Kommunikáció Kovács-Tóth Beáta Klinikai szakpszichológus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kommunikáció Kovács-Tóth Beáta Klinikai szakpszichológus"

Átírás

1 Kommunikáció Kovács-Tóth Beáta Klinikai szakpszichológus Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet

2 A verbális és nemverbális kommunikáció. Főbb nemverbális csatornák. II. ELŐADÁS

3 A kommunikáció csatornái Verbális kommunikáció (nyelv, beszéd, közlés) Nem verbális kommunikáció (gesztus, a mimika, a mozgás, a térköz, az öltözködés stb.) Metakommunikáció Megoszlás Verbális Nemverbális Metakommunikáció 7% 55% 38% 3

4 Verbális csatorna A nyelvvel, mint digitális kóddal kifejezhető emberi beszédet és írást jelent Társadalmi és kulturális szabályok irányítják Chomsky elmélete: A beszéd képessége velünk született, és biológiailag determinált A nyelv és a beszéd kulturális termék, az ember fejlődéstörténete során alakult ki Valamennyi ma ismert nyelv körülbelül azonos vagy nagyon hasonló fejlettségi szintű 4

5 a verbális csatorna az ember legspecifikusabb kommunikációs módja önmagában csaknem teljesen alkalmas arra, mindenféle emberi kommunikációt hordozzon a legbonyolultabb kóddal rendelkezik valamennyi kommunikációs csatorna közül írott formájában a közvetett kommunikáció legtipikusabb eszköze Lehet közvetlen ( beszéd) vagy közvetett ( írás). 5

6 A nyelv lehetővé teszi a kölcsönös megértést Képessé teszi az embert arra, hogy tapasztalatait elraktározhassa Segítségével ismerjük meg a világot 6

7 Igényesség szerint lehet: o Átlagos ( ez jellemző az üzleti kommunikációra ) o Választékos ( ünnepélyes alkalomkor ) o Igénytelen Nyelvrétegek: o a köznyelv: stílusa egyszerű, metaforákat is tartalmazhat o a szaknyelv ( jogi, közgazdasági, stb.) speciális kifejezéseket alkalmaz, szakzsargon o Egyéb nyelvrétegek: hivatali, elit nyelv, szleng-, táj-nyelv 7

8 Verbális kommunikáció típusai párbeszéd: spontán ( hétköznapi közlés) vagy célzott beszélgetés ( meggyőző közlés tárgyalás, vita), ügyintézés csoportos beszélgetés: társalgás, értekezlet, tárgyalás, előadás 8

9 Az emberi nyelv egyedülállósága Az állatok jelhasználata reflexes, az inger jelenlétéhez kötött a fajra jellemző mennyiségű, véges számú üzenet mindig az aktuális ingerkörnyezetre vonatkozóan hordoznak információt Az emberi nyelvhasználat a beszélő szándékai irányítják nagymértékben rugalmas produktív és kreatív kijelentéseink tartalmát nem korlátozza tér, idő és tényszerűség. 9

10 A nyelvi relativitás elmélete (Sapir és Whorf) A nyelv és a gondolkodás közötti kölcsönös függés A különböző nyelveken beszélő emberek a világot is különbözőképpen látják. Az elmélet legkiélezettebb formája: a nyelv meghatározza a gondolkodást. A nyelv nem tárgyilagosan tükrözi a valóságot, hanem azt a valóságot ábrázolja, amelyet az adott társadalom, kultúra észlel. Az elmélet enyhe formája: a nyelvi különbségek hajlamossá tehetik az embereket, hogy különbözőképpen lássák a világot. 10

11 A nyelv kódjeleiből a társadalom különböző csoportjai különböző mennyiséget: ismernek, használnak preferálnak Bernstein elmélete: Minél magasabb a réteghelyzet: annál több szót ismernek és használnak annál jobban képesek elvont kifejezésekben verbalizálni annál nagyobb a nyelvi kulturáltság 11

12 Az alsóbb rétegek beszéde konkretisztikus redundáns, sok sztereotip elemet használ elvontságot igénylő nyelvi helyzetekben rosszabb nehezebb az írott absztrakciók felismerése korlátozott nyelvi kód. 12

13 A beszéd A nyelv ismeretével és használatával jön létre A nyelv és a beszéd két külön fogalom Nyelv: csak a verbális kommunikáció jelrendszere A beszéd a nem verbális kommunikációs csatornák jeleivel együtt hat - Artikuláció - Hangerő - Hanglejtés - Gyorsaság, tempó - Beszédszünet - Hangszín 13

14 A nyelv: a közlés, a kommunikáció eszköze, jelek rendszere A beszéd: egyéni produkció, mely a nyelv ismeretével, használatában jön létre Írásbeli és szóbeli kommunikáció kapcsolata Melyik a fontosabb? Genetikus érvek: - a beszéd alakult ki először - az egyén az életében beszélni tanult meg először Általános érvek: - beszélt nyelv nélkül nincs emberi közösség, de sok olyan közösség van, amelynek nincs írásrendszere 14

15 - A gyerekek már beszélnek mielőtt írni tanulnak - Még az olyan közösségekben sem minden felnőtt írástudó, amelyekben létezik az írás 15

16 Szóbeli-írásbeli kommunikáció összehasonlítása Szóbeli: Írásbeli: Több százezer éves komm. Forma Gyors, közvetlen Az emberi test önmagában hozza létre, egyéb segédeszközök nélkül A beszélő testét más tevékenység számára szinte teljesen szabadon hagyja Auditív úton valósítja meg a kommunikációt, alapformája a hangos beszéd, érzékelhető oldala a hang Kb. ötezer éves kommunikációs forma Lassú, közvetett Anyagi hátteret (pl.: papír) és eszközöket (pl.: toll) feltételez Leköti a beszélő testét, más tevékenység számára alig hagy lehetőséget Vizuális úton valósítja meg a kommunikációt, alapformája az írott szó, érzékelhető oldala az írott jel 16

17 Segítheti a látványt Energiájában változatos (suttogás, kiabálás) Független a fénytől, éjjelnappal alkalmazható A hallgatónak szól Segítheti a belső hallás Energiájában egyenletes Fényhez, világításhoz kötött Az olvasónak szól Térbelileg kötetlen, Térbelileg kötött, kis távolságra terjed, nagyobb távolságban is terjeszthető; 17

18 Több az idő a nyelvi kifejezés Kevesebb az idő a nyelvi kifejezés formájának meggondolására; tagolatlan mondatok; szünetek, töltelékszavak stb. Kevesebb információ, kevesebb adat, megformálására: tudatos, gondos alakítás, stilizálás, utólagos javítás, változtatás, részletes, pontos fogalmazás; gazdag szókincs stb. Sok információ, kevesebb üresjárat: nagyobb redundancia, több ismétlés Támaszkodhat a beszédhelyzetre: a hallgató visszajelzése kihathat a további szövegformálásra (váltások: téma, hangnem, stílus stb.) Kísérője a gesztus és a mimika és más nem verbális jelek Egyéb szemiotikai rendszereken alapuló szövegek segíthetik (fénykép, rajz, statisztika stb.) Kísérője, közlendőjének erősítője, támogatója a nyomdatechnikai tagolás 18

19 A nem verbális csatornák A nonverbális kommunikáció jellegzetességei A nem verbális jelzések alátámasztják, módosítják, vagy teljesen felváltják a verbális üzenetet. A kommunikáció kb.: 75%-a nonverbális úton zajlik A nonverbális üzenetek küldésének és vételének képessége lényeges a sikeres interakció szempontjából. Ez a képesség tanulás útján alakul ki. 19

20 A nonverbális kommunikáció funkciói A két modalitás (verbális és nonverbális) általában összehangoltan, egymást támogatva működik. A nonverbális jelzéseknek öt főbb funkciója van: a társas helyzet kezelése énmegjelenítés az érzelmi állapotok közlése az attitűdök kommunikációja csatorna-ellenőrzés 20

21 Eredetük alapján a nemverbális jelek három csoportba sorolhatók: - Örökölt (ontogenetikus) jelek Az egészséges emberekre jellemzők, s a világ minden táján azonos jelentésük van. Ezek az alapérzelmek arckifejezései: öröm, meglepetés, félelem, szomorúság, harag, undor, érdeklődés - Ösztönösen megtanult (filogenetikus) jelek - Egy-egy nyelvi közösségre jellemzők, az adott kultúrától függenek, pl.: a fejbólintás 21

22 Egyezményes (konvencionális) jelek Tudatosan tanult, ismert eredetű és meghatározott céllal használt jelek, pl.: a siketnémák abc-je, a vakok írása Összehasonlítása a verbálissal: Együtt alkotják a teljes kommunikációt, de a nonverbális független lehet a verbálistól. A kettő kiegészíti és erősíti egymást, de egyik a másik közlését módosíthatja. 22

23 Verbális és nonverbális kommunikáció összehasonlítása A nonverbális üzenetek dekódolása és a rájuk adott reakció sokkal közvetlenebb és automatikusabb A nem verbális üzenetek sokkal hatékonyabbak az attitűdökről és az érzelmekről szóló üzenetek továbbításában A nem verbális jelzéseket valódi üzenet kifejezőinek tekintjük 23

24 Főbb nemverbális csatornák Vokális kommunikáció Tekintet Mimika Mozgásos kommunikáció (kinezika - emberi mozgásos megnyilvánulásokkal foglalkozó tudományág) - gesztus - testtartás - térközszabályozás Emblémák (ruha, haj, díszek) 24

25 Vokális csatorna A hanggal sok mindent kifejezhetünk. Nem mindegy, hogy amit mondunk, hogyan mondjuk. A hogyan -ba tartoznak bele a vokális jelek, melyeket gyakran nevez a szakirodalom paralingvisztikai ( a nyelv mellé rendelt ) jelzéseknek. A vokális jelek csoportjába tartoznak a verbális jeleket kísérő, egy-egy nyelvre jellemző tényezők: Hangsúly Hangszín Hangerő Ritmus Hanglejtés Tempó, szünet stb. 25

26 a vokális csatorna különösen érzékenyen jelzi a belső ellentmondást a pszichikus működésekben mutatkozó zavarok legérzékenyebb kifejezője a hangból meg lehet állapítani: a beszélő nemét, életkorát, természetét, karakterét, milyen társadalmi rétegbe tartozik, mennyire művelt, mennyire értelmes 26

27 Tekintet A tekintetkommunikáció kezdeményei már a magasabb rendű állatokban is megvannak. A tekintetet a szemöldökünkkel, a szemhéjunkkal és az azokat mozgató izmokkal hozzuk létre. A tekintet irányának és tartalmának mindig jelzésértéke van. A tekintetviselkedés (looking behavior) sok vonatkozásban kultúrafüggő. (különböző társadalmakban megszabott lehet a tekintet iránya és tartalma) 27

28 A tekintetnek a kommunikációs folyamatban szabályozó szerepe van, visszajelzést ad a befogadóról, a megértésről, a témához, a másik személyhez való érzelmi viszonyról. Vizuális emlékezésnél fölfelé nézünk, hallási emlékezésnél lefelé nézünk. Pupillareflex: kitágul, ha érdekel valami, összehúzódik, ha nem érdekel. A hosszas rátekintés valakire a kapcsolatteremtés, kapcsolatfelvétel funkcióját is betöltheti. Alapszabály: aki félrenéz, hazudik. Beszélgetés során el kell kapni a partner tekintetét, de kerülni kell az erőszakos fixírozást. 3 fajta nézési mód van: bizalmas (nem a szemébe nézek, hanem lejjebb), távolsági (amikor a homlokára nézünk), hivatalos (lefelé nézünk a szájáig). 28

29 MIMIKA A mimika az érzelmi viszonyok tükröződése az arcon az arc izmainak mozgása által, jelentős szerepe van a kommunikációban. Az arcon az érzelmek kifejezésében a szemnek, a szemöldöknek és a szájnak van szerepe, ellenben az orrnak nincs. Piktografikus eljárás: az arc mimikai szempontból legfontosabb fő vonalait és pontjait használják fel az érzelem kifejezésére, ezek: a szemek pontja, szemöldök, a száj vonala 29

30 A mimika nagy része a kommunikációs folyamatban nem tudatos szinten jelenik meg, többnyire a verbális jelentéstartalmat kíséri, egybeolvad vele. Mi ül ki az arcra? Darwin 8 érzelmet tételezett fel Ekman szerint 7 érzelem tükröződik az arcon: öröm, meglepetés, félelem, szomorúság, harag, undor, érdeklődés A mimika az emberi kommunikációban állandó közlési csatorna, az ezen futó jelzések biológiai kódja közös az emberekben, és ez biztosítja a dekódolást. Vannak biológiailag meghatározott érzelemkifejezési mimikák, amelyek kultúrától függetlenek, és az emberiség minden tagjában megfigyelhetők 30

31 31

32 32

33 Mozgásos kommunikációs csatornák 1. Gesztus A nem verbális kommunikációnak a gesztus a legkidolgozottabb jelzésrendszere. A gesztusok közé soroljuk a fej, kéz és a kar mozgását. Megfigyelhetünk tudatos, öntudatlan gesztusokat. A fej gesztusai többnyire jól elkülöníthető, világosan értelmezhető jelek. A kéz gesztusai nagyon sokféle és árnyalt jelentést hordoznak. A kéz gesztusai közül nagyon sok tanult, ősi kulturális eredetű. A kéz gesztusaival hívhatunk, elutasíthatunk, tiltakozhatunk, könyöröghetünk, köszönhetünk is. 33

34 A gesztusok szabályozó funkciót is betölthetnek a kommunikációs folyamatban. A szónoki beszédet kiegészítő gesztusokat funkciójuk szerint két csoportba sorolhatjuk; betölthetnek magyarázó (megértést kell segíteni) és hatáskeltő szerepet (az érzelmi hatás fokozása a cél). A jó gesztikuláció klasszikus hármasszabálya a következő: A könyököt minden gesztusnál el kell vinni a törzstől A gesztust legalább vállmagasságban kell csinálni. Ne a mélyben! A gesztust egy ideig tartani kell, hogy üzenetét felfoghassák 34

35 Állhoz tett kézgesztusok: Állhoz tett nyitott tenyér: unalom Állsimogatás: gondolkodás Zárt tenyér az állhoz téve: gondolkodás Egyéb kézgesztusok: Szájdörzsölés: az agy utasítja tudat alatt a kezet, hogy ne mondjam ki Füldörzsölés: nem akarja hallani a rosszat Nyakvakarás: kínos helyet Lábgesztusok: Keresztbe teszem a lábam: védekezés Ülésmódban lábkeresztezés és a kéz keresztezése: elégedettség Tükörreflex: a láb és a kéz gesztusoknál a beszélgető partner pózát átvesszük 35

36 Kézfogások: Ha a tenyerem felfelé van, akkor elismerem alábbvalóságomat Ha a tenyerem lefelé van, uralkodó Döglött hal kézfogás, amikor semmi élet nincs benne A másik kezét ne törjük össze Kesztyűben nem illik kezet fogni Sajátos kézmozdulatok: A két kéz összedörzsölése: elégedettség A két kéz összekulcsolása: szorongás A karomat fogom: erőszakos vagyok Összefont kar a mell előtt: védelem, bezárkózás Csukló markolászása: nyugalom megőrzése Hátratett kéz: fegyelem, önbizalom, felsőbbrendűség 36

37 2. Testtartás A testtartás (poszturális kommunikáció) a test álló vagy ülő helyzetével, beszéd közbeni mozgásával foglalkozik. A test mozgása a kommunikáció alatt többnyire tudatlan. Ha érdekel a téma, a partner, akkor teljes testünkkel felé fordulunk, azaz még a testünk is figyel. A test tartása a felek érzelmi állapotára is utal. A megnyilatkozás, megszólalás kezdetét is mindig a test mozgása, a felső test kicsi előredöntése jelzi. Az egymással szoros kapcsolatban levő emberek az interakciós helyzetben akaratlanul és öntudatlanul átveszik egymás testtartását (Ezt SCHEFLEN poszturális tükörjelenségnek nevezi) 37

38 A testtartás érzelmi állapotot is kifejez: egyenes, álló: összhang, határozottság, kihúzom magam: elégedettség, önteltség összerogyok, görnyedt tartás: önbizalomhiány, stressz előredől a testünk: kezdeményező, akaratát érvényesíteni akaró hátradőlő: távolságtartás, bizalmatlanság 38

39 3. Térköz A kommunikációs folyamatban a tér, mint nem verbális jelzés, meglehetősen fontos szerepet játszik. HALL Edward leírta azokat a kulturális szabályokat és szokásokat, melyek a tér használatát befolyásolják, s ezt a tudományterületet proxemikának nevezte. Négy távolságot különböztetett meg: Bizalmas: 0-45 cm Személyes: cm Társasági: cm Nyilvános: 360 cm-től nagyobb A kommunikációs folyamatban felvett távolságot a kulturális szabályok mellett befolyásolja a partnerhez való viszonyunk. A térköz tárgyalásakor utalunk az érintésre, mint nem verbális jelzésre. Az érintésnek az emberi kapcsolatokban komoly és bonyolult, konvenciókra épülő szabályrendszere van. 39

40 Emblémák Elsősorban a ruha, az öltözködés, a hajviselet és a test különböző díszei, a jelvények vagy a jelvény értékű tárgyak. A személyiséget a kommunikációs folyamat első pillanatától kezdve jellemzik. Többségükben tudatosan választjuk őket. 40

41 Az emblémák használatát mindig az adott kor szokásrendszere, kulturális szabályai és a divat határozzák meg. A bajusz és a szakáll a férfiaknak külön dísze, s emblémaként ez is hordozhat jelentést. A férfiak arcát borító szőrzet a férfiasság jelképe mellett a méltóságot, a hatalmat és a bölcsességet is szimbolizálja. Embléma lehet még: ékszer, a jelvények, az arc festése, a tetoválás stb. 41

42 Metakommunikáció Az élőszóbeli kommunikáció atmoszféráját, légkörét tükrözi A szándékos, tudatos kommunikációt párhuzamosan akaratlan információközlő folyamat Kifejezi a komm-ós folyamatban résztvevők viszonyát A közlő érzelmi viszonyát fejezik ki a közölt tartalomhoz, a közlési helyzethez 42

43 Aktív hallgatás/értő figyelem Segít az üzenet értelmezésében Tévhit, hogy a hallgatás passzív cselekvés A jó hallgatók nagyon is aktívak, kérdéseket tesznek fel, megnyugtatják a beszélőt 43

44 Az aktív hallgatás típusai Típus Alapgondolat Cél Példa Figyelem Non verbális üzenetek használata (tekintet, arckifejezés) a figyelem kifejezése érdekében A beszélő vagy üzenete iránti figyelem kifejezése Bólogatás, a beszélő fele fordulás Semleges Semleges szavak használata, amelyek nem fejeznek ki sem tetszést sem nem tetszést A beszélő bátorítása, anélkül, hogy közbe szólnánk. Értem, Érdekes, Aha Ismétlés A beszélő kijelentő mondatának teljes vagy részleges megismétlése Annak a bizonyítéka, hogy a hallgató nagyon figyel. Segíti a hallgatót is, hogy ne veszítse el a beszélgetés fonalát. A közlő által mondott bármely mondat visszaidézése. Összefoglalás Az elhangzott gondolatok és érzések mintegy következtetésképpen összefoglalása További beszélgetések folytatásának ellenőrző pontja. Ha jól értettem akkor,...? Szóval, ezek azok... Parafrazálás Egyfajta válaszadás a beszélő által elmonodottakra, illetve a kifejtett véleményére Annak a kifejezése, hogy megértetted mit mondott és mit érzett. Akkor úgy értsem, hogy mindent megoldottál... Kérdések Kinek? Mit? Mikor? Kihez? Milyen? Kiegészítő információkat tudsz begyűjteni. Milyen problémával találkoztál? Stb. 44

45 A hatékony kommunikáció szempontjából nem ajánlott kérdés típusok 1. Többszörös kérdés: Ugyanabban a kérdésben több dologra rákérdezni 2. Olyan kérdések, amelyek meghatározzák a válasz irányát: Nem lenne jobb, ha? Nem zavar, hogy ilyen sokáig dolgozol? 3. Igazoló kérdések: Támadó magatartást sugall 45

46 Javaslatok Rövid, könnyen megjegyezhető kérdéseket tegyünk fel Használjunk olyan szótárat, amit a beszélő partnerünk is megért Ne ismételjük meg ugyanolyan formában a kérdést, amit a beszélgetőpartnerünk nem értett meg először, fogalmazzuk újra. Váltogassátok az aktív hallgatás elemeit 46

47 Visszajelzés feedback módszere A "feedback" visszajelzés fogalmát Kurt Lewin - a laboratóriumi oktatás megalapítója - vette kölcsön az űrhajó-szerkesztésből. A visszajelzés adása - az a verbális és/vagy nem verbális folyamat, melynek során a másik magatartásáról való észleléseimet és érzéseimet neki átadom. / én adok neki/ A visszajelzés kérése - az egyén kéri a másik észleléseit és érzéseit saját magatartásáról. /én kapok tőle/ 47

48 Hatékony visszajelzés Hatékony visszajelzés ismérvei: Hozzásegít a cselekvéseink tudatosításához Lehetőséget ad a magatartásunk, viselkedésünk megváltoztatására Kifejezési módja támogató kell legyen, és nem támadó 48

49 A feedback jellemzői: A beszélő által elmondott dolgokra kell vonatkozzon, nem pedig a hallgató elvárásaira vagy értelmezéseire Pl. A kijelentéseid sok vitatható gondolatot tartalmaztak a nők szerepével, nem pedig, Te egyértelműen nőgyűlölő vagy. Legyen leíró, és ne értékelő. Pl: Szóval az a véleményed, és nem Te biztos, hogy tévedsz. 49

50 Érzéseket és gondolatokat osszon meg. Pl: Tetszik, ahogy kifejezed magad. A visszajelzést sose használd arra, hogy levezesd valakin a feszültséged Az aki visszajelzést kap: Figyeljen oda, amit mondanak neki Kérdezzen vissza, ha nem érti pontosan, amit mondtak Köszönje meg a visszajelzést 50

51 Én típusú üzenet: (Thomas Gordon) Egyes szám első személyben megfogalmazott üzenet. Az Én-üzenet mindig rólam szól. Nem utasít, nem kér számon, nem hibáztat. Őszinte, de nem agresszív. Nem mondjuk meg vele, hogy a másiknak mit kell tennie, lehetőséget adunk arra, hogy maga találja meg a jó megoldást. Nem a múltbeli eseményekre vonatkozik, hanem a jelen helyzetre. Pl.: Rosszul esett, hogy lemondtad a programot, mert már nagyon vártam ezt az estét, de látom, neked most máshoz van kedved. 51

52 TE-üzenet: letámadjuk a másikat, rátesszük az összes felelősséget egy Te-üzenetre vagy viszonttámadással, vagy heves védekezéssel lehet reagálni Miért kell állandóan a hülye haverjaiddal lógnod? 52

53 Johari ablak Önmagunk meghatározásában igazodási pontokat jelentenek mások, a velünk kapcsolatos viselkedésük, reakcióik, véleményük. A Johari-ablak az mutatja meg, hogy ismereteink és mások velünk kapcsolatos ismeretei hogyan viszonyulnak egymáshoz. Nyílt terület: Észlelhető és mások számára is ismert tulajdonságok, viselkedések. Rejtett terület: Mások elől szándékosan elrejtett érzések, indulatok, gondolatok, viselkedések. Vak terület: Mások által észlelhető viselkedési, cselekvési formák, amelyeknek mi nem vagyunk tudatában. Ismeretlen terület: Mások és saját magunk előtt is rejtett, tudatalatti szféra. (pl. Krízis helyzetben megmutatkozó tulajdonságok) 53

54 Ismerem Nem ismerem MÁSOK Ismerik Nyílt terület Vak terület Nem ismerik Rejtett terület Ismeretlen terület 54

Gyakorló ápoló képzés 2012.02.27.

Gyakorló ápoló képzés 2012.02.27. Kommunikáció Miskolczi Mária 2012. 02. 23. A kommunikáció meghatározása Számos meghatározása létezik, pl: = Tájékoztatás, közlés = Csoporton belüli verbális kapcsolatok/interakciók = A kommunikáció olyan

Részletesebben

Gyógyszerészi pszichológia. Raffai Gellért Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet raffai.gellert@sph.unideb.

Gyógyszerészi pszichológia. Raffai Gellért Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet raffai.gellert@sph.unideb. Gyógyszerészi pszichológia Raffai Gellért Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet raffai.gellert@sph.unideb.hu Irodalom: Pilling J. (szerk): Orvosi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. 04. 01. DR. HAÁSZ SÁNDOR

KOMMUNIKÁCIÓ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. 04. 01. DR. HAÁSZ SÁNDOR KOMMUNIKÁCIÓ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. 04. 01. DR. HAÁSZ SÁNDOR TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN MODULFÜZET Betegszállító felnőttképzési program 2. modul KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN Írta: Pete László Lektorálta: Dr. Bumbera József HARRUCKERN JÁNOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYÓGYPEDAGÓGIAI KOLLÉGIUM,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz mást mondani, mint ami vagy. (Ralph Waldo Emerson) A kommunikáció* A kommunikáció

Részletesebben

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség?

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség? 1.) Mi a kommunikáció?az információelmélet meghatározása szerint kommunikáció minden, amiben információ továbbítása történik függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben (illetve ennek milyen

Részletesebben

A kommunikáció elmélete

A kommunikáció elmélete A kommunikáció elmélete ELSŐ ELŐADÁS 2001.02.17... 3 ELŐZMÉNYE:... 3 ALAPFOGALMAK... 3 A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSAI:... 3 KULCSSZAVAK:... 4 A KOMMUNIKÁCIÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI:... 4 I. Mindig szimbolikus

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre?

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre? 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A kommunikáció fogalma 2. A verbális kommunikáció 2.1. A nyelv és a beszéd 2.1.1. Az artikuláció 2.1.2. A hangerő 2.1.3. A hanglejtés 2.1.4. A gyorsaság, a tempó 2.1.5. A

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 0 A KÖZVETLEN SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET 1. Figyeljen meg különböző helyzetekben beszélgető embereket! Milyen jelzéseket adnak egymásnak, amikor át akarják venni, illetve át akarják

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovács Edina Zita. A kommunikáció alafogalmai és eszközei. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása

MUNKAANYAG. Kovács Edina Zita. A kommunikáció alafogalmai és eszközei. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása Kovács Edina Zita A kommunikáció alafogalmai és eszközei A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma: 1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A SZERVEZETI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ RENDSZERÉNEK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI

AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI In.: Buda Béla: Az empátia - a beleélés lélektana, Gondolat Kiadó, Bp. 1978. Általánosan meghatározva, az empátia a személyiség olyan képessége, amelynek segítségével a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Aranyiné Farkas Magdolna. Kommunikáció alapjai a szépészeti szolgáltatóegységekben. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Aranyiné Farkas Magdolna. Kommunikáció alapjai a szépészeti szolgáltatóegységekben. A követelménymodul megnevezése: Aranyiné Farkas Magdolna Kommunikáció alapjai a szépészeti szolgáltatóegységekben A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem

Részletesebben

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM. Rozvíjanie komunikačných schopností na školách s vyučovacím jazykom maďarským

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM. Rozvíjanie komunikačných schopností na školách s vyučovacím jazykom maďarským METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM Rozvíjanie komunikačných schopností na školách s vyučovacím jazykom maďarským A kommunkációs képesség fejlesztése a magyar tanítási nyelvű alapiskolákon Tünde Puntigán Viola

Részletesebben

A közvetlen emberi kommunikáció során általában személyes kontaktus alakul ki a résztvevők között, akik így könnyebben és biztosabban dolgozhatják ki

A közvetlen emberi kommunikáció során általában személyes kontaktus alakul ki a résztvevők között, akik így könnyebben és biztosabban dolgozhatják ki Dr. Móré Mariann A közvetlen emberi kommunikáció során általában személyes kontaktus alakul ki a résztvevők között, akik így könnyebben és biztosabban dolgozhatják ki a viszonyulási stratégiájukat. egy

Részletesebben

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban FVM A Földmûvelésügyi és Vi d é k f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m támogatásával készült D r. C s e p r e g i T i b o r, D r. K o z á r i J ó z s e f Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Részletesebben

mimika, gesztus, testmozdulatok, testtartás, vokális jelzések (hangsúly, hanglejtés), érintések, szimbolikus csatorna, proxemika.

mimika, gesztus, testmozdulatok, testtartás, vokális jelzések (hangsúly, hanglejtés), érintések, szimbolikus csatorna, proxemika. A verbális és a non-verbális kommunikáció 1 A verbális kommunikációban a beszéd tölti be az információ közvetítő szerepet. A kommunikációban résztvevő felek közötti hierarchikus különbségek a kommunikáció

Részletesebben

Kommunikációs ismeretek

Kommunikációs ismeretek Ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban 2. Ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban 2. Kommunikációs ismeretek VKSZI Budapest, 2008. szeptember 5. Tartalomjegyzék 1. KOMMUNIKÁCIÓ...4 1.1. A

Részletesebben

ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ I. CIKLUS Dr. Radó András

ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ I. CIKLUS Dr. Radó András ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ I. CIKLUS Dr. Radó András 1. A kommunikáció fogalma, folyamata és korlátai A kommunikáció információk cseréje valamilyen segédeszköz felhasználásával. A kommunikáló emberek az információt

Részletesebben

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?)

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) VII. Évfolyam 4. szám - 2012. december Hollós Tamás hollostamas@gmail.com AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) Absztrakt Az írás címe több kérdést is felvet és nyomban

Részletesebben

MIKROHITEL TANANYAG FÜZET. Két ország, egy cél, közös siker! Magyarország-Románia. Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap.

MIKROHITEL TANANYAG FÜZET. Két ország, egy cél, közös siker! Magyarország-Románia. Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap. Két ország, egy cél, közös siker! Kockázatelemzés Az ingatlan értékbecslés alapjai Ügyfélkezelési kompetenciák Társadalmi kompetenciák MIKROHITEL TANANYAG FÜZET www.huro-cbc.eu www.hungaryromania-cbc.eu

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN

KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzők: Dr. Lénárt Szilvia Németh Márta Kisgyörgy Sándor Vámos István az Érdekvédelmi

Részletesebben

I. MODUL. Üzleti kommunikáció. Fejlesztő: PÁLFI Kinga

I. MODUL. Üzleti kommunikáció. Fejlesztő: PÁLFI Kinga I. MODUL Üzleti kommunikáció Fejlesztő: PÁLFI Kinga I. MODUL Üzleti kommunikáció 3 A modul leírása Az Üzleti kommunikáció című modul célja támogatni a hallgatókat a kommunikációs képességük javításában,

Részletesebben

Írásbeli és szóbeli kommunikáció I-II.

Írásbeli és szóbeli kommunikáció I-II. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK Írásbeli és szóbeli kommunikáció I-II. Kommunikációs tevékenység gyakorlása c. jegyzet alapján II. félév Tartalomjegyzék: 1. fejezet - Kommunikációelmélet...4 1) Mit nevezünk kommunikációnak?...4

Részletesebben

Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük.

Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük. 1. Beszédhangok képzése Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük. Beszélőszervek: Tüdő Légcső Gégefő a hangszalagokkal Garatüreg

Részletesebben

Kommunikáció az iskolában. Szitó Imre. Bevezetõ

Kommunikáció az iskolában. Szitó Imre. Bevezetõ 1 / 44 2009.09.01. 22:02 Kommunikáció az iskolában Szitó Imre Bevezetõ Ebben a tanulmányban az iskolai keretek között folyó kommunikációval foglalkozunk. Az iskolai kommunikáció minõsége meghatározza,

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek jegyzet

Vállalkozási ismeretek jegyzet VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 1 Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban HU 0105-03 sz. Phare program Vállalkozási ismeretek jegyzet Gyakorlatorientált vállalkozói készségfejlesztés a

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-18-4 Önismeret és együttműködés a közszolgálatban szerző: Svelta Erzsébet lektorálta: Dr. Benedekné Dömötör Ildikó 1 Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

Képzési szakanyagok. I. A személyes erőforrások kezelése 1

Képzési szakanyagok. I. A személyes erőforrások kezelése 1 Képzési szakanyagok Az alábbiakban magyarországi és erdélyi ismert és elismert szakértők civil szervezetek tevékenységében hasznosítható dolgozatait, képzési anyagait válogattuk össze. Válogatásunk a következő

Részletesebben