alpolgármesternek. Tiszteletdíja bruttó Ft/ hó lesz. A jogszabályoknak megfelelően tiszteletdíja 10%-ának erejéig költségtérítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "alpolgármesternek. Tiszteletdíja bruttó 114.700 Ft/ hó lesz. A jogszabályoknak megfelelően tiszteletdíja 10%-ának erejéig költségtérítés"

Átírás

1 PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja VIII. évfolyam, 7. szám (83.) 20. VIII. évfolyam, 7. szám (83.) Éjszakába nyúló ülés Régen kísérte figyelemmel a helyszínen annyi péti polgár a testület ülését, mint július 8-án. Több tucat ember jött el meghallgatni, milyen döntés születik a Malomárok ügyében. Ez alkalommal került sor az alpolgármester megválasztására is. Az ülés egyébként délután háromtól este fél tizenegyig tartott. Simon Péter képviselői mandátumának megszűnésével a társadalmi megbízatású alpolgármesteri szék is megüresedett. Horváth Éva polgármester Nagy Zsoltot jelölte alpolgármesternek, aki a jelölést elfogadta. Elmondta, munkája mellett a választásig hátralevő hónapokban el tudja látni a ráháruló feladatokat. A testület titkosan 9 igen vokssal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett szavazta meg Nagy Zsoltot alpolgármesternek. Tiszteletdíja bruttó Ft/ hó lesz. A jogszabályoknak megfelelően tiszteletdíja 10%-ának erejéig költségtérítés is megilleti. A testület a szakfeladatok és az intézmények tavalyi pénzmaradványainak beépítésével az idei költségvetés módosítását ezer forint bevételi főösszeggel, ezer forint kiadási főösszeggel, ezer forint általános, ezer forint céltartalékkal elfogadta. A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosult. Ezután a kérelmezőnek fel kell tüntetnie TAJ-számát, és nyilatkoznia kell arról is, van-e lakásában előfizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék. Dombi Norbert önálló képviselői indítványban javasolta, hogy Pétfürdő nyújtson segítséget a magyarországi Nagy Zsolt alpolgármester árvízkárosultaknak. Horváth Éva polgármester kiegészítve az indítványt arra kérte a testületet, hogy Sajólád legyen a támogatott település. A képviselők úgy döntöttek, 5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítik Sajóládot. A településnek egyre több gondot okoznak a visszaté- rő, itt-ott felbugyogó forrá- sok, az egyre nagyobb víz- hozamú patakunk, a bőséges vízfolyások. A Malomárok- kal kapcsolatban Miskolczi Ferenc önálló képviselői indítványt nyújtott be. A Malomárok az az egyre bő- vebben zubogó vízfolyás, amelynek medre a központi iskola alatt, a kiskertek mel- lett húzódik. Horváth Éva polgármester elmondta, az önkormányzat évekkel ezelőtt is foglakozott a problémával. Akkor a Berhidai út melletti csapadékvíz-elvezető csatornába a terepviszonyok miatt nem tudták bevezetni a vizet. (folytatás a következő oldalon) Betyárkodás Pétfürdőn Június 26-án bizony elég bánatosan indult a Betyár-nap. Hol csipegett-csöpögött, hol zuhogott az égi áldás. Aztán minden jóra fordult, kora délutántól már hétágra sütött a Nap, és ellepték a ligetet a kis és nagy betyárok, no meg a szép számú vendégsereg. 8. oldal Beszámoló a Péti Férfikar németországi útjáról Június 24-étől 29-éig Németországban vendégszerepelt a Péti Férfikar. Idén 25 éves jubileumához érkezett a két település, Biblis Nordheim és Pétfürdő, ezen belül a két kórus, a Nordheimi Vegyeskar és a Péti Férfikar baráti kapcsolata. 11.oldal Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata valamint a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár meghívja Önt, családját és barátait az augusztus 20-ai Szent István-napi ünnepségre. A program: 8 óra 30 perctől szentmise a pétfürdői római katolikus templomban. 9 óra 30 perctől kenyérszentelés a Millenniumi téren. A szertartást Halmágyi Zoltán plébános végzi. A műsorban közreműködik: Magyar Anna, a Szent László Kórus, az Eszterlánc tánccsoport. Ünnepi beszédet mond Gelencsér István, az Oktatási, Kulturális, Sport- és Idegenforgalmi Bizottság tagja.

2 A Nádor-csatornába történő bekötés a távolság miatt túl drága lett volna. Ezért döntöttek úgy, hogy az Ősi felé eső rétre vezetik ki, ahol majd elszikkad a víz. Ez az elgondolás a kevésbé csapadékos években működött 2 is. De mára a település határa teljesen elmocsarasodott a bő vízutánpótlásnak köszönhetően. Ráadásul a Malomárok déli, elgazosodott szakaszán alig tud továbbfolyni a víz, így állandó víznyomás alatt tartja a II-es gyár alatti kiskerteket, ahol másfél ásónyomnyi mélységben felfakad a víz. A viharok után még megmaradt termés tönkremegy, a gyümölcsfák megfulladnak. Miskolczi Ferenc azt javasolta, a meder kitisztítása mellett két kb. húsz méteres árok kiásásával abba az árokrendszerbe legyen eljuttatva a víz, amely a Sédbe torkollik. A tulajdonjogi, vízjogi viszonyokat előtte tisztázzák a polgármesteri hivatal munkatársai. A vitában az is elhangzott, a kiskertek gondját enyhítheti, de nem oldja meg véglegesen a Malomárok medrének rendezése, a víz elvezetése a térség folyóvízrendszerébe. A gyár alatti területen a 60-as években élő vízforrások voltak, és valószínűleg ezek is visszatérőben vannak. A terület felparcellázását Várpalota végezte sok évtizeddel ezelőtt, amikor is nem vették figyelembe a vízforrások és a víznyelők helyét. Molnár László képviselő még egy problémára hívta fel a figyelmet. Az engedély nélküli földkitermelés következtében a gyár alatt jó néhány valamikori kiskert helyén ma 80 centiméter mély kráter tátong. Ezek már most is tele vannak vízzel és ismeretlen eredetű szeméttel. A polgármester ígéretet tett arra, hogy még júliusban kitisztításra kerül a Malomárok. A polgármesteri hivatal ügyintézői a további lépések megtételéhez tisztázzák az árokrendszer tulajdoni és vízjogi viszonyait. Ugyanakkor felkérték a jegyzőt, hogy az eredeti állapot mielőbbi visszaállítása érdekében próbálja meggyorsítani az illetékes ható- ságoknál az illegális földkitermeléssel és az engedély nélküli feltöltéssel okozott kárral kapcsolatos eljárást. A testület egyhangúlag elfogadta a Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda tavalyi évről szóló beszámolóját. Az intézmény- ben 7 vegyes életkorú csoport működik május 31-én a gyerekek létszá- ma 183 volt. 15 óvodapeda- gógus, 7 dajka, 1 ügyviteli dol- gozó, 1 félállá- sú karbantartó dolgozik az óvo- dában. A logo- pédus itt is és az iskolában is te- vékenykedik. A Malomárok A szakmai programból Porogi Lajosné óvodavezető kiemelte, hogy két csoportban bevezetésre került a TÁMOP kompetencia alapú óvodai oktatási csomag. A gyerekek számára gyermektánc és környezeti tehetséggondozó foglalkozásokat, a nagycsoportosoknak úszásoktatást is szerveztek. A megnyert kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés pályázat megvalósítása során alkalmazásra került újszerű pedagógiai eljárások garantálása és fenntarthatóságának biztosítása érdekében az intézmények nevelőtestülete módosította az óvoda helyi nevelési programját, valamint a Horváth István Általános Iskola pedagógiai programját. A sok oldalas dokumentumok mottói hűen tükrözik törekvéseiket. Az óvodáé így szól: A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. /Hermann Alice/ A Horváth István Általános Iskoláé pedig a következő: Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnőttet, akivé lesz lássuk meg a felnőttben a gyereket, aki volt. /Mérei Ferenc-V. Binét Ágnes/ Lezajlott a Sugárút gyalogjárdájára és kerékpárút- Vízzel és szeméttel teli kráter jára valamint a Hősök tere útfelújítására kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolítása. Az eredmény megállapítása előtt a testület az erre a célra elkülönített keretet bruttó 26 millió forinttal megemelte az általános céltartalék terhére.»»

3 Ezután fogadták el a képviselők a közbeszerzési bíráló bizottság javaslata alapján a Sugárút és a Hősök tere esetében is nyertes ajánlattevőnek a COLAS ÚT Zrt.-t. A Sugárút felújítását bruttó 23 millió 850 ezer forintért, a Hősök tere összefüggő úthálózati rendszerének felújítását bruttó 61 millió 900 ezer forintért vállalta a zrt. E témához kapcsolódott Bálint Gézáné önálló képviselői indítványa. Javaslatára pályázati felhívást tesznek közzé a Hősök terén kialakítandó parkolásra alkalmas gyephézagos térburkolat kivitelezésére, hogy a tér felújítási munkála- Rendkívüli testületi taival egy időben a parkolók is elkészülhessenek. A beérkező pályázatokról az augusztus 5-ei testületi ülésen döntenek. Horváth Éva polgármester javaslatára a testület úgy határozott, hogy Pétfürdő együttműködési megállapodást köt Balatonmáriafürdő önkormányzatával, amellyel segítik a településeken működő civil szervezetek kapcsolatfelvételét. A képviselők ahhoz is hozzájárultak, hogy a Pétfürdői Településvédő és Szépítő Egyesület a volt Hollós-vendéglő területén emlékhelytáblát helyezzen el. A.K. A június 30-ai rendkívüli ülés Barcsik Károly új képviselő ünnepélyes eskütételével kezdődött. A mandátumát elvesztő Simon Péter helyére a 2006-os helyhatósági választás települési kislistáján a következő legtöbb szavazatot elnyert jelölt lépett. Gáspár László, a Helyi Választási Bizottság elnöke adta át a megbízólevelét. Harmadszor került a testület elé a távhőszolgáltatás alapdíj-kalkulációja. Jeschitz Antalnak, a Pétkomm Kft. ügyvezető igazgatójának javaslatára a képviselők az érvényben levő 367 Ft/ légm 3 /év fűtési alapdíjat 385 Ft/légm 3 /évre módosították, a használati melegvíz Ft/lakásegyenérték/év díját Ft/ lakásegyenérték/évre emelték. A tervezetet a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének most be kell nyújtania a Magyar Energia Hivatalba, véleményük ismeretében hozza meg majd a testület a végleges döntést. Láng Géza önálló képviselői indítványában arra tett javaslatot, hogy a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének ösztönzésére a testület tűzzön ki feladatokat, és ezek tel- A testület új tagja: Barcsik Károly jesítése után jutalom kifizetésével ismerje el a munkát. A testület nem támogatta megfelelő többséggel az indítványt. Jeschitz Antal a likviditási nehézségekről szólva hangsúlyozta, kollégáival együtt igyekszik mindent elkövetni a kinnlevőségek csökkentése érdekében. Két munkatársa túlórában járja a hátralékosokat, és próbál minél több elmaradt pénzt beszedni. Az ügyvezető azt is elmondta, folyamatosan keresik azokat a törvényes eszközöket, amelyekkel ösztönözni lehet a befizetési hajlandóságot. Az Ady Endre-Temető- Eötvös utcák és a Berhidai út által határolt terület rendezésének megvalósítása érdekében le lett folytatva a közbeszerzési eljárás. Ennek eredményét a testület elfogadta. A nyertes ajánlattevő a Magyar Aszfalt Kft. lett. A munkát a cég bruttó 31 millió 500 ezer forintért végzi el. Döntés született arról is, hogy a Tiborc utca, Móra Ferenc út- és járdaépítési, csapadékvíz-elvezetési munkáinak műszaki ellenőrzésével a Control PK Műszaki ellenőri és műszaki ügyintézői Bt.-t bízzák meg 160 ezer forint + áfáért. A.K. Mit tudok a dióról? Kedves gyerekek, biztosan hallottátok, hogy a Pétfürdői Településvédő és Szépítő Egyesület szeptember 18- án FEKETEDIÓ-NAPOT rendez, melyre szeretettel meghív Benneteket, óvodásokat, alsó- és felső tagozatos általános iskolásokat! Ez alkalommal is összevethetitek tudásotokat és fantáziátokat, no meg ügyességeteket a közkedvelt rajzversenyen! A rajzverseny témája: MIT TUDOK A DIÓRÓL A DIÓ VILÁGA Minden, ami eszetekbe jut a dióval kapcsolatban, mesevagy versillusztráció, vagy a dióból készült érdekességek megjelenítése, mind-mind rajzra hív Benneteket. Elfogadunk zsírkrétával, vízfestékkel, ceruzával és egyéb technikával készült alkotást. De lehet lapra ragasztott növény, levél és dióból készült tárgy is! A legjobb alkotásokat dí- jazzuk a FEKETEDIÓ-NAPON, A feketedió termése amikor is kiállítjuk műveiteket! Munkáitokat szeptember 10-ig adhatjátok le a közösségi ház könyvtárában! Használjátok ki a szünidőt, olvassatok és rajzoljatok sokat, jó munkát és szórakozást kívánunk! 3

4 A képviselő-testület június 30-ai rendkívüli ülésén határozatot hozott a távhőszolgáltatási alapdíjak 5%-os emeléséről. Pétfürdőn a Pétkomm Kft. biztosítja a fűtést a lakások felében (kb lakás), az intézmények túlnyomó többségében és néhány kereskedelmi vállalkozás helyiségeiben is. A Pétkomm Kft. munkájával kapcsolatban jelentős kifogások nem merültek fel, feladatait megfelelően látja el. Miért támadják sokan mégis a kft.-t vagy a vezetőjét vérmérséklettől függően? A támadás fő oka a kintlévőségek nagysága, és az ebből következő likviditási nehézségek állandósulása. A Pétkomm Kft.-t rendszeresen ki kell segíteni, hogy számláit rendezni tudja. Ezért sokan úgy érzik, hogy a település pénztárcájából folyamatosan kell támogatni a távfűtést igénybevevőket, szemben a más fűtést használókkal, akiket senki sem támogat. Erre csak azt lehet mondani, hogy 4 Gondolatok egy áremelés kapcsán a szolgáltatás igénybevevői a Pétkommnak átadott pénzekből egy fillér támogatást sem kapnak. (A japán hitelből megvalósult beruházások hasznából, melynek részleteit még évekig fizeti az önkormányzat, mások profitálnak. De így van ez rendjén, a települést egyenletesen kell fejleszteni!) Visszatérve a Pétkommhoz, mi is a helyzet? A Pétkomm kintlévősége december 31-én 41,2 millió forint volt, ami 210 millió forintos éves kiszámlázott díj mellett következett be. Az adósságot 338 felhasználó halmozta fel. Ez hatalmas összeg, amit valamiből finanszírozni kell. A társaságot az önkormányzat 3 millió forinttal alapította, ez a kiesések pótlására igen kevés, ezért van szükség időnként tőkeemelésre vagy kölcsönre a kft. megsegítése céljából. A legrosszabb anyagi helyzetűek megsegítésére több segélyforma is működik párhuzamosan. A gáz- és távfő-támogatás mellett, amit a hírek szerint a legalsó két kategóriában az év végéig vagy még tovább is meghosszabbítottak, létezik lakhatási támogatás, amit az önkormányzat az állammal karöltve biztosít. Ez utóbbi támogatásból 58 lakás lakói részesülnek, közülük 21 lakásnak nincs hátraléka, 17 esetben kezelhető a hátralék mértéke, míg 10 esetben elég reménytelennek tűnik a felhalmozott hátralék kifizetése. (A kilakoltatási moratórium a díjhátralékosokra nem vonatkozik.) A lakhatási támogatásban részesülők összes felhalmozott adóssága 5,3 millió forint. Fura módon a kintlévőségek zömét nem a legrászorultabbak halmozták fel. A másik kérdés, amiről beszélni kell, a Pétkomm Kft. veszteséges gazdálkodása. A társaság üzleti tervében a veszteséget az alapdíjak megemelésével tervezte nyereségre változtatni. A beszámolójukat elemezve kitűnik, hogy Katasztrófavédelmi gyakorlat A védelmi igazgatási gyakorlat június 9-én a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Megyei Védelmi Bizottság közös szervezésében Pétfürdőn került lebonyolításra. (Az eredetileg május 18-ára tervezett gyakorlat végrehajtását felülírta az egész országra lehullott nagy mennyiségű csapadék, és a több napon keresztül hazánk felett keringő mindnyájunkat sújtó ciklon, viharos erejű szél.) A feltételezett vészhelyzet a következő volt: a Nitrogénművek Zrt. területén található tízezer tonnás ammóniatároló tartály töltőcsonkjának sérülése következtében ammónia sza- badult ki. Ezzel közel egy időben egy salétromsavat A felborult tartálykocsi mentése szállító tartálykocsi közúti a veszteség okai kereshetők egyrészt a kertészeti ágazat alacsony áraiban, másrészt mint erre a felügyelő bizottság igen élesen rámutatott a bér és ügyvédi költségek jelentős elszaladásában. A költségek lefaragásának lehetőségét az ez évben megvalósuló hőközpont-felújítások után látja lehetségesnek a kft. vezetése. Ennél azért egy kicsit többet várnánk A határozat még nem áremelés. Az erről szóló rendeletet a képviselő-testület a Magyar Energia Hivatal véleményének ismeretében fogja megalkotni. A rendeletnek része az áralkamazás feltételeinek megszabása is. Kérem, hogy a mostani előírásokkal kapcsolatos panaszaikat, észrevételeiket, javaslataikat juttassák el hozzám, hogy azokat a rendelet módosításakor képviselni tudjam! Láng Géza önkormányzati képviselő Berhidai u. 78. balesetet szenvedett, árokba borult. A sérülés következtében folyékony ammónia került a kármentőbe. A párolgáskor keletkező gázt a kezdetben keleti, majd a dél-délkeleti szél Pétfürdő település felé sodorja. A műszaki hiba bekövetkezésekor két személyi sérülés történt. A sérült tartálykocsiból salétromsav szivárog, a gépjármű vezetője súlyosan sérült. Az érintett település riasztását, a térségben lakó személyek elzárkóztatását azonnal el kell rendelni.»»

5 Természetesen ez csak feltételezés volt, azonban egy ilyen esemény bekövetkezésére fel kell készülnünk. A gyakorlat a megye ipari (SEVESO-s) veszélyeztetettségéből adódó veszélyhelyzet kezelésével, felszámolásával, és az érintett lakosság érdekében végzett óvintézkedések elrendelésének alkalmazásával foglalkozott. A gyakorlat során kiemelten ellenőriztük a MoLaRi (Monitoring Lakosság Tájékoztató) rendszer működését, a beavatkozó tűzoltó erők szakszerű és együttműködő mentési tevékenységét, a kimenekítés során a települési pv. szervezetek, együttműködők összehangolt munkáját, a településen élő és tanuló diákok, óvodások, pedagógusok felkészültségét, a veszélyhelyzet-kezelés folyamatát. A gyakorlat vezetője Lasztovicza Jenő, a Megyei Védelmi Bizottság elnöke, országgyűlési képviselő volt, aki köszöntő szavai után i s m e r t e t t e a gyakorlat aktualitását. Kitért arra, hogy az elmúlt évben a MVB-nek l e h e t ő s é g e volt központi többlettámogatásra p á l y á z n i. Ezt a keretet a védelmi igazgatással összefüggő feladatok begyakorlására, a különböző veszélyeztetési lehetőségek elhárítására történő felkészülésre, illetve a veszélyeztetett környezetben élő lakosság tűz- és polgári védelmi felkészítésére lehet fordítani. Ennek keretében a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tavasz folyamán megtartotta a felkészítéseket. A felkészítés második stádiuma volt a védelmi igazgatási gyakorlat, illetve a három helyszínen tervezett gyakorlati bemutatók. Újszerű módon a komplex törzsgyakorlás, valamint a valósághoz közeli helyzet feltételezésének keretében a helyi és települési védelmi igazgatás vezetőit is érintő elméleti és gyakorlati ismeretek növelése volt a cél. Ez összhangban áll az elmúlt évben meghatározott fő céllal, hogy a helyi védelmi bizottságokat munkájuk szakszerűségének erősítése érdekében időközönként szükséges gyakoroltatni, képességüket, készségüket alkalmazás közben ellenőrizni. Az újszerűség azt jelentette, hogy az elmúlt 15 év során ilyen formában még nem tartott felkészítést a Kitelepítettek a Nyugdíjas pihenőnél megyei védelmi bizottság. Másik fő célként a veszélyhelyzet-kezelés célszerűnek tartott metodikája lett bemutatva a megyei szinttől a települési szintig. A gyakorlati bemutatókkal érzékeltetni kívánjuk a szakmai szervezetek, az üzemi balesetelhárító szervek, a ka- tasztrófavédelem, a rendőrség, az egészségügyi szervek, az érintett település vezetésének tevékenységi rendjét a veszélyhelyzetek elhárításában. A gyakorlattal a megye komplex vegyi és egyéb veszélyhelyzet-elhárító képességét kívánjuk erősíteni a védelmi igazgatás civil irányítóinak felkészítésével. Ennek k ü l ö n ö s hangsúlyt ad, hogy az elmúlt több mint három hétben éles- ben kény- szerültünk gyakorolni a védelmi igazgatás fel- adatait eddig a megyénkre nem igazán j e l l e m z ő veszélyeztetettség kezelésében (rendkívüli időjárás). A gyakorlat fő irányítói Váradi Károly nyugalmazott rendőr ezredes, vezető főtanácsos az MVB titkára és Antóni Miklós polgári védelmi alezredes, a Várpalotai Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője voltak. Buszokra szállnak az iskolások A gyakorlat több témában és helyszínen lett lebonyolítva. Pétfürdőn a Nitrogénművek Zrt. tanácstermében került végrehajtásra a védelmi igazgatási törzsgyakorlás. Dr. Blazsek István, a Nitrogénművek Zrt. vezérigazgatója itt mutatta be az üzem főbb jellemzőit, gyártási folyamatait, anyagait, és azok főbb veszélyeztető hatásait, valamint az üzem védelmi rendszerét. A gyakorlat törzsigazgatói teendőit dr. Lauer János tűzoltó ezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója látta el, aki a gyakorlat feltételezését vázolta, és mutatta be a riasztási és kimenekítési gyakorlat (RIKIM 2010 Védelmi Igazgatási Gyakorlat) egyes mozzanatait, és a beavatkozásban résztvevők helyét és szerepét. Pétfürdő közigazgatási területén és a Nitrogénművek Zrt. területén kerültek végrehajtásra a gyakorlat mozzanatai az ammóniatartály és a balesetet szenvedett tehergépjármű műszaki mentése kapcsán. (folytatás a következő oldalon) 5

6 6 Egészségnap rendkívüli helyzetben A 2009/2010-es tanévben rendhagyó körülmények között került sor egészségnapunk megrendezésére. Idén első ízben készítettük és küldtük el az Arcadia - Reklám Kft. felhívására pályázatunkat, melyen a mi intézményünk is sikerrel járt, így egészségnapunkon felhasználhattuk a projekten nyert csomag tartalmát. Az egészségnap egy egész települést érintő katasztrófavédelmi gyakorlattal és riadóval indult. Elméletben egy tízezer köbméteres ammóniatároló tartály sérült meg, és az egész lakosságot hangosbemondón figyelmeztették a veszélyre, valamint arra, hogy maradjanak zárt helyen. A kitelepítési gyakorlatban való közreműködésre a Horváth István Általános Iskolát kérték fel, és az összes tanulót, a személyzetet autóbuszokkal menekítették ki az egészségnap helyszínéül szolgáló Nyugdíjas pihenőhöz. Mivel a hely egy fákkal körbevett tisztás, szerencsére volt némi árnyék, ahová el lehetett menekülni a tűző nap sugarai elől. A kimenekítés után kezdődött maga a rendezvény, mely tíz helyszínen zajlott forgószínpad-szerűen, a tanulókat közel azonos létszámú csapatokra osztva. A miénk volt a hetes állomás, ahol kolléganőim a felnőtt résztvevők szűrővizsgálatát végezték, és életmódbeli tanácsokat adtak. A szűrővizsgálaton résztvevő személyek (tanár nénik, a rendezvényt meglátogató ellenőrző szervek tagjai) számos hasznos információval gazdagodtak egészségi állapotukról a plakátok, szórólapok és a szóbeli tájékoztatás révén. A szűrővizsgálat mellett a gyerekeknek a fogápolásról és az egészséges táplálkozásról beszéltünk, melyeket különböző segédanyagokkal is igyekeztünk szemléltetni. Aztán az elhangzottak és meglévő ismereteik alapján minden csapat kitöltötte a Így ápold a fogadat! fogászati tesztet, és a rendezvényt követően az Arcadiától nyert csomag tartalmából összeállított kis nyereménynyel jutalmaztuk a legtöbb kérdésre helyesen válaszoló két csapatot. Végül jól megérdemelt jutalomként mindenki megkóstolhatta a grahamlisztből készült süteményeket, melyeket a tanár nénik készítettek el, és Ezt követően a pétfürdői Nyugdíjas pihenő területén forgószínpad-szerűen a Horváth István Ált. Iskola tanulóinak, illetve kísérő pedagógusainak felkészítése történt meg tíz állomáshelyen. Ismereteket kaphattak a diákok a rájuk leselkedő veszélyekről, többek között a veszélyes anyagokról, azok beazonosításáról, szállításáról, elsősegély-nyújtási, drog-prevenciós ismeretekről, a szelektív hulladékgyűjtésről, az egészséges életmódról stb. A közel 400 fős iskolai csoport jó színvonalúnak, és tartalmasnak ítélte meg a kimenekítés e rendezvényét. A gyakorlat befejeztével Váradi Károly értékelte a tapasztalatokat, a gyakorlat mozzanatainak összetett elemeit. A kitűzött cél elérésre került, és a közelmúltban bevezetett értékelési rendszernek megfelelően a gyakorlat előkészítését és végrehajtását jónak értékelte. Legfontosabb célként jelölte meg, hogy ezután is az eddig még nem gyakorolt formában legyen bemutatva az ilyen vagy hasonló jellegű veszélyhelyzet kezelésének metodikája megyei, illetve helyi védelmi bizottsági szinten. A lezajlott gyakorlat kiemelten fontos szervezetünk, az önkormányzat, a gazdasági egység és természetesen az ott lakók, és így megyénk településeinek biztonsága szavatolása érdekében. A gyakorlaton résztvevő szervek, szervezetek: Veszprém Megyei Védelmi Bizottság (Operatív Törzs), Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nitrogénművek Zrt., Várpalotai I. sz. Honvédelmi Körzet Helyi Védelmi Bizottsága, Pétfürdő önkormányzata, Pétfürdői Polgárőrség, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, OMSZ Közép-dunántúli Regionális Intézet Veszprém Megyei Szervezete, Pétfürdő HÖT, - Balatonfűzfő HÖT, - Veszprém HÖT, - Székesfehérvár HÖT, Huntsman Corporation Hungary Vegyipari termelő Fejlesztő Zrt., MH Bakony Harckiképző Központ. Antóni Miklós polgári védelmi alezredes, a Várpalotai Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője a veszprémi Update Pékség sütött meg. Természetesen az egészségvédelmen kívül a jelenlévő szerveknek köszönhetően a gyerekek tűzvédelmi ismeretekkel is gazdagodhat- tak, valamint betekintést nyerhettek a vöröskereszt munkájába. Láthatták, ho- gyan kell bánni szakszerű- en a veszélyes anyagokkal, megtanulhatták, hogyan kell felvenni a gázálarcot. Továbbá szó volt a szelektív hulladékgyűjtésről és újra- hasznosításról, a drog-pre- vencióról is. A katonaság képviselői ál- tal bepillanthattak a Magyar Honvédség munkájába, mi több, részt vehettek egy lézeres céllövészeten is. Végül, de nem utolsó sorban a tűzoltóautónál mindenki felfrissíthette magát az irdatlan melegben. Mindent összevetve elmondhatom, hogy az egészségnap valóban nagy sikerrel zárult, és minden résztvevő élményekkel gazdagon távozott a helyszínről. Komlóné Gárdonyi Andrea iskolavédőnő

7 geodéziai vizsgálatát. Ezt bárki megtekintheti a hivatalban. A pétiek körében szórólapos kérdőíven mértük fel a stranddal és a tóval kapcsolatos elvárásokat. Ezenkívül egy vegyes témájú lakossági fórumot is tartottunk sajnos a mi hibánkból szakértő jelenléte nélkül. A bizottság két tagja 2009 végén ajánlattételi felhívást eszközölt ki a testülettől az Ifjúsági tó eredeti állapotának helyreállítását célzó tervezési munkák elvégzésére. A kiírás megtekinthető a honlapon. Szép számmal érkeztek ajánlattételi anyagok a febru- Nyílt Levél az otthoniakhoz Tisztelt Pétfürdői Polgárok! Ez alkalommal lehetőségeinket tekintve egy reményteljes, kiírásban megfogalmazott tíz ári testületi ülésre. A pályázati ám megoldásában aggasztó problémára hívnám fel a figyelmet. A péti fürdő és az Ifjúsági tó rehabilitációjáról van szó. Az előzmények a következők: az önkormányzat 2007-ben egy négytagú előkészítő bizottságot jelölt ki, hogy feltételt nem kifogásolom, az 1872 előtti térkép a dunántúli fürdőkről az ügyet szakmai és társadalompolitikai szempontok alapján ellyosnak tartom több szempont- elbírálás módját azonban aggáindítsa, koordinálja és felügyelje. ból is. A bizottság 2008-ban a képviselő-testület döntése alapján elkébontáskor a testületet egyedül a Kifogásolom, hogy a pályázatszíttette a területnek és környékének részletes hidrogeológiai és te. Sem a bíráló bizottság, sem a strand-tó bi- zottság, sem a kezdemé- nyezők nem voltak jelen. polgármester asszony képvisel- Így a polgár- mester egy személyben tett határo- zati javaslatot sorrendről, kizárásokról, A gyógyhatású vizek előfordulása (1952.) lényeges elbírálási szempontokat figyelmen kívül hagyva (pl. jobb ajánlatok meghallgatását). Érvénytelenítő határozatot javasolt olyan pályázattal kapcsolatban, amely véleményem szerint messze a legjobb hosszú távú koncepciót tartalmazza. E pályázat készítőjének nagy előnye, hogy szakmai kvalitásait a Kortárs Magyar Lexikon is jegyzi, s nem utolsó sorban fanatikus lokálpatrióta, ami Pétfürdőnek csak előnyére válhat. A neve sokaknak bizonyára ismerősen cseng. Ő Lencsés Gábor vízilétesítmény-tervező. Pályázata a következő indoklással került kizárásra: A pályázat a tó helyreállítása helyett eltérő célú hasznosítását, langyos és hideg vizes tófürdő létesítését tartalmazza. Azt is kifogásolom, hogy a Gábor által létrehozott, kulcspozíciókban lévő szakértői gárda szakmai önéletrajzait, referenciáit a testület tagjai a döntés előtt nem ismerhették meg. Hogy a hasznosítás szempontjából milyen tavat akarunk (látványtavat, halastavat és c s ó n a k á z ó tavat vagy esetleg az adottságnak megfelelően fürdőtavat is) az a kiírásban nem volt megjelölve: akár mindegyik célnak megfelelhet majd a tó. Gábor is ezt a lehetőséget feltételezte. Lencsés Gábor pályázó egyetlen helyen hibázott: nem emelte ki a tervdokumentációból a kiírás összesítőjét (bár utalt a kiemelhetőségre). A természet védelmében is szeretnék néhány érvet felhozni. Az ökológiai környezet védelme az ember számára már önvédelmi reflexből is kötelező. A törvényileg védett növények, fák, állatok megsemmisítése büntethető. De ugyanilyen kategóriába tartozik a természetes élőhelyek védelme, úgymint: barlangok, lápok, források. Ezeknek a védelmére és szakszerű hasznosítására komoly pályázati pénzek állnak rendelkezésre. Ezzel a lehetőséggel a tó és forrásai esetében Pétfürdő is élhetne. Lencsés Gábor ezt is felismerte. A nyertesnek ítélt pályázat referenciájában viszont sem szakszerű forráskezelésről, sem Korabeli képeslap geotermikáról nem esik szó. A február 25-i nyilvános testületi ülés jegyzőkönyvéből idézek. A polgármester a nyertesnek kihirdetett pályázattal kapcsolatban jegyezte meg: Igen, nem tudjuk, hogy mennyi költséggel áll elénk, ha fúrni akar, mert ezeket a költségeket nem építette be a pályázatába. Ez lenne a nyertes pályázó meggyőző fölénye? Az én la- ikus véle- ményem csak annyi, hogy a péti források és a kialakult láp reha- bilitációját kizárólag együtt le telén nem fagyott be a tó egy része het kezelni. Erdélyi Attila önkormányzati képviselő 7

8 Betyárkodás Pétfürdőn Egy bakonyi betyár Június 26-án bizony elég bánatosan indult a Betyárnap. Hol csipegett-csöpögött, hol zuhogott az égi áldás. Aztán minden jóra fordult, kora délutántól már hétágra sütött a Nap, és ellepték a ligetet a kis és nagy betyárok, no meg a szép számú vendégsereg. A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár minden munkatársa nevében köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak, akik egész nap segítették munkánkat: a Pétfürdői Polgárőrségnek, a Nitrogénes Nyugdíjas Klub, a Péti Nyugdíjas Klub tagjainak, a Várpalotai- Pétfürdői Kertbarát Körnek, az Emberke Egyesületnek. És a pétfürdőieknek is köszönjük, hogy eljöttek családostól, gyerekestől, unokástól, barátokkal karöltve a ligetbe. Értük, nekik szerveződött ez a nap. Néhány pillanatfelvétel erejéig felidézzük a ligeti hangulatot. Hűséges társak Hajlékonyság, erő: AeroFit csoport Egy elbűvölő táncoslány a Ylayda stúdióból Elegáns párok a Hemowinből Az Eszterlánc együttes Díszítik a mézeskalácsot Közös családi munka

PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA. Újra nyári tábor Pétfürdőn!

PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA. Újra nyári tábor Pétfürdőn! PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XI. évfolyam, 7-8. szám (119-120.) 2013. augusztus 16. Újra nyári tábor Pétfürdőn! A 2013-as év több változást hozott a péti iskola életében. Ami

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Anyának. A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja X. évfolyam, 4. szám (104.) 2012. április 27. Anyáink bölcsessége

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Anyának. A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja X. évfolyam, 4. szám (104.) 2012. április 27. Anyáink bölcsessége PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja X. évfolyam, 4. szám (104.) 2012. április 27. Anyáink bölcsessége A nyák napjához közeledve elgondolkod- tam, hogy észre sem véve, mi mindent tanulunk

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 14. szám 2012. szeptember 18. Ingyenes Közel 3.000 gyermek kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban Vége a szünidőnek, s bár az időjárás még

Részletesebben

Elvesztettem a csodát! karácsonyra készülõ

Elvesztettem a csodát! karácsonyra készülõ Téti Híradó Városi Folyóirat XV. évfolyam 4. szám 2010. tél Elvesztettem a csodát! karácsonyra készülõ Idén igen hamar elkezdõdött a karácsonyi készülés. Már november közepén felcsendültek az ismerõs dallamok

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXII. évfolyam 2. szám 2015. március Városi Önkormányzat lapja A SZÛRÉS ÉLETET MENT Peremartongyártelepen is elérhetõvé vált a védõnõi méhnyakszûrés. A térítésmentes népegészségügyi

Részletesebben

VÁMOSSZABADI Mi újság?!

VÁMOSSZABADI Mi újság?! VÁMOSSZBDI Mi újság?! 2015. március XI. évfolyam 1. szám Polgármesteri köszöntő Kedves Vámosszabadiak! Sok szeretettel köszöntöm a megújult első számának olvasóit. Mint látható, a faluújság modern külsővel

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA. Döntések a nyaralás előtt

PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA. Döntések a nyaralás előtt PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XII. évfolyam, 6. szám (130.) 2014. július 31. Döntések a nyaralás előtt Június 26-án Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Egyelőre nem emel árat a Termidor. Idén is kátyús telünk van... (Cikkünk a 7. oldalon található) 2011 január. (Írásunk a 6. oldalon olvasható)

Egyelőre nem emel árat a Termidor. Idén is kátyús telünk van... (Cikkünk a 7. oldalon található) 2011 január. (Írásunk a 6. oldalon olvasható) Dunakeszi polgár XII. évfolyam 1. szám 2011 január Idén is kátyús telünk van... (Cikkünk a 7. oldalon található) Egyelőre nem emel árat a Termidor (Írásunk a 6. oldalon olvasható) 2011. január 21-től Fűtésrendszer

Részletesebben

2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ

2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ NAPTÁR MELLÉKLETTEL 2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2012. december 16-án, vasárnap 15 órakor a mûvelôdési ház nagytermében tartandó FALUSI

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Szecsői Tükör 2007. július

Szecsői Tükör 2007. július Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. június 27-én rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1. Anka

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT 2010 SZEPTEMBER

NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT 2010 SZEPTEMBER 2010 SZEPTEMBER NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT Iskolánk (ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola) alapítványa az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány az Új Magyarországért

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. Életmentő készülék (defibrillátor) éjjel-nappal a Kenyérgyárban, a Rákos utca 26-ban A Péceli Kenyérgyár Kft.

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. A Pétfürdő Kultúrájáért díj idei kitüntetettje a Muskátli Táncegyüttes

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. A Pétfürdő Kultúrájáért díj idei kitüntetettje a Muskátli Táncegyüttes PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (136.) 2015. február 6. A Pétfürdő Kultúrájáért díj idei kitüntetettje a Muskátli Táncegyüttes anuár 22-én, a magyar kultúra napja

Részletesebben

Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Révfülöpi Képek 2012. december XXII. évfolyam 12. szám Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Feloszlatta magát a Képviselő-testület! Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XV. évfolyam 2. szám 2012. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu.

Jánoshidai Híradó. XV. évfolyam 2. szám 2012. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu. Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap 150 Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu XV. évfolyam 2. szám 2012. június 2 Jánoshida Község Önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak!

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak! Egerfarmos község Önkormányzatának hivatalos lapja X. évfolyam 1. szám 2013. június 30. A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat munkájáról A nyáron 49 gyermek pályázatnak köszönhetően kap naponta egyszer meleg

Részletesebben

Látványos szüreti felvonulás és mulatság

Látványos szüreti felvonulás és mulatság XXIII. évfolyam 9. szám S Látványos szüreti felvonulás és mulatság DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA zeptember 22-én, szombaton lovas kocsik hada lepte el a dunavarsányi utcákat. A szüreti felvonulás

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a 2 0 1 0. s z e p t e m b e r Önkormányzati választás 2010 Október 3-án dönthetünk az önkormányzati képviselőtestület összetételéről Már csak alig 1 hét van hátra

Részletesebben

KIEMELKEDÕ VÁROSI RENDEZVÉNYEINKRÕL KÉPEKBEN

KIEMELKEDÕ VÁROSI RENDEZVÉNYEINKRÕL KÉPEKBEN Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 5. szám Ára: 125,- Ft KIEMELKEDÕ VÁROSI RENDEZVÉNYEINKRÕL KÉPEKBEN Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a szervezésben és lebonyolításban, vagy támogatás útján

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2013. augusztus Új vagyonrendelet Képviselô-testületünk a munkaterv szerinti utolsó ülését július 3-án tartotta az elsô félévben. Elsô

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2011. December XXI. évfolyam 11. szám. A tartalomból. Jubiláló házaspárok. Ülésteremből jelentjük

ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2011. December XXI. évfolyam 11. szám. A tartalomból. Jubiláló házaspárok. Ülésteremből jelentjük ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2011. December XXI. évfolyam 11. szám A tartalomból Jubiláló házaspárok Adventi programok Kínában jártunk Óvodai hírek Iskolai események C.K.Ö. hírek Önkormányzati hírek

Részletesebben