Társasházakkal összefüggő ingatlan-nyilvántartási eljárások

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társasházakkal összefüggő ingatlan-nyilvántartási eljárások"

Átírás

1 INGATLANNYILVÁNTARTÁS Szalmás Zoltán Társasházakkal összefüggő ingatlannyilvántartási eljárások A földhivatalok, mint ingatlanügyi hatóságok ügyiratforgalmában ugyan nem képviselnek nagy tömeget a társasházalapítással, módosítással összefüggő kérelmek, azonban a hibás, hiányos beadványok nemcsak az ügyintézői kör részére jelentenek időigényes munkavégzést, hanem komoly költséget róhatnak a társasházak leendő tulajdonosaira is. A társasház létrehozása a tulajdonjog megváltozásának egy olyan formája, amikor a tulajdonjog alanya változatlan, a tárgya viszont átalakul. Az adott ingatlanban a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint korábban fennálló osztatlan közös tulajdon úgy módosul, hogy az ingatlanon továbbra is fennmarad az alapító tulajdonostársaknak egy speciális tulajdonközössége ezt fejezi ki az önálló tulajdonhoz tartozó eszmei tulajdoni hányad azonban a tulajdon lényegi tárgya önállósodik és a tulajdonostársak akaratától függetlenedve sajátos rendelkezési jogosítványokat biztosít az alapítók egy jóval szűkebb körének. Így az albetét elidegenítése esetén a társasház közösség tagjai az alapító okirat eltérő rendelkezésének hiányában nem gyakorolhatnak elővásárlási jogot, tehát az albetét, mint önálló ingatlan tulajdonosa kívülálló, harmadik személy felé értékesítheti az ingatlan tulajdonát. Természeten az önálló ingatlannal, mint dologgal kapcsolatos rendelkezés biztosítja azt, hogy az ingatlan felajánlható pl. hitel fedezeteként és a jelzálogjog bejegyezhető az önálló ingatlan tulajdoni lapjára. A társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény (Tht.) kimondja, hogy a közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrész a külön tulajdonba tartozó lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség alkotórészét képezi, azzal együtt minősül önálló ingatlantulajdonnak. A közös tulajdonra vonatkozó, az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányad és a lakásra, a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó tulajdonjog az e törvényben meghatározott esetek kivételével egymástól függetlenül nem ruházható át és nem terhelhető meg. 1 A Tht. 1. (1) bekezdése szerint társasháztulajdont csak úgy lehet létrehozni, ha az ingatlanon lévő épületben az alapító okiratban meghatározott és műszakilag megosztott, legalább két önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség (vagy egy önálló lakás és egy nem lakás céljára szolgáló helyiség) kerül a tulajdonostársak közös tulajdonába. Ebből a rendelkezésből pedig az is következik, hogy: a) újonnan létrehozott építményeknél minden, önállóan kialakítani kívánt in 1 Tht. 2. (1)(2) bekezdések

2 20 RES IMMOBILES gatlannak rendelkeznie kell használatbavételi engedéllyel, b) meglévő épületek társasházzá alakítása esetén is fennálljon az a) pontban rögzített feltétel, így az építésügyi hatóság hatósági engedély, jóváhagyás, igazolás formájában rendelkezzen arról, hogy az adott épületrészek önálló ingatlanként funkcionálhatnak. Nyilvánvaló, hogy a már meglévő épületek esetén, az azok létrehozásakor a hatóság által kiadott használatbavételi engedély nem alkalmas arra, hogy utólag társasházként történjen meg azok feltüntetése, akkor sem, ha az arra felhatalmazással rendelkező tervező, földmérő elkészítette a kialakítandó társasház szintenkénti alaprajzát. A szintenkénti alaprajzon pedig szerepelnie kell az építésügyi hatóság jóváhagyó záradékának. A földhivatalok által folytatott joggyakorlatot, az építésügyi hatóságok jogértelmezését és az internetes jogi fórumokon olvasható szakmai hozzászólásokat összevetve a már említett b) pontban megfogalmazott kitétel a mai napig vita tárgyát képezi. Megvizsgálva a fenti jogértelmezési kérdéskörben irányadó jogszabályokat, az alábbiakra kell figyelemmel lenni: az ingatlannyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) 28. (1) bekezdése szerint az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez a külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély, jóváhagyás vagy igazolás is szükséges, az Inytv. végrehajtásáról rendelkező 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Inyvhr.) 2. a) és c) pontjai szerint a tulajdoni lap I. része az alábbi adatokat tartalmazza: a) a művelési ág és a művelés alól kivett terület elnevezése, alrészlet jele, c) az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet (Ötmr.) 1. számú melléklet 4. pontja kimondja, hogy építményben építésügyi hatósági engedélyezéshez nem kötött építési munkával járó, vagy építési munkával nem járó, a huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatása (egyesítés, leválasztás) az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységek körébe tartozik, az Inyvhr. 73. (1) bekezdése szerint társasház bejegyzéséhez alapító okirat és alaprajz szükséges, az Inyvhr. 73. (4) bekezdésben foglalt alaprajzra a tv. 21. (4) bekezdésében foglaltak az irányadók, az Inytv. 21. (4) szakasza alapján az egyéb önálló ingatlanok alaprajza 1:100 vagy annál nagyobb méretarányban ábrázolja az ingatlan társasháznál a közös, szövetkezeti háznál a szövetkezeti tulajdonban lévő épületrészek, továbbá az öröklakások és szövetkezeti lakások elhatároló vonalait. Az alaprajzon fel kell tüntetni a település nevét, az ingatlan utca, házszám, emelet és ajtószám szerinti megjelölését, továbbá az önálló ingatlan sorszámát és alapterületét,

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 21 végül pedig, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során hozott határozat a hozzá tartozó, jóváhagyási záradékkal és bélyegzőlenyomattal ellátott építészetiműszaki dokumentációban foglaltakkal együtt hatályos. Az építésügyi hatósági határozatban az engedélyezett építési tevékenység egyértelmű körülírásával összhangban az építészetiműszaki dokumentáció olyan részeit, amelyekre az építésügyi hatósági engedély nem terjed ki, az építésügyi hatóságnak a tervek záradékolása során megfelelő módon jelölnie kell. Az elsőfokú építésügyi hatóság az építésügyi hatósági engedély jogerőre emelkedése esetén az engedélyezésre benyújtott dokumentáció valamennyi példányának valamennyi tervlapját engedélyezési záradékkal látja el. 2 Az Inytv. lehetőséget biztosít arra, hogy felépítendő épület esetén a földrészlet tulajdoni lapján feltüntetésre kerüljön a társasház alapítás előzetes ténye. Ebben az eljárásban a jogerős használatbavételi engedélyek kivételével valamennyi jogszabály által előírt okiratot be kell nyújtani a földhivatalhoz és abban az esetben, ha a végleges bejegyzés időpontjára változás áll be, az alapító okiratot és a szintenkénti alaprajzot is módosítani kell. Amennyiben a beruházó saját erőből valósítja meg a projektet (ebben az esetben közömbös, hogy banki hitelt is igénybe vesze, hiszen az is köztudott, hogy a társasházat építő vállalkozások jó része tőkeszegény), az alapító okiratban az építési engedélynek megfelelően, valamennyi önálló ingatlan esetében az építő cég kerülhet tulajdonosként feltüntetésre. A használatbavételi engedély kiadását követően megtörténik a társasház bejegyzése és a már önálló helyrajzi számon kialakított ingatlanok fogják az adásvétel tárgyát képezni. A gyakorlatban megvalósuló másik lebonyolítás esetében a beruházó megkezdi az építési engedély szerint majdan kialakításra kerülő önálló ingatlanoknak megfelelő tulajdoni hányadok értékesítését, így kialakul a földrészleten egy tulajdonközösség. Az alapító okirat szerkesztésekor természetesen a vevők, mint a társasház tulajdonosai kell, hogy szerepeljenek, az osztatlan közös tulajdon miatt nem lehet szó egyszemélyi alapításról. A társasház földhivatali bejegyezhetősége szempontjából lényeges, hogy a társasház alapító okirata megfeleljen az Inytv. és az Inyvhr. alaki és tartalmi előírásainak is. Így, mint több lapból álló okiratnak, minden lapon tartalmaznia kell valamennyi szerződő fél (alapító tulajdonostárs) kézjegyét. Ez nagyobb társasházak esetén technikai problémákat is felvet, az alapító tagok nagy száma miatt az alapító okirat aláírása körülményes és időigényes lehet. Ennek a problémának a megoldását szolgálhatja, ha az alapító okirat aláírásával a tulajdonostársak megbízzák egyiküket, vagy a közös képviseletre felhatalmazott személyt. A jogszabályok előírásainak megfelelően a társasház alapító okiratnak a következőket kell tartalmaznia: a társasháztulajdon alapítására vonatkozó megegyezést, 3 a személyi azonosító kivételével a tulajdonostársaknak a tv. 15. (1) bekezdé 2 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. (1)(2) bekezdések 3 Inyvhr. 73. (2) bekezdés a) pont

4 22 RES IMMOBILES sében meghatározott adatait és a földrészlet helyrajzi számát, 4 a közös tulajdonba kerülő épületrészek és helyiségek felsorolását római számmal egytől kezdődő sorszámozással, 5 az egyes tulajdonostársak kizárólagos tulajdonába kerülő lakások, illetőleg nem lakás céljára szolgáló más helyiségek meghatározását az alaprajz szerinti arab számozás és az alapterület feltüntetésével, 6 a közös tulajdonban lévő részekből az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányadot, 7 a Tht. 10. (2) bekezdés alapján, a tulajdonostársak erre irányuló megállapodása esetén a közös tulajdon átruházására az összes tulajdoni hányad legalább kétharmadát képviselő tulajdonostársakat feljogosító rendelkezést, vagy a Tht. 10. (3) bekezdés szerinti, az összes tulajdoni hányad legalább négyötödét képviselő tulajdonostársaknak a közös tulajdon átruházásáról szóló közgyűlési határozata szerinti módosítást. 8 Nagyon lényeges eleme az alapító okiratnak a földrészlet tulajdoni lapjára bejegyzett terhekről történő rendelkezés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a társasház alapítói döntenek arról, hogy az egyes tulajdoni hányadokra bejegyzett terhek az alapítást követően melyik önálló ingatlanra kerülnek átjegyzésre. Fontos kihangsúlyozni, hogy az alapító okirat ezen rendelkezéséhez nem kell beszerezni a terhek jogosultjainak hozzájárulását és az eljárás során a földhivatal sem kötelezheti a kérelmezőt ezek becsatolására. Az egész földrészletet vagy épületet terhelő jelzálogjog átjegyzése esetében azonban a tulajdonosok önmagukban nem dönthetnek (fedezetelvonás megakadályozása), ekkor szükséges a jogosult nyilatkozatának, átjegyzési engedélyének a beszerzése. A tulajdoni arányok megváltozását eredményező tények jogosultjainak szintén nyilatkozniuk kell az alapító okiratban (pl. tulajdonjog fenntartással történő eladás). Amennyiben az alapító okirat a bejegyzett terhekről nem rendelkezik, ebben az esetben vagy módosítani kell az alapító okiratot, vagy a jogosultak nyilatkozata alapján történhet meg a terhek átjegyzése. Az eljárásban ez a hiányosság pótolható, erre hiánypótlási végzést bocsát ki a földhivatal, nem teljesítés esetén a társasház bejegyzési kérelmet a földhivatal elutasítja. Amint az már a bevezetőben is említésre került, a társasház ingatlannyilvántartási bejegyzése egy speciális tulajdonjog változási eljárás, ezért a jogi képviselet kötelező. A jogi képviselő részére adott meghatalmazás belefoglalható az alapító okiratba, de külön íven is rögzíthető. Az eljárás kérelemre indul (bíróság is elrendelheti a társasház kialakítását), az igazgatási szolgáltatási díj vonatkozásában pedig az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilapmásolat igazgatási szolgáltatási díjáról rendelkező évi LXXXV. törvény 32/A. (7) bekezdése ad eligazítást, amely szerint A társasházalapítás bejegyzésének díja társasházi tulajdoni különlaponként 6600, forint, de legfeljebb összesen , forint. 4 Inyvhr. 73. (2) bekezdés b) pont 5 Inyvhr. 73. (2) bekezdés c) pont 6 Inyvhr. 73. (2) bekezdés d) pont 7 Inyvhr. 73. (2) bekezdés e) pont 8 Inyvhr. 73. (2) bekezdés f) pont

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 23 A kérelem mellékletét képezi továbbá a változási vázrajz a földrészleten létesített épületről (épületfeltüntetési vázrajz), a társasház szintenkénti alaprajza amely az egyes önálló ingatlanokat 1:100 méretarányban ábrázolja, továbbá a jogerős használatbavételi engedély. Az alapító okiratnak összhangban kell lennie a szintenkénti alaprajzzal és a használatba vételi engedéllyel. A szintenkénti alaprajzban egyéb tételes előírás hiányábanegyértelműen meg kell jelölni az önálló ingatlanok elhatároló vonalait (a gyakorlatban a piros színnel történő kihúzás terjedt el). Az alaprajzba bele kell írni továbbá az önálló ingatlanok helyrajzi számait vagy az alapító okirat szerinti sorszámait és az alapterületüket egész négyzetméterben, a kerekítés szabályai szerint. Az alaprajzon szerepelnie kell az építésügyi hatóság záradékának is, a már korábban részletezettek szerint. Az épületfeltüntetési vázrajznak meg kell felelnie az önálló ingatlanok helyrajzi számozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI. 13.) FVM rendeletben foglaltaknak. A társasházépületét az ABC nagybetűjével kell jelölni, ha egy földrészleten több épület is található, a földmérési szabályok szerint kell az egyes épületeket jelölni. A legfeljebb hatlakásos társasház közössége dönthet arról, hogy szervezetére és működésére az e törvényben meghatározott rendelkezéseket alkalmazza. Ha a közösség ilyen határozatot nem hoz, e törvénynek a szervezetiműködési szabályzatra, a közgyűlésre, a közös képviselőre, illetőleg az intézőbizottságra és a számvizsgáló bizottságra vonatkozó rendelkezései helyett a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 9 A közösköltséghátralék biztosítása jelzálogjoggal Az elmúlt évek társadalmigazdasági folyamatai számos, társasházban tulajdonjoggal rendelkező személyt hoztak abba a helyzetbe, hogy fizetési kötelezettségeiknek nem tudnak vagy nem akarnak eleget tenni. Így fordulhat elő az is, hogy a társasházi közös költséget nem fizetve hátralékot halmoznak fel. A fizetések elmaradásának elharapózása igen nehéz helyzetbe hozhatja az adott társasházat, hiszen a Tht. szerint a közös költség körébe tartoznak a közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások. A közös költség a társasház szervezetiműködési szabályzata eltérő rendelkezése hiányában a tulajdonostársakat a tulajdoni hányadaik szerint terheli. 10 A Tht. szerint a szervezetiműködési szabályzatban kell meghatározni a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének a közösköltséghátralék megfizetése érdekében előírt teendőit. A Tht. vonatkozó szakasza több lehetőséget is biztosít a hátralék behajtására, így: az adós tulajdonostárs határidő megjelölésével történő felszólítása és a felszólítás eredménytelensége esetén fizetési meghagyás kibocsátásának kezdeményezése, jelzálogjog bejegyzése az adós ingatlanának tulajdoni lapjára. 11 Kétségtelen tény, hogy egy bírósági fizetési meghagyás is hatásos eszköz lehet arra, hogy az adós felmérje a nem teljesítés kö 9 Tht. 13. (3) bekezdés 10 Tht 24. (1) bekezdés 11 Tht. 24. (2) bekezdés c) pont

6 24 RES IMMOBILES vetkezményeit, azonban az állampolgárok mindennapi ügyintézése során felhasználásra kerülő, a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lap másolaton megjelenő jelzálogjog bejegyzés a nyomásgyakorlásnak igen hatékony módja. A jelzálogjog bejegyezhetőségének egyik legfontosabb kritériuma, hogy a hátralékos három hónapot meghaladóan tartozzon a közös költséggel. 12 A jelzálog bejegyzésének elrendelése három hónapnak megfelelő hátralékonként megismételhető. 13 A jelzálogjog ingatlannyilvántartási bejegyzése során nemcsak a Tht., hanem az Inytv. és az Inyvhr. vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni: 14 a) kérelemhez kötöttség elvét, b) a kérelem alakisága és tartalma vonatkozásában az Inyvhr. 1. számú mellékletében előírtak a földhivataloknál rendszeresített és használatban maradt formakérelem nyomtatvány alkalmazásával a hiányosságok elkerülhetőek, 15 c) az eljárás megindítása jogi képviselő vagy közjegyző (társasházat képviselő cég esetben jogtanácsos) útján történhet, 16 d) a jelzálogjog bejegyezhetőségének további kritériuma az alapítás közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett magánokiratba foglalása, 17 e) cég útján ellátott közös képviselet esetén a cégiratok csatolása is szükséges. 18 A Tht. nagy mértékben leegyszerűsíti az eljárást, amennyiben a társasháznak van szervezetiműködési szabályzata és az tartalmazza a közös képviselőnek a nyilatkozat megtételére szóló felhatalmazását is. Ebben az esetben a közös képviselőnek a megfelelő alakiságú okiratba foglalt nyilatkozata képezi a jelzálogjog bejegyzés alapját. Szervezetiműködési szabályzat hiányában, vagy amennyiben ez az okirat nem rendelkezik a közös képviselő nyilatkozat megtételére vonatkozó felhatalmazásáról, a társasház közgyűlése a tulajdonostárs külön tulajdonának és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadának jelzálogjoggal való megterhelését rendelheti el a hátralék megfizetésének biztosítékául. 19 A jelzálogjog bejegyzésének elrendeléséről szóló közgyűlési határozatot közokiratba vagy ügyvéd jogkörén belül jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. A közös képviselő nyilatkozatának illetőleg a közgyűlés határozatának az Inytv. vonatkozó előírásai szerint tartalmaznia kell a kötelezett nevét, természetes azonosító adatait, a jelzálogjog bejegyzéssel érintett ingatlan és a jog pontos megjelölését és a tartozás összegét. 12 Tht. 30. (1) bekezdés 13 Tht. 32. (2) bekezdés 14 Inytv. 6. (1) bekezdés 15 Inytv. 26. (1) bekezdés és Inyvhr. 1. számú melléklete 16 Inytv. 26. (2) bekezdés 17 Inytv. 32. (3) bekezdés 18 Inytv. 37. (3) bekezdés 19 Tht. 30. (1) bekezdés

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 25 Az Inytv január 1jével hatályba lépett módosításával a társasházaknak már nem kell attól tartaniuk, hogy a személyi azonosító kezelésére felhatalmazással nem rendelkező szervezetekként a földhivatalok elutasítják a bejegyzési kérelmeiket. A törvény vonatkozó szakasza szerint, ha a társasházakról szóló törvényben szabályozott társasházi közösköltségtartozás, illetve a lakásszövetkezetekről szóló törvényben szabályozott költséghátralék biztosítékául szolgáló jelzálogjog bejegyzése iránti eljárásban benyújtott okirat nem tartalmazza a személyi azonosítót, akkor azt az ingatlanügyi hatóság a személyiadat és lakcímnyilvántartást vezető szerv megkeresése útján, hivatalból pótolja. 20 A Tht. 32. (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a bejegyzés alapjául szolgáló hátralékot kiegyenlítették, a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a kiegyenlítést követő nyolc napon belül köteles a jelzálog törléséhez szükséges engedélyt kiadni; az engedélyt közokiratba vagy ügyvéd jogkörén belül jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. A földhivatali eljárásra a jelzálogjog bejegyzése kapcsán ismertetett szabályok az irányadóak. A Díjtv. rendelkezései alapján a jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja , Ft ingatlanonként, 21 a törlési eljárásért pedig 6.600, Ftot kell megfizetni, szintén minden önálló ingatlan után. 22 A szövetkezeti házból történő kiválás és a társasház alapítása Az alapítóknak szövetkezeti ház társasházzá történő átalakításához nemcsak a társasház alapításához szükséges okiratok elkészítése és az eljárások lefolytatása feladata, hanem a kiválás érdekében a lakásszövetkezetekről szóló évi CXV. törvény (Lsztv.) vonatkozó rendelkezéseit is be kell tartaniuk, illetve végre kell hajtaniuk. A lakásszövetkezetek és a társasházak között az alapvető eltérés a tulajdonjogi helyzetben és az ehhez fűződő szervezetigazdálkodási kérdésekben van. A lakásszövetkezet az a jogi személyiségű személyegyesülés, amelyet az alapítók vagyoni hozzájárulásával, alapszabály elfogadásával, a cégjegyzékbe történő nyilvántartásba vétellel gazdálkodó szervezetként, lakóépületek, nyugdíjasház, üdülő, személygépkocsitároló, műhely, üzlethelyiség építésére és fenntartására alapítanak. 23 A lakásszövetkezetnek társasháztól való eltérésének meghatározó eleme az, hogy a lakásszövetkezetben nincs olyan ingatlanrész, amely a lakásszövetkezeti tagok közös tulajdonában lenne. Társasházak esetében az ingatlan egyes részei a társasház tagjainak külön tulajdonában vannak (például lakás vagy garázs, üzlet), az épület berendezései (például a lépcsőház, a tető stb.) és az épülethez tartozó földrészlet pedig a tagok közös tulajdonában állnak. 24 A lakásszövetkezetnél az épület közös részei és a telek a szövetkezet, mint elkülönült 20 Inytv. 34/A. 21 Díjtv. 32/A. (2) bekezdés 22 Díjtv. 32/A. (1) bekezdés 23 Lsztv. 2. (1)(3) bekezdések 24 Tht. 1. (1) bekezdés

8 26 RES IMMOBILES szervezet tulajdonát képezi, 25 a lakások ezzel szemben a szövetkezeti tagok vagy nem tag tulajdonosok, esetleg a lakásszövetkezet önálló tulajdonát testesítik meg, 26 A lakásszövetkezetből a műszakilag elkülönült, egy vagy több lakóépületben lévő lakások lakásszövetkezeti tag és nem tag tulajdonosai amennyiben fenntartási (üzemeltetési, karbantartási, felújítási) költségtartozásuk, továbbá a lakásszövetkezet által a kiválni szándékozó önálló egység javára felvett hiteltartozásuk a lakásszövetkezettel szemben nem áll fenn együttesen válhatnak ki. A kiválást a kiválni szándékozó önálló egység tagjainak és nem tag tulajdonosainak összessége legalább kétharmados szótöbbséggel határozhatja el. Az e célból tartott részközgyűlésre a lakásszövetkezet alapszabályának a közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni; a részközgyűlés akkor is megtartható, ha az alapszabály ilyet nem rendszeresített. A kiváláshoz nincs szükség a lakásszövetkezet közgyűlésének hozzájárulására, azonban a kiválás szándékát tartalmazó nyilatkozatot a részközgyűlés határozatának, jegyzőkönyvének, jelenléti ívének és a meghatalmazásoknak másolatban történő megküldésével az igazgatóság részére, írásban be kell jelenteni. Az írásbeli bejelentést és nyilatkozatot legkésőbb a kiválást megelőző 90. napig kell az igazgatósághoz megküldeni. A lakásszövetkezetből minden negyedév záró napján lehet kiválni. A kiválással kapcsolatos összes költséget a kiválni szándékozó egység tag és nem tag tulajdonosai viselik. A kiválással kapcsolatos vagyonmegosztásról a lakásszövetkezet közgyűlése dönt. 27 Ha a kiválásra társasháztulajdon alapítása céljából kerül sor, a kiválás feltétele, hogy a kiválni szándékozó önálló egység tag és nem tag tulajdonosai egyhangúlag elfogadják az alapító okirat tervezetét és benyújtsák a szükséges hatósági engedély iránti kérelmet. A kiválási szándék írásbeli bejelentése és az Lsztv. 50. (5) bekezdésében említett vagyonmegosztás után a létrehozandó társasház leendő tulajdonostársai az alapító okirat tervezetét véglegesítik. A kiválás a társasháztulajdon bejegyzésének időpontjától hatályos. A létrehozandó társasház alapítására, szervezetére és működésére a társasházakról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Lsztv. 50. (3) bekezdés szerinti írásbeli bejelentésre csak az Lsztv. 51. (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését követően és olyan nyilatkozat megtételével egyidejűleg kerülhet sor, hogy a kiválásra a társasháztulajdon ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésétől függően kerül sor. 28 Az ingatlannyilvántartásban a szövetkezeti ház jogi jellegének törlése és a társasház bejegyzése érdekében tehát a jogi képviselő által kezdeményezett kérelemhez az alábbi okiratokat kell benyújtani: a lakásszövetkezetből történő kiválással kapcsolatos, vagyonmegosztásról rendelkező közgyűlési határozatot, amely igazolja, hogy a társasház a lakásszövetkezet tulajdonát képező földrészletet, valamint a társasház alapító okiratának vonatkozó fejezetében foglalt közös tulajdonban maradó épületrészek tulajdonjogát a lakásszövetkezettől megszerezte, az alapító okiratot, amelyben utalni kell arra, hogy a létrehozandó társasház leendő tulajdonostársai az alapító okirat 25 Lsztv Lsztv Lsztv. 50. (1)(5) bekezdések 28 Lsztv. 51. (3)(6) bekezdések

9 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 27 tervezetét véglegesítették ( Társasház tulajdont alapító okirat tervezet megnevezésű okirat nem fogadható el), a kérelemben rögzített utalást arra, hogy a lakásszövetkezet alapszabálya korábban benyújtott ügyiratnál fellelhető és az a hatályos szövegváltozat, ennek hiányában alapszabályt (a földhivatalnak a kiválással kapcsolatosan figyelemmel kell lennie az alapszabályban foglaltakra is, ugyanis az alapszabály is meghatározhat feltételeket az eljárással összefüggésben), a szintenkénti alaprajzot az építésügyi hatóság záradékával ellátva, a hatósági engedélyt a társasház önálló ingatlanainak ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez (az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez a külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély, jóváhagyás vagy igazolás is szükséges), 29 mivel az önálló ingatlanokat magában foglaló épület már a szövetkezeti ház bejegyzése során feltüntetésre került az ingatlannyilvántartásban, ezért épületfeltüntetési vázrajz nem szükséges, a szervezetiműködési szabályzatot. Összegzés Az ingatlanügyi hatóság, mint regisztratív szervezet feladata a társadalom, a gazdasági élet szereplői által létrehozott jogügyletek bevezetése az ingatlannyilvántartásba. A hatékony, ügyfélbarát közigazgatás alapja a földhivatali tevékenységet végzők magas színvonalú felkészültsége, ugyanakkor a változások alapját létrehozó okiratok szerkesztőinek, a társhatóságok munkatársainak is hangsúlyos a felelőssége a gyors ügymenet megvalósításában, fenntartásában. * * * 29 Inytv. 28. (1) bekezdés

10

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL?

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL? TÁRSASHÁZI KISOKOS MIKOR ALAPÍTHATÓ TÁRSASHÁZ? Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pannonhalma Város Önkormányzata (székhely: 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10., KSH- szám: 0824305, képviseli Bagó Ferenc polgármester), mint tulajdonos az alábbi társasházat

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

A Hírlevélben ismertetett, Dr. Hidasi Gábor ügyvéd által az új Társasházi Törvényről készült anyagának összefoglalása Az 1997. évi társasházi törvény hatályát vesztette. A társasházakról szóló 2003. évi

Részletesebben

Pápa, Korona u számú ÁLOMHÁZ Társasház Alapító okirata

Pápa, Korona u számú ÁLOMHÁZ Társasház Alapító okirata Pápa, Korona u. 42-44. számú ÁLOMHÁZ Társasház Alapító okirata I./ Bevezető rendelkezés: A pápai 2953/2. hrsz-ú, ténylegesen Pápa, Korona u. 42-44. sz. alatti 4177 m2 terjedelmű beépítetlen terület megjelölésű

Részletesebben

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele Az ingatlanügyi hatóság ügyintézése során a társasházak alapításának bejegyzésekor

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

T RSASHÁZAK ÉS LAKÁ SSZ VETKEZETEK finanszír nanszír zása

T RSASHÁZAK ÉS LAKÁ SSZ VETKEZETEK finanszír nanszír zása TÁRSASHÁZAK Á ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK finanszírozása Jogi alapok Törvényi háttér (társasház) 2003. évi CXXXIII. törvény Törvényi háttér (lakásszövetkezet) 1992. évi I. törvény X. fejezete TÁRSASHÁZAK Társasház

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései

Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szántay Bernadett Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései Jogesetmegoldó rovatunkat folytatva ezúttal

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Közös tulajdon. Társasháztulajdon március 11.

Közös tulajdon. Társasháztulajdon március 11. Közös tulajdon. Társasháztulajdon. 2015. március 11. Közös tulajdon fogalma, keletkezése 5:73. eszmei hányadrészek szerint aránymegállapítási per Szerződés vagy törvény alapján (hozzáépítés, vegyülés,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz. Verzió: 1.0. Alkalmazandó: 2017.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz. Verzió: 1.0. Alkalmazandó: 2017. ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz Verzió: 1.0 Alkalmazandó: 2017. október 24-től 1 7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek Nem

Részletesebben

Társasházi alaprajzok vizsgálatának tapasztalatai

Társasházi alaprajzok vizsgálatának tapasztalatai Társasházi alaprajzok vizsgálatának tapasztalatai Dózsa Szilvia földmérési szakügyintéző MFTTT 31. Vándorgyűlés - Szekszárd PTE KPVK 2017. július 6-8. BFKH XIV. Kerületi Hivatala Földhivatali Főosztály

Részletesebben

Földhivatali Ügyintézés

Földhivatali Ügyintézés Földhivatali Ügyintézés I. Jogszabályok 1. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2. 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet II. Alapelvek 1. A bejegyzés és annak hatálya (Inytv. 3. ) - Egyes jogok

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

KINTLÉVŐSÉG-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KINTLÉVŐSÉG-KEZELÉSI SZABÁLYZATA A DÓZSA GYÖRGY Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet (Cg.11-02-000884 KSH száma: 10095760-6820-121-11 adószáma: 10095760-1-11 székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 95. fszt 3.) KINTLÉVŐSÉG-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Tisztelt Budapesti 2. Számú Földhivatal útján Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala!

Tisztelt Budapesti 2. Számú Földhivatal útján Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala! 1 Tisztelt Budapesti 2. Számú Földhivatal útján Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala! A 1055 Budapest, Falk Miksa u. 10. sz. alatti Társasház, annak tulajdonostársai kérelmezőnek alapító okirat

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben

1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) a következő 4/A. -sal egészül ki: 4/A. A társasháztulajdonnal kapcsolatban

1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) a következő 4/A. -sal egészül ki: 4/A. A társasháztulajdonnal kapcsolatban 1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) a következő 4/A. -sal egészül ki: 4/A. A társasháztulajdonnal kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E. az építményadóról.

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E. az építményadóról. SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E az építményadóról. Sávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

2009. évi LXXXIX. törvény. a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról

2009. évi LXXXIX. törvény. a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról 2009. évi LXXXIX. törvény a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról 1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) a következő 4/A. -sal egészül ki: 4/A.

Részletesebben

2009. évi LXXXIX. törvény a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény módosításáról*

2009. évi LXXXIX. törvény a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény módosításáról* 37002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 133. szám II. Törvények 2009. évi LXXXIX. törvény a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról* 1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet. A társasház 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:...

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:... Szükséges dokumentumok UniCredit Otthonteremtő hitel I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Házastárs/ (bejegyzett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító igazolvány vagy érvényes úti

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat 111/2014. (X.08.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. TÖRVÉNY

2003. évi CXXXIII. TÖRVÉNY 2003. évi CXXXIII. TÖRVÉNY a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata önkormányzati lakásvagyon kezelésével megbízott gazdasági társasága által

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1 egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelte (továbbiakban: Rendelet) alapján kerületi

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Kapcsolódó költség: igazgatási szolgáltatási díj az ingatlannyilvántartási

Kapcsolódó költség: igazgatási szolgáltatási díj az ingatlannyilvántartási Árjegyzék 2018. A jogszabály változáskora figyelemmel az iroda árai jelentősen megváltoznak, több időt kell a pert előkészítő eljárásra fordítani a peres eljárások vitele önálló szakmai felkészültséget

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek

Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek Ügyleírás A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási jog II. 2014. október 11.

Ingatlan-nyilvántartási jog II. 2014. október 11. Ingatlan-nyilvántartási jog II. 2014. október 11. Az ingatlan-nyilvántartás részei 4 részből áll: Tulajdoni lap Okirattár Törölt bejegyzések jegyzéke Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis Okirattár

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

A társasház beszámoló készítési kötelezettsége

A társasház beszámoló készítési kötelezettsége A társasház beszámoló készítési kötelezettsége A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény alapján társasháztulajdon jön létre, ha az épületingatlanon az alapító okiratban meghatározott, műszakilag

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg.

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E Az építmény- és telekadóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

5/1999. (I.27.) számú önkormányzati rendelet

5/1999. (I.27.) számú önkormányzati rendelet 5/1999. (I.27.) számú önkormányzati rendelet Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről 1 2 Kistarcsa Város

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai A megváltozott gazdasági viszonyok következtében az utóbbi években jelentősen nőtt a végrehajtási eljárások,

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés amely létrejött egyrészről: Pécs M. J. Város Önkormányzata /7621 Pécs, Széchenyi 1./ KSH szám: 15478706-7511-321-02 Adószám: 15478706-2-02 PIR szám:

Részletesebben

T/4927. számú. törvényjavaslat. a társasházakról. Budapest, augusztus évi. törvény. a társasházakról

T/4927. számú. törvényjavaslat. a társasházakról. Budapest, augusztus évi. törvény. a társasházakról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4927. számú törvényjavaslat a társasházakról Előadó: Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter Budapest, 2003. augusztus 2003. évi. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám:1131-26/2016. Javaslat a Salgótarján észak déli irányú kerékpárút II./A ütemmel érintett ingatlanok terület és tulajdonjog rendezéséhez kapcsolódó előzetes

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

TELEKALAKÍTÁSSAL VEGYES INGATAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

TELEKALAKÍTÁSSAL VEGYES INGATAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TELEKALAKÍTÁSSAL VEGYES INGATAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött BÁN ZALÁN ÉS BÁN-ANDRÁSI SZILVIA GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT között * 2019. április. napján 1 TELEKALAKÍTÁSSAL VEGYES INGATAN ADÁSVÉTELI

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Page 1 of 36 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2014.07.16 2014.10.31 55 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. (1) Ez a törvény az 1972.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (V. 1.) RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (V. 1.) RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (V. 1.) RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL Egységes szerkezetben: 2011. március 25. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (V. 1.)

Részletesebben

5/1999. (I.27.) számú önkormányzati rendelet

5/1999. (I.27.) számú önkormányzati rendelet 5/1999. (I.27.) számú önkormányzati rendelet Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről 1 2 Kistarcsa Város

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2008. (II.21.) Kt. sz. rendelet módosítására

RENDELETTERVEZET. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2008. (II.21.) Kt. sz. rendelet módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2008. (II.21.) Kt. sz. rendelet módosítására Készítette: Kernné dr.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2009. (III.20.) számú önkormányzati rendelete a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Eladó kijelenti, hogy 1/1 részbeni kizárólagos tulajdonát képezi az alábbi ingatlan:

1. Eladó kijelenti, hogy 1/1 részbeni kizárólagos tulajdonát képezi az alábbi ingatlan: Ikt.sz.: PVV Zrt. ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS B-10-00-01 VERZIÓ: 3.0 mely létrejött egyrészről a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Pécs, Búza tér 8/b. szám,

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12368. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. október 1 2016. évi

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

TakarNet hálózat igénybevételéről szóló szabályzata

TakarNet hálózat igénybevételéről szóló szabályzata Csobánka Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal TakarNet hálózat igénybevételéről szóló szabályzata Csobánka, 2011. július 29. Majorné dr. Stahácz Éva jegyző Csobánka Község Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Központi számunk: 96/

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Központi számunk: 96/ Bevallás: évi építményadó megállapításához: hasznos alapterület szerinti adózás esetében (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. március 7... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház Megjegyzések: *-gal jelzett bekezdések változtak 2009. szeptember 30-tól, illetve az ügyészségi törvényességi felügyelet 2010. január 1-től, a **-gal jelzett szövegrész 2009. október 1-től lépett hatályba.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 2-ai ülésére. Tárgy: A Balatonfüred 5494 és 5496 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 2-ai ülésére. Tárgy: A Balatonfüred 5494 és 5496 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/171- /2017 Előkészítő: Melléklet: Dr. Szőke Szabolcs kérelem másolata,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Mit lehet tenni a közös költséget nem fizetőkkel szemben?

Mit lehet tenni a közös költséget nem fizetőkkel szemben? 1 Mit lehet tenni a közös költséget nem fizetőkkel szemben? Elsődleges szempont, hogy a képviseletet ellátó naprakész könyvelést és nyilvántartást vezessen, melyből világosan átlátható minden fizetési

Részletesebben

5/1999. (I.27.) számú önkormányzati rendelet

5/1999. (I.27.) számú önkormányzati rendelet 5/1999. (I.27.) számú önkormányzati rendelet Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről 1 2 Kistarcsa Város

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK. 1. Építményadó. Az adókötelezettség. Az adó alanya. Az adómentesség

VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK. 1. Építményadó. Az adókötelezettség. Az adó alanya. Az adómentesség VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 1. Építményadó Az adókötelezettség 11. (1) 1 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben a 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzata a helyi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A.

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A. Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik Az adásvételi szerződés tartalmával kapcsolatban, az alábbi elvárásokat fogalmazza

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Építmény utáni idegenforgalmi adó megállapításának ügyintézése.

Építmény utáni idegenforgalmi adó megállapításának ügyintézése. Építmény utáni idegenforgalmi adó megállapításának ügyintézése Ügyintéző: DrPásztor Istvánné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adócsoport, 4 sz Iroda Fadd, Dózsa György u 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény

1997. évi CXLI. törvény 1997. évi CXLI. törvény Hatályos: 2015.01.01-2015.03.31 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. 2 (1) 3 Ez a törvény az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel

Részletesebben