3/2006. (XI. 01.) sz. jegyzői intézkedés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/2006. (XI. 01.) sz. jegyzői intézkedés"

Átírás

1 BUDAPEST, XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE : Budapest, Üllői út 400. Fax: /2006. (XI. 01.) sz. jegyzői intézkedés Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának egységes közszolgálati szabályzatáról T A R T A L O M J E G Y Z É K I....3 MUNKÁLTATÓI JOGOK ÁTRUHÁZÁSÁNAK SZABÁLYAI II....4 PÁLYÁZATI ELJÁRÁS SZABÁLYAI III....6 KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT...6 Általános rendelkezések Részletes szabályok Személyi iratok kezelésének adatvédelmi követelményei, a személyi anyag kezelésével kapcsolatos szabályok...7 Személyi irat Személyi anyag Vagyonnyilatkozat tételével, átadásával kapcsolatos adatvédelmi szabályok Közszolgálati alapnyilvántartás Adatlapja vezetésének adatvédelmi szabályai A Ktv. 63. (1) és a 64. (2) bekezdésében foglalt betekintési jog gyakorlásának szabályai A közszolgálati nyilvántartásban és a személyi iratokban szereplő személyes adatokat kezelők személyes felelőssége Közszolgálati nyilvántartást kezelő, személyes adatot tartalmazó számítógépes információs rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai Fizikai, üzemeltetési és technikai biztonsági követelmények IV Vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályok V A MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK...14 A munkarend Munkából való távolmaradás

2 A rendkívüli munkavégzés szabályai VI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS VII SZABADSÁG VIII A MUNKA DÍJAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK...17 A díjazásra vonatkozó általános szabályok Idegennyelv-tudási pótlék Gépjármű-vezetési pótlék Külön juttatás Céljuttatás IX MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTEL SZABÁLYAI X ELISMERÉSEK SZABÁLYAI...21 Általános szabályok Köztisztviselői munka elismerése Kiváló Köztisztviselői cím XI A JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK...22 A juttatások mértékét a Szabályzat 3. számú melléklet tartalmazza Helyi utazási kedvezmények Lakhatási támogatások Államilag támogatott lakásépítési és lakásvásárlási hitel...23 Bérleti hozzájárulás Munkáltatói kölcsön...25 (lakásépítési, lakásvásárlási, felújítási és bővítési költségekhez történő munkáltatói kölcsön támogatások) Üdülési hozzájárulás Tanulmányi, képzési, továbbképzési támogatás Iskolarendszerű képzések támogatása Képzési, továbbképzési támogatások Szociális támogatások Temetési segély Illetményelőleg A köztisztviselőket megillető jóléti juttatások Kulturális juttatások Egészségügyi juttatások Saját gépjármű hivatalos célra történő használatáért járó költségtérítés Nyugállományú köztisztviselők pénzbeli és természetbeni támogatása XII A HELYETTESÍTÉSI DÍJRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3 XIII RUHÁZATI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS SZABÁLYAI Közterület-felügyelőkre vonatkozó szabályok XIV Jubileumi jutalom XV Étkezési hozzájárulás XVI. fejezet...41 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK számú melléklet...42 RENDKÍVÜLI MUNKAVÉGZÉS ELRENDELÉSE sz. melléklet...43 MEGÁLLAPODÁS TÖBBLETFELADAT ELLÁTÁSÁRA számú melléklet...44 A Közszolgálati Szabályzatban szereplő és a költségvetési rendeletben elfogadott juttatások mértéke évben számú melléklet...45 Az üdülési csekk felhasználásának feltételei...45 A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XXXVI. törvény 106. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egységes közszolgálati szabályzatot az alábbiak szerint adom ki: I. MUNKÁLTATÓI JOGOK ÁTRUHÁZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. (2) bek. b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva - figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 6. -ának (1) bek-nek és 11/A. - ának (5) bek- ben foglaltakra is - a Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) a munkáltatói jogok gyakorlása a következők szerint történik: (1) Köztisztviselői, ügykezelői és fizikai alkalmazottai tekintetében a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat. (2) A jegyző gyakorolja a 2. -ban felsorolt munkáltatói jogokat valamennyi a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselővel, ügykezelővel és fizikai alkalmazottal szemben ideértve a kinevezési és felmentési jogosok kivételével az aljegyzőt is. A vezetői kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, kinevezéshez, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához a Polgármester egyetértése szükséges. (3) A jegyző és az önkormányzati főtanácsadó tekintetében a polgármester gyakorolja munkáltatói jogokat. 2. (1) A jegyző által saját hatáskörében gyakorolt munkáltatói jogok:

4 a) a közszolgálati jogviszony létesítése, megszűntetése, b) az alapilletmény legfeljebb 30%-kal történő megemelése, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben történő megállapítása, c) a köztisztviselő beleegyezésével tartalékállományba helyezése, d) a köztisztviselő átirányítása más szervezeti egységhez, e) a köztisztviselő kirendelése más közigazgatási szervhez, f) szakmai címadományozás, -visszavonás, g) minősítés jóváhagyása, h) aljegyző és irodavezetők teljesítménykövetelményeinek meghatározása, i) aljegyző és irodavezetők minősítése és teljesítményértékelése, j) jutalom, céljutalom megállapítása, k) helyettesítési díjak kifizetésének engedélyezése, l) a külföldi kiküldetések, tanulmányutak engedélyezése, m) szabadságolási ütemtervek jóváhagyása, n) köztisztviselők vagyonnyilatkozatainak összevetése, o) fizetés nélküli szabadság engedélyezése, p) munkaidő kedvezmények engedélyezése, q) rendkívüli munkavégzés elrendelése, és az ehhez kapcsolódó a szabadidő megváltásának engedélyezése, r) továbbtanulás, továbbképzés engedélyezése, tanulmányi szerződés megkötése, 3. (1) A jegyző az alábbi munkáltatói jogok gyakorlását ruházza át az irodavezetőkre: a) a köztisztviselők munkaköri feladatainak meghatározása, munkaköri leírás elkészítése, b) szabadságolási éves ütemterv elkészítése, c) az évi rendes szabadság igénybevételének engedélyezése, d) távollévő köztisztviselő helyettesítésének meghatározása, e) minősítések elkészítése, f) teljesítménykövetelmények megállapítása, teljesítményértékelés (2) A jegyző által gyakorolt munkáltatói jogköröket a jegyző 30 napon túli szabadsága esetén az aljegyző gyakorolja. II. PÁLYÁZATI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 4. (1) A hivatal üres köztisztviselői álláshelyeire a munkáltatói jogkör gyakorlója pályázatot írhat ki. Eredménytelen pályázati eljárás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója 30 napon belül újabb pályázatot írhat ki. (2) A pályázat kiírása kötelező a jegyzői, aljegyzői munkakör megüresedése esetén a jogviszony megszűnését követő 30 napon belül. Eredménytelenség esetén 30 napon belül újabb pályázatot kell kiírni. (3) A munkáltatói jogkör gyakorlója betöltött állásra is kiírhat pályázatot feltéve, ha az legkésőbb a pályázat elbírálásának napjától betölthető. Ebben az esetben az állást

5 betöltő köztisztviselőt a pályázat kiírását megelőzően a Jegyző 30 nappal korábban írásban tájékoztatja a pályáztatásról. (4) A pályázati eljárásokkal kapcsolatos előkészítő feladatokat a személyügyi referens látja el. (5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a) az önkormányzat megnevezését, b) a betöltendő munkakör, vezetői megbízás vagy kinevezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezését, c) az ellátandó feladatok ismertetését, d) a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban előírt és egyéb szükséges valamennyi feltételt, e) az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást, f) a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának határidejét, g) a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatást, h) a képesség-, illetve alkalmassági vizsgálat lefolytatására vonatkozó szabályokat, i) az állás betöltésének időpontját, j) a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását. (6) A munkáltatói jogkör gyakorlója képesség-, illetve alkalmassági vizsgálatot csak abban az esetben írhat elő a pályázati eljárásban való részvétel feltételeként, ha az a közszolgálati jogviszony létesítése és a vezetői megbízás adása szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat, és ha ezt a pályázati felhívás tartalmazta. (7) A pályázati felhívást a Belügyminisztérium hivatalos értesítőjében közzé kell tenni, de emellett egyéb közzétételi forma is alkalmazható. A pályázat benyújtására meghatározott idő nem lehet rövidebb, mint a hivatalos értesítőben történő megjelenéstől számított 15 napnál. 5. (1) A pályázatok előzetes értékelését előkészítő bizottság végzi. A bizottság összetételéről a vezetői értekezlet dönt. (2) Az előkészítő bizottság a pályázat benyújtásának tényéről, illetve a benyújtott pályázat tartalmáról csak a pályázó előzetes írásbeli beleegyezésével közölhet adatokat. A pályázat elbírálásában résztvevőkön és a Ktv. 63. (1) bek-ben meghatározott betekintésre jogosultakon kívüli harmadik személlyel adatot nem közölhet. (3) Az előkészítő bizottság több, a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat esetében a pályázók között rangsort állít fel. A pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója - a polgármester egyetértésével - a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül dönt. 6. (1) Jegyzői, aljegyzői állás betöltésére kiírt pályázatról a Képviselő-testület - a pályázati bizottság javaslatát is meghallgatva - legkésőbb a pályázat lezárását követő legközelebbi ülésén dönt.

6 (2) A pályázó írásbeli kérelmére a pályázattal kapcsolatos egészségügyi és pszichikai vizsgálatának eredményéről a munkáltatói jogkör gyakorlója 15 napon belül tájékoztatást ad. (3) Kinevezést és vezetői megbízást adni csak annak a pályázónak lehet, aki a pályázati feltételeknek megfelelt. 7. (1) A pályázókat a pályázat eredményéről a személyügyi referens a pályázat elbírálásától számított legkésőbb 8 napon belül írásban tájékoztatja. Az eredménytelenül pályázóknak ezzel egyidejűleg visszaküldi a teljes pályázati anyagukat. III. KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések 8. (1) Ezen Adatvédelmi Szabályok a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közszolgálati nyilvántartásával összefüggő legfontosabb adatvédelmi, informatikai biztonsági szabályokat tartalmazzák, különös tekintettel az adatkezeléssel, az adattovábbítással és a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos védelmi követelményekre. (2) Ezen Adatvédelmi Szabályzat: a) az évi XXIII. törvény (Ktv.) 80. (1) bek. b)-c) pontja (a közszolgálati nyilvántartásról, közszolgálati jogviszonnyal összefüggő személyi iratokról), b) az évi LXIII. törvény (személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), c) az évi XLVI. törvény (a statisztikáról szóló), d) a 233/2001. (XII. 10.) Kormány rendelet, (a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelésre és közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról), valamint a e) a 7/2002. (III. 12.) BM. rendelet (Vhr.) (közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről) felhatalmazása és figyelembevétele alapján készült. Részletes szabályok 9. Jelen Szabályzat rendelkezik: a) a személyi iratok kezelésének adatvédelmi követelményeiről, a személyi anyag kezelésével kapcsolatos szabályokról, b) a vagyonnyilatkozat tételével, átadásával kapcsolatos adatvédelmi szabályokról, c) a közszolgálati alapnyilvántartás Adatlapja vezetésének adatvédelmi szabályairól,

7 d) a Ktv. 63. (1) és 64. (2) bekezdésében foglalt betekintési jog gyakorlásának szabályairól, e) a közszolgálati nyilvántartásban és a személyi iratokban szereplő személyes adatokat kezelők személyes felelősségéről, f) a közszolgálati nyilvántartást kezelő, személyes adatot tartalmazó számítógépes információs rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályairól. Személyi iratok kezelésének adatvédelmi követelményei, a személyi anyag kezelésével kapcsolatos szabályok Személyi irat 10. (1) Személyi irat minden bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a közszolgálati jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a köztisztviselő személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. (2) A személyi iratok köre: a) a személyi anyag (Ktv. 64. (1) bek. iratai, a továbbiakban: személyzeti irat), b) a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, c) a köztisztviselőnek a közszolgálati jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás), d) a köztisztviselő saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok. (3) Az illetményszámfejtéssel kapcsolatos feladatokat Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága végzi, ezért az illetményszámfejtéshez nélkülözhetetlen adatokat tartalmazó iratokat, valamint a (2) bek. c) és d) pontja szerinti iratokat a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága is kezelheti. (4) A közszolgálati jogviszony létrehozásának elmaradása esetén az ezzel kapcsolatos döntést követő 8 napon belül vissza kell adni a közszolgálati jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat az érintettnek, illetve a személyi anyagot annak a szervnek, amely azt megküldte. (5) A személyi iratokat külön számtartományon belül gyűjtőszámon vagy ezzel egyenértékű módon kell iktatni. (6) Személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja a) közokirat, vagy a köztisztviselő írásbeli nyilatkozata, b) a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, c) bíróság vagy más hatóság döntése, d) jogszabályi rendelkezés. Személyi anyag 11. (1) A közszolgálati jogviszony létesítésekor a személyügyi referens összeállítja, és kezeli a köztisztviselő személyi anyagát. (2) A személyi anyagban tárolásra kerül:

8 a) 5 évnél nem régebbi fénykép b) közszolgálati alapnyilvántartás adatlapja c) önéletrajz d) erkölcsi bizonyítvány e) orvosi alkalmassági igazolás f) összeférhetetlenségi nyilatkozat g) esküokmány h) végzettséget igazoló okiratok másolata i) köztisztviselői pálya során megszerzett vizsgabizonyítványok másolata j) előző munkaviszony-igazolások másolata k) kinevezés és annak módosítása l) vezetői megbízás és annak visszavonása m) címadományozás n) besorolás, illetve visszatartása o) fizetés nélküli szabadságról szóló határozat p) áthelyezéssel kapcsolatos iratok q) teljesítménykövetelmény r) teljesítményértékelés s) minősítés t) közszolgálati jogviszony megszűntetésével kapcsolatos iratok u) a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat v) közszolgálati igazolás másolata (3) A személyi anyagot az e célra kialakított dossziékban, zárt iratszekrényben kell tárolni. (4) A személyi anyagot tartalomjegyzékkel kell ellátni, feltüntetve a keletkezett iratok keltét, tárgyát, iktatószámát. (5) A személyi anyagot betekintési lappal kell ellátni, mely tartalmazza a betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és időpontját. (6) A személyügyi referens köteles a munkáltatói intézkedésekről szóló dokumentumok 1 példányát a személyi anyagba elhelyezni. (7) A köztisztviselő személyi adatainak változásáról köteles 8 napon belül írásban tájékoztatni a személyügyi referenst, aki a változásokat regisztrálja. (8) A köztisztviselő felelős azért, hogy az általa bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. (9) Közszolgálati jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot a személyügyi referens lezárja és a személyi anyagot irattározásra átadja a központi irattárnak. Vagyonnyilatkozat tételével, átadásával kapcsolatos adatvédelmi szabályok 12. (1) A köztisztviselői és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos érdemi ügyintézés és a vagyonnyilatkozatok kezelése a személyügyi referens feladata. (2) A Ktv. 22/A. (6) bek. szabályozza a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratkezelést, mely szerint: A Hivatal valamennyi nyilatkozattételre köteles köztisztviselőjének vagyonnyilatkozattal kapcsolatos összes iratát az egyéb iratoktól elkülönítetten és együttesesen kell a Hivatalon belül kezelni.

9 (3) A vagyonnyilatkozatok kezelése, és az azokkal kapcsolatos adatvédelmi követelmények érvényesítése tekintetében a Ktv. 22/A-22/B. -ai, továbbá a vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Belügyminisztérium Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatala szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. Közszolgálati alapnyilvántartás Adatlapja vezetésének adatvédelmi szabályai 13. (1) A közszolgálati alapnyilvántartást a személyügyi referens a Ktv. 3. sz. mellékletében meghatározott adattartalommal folyamatosan köteles vezetni. Az adatlap személyzeti irat, amely a személyi anyag része és az erre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. (2) Az adatlap vezetését a személyügyi referens a WINTISZT számítógépes programmal végzi, és köteles az adatállomány mentéséről és tárolásáról folyamatosan gondoskodni. (3) Papíralapú adatlapot csak a) a köztisztviselő és ügykezelő felvételekor, b) áthelyezésekor vagy c) közszolgálati jogviszonyának megszűnésekor kell kinyomtatni. Az érintett köztisztviselő, illetve ügykezelő aláírásával igazolja, hogy a felvett adatok a valóságnak megfelelnek. 14. (1) A betekintési jog gyakorlójának külön kérelmére is ki kell nyomtatni azokat az adatokat, amelyekre betekintési joga kiterjed. (2) A kinyomtatott adatlapokat személyi iratként kell kezelni. (3) A Hivatal, a köztisztviselő, valamint az ügykezelő neve és besorolása nyilvános adatnak minősül. Ezen adatokon túl a köztisztviselő nyilvántartott adatairól tájékoztatás nem adható, személyi anyagát a végleges áthelyezés esetét kivéve kiadni nem lehet. 15. (1) A Hivatal évente a 233/2001.(XII. 10.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott adattartalommal szeptember 1-jei állapotnak megfelelően szeptember 15-ig köteles bejelentkezni a KÖZIGTAD-ba. Az adatszolgáltatás határidőben történő elkészítéséért a személyügyi referens a felelős. (2) A Hivatal közszolgálati alapnyilvántartásának alapadatairól (Ktv. 4. sz. melléklete szerinti) és azok változásairól minden évben szeptember 15-étől október 31-ig a jegyző adatszolgáltatást köteles teljesíteni a szeptember 1-jei állapotnak megfelelően a KÖZIGTAD részére. Az adatszolgáltatás elkészítéséért a személyügyi referens a felelős. (3) Amennyiben a Hivatal adataiban változás történik a változást követő 30 napon belül a jegyző köteles arról tájékoztatni a Miniszterelnöki Hivatalt. A változásjelentés elkészítéséért a személyügyi referens felelős.

10 (4) A köztisztviselők tartalékállományba helyezésével és az üres állások, valamint a pályázati felhívások nyilvános közzétételével összefüggő feladatok szakmai, technikai szabályait és teljesítési határidőit a 7/2002.(III.12.) BM rendelet 4. sz. mellékletét képező szabályzat tartalmazza. E feladatok előkészítéséért a személyügyi referens, végrehajtásáért a jegyző a felelős. A Ktv. 63. (1) és a 64. (2) bekezdésében foglalt betekintési jog gyakorlásának szabályai 16. (1) A közszolgálati alapnyilvántartásba jogosult betekinteni, illetve a központi közszolgálati nyilvántartáson túlmenően abból adatokat átvenni: a) saját adataiba a köztisztviselő és ügykezelő, b) a köztisztviselő és ügykezelő felettese, c) a minősítést végző vezető, d) a törvényességi ellenőrzést végző, e) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, f) munkaügyi per kapcsán a bíróság, g) feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben indult bűntető eljárásban a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság, h) ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész, i) a személyes adatok kezelésével összefüggésben az adatvédelmi biztos, j) a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül, a Ktv. 3. sz. mellékletének I/A., I/B., II., IV., V., VII., VIII. és X. pontokban foglalt adatkörökből a köztisztviselő illetményének számfejtése, illetve annak ellenőrzése céljából, k) a központi közszolgálati nyilvántartás vezetésével összefüggésben a Miniszterelnöki Hivatal Közszolgálati Főosztálya és a Fővárosi Közigazgatási Hivatal köztisztviselője feladatkörében. (2) A KÖZTAD-ba jogosult betekinteni: a) saját adataiba a köztisztviselő és ügykezelő, b) a kormányzati döntések megalapozásához szükséges körben a miniszter, c) illetékességi területének adatai körében a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetője. (3) A KÖZIGTAD-ban kezelt adatokba való betekintési jog gyakorlását a köztisztviselő a személyügyi referensnél írásban kezdeményezheti. 17. (1) A Kormányrendeletben meghatározott módon a központi közszolgálati nyilvántartásból személyi azonosításra alkalmas adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatás végezhető. (2) A köztisztviselő jogosult a róla nyilvántartott helytelen adat helyesbítését, a jogellenesen nyilvántartott adat törlését kérni, a jogellenesen kért adat közlését megtagadni. Az adatkezelő köteles a helytelen adatot haladéktalanul helyesbíteni, illetve törölni.

11 A közszolgálati nyilvántartásban és a személyi iratokban szereplő személyes adatokat kezelők személyes felelőssége 18. (1) A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért a) a Hivatal jegyzője, b) az érintett köztisztviselő felettese, az irodavezető, c) a minősítést, illetve a teljesítményértékelést végző irodavezető, d) a személyügyi referens és a személyügyi ügyintézők, e) a köztisztviselő saját adatainak közlése tekintetében tartozik felelősséggel. (2) A jegyző felelős: a) a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint az e szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve e követelmények teljesítésének ellenőrzéséért, b) a közszolgálati adatkezelés jogszerűségéért, c) a személyes adatok védelméért, d) az évenként egyszeri adatszolgáltatásért a KÖZIGTAD részére, e) a tartalékállományba helyezett köztisztviselők adatairól, az üres álláshelyekről és azok betöltéséről folyamatos adatszolgáltatás végzéséért a Fővárosi Közigazgatási Hivatal részére. (3) A jegyző köteles gondoskodni: a) a közszolgálati adatvédelmi szabályzat kiadásáról, b) az ellenőrzés módszereinek és rendszerének kialakításáról és működtetéséről, c) a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatok védelmével kapcsolatos követelmények hivatalon belüli közzétételéről. (4) A köztisztviselő felettese jogosult a beosztottja közszolgálati alapnyilvántartásába és személyi anyagába betekinteni, és ennek tényét, jogalapját köteles dokumentálni. (5) A köztisztviselő kérelmére minősítésekor harmadik személyként bevont helyi érdekképviselet képviselője kizárólag csak a jogszerű és tárgyilagos minősítéshez szükséges adatokat ismerheti meg. Erről a minősítést végző irodavezető köteles gondoskodni. (6) A személyügyi referens köteles: a) a megváltozott adatot a megfelelő személyi, illetve személyzeti iratra az adat keletkezéséről, illetőleg változásától számított 3 munkanapon belül rávezetni, b) a köztisztviselő kérelmére az általa szolgáltatott és igazolt adatait helyesbíteni, kijavítani 3 munkanapon belül, c) amennyiben a köztisztviselő a nem általa szolgáltatott adatai kijavítását, helyesbítését kéri a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján haladéktalanul eljárni. (7) A közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy döntésének az illetékes szerv által történt megváltoztatása alapján lehet kérni.

12 (8) A személyügyi referens felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy az általa kezelt a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő személyi iratra csak olyan adat és megállapítás kerüljön, amely: a) közokirat vagy a köztisztviselő írásbeli nyilatkozata, b) a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, c) bíróság vagy más hatóság döntése, d) jogszabályi rendelkezés adatforráson alapul. (9) A köztisztviselő felelős hogy az általa a közigazgatási szerv részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. Közszolgálati nyilvántartást kezelő, személyes adatot tartalmazó számítógépes információs rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai 19. (1) A közszolgálati nyilvántartást a személyügyi referens és a személyügyi ügyintézők a WINTISZT programmal végzik, akik kötelesek biztosítani, hogy az adatállományt adatbevitelkor, illetve továbbításkor illetéktelenek ne ismerhessék meg, ne másolhassák le, ne változtathassák meg tartalmukat, ne törölhessék, ne hajthassanak végre adatbevitelt. (2) A WINTISZT program 3 munkahelyes hálózaton fut. Az Informatikai Csoport vezetője felelősségi körébe tartozik, hogy a program az adatvédelmi szempontoknak megfelelően védetten, illetéktelenek számára nem hozzáférhetően kerüljön a hálózaton tárolásra (Nowell-jogosultság). (3) A WINTISZT programhoz a személyügyi referensnek és a személyügyi ügyintézőknek kizárólagos hozzáférési jogosultsága van. A programba való belépési jelszót kizárólag ők jogosultak megismerni és használni. A hozzáférés jelszavát az üzemeltető személyének megváltozásakor meg kell változtatni, jelszót ismételten nem lehet kiadni. Az Informatikai Csoportnyilvántartást vezet a jogosultságokról. (4) A programba adatot bevinni, törölni, továbbítani csak a személyügyi munkatársak jogosultak. A hozzáférési jogosultság betartása kötelező. Az Informatikai Csoport a hozzáférési jogosultságról nyilvántartást vezet. (5) Kötelesek az adatkezelésre használt távadat-átviteli vonalon illetéktelen hozzáférést megakadályozni. (6) A személyügyi munkatársak nyilvántartást vezetnek az adatkezelésből történő adattovábbításról. Fizikai, üzemeltetési és technikai biztonsági követelmények 20. (1) A személyügyi iroda nyílászáróit ráccsal kell ellátni. A szoba kulcsát csak a személyügyi referens és munkatársai jogosultak a portáról felvenni. Munkaidő leteltekor a szoba kulcsát a portának le kell adni, a takarítást csak a gondnokság vezetője által név szerint megjelölt személy végezheti.

13 (2) A munkaszobákban a számítógépeket úgy kell elhelyezni, hogy illetéktelenek adatokat ne olvashassanak le a képernyőről. Amennyiben ez nem megoldható, a számítógép használója köteles az adatállományt tartalmazó programból kilépni. (3) A Jegyző és a Jegyzői Kabinet vezetője jogosultak az adathordozók tárolását, felhasználását és a hozzáférést rendszeresen ellenőrizni. (4) Az Informatikai Csoport nyilvántartást vezet az adathordozókról, azok mozgásáról, tartalmáról és felhasználásukról. (5) A számítástechnikai eszközök biztonsági megoldásainak dokumentációjához csak az Informatikai Csoport és a személyügyi munkatársak férhetnek hozzá. (6) A számítógépes nyilvántartásról a személyügyi munkatársak a hálózatra naponta mentést végeznek. A bevitt új adatok mentése szükség szerinti időközönként flopyra történik. (7) A személyügyi iroda számítógépeit szünetmentesítő tápegységgel kell felszerelni. Erről az Informatikai Csoport köteles gondoskodni. (8) Az Informatikai Csoport munkatársai ellenőrzik az on-line adatmozgás kezdeményezésének jogosultságát. (9) A személyügyi munkatársak, illetve az Informatikai Csoport gondoskodik arról, hogy programfejlesztés vagy karbantartás, javítás, illetve próba céljára külső személy a valódi adatokat ne ismerje meg. (10) A jegyző felelős azért, hogy a Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat tartalmát érintő jogszabályi változások esetén az adatvédelmi szabályzat kiegészítésre vagy szükség esetén módosításra kerüljön. IV. Vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályok 21. (1) A Ktv. 22/A. (8) bekezdésében és a hivatali SZMSZ mellékletében meghatározott munkakörökben a köztisztviselőnek 2 évente március 31. napjáig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van. A kötelezettség kiterjed a köztisztviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettársára, gyermek(ek)re is. (2) Amennyiben a köztisztviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja vagy a valóságnak meg nem felelő lényeges adatot, tényt közöl, vagy a vagyonnyilatkozatát vagy a személyes adat kezelésére vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatát visszavonja, közszolgálati jogviszonyát azonnali hatállyal a törvény erejénél fogva meg kell szűntetni. (3) A vagyonnyilatkozati nyomtatványok beszerzéséről, a köztisztviselők részére történő átadásáról a személyügyi referens gondoskodik. (4) A személyügyi referens küldi meg a vagyonnyilatkozatok vagyoni részeit a Miniszterelnöki Hivatal Vagyonnyilatkozat-Nyilvántartó és Ellenőrzési Iroda részére, továbbá kezelik és tárolják a Hivatalban maradó példányokat és személyi részeket, a kapcsolódó iratokat.

14 (5) A köztisztviselők vagyonnyilatkozatainak 2 évenkénti összevetését a jegyző végzi a köztisztviselő jelenlétében, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel, és rögzítik a betekintést. A jegyző és az önkormányzati főtanácsadó vagyonnyilatkozatát a polgármester jogosult összevetni. (6) Amennyiben a köztisztviselő vagyongyarapodására a jegyző által ismert törvényes forrásból származó jövedelme nem ad magyarázatot, a vagyonnyilatkozat összevetésének napjától számított 15 napon belül a jegyző ellenőrzési eljárást kezdeményez a - Miniszterelnöki Hivatal Vagyonnyilatkozat-Nyilvántartó és Ellenőrzési Irodánál (7) Közszolgálati jogviszony megszűnése vagy más vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel nem járó - munkakörbe kerülése esetén a köztisztviselő részére át kell adni a Hivatalban és a Miniszterelnöki Hivatal Vagyonnyilatkozat-Nyilvántartó és Ellenőrzési Irodánál tárolt vagyonnyilatkozatait. (8) Ha a köztisztviselő arról nyilatkozik, hogy a közös háztartásban élés megszűnt valamely hozzátartozójával, vissza kell adni részére hozzátartozója vagyonnyilatkozatának Hivatalban tárolt személyi részét és a Miniszterelnöki Hivatal Vagyonnyilatkozat-Nyilvántartó és Ellenőrzési Irodánál őrzött vagyoni részt. A visszakérésről a személyügyi referens gondoskodik. V. A MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A munkarend 22. (1) A Hivatal munkarendjét az 1/2001. ( ) sz. jegyzői intézkedés szabályozza. (2) A Hivatal Üllői úti és Városház utcai épületében elektronikus beléptető rendszer működik, melynek szabályozását a 15/2005. (V. 02.) sz. Jegyzői utasítás tartalmazza. Munkából való távolmaradás 23. A köztisztviselő/ügykezelő mentesül a munkavégzési kötelezettség alól a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) ban meghatározott esetekben. A rendkívüli munkavégzés szabályai 24. (1) A rendkívüli munkavégzést a irodavezetők írásbeli javaslata alapján a jegyző rendeli el az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon. (2) A köztisztviselőt/ügykezelőt a rendkívüli munkavégzés esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg. (3) A heti pihenőnapon és munkaszüneti napon végzett munka ellenértékeként a munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő mértékű szabadidő jár.

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA T é t V á r o s J e g y z ő j e Tét, Fő u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb

Részletesebben

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21. 5/2008. Szab. sz. Tapolca Város Jegyzőjének 5/2008. sz. intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.) A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője 607/2009. számon iktatott 1/2009. számú intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője 607/2009. számon iktatott 1/2009. számú intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője 607/2009. számon iktatott 1/2009. számú intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII.

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009.

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének és Polgármesterének 1/2009. számú EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

Karcagi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata

Karcagi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Karcagi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata KARCAG 2015. Rózsa Sándor jegyző Karcag Városi Önkormányzat 2015. Karcagi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Tartalom A szabályozás

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Készítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás. a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás. a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról 1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Adatkezelési szabályzat. 3. számú melléklet

MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Adatkezelési szabályzat. 3. számú melléklet MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Adatkezelési szabályzat 3. számú melléklet 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Adatkezelés Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Érvényes: 2013. szeptember 1.-től 2 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Kovács Bence intézményvezető Szeitzné Uracs Ildikó Közalkalmazotti tanács elnöke Hatályba lépés dátuma: 2014. szeptember 1. Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én (szerdán) délután

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. Szám: 29432/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 2/2011. (OT 13.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról 8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Közszolgálati szabályzata (a cafetéria-juttatásra vonatkozó rendelkezésekkel)

Közszolgálati szabályzata (a cafetéria-juttatásra vonatkozó rendelkezésekkel) Szomolya Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata (a cafetéria-juttatásra vonatkozó rendelkezésekkel) Kelt: Szomolya, 2010. 01. 28. p.h... jegyző Tartalomjegyzék A szabályzat

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA NATIONALITÄTENKINDERGARTEN MÁRKÓ 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér. 8 Telefon: 06/88-271-486 Telefax: 88/504-015 Honlap: www.marko.hu E-mail: ovoda@marko.hu S Z E R V E

Részletesebben

KÁLLAY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÁLLAY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÁLLAY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ 1. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Kállay Miklós Általános Iskola Címe: 4324 Kállósemjén Kölcsey út 2. OM azonosítója: 033 538 Az intézmény

Részletesebben

Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. SZMSZ 1. sz. melléklet

Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. SZMSZ 1. sz. melléklet Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata SZMSZ 1. sz. melléklet Tartalomjegyzék Bevezető rész... 3 A szabályzat hatálya... 3 I....

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

KAPOSVÁRI FESTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOSVÁRI FESTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KAPOSVÁRI FESTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Bekesné Porczió Margit Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK...1 Készítette:...1 Bekesné Porczió Margit...1 Intézményvezető...1

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ADATLAP. Terézvárosi Általános Iskola és Magyarangol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Intézet

INTÉZMÉNYI ADATLAP. Terézvárosi Általános Iskola és Magyarangol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Intézet INTÉZMÉNYI ADATLAP Intézmény neve: Szabályzat típusa: Terézvárosi Általános Iskola és Magyarangol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Intézet ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. sz. melléklet

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Csanyteleki Hivatal Közszolgálati Szabályzata A közszolgálati tisztviselőkről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 13/1999./VII.01./ számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseirõl Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzatáról

Közszolgálati Szabályzatáról Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51., 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (II.16.) számú

Részletesebben

I. Okmány- és Ügyfélszolgálati Iroda adatvédelme

I. Okmány- és Ügyfélszolgálati Iroda adatvédelme 3. számú különös részi szabályozó (szabályzat) GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA AZ ADATVÉDELMRŐL Az Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Okmány- és Ügyfélszolgálati

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatály:2013. április 01. 1 A közszolgálati tisztviselőkről szóló új 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) és a közszolgálati

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben