VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE"

Átírás

1 VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vasvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 12/2005.(X.28.) számú önkormányzati RENDELETÉVEL jóváhagyva M-TEAMPANNON KFT október

2 V A S V Á R VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Megbízó: Megbízó képviselõi: Generál tervezõ: Vasvár Város Önkormányzata 9800 Vasvár, Alkotmány utca 1. Tel: , Fax: Németh Zsolt Vasvár Város Polgármestere Varga Zoltán Vasvár Város Mûszaki O. Vezetõje M-TEAMPANNON KFT. Építész és Mérnöki Iroda 1053 Bp. Veres Pálné utca 7. IV. em. Tel: , , Fax: VEZETÕ TELEPÜLÉSRENDEZÕ TERVEZÕ: Koszorú Lajos TT /01. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, ÉRTÉKVÉDELEM: Koszorú Lajos M-Teampannon Kft. Szabó Julianna Tóth Helga Lázár Tibor BME, Urbanisztikai Tanszék M-Teampannon Kft. Környezetterv Kft. KÜLTERÜLETSZABÁLYOZÁS TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM: Lázár Tibor Környezetterv Kft. TT /02 KÖZLEKEDÉS Kajtárné Varga Ida Szerkezetek Kft. K1d-1/ VÍZI KÖZMÛVEK: Sadecky Alajos szakértõ V3a-1/ ENERGIA KÖZMÛVEK, HÍRKÖZLÉS: Udvary János Udvary és Tsai Bt. MUNKATÁRS: Pávai Nándor SZIE, KGI gyakornok Bakos Tamás M-Teampannon Kft. Budapest, október hó

3 TARTALOMJEGYZÉK...3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A szabályzat hatálya és alkalmazása Szabályozási elemek Telekalakítás Építmény-elhelyezésre vonatkozó elõírások II. FEJEZET A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA, AZ ÉPÍTETT ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ HELYI RENDELKEZÉSEK...5 Általános építészeti elõírások Reklám, hirdetõtábla Zöldfelületek kialakítása Közterületek, közterek kialakítása A történelmi településszerkezet és településkép valamint az építészeti örökség helyi védelme Régészeti terület, mûemléki környezet Táji és természeti értékek védelme Környezetvédelem III. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁS...11 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK LAKÓTERÜLETEK Falusias lakóterület Kertvárosias lakóterület VEGYES TERÜLET...14 Településközpont vegyes terület GAZDASÁGI TERÜLET...18 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Jelentõs mértékû zavaró hatású ipari terület Mezõgazdasági üzemi gazdasági terület (Gm) KÜLÖNLEGES TERÜLETEK Sportolási célú területek (Ksp) Rekreációs terület (Kre) Tájgazdálkodási központ (Ktk) Temetõ területe (Kt) Inert hulladéklerakó területe (Kih) Szennyvíztisztítótelep (Kszv) Szennyvíziszap lerakó területe (Kszvi) Transzformátortelep (Ktr) Gázfogadó állomás területe (Kg) Hírközlési torony területe (Khk)

4 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Zöldterület (Z) Erdõterület (E) Mezõgazdasági terület Általános mezõgazdasági terület (Má) Kertes mezõgazdasági terület (Mk) Korlátozott használatú mezõgazdasági terület (Mko) Vízgazdálkodási terület Közlekedési és közmûterületek A közmûvekre és a közmûvesítésre vonatkozó általános elõírások Vízellátás tûzvédelem Szennyvízelvezetés Csapadékvíz elvezetés Árvízvédelem Villamosenergia-hálózatok Elektronikus hírközlés Gázvezeték hálózatok Sajátos jogintézmények IV. FEJEZET...38 Záró rendelkezések MELLÉKLETEK sz. Kiszolgáló és lakóút céljára történõ lejegyzéssel érintett telkek sz. Önkormányzat számára biztosított elõvételi joggal érintett telkek sz. Városképileg kiemelt jelentõségû közterületek sz. Vasvár mûemléki védelemre javasolt épületei és mûtárgyai sz. Helyi védelemre javasolt épületek, épületrészek sz. Fogalommeghatározások sz. RAL skála szerint alkalmazható színek...43 FÜGGELÉKEK sz. Vasvár országosan védett mûemlékei sz. Mûemléki környezet által érintet ingatlanok sz. Régészeti lelõhelyek listája sz. Helyi védelemre javasolt természetvédelmi terület, fasorok, fák...46 SZABÁLYOZÁSI TERVEK Külterületszabályozási Terv SZT-1, M=1: SZT-2, SZT-3, SZT-4 Szabályozási Terv JELMAGYARÁZATA Központi Belterület Szabályozási Terv átnézeti tervlap SZT-2, M=1:4000 Központi Belterület Szabályozási Terv szelvények SZT-2, M=1:2000 Kismákfa Szabályozási Terv átnézeti tervlap SZT-3, M=1:4000 Kismákfa Szabályozási Terv SZT-3, 1-3 szelvények SZT-3, M=1:2000 Nagymákfa Szabályozási Terv átnézeti tervlap SZT-4, M=1:4000 Nagymákfa Szabályozási Terv SZT-4, 1-4 szelvények SZT-4, M=1:2000 2

5 Vasvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 12/2005.(X.28.) számú önkormányzati RENDELETE Vasvár Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Vasvár Város Önkormányzat Képviselõtestülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdés szerinti feladatkörben, az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény 6. (3), 7.. (3), és 12.. (2)b. bekezdések szerinti hatáskörben a következõ rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása 1. (1) A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és a Szabályozási Terv (továbbiakban SZT) jóváhagyásáról szóló rendelet hatálya Vasvár Város teljes közigazgatási területére kiterjed. (2) Vasvár Város közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, építménytépítményrészt építeni, alakítani, bõvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerûsíteni, lebontani, elmozdítani, rendeltetést megváltoztatni és ezekre engedélyt adni csak a Szabályozási Tervekben és jelen szabályozási elõírások rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelõen szabad. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben az országos érvényû jogszabályok és egyéb követelmények elõírásait kell alkalmazni. (3) A Helyi Építési Szabályzat csak a mellékelt M=1: méretarányú SZT-1 külterületi továbbá az M=1:2000 méretarányú SZT-2, SZT-3 (Kismákfa), SZT-4 (Nagymákfa) belterületi Szabályozási Tervekkel illetve az 1-7.sz. mellékletekkel együtt érvényes. Szabályozási elemek 2. (1) Csak a 212/2005.(X.27.).sz. Ök. határozattal jóváhagyott szerkezeti terv és jelen rendelet együttes módosításával módosítható szabályozási elemek: a) a belterület tervezett határa b) az övezet és az építési övezet határa, ha az egyben területfelhasználási egység határát jelöli. (2) Az (1) bekezdésben nem említett szabályozási elemek, a magasabb rendû jogszabályok által meghatározott és az irányadó szabályozási elemek kivételével, jelen rendelet módosításával változtathatók. (3) A magasabb rendû jogszabályok által megfogalmazott szabályozási elemeket és a jogszabályi hivatkozásokat a HÉSZ és a szabályozási tervek tájékoztató elemként tûntetik fel. (4) A szabályozási terveken feltûntetett irányadó szabályozási elemek a magasabb rendû jogszabályok és jelen rendelet elõírásainak betartása mellett rendeletmódosítás nélkül módosíthatók, a további mûszaki tervezési és engedélyezési eljárások során pontosítandók. 3

6 Telekalakítás 3. (1) Telekalakítás engedélyezésekor a kialakítandó új építési telkek minimális telekszélessége (6. sz. melléklet: fogalommagyarázat): a) oldalhatáron álló beépítés esetén: 16 m b) szabadon álló beépítés esetén: 20 m c) zártsorú és hézagosan zártsorú beépítés esetén: 10 m (2) Vasvár közigazgatási területén nyeles telek nem alakítható ki. (3) A beépítésre szánt területek építési övezeteiben az elõírt telekméretnél kisebb telkek csak több telek ellátását biztosító közmûlétesítmények elhelyezése (pl: szennyvízátemelõ, transzformátorház, vízgépház stb.) illetve távlati közterületfejlesztés (közút kialakítása, szélesítése) érdekében alakíthatók ki. Építmény-elhelyezésre vonatkozó elõírások 4. (1) Beépítésre szánt területen zártsorú beépítés esetén 6 méternél, egyéb beépítés esetén 10 m-nél nem kisebb minimális telekszélességû meglévõ telken helyezhetõ el épület. (2) Ha beépítésre szánt területeken a minimális teleknagyság paramétere mellett (K) jelölés szerepel, akkor az övezetben elõírt minimális telekméretnél kisebb meglévõ telek is beépíthetõ az egyéb övezeti paraméterek és az (1) bekezdés betartása mellett. (3) A fõ rendeltetést kiszolgáló építményre használatbavételi engedély csak a fõ rendeltetés szerinti épület használatbavételi engedélyével együtt adható ki. (4) Az övezeti elõírásokban meghatározottak szerinti fõ rendeltetés szerinti épületet, amennyiben egy telken belül több épület létesül, akkor közülük legalább egyet az övezetben elõírt utca felõli építési vonalon kell elhelyezni. (5) Elõírt építési vonalon az elhelyezett épület esetében az elhelyezendõ épület utcai homlokzatának legalább 70 %-a az építési vonalra illeszkedjék. (6) A hátsó telekhatártól a építménymagasságnál, de legalább 6 méternél kisebb távolságra elhelyezett építmények hátsó telekhatárra nézõ homlokzatát tûzfalasan kell kialakítani és a tetõrõl lefolyó vizet saját telekre kell levezetni. (7) A 6,0 m-nél kisebb elõkertben csak közmûbecsatlakozás építménye és a kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály tároló helyezhetõ el, amelynek magassága az utcai kerítésnél nem magasabb, de legfeljebb 1,80 m. (8) Két utcával határos telek beépítése esetén a meghatározott építési vonalra kell a fõ rendeltetés szerinti épületet illeszteni. (9) Amennyiben az övezeti elõírások szerinti zártsorú illetve oldalhatáron álló beépítést a szomszédos telkek beépítése nem teszi lehetõvé, az új épületet az OTÉK által elõírt minimális telepítési távolság betartásával kell elhelyezni. Az így kialakult oldalkertet tömör kerítéssel (lásd 8. melléklet: fogalommagyarázat) kell a közterülettõl elhatárolni. (10) A szabályozási tervlapokon lehatárolt, árvíz által veszélyeztetett területeken történõ építés csak a vízügyi szakhatóság véleménye szerinti elõírások betartásával engedélyezhetõ (lásd a 46/1999. (III.18.) Korm. rendelet elõírásait). 4

7 II. FEJEZET A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA, AZ ÉPÍTETT ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ HELYI RENDELKEZÉSEK Általános építészeti elõírások 5. (1) A beépítésre szánt terület lakó- és vegyes területein a lakótelkek közterületre nézõ frontján a kerítés vagy épület részeként telkenként egy darab, maximum 3,5 m széles gépkocsibejáró létesíthetõ. (2) Az építési övezeteknél meghatározott építménymagasság egyházi és kegyeleti épületeknél (templom, kápolna) az építménymagasság a torony magasságának figyelmen kívül hagyásával határozandó meg. (3) Vasvár területén csak utcavonalon álló beépítés esetén építhetõ a beépítéshez csatlakozó, annak anyagával és színezésével harmonizáló tömör kerítés, amelynek magassága legfeljebb, 1,80 m lehet. (4) Mûemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen, valamint a városképi szempontból kiemelt jelentõségû közterületek mentén a közterületre nézõ homlokzaton, továbbá az oldalhomlokzatokon a közterülettel határos telekhatártól számított 6 méteren belül parabolaantenna, klímaberendezés vagy egyéb gépészeti berendezés nem helyezhetõ el. (5) Az épületek közterület felõli homlokzatainak részleges színezése nem, kivéve, ha az a teljes homlokzathosszon az épület vízszintes tagolásához igazodik, vagy 4 vagy több szintes épület bejáratait, üzletportáljait érinti. Reklám, hirdetõtábla 6. (1) Vasvár területén 3 m 2 -nél nagyobb reklámtábla, hirdetõtábla ideiglenes jelleggel kizárólag veszélyhelyzetre tekintettel, rendezvény hirdetése, vagy építkezéssel kapcsolatos tájékoztatás érdekében helyezhetõ el és a rendezvény illetve építkezés végeztével, a veszélyhelyzet elmúlását követõen 24 órán belül eltávolítandó. (2) Egy darab 3 m 2 -nél nagyobb reklámtábla, hirdetõtábla helyezhetõ el kizárólag gazdasági és különleges területen, a telephely rendeltetésének megfelelõen. (3) Új épület elhelyezésénél, meglévõ épület átalakításánál, funkcióváltásánál, homlokzati felújításánál az intézmények, kereskedelmi létesítmények cégéreinek, hirdetõtábláinak helyét, méretét és elhelyezését a homlokzattal együtt kell kialakítani és engedélyeztetni. Utólagosan cégér vagy hirdetõtábla a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve, jogszabályban elõírtak szerinti építési engedély alapján helyezhetõ csak el. (4) Fényt adó reklámfelület, -építmény csak olyan módon helyezhetõ el, hogy annak fénye más ingatlanok helyiségeiben zavaró hatást ne keltsen. (5) Megmaradó utcai tûzfalon az épület rendeltetésétõl független, 1 m 2 -nél nagyobb valamint az eredeti falburkolat anyagát, textúráját vagy színét módosító reklámok, hirdetések nem helyezhetõk el. (6) A mûemlékek mûemléki környezetében és a helyi értékvédelmi területen közterületrõl látható módon a 0,2 m 2 felületet meghaladó cégér, hirdetés, vagy egyéb reklámfelület, valamint 0,5 méter hosszúságot bármely méretében meghaladó hirdetési építmény elhelyezése csak építési engedély alapján lehetséges. (7) A mûemlékek mûemléki környezetében és a helyi értékvédelmi területen 0,2 m2 felületet, vagy 0,5 méter hosszúságot meghaladó hirdetés önkormányzati hozzájárulással az önkormányzat által erre a célra kihelyezett építményen (hirdetõtábla, hirdetõoszlop) helyezhetõ el. 5

8 Zöldfelületek kialakítása 7. (1) Azon területfelhasználási egységek építési övezeteiben, ahol a szabályzat a telken belüli kötelezõen kialakítandó zöldfelület arányát elõírja, a zöldfelületet a használatbavételi engedély megadásáig, de legfeljebb azt követõen 6 hónapon belül kell eltelepíteni. A telepítés pontos határidejét az építéshatóság határozza meg. (2) A telekre elõírt zöldfelületnek háromszintûnek kell lennie. Háromszintûnek akkor minõsül a zöldfelület, ha a beültetési kötelezettségû, illetve a fásításra kijelölt telekrészen kívüli zöldfelület minden 150 m2-ére a) legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztõ lombosfa és továbbá b) legalább 40 db cserje, és c) a nem burkolt teljes telek területen gyep vagy bármilyen talajtakaró növényzet telepítése megtörtént. (3) Lakóterületen a gyep vagy talajtakaró növényzetet konyhakerti haszon-növények termesztése is pótolhatja. (4) A beültetési kötelezettségû vagy kötelezõ fásításra kijelölt telkeken új épületekre használatbavételi engedély akkor adható ki, ha a beültetési kötelezettség szerinti zöldfelület kialakítása, illetve a fasor telepítése megtörtént. (5) A beültetési kötelezettség 10 m szélességig két sor 6 6 m-es kötésben telepített elõnevelt fákból álló fasort és egy cserjesort jelent, minden további 10 m szélesség esetén további egy fasort és cserjesort kell ültetni. A beültetési kötelezettség szerinti növénytelepítést kertépítészeti terv alapján kell megvalósítani. (6) A telken belüli kötelezõ fásítási kötelezettségen legfeljebb 6 m tõtávolságban telepített elõnevelt fákból álló fasortelepítést és alatta cserjesor telepítését kell érteni. (7) A beültetési kötelezettségû területet és a kötelezõ fásításra igénybe vett területet a kötelezõ zöldfelületi arányba be lehet számítani. (8) Közlekedési célú közterületen levõ zöldfelületen a biológiailag aktív felület csak gyalogjárda, kerékpárút és köztárgyak kialakítása céljából burkolható le. (9) Közterületen fásítás elsõsorban honos fafajokkal történhet. (10) Meglevõ fasorok hiányainak pótlása a) ha településesztétikai okok, a balesetelhárítás, a fák egészségi állapota a fasor teljes cseréjét szükségessé teszik, akkor a tervezett fasor szerinti fafajokkal; b) egyéb esetben a fasort meghatározó fafajokkal történhet. (11) Új közutak, utcák kialakításánál a) m szabályozási szélesség esetén legalább egyoldali fasor, b) legalább 16 m szabályozási szélességtõl kétoldali fasor telepítéséhez kell területet biztosítani. (12) Fasorok telepítése utcánként azonos fafajokkal egységesen történhet. (13) Fasor telepítésénél nem engedélyezhetõ a gyorsan öregedõ, törékeny, allergiakeltõ pollenû vagy termésû fák telepítése. (14) Nagy forgalmú utcákban csak a levegõszennyezést tûrõ fafajok ültethetõk. (15) Gyümölcsfák utcai fasorként csak a kis forgalmú lakóutcákban ültethetõk. Nem alkalmazhatók azonban a tûzelhalás fertõzésére fogékony gyümölcsfa fajok, fajták. (16) Légvezeték alatt csak olyan kisnövésû fák ültethetõk, amelyek rendszeres csonkolása nem szükséges. (17) Telken belül fák és cserjék a telek határától legalább a következõ távolságok betartásával ültethetõk: a) 3,0 m-nél magasabbra nem növõ cserjék legalább 1,0 m-re; b) 3,0 m-nél magasabbra növõ cserjék és fák legalább 3,0 m-re. (18) Ha fák kivágása nem a fák elhalása vagy egészségi állapota, a balesetveszély elhárítása, a közegészségügyi szempontok figyelembe vétele miatt történik, akkor a kivágott fák pótlásáról gondoskodni kell. 6

9 (19) A (18) bekezdés szerint kivágott fák kivéve gyümölcsfák - pótlására a kivágott fák 1 m magasságban mért törzskerülete 1,5 szeresének megfelelõ összes törzskerületû elõnevelt fákat kell telepíteni. (20) A telepítendõ fák mennyiségét, a telepítendõ fák megnevezését, helyét és határidejét az építésügyi hatóság határozza meg. (21) A telepítést annak kell elvégeznie, akinek az érdekében a fák kivágása megtörtént, vagy a polgármesteri hivatal telepítteti az érdekelt költségére. Közterületek, közterek kialakítása 8. (1) Közterületen, illetve közhasználat céljára átadott területen, köztéren (továbbiakban: közterület) elhelyezett építmények és köztárgyak nem akadályozhatják a jármû és gyalogos közlekedést. (2) Közterületen építmény, berendezés, köztárgy csak abban az esetben helyezhetõ el, ha közlekedésre és a közterületre vonatkozó más jogszabályok elõírásai teljesülnek. (3) Vasvár településközponti vegyes területeinek, lakóterületeinek közterületein új pavilon nem helyezhetõ el, a meglévõk nem bõvíthetõk. (4) A 74-es út elkerülõ szakaszának megépülését követõen helyi jelentõségû közúttá váló közterületeket városi gyûjtõútként kell kialakítani az érintett közterületekre készülõ egységes közterület-alakítási és kertépítészeti terv alapján. (5) A kertépítészeti tervben az elrendezés, a magassági méretek, a keresztmetszetek, a berendezések, utcabútorzat, burkolatok, városképi megjelenés, a közlekedési hálózat alakítása, a közmûhálózat kialakítása, a köz- és díszvilágítás, a mûtárgynak nem minõsülõ építmények létesítése, a parkolási megoldás és a terület kertészeti kialakításának megoldása összehangoltan kell szerepeljen. (6) A közterület-alakítási és kertépítészeti terv méretaránya legalább M=1:500, egyes részmegoldások esetében M=1:200, M=1:100. (7) A településközponti vegyes területen elhelyezkedõ és azt határoló közterületek, a városképi szempontból kiemelt jelentõségû közterületek továbbá a helyi értékvédelmi területen elhelyezkedõ közterületek csak egységes közterület-alakítási és kertépítészeti terv alapján alakíthatók illetve újíthatók fel. (8) A településközponti vegyes területen transzformátorállomás csak épületben helyezhetõ el. Az elõírás meglévõ transzformátorállomás cseréjére is vonatkozik. A történelmi településszerkezet és településkép valamint az építészeti örökség helyi védelme 9. (1) Az SZT-2 tervlapon he he he jellel körülhatárolt terület a helyi értékvédelemre javasolt terület, amelynek fejlesztése során a helyi értékvédelmi rendelet vonatkozó elõírásait kell alkalmazni. (2) A 3. sz. mellékletben felsorolt városképileg kiemelt jelentõségû közterületekre jelen rendelet 7., 8. és 9. vonatkozó elõírásait kell alkalmazni. A helyi értékvédelemre javasolt területekre és a városképileg kiemelt jelentõségû közterületekkel határos telkekre vonatkozó sajátos elõírásokat az övezeti elõírások tartalmazzák. (3) Helyi értékvédelmi területen bármely felszínrõl végzett földmunkával járó építkezés, beruházás, állandó növényi kultúra ültetése csak a helyi építési hatóság engedélyével végezhetõ. (4) A régészeti emlékek területén (3. sz. függelék) bármely felszínrõl végzett földmunkával járó építkezés, beruházás, a földfelszín átalakítása régészeti feltárás kivételével -, valamint állandó növényi kultúra ültetése tilos. 7

10 (5) Az SZT-2-n jelölt és az 5. sz. mellékletben jegyzett épületek, köztárgyak, építmények helyi védelemre javasolt mûvi értékek, amelyekre a helyi értékvédelmi rendelet vonatkozó elõírásait kell alkalmazni. (6) A helyi értékvédelmi területen álló épület és kerítése bontására és átépítésére, nyílászárók cseréjére, tetõszerkezet átalakítására, tetõfelépítmény kialakítására csak a homlokzatok, a kerítés valamint az épület és a kerítés városképi megjelenését dokumentáló fotósorozat, továbbá az épület/kerítés 1:100 méretarányú építészeti dokumentálása után adható ki engedély. (7) Helyi védelemre javasolt épületre vagy épületrészre (lásd 5. sz. melléklet) bontási engedély csak az épület életet veszélyeztetõ állapota esetén, a védelem megszüntetése után adható ki. A bontási engedély-kérelem részeként el kell készíteni az épület és a kerítés megjelenését dokumentáló fotósorozatot, továbbá az épület/kerítés 1:100 méretarányú teljes építészeti dokumentációját. (8) Helyi értékvédelem alatt álló ingatlanra a települési önkormányzat elõvásárlási jogát kell bejegyeztetni. Régészeti terület, mûemléki környezet 10. (1) A mûemlékek listáját az 1. számú, a mûemléki környezet által érintett ingatlanok felsorolását a 2. számú, a régészeti lelõhelyek listáját a 3. számú függelék tartalmazza. (2) A mûemléki védelemre javasolt épületek és mûtárgyak a mûemléki védelem alá helyezési határozat érvénybe lépéséig helyi védelem alatt állnak. (3) A régészeti örökség védelme érdekében az érintett területen bármilyen felszínrõl végzett, földmunkával járó építkezés, beruházás esetén a vonatkozó elõírások szerint kell eljárni, szükség esetén az illetékes hatóság régészeti szakfelügyeletét kell biztosítani. Táji és természeti értékek védelme 11. (1) Szélkerék, szélerõmû, szélerõmû park, távközlési magasépítmény, adótorony, önálló antenna építmény, önálló reklámépítmény a) országos és helyi jelentõségû természetvédelmi területeken; b) védett lápok területén, c) természeti területeken; d) közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területeken (Natura 2000 területek); e) az a) d) pontok védõövezeteként és zöldfolyosóként szabályozott korlátozott használatú mezõgazdasági területeken; f) kertes mezõgazdasági területeken; g) erdõterületeken nem létesíthetõ. (2) Vasvár közigazgatási területén szélkerék, szélerõmû, szélerõmûpark nem létesíthetõ. (3) Külterületen levõ fasorok, mezsgyék, védõerdõsávok megõrzésérõl gondoskodni kell, területükön fák kivágása, csonkolása akkor engedélyezhetõ, ha a) a fa egészségi állapota, b) a balesetelhárítás, vagy c) közegészségügyi szempontok d) vagy nyomvonal jellegû építmények kialakítása elengedhetetlenül szükségessé teszik. (4) Mezõgazdasági és erdõterületen a hagyományos történelmi tájkarakter védelme érdekében elsõsorban a helyi építési hagyományoknak megfelelõ tájbaillõ épületek építhetõk. 8

11 (5) A szõlõhegyi tájkarakter védelme érdekében a kertes mezõgazdasági területek egységes építészeti karakterét, a történeti szerkezetét meg kell õrizni. (6) Külterületi fásítás, erdõsítés esetén törekedni kell honos fafajok telepítésére, és honos erdõállományok kialakítására. (7) A Rába és a Csörnöc árterén az árvédelmi, az ökológiai és természetvédelmi, továbbá a tájképvédelmi érdekekkel összhangban gondoskodni kell a természetszerû erdõállományok megõrzésérõl, a tájidegen erdõállományoknak honos erdõtársulásokra való fokozatos cseréjérõl. (8) A holtágak, morotvák, tavak természetes állapotát, ökológiai egyensúlyát, a partjukat kísérõ természetes növényállományokat meg kell õrizni. Környezetvédelem 12. (1) A város igazgatási területén kizárólag olyan létesítmények, építhetõk, üzemeltethetõk, illetve olyan tevékenységek folytathatók, amelyek légszennyezõanyag-kibocsátása a környezetvédelmi hatóság által megállapított kibocsátási határértékeket nem haladja meg. 21/2001. (II.14) Korm rend; 14/2001. (V.9.) KÖM-EüM-FVM rendelet (2) A levegõ védelme szempontjából védelmi övezetet igénylõ létesítmények (légszennyezõ források) csak úgy alakíthatók ki, hogy a szomszédos telkek, övezetek, építési övezetek beépítési lehetõségét, területfelhasználását nem korlátozzák. 21/2001. (II.14) Korm rend (3) A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó, vagy rezgést okozó létesítmény csak akkor mûködtethetõ, vagy építhetõ, illetve ilyen tevékenység csak akkor folytatható, ha az általa okozott zaj vagy rezgés a környezetében zajterhelési határértékeket nem haladja meg. (4) Zajvédelmi szempontból érzékeny területek: a) különleges területek közül a temetõ, termálfürdõ, strand, kemping, szabadidõközpont, b) zöldterületek, c) üdülõterületek, d) természeti területek, védett természeti területek, e) egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésû erdõk területe, f) egészségügyi, szociális intézmény, iskola, óvoda területe. Zajvédelmi szempontból érzékeny területen az üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységtõl származó zajterhelés nem lehet több nappal 45 db; éjszaka 35 db határértéknél. (A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet elsõ sora alapján.) (5) Kertvárosias és falusias lakóterületen üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységekbõl származó zajterhelés nem lehet több nappal 50 db; éjszaka 40 db határértéknél. (A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet második sora alapján6) (6) Vegyes területen és kertes mezõgazdasági területen üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységekbõl származó zajterhelés nem lehet több nappal 55 db; éjszaka 45 db határértéknél. (A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet harmadik sora alapján.) (7) Zajvédelmi szempontból nem érzékenyek a gazdasági területek, a /4/ bekezdésben fel nem sorolt különleges területek, az általános mezõgazdasági terület övezetei, ahol az üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységbõl származó zajterhelés az övezet területén létesített lakóépületek homlokzatánál nem lehet több nappal 60 db; éjszaka 50 db határértéknél. (A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet negyedik sora alapján) (8) A település teljes területén állattartás az Önkormányzat állattartási rendelete és a Helyi Építési Szabályzat együttes betartásával lehetséges. (9) Technológiai eredetû szennyvíz, illetve az üzemek területén összegyûjtött csapadékvíz 9

12 közcsatornába csak akkor vezethetõ, ha elõtisztítása a vonatkozó jogszabályokban és hatósági elõírásokban meghatározott mértékben az üzem területén megtörtént. (10) Vízfolyások, csatornák, vízelvezetõ árkok rendszeres karbantartásáról, tisztításáról az üzemeltetõ köteles gondoskodni. (11) A szabályozási tervlapokon vízgazdálkodási területként szabályozott vízfolyások medrének felsõ rézsû élétõl számított m védõtávolságon belül mezõgazdasági területen új épület nem létesíthetõ. (12) A város igazgatási területén tisztítatlan szennyvíz nem szikkasztható el. (13) Közcsatornával ellátott területeken használatbavételi engedély csak akkor adható ki, ha a szennyvíz közcsatornára való rákötése megtörtént. (14) A közcsatornával ellátatlan belterületen, ahol a szabályzat az építés feltételeként nem írja elõ a szennyvizek csatornahálózatra való rákötésének kötelezettségét a keletkezõ szennyvizek csak zárt, szivárgásmentes gyûjtõben helyezhetõk el. A zárt gyûjtõt a csatornahálózat kiépítésével a rákötések után fel kell számolni. (15) A közcsatornával ellátatlan külterületen a keletkezõ szennyvizet a) szivárgásmentes, zárt tárolóban kell összegyûjteni, vagy b) egyedi szennyvíztisztítóban kell megtisztítani. Egyedi szennyvíztisztító létesítésére engedély csak akkor adható, ha az illetékes hatóságok a tisztított szennyvíz vízfolyásba vezetéséhez, megfelelõ vízfelületen vagy növénytelepítéssel való elpárologtatásához, illetve mezõgazdasági, vagy erdõterületre történõ kiöntözéséhez hozzájárulnak. (16) Azokon a területeken, ahol a közcsatorna-hálózat kiépült, a csatorna-hálózatra egy éven belül rá kell kötni, és a zárt szennyvíztárolókat meg kell szüntetni. (17) Talajmozgatással járó tevékenység során, továbbá a beépítendõ területeken a termõréteg védelmét, elkülönített tárolását és újrahasznosítását biztosítani kell. Feltöltés csak szennyezõdésmentes talajjal történhet. (18) A gazdálkodó szervezeteknek gondoskodniuk kell a tevékenységükbõl keletkezõ veszélyes és nem veszélyes termelési hulladékok hasznosításáról, ártalmatlanításáról. (19) A város igazgatási területén dögkút, dögtemetõ nem létesíthetõ. Dögkonténer a belterület határától legalább 500 m védõtávolság biztosításával létesíthetõ. (20) Veszélyes hulladék átmeneti tárolása a vonatkozó jogszabályok szerint a talaj, talajvíz szennyezése nélkül történhet. (21) A keletkezõ kommunális szilárd hulladék szervezett, intézményes elszállítását biztosítani kell. Kommunális szilárd hulladék zárt gyûjtõedényben tárolható. (22) Veszélyes hulladéktároló telephely, kommunális hulladéklerakó telep, hígtrágyás állattartó telep a város igazgatási területén nem létesíthetõ. (23) A 8-as és a 74-es számú fõút külterületi szakasza mentén mezõgazdasági területen a tengelytõl számított 50 m-en belül új gazdasági épület, 100 m-en belül új lakóépület, egyéb országos közút tengelyétõl számított 25 m-en belül új gazdasági épület, 50 m-es védõtávolságon belül lakóépület nem létesíthetõ. (24) Lakóépület, lakás, üdülõépület, kereskedelmi szállásépület, élelmiszer-kereskedelmi és vendéglátó létesítmény a) szennyvíztisztító teleptõl 300 m; b) dögkonténertõl 500m c) szennyvíziszap-lerakótól 1000 m; d) inert hulladéklerakó teleptõl :300 m; e) kommunális hulladéklerakótól: 500 m (a terület rekultivációjáig); védõtávolságon belül nem alakítható ki. 10

13 III. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 13. (1) Vasvár területén a beépítésre szánt területek az építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a következõ területfelhasználási egységekbe sorolandók: Területfelhasználási egységek Általános használat Sajátos használat szerint szerint Megnevezés Jel Lakóterületek Falusias lakóterület Kertvárosias lakóterület Vegyes területek Településközpont vegyes terület Vt Gazdasági területek Különleges területek Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Jelentõs mértékû zavaró hatású ipari terület Mezõgazdasági üzemi gazdasági terület Sportterület Rekreációs terület (kemping, termálfürdõ) Tájgazdálkodási központ Temetõ területe Inert hulladéklerakó Szennyvíztisztító telep Szennyvíziszap lerakó Transzformátortelep Gázfogadó állomás Hírközlési torony LAKÓTERÜLETEK 14. Lf Lke Gksz Gip Gm Ksp Kre Ktk Kt Kih Kszv Kszvi Ktr Kg Khk (1) A lakóterületek építési övezeteit a Szabályozási Terv határozza meg. (2) A területfelhasználási egység építési telkein üzemanyagtöltõ állomás nem helyezhetõ el. (3) A területfelhasználási egység építési telkein új épület elhelyezése esetén a lakóterületen épületeken kívül egyéb, azokat kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú önálló épület az övezeti elõírások szerint helyezhetõ el. (4) A területfelhasználási egység építési telkein elhelyezett kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete az övezeti elõírások betartása esetén sem haladhatja meg a 300 m -t. (5) A lakóterületeken a pinceszint úgy alakítható ki, hogy az max. 20%-al haladhatja meg a földszinti alapterületet. (6) Lakóterületen az építési vonal, amennyiben a szabályozási terv másképp nem jelöli, a rendelet hatályba lépésekor meglévõ fõ rendeltetésû épület beépítési vonala. (7) A lakóterületen a hátsókert mérete a szabályozott építménymagasság, de legalább 6,0 m. A 30,0 m-nél kisebb mélységû, már kialakult telkek esetén a hátsó telekhatárra is építhetõ épület a szomszéd telek felé tûzfallal. 11

14 (8) A 40,0 m-nél kisebb mélységû, már kialakult telkek esetén a hátsókert 3,0 m-re csökkenthetõ. A hátsó kert felõli szomszéd telkeken lévõ épületek között az építménytávolság azonban nem lehet kevesebb a szabályozott építménymagasságnál, de legalább 6,0 m-nél. Falusias lakóterület 15. (1) Falusias lakóterület a Szabályozási Terven Lf jellel szabályozott terület-felhasználási egység, mely összefüggõ nagy kertes lakóépületek, mezõgazdasági építmények elhelyezésére szolgál. (2) Az építési övezet telkeinek beépítése során alkalmazandó telekterület méreteket, azok beépítettségét, továbbá az építhetõ építménymagasság mértékét a beépítési mód függvényében a következõ táblázat szerint kell meghatározni: övezeti jele beépítési módja beépítés AZ ÉPÍTÉSI TELEK beépíthetõ telek területe kötelezõ zöldfelületi szintterületi mutatója* AZ ÉPÜLET építmény-magassága % m 2 % m 2 /m 2 m Lf-1 O ,5 4,5 (melynek 50 %-a lehet gazdasági üzemi épület) Lf-2 O ,3 4,5 (melynek 50 %-a lehet gazdasági üzemi épület) O - oldalhatáron álló beépítés, SZ - szabadon álló beépítés, **- az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosának maximuma (3) Az építési övezetben elhelyezhetõ lakó- illetve mezõgazdasági üzemi épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú önálló melléképületként: a) háztartással kapcsolatos tárolóépület b) barkácsmûhely, mûterem c) a környezetet nem zavaró kézmûipari tevékenység mûhelye helyezhetõ el, melytõl használati mód változtatása esetén sem lehet eltérni. (4) Gépjármûveket kizárólag saját telken lehet elhelyezni. Új lakóépület esetén a hozzá tartozó gépkocsi-férõhely a lakóépülettel vagy mezõgazdasági üzemi épülettel egybeépített garázsban, vagy különálló támfalgarázsban, vagy parkolóhelyen alakítható ki. A rendelet hatályba lépésekor meglévõ lakóépület esetén az építési hatóság, amennyiben ezt a telek beépítési és terepadottságai indokolják, eltérhet ettõl a szabálytól. (5) Az építési övezetben lakóépületek és az azt kiegészítõ, kiszolgáló építmények az utcavonaltól mért 40 méter mély építési sávban helyezhetõk el. (6) Mezõgazdasági üzemi épületek és az állattartás épületei a lakóépülettõl függetlenül, az utcavonaltól számított 45 méteres mélységen túl helyezhetõk el. (7) Az építési övezetben lakóépületeket és az azt kiegészítõ, kiszolgáló építményeket os magastetõvel kell kialakítani. A melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a 12

15 lakóépületével azonos legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. (8) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. (9) Lakóépület utcai homlokzatán erkély, balkon nem létesíthetõ. (10) A mezõgazdasági üzemi épületek kis hajlásszögû tetõvel is kialakíthatók. Kertvárosias lakóterület 16. (1) Kertvárosias lakóterület a Szabályozási Terven Lke jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely laza beépítésû, összefüggõ nagy kertes, egy vagy több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) Az építési övezet telkeinek beépítése során alkalmazandó telekterület méreteket, azok beépítettségét, továbbá az építhetõ építménymagasság mértékét a beépítési mód függvényében a következõ táblázat szerint kell meghatározni: övezeti jele beépíté si módja beépítés AZ ÉPÍTÉSI TELEK beépíthetõ telek területe kötelezõ zöldfelületi szintterületi mutatója* AZ ÉPÜLET építmény-magassága % m 2 % m 2 /m 2 m Lke-1 O ,6 4,5 beállt területek Lke-2 O ,6 4,5 falusiból átalakuló Lke-2k O K K 30 1,0 4,5 kialakult Lke-3 O ,4 4,5 új parcellázások Lke-4 SZ ,4 4,5 új alacsony hajlású tetõs O - oldalhatáron álló beépítés, SZ - szabadon álló beépítés, *- az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosának maximuma (3) Az építési övezetben elhelyezhetõ épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú önálló épületként: a) háztartással kapcsolatos tárolóépület b) barkácsmûhely, mûterem c) a környezetet nem zavaró kézmûipari tevékenység mûhelye d) állattartás épületei max 10 m2 nagyságig helyezhetõk el, melytõl a fõépület(ek) használati módjának változtatása esetén sem lehet eltérni. (4) Gépjármûveket kizárólag saját telken lehet elhelyezni. Új lakóépület esetén a hozzá 13

16 tartozó gépkocsi-férõhely a fõépülettel egybeépített garázsban, vagy támfalgarázsban, vagy parkolóhelyen alakítható ki. A rendelet hatályba lépésekor meglévõ lakóépület bõvítése esetén az építési hatóság, amennyiben ezt a telek beépítési és terepadottságai indokolják, eltérhet ettõl a szabálytól. (5) Az építési övezetben a fõ rendeltetésû épület csak a kijelölt építési helyen belül, ennek hiányában az utcavonaltól mért 35 méteres, kiegészítõ vagy kiszolgáló funkciójú épület az utcavonaltól mért 40 méteres mélységen belül, a fõ rendeltetési épület mögött helyezhetõ el. (6) Az Lke-4 övezet fõ rendeltetésû épületei alacsony hajlású (15-30 ), a többi kertvárosias övezet épületei os magastetõvel alakítandók ki. Melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. (7) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. (8) Lakóépület utcai homlokzatán erkély, balkon nem létesíthetõ. (9) Az Lke-3 és az Lke-4 övezetek telkei csak teljes közmûvesítés esetén építhetõk be. VEGYES TERÜLET Településközpont vegyes terület 17. (1) A településközpont vegyes terület a szabályozási terven Vt jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely egy vagy több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek és olyan helyi települési szintû gazdasági, igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetõen nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. (2) A településközpont vegyes területen az OTÉK 16. szerinti épületek kivéve üzemanyagtöltõ helyezhetõk el. (3) Településközponti vegyes területen zártsorú és oldalhatáron álló beépítés esetén, ha a szabályozási terv másképp nem jelöli, az építési vonal a rendelet hatályba lépésekor meglévõ fõ rendeltetésû épület beépítési vonala. (4) Szabadonálló új beépítés esetén az elõkert minimális mérete 5m. (5) Az építési övezet telkeinek beépítése során alkalmazandó telekméreteket, azok beépítettségét, továbbá az építhetõ építménymagasság mértékét a beépítési mód függvényében a következõ táblázat szerint kell meghatározni: 14

17 övezeti jele beépíté si módja beépítés AZ ÉPÍTÉSI TELEK beépíthetõ telek területe kötelezõ zöldfelületi szintterületi mutatója* AZ ÉPÜLET építmény-magassága % m 2 % m 2 /m 2 m Vt-1 Z ,5 10,5 magas zártsorú Vt-2 Z ,0 7,5 közepes zártsorú Vt-2* Z 100 K K 2,0 6,0 Alkotmany Járdányi Vt-3* Z (HZ) ,6 4.5 alacsony záruló Vt-3 O ,6 4,5 alacsony oldalhatáros Vt-4 SZ ,0 12,0 lakótelep Vt-5 SZ ,2 7,5 intézmény, ipar Vt-6 SZ ,4 4,5 Mákfa Vt-7 SZ ,7 4.5 Vállalkozói kislakásos Vt-8 Z ,8 7,5 sûrû zártsorú SZ - szabadon álló beépítés O - oldalhatáron álló beépítés Z - zártsorú beépítés HZ - hézagosan zártsorú beépítés *- az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosának maximuma Vt-1 övezet (6) A Vt1 építési övezetben új épület építése csak szabályozási tervben kijelölt építési vonalra, ennek hiányában az utcai telekhatárra, a kialakult utcakép jellegének megfelelõen zártsorúan telepítve engedélyezhetõ. (7) A Vt1 építési övezetben elhelyezhetõ épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú építményként: a) a fõ funkcióval kapcsolatos tároló b) kerti építmények c) közmûvek mûtárgyai d) mûterem, a környezetet nem zavaró kézmûipari tevékenység mûhelye helyezhetõ el. (8) A Vt-1 övezetben gépkocsitároló csak a fõ rendeltetésû épülettel egy tömegben 15

18 helyezhetõ el. (9) A Vt-1 övezet épületei os magastetõvel alakítandók ki. Melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. (10) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. (11) A Vt-1-es övezetben az utcai homlokzatmagasság a szomszédos épületek csatlakozó ereszmagasságaitól 0,50 méterrel térhet el. Vt-2, Vt-2* és Vt-8 övezet (12) A Vt-2, Vt-2* és Vt-8 építési övezetben új épület építése csak szabályozási tervben kijelölt építési vonalra, ennek hiányában az utcai telekhatárra, a kialakult utcakép jellegének megfelelõen zártsorúan telepítve engedélyezhetõ. (13) A Vt-2, Vt-2* és Vt-8 övezetben elhelyezhetõ épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú építményként: a) a fõ funkcióval kapcsolatos tároló b) kerti építmények c) közmûvek mûtárgyai d) mûterem, a környezetet nem zavaró kézmûipari tevékenység mûhelye helyezhetõk el. (14) A Vt-2, Vt-2* és a vt-8 övezetekben gépkocsitároló csak a fõ rendeltetésû épülettel egy tömegben helyezhetõ el. (15) A Vt-2, Vt-2* és Vt-8 övezetek fõ rendeltetésû épületei os magastetõvel alakítandók ki. Melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. (16) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. (17) A Vt-2, Vt-2* és Vt-8 övezetben az utcai homlokzatmagasság a szomszédos épületek csatlakozó ereszmagasságaitól 0,50 méterrel térhet el. Vt-3 és Vt-3* övezet (18) A Vt-3 és Vt3* építési övezetben a fõ rendeltetésû épület építése csak szabályozási tervben kijelölt építési vonalra, ennek hiányában az utcai telekhatárra, a kialakult utcakép jellegének megfelelõen oldalhatárra telepítve engedélyezhetõ. (19) A Vt-3* övezetben az utcavonali fõ rendeltetésû épület zártsorúan alakítandó ki. A zártsorú utcahomlokzatot telkenként egy darab, maximum 3,50 m szabad szélességû kocsibehajtó szakíthatja meg, amelyet az épület anyaghasználatához és színezéséhez igazodóan, tömör kapuként kell kialakítani. (20) A Vt-3 és Vt-3* övezetekben elhelyezhetõ épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú építményként: a) a fõ funkcióval kapcsolatos tároló b) kerti építmények c) közmûvek mûtárgyai d) mûterem, a környezetet nem zavaró kézmûipari tevékenység mûhelye helyezhetõk el. (21) A Vt-3 és a Vt-3* övezetekben gépkocsitároló csak a fõ rendeltetésû épülettel egy tömegben helyezhetõ el. (22) A Vt-3 és Vt-3* övezetek épületei os magastetõvel alakítandók ki. Melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. 16

19 (23) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. (24) Lakóépület utcai homlokzatán erkély, balkon nem létesíthetõ. Vt-4 övezet (25) A Vt-4 övezetekben csak a meglévõ lakóépületek felújítása, átalakítása, bõvítése engedélyezhetõ. (26) A Vt4 övezetekben elhelyezhetõ épületeken kívül, azt kiegészítõ vagy kiszolgáló építményként: c) csoportos (legalább 10 férõhelyes) gépkocsitároló d) kerti építmények e) közmûvek mûtárgyai f) hulladéktartály-tároló helyezhetõk el. (27) A Vt-4 övezetben kiszolgáló és kiegészítõ funkciójú épületek egységes környezetalakítási és kertépítészeti terv alapján oldalhatárra vagy szabadonállóan helyezhetõk el. (28) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. (29) A Vt-4 övezetben új épület csak magastetõvel (30-45 ) helyezhetõ el. A melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. Vt-5 övezet (30) A Vt-5 övezetben az ipari rendeltetés megváltoztatása nélkül csak a meglévõ épületek felújítása, átalakítása, bõvítése engedélyezhetõ. (31) A Vt-5 övezetekben elhelyezhetõ épületeken kívül, azt kiegészítõ vagy kiszolgáló építményként: a) csoportos (legalább 10 férõhelyes) gépkocsitároló b) kerti építmények c) közmûvek mûtárgyai d) hulladéktartály-tároló helyezhetõk el. (32) A kiszolgáló és kiegészítõ funkciójú építmények egységes környezetalakítási és kertépítészeti terv alapján oldalhatárra vagy szabadonállóan helyezhetõk el. (33) A Vt-5 övezetben épület csak alacsony hajlású vagy magastetõvel (15-45 ) helyezhetõ el. Melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. (34) A Vt-5 területek elsõdleges funkciójának változásakor elvi építési engedélyt kell kérni. Az elvi építési engedélyezésre benyújtott dokumentáció részeként az egész területegységre környezetalakítási terv készítendõ. Vt-6 övezet (35) A Vt-6 övezetben elhelyezhetõ épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú építményként: a) a fõ funkcióval kapcsolatos tároló b) kerti építmények c) közmûvek mûtárgyai d) mûterem, a környezetet nem zavaró kézmûipari tevékenység mûhelye helyezhetõk el. (36) A Vt-6 övezetben gépkocsitároló csak a fõ rendeltetésû épülettel egy tömegben vagy különálló támfalgarázsként helyezhetõ el. (37) A Vt-6 övezet épületei os magastetõvel alakítandók ki. Melléképítmények 17

20 tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. (38) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. (39) Lakóépület utcai homlokzatán erkély, balkon nem létesíthetõ. Vt-7 övezet (40) A Vt-7 építési övezetben új épület építése csak szabályozási tervben kijelölt építési helyen belül telepítve engedélyezhetõ. (41) A Vt-7 övezetben elhelyezhetõ épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú építményként: a) a fõ funkcióval kapcsolatos tároló b) kerti építmények c) közmûvek mûtárgyai d) mûterem, a környezetet nem zavaró kézmûipari tevékenység mûhelye helyezhetõk el. (42) A kiszolgáló és kiegészítõ funkciójú építmények egységes környezetalakítási és kertépítészeti terv alapján oldalhatárra vagy szabadonállóan helyezhetõk el. (43) A Vt-7 övezetben épület csak alacsony hajlású vagy magastetõvel (15-45 ) helyezhetõ el. Melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. (44) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. GAZDASÁGI TERÜLET Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 18. (1) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági rendeltetésû épület elhelyezésére szolgáló terület a Szabályozási Terven Gksz jellel szabályozott terület-felhasználási egység. (2) A kereskedelmi és szolgáltató gazdasági övezetben újonnan kialakított építési telkek minimális mérete 5000 m 2. (3) Az építési övezet telkei teljes közmûvesítettség esetén építhetõk be. (4) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen elhelyezhetõ épületek az OTÉK 19. (2) bek. szerinti épületek. (5) A kereskedelmi és szolgáltató gazdasági területen épület és építmény a szabályozási terven jelölt építési helyen belül, ennek hiányában legalább 10 méteres elõ-, oldal- és hátsókerttel helyezhetõ el. (6) Az építési övezet telkeinek beépítése során alkalmazandó telekméreteket, azok beépítettségét, továbbá az építhetõ építménymagasság mértékét a beépítési mód függvényében a következõ táblázat szerint kell meghatározni: övezeti jele beépíté si módja beépítés AZ ÉPÍTÉSI TELEK beépíthetõ területe kötelezõ zöldfelületi szintterületi mutatója* AZ ÉPÜLET építmény-magassága % m 2 % m 2 /m 2 m Gksz-1 SZ ,0 Gksz-2 SZ ,5 7,5 (10,0) 18

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat hatálya és alkalmazása 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat hatálya és alkalmazása 1.. LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 18 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2006.(IV.7.) számú rendelete Lepsény Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2002-2013 Polgár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2002. (X. 03.) sz. rendeletével jóváhagyott 19/2006. (V. 02.), 36/2006.(X.31.), 28/2009.(IX.25.), az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2004. (VI.23.)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÉGLEGES, JÓVÁHAGYOTT ANYAG 15 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÉGLEGES, JÓVÁHAGYOTT ANYAG 16 Bugyi Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyva a 11/2008. (IV. 25.) számú Önk. Kt. rendelettel 1118 Budapest, Somlói út 5/b, II.4. Telefon/fax:

Részletesebben

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A

Részletesebben

Nagybakónak Önkormányzat. 9/2003.(XI.21.) Önk. sz. rendelete. a Helyi Építési Szabályzatról

Nagybakónak Önkormányzat. 9/2003.(XI.21.) Önk. sz. rendelete. a Helyi Építési Szabályzatról Nagybakónak Önkormányzat 9/2003.(XI.21.) Önk. sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2004. (V.10. ) sz., 8/2004. (VI.16.) sz., 6/2006. (IV.27.) sz., és a 8/2009.

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2003. (I. 31.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2003. (I. 31.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2003. (I. 31.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (A módosítással egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

HIDAS Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010 (X.29.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

HIDAS Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010 (X.29.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL HIDAS Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010 (X.29.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Hidas község Önkormányzat

Részletesebben

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. 2010. december 14. KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

Balotaszállás Község kül-és belterületének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 13/2007.(IX.28.)rendelete I.

Balotaszállás Község kül-és belterületének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 13/2007.(IX.28.)rendelete I. Balotaszállás Község kül-és belterületének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 13/2007.(IX.28.)rendelete Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT VÁROSLŐD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (X. 28.) rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Részletesebben

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. 11 Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 9.) számú rendelete KESZEG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Mány Község Önkormányzatának 10/2009.(IX. 23.) számú rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Mány Község Önkormányzatának 10/2009.(IX. 23.) számú rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Mány Község Önkormányzatának 10/2009.(IX. 23.) számú rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Mány Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított

Részletesebben

H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2006. (XII. 13.) RENDELETE egységes szerkezetben a 8/2009. (IX. 16.) rendelettel és a 11/2012. (V. 11.)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2004. (IX. 29.) rendelete a község Helyi Építési Szabályzatáról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) és a 1/2009. (I.20.)

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. KÖRNYEZETTERV Kft. BENEDEK Kft. 2005.

SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. KÖRNYEZETTERV Kft. BENEDEK Kft. 2005. SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 25.)) számú rendelete Szigliget Község

Részletesebben

Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása. 10/2008.(V.16.) rendelete egységes szerkezetben

Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása. 10/2008.(V.16.) rendelete egységes szerkezetben Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása 10/2008.(V.16.) rendelete egységes szerkezetben 2011 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2009. (VIII.13.) önkormányzati rendeletével

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2009. (III.09.) rendelete Szentes Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2009. (III.09.) rendelete Szentes Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Szentes Város J Ó V Á H A G Y O T T Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2009. (III.09.) rendelete Szentes Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről D O K U M E N T U M

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2009.(XII.18) 9/2010.(XI.10.) 13/2012.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 18/2012.(XII.19.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzatáról

Részletesebben

I. FEJEZET. (Egységes szerkezetben a 18/2014. (X.10.) önkormányzati rendelettel.)

I. FEJEZET. (Egységes szerkezetben a 18/2014. (X.10.) önkormányzati rendelettel.) Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 18/2014.

Részletesebben

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról 1 2 3 TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2008. (X. 1.) r e n d e l e t e

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2008. (X. 1.) r e n d e l e t e NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2008. (X. 1.) r e n d e l e t e Nyírpazony község Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról (egységes szerkezetben a

Részletesebben