3/2006. (XI. 01.) sz. jegyzői intézkedés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/2006. (XI. 01.) sz. jegyzői intézkedés"

Átírás

1 BUDAPEST, XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE : Budapest, Üllői út 400. Fax: /2006. (XI. 01.) sz. jegyzői intézkedés Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának egységes közszolgálati szabályzatáról T A R T A L O M J E G Y Z É K I....3 MUNKÁLTATÓI JOGOK ÁTRUHÁZÁSÁNAK SZABÁLYAI II....4 PÁLYÁZATI ELJÁRÁS SZABÁLYAI III....6 KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT...6 Általános rendelkezések Részletes szabályok Személyi iratok kezelésének adatvédelmi követelményei, a személyi anyag kezelésével kapcsolatos szabályok...7 Személyi irat Személyi anyag Vagyonnyilatkozat tételével, átadásával kapcsolatos adatvédelmi szabályok Közszolgálati alapnyilvántartás Adatlapja vezetésének adatvédelmi szabályai A Ktv. 63. (1) és a 64. (2) bekezdésében foglalt betekintési jog gyakorlásának szabályai A közszolgálati nyilvántartásban és a személyi iratokban szereplő személyes adatokat kezelők személyes felelőssége Közszolgálati nyilvántartást kezelő, személyes adatot tartalmazó számítógépes információs rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai Fizikai, üzemeltetési és technikai biztonsági követelmények IV Vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályok V A MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK...14 A munkarend Munkából való távolmaradás

2 A rendkívüli munkavégzés szabályai VI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS VII SZABADSÁG VIII A MUNKA DÍJAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK...17 A díjazásra vonatkozó általános szabályok Idegennyelv-tudási pótlék Gépjármű-vezetési pótlék Külön juttatás Céljuttatás IX MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTEL SZABÁLYAI X ELISMERÉSEK SZABÁLYAI...21 Általános szabályok Köztisztviselői munka elismerése Kiváló Köztisztviselői cím XI A JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK...22 A juttatások mértékét a Szabályzat 3. számú melléklet tartalmazza Helyi utazási kedvezmények Lakhatási támogatások Államilag támogatott lakásépítési és lakásvásárlási hitel...23 Bérleti hozzájárulás Munkáltatói kölcsön...25 (lakásépítési, lakásvásárlási, felújítási és bővítési költségekhez történő munkáltatói kölcsön támogatások) Üdülési hozzájárulás Tanulmányi, képzési, továbbképzési támogatás Iskolarendszerű képzések támogatása Képzési, továbbképzési támogatások Szociális támogatások Temetési segély Illetményelőleg A köztisztviselőket megillető jóléti juttatások Kulturális juttatások Egészségügyi juttatások Saját gépjármű hivatalos célra történő használatáért járó költségtérítés Nyugállományú köztisztviselők pénzbeli és természetbeni támogatása XII A HELYETTESÍTÉSI DÍJRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3 XIII RUHÁZATI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS SZABÁLYAI Közterület-felügyelőkre vonatkozó szabályok XIV Jubileumi jutalom XV Étkezési hozzájárulás XVI. fejezet...41 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK számú melléklet...42 RENDKÍVÜLI MUNKAVÉGZÉS ELRENDELÉSE sz. melléklet...43 MEGÁLLAPODÁS TÖBBLETFELADAT ELLÁTÁSÁRA számú melléklet...44 A Közszolgálati Szabályzatban szereplő és a költségvetési rendeletben elfogadott juttatások mértéke évben számú melléklet...45 Az üdülési csekk felhasználásának feltételei...45 A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XXXVI. törvény 106. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egységes közszolgálati szabályzatot az alábbiak szerint adom ki: I. MUNKÁLTATÓI JOGOK ÁTRUHÁZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. (2) bek. b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva - figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 6. -ának (1) bek-nek és 11/A. - ának (5) bek- ben foglaltakra is - a Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) a munkáltatói jogok gyakorlása a következők szerint történik: (1) Köztisztviselői, ügykezelői és fizikai alkalmazottai tekintetében a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat. (2) A jegyző gyakorolja a 2. -ban felsorolt munkáltatói jogokat valamennyi a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselővel, ügykezelővel és fizikai alkalmazottal szemben ideértve a kinevezési és felmentési jogosok kivételével az aljegyzőt is. A vezetői kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, kinevezéshez, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához a Polgármester egyetértése szükséges. (3) A jegyző és az önkormányzati főtanácsadó tekintetében a polgármester gyakorolja munkáltatói jogokat. 2. (1) A jegyző által saját hatáskörében gyakorolt munkáltatói jogok:

4 a) a közszolgálati jogviszony létesítése, megszűntetése, b) az alapilletmény legfeljebb 30%-kal történő megemelése, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben történő megállapítása, c) a köztisztviselő beleegyezésével tartalékállományba helyezése, d) a köztisztviselő átirányítása más szervezeti egységhez, e) a köztisztviselő kirendelése más közigazgatási szervhez, f) szakmai címadományozás, -visszavonás, g) minősítés jóváhagyása, h) aljegyző és irodavezetők teljesítménykövetelményeinek meghatározása, i) aljegyző és irodavezetők minősítése és teljesítményértékelése, j) jutalom, céljutalom megállapítása, k) helyettesítési díjak kifizetésének engedélyezése, l) a külföldi kiküldetések, tanulmányutak engedélyezése, m) szabadságolási ütemtervek jóváhagyása, n) köztisztviselők vagyonnyilatkozatainak összevetése, o) fizetés nélküli szabadság engedélyezése, p) munkaidő kedvezmények engedélyezése, q) rendkívüli munkavégzés elrendelése, és az ehhez kapcsolódó a szabadidő megváltásának engedélyezése, r) továbbtanulás, továbbképzés engedélyezése, tanulmányi szerződés megkötése, 3. (1) A jegyző az alábbi munkáltatói jogok gyakorlását ruházza át az irodavezetőkre: a) a köztisztviselők munkaköri feladatainak meghatározása, munkaköri leírás elkészítése, b) szabadságolási éves ütemterv elkészítése, c) az évi rendes szabadság igénybevételének engedélyezése, d) távollévő köztisztviselő helyettesítésének meghatározása, e) minősítések elkészítése, f) teljesítménykövetelmények megállapítása, teljesítményértékelés (2) A jegyző által gyakorolt munkáltatói jogköröket a jegyző 30 napon túli szabadsága esetén az aljegyző gyakorolja. II. PÁLYÁZATI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 4. (1) A hivatal üres köztisztviselői álláshelyeire a munkáltatói jogkör gyakorlója pályázatot írhat ki. Eredménytelen pályázati eljárás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója 30 napon belül újabb pályázatot írhat ki. (2) A pályázat kiírása kötelező a jegyzői, aljegyzői munkakör megüresedése esetén a jogviszony megszűnését követő 30 napon belül. Eredménytelenség esetén 30 napon belül újabb pályázatot kell kiírni. (3) A munkáltatói jogkör gyakorlója betöltött állásra is kiírhat pályázatot feltéve, ha az legkésőbb a pályázat elbírálásának napjától betölthető. Ebben az esetben az állást

5 betöltő köztisztviselőt a pályázat kiírását megelőzően a Jegyző 30 nappal korábban írásban tájékoztatja a pályáztatásról. (4) A pályázati eljárásokkal kapcsolatos előkészítő feladatokat a személyügyi referens látja el. (5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a) az önkormányzat megnevezését, b) a betöltendő munkakör, vezetői megbízás vagy kinevezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezését, c) az ellátandó feladatok ismertetését, d) a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban előírt és egyéb szükséges valamennyi feltételt, e) az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást, f) a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának határidejét, g) a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatást, h) a képesség-, illetve alkalmassági vizsgálat lefolytatására vonatkozó szabályokat, i) az állás betöltésének időpontját, j) a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását. (6) A munkáltatói jogkör gyakorlója képesség-, illetve alkalmassági vizsgálatot csak abban az esetben írhat elő a pályázati eljárásban való részvétel feltételeként, ha az a közszolgálati jogviszony létesítése és a vezetői megbízás adása szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat, és ha ezt a pályázati felhívás tartalmazta. (7) A pályázati felhívást a Belügyminisztérium hivatalos értesítőjében közzé kell tenni, de emellett egyéb közzétételi forma is alkalmazható. A pályázat benyújtására meghatározott idő nem lehet rövidebb, mint a hivatalos értesítőben történő megjelenéstől számított 15 napnál. 5. (1) A pályázatok előzetes értékelését előkészítő bizottság végzi. A bizottság összetételéről a vezetői értekezlet dönt. (2) Az előkészítő bizottság a pályázat benyújtásának tényéről, illetve a benyújtott pályázat tartalmáról csak a pályázó előzetes írásbeli beleegyezésével közölhet adatokat. A pályázat elbírálásában résztvevőkön és a Ktv. 63. (1) bek-ben meghatározott betekintésre jogosultakon kívüli harmadik személlyel adatot nem közölhet. (3) Az előkészítő bizottság több, a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat esetében a pályázók között rangsort állít fel. A pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója - a polgármester egyetértésével - a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül dönt. 6. (1) Jegyzői, aljegyzői állás betöltésére kiírt pályázatról a Képviselő-testület - a pályázati bizottság javaslatát is meghallgatva - legkésőbb a pályázat lezárását követő legközelebbi ülésén dönt.

6 (2) A pályázó írásbeli kérelmére a pályázattal kapcsolatos egészségügyi és pszichikai vizsgálatának eredményéről a munkáltatói jogkör gyakorlója 15 napon belül tájékoztatást ad. (3) Kinevezést és vezetői megbízást adni csak annak a pályázónak lehet, aki a pályázati feltételeknek megfelelt. 7. (1) A pályázókat a pályázat eredményéről a személyügyi referens a pályázat elbírálásától számított legkésőbb 8 napon belül írásban tájékoztatja. Az eredménytelenül pályázóknak ezzel egyidejűleg visszaküldi a teljes pályázati anyagukat. III. KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések 8. (1) Ezen Adatvédelmi Szabályok a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közszolgálati nyilvántartásával összefüggő legfontosabb adatvédelmi, informatikai biztonsági szabályokat tartalmazzák, különös tekintettel az adatkezeléssel, az adattovábbítással és a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos védelmi követelményekre. (2) Ezen Adatvédelmi Szabályzat: a) az évi XXIII. törvény (Ktv.) 80. (1) bek. b)-c) pontja (a közszolgálati nyilvántartásról, közszolgálati jogviszonnyal összefüggő személyi iratokról), b) az évi LXIII. törvény (személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), c) az évi XLVI. törvény (a statisztikáról szóló), d) a 233/2001. (XII. 10.) Kormány rendelet, (a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelésre és közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról), valamint a e) a 7/2002. (III. 12.) BM. rendelet (Vhr.) (közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről) felhatalmazása és figyelembevétele alapján készült. Részletes szabályok 9. Jelen Szabályzat rendelkezik: a) a személyi iratok kezelésének adatvédelmi követelményeiről, a személyi anyag kezelésével kapcsolatos szabályokról, b) a vagyonnyilatkozat tételével, átadásával kapcsolatos adatvédelmi szabályokról, c) a közszolgálati alapnyilvántartás Adatlapja vezetésének adatvédelmi szabályairól,

7 d) a Ktv. 63. (1) és 64. (2) bekezdésében foglalt betekintési jog gyakorlásának szabályairól, e) a közszolgálati nyilvántartásban és a személyi iratokban szereplő személyes adatokat kezelők személyes felelősségéről, f) a közszolgálati nyilvántartást kezelő, személyes adatot tartalmazó számítógépes információs rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályairól. Személyi iratok kezelésének adatvédelmi követelményei, a személyi anyag kezelésével kapcsolatos szabályok Személyi irat 10. (1) Személyi irat minden bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a közszolgálati jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a köztisztviselő személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. (2) A személyi iratok köre: a) a személyi anyag (Ktv. 64. (1) bek. iratai, a továbbiakban: személyzeti irat), b) a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, c) a köztisztviselőnek a közszolgálati jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás), d) a köztisztviselő saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok. (3) Az illetményszámfejtéssel kapcsolatos feladatokat Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága végzi, ezért az illetményszámfejtéshez nélkülözhetetlen adatokat tartalmazó iratokat, valamint a (2) bek. c) és d) pontja szerinti iratokat a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága is kezelheti. (4) A közszolgálati jogviszony létrehozásának elmaradása esetén az ezzel kapcsolatos döntést követő 8 napon belül vissza kell adni a közszolgálati jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat az érintettnek, illetve a személyi anyagot annak a szervnek, amely azt megküldte. (5) A személyi iratokat külön számtartományon belül gyűjtőszámon vagy ezzel egyenértékű módon kell iktatni. (6) Személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja a) közokirat, vagy a köztisztviselő írásbeli nyilatkozata, b) a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, c) bíróság vagy más hatóság döntése, d) jogszabályi rendelkezés. Személyi anyag 11. (1) A közszolgálati jogviszony létesítésekor a személyügyi referens összeállítja, és kezeli a köztisztviselő személyi anyagát. (2) A személyi anyagban tárolásra kerül:

8 a) 5 évnél nem régebbi fénykép b) közszolgálati alapnyilvántartás adatlapja c) önéletrajz d) erkölcsi bizonyítvány e) orvosi alkalmassági igazolás f) összeférhetetlenségi nyilatkozat g) esküokmány h) végzettséget igazoló okiratok másolata i) köztisztviselői pálya során megszerzett vizsgabizonyítványok másolata j) előző munkaviszony-igazolások másolata k) kinevezés és annak módosítása l) vezetői megbízás és annak visszavonása m) címadományozás n) besorolás, illetve visszatartása o) fizetés nélküli szabadságról szóló határozat p) áthelyezéssel kapcsolatos iratok q) teljesítménykövetelmény r) teljesítményértékelés s) minősítés t) közszolgálati jogviszony megszűntetésével kapcsolatos iratok u) a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat v) közszolgálati igazolás másolata (3) A személyi anyagot az e célra kialakított dossziékban, zárt iratszekrényben kell tárolni. (4) A személyi anyagot tartalomjegyzékkel kell ellátni, feltüntetve a keletkezett iratok keltét, tárgyát, iktatószámát. (5) A személyi anyagot betekintési lappal kell ellátni, mely tartalmazza a betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és időpontját. (6) A személyügyi referens köteles a munkáltatói intézkedésekről szóló dokumentumok 1 példányát a személyi anyagba elhelyezni. (7) A köztisztviselő személyi adatainak változásáról köteles 8 napon belül írásban tájékoztatni a személyügyi referenst, aki a változásokat regisztrálja. (8) A köztisztviselő felelős azért, hogy az általa bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. (9) Közszolgálati jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot a személyügyi referens lezárja és a személyi anyagot irattározásra átadja a központi irattárnak. Vagyonnyilatkozat tételével, átadásával kapcsolatos adatvédelmi szabályok 12. (1) A köztisztviselői és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos érdemi ügyintézés és a vagyonnyilatkozatok kezelése a személyügyi referens feladata. (2) A Ktv. 22/A. (6) bek. szabályozza a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratkezelést, mely szerint: A Hivatal valamennyi nyilatkozattételre köteles köztisztviselőjének vagyonnyilatkozattal kapcsolatos összes iratát az egyéb iratoktól elkülönítetten és együttesesen kell a Hivatalon belül kezelni.

9 (3) A vagyonnyilatkozatok kezelése, és az azokkal kapcsolatos adatvédelmi követelmények érvényesítése tekintetében a Ktv. 22/A-22/B. -ai, továbbá a vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Belügyminisztérium Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatala szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. Közszolgálati alapnyilvántartás Adatlapja vezetésének adatvédelmi szabályai 13. (1) A közszolgálati alapnyilvántartást a személyügyi referens a Ktv. 3. sz. mellékletében meghatározott adattartalommal folyamatosan köteles vezetni. Az adatlap személyzeti irat, amely a személyi anyag része és az erre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. (2) Az adatlap vezetését a személyügyi referens a WINTISZT számítógépes programmal végzi, és köteles az adatállomány mentéséről és tárolásáról folyamatosan gondoskodni. (3) Papíralapú adatlapot csak a) a köztisztviselő és ügykezelő felvételekor, b) áthelyezésekor vagy c) közszolgálati jogviszonyának megszűnésekor kell kinyomtatni. Az érintett köztisztviselő, illetve ügykezelő aláírásával igazolja, hogy a felvett adatok a valóságnak megfelelnek. 14. (1) A betekintési jog gyakorlójának külön kérelmére is ki kell nyomtatni azokat az adatokat, amelyekre betekintési joga kiterjed. (2) A kinyomtatott adatlapokat személyi iratként kell kezelni. (3) A Hivatal, a köztisztviselő, valamint az ügykezelő neve és besorolása nyilvános adatnak minősül. Ezen adatokon túl a köztisztviselő nyilvántartott adatairól tájékoztatás nem adható, személyi anyagát a végleges áthelyezés esetét kivéve kiadni nem lehet. 15. (1) A Hivatal évente a 233/2001.(XII. 10.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott adattartalommal szeptember 1-jei állapotnak megfelelően szeptember 15-ig köteles bejelentkezni a KÖZIGTAD-ba. Az adatszolgáltatás határidőben történő elkészítéséért a személyügyi referens a felelős. (2) A Hivatal közszolgálati alapnyilvántartásának alapadatairól (Ktv. 4. sz. melléklete szerinti) és azok változásairól minden évben szeptember 15-étől október 31-ig a jegyző adatszolgáltatást köteles teljesíteni a szeptember 1-jei állapotnak megfelelően a KÖZIGTAD részére. Az adatszolgáltatás elkészítéséért a személyügyi referens a felelős. (3) Amennyiben a Hivatal adataiban változás történik a változást követő 30 napon belül a jegyző köteles arról tájékoztatni a Miniszterelnöki Hivatalt. A változásjelentés elkészítéséért a személyügyi referens felelős.

10 (4) A köztisztviselők tartalékállományba helyezésével és az üres állások, valamint a pályázati felhívások nyilvános közzétételével összefüggő feladatok szakmai, technikai szabályait és teljesítési határidőit a 7/2002.(III.12.) BM rendelet 4. sz. mellékletét képező szabályzat tartalmazza. E feladatok előkészítéséért a személyügyi referens, végrehajtásáért a jegyző a felelős. A Ktv. 63. (1) és a 64. (2) bekezdésében foglalt betekintési jog gyakorlásának szabályai 16. (1) A közszolgálati alapnyilvántartásba jogosult betekinteni, illetve a központi közszolgálati nyilvántartáson túlmenően abból adatokat átvenni: a) saját adataiba a köztisztviselő és ügykezelő, b) a köztisztviselő és ügykezelő felettese, c) a minősítést végző vezető, d) a törvényességi ellenőrzést végző, e) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, f) munkaügyi per kapcsán a bíróság, g) feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben indult bűntető eljárásban a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság, h) ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész, i) a személyes adatok kezelésével összefüggésben az adatvédelmi biztos, j) a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül, a Ktv. 3. sz. mellékletének I/A., I/B., II., IV., V., VII., VIII. és X. pontokban foglalt adatkörökből a köztisztviselő illetményének számfejtése, illetve annak ellenőrzése céljából, k) a központi közszolgálati nyilvántartás vezetésével összefüggésben a Miniszterelnöki Hivatal Közszolgálati Főosztálya és a Fővárosi Közigazgatási Hivatal köztisztviselője feladatkörében. (2) A KÖZTAD-ba jogosult betekinteni: a) saját adataiba a köztisztviselő és ügykezelő, b) a kormányzati döntések megalapozásához szükséges körben a miniszter, c) illetékességi területének adatai körében a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetője. (3) A KÖZIGTAD-ban kezelt adatokba való betekintési jog gyakorlását a köztisztviselő a személyügyi referensnél írásban kezdeményezheti. 17. (1) A Kormányrendeletben meghatározott módon a központi közszolgálati nyilvántartásból személyi azonosításra alkalmas adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatás végezhető. (2) A köztisztviselő jogosult a róla nyilvántartott helytelen adat helyesbítését, a jogellenesen nyilvántartott adat törlését kérni, a jogellenesen kért adat közlését megtagadni. Az adatkezelő köteles a helytelen adatot haladéktalanul helyesbíteni, illetve törölni.

11 A közszolgálati nyilvántartásban és a személyi iratokban szereplő személyes adatokat kezelők személyes felelőssége 18. (1) A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért a) a Hivatal jegyzője, b) az érintett köztisztviselő felettese, az irodavezető, c) a minősítést, illetve a teljesítményértékelést végző irodavezető, d) a személyügyi referens és a személyügyi ügyintézők, e) a köztisztviselő saját adatainak közlése tekintetében tartozik felelősséggel. (2) A jegyző felelős: a) a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint az e szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve e követelmények teljesítésének ellenőrzéséért, b) a közszolgálati adatkezelés jogszerűségéért, c) a személyes adatok védelméért, d) az évenként egyszeri adatszolgáltatásért a KÖZIGTAD részére, e) a tartalékállományba helyezett köztisztviselők adatairól, az üres álláshelyekről és azok betöltéséről folyamatos adatszolgáltatás végzéséért a Fővárosi Közigazgatási Hivatal részére. (3) A jegyző köteles gondoskodni: a) a közszolgálati adatvédelmi szabályzat kiadásáról, b) az ellenőrzés módszereinek és rendszerének kialakításáról és működtetéséről, c) a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatok védelmével kapcsolatos követelmények hivatalon belüli közzétételéről. (4) A köztisztviselő felettese jogosult a beosztottja közszolgálati alapnyilvántartásába és személyi anyagába betekinteni, és ennek tényét, jogalapját köteles dokumentálni. (5) A köztisztviselő kérelmére minősítésekor harmadik személyként bevont helyi érdekképviselet képviselője kizárólag csak a jogszerű és tárgyilagos minősítéshez szükséges adatokat ismerheti meg. Erről a minősítést végző irodavezető köteles gondoskodni. (6) A személyügyi referens köteles: a) a megváltozott adatot a megfelelő személyi, illetve személyzeti iratra az adat keletkezéséről, illetőleg változásától számított 3 munkanapon belül rávezetni, b) a köztisztviselő kérelmére az általa szolgáltatott és igazolt adatait helyesbíteni, kijavítani 3 munkanapon belül, c) amennyiben a köztisztviselő a nem általa szolgáltatott adatai kijavítását, helyesbítését kéri a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján haladéktalanul eljárni. (7) A közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy döntésének az illetékes szerv által történt megváltoztatása alapján lehet kérni.

12 (8) A személyügyi referens felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy az általa kezelt a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő személyi iratra csak olyan adat és megállapítás kerüljön, amely: a) közokirat vagy a köztisztviselő írásbeli nyilatkozata, b) a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, c) bíróság vagy más hatóság döntése, d) jogszabályi rendelkezés adatforráson alapul. (9) A köztisztviselő felelős hogy az általa a közigazgatási szerv részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. Közszolgálati nyilvántartást kezelő, személyes adatot tartalmazó számítógépes információs rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai 19. (1) A közszolgálati nyilvántartást a személyügyi referens és a személyügyi ügyintézők a WINTISZT programmal végzik, akik kötelesek biztosítani, hogy az adatállományt adatbevitelkor, illetve továbbításkor illetéktelenek ne ismerhessék meg, ne másolhassák le, ne változtathassák meg tartalmukat, ne törölhessék, ne hajthassanak végre adatbevitelt. (2) A WINTISZT program 3 munkahelyes hálózaton fut. Az Informatikai Csoport vezetője felelősségi körébe tartozik, hogy a program az adatvédelmi szempontoknak megfelelően védetten, illetéktelenek számára nem hozzáférhetően kerüljön a hálózaton tárolásra (Nowell-jogosultság). (3) A WINTISZT programhoz a személyügyi referensnek és a személyügyi ügyintézőknek kizárólagos hozzáférési jogosultsága van. A programba való belépési jelszót kizárólag ők jogosultak megismerni és használni. A hozzáférés jelszavát az üzemeltető személyének megváltozásakor meg kell változtatni, jelszót ismételten nem lehet kiadni. Az Informatikai Csoportnyilvántartást vezet a jogosultságokról. (4) A programba adatot bevinni, törölni, továbbítani csak a személyügyi munkatársak jogosultak. A hozzáférési jogosultság betartása kötelező. Az Informatikai Csoport a hozzáférési jogosultságról nyilvántartást vezet. (5) Kötelesek az adatkezelésre használt távadat-átviteli vonalon illetéktelen hozzáférést megakadályozni. (6) A személyügyi munkatársak nyilvántartást vezetnek az adatkezelésből történő adattovábbításról. Fizikai, üzemeltetési és technikai biztonsági követelmények 20. (1) A személyügyi iroda nyílászáróit ráccsal kell ellátni. A szoba kulcsát csak a személyügyi referens és munkatársai jogosultak a portáról felvenni. Munkaidő leteltekor a szoba kulcsát a portának le kell adni, a takarítást csak a gondnokság vezetője által név szerint megjelölt személy végezheti.

13 (2) A munkaszobákban a számítógépeket úgy kell elhelyezni, hogy illetéktelenek adatokat ne olvashassanak le a képernyőről. Amennyiben ez nem megoldható, a számítógép használója köteles az adatállományt tartalmazó programból kilépni. (3) A Jegyző és a Jegyzői Kabinet vezetője jogosultak az adathordozók tárolását, felhasználását és a hozzáférést rendszeresen ellenőrizni. (4) Az Informatikai Csoport nyilvántartást vezet az adathordozókról, azok mozgásáról, tartalmáról és felhasználásukról. (5) A számítástechnikai eszközök biztonsági megoldásainak dokumentációjához csak az Informatikai Csoport és a személyügyi munkatársak férhetnek hozzá. (6) A számítógépes nyilvántartásról a személyügyi munkatársak a hálózatra naponta mentést végeznek. A bevitt új adatok mentése szükség szerinti időközönként flopyra történik. (7) A személyügyi iroda számítógépeit szünetmentesítő tápegységgel kell felszerelni. Erről az Informatikai Csoport köteles gondoskodni. (8) Az Informatikai Csoport munkatársai ellenőrzik az on-line adatmozgás kezdeményezésének jogosultságát. (9) A személyügyi munkatársak, illetve az Informatikai Csoport gondoskodik arról, hogy programfejlesztés vagy karbantartás, javítás, illetve próba céljára külső személy a valódi adatokat ne ismerje meg. (10) A jegyző felelős azért, hogy a Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat tartalmát érintő jogszabályi változások esetén az adatvédelmi szabályzat kiegészítésre vagy szükség esetén módosításra kerüljön. IV. Vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályok 21. (1) A Ktv. 22/A. (8) bekezdésében és a hivatali SZMSZ mellékletében meghatározott munkakörökben a köztisztviselőnek 2 évente március 31. napjáig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van. A kötelezettség kiterjed a köztisztviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettársára, gyermek(ek)re is. (2) Amennyiben a köztisztviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja vagy a valóságnak meg nem felelő lényeges adatot, tényt közöl, vagy a vagyonnyilatkozatát vagy a személyes adat kezelésére vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatát visszavonja, közszolgálati jogviszonyát azonnali hatállyal a törvény erejénél fogva meg kell szűntetni. (3) A vagyonnyilatkozati nyomtatványok beszerzéséről, a köztisztviselők részére történő átadásáról a személyügyi referens gondoskodik. (4) A személyügyi referens küldi meg a vagyonnyilatkozatok vagyoni részeit a Miniszterelnöki Hivatal Vagyonnyilatkozat-Nyilvántartó és Ellenőrzési Iroda részére, továbbá kezelik és tárolják a Hivatalban maradó példányokat és személyi részeket, a kapcsolódó iratokat.

14 (5) A köztisztviselők vagyonnyilatkozatainak 2 évenkénti összevetését a jegyző végzi a köztisztviselő jelenlétében, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel, és rögzítik a betekintést. A jegyző és az önkormányzati főtanácsadó vagyonnyilatkozatát a polgármester jogosult összevetni. (6) Amennyiben a köztisztviselő vagyongyarapodására a jegyző által ismert törvényes forrásból származó jövedelme nem ad magyarázatot, a vagyonnyilatkozat összevetésének napjától számított 15 napon belül a jegyző ellenőrzési eljárást kezdeményez a - Miniszterelnöki Hivatal Vagyonnyilatkozat-Nyilvántartó és Ellenőrzési Irodánál (7) Közszolgálati jogviszony megszűnése vagy más vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel nem járó - munkakörbe kerülése esetén a köztisztviselő részére át kell adni a Hivatalban és a Miniszterelnöki Hivatal Vagyonnyilatkozat-Nyilvántartó és Ellenőrzési Irodánál tárolt vagyonnyilatkozatait. (8) Ha a köztisztviselő arról nyilatkozik, hogy a közös háztartásban élés megszűnt valamely hozzátartozójával, vissza kell adni részére hozzátartozója vagyonnyilatkozatának Hivatalban tárolt személyi részét és a Miniszterelnöki Hivatal Vagyonnyilatkozat-Nyilvántartó és Ellenőrzési Irodánál őrzött vagyoni részt. A visszakérésről a személyügyi referens gondoskodik. V. A MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A munkarend 22. (1) A Hivatal munkarendjét az 1/2001. ( ) sz. jegyzői intézkedés szabályozza. (2) A Hivatal Üllői úti és Városház utcai épületében elektronikus beléptető rendszer működik, melynek szabályozását a 15/2005. (V. 02.) sz. Jegyzői utasítás tartalmazza. Munkából való távolmaradás 23. A köztisztviselő/ügykezelő mentesül a munkavégzési kötelezettség alól a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) ban meghatározott esetekben. A rendkívüli munkavégzés szabályai 24. (1) A rendkívüli munkavégzést a irodavezetők írásbeli javaslata alapján a jegyző rendeli el az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon. (2) A köztisztviselőt/ügykezelőt a rendkívüli munkavégzés esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg. (3) A heti pihenőnapon és munkaszüneti napon végzett munka ellenértékeként a munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő mértékű szabadidő jár.

15 (4) Amennyiben a rendkívüli munkavégzésre óra és óra között kerül sor, a rendkívüli munkavégzésért járó díjazáson felül a Ktv. 47. (3) bek. alapján éjszaki pótlék illeti meg a köztisztviselőt/ügykezelőt. A pótlék mértéke óránként az önkormányzati illetményalap 0,14 %-a. Amennyiben a rendkívüli munkavégzés részben esik a és óra közé, az éjszakai pótlék időarányosan jár. (5) A rendkívüli munkavégzés időtartama évente legfeljebb 160 óra lehet. A rendszeresen rendkívüli munkavégzést teljesítő köztisztviselő/ügykezelő számára legfeljebb évi húsz munkanap szabadidő-átalány állapítható meg. (6) A szabadidőt a rendkívüli munkavégzést követően, legkésőbb harminc napon belül kell kiadni, ha ez nem lehetséges, meg kell váltani. A megváltás mértéke a köztisztviselő/ügykezelő kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos összege. (7) A rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőre, illetve szabadidő-átalányra a vezetői kinevezéssel megbízással rendelkező köztisztviselő nem jogosult. (8) Amennyiben 30 napon belül nincs lehetőség a szabadidő kiadására, az irodavezető javaslatot tesz a jegyzőnek - a rendkívüli munkavégzés időtartamának feltüntetésével - a pénzbeni megváltásra. Külön szükséges feltüntetni a pihenőnapon, a munkaszüneti napon, illetve a óra után végzett rendkívüli munka időtartamát. (9) A Pénzügyi Iroda által egy órára meghatározott illetmény alapján az irodavezető meghatározza a megváltás összegét. (10) A jegyző jóváhagyása után a Pénzügyi Iroda 3 munkanapon belül gondoskodik a kifizetésről. VI. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 25. (1) A köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a Hivatal kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján az irodavezetők évente értékelik. (2) A teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a Képviselő-testület dönt. (3) A teljesítménykövetelményeket előre írásban kell meghatározni a tárgyévre vonatkozóan minden év február 28. napjáig. (4) A jegyző meghatározza az aljegyző és az irodavezetők teljesítménykövetelményét. (5) A beosztott köztisztviselők teljesítménykövetelményét az irodavezetők kötelesek meghatározni. (6) A köztisztviselők teljesítményértékelését a legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig el kell készíteni. (7) A teljesítménykövetelmények megállapítását, az írásbeli értékelés átadását szóbeli megbeszéléshez kell kötni. (8) A jegyző teljesítménykövetelményét a polgármester állapítja meg, értékeli teljesítményét, és az értékelésről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16 (9) A Jegyző - át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül szakmai munkája értékelése alapján a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. (10) A teljesítményértékelés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának megsemmisítése iránt a köztisztviselő közszolgálati jogvitát kezdeményezhet a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnál. VII. SZABADSÁG 26. (1) A szabadság a köztisztviselőt/ügykezelőt minden közszolgálati jogviszonyban töltött naptári évben megillető pihenő idő. (2) A köztisztviselőt évi 25 munkanap alapszabadság illeti meg. Alapszabadságán felül besorolásától függően a Ktv. 41. (2) bek. alapján pótszabadságra jogosult. (3) Az ügykezelők alapszabadsága 20 munkanap, melynek mértéke az Mt (2) bekezdésében foglaltak szerint életkoruktól függően növekszik. (4) A Ktv. 41. (5) bek. rendelkezik a vezetők, a (6) bek. a jegyző és aljegyző pótszabadságáról. (5) Az Mt (2). bek. szerint a szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló köztisztviselőt/ügykezelőt, vagy gyermekét egyedül nevelő szülőt évente a tizenhat évnél fiatalabb gyermek(ek) után pótszabadság illeti meg. (6) A gyermeknevelési szabadság mértéke: a) egy gyermek után kettő, b) két gyermek után négy, c) kettőnél több gyermek után összesen 7 munkanap pótszabadság jár. (7) A gyermeket a pótszabadság szempontjából először a születésének évében, utoljára abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. (8) Az irodavezetők - a köztisztviselők/ügykezelők igényének megismerése után - a tárgyévben február 28. napjáig szabadságolási tervet készítenek, melyet a jegyző hagy jóvá. (9) A szabadságokat a tervben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, azoktól csak rendkívül indokolt esetben lehet eltérni. A köztisztviselő kérelmére - az alapszabadság egynegyedét - a közszolgálati jogviszony első három hónapját kivéve - a tervtől eltérően a köztisztviselő által kért időpontban kell kiadni. Erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie. (10) A köztisztviselő/ügykezelő a szabadság ideértve a rendkívüli és a tanulmányi szabadságot is - igénybevételének engedélyezését a Szabadságengedély űrlap kitöltésével kéri. A szabadságot az illetékes irodavezető engedélyezi. (11) Az alpolgármesterek és a jegyző szabadságát a polgármester, az aljegyző és a irodavezetők szabadságát a jegyző jogosult engedélyezni.

17 (12) A köztisztviselőt/ügykezelőt fizetés nélküli szabadság illeti meg az Mt (5) bek. alapján az alábbi esetekben: a) a gyermek harmadik életéve betöltéséig a gyermek gondozása céljából, b) a gyermek tizennegyedik életéve betöltéséig, ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából gyermekgondozási segélyben részesül, c) a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében. (13) Az Mt (1)-(2) bek. alapján a köztisztviselő/ügykezelő - kérelmére - tartós ápolásra vagy gondozásra szoruló közeli hozzátartozója otthoni ápolása céljából az ápolás idejére, de legfeljebb két évre a jegyző köteles fizetés nélküli szabadságot engedélyezni, ha a köztisztviselő/ügykezelő az ápolást maga végzi. A tartós ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja. (14) Az Mt (1)-(3) bek. alapján a köztisztviselőnek/ügykezelőnek - kérelmére - egy évig terjedő fizetés nélküli szabadságot kell engedélyeznie a jegyzőnek, ha a köztisztviselő/ügykezelő magánerőből a saját részére lakást épít. (15) A fizetés nélküli szabadságot az építési engedélyben megnevezett személy vagy helyette a vele együtt élő házastárs (élettárs) igényelheti. A kért megszakítás nélküli fizetés nélküli szabadságot a köztisztvsielő/ügyekezelő által megjelölt - legalább e hónappal előzetesen közölt - időpontban kell kiadni. (16) Fizetés nélküli szabadságot kell biztosítani a külszolgálat időtartamára a köztisztviselőnek/ügykezelőnek, ha házastársa külszolgálatot teljesít. (17) A fent szabályozott eseteken kívül a köztisztviselő/ügykezelő személyes vagy családi problémájának megoldásához is kérhet fizetés nélküli szabadságot, amennyiben már kimerítette rendes évi szabadságát. A fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről - az irodavezető javaslatára - a jegyző mérlegelési jogkörében dönt. VIII. fejezet A MUNKA DÍJAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A díjazásra vonatkozó általános szabályok 27. (1) A köztisztviselő/ügykezelő a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetmény alapilletményből, valamint illetmény kiegészítésből és az e fejezetben foglalt feltételek esetén illetménypótlékból áll. (2) Az illetményfizetésre - a köztisztviselő/ügykezelő által választott pénzintézetnél nyitott - bankszámlára vagy lakcímre történő átutalással kerül sor. Az utalás időpontja legkésőbb a hónap 5. napja. (3) A jegyző - át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül - a szakmai munkája értékelése alapján a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. A jegyző döntése előtt az érintett irodavezető, illetve osztályvezető javaslatát kéri. (4) Az ügykezelők illetménye nem téríthető el sem pozitív sem negatív irányba, tekintettel arra, hogy rájuk nem vonatkozik a Ktv a (teljesítménykövetelmény,

18 -értékelés) és a 43. (4) bekezdése (az illetményeltérítés). Az ügykezelők illetménye csak a költségvetési törvényben meghatározott %-os mérték alapján emelhető. Idegennyelv-tudási pótlék 28. (1) Ha a köztisztviselő/ügykezelő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata szükséges, idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. (2) Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolni. (3) A Hivatalban az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelv az orosz, a kisebbségi referensi munkakörben. (4) Az idegennyelv-tudási pótlék mindenkori mértékét a Ktv ának rendelkezései határozzák meg. (5) A köztisztviselők tekintetében a Ktv. 48. (6) bekezdése értelmében az angol, francia és német nyelvek tekintetében az idegennyelv-tudási pótlék alanyi jogon jár, melynek mértékét a hivatkozott rendelkezés határozza meg. (6) Alapfokú nyelvtudás esetén csak C típusú, közép- és felsőfokú esetén C, illetve A vagy B típusú nyelvvizsga esetén is megállapítható a pótlék. (7) A pótlékot a jogosultság megszerzésének napjától - a nyelvvizsga-bizonyítvány dátumától - kezdve az illetménnyel együtt kell folyósítani. (8) Ha a köztisztviselő/ügykezelő ugyanazon nyelvből azonos típusú, de különböző fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a magasabb mértékű pótlékra jogosult. (9) Ha a Hivatal tanulmányi szerződés alapján pénzügyi támogatást nyújt a nyelvvizsga megszerzéséhez, a köztisztviselő az alanyi jogon járó nyelvpótlékra mindaddig nem jogosult, amíg a havonta fizetendő pótlék együttes összege nem éri el a tanulmányi szerződés alapján kifizetett pénzügyi támogatás mértékét. Gépjármű-vezetési pótlék 29. A gépjármű-vezetési pótlékra vonatkozó szabályokat a 27/2005. (XI. 01.) sz. jegyzői utasítás tartalmazza. Külön juttatás 30. (1) A köztisztviselő tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény a köztisztviselőt időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem vehető figyelembe a közszolgálati jogviszony szünetelésének időtartama.

19 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg - a) a keresőképtelenséget okozó betegség, b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a köztisztviselő átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni. (4) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon - kell intézkedni. (5) A tizenharmadik havi illetmény összege a köztisztviselő tárgyév december havi illetményének összegével egyezik meg. (6) A jogosultak körét a személyügyi referens állapítja meg. Céljuttatás 31. (1) A jegyző megállapodást köthet a köztisztviselővel - ide nem értve a helyettesítést - többletfeladat ellátására. A jegyző a többletfeladat ellátásáért - a köztisztviselő illetményén felül - céljuttatást határoz meg a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül. (2) A megállapodásnak tartalmaznia kell különösen a többletfeladat meghatározását, a teljesítés határidejét, a teljesítés értékelésének szempontjait és módját, valamint a céljuttatás mértékét. (3) A köztisztviselő számára tárgyévben megállapított céljuttatások együttes összege nem haladhatja meg a köztisztviselő egyévi illetményének 50%-át. (4) A köztisztviselő a céljuttatásra akkor jogosult, ha - a megállapodás szerint - a többletfeladatot teljesítette és azt a jegyző igazolta. (5) A céljuttatást a Pénzügyi Iroda köteles 3 munkanapon belül kifizetni. (6) A megállapodás formanyomtatványa jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képezi. IX. MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTEL SZABÁLYAI 32. (1) A Ktv ának és 31. -ának (7)-(9) bek. alapján az alábbi esetekben köteles a köztisztviselő a munkakörét átadni: a) közszolgálati jogviszony megszűnése, megszűntetése, b) vezetői megbízás visszavonása vagy arról való lemondás c) belső áthelyezés,

20 d) munkakörváltozás, e) 30 napon túli fizetés nélküli szabadság igénybe vétele előtt. (2) Az átadás-átvételi eljárás keretében az átvevő személye: a) irodavezetői munkakör esetében az új irodavezető, ennek hiányában az irodavezető-helyettes, b) irodavezető-helyettesi munkakör esetében az irodavezető, c) munkacsoportvezetői munkakör esetében az új munkacsoportvezető, ennek hiányában az irodavezető-helyettes, d) beosztott köztisztviselő esetében a munkacsoportvezető, ennek hiányában az irodavezető, vagy helyettese. 33. (1) A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvbe kell foglalni, melyet az átadó és az átvevő ír alá. A jegyzőkönyvet vezetői munkakör átadás-átvétele esetén a jegyző, egyéb munkakörök esetében az érintett iroda vezetője tartozik aláírni. (2) A jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni, melyből egy-egy példány az átadó és átvevőnél marad. A jegyzőkönyv harmadik példányát irattározás céljából a személyügyi referens részére át kell adni, aki azt csatolja az átadók személyi anyagához. (3) Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmi követelménye, hogy a munkakör átadásakor fennálló helyzetről átfogó képet adjon. A jegyzőkönyv különösen térjen ki: a) a feladatok időarányos teljesítésére; b) a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos feladatokra, c) a gazdálkodási hatáskörben a tételes elszámolására; d) a munkakör átadását követő időszak legfontosabb, aktuális szakmai feladataira; e) szükség esetén az iroda tevékenységét érintő külső és belső ellenőrzések megállapításaira, adataira. 34. (1) A vezetői megbízással nem rendelkező köztisztviselők esetében az irodavezető a munkakör átadás-átvétel lebonyolításáért teljes körű felelősséggel tartozik. (2) A munkakör átadás-átvétele esetén az ügyintéző az ügyiratokkal előadói munkanaplója, továbbá az iktató által kinyomtatott Workflow adatai szerinti nyilvántartás alapján köteles elszámolni. 35. (1) A köztisztviselő köteles a nevére iktatott elintézett ügyiratokat irattározni, illetve a folyamatban lévő ügyekben az irodavezetővel egyeztetni.

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Szám: 02/125-2/2013. A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Jelen szabályzat a közszolgálati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 3. sz. melléklet ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének (továbbiakban: SZI) közalkalmazottainak, dolgozóinak adatfelvételével,

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. (10. 10.) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatály:2013. április 01. 1 A közszolgálati tisztviselőkről szóló új 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) és a közszolgálati

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is.

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. rendelete Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető Módosítva: 17/2003. (IX.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

3/2013. számú. Jegyzői Szabályzat SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Ikt.sz: 3003-3/2013/Sz.

3/2013. számú. Jegyzői Szabályzat SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Ikt.sz: 3003-3/2013/Sz. Ikt.sz: 3003-3/2013/Sz. 3/2013. számú Jegyzői Szabályzat A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Kiadta: Dr:Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Érvényes: 2013.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA SZMSZ 8 számú melléklet ök Regionális hivatalvezető Kirendeltség-vezető hivatal vezető-helyettes 1) Kinevezés, kinevezés

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat A BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELOK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉROL ÉS VEZETOI PÓTLÉKÁRÓL, AZ OKET MEGILLETO SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1.

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15 / 2001. (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL 1 Balatonszemes község Önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Gyál Város Önkormányzatának 2/2010.(II.12.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról Módosítására kiadott 19/2010(XII.22)önkormányzati rendelettel

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: A képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői

Részletesebben

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására 1. Előterjesztő és készítette: Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' '

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése írh^lzlíml-- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' JEGYZŐJE,,... (...,. ^ Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Adatvédelmi Szabályzata

Apátfalva Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Adatvédelmi Szabályzata Apátfalva Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Adatvédelmi Szabályzata Ezen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) Apátfalva Község Önkormányzati Képviselő-testület

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX.5.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról (egységes szerkezetben a 29/2016.

Részletesebben

1.. 1.) E rendelet hatálya a Vác Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselôkre terjed ki.

1.. 1.) E rendelet hatálya a Vác Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselôkre terjed ki. Vác Város Önkormányzat 36/2001.(X. 15.) számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejére, valamint a köztisztviselôket megilletô illetménykiegészítésről, vezetői pótlékról, juttatásokról

Részletesebben

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2009.(II.19.) KT. sz. rendelettel módosított 23/2003. (XII. 1.) KT. sz. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20.

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól Előterjesztő:

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya. II. fejezet. Az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított juttatások. Utazási kedvezmény

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya. II. fejezet. Az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított juttatások. Utazási kedvezmény Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben / Jászszentandrás

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 23-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 23-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések 1..

I. Fejezet Bevezető rendelkezések 1.. Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzatának 7/1995. (IV. 19.) Ök. rendelete Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzatának

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2001. (X. 31.) számú. R e n d e l e t e

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2001. (X. 31.) számú. R e n d e l e t e Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2001. (X. 31.) számú R e n d e l e t e A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Jánoshalma Város Képviselő-testületének 19/2001(XI.29.) Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti

Részletesebben

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 14/2016. ( VII.25.) számú. r e n d e l e t e

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 14/2016. ( VII.25.) számú. r e n d e l e t e HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2016. ( VII.25.) számú r e n d e l e t e a köztisztviselők részére adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők:

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők: SZABÁLYZAT a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata és Paks Város Onkormányzata által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és

Részletesebben

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi

Részletesebben