. A SZSTSZ elnöke Tóth László lett. A SZSTSZ székhelye: 1024 Budapest, Lövıház u. 39. Az Alapszabály eleget tesz a MSTSZ közgyőlése által az 5. napirendi pontban meghatározottaknak. Egyúttal a SZSTSZ kérelmezi, hogy a MSTSZ a szabadidısport-profilra vonatkozó jogutódlást mondja ki, és az eddigi szövetségi jelvényt részére adja át. Ezt követıen bemutatja a SZSTSZ alakulási dokumentumait. Siményi Miklós elnök javaslatára a közgyőlés egyhangúlag életbe lépteti az 5. napirendi pontban hozott határozatokat és egyhangúlag kimondja a SZSTSZ-nek a MSTSZ szabadidısport-profiljára vonatkozó jogutódlását. A levezetı elnök a napirend zárásaként megállapítja, hogy a mai ülésnapon mindenben a jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelıen jártak el és órakor bezárja a közgyőlést. k. m. f. Toplak József jegyzıkönyvvezetı Bánhidi Attila levezetı elnök Benyovszky Gábor jegyzıkönyv-hitelesítı Mészáros György jegyzıkönyv-hitelesítı

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén.

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 349-6/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 2007. május 18. Közgyőlési határozat 20070518-vegleges-v2 11/1 1/ 2007 számú Közgyőlési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: 16 fı, a szövetség tagjainak képviselıjeként a mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: 16 fı, a szövetség tagjainak képviselıjeként a mellékelt jelenléti ív szerint JEGYZİKÖNYV amely készült az Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2009. december 8. napján, Szentendre, Sztaravodai út, Pf.: 63. alatt megtartott tisztújító közgyőlésén Jelen vannak: 16 fı, a szövetség

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A levezetı elnök tájékoztatást ad arról, hogy a szavazás kézfeltartással történik.

JEGYZİKÖNYV. A levezetı elnök tájékoztatást ad arról, hogy a szavazás kézfeltartással történik. JEGYZİKÖNYV Készült: a Szintézis Informatikai ZRt székhelyén (Gyır, Tihanyi Árpád u. 2.) megtartott közgyőlésrıl. Felvétel ideje: 2012. szeptember 12. 14,00 óra Jelen vannak: A mellékletként csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Összeállította: Kalapos Zoltánné Elıterjesztette: Csige Tamás ELİTERJESZTÉS Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Tisztelt Polgármester Úr(ak)! A Hajdúsági

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2. számú melléklet Az átadásra kerülı gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, alapítványok, közalapítványok I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ZÖLD FENYİ ÉPÍTİIPARI, INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 27-én, a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén, a Makói Polgármesteri Hivatal emeleti kistárgyalójában Jelen vannak: Bálint József, Mátó Erzsébet,

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATI ADATLAP Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága által 2008. évre kiírt Ifjúsági Keretre benyújtandó pályázathoz Kérjük olvashatóan, nyomtatott

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület

A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület 2800 Tatabánya, Köztársaság út 40. 2/1. Adószám: 18615702-1-11 Bankszámlaszám: 63500103-11039299 A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Mővek Zrt. (székhelye: 1011. Budapest, Vám u. 5-7. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben