ÚMFT-NYDOP Pannonhalma városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése. NYDOP-3.1.1/A-09-2f Vállalkozási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚMFT-NYDOP Pannonhalma városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése. NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0003. Vállalkozási szerződés"

Átírás

1 ÚMFT-NYDOP Pannonhalma városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése. NYDOP-3.1.1/A-09-2f Vállalkozási szerződés a Pannonhalma Városközpont kialakításának kivitelezési munkáira 2013 Pannonhalma Város Önkormányzata HU-9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10 KÉSZ Építő és Szerelő Zrt Szeged, Gutenberg u

2 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a cégnév: Pannonhalma Város Önkormányzata székhely: HU-9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. adóig. jelzőszáma: bankszámlaszáma: képviseletében eljár: Bagó Ferenc polgármester mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő másrészről a(z) Cégnév KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. székhelye: 6722 Szeged, Gutenberg u képviseli: Szalados László vezérigazgató cégjegyzékszáma: adószáma: Számlaszáma: statisztikai számjele: mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó között az alábbi feltételek mellett: 1. Preambulum: 1.1. A felek rögzítik, hogy Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben ajánlati felhívást tett közzé a ÚMFT-NYDOP Pannonhalma városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése. NYDOP-3.1.1/A-09-2f Vállalkozási szerződés a Pannonhalma Városközpont kialakításának kivitelezési munkáira projekthez. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. A közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása, ajánlati dokumentációja és Vállalkozó ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik A felek rögzítik, hogy a beruházás európai uniós támogatással valósul meg ÚMFT- NYDOP Pannonhalma városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése. NYDOP-3.1.1/A- 09-2f Vállalkozási szerződés a Pannonhalma Városközpont kialakításának kivitelezési munkáira. 2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 2.1. Megrendelő a jelen szerződéssel az 1.1. pontban meghatározott építési beruházás kivitelezését kívánja megvalósítani a hatósági engedélyhatározattal jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció és a Tervező által készített felújítási, kivitelezési tervdokumentáció alapján, A feladatok nevezetesen: ÚMFT-NYDOP Pannonhalma városközpontjának 2

3 funkcióbővítő fejlesztése. NYDOP-3.1.1/A-09-2f Pannonhalma Városközpont kialakításának kivitelezési munkái Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott építési hozzájárulási határozatban és a kiviteli tervdokumentációkban rögzített kivitelezési munkák tervszerinti, I. osztályú minőségben, határidőben rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő elvégzésére, és a szükséges hatósági engedélyek beszerzésére, ill. valamennyi szerződéses kötelezettség szerződésszerű teljesítésére Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó szerződéses árát ezen információk figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében állapította meg. Nyilatkozik továbbá, hogy ajánlati ára megadásánál figyelembe vette a több helyszínen történő munkavégzést, és a városközpont folyamatos üzemeltetésének biztosítását is Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, ill. a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás, ill. a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolásra vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak. 3. A teljesítés helye H-9090 Pannonhalma városközpont 4. Teljesítési véghatáridő (eredményesen lezárt műszaki átadás-átvétel időpontja is): október A vállalkozási szerződés hiánymentes, eredményesen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárással teljesül Szerződő felek a határidők tekintetében az alábbiak szerint állapodnak meg: A munkák kezdésének időpontja (munkaterület átadás): jelen vállalkozási szerződés aláírásától számított 15. nap, azonban ezt megelőzően a kivitelezéshez szükséges előkészítő munka megkezdhető. Részhatáridők: A szerződéshez rendelt ütemterv szerint Amennyiben a véghatáridő Vállalkozó részéről történő teljesítése Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt (késedelmes adatszolgáltatás, döntéshozás, stb.) lehetetlenné válik, Vállalkozó kezdeményezheti a határidőknek a késedelem egyértelműen bizonyítható mértékének megfelelő módosítását Vállalkozó úgy a részteljesítések, mint a szerződésben vállalt kötelezettségek egészének teljesítése vonatkozásában műszaki előteljesítésre jogosult, az előteljesítés a pénzügyi ütemezést nem módosítja A szerződés teljesítésének műszaki ütemtervét és a részteljesítések műszaki tartalmát az ajánlati dokumentáció alapján készített vállalkozói ajánlat tartalmazza, melyet a Megrendelőnek el kell fogadnia. 3

4 Az aktualizált organizációs ütemtervet Vállalkozó egyeztetett formában legkésőbb a szerződéskötést követő 8. napon adja át a Megrendelőnek, amennyiben a szerződés aláírási időpontja valamilyen indokkal megváltozik. 5. Teljesítés, átadás-átvétel 5.1. Vállalkozó a teljesítési határidő előtt legkésőbb 15 nappal írásban készre jelenti a munkát. A készre jelentési időpontban, vagy legfeljebb az azt követő15 munkanapon belül Megrendelő képviselője útján köteles az átadás-átvételi eljárást megkezdeni és az ezt követő 30 napos határidővel lezárni. Amennyiben a 30 napos határidő lejártával az átadás-átvételi eljárás meghiúsul a késedelmi kötbér az eljárás megkezdésének időpontjától datálódik. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó a létesítményt az érvényes szabályok szerint, I. osztályú minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át. Nem kifogásolhatatlan minőségben történő teljesítés esetén a Megrendelőnek joga van a kifogásolt munkarészre vonatkozóan kijavítást vagy cserét kérni, vagy értékcsökkenésben megállapodni. A teljesítés további feltétele az átvételi jegyzőkönyvben megjelölt hibák, hiányosságok határidőre történő kiküszöbölése, illetőleg kijavítása Ha Vállalkozó a dokumentációban kiírt anyagokat az időben való megrendelés igazolása mellett a szükséges határidőben beszerezni nem tudja, előzetes írásos megrendelői jóváhagyás után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű azonos esztétikai kivitelű más anyaggal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatt a többletköltség a Megrendelőre nem hárítható át. Vállalkozó csak új anyagokat és berendezéseket építhet be A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átad a Megrendelő részére 3 sorozat átadási dokumentációt, mely tartalmazza a megvalósult állapot műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagot: - minőségbiztosítási dokumentáció vizsgálati jegyzőkönyvekkel, beépített anyagok műbizonylataival, szükség esetén adott esetben vízminta vizsgálati jegyzőkönyv - kivitelezői nyilatkozatok - építési napló másolata A átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik, illetve a sikertelen átadás-átvétel költségei is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően Vállalkozó kötelezettsége a használatba vételi engedélyhez szükséges eljárások lefolytatása, engedélyek, nyilatkozatok beszerzése Felek a szerződés teljesítése során szükséges kapcsolattartásra a következő személyeket jelölik ki: Megrendelő részéről: Bagó Ferenc polgármester tel.:0620/ Kovács Szabolcs jegyző tel.:0620/ Pap László műszaki ellenőr tel.:0620/ Vállalkozó részéről: Puskás Imre mélyépítési igazgató (projektvezető) tel.: +36/30/ Kesztner Andor létesítmény felelős (felelős műszaki vezető) tel.: +36/30/

5 A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükben történő változásról a Felek egymást 48 órán belül írásban értesítik. 6. Szerződés ellenértéke 6.1. Felek a jelen szerződés szerinti építési munkák ellenértékét ÚMFT-NYDOP Pannonhalma városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése. NYDOP-3.1.1/A-09-2f Vállalkozási szerződés a Pannonhalma Városközpont kialakításának kivitelezési munkáira Nettó: ,- Ft. ÁFA 27 % ,- Ft. Bruttó: ,- Ft A Megrendelő részére az támogatás utófinanszírozott. A számlák kifizetése a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) a alapján történik, A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). Alvállalkozó igénybevétele esetén Megrendelő az ellenszolgáltatást az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36./A. rendelkezéseinek megfelelően és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épkiv. rendelet) 14. (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti. A fizetési határidő az Épkiv.rendelet 14. (1) bek. i) és d) pontja alapján 30 nap az alvállalkozók számlái vonatkozásában. A vállalkozói számlák kifizetése az Épkiv. rendelet 14. (1) bek. g) pontja alapján 15 napon belül történik Megrendelő a Kbt a, és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. -a alapján a nettó vállalási ár 5 %- ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére előleg-visszafizetési biztosíték ellenében. Vállalkozó a fenti előlegre akkor jogosult, ha azzal azonos mértékű, a Kbt (5) bekezdésének figyelembevételével a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot nyújt a Megrendelő javára a szerződés aláírásával egyidejűleg. Kifizetése: az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előleg elszámolása a rész-számlákban arányosan történik A teljesítés során 4 számla (előleg igénylése esetén 5 számla) nyújtható be a végszámlával együtt. 1. részszámla benyújtására a teljes beruházás 30%-os készültségi foknál van lehetőség. A részszámla maximális értéke a teljes nettó vállalási ár 25%-a lehet. 2. részszámla benyújtására a teljes beruházás 60%-os készültségi foknál van lehetőség. A részszámla maximális értéke a teljes nettó vállalási ár 25%-a lehet. 5

6 3. részszámla benyújtására a teljes beruházás 90%-os készültségi foknál van lehetőség. A részszámla maximális értéke a teljes nettó vállalási ár 25%-a lehet. 4. Végszámla: A műszaki átadás-átvételt után a használatbavételi engedély benyújtását követően. Megrendelő a benyújtott számlához a műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás csatolását kéri A munkák a fordított áfa hatálya alá tartoznak, így a évi CXXVII. tv (1) bekezdés b.) pontja alapján a Megrendelő fizeti meg az általános forgalmi adót. Erre való tekintettel a számlákon az ÁFA soron 0 és az ÁFA-t a Megrendelő fizeti meg szöveget is fel kell tüntetni A megkötésre kerülő szerződésben az ellenszolgáltatás teljesítése az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. (2) bekezdése alapján az Art. 36/A. szakaszának hatálya alá esik Többletmunka Jelen szerződés keretében többletmunka nem számolható el. A kivitelezés terv szerinti megvalósítása a Vállalkozó (mint generálkivitelező) felelőssége és kockázata Pótmunka, a tartalékkeret felhasználásának módja A tartalékkeret mértéke a nettó ellenszolgáltatás 5 % -a : ,- Ft. A nettó 5 % tartalékkeret terhére a műszaki ellenőr által elrendelt pótmunka tételes felmérési napló alapján számolható el a tételes költségvetésben szereplő egységárakon. A tartalékkeret kizárólag a szerződésben foglalt felújítási munka teljesítéséhez használható fel. Felhasználásának igazolását a Megrendelő műszaki ellenőre hagyja jóvá, elszámolása a Vállalkozó ajánlatában lévő egységárak alapján történik. Új tétel esetén az egységárra ajánlatot kell adnia a Vállalkozónak, melyet a műszaki ellenőr hagy jóvá előzetesen. A tartalékkeret kizárólag a szerződés teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének az elszámolására használható fel. 7. Fizetési feltételek 7.1. Vállalkozó a pénzügyi-műszaki ütemterv szerint nyújthat be teljesítésigazolás alapján részszámlát és végszámlát A számla benyújtása a teljesítésigazolást követően, az egyes megvalósulási ütemek teljesítése utáni első munkanapon nyújtható be Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos késedelmi kamat számlázására jogosult. 8. Vállalkozó a számlákat 4 példányban a Pannonhalma Város Önkormányzata. névre és címre állítja ki. A számláknak az alábbiakat is kell tartalmaznia: - A beruházás megnevezése - Teljesítés szakasza - Műszaki ellenőr igazolása. - A számla melléklete a teljesítésigazolás - azonosító: (NYDOP-3.1.1/A-09-2f ). 6

7 9. Vállalkozó kötelezettségei 9.1. Vállalkozó saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásáról. Az ezek be nem tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik Vállalkozó a tevékenysége során felmerülő költségeit saját maga viseli Vállalkozó feladatát és költségét képezi a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak a létesítmény területéről történő elszállítása, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációja a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint. A bontást előzetes egyeztetés alapján úgy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések újrahasznosítása biztosítva legyen. Ezeket elkülönítetten kell tárolni és jegyzőkönyvileg át kell adni Megrendelő képviselőjének A munkák befejeztével Vállalkozó köteles legalább a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő az intézmény működőképességét biztosító helyreállítást (út, park, parkoló, növényzet, stb.) elvégezni Vállalkozó a munkaterületet körülkeríti, folyamatos őrzést biztosít, az építési terület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik Az építkezés teljes időtartama alatt az ideiglenes energia biztosítása, szükség szerinti kiépítése és a fogyasztás díja Vállalkozót terheli Vállalkozó feladata a helyszíni kivitelezési munkák végzéséhez közvetlenül szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő költségek viselése Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezet és azt állandóan az építkezés helyszínén tartja. A naplót egy eredeti és egy másolati példányban kell vezetni, ebből Megrendelő egy másolati példányt kap Szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendelő utasításait az 5.5. pontban megjelölt személyek, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval Az eltakarásra kerülő munkákról Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen, megfelelő időben értesíteni. Megrendelő képviselője (Megrendelő) az értesítéstől számított 3 napon belül köteles ellenőrizni az eltakarás előtti állapotot A használatba vételi engedélyezési eljárási kérelmének összeállítása, szakhatósági hozzájárulások beszerzése Vállalkozó feladata. 7

8 9.12. Vállalkozó köteles Megrendelővel együttműködni, a támogató hatóság előírásai megfelelő ellenőrzésének, nyomon követésének, jelentés-készítéseknek érdekében Az építési felvonulási területek vagyon- és tűzvédelme, valamint a munkavédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A felvonulási energia és a közműcsatlakozások biztosítása a Vállalkozó feladata, Megrendelő az igényelt szolgáltatásokat (víz, csatorna, villany, stb.) térítés ellenében, külön megállapodás alapján biztosítja Vállalkozó köteles az ajánlatához készített organizációs és műszaki ütemtervet betartani a kivi telezés során. 10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Vállalkozó a szerződés szerinti bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén Megrendelőnek késedelmi kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A véghatáridő elmulasztása miatt a késedelmi kötbér összege: munkanaponként 500 e Ft minden késedelmes munkanap után. A kötbér maximuma a nettó vállalási ár 15 %-a. Az Alvállalkozók bejelentésének elmulasztása, illetve az alvállalkozási tilalom megsértése esetén a Megrendelő a be nem jelentett Alvállalkozói teljesítés nettó értéke 10%-ának megfelelő összegű kötbért érvényesíthet Vállalkozóval szemben minden egyes be nem jelentett Alvállalkozó után. Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Vállalkozó felróható magatartása miatt bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt szintén nettó szerződéses ár 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg A kötbér érvényesítés forrása a végszámla. Igénybe vételük esetén a végszámla a kötbérrel csökkentett mértékben kerül kiegyenlítésre. Ha a számla a kötbérre nem nyújt elegendő fedezetet, akkor azt Vállalkozó Megrendelő felszólításától számított 10 banki napon belül történő átutalással köteles megfizetni. A kötbér maximuma a nettó vállalási ár 15 %-a Amennyiben Vállalkozó a rész- illetve végteljesítéssel 30 napot meghaladó időtartamot késik, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú, indoklás nélküli nyilatkozattal elállni Az Alvállalkozók bejelentésének elmulasztása, illetve az alvállalkozási tilalom megsértése esetén a Megrendelő a be nem jelentett Alvállalkozói teljesítés nettó értéke 10%- ának megfelelő összegű kötbért érvényesíthet Vállalkozóval szemben minden egyes be nem jelentett Alvállalkozó után Vállalkozó köteles a sikeres műszaki átadás átvétellel egyidejűleg a nettó vállalási ár 5 %-ának megfelelő összegű jó teljesítési biztosítéknak a jótállási időszak végéig terjedő időszakra történő biztosítására. Formája: a Kbt (6) bekezdése a) pontja szerinti formákban teljesíthető. 8

9 10.5. Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó vállalási ár 5 %-a, a szerződéskötéssel egyidejűleg kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt (6) bekezdése a) pontja szerinti formákban. Mértéke kézpénz esetén lineárisan csökken a vállalkozói teljesítés arányában Előleg-visszafizetési biztosíték: a pont szerint. 11. Megrendelő kötelezettségei Megrendelő a Vállalkozó ajánlatában foglalt pénzügyi-műszaki ütemezésnek megfelelően biztosítja a munkaterületet. A munkaterület átadása-átvétele jegyzőkönyvileg történik Megrendelő egyeztetett időpontban - heti rendszerességgel részt vesz a Vállalkozó által kötelezően összehívandó kooperációs megbeszéléseken. A kooperációról emlékeztető készül. Megrendelő a megvalósítás során a tervezői művezetést a felelős tervezőn keresztül biztosítja. Vállalkozó a tervezői művezetést 3 nappal korábban, indoklással ellátva igényelheti. Felelős tervező: Komplex Tervező Iroda Kft, 9027 Győr, Platánfa u Vállalkozó számára a munkaterülettel kapcsolatos, illetve bármilyen felhasználói jellegű koordinációs tevékenységet a Megrendelő képviselője útján biztosítja Megrendelő a Vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja a felvonulási területeket a telekhatáron belül, valamint térítés ellenében, a tényleges fogyasztás, almérők által rögzített ellenértékének megfizetése mellett víz és energiavételezési lehetőséget is biztosít Tervező naplóbejegyzései Megrendelő képviselőjének ellenjegyzésével érvényesek. Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni Megrendelő az építési naplót legalább tíz munkanaponként, illetőleg szükség szerint ellenőrzi, ill. a műszaki ellenőrrel ellenőrizteti. A naplót az építési munka befejezését követően le kell zárni, a záró-bejegyzést a felek aláírják. A napló eredeti példányát és mellékleteit Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételtől számított tíz évig meg kell őriznie Megrendelőnek joga az egyes építőanyagok kiválasztásának lehetősége a kiviteli tervek alapján A Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyául szolgáló termékértékesítés/szolgáltatás a évi CXXVII. ÁFA törvény a alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik, építési hatósági engedély-köteles. Építési engedélyek száma KA/550-19/2010, GY/UO/NS/B/ /2012, GY/UO/NS/B/ / Jótállás Vállalkozó az építményekért, az azokba beépített anyagokért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól számítottan 84 hónap jótállást vállal, mely a rendeletek szerinti alkalmassági időt nem oldja 9

10 fel. A jótállási idő a javított rész vonatkozásában a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt dologra, dologrészre pedig újból kezdődik Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A kijavított, kicserélt berendezésekre a Vállalkozó garanciáját kiterjeszti A Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be Vállalkozó köteles Megrendelő részéről írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a bejelentést követő 2 munkanapon belül Megrendelő képviselőjének jelenlétében felülvizsgálni, Megrendelő jogos igényei alapján a javítási munkákat a felülvizsgálatot követő 2 munkanapon belül megkezdeni, és a kölcsönösen megállapodott határidőre befejezni. Az üzemszerű használatot, közlekedésbiztonságot akadályozó hibákat a Vállalkozónak azonnal el kell hárítania! Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az előző pontban meghatározott időpontig nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére a jóteljesítési biztosíték terhére - megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számított 1 év elteltével, de legkésőbb a használatba vételi engedély kézhezvételétől számított 10. hónapban utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Ezt a Megrendelő készíti elő, és arra meghívja a Vállalkozót Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése a Vállalkozó 30 napos határidőn belüli kötelezettségét képezi A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt Szeged, Gutenberg u Puskás Imre mélyépítési igazgató (projektvezető) tel.: +36/30/ Káresetek, kártérítés Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, Üzemeltető és Vállalkozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni Amennyiben Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napok kivételével) köteles észrevételt tenni. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát. Vállalkozónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke minimum Ft/év és Ft / káresemény. Jelen szerződés mellékletét képezi Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata vagy a biztosító által arról kiállított igazolás. 10

11 14. A tulajdonjog és a kárveszély A szerződésben foglalt létesítmények alkotórészeinek tulajdonjoga a szerződéses vállalkozási díj kiegyenlítésével száll át Megrendelőre. 15. Elállás Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó neki felróható okból 30 napon túli késedelembe esik, illetőleg a Vállalkozó a kifogásolhatatlan minőségű munkavégzési kötelezettségét megszegi. 16. Vis Maior A felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségét. 17. Titokvédelem A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatok folytán tudomásukra jutott cégszerű, üzleti információkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön üzleti előny szerzésére nem törekednek. A titoktartás nem vonatkozik azon harmadik személyekre, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek. A szerződő felek a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatokban mindvégig egymás üzleti és erkölcsi előnyének kölcsönös maximalizálására törekednek. 18. Egyéb feltételek A kivitelezés során csak a hatályos szabványban és rendeletben előírt minősítéssel rendelkező új anyagok használhatóak fel, amit a Vállalkozó igazol és szavatol Megrendelő személyesen vagy megbízottja útján a vonatkozó rendeletek szerint a munkavégzést bármikor megtekintheti, de legalább hetente köteles ellenőrizni. 11

12 18.3. A Vállalkozó teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó működhet közre. Ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. Ennek tényét a Vállalkozónak igazolni kell. Az új alvállalkozók foglalkoztatása csak a megrendelő előzetes jóváhagyásával történhet A felek rögzítik, hogy mindennemű jogot keletkeztető vagy joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levél, fax) kell történnie. A faxon küldött sürgős értesítéseket ajánlott levélben is meg kell ismételni. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor (kézhezvételkor) áll be Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz legközelebb állnak. Ha az erre irányuló tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a bíróságtól az érvénytelen, végrehajthatatlan részre a szerződés tartalmának megállapítását A Vállalkozó a Kbt (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének a csökkentésére alkalmasak, továbbá vállalja, hogy a szerződés teljesítésének az időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a pont szerinti felmondási okokról Megrendelőt haladéktalanul értesíti A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, amennyiben a Kbt (5) bekezdésében foglalt bármelyik feltétel bekövetkezik. Ilyen esetekben a Vállalkozó a már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult A szerződés mindennemű módosítása kizárólag írásban érvényes a Kbt a alapján. A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti A Megrendelő kizárja a nyertesek által külön projekttársaság létrehozását a szerződés megvalósítására Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. (1959. évi IV. törvény), a Kbt. (a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény), valamint a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben (az 1. (4) bekezdésében foglalt kivételekkel), továbbá a 306/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései, a 4/2011.(I.28.) Korm. rendeletben 12

13 meghatározott előírások az irányadók. Szerződő felek jogvita esetén alávetik magukat a győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az I.; II.; III.; IV., V., VI. sz. melléklet. I. számú melléklet: árazott tételes költségvetések és főösszesítő, valamint kiviteli tervdokumentáció II. számú melléklet: műszaki és pénzügyi ütemezés III. számú melléklet: szakmai terv az egyes munkafázisok kezdési és befejezési időpontját feltüntető sávos ütemterv, (organizációs terv és műszaki ütemterv) IV. számú melléklet: vállalkozó felelősségbiztosítása V. számú melléklet: jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó nyilatkozat VI. számú melléklet: teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának az igazolása, előleg esetén előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása A szerződés magyar nyelven, öt eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírása után lép hatályba. A Megrendelő három, a Vállalkozó kettő eredeti példányt kap. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. Pannonhalma, április hó 15. nap. Bagó Ferenc polgármester MEGRENDELŐ Szalados László vezérigazgató VÁLLALKOZÓ 13

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyfelől Pásztó Város Önkormányzat székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u 35. képviseli: Sisák Imre polgármester mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő másfelől

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Megrendelő ny. száma: MO/16/ 2011. ikt. száma: I/ 4676/2011. Szállító ny. száma: ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS T a r t a l o m 1./ A szerződés tárgya 2./ Teljesítés helye 3./ Teljesítési határidő 4./

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

"Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u.

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 Cseh 92 Kft 9371 Vitnyéd, Szt. Antal u. 16 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

ny. száma: I. 6235-3/2010. ny. száma: ikt. száma: II/5191/2010. ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: I. 6235-3/2010. ny. száma: ikt. száma: II/5191/2010. ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ Szállító ny. száma: I. 6235-3/2010. ny. száma: ikt. száma: II/5191/2010. ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítés helye 3./ Teljesítési határidõ

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint.... VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r.

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r. ísv h 9-tf I * OV- Ügyiratszám: 1-62479/212. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: ŰSZT-211-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata

Kisbajcs Község Önkormányzata KISBAJCS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE I. ÜTEM HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS UTÁNI SZERZŐDÉSKÖTÉS SZERZŐDÉS 2010. ARVIA Kft 9024. Győr, Bartók Béla u. 8/A Kisbajcs Község Önkormányzata 9062

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére.

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 02. RÉSZ amely létrejött egyrészről Név: Óbudai Egyetem Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Telefon: 06-1-666-56-31 Adószám: 15773063-2-41 Bankszámlaszám:

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Kondoros Nagyközség Tel: +36 66 589 300 * * Onkormányzata Fax: +36 66 589 302 5553 Kondoros, HŐsök tere 4-5. E-mail: polhi@kondorosiktv.hu * * * Magyarország VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Kondoros nagyközség

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: SZMM Aszódi Javítóintézete székhely: 2170 Aszód, Baross tér 2. nevében és képviseletében eljár: Szarka Attila igazgató és Urbán Imréné gazdasági

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), képviseli: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke mint megrendelő,

Részletesebben

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Az építési napló elektronizálása Az építésügyi jogszabályok tekintetében 2013. január 1-jétől igen nagy változás fog életbe lépni, ugyanis az elektronizálás

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre. 1. Szerződő felek A vállalkozási szerződés az alábbi felek között jött létre: Megrendelő:

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (Székhelye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., telefon és telefax száma: 06-29-462-101,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/37-62/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata (8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., képviseli: Marton Béla polgármester, törzsszám: 734213, adószám:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. részre amely létrejött egyrészről a Pásztó Város Önkormányzata Cím : 3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35. Adószám :15450827-2-12 Törzsszám: 450823 Számlaszáma : 11741024-15450827-00000000

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Építési kivitelezési szerződés

Építési kivitelezési szerződés Építési kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) lakhelye: születési helye, ideje: anyja mint Megrendelő, másrészről (építőipari kivitelező vállalkozó) Neocasa Construct Kft székhelye:

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft LAKI Épületszobrász Zrt.

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft LAKI Épületszobrász Zrt. ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft 9027 Győr, Kiskútliget Képviseli: Dr. Andréka György ügyvezető Adószám: 18533835-2-08 Számlaszám: 11737007-20737067

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5001 Szolnok, Kossuth L. út 2. Képviseli: Fejér Andor elnök Adószám: 15408002-2-16 Számlaszám: 11745004-15408002 Tel.: 56/505-200*

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata (8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19, törzsszám: 430201, statisztikai számjel: 15430207-8411-321-19)

Részletesebben

EURO-FONTIS Kft. székhelye: 1106 Budapest, Maglódi utca 16.

EURO-FONTIS Kft. székhelye: 1106 Budapest, Maglódi utca 16. Ikt szám: 8-4/2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelő,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Dr. Kálmán András polgármester, bankszámla szám: 10700134-26007409-51100005,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása 1. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft 9027 Győr, Kiskútliget Képviseli: Dr. Andréka György ügyvezető Adószám: 18533835-2-08 Számlaszám:

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Szerződő felek: Megrendelő: MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Telefon: 66/515-500 fax: 66/515-503 Pénzintézet megnevezése: K&H Bank Zrt. Bankszámla szám

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke, határideje Megrendelő: Halászi Község Önkormányzata Cím: 9228 Halászi, Kossuth L. u. 38. Képviseli: Majthényi Tamás polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZÕDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZÕDÉS Megrendelõ ny. száma: MO/ 18 /2009. ikt. száma: II/1285/2009. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZÕDÉS amelyet egyrészrõl Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.),

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Iktatószám: AK-05-140/2009. amely létrejött egyrészről: az Állami Számvevőszék székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: 324766 Adószám: 15324762-2-41

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.hu

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.hu DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.hu ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2015. április 30-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név Születési név Lakhely Értesítési cím Anyja neve Születési hely, idő Adóazonosító jel E-mail cím Mobil mint megrendelő (a továbbiakban: ) másrészről

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285673-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Jánoshida Község Önkormányzata Székhelye: 5143, Jánoshida, Fő út. 28. Telefonszám: 57/558-060 Telefaxszám: 57/558-061

Részletesebben