FADD - GERJEN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FADD - GERJEN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS"

Átírás

1 FADD - GERJEN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

2 2 A kötelező közoktatási feladatok közös ellátására a szekszárdi és a paksi kistérség szomszédos önkormányzatai a szolgáltatások színvonalának gazdaságossági szempontok alapján történő javítása céljából az alábbi feltételekkel megállapodnak. M E G Á L L A P O D Á S a Fadd - Gerjen Közoktatási Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete (7134 Gerjen, Béke tér 1.) Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. ) önkéntes és szabad elhatározásukból, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 41. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvényre egyes közoktatási és közművelődési feladataik ellátására, önkormányzati közszolgáltatási feladataik hatékonyabb, magasabb szakmai színvonalú ellátása érdekében, valamint szakmai és társadalmi érdekeik egységes képviseletére, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján létrehozzák a Fadd Gerjen Közoktatási Intézményfenntartó Társulást augusztus 1. napjától határozatlan időre. Általános rendelkezések 1.) A társulás neve: Fadd - Gerjen Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2.) Székhelye: 7133 Fadd, Dózsa Gy. u ) Lakosságszáma: 5812 fő (2008. január 1.) 4.) A társulás tagjainak székhelye és lakosságszámuk: Gerjen Község Önkormányzat 7134 Gerjen, Béke tér 1. Fadd Nagyközség Önkormányzat 7133 Fadd, Dózsa Gy. u fő 4480 fő 5.) Működési területe: Fadd és Gerjen települések közigazgatási területére terjed ki. 6.) A társult önkormányzatok egybehangzó döntésükkel kinyilvánították azon szándékukat, hogy kötelező közoktatási feladataikat augusztus 1-jei hatállyal intézményfenntartó társulás keretében látják el. A társulásban résztvevő önkormányzatok augusztus 1-jei hatállyal a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola alapító okiratának módosításával Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola néven közös igazgatású közoktatási intézményt tartanak fenn. Intézményfenntartással kapcsolatos feladatokat és hatásköröket - figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV.

3 3 törvény 8. -ára - Fadd Nagyközség Képviselő-testülete gyakorolja Gerjen Község Képviselő-testületének egyetértésével. A társult önkormányzatok egybehangzóan kijelentik, hogy a társulás által létrehozott intézmény szándékaik szerint csak akkor látja el megfelelően feladatát, ha a társulás valamennyi településén működtet óvodát, és 1-8. évfolyammal működő általános iskolát. I. fejezet A társult önkormányzatok által alapított intézményben ellátandó közoktatási feladatatok A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 86. -ában foglalt és az alább felsorolt közoktatási feladatok 2008/2009. nevelési évtől, tanévtől való ellátása az intézmény alapító okiratában foglaltak alapján: Alaptevékenységi szakágazat: Óvodai intézményegység: Alaptevékenység területei: óvodai nevelés Napközi otthonos óvodai ellátás - A gyermek óvodai nevelése harmadik életévétől az iskolába lépésig, de legfeljebb hétéves koráig. - Az ötödik életévét betöltő gyermekek kötelező jelleggel történő fejlesztése. - Az óvodai nevelés olyan módon történő megszervezése, hogy az óvoda a szülői igények szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. - Vélemény kialakítása a tankötelezettség kezdetének megállapításához a közoktatási törvényben maghatározottak szerint. - Logopédiai feladatok ellátása Az óvodai nevelési tevékenységének sajátosságai: - A szakértői és rehabilitációs bizottság által elkészített szakvélemény alapján ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését szolgáló tevékenységet - Cigány kisebbségi kulturális nevelés magyar nyelven. Általános iskolai intézményegység: Alaptevékenység területei: , Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, tanköteles korúak általános iskolai nevelése, oktatása. - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása. - A fogyatékkal élők hátrányainak csökkentését szolgáló fejlesztés.

4 4 - Iskolaotthonos oktatás és nevelés - Középfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás. - Általános iskolai tanulók napközi otthonos ellátása, tanulószobai foglalkozása. - Hátrányos helyzetű tanulók ellátása, képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés. - Cigány kisebbségi nevelés: kizárólag magyar nyelven az etnikai program részeként - Logopédiai feladatok ellátása - Diáksport A két önkormányzat a közoktatási törvény 86. (1)-(2) bekezdése szerinti kötelező feladatát (a többiekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése, oktatása) a következő fogyatékossággal rendelkező gyermekekre, tanulókra kiterjedően kívánja a társulás intézményegységeiben ellátni: gyengénlátó nagyothalló mozgásfogyatékos (enyhe fokban) beszédfogyatékos értelmi fogyatékos (enyhe fokban) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. SNI általános iskolai tagozat: Alaptevékenység területei: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása, logopédiai szolgáltatás nyújtása sajátos nevelési igényű tanulók számára. II. fejezet A Fadd - Gerjen Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartói feladatainak és hatásköreinek gyakorlása 1.) A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek egybehangzó döntése szükséges az általuk fenntartott intézmény: a) közoktatási intézmény létesítésekor, átszervezésekor, megszüntetésekor, tevékenységi körének módosításakor, b) nevének megállapításakor, c) gazdálkodási jogkörének meghatározásakor. 2.) Fadd Nagyközség Képviselő-testülete gyakorolja közösen fenntartott intézmény vonatkozásában a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdésében meghatározott további feladat és hatásköröket Gerjen Község Képviselő-testületének alábbiakban meghatározott egyetértési jogköre mellett: a/ a közoktatási intézmény magasabb vezetőjének megbízása és felmentése esetén Fadd Nagyközség Önkormányzatának ki kell kérnie Gerjen Község Képviselő-testületének

5 5 egyetértését. Az intézményvezető feletti egyéb munkáltatói jogokat Fadd Nagyközség Polgármestere gyakorolja. A véleményezési, egyetértési jog gyakorlásához a tervezett döntés előtt 15 nappal Fadd Nagyközség Önkormányzatának írásban tájékoztatni kell Gerjen Község Önkormányzatát a tervezett döntésről. b/ A társulás költségvetését érintő döntések a közösen fenntartott intézmény évenkénti költségvetésének elfogadása, valamint az év végi elszámolás esetében Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértése szükséges. Az év közben felmerülő, a közoktatási intézmény költségvetésének módosítását érintő kérdésekben Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete dönt azzal, hogy Gerjen Község Önkormányzata Képviselőtestületének egyetértését a döntése előtt be kell szerezni. Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala a tervezett döntés meghozatala előtt írásban értesíti a gerjeni polgármestert a tervezett döntésről, aki a levél kézhezvételétől számított 5 napon belül megküldi Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértését a tervezett döntésről. Amennyiben az egyetértését nem küldi meg, úgy azt Gerjen település beleegyezésének kell tekinteni. c/ az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásához, továbbá az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérés, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok) engedélyezéséhez, továbbá a maximális számtól való eltérés engedélyezéséhez. d/ A gerjeni tagintézmények tekintetében Gerjen Község Képviselő-testületének egyetértése szükséges: - a kérhető költségtérítés és tandíj megállapításának szabályaihoz, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeinek meghatározásához, - az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásához. 3./ A gerjeni tagintézmények vonatkozásában Gerjen Község Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik a nevelési, oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának, a pedagógiai-szakmai munka eredményességének értékeléséhez szükséges szakértő felkérése. III. fejezet A társulás működése 1.) A társulás megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást. 2.) A társulás működésével kapcsolatos hivatali teendőket, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, gazdálkodásával összefüggő teendőket Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el.

6 6 IV. fejezet A társulás kötelezettségvállalása, a társulási vagyon elszámolásának és a közös vagyon megosztásának szabályai 1.) A társulási megállapodást a felek határozatlan időre kötik meg. Amennyiben a társulás által felvállalt feladat ellátása a jelen tárulási megállapodás hatálya alatt megszűnik - kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az adott feladatra jóváhagyott támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe, a feladatellátást meghiúsító önkormányzat(ok)nak. 2.) A társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg az önkormányzatok közoktatási intézményeinek az Oktatási és Kulturális Minisztérium felé utoljára leközölt közoktatási statisztikai jelentésében szereplő településenkénti gyermek- és tanulólétszám arányában kerül felosztásra a tagok között. 3.) A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon - az aktiválást követően ingatlan vagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető el, kivéve, ha : - az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a többcélú kistérségi társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy - az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásnak megszűnése esetén, amennyiben a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül. 4.) A támogatást kamattal növelt összegben kell visszafizetni a központi költségvetésbe, ha: - a támogatás igénybevételével keletkezett vagyont a beruházás időtartama alatt vagy az aktiválást követően ingatlan vagyon esetében tíz, más vagyon esetében öt éven belül elidegenítik, kivéve a 3. pontban foglalt esetet. - a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített támogatási célra és feltételeknek megfelelően használják fel. V. fejezet A társulás vagyona, működési költségeinek meghatározása 1.) A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a közösen fenntartott intézmény évenkénti költségvetése Fadd Nagyközség Önkormányzata tárgyévi költségvetésének részét képezi. A költségvetés végrehajtásáról Fadd Nagyközség Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. 2.) A társulás által fenntartott intézmény költségvetése tartalmazza

7 7 a) a faddi intézmények tekintetében a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások előirányzatait b) a gerjeni tagintézmények tekintetében a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatait. 3.) A társult önkormányzatok a fenntartott intézmény költségvetését úgy határozzák meg, hogy abban a faddi és a gerjeni tagintézmények költségvetése egyértelműen elkülönüljön. 4.) A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a közösen ellátott feladatra vonatkozó normatív hozzájárulásokat, központosított előirányzatokat, valamint a normatív kötött felhasználású támogatásokat évre vonatkozóan augusztus 1-től december 31-ig terjedő időszakra, összesen 5 hónapra külön-külön igénylik a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXLIX. törvény 3.,5., és 8. számú melléklete 1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz című alpontjában írtak alapján, majd ezt követően évenként a mindenkori költségvetési törvényben írtak szerint Fadd Nagyközség Önkormányzata igényli. A évben 5 hónapra igényelt normatív támogatásokat, központosított előirányzatokat, valamint a normatív kötött felhasználású támogatásokat Gerjen Község Önkormányzata átadott pénzeszközként havonta a tárgyhó utolsó napjáig átutalja a Fadd Nagyközség Önkormányzata OTP és Kereskedelmi Banknál vezetett bankszámlájára. 5.) A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak ellátáshoz igénybe vehető támogatások igényléséről és annak Fadd Nagyközség Önkormányzata részére történő átadásának feltételeiről Fadd Nagyközség Önkormányzata és a Kistérségi Társulás megállapodást köt először évre vonatkozóan a Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló évi CXLIX. törvény 8.szám,ú melléklete IV. A többcélú kistérségi társulások támogatása fejezetésben leírtak alapján, - majd ezt követően évenként a mindenkor költségvetési törvényben szabályozott rendelkezések figyelembe vételével. 6.) A közoktatási feladatellátás kiadásaihoz - az állami normatív támogatás mértékén túl, ha szükséges a társult önkormányzatok hozzájárulnak. A hozzájárulás összege: a társulás költségvetésében tagintézményre tervezett kiadások valamint a tagintézményre jutó normatív állami támogatás különbözetének összege. A hozzájárulás összegét Fadd Nagyközség Önkormányzata saját költségvetésében tervezi, Gerjen Község Önkormányzata működési célú, támogatásértékű kiadásként biztosítja. 7.) Az 5-6.) pontokban foglalt hozzájárulás éves összegét minden évben a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyév február 15. napjáig állapítják meg a társult önkormányzatok. 8.) A tagintézmények térítési díjbevételeit, a kapacitás nem vállalkozás jellegű hasznosításának bevételeit a társult önkormányzatok saját bevételként számolják el. A beszedett térítési díjakról az intézmény kimutatást készít, amelyet a normatívát lehívó önkormányzatnak bemutat. 9.) A társulás által fenntartott intézmény vezetőjének magasabb vezetői pótlékát, továbbképzésének költségeit, vezetői munkakörével összefüggésben keletkezett útiköltségét a két tagtelepülés önkormányzata az önkormányzatok közoktatási intézményei által az Oktatási és Kulturális Minisztérium részére utoljára leközölt közoktatási statisztikai jelentésében szereplő településenkénti gyermek-és tanulólétszám arányában viselik. A hozzájárulást a társulás költségvetésébe a tagok utólag, negyedévente átutalással teljesítik. 10.) A társulási feladatellátásra tekintettel Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala egy fő köztisztviselőt alkalmaz. E köztisztviselő alkalmazása miatt keletkezett teljes személyi és dologi kiadásokat és a társulási adminisztratív feladatellátással kapcsolatos dologi

8 8 kiadásokat Fadd Nagyközség Jegyzője írásban megállapítja, s a tagok a kiadásokat településenként a gyermek és tanulólétszám arányában viselik. A hozzájárulást a társulás költségvetésébe a tagok utólag, negyedévente átutalással teljesítik. 11.) A társult önkormányzatok az általuk közösen fenntartott intézmény működéséhez szükséges további költségek fedezetét saját költségvetésükből biztosítják az alábbiak szerint: a/ Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapodás I. fejezetében meghatározott önkormányzati feladatok ellátásához szükséges további költségek fedezetét. b/ Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapodás I. fejezetében meghatározott önkormányzati feladatok ellátásához szükséges további költségek fedezetét. 12.) Az intézmény éves költségvetésének meghatározásakor az intézmény önkormányzati támogatásának 5. és 6. pontok szerint meghatározott (továbbiakban: intézményfinanszírozás) normatív támogatással nem fedezett (a továbbiakban: kiegészítés) működési kiadásait, amely személyi költség, rezsiköltség és szakmai felhalmozás, Gerjen Önkormányzata havonta a tárgyhó utolsó napjáig átutalja Fadd Nagyközség Önkormányzata OTP és Kereskedelmi Banknál vezetett bankszámlájára. 13.) A társult önkormányzatok megállapodnak, hogy a normatíva igényléshez szükséges adatszolgáltatást a települési önkormányzatok nyújtják. Amennyiben Fadd Nagyközség Önkormányzatának adatszolgáltatásból eredően állami normatíva visszafizetési kötelezettsége vagy kára keletkezne, (az állami normatíván felüli részt) azt a hibás adatot szolgáltató települési önkormányzat köteles megtéríteni a visszafizetési kötelezettséget megállapító jogerős határozat kézhezvételét, illetőleg a kár megállapítását vagy Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Csoportvezetője által megküldött elszámolást követő 15 napon belül. 14.) Az éves könyvviteli zárás során a tényleges intézményi bevétel az állami támogatások és a tényleges kiadások különbözeteként kiszámításra kerül a társult önkormányzatok hozzájárulása a tagintézmények tekintetében. A különbözetek elszámolását a zárszámadás Magyar Államkincstárhoz történő leadását követő 15 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő március 31-ig kell rendezni. 15.) Az önkormányzat által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást a társult önkormányzatok úgy határozzák meg, hogy az 4-8. pontokban leírt hozzájárulás,- tartozás összegét határidőre meg nem fizető önkormányzatot Fadd Nagyközség Polgármestere két ízben, ajánlott levélben 8 napos fizetési határidővel hívja fel a tartozás megfizetésére. A második fizetési felszólítás eredménytelensége esetén Fadd Nagyközség Önkormányzata azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult a tag önkormányzat számlavezető pénzintézete irányába. Az inkasszó eredménytelensége esetén 15 napon belül ismételten sor kerül inkasszó benyújtására, amelynek ismételt eredménytelensége után Fadd Nagyközség Önkormányzata peres úton érvényesítheti követelését. A mulasztó tag önkormányzatot kamatfizetési kötelezettség terheli, valamint a követelés érvényesítésével felmerülő kiadások. VI. fejezet A társulás gazdálkodása, ellenőrzésének rendje 1.) A társulás gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére, valamint a gazdálkodás ellenőrzésére az államháztartásról szóló évi XXXVIII törvény és a

9 9 végrehajtására kiadott, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 2.) A társulás tagjai a féléves és éves beszámolók útján - célszerűségi és gazdaságossági szempontból - ellenőrzik a társulás működését. 3.) A társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások felhasználását) az Állami Számvevőszék ellenőrzi 4.) Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik. 5.) A társult önkormányzatok megállapodnak, hogy Gerjen Község Önkormányzata ellenőrizheti Fadd Nagyközség Önkormányzata által az intézmény működésére fordított kiadásait, illetve, hogy az intézmény működéséhez szükséges hozzájárulást Fadd Nagyközség Önkormányzata biztosította-e? VII. fejezet Kiadmányozás, kötelezettségvállalás rendje 1.) A társulási megállapodásban foglalt feladatok végrehajtása során készítendő iratokat Fadd Nagyközség Polgármestere írja alá. 2.) A társulás nevében, a társulás költségvetésében meghatározott feladatokra és összegben Fadd Nagyközség Polgármestere jogosult kötelezettséget vállalni, a kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére Fadd Nagyközség Jegyzője jogosult. VIII. fejezet A társuláshoz történő csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszüntetésének szabályai 1.) A csatlakozási szándékot Fadd Nagyközség Polgármesterének tárgyév június 15-ig írásban kell bejelenteni. Az új tag felvételi kérelmét a képviselő-testületek soron következő ülésén meg kell vitatni. A tagfelvételi kérelemhez az új tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról hozott képviselő-testületi határozatot, valamint a csatlakozni kívánó testület azon nyilatkozatát, hogy a társulási megállapodásban leírt követelményeket elfogadja. Csatlakozni a következő tanévkezdés előtt augusztus 1-ig lehet. 2.) A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges: a.) a társulási megállapodás jóváhagyásához b.) a társulási megállapodás módosításához c.) a társulás megszüntetéséhez d.) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.

10 10 3.) A társulási megállapodást a törvényben meghatározottak szerint a társulás tagjai módosíthatják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. 4.) A társulásból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve adott év július 1. napjával lehet. A kiválásról szóló - minősített többséggel hozott - döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete legalább 3 hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás tagjaival közölni. 5.) A társulás megszűnik, ha legalább egy tagja elhatározza a társulás megszüntetését. 6.) A társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg az önkormányzatok közoktatási intézményeinek az Oktatási és Kulturális Minisztérium felé utoljára leközölt közoktatási statisztikai jelentésében szereplő településenkénti gyermek és tanulólétszám arányában kerül felosztásra a tagok között. IX. fejezet Vegyes rendelkezések 1.) A társulás a jelen megállapodás aláírásával határozatlan időre jön létre. 2.) A társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás között tárgyalásos formában egyeztetni. Kétszeri eredménytelen egyeztetést követően a tagok a bírósághoz fordulhatnak. A tagok e társulási megállapodásból eredő vitáik esetére kikötik a Szekszárd Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 3.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv.,, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv., az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet, a többcélú kistérségi társulások támogatásáról szóló 65/2004.(IV.15.) Korm. rendelet, az 5/2005. (I.19.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 4.) A jelen megállapodást a társulás tagjai, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. A megállapodás elválaszthatatlan része az 1. számú melléklet, amely a tagönkormányzatok társulási megállapodást jóváhagyó döntést tartalmazó testületi ülésről készült hitelesített jegyzőkönyvi kivonatokat tartalmazza. Fadd, június 25.. Fülöp János Fadd Nagyközség Polgármestere. Máté Dénes Gerjen Község Polgármestere

11 11 Záradék: A társulási megállapodást Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2008.(VI.25.)Kt. határozatával, Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 52/2008.(VI.23.)Kt. határozatával jóváhagyta... Herczig Gáborné Fadd Nagyközség Jegyzője dr. Nagy Attila Dunaszentgyörgy-Németkér-Gerjen Községek Körjegyzője

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

a Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására

a Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására Biharkeresztes Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető Önkormányzati és Szervezési Iroda E/2a. ELŐTERJESZTÉS a Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. 1. A társulás neve: Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás A társulás székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1.

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. 1. A társulás neve: Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás A társulás székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1. TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 1. A társulás neve: Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás A társulás székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1. 2. A társulás tagjai: Neve Székhelye Képviselője Lakosságszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.08.09-i ülésére Tárgy: nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Derecske-Létavértes kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. február 11-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1-4. c.) határozatai: 9-12. d.) rendelete: -. /2015. T Á R G Y S O R O

Részletesebben

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 257/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosításáról Az előterjesztés száma: 92/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az Első

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. február 28. 3. szám R E N D E L E T E K 7/2008. (II.29.) sz. önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete a

Részletesebben