Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák!"

Átírás

1 Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Budapest Fövárosi Szervezete Munkájukhoz az alábbi jogszabály változásokra hívjuk fel a figyelmüket. AZ ISMERTETETT JOGSZABÁLYOK TÉMA SZERINTI BONTÁSBAN Számvitel, könyvvizsgálat Adó, vám Ipar Mezõgazdaság Szolgáltatás Kereskedelem Általános hatályú A jogszabály sorszáma 5. 2., 4., 6., 9., 10., , 3., 6., 7., évi XXXVI. törvény a választási eljárásról Az Országgyûlés elfogadta az új választási eljárásról szóló törvényt, amely május 3-án lép hatályba. Ennek értelmében a külföldön élõ honfitársaink is részt vehetnek a választásokon. A külhoni magyarság szavazati jogával levélszavazás útján élhet. A külhoni választópolgár szavazási iratát postai úton küldheti meg vagy a külképviseleten, illetve Magyarországon bármely egyéni választókerületi választási irodában adhatja le. Változatlan formájában fennmarad a külföldön szavazás lehetõsége a magyarországi lakcímmel rendelkezõ magyar állampolgároknak. Részükre a magyar külképviseletek biztosítanak szavazási lehetõséget. A külföldön tartózkodó magyar választópolgárok levélben is szavazhatnak. A magyarországi lakcímüktõl távol, de belföldön tartózkodó választópolgárok azon a településen szavaznak, ahol a szavazás napján tartózkodnak. Ennek módja azonban a továbbiakban nem az igazolás, hanem az új elnevezésû "átjelentkezés". A papíron kiadott igazolás helyett a helyi választási iroda vezetõje közvetlenül felveszi a szavazás napján máshol tartózkodó választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékére. Az átjelentkezés során biztosításra kerül, hogy az átjelentkezõk a lakcímük szerinti egyéni szavazólapra szavazzanak. A törvény nagy hangsúlyt fektet a fogyatékkal élõk joggyakorlásának elõsegítésére. A mozgássérültek akadálymentes szavazóhelyiséget és fülkét használhatnak. Ha az akadálymentesített szavazóhelyiséget igénylõ választópolgár lakcíme szerinti szavazóhelyiség nem akadálymentesített, õt a helyi választási iroda vezetõje ugyanazon településen és választókerületben egy másik, akadálymentesített szavazóhelyiség névjegyzékére teszi át. A látássérülteket pedig braille-írásos értesítõvel és szavazósablonnal segíti a törvény. A törvény számos átmeneti rendelkezést tartalmaz. Ezek közül a leglényegesebb, hogy a régi választási eljárásról szóló törvényt, azaz az évi C. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a) az országgyûlési képviselõk május 3-át követõ elsõ általános választását megelõzõ idõközi országgyûlési választásokon, b)a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek május 3-át követõ választásán a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásának eljárási szabályait megállapító törvény hatálybalépéséig,

2 c) az országos és helyi népszavazásról, az országos és helyi népi kezdeményezésrõl, valamint a polgári kezdeményezésrõl szóló törvény hatálybalépéséig az országos és helyi népszavazásokra, az országos és helyi népi kezdeményezésekre, valamint a polgári kezdeményezésekre, d)a nemzetiségi önkormányzatok május 3-át követõ elsõ általános választását megelõzõen a területi és országos nemzetiségi önkormányzatok idõközi választására, és a területi és országos nemzetiségi önkormányzati mandátum megüresedése esetén a mandátum betöltésére, e) az Európai Parlament tagjainak május 3-át követõ elsõ általános választását megelõzõen az európai parlamenti mandátum megüresedése esetén a mandátum betöltésére. Magyar Közlöny, április 18., 66. szám évi XXXVII. törvény az adó-és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttmûködés egyes szabályairól A törvény az Európai Unió tagállamai közötti adó-megállapítási jogsegélyre vonatkozóan, illetve számos adótörvény módosítását tartalmazza. Ezek közül a legjelentõsebbek az alábbiak: Ü Európai Unió tagállamai közötti adó-megállapítási jogsegély szabályai A törvény az Európai Unió tagállamai közötti adómegállapítási és behajtási jogsegély, valamint a kapcsolt vállalkozások kettõs adóztatásának elkerülésére szolgáló többoldalú egyezmény, valamint a kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló kétoldalú egyezményekhez kapcsolódó egyes szabályokra utal. A törvény tárgyi hatálya a tisztán adójellegû követeléseken kívül egyéb közterhekre is kiterjedhet, eszerint a magyar jogszabályok szerinti adó esetén e jogsegély szabályait az általános forgalmi adó és a jövedéki adó kivételével az Art. 4. (1) bekezdés szerinti adóra lehet alkalmazni. A törvényben rögzítésre került a jogsegély keretében történõ információcsere módja, a más tagállami közigazgatási vizsgálaton való jelenlét és az együttmûködés formája. Ü Illetékrõl szóló törvény módosítása A módosítás mentesíti mind az öröklési, mind az ajándékozási illeték alól a lakás elõtakarékossági szerzõdés alapján történõ vagyonszerzést. Illetékmentes a termõföldnek a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkezõ õstermelõ, egyéni mezõgazdasági vállalkozó vagy családi gazdálkodó általi, visszteher ellenében történõ megszerzése, feltéve, ha az így vásárolt termõföldet a birtokba adástól számítva öt évig nem idegeníti el, azon vagyoni értékû jogot nem alapít. Ü A gépjármûadóról szóló törvény módosításai Az adó alanyára vonatkozó elõírás kiegészült a tartós bérletbe adott személygépkocsikkal. Ezen módosítás gyakorlati jelentõsége, hogy a cégautó adóra vonatkozó hatályos szabályozás szerint - a kettõs adóztatás kizárása érdekében - a cégautó adóból a megfizetett gépjármûadó levonható. Az adóbetudásra azonban nincs lehetõség akkor, ha a cégautó tárgyát képezõ személygépkocsi jármûnyilvántartásba bejegyezett üzembentartója a tulajdonostól eltérõ személy, mert ekkor a cégautó adó és a gépjármû adó alanya különbözik, mivel a cégautó adó alanya a tulajdonos, a gépjármûadó alanya az üzembentartó. E probléma megoldódik azzal, hogy a módosítás következtében a cégautó adó alanyává teszi a személygépkocsi tartós bérletbe vevõjét. Ü A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosításai A módosítás értelmében béren kívüli juttatásnak minõsül a munkáltatói tag által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény elõírásai szerint célzott szolgáltatásra befizetett összegbõl az a rész, amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és a minimálbér szorzatát azzal, hogy a befizetett összegnek az értékhatárt meghaladó része egyes meghatározott juttatásnak minõsül. E béren

3 kívüli juttatásnak egy magánszemélyre jutó összegét az 500 ezer forintos keret számításánál figyelmen kívül kell hagyni. Ezen elõírást is lehet alkalmazni a Módtv. hatályba lépését megelõzõ juttatásokra, ha a munkáltató az önkéntes biztosító pénztárat teljes bizonyító erejû okiratba foglalt nyilatkozatában tájékoztatja arról, hogy adókötelezettségét a Módtv. elõírása alapján kívánja megállapítani. Ü A társasági adó törvény változásai A törvény pontosította a Tao. tv. filmalkotásokkal kapcsolatos adókedvezményre vonatkozó elõírásait.. Ez érdemi változást nem jelent, a törvény szerkezete változott meg, az adókedvezményekre jogosító filmalkotások fogalma a fogalmak közül átkerült az adókedvezmény szabályok közé. Több ponton változott a látvány-csapatsport támogatásának adókedvezményével kapcsolatos elõírás. Új elõírás, hogy az adózó a kiegészítõ sportfejlesztési támogatást az országos sportági szakszövetség, illetve a sportköztestület számára kell átutalni, és a kiegészítõ sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét is be kell jelenteni az állami adóhatóság részére. A kiegészítõ sportfejlesztési támogatás azt jelenti, hogy az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összege adózó által alkalmazott adókulcsával (500 millió forintot meg nem haladó adóalapig 10 százalék, ezen adóalap felett 19 százalék) számított értékének legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerzõdés keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségnek befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette. A támogatás megfizetése szponzori vagy támogatási szerzõdés keretében történik. Az adózó a támogatást és a kiegészítõ sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vagy a sportigazgatási szerv által a támogatási igazolásban meghatározott fizetési számlára utalja át a támogatási igazolás kézhezvételét követõen. Ezen túlmenõen a fizetés tényét a pénzügyi teljesítéstõl számított 8 napon belül köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye, tehát önmagában a bejelentési kötelezettség elmulasztása is kizáró ok az adókedvezmény igénybevételére. ÜA jövedéki törvény változásai A módosítást követõen a vendéglátó-ipari üzletekben és a kereskedelmi szálláshelyek kiszolgálást végzõ eladóterében a 2 liter alatti kiszerelésû alkoholtermékekbõl és borból választékonként öt-öt bontott palackot lehet tartani. Kisebb fajsúlyú, a kereskedelmi mennyiséget el nem érõ és elsõ ízben elkövetett jogsértés esetén a módosításnak megfelelõen nem kerülhet sor az üzlet bezárására. Ugyanakkor továbbra is üzletbezárást von maga után a benzinkutakon elkövetett, az üzemanyagok szabványosságát, valamint a kútoszlopon keresztül történõ értékesítés kötelezettségét érintõ jogsértés. Viszont 30 nyitvatartási napról 12 nyitvatartási napra csökken az elsõ jogsértés alkalmával alkalmazandó üzletbezárás idõtartama. ÜAz általános forgalmi adó törvény módosításai A törvény módosítás értelmében, ha olyan személygépkocsit értékesítenek az értékesítési láncban, amely beszerzését terhelõ áfa levonási tilalom alá esik, akkor az adómentes termékértékesítés nem csak arra az esetre alkalmazható, ha a személygépkocsi beszerzéséhez le nem vonható adó kapcsolódott, hanem arra az esetre is, ha nem kapcsolódott ugyan elõzetesen felszámított adó, de ha kapcsolódott volna, azt az adóalany nem helyezhette volna levonásba. A módosítás pontosítja a sorozat jelleggel értékesített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet fogalmát, pontosítja a beépített ingatlan adó alóli mentesség meghatározásánál, valamint az alanyi adómentesség választására jogosító felsõ értékhatárba be nem számító beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet meghatározásánál alkalmazott fogalmakat.

4 ÜA kisadózó vállalkozások tételes adójának változásai A módosítás értelmében választhatják a KATA alanyiságot azon vállalkozások is, akik biztosítási ügynöki, brókeri, illetve a biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítõ tevékenységbõl az évében bevételt szereznek. A törvény elõírja, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó korábbi társasági adóalanyok, a társasági adóalanyiságuk megszûnése hónapját követõ ötödik hónap utolsó napjáig kötelesek a társasági adó bevallásukat benyújtani. ÜA kisvállalati adó változásai A törvény pontosította kedvezményezett foglalkoztatottakra vonatkozó elõírásait, összhangba hozva a szociális hozzájárulási adó szempontjából figyelembe vehetõ kedvezményezetti körrel. Ezt követõen a két kedvezményezetti kör megegyezik. Lényeges módosítás, hogy eddig a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a naptári év elsõ napjával jött létre, ezt követõen a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történõ bejelentését követõ hónap elsõ napjával jön létre. Tehát a kisvállalati adó szerinti adózás választására egész évben lehetõség van. Az adóalap megállapítására vonatkozó szabály is változott. A beruházásra is lehet alkalmazni, hogy a kisvállalati adó alanya a kisvállalati adóalanyiság idõszaka elõtt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz (a módosítást követõen ideértve a beruházást is) Tao. tv. szerinti számított nyilvántartási értékével 10 év alatt, egyenlõ részletekben csökkentheti a pénzforgalmi szemléletû eredményét. Amennyiben az immateriális jószág, tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) 10 éven belül kivezetésre kerül a könyvekbõl, a pénzforgalmi szemléletû eredmény csökkenthetõ a számított nyilvántartási érték azon részével, amellyel a kisvállalati adó alanya a pénzforgalmi szemléletû eredményt még nem csökkentette. A Módtv. lehetõvé teszi, hogy a pénzforgalmi szemléletû eredmény csökkenthetõ legyen a kisvállalati adóalanyiságot megelõzõ adóév zárókészlet állományának értéke, illetve az adóalanyiság elsõ adóévének zárókészlet állományának értéke közötti különbözet összegével, feltéve, hogy a kisvállalati adóalanyiság elsõ adóévében a zárókészlet állományának értéke nem éri el a kisvállalati adóalanyiságot megelõzõ adóév zárókészlet állományának értékét. Magyar Közlöny, április 18., 66. szám évi XXXVIII. törvény a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló évi CXCIX. törvény módosításáról A törvény a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló évi CXCIX. törvény kis terjedelmû módosítását tartalmazza. A Kttv. módosítását elsõsorban a Magyar Kormánytisztviselõi Karra vonatkozó szabályok kiegészítése, pontosítása teszi szükségessé. Ilyen pontosítás többek között a több kamarai tagsággal rendelkezés esetén a tagság szüneteltetésének elõírása, az MKK részére teljesítendõ adattartalom bõvítése, rendelkezésre bocsájtásának szabályozása, a fõtitkár helyzetének rendezése. A rendelet április 26-án lép hatályba. Magyar Közlöny, április 18., 66. szám évi XLI. törvény a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról A törvény a szociális szövetkezetek mûködésére, szabályozására vonatkozóan több jogszabályt módosított. Ezek közül az alábbiak a legjelentõsebbek. Ü A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló törvény módosítása

5 A törvény lehetõvé teszi, hogy a szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási jogviszonnyal rendelkezzen. A törvény forintos egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetését írja elõ a szociális szövetkezetnek azzal a könnyítéssel, hogy a tagi jogviszony keletkezését követõ elsõ négy évben a hozzájárulás összegét az Állam csökkenõ mértékben átvállalja. A tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévõ tag fizetési kötelezettsége a nyugdíjbiztosítási járulékra korlátozódik és kizárólag csak arra az esetre, ha személyes közremûködésének ellentételezése pénzben történik. E módosítás június 3-án lép hatályba. Ü Az adózás rendjérõl szóló törvény módosítása A törvény a szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban lévõ tagja esetében történõ bejelentési kötelezettségét írja elõ, és meghatározza a Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti, az állam által átvállalt járulékkedvezmény elszámolásához szükséges adatok továbbításának rendjét. E módosítás június 3-án lép hatályba. Ü A szövetkezetekrõl szóló törvény módosítása A szövetkezeti törvény korábbi szabálya szerint a szövetkezeteknél foglalkoztatottak tekintetében a munka törvénykönyvérõl szóló törvény rendelkezéseit kellett alkalmazni. E törvényben megfogalmazott új tagsági jogviszonyban történõ munkavégzésre azonban nem alkalmazhatók az Mt. szabályai, így ezt a jogviszonyt kivételként kell szabályozni. A tagi munkavégzésre irányuló jogviszony esetében a törvény lehetõséget biztosít azokban az esetekben is a tagsági jogviszonyból fakadó jogosítványok gyakorlására, amikor a vagyoni hozzájárulás nem a tagfelvétellel egy idõben, hanem késõbb történik. A tagi munkavégzés esetében a jogviszony fennállásának igazolására a tagi nyilvántartás lehet alkalmas. A tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt a tagi nyilvántartás alapján kiállított igazolás tartalmazhatja, melynek kiállítására a törvény a szociális szövetkezetet kötelezi. A törvény meghatározza a tagi munkavégzés fogalmát (a közös termelésben való tagsági viszonyon alapuló közvetlen közremûködést). E jogviszony sajátosságára tekintettel rendelkezik továbbá arról, hogy a tagi munkavégzés nem tartozik más törvény hatálya alá. A tagi munkavégzés esetén lehetõséget teremt a törvény, hogy a munka ellentételezése a megtermelt javakból is történhessen. A törvény átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a törvény hatálybalépésekor bejegyzett szociális szövetkezetek tekintetében az átalakulás szabályaira. E módosítás június 3-án lép hatályba. Ü Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény módosítása A törvény értelmében lehetõség lesz arra, hogy egyszerûsített foglalkoztatás keretében, idénymunkára is tudjon munkaerõ-kölcsönzési tevékenységet folytatni a foglalkoztatási szövetkezet. E módosítás június 3-án lép hatályba. Ü A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény módosítása A törvénymódosítás három hónap idõtartamra kizárja a közfoglalkoztatásból mindazokat, akik gyermekük tankötelezettségével kapcsolatos kötelezettségeiket nem teljesítik, illetve azokat, akik. a lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó szabályokat megszegik. A törvény a tanköteles gyermek 30 órás igazolatlan mulasztása miatt a szülõ ellen indítható, szabálysértési eljárásra okot adó esetben teszi lehetõvé a kizárás alkalmazását. A szabálysértésekrõl és a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló évi II. törvény szabálysértéssé minõsíti

6 azt a szülõi magatartást, melynek eredményeként a tanköteles gyermek jogszabályban meghatározott mértékû tanórát mulaszt. A hatályos jogszabályok szerint a tanintézmény igazgatójának a 30 órát elérõ igazolatlan mulasztást kell jelentenie az általános szabálysértési hatóságnak. A módosítás szeptember 1-jén lép hatályba. Magyar Közlöny, április 18., 66. szám évi XLVI. törvény a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosításáról A törvénymódosítás lehetõvé teszi, hogy az állami felszámoló a legalább többségi állami tulajdoni részesedéssel mûködõ vállalkozások végelszámolójává, vagyonrendezõjévé válhasson, továbbá az említett körben reorganizációs és gazdasági tanácsadó szolgáltatást (tevékenységi kör szerint: üzletviteli és egyéb tanácsadási tevékenységet) is végezhessen. Ezek a kiegészítések az állami vállalkozások gazdálkodásának szakmai támogatását szolgálják. A törvény április 20-án lép hatályba. Magyar Közlöny, április 19., 67. szám 6. A Magyar Nemzeti Bank 5/2013. (IV. 23.) rendelete a jegybanki alapkamat mértékérõl A Monetáris Tanács április 23-i ülésén hozott közlemény szerint a jegybanki alapkamat mértékét 5,00 %-ról 25 bázisponttal csökkentette, és április 24-i hatállyal 4,75 % mértékben határozta meg. A rendelet április 24-én lép hatályba. Magyar Közlöny, április 23., 68. szám évi XLIX. törvény az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény módosításáról A törvény az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdését módosítja. A módosítás következtében a jegyzõ által elkészített költségvetési koncepció benyújtásának határideje változik, a polgármesternek október 31-ig kell a képviselõ testület felé e kötelezettségét teljesíteni. A módosítás április 26-án lép hatályba. Magyar Közlöny, április 25., 69. szám 8. A kormány 128/2013. (IV. 30.) rendelete az otthonteremtéssel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról A jogszabályt négy, otthonteremtéssel összefüggõ kormányrendeletet módosított: ÜA lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása A megelõlegezõ kölcsönszerzõdés lakásépítési kedvezménnyé alakítása céljából a lakásépítési kedvezményre szerzõdést kell kötni. Ennek menetét a módosítás következtében az 5/A -ba újonnan beiktatott (2a) bekezdés határozza meg. Kiegészítésre kerül továbbá a törvény 24. -a, mely meghatározza, hogy a gyermekvállalást akkor is teljesítettnek kell tekinteni, ha a gyermek a terhesség 24. hetét követõen halva születik, ha a vállalt elsõ gyermek súlyosan fogyatékos, ha a házastársak valamelyik elhunyt, vagy megváltozott munkaképességûvé vált és ezért a gyermekvállalás elmaradt.. ÜA fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása A módosítás következtében a támogatott személy fogalma módosításra került. E szerint az a támogatott személy, aki a kamattámogatás nyújtására szerzõdést köt, vagy a támogatást igénylõ házastársa vagy beje-

7 gyzett élettársa, kivéve ha a kamattámogatás igénybevételével érintett lakás igazoltan a felek egyikének különvagyonába tartozik. A módosítást követõen bõvül a központi költségvetésbõl kamattámogatást igénylõk köre is. A rendeletben meghatározott feltételekkel kamattámogatást igényelhet a magyar állampolgár, az a személy, aki külön törvény hatálya alá tartozva a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, aki bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik, aki hontalan, menekült vagy oltalmazott jogállásúnak minõsül. ÜA lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása A hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ vagy nem rendelkezõ lakás esetén lakásépítési támogatás akkor igényelhetõ, ha a költségeket igazoló számlák legkésõbb a támogatás utolsó részfolyósításáig bemutatásra kerülnek. A módosítás következtében e számla benyújtási kötelezettség az árverési jegyzõkönyv szerinti vételárral csökkenthetõ. Amennyiben a vállalt energetikai minõsítésnél, amely a rendelet szerint B vagy annál kedvezõbb minõsítésû a felépült lakás energetikai minõsítése kedvezõbb, a támogatott személy az energiatanúsítványban szereplõ energetikai minõsítési osztály szerinti lakásépítési támogatásra jogosult. A lakásépítési támogatás különbözete lakás vásárlása esetén a vételár, építés esetén az építési költségek megfizetéséhez igényelt hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. A lakásépítési támogatásra való jogosultság lakásvásárlás esetén az adásvételi szerzõdés megkötését követõ 120 napon belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadása elõtt kell kérni a hitelintézettõl. A jelenlegi módosítás a rendelet 9. -át a (2a) bekezdéssel egészíti ki, mely szerint az igénylõ a határidõ lejártát követõen nem élhet a lakásépítési támogatás igénylésének lehetõségével. ÜAz otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása A rendelet módosításával a támogatott személy fogalma változik. E szerint támogatott személy, aki a rendelet szerinti feltételeknek megfelel és a hitelintézettel az otthonteremtési kamattámogatás nyújtására szerzõdést köt, vagy a támogatást igénylõ házastársa vagy bejegyzett élettársa, kivéve, ha a kérelem benyújtását megelõzõen kötött vagyonjogi szerzõdés alapján a kamattámogatás igénybevételével érintett lakás a felek egyikének különvagyonába tartozik. Pontosításra kerül az otthonteremtési támogatás igénybevételének feltétele, mely szerint az igénylõ teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy lakásvásárlás esetén a saját erõnek 10%- ával csökkentett részét, lakáscsere esetén az értékkülönbözet saját erõbõl teljesített összegének legfeljebb a megszerezni kívánt ingatlan értéke 10%-val csökkentett részét az eladó által megjelölt fizetési számlára teljesíti. A rendelet a kihirdetést követõ harmadik napon, május 3-án lép hatályba. Magyar Közlöny, április 30., 71. szám évi LV. törvény a nemzeti köznevelésrõl szóló évi CXC. törvény módosításáról A köznevelési alapfeladatok ellátására jogosult intézmények köre bõvült. Köznevelési alapfeladatok ellátására a jövõben az oktatásért felelõs miniszter engedélyével nem köznevelési intézményfenntartóként, illetve nem köznevelési intézményként mûködõ gazdálkodó szervezet vagy költségvetési szerv is jogosult. A módosítás következtében pedagógiai-szakmai szolgáltatás országosan egységes irányítás mellett ilyen intézményekben is nyújtható. Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális és maximális átlaglétszámát mellékletben határozza meg. A maximális létszám a nevelési év, illetõleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphetõ.

8 Az iskola a nappali rendszerû oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében. Elõírás, hogy az állami fenntartási iskola 1-8. évfolyamán az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható hités erkölcstanóra a kötelezõ tanórai foglalkozások része szeptember 1-jétõl a Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez. Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban folytathatja. Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, azt a tanévet követõen, amelyben a 15. életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi felvételét a Híd II. programba. A rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Az erkölcstan óra vagy a hit-és erkölcstan óra a kötelezõ tanórai foglalkozás részeként elsõ ízben a 2014/2015. tanévre történõ beiratkozások alkalmával alkalmazandó. A Köznevelési Hídprogramok január 1-jével lépnek hatályba. Magyar Közlöny, május 9., 73. szám 10. A Kormány 134/2013. (V. 9.) rendelete a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról A rendelettel végrehajtott módosítással a képzéssel összefüggõ feladatok fogalom pontosításra került, a módosítás következtében a sportköztestület az országos sportági szakszövetséggel azonos jogokkal bír. Bõvült a támogatási jogcímek köre. Korábban tárgyi eszköz beruházásra és felújításra lehetett benyújtani a támogatási igényt május 10-tõl képzéssel összefüggõ feladatok támogatására, személyi jellegû ráfordításra, utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatására és versenyeztetéssel összefüggõ feladatok támogatására is lehet támogatási igényt benyújtani. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatott szervezet támogatási idõszakonként a támogatás számított teljes összegébõl 1%-ot a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett fizetési számlájára a támogatás megfizetésével egyidejûleg befizessen. A támogatott szervezet nem köteles a befizetendõ összeggel az ellenõrzõ szervezet felé elszámolni. A módosítás következtében a kérelem teljesítése abban az esetben sem tagadható meg, ha a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a közzétételi kötelezettségének eleget tesz és ezt a kérelem benyújtásával egyidejûleg igazolja. A támogatási idõszakra vonatkozóan eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott támogatási jogcímen belül elkülöníthetõ szakmai programelemek átcsoportosítására vonatkozó igény merül fel, a sportfejlesztési program ennek megfelelõ módosítását a támogatott szervezet kérelmezheti a jóváhagyást végzõ szervezetnél. A támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegének felhasználásáról történõ elszámolást minden évben, a támogatási idõszak lezárultját követõ 30 napon belül kell az ellenõrzõ szervezethez benyújtani. A rendelkezésre álló határidõ egyszeri alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A támogatott szervezet a finanszírozott költségekrõl, ráfordításokról számlákkal, más, hitelt érdemlõ számviteli bizonylatokkal tételesen köteles elszámolni. Ha a jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplõ egyes támogatási jogcímeken rendelkezésre álló támogatás teljes összege meghaladja a 20 millió forin-

9 tot, a támogatott szervezet az elszámolás során a 100 ezer forint alatti számlák, más számviteli bizonylatok benyújtásától eltekinthet, ha a könyvvizsgáló általi hitelesítés az összesített elszámolási táblázaton szereplõ elszámolási dokumentumon szerepel. A fel nem használt támogatást a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium ellenõrzõ szervezet által közzétett fizetési számlára kell befizetni, és azt az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani. A rendelet a kihirdetését követõ napon, május 10-én, illetve egyes paragrafusai május 19-én lép hatályba. Magyar Közlöny, május 9., 73. szám 11. A kormány 139/2013. (V. 13.) rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A módosítás következtében pontosításra kerültek a számlán való feltüntetés szabályai. A csomagolószer kötelezettje a számlán köteles feltüntetni a számla tételeire hivatkozva, amennyiben az eladót a vevõ nyilatkozata alapján termékdíj fizetés nem terheli, hogy a csomagolószer termékdíja a vevõ eseti vagy adott idõszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre. A termékdíj-kötelezettség szerzõdés alapján történõ átvállalása esetén a szerzõdés a termékdíjköteles termék megnevezését, vámtarifaszámát, KT, CsK kódjának elsõ három jegyét kell feltüntetni. Az átvállaló az átvállalt kötelezettség teljesítését a csomagolást elõállító belföldi vevõ átvállalása esetén a csomagolószer csomagolás részeként történõ forgalomba hozatalát igazoló bizonylatokkal vagy csomagolóanyagból anyagában, méretében, megjelenésében továbbfeldolgozott csomagolóanyag, csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag elõállítása esetén anyagmérleggel, a termék elõállításához felhasznált anyagok mennyiségével igazolja. A rendelet június 1-jén lép hatályba. Magyar Közlöny, május 13., 75. szám A Nemzeti Adó-és Vámhivatal közleménye a május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin Gázolaj Keverék LPG autógáz 438 Ft/l 438 Ft/l 469 Ft/l 272 Ft/l (A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a Hivatalos Értesítõ évi 17. ( ) számában megjelent közleménye alapján. Ha a magánszemély az üzemanyagot a közleményben szereplõ árak szerint számolja el, akkor nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie.) MKVK Budapest Fõvárosi Szervezete 1088 Budapest, Szentkirályi u. 13. I.em.3/a. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.:22. Tel. : , ; Fax:

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998.

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

KÖNYVELÉS, ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS

KÖNYVELÉS, ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS KÖNYVELÉS, ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfa-törvény 2013. január 1-én hatályba lépett rendelkezése szerint az adóalanyoknak biztosítaniuk kell a "számla eredetének hitelességét".

Részletesebben

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás. Elérhetőségünk: 1055 Budapest, Szent István krt. 23. I. em. 4.

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás. Elérhetőségünk: 1055 Budapest, Szent István krt. 23. I. em. 4. Módosuló reklámadó A parlament által elfogadott módosítás jelentősen érinti a korábbi szabályozást, így bővíti az adó fizetésére kötelezett adóalanyok körét is. A módosítás főbb pontjai így az alábbiak:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák!

Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Budapest Fövárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. AZ ISMERTETETT JOGSZABÁLYOK TÉMA SZERINTI BONTÁSBAN Számvitel, könyvvizsgálat

Részletesebben

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23.

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. Adóalany lehet: az egyéni vállalkozó, Az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jh01-0075/2013 Füredi Kézilabdasport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-0075/2013 Balatonfüred Ügyintéző: Szemes Nikolett Horváth Mihály utca 08/2. hrsz. E-mail: szemesn@keziszovetseg.hu 8230

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Változik a lakásszerzés illetéke

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról 1 Tájékoztató a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 3. sz. melléklet CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS ÉS HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS ESETÉN IGÉNYLŐK

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A Fészekrakó program Fészekrakó program keretében állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtható hitelek (a 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet, illetve ennek módosítására kiadott 32/2005. (II.15.) Korm.

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról ÚJ

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkeztető szám: Átvette: Érkezett:

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 11., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 11., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 118. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 11., kedd Tartalomjegyzék 253/2012. (IX. 11.) Korm. 254/2012. (IX. 11.) Korm. 5/2012. (IX. 11.) PSZÁF 6/2012. (IX. 11.) PSZÁF 7/2012.

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I.

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I. Egyszerűsített vállalkozói adó Bevezetés indokai Túlzott adminisztráció a mikro - és a kis cégeknél Egyszerűsített adóellenőrzés számának növelése EU irányelvek egyszerű, versenysemleges mikro -és kisvállalati

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (l) bekezdésében

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORT

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORT ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORT H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: ado@etyek.hu B e v a l l á s a hatályos t e l e k a d ó r ó

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Hatályos: 2011.06.10.-től

Hatályos: 2011.06.10.-től 2011. évi LVII. törvény az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról1 Hatályos: 2011.06.10.-től

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE a helyi építményadóról Az önkormányzatoknak a települési sajátosságokra tekintettel, eltérő mértékű források szükségesek

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat KIVA Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló MKVK Könyvelői Tagozat 2016.03.23 2016.03.23 MKVK Könyvelői Tagozat 1 KIVA ki választhatja Egyéni cég BT, Kkt, Kft, Zrt,

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket:

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket: Hírlevél 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. Tartalom Adómentes munkáltatói lakáscélú ú hitel 2014. április 4-án hatályba lépett a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben