Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 1601/2009. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának november 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Sport három dimenzióban elnevezésű nemzetközi projektben való megyei részvételről, a helyi és projektcsoportos sportszakmai tapasztalatokról (taj_sport3d*) Az előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter ifjúsági és sport referens, Humánszolgáltatási Főosztály A sportról szóló évi I. törvény a megyei önkormányzat sportszervezési feladatkörében állapítja meg az adottságainak megfelelő részvételt a nemzetközi sportkapcsolatokban. A Baranya Megyei Önkormányzat a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételt elsősorban a különböző interregionális alapon működő nemzetközi szervezetekben, azok sporttal foglalkozó szakmai csoportjában, bizottságában való megjelenésével, tevékenységével teljesíti. Ennek egyik meghatározó formája az Alpok-Adria Munkaközösségben való részvétele, a nemzetközi szervezet Sport Munkacsoportjában, valamint Iskola- és Iskolai Sport Munkacsoportjában történő tevékenysége. A Baranya Megyei Önkormányzat a Sport Munkacsoport közvetítésével csatlakozott a Sport in 3D, vagyis a Sport három dimenzióban elnevezésű (2009. évi) nemzetközi projekthez. A csatlakozásról a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8/2009. (II.26.) Kgy. határozatában döntött. A Sport három dimenzióban projektet a Steiermarki Tartományi Hivatal kezdeményezte azzal a céllal, hogy a program keretében összegyűjtött sportszakmai tapasztalatok, és ez által a megfogalmazott javaslatok az európai sportpolitikai kérdésekben szerepelhessenek, illetve lehetőség szerint érvényre jussanak. A projekthez partnerként csatlakozott továbbá az Oktatási és Sport Minisztérium (Szlovéniából), a Zágrábi Egyetem Kineziológia Kara (Horvátországból), valamint a Nemzeti Olimpiai Bizottság (Olaszországból). A projekt megvalósítását az európai uniós forrásokat kezelő Oktatási, Audiovizuális és Kultúra Végrehajtó Ügynökség Európa a polgárokért program A cselekvő (tevékeny) polgárok Európáért alprogram pályázata keretében támogatta. A Sport három dimenzióban projektet a CP számon nyilvántartásba vette, a / határozattal elfogadta, és a projekt euró összegű teljes költségvetését jóváhagyta. A projekt megvalósításához euró összegű pályázati támogatást nyújtott, amihez a résztvevőknek összességében euró összegű pályázati önerőt kellett biztosítaniuk. Ezekből a Baranya Megyei Önkormányzat számára nyújtott támogatás mértékét euróban, az általa biztosítandó önrész nagyságát euróban állapította meg, amit a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenti határozat szerint a évi költségvetésében biztosított. A Sport három dimenzióban projekt szakmai alapja az Európai Bizottság által (2007. évben) kiadott ún. Fehér könyv a sportról. Ebben a stratégiai dokumentumban az Európai Unió felelősséget vállal a tagországok sportfejlesztéséért, és legfőképp azt kívánja elérni, hogy az egyéb uniós politikák vegyék figyelembe és támogassák a sportot. Ugyanakkor a sport társadalmi szerepére, a gazdasági vonatkozásaira és európai szervezésére, illetve e kezdeményezés későbbi nyomon követésére is fókuszál. Kiemelten kezeli a sport különböző hatásait: például a társadalmi szerepen belül megjelenő közösségfejlesztő erejét, valamint a sportban végzett önkéntes munka által az aktív polgárság ösztönzését.

2 2 Ez alapján a Sport három dimenzióban projekt a hatások ún. dimenziókban történő rendszerezését és a tapasztalatokból kiinduló, építő, fejlesztő javaslatok összegzését kívánta elérni. A hatásdimenziók közül a sport és a közegészségügy kapcsolatát, és a sport egészséges életmódban betöltött szerepét (1. dimenzió); a sport és a társadalmi beilleszkedés kapcsolatát, és a sport szociális vetületét (2. dimenzió); a sport és az önkéntes munka kapcsolatát, az aktív állampolgárságban betöltött szerepét (3. dimenzió) emelte ki, és vizsgálta. Így a projektben résztvevő partnerek - többek között arra keresték a választ, hogy az adott tagállamban a sport, a sportolás: segíti-e a társadalmi beilleszkedést, befogadást, az esélyegyenlőség megteremtését; milyen szerepet foglal el a társadalom különféle rétegeiben; milyen eszközökkel lehet elősegíteni az egészségesebb életmódra nevelést, a rendszeresebb sportolást; mely társadalmi rétegeknek, és milyen formában ad lehetőséget az önkéntes munkára; a sportnak szüksége van-e önkéntesekre; a sportban mivel lehet mozgósítani a társadalmat, hogy minél nagyobb létszámban vállaljon önkéntes munkát. A válaszok összegyűjtésére, a helyi (tagállami) tapasztalatszerzésre ún. fókuszcsoportos vizsgálatok, illetve személyes interjúk keretében került sor. A baranyai Sport három dimenzióban véleménykutatás vezetője a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából Gerber Géza, a Szocio-Gráf Piac- és Közvéleménykutató Intézet ügyvezetője és Sztojkovics Éva, Pécs városának elismert sportolója, kosárlabdázója volt. A 8-10 fős fókuszcsoportos beszélgetések június 29-én és július 1-én zajlottak a Megyeházán, a főt érintő személyes interjúkra július között került sor. A fókuszcsoportok és a személyes interjúk résztvevői elsősorban a megye versenysportolóiból, a tömeg- és szabadidősport területén aktívan közreműködőkből, valamint a szakterület döntéshozóiból kerültek ki. A fókuszcsoportos vizsgálatok és a személyes interjúk (külön-külön) írásos összefoglalóval zárultak, melyből augusztusban elkészült a Sport három dimenzióban projekt Baranya megyére vonatkozó kutatási zárótanulmánya. Ennek összegzése az előterjesztés 1. számú melléklete, ami - a sport helyi fejlődésének irányai mellett dimenziók szerint tartalmazza a hatások baranyai (magyar) jellemzőit, vélhető okait és a főbb javaslatokat, amelyek a kialakult állapotot pozitív irányban elmozdíthatnák. A Baranya Megyei Önkormányzat a kutatási zárótanulmányát szeptemberben továbbította a projekt gesztor szervezetének, a Steiermarki Tartományi Hivatalnak. A projekt partnerektől beérkezett kutatási tapasztalatok ún. projektcsoportos összegzésére október 6-án Grazban került sor. Itt a résztvevők képviselői a sport fenti három dimenziójával kapcsolatban elsősorban a közös jellemzőket, azonos problémákat, a lehetséges okokat és megoldási javaslatokat keresték, de nem kerülte el figyelmüket a nemzetek különbözőségeiből adódó, a dimenziókon keresztül csak helyben érzékelhető nehézségek sem. Ennek a projektcsoportos zárásnak az eredményeként született meg az előterjesztés 2. számú melléklete, az ún. Projektcsoportos vélemények a sportról prezentációs dokumentum, amit a projekt partnerek október 13-án Brüsszelben az Európai Unió tagállamainak sportfelelőseinek, sporttal foglalkozó politikusainak mutattak be. A projektcsoportos összegzés mindenekelőtt a sportban, annak különböző területein tapasztalható jellemzőkre koncentrál, és egy helyzetelemzés mellett a Mit tehetünk? kérdésre keresi a választ. Ezt követően a vizsgált hatásdimenziók fogalmait értelmezve, problémáit megmutatva megoldásokat fogalmaz meg. Így kívánja erősíteni a sport szerepét, felhívni a figyelmet a sport, a sportolás fontosságára.

3 3 A Sport három dimenzióban projektről szóló, az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei csupán összegzések. A teljes terjedelmű, eredeti anyagok (mint pályázati dokumentációk) a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában megtekinthetők. A projekt baranyai részről jelenleg a pályázati beszámolás és elszámolás időszakában van. Ennek elemei a fenti és mellékelt tájékoztatók, mint helyi sportszakmai dokumentumok. Tisztelt Bizottság! Mindezek alapján kérem, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Sport három dimenzióban elnevezésű nemzetközi projektben való részvételéről, a helyi és projektcsoportos sportszakmai tapasztalatokról szóló tájékoztatót, a mellékletekkel együtt fogadja el. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat Sport három dimenzióban elnevezésű nemzetközi projektben való részvételéről, a helyi és projektcsoportos sportszakmai tapasztalatokról szóló tájékoztatót - a mellékletekkel együtt tudomásul veszi. Pécs, november 23. Weisz Péter sk.

4 A SPORT 3 DIMENZIÓBAN PROJEKT SPORTSZAKMAI TAPASZTALATAI, BARANYAI VÉLEMÉNYEK A SPORTRÓL Ö S S Z E G Z É S 1. számú melléklet A legfontosabb észrevétel(ek) a sport helyi fejlődési irányairól Az utóbbi két évtizedben visszaesés tapasztalható a sportban résztvevők arányában, ami elsősorban a feltételek hiányára vezethető vissza: az infrastrukturális-, a személyi- és anyagi feltételek hiánya akadályozza a sport szélesebb körű társadalmi elterjedését. Az állam sportra fordított költségvetése is folyamatosan csökkent (2002-ben 30 milliárd forint volt, addig mostanra ez kevesebb, mint a felére, 14 milliárd forintra csökkent). Az országban minisztériuma sincs a sportnak (a sportélet csak államtitkársági szinten működik), amivel a politika negatív üzenetet közvetít a sportról. A sport szerepe egyre inkább háttérbe szorult: vannak olyan rétegek, akik gyermekeinek életében a kötelező testnevelés órákon kívül egyáltalán nincs jelen a sport; ugyanakkor a sportolás egyre inkább anyagi helyzethez is kötődik: nem mindenki tudja megfizetni (például a sportegyesületi tagdíjakat). Az utóbbi két évtizedben gyengült a középiskolai sportélet, és lassan az egyetemi sport is gyakorlatilag megszűnt; a sportnak egyre kevésbé van helye a mai magyar társadalomban: a megítélése, működtetése, finanszírozása nem megfelelő. A sport szélesebb körű társadalmi elterjedésében a feltételek megteremtése és fenntartása mellett nagyobb hangsúlyt kellene kapni az alapoknak: a sportot minél előbb meg kell ismertetni és szeretetni a gyerekekkel ahhoz, hogy később építeni lehessen erre, akár az élsportban, akár a tömegsportban. A sportolás biztosítása a gyerek ifjúsági koráig olyan eszköz minden ember fejlődésében, ami élményhez juttatja, és ennél olcsóbban örömet, élményt szerezni az egyénnek, a csoportoknak nem lehet! (de ehhez feltételek kellenek). 1. dimenzió: A sport és a közegészségügy kapcsolata, valamint az egészséges életmódban betöltött szerepe 1.1. Jellemzők: A sport társadalomban betöltött szerepe, presztízse csökkent az elmúlt egy-két évtizedben, kevesebben vesznek részt az élsportban, a tömegsportban, kevesebb élményt nyújt elsősorban a fiatalabb korcsoport számára a sport, mint régebben. Romlottak a sportolási lehetőségek, rosszabb a létesítményhelyzet, mint volt évvel ezelőtt. A sport szerepének jelentősége az oktatásban gyengült. E tény magával hozta, hogy a gyerekek nem tanulják meg a sport szeretetét, alapvető hiányosságokkal rendelkeznek a mozgáskultúra szintjén is. A motiváció elveszett, mind a gyerek, mind a szülő részéről: a gyorsan változó világban egyéb tevékenységek kerülnek előtérbe, a sport érdektelenebbé válik, háttérbe szorul. Ez a folyamat továbbgyűrűzik a következő generáción is. A legutóbbi években rengeteg létesítményt számoltak fel, bontottak le az országban. A sportegyesületek száma is drasztikusan csökkent, szinte csak az élsportra termelő egyesületek maradtak meg. A populáris sportágakban eltűntek a kisebb egyesületek, amelyek felszívták az elit egyesületből kieső gyerekeket, felnőtteket. A politika hozzáállása negatív. A sportra és az egészséges életmódra való nevelés állami szinten is háttérbe szorult: a sport sokadik probléma a politika világában. A politikát csak a jéghegy csúcsa érdekli: egy-két eredmény a világversenyekről, de az alapot nem erősítik.

5 Okok: A sport társadalmi szerepének gyengülése leginkább az iskolákban kialakult helyzetre, a testnevelés presztízsének, jentőségének a visszaszorulására vezethető vissza. A testnevelő tanárok oktatásban sem mentek végbe teljesen pozitív folyamatok. Továbbá a testnevelők alulmotiváltsága is hozzájárul a negatív tendencia kialakulásához. A versenysport egyre kisebb számú utánpótlás anyagból tud táplálkozni. Ennek oka az iskolai testnevelés visszaszorulásában, a szülők hozzáállásában, a családok anyagi helyzetében és a versenysport kisebb megbecsülésében (más tevékenységekkel szemben) keresendők. A sport társadalmi szerepének változásában az anyagi források hiánya, valamint a politika szerepvállalásában bekövetkezett negatív irányú szemléletváltása is hangsúlyos, amely az országos és helyi szintű hibás döntések sorozatában is megmutatkozik Főbb javaslatok, amelyek a kialakult állapotot pozitív irányban elmozdíthatnák: A testnevelés megreformálása van szükség: a mozgást a mindennapi élet természetes részévé kell tenni. Sokkal inkább az örömszerzésre és nem az osztályzásra kell fektetni a hangsúlyt az általános iskolában. A középiskolásoknak olyan mozgáslehetőséget kell biztosítani, ami felkelti érdeklődésüket. Az egyes tantárgyak hierarchiájában helyére kell tenni a testnevelést, amihez szükséges a társadalom gondolkodásmódjának megváltoztatása is. A testnevelésnek fontosabb szerephez kell jutnia az oktatásban. Egy jó testnevelő-tanár, edző, aki példát tud mutatni, aki megszeretteti a sportot nélkülözhetetlen. Amennyiben nem hozzák olyan helyzetbe e réteget anyagi és társadalmi elismertség szintjén, hogy teljesítse e küldetést, akkor a kulcsszereplő esik ki a rendszerből. A szülők szerepe és felelőssége is nagyon fontos tényező: tudatosítani kell mindegyikükben, hogy a sportnak milyen élettani szerepe van, illetve a sport elmaradása kihat a gyerekek felnőttkori életére. A sportpolitikának meg kell teremteni a tömegsport, szabadidősport lehetőségeit egyesületi szinten is és a létesítmények szintjén is. Állami szerepvállalás nélkül nem aktivizálható a társadalom. Olyan ösztönző rendszerre lenne szükség, ami törvényileg szabályozott adókedvezmények bevonásával motiválja a munkaadókat, továbbá olyan oktatási törvényre, ami magába foglalja a kötelező mindennapi testnevelésórát. 2. dimenzió: A sport és a társadalmi beilleszkedés, a sport szociális vetülete A sport társadalmi beilleszkedést elősegítő szerepét vizsgálva -mondhatjuk magyar specifikumként-, külön kell kezelni a roma lakosság speciális helyzetét, megítélését. A téma felvetése kapcsán, a nemzetiség esetében automatikusan erre a csoportra asszociáltak a kutatásban résztvevők, aminek természetesen kézenfekvő társadalmi összefüggései vannak. A fogyatékkal élőket kivéve a többi Magyarországon élő nemzetiség, egyéb társadalmi réteg estében úgy gondolták, hogy esetükben a sportnak nem kell betölteni integráló szerepet, mert alapvetően a társadalomba integrálódott csoportokról van szó, akiknek nincs szükségük a sporthoz ennek elérése érdekében Jellemzők: Régebben nagyobb szerepe volt a sportnak ebben a kérdésben, hiszen a rosszabb anyagi helyzetben élők gyerekei számára kiugrási lehetőséget jelentett a sport. Ha valaki tehetséges és szorgalmas volt a sport valamely területén, akkor arra felfigyeltek, kitűnt a társai közül előtt a sport volt az egyik lehetőség, hogy úszni lehessen, vagy karriert lehessen befutni óta a lehetőségek változtak: utazni lehet, karriert más módon is kovácsolhat valaki magának. Ebből adódóan a sportnak ez a szerepe valamelyest visszaszorult. Nagyobb lehetőség rejlik a sportban, e tekintetben, mint amennyit elértünk, igaz ez egy összetett probléma: integráció csak sporttal nem érhető el. A nagyobb lehetőség az iskolázatlan, rászoruló szegény réteg körében lehetséges.

6 3 Roma lakosság esetében: Van a sportnak kiemelő szerepe, de nem tömegesen, hanem egyedi esetekben. Azon a problémán, hogy roma vagy hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű a gyerek önmagában a sport nem fog segíteni. Az élsportban nagyon kevés roma szereplővel lehet találkozni. Az utánpótlás nevelés során 14 éves korig a legtöbb sportágban jelen vannak, de menet közben nagyobb a lemorzsolódási arányuk és a középiskolás korra szinte eltűnnek. Egyéb társadalmi réteg sportja: Több mint fogyatékkal élő van ma Magyarországon. A sporttal kapcsolatos általános problémák a fogyatékkal élőknél is jelen vannak: az infrastrukturális-, a személyi- és anyagi feltételek teljes vagy részbeni hiánya nehezíti sportolásukat. Még mindig kevés az olyan tömegintézmény (bár az elmúlt években egy javuló tendencia érezhető), ahova a fogyatékkal élők el tudnak menni, és azt használni tudják. Nagy a lemaradásuk eszköz oldalon is. A fogyatékkal élők érdekvédelmi, -érvényesítési szerepüket az elmúlt években ugyan erősíteni tudták, de a fogyatékossági ágazatok közötti különbségek és a nemzetközi, nemzeti sportszervezeteik közötti ellentétek miatt fellépésük még mindig nem egységes, ami rontja esélyeiket, nehezíti integrálódásukat. A fogyatékkal élőknek nagyobb igényük van a sportra és arányaiban is többen sportolnak, mint ép társaik. A sportrendezvényeik azonban csak saját maguknak szólnak, ami szintén akadályozza az integrációt. A nők sportolási igényeit az elmúlt évtizedben jobban elfogadják, mint régen. A nők a rekreációs sportolás lehetősége kiszélesedett Okok: Roma lakosság esetében: A legnagyobb akadálya a roma gyerekek sport segítségével történő beintegrálásába a kulturális különbségek, az anyagi kiszolgáltatottság, a lemaradás. Az élsportból történő korai lemorzsolódásuk okai is az e területen elszenvedett hátrányokban keresendők. Ezen túlmenően a legnagyobb gátat számukra a családi háttér jelenti: akik tízen vannak egy szobában, akár két generáció is, ott reménytelennek tűnik a kísérlet, a sport általi beintegrálódás, hacsak onnan nem emelik ki és viszik például egy kollégiumi rendszerbe. Egyéb társadalmi réteg sportja: A fogyatékkal élőknél arányaiban sokkal nagyobb szerepe van a sportnak. Jobban tudják, hogy mit jelent az egészség, mint az ép társaik. A fogyatékkal élőknek a sport sikerélmény, öröm a mindennapi életükben. Ezáltal talán érzékenyebbek is. Nehéz együtt focizni, sportolni a sérült emberekkel. Éppen ezért az egészséges embereknek kellene jobban elfogadni, befogadni e szempontból is a fogyatékkal élőket. Ez egy össztársadalmi kérdés. Magyarországon, ha a nem fogyatékosok lehetőségei, létesítményekben, eszközökben fejlődnek akkor ez magával fogja hozni a fogyatékosok lehetőségének fejlődését is. Ha nem tud sportolni a nem fogyatékos, akkor nem tud sportolni a fogyatékos sem Főbb javaslatok, amelyek a kialakult állapotot pozitív irányban elmozdíthatnák: Roma lakosság esetében: Összességében akkor lehetne mozgósítani nagyobb arányban e népességet a sport számára, ha kiemelten kezelnék e lakosságot, nagyobb erőforrásokat csoportosítanának e területre. Emellett vannak olyan példák is, amelyek egy odafigyelő testnevelő tanár is sokat segíthet a beilleszkedésben. Fontos lenne, ha megpróbálnák a megfelelő feltételeket teremteni számukra, akkor a sport lehetne a legnagyobb kitörési lehetőségük. Egyéb társadalmi réteg sportja: A fogyatékkal élők számára is meg kell teremteni (majd fenntartani és fejleszteni) a versenysport és a szabadidősport elsősorban infrastrukturális- és anyagi feltételeit.

7 4 A fogyatékkal élők esetében jobban elősegíthetné a sport a beilleszkedést abban az esetben, ha olyan versenyeket is szerveznének, ahol fogyatékosok és nem fogyatékosok együtt szerepelhetnének. Az iskolákban sincs olyan versenyrendszer, ami felkarolná a fogyatékkal élőket, és országos szinten sincs olyan megmérettetési rendszer, ami az ő szintjükön űzhető élsport számára működtethető lenne. Példákat kell állítani számukra: ismert parasportolókat, például a Pásztori Dórit, Sors Tamást, stb. 3. dimenzió: A sport és az önkéntes munka, az aktív állampolgárságban betöltött szerepe 3.1. Jellemzők: A sportban megfelelően működik az önkéntesség, mivel másként nem is működhetne sem a tömegsport, sem a versenysport. A visszavonult sportolók, szülők, testnevelő tanárok, sportszerető civilek önkéntes vagy jelképes összegekért vállalt munkáikkal önzetlenül segítik a tömegsportot, a versenysportban érdekelt egyesületek munkáját. A magyar lakosság körében azt mondhatjuk, hogy egyre inkább terjed az önkéntes segítségnyújtás. Szívesen támogatnak az emberek egy jó kezdeményezést. Ha más aspektusból nézzük a problémát, azonban elég gyengén állunk Európához képest, pedig Pécsett az országos átlagnál is több hatékonyan működő civil szervezet van Okok: A sportban kevesen vállalnak önként szerepet, mivel az egész heti munkájuk után erre sem idejük, sem energiájuk nincs. Kiemelten igaz ez a leszakadóban lévő pedagógusokra, testnevelő tanárokra. A fiatalabb rétegeire sem igazán jellemző, hogy önzetlenül, érdek nélkül eljön valamit önkéntesen tevékenykedni, már ezt a mentalitást hozta az óvodából, iskolából, otthonról. Nálunk nincsenek olyan hagyományai az önkéntes munkának, mint külföldön, Nyugat-Európában. Voltak kötelező társadalmi munkák, de ezekről részben rossz élménye maradt azoknak a generációknak, akik még emlékeznek rá, akik meg nem, már egy más felfogásba csöppentek bele. Az emberek gondolkodásmódjában még nincs annyira benne, hogy önként segítsenek, álljanak bármilyen polgári kezdeményezés mögé. Nincs hagyománya, kultúrája az önkéntességnek, vannak jó kezdeményezések, de nem tudtak társadalmiasulni, néha észre sem vesszük őket. A válság miatt a helyzet még rosszabb lett, az emberek még zárkózottabbak lettek, mindenki a saját problémájával van elfoglalva Főbb javaslatok, amelyek a kialakult állapotot pozitív irányban elmozdíthatnák: Ahhoz, hogy a nyugat-európaihoz hasonló önkéntességen alapuló aktív polgár szerep alakuljon ki az országban jobb életkörülményekre, és a felfogásbeli változásra is egyaránt szükség van. Szervezői összegzés A sporthoz különböző szinten kötődő emberek véleménye hasonlított egymáséra, ha többször kicsit speciálisan is a saját szakterületük szemüvegén keresztül próbálták megközelíteni a problémákat. Nagyon markáns véleménykülönbségek az alapvető kérdésekben nem volt tapasztalható. A csoportos és egyéni interjúalanyok elsősorban a magyar viszonyokkal összefüggésben próbálták elemezni a sportról szóló ún. Fehérkönyvet, és az interjúk során a helyi viszonyok történelmi kialakulásával, illetve az elmúlt évtizedekben végbement változásokkal összefüggésben vezették le a tömegsport és a versenysport jelenlegi helyzetét. Emellett elmondták véleményüket az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a jövőbeli kilátásokról, illetve javaslatokat is megfogalmaztak a jövőre nézve annak érdekében, hogy a sport társadalmi megítélése, elismertsége mitől lehetne jobb a jövőben.

8 A SPORT 3 DIMENZIÓBAN PROJEKT SPORTSZAKMAI TAPASZTALATAI, PROJEKTCSOPORTOS VÉLEMÉNYEK A SPORTRÓL RÉSZTVEVŐI ÖSSZEGZÉS (kivonat) A legfontosabb észrevétel(ek) a sport fejlődési irányairól 2. számú melléklet 1. Az élsport és a passzív sportolás A sport kommercializálódása egyre jelentősebb; A sporteseményekhez kapcsolódóan nagy rendezvények jellemzőek: sok a lelkes ember, de az emberek között megfigyelhető a fanatizmus és az erőszakosság (pl. huligánok) is; A nagy események az egész országot népszerűsítik; Az élsport hatásai változatosak: Az élsportolókkal lehet azonosulni: vamailyen célért lelkesedni és sportolást népszerűsíteni; Sokan csak nézik a sportot anélkül, hogy sportolnának (passzív sportolás). A teljesítmény iránti elkötelezettség az amatőr sportolók versenyeire is egyre jellemzőbb. 2. Az amatőr sportolók versenyei A versenysport egyre inkább hivatásossá vált. Az edzők és menedzserek általában képzettek és alkalmazottként látják el feladatukat; A versenysport az élsport irányába tolódik el; A doppinghasználat időnként normálisnak tűnik, ugyanakkor a tiszta sport iránti elkötelezettség is jellemző; Kevesebb fiatal vesz részt a versenysportban; kevesebb a tehetség a felfedezés nehezebb; kevesebb tag idősebb tagok jellemzőek. Mit tehetünk a versenysport helyzetének fejlesztése érdekében? A struktúrák, folyamatok, edzőképzés fejlesztése szükséges; Az egyesületek támogatásának kritériuma kellene, hogy legyen a fiatal tehetségek gondozása; Nemzetközi együttműködéseket is támogatni kell; Szükséges folytatni a piramis elvet? A jövőben talán nem csak azon fog múlni, hogy egy klub jó-e, hogy eredményes sportolói vannak, hanem azon is, hogy az orvosi ellenőrzéseken jól szerepelnek a klub tagjai. A támogatás kritériumait ehhez kellene igazítani. 3. Tömegsport/Szabadidősport Több a tömegsport és egészségmegőrzés céljából űzött sport; több olyan sportolási mód, amely nem szervezett keretek között folyik; Egész iparág fejlődött ki a szabadidősportra; Társadalmi (pénzügyi) korlátok jellemzik az egyes szabadidős sportágakat, pl. golfot. Mit tehetünk a tömegsport/szabadidősport fejlesztése érdekében? Az egyesületek kínáljanak tömegsportolási lehetőségeket és alapvető mozgásformákat is; Megoldást kell találni azok számára, akik nem tudják kifizetni a szükséges díjakat; Olyan képzett edzőket kell biztosítani, akik értenek a szabadidős mozgásformákhoz és segítenek az egészségmegőrzésben. 4. A sport differenciálódása Több az élménysport, az extrém sportok, amelyek kalandot és új tapasztalatokat közvetítenek az embereknek, azonban több kockázattal is járnak; Az életmód és testmozgás közötti kapcsolatot jelenítik meg: például hip-hop, hegymászás, stb. Divat és felszerelés Divat iparág: sportáganként speciális ruha jellemző; Professzionális felszerelés szükségessége; A pénzügyi nyomás sokakat visszatart a mozgástól. 5. Sporttudomány, sport tanulmányok A sport tanulmányok megalapozottnak tűnnek; Ugyanakkor az orvostudomány elhanyagolja a megelőzés jelentőségét; Az orvosok a sportot gyógyszerként is felírják!

9 2 Hogyan tudjuk támogatni a sporttudományt és a sport tanulmányokat? Több tapasztalatcserére épülő program szükséges az egyesületekben, a sport tanulmányok és sportorvoslás területén; Indokolt a sport potenciális kockázatairól adatbázis létrehozása; Hatékony diagnosztikai rendszer szükséges a vérkeringés tesztelésére, a test fejlesztése, formálása érdekében. 6. Gyerekek és fiatalok sportolása Minden országban a gyerekek és fiatalok koordinációs nehézségeiről számoltak be: rossz koncentráció, túlsúly, stb. A gyerekek és a fiatalok vagy nagyon sportosak vagy egyáltalán nem: kevesen találhatóak a kettő között. 7. A szülők szerepe a sportolásban A szülők példát mutatnak, ők jelentik az alapot a mozgás, a táplálkozás és az egészséges életmód területén; Sokan nem foglalkoznak ezzel; Néhányan presszionálják a gyerekeik fejlődését, pedig a gyerekek inkább csak élvezni szeretnék az életet ; Az óvatosság és szabályozás irányába halad a trend? Több szabadságra van szükség a tapasztalatszerzéshez. Hogy tudjuk támogatni a szülőket a sport kapcsán? Fel kell ébreszteni a szülőket! hogyan csináljuk? Meg kell hívni a szülőket, hogy sportoljanak együtt a gyerekeikkel. Több információt kell adni a sport egészségre gyakorolt pozitív hatásairól és arról, hogy miként segíthetik a gyerekeiket. 8. Az óvodák és iskolák szerepe a sportolásban Hová tűnt a napi tornaóra? Egész napos iskola : a sport klubokkal való kooperáció újabb lehetőségei; Az elméleti alaptudást is át kell adni; Más szakmákkal való jobb együttműködés szükséges. Mit tudunk csinálni az óvodákban és iskolákban? Több fizikai (pl. torna) órára van szükség; Az általános iskolai tanároknak továbbképzést kellene tartani az egészséges sportolásról; A napi mozgásra, nem csak a tornaórán, hanem más formákban is szükség van; Az iskolai büfék változtatása elengedhetetlen; A szülők részére szükség lenne tanácsadásra. 9. A mozgás szerepe a napi rutinban A mindennapi rutinban is mozogni kell: lépcső lift helyett, bicikli autó helyett, egy megállóval hamarabb kiszállni és sétálni, stb. Nyugdíjasok Manapság többet sportolnak a nyugdíjasok; Öregebbek leszünk a testünknek szüksége van a szinten tartásra. vélemény egyre inkább jellemző. A közös cél Mindenkinek lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy olyan mozgást végezzen, amilyet szeretne; Hetente legalább 1-3 órát kell mindenkinek mozognia; A jó szokások kialakítására nem szabad sokat várni: Ha gyerekként nem szerettél sportolni, ez valószínűleg később sem fog változni. 10. Sportlétesítmények Az ingyenes és nyitott sportlétesítmények a legfontosabbak; Az iskolák és egyesületek létesítményeit a normális órákon és edzéseken kívül is nyitottá kell tenni; A felelősség és biztonság (őrzés) kérdését megoldottá kell tenni; Biztonsági őrök, sportkoordinátorok-sportszervezők, kvalifikált fiatal munkások, szociális munkások, kvalifikált hivatásos munkaerő szükséges; Sportlétesítmények létesítésével a kórházakra jutó kiadások csökkenthetők! vélemény egyre inkább jellemző.

10 3 11. A jólét kérdése a sport társadalmi (anyagi) korlátai A sportolás manapság már egyre inkább privilégium? általános kérdés; A sportolás nem függhet az anyagiaktól! Az állam kötelezettséget vállalhatna a szociálisan hátrányos helyzetű emberekért, és fizethetné a klub tagdíját. 12. A sport szerepe a társadalomban A sport csak akkor érheti el a teljes potenciálját, ha a sport többet jelent mindenki számára, mint jelenleg; Az Európai Unióval való azonosulás elősegítése érdekében célszerű lenne EU-ligát létrehozni. 13. A politika szerepe Az Európai Unió sport iránti érdeklődése manapság egyre inkább növekszik; Az Európai Uniónak az állampolgárok életminősége iránt komolyabb felelősséget kellene vállalnia (élettér, munkaidő, stb.); Az Európai Unión belül a tagállamok alapvető felelőssége, hogy sportlétesítményeket kínáljon, és finanszírozza a működtetéshez szükséges humánerőforrást; A verseny- és élsport sikereire való fókuszálás helyett, hangsúlyosabb helyet kell kapnia a tömegsportnak, szabadidősportnak. 14. Mi a jobb a múltban? Eltérő nézetek, vélemények a szakértők és az átlagemberek részéről A szakértők részéről eléggé negatív hangulat jellemző. Véleményük szerint manapság a sport helyzete rosszabb, mint korábban- Az átlagembereket inkább pozitív attitűd jellemzi: Ma az emberek egészségesebbek, Mindenki számára van lehetőség, Sokkal több lehetőség van. 1. dimenzió: A sport és a közegészségügy kapcsolata, valamint az egészséges életmódban betöltött szerepe Mit gondolunk az egészség szó hallatán? Az egészség integrált szemlélete; A sport spektrumának széles a variációja: prevenció, struktúrák, családok, információk; Egészséges test: rendben kell lennie a paramétereknek a vizsgálatoknál kevesebb betegség; Józanság: jó közérzet, koncentráció, mentális erősség és frisseség, egyensúly, az élet élvezete, vidámság, vitalitás, teljesnek lenni, élni szeretés, bio-pszichológiai jólét.; Egészségesnek lenni presszúra manapság? Érdekkonfliktus az iparral? (gyógyszer, biztosítás, ingatlan) Egészségtudatosság Növekedett az egészségtudatosság ezt tükrözi a média és a lakosság; Csak képzés kérdése. Hogyan tudja a sport az egészségmegőrzést biztosítani? A túlzásba vitt sportolásnak lehetnek egészségre káros hatásai; A sport természetesen nagyon fontos az egészség szempontjából, amennyiben valaki rendszeresen, mértékletesen, megfelelő tudással, az egyes sportágak közötti egyensúly megtartásával sportol; Ha valaki valamiben jó, akkor azt élvezi és nincs szükség külső hatásra; A szellemi fittségre, egészségre nagyon jó hatással van a sport; Jó a feszültség és relaxáció közötti egyensúly megtalálására a hétköznapokban; A társadalmi életben és a személyes fejlődésben pozitív hatásai vannak. 2. dimenzió: A sport és a társadalmi beilleszkedés, a sport szociális vetülete Mit értünk társadalmi beilleszkedés alatt? Participáció, elismerés, antidiszkrimináció, antirasszizmus, különbségek elfogadása, szolidaritás, elismerés, azonos esélyek, azonos jogok mindenki számára, határok nélküli társadalom; Paradigmaváltás az integrációtól a társadalmi beilleszkedésig ; Minden kisebbség számára jog a döntések részvételében minden területen. Fogyatékkal élők A fogyatékkal élő személyek a sportolásához nehezebb megteremteni a feltételeket; de az elmúlt években ugyanakkor javultak lehetőségeik; A sportegyesületek egyre inkább elkezdtek nyitni a fogyatékkal élők irányába; Speciális vagy nyitott versenyekre van szükség? a kérdés nem eldöntött, még az érintettek számára sem; A fogyatékkal élő személyeknek több segítségre van szükségük, mint ép társaiknak.

11 4 Nők Az utóbbi években a nők helyzete a sportolás tekintetében egyértelműen javult; A szakemberek esetében pénzügyi elismerésük, az egyenjogúságuk ezen a területen is messze van egymástól; Ha egy nő focizik, normálisnak kell tűnnie, az élet más területére is példaként szolgálhat. Beilleszkedési problémák néhány tagállamban Dél-Tirolban két nyelv A sport hozzájárulhat, hogy a fiatalok körében mindkét hivatalos nyelv (német, olasz) elfogadottsága nőjön; Probléma: Mit tehet egy klub, ha főként olaszul beszélő gyerekek jönnek egy németes edzésre? Romák Magyarországon Magyarországon a lakosság kb. 4-5% -a roma, különböző háttérrel; Kulturális különbségek jellemzik őket, és pénzügyi nehézségek; A sport kiemelkedési lehetőséget jelenthet számukra, de csak egyes esetekben; A sport önmagában nem tudja megváltoztatni ezen gyerekek kedvezőtlen helyzetét. Bevándorlók (Ausztriában jellemző) A sport a bevándorlók társadalmi beilleszkedésénél segíthet; Ugyanakkor nagyon heterogén csoport ; Jellemzők a városokban könnyebb a feltételek megteremtése: a sportlétesítmények megnyitása számukra; Amennyiben a bevándorló sikeres sportoló válik, akkor a társadalmi elfogadottsága növekszik; Hiányzik a migráns szervezetek partnerként történő bevonása. Mit tehet a sport a beilleszkedés érdekében? A sportrendezvényeken kifejezhetik az emberek az elégedetlenségüket; Mások különbözőségét meg lehet tapasztalni a sport által, ugyanakkor ezen a módon csökkenthető a diszkrimináció; Kulcsszereplő az edző, de szükséges köztük az aktív idők közötti kommunikáció is, illetve elengedhetetlen speciális képzésük; A polaritás elkerülése érdekében versenysorozatok, cserekapcsolatok, vegyes csapatok szükségesek. Mit kell tenni a sport általi integráció területén? Akadálymentes sportlétesítmények szükségesek; Az edzőknek speciális képzést kell tartani a társadalmi beilleszkedésről, az antidiszkriminációról, stb. A sportklubokat informálni kell: hogyan tudják lehetőségeiket feltárni a fogyatékkal élők, a bevándorlók számára? A rajongóklubokkal aktív kapcsolattartásban szükséges a diszkriminációról tréningeket szervezni, és megfelelően, teljes körűen informálni a klubtagokat. 3. dimenzió: A sport és az önkéntes munka, az aktív állampolgárságban betöltött szerepe A sport önkéntesek nélkül nem létezhet. A participáció és a kommunikáció kooperatív kultúrájának tere; Sok munka fizetség nélkül vagy jelképes juttatásért jellemzi; Az önkéntesség kultúrája manapság megváltozott: elsősorban időszakos projektekhez kapcsolódnak; Nagyon heterogén motívumok jellemzik; Azok, akik korábban sportegyesületekben dolgoztak, azok közül sokan kerülnek önkéntesként egyesületekbe; Folyamatos képzésekkel és tréningekkel munkájuk hatékonysága növelhető; A hivatalnokok és önkéntesek hihetetlen kockázatokat vállalnak: több információ kell köztük, és a strukturális megoldások indokoltak; Társadalmi elismerésük elengedhetetlen! Megjegyzés A jelentés a projekt fókuszcsoportos vizsgálataiban és interjúin résztvevők véleményét összegzi. Nem szociológiai kutatás vagy reprezentatív vélemény. Meglehetősen szubjektív, de sok tapasztalatot tartalmaz.

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2015-2019) Elfogadva /2015. (VI.4) számú Képviselő-testületi határozattal 1 1. BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A helyi ifjúság helyben

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Prügy, 2009. március 25. A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocs Város Önkormányzat Sport koncepciója 2015-2017 Mágocs Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

13/2000. (V. 18.) RENDELETE

13/2000. (V. 18.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000. (V. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS, A HELYI TESTNEVELÉS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 711-5/2008. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Szakképzett edző, sportszervező, irányító Konferencia és rendezvényszervező

Szakképzett edző, sportszervező, irányító Konferencia és rendezvényszervező 3.1.5. Horgászegyesületi vezető 3.1.6. Kondicionálóterem vezetője 3.1.7. Mozgásstúdió vezető 3.1.8. Sportegyesület vezetője 3.1.9. Sportklub vezetője 3.1.10. Sportlétesítmény vezetője 3.1.11. Sportosztály

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged Egyesületünk - Az ATSK Szeged alakulása: 1996 - Utánpótlás-nevelésre

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben. Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség

Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben. Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség A sport hagyományos szerepe a köznevelésben SPORT ESZKÖZ Testnevelés - testkultúra CÉL Tehetséggondozás élsport

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2020 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 1. Szabadidősport helyzete 2. Diáksport helyzete 3. Versenysport helyzete 4. Egyesületek helyzete

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011.03.30-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete CSÁNY Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011. (III.30.) rendelete a

Részletesebben

A 171. sorszámú Sportszervező, menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 171. sorszámú Sportszervező, menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 171. sorszámú Sportszervező, menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 813 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében

A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Bizottság Előadó:

Részletesebben

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál A jégkorong bűvöletében! Sebesség, erő, dinamika, kreativitás és egyedülálló hangulat! Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál 1 Előzmények 1989-ben megalakult a Debreceni Amatőr Hoki Klub (DAHK)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1189-20/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat felülvizsgált és módosított testnevelési-

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2011-2013 évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernye 3200 lelket számláló a Fejér-, Komárom-Esztergom és Veszprém megye határán fekvő település. A község sport

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020.

PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020. PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020. Záradék: Pilis Város Sportkoncepcióját, valamint Sportlétesítmény felújítási Programját Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. -i nyilvános és

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

A mennyiségből a minőségbe az MKOSZ stratégiai terve ELŐADÓ SZALAY FERENC MKOSZ-ELNÖK

A mennyiségből a minőségbe az MKOSZ stratégiai terve ELŐADÓ SZALAY FERENC MKOSZ-ELNÖK A mennyiségből a minőségbe az MKOSZ stratégiai terve ELŐADÓ SZALAY FERENC MKOSZ-ELNÖK A sok munka és a türelem megtalálja a tehetséget A kiválasztás fejlesztése, tehetséggondozás A kiválasztás mentális,

Részletesebben

A LENDVA KÖZSÉGI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK PROGRAMJA

A LENDVA KÖZSÉGI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK PROGRAMJA A Községi Tanács 5. /rendes/ ülése 2015 márciusa A LENDVA KÖZSÉGI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK PROGRAMJA AZ ANYAGOT KÉSZÍTETTE: Polgármesteri Hivatal ELŐTERJESZTŐ: Župan - Polgármester

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Határozati javaslat

Tisztelt Képviselő-testület! Határozati javaslat Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának Sportkoncepciója Előterjesztő: Kerényi Zsolt alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz Ügyiratszám: 59.863/2012/XIV. Ügyintéző: Véghné Sinkovicz Ágnes NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE -> 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii:

Részletesebben

Vállalati támogatások szerepe az employer branding és belső kommunikáció terén október 1.

Vállalati támogatások szerepe az employer branding és belső kommunikáció terén október 1. Vállalati támogatások szerepe az employer branding és belső kommunikáció terén 2015. október 1. A belső kommunikáció és az employer branding A belső kommunikáció A a vállalat vezetősége és az alkalmazottak

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Sportról szóló rendelet megalkotása Mell: 1 db rendelet tervezet Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben