A könyvvizsgk I. Kamarai belügyek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A könyvvizsgk I. Kamarai belügyek"

Átírás

1 - Társasházi törvt rvény számunkra kedvezı változása Könyvelıi i tagozat - Együttm ttmőködés s az APEH-hal, adóauditor auditor - KKB térnyert rnyerésére re tett kísérletek k jelentések - minıségellen gellenırzés - Cégminısítés - Bizalom védjegye v Hitelesített tett adatok Bedılés s valósz színősítése se - Vevıi és s száll llítói i kockázatok feltárása Hitellimit megállap llapítás s (minısítés s 24 óra alatt, gyors, egyszerő olcsó és áttekinthetı). MCM Tanúsítv tvány. (teljes körők jogi és s pénzp nzügyi átvilágítás, cégértc rtékelés, stressz elemzése) Q8 partnerminısítési si rendszer (egyedi kockázatkezel zatkezelés) - Ad hoc bizottság g a struktúra ra és s a tagdíjrendszer megváltoztat ltoztatására lukács A könyvvizsgk nyvvizsgálat aktuális kérdk rdései I. Kamarai belügyek

2 A kamara által nyújtott szolgáltat ltatások eft Ft/fı Kötelezı továbbképzés SZAKma havilap Hírlevél Konzultációs szolgálat Képviseleti költségek Nemzetközi tagdíj Összesen (a minıségellenırzés nélkül) Minıségellenırzés Összesen lukács

3 A könyvvizsgálat aktuális kérdései Függı helyzet 1 éven túl nem fizet az ügyfél nem adható ki jelentés, fel kell mondani, de 1 éven belüli nem fizetés nem indokolja a jelentés ki nem adását. Függı helyzet: az esedékességet követı 1 éven belüli követeléseket. Az etikai szabályzat B.2.1. pont (2) bek. d) alpontjának szabálya összhangban van az IFAC Etikai Kódex pontjának elıírásával, "hosszú ideig kifizetetlen" díjak önérdek kockázata. Elektronikus közzététel, aláírás, ügyfélkapu, archiválás Egy idıpontban csak egy könyvvizsgáló lehet Másodlagos státusz Mentori rendszer Titoktartás Díjképzési alapelvek, kiegészítı mellékletben közlés

4 Jelentésszám sáv megnevezése (db) Összesen: Társaságok Könyvvizsgáló cégek (db) Kibocsátott jelentésszám (db) (2008-ban ) -12,3% Jelentésszám átlag (db) (2008-ban 19) -5,3%

5 Egyéni vállalkozó könyvvizsgálók Jelentések száma (db) Aláíró könyvvizsgáló száma (fı) Kibocsátott jelentésszám (db) Jelentésszám átlag (db) Összesen: (2008-ban ) 20% 9 (2008-ban 12) -25%

6 A könyvvizsgálat aktuális kérdései Cégeljárás 88. : törlés iránti kérelem 88. (1) A cég cégjegyzékében bejegyzett személy kérelmére törvényességi felügyeleti eljárást kell lefolytatni, ha a kérelmezı igazolja, hogy a cég vezetı tisztségviselıjétıl írásban kérte a céggel fennálló jogviszonya megszőnésének a cégbírósághoz történı bejelentését, ennek azonban a cég vezetı tisztségviselıje hatvan napon belül nem tett eleget. A felhívás elküldését igazoló iratot a kérelemhez csatolni kell. Gt.131. (3) ügyvezetıi nyilatkozat a taggyőlésnek az osztalék kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetıképességét a Cégbíróságnak is meg kell küldeni! Korlátlan felelısség vissza kell fizetni. MKVK pénzmosással kapcsolatos tevékenységének nemzetközi ellenırzése (Moneyval)

7 A könyvvizsgálat aktuális kérdései Standardváltozások Adószakértıi kreditek Hozzáállás, sztenderdek ismerete, alkalmazása A kötelezı oktatás elsı napját nem teljesítette: 59 fı; a 3 naposat 74 fı (hiányzott 0-11 kredit) Minıség-ellenırzés: 430 fı (kijelölt); 392 (vizsgálat); 279 (mf); 87 (mf megj.) -26 (nem felelt meg) Belsı ellenırzés: ; Pénzmosás: Fegyelmi határozat 211 fı ellen. Okok: oktatás, tagdíj, adatszolgáltatás, bejelentés, más bizottság

8 A válság könyvvizsgálati kockázata Hogyan hat a pénzügyi válság a könyvvizsgálatra? Nincs változás a könyvvizsgálat módszertanában, DE az ügyfelek körülményei és kockázatai jelentısen megváltoztak Audit tervek kiegészítése Áttérés euróra

9 A válság növeli a könyvvizsgáló szkepticizmusát Ne csak a múltban megszokott eljárásokat alkalmazzuk! Múltbeli adatok kivetíthetıségének megkérdıjelezése Vállalkozás folytatása elvének (Going Concern) érvényesülése

10 A vállalkozás folytathatóságát (going concern) illetıen lényeges kétely, bizonytalanság merül fel. Pénzügyi (lejárt tartozások), mőködési (vezetık, merı, piacok, beszállítók), egyéb (törvénysértés, peres ügyek) hitelszerzıdések fenntarthatósága (feltételek, biztosítékok, lejárat, meghosszabbítás); új hitelek, alternatív refinanszírozási formák (faktoring, lízing) lehetıségeinek esélyei; lejárt szállítói tartozások átütemezési megállapodásai; a beszállítók vállalt kötelezettségeinek teljesítése; egyes partnerektıl való függıség mértéke; a követelések befolyásának biztosítékai; a jövıbeni cash flow kilátásai; a felelıs vezetık ésszerő reagálása. lukács

11 A válság hatása a könyvvizsgálati piacra Díjcsökkentés, díjcsökkenés Konkurencia harc Csak ami kötelezı DE: többlet óraráfordítás a könyvvizsgálótól

12 A könyvvizsgálat aktuális kérdései Elıtársas rsaság (a c (a cégbírósági gi bejegyzésig nem folytatott gazdasági gi tevékenys kenységet és s a fordulónapig a cég c g bejegyzésre került) Illetékek: ingatlanforgalmazónál, l, kötelezettsk telezettség g elengedés Devizás s részesedr szesedés, s, származ rmazékos ügyletek Késve vagy más m összegrıl érkezett számla, IE, CT, KÖT, K LT Átalakulás esetén a jogutódnál a vagyon felértékelése miatt még fizetendı társasági adónak megfelelı összeg LT Fordított áfa (engedélyköteles és adóalany), arányosítás, apport, export Nettó adótartozás, garanciális visszatartás

13 A könyvvizsgálat aktuális kérdései A készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevınek, a szolgáltatás igénybe vevıjének be kell jelentenie a) a kapcsolt vállalkozások között létrejött, 1 mft-ot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást, b) egyéb esetben az 5 mft-ot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást. (Art. 17. (9) bek.) A készpénzállomány szabályozása: Szt bek. Napi készpénz záró állomány maximális mértéke (elızı évi bevétel 2%-a, ill. 500 eft, = 25 mft Bankszéf is!) Lukács

14 A magas készpénzállomány és -forgalom JELZI = Az adóelkerülés magas szintjét = A feketegazdaság mőködését = A valóságos pénzmozgást elkerülı fiktív számlázásokat = A rejtett jövedelmeket = A fejlettségi szintet, a pénzhelyettesítı kultúrát Lukács

15 A magas készpénzállomány és -forgalom OKAI = Akarati tényezık, rugalmasság, szabadság, mozgástér - magas adó- és járulékterhek (versenyelıny, kényszerpálya, tejeke-os - kettıs könyvvitel (számlázás tao és áfa alapot jelent pénzbevétel nélkül) - kölcsönös és általános nem fizetés (bizalmatlanság, fizetési morál, cégminısítés, alultıkésítés miatt rossz likviditási helyzet, egyenrangú felek, nincs kiszolgáltatottság) - pénzhelyettesítı eszközök magas költségei (Daubner példa) = Hagyományok (banki átutalás hosszabb ideje, technikai hibák, rejtızködés, banktitok hiánya adóellenırzés során az apeh lekérheti) = Inkasszó a bankszámla felett = Tájékozatlanság = Lehetıségek (A készpénzkímélı fizetésmód leginkább Spanyolo., Franciao., Olaszo.-ban elterjedt (egymillió helyen lehet kártyával fizetni). Lukács

16 Árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató nem fogadhat el 3,6 mft-ot elérı vagy meghaladó összegő készpénzfizetést, kivéve ha szabályzatát benyújtja a kereskedelmi hatásághoz (nyilvántartott, regisztrált lesz) és teljesíti kötelezettségeit. + Ügyfél-átvilágítás (Pmtv. 2007/CXXXVI. 1. (3) bek., 33. (4) bek., ill. 6. (1) bek. b.) Az 500 eft elérı, illetve meghaladó összegő pénzváltás esetén a pénzváltási tevékenységet folytató szolgáltató köteles az ügyfelet azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenırzését elvégezni, és ügyfél-átvilágítási intézkedéseket elvégezni. (Pmtv. 17. (1) bek.) Lukács

17 A válság növeli a könyvvizsgáló szkepticizmusát, mert a vezetés megváltoztathatja (vagy nem) a számviteli politikáját: - mérlegkészítés napja(i) - értékelési elvek, értékelési eljárások (amortizáció, árfolyam, önköltségtartalom, tartósság (tendencia), jelentıség, piaci értéken történı értékelés) Ne csak a múltban megszokott eljárásokat alkalmazza! - átszervezések, kísérleti fejlesztések költségeinek aktiválása - karbantartások, nem tartós eszközök aktiválása - maradványérték meghatározása - transzferárak (OECD elszámolóár irányelvei multinacionális vállalatok és az adóellenırzés számára (2005) - fordulónap utáni események figyelembevétele Lukács

18 A válság növeli a könyvvizsgáló szkepticizmusát, mert a vezetés eredményt javító becsléseket alkalmazhat: készültségi fok, maradványértékek, hasznos élettartam, leírás módszer, -kulcs változtatása, idıbeli elhatárolások nem számol el értékvesztést, nem képez céltartalékot eltitkol pert, kötbért, késedelmi kamatot, engedményt, fordulónap utáni eseményt tagolástani trükköket vet be (pajkosság) elınyös transzferárak alkalmaz piaci információk helyett belsı adatokat használ megszüntet ellenırzı mechanizmusokat Lukács

19 Megbízás visszaadása A vezetés szándékosan elzárja a könyvvizsgálót az információktól (nem engedi be sehová, félrevezetik a leltározás idıpontját illetıen, nem adják oda a bizonylatokat, hiába kéri stb.) A társaság ügyvezetése nem tette lehetıvé a könyvvizsgálónak a jelentıs összegő házipénztár fordulónapi tételes ellenırzését. A készpénzkészlet lényeges és átfogó (a mérlegfıösszeg meghatározó százalékát teszi ki). lukács Készítette: Bary László

20 Záradék visszavonása új záradék kiadása A könyvvizsgáló a standardok szerint a tıle elvárható gondossággal járt el a korábbi években, a megszerzett és megszerezhetı/endı bizonyítékokból megfelelı következtetést vont le, de nem vette észre, hogy csalás történt, az adatokat manipulálták. Ezekrıl csak a késıbbi években értesül, szerez bizonyosságot, erıs gyanúja támad. Utóvizsgálatot kell végezni, és ha annak eredménye azt alátámasztja, akkor az elızı évek záradékát vissza kell vonni, és az önrevízió után az ismételten közzétett (legutolsó) beszámolóra új záradékot kell kiadni. lukács

21 Kamara elıtt álló feladatok, tervek Szakmai érdekképviselet, szakmai segítségnyújtás Hatósági feladatok maradéktalan ellátása Újrafogalmazott sztenderdek oktatása Módszertani útmutatók kidolgozása, aktualizálása Minıség-ellenırzési rendszer átalakítása a KKB-val együttmőködve Kamarai struktúra és díjfizetési rendszer felülvizsgálata Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati kötelezettség teljesítésének ellenırzése Bírók, ügyészek, ügyvédek, rendırség, vpop viszonyának javítása a könyvvizsgálathoz

22 A könyvvizsgálat értéket teremt Lukács a költségvetés számára, mert - önkéntes jogkövetésre ösztönöz (olcsó) - erısíti az ellenırzöttség tudatát (korreláció) a hitelezık számára, mert növeli a megbízhatóságot, hitelességet, átláthatóságot a megbízó számára, mert a könyvvizsgálónak módja, lehetısége van a hibákat megelızni és feltárni Figyelmeztethet az adózási könyvviteli szabályok tényleges, szándékolt vagy véletlen átlépésére, ezzel elkerülhetı az adóhatósági szankció; Segíthet, ötletei lehetnek az adózási optimum megkeresésében; Felhívhatja a figyelmet a kedvezı finanszírozási lehetıségekre (pályázatok, hitelek). Megbízható sziget szakmai bástya!

23 KÖSZÖNÖM M MEGTISZTELİ FIGYELMÜKET!

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

Könyvvizsgálati alapismeretek tananyag

Könyvvizsgálati alapismeretek tananyag Könyvvizsgálati alapismeretek tananyag 2007 1. A könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések 1.1. A gazdasági társaságokról szóló törvény fıbb elıírásai A 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızése és megakadályozása érdekében követendı eljárásról. 2009. május 18.

KÉZIKÖNYV. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızése és megakadályozása érdekében követendı eljárásról. 2009. május 18. KÉZIKÖNYV A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızése és megakadályozása érdekében követendı eljárásról 2009. május 18. Tartalomjegyzék Elılap 1. Tartalomjegyzék 2. Elıszó 3. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

Csalásra, hamisításra utaló jelek és kezelésük a könyvvizsgálatban

Csalásra, hamisításra utaló jelek és kezelésük a könyvvizsgálatban Lukács János: Csalásra, hamisításra utaló jelek és kezelésük a könyvvizsgálatban ISA 240 - A könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál Csalás: szabályszegés,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2012. évi üzleti évrıl. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2012. évi üzleti évrıl. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. évi üzleti évrıl Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2012. december 31-i fordulónappal 2013. február 15-én Vida János

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve

Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve Leitner+Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve Budapest, 2010. Szerzık: A Leitner+Leitner Audit Kft. szerzıi munkacsoportja: Bevezetés: Siklós

Részletesebben

Követelésvásárlási és Követeléskezelési Üzletszabályzat vállalkozások részére

Követelésvásárlási és Követeléskezelési Üzletszabályzat vállalkozások részére Követelésvásárlási és Követeléskezelési Üzletszabályzat vállalkozások részére Hatályos: 2011. május 23. napjától Közzétéve: 2011. május 23. napján Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Nyilvántartásba

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság a 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Debrecen, 2011. június 07. Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán igazgatóság

Részletesebben

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség

Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Transzferárazás és dokumentációs kötelezettség Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete Jancsa-Pék Judit LL.M. Tatabánya Hotel Árpád azási, mint bizonytalanság csökkentı eljárás

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítı

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte: Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998. június

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉS TÁRGY TANULMÁNYOZÁSÁHOZ témavázlatok

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉS TÁRGY TANULMÁNYOZÁSÁHOZ témavázlatok MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉS TÁRGY TANULMÁNYOZÁSÁHOZ témavázlatok Miskolc, 2010.02. 2010.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

A bemutatásra kerülő diák tartalma

A bemutatásra kerülő diák tartalma A bemutatásra kerülő diák tartalma 1. A számviteli törvény kiemelt változásai 2. A kamarai törvény változásai 3. A kamara Alapszabályának módosulásai 4. Uniós irányelvek változásai 5. A Ptk. miatti változások

Részletesebben

http://www.apeh.hu/print/sajto/sajtotaj/ellenorzesi_iranyelvek_2009.html

http://www.apeh.hu/print/sajto/sajtotaj/ellenorzesi_iranyelvek_2009.html Page 1 of 5 Nyomtatás Az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal Irányelve az ellenırzési feladatok 2009. évi ellátásához 2009.02.17. Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 3..

KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 3.. A Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet 234/2007.(IX.4.) Kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése a december 31-i adatok alapján A nyilvánosságra hozatal nem tartalmazza

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítı melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó Vagyonkezelı

Részletesebben

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Formázott: Jobbra zárt Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Hatályos: 2011. május 23. napjától Közzétéve: 2011. május 23. napján Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Nyilvántartásba

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKÁJÁRÓL

SZÁMVITELI POLITIKÁJÁRÓL 1 Számviteli szabályzat az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás SZÁMVITELI POLITIKÁJÁRÓL Készítette: Lesenszkyné Juhász Rózsa 2 I. A Csoportosulás azonosító

Részletesebben