Vágóképek rögzítve 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vágóképek rögzítve 2010"

Átírás

1 Vágóképek rögzítve 2010

2

3 Vágóképek rögzítve 2010 ebbe bele lehet dögölni A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a szegénységben vagy annak közelében élõ gyerekes családok helyzetérõl Magyar Szegénységellenes Hálózat Budapest, 2010

4 A kiadvány alapját képezõ kutatás, valamint az ennek eredményeit összegzõ tanulmány a Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány TÁMOP / azonosítószámú Hálózat és részvétel a szegénységben élõk hatékony érdekképviseletéért c. projektjének keretében készült el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A jelentést összeállította: Bass László, Farkas Zsombor, Márton Izabella A kötetben szereplõ fényképeket Duka Andrea Annamária készítette Bõvebben: és A szöveget gondozta: Haraszti Judit A borítót tervezte: Som&Farkas Kreatív Grafikai Stúdió Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány Bass László, Farkas Zsombor, Márton Izabella Kiadó: Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány 1056 Budapest, Váci u. 70. Telefon: ; Fax: ISSN

5 Tartalomjegyzék Következtetések, ajánlások Bevezetõ Általános helyzetkép leszakadó gyerekek Kormányzati válaszok Az interjúk elemzése A válság hatásai A munkavállalás esélyei Feketemunka Közmunka Pénzbeli ellátások jövedelmi viszonyok Óvodáztatás, iskoláztatás a szegény családokban lehetõség és teher Szülõi vélemények az intézményekrõl (V)iszonyok: szülõ pedagógus kapcsolatok Az óvodával, iskolával kapcsolatos költségek Nyár és szabadidõ A gyerekes családok lakáshelyzete Lakáskörülmények életkörülmények Szegénység és zsúfoltság A lakás költségei hitelek és díjhátralékok Utószó helyett Felhasznált irodalom Interjúkészítõk A Magyar Szegénységellenes Hálózat bemutatása

6

7 Következtetések, ajánlások A Magyar Köztársaság Országgyûlése 2007 májusában ellenszavazat nélkül fogadta el a gyermekszegénység megszüntetését célzó Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiát. Az eltelt idõszakban, bár részterületeken történtek elõrelépések, a célkitûzések ellenére a szegénységben élõ gyermekek aránya tovább nõtt Magyarországon. E tendencia megtöréséhez és visszafordításához arra van szükség, hogy a jelenlegi kormányzat és országgyûlés a Stratégiában foglalt célokat elõsegítõ azonnali intézkedéseket hozzon. Elsõ lépésként javasoljuk a Stratégiában foglalt azon alapelv gyakorlati alkalmazásának megkezdését, amely szerint a jogalkotási folyamat során minden alkalommal mérlegelni kell, hogy az adott jogszabály és a hozzá kapcsolódó tervezett intézkedések milyen hatást gyakorolnak majd a gyermekek helyzetére, elõsegítik-e a gyermekszegénység csökkentését. A gyermekszegénység csökkentése nem lehetséges a szükséges költségvetési források biztosítása nélkül. Ennek fényében javasoljuk, hogy a évi központi költségvetés tervezésekor, a rendelkezésre álló források célokhoz rendelésekor kiemelt szempontként érvényesüljön a gyermekszegénység csökkentése. Már 2011-ben szükségesnek látjuk a családi pótlék legalább inflációkövetõ emelését. A gyermekszegénység csökkentése szempontjából az egyik legfontosabb beavatkozási irány, a politika által is elfogadottan, a szülõk elfogadható szintû munkajövedelemhez juttatása. Mivel a foglalkoztatás növelését az alacsony iskolai végzettségû, gyakran az ország gazdaságilag legelmaradottabb térségeiben élõ emberek körében (is) el kell érni, ebben nem lehet kizárólag a piaci szereplõkre és a fenntarthatatlan közfoglalkoztatásra építeni. Újra kell gondolni és meg kell teremteni a szociális gazdaság (szociális szövetkezetek, civil szervezetek mint foglalkoztatók, szociális földprogramok, egyéb a helyi szükségletekre reagáló közösségi kezdeményezések) támogatásának, inkubálásának feltételeit. A hazai rendkívül alacsony foglalkoztatási ráta uniós átlaghoz történõ közelítése egy évtizedes hosszú távú program. A szegénységben élõ családok alapszintû, de biztos megélhetését biztosító ellátásokra azonban ma van szükség. Elenged- 7

8 hetetlennek látjuk a legszegényebbek jövedelmének jelentõs részét kitevõ szociális ellátások szintjének legalább inflációkövetõ azonnali emelését és a családi segélyezés visszaállításának megfontolását. Ezzel párhuzamosan meg kell kezdeni a családok tényleges szükséges kiadásait figyelembe vevõ és ehhez igazított garantált minimum jövedelem éves távon történõ bevezetésének elõkészítését. Az eladósodás egyre súlyosbodó problémát jelent a teljes magyar társadalom számára. A kilakoltatási moratórium csak ideig-óráig fenntartható. Záros határidõn belül olyan kormányzati intézkedések megtételére van szükség, amelyek biztosítják a felhalmozott adósságok törlesztését a jelenleginél hatékonyabban segítõ támogató hálót, a lakásukat elvesztõ családok lakhatását; valamint az eladósodás megelõzését. Ez utóbbi célkitûzés eléréséhez az adósságkezelési és a lakhatási költségek kompenzálását célzó támogatási rendszer teljes átalakítására van szükség. A kormányzat világosan foglaljon állást az integrált, esélykiegyenlítõ oktatási rendszer megteremtése mellett. A hátrányos helyzetû gyerekekkel foglalkozó pedagógusok kiemelt díjazása mellett a hátrányos helyzetû kistérségekben mûködõ iskolák kiemelt normatív támogatására is szükség van. Tapasztalataink szerint a gyerekek iskolai kudarcainak hátterében nemritkán a pedagógusok felkészületlensége, eszköztelensége és elõítéletei állnak. A pedagógus-életpályamodell kialakítása, a pedagógusok képzésének fejlesztése kapcsán legyen kiemelt szempont olyan tanárok felkészítése, akik eredményesen lesznek képesek együttdolgozni akár más kultúrákból érkezõ, akár halmozottan hátrányos helyzetû gyerekekkel és szüleikkel. 1 Garantált minimum jövedelmet az Európai Unióban minden ország biztosít, kivéve Magyarországot, Görögországot és Olaszországot. 8

9 A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintõ döntésükben a gyermek mindenekfelett álló érdekét veszik figyelembe elsõsorban. 2 Bevezetõ A Magyar Szegénységellenes Hálózat immáron negyedik alkalommal állította öszsze Vágóképek rögzítve jelentését a szegénységben vagy annak közelében élõ gyermekes családok helyzetérõl, annak változásáról. A feladat minden évben jelentõs: szegénységben élõ aktivistáink és szakemberek segítségével vonjunk be a munkába mintegy családot az ország legkülönbözõbb településeirõl, akik szegénységben élnek, s tapasztalataikat, meglátásaikat megosztják velünk. Az interjúkkal sokszor olyan embereket, családokat érünk el és szólaltatunk meg, akik ritkán kapnak lehetõséget arra, hogy széles körnek címezve beszélhessenek a problémáikról, szóljanak, akár a hatalom közelében lévõkhöz. Az egyes beszélgetésekbõl visszaköszönõ egyedi sorsok nagyon gyakran egyrészt az egyéni küzdelmekrõl, a túlélési stratégiákról, másrészt a társadalmi közöny és a társadalmi változásokba vetett hit hiányáról szólnak. A szegénységben élõ emberek érdekeit képviselõ Hálózatként a mi felelõsségünk, hogy az elnyomottak, a kirekesztettek vagy akár a csak a szegénység peremén billegõk hangját, történetét eljuttassuk mindazokhoz, akiknek módjában áll pozitív változásokat generálni. A 2007-ben az Országgyûlés által egyhangúan elfogadott Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia ambiciózus célokat tûzött ki, ezek eléréséhez komplex eszközöket rendelt, s nem utolsósorban felismerte, hogy a szegénység újratermelését, újabb és újabb generációk lehetõségeinek elvesztegetését csak hosszú távra szóló programon keresztül lehet megakadályozni. A Stratégia intézkedései lefedik a korai képességfejlesztés, az oktatás, az egészségügy, a lakhatás, a foglalkoztatás területeit. A Vágóképekben nincs lehetõségünk valamennyi témakört végigjárni, de a gyerekek esélyeit meghatározó fontos körülményekrõl tudunk a statisztikai adatokat hasznosan kiegészítõ, azokat elmélyítõ, az életbõl vett illusztrációkat, vágóképeket bemutatni. 2 ENSZ Egyezmény a gyermekek jogairól 3. cikk 9

10 Ez a jelentés a 2010 nyarán és õszén készített interjúk, valamint az elérhetõ országos adatok elemzésére épül. A korábbi évekhez képest változás, hogy az ország különbözõ régióit lefedõ interjúcsokor mellett egy-egy kistérséget alaposabban is feltérképeztünk. Az ELTE Társadalomtudományok Karának hallgatói jóvoltából mintegy 77 interjú készült a hevesi, a jászberényi és a szécsényi kistérségekben, jellemzõen szegregált lakókörnyezetben élõ nagyon szegény családokkal kapcsán három tényezõt tartunk meghatározónak Az elsõ a 2008-ban kirobbant gazdasági válság hatásainak megmutatkozása ben rendre riasztó adatok jelentek meg a növekvõ számú bajba jutott devizahitelesrõl. Az eladósodottak kapcsán elõtérbe került a közmûtartozások kérdése, a különbözõ fogyasztási hiteltartozásokkal rendelkezõk, a lakhatásukban veszélyeztetettek lehetséges tömege, a lakhatást támogató rendszer elégtelenségei. A regisztrált munkanélküliek aránya többéves csúcspontot ért el. Az áremelkedések köztük az alapvetõ élelmiszerek drágulása mindenkit, de arányaiban legnagyobb mértékben az alacsony keresetûeket sújtották. Az év az országgyûlési és a helyhatósági választások, valamint a kormányalakítás jegyében telt. A szegénység, a szegénység elleni küzdelem ügye érdemben nem került a választási programok fókuszába. Az új kormányzat nevesített felelõst bízott meg a társadalmi felzárkóztatás elõsegítésére. Ám a ciklus elsõ idõszakának intézkedései nem jelentettek pozitív változást sem a szegénységben élõk helyzetében, sem pedig a szegényekrõl, kirekesztettekrõl történõ politikusi megnyilvánulásokban, a közbeszédben. A retorikát továbbra is meghatározza az érdemes és érdemtelen szegények azonosításának igénye, a minden munkaképes ember köteles dolgozni teljesíthetetlen jelszó, az ösztönzés megregulázásként történõ értelmezése, a jogokról, a közösségi felelõsségvállalásról történõ gondolkodás hiánya az Európai Unió A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének nyilvánította. Az év elsõdleges célja a társadalmi és politikai támogatás megnyerése a társadalmi összetartozás ügyének, a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemnek. A cél magában foglalta, a politikusok elkötelezõdésének erõsítése mellett, a szegényekkel, szegénységgel kapcsolatos közvélekedés javítását, valamint a szegénységben élõ emberek társadalmi részvételének bõvítését. Az év egyik kiemelt célcsoportját a gyerekek alkották. Az európai év részletes értékelése még hátravan, az mindenesetre talán leszögezhetõ, hogy jelentõs áttörést, s így a szegénység, különösen a gyermekszegénység elleni küzdelem ügyének központba helyezését nem sikerült elérni. 10

11 Általános helyzetkép leszakadó gyerekek Leszakadó gyerekek címmel december 2-án nyilvánosságra hozott jelentésében a UNICEF 3 24 OECD ország adatait vetette össze azt vizsgálva, hogy vajon milyen mértékû a legszegényebb gyerekek hátránya vagy lemaradása az átlaghoz képest az anyagi jólét, az iskolai teljesítmény és az egészségi állapot tekintetében. A jelentõs médiavisszhangot kapott adatok szerint Magyarország az anyagi jólét szempontjából a 22., az egészségi állapot tekintetében pedig a 24., a legutolsó helyet foglalja el a rangsorban. Ez azt jelenti, hogy a legszegényebb gyerekek és az átlagos helyzetben lévõ (tehát nem a leggazdagabb) gyerekek egészségi állapotában 4 és anyagi jólétében 5 irdatlan távolságok vannak. S bár a jelentés alapját képezõ adatok még a gazdasági válság elõttrõl származnak, a dokumentum felhívja a figyelmet arra, hogy Nehéz idõkben a legszegényebb gyermekeket nem elhanyagolni kell, hanem elsõként megvédeni õket. Egy gyermeknek életében csak egyszer van lehetõsége a normális testi és lelki felnövekedésre. A kormányok felelõssége, hogy ezt az esélyt megvédjék mind jó, mind pedig rossz idõkben. A hozzáférhetõ adatok szerint sajnos Magyarországon nem sikerült kivédeni a gazdasági válság negatív társadalmi hatásait. Nem egyszerûen arról van szó, hogy több tízezer ember vesztette el az állását, megemelkedett a devizahitelének törlesztõrészlete, és szembesül az emelkedõ közmû- és energiaárakkal. A válságkezelést felvállaló kormányzat intézkedéseinek egy része, s itt elsõsorban a szociális transzferjövedelmek (családi pótlék, a mindenkori nyugdíjminimum összegéhez vetített különbözõ segélyek) befagyasztására gondolunk, tovább erodálta a szegények anyagi biztonságát. A Tárki 2010 õszén közzétett adatai szerint világosan kimutatható, hogy Magyarországon egy átmeneti javuló periódus után 2007 és 2009 között 12,9-rõl 16,5 százalékra nõtt a szegénységben élõk aránya (1. ábra). 3 ENSZ Gyermekalap. 4 Indikátorok: egészségügyi panaszok, egészséges táplálkozás, testmozgás. 5 Indikátorok: háztartás jövedelme, tanulási körülmények, szobaszám/fõ. 11

12 1. ábra A szegénységi ráta alakulása a teljes népesség és a gyerekes családok körében (százalék) Teljes népesség Gyerekes családokban élôk 27,3 13,2 18, ,5 12, Forrás: MTA GYEP, Tárki Monitor 2005, 2007 és 2009 alapján (Medián 60%-a alatt) Mindenképpen fontos tisztázni, hogy mirõl is van szó, amikor szegénységrõl beszélünk? Szó van egyrészt a jövedelmi viszonyokról. Ennek mérésére az Európai Unión belül alkalmazott, az országok közötti összehasonlítást biztosító megközelítés szerint azok tekinthetõek szegénynek, akiknek a háztartásában az egy fõre jutó jövedelem alatta marad az országra jellemzõ medián jövedelem 60 százalékának. A medián jövedelmet az adott ország valamennyi lakosának jövedelmét sorba rendezve és a középsõ értéket (tehát ami felett és alatt ugyanannyian vannak) kiemelve kapjuk meg. A medián jövedelem értéke 2009-ben havi forint volt. Másrészt szó van az életkörülményeket, lehetõségeket meghatározó egyéb mérhetõ tényezõkrõl. A 2010 júniusában elfogadott Európa 2020 Stratégia például a szegénység által fenyegetett csoportok meghatározásakor két másik mutatót is alkalmaz. Az egyik az anyagi deprivációt vagy megfosztottságot jelzi. Vagyis azt, hogy a népesség milyen aránya nélkülöz olyan alapvetõnek gondolt fogyasztási javakat, mint például az autó, illetve mennyien élnek nagyon rossz lakáskörülmények között, vagy mennyien nem engedhetik meg maguknak, hogy évente egyszer elmenjenek nyaralni egy hétre. A másik mutató pedig elismerve a munkaerõ-piaci helyzet és a szegénység közötti nagyon erõs összefüggést azt jelzi, hogy a népesség hány százaléka él ún. alacsony munkaintenzitású háztartásban. Ezek olyan háztartások, ahol a felnõtt háztartástagok fele vagy kevesebb, mint fele dolgozik csak. Az Európa 2020 Stratégia vállalása szerint 2020-ig 20 millióval kell csökkenteni e három indikátor (relatív szegénység, anyagi depriváció, alacsony munkaintenzitású háztartás) által lefedett európai népesség mértékét. A Stratégiához kapcsolódó hazai célkitûzések között szerepel a relatív szegénységi küszöb alatt élõ gyerekes családok arányának 20 százalékkal történõ csökkentése is. 12

13 Teljesen megalapozottan, hiszen a hazai szegénység egyik fontos jellemzõje, hogy az átlagnál nagyobb arányban érintettek a gyerekek, illetve a gyerekeket nevelõ családok. Az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legmagasabb a teljes népesség és a gyerekek szegénységi rátája közötti különbség. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a most felnövõ generáció egy jelentõs hányada (minden negyedik gyerek) anyagi szegénységben él, hanem, ahogyan a fejezetet indító UNICEF Jelentés is leszögezte, nem kap meg mindent, ami az egészséges testi és lelki fejlõdéshez szükséges. Ahogyan az 1. ábra világosan mutatta, a szegénység növekedése 2007 és 2009 között a gyerekek körében súlyosabb volt, mint a teljes népességre vetítve. Akár már itt, jelentésünk legelején leszögezhetjük, hogy a gyermekek érdekei nem részesültek kellõ védelemben ahhoz, hogy az a gazdasági válság okozta leszakadást megakadályozza. A szegénység növekedésével párhuzamosan az adatokból két másik tendencia is körvonalazódik: a növekvõ társadalmi egyenlõtlenségek, valamint a szegénység mélyülése. Bár az általános közvélekedés szerint Magyarországon drámaiak az egyenlõtlenségek, ez európai uniós összehasonlításban nincs így, valójában a középmezõnyben helyezkedünk el. Ettõl természetesen az átlagember és különösen a nagyon alacsony jövedelembõl élõk még érezhetik és érzik is úgy, hogy elviselhetetlen a távolság az õ jövedelmük és életkörülményeik és a társadalom szerencsésebb tagjainak forrásai között. A helyzet azonban romlik. A népesség legalacsonyabb és a legmagasabb jövedelemmel rendelkezõ tizedének jövedelme közötti arány 2007 és 2009 között 6,8-ról 7,2-szeresre emelkedett (Tárki 2010). Amikor a szegénység mélységérõl, mélyülésérõl beszélünk, gyakorlatilag arról van szó, hogy a szegénységben élõk átlagos jövedelme mennyire van alatta a határvonalat képezõ szegénységi küszöbnek (amely fölött a nem szegények, alatta pedig a szegények helyezkednek el). Ez az arány 2007 és 2009 között 18,3-ról 21,8 százalékra nõtt. A jövedelemi viszonyok alakulását jól szemlélteti a 2. ábra, amin azt látjuk, hogy míg a legmagasabb jövedelmi tizedbe tartozók (leggazdagabb 10 százalék) jövedelme kis mértékben tovább nõtt, addig a legszegényebbek jövedelme nem, sõt reálértékben csökkenést mutatott. 2. ábra Reáljövedelmek változása, forint ( ) Legalsó jövedelmi tized Legfelsõ jövedelmi tized Forrás: Társadalmi riport

14 A reáljövedelmek 2007 és 2009 közötti csökkenése a gyerekes családokat jelentõs mértékben érintette. Kiemelendõ a kétgyermekes családok reáljövedelmének a gyerekes családok körében mért átalagot is meghaladó zuhanása. 3. ábra Egy fõre számított reáljövedelem alakulása gyerekszám szerint ( ) (százalékos változás) Összesen 1 gyerekes 2 gyerekes 3+ gyerekes Forrás: Tárki gyerekmonitor, ill. Monitor, korábbi évek, GYEP feldolgozás, elõzetes adatok A reáljövedelmek alakulását kedvezõen befolyásolták a 2009 nyarán bevezetett szja-változások. A KSH adatai szerint a nettó bérek nominál értékének növekedése 2009 I. fele és 2010 I. fele között 9,6 százalékos volt, ami reálértéken is biztos emelkedést jelent. A jövedelmek szétszakadását alapvetõen a szociális transzferjövedelmek (szociális ellátások) nominális értékének stagnálása, reálértékének folyamatos csökkenése okozta. A Bajnai-kormány még 2008-ban döntött a családi pótlék, valamint a segélyek számítási alapját képezõ mindenkori nyugdíjminimum ( forinton történõ) befagyasztásáról, s ez azóta sem változott. Felmérésekbõl és a saját interjúinkból is tudjuk, hogy a családi pótlék fontos összetevõje a családok jövedelmének. Az ellátás elértéktelenítése nyilvánvalóan a gyerekes családokat sújtja, amit különösen a munkajövedelemmel nem rendelkezõk vagy a minimálbért keresõk körében nem fog ellensúlyozni a 2011-ben bevezetendõ gyermekek utáni adókedvezmény. Ha a szegénység, illetve a gyermekszegénység hátterében álló okokat vizsgáljuk, a legfontosabbak között kell megemlítenünk a munkajövedelmek hiányát vagy nagyon ala- 14

15 csony szintjét. A hazai 56 százalék 6 körüli foglalkoztatási ráta az Európai Unió tagállamai között az egyik legalacsonyabb. Az uniós átlag 2009-ben 64,6 százalék 7 volt. A munkanélküliségi ráta különösen magas az alacsony iskolai végzettségûek körében: 2009-ben 25,7 százalék, szemben a 46 százalékos uniós átlaggal, illetve jelentõs területi különbségek figyelhetõek meg egyrészt a régiók, másrészt a kistérségek szintjén. Magyarországon a gyermekek kb. 14 százaléka olyan háztartásban él, amelyben nincsen foglalkoztatott, azaz munkajövedelemmel rendelkezõ háztartástag. Ezek a háztartások tehát jelentõs mértékben az állami szociális ellátásoktól függnek. Ez azt jelenti, hogy bár hosszú távon a szülõk számára biztosított megfelelõ minõségû és megfelelõen megfizetett munka jelenti a gyermekek szegénységének csökkentését, rövid távon a családoknak juttatott ellátások szintjének emelése nyújthat megoldást. A hazai gyermekszegénység szempontjából meghatározó tényezõ a lakóhely. Míg a nyugat-európai országokra a szegénység nagyvárosokban történõ összpontosulása jellemzõ, nálunk a szegények, köztük a gyerekek egyre inkább a kistelepülésekre szorulnak. A tendencia jó pár éve megfigyelhetõ. A 2009-es adatok szerint, míg a teljes népességnek kb. 34 százaléka élt községekben, addig a szegénységben élõk körében ez az arány 53 százalék volt. Európai uniós átlagban a szegénységben élõ gyermekek harmada, Magyarországon kétharmaduk községben, ritkán lakott településen él. 4. ábra A teljes népesség és a szegénységben élõk arányának változása a lakóhely típusa szerin ( ) (százalék) ,2 49,2 43,5 49,2 44,4 53, ,9 33, ,8 7,3 16,8 2,4 Teljes népesség Szegénységben élôk Teljes népesség Szegénységben élôk Forrás: Társadalmi riport 2010 Budapest város község éves korosztály, augusztus október; forrás: KSH Gyorstájékoztató 185. szám. 7 Forrás: Eurostat 15

16 Az adatokból következõen elmondható, hogy a gyermekes családok jelentõs arányban olyan településeken élnek, amelyeken nemcsak az elérhetõ munkalehetõségek száma alacsonyabb, mint a nagyvárosokban, hanem az oktatási, szociális, kulturális, közlekedési szolgáltatásokhoz való hozzáférés is korlátozott. Ezeket a tényezõket mindenképpen figyelembe kell venni, amikor a gyermekszegénység csökkentését célzó beavatkozásokban gondolkodunk. A szegénység természetesen nem kizárólag a jövedelmek hiányát jelenti, hanem olyan javaktól, lehetõségektõl való megfosztottságot, tevékenységekbõl történõ kirekesztettséget, amelyek a társadalom tagjai többsége számára teljesen elfogadottak, s amelyek nagyban meghatározzák például a gyerekek fejlõdését, integrációját, jövõbeni kilátásait. A KSH 2010 novemberében közzétett kiadványának 8 megállapítása szerint A gyermekszegénység összetett jelenség, ami a létbizonytalanság körén belül az elégtelen és egészségtelen táplálkozást, a rossz lakásviszonyokat és a kielégítetlen alapszükségletek sorát hordozza magában. A jelentés megállapításai szerint az alacsony jövedelemmel rendelkezõ családokban élõ gyerekek többsége nem jut napi szinten húshoz és zöldséghez, illetve a családok számára problémát jelent a gyermekeknek szükséges új ruhák beszerzése. A legalsó jövedelmi ötödbe (a népesség legszegényebb 20 százaléka) tartozó családok négyötödében nem megfelelõek a lakáskörülmények ahhoz, hogy a gyerekek nyugodtan tudjanak az iskolai feladataikra készülni, leckét írni. A lakások 86 százaléka szûkös, harmadukban nincsen sem WC, sem fürdõszoba. A családok hetede számolt be arról, hogy anyagi okok miatt nem tudja a gyermeke számára szükséges játékokat beszerezni, s az alacsonyabb jövedelemmel jelentõsen behatárolódik azok aránya, akik lehetõvé tudják tenni gyermekük számára a rendszeres szabadidõs tevékenységekben való részvételt (pl. sportolást, különórákat). Kormányzati válaszok A választásokat követõen kormányra került Fidesz-KDNP koalíció 2010 májusában terjesztette be az Országgyûlés elé a Nemzeti Együttmûködés Programja címû kormányprogramját. A kormányprogram öt prioritási területének egyikeként azonosította a szociális biztonság megteremtését. Ha szétnézünk a világban, láthatjuk, hogy azok az országok, nemzetek erõsek, ahol az emberek hisznek saját sikerükben, szeretik nemzettársaikat, fontos számukra az összetartozás, s ezért tudják, hogy számíthatnak egymásra fogalmaz az anyag, majd leszögezi, hogy a szo- 8 A jövedelmen kívüli tényezõkben megnyilvánuló gyermekszegénység és kirekesztõdés, KSH, 2010 (internetes kiadvány, 16

17 ciális biztonság a nemzet számára erõforrás. Minden egyes megszületõ gyermek befektetés, amely sokszorosan meg fog térülni az országnak, amikor képzett és egészséges felnõtté válva aktívan részt vesz a javak elõállításában. A szociális biztonság újradefiniálása kapcsán a program leszögezte, hogy a teljes társadalom szociális biztonságát szavatoló, cselekvõ szociálpolitikát kell megvalósítani, szilárd és kiszámítható alapokon. A konkrétumokkal az anyag adós maradt, ám elvárásként rögzítette például, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen szegénységi kockázatot a családok számára, hogy legyen megfelelõ napközbeni ellátás a gyerekek számára, illetve hogy a szegénységben élõ családok helyzetének javításával egy idõben meg kell akadályozni a középrétegek lecsúszását. Az uniós elnökséget adó Belgium 2010 szeptemberében megrendezett konferenciáján a soron következõ magyar elnökség nevében Balog Zoltán államtitkár jegyezte azt a nyilatkozatot, amely arra szólítja fel az Európai Unió döntéshozóit, hogy kiemelt prioritásként kezeljék a gyermekek jólétének, a gyermekszegénység csökkentésének kérdését, különösen a válság idején. A nyilatkozat célja, hogy elõkészítse és meggyorsítsa egy, a gyermekszegénység ügyét érintõ uniós ajánlás 2011-es elfogadását. Ennek érdekében többek között a gyermekszegénység csökkentéséhez kapcsolódó világos és minõségi al-célok meghatározását, a mélyszegénység kiemelt kezelését, a gyermekek jogainak biztosítására és a szegénységük csökkentésére vonatkozó uniós kezdeményezések összekapcsolását, a gyermekek részvételének növelését, döntésekbe történõ bevonásuk erõsítését kéri a tagállamok vezetõitõl. A kormányzat a január 1-tõl betöltendõ magyar uniós elnökség kiemelt témáiként nevesítette a gyermekszegénység elleni küzdelmet, valamint a romák integrációjának elõsegítését, s ennek kapcsán egy közös európai roma integrációs stratégia elõkészítését. Az uniós elnökség programja nevesíti a gyermeki jogok, a gyermekek megfelelõ oktatáshoz való hozzáférése, a Szegénység Elleni Platform kapcsán a gyermekszegénységi kiemelt kezelésének kérdéseit. A kormányzat vállalásai, illetve a 2010-ben használt retorika azonban sajnálatos módon nincsen összhangban a ténylegesen meghozott intézkedésekkel. Hiszen számos olyan változtatást tudunk felsorolni, amelyek a szegénységben élõ családokat sújtották. Kétséges, hogy a családi pótlék iskoláztatási támogatássá alakítása érdemben segít-e majd az iskolai hiányzások csökkentésében, viszont könynyen a legrosszabb helyzetû családok jövedelmének további korlátozását eredményezheti. A fiatalok büntethetõségével kapcsolatos módosítások nem az egyes esetek hátterében álló okok megértését és érdemi kezelését, hanem a szociális problémák további kriminalizálódását segítik. A korábban már sokat kritizált közmunkarendszer tervezett átalakítása a jelenlegi formájában a települési önkormányzatok motivációjának csökkentését, a korábbinál rövidebb idejû és sokkal alacsonyabb jövedelmet biztosító közmunkaformák elterjedését fogja elõidézni. Ezzel párhuza- 17

18 mosan a kormányzat több, a közép és a felsõ társadalmi rétegeknek kedvezõ intézkedést léptet életbe. Az egykulcsos szja, illetve a gyermekek után igénybe vehetõ adókedvezmények nem érintik a legszegényebbek bevételeit, míg a magas munkajövedelemmel rendelkezõk számára többletjövedelmet csoportosítanak át. Teszik ezt annak ellenére, hogy a legfrissebb adatok szerint a jövedelmi olló az utóbbi években tovább nyílt, s hogy egyre riasztóbb információk érkeznek a leghátrányosabb helyzetû régiókban élõk nyomorának fokozódásáról. A választásokat követõen létrejött kormányzati struktúrában a közigazgatási és miniszter feladata, hogy a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdítása, az egyenlõ bánásmód biztosítása és a területi és társadalmi különbségek csökkentése érdekében kidolgozza a nemzeti felzárkózás koncepcióját, elkészítse a társadalmi felzárkózás politikával kapcsolatos stratégiát és cselekvési tervet. Meggyõzõdésünk, hogy a társadalmi feszültségek fokozódásához, egyelõre teljesen kiszámíthatatlan társadalmi reakciókhoz vezet, ha a lehetõ legrövidebb idõn belül nem körvonalazódnak a kormányzat szegénység csökkentését célzó stratégiai elképzelései, s nem történnek azonnali beavatkozások a gyerekek szegénységének mérséklése érdekében. 18

19 Az interjúk elemzése A továbbiakban a családokkal készített interjúk tanulságait elemezzük nyarán és õszén összesen 132 strukturált interjút készítettünk szerte az országban. Az interjúalanyok helyzete, státusza nagyon különbözõ vannak köztük nagyvárosban és szegregálódott kistelepülésen élõk, egy- és sokgyerekesek, romák és nem romák, édesanyák, édesapák, nagymamák. Ami összeköti õket, az a szegénység és a gyerek. Az interjúalanyok között van olyan, aki mélyszegénységben, s van, aki a szegénység peremén él, de bár különbözõ mértékben mindannyian az anyagi okokra visszavezethetõ megfosztottság, a kirekesztettség valamilyen formájával szembesülnek. A családok kiválasztásánál alapvetõ kritérium volt, hogy olyan családokat találjunk, amelyek legalább egy 18 éven aluli gyermeket nevelnek. A válság hatásai nehezen elviselhetõ, válságos idõk lesznek A 2008 óta tartó gazdasági válság hazánkban jelentõsen rontotta az emberek életfeltételeit: a munkanélküliségi ráta 11 százalék fölé emelkedett (még sohasem volt ilyen magas nálunk), a hitelek törlesztõrészletei megemelkedtek, a lakossági közmûtartozások csaknem megduplázódtak (Herpai, 2010), a szegénységben élõ családok száma érzékelhetõen emelkedett. Magyarországon a válságkezelési intézkedések között több olyan lépés is szerepelt, amely kifejezetten a szegénységben élõ családok helyzetét nehezítette meg: 2009-ben megvonták a 13. havi nyugdíjat, befagyasztották a családi pótlékot és a segélyek egy részét. Interjúinkban a legtöbb család beszámol anyagi helyzetének romlásáról, az árak emelkedésérõl, fogyasztásuk további szûkülésérõl. A családi helyzetelemzések esetenként már-már metafizikai magyarázó elve a végletes pesszimizmus: mindig, minden egyre rosszabb lesz. 19

Vagokepek_2009.qxd 2010.02.10. 15:43 Page 1. Vágóképek rögzítve 2009

Vagokepek_2009.qxd 2010.02.10. 15:43 Page 1. Vágóképek rögzítve 2009 Vagokepek_2009.qxd 2010.02.10. 15:43 Page 1 Vágóképek rögzítve 2009 Vagokepek_2009.qxd 2010.02.10. 15:43 Page 2 Vagokepek_2009.qxd 2010.02.10. 15:43 Page 3 Vágóképek rögzítve 2009 Pékségbe járok hitelbe

Részletesebben

JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei

JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei Szöveg: Bass László Fotók: Fodor Kata BUDAPEST 2014 A játékot készítette: Bass László, Fodor Kata Játékötlet: Bass László, Fodor Kata, Friss E. Kata,

Részletesebben

Vágóképek rögzítve. Tartalomjegyzék. Bevezetés 3 1. Helyzetkép a gyerekes családokról 5 1.1. Szegénység 5 1.2. Jövedelem 6

Vágóképek rögzítve. Tartalomjegyzék. Bevezetés 3 1. Helyzetkép a gyerekes családokról 5 1.1. Szegénység 5 1.2. Jövedelem 6 Vágóképek rögzítve A Legyen jobb a gyerekeknek Nemzeti Stratégia és egyéb, a szegénységben vagy annak közelében élők életminőségét és életesélyeit befolyásoló szabályozási változások, intézkedések hatásainak

Részletesebben

Vágóképek rögzítve 2008

Vágóképek rögzítve 2008 Vágóképek rögzítve 2008 Vágóképek rögzítve 2008 Nincs mese, ha egyszer ki kell fizetni, akkor ki kell fizetni A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a szegénységben vagy annak közelében élõ gyerekes

Részletesebben

JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei

JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei JÁTÉK ÉS VALÓSÁG A magyarországi szegénység tényei Szöveg: Bass László Fotók: Fodor Kata BUDAPEST 2011 A játékot készítette: Bass László, Fodor Kata Játékötlet: Bass László, Fodor Kata, Friss E. Kata,

Részletesebben

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN 7 A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN Bass László, Darvas Ágnes, Farkas Zsombor, Ferge Zsuzsa (MTA KTI Gyermekprogram Iroda) Vezetői összefoglaló A Nemzeti Stratégia induló éve 2007 volt.

Részletesebben

A közfoglalkoztatási csapda

A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a közfoglalkoztatottak hátterérôl, helyzetérôl és lehetôségeirôl Magyar Szegénységellenes Hálózat Budapest

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség sorozata. Készítette: BASS LÁSZLÓ FERGE ZSUZSA MÁRTON IZABELLA

A Szociális Szakmai Szövetség sorozata. Készítette: BASS LÁSZLÓ FERGE ZSUZSA MÁRTON IZABELLA G Y O R S J E L E N T É S A S Z E G É N Y E D É S R Ő L A Szociális Szakmai Szövetség sorozata Készítette: BASS LÁSZLÓ FERGE ZSUZSA MÁRTON IZABELLA Az esettanulmányokat írta: BASS LÁSZLÓ FARKAS ÉVA KOZMA

Részletesebben

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011 civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011 GYEREKESÉLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Civil jelentés A gyerekesélyekről, 2011»GYERE«Budapest, 2012 A Civil jelentés elkészítését, kiadását és internetes megjelenését

Részletesebben

Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések. I. részéhez

Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések. I. részéhez TÁMOP 5.1.3.-09/1. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai koordinációja Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések Az adósságcsapda és a mélyszegénység c.

Részletesebben

FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN

FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN ZÁRÓJELENTÉS 2012. MÁRCIUS 12. A tanulmányt a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. és a Budapest Szakpolitikai

Részletesebben

Gyermekszegénység elleni Nemzeti Program

Gyermekszegénység elleni Nemzeti Program Gyermekszegénység elleni Nemzeti Program Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a 2005. október 15-én meghirdetett Nemzeti Szegénységellenes Programja keretében, annak elsõ elemeként a Gyermekszegénység elleni

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 I. fejezet A Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia alapelvei I. Általános stratégia alapelvek 1. A Nemzeti Stratégia indokoltsága A Legyen

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2012

Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2012 Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2012 A tanulmányt készítette: Hegedüs József Horváth Vera Szakmai koordinátor: Koltai Luca Nemzeti Együttműködési Alap Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2012

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége BEVEZETÉS A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk.

Részletesebben

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége Cserti Csapó Tibor Orsós Anna A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk. Legtöbbször

Részletesebben

A gyermekes családok helyzetének változása Magyarországon

A gyermekes családok helyzetének változása Magyarországon Ferge Zsuzsa A gyermekes családok helyzetének változása Magyarországon a válság éveiben Magyarország számos magas szintű dokumentumban, legutóbb a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában kötelezte

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II.

MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. TARTÓSAN RÁSZORULÓK SZEGÉNY CSALÁDBAN ÉLŐ GYERMEKEK

Részletesebben

1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS

1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS 1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS 1. A SZEGÉNYSÉGRŐL... 3 Jövedelmi szegénység... 4 Gyermekes háztartások,

Részletesebben

Szegénység és a társadalmi kirekesztés megoldása

Szegénység és a társadalmi kirekesztés megoldása Szegénység és a társadalmi kirekesztés megoldása a korábbi tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

A SZOCIÁLIS GAZDASÁGBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK FELTÁRÁSA CSALÁDI SEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA CÉLJÁBÓL - HELYZETFELTÁRÓ KUTATÁS J Ó L - L É T K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 0 A kutatást a Szociális

Részletesebben

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 Civil jelentés A gyerekesélyekről, 2012 2013 Budapest, 2014 A kötet megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítette.

Részletesebben

Indikátorok az esélyegyenlőség szempontjából veszélyeztetett társadalmi csoportok monitorozására

Indikátorok az esélyegyenlőség szempontjából veszélyeztetett társadalmi csoportok monitorozására Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet 2011. október Indikátorok az esélyegyenlőség szempontjából veszélyeztetett társadalmi csoportok monitorozására A tanulmány a jóléti ellátórendszer teljesítményének

Részletesebben

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos A gyerekek Bevezetés A következõ tanulmány a kötetben szereplõ más fejezetekben található írásoktól némiképp eltérõ. Jelen írás egy szöveggyûjtés, amely összegzi a gyermek,

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

Szegénység és szociális feszültségek

Szegénység és szociális feszültségek Szegénység és szociális feszültségek - Politikai Megbékélés Beszélgetéssorozat III. - 2013. június Tartalomjegyzék 1. Szegénység és egyenlőtlenség Magyarországon... 3 1.1. Szegények száma és aránya...

Részletesebben