VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE"

Átírás

1 VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vasvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 12/2005.(X.28.) számú önkormányzati RENDELETÉVEL jóváhagyva M-TEAMPANNON KFT október

2 V A S V Á R VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Megbízó: Megbízó képviselõi: Generál tervezõ: Vasvár Város Önkormányzata 9800 Vasvár, Alkotmány utca 1. Tel: , Fax: Németh Zsolt Vasvár Város Polgármestere Varga Zoltán Vasvár Város Mûszaki O. Vezetõje M-TEAMPANNON KFT. Építész és Mérnöki Iroda 1053 Bp. Veres Pálné utca 7. IV. em. Tel: , , Fax: VEZETÕ TELEPÜLÉSRENDEZÕ TERVEZÕ: Koszorú Lajos TT /01. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, ÉRTÉKVÉDELEM: Koszorú Lajos M-Teampannon Kft. Szabó Julianna Tóth Helga Lázár Tibor BME, Urbanisztikai Tanszék M-Teampannon Kft. Környezetterv Kft. KÜLTERÜLETSZABÁLYOZÁS TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM: Lázár Tibor Környezetterv Kft. TT /02 KÖZLEKEDÉS Kajtárné Varga Ida Szerkezetek Kft. K1d-1/ VÍZI KÖZMÛVEK: Sadecky Alajos szakértõ V3a-1/ ENERGIA KÖZMÛVEK, HÍRKÖZLÉS: Udvary János Udvary és Tsai Bt. MUNKATÁRS: Pávai Nándor SZIE, KGI gyakornok Bakos Tamás M-Teampannon Kft. Budapest, október hó

3 TARTALOMJEGYZÉK...3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A szabályzat hatálya és alkalmazása Szabályozási elemek Telekalakítás Építmény-elhelyezésre vonatkozó elõírások II. FEJEZET A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA, AZ ÉPÍTETT ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ HELYI RENDELKEZÉSEK...5 Általános építészeti elõírások Reklám, hirdetõtábla Zöldfelületek kialakítása Közterületek, közterek kialakítása A történelmi településszerkezet és településkép valamint az építészeti örökség helyi védelme Régészeti terület, mûemléki környezet Táji és természeti értékek védelme Környezetvédelem III. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁS...11 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK LAKÓTERÜLETEK Falusias lakóterület Kertvárosias lakóterület VEGYES TERÜLET...14 Településközpont vegyes terület GAZDASÁGI TERÜLET...18 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Jelentõs mértékû zavaró hatású ipari terület Mezõgazdasági üzemi gazdasági terület (Gm) KÜLÖNLEGES TERÜLETEK Sportolási célú területek (Ksp) Rekreációs terület (Kre) Tájgazdálkodási központ (Ktk) Temetõ területe (Kt) Inert hulladéklerakó területe (Kih) Szennyvíztisztítótelep (Kszv) Szennyvíziszap lerakó területe (Kszvi) Transzformátortelep (Ktr) Gázfogadó állomás területe (Kg) Hírközlési torony területe (Khk)

4 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Zöldterület (Z) Erdõterület (E) Mezõgazdasági terület Általános mezõgazdasági terület (Má) Kertes mezõgazdasági terület (Mk) Korlátozott használatú mezõgazdasági terület (Mko) Vízgazdálkodási terület Közlekedési és közmûterületek A közmûvekre és a közmûvesítésre vonatkozó általános elõírások Vízellátás tûzvédelem Szennyvízelvezetés Csapadékvíz elvezetés Árvízvédelem Villamosenergia-hálózatok Elektronikus hírközlés Gázvezeték hálózatok Sajátos jogintézmények IV. FEJEZET...38 Záró rendelkezések MELLÉKLETEK sz. Kiszolgáló és lakóút céljára történõ lejegyzéssel érintett telkek sz. Önkormányzat számára biztosított elõvételi joggal érintett telkek sz. Városképileg kiemelt jelentõségû közterületek sz. Vasvár mûemléki védelemre javasolt épületei és mûtárgyai sz. Helyi védelemre javasolt épületek, épületrészek sz. Fogalommeghatározások sz. RAL skála szerint alkalmazható színek...43 FÜGGELÉKEK sz. Vasvár országosan védett mûemlékei sz. Mûemléki környezet által érintet ingatlanok sz. Régészeti lelõhelyek listája sz. Helyi védelemre javasolt természetvédelmi terület, fasorok, fák...46 SZABÁLYOZÁSI TERVEK Külterületszabályozási Terv SZT-1, M=1: SZT-2, SZT-3, SZT-4 Szabályozási Terv JELMAGYARÁZATA Központi Belterület Szabályozási Terv átnézeti tervlap SZT-2, M=1:4000 Központi Belterület Szabályozási Terv szelvények SZT-2, M=1:2000 Kismákfa Szabályozási Terv átnézeti tervlap SZT-3, M=1:4000 Kismákfa Szabályozási Terv SZT-3, 1-3 szelvények SZT-3, M=1:2000 Nagymákfa Szabályozási Terv átnézeti tervlap SZT-4, M=1:4000 Nagymákfa Szabályozási Terv SZT-4, 1-4 szelvények SZT-4, M=1:2000 2

5 Vasvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 12/2005.(X.28.) számú önkormányzati RENDELETE Vasvár Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Vasvár Város Önkormányzat Képviselõtestülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdés szerinti feladatkörben, az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény 6. (3), 7.. (3), és 12.. (2)b. bekezdések szerinti hatáskörben a következõ rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása 1. (1) A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és a Szabályozási Terv (továbbiakban SZT) jóváhagyásáról szóló rendelet hatálya Vasvár Város teljes közigazgatási területére kiterjed. (2) Vasvár Város közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, építménytépítményrészt építeni, alakítani, bõvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerûsíteni, lebontani, elmozdítani, rendeltetést megváltoztatni és ezekre engedélyt adni csak a Szabályozási Tervekben és jelen szabályozási elõírások rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelõen szabad. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben az országos érvényû jogszabályok és egyéb követelmények elõírásait kell alkalmazni. (3) A Helyi Építési Szabályzat csak a mellékelt M=1: méretarányú SZT-1 külterületi továbbá az M=1:2000 méretarányú SZT-2, SZT-3 (Kismákfa), SZT-4 (Nagymákfa) belterületi Szabályozási Tervekkel illetve az 1-7.sz. mellékletekkel együtt érvényes. Szabályozási elemek 2. (1) Csak a 212/2005.(X.27.).sz. Ök. határozattal jóváhagyott szerkezeti terv és jelen rendelet együttes módosításával módosítható szabályozási elemek: a) a belterület tervezett határa b) az övezet és az építési övezet határa, ha az egyben területfelhasználási egység határát jelöli. (2) Az (1) bekezdésben nem említett szabályozási elemek, a magasabb rendû jogszabályok által meghatározott és az irányadó szabályozási elemek kivételével, jelen rendelet módosításával változtathatók. (3) A magasabb rendû jogszabályok által megfogalmazott szabályozási elemeket és a jogszabályi hivatkozásokat a HÉSZ és a szabályozási tervek tájékoztató elemként tûntetik fel. (4) A szabályozási terveken feltûntetett irányadó szabályozási elemek a magasabb rendû jogszabályok és jelen rendelet elõírásainak betartása mellett rendeletmódosítás nélkül módosíthatók, a további mûszaki tervezési és engedélyezési eljárások során pontosítandók. 3

6 Telekalakítás 3. (1) Telekalakítás engedélyezésekor a kialakítandó új építési telkek minimális telekszélessége (6. sz. melléklet: fogalommagyarázat): a) oldalhatáron álló beépítés esetén: 16 m b) szabadon álló beépítés esetén: 20 m c) zártsorú és hézagosan zártsorú beépítés esetén: 10 m (2) Vasvár közigazgatási területén nyeles telek nem alakítható ki. (3) A beépítésre szánt területek építési övezeteiben az elõírt telekméretnél kisebb telkek csak több telek ellátását biztosító közmûlétesítmények elhelyezése (pl: szennyvízátemelõ, transzformátorház, vízgépház stb.) illetve távlati közterületfejlesztés (közút kialakítása, szélesítése) érdekében alakíthatók ki. Építmény-elhelyezésre vonatkozó elõírások 4. (1) Beépítésre szánt területen zártsorú beépítés esetén 6 méternél, egyéb beépítés esetén 10 m-nél nem kisebb minimális telekszélességû meglévõ telken helyezhetõ el épület. (2) Ha beépítésre szánt területeken a minimális teleknagyság paramétere mellett (K) jelölés szerepel, akkor az övezetben elõírt minimális telekméretnél kisebb meglévõ telek is beépíthetõ az egyéb övezeti paraméterek és az (1) bekezdés betartása mellett. (3) A fõ rendeltetést kiszolgáló építményre használatbavételi engedély csak a fõ rendeltetés szerinti épület használatbavételi engedélyével együtt adható ki. (4) Az övezeti elõírásokban meghatározottak szerinti fõ rendeltetés szerinti épületet, amennyiben egy telken belül több épület létesül, akkor közülük legalább egyet az övezetben elõírt utca felõli építési vonalon kell elhelyezni. (5) Elõírt építési vonalon az elhelyezett épület esetében az elhelyezendõ épület utcai homlokzatának legalább 70 %-a az építési vonalra illeszkedjék. (6) A hátsó telekhatártól a építménymagasságnál, de legalább 6 méternél kisebb távolságra elhelyezett építmények hátsó telekhatárra nézõ homlokzatát tûzfalasan kell kialakítani és a tetõrõl lefolyó vizet saját telekre kell levezetni. (7) A 6,0 m-nél kisebb elõkertben csak közmûbecsatlakozás építménye és a kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály tároló helyezhetõ el, amelynek magassága az utcai kerítésnél nem magasabb, de legfeljebb 1,80 m. (8) Két utcával határos telek beépítése esetén a meghatározott építési vonalra kell a fõ rendeltetés szerinti épületet illeszteni. (9) Amennyiben az övezeti elõírások szerinti zártsorú illetve oldalhatáron álló beépítést a szomszédos telkek beépítése nem teszi lehetõvé, az új épületet az OTÉK által elõírt minimális telepítési távolság betartásával kell elhelyezni. Az így kialakult oldalkertet tömör kerítéssel (lásd 8. melléklet: fogalommagyarázat) kell a közterülettõl elhatárolni. (10) A szabályozási tervlapokon lehatárolt, árvíz által veszélyeztetett területeken történõ építés csak a vízügyi szakhatóság véleménye szerinti elõírások betartásával engedélyezhetõ (lásd a 46/1999. (III.18.) Korm. rendelet elõírásait). 4

7 II. FEJEZET A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA, AZ ÉPÍTETT ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ HELYI RENDELKEZÉSEK Általános építészeti elõírások 5. (1) A beépítésre szánt terület lakó- és vegyes területein a lakótelkek közterületre nézõ frontján a kerítés vagy épület részeként telkenként egy darab, maximum 3,5 m széles gépkocsibejáró létesíthetõ. (2) Az építési övezeteknél meghatározott építménymagasság egyházi és kegyeleti épületeknél (templom, kápolna) az építménymagasság a torony magasságának figyelmen kívül hagyásával határozandó meg. (3) Vasvár területén csak utcavonalon álló beépítés esetén építhetõ a beépítéshez csatlakozó, annak anyagával és színezésével harmonizáló tömör kerítés, amelynek magassága legfeljebb, 1,80 m lehet. (4) Mûemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen, valamint a városképi szempontból kiemelt jelentõségû közterületek mentén a közterületre nézõ homlokzaton, továbbá az oldalhomlokzatokon a közterülettel határos telekhatártól számított 6 méteren belül parabolaantenna, klímaberendezés vagy egyéb gépészeti berendezés nem helyezhetõ el. (5) Az épületek közterület felõli homlokzatainak részleges színezése nem, kivéve, ha az a teljes homlokzathosszon az épület vízszintes tagolásához igazodik, vagy 4 vagy több szintes épület bejáratait, üzletportáljait érinti. Reklám, hirdetõtábla 6. (1) Vasvár területén 3 m 2 -nél nagyobb reklámtábla, hirdetõtábla ideiglenes jelleggel kizárólag veszélyhelyzetre tekintettel, rendezvény hirdetése, vagy építkezéssel kapcsolatos tájékoztatás érdekében helyezhetõ el és a rendezvény illetve építkezés végeztével, a veszélyhelyzet elmúlását követõen 24 órán belül eltávolítandó. (2) Egy darab 3 m 2 -nél nagyobb reklámtábla, hirdetõtábla helyezhetõ el kizárólag gazdasági és különleges területen, a telephely rendeltetésének megfelelõen. (3) Új épület elhelyezésénél, meglévõ épület átalakításánál, funkcióváltásánál, homlokzati felújításánál az intézmények, kereskedelmi létesítmények cégéreinek, hirdetõtábláinak helyét, méretét és elhelyezését a homlokzattal együtt kell kialakítani és engedélyeztetni. Utólagosan cégér vagy hirdetõtábla a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve, jogszabályban elõírtak szerinti építési engedély alapján helyezhetõ csak el. (4) Fényt adó reklámfelület, -építmény csak olyan módon helyezhetõ el, hogy annak fénye más ingatlanok helyiségeiben zavaró hatást ne keltsen. (5) Megmaradó utcai tûzfalon az épület rendeltetésétõl független, 1 m 2 -nél nagyobb valamint az eredeti falburkolat anyagát, textúráját vagy színét módosító reklámok, hirdetések nem helyezhetõk el. (6) A mûemlékek mûemléki környezetében és a helyi értékvédelmi területen közterületrõl látható módon a 0,2 m 2 felületet meghaladó cégér, hirdetés, vagy egyéb reklámfelület, valamint 0,5 méter hosszúságot bármely méretében meghaladó hirdetési építmény elhelyezése csak építési engedély alapján lehetséges. (7) A mûemlékek mûemléki környezetében és a helyi értékvédelmi területen 0,2 m2 felületet, vagy 0,5 méter hosszúságot meghaladó hirdetés önkormányzati hozzájárulással az önkormányzat által erre a célra kihelyezett építményen (hirdetõtábla, hirdetõoszlop) helyezhetõ el. 5

8 Zöldfelületek kialakítása 7. (1) Azon területfelhasználási egységek építési övezeteiben, ahol a szabályzat a telken belüli kötelezõen kialakítandó zöldfelület arányát elõírja, a zöldfelületet a használatbavételi engedély megadásáig, de legfeljebb azt követõen 6 hónapon belül kell eltelepíteni. A telepítés pontos határidejét az építéshatóság határozza meg. (2) A telekre elõírt zöldfelületnek háromszintûnek kell lennie. Háromszintûnek akkor minõsül a zöldfelület, ha a beültetési kötelezettségû, illetve a fásításra kijelölt telekrészen kívüli zöldfelület minden 150 m2-ére a) legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztõ lombosfa és továbbá b) legalább 40 db cserje, és c) a nem burkolt teljes telek területen gyep vagy bármilyen talajtakaró növényzet telepítése megtörtént. (3) Lakóterületen a gyep vagy talajtakaró növényzetet konyhakerti haszon-növények termesztése is pótolhatja. (4) A beültetési kötelezettségû vagy kötelezõ fásításra kijelölt telkeken új épületekre használatbavételi engedély akkor adható ki, ha a beültetési kötelezettség szerinti zöldfelület kialakítása, illetve a fasor telepítése megtörtént. (5) A beültetési kötelezettség 10 m szélességig két sor 6 6 m-es kötésben telepített elõnevelt fákból álló fasort és egy cserjesort jelent, minden további 10 m szélesség esetén további egy fasort és cserjesort kell ültetni. A beültetési kötelezettség szerinti növénytelepítést kertépítészeti terv alapján kell megvalósítani. (6) A telken belüli kötelezõ fásítási kötelezettségen legfeljebb 6 m tõtávolságban telepített elõnevelt fákból álló fasortelepítést és alatta cserjesor telepítését kell érteni. (7) A beültetési kötelezettségû területet és a kötelezõ fásításra igénybe vett területet a kötelezõ zöldfelületi arányba be lehet számítani. (8) Közlekedési célú közterületen levõ zöldfelületen a biológiailag aktív felület csak gyalogjárda, kerékpárút és köztárgyak kialakítása céljából burkolható le. (9) Közterületen fásítás elsõsorban honos fafajokkal történhet. (10) Meglevõ fasorok hiányainak pótlása a) ha településesztétikai okok, a balesetelhárítás, a fák egészségi állapota a fasor teljes cseréjét szükségessé teszik, akkor a tervezett fasor szerinti fafajokkal; b) egyéb esetben a fasort meghatározó fafajokkal történhet. (11) Új közutak, utcák kialakításánál a) m szabályozási szélesség esetén legalább egyoldali fasor, b) legalább 16 m szabályozási szélességtõl kétoldali fasor telepítéséhez kell területet biztosítani. (12) Fasorok telepítése utcánként azonos fafajokkal egységesen történhet. (13) Fasor telepítésénél nem engedélyezhetõ a gyorsan öregedõ, törékeny, allergiakeltõ pollenû vagy termésû fák telepítése. (14) Nagy forgalmú utcákban csak a levegõszennyezést tûrõ fafajok ültethetõk. (15) Gyümölcsfák utcai fasorként csak a kis forgalmú lakóutcákban ültethetõk. Nem alkalmazhatók azonban a tûzelhalás fertõzésére fogékony gyümölcsfa fajok, fajták. (16) Légvezeték alatt csak olyan kisnövésû fák ültethetõk, amelyek rendszeres csonkolása nem szükséges. (17) Telken belül fák és cserjék a telek határától legalább a következõ távolságok betartásával ültethetõk: a) 3,0 m-nél magasabbra nem növõ cserjék legalább 1,0 m-re; b) 3,0 m-nél magasabbra növõ cserjék és fák legalább 3,0 m-re. (18) Ha fák kivágása nem a fák elhalása vagy egészségi állapota, a balesetveszély elhárítása, a közegészségügyi szempontok figyelembe vétele miatt történik, akkor a kivágott fák pótlásáról gondoskodni kell. 6

9 (19) A (18) bekezdés szerint kivágott fák kivéve gyümölcsfák - pótlására a kivágott fák 1 m magasságban mért törzskerülete 1,5 szeresének megfelelõ összes törzskerületû elõnevelt fákat kell telepíteni. (20) A telepítendõ fák mennyiségét, a telepítendõ fák megnevezését, helyét és határidejét az építésügyi hatóság határozza meg. (21) A telepítést annak kell elvégeznie, akinek az érdekében a fák kivágása megtörtént, vagy a polgármesteri hivatal telepítteti az érdekelt költségére. Közterületek, közterek kialakítása 8. (1) Közterületen, illetve közhasználat céljára átadott területen, köztéren (továbbiakban: közterület) elhelyezett építmények és köztárgyak nem akadályozhatják a jármû és gyalogos közlekedést. (2) Közterületen építmény, berendezés, köztárgy csak abban az esetben helyezhetõ el, ha közlekedésre és a közterületre vonatkozó más jogszabályok elõírásai teljesülnek. (3) Vasvár településközponti vegyes területeinek, lakóterületeinek közterületein új pavilon nem helyezhetõ el, a meglévõk nem bõvíthetõk. (4) A 74-es út elkerülõ szakaszának megépülését követõen helyi jelentõségû közúttá váló közterületeket városi gyûjtõútként kell kialakítani az érintett közterületekre készülõ egységes közterület-alakítási és kertépítészeti terv alapján. (5) A kertépítészeti tervben az elrendezés, a magassági méretek, a keresztmetszetek, a berendezések, utcabútorzat, burkolatok, városképi megjelenés, a közlekedési hálózat alakítása, a közmûhálózat kialakítása, a köz- és díszvilágítás, a mûtárgynak nem minõsülõ építmények létesítése, a parkolási megoldás és a terület kertészeti kialakításának megoldása összehangoltan kell szerepeljen. (6) A közterület-alakítási és kertépítészeti terv méretaránya legalább M=1:500, egyes részmegoldások esetében M=1:200, M=1:100. (7) A településközponti vegyes területen elhelyezkedõ és azt határoló közterületek, a városképi szempontból kiemelt jelentõségû közterületek továbbá a helyi értékvédelmi területen elhelyezkedõ közterületek csak egységes közterület-alakítási és kertépítészeti terv alapján alakíthatók illetve újíthatók fel. (8) A településközponti vegyes területen transzformátorállomás csak épületben helyezhetõ el. Az elõírás meglévõ transzformátorállomás cseréjére is vonatkozik. A történelmi településszerkezet és településkép valamint az építészeti örökség helyi védelme 9. (1) Az SZT-2 tervlapon he he he jellel körülhatárolt terület a helyi értékvédelemre javasolt terület, amelynek fejlesztése során a helyi értékvédelmi rendelet vonatkozó elõírásait kell alkalmazni. (2) A 3. sz. mellékletben felsorolt városképileg kiemelt jelentõségû közterületekre jelen rendelet 7., 8. és 9. vonatkozó elõírásait kell alkalmazni. A helyi értékvédelemre javasolt területekre és a városképileg kiemelt jelentõségû közterületekkel határos telkekre vonatkozó sajátos elõírásokat az övezeti elõírások tartalmazzák. (3) Helyi értékvédelmi területen bármely felszínrõl végzett földmunkával járó építkezés, beruházás, állandó növényi kultúra ültetése csak a helyi építési hatóság engedélyével végezhetõ. (4) A régészeti emlékek területén (3. sz. függelék) bármely felszínrõl végzett földmunkával járó építkezés, beruházás, a földfelszín átalakítása régészeti feltárás kivételével -, valamint állandó növényi kultúra ültetése tilos. 7

10 (5) Az SZT-2-n jelölt és az 5. sz. mellékletben jegyzett épületek, köztárgyak, építmények helyi védelemre javasolt mûvi értékek, amelyekre a helyi értékvédelmi rendelet vonatkozó elõírásait kell alkalmazni. (6) A helyi értékvédelmi területen álló épület és kerítése bontására és átépítésére, nyílászárók cseréjére, tetõszerkezet átalakítására, tetõfelépítmény kialakítására csak a homlokzatok, a kerítés valamint az épület és a kerítés városképi megjelenését dokumentáló fotósorozat, továbbá az épület/kerítés 1:100 méretarányú építészeti dokumentálása után adható ki engedély. (7) Helyi védelemre javasolt épületre vagy épületrészre (lásd 5. sz. melléklet) bontási engedély csak az épület életet veszélyeztetõ állapota esetén, a védelem megszüntetése után adható ki. A bontási engedély-kérelem részeként el kell készíteni az épület és a kerítés megjelenését dokumentáló fotósorozatot, továbbá az épület/kerítés 1:100 méretarányú teljes építészeti dokumentációját. (8) Helyi értékvédelem alatt álló ingatlanra a települési önkormányzat elõvásárlási jogát kell bejegyeztetni. Régészeti terület, mûemléki környezet 10. (1) A mûemlékek listáját az 1. számú, a mûemléki környezet által érintett ingatlanok felsorolását a 2. számú, a régészeti lelõhelyek listáját a 3. számú függelék tartalmazza. (2) A mûemléki védelemre javasolt épületek és mûtárgyak a mûemléki védelem alá helyezési határozat érvénybe lépéséig helyi védelem alatt állnak. (3) A régészeti örökség védelme érdekében az érintett területen bármilyen felszínrõl végzett, földmunkával járó építkezés, beruházás esetén a vonatkozó elõírások szerint kell eljárni, szükség esetén az illetékes hatóság régészeti szakfelügyeletét kell biztosítani. Táji és természeti értékek védelme 11. (1) Szélkerék, szélerõmû, szélerõmû park, távközlési magasépítmény, adótorony, önálló antenna építmény, önálló reklámépítmény a) országos és helyi jelentõségû természetvédelmi területeken; b) védett lápok területén, c) természeti területeken; d) közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területeken (Natura 2000 területek); e) az a) d) pontok védõövezeteként és zöldfolyosóként szabályozott korlátozott használatú mezõgazdasági területeken; f) kertes mezõgazdasági területeken; g) erdõterületeken nem létesíthetõ. (2) Vasvár közigazgatási területén szélkerék, szélerõmû, szélerõmûpark nem létesíthetõ. (3) Külterületen levõ fasorok, mezsgyék, védõerdõsávok megõrzésérõl gondoskodni kell, területükön fák kivágása, csonkolása akkor engedélyezhetõ, ha a) a fa egészségi állapota, b) a balesetelhárítás, vagy c) közegészségügyi szempontok d) vagy nyomvonal jellegû építmények kialakítása elengedhetetlenül szükségessé teszik. (4) Mezõgazdasági és erdõterületen a hagyományos történelmi tájkarakter védelme érdekében elsõsorban a helyi építési hagyományoknak megfelelõ tájbaillõ épületek építhetõk. 8

11 (5) A szõlõhegyi tájkarakter védelme érdekében a kertes mezõgazdasági területek egységes építészeti karakterét, a történeti szerkezetét meg kell õrizni. (6) Külterületi fásítás, erdõsítés esetén törekedni kell honos fafajok telepítésére, és honos erdõállományok kialakítására. (7) A Rába és a Csörnöc árterén az árvédelmi, az ökológiai és természetvédelmi, továbbá a tájképvédelmi érdekekkel összhangban gondoskodni kell a természetszerû erdõállományok megõrzésérõl, a tájidegen erdõállományoknak honos erdõtársulásokra való fokozatos cseréjérõl. (8) A holtágak, morotvák, tavak természetes állapotát, ökológiai egyensúlyát, a partjukat kísérõ természetes növényállományokat meg kell õrizni. Környezetvédelem 12. (1) A város igazgatási területén kizárólag olyan létesítmények, építhetõk, üzemeltethetõk, illetve olyan tevékenységek folytathatók, amelyek légszennyezõanyag-kibocsátása a környezetvédelmi hatóság által megállapított kibocsátási határértékeket nem haladja meg. 21/2001. (II.14) Korm rend; 14/2001. (V.9.) KÖM-EüM-FVM rendelet (2) A levegõ védelme szempontjából védelmi övezetet igénylõ létesítmények (légszennyezõ források) csak úgy alakíthatók ki, hogy a szomszédos telkek, övezetek, építési övezetek beépítési lehetõségét, területfelhasználását nem korlátozzák. 21/2001. (II.14) Korm rend (3) A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó, vagy rezgést okozó létesítmény csak akkor mûködtethetõ, vagy építhetõ, illetve ilyen tevékenység csak akkor folytatható, ha az általa okozott zaj vagy rezgés a környezetében zajterhelési határértékeket nem haladja meg. (4) Zajvédelmi szempontból érzékeny területek: a) különleges területek közül a temetõ, termálfürdõ, strand, kemping, szabadidõközpont, b) zöldterületek, c) üdülõterületek, d) természeti területek, védett természeti területek, e) egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésû erdõk területe, f) egészségügyi, szociális intézmény, iskola, óvoda területe. Zajvédelmi szempontból érzékeny területen az üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységtõl származó zajterhelés nem lehet több nappal 45 db; éjszaka 35 db határértéknél. (A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet elsõ sora alapján.) (5) Kertvárosias és falusias lakóterületen üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységekbõl származó zajterhelés nem lehet több nappal 50 db; éjszaka 40 db határértéknél. (A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet második sora alapján6) (6) Vegyes területen és kertes mezõgazdasági területen üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységekbõl származó zajterhelés nem lehet több nappal 55 db; éjszaka 45 db határértéknél. (A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet harmadik sora alapján.) (7) Zajvédelmi szempontból nem érzékenyek a gazdasági területek, a /4/ bekezdésben fel nem sorolt különleges területek, az általános mezõgazdasági terület övezetei, ahol az üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységbõl származó zajterhelés az övezet területén létesített lakóépületek homlokzatánál nem lehet több nappal 60 db; éjszaka 50 db határértéknél. (A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet negyedik sora alapján) (8) A település teljes területén állattartás az Önkormányzat állattartási rendelete és a Helyi Építési Szabályzat együttes betartásával lehetséges. (9) Technológiai eredetû szennyvíz, illetve az üzemek területén összegyûjtött csapadékvíz 9

12 közcsatornába csak akkor vezethetõ, ha elõtisztítása a vonatkozó jogszabályokban és hatósági elõírásokban meghatározott mértékben az üzem területén megtörtént. (10) Vízfolyások, csatornák, vízelvezetõ árkok rendszeres karbantartásáról, tisztításáról az üzemeltetõ köteles gondoskodni. (11) A szabályozási tervlapokon vízgazdálkodási területként szabályozott vízfolyások medrének felsõ rézsû élétõl számított m védõtávolságon belül mezõgazdasági területen új épület nem létesíthetõ. (12) A város igazgatási területén tisztítatlan szennyvíz nem szikkasztható el. (13) Közcsatornával ellátott területeken használatbavételi engedély csak akkor adható ki, ha a szennyvíz közcsatornára való rákötése megtörtént. (14) A közcsatornával ellátatlan belterületen, ahol a szabályzat az építés feltételeként nem írja elõ a szennyvizek csatornahálózatra való rákötésének kötelezettségét a keletkezõ szennyvizek csak zárt, szivárgásmentes gyûjtõben helyezhetõk el. A zárt gyûjtõt a csatornahálózat kiépítésével a rákötések után fel kell számolni. (15) A közcsatornával ellátatlan külterületen a keletkezõ szennyvizet a) szivárgásmentes, zárt tárolóban kell összegyûjteni, vagy b) egyedi szennyvíztisztítóban kell megtisztítani. Egyedi szennyvíztisztító létesítésére engedély csak akkor adható, ha az illetékes hatóságok a tisztított szennyvíz vízfolyásba vezetéséhez, megfelelõ vízfelületen vagy növénytelepítéssel való elpárologtatásához, illetve mezõgazdasági, vagy erdõterületre történõ kiöntözéséhez hozzájárulnak. (16) Azokon a területeken, ahol a közcsatorna-hálózat kiépült, a csatorna-hálózatra egy éven belül rá kell kötni, és a zárt szennyvíztárolókat meg kell szüntetni. (17) Talajmozgatással járó tevékenység során, továbbá a beépítendõ területeken a termõréteg védelmét, elkülönített tárolását és újrahasznosítását biztosítani kell. Feltöltés csak szennyezõdésmentes talajjal történhet. (18) A gazdálkodó szervezeteknek gondoskodniuk kell a tevékenységükbõl keletkezõ veszélyes és nem veszélyes termelési hulladékok hasznosításáról, ártalmatlanításáról. (19) A város igazgatási területén dögkút, dögtemetõ nem létesíthetõ. Dögkonténer a belterület határától legalább 500 m védõtávolság biztosításával létesíthetõ. (20) Veszélyes hulladék átmeneti tárolása a vonatkozó jogszabályok szerint a talaj, talajvíz szennyezése nélkül történhet. (21) A keletkezõ kommunális szilárd hulladék szervezett, intézményes elszállítását biztosítani kell. Kommunális szilárd hulladék zárt gyûjtõedényben tárolható. (22) Veszélyes hulladéktároló telephely, kommunális hulladéklerakó telep, hígtrágyás állattartó telep a város igazgatási területén nem létesíthetõ. (23) A 8-as és a 74-es számú fõút külterületi szakasza mentén mezõgazdasági területen a tengelytõl számított 50 m-en belül új gazdasági épület, 100 m-en belül új lakóépület, egyéb országos közút tengelyétõl számított 25 m-en belül új gazdasági épület, 50 m-es védõtávolságon belül lakóépület nem létesíthetõ. (24) Lakóépület, lakás, üdülõépület, kereskedelmi szállásépület, élelmiszer-kereskedelmi és vendéglátó létesítmény a) szennyvíztisztító teleptõl 300 m; b) dögkonténertõl 500m c) szennyvíziszap-lerakótól 1000 m; d) inert hulladéklerakó teleptõl :300 m; e) kommunális hulladéklerakótól: 500 m (a terület rekultivációjáig); védõtávolságon belül nem alakítható ki. 10

13 III. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 13. (1) Vasvár területén a beépítésre szánt területek az építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a következõ területfelhasználási egységekbe sorolandók: Területfelhasználási egységek Általános használat Sajátos használat szerint szerint Megnevezés Jel Lakóterületek Falusias lakóterület Kertvárosias lakóterület Vegyes területek Településközpont vegyes terület Vt Gazdasági területek Különleges területek Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Jelentõs mértékû zavaró hatású ipari terület Mezõgazdasági üzemi gazdasági terület Sportterület Rekreációs terület (kemping, termálfürdõ) Tájgazdálkodási központ Temetõ területe Inert hulladéklerakó Szennyvíztisztító telep Szennyvíziszap lerakó Transzformátortelep Gázfogadó állomás Hírközlési torony LAKÓTERÜLETEK 14. Lf Lke Gksz Gip Gm Ksp Kre Ktk Kt Kih Kszv Kszvi Ktr Kg Khk (1) A lakóterületek építési övezeteit a Szabályozási Terv határozza meg. (2) A területfelhasználási egység építési telkein üzemanyagtöltõ állomás nem helyezhetõ el. (3) A területfelhasználási egység építési telkein új épület elhelyezése esetén a lakóterületen épületeken kívül egyéb, azokat kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú önálló épület az övezeti elõírások szerint helyezhetõ el. (4) A területfelhasználási egység építési telkein elhelyezett kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete az övezeti elõírások betartása esetén sem haladhatja meg a 300 m -t. (5) A lakóterületeken a pinceszint úgy alakítható ki, hogy az max. 20%-al haladhatja meg a földszinti alapterületet. (6) Lakóterületen az építési vonal, amennyiben a szabályozási terv másképp nem jelöli, a rendelet hatályba lépésekor meglévõ fõ rendeltetésû épület beépítési vonala. (7) A lakóterületen a hátsókert mérete a szabályozott építménymagasság, de legalább 6,0 m. A 30,0 m-nél kisebb mélységû, már kialakult telkek esetén a hátsó telekhatárra is építhetõ épület a szomszéd telek felé tûzfallal. 11

14 (8) A 40,0 m-nél kisebb mélységû, már kialakult telkek esetén a hátsókert 3,0 m-re csökkenthetõ. A hátsó kert felõli szomszéd telkeken lévõ épületek között az építménytávolság azonban nem lehet kevesebb a szabályozott építménymagasságnál, de legalább 6,0 m-nél. Falusias lakóterület 15. (1) Falusias lakóterület a Szabályozási Terven Lf jellel szabályozott terület-felhasználási egység, mely összefüggõ nagy kertes lakóépületek, mezõgazdasági építmények elhelyezésére szolgál. (2) Az építési övezet telkeinek beépítése során alkalmazandó telekterület méreteket, azok beépítettségét, továbbá az építhetõ építménymagasság mértékét a beépítési mód függvényében a következõ táblázat szerint kell meghatározni: övezeti jele beépítési módja beépítés AZ ÉPÍTÉSI TELEK beépíthetõ telek területe kötelezõ zöldfelületi szintterületi mutatója* AZ ÉPÜLET építmény-magassága % m 2 % m 2 /m 2 m Lf-1 O ,5 4,5 (melynek 50 %-a lehet gazdasági üzemi épület) Lf-2 O ,3 4,5 (melynek 50 %-a lehet gazdasági üzemi épület) O - oldalhatáron álló beépítés, SZ - szabadon álló beépítés, **- az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosának maximuma (3) Az építési övezetben elhelyezhetõ lakó- illetve mezõgazdasági üzemi épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú önálló melléképületként: a) háztartással kapcsolatos tárolóépület b) barkácsmûhely, mûterem c) a környezetet nem zavaró kézmûipari tevékenység mûhelye helyezhetõ el, melytõl használati mód változtatása esetén sem lehet eltérni. (4) Gépjármûveket kizárólag saját telken lehet elhelyezni. Új lakóépület esetén a hozzá tartozó gépkocsi-férõhely a lakóépülettel vagy mezõgazdasági üzemi épülettel egybeépített garázsban, vagy különálló támfalgarázsban, vagy parkolóhelyen alakítható ki. A rendelet hatályba lépésekor meglévõ lakóépület esetén az építési hatóság, amennyiben ezt a telek beépítési és terepadottságai indokolják, eltérhet ettõl a szabálytól. (5) Az építési övezetben lakóépületek és az azt kiegészítõ, kiszolgáló építmények az utcavonaltól mért 40 méter mély építési sávban helyezhetõk el. (6) Mezõgazdasági üzemi épületek és az állattartás épületei a lakóépülettõl függetlenül, az utcavonaltól számított 45 méteres mélységen túl helyezhetõk el. (7) Az építési övezetben lakóépületeket és az azt kiegészítõ, kiszolgáló építményeket os magastetõvel kell kialakítani. A melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a 12

15 lakóépületével azonos legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. (8) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. (9) Lakóépület utcai homlokzatán erkély, balkon nem létesíthetõ. (10) A mezõgazdasági üzemi épületek kis hajlásszögû tetõvel is kialakíthatók. Kertvárosias lakóterület 16. (1) Kertvárosias lakóterület a Szabályozási Terven Lke jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely laza beépítésû, összefüggõ nagy kertes, egy vagy több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) Az építési övezet telkeinek beépítése során alkalmazandó telekterület méreteket, azok beépítettségét, továbbá az építhetõ építménymagasság mértékét a beépítési mód függvényében a következõ táblázat szerint kell meghatározni: övezeti jele beépíté si módja beépítés AZ ÉPÍTÉSI TELEK beépíthetõ telek területe kötelezõ zöldfelületi szintterületi mutatója* AZ ÉPÜLET építmény-magassága % m 2 % m 2 /m 2 m Lke-1 O ,6 4,5 beállt területek Lke-2 O ,6 4,5 falusiból átalakuló Lke-2k O K K 30 1,0 4,5 kialakult Lke-3 O ,4 4,5 új parcellázások Lke-4 SZ ,4 4,5 új alacsony hajlású tetõs O - oldalhatáron álló beépítés, SZ - szabadon álló beépítés, *- az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosának maximuma (3) Az építési övezetben elhelyezhetõ épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú önálló épületként: a) háztartással kapcsolatos tárolóépület b) barkácsmûhely, mûterem c) a környezetet nem zavaró kézmûipari tevékenység mûhelye d) állattartás épületei max 10 m2 nagyságig helyezhetõk el, melytõl a fõépület(ek) használati módjának változtatása esetén sem lehet eltérni. (4) Gépjármûveket kizárólag saját telken lehet elhelyezni. Új lakóépület esetén a hozzá 13

16 tartozó gépkocsi-férõhely a fõépülettel egybeépített garázsban, vagy támfalgarázsban, vagy parkolóhelyen alakítható ki. A rendelet hatályba lépésekor meglévõ lakóépület bõvítése esetén az építési hatóság, amennyiben ezt a telek beépítési és terepadottságai indokolják, eltérhet ettõl a szabálytól. (5) Az építési övezetben a fõ rendeltetésû épület csak a kijelölt építési helyen belül, ennek hiányában az utcavonaltól mért 35 méteres, kiegészítõ vagy kiszolgáló funkciójú épület az utcavonaltól mért 40 méteres mélységen belül, a fõ rendeltetési épület mögött helyezhetõ el. (6) Az Lke-4 övezet fõ rendeltetésû épületei alacsony hajlású (15-30 ), a többi kertvárosias övezet épületei os magastetõvel alakítandók ki. Melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. (7) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. (8) Lakóépület utcai homlokzatán erkély, balkon nem létesíthetõ. (9) Az Lke-3 és az Lke-4 övezetek telkei csak teljes közmûvesítés esetén építhetõk be. VEGYES TERÜLET Településközpont vegyes terület 17. (1) A településközpont vegyes terület a szabályozási terven Vt jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely egy vagy több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek és olyan helyi települési szintû gazdasági, igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetõen nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. (2) A településközpont vegyes területen az OTÉK 16. szerinti épületek kivéve üzemanyagtöltõ helyezhetõk el. (3) Településközponti vegyes területen zártsorú és oldalhatáron álló beépítés esetén, ha a szabályozási terv másképp nem jelöli, az építési vonal a rendelet hatályba lépésekor meglévõ fõ rendeltetésû épület beépítési vonala. (4) Szabadonálló új beépítés esetén az elõkert minimális mérete 5m. (5) Az építési övezet telkeinek beépítése során alkalmazandó telekméreteket, azok beépítettségét, továbbá az építhetõ építménymagasság mértékét a beépítési mód függvényében a következõ táblázat szerint kell meghatározni: 14

17 övezeti jele beépíté si módja beépítés AZ ÉPÍTÉSI TELEK beépíthetõ telek területe kötelezõ zöldfelületi szintterületi mutatója* AZ ÉPÜLET építmény-magassága % m 2 % m 2 /m 2 m Vt-1 Z ,5 10,5 magas zártsorú Vt-2 Z ,0 7,5 közepes zártsorú Vt-2* Z 100 K K 2,0 6,0 Alkotmany Járdányi Vt-3* Z (HZ) ,6 4.5 alacsony záruló Vt-3 O ,6 4,5 alacsony oldalhatáros Vt-4 SZ ,0 12,0 lakótelep Vt-5 SZ ,2 7,5 intézmény, ipar Vt-6 SZ ,4 4,5 Mákfa Vt-7 SZ ,7 4.5 Vállalkozói kislakásos Vt-8 Z ,8 7,5 sûrû zártsorú SZ - szabadon álló beépítés O - oldalhatáron álló beépítés Z - zártsorú beépítés HZ - hézagosan zártsorú beépítés *- az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosának maximuma Vt-1 övezet (6) A Vt1 építési övezetben új épület építése csak szabályozási tervben kijelölt építési vonalra, ennek hiányában az utcai telekhatárra, a kialakult utcakép jellegének megfelelõen zártsorúan telepítve engedélyezhetõ. (7) A Vt1 építési övezetben elhelyezhetõ épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú építményként: a) a fõ funkcióval kapcsolatos tároló b) kerti építmények c) közmûvek mûtárgyai d) mûterem, a környezetet nem zavaró kézmûipari tevékenység mûhelye helyezhetõ el. (8) A Vt-1 övezetben gépkocsitároló csak a fõ rendeltetésû épülettel egy tömegben 15

18 helyezhetõ el. (9) A Vt-1 övezet épületei os magastetõvel alakítandók ki. Melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. (10) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. (11) A Vt-1-es övezetben az utcai homlokzatmagasság a szomszédos épületek csatlakozó ereszmagasságaitól 0,50 méterrel térhet el. Vt-2, Vt-2* és Vt-8 övezet (12) A Vt-2, Vt-2* és Vt-8 építési övezetben új épület építése csak szabályozási tervben kijelölt építési vonalra, ennek hiányában az utcai telekhatárra, a kialakult utcakép jellegének megfelelõen zártsorúan telepítve engedélyezhetõ. (13) A Vt-2, Vt-2* és Vt-8 övezetben elhelyezhetõ épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú építményként: a) a fõ funkcióval kapcsolatos tároló b) kerti építmények c) közmûvek mûtárgyai d) mûterem, a környezetet nem zavaró kézmûipari tevékenység mûhelye helyezhetõk el. (14) A Vt-2, Vt-2* és a vt-8 övezetekben gépkocsitároló csak a fõ rendeltetésû épülettel egy tömegben helyezhetõ el. (15) A Vt-2, Vt-2* és Vt-8 övezetek fõ rendeltetésû épületei os magastetõvel alakítandók ki. Melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. (16) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. (17) A Vt-2, Vt-2* és Vt-8 övezetben az utcai homlokzatmagasság a szomszédos épületek csatlakozó ereszmagasságaitól 0,50 méterrel térhet el. Vt-3 és Vt-3* övezet (18) A Vt-3 és Vt3* építési övezetben a fõ rendeltetésû épület építése csak szabályozási tervben kijelölt építési vonalra, ennek hiányában az utcai telekhatárra, a kialakult utcakép jellegének megfelelõen oldalhatárra telepítve engedélyezhetõ. (19) A Vt-3* övezetben az utcavonali fõ rendeltetésû épület zártsorúan alakítandó ki. A zártsorú utcahomlokzatot telkenként egy darab, maximum 3,50 m szabad szélességû kocsibehajtó szakíthatja meg, amelyet az épület anyaghasználatához és színezéséhez igazodóan, tömör kapuként kell kialakítani. (20) A Vt-3 és Vt-3* övezetekben elhelyezhetõ épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú építményként: a) a fõ funkcióval kapcsolatos tároló b) kerti építmények c) közmûvek mûtárgyai d) mûterem, a környezetet nem zavaró kézmûipari tevékenység mûhelye helyezhetõk el. (21) A Vt-3 és a Vt-3* övezetekben gépkocsitároló csak a fõ rendeltetésû épülettel egy tömegben helyezhetõ el. (22) A Vt-3 és Vt-3* övezetek épületei os magastetõvel alakítandók ki. Melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. 16

19 (23) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. (24) Lakóépület utcai homlokzatán erkély, balkon nem létesíthetõ. Vt-4 övezet (25) A Vt-4 övezetekben csak a meglévõ lakóépületek felújítása, átalakítása, bõvítése engedélyezhetõ. (26) A Vt4 övezetekben elhelyezhetõ épületeken kívül, azt kiegészítõ vagy kiszolgáló építményként: c) csoportos (legalább 10 férõhelyes) gépkocsitároló d) kerti építmények e) közmûvek mûtárgyai f) hulladéktartály-tároló helyezhetõk el. (27) A Vt-4 övezetben kiszolgáló és kiegészítõ funkciójú épületek egységes környezetalakítási és kertépítészeti terv alapján oldalhatárra vagy szabadonállóan helyezhetõk el. (28) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. (29) A Vt-4 övezetben új épület csak magastetõvel (30-45 ) helyezhetõ el. A melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. Vt-5 övezet (30) A Vt-5 övezetben az ipari rendeltetés megváltoztatása nélkül csak a meglévõ épületek felújítása, átalakítása, bõvítése engedélyezhetõ. (31) A Vt-5 övezetekben elhelyezhetõ épületeken kívül, azt kiegészítõ vagy kiszolgáló építményként: a) csoportos (legalább 10 férõhelyes) gépkocsitároló b) kerti építmények c) közmûvek mûtárgyai d) hulladéktartály-tároló helyezhetõk el. (32) A kiszolgáló és kiegészítõ funkciójú építmények egységes környezetalakítási és kertépítészeti terv alapján oldalhatárra vagy szabadonállóan helyezhetõk el. (33) A Vt-5 övezetben épület csak alacsony hajlású vagy magastetõvel (15-45 ) helyezhetõ el. Melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. (34) A Vt-5 területek elsõdleges funkciójának változásakor elvi építési engedélyt kell kérni. Az elvi építési engedélyezésre benyújtott dokumentáció részeként az egész területegységre környezetalakítási terv készítendõ. Vt-6 övezet (35) A Vt-6 övezetben elhelyezhetõ épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú építményként: a) a fõ funkcióval kapcsolatos tároló b) kerti építmények c) közmûvek mûtárgyai d) mûterem, a környezetet nem zavaró kézmûipari tevékenység mûhelye helyezhetõk el. (36) A Vt-6 övezetben gépkocsitároló csak a fõ rendeltetésû épülettel egy tömegben vagy különálló támfalgarázsként helyezhetõ el. (37) A Vt-6 övezet épületei os magastetõvel alakítandók ki. Melléképítmények 17

20 tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. (38) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. (39) Lakóépület utcai homlokzatán erkély, balkon nem létesíthetõ. Vt-7 övezet (40) A Vt-7 építési övezetben új épület építése csak szabályozási tervben kijelölt építési helyen belül telepítve engedélyezhetõ. (41) A Vt-7 övezetben elhelyezhetõ épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítõ funkciójú építményként: a) a fõ funkcióval kapcsolatos tároló b) kerti építmények c) közmûvek mûtárgyai d) mûterem, a környezetet nem zavaró kézmûipari tevékenység mûhelye helyezhetõk el. (42) A kiszolgáló és kiegészítõ funkciójú építmények egységes környezetalakítási és kertépítészeti terv alapján oldalhatárra vagy szabadonállóan helyezhetõk el. (43) A Vt-7 övezetben épület csak alacsony hajlású vagy magastetõvel (15-45 ) helyezhetõ el. Melléképítmények tetõformálása és tetõfedõ anyaga a fõépülettel megegyezõ legyen. Lapostetõ kialakítása csak alárendelt épületrészen, járható teraszként vagy extenzív zöldtetõként engedélyezhetõ. (44) Tetõtér-beépítés esetén utcai homlokzaton tetõsíkban elhelyezett tetõablak létesíthetõ. GAZDASÁGI TERÜLET Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 18. (1) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági rendeltetésû épület elhelyezésére szolgáló terület a Szabályozási Terven Gksz jellel szabályozott terület-felhasználási egység. (2) A kereskedelmi és szolgáltató gazdasági övezetben újonnan kialakított építési telkek minimális mérete 5000 m 2. (3) Az építési övezet telkei teljes közmûvesítettség esetén építhetõk be. (4) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen elhelyezhetõ épületek az OTÉK 19. (2) bek. szerinti épületek. (5) A kereskedelmi és szolgáltató gazdasági területen épület és építmény a szabályozási terven jelölt építési helyen belül, ennek hiányában legalább 10 méteres elõ-, oldal- és hátsókerttel helyezhetõ el. (6) Az építési övezet telkeinek beépítése során alkalmazandó telekméreteket, azok beépítettségét, továbbá az építhetõ építménymagasság mértékét a beépítési mód függvényében a következõ táblázat szerint kell meghatározni: övezeti jele beépíté si módja beépítés AZ ÉPÍTÉSI TELEK beépíthetõ területe kötelezõ zöldfelületi szintterületi mutatója* AZ ÉPÜLET építmény-magassága % m 2 % m 2 /m 2 m Gksz-1 SZ ,0 Gksz-2 SZ ,5 7,5 (10,0) 18

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUGYI NAGYKÖZSÉG HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATA ÉS SZABÁYOZÁSI T ységes szerkezetben a 2010-2015 évi módosításokkal 1 ÁOS ÉS HÁZ BT 2015 DCMB BUGYI NAGYKÖZSÉG HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATA ÉS SZABÁYOZÁSI T ységes szerkezetben

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

CSONGRÁD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2008 (XI4) ÖKT RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 25/2005 (VIII 29) ÖKT RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Csongrád Város

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI.

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI. Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV.15.) önkormányzat rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rész I. Fejezet Újraszabályozó rendelkezések

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rész I. Fejezet Újraszabályozó rendelkezések Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Alap Építési szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 19/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL 0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL BEÉPÍTETTSÉ G meglévő teleknagyság 250 m 2 alatt 250-500 m 2 között 500 m 2 felett 60 (75)* de max.137,5(175) a telek beépítési százalék (% max) m

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület 36/200. (VII.2.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület MIKLÓS U. RAKTÁR U. SZENTENDREI ÚT 8239/ HRSZ-Ú TELEK (Z-FK) ÉSZAKI HATÁRA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat hatálya és alkalmazása 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat hatálya és alkalmazása 1.. LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 18 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2006.(IV.7.) számú rendelete Lepsény Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

SZORGALMATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SZORGALMATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZORGALMATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE és SZABÁLYOZÁSI TERV Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2011. december 30-tól 2011. december

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel / Fax: (56) 419 087 e mail: tmt@chello.hu Sz: 68 / 2000. CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419 087 tmt@chello.hu Sz: 12/2005. TÁPIÓSZELE Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H. É. SZ. ÉS

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, SZENT

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2006. (V.02.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2006. (V.02.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2006. (V.02.) rendelete Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 42/2005. (IX. 22.) ÖKT sz. rendelet

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET Rendelettervezet 2 Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Gyula

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben