KÖZVILÁGÍTÁS FELADATÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZVILÁGÍTÁS FELADATÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 KÖZVILÁGÍTÁS FELADATÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ecsegfalva Község Önkormányzata (5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. képviselője: KOVÁCS Mária polgármester asszony) mint megrendelő, illetve feladatátadó (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről az EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: Cg , adószáma: , székhelye: 1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 37., képviselője: Izsó Gyula ügyvezető), mint üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) között, az alábbi feltételek szerint: I./ Bevezető rendelkezések 1./ A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat köteles gondoskodni a közvilágításról. Jelenleg Ecsegfalva község közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátását az Önkormányzat az E.ON Energiaszolgáltató Kft., az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. és az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft szolgáltatása útján biztosítja. A közvilágítási berendezések jelenleg teljeséggel az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában vannak. 2./ Az Önkormányzat közigazgatási területén jelenleg üzemelő közvilágítási lámpatestek technológiailag elavultak, a közvilágítás biztosítása az Önkormányzat részéről jelentős, indokolatlan ráfordítást eredményez, ezért az önkormányzat képviselő területe...sz. határozatában a közvilágítási lámpatestállomány korszerűsítéséről határozott. 3./ Üzemeltető ajánlatot dolgozott ki a közvilágítási lámpatestek kiváltása útján, realizálható költségmegtakarításra, amely jelen szerződés 1. sz. mellékletét képzi. 4./ Az Önkormányzat Képviselő Testülete az Üzemeltető ajánlatának B jelzésű alternatíváját elfogadta, és a jelen szerződésben, valamint annak mellékleteiben, a kapcsolódó szerződésekben foglalt feltételek mellett megbízza az Üzemeltetőt Ecsegfalva község közigazgatási területén a jelen szerződés érvényessége végéig tartó határozott időtartamra a közvilágítási lámpatestek cseréjével és a közvilágítási feladatok ellátásával. Az Üzemeltető a jelen szerződésben, valamint kiegészítő mellékleteiben foglalt feltételek mellett vállalja Ecsegfalva község közigazgatási területén az Önkormányzat közigazgatási területén üzemelő közvilágítási lámpatestek cseréjét továbbá jelen szerződés hatályba lépésétől számított 10 éves időtartamra - mint a VET 34 (1) bekezdése alapján közvilágítási

2 2 kötelezettséget átvállaló, VET pontja szerinti villamosenergia-ipari vállalkozás - a közvilágítási feladatok ellátását. 5. A Felek a fentiek alapján kifejezetten és kölcsönösen rögzítik, hogy a jelen szerződés célja az, hogy az Önkormányzat közvilágítással kapcsolatos költségei a korszerűsítés, beruházás révén csökkenjenek. 6./ Felek kinyilatkozzák, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően és a jelen szerződés hatályban léte alatt nem kötöttek és nem kötnek olyan szerződést harmadik személlyel, mely a jelen szerződés másik fél általi teljesítését, a szerződésteljesedésbe menését akadályozza vagy meghiúsítja, vagy a másik félnek a jelen szerződésben meghatározottakon kívüli költségeket, kárt okoz. II./ A szerződés tárgya 1./ A szerződés tárgya: - a közvilágítási lámpatestek cseréje a jelen szerződés 1.sz. mellékletében meghatározott műszaki tartalommal, - a korszerűsítési beruházás finanszírozásának és kivitelezésének lebonyolítása. - Ecsegfalva község közigazgatási területén 10 éven át a VET 34. (1) bek-e alapján valamennyi közvilágítási feladat teljes körű elvégzése, mely megbízásra és feladatátvállalásra tekintettel a közvilágításra kötelezett az Üzemeltető lesz. A megbízás magában foglalta a VET pontja szerinti közvilágítási berendezések (fényforrások és lámpatestek) ún. közvilágítási aktív elemek vonatkozásában az üzemeltetési-karbantartási feladatok elvégzését, a területileg illetékes hálózati engedélyessel a VET 35. -a szerint a hálózathasználati- és csatlakozási szerződés saját nevében történő megkötését, továbbá a VET 46., 47. -ai alapján általa kiválasztott - villamosenergia-kereskedelmi engedélyessel villamosenergia vásárlására szerződés megkötését. III./ A szerződő felek feladatai, jogai és kötelezettségei 1./ Az Önkormányzat feladata, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az Üzemeltető részére átadja az illetékességi területén található közvilágítási berendezések leltárát. 2./ A tervezés és költségvetés készítésének alapja az Önkormányzat közigazgatási területén található közterületek megvilágítási kategóriába sorolása. Az MSZ szabvány ajánlásai alapján alkalmazza. A felek által kölcsönösen elfogadott, a jelen szerződés aláírásának napján beépített teljesítmény (utcánkénti megosztásban), a évi közvilágítási üzemóraszám, a évi közvilágítási fogyasztási adat (együttesen referencia értékek) képezik a korszerűsítési költségvetés, továbbá a közvilágítási üzemeltetési költségvetés alapját, így amennyiben az Önkormányzat attól el kíván térni, vagy szerződés hatálya alatt azt módosítani kívánja, annak felmerülő többletköltségeivel a szerződő felek a jelen szerződés díját módosítják. A korszerűsítést megelőző referenciaértékeket a jelen szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

3 3 3./ Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a tervezési vagy kivitelezési munkák során a jelen szerződés 2. sz. mellékletében szereplő referenciaértékektől eltérő állapotról, tényről szereznek tudomást, úgy együttes szándékkal fenntartják a számítások módosításának lehetőségét. 4./ Szerződő felek megállapodnak, hogy szorosan együttműködnek a kivitelezésre vonatkozó áramhálózati és közútkezelői engedélyek megszerzésében. 5./ Az Üzemeltető a korszerűsítés kivitelezését a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 120 napon belül lebonyolítani. Amennyiben a korszerűsítés során akár a területileg illetékes áramszolgáltató, akár más személy részéről akadályoztatást tapasztalnak, úgy azt fokozott együttműködés mellett elhárítják törekedve az itt rögzített kivitelezési határidő betartására. 6./ A kivitelezés a következő feladatok elvégzését tartalmazza: a) A közvilágítási hálózaton található lámpatestek és tartozékaik leszerelése, leltár alapján az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. számára történő dokumentált átadása. b) Az új lámpatestek és tartozékaik jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti felszerelése. c) A fénytechnikai ellenőrző mérések elvégzése. A kivitelezés, a beruházás befejezésekor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik korszerűsített rendszer műszaki paramétereit, a fénytechnikai mérések eredményét, s azok elfogadását. 7./ Szerződő felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető mind a kivitelezés, mind az üzemeltetés során jogosult alvállalkozót igénybe venni, azonban az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Felek rögzítik, hogy a villamosenergia-piaci liberalizációs és egyéb változások folyamatosak, a változásokhoz való alkalmazkodás alapján az Üzemeltető jogosult a jelen szerződésben vállalt feladatait kiszervezni, alvállalkozókat, teljesítési segédeket megbízni a feladatai teljesítésével. Ennek keretében az Üzemeltető jogosult a jelen szerződés szerinti jogosultságait a jelen szerződés időtartama alatt harmadik személyekre átruházni, továbbá kötelezettségei teljesítésére harmadik személyeket kizárólag a VET pontja szerinti villamosenergia-ipari vállalkozást megjelölni. Üzemeltető egyrészt köteles az általa kiválasztott villamosenergia-ipari vállalkozást írásban nyilatkoztatni arról, hogy az átruházott feladatokat a jelen szerződés szerint maradéktalanul teljesíti, azokért teljeskörű felelősséget vállal, másrészt Üzemeltető teljeskörű helytállási kötelezettséggel tartozik az általa kiválasztott villamosenergia-ipari vállalkozásnak az Önkormányzat felé való szerződésszerű teljesítéséért. Ezen feltételekkel kiválasztott villamosenergia-ipari vállalkozás az adott tevékenység vonatkozásában tehát az Üzemeltető helyébe lép az Üzemeltető egyidejű teljesítési- és készfizető kezesi felelősségével. Az Önkormányzat részéről a munkák koordinálásával megbízott személy:...(név) Beosztása:... Telefonszáma:... címe:...

4 4 Az Üzemeltető részéről a munkák koordinálásával megbízott személy: Izsó Gyula Beosztása: ügyvezető Telefonszáma: címe: 8./ A korszerűsítés során felszerelt lámpatestek és tartozékaik az Üzemeltető tulajdonába kerülnek, a beruházást, mint idegen tulajdonon végzett korszerűsítést, az Üzemeltető aktiválja. A jelen szerződés határidejének megszűnésekor amennyiben az Önkormányzat valamennyi, jelen szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségét teljesítette - az Üzemeltető köteles a lámpatesteket leltár alapján, az Önkormányzat tulajdonába térítésmentesen átadni a jelen szerződés szerinti elszámoláskor. 9./ A Szerződő felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető pénzintézet bevonásával %-ban előfinanszírozza a jelen szerződés 1. sz. melléklete alapján megajánlott beruházást, amelyet az Önkormányzat a 10 éves refinanszírozási futamidő alatt törleszt az Üzemeltető vagy a projektfinanszírozást végző pénzintézet számára. 10./ Az Üzemeltető közvilágítási feladatai: a) Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy a közvilágítási feladatok ellátása érdekében a jelen szerződés hatályba lépésekor már érvényes villamosenergia vételezési szerződéssel rendelkezik és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. felé pedig bejelenti hálózatcsatlakozási- és rendszerhasználati szerződés megkötésére vonatkozó igényét. b) Az Üzemeltető a közvilágítási feladat ellátása során folyamatosan köteles gondoskodni Ecsegfalva község közigazgatási területén a jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott teljesítménynek megfelelő áramvételezés biztosításról. c) Az Üzemeltető köteles a tulajdonában lévő lámpatesteket és tartozékait, kellékeit 10 éven át folyamatosan üzemeltetni, karbantartani, meghibásodás esetén a javításáról gondoskodni. d) Az Üzemeltető a közvilágítás fenntartásáról - a kivitelezés befejezése után közösen felvett jegyzőkönyvben rögzített műszaki paraméterekkel - köteles gondoskodni. IV./ Díjmegállapodás és fizetési feltételek 1./ A közvilágítás feladatátvállalás havi díja a lámpatestek cseréjét közvetlenül megelőző időszakban beépített közvilágítási összteljesítményből és éves üzemidőből származtatott éves fogyasztási érték A2 egyetemes díjszabási tarifán számolt mindenkori áramköltsége, a korszerűsítést közvetlen megelőző tárgyévben fizetett rendszerhasználati díj mindenkori

5 5 értéke és az aktív közvilágítási elemek karbantartási díjának valamint a kötelezően megfizetendő adók összegének az 1/12-ed része. 2./ A Szerződő felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető az üzemeltetői díjat az alábbi időpontokban módosíthatja: 3./ Fizetési feltételek: a) az A2 egyetemes díjszabási tarifán számolt áramdíj és a hozzátartozó adók mindenkori változásakor (mértékét a jelen szerződés aláírás idejében a Magyar Energia Hivatal állapítja meg), b) a rendszerhasználati díjak és a hozzátartozó adók mindenkori változásakor (mértékét a jelen szerződés aláírás idejében a Magyar Energia Hivatal állapítja meg), c) az aktív közvilágítási elemek karbantartási díját minden naptári év kezdetét követő március 31.-én az előző év ipari termelői árindex változásának mértékével, d) a jelen szerződésben vállalt teljesítéshez kapcsolódó általános forgalmi adó mindenkori változásakor. e) olyan Üzemeltető érdekkörén kívül eső (pl. jogszabályi) egy vagy több változáskor, amikor a változás vagy egymást követő változások az azokat megelőző feltételekhez képest 1 %-os költségnövekedést okoz. a) Az Üzemeltető a tárgyhó 5. napjáig az esedékes havi díjat tartalmazó számlát bocsát ki, amelyet az Önkormányzat 15 napon belül köteles kiegyenlíteni átutalással. b) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fizetési garanciaként inkasszómegállapodást kötnek azzal, hogy bankszámla változás esetén az inkasszót 15 napon belül megfelelően módosítják Az inkasszó-megállapodás jelen szerződés 3. sz. mellékletét fogja képezni. 4./ Késedelmes fizetés esetére a Felek a mindenkori MNB jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő késedelmi kamatot kötnek ki. 5./ Az Üzemeltető garantálja, hogy a jelen szerződés érvényessége alatt az Önkormányzat számára összesen bruttó ,- Ft kedvezményt ír jóvá a közvilágítási díjból. A jóváírás mértéke éves szinten bruttó ,- Ft, amely a januári számlákból kerül egységesen levonásra. V./ A szerződés hatálya 1./ A jelen szerződés hatályba lépésének feltétele az Üzemeltető és a közvilágítási lámpatestek cseréjének költségeit pénzügyi intézmény között létrejövő finanszírozási szerződés megkötése. 2./ A jelen szerződés hatályba lépésének napja az érvényes finanszírozási szerződés és az inkasszó megállapodás aláírásának napja.

6 6 3./ A jelen szerződés refinanszírozási időszak (10 naptári év) lejártával szűnik meg a Felek közötti elszámolással, a fizetési és egyéb kötelezettségek maradéktalan teljesítésével. A refinanszírozási időszak kezdete a jelen szerződés 1. sz. melléklete alapján megvalósult beruházás átadás-átvételének időpontja, amelyről jegyzőkönyv készül és jelen szerződés 4. sz. mellékletét képezi. VI./ A szerződés megszűnése 1./ A jelen szerződés a határozott idő lejártával szűnik meg az V/3. pont szerinti elszámolás keltével, a határozott idő lejárta előtt a szerződést rendes felmondással, s - a súlyos szerződésszegésen kívül - azonnali hatályú felmondással egyik fél sem szüntetheti meg. Azonnali hatályú felmondásnak tehát kizárólag akkor van helye, ha bármelyik fél jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. Az Önkormányzat részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a jelen szerződés alapján bármilyen jogcímen keletkező fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik, s Üzemeltető írásbeli felszólítása után sem tesz eleget fizetési kötelezettségének Üzemeltetőt - Üzemeltető írásbeli felszólítása után - akadályozza a jelen szerződés szerinti teljesítésében. Az Üzemeltető részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a jelen szerződés szerinti korszerűsítési ütemterv szerinti megvalósításával felróhatóan 60 napot meghaladó késedelembe esik, s az Önkormányzat írásbeli felszólítása után sem tesz eleget vállalásának, továbbá ha a közvilágítási szolgáltatási feladatait az Önkormányzat írásbeli felszólítása után sem teljesíti. 2./ Ha a szerződés megszűnése nem az Üzemeltető felróható magatartása miatt következik be, a szerződésből hátralévő időszakra vonatkozó szolgáltatási díj egyösszegben válik esedékessé. Ezen összeg nem lehet kevesebb, mint a megszűnéskor érvényes éves szolgáltatási díj összegének kétszerese (kötbér). Ezen fizetés alapja az, hogy az Üzemeltető a jelen szerződésben vállalt feladatai egy részét közvetített szolgáltatásként látja el, s melyre az Önkormányzat által vállalt díj folyamatos fizetése nyújt fedezetet, míg a korszerűsítéssel kapcsolatos, szellemi tulajdonát képező üzemeltetői know how rendelkezésre bocsátásának, a bonyolítási és egyéb feladatok teljesítésének, az annak során vállalt kockázatainak ellentételezése csak a szerződés határozott időszakának végén, s csak akkor történik meg, ha a határozott idejű szerződés időtartama alatt az Önkormányzat valamennyi fizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesíti Felek a szerződés megszűnésekor, azzal egyidejűleg, de legkésőbb a megszűnést követő 15 napon belül kötelesek az V/3. pont szerinti elszámolást készíteni. VII./ Záró rendelkezések 1./ Jelen szerződés tartalmát felek üzleti titokként kezelik, azt harmadik személynek csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adják ki.

7 7 2./ Jelen szerződésben nem vagy nem megfelelő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk. és a közvilágításról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 3./ Szerződő felek esetleges vitáik során törekednek a vitás kérdések békés úton történő rendezésére. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogvitáik rendezésére a Szolnoki Városi Bíróság, megyei bírósági hatáskör esetén a Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 4./ Szerződő felek jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 5./ Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére és aláírására az általuk képviselt szervezettől felhatalmazással rendelkeznek. 6./ Jelen szerződés mellékletei, beleértve a kiegészítő szerződéseket is, a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ecsegfalva, szeptember... Ecsegfalva Önkormányzata Képv.: Kovács Mária polgármester EC Multienergie Kft. Képv.: Izsó Gyula ügyvezető

8 8 1. sz. melléklet: korszerűsítési ajánlat Ecsegfalva Község Önkormányzata Kovács Mária polgármester részére 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Telefon: 66/ Iktatószám: K243/A/2011/B Tárgy: Ajánlat Ecsegfalva közvilágításának korszerűsítésére Tisztelt Polgármester Asszony! Legutóbbi tárgyi témában, polgármester asszonnyal folytatott személyes megbeszélésünkre hivatkozva küldjük ajánlatunkat községük területén működő közvilágítási lámpatestek korszerűsítésére. Helyszíni bejárások, egyeztetések során arra a következtetésre jutottunk, hogy a jelenleg működő közvilágítási rendszerük technológiailag elavult és csak indokolatlan többletköltség megfizetése árán üzemeltethető. Ajánlatunk alapján a jelenleg üzemelő lámpatesteket a piacon kapható legkorszerűbb LEDtechnológiával működő készülékekkel váltanánk ki úgy, hogy a jelenlegi megvilágítási szint és egyenletesség továbbra is fenntartható lesz, a jelenlegi közvilágítás üzemeltetési költségek azonban 61%-kal csökkenthetőek. Ajánlatunk elkészítése során a jelenlegi közvilágításszolgáltatási számláikon szereplő értékekből és adatokból indultunk ki, amelyet viszonyítási alapként, azaz referencia értékként kezelünk. Ezek a következők: korszerűsítés előtti teljesítményfelvétel: W korszerűsítés előtti éves villamosáram fogyasztás: kwh korszerűsítés előtti éves üzemidő: 3 990h 2010 évi áramköltség: ,- Ft. + ÁFA 2010 évi karbantartási költség: ,- Ft + ÁFA évi közvilágítási költség: Ft + ÁFA korszerűsítés utáni teljesítményfelvétel: korszerűsítés utáni éves villamosáram fogyasztás: korszerűsítés utáni éves üzemidő: korszerűsítés utáni közvilágítási áramköltség (2010-es áron): korszerűsítés utáni karbantartás: Korszerűsítés utáni közvilágítási költség: W kwh 3 990h ,- Ft. + ÁFA ,- Ft + ÁFA ,-Ft +ÁFA A korszerűsítés utáni éves közvilágítás üzemeltetési költség mintegy 61%-kal fog csökkeni.

9 9 Tulajdonságok Fotometrikus tulajdonságok Összehasonlító táblázat Nagynyomású nátrium lámpatestek rossz LED közvilágítási lámpatestek kitűnő Sugárzási tulajdonságok rossz kitűnő Elektromos tulajdonságok áramütés veszély (nagy feszültség) biztonságos (alacsony feszültség) Élettartam rövid (max. 5,000 óra) hosszú (>50,000 óra) Működési tartomány keskeny (±7%) széles (±20%) Energia fogyasztás magas alacsony Bekapcsolás sebessége lassú (több, mint 10 perc) gyors (2 másodperc) Vibráció van nincs Optikai hatékonyság alacsony magas Szín visszaadási index, szín megkülönböztethetőség gyenge, RA<50 kitűnő, RA>80 Szín hőmérséklet nagyon alacsony (sárga) ideális színhőmérséklet Fényszennyezés erős nincs Melegedés jelentős (>300 C) nincs (<60 C) Lámpa búra elszennyeződik Lámpa búra elöregedés hatására bemattul Ütésállóság Környezetszennyezés könnyen megül a felületén a szennyeződést rövid idő alatt gyenge (törékeny) nehézfémeket, veszélyes anyagokat tartalmaz statikusan taszítja a szennyeződést nem jellemző erős (nem tartalmaz üveget, nem repedezik) nincs Karbantartási költség magas alacsony Költséghatékonyság alacsony kitűnő

10 10 A korszerűsítés műszaki adatai: 1. Jelenleg üzemelő lámpatestek száma: 195 db. 2. Korszerűsítés után üzemelő lámpatestek sz. 195 db db. 36W kompakt fényforrással működő lámpatestet 153 db. 18W LED lámpatestre cserélünk, db. 70W NA fényforrással működő lámpatestet 42 db. 20W LED lámpatestre cserélünk. A LED lámpák előnyös tulajdonságai a közvilágítás terén jól kihasználhatók. A fényforrások be és kikapcsolása nem okoz semmilyen károsodást. Könnyen javíthatók, cserélhetők, fényerejük és spektrumuk rendkívül finoman szabályozható. A korszerűsítési költségek bemutatása: A beruházás összköltsége: ,- Ft. + ÁFA. Ezen ár tartalmazza: 1. tervezési költségeket, 2. a LED technológiával működő, fentiekben ismertetett mennyiségű lámpatestek és fényforrások üzembehelyezését, 3. A hálózat tulajdonosával az E.ON Titász ZRt.-vel történő teljes körű ügyintézést. A korszerűsítés mielőbbi megvalósítása melletti érveink: A futamidő letelte után, éves szinten 2010-es árakon számolva ,- Ft + ÁFA azaz ,- Ft. 1 havi megtakarítás mértéke bruttó ,- Ft. A beruházás hozama a refinanszírozási futamidőn túl (az áram költség, RHD, karbantartási díjon túl további) 71 % évente. A korszerűsítés finanszírozására az alábbi változatokat dolgoztuk ki: A korszerűsítési költségek teljes mértékben refinanszírozhatóak a realizálható üzemeltetési költségmegtakarításból, ezért azt társaságunk bármely változat kiválasztása esetén teljességgel előfinanszírozza. A változat A megtérülési idő garantált hossza 8 év, azaz 96 hónap. Ezen időszak alatt az Önkormányzat a korszerűsítés előtti teljesítménynek megfelelő havi közvilágítás szolgáltatási díjat (azt minden naptári év elején az infláció mértékével növelve) fizeti meg havi rendszerességgel a projektfinanszírozással kiegészített beruházást elvégző társaságunknak. A fenti futamidő alatt társaságunk üzemelteti Ecsegfalva község közvilágítását, amelyhez villamos áramot vételez, a közvilágítási rendszert karbantartja. A futamidő lejártával a beruházott javak

11 11 térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, a realizált üzemeltetési költségmegtakarítás is teljességgel az Önkormányzatot illeti meg. B változat A megtérülési idő garantált hossza 10 év, azaz 120 hónap. Ezen időszak alatt az Önkormányzat máris összesen bruttó ,- Ft kedvezményt kap a közvilágítási díjból. Az A változattal megegyezően az Önkormányzat a korszerűsítés előtti teljesítménynek megfelelő havi közvilágítás szolgáltatási díjat (azt minden naptári év elején az infláció mértékével növelve) fizeti meg havi rendszerességgel a projektfinanszírozással kiegészített beruházást elvégző társaságunknak. A fenti futamidő alatt társaságunk üzemelteti Ecsegfalva község közvilágítását, amelyhez villamos áramot vételez, a közvilágítási rendszert karbantartja. A futamidő lejártával a beruházott javak térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, a realizált üzemeltetési költségmegtakarítás is teljességgel az Önkormányzatot illeti meg. Garanciavállalás Társaságunk számításaink helyességére azzal vállal valódi garanciát, hogy a futamidő alatt kizárólag a 2011-es évi referenciaértékek javadalmazást kapja meg, amelyből fedeznie kell az üzemeltetés és a projektfinanszírozás költségeit. Ennek megfelelően társaságunk a beépítendő technológiára a futamidő végéig teljeskörű garanciát vállal. Ajánlat érvényessége: július 31. Tisztelettel: EC Multienergie Kft. Izsó Gyula ügyvezető Kelt: Százhalombattán, július 25.

12 12 2. sz. melléklet: referenciaértékek korszerűsítés előtti teljesítményfelvétel: W korszerűsítés előtti éves villamosáram fogyasztás: kwh korszerűsítés előtti éves üzemidő: 3 990h évi áram- és rendszerhasználati költség:... Ft. + ÁFA évi karbantartási költség:... Ft + ÁFA évi közvilágítási költség:... Ft + ÁFA A korszerűsítés előtt üzemelő lámpatestek száma: 195 db.

13 13 3.sz. melléklet: Inkasszó megállapodás FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt.... (számlavezető neve és címe) Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Kötelezett számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Jogosult neve: Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás időtartama:.. év,. hó.. naptól.. év,. hó.. napig visszavonásig* További feltételek*: a) nem kerülnek meghatározásra b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: Ft c) benyújtási gyakoriság:. (pl. napi, havi, évi) d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb....nap e) felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Kelt,, év,. hó.. nap

14 14 *nem kívánt rész törlendő.. Kötelezett számlatulajdonos 4.sz. melléklet: Korszerűsítés átadás-átvételi jegyzőkönyve

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KÖZVILÁGÍTÁS FELADATÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KÖZVILÁGÍTÁS FELADATÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KÖZVILÁGÍTÁS FELADATÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kétpó Község Önkormányzata (5411 Kétpó, Almásy tér 1., képviseli: Boldog István polgármester),

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 30.989/2012 Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 75- /2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 3721/2015. Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság szerkesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 29-i ülésére Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 29-i ülésére Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

A jelen Vállalkozói Szerződést a Felek határozott időtartamra, március 1-től február 28. -ig terjedő időszakra kötik.

A jelen Vállalkozói Szerződést a Felek határozott időtartamra, március 1-től február 28. -ig terjedő időszakra kötik. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről abevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Debrecen (székhelye: 4033 Debrecen, Sámsoni út 149., KSH törzsszáma: 15722610 8421 312 09, adószáma:

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LE-KO ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYÉNEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYÉNEK EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYÉNEK TELJES ELLÁTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS SZÁMA: 142-VE-0037-S-12 KELT: 2012-09-28.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött KŐRÖSHEGY Község Önkormányzata Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Adószám: 15731735-2-14 Képviseli: Marczali Tamás polgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére. a évi független értékbecslői feladatok ellátására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére. a évi független értékbecslői feladatok ellátására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 74- /2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES ELLÁTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS SZÁMA: 144-VE-0042-S-12 KELT: 2012-09-28.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Sourcing szerződésszám: 2013/ amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a, adószám:, képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester),

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap 2011. 03. 03. Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap 2011. 03. 03. Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap 2011. 03. 03. Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs LED-es közvilágítási projektek > Az ELMŰ/ÉMÁSZ társaságcsoportnál 2009 elején indult

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közvilágítási rendszer felméréséről Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület támogatási kérelme dr. Uhrin Anna aljegyző Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/8 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával.

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával. 352/2013. (VI.19.) Tárgy: Központi Ügyelet Feladat Ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete november 5-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete november 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem pályázat Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 1 a 69/2016. (IV. 29.) határozat 1. melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA melyet megkötöttek egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószám:

Részletesebben