ÚMFT-NYDOP Pannonhalma városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése. NYDOP-3.1.1/A-09-2f Vállalkozási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚMFT-NYDOP Pannonhalma városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése. NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0003. Vállalkozási szerződés"

Átírás

1 ÚMFT-NYDOP Pannonhalma városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése. NYDOP-3.1.1/A-09-2f Vállalkozási szerződés a Pannonhalma Városközpont kialakításának kivitelezési munkáira 2013 Pannonhalma Város Önkormányzata HU-9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10 KÉSZ Építő és Szerelő Zrt Szeged, Gutenberg u

2 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a cégnév: Pannonhalma Város Önkormányzata székhely: HU-9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. adóig. jelzőszáma: bankszámlaszáma: képviseletében eljár: Bagó Ferenc polgármester mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő másrészről a(z) Cégnév KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. székhelye: 6722 Szeged, Gutenberg u képviseli: Szalados László vezérigazgató cégjegyzékszáma: adószáma: Számlaszáma: statisztikai számjele: mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó között az alábbi feltételek mellett: 1. Preambulum: 1.1. A felek rögzítik, hogy Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben ajánlati felhívást tett közzé a ÚMFT-NYDOP Pannonhalma városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése. NYDOP-3.1.1/A-09-2f Vállalkozási szerződés a Pannonhalma Városközpont kialakításának kivitelezési munkáira projekthez. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. A közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása, ajánlati dokumentációja és Vállalkozó ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik A felek rögzítik, hogy a beruházás európai uniós támogatással valósul meg ÚMFT- NYDOP Pannonhalma városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése. NYDOP-3.1.1/A- 09-2f Vállalkozási szerződés a Pannonhalma Városközpont kialakításának kivitelezési munkáira. 2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 2.1. Megrendelő a jelen szerződéssel az 1.1. pontban meghatározott építési beruházás kivitelezését kívánja megvalósítani a hatósági engedélyhatározattal jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció és a Tervező által készített felújítási, kivitelezési tervdokumentáció alapján, A feladatok nevezetesen: ÚMFT-NYDOP Pannonhalma városközpontjának 2

3 funkcióbővítő fejlesztése. NYDOP-3.1.1/A-09-2f Pannonhalma Városközpont kialakításának kivitelezési munkái Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott építési hozzájárulási határozatban és a kiviteli tervdokumentációkban rögzített kivitelezési munkák tervszerinti, I. osztályú minőségben, határidőben rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő elvégzésére, és a szükséges hatósági engedélyek beszerzésére, ill. valamennyi szerződéses kötelezettség szerződésszerű teljesítésére Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó szerződéses árát ezen információk figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében állapította meg. Nyilatkozik továbbá, hogy ajánlati ára megadásánál figyelembe vette a több helyszínen történő munkavégzést, és a városközpont folyamatos üzemeltetésének biztosítását is Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, ill. a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás, ill. a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolásra vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak. 3. A teljesítés helye H-9090 Pannonhalma városközpont 4. Teljesítési véghatáridő (eredményesen lezárt műszaki átadás-átvétel időpontja is): október A vállalkozási szerződés hiánymentes, eredményesen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárással teljesül Szerződő felek a határidők tekintetében az alábbiak szerint állapodnak meg: A munkák kezdésének időpontja (munkaterület átadás): jelen vállalkozási szerződés aláírásától számított 15. nap, azonban ezt megelőzően a kivitelezéshez szükséges előkészítő munka megkezdhető. Részhatáridők: A szerződéshez rendelt ütemterv szerint Amennyiben a véghatáridő Vállalkozó részéről történő teljesítése Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt (késedelmes adatszolgáltatás, döntéshozás, stb.) lehetetlenné válik, Vállalkozó kezdeményezheti a határidőknek a késedelem egyértelműen bizonyítható mértékének megfelelő módosítását Vállalkozó úgy a részteljesítések, mint a szerződésben vállalt kötelezettségek egészének teljesítése vonatkozásában műszaki előteljesítésre jogosult, az előteljesítés a pénzügyi ütemezést nem módosítja A szerződés teljesítésének műszaki ütemtervét és a részteljesítések műszaki tartalmát az ajánlati dokumentáció alapján készített vállalkozói ajánlat tartalmazza, melyet a Megrendelőnek el kell fogadnia. 3

4 Az aktualizált organizációs ütemtervet Vállalkozó egyeztetett formában legkésőbb a szerződéskötést követő 8. napon adja át a Megrendelőnek, amennyiben a szerződés aláírási időpontja valamilyen indokkal megváltozik. 5. Teljesítés, átadás-átvétel 5.1. Vállalkozó a teljesítési határidő előtt legkésőbb 15 nappal írásban készre jelenti a munkát. A készre jelentési időpontban, vagy legfeljebb az azt követő15 munkanapon belül Megrendelő képviselője útján köteles az átadás-átvételi eljárást megkezdeni és az ezt követő 30 napos határidővel lezárni. Amennyiben a 30 napos határidő lejártával az átadás-átvételi eljárás meghiúsul a késedelmi kötbér az eljárás megkezdésének időpontjától datálódik. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó a létesítményt az érvényes szabályok szerint, I. osztályú minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át. Nem kifogásolhatatlan minőségben történő teljesítés esetén a Megrendelőnek joga van a kifogásolt munkarészre vonatkozóan kijavítást vagy cserét kérni, vagy értékcsökkenésben megállapodni. A teljesítés további feltétele az átvételi jegyzőkönyvben megjelölt hibák, hiányosságok határidőre történő kiküszöbölése, illetőleg kijavítása Ha Vállalkozó a dokumentációban kiírt anyagokat az időben való megrendelés igazolása mellett a szükséges határidőben beszerezni nem tudja, előzetes írásos megrendelői jóváhagyás után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű azonos esztétikai kivitelű más anyaggal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatt a többletköltség a Megrendelőre nem hárítható át. Vállalkozó csak új anyagokat és berendezéseket építhet be A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átad a Megrendelő részére 3 sorozat átadási dokumentációt, mely tartalmazza a megvalósult állapot műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagot: - minőségbiztosítási dokumentáció vizsgálati jegyzőkönyvekkel, beépített anyagok műbizonylataival, szükség esetén adott esetben vízminta vizsgálati jegyzőkönyv - kivitelezői nyilatkozatok - építési napló másolata A átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik, illetve a sikertelen átadás-átvétel költségei is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően Vállalkozó kötelezettsége a használatba vételi engedélyhez szükséges eljárások lefolytatása, engedélyek, nyilatkozatok beszerzése Felek a szerződés teljesítése során szükséges kapcsolattartásra a következő személyeket jelölik ki: Megrendelő részéről: Bagó Ferenc polgármester tel.:0620/ Kovács Szabolcs jegyző tel.:0620/ Pap László műszaki ellenőr tel.:0620/ Vállalkozó részéről: Puskás Imre mélyépítési igazgató (projektvezető) tel.: +36/30/ Kesztner Andor létesítmény felelős (felelős műszaki vezető) tel.: +36/30/

5 A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükben történő változásról a Felek egymást 48 órán belül írásban értesítik. 6. Szerződés ellenértéke 6.1. Felek a jelen szerződés szerinti építési munkák ellenértékét ÚMFT-NYDOP Pannonhalma városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése. NYDOP-3.1.1/A-09-2f Vállalkozási szerződés a Pannonhalma Városközpont kialakításának kivitelezési munkáira Nettó: ,- Ft. ÁFA 27 % ,- Ft. Bruttó: ,- Ft A Megrendelő részére az támogatás utófinanszírozott. A számlák kifizetése a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) a alapján történik, A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). Alvállalkozó igénybevétele esetén Megrendelő az ellenszolgáltatást az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36./A. rendelkezéseinek megfelelően és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épkiv. rendelet) 14. (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti. A fizetési határidő az Épkiv.rendelet 14. (1) bek. i) és d) pontja alapján 30 nap az alvállalkozók számlái vonatkozásában. A vállalkozói számlák kifizetése az Épkiv. rendelet 14. (1) bek. g) pontja alapján 15 napon belül történik Megrendelő a Kbt a, és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. -a alapján a nettó vállalási ár 5 %- ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére előleg-visszafizetési biztosíték ellenében. Vállalkozó a fenti előlegre akkor jogosult, ha azzal azonos mértékű, a Kbt (5) bekezdésének figyelembevételével a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot nyújt a Megrendelő javára a szerződés aláírásával egyidejűleg. Kifizetése: az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előleg elszámolása a rész-számlákban arányosan történik A teljesítés során 4 számla (előleg igénylése esetén 5 számla) nyújtható be a végszámlával együtt. 1. részszámla benyújtására a teljes beruházás 30%-os készültségi foknál van lehetőség. A részszámla maximális értéke a teljes nettó vállalási ár 25%-a lehet. 2. részszámla benyújtására a teljes beruházás 60%-os készültségi foknál van lehetőség. A részszámla maximális értéke a teljes nettó vállalási ár 25%-a lehet. 5

6 3. részszámla benyújtására a teljes beruházás 90%-os készültségi foknál van lehetőség. A részszámla maximális értéke a teljes nettó vállalási ár 25%-a lehet. 4. Végszámla: A műszaki átadás-átvételt után a használatbavételi engedély benyújtását követően. Megrendelő a benyújtott számlához a műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás csatolását kéri A munkák a fordított áfa hatálya alá tartoznak, így a évi CXXVII. tv (1) bekezdés b.) pontja alapján a Megrendelő fizeti meg az általános forgalmi adót. Erre való tekintettel a számlákon az ÁFA soron 0 és az ÁFA-t a Megrendelő fizeti meg szöveget is fel kell tüntetni A megkötésre kerülő szerződésben az ellenszolgáltatás teljesítése az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. (2) bekezdése alapján az Art. 36/A. szakaszának hatálya alá esik Többletmunka Jelen szerződés keretében többletmunka nem számolható el. A kivitelezés terv szerinti megvalósítása a Vállalkozó (mint generálkivitelező) felelőssége és kockázata Pótmunka, a tartalékkeret felhasználásának módja A tartalékkeret mértéke a nettó ellenszolgáltatás 5 % -a : ,- Ft. A nettó 5 % tartalékkeret terhére a műszaki ellenőr által elrendelt pótmunka tételes felmérési napló alapján számolható el a tételes költségvetésben szereplő egységárakon. A tartalékkeret kizárólag a szerződésben foglalt felújítási munka teljesítéséhez használható fel. Felhasználásának igazolását a Megrendelő műszaki ellenőre hagyja jóvá, elszámolása a Vállalkozó ajánlatában lévő egységárak alapján történik. Új tétel esetén az egységárra ajánlatot kell adnia a Vállalkozónak, melyet a műszaki ellenőr hagy jóvá előzetesen. A tartalékkeret kizárólag a szerződés teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének az elszámolására használható fel. 7. Fizetési feltételek 7.1. Vállalkozó a pénzügyi-műszaki ütemterv szerint nyújthat be teljesítésigazolás alapján részszámlát és végszámlát A számla benyújtása a teljesítésigazolást követően, az egyes megvalósulási ütemek teljesítése utáni első munkanapon nyújtható be Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos késedelmi kamat számlázására jogosult. 8. Vállalkozó a számlákat 4 példányban a Pannonhalma Város Önkormányzata. névre és címre állítja ki. A számláknak az alábbiakat is kell tartalmaznia: - A beruházás megnevezése - Teljesítés szakasza - Műszaki ellenőr igazolása. - A számla melléklete a teljesítésigazolás - azonosító: (NYDOP-3.1.1/A-09-2f ). 6

7 9. Vállalkozó kötelezettségei 9.1. Vállalkozó saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásáról. Az ezek be nem tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik Vállalkozó a tevékenysége során felmerülő költségeit saját maga viseli Vállalkozó feladatát és költségét képezi a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak a létesítmény területéről történő elszállítása, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációja a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint. A bontást előzetes egyeztetés alapján úgy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések újrahasznosítása biztosítva legyen. Ezeket elkülönítetten kell tárolni és jegyzőkönyvileg át kell adni Megrendelő képviselőjének A munkák befejeztével Vállalkozó köteles legalább a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő az intézmény működőképességét biztosító helyreállítást (út, park, parkoló, növényzet, stb.) elvégezni Vállalkozó a munkaterületet körülkeríti, folyamatos őrzést biztosít, az építési terület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik Az építkezés teljes időtartama alatt az ideiglenes energia biztosítása, szükség szerinti kiépítése és a fogyasztás díja Vállalkozót terheli Vállalkozó feladata a helyszíni kivitelezési munkák végzéséhez közvetlenül szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő költségek viselése Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezet és azt állandóan az építkezés helyszínén tartja. A naplót egy eredeti és egy másolati példányban kell vezetni, ebből Megrendelő egy másolati példányt kap Szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendelő utasításait az 5.5. pontban megjelölt személyek, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval Az eltakarásra kerülő munkákról Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen, megfelelő időben értesíteni. Megrendelő képviselője (Megrendelő) az értesítéstől számított 3 napon belül köteles ellenőrizni az eltakarás előtti állapotot A használatba vételi engedélyezési eljárási kérelmének összeállítása, szakhatósági hozzájárulások beszerzése Vállalkozó feladata. 7

8 9.12. Vállalkozó köteles Megrendelővel együttműködni, a támogató hatóság előírásai megfelelő ellenőrzésének, nyomon követésének, jelentés-készítéseknek érdekében Az építési felvonulási területek vagyon- és tűzvédelme, valamint a munkavédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A felvonulási energia és a közműcsatlakozások biztosítása a Vállalkozó feladata, Megrendelő az igényelt szolgáltatásokat (víz, csatorna, villany, stb.) térítés ellenében, külön megállapodás alapján biztosítja Vállalkozó köteles az ajánlatához készített organizációs és műszaki ütemtervet betartani a kivi telezés során. 10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Vállalkozó a szerződés szerinti bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén Megrendelőnek késedelmi kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A véghatáridő elmulasztása miatt a késedelmi kötbér összege: munkanaponként 500 e Ft minden késedelmes munkanap után. A kötbér maximuma a nettó vállalási ár 15 %-a. Az Alvállalkozók bejelentésének elmulasztása, illetve az alvállalkozási tilalom megsértése esetén a Megrendelő a be nem jelentett Alvállalkozói teljesítés nettó értéke 10%-ának megfelelő összegű kötbért érvényesíthet Vállalkozóval szemben minden egyes be nem jelentett Alvállalkozó után. Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Vállalkozó felróható magatartása miatt bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt szintén nettó szerződéses ár 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg A kötbér érvényesítés forrása a végszámla. Igénybe vételük esetén a végszámla a kötbérrel csökkentett mértékben kerül kiegyenlítésre. Ha a számla a kötbérre nem nyújt elegendő fedezetet, akkor azt Vállalkozó Megrendelő felszólításától számított 10 banki napon belül történő átutalással köteles megfizetni. A kötbér maximuma a nettó vállalási ár 15 %-a Amennyiben Vállalkozó a rész- illetve végteljesítéssel 30 napot meghaladó időtartamot késik, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú, indoklás nélküli nyilatkozattal elállni Az Alvállalkozók bejelentésének elmulasztása, illetve az alvállalkozási tilalom megsértése esetén a Megrendelő a be nem jelentett Alvállalkozói teljesítés nettó értéke 10%- ának megfelelő összegű kötbért érvényesíthet Vállalkozóval szemben minden egyes be nem jelentett Alvállalkozó után Vállalkozó köteles a sikeres műszaki átadás átvétellel egyidejűleg a nettó vállalási ár 5 %-ának megfelelő összegű jó teljesítési biztosítéknak a jótállási időszak végéig terjedő időszakra történő biztosítására. Formája: a Kbt (6) bekezdése a) pontja szerinti formákban teljesíthető. 8

9 10.5. Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó vállalási ár 5 %-a, a szerződéskötéssel egyidejűleg kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt (6) bekezdése a) pontja szerinti formákban. Mértéke kézpénz esetén lineárisan csökken a vállalkozói teljesítés arányában Előleg-visszafizetési biztosíték: a pont szerint. 11. Megrendelő kötelezettségei Megrendelő a Vállalkozó ajánlatában foglalt pénzügyi-műszaki ütemezésnek megfelelően biztosítja a munkaterületet. A munkaterület átadása-átvétele jegyzőkönyvileg történik Megrendelő egyeztetett időpontban - heti rendszerességgel részt vesz a Vállalkozó által kötelezően összehívandó kooperációs megbeszéléseken. A kooperációról emlékeztető készül. Megrendelő a megvalósítás során a tervezői művezetést a felelős tervezőn keresztül biztosítja. Vállalkozó a tervezői művezetést 3 nappal korábban, indoklással ellátva igényelheti. Felelős tervező: Komplex Tervező Iroda Kft, 9027 Győr, Platánfa u Vállalkozó számára a munkaterülettel kapcsolatos, illetve bármilyen felhasználói jellegű koordinációs tevékenységet a Megrendelő képviselője útján biztosítja Megrendelő a Vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja a felvonulási területeket a telekhatáron belül, valamint térítés ellenében, a tényleges fogyasztás, almérők által rögzített ellenértékének megfizetése mellett víz és energiavételezési lehetőséget is biztosít Tervező naplóbejegyzései Megrendelő képviselőjének ellenjegyzésével érvényesek. Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni Megrendelő az építési naplót legalább tíz munkanaponként, illetőleg szükség szerint ellenőrzi, ill. a műszaki ellenőrrel ellenőrizteti. A naplót az építési munka befejezését követően le kell zárni, a záró-bejegyzést a felek aláírják. A napló eredeti példányát és mellékleteit Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételtől számított tíz évig meg kell őriznie Megrendelőnek joga az egyes építőanyagok kiválasztásának lehetősége a kiviteli tervek alapján A Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyául szolgáló termékértékesítés/szolgáltatás a évi CXXVII. ÁFA törvény a alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik, építési hatósági engedély-köteles. Építési engedélyek száma KA/550-19/2010, GY/UO/NS/B/ /2012, GY/UO/NS/B/ / Jótállás Vállalkozó az építményekért, az azokba beépített anyagokért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól számítottan 84 hónap jótállást vállal, mely a rendeletek szerinti alkalmassági időt nem oldja 9

10 fel. A jótállási idő a javított rész vonatkozásában a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt dologra, dologrészre pedig újból kezdődik Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A kijavított, kicserélt berendezésekre a Vállalkozó garanciáját kiterjeszti A Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be Vállalkozó köteles Megrendelő részéről írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a bejelentést követő 2 munkanapon belül Megrendelő képviselőjének jelenlétében felülvizsgálni, Megrendelő jogos igényei alapján a javítási munkákat a felülvizsgálatot követő 2 munkanapon belül megkezdeni, és a kölcsönösen megállapodott határidőre befejezni. Az üzemszerű használatot, közlekedésbiztonságot akadályozó hibákat a Vállalkozónak azonnal el kell hárítania! Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az előző pontban meghatározott időpontig nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére a jóteljesítési biztosíték terhére - megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számított 1 év elteltével, de legkésőbb a használatba vételi engedély kézhezvételétől számított 10. hónapban utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Ezt a Megrendelő készíti elő, és arra meghívja a Vállalkozót Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése a Vállalkozó 30 napos határidőn belüli kötelezettségét képezi A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt Szeged, Gutenberg u Puskás Imre mélyépítési igazgató (projektvezető) tel.: +36/30/ Káresetek, kártérítés Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, Üzemeltető és Vállalkozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni Amennyiben Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napok kivételével) köteles észrevételt tenni. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát. Vállalkozónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke minimum Ft/év és Ft / káresemény. Jelen szerződés mellékletét képezi Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata vagy a biztosító által arról kiállított igazolás. 10

11 14. A tulajdonjog és a kárveszély A szerződésben foglalt létesítmények alkotórészeinek tulajdonjoga a szerződéses vállalkozási díj kiegyenlítésével száll át Megrendelőre. 15. Elállás Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó neki felróható okból 30 napon túli késedelembe esik, illetőleg a Vállalkozó a kifogásolhatatlan minőségű munkavégzési kötelezettségét megszegi. 16. Vis Maior A felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségét. 17. Titokvédelem A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatok folytán tudomásukra jutott cégszerű, üzleti információkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön üzleti előny szerzésére nem törekednek. A titoktartás nem vonatkozik azon harmadik személyekre, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek. A szerződő felek a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatokban mindvégig egymás üzleti és erkölcsi előnyének kölcsönös maximalizálására törekednek. 18. Egyéb feltételek A kivitelezés során csak a hatályos szabványban és rendeletben előírt minősítéssel rendelkező új anyagok használhatóak fel, amit a Vállalkozó igazol és szavatol Megrendelő személyesen vagy megbízottja útján a vonatkozó rendeletek szerint a munkavégzést bármikor megtekintheti, de legalább hetente köteles ellenőrizni. 11

12 18.3. A Vállalkozó teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó működhet közre. Ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. Ennek tényét a Vállalkozónak igazolni kell. Az új alvállalkozók foglalkoztatása csak a megrendelő előzetes jóváhagyásával történhet A felek rögzítik, hogy mindennemű jogot keletkeztető vagy joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levél, fax) kell történnie. A faxon küldött sürgős értesítéseket ajánlott levélben is meg kell ismételni. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor (kézhezvételkor) áll be Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz legközelebb állnak. Ha az erre irányuló tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a bíróságtól az érvénytelen, végrehajthatatlan részre a szerződés tartalmának megállapítását A Vállalkozó a Kbt (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének a csökkentésére alkalmasak, továbbá vállalja, hogy a szerződés teljesítésének az időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a pont szerinti felmondási okokról Megrendelőt haladéktalanul értesíti A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, amennyiben a Kbt (5) bekezdésében foglalt bármelyik feltétel bekövetkezik. Ilyen esetekben a Vállalkozó a már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult A szerződés mindennemű módosítása kizárólag írásban érvényes a Kbt a alapján. A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti A Megrendelő kizárja a nyertesek által külön projekttársaság létrehozását a szerződés megvalósítására Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. (1959. évi IV. törvény), a Kbt. (a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény), valamint a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben (az 1. (4) bekezdésében foglalt kivételekkel), továbbá a 306/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései, a 4/2011.(I.28.) Korm. rendeletben 12

13 meghatározott előírások az irányadók. Szerződő felek jogvita esetén alávetik magukat a győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az I.; II.; III.; IV., V., VI. sz. melléklet. I. számú melléklet: árazott tételes költségvetések és főösszesítő, valamint kiviteli tervdokumentáció II. számú melléklet: műszaki és pénzügyi ütemezés III. számú melléklet: szakmai terv az egyes munkafázisok kezdési és befejezési időpontját feltüntető sávos ütemterv, (organizációs terv és műszaki ütemterv) IV. számú melléklet: vállalkozó felelősségbiztosítása V. számú melléklet: jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó nyilatkozat VI. számú melléklet: teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának az igazolása, előleg esetén előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása A szerződés magyar nyelven, öt eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírása után lép hatályba. A Megrendelő három, a Vállalkozó kettő eredeti példányt kap. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. Pannonhalma, április hó 15. nap. Bagó Ferenc polgármester MEGRENDELŐ Szalados László vezérigazgató VÁLLALKOZÓ 13

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyfelől Pásztó Város Önkormányzat székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u 35. képviseli: Sisák Imre polgármester mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő másfelől

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

"Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u.

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 Cseh 92 Kft 9371 Vitnyéd, Szt. Antal u. 16 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: SZMM Aszódi Javítóintézete székhely: 2170 Aszód, Baross tér 2. nevében és képviseletében eljár: Szarka Attila igazgató és Urbán Imréné gazdasági

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére.

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 02. RÉSZ amely létrejött egyrészről Név: Óbudai Egyetem Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Telefon: 06-1-666-56-31 Adószám: 15773063-2-41 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: SALGÓ VAGYON Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. Cím: 3104 Salgótarján, Park út 12. Adószám: 11202749-2-12 Számlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt., bankszámla száma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÓDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÓDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÓDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR-szám: 735737, Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000-

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt a másrészről Felpéci Evangélikus Egyházközség 9122 Felpéc, Kossuth Lajos utca 4. mint Megrendelő Salakta Épber Építőipari, Szolgáltató

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:..

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: Tiszajenő Község Önkormányzata címe: H-5094 Tiszajenő, Vasút út 11. adószám: 15410209-2-16 bankszámlaszám: 11745004-15410209-00000000

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

Építési szerződés. 1. A szerződés tárgya és teljesítési határidő:

Építési szerződés. 1. A szerződés tárgya és teljesítési határidő: 1 Építési szerződés amely vállalkozási szerződésként létrejött egyrészről a Fényeslitkei Sportegyesület (székhely: 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1, nyilvántartási száma: 293, adószáma: 19214562-1-15, bankszámlaszám:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio")

Vállalkozási szerződés ( ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio) 'i'.,j~;"""i~ ~. Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio") Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve:

Részletesebben