KÖZVILÁGÍTÁS FELADATÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZVILÁGÍTÁS FELADATÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 KÖZVILÁGÍTÁS FELADATÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ecsegfalva Község Önkormányzata (5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. képviselője: KOVÁCS Mária polgármester asszony) mint megrendelő, illetve feladatátadó (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről az EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: Cg , adószáma: , székhelye: 1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 37., képviselője: Izsó Gyula ügyvezető), mint üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) között, az alábbi feltételek szerint: I./ Bevezető rendelkezések 1./ A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat köteles gondoskodni a közvilágításról. Jelenleg Ecsegfalva község közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátását az Önkormányzat az E.ON Energiaszolgáltató Kft., az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. és az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft szolgáltatása útján biztosítja. A közvilágítási berendezések jelenleg teljeséggel az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában vannak. 2./ Az Önkormányzat közigazgatási területén jelenleg üzemelő közvilágítási lámpatestek technológiailag elavultak, a közvilágítás biztosítása az Önkormányzat részéről jelentős, indokolatlan ráfordítást eredményez, ezért az önkormányzat képviselő területe...sz. határozatában a közvilágítási lámpatestállomány korszerűsítéséről határozott. 3./ Üzemeltető ajánlatot dolgozott ki a közvilágítási lámpatestek kiváltása útján, realizálható költségmegtakarításra, amely jelen szerződés 1. sz. mellékletét képzi. 4./ Az Önkormányzat Képviselő Testülete az Üzemeltető ajánlatának B jelzésű alternatíváját elfogadta, és a jelen szerződésben, valamint annak mellékleteiben, a kapcsolódó szerződésekben foglalt feltételek mellett megbízza az Üzemeltetőt Ecsegfalva község közigazgatási területén a jelen szerződés érvényessége végéig tartó határozott időtartamra a közvilágítási lámpatestek cseréjével és a közvilágítási feladatok ellátásával. Az Üzemeltető a jelen szerződésben, valamint kiegészítő mellékleteiben foglalt feltételek mellett vállalja Ecsegfalva község közigazgatási területén az Önkormányzat közigazgatási területén üzemelő közvilágítási lámpatestek cseréjét továbbá jelen szerződés hatályba lépésétől számított 10 éves időtartamra - mint a VET 34 (1) bekezdése alapján közvilágítási

2 2 kötelezettséget átvállaló, VET pontja szerinti villamosenergia-ipari vállalkozás - a közvilágítási feladatok ellátását. 5. A Felek a fentiek alapján kifejezetten és kölcsönösen rögzítik, hogy a jelen szerződés célja az, hogy az Önkormányzat közvilágítással kapcsolatos költségei a korszerűsítés, beruházás révén csökkenjenek. 6./ Felek kinyilatkozzák, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően és a jelen szerződés hatályban léte alatt nem kötöttek és nem kötnek olyan szerződést harmadik személlyel, mely a jelen szerződés másik fél általi teljesítését, a szerződésteljesedésbe menését akadályozza vagy meghiúsítja, vagy a másik félnek a jelen szerződésben meghatározottakon kívüli költségeket, kárt okoz. II./ A szerződés tárgya 1./ A szerződés tárgya: - a közvilágítási lámpatestek cseréje a jelen szerződés 1.sz. mellékletében meghatározott műszaki tartalommal, - a korszerűsítési beruházás finanszírozásának és kivitelezésének lebonyolítása. - Ecsegfalva község közigazgatási területén 10 éven át a VET 34. (1) bek-e alapján valamennyi közvilágítási feladat teljes körű elvégzése, mely megbízásra és feladatátvállalásra tekintettel a közvilágításra kötelezett az Üzemeltető lesz. A megbízás magában foglalta a VET pontja szerinti közvilágítási berendezések (fényforrások és lámpatestek) ún. közvilágítási aktív elemek vonatkozásában az üzemeltetési-karbantartási feladatok elvégzését, a területileg illetékes hálózati engedélyessel a VET 35. -a szerint a hálózathasználati- és csatlakozási szerződés saját nevében történő megkötését, továbbá a VET 46., 47. -ai alapján általa kiválasztott - villamosenergia-kereskedelmi engedélyessel villamosenergia vásárlására szerződés megkötését. III./ A szerződő felek feladatai, jogai és kötelezettségei 1./ Az Önkormányzat feladata, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az Üzemeltető részére átadja az illetékességi területén található közvilágítási berendezések leltárát. 2./ A tervezés és költségvetés készítésének alapja az Önkormányzat közigazgatási területén található közterületek megvilágítási kategóriába sorolása. Az MSZ szabvány ajánlásai alapján alkalmazza. A felek által kölcsönösen elfogadott, a jelen szerződés aláírásának napján beépített teljesítmény (utcánkénti megosztásban), a évi közvilágítási üzemóraszám, a évi közvilágítási fogyasztási adat (együttesen referencia értékek) képezik a korszerűsítési költségvetés, továbbá a közvilágítási üzemeltetési költségvetés alapját, így amennyiben az Önkormányzat attól el kíván térni, vagy szerződés hatálya alatt azt módosítani kívánja, annak felmerülő többletköltségeivel a szerződő felek a jelen szerződés díját módosítják. A korszerűsítést megelőző referenciaértékeket a jelen szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

3 3 3./ Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a tervezési vagy kivitelezési munkák során a jelen szerződés 2. sz. mellékletében szereplő referenciaértékektől eltérő állapotról, tényről szereznek tudomást, úgy együttes szándékkal fenntartják a számítások módosításának lehetőségét. 4./ Szerződő felek megállapodnak, hogy szorosan együttműködnek a kivitelezésre vonatkozó áramhálózati és közútkezelői engedélyek megszerzésében. 5./ Az Üzemeltető a korszerűsítés kivitelezését a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 120 napon belül lebonyolítani. Amennyiben a korszerűsítés során akár a területileg illetékes áramszolgáltató, akár más személy részéről akadályoztatást tapasztalnak, úgy azt fokozott együttműködés mellett elhárítják törekedve az itt rögzített kivitelezési határidő betartására. 6./ A kivitelezés a következő feladatok elvégzését tartalmazza: a) A közvilágítási hálózaton található lámpatestek és tartozékaik leszerelése, leltár alapján az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. számára történő dokumentált átadása. b) Az új lámpatestek és tartozékaik jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti felszerelése. c) A fénytechnikai ellenőrző mérések elvégzése. A kivitelezés, a beruházás befejezésekor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik korszerűsített rendszer műszaki paramétereit, a fénytechnikai mérések eredményét, s azok elfogadását. 7./ Szerződő felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető mind a kivitelezés, mind az üzemeltetés során jogosult alvállalkozót igénybe venni, azonban az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Felek rögzítik, hogy a villamosenergia-piaci liberalizációs és egyéb változások folyamatosak, a változásokhoz való alkalmazkodás alapján az Üzemeltető jogosult a jelen szerződésben vállalt feladatait kiszervezni, alvállalkozókat, teljesítési segédeket megbízni a feladatai teljesítésével. Ennek keretében az Üzemeltető jogosult a jelen szerződés szerinti jogosultságait a jelen szerződés időtartama alatt harmadik személyekre átruházni, továbbá kötelezettségei teljesítésére harmadik személyeket kizárólag a VET pontja szerinti villamosenergia-ipari vállalkozást megjelölni. Üzemeltető egyrészt köteles az általa kiválasztott villamosenergia-ipari vállalkozást írásban nyilatkoztatni arról, hogy az átruházott feladatokat a jelen szerződés szerint maradéktalanul teljesíti, azokért teljeskörű felelősséget vállal, másrészt Üzemeltető teljeskörű helytállási kötelezettséggel tartozik az általa kiválasztott villamosenergia-ipari vállalkozásnak az Önkormányzat felé való szerződésszerű teljesítéséért. Ezen feltételekkel kiválasztott villamosenergia-ipari vállalkozás az adott tevékenység vonatkozásában tehát az Üzemeltető helyébe lép az Üzemeltető egyidejű teljesítési- és készfizető kezesi felelősségével. Az Önkormányzat részéről a munkák koordinálásával megbízott személy:...(név) Beosztása:... Telefonszáma:... címe:...

4 4 Az Üzemeltető részéről a munkák koordinálásával megbízott személy: Izsó Gyula Beosztása: ügyvezető Telefonszáma: címe: 8./ A korszerűsítés során felszerelt lámpatestek és tartozékaik az Üzemeltető tulajdonába kerülnek, a beruházást, mint idegen tulajdonon végzett korszerűsítést, az Üzemeltető aktiválja. A jelen szerződés határidejének megszűnésekor amennyiben az Önkormányzat valamennyi, jelen szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségét teljesítette - az Üzemeltető köteles a lámpatesteket leltár alapján, az Önkormányzat tulajdonába térítésmentesen átadni a jelen szerződés szerinti elszámoláskor. 9./ A Szerződő felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető pénzintézet bevonásával %-ban előfinanszírozza a jelen szerződés 1. sz. melléklete alapján megajánlott beruházást, amelyet az Önkormányzat a 10 éves refinanszírozási futamidő alatt törleszt az Üzemeltető vagy a projektfinanszírozást végző pénzintézet számára. 10./ Az Üzemeltető közvilágítási feladatai: a) Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy a közvilágítási feladatok ellátása érdekében a jelen szerződés hatályba lépésekor már érvényes villamosenergia vételezési szerződéssel rendelkezik és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. felé pedig bejelenti hálózatcsatlakozási- és rendszerhasználati szerződés megkötésére vonatkozó igényét. b) Az Üzemeltető a közvilágítási feladat ellátása során folyamatosan köteles gondoskodni Ecsegfalva község közigazgatási területén a jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott teljesítménynek megfelelő áramvételezés biztosításról. c) Az Üzemeltető köteles a tulajdonában lévő lámpatesteket és tartozékait, kellékeit 10 éven át folyamatosan üzemeltetni, karbantartani, meghibásodás esetén a javításáról gondoskodni. d) Az Üzemeltető a közvilágítás fenntartásáról - a kivitelezés befejezése után közösen felvett jegyzőkönyvben rögzített műszaki paraméterekkel - köteles gondoskodni. IV./ Díjmegállapodás és fizetési feltételek 1./ A közvilágítás feladatátvállalás havi díja a lámpatestek cseréjét közvetlenül megelőző időszakban beépített közvilágítási összteljesítményből és éves üzemidőből származtatott éves fogyasztási érték A2 egyetemes díjszabási tarifán számolt mindenkori áramköltsége, a korszerűsítést közvetlen megelőző tárgyévben fizetett rendszerhasználati díj mindenkori

5 5 értéke és az aktív közvilágítási elemek karbantartási díjának valamint a kötelezően megfizetendő adók összegének az 1/12-ed része. 2./ A Szerződő felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető az üzemeltetői díjat az alábbi időpontokban módosíthatja: 3./ Fizetési feltételek: a) az A2 egyetemes díjszabási tarifán számolt áramdíj és a hozzátartozó adók mindenkori változásakor (mértékét a jelen szerződés aláírás idejében a Magyar Energia Hivatal állapítja meg), b) a rendszerhasználati díjak és a hozzátartozó adók mindenkori változásakor (mértékét a jelen szerződés aláírás idejében a Magyar Energia Hivatal állapítja meg), c) az aktív közvilágítási elemek karbantartási díját minden naptári év kezdetét követő március 31.-én az előző év ipari termelői árindex változásának mértékével, d) a jelen szerződésben vállalt teljesítéshez kapcsolódó általános forgalmi adó mindenkori változásakor. e) olyan Üzemeltető érdekkörén kívül eső (pl. jogszabályi) egy vagy több változáskor, amikor a változás vagy egymást követő változások az azokat megelőző feltételekhez képest 1 %-os költségnövekedést okoz. a) Az Üzemeltető a tárgyhó 5. napjáig az esedékes havi díjat tartalmazó számlát bocsát ki, amelyet az Önkormányzat 15 napon belül köteles kiegyenlíteni átutalással. b) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fizetési garanciaként inkasszómegállapodást kötnek azzal, hogy bankszámla változás esetén az inkasszót 15 napon belül megfelelően módosítják Az inkasszó-megállapodás jelen szerződés 3. sz. mellékletét fogja képezni. 4./ Késedelmes fizetés esetére a Felek a mindenkori MNB jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő késedelmi kamatot kötnek ki. 5./ Az Üzemeltető garantálja, hogy a jelen szerződés érvényessége alatt az Önkormányzat számára összesen bruttó ,- Ft kedvezményt ír jóvá a közvilágítási díjból. A jóváírás mértéke éves szinten bruttó ,- Ft, amely a januári számlákból kerül egységesen levonásra. V./ A szerződés hatálya 1./ A jelen szerződés hatályba lépésének feltétele az Üzemeltető és a közvilágítási lámpatestek cseréjének költségeit pénzügyi intézmény között létrejövő finanszírozási szerződés megkötése. 2./ A jelen szerződés hatályba lépésének napja az érvényes finanszírozási szerződés és az inkasszó megállapodás aláírásának napja.

6 6 3./ A jelen szerződés refinanszírozási időszak (10 naptári év) lejártával szűnik meg a Felek közötti elszámolással, a fizetési és egyéb kötelezettségek maradéktalan teljesítésével. A refinanszírozási időszak kezdete a jelen szerződés 1. sz. melléklete alapján megvalósult beruházás átadás-átvételének időpontja, amelyről jegyzőkönyv készül és jelen szerződés 4. sz. mellékletét képezi. VI./ A szerződés megszűnése 1./ A jelen szerződés a határozott idő lejártával szűnik meg az V/3. pont szerinti elszámolás keltével, a határozott idő lejárta előtt a szerződést rendes felmondással, s - a súlyos szerződésszegésen kívül - azonnali hatályú felmondással egyik fél sem szüntetheti meg. Azonnali hatályú felmondásnak tehát kizárólag akkor van helye, ha bármelyik fél jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. Az Önkormányzat részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a jelen szerződés alapján bármilyen jogcímen keletkező fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik, s Üzemeltető írásbeli felszólítása után sem tesz eleget fizetési kötelezettségének Üzemeltetőt - Üzemeltető írásbeli felszólítása után - akadályozza a jelen szerződés szerinti teljesítésében. Az Üzemeltető részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a jelen szerződés szerinti korszerűsítési ütemterv szerinti megvalósításával felróhatóan 60 napot meghaladó késedelembe esik, s az Önkormányzat írásbeli felszólítása után sem tesz eleget vállalásának, továbbá ha a közvilágítási szolgáltatási feladatait az Önkormányzat írásbeli felszólítása után sem teljesíti. 2./ Ha a szerződés megszűnése nem az Üzemeltető felróható magatartása miatt következik be, a szerződésből hátralévő időszakra vonatkozó szolgáltatási díj egyösszegben válik esedékessé. Ezen összeg nem lehet kevesebb, mint a megszűnéskor érvényes éves szolgáltatási díj összegének kétszerese (kötbér). Ezen fizetés alapja az, hogy az Üzemeltető a jelen szerződésben vállalt feladatai egy részét közvetített szolgáltatásként látja el, s melyre az Önkormányzat által vállalt díj folyamatos fizetése nyújt fedezetet, míg a korszerűsítéssel kapcsolatos, szellemi tulajdonát képező üzemeltetői know how rendelkezésre bocsátásának, a bonyolítási és egyéb feladatok teljesítésének, az annak során vállalt kockázatainak ellentételezése csak a szerződés határozott időszakának végén, s csak akkor történik meg, ha a határozott idejű szerződés időtartama alatt az Önkormányzat valamennyi fizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesíti Felek a szerződés megszűnésekor, azzal egyidejűleg, de legkésőbb a megszűnést követő 15 napon belül kötelesek az V/3. pont szerinti elszámolást készíteni. VII./ Záró rendelkezések 1./ Jelen szerződés tartalmát felek üzleti titokként kezelik, azt harmadik személynek csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adják ki.

7 7 2./ Jelen szerződésben nem vagy nem megfelelő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk. és a közvilágításról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 3./ Szerződő felek esetleges vitáik során törekednek a vitás kérdések békés úton történő rendezésére. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogvitáik rendezésére a Szolnoki Városi Bíróság, megyei bírósági hatáskör esetén a Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 4./ Szerződő felek jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 5./ Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére és aláírására az általuk képviselt szervezettől felhatalmazással rendelkeznek. 6./ Jelen szerződés mellékletei, beleértve a kiegészítő szerződéseket is, a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ecsegfalva, szeptember... Ecsegfalva Önkormányzata Képv.: Kovács Mária polgármester EC Multienergie Kft. Képv.: Izsó Gyula ügyvezető

8 8 1. sz. melléklet: korszerűsítési ajánlat Ecsegfalva Község Önkormányzata Kovács Mária polgármester részére 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Telefon: 66/ Iktatószám: K243/A/2011/B Tárgy: Ajánlat Ecsegfalva közvilágításának korszerűsítésére Tisztelt Polgármester Asszony! Legutóbbi tárgyi témában, polgármester asszonnyal folytatott személyes megbeszélésünkre hivatkozva küldjük ajánlatunkat községük területén működő közvilágítási lámpatestek korszerűsítésére. Helyszíni bejárások, egyeztetések során arra a következtetésre jutottunk, hogy a jelenleg működő közvilágítási rendszerük technológiailag elavult és csak indokolatlan többletköltség megfizetése árán üzemeltethető. Ajánlatunk alapján a jelenleg üzemelő lámpatesteket a piacon kapható legkorszerűbb LEDtechnológiával működő készülékekkel váltanánk ki úgy, hogy a jelenlegi megvilágítási szint és egyenletesség továbbra is fenntartható lesz, a jelenlegi közvilágítás üzemeltetési költségek azonban 61%-kal csökkenthetőek. Ajánlatunk elkészítése során a jelenlegi közvilágításszolgáltatási számláikon szereplő értékekből és adatokból indultunk ki, amelyet viszonyítási alapként, azaz referencia értékként kezelünk. Ezek a következők: korszerűsítés előtti teljesítményfelvétel: W korszerűsítés előtti éves villamosáram fogyasztás: kwh korszerűsítés előtti éves üzemidő: 3 990h 2010 évi áramköltség: ,- Ft. + ÁFA 2010 évi karbantartási költség: ,- Ft + ÁFA évi közvilágítási költség: Ft + ÁFA korszerűsítés utáni teljesítményfelvétel: korszerűsítés utáni éves villamosáram fogyasztás: korszerűsítés utáni éves üzemidő: korszerűsítés utáni közvilágítási áramköltség (2010-es áron): korszerűsítés utáni karbantartás: Korszerűsítés utáni közvilágítási költség: W kwh 3 990h ,- Ft. + ÁFA ,- Ft + ÁFA ,-Ft +ÁFA A korszerűsítés utáni éves közvilágítás üzemeltetési költség mintegy 61%-kal fog csökkeni.

9 9 Tulajdonságok Fotometrikus tulajdonságok Összehasonlító táblázat Nagynyomású nátrium lámpatestek rossz LED közvilágítási lámpatestek kitűnő Sugárzási tulajdonságok rossz kitűnő Elektromos tulajdonságok áramütés veszély (nagy feszültség) biztonságos (alacsony feszültség) Élettartam rövid (max. 5,000 óra) hosszú (>50,000 óra) Működési tartomány keskeny (±7%) széles (±20%) Energia fogyasztás magas alacsony Bekapcsolás sebessége lassú (több, mint 10 perc) gyors (2 másodperc) Vibráció van nincs Optikai hatékonyság alacsony magas Szín visszaadási index, szín megkülönböztethetőség gyenge, RA<50 kitűnő, RA>80 Szín hőmérséklet nagyon alacsony (sárga) ideális színhőmérséklet Fényszennyezés erős nincs Melegedés jelentős (>300 C) nincs (<60 C) Lámpa búra elszennyeződik Lámpa búra elöregedés hatására bemattul Ütésállóság Környezetszennyezés könnyen megül a felületén a szennyeződést rövid idő alatt gyenge (törékeny) nehézfémeket, veszélyes anyagokat tartalmaz statikusan taszítja a szennyeződést nem jellemző erős (nem tartalmaz üveget, nem repedezik) nincs Karbantartási költség magas alacsony Költséghatékonyság alacsony kitűnő

10 10 A korszerűsítés műszaki adatai: 1. Jelenleg üzemelő lámpatestek száma: 195 db. 2. Korszerűsítés után üzemelő lámpatestek sz. 195 db db. 36W kompakt fényforrással működő lámpatestet 153 db. 18W LED lámpatestre cserélünk, db. 70W NA fényforrással működő lámpatestet 42 db. 20W LED lámpatestre cserélünk. A LED lámpák előnyös tulajdonságai a közvilágítás terén jól kihasználhatók. A fényforrások be és kikapcsolása nem okoz semmilyen károsodást. Könnyen javíthatók, cserélhetők, fényerejük és spektrumuk rendkívül finoman szabályozható. A korszerűsítési költségek bemutatása: A beruházás összköltsége: ,- Ft. + ÁFA. Ezen ár tartalmazza: 1. tervezési költségeket, 2. a LED technológiával működő, fentiekben ismertetett mennyiségű lámpatestek és fényforrások üzembehelyezését, 3. A hálózat tulajdonosával az E.ON Titász ZRt.-vel történő teljes körű ügyintézést. A korszerűsítés mielőbbi megvalósítása melletti érveink: A futamidő letelte után, éves szinten 2010-es árakon számolva ,- Ft + ÁFA azaz ,- Ft. 1 havi megtakarítás mértéke bruttó ,- Ft. A beruházás hozama a refinanszírozási futamidőn túl (az áram költség, RHD, karbantartási díjon túl további) 71 % évente. A korszerűsítés finanszírozására az alábbi változatokat dolgoztuk ki: A korszerűsítési költségek teljes mértékben refinanszírozhatóak a realizálható üzemeltetési költségmegtakarításból, ezért azt társaságunk bármely változat kiválasztása esetén teljességgel előfinanszírozza. A változat A megtérülési idő garantált hossza 8 év, azaz 96 hónap. Ezen időszak alatt az Önkormányzat a korszerűsítés előtti teljesítménynek megfelelő havi közvilágítás szolgáltatási díjat (azt minden naptári év elején az infláció mértékével növelve) fizeti meg havi rendszerességgel a projektfinanszírozással kiegészített beruházást elvégző társaságunknak. A fenti futamidő alatt társaságunk üzemelteti Ecsegfalva község közvilágítását, amelyhez villamos áramot vételez, a közvilágítási rendszert karbantartja. A futamidő lejártával a beruházott javak

11 11 térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, a realizált üzemeltetési költségmegtakarítás is teljességgel az Önkormányzatot illeti meg. B változat A megtérülési idő garantált hossza 10 év, azaz 120 hónap. Ezen időszak alatt az Önkormányzat máris összesen bruttó ,- Ft kedvezményt kap a közvilágítási díjból. Az A változattal megegyezően az Önkormányzat a korszerűsítés előtti teljesítménynek megfelelő havi közvilágítás szolgáltatási díjat (azt minden naptári év elején az infláció mértékével növelve) fizeti meg havi rendszerességgel a projektfinanszírozással kiegészített beruházást elvégző társaságunknak. A fenti futamidő alatt társaságunk üzemelteti Ecsegfalva község közvilágítását, amelyhez villamos áramot vételez, a közvilágítási rendszert karbantartja. A futamidő lejártával a beruházott javak térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, a realizált üzemeltetési költségmegtakarítás is teljességgel az Önkormányzatot illeti meg. Garanciavállalás Társaságunk számításaink helyességére azzal vállal valódi garanciát, hogy a futamidő alatt kizárólag a 2011-es évi referenciaértékek javadalmazást kapja meg, amelyből fedeznie kell az üzemeltetés és a projektfinanszírozás költségeit. Ennek megfelelően társaságunk a beépítendő technológiára a futamidő végéig teljeskörű garanciát vállal. Ajánlat érvényessége: július 31. Tisztelettel: EC Multienergie Kft. Izsó Gyula ügyvezető Kelt: Százhalombattán, július 25.

12 12 2. sz. melléklet: referenciaértékek korszerűsítés előtti teljesítményfelvétel: W korszerűsítés előtti éves villamosáram fogyasztás: kwh korszerűsítés előtti éves üzemidő: 3 990h évi áram- és rendszerhasználati költség:... Ft. + ÁFA évi karbantartási költség:... Ft + ÁFA évi közvilágítási költség:... Ft + ÁFA A korszerűsítés előtt üzemelő lámpatestek száma: 195 db.

13 13 3.sz. melléklet: Inkasszó megállapodás FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt.... (számlavezető neve és címe) Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Kötelezett számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Jogosult neve: Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás időtartama:.. év,. hó.. naptól.. év,. hó.. napig visszavonásig* További feltételek*: a) nem kerülnek meghatározásra b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: Ft c) benyújtási gyakoriság:. (pl. napi, havi, évi) d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb....nap e) felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Kelt,, év,. hó.. nap

14 14 *nem kívánt rész törlendő.. Kötelezett számlatulajdonos 4.sz. melléklet: Korszerűsítés átadás-átvételi jegyzőkönyve

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint villamos energia-kereskedő

Részletesebben

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP 7. NYILATKOZATMINTÁK 1. számú minta FELOLVASÓLAP Parkolás üzemeltetési tevékenység ellátását támogató parkolási ellenőrzési és ügyfélszolgálati rendszerek szoftver licencének biztosítása és a felhasználás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. ÁPRILIS 10.) Határozatok: 27/2014. 36/2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE 3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. ÁPRILIS 10.) Határozatok: 27/2014. 36/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. ÁPRILIS 10.) Határozatok: 27/2014. 36/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT M5. SZÁMÚ MELLÉKLETE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Egységes szerződéses feltételek alapján ellátott felhasználók számára

Részletesebben

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám:

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám: VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám: Amely létrejött egyrészről a Klíma Áruház Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság mint szállító, a továbbiakban Szállító székhely: 1131

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2015. február 24-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyutai Csaba polgármester

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyutai Csaba polgármester VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Képviseli: Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. statisztikai számjel: 15734453-8411-321-20, törzsszáma: 734 455, adószáma: 15734453-2-20,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek Lakossági Fogyasztó Teljes Ellátás Alapú Szerződéséhez

Általános Szerződéses Feltételek Lakossági Fogyasztó Teljes Ellátás Alapú Szerződéséhez Általános Szerződéses Feltételek Lakossági Fogyasztó Teljes Ellátás Alapú Szerződéséhez Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Energetikai Központ Zrt. ( Kereskedő ) Lakossági Teljes Ellátás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka.

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy: Izsák város közvilágításának fejlesztése. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 194841v4 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

TC-32 EGYEDI GARANCIAJEGY KERET-FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

TC-32 EGYEDI GARANCIAJEGY KERET-FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az TC-32 EGYEDI GARANCIAJEGY KERET-FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS VÁM ÉS LOGISZTIKAI FŐOSZTÁLY IBUSZ Utazási Irodák Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.; Cg: 01-09-266780;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre)

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) KIVITELI SZERZŐDÉS Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) amely létrejött egyrészről Név: Jánoshalma Város Önkormányzata Székhely: 6440 Jánoshalma Béke tér 1. Adószáma: 15338954-2-03

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés

ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 1. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Másrészről, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Másrészről, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött Egyrészről a DP HOLDING ZRT (1204 Budapest, Mártírok útja 286., adószám: 11886208-2- 43, cégjegyzékszám: 01-10-044137, telefon: 421-0278, fax: 421-0279, képviseli: Mordechay

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Jgazgatóság

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Jgazgatóság V~~~4 (alcrá. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Jgazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: igazgató mint Megbízó a továbbiakban:

Részletesebben

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 1-jén megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 1-jén megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben