Jászkisér Város Önkormányzata Jászkisér, Fő út 7. Telefon: 57/ Fax: 57/ Internet cím:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászkisér Város Önkormányzata 5137. Jászkisér, Fő út 7. Telefon: 57/550-130 Fax: 57/550-120 E-mail: jaszkiser@vnet.hu Internet cím: www.jaszkiser."

Átírás

1 Jászkisér Város Önkormányzata Jászkisér, Fő út 7. Telefon: 57/ Fax: 57/ Internet cím: JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELET-TERVEZETE A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL ÉS MEGSÉRTÉSÜK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL Jászkisér Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a ok vonatkozásában a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól évi XLII. törvény 2/A. ában a ok vonatkozásában a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (1) bekezdésében, a 46. tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény (továbbiakban Ávt.) 49. (5) (6) bekezdésében, a 48. vonatkozásában a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI 1. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak a betartása a harmonikus, kiegyensúlyozott, jószomszédi együttélés legalapvetőbb feltétele. (2) A rendelet célja a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásával a közösségi együttélés normáinak kialakítása, e szabályok betartatása, a szomszédok közötti jogviták megelőzése. (3) A rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén megvalósuló, e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra terjed ki. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2 2 2. (1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősíti. (2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes az I Fejezetben meghatározott követendő magatartási szabályokat sértő, illetve a tiltó szabályokat megszegő magatartás. 2. CÍM AZ ÁLLATTARTÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az állattartó köteles megfelelően gondoskodni: 3. a) az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítésével összefüggő előírások betartásáról; b) az állatok tartására szolgáló helyiségek takarításáról, rendszeres fertőtlenítéséről, szagtalanításáról az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók rendszeres irtásáról; c) az állattartás során keletkezett trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről és megfelelő ártalmatlanításáról. EBTARTÁSI SZABÁLYOK 4. (1) Ebet úgy kell tartani, hogy az mások nyugalmát tartósan és rendszeresen ne zavarja. (2) Az ebtartó köteles: a) az állat által okozott szennyezés megszüntetéséhez szükséges eszközöket magánál tartani, azt a rendőr vagy a közterület-felügyelő felszólítására bemutatni, az eb által közterületen, lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán okozott szennyeződést eltávolítani; b) harapós kutyáját zárt helyen tartani és a ház, lakás bejáratán a harapós kutyára megfelelő figyelmeztető táblát elhelyezni; c) több lakó elhelyezését szolgáló ingatlan osztatlan közös tulajdonú udvarában ebet és macskát a közvetlen szomszédok egyetértésével tartani. 5. (1) Nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve megtűrni: a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító helyiségbe, piac területére, vágóhidra, élelmiszert feldolgozó üzembe, b) oktatási, egészségügyi, művelődési, sport intézmények területére, c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe, d) játszótérre vagy e) uszodába. (2) A fenti tilalmak nem terjednek ki a vakvezető, a rendőrségi és a szolgálati idejében őrzés-védelmet hivatásszerűen folytató szervezet tulajdonában levő őr ebekre. (3) Az (1) bekezdésben foglalt tiltó rendelkezések alól a jegyző engedélyével el lehet térni. GAZDÁTLAN ÉS KÓBOR EBEKNÉL KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

3 3 6. (1) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezésérő gondoskodni. (2) Az eb tulajdonosa egyéb elhelyezés hiányában köteles felajánlani az ebet állatvédő egyesület, illetve Hevesi Gyepmesteri Telep (a továbbiakban: Telep) részére. A Telep a felajánlott ebet köteles átvenni. (3) A város területén talált gazdátlan, kóbor, illetve közterületen szabadon engedett ebek (vakvezető kutya kivételével) befogása és elszállítása a Telep feladata (4) A befogott ebet tulajdonosa a tartási költségek megtérítése mellett 15 napon belül kiválthatja. (5) A befogott és 15 nap után ki nem váltott ebekkel a Telep szabadon rendelkezik. 3. CÍM A NÖVÉNYTERMSZTŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ÜLTETÉSRE, TELEPÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7. (1) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától belterületen: a) szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb bokor (élő sövény) esetében 0.50 méter, b) sövény, örökzöld és 3 méternél magasabbra nem növő egyéb fa 1.00 méter c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcsfa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény) esetében 2,00 méter (2) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától külterületen a szőlővel, gyümölcsössel, illetve szántóval szomszédos területek kivételével: a) gyümölcsfa-iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribiszke és málnabokor esetében 1,00 méter. Abban az esetben, ha a telepítendő kultúra megegyezik a szomszéd területen termesztett növénnyel, a határtól a legkisebb telepítési távolság a szomszédos kultúra sortávolságának a fele. b) minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 méter, c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter, d) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy, szilva és mandulafa esetében 3,50 méter, e) vadalanyra oltott alma és körtefa, továbbá kajszifa esetében 3,00 méter, cseresznyefa esetében 5,00 méter, f) dió és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 6,00 méter. (3) Külterület azon részén, ahol a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy szántó, a szőlőt és gyümölcsfát, fenyőfát és karácsonyfa céljára telepített fenyőfát az (2) bekezdésben foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni: a) 1 méternél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 0,50 méter, b) 2 méternél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 1,00 méter, c) 2 méternél magasabbra növő bokor (élő sövény) esetében 2,00 méter, d) fa esetében 6,00 méter. (1) A növénytermesztő kúszó-, kapaszkodó cserjét csak saját tulajdonú kerítésre futtathat fel. (2) A növénytermesztő köteles: 8.

4 4 a) az ingatlanhatár közelébe telepített növények vágását oly módon elvégezni, hogy azok az ingatlanhatárt jelentő szomszédos épülethez ne érjenek hozzá; b) az ingatlanhatár közelébe telepített növények locsolását oly módon elvégezni, hogy az ingatlanhatárt jelentő szomszédos épületet a víz ne áztassa el. KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS 9. (1) Közterületre e rendelet hatálya alá tartozó növényt telepíteni a helyi adottságok figyelembevételével csak engedéllyel lehet. Az engedélyt kérelemre a jegyző adja ki. (2) Közterületre elsősorban őshonos magyar fajtájú, nem tájidegen fákat lehet ültetni. AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL 10. (1) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. (2) A tűzgyújtási tilalom alól mentes időszak október első napján kezdődik és április 30. napjáig tart. (3) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése csak a tűzgyújtási tilalom alól mentes időszakban hétfőnként és szerdánként óra között megengedett. (4) Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék (pl. gumi, műanyag, PVC, stb.) nem égethető. (5) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. (6) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal el kell oltani. (7) Avar és kerti hulladék csak nagykorú személy felügyelete mellett és a lakókörnyezet kismértékű zavarása mellett égethető. (8) Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 4. CÍM KÖZTISZTASÁG, KÖZREND AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 11. (1) A város területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. (2) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata. (3) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége. (4) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből

5 5 származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. (5) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. (6) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. (7) E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. (8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. 12. (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása az ingatlan előtti szakaszra terjedően az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. (2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. (3) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos! Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos! 13. (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. (2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. (3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen. (4) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. (5) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. (6) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni! 14. (1) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. (2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.

6 6 15. (1) A város közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. (2) Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön. (3) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos! 16. (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani. (2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. 17. (1) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni. (2) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. (3) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. (4) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtemetőbe szállítani. Közúton történt állat elhullását ha annak tulajdonosa ismeretlen a polgármesteri hivatalnál azonnal be kell jelenteni. 18. (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos! (2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. (3) Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen elszállítani. 19. (1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon. (2) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos! (3) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. (4) Tilos az összerakott hó elhelyezése: a) a gyalogos közlekedési útvonalon, b) az útkereszteződésben, c) az úttorkolatban, d) a kapubejárat elé, annak szélességében, e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda között, f) a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.

7 7 (5) A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani. 20. Az ingatlan tulajdonosa köteles: a) az ingatlan határait kerítéssel kell ellátni, azt folyamatosan rendben tartani, szükség szerint kijavítani; b) új építmény esetén a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül az épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén házszámtáblát elhelyezni, annak karbantartásáról, cseréjéről, pótlásáról megfelelő módon és időben gondoskodni. 21. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes, ezért tilos: a) az utcanév-tábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozni; b) az elhelyezett névtáblákat, házszám-táblákat megrongálni, beszennyezni, olvashatatlanná tenni, a szöveget megváltoztatni vagy azt engedély nélkül eltávolítani; c) életvitelszerű lakhatás céljára használt, vagy megélhetéshez szükséges ingóságot közterületen tárolni vagy elhelyezni; d) a hulladéktárolóból szemetet kivenni tilos. E cím hatálya nem terjed ki 5. CÍM A KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ DOHÁNYZÁS RENDJE 22. a) a közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó ipari előkertekre, b) a település külterületére,valamint c) december 31-én órától a következő év január 1. napján 6.00 óráig terjedő időszakra. 23. (1) Tilos a dohányzás: a) az oktatási, kulturális, közművelődési, b) az egészségügyi, szociális, c) a sport célú, d) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, e) az egyházi, valamint f) a közhivatali g) épületek és intézmények bejárata előtti közterületen, az épület bejárati utcafrontjának teljes hosszában, a dohányzásra kijelölt helyek kivételével. (2) Tilos a dohányzás a) a közparkokban, b) a temetőben, c) a tömegközlekedési járatok fedett és legalább három oldalról zárt váróiban, d) az elsődlegesen gyermekek számára rendezett közterületi rendezvények, vásárok, szabadidős és sportrendezvények hatásterületén. (1) A dohányzási tilalmat táblával kell megjelölni. 24.

8 8 (2) A dohányzás tilalmára figyelmeztető jelző táblák helyének kijelöléséről és elhelyezéséről az önkormányzat saját szervei útján gondoskodik. 25. Közterületen a dohányzás során vagy után keletkező dohánytermék maradványokat, csikkeket kizárólag az erre rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőkbe szabad elhelyezni. 6. CÍM A ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 26. (1) E cím hatálya nem terjed ki a közérdekből, kárelhárítási, katasztrófavédelmi céllal figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra használt hangosító berendezés üzemeltetésére. (2) E cím alkalmazásában: 1. éjjeli időszak: a 22 óra és 6 óra közötti időszak, 2. műsorzaj: bármely hangosító berendezéstől származó, szabadba kijutó, vagy más rendeltetésű helyiségbe átjutó hang, 3. nappali időszak: a 6 óra és 22 óra közötti időszak, 4. reklám célú hangosító berendezés: az a hangosító berendezés, gép, amit szolgáltatás, termék, rendezvény, vagy esemény reklámozása, népszerűsítése során hangosítás céljából üzemeltetnek, 5. szabadidős célú hangosító berendezés: az a hangosító berendezés, gép, amit kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportesemény során hangosítás céljából üzemeltetnek. REKLÁMCÉLÚ HANGOSÍTÓ BERENDEZÉSEK ZAJKIBOCSÁTÁSA 27. Reklámcélú hangosító berendezés délelőtt 10 óra és 12 óra között, délután 15 óra és 17 óra között üzemeltethető, kivéve, ha a hirdetés közérdekű célokat szolgál. KÖZTERÜLETI RENDEZVÉNYEK ZAJKIBOCSÁTÁSA 28. (1) Közterületi rendezvényen szabadidős célú hangosító berendezés az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel kizárólag a polgármester által kiadott engedéllyel üzemeltethető. (2) Az engedély iránti kérelmet a szabadidős célú hangosító berendezés üzemeltetőjének a közterületi rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal kell benyújtania a polgármesterhez. Az engedélyre vonatkozó kérelemben fel kell tüntetni: a) a tervezett zajterhelés helyét, időpontját és módját, a rendezvény kezdésének és befejezésének időpontját, b) a rendezvény helyszínének környezetében elhelyezkedő közintézmények felsorolását, c) az akusztikai szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a hangosító berendezés működése során keltett zajszint nem haladja meg a vonatkozó jogszabályokban meghatározott zaj- és rezgésterhelési határértékeket. (3) Az engedélynek tartalmaznia kell az engedélyezett rendezvény helyszínét, kezdésének és befejezésének időpontját, valamint a zaj- és rezgésterhelési határérték és a lehetséges eltérés maximális értékét. (4) A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

9 9 (5) Nem kell engedélyt kérni a) az önkormányzat éves kulturális programjában lévő rendezvényeken, valamint b) a házasságkötéshez kapcsolódó lakodalmas menethez tartozó zeneszolgáltatás során alkalmazott szabadidős célú hangosító berendezés üzemeltetésére. A LAKOSSÁG HÁZTARTÁSI ÉS A HELYI KÖZÖSSÉGEK IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ ZAJKELTŐ TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 29. (1) Kertekben és kiskertekben motoros fakivágás, kerti traktor üzemeltetés, fűnyírás, valamint más a kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos zaj- és rezgéskeltő tevékenység a) hétköznapokon 8 óra és 19 óra között, b) szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon délelőtt 9 óra és 12 óra, délután 15 óra és 19 óra között folytatható. (2) A 28. szerinti engedélyezett tevékenység kivételével 21 óra és 8 óra között szabadtéri zajkeltő tevékenység nem folytatható. (3) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben a) munkanapot megelőző napon zajkeltő rendezvény nem tartható, b) munkaszüneti napot megelőző napon tartott rendezvény legfeljebb éjfélig tartható. (4) Szombaton, vasárnap, munkaszüneti napon, valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló jogszabályban meghatározott egyéb pihenőnapon, valamint éjjeli időszakban a) építési telken, építési- és közterületen, valamint egyéb ingatlanon tilos építési és zajjal járó ipari, szerelési és egyéb munka nem végezhető, b) az 1. mellékletben meghatározott kültéri berendezéssel munkát végezni. A ZAJVÉDELMI ELŐÍRÁSOK ELLENŐRZÉSE ÉS BETARTATÁSA 30. (1) (A rendeletben foglalt zajvédelmi előírások betartását a közterület-felügyelet, valamint a lakossági zajpanaszok kivizsgálására létrehozott munkacsoport ellenőrzi. (2) Az e rendeletben foglalt előírások be nem tartására vonatkozó lakossági bejelentéseket a Polgármesteri Hivatal a +36 (57) as telefonszámon lehet hivatali időben megtenni, vagy az Önkormányzat honlapján bejelenteni. (3) Ha a közterületen tartott rendezvény szervezője a vonatkozó engedélyben vagy e rendeletben foglaltaktól eltér, az ellenőrzést végző határidő tűzésével felszólítja a jogszerű állapot helyreállítására. A határidő elmulasztása, valamint az engedélytől vagy e rendelet rendelkezéseitől való ismételt eltérés esetén a hatóság a rendezvény folytatását megtiltja. AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVATARTÁSA 31. (1) Ezen alcím alkalmazásában: a) kocsma: a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti italszolgáltatást nyújtó vendéglátó-ipari üzlet, b) zenés szórakozóhely: zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó vendéglátó-ipari üzlet.

10 10 (2) A település közigazgatási területén működő kocsma és zenés szórakozóhely hétköznap óra és 6 óra között, hétvégén vagy munkaszüneti napon éjjel 2.00 óra és 6.00 óra között nem tarthat nyitva. A polgármester ettől eltérő engedélyt adhat. (3) A (2) bekezdésben meghatározott üzletek működésével összefüggő zajhatások 22 óra után a lakosság nyugalmát nem zavarhatják. (4) Az ezen alcímben foglalt korlátozásokat az önkormányzat által szervezett rendezvényekre nem kell alkalmazni. 7. CÍM A KÖZTERÜLET HASZNÁLATA 32. Közterületen mindenki köteles a) a közterületet rendeltetésének megfelelően vagy a közterületi használati engedélyben meghatározott módon használni; b) a közterületen álló utcai bútorokat (asztalokat, ülőhelyeket), berendezéseket rendeltetésüknek megfelelő módon használni; c) a lomtalanításra meghirdetett időpontban a hulladékot úgy elhelyezni el, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítja, továbbá baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével ne járjon. 33. A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ezért tilos: a) a közterületen álló utcai bútorokat (asztalok, ülőhelyek) berendezéseket a felállítási helyükről elmozdítani; b) a játszótér területére járművel behajtani; c) a játszótéren tüzet gyújtani; d) közúti jelzést eltakarni vagy bármely más módon a tájékoztató jellegétől megfosztani; e) közúti jelzést jogtalanul kihelyezni vagy eltávolítani; f) közterületen pénzszerzés céljából jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet folytatni; g) mozgóárusítás és mozgóbolti tevékenység folytatása során közterület használati engedély nélkül, vagy ettől eltérve a város közigazgatási belterületén az árusításkor hangjelzéssel (pl. duda, dallamkürt stb.), valamint hangosítással, hangos reklámmal az árusításra a figyelmet felhívni; h) mozgóbolti árusítást 20 óra után végezni. 8. CÍM PIACTARTÁS 34. A kereskedő köteles a piac és vásár céljára kijelölt helyen árusítani. Piacon és vásáron a kereskedő köteles; 35. a) az árusításra vonatkozó szabályokat betartani; b) az általa igénybe vett árusítóhely használatáért a helypénzt fizetni, az ellenőr kérésére a váltott helypénzjegyet felmutatni; c) nevét, címét igazolni;

11 11 d) a tevékenységre feljogosító iratot, hatósági engedélyeket bemutatni az üzemeltető megbízottjának; e) a piacfelügyeletét ellátó személynek az áru származása, minősége, mennyisége, valamint az ára tekintetében a szükséges felvilágosítást megadni; f) az elárusító helyen az általa elhelyezett hulladékot, állati hullát a vonatkozó előírásoknak megfelelően elszállítani vagy elszállítatni illetve elhelyezni; 36. (1) Mezőgazdasági kistermelő kizárólag a maga termelte zöldséget, gyümölcsöt, a maga termelte mezőgazdasági termékből előállított, nem hőkezelt savanyított terméket, aszalt gyümölcsöt, mézet (lépes mézet), virágot, saját tenyésztésű, - nevelésű állatból származó tejet, tejterméket, tojást árusíthat. (2) A mezőgazdasági kistermelő köteles a permetezési naplót kérésre felmutatni. 37. (1) Gombát és egyéb vizsgálatot igénylő terméket csak valamennyi tétel megvizsgálása után szabad árusítani. Tilos az első szállítmány vizsgálata után azonos, de vizsgálat nélküli terméket beszállítani, az árut így pótolni. Amennyiben a kereskedő a szakvizsgálatra szoruló árut nem mutatja be, az árusításból ki kell zárni. (2) A gombát értékesítő személy köteles a gombaszakértő által kiállított igazolást amely naptári napra szól nevének, lakhelyének, az árusított gomba fajtájának feltüntetésével feltűnő helyre kitenni. 9. CÍM A TEMETŐK FENNTARTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE 38. Az elhunyt örököse, hozzátartozója köteles a sírok, síremlékek gondozásáról gondoskodni. 39. A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ezért az Önkormányzat tulajdonában álló temetőben tilos: (1) a síremléket, kegyeleti tárgyakat, növényzetet rongálni, bepiszkítani; (2) a sírokra ültetett növényeket, a temetőbe bevitt virágokat onnan előzetes bejelentés nélkül kivinni; (3) a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni és bárhová elvinni; (4) szabálytalan, közízlést sértő, vagy a temetőben nem illő felirattal ellátott síremléket felállítani; (5) az üzemeltető engedélye nélkül építési anyagot bevinni, tárolni; (6) annak területére engedély nélkül halottat és mozgássérült személyt szállító jármű és szemétszállító járművek kivételével behajtani; (7) tüzet gyújtani; (8) a temetési hely látogatását akadályozni; (9) jogosultság nélkül temetkezési szolgáltatást végezni; (10) a köztemetőben bejelentés nélkül üzletszerű vállalkozási tevékenységet végezni. 10. CÍM AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEINEK HASZNÁLATA 40. Az Önkormányzat jelképeinek használatára vonatkozó szabályokat mindenki köteles megtartani, a jelképek jogosulatlan, engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő módon való használatától tartózkodni.

12 12 II. FEJEZET A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 41. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. (3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult. A helyszíni bírság kiszabására a Közterület-felügyelő jogosult. 42. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a 14. életévét betöltött természetes személy, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonható felelősségre. (2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése esetén az elkövető ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy (3) A jogsértés vitatása esetén a) a magánszemély megsértővel szemben kétszázezer forintig, b) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megsértővel szemben kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 43. (1) A közigazgatási bírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. (2) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság elvét. (3) Közigazgatási bírság vagy helyszíni bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható amennyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a közösségi együttélés alapvető szabályai megszegője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható. (4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt alkalmazott helyszíni bírságot, vagy a kiszabott közigazgatási bírságot készpénz átutalási megbízáson, csekken vagy banki utalással az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára, vagy a pénztárba kell befizetni az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül. (5) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni. III. FEJEZET EGYÉB SZABÁLYOK 1. CÍM AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁS 44. (1) Ebrendészeti hozzájárulást kell fizetnie annak az ebtulajdonosnak, aki a település közigazgatási területén ebet tart, amennyiben az adott év első napjáig az eb a négy hónapos kort betöltötte. (2) Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke ebenként:

Nagybakónak község Önkormányzati Képviselő-testületének

Nagybakónak község Önkormányzati Képviselő-testületének Nagybakónak község Önkormányzati Képviselő-testületének A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 3. számú egységes szerkezetben a 3/2008. (II.25.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Füle Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (XI.26.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás és a köztisztaság szabályairól Füle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete a lakossági szemétszállítási díjakról

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete a lakossági szemétszállítási díjakról Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete a lakossági szemétszállítási díjakról Pécsely Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja,

Részletesebben

CSÖDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/2002./XII.4./sz. rendelete

CSÖDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/2002./XII.4./sz. rendelete CSÖDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002./XII.4./sz. rendelete a település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról /Egységes szerkezetben/ Csöde Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e a közterületek tisztántartásáról Vatta Község

Részletesebben

Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete

Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, a helyi hulladékgazdálkodásról,

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(XII.14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a köztisztaságról, az állattartásról és a közterület használatáról. Keszeg Községi Önkormányzat

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Vasboldogasszony község önkormányzatának 10/2002. (XI.1.) számú rendelete

Vasboldogasszony község önkormányzatának 10/2002. (XI.1.) számú rendelete Vasboldogasszony község önkormányzatának 10/2002. (XI.1.) számú rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes szerkezetben a 8/2004.(V.1.);

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 6/2004. (III. 31.) sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. Általános rendelkezések

Zalakomár Község Önkormányzatának 6/2004. (III. 31.) sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. Általános rendelkezések Zalakomár Község Önkormányzatának 6/2004. (III. 31.) sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a község lakói életminőségének fenntartása és

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/ 35 - /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án, 15:00 órai

Részletesebben

A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1

A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.) számú önkormányzati RENDELETE A település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2004. (IX.15) rendelete a környezetvédelemről (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2004. (IX.15) rendelete a környezetvédelemről (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) I. Pécsely Község Önkormányzatának 11/2004. (IX.15) rendelete a környezetvédelemről (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005.(II.25.) KTr. sz. és 23/2005.(XI.25.) KTr. sz., valamint 4/2006.(II.24.) KTr. sz., 16/2006.(VI.30.) KTr. sz. és 25/2006.(XII.15.) KTr. sz.*,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2014.(X.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A közösségi együttélés alapvető szabályairól Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről Kisoroszi Község Önkormányzat

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

II. Fejezet Vízminőség és talajvédelem

II. Fejezet Vízminőség és talajvédelem Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről Bakonykoppány község képviselő-testülete,

Részletesebben

Általános szabályok. Általános rendelkezések

Általános szabályok. Általános rendelkezések Vaja város képviselő testületének 7/2015 (IV.22..) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Páka Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2014. (VII.31.)önkormányzati rendelete

Páka Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2014. (VII.31.)önkormányzati rendelete Páka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (VII.31.)önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről Páka

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Szátok Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12 /200. (V. 1.) RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május -től hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község

Részletesebben