A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt Postafiók 166. Tel: Fax: Ikt. sz.: D.721/14 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Döntőbizottság a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. (2543 Süttő, Rákóczi út 64., a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmének, melyet Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., a továbbiakban: ajánlatkérő) Budapest XV. kerületében az ipari technológiával épült újpalotai lakótelep Zsókavár utcai akcióterületén lakó- és középület felújítása, korszerűsítése és a kapcsolódó közterületek rehabilitációja és az ezzel összefüggő kiviteli tervek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be részben helyt ad és megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 250. (3) bekezdés g) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel a Kbt. 81. (3) bekezdését, a Kbt. 81. (1) és 83. (2) bekezdését, a Kbt. 91. (1) bekezdését, ezért a Döntőbizottság megsemmisíti az 1. és 2. rész vonatkozásában ajánlatkérő eljárást lezáró döntését. A Döntőbizottság ezt meghaladóan a jogorvoslati kérelmet elutasítja. A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül ,-Ft (azaz Egyszázötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg a kérelmező részére. Ezt meghaladóan az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a rendelkezésére álló iratok, valamint felek írásbeli és szóbeli nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg:

2 2 Ajánlatkérő a Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívása KÉ-1904/2009. szám alatt a Közbeszerzési Értesítő július 23-i, 85. számában került közzétételre. A hirdetmény feladásának időpontja július 20. napja volt. Az ajánlattételi felhívásban ajánlatkérő a beszerzés tárgyát építési beruházásban jelölte meg. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt 1. és 2. rész meghatározásával egy vagy több részre biztosította. Ajánlatkérő meghatározta alkalmassági feltételrendszerét. A felhívás III.2.2)1. pont, gazdasági és pénzügyi alkalmasság, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód tekintetében ajánlatkérő előírta: Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő, közös ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzintézetének valamennyi vezetett számlájára vonatkozó az ajánlati felhívás megjelenésénél nem régebbi keltezésű nyilatkozata másolati példányát, az alábbi kötelező tartalommal: - mióta vezeti a bankszámláját, - bankszámla, bankszámlák száma, - a nyilatkozat kiállítását megelőző 36 hónapban fizetési kötelezettségeinek határidőre, pontosan eleget tett-e, - a pénzintézeti nyilatkozat kiállításának időpontját megelőző 36 hónapban volte sorban állás a bankszámláján. (Amennyiben a számlavezető pénzintézet(ek) 36 hónapnál rövidebb ideje vezetik számláját, úgy csatolni kell a korábbi számlavezető pénzintézet nyilatkozatát is a jelzett időszakra vonatkozóan.) - számláján (számláin) a nyilatkozat kiállítását megelőző 36 hónapban sor került-e azonnali beszedési megbízás (inkasszó) teljesítésére. Ezzel összefüggésben az alkalmasság minimumkövetelményeként ajánlatkérő előírta ajánlattevő, közös ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó számlájával szemben a pénzintézeti nyilatkozat kiállításának időpontját megelőző 36 hónapban nem volt sorban állás, fizetési kötelezettségeinek mindig határidőre, pontosan eleget tett, továbbá ugyanezen időszakban számlájával szemben nem került sor azonnali beszedési megbízás (inkasszó) teljesítésére. (önálló megfelelés) A felhívás III.2.3)1. pont, műszaki, illetve szakmai alkalmasság, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód tekintetében előírta, hogy az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja

3 3 alapján ajánlattevőnek a felhívás megjelenését megelőző 36 hónap kivitelezői munkáinak ismertetését. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább a referenciaigazolásban foglalt információkat (leszámítva a teljesítés megfelelőségét érintő utalást). Az ajánlathoz a Kbt. 68. (2) bekezdésében meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás másolati példányát kell csatolni. A referenciaigazolásoknak tartalmazniuk kell legalább a megbízó megnevezését és címét, a megbízás tárgyának rövid műszaki mennyiségeket is tartalmazó ismertetését és címét, a megvalósulási költséget, a teljesítés időtartamát (dátumtól-dátumig), továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint a megbízó nevében referenciát adó személy nevét, beosztását, telefonszámát. Ezzel összefüggésben (1/a.) az alkalmasság minimumkövetelménye, hogy ajánlattevő, közös ajánlattevő és/vagy a 10% feletti alvállalkozó a vizsgált 36 hónap folyamán teljesített, befejezett összesen legalább 2 db nettó forint értékű magasépítési kivitelezési munkát, valamint ezekről megfelelő megvalósulási referenciával rendelkezik. (együttes megfelelés) A felhívás IV.2.1) pontja szerint a bírálat szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása volt, a felhívás a következők szerint tartalmazta a részszempontokat és az azokhoz tartozó súlyszámokat. Szempont Súlyszám Ajánlati ár 70 Teljesítési határidő 20 Jótállás időtartama 10 A felhívás V.3.4.2) pontja szerint a dokumentáció ajánlatkérő honlapjáról (www.bpxv.hu) a felhívás megjelenésétől az ajánlattételi határidőig folyamatosan letölthető. A felhívás A. mellékletében meghatározott címen, munkanapokon óráig, augusztus 13-án, óráig CD formátumban átvehető. A dokumentációval, illetve az ajánlati felhívással kapcsolatos, a Kbt a szerinti kiegészítő tájékoztatás is az ajánlatkérő honlapján kerül közzétételre. A felhívás V.7) Egyéb információk cím alatti 1) pont szerint ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt a szerint biztosítja. A felhívás szerint az ajánlattételi határidő augusztus 13., az eredményhirdetés tervezett időpontja augusztus 27-e, a szerződéskötés tervezett időpontja szeptember 17. napja volt. Ajánlatkérő dokumentációt is összeállított, mely I. útmutató; II. formai előírások és Nyilatkozatok (1.számú melléklet: Ajánlati nyilatkozat; 2. számú melléklet:

4 4 Kereskedelmi ajánlat; 3. számú melléklet: Sablonok és nyilatkozatok); III. Vállalkozási szerződés tervezet és IV. Műszaki leírás, elektronikus költségvetési kiírás fejezetekre tagolódott. Az I. útmutató dokumentáció és tájékoztatás címet viselő 2. pontja szerint a dokumentáció tartalmazza a műszaki leírást és TERC V.I.P. GOLD építőipari költségvetés-készítő programrendszerben készült elektronikus költségvetési kiírást a évi CXXIX. tv. 58. (1) bekezdésében és a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/B. (1) bekezdésében foglaltak alapján. Az I. útmutató ajánlattal kapcsolatos követelményeket tartalmazó 4.d) pontja szerint a költségvetés elkészítése során figyelemmel kell lenni a következőkre: A kiadott tervezői elektronikus költségvetési kiírást kell kitölteni. A költségvetésnek tartalmaznia kell azokat a költségeket, amelyek az ajánlati dokumentáció mellékleteként szolgáltatott költségvetési kiírásokban szerepelnek. Érvénytelennek minősül az az ajánlat, melynek költségvetése nem pontosan a tervező által adott tételek beárazásával készült. Ajánlattevőnek a költségvetési kiírásban szereplő minden tételhez be kell írnia egységárat, vagy árat, akár van mennyiség feltüntetve, akár nincs. Az I. útmutató 5. pont ajánlati ár cím alatt tartalmazza: a.) Ajánlattevőnek kereskedelmi ajánlatában a 2. számú melléklet szerint meg kell adnia az ÁFA nélküli ajánlati egységárat, az ÁFA értéket, valamint a bruttó ajánlati egységárat. b.) A beruházás részben EU forrásból és részben saját forrásból kerül finanszírozásra. c.) Ajánlatkérő 10% előleget biztosít. Ajánlattevő havonta a teljesítésnek megfelelő rész-számlát, illetve a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén végszámlát nyújthat be. Csak első osztályú, kifogástalan minőségben beépített, műszaki ellenőr által igazolt műszaki tartalom számolható el. A végszámla összege a bruttó vállalási ár 20%-ánál kevesebb nem lehet. d.) Ajánlattevőnek a vállalkozói díjat úgy kell meghatároznia, hogy mindazoknak a tevékenységeknek az ellenértékét tartalmazza, amelyek szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez, a megrendelt munka eredményeként kivitelezett létesítmény rendeltetésszerű használatának biztosításához. Ajánlattevőnek, mint szakcégnek, az ajánlat elkészítésekor számításba kell vennie valamennyi szükséges munkálatot, ehhez képest kell kialakítania az átalányárat, azaz egyösszegű vállalkozói díjat kell az ajánlatában megjelölnie.

5 5 A dokumentáció I. útmutató fejezet 9. pontja értelmében ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 3 példányban (1 eredeti + 1 másolat + 1 CD, DVD formátum) kell elkészítenie, egyértelműen megjelölve az eredeti és a másolat ajánlatokat. Amennyiben a példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó. Az ajánlat eredeti és másolati példányait gépelve, nyomtatva, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni az Ajánlattevő, vagy olyan személy(ek) aláírásával, aki(k) felhatalmazott(ak) arra, hogy a szerződést Ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegye (tegyék). Utóbbi esetben a meghatalmazást és az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlat és kitöltött mellékleteinek minden lapját - kivéve a nem módosítható nyomdai szakirodalmat - az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. A dokumentáció II. formai előírások és nyilatkozatok fejezet 1. pontja tartalomjegyzék cím alatt tartalmazta hogy az ajánlat első számozott oldala, amely az alábbiakban kért dokumentumok oldalszámozással ellátott felsorolása. A II.14. pont értelmében az alkalmasság igazolásához szükséges a felhívásban előírt számú referencia mutatható. Minden egyéb bemutatni kívánt referenciát az Egyéb dokumentumok című pontban mutassanak be. A II. 22. pont szerződéstervezet és mellékletei cím alatt tartalmazta: 1. sz. melléklet Műszaki megvalósítási vonalas ütemterv: A műszaki megvalósítási ütemterven pontosan nyomon követhetőnek kell lennie, hogy melyik munkafolyamat mikor, milyen mértékben (%) kerül teljesítésre, és hogy a rész-számlák illetve a végszámla mikor kerülnek benyújtásra. 2. sz. melléklet Műszaki-pénzügyi ütemterv: A műszaki-pénzügyi ütemezésben pontosan fel kell tüntetni, hogy az egyes részszámlák, illetve a végszámla benyújtásakor az egyes munkafolyamatok milyen mértékben (%) valósultak meg. Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati dokumentáció III. fejezetét képező szerződés tervezet feltételeinek elfogadásáról. A szerződést nem kell aláírva az ajánlathoz csatolni, csak a feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot kéri ajánlatkérő. Ajánlatkérő augusztus 6-án kiegészítő tájékoztatást nyújtott, a feltett kérdéseket írásban megválaszolta. Arra a kérdésre, hogy a TERC-ETALON Programrendszerrel készült költségvetési kiírás formulán túl az ajánlatadó a beárazott költségvetést Microsoft Office Excel formátumban is beadhatja?, ajánlatkérő válaszában azt

6 6 közölte, hogy ha az Ajánlattevő a költségvetést Excel-ben IS be akarja adni, akkor annak nincs akadálya. Az ajánlattételi határidőig augusztus 13-ig négy ajánlattevő nyújtotta be mindkét részre ajánlatát. A bontási jegyzőkönyv szerint a nettó ajánlati árak a következők voltak: 1. rész: 2. rész: Bayer-Center Kft kérelmező Főv-2 Építőipari Zrt CONSTRUM Kft A Bayer-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata 17. oldalán szereplő nyilatkozatban erőforrást nyújtó szervezetként a Bayer Center Építőipari Kft- t jelölte meg. Az ajánlat 21. oldalán szereplő nyilatkozat szerint a felhívás gazdasági és pénzügyi alkalmasság 1. pontjában írt pénzintézeti nyilatkozatokra vonatkozó alkalmassági feltételnek a Bayer Center Építőipari Kft. erőforrásaira pénzintézeti nyilatkozataira (pénzintézeti minősítésére) támaszkodva kíván megfelelni. Az ajánlat 22. oldalán Bayer-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyilatkozata található, mely szerint két a Budapest Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlával rendelkezik. Az ajánlat 67. oldalán található az erőforrást nyújtó Bayer Center Építőipari Kft. nyilatkozata a számlavezető pénzintézetekről. E szerint négy a Budapest Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlával rendelkezik. Az ajánlat oldalán szerepel az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata. A Bayer-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ajánlata 142. oldal és 231. oldala között volt fellelhető a beárazott tételes költségvetés, ezen belül a oldalak az 1. rész, míg a oldalak 2. rész építészeti munkarész költségvetését tartalmazta. A Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. ajánlata 5. és 135. oldalán található kereskedelmi ajánlat szerint a XV. kerület, Zsókavár u. 2. sz. lakóépület korszerűsítése, felújítása és XV. kerület, Zsókavár u. 2. és 44. számú épületek mentén húzódó szervizút és környezetének felújítására bruttó Ft ajánlatot nyújtott be, ami nettó Ft vállalkozó díjból, Ft ÁFA-ból tevődik össze.

7 7 A XV. kerület Zsókavár utca sz. orvosi rendelő korszerűsítése felújítása, valamint a kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére Ft bruttó ajánlatot nyújtott be, mely Ft vállalkozói díjból és ,-Ft ÁFA-ból tevődik össze. A teljesítési határidő február 28., a jótállás időtartama 60 hónap. A Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. ajánlata 133. oldalán található kereskedelmi ajánlat szerint a XV. kerület, Zsókavár u. 2. sz. lakóépület korszerűsítése, felújítása és XV. kerület, Zsókavár u. 2. és 44. számú épületek mentén húzódó szervizút és környezetének felújítására bruttó Ft ajánlatot nyújtott be, ami nettó Ft vállalkozó díjból, Ft ÁFA-ból tevődik össze. A XV. kerület Zsókavár utca sz orvosi rendelő korszerűsítése felújítása, valamint a kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére Ft bruttó ajánlatot nyújtott be, mely Ft vállalkozói díjból és Ft ÁFA-ból tevődik össze. A teljesítési határidő február 28., a jótállás időtartama 60 hónap. Az ajánlat 207. oldalán szereplő Zsókavár Orvosi rendelő címet viselő összesítő szerint a projekt megvalósításának bruttó vállalási ára Ft, mely Ft nettó vállalási díjból és ,-Ft ÁFA-ból tevődik össze. A Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. ajánlata 39. oldalán lévő bankinformáció szerint a Budapest Bank Nyrt június 7-óta vezeti számláját. A nyilatkozat szerint a társaság fizetőképessége és készsége jó, fizetési kötelezettségeinek a Bank felé minden esetben határidőre eleget tett; a kiállítást megelőző 36 hónapban lejárt fizetési kötelezettség nem volt; folyamatos pénzforgalmat bonyolít. A nyilatkozat kiállítását megelőző 36 hónapban sorban állás nem volt. A nyilatkozat tartalmazta, hogy tájékoztatjuk Önöket, hogy az információ jelenlegi ismeretein alapul és az a Budapest Bank Nyrt-re nézve kötelezettségvállalást nem jelent. A Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. ajánlata 69. oldalán volt olvasható a Kbt. 67. (2) bekezdés szerinti nyilatkozat. Ebben a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola építési munkával összefüggésben szerződő félként Budaörs Város Önkormányzata, a szerződő fél kapcsolattartójaként dr. Sz. D. Gy. került feltüntetésre Az ajánlat 73. oldalán található referencia igazoló lap szerint a Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. generálkivitelezője volt a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola (2040 Budaörs, Iskola tér 1.) Fszt. + 2 emeletes épületének bővítése 1321,1 m2 alapterületű 3. emelet ráépítésével, erős és gyengeáramú

8 8 elektromos hálózatok felújítása - kiépítése, nyílászáró cserék, akadálymentesítés, lift építés, kertépítési munkák, 1600 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú munkának. Megrendelőként Budaörs Város Önkormányzata, referencia adó személyként dr. Sz. D. Gy., az (üzemeltető) iskola igazgatója került megjelölésre. Az ajánlat 75. oldalán az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által kiadott referencia igazolás szerepel. A Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. ajánlat 123. oldalán található az 1. és 2. részre vonatkozó műszaki megvalósítási ütemterv. Ajánlattevő a vonalas ütemtervek alatt az 1. és a 2. rész tekintetében egyaránt négy rész- és végszámlát tüntetett fel. Az egyes részszámláknál a nevesített munkanemek, munkafolyamatok százalékos készültségi foka megjelölésre került. Az 1. rész I. részszámlánál egyéb megjelölt munkák mellett tartalmazza, hogy a felvonulás, melléklétesítmények munkafolyamat100%-os, az állványozás munkafázis 40%-os teljesítése esetén kerül benyújtásra án. A 2. rész I. részszámla alatt egyéb megjelölt munkák mellett tartalmazza, hogy a felvonulás, melléklétesítmények munkafolyamat100%-os, a homlokzati állványozás munkafázis 43%-os teljesítése mellett kerül án benyújtásra. A pénzügyi ütemterv az ajánlat oldalain található. E szerint 1. rész I. részszámla egyéb megjelölt munkák mellett a felvonulás 60%, az állványozási munka 60% teljesítése mellett kerül án benyújtásra. A 2. rész I. részszámla egyéb megjelölt munkák mellett a felvonulás 60%, állványozás építés 43% teljesítése mellett kerül án benyújtásra. A pénzügyi ütemterv az I. részszámla összegeként nettó Ft-t tartalmaz. A Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. ajánlata 137. oldal és 303. oldala között volt fellelhető a beárazott tételes költségvetés, ezen belül a oldalak az 1. rész, míg a oldalak 2. rész építészeti munkarész költségvetését tartalmazta. Az ajánlat 359. oldalán a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat beruházási Iroda, mint megrendelő által a Budapest, IV., Hőgyes Endre u. 8. számú lakóépület, pince + földszint + két emelet szintszámú 35 lakásos épület részleges bontása és teljes felújítása tárgyú munkákra vonatkozó referencia igazolás található. Ajánlatkérő augusztus 23-án hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőket.

9 9 A Bayer-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tekintetében a felhívás tartalmazta, hogy az általa benyújtott ajánlat nem tartalmazza: - Ajánlattevő, közös ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet valamennyi számlavezető pénzintézetének az ajánlattételi felhívás III..2.2)1. pont szerinti valamennyi vezetett számlájára vonatkozó nyilatkozatot. - Ajánlattevő, közös ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet és évi, a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámoló másolatát. /ajánlattételi felhívás III.2.2)2. pont/. - Az érintett hatóságok igazolását, hogy nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége /ajánlattételi felhívás III.2.1)/. A felhívás szerint a Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. ajánlata nem tartalmazza az érintett hatóság(ok) igazolását, hogy nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége /Ajánlattételi felhívás III.2.1)/. A Bayer-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hiánypótlása 2. oldalán szereplő bankinformáció szerint a Budapest Bank Nyrt év április 04. napjától, illetve október 13. napjától vezeti a Bayer-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ott feltüntetet számláit. A nyilatkozat tartalmazta: A Társaság bankunknál hitelképes minősítéssel rendelkezik, bankszámláin a bankszámlák megnyitása óta jelen igazolás kiállításáig sorban állást nem tart nyilván, fedezetlen megbízás visszaküldéséről nincs tudomása, bankszámláival szemben bírósági végrehajtási eljárásról nincs tudomása, fizetési kötelezettségeinek minden esetben határidőre és maradéktalanul eleget tett, a Társasággal jelenleg számlavezetési és hitelkapcsolatban áll. Az erőforrást nyújtó Bayer Center Építőipari Kft. bankszámláira vonatkozó nyilatkozatot a hiánypótlás 7. oldala tartalmazza. A Budapest Bank Nyrt. által augusztus 24-én kelt nyilatkozat tartalmazza a hitelintézet által vezetett egy számla és három elkülönített alszámlája számát, a számlanyitás időpontjait. A nyilatkozat szerint a Társaság bankunknál hitelképes minősítéssel rendelkezik, bankszámláin a bankszámlák megnyitása óta jelen igazolás kiállításáig sorban állást nem tart nyilván, fedezetlen megbízás visszaküldéséről nincs tudomása, bankszámláival szemben bírósági végrehajtási eljárásról nincs tudomása, fizetési kötelezettségeinek minden esetben határidőre és maradéktalanul eleget tett, a Társasággal jelenleg számlavezetési és hitelkapcsolatban áll, mely hitel-visszafizetési kötelezettségeinek minden esetben határidőre és maradéktalanul eleget tett. Ugyancsak augusztus 23-án kért tájékoztatást a Kbt ára hivatkozással ajánlatkérő a Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt-től. E szerint az

10 10 ajánlat 5. oldalán a 2. részre tett kereskedelmi ajánlatuk Ft vállalkozói díjat tartalmaz, ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyvben is ezt tüntette fel. Ajánlatuk 133. és 135. oldalán ismételten szerepeltetik a kereskedelmi ajánlatot, de a 133. oldalon a 2. részre a vállalkozói díj Ft, míg a 135. oldalon ismételten Ft. Miért szerepel egymás után kétszer a kereskedelmi ajánlat és miért nem ugyanazzal az összeggel. Ajánlatkérő az 5. oldalon tett Kereskedelmi Ajánlatot veszi alapul az elbírálásnál! A Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. válaszában azt közölte, hogy a 2. részre (XV. kerület Zsókavár utca sz. orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása, valamint a kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése a dokumentációban részletezettek szerint.) tett ajánlati ára Ft. A 133. oldalon lévő 2. sz. melléklet adminisztrációs hiba révén került az ajánlatba, melynek figyelmen kívül hagyását kérte. Hivatkozott arra, hogy ajánlata 207. oldalán a Zsókavár u orvosi rendelő tételes költségvetésből készített összesítő szerint a projekt megvalósításának nettó vállalási ára Ft. A augusztus 26-án elkészített összegezés szerint valamennyi ajánlat érvényes, az 1. részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Bayer-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be. A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot az 1. részre a Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. tette. A 2. rész tekintetében ajánlatkérő a Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt-t hirdette ki nyertesnek, míg a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot a Bayer-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be. Kérelmező szeptember 13-án nyújtotta be jogorvoslati kérelmét, melyben jogsértés megállapítását, ajánlatkérő eljárást lezáró döntésének megsemmisítését, valamint azt kérte, hogy a Döntőbizottság rendelkezzen az igazgatási szolgáltatási díj és a jogorvoslati eljárás során felmerült költségek ajánlatkérő részéről történő viseléséről. Kérelmező a következő kérelmi elemekkel támadta ajánlatkérő közbeszerzési eljárását: a/1. A Bayer- Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatában erőforrást nyújtó szervezetként a Bayer Center Építőipari Kft-t jelölte meg. Ajánlatkérő augusztus 23-én felhívta a Bayer-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t és az erőforrást nyújtó szervezetet is, hogy csatolja valamennyi számlavezető pénzintézetének valamennyi vezetett számlájára vonatkozó nyilatkozatát. Kérelmező szerint a Bayer-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Bayer Center Építőipari Kft. becsatolt bankinformációja nem felel meg az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak.

11 11 A bankinformációból nem állapítható meg egyértelműen az alkalmassági feltételnek való megfelelés, a pénzintézeti nyilatkozat nem tartalmazza, hogy az ajánlattevő/erőforrást nyújtó szervezet fizetési kötelezettségének teljesítése milyen időszakra vonatkozik, valamint, hogy a számlán a nyilatkozat kiállítását megelőző 36 hónapban sor került-e azonnali beszedési megbízás (inkasszó) teljesítésére. Az, hogy valamely számlán nem volt sorban álló tétel, az nem zárja ki azt, hogy ezzel a számlával szemben érvényesítettek-e azonnali beszedési megbízást. Tehát ajánlatkérő előírásának nem felel meg a Bayer Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., illetőleg az erőforrásként benyújtott Bayer Center Építőipari Kft. banki információja. Az előzőek alapján kérelmező szerint a Bayer- Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. a/2. Kérelmező szerint a nyertesként kihirdetett Bayer- Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen, mert nem tartalmazza a műszaki megvalósítási vonalas ütemtervet, és a műszaki-pénzügyi ütemtervet. Kérelmező szerint a dokumentáció II. fejezet 22. pontjának szövegéből ajánlatkérő jelen időben fogalmaz - arra lehet következtetést levonni, hogy bár a szerződéstervezetet nem kellett aláírva csatolni, a megjelölt mellékleteket viszont igen. Kérelmező hivatkozott arra, hogy a szerződéstervezetnek további három melléklete is van, amelyek jövőbeli cselekményre vonatkoznak, ezeket a dokumentáció 22. pontja nem nevesíti. A műszaki megvalósítási és a műszaki pénzügyi ütemterv nem jövőbeli eseményre vonatkozik, ezek az ajánlattételhez szorosan kapcsolódnak, álláspontja szerint az a következtetés vonható le, hogy ezt már az ajánlatban csatolni kellett. a/3.kérelmező szerint a Bayer- Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen arra tekintettel is, mert benyújtott (1. és 2. rész) építészeti költségvetése nem tartalmazza a kiadott építészeti tervezői költségvetésnek megfelelően a normaidőt és a rezsióradíja mértékét. Kérelmező hivatkozott a dokumentáció I. fejezet 4.d) pont 1. alpontjában írt azon ajánlatkérői előírásra, mely szerint a kiadott tervezői elektronikus költségvetési kiírást kell kitölteni. Kérelmező szerint a Bayer Kft. nem ezt tette, hanem excel formátumú költségvetést nyújtott be az ajánlata részeként. Ezt a formát nem fogadhatta volna el az ajánlatkérő, tekintettel a kiegészítő tájékoztatás 1. sz. kérdésére adott ajánlatkérői válaszra, melyben az ajánlatkérő azt közölte, hogy a költségvetést Excel formátumban is lehet benyújtani, az is kihangsúlyozásra került a kiegészítő tájékoztatása során. Kérelmező megítélése szerint ebből egyértelműen levonható az a következtetés, hogy a kettőt együtt

12 12 lehet benyújtani, önmagában az Excel formátum nem elégséges. Megsértett jogszabályi rendelkezésként a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontját jelölte meg. Kérelmező szerint ajánlatkérő megsértette a Kbt. 91. (1) és (2) bekezdését, mert érvénytelen ajánlatot hirdetett ki nyertesnek az 1. rész tekintetében, illetve a 2. rész esetében nyertest követő legkedvezőbbnek. b/1. A 2. rész tekintetében nyertesnek hirdetett ajánlattevő a Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. ajánlata kérelmező szerint a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen mert az általa csatolt bankinformációból nem állapítható meg egyértelműen az alkalmassági feltételnek való megfelelés, a pénzintézeti nyilatkozat nem tartalmazza, hogy az ajánlattevő számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző 36 hónapban sor került-e azonnali beszedési megbízás (inkasszó) teljesítésére. b/2. Kérelmező szerint érvénytelen a Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján azért is, mert a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola kivitelezési munkáiról kiállított referencia igazolásban megrendelőként Budaörs Város Önkormányzata került megjelölésre, a referencia levelet azonban nem a megrendelő, hanem az általános iskola bélyegzőjével, az általános iskola igazgatója írta alá. Ajánlattevőnek a dokumentáció II. fejezet 14. pontja szerint a kellett az alkalmasság igazolásához szükséges referenciamunkákat bemutatni. A nem az alkalmasság megítélése érdekében csatolt referenciákat az egyéb dokumentumok közé kellett csatolni. A Főv-2. Építőipari és Beruházó Zrt. ajánlatában szereplő Bleyer Jakab Nemzetiségi Általános Iskola kivitelezéséről szóló referencia-igazolás az ajánlat 73. oldalán szerepel. A 72. oldalon található az ajánlattevői nyilatkozat szerint ajánlattevő ezt a referenciáját kívánta az alkalmasság megítélésére bemutatni. Megjegyezte kérelmező, hogy ajánlatkérő kérhetett volna hiánypótlást ezzel kapcsolatban, ilyen felhívást azonban nem bocsátott ki a Főv-2 Zrt. felé. b/3. Kérelmező véleménye az, hogy a Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. által becsatolt műszaki megvalósítási ütemterv és a műszaki-pénzügyi ütemterv egymással nincs összhangban, illetve a műszaki-pénzügyi ütemezés a két részre tett ajánlatot egyben kezeli, nem pedig külön-külön, ennek következtében a benyújtott ajánlat nem felel meg a dokumentációban foglalt előírásoknak, a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. Abban az esetben, ha nincs összhang a két melléklet között, nem tudnak megfelelni annak a követelménynek, hogy a műszaki megvalósításnak megfelelően kerüljön sor a kifizetésekre.

13 13 b/4. Kérelmező szerint a Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen arra tekintettel is, hogy a 2. részre vonatkozó kereskedelmi ajánlata a 133. oldalon Ft nettó összeggel, míg 135. oldalán Ft-os nettó összeggel szerepelt. Kérelmező álláspontja szerint az ajánlati dokumentáció 1. sz. mellékletét képező ajánlati nyilatkozat 3. bekezdése egyértelművé teszi, hogy a kereskedelmi ajánlatban rögzített áron kell elvégeznie a munkát a nyertes ajánlattevőnek. Kérelmező azt tartja sérelmesnek, hogy a Kbt a alapján feltett kérdésre adott ajánlattevői választ az ajánlatkérő elfogadta. b/5. Kérelmező szerint a Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen arra tekintettel is, mert benyújtott építészeti költségvetése nem felel meg az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott építészeti tervezői költségvetési kiírásnak, nem tartalmazza a kiadott építészeti költségvetési kiírásnak megfelelően a normaidőt és a rezsióradíja mértékét. Kérelmező szerint ajánlatkérő megsértette a Kbt. 91. (1) és (2) bekezdését, mert érvénytelen ajánlatot hirdetet ki nyertesnek az 2. rész tekintetében, illetve a 1. rész esetében nyertest követő legkedvezőbbnek. c/ 1. Kérelmező álláspontja szerint a Bayer-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlati ára az 1. rész és 2. rész tekintetében kirívóan alacsonynak minősül, míg a Föv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. ajánlati ára a 2. rész tekintetében minősül kirívóan alacsony ajánlatnak. Az ajánlati árak mind a becsült értéktől, mind pedig a piaci átlagtól olyan mértékben térnek el, melyre tekintettel ajánlatkérőnek indokolást kellett volna kérnie ajánlattevőktől. A Bayer Kft. első részre tett ajánlati ára kb. 17%-kal tér el a beérkezett ajánlatok alapján számított piaci átlagártól. A második rész tekintetében a Bayer Kft. vonatkozásában az eltérés hozzávetőlegesen 14%. A Főv-2. Zrt. második részre tett ajánlati ára hozzávetőlegesen 14%-kal alacsonyabb a beérkezett ajánlatok alapján számított piaci átlagártól. Kérelmező szerint ezek az eltérések már felvetik annak szükségességét, hogy ajánlatkérő vizsgálja az árak a tartalmát. Megjegyezte, hogy a július 25-ig hatályban lévő, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium ajánlásában szereplő 1.900,- Ft-os óradíj vizsgálata július 25-ig kötelező volt az ajánlatkérő számára. A közbeszerzési eljárásokban 1.900,- Ft rezsióradíj megajánlása esetén ajánlatkérőnek vizsgálnia kellett a Kbt a szerinti kirívóan alacsony ajánlati árat. Abban az esetben, ha a Bayer Kft. és a Főv-2. Zrt. ajánlatában nem került feltüntetésre a rezsióradíja, abban az esetben az ajánlatkérő nem tudott eleget tenni vizsgálati kötelezettségének.

14 14 Ajánlatkérő szeptember 15. napján a Kbt (4) bekezdése alapján kérelmet nyújtott be a szerződéskötés engedélyezése iránt, melyet a Döntőbizottság szeptember 20-án kelt 721/6/2010. számú végzésével elutasított. Ajánlatkérő észrevételében az alaptalan kérelem elutasítását kérte. Az egyes kérelmi elemekre a következőket adta elő: a/1. Ajánlatkérő szerint mind a Bayer- Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mind az erőforrást nyújtó a Bayer Center Építőipari Kft. banki igazolásában teljesen világosan szerepel mind a számlák megnyitásának, mind a kiállítás időpontja. Köztudomású, hogy ahány bank, annyi saját sablonú igazolást állít ki. Az is köztudomású pénzügyi ismeretekkel rendelkezők körében, hogy az a kitétel, miszerint a bankszámlák megnyitása óta jelen igazolás kiállításáig sorban állást nem tartunk nyilván, fedezetlen megbízás visszaküldéséről nincs tudomásunk" önmagában kizárja, hogy azonnali beszedési megbízás /inkasszó/ teljesítésére sor kerülhessen, tehát valamennyi ajánlattevő által becsatolt banki igazolást tartalmában alkalmasnak tartott a pénzügyi alkalmasság igazolására. a/2. Ajánlatkérő hivatkozott a dokumentáció II.22. pontjára, mely a szerződéstervezet és mellékletei címet viseli. Ebben a pontban, ellentétben a megelőző 21. ponttal, egy szó nincs arról, hogy a szerződés mellékleteit képező ütemterveket be kellene csatolni, mi több egyértelműen azt tartalmazza, hogy a szerződést nem kell aláírva az ajánlathoz csatolni, csak a feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot kérte ajánlatkérő benyújtani. Ajánlatkérő szerint ezt alátámasztja az is, hogy az előző 21 pont megfogalmazásaitól - ahol mindig a bemutatás, becsatolás szavak szerepelnek (pld. 14., 15., 19. pont) eltérően a műszaki megvalósítási vonalas ütemterv és a műszaki-pénzügyi ütemterv vonatkozásában ilyen kifejezés nem szerepel. E mellett az előírás II. részen belül elfoglalt helye is azt mutatja, hogy csak az Egyéb dokumentumokat előzi meg, mivel az ütemtervek a vállalkozási szerződés részei és miután távol állnak a bírálati szempontoktól, csak a nyertes ajánlattevők esetében volt követelmény a becsatolásuk. Az előzőek alapján nem érvénytelen a Bayer-Center Kft. ajánlata arra tekintettel, hogy nem csatolta műszaki megvalósítási vonalas ütemtervet és a műszakipénzügyi ütemtervet. a/3. A dokumentáció részeként közzétett árazatlan tervezői költségvetési kiírások építészeti munkarésze csak pdf, az egyéb (épületgépészet, épületvillamosság stb) munkarészek pedig pdf és xls (Excel) formátumban kerültek közzétételre. A benyújtott költségvetés nem sérti a dokumentáció I. az ajánlat benyújtásával kapcsolatos útmutató 4.d) pontjában írtakat, mert a normaidőt a közzétett árazatlan tervezői költségvetési kiírás tartalmazta, ezért

15 15 az ajánlatba azt bekérni értelmetlen lett volna, a rezsióradíj megadását az útmutató hivatkozott 4.d) pontjának egyik alpontja sem írja elő. A kiegészítő tájékoztatás 1. kérdésre adott választ úgy értendő, hogy Excel vagy XML formátumban lehet nyújtani. Az ajánlatkérő elfogadta a benyújtott ajánlatokat, amennyiben a kiadott tervezői költségvetési kiírás valamennyi tétele vonatkozásában az anyag- és a díjtételek kitöltésre kerültek, és tartalmazta a kiszámolt anyag és díj összesen tételeket. Ajánlatkérő szerint sem a felhívás, sem a dokumentáció nem tartalmazott arra vonatkozó előírást, hogy a normaidőt és a rezsióradíjat fel kell tüntetni a költségvetésben. Előadja még ajánlatkérő képviselője azt is, hogy azzal, hogy lehetővé tették ajánlattevők számára az Excel és az XML fájlformátum használatát, természetesen a saját ajánlatkérői munkájukat nehezítették meg, hiszen ebbe a költségvetésbe bele lehet írni, ebből adódóan az ajánlatkérőnek tételesen ellenőriznie kell, hogy valamennyi költségvetési tétel szerepel-e az ajánlatban. A PDF formátummal veti össze az ajánlatkérő és állapítja azt meg, hogy hiánytalanul megvannak-e a tételek. A jogorvoslattal támadott közbeszerzési eljárásban a kiadott tervezői költségvetés az eljárás idején hatályos 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően TERC-ETALON programmal készült, amely eleve tartalmazza az egyes tételek normaidejét, az árképzés pedig megegyezik az eljárás idején a minisztérium által működtetett programban szereplőkkel. Köztudomású szintén, hogy a TERC-ETALON építőipari költségvetés-kiíró program rendszer egy zárolt rendszer, amit sem alulírni, sem felülírni nem lehet, értve ezalatt, hogy amennyiben a kitöltő nem megfelelő egységárakat írna bele, úgy azt a rendszer nem engedi. b/1. Ajánlatkérő e kérelmi elemmel kapcsolatos álláspontja azonos az a/1. kérelmi elemnél előadottal. Nem tartja valószínűnek, hogy egy bank minősített, kifogástalan hitelképességű ügyfelét" a szerződés teljesítésére pénzügyi szempontból alkalmatlannak kellene minősítenie ajánlatkérőnek, mert hiányzik az inkasszó szó a banki igazolásból. Álláspontja az, hogy ahogy a sorban állás hiánya egyben kizárja az azonnali inkasszó létét. b/2. Ajánlatkérő közölte, hogy a Főv-2. Építőipari és Beruházó Zrt. alkalmasságát az ajánlata 75. oldalán, valamint a 359. oldalán található referencianyilatkozat alapján állapította meg. Megjegyezte, hogy az önkormányzatok által megrendelt munkák esetében nem a polgármesterek adják ki a referencia igazolásokat, annak ellenére, hogy a szerződést aláírók minden esetben ők.

16 16 Hivatkozott arra, hogy az ajánlat 69. oldalán a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola kivitelezési munkái tekintetében kapcsolattartóként megjelölt személytől származik az ajánlat 73. oldalán szereplő nyilatkozat. b/3. Ezzel a ponttal kapcsolatban ajánlatkérő egyrészt hivatkozott az a/2. kérelmi elemhez fűzött észrevételeire, valamint arra, hogy a pénzügyi-gazdasági ütemezésben fellelt számszaki hiányosságoknak nem tulajdonított jelentőséget, mivel a kivitelezés során benyújtott számlák kifizetése nem az ajánlatban leírt ütemezés szerint történik, hanem a független műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján. b/4. Ajánlatkérő szerint nem módosította ajánlatát a Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. Ajánlatában adminisztrációs hiba folytán két különböző kereskedelmi ajánlatot szerepeltetett, de az ajánlat többi részéből teljesen nyilvánvalóan - még tájékoztatás kérése nélkül is egyértelműsíthető volt, hogy a 135. oldalon beadott ajánlat a helyes, ugyanis ezek megegyeznek az 5. oldalon található felolvasólappal is, a bontási eljáráson és jegyzőkönyvbe is ez lett felolvasva, illetve feltüntetve. Mindemellett tájékoztatást is kért és kapott is ajánlatkérő. A B/5. kérelmi elem kapcsán ajánlatkérő az II/3. kérelmi elemre tett észrevételét fenntartotta. c/1. A TERC-ETALON építőipari költségvetés-kiíró programrendszer egy zárolt rendszer, amit sem alulírni, sem felülírni nem lehet. A rendszer nem engedné, hogy az azt kitöltő irreális egységárakat írjon bele. Ennek megfelelően a piaci átlagtól a nyereség érdekében legfeljebb kismértékben tud eltérni, ami semmi esetre sem minősülhet kirívónak, mint ahogy összehasonlítva nem is az. Egyik ajánlatot sem tartotta ajánlatkérő sem kirívóan alacsonynak, sem kirívóan magasnak, mindegyik ajánlattevő esetében figyelembe vette a TERC-ETALON program fentek szerinti sajátosságát. Ajánlatkérő közölte, hogy a becsült érték egy részletes tervezői költségbecslés alapján került meghatározásra. Amennyiben kérelmező ajánlata lett volna a legkedvezőbb ajánlat, úgy az eljárást ajánlatkérő kénytelen lett volna eredménytelenné nyilvánítani, mivel a rendelkezésére álló költségvetési keret nem biztosított volna rá fedezetet. Az ajánlatát érintő kérelmi elemekre tett észrevételében a Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. egyéb érdekelt a következőket adta elő: b/1. Bankinformáció Az ajánlat 39. oldalán csatolt bankinformáció szerint a Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt óta minősített, kifogástalan hitelképességű ügyfele a banknak, a kiállítást megelőző 36 hónapban lejárt fizetési kötelezettség nem

17 17 volt, folyamatos pénzforgalmat bonyolít. A nyilatkozat kiállítását megelőző 36 hónapban sorban állás nem volt. Egyéb érdekelt szerint ezek az adatok kizárják az azonnali beszedési megbízás előfordulását. Az inkasszó normál pénzügyi tranzakciónak tekinthető, melynek három formája a jogszabályon alapuló, mikor a felek arról állapodnak meg, hogy azonnali beszedési megbízás útján teljesítenek, valamint váltókövetelés esete. Az egyéb érdekelt a számlavezető hitelintézetétől kapott szóbeli tájékoztatása szerint, amíg a számláján nincs sorban állás, addig tulajdonképpen nem kerülhet sor inkasszóra. Megjegyezte, hogy az ajánlatának 39. oldalán szereplő bankinformáció egyértelműen tartalmazza azt is, hogy a számla ellen nincs folyamatban bírósági végrehajtás. b/2. Az ajánlat 4 db referenciamunka referencialevelét tartalmazza, az előírás 2 db volt, ezért amennyiben nem elfogadható a Bleyer Jakab Iskolai referencia igazolás, úgy a másik három referencia figyelembe vételét kérte az alkalmasság elbírálása során. Egyéb érdekelt rendelkezésére áll a Bleyer Jakab Iskola átadását követően V. K. főtanácsos által kiállított évi referencialevél. Az ajánlatba egy tartalmában bővebb, a munkafolyamatokat részletező referencia kimutatást kívánt csatolni, azonban az Önkormányzatban végrehajtott átszervezés következtében nem volt olyan személy, aki ismerte a munkát, ezért az új műszaki osztály az iskola igazgatójára bízta az igazolás kiadását. b/3. A pénzügyi műszaki ütemtervek a pályázat elbírálásában nem játszottak szerepet, azok a szerződés 1. és 2. sz. mellékletét képezték. A kiadott dokumentáció értelmében a szerződést nem kellett aláírva az ajánlathoz csatolni, csak a feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot kérte ajánlatkérő csatolni, melynek eleget tett. Egyéb érdekelt szerint, olyan ütemtervért, melynek beadása nem volt előírva, még ha esetleg abban hiba is van nem kell az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani. b/4. Az ajánlat részeként beadott költségvetés, valamint az ajánlat. 5. oldalán szereplő Kereskedelmi ajánlat azonos árat tartalmazott. Ajánlatkérő a hiba okára az eljárás során magyarázatot kért. Nem történt ajánlatmódosítás. b/5. Egyéb érdekelt hangsúlyozta, hogy beadott költségvetése minden tételét beárazta. Nem volt feladata a normaidő és rezsióradíj feltüntetése.

18 18 Az ajánlatkérő által a honlapon elhelyezett és kiadott építészeti árazatlan költségvetés az egyéb érdekelt által benyújtott formában került közzétételre, vélhetően az építész nem jelölte be a konvertálásnál a normaidőt. Egyéb érdekelt előadja, hogy az építész munkanemnél csak az anyag és a munkadíj sorba tudtak beleírni, a rezsióradíj és a normaidő nem szerepelt az ajánlatkérő által a honlapra felhelyezett és az előzőekben már hivatkozott építészeti költségvetésben. c/1. A Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. álláspontja szerint az áruk nem alacsony, elegendő a munka maradéktalan elvégzésére, valamint a szükséges vállalati haszon megtermelésére. Az építőiparban dolgozó vállalatok méreteikben, adottságaikban eltérőek, más rezsi óradíjat, más anyaglelő helyet, alvállalkozókat használnak, más haszon százalékot céloznak meg. Egyéb érdekelt előadta, hogy költségeinek csökkentése érdekében saját munkaerőt alkalmaz, mert így marad az alvállalkozó haszna is. Az építőipari árképzésnek kötelező előírásai nincsenek csak javasolt normatívák és javasolt rezsi díjak. Elvárás, hogy az áraink tisztességes piaci árak legyenek. Egyéb érdekelt hivatkozott arra, hogy a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Bayer Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ára kb ,- Ft-tal magasabb, s amennyiben egy egyéb érdekelt számára ismeretlen másik cég is majdnem azonos ajánlatot ad, akkor adott esetben tényleg piaci ár alakult ki. A Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. a jogorvoslati eljárás során tartott tárgyaláson csatolta az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság június 3-i keltezéssel ellátott egyéb érdekeltnek címzett levele másolatát, mely tartalmazza, hogy a rezsióradíj csak ajánlás jellegű, nem kell kötelezően alkalmazni a közbeszerzési eljárások során. Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság csupán ajánlotta a közbeszerzési ajánlások ajánlatkérői számára ennek az összegnek a figyelembe vételét az irreálisan alacsony ár kiszűrése érdekében. Az ajánlatkérő a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó, VI. fejezet szerinti általános egyszerű tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást folytatott. A Kbt (4) bekezdése tartalmazza, hogy az ajánlattevő alkalmasságának meghatározására az egyszerű közbeszerzési eljárásban a 66., a 67. és a 69. megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás

19 19 megrendelése esetében igazolható pénzügyi intézménytől származó - erről szóló - nyilatkozattal, vagy meghatározott biztosíték (felelősségbiztosítás) fennállásáról szóló igazolással. A Kbt. 67. (2) bekezdés a) pont alapján az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága építési beruházás esetében igazolható az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével. A Kbt (3) bekezdése értelmében az egyszerű eljárásban a törvény 2-5/A. és 7-8., valamint 10. címének a 250. (3) bekezdésében fel nem sorolt rendelkezései is megfelelően alkalmazhatók. A Kbt. 68. (2) bekezdés szerint a 67. (2) bekezdése a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kbt (1) bekezdés alapján az eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van, kivéve, ha az eljárás tárgyalásos. A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. A Kbt (3) bekezdés d) pontja szerint az ajánlatra a 70. (1) és (2), valamint (4) bekezdése, a 71. (1) és (2), valamint (4) és (5) bekezdése, továbbá a 73. ; a g) pont értelmében az ajánlatok elbírálására a 81-89/A. és a 90. (5) bekezdése, továbbá a 91. és 92. megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni. A Kbt. 81. (1) bekezdése kimondja, az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Kbt. 81. (2) bekezdése tartalmazza, hogy az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint - ha ezt az ajánlatkérő előírta - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet.

20 20 A Kbt. 81. (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. A Kbt. 83. (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 83. (2) bekezdése tartalmazza, hogy a hiánypótlás a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, illetve hiányosságainak pótlására terjedhet ki, továbbá az ajánlattal kapcsolatos formai előírásoknak való utólagos megfeleltetésre irányulhat. Hiánypótlásnak van helye akkor is, ha az ajánlattevő nem megfelelő példányszámban nyújtotta be ajánlatát. A Kbt. 83. (4) bekezdése értelmében az ajánlattevő - a (2) bekezdésben meghatározott körben - a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat az ajánlatkérő által megállapított hiánypótlási határidő lejártáig. A Kbt. 83. (5) bekezdése kimondja, hogy a hiánypótlást követően az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben, a (2) bekezdés keretei között ekkor is teljesíthető. A Kbt. 83. (6) bekezdése szerint a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek az ajánlatkérő által - az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban - megadott közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat részét képezik, továbbá amelyek a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek. A hiánypótlás során az ajánlattevő új, közösen ajánlatot tevő, illetőleg alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát. A Kbt. 85. alapján, ha az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását. A Kbt. 86. (1) bekezdés értelmében, ha az ajánlat kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell.

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján Okos mobiltelefon készülékek beszerzése 1. Az Ajánlatkérő neve és címe:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Tisztelt Ajánlattevő!

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Tisztelt Ajánlattevő! AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó u 25.) ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete 22.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Délegyháza Község Önkormányzata, 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Tisztelt Ajánlattevő!

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Tisztelt Ajánlattevő! AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó u 25.) ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete 22.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Tisztelt Ajánlattevő!

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Tisztelt Ajánlattevő! AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó u 25.) ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete 22.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4701. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358 Fax: 44/501-360 Száma: 304-29/2007 Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2011. (08.25.) Öh. sz.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. z ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József ttila u. 2-4.) 2. közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015.

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Szállítási szerződés. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás II.1.2. pontja szerinti teljesítési helyekre a

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Heréden ravatalozó magas

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8815-2011:text:hu:html HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S 6-008815 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Fényeslitkei Sportegyesület 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1. Tisztelt Ajánlattevő! A Fényeslitkei Sportegyesület (székhely:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Apáca u.2/1. Kapcsolattartó: Kárpáti

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.681/7 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben