Jelentés a 2-es villamos beruházásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a 2-es villamos beruházásról"

Átírás

1 Jelentés a 2-es villamos beruházásról A Közgyűlés a 281/2012. (XII.13.) határozattal felkérte a Tulajdonosi Bizottságot, hogy készítsen jelentést a 2-es villamos beruházás projektjéről, és az elvégzett vizsgálat eredményéről szóló jelentést terjessze a Közgyűlés elé. Ehhez a feladathoz a Bizottság beszámolót kért a Polgármester Hivataltól az eddigi eseményekről, meghallgatta a beruházás megvalósítását segítő, ellenőrző független mérnök-szervezet képviselőjét, az infrastruktúra beruházás kivitelezését elnyerő konzorciumban részt vevő vállalkozások (Arcadom Zrt., Keviép Kft. és Tóth T.D. Kft.) vezetőit. A nyilvános üléseken, és azon kívül is a Bizottság tagjai és a tanácskozási joggal rendelkező önkormányzati képviselők kérdéseket tettek fel, melyekre az érintettek a válaszokat megadták. A Tulajdonosi Bizottság ülésein a beruházás folyamatának részleteiben történő feltárásán túl az alábbi, a projekt végrehajthatósága szempontjából kiemelten jelentősnek ítélt és a lakosság fokozott érdeklődésére is számot tartó, egymással szoros összefüggésben álló körülmények elemzésére került sor: 1. a beruházás késedelmének okai és következményei; 2. az alvállalkozói kifizetések elmaradásának oka, azok realizálásának esélyei, feltételei; 3. a részszámlák (különös tekintettel a projekthez szükséges berendezések és anyagok elszámolásának jogosságára) és a pótmunkák megrendelése, elszámolása, elszámolhatósága; 4. a projekt befejezése érdekében a garanciák, megoldási módozatok áttekintése. A Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársai és a projektet felügyelő független mérnök hathatós közreműködése és szakmai segítségnyújtása alapján a Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nagyprojekt tárgyában lefolytatott vizsgálati eljárás konklúziói kizárólag a beruházás objektív eseményeinek láncolatán és szakmailag kifogásolhatatlan tényadatokon nyugszanak. A Bizottság leszögezi, hogy a vizsgálat lefolytatása során nem volt és nem is lehetett feladata a Megrendelő és a Vállalkozó között keletkezett viták elbírálása, a fővállalkozói konzorciumon belüli és az alvállalkozók közötti szerződéses kapcsolat részleteinek feltárása, személyes felelősség megállapítása, nem vállalhatott döntőbírói szerepet és ettől következetesen elhatárolódott az ügyben tartott valamennyi nyilvános ülésén. Ugyanakkor tevékenységét eredményesnek ítéli meg atekintetben, hogy áttekinthető kép alakult ki a beruházás menetéről, a bizottsági tagok, valamint a bizottsági ülésre meghívott személyek aktív közreműködése révén számos kérdés tisztázást nyert, valamint megalapozott lehetőséget ismertettek számára a beruházás módosított határidőre való befejezésére.

2 A szerződéses háttér bemutatása A projekt két részből, a komplex villamosvasúti infrastruktúra építés és a járműbeszerzés alprojektekből áll. A szerződések jogi alapja a közbeszerzési törvény és a Ptk. Továbbá az Önkormányzat és a DKV Közlekedési Zrt. által alkotott konzorcium, mint Megrendelő beemelte a kivitelezési munkára megkötött vállalkozási szerződésbe a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége részéről a Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei -re kidolgozott FIDIC (Sárga könyv) eljárási rendet, amely egyben azt is jelenti, hogy a Megrendelő a kiviteli tervek elkészítését és az ezzel kapcsolatos felelősséget áthárította a Vállalkozóra. Mindkét alprojekt vonatkozásában komoly szerződést biztosító mellékkötelezettségek meghatározására került sor a közbeszerzési eljárás során (bankgarancia, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, teljesítési és jótállási garancia). A szerződést kötő felek egy ilyen helyzetben általában elvárható gondosság mellett, az eddig lefolytatott nagyberuházások tapasztalatai alapján igyekeztek biztosítani a szerződés teljesítésének garanciáját. A Bizottság ülésén az Arcadom Zrt. képviselője elismerte, hogy piaci helyzeti előnyükben bízva a szokásos piaci ár alatti nyertes ajánlatukkal alulvállalták magukat, így ezen magatartásuk is hozzájárulhatott ahhoz, hogy nagyobb mennyiségű pótmunka ellenértékének kifizetésére irányuló igénnyel lépjenek fel a szerződéskötést követően a Megrendelővel szemben. A késedelem okai A Jelentés megállapítja, hogy a beruházás eddigi létszakaszáig a határidők kitolódását eredményező tényezők az Önkormányzaton kívül eső okokra vezethetőek vissza. Az első ilyen meghatározó pont volt, hogy a villamostender elhúzódott, az csak a hatodik eljárásban zárult eredményesen. Időközben a jogorvoslati szakaszokban a bíróság már megállapította, hogy az Önkormányzat korábban is jogszerűen járt el, de a jogviták még jogerősen nem zárultak le. Az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának késedelme nagymértékben hátráltatta a villamosvasúti infrastruktúra terveinek elkészítését, mivel a beszerzendő járművek műszaki paraméterei hiányoztak a tervezési feladatok elvégzéséhez és ez hátrányos következményekkel járt a beruházás egyéb elemeinek kivitelezésénél is. A járműtender elhúzódása kihatott az infrastruktúra szerződésre is, mindemellett a Vállalkozó nem megfelelő szakmai felkészültsége és a hiányos organizáció miatt a kivitelezési munkák tekintetében a többszörösen átdolgozott ütemtervhez képest is késedelem állt be. További késleltető tényezője volt a beruházás lebonyolításának, hogy az arra létrehozott konzorciumon belül a finanszírozás nem működött megfelelően, az alvállalkozók az előleg, valamint az első és a második részszámla összegeinek a Megrendelő által a konzorciumvezető Arcadom Zrt. részére történő átutalását követően sem kerültek maradéktalanul kifizetésre. Tényként megállapítható, hogy a 2-es villamosvonal beruházása során csak és kizárólag a felek között létrejött szerződések rendelkezéseinek megfelelően, minden addig elvégzett,

3 mérnök által ellenjegyzett és a Megrendelő által jóváhagyott teljesítésigazolás szerinti munka ellenértéke került kifizetésre az Arcadom Zrt. részére. Azzal, hogy a konzorcium vezető tagja nem fizette ki teljesen a konzorciumi tagokat és az alvállalkozókat, a beruházás folyamata megtorpant, a munkálatok hamar leálltak és hosszú időre az a kép konzerválódott a városban, amely a mai napig zavarhatja Debrecen polgárait. Az Arcadom Zrt. írásbeli tájékoztatása szerint kifizetetlen debreceni vállalkozói követelés jelenleg megközelítőleg 400 millió Ft összegben áll fenn, az elvégzett kivitelezési munkák elszámolásával kapcsolatos eljárás pedig még folyamatban van. A független mérnök előrehaladási jelentéseiben folyamatosan jelezte a vezető konzorciumi tag felé, hogy a kivitelezés aktuális állapota nem éri el a szerződés szerinti készültségi fokot. Az Önkormányzat is visszatérően felszólította a Vállalkozót az ütemterv betartására, a munkavégzés felgyorsítására és az alvállalkozói kifizetések teljesítésére. A szerződésben foglalt teljesítési határidő (2012. május 31.) eredménytelen elteltét követően az Önkormányzat szankciókkal élt, az előleg-visszafizetési és a teljesítési bankgaranciákat június 1-jén lehívta. Kifizetések A kivitelezési folyamatban a részszámlákat a Vállalkozó által megajánlott ütemezés szerinti részletekben kell elszámolni. Az elszámolás alapját az ajánlati dokumentációban, valamint annak organizációs terv fejezetében rögzített építési szakaszokra vonatkozó ütemezés, készültségi fok szerint meghatározott műszaki tartalom adja. A részszámlák összege a projekt teljes bekerülési költségének tartalékkeret nélküli szerződéses összege 80 %-át nem haladhatja meg. A járműbeszerzés során is csak elvégzett munkát igazolt a független mérnök a számlázási, igazolási rend alapján. A részszámlák összege a projekt teljes bekerülési költségének, a szerződéses összegnek a 80 %-át nem haladhatja meg. A beruházást kritikával illetők elsősorban a konzorcium vezető tagja részére kifizetett előleg összegének mértékét bírálták. Hangsúlyozandó, hogy az előleg 20 %-os mértéke a beruházás kiemelt jellegére tekintettel az előfinanszírozhatóság elvárt feltétele volt, amelyet az Irányító Hatóság is elfogadott annak indokoltsága miatt. Az ennek biztosítására kikötött előlegvisszafizetési garancia is ehhez a mértékhez igazodott. Egyébiránt a gyakorlatban ez az összeg az alacsonyabb mértékhez közelít, egyes cégek ragaszkodnak a 30 %-os előleg meghatározásához. A projektnél általunk alkalmazott előleg-meghatározás azóta jogszabályi szinten szabályozást nyert azzal, hogy az újonnan indított beszerzések tekintetében a 20 %-os mérték 30 %-ra emelkedett, amelyből 10 %-ra nem kell előleg visszafizetési garanciát sem biztosítani. Pótmunkák A Vállalkozó a szerződés megkötését és a munka megkezdését követően rövid időn belül jelentős számú (közel 60 db.) pótmunka elszámolására nyújtott be igényt. A pótmunka a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, külön megrendelt munkatétel, azaz új beszerzési igény, amely a Megrendelő döntése és a Mérnök jóváhagyása esetén külön elszámolható a Tartalékkeret terhére vagy azon kívül. A pótmunkaigények részben a

4 pontatlan közműtérképekre, részben a szolgáltatók általi hiányos adatszolgáltatásokra, valamint az ajánlati dokumentációban szereplő tenderterv Vállalkozó szándéka szerinti átdolgozására vezethetőek vissza. A pótmunka igények egy része olyan pótmunka, amely szerződésmódosítással beemelhető a szerződésbe, egy része - mint kiegészítő beruházás - megrendelésre kerülhet közbeszerzési eljárás eredményeként, egy része pedig, mivel nem felel meg a Projekt céljainak, elutasításra kerül. Pótmunkát a Megrendelő csak a Döntnöki eljárás keretében lefolytatott vitát lezáró szerződésmódosításban rendelt meg. Kizárólag olyan feladatok elvégzése került megrendelésre, melyeket a teljes projektet felügyelő állami szervek, az irányító hatóság is szükségesnek tartott, és jóváhagyott. Döntnöki eljárás Az Önkormányzat a kivitelezési határidő szerződésben vállalt időpontjának letelte, május 31-e után érvényesítette a teljesítést biztosító kötelezettségek között biztosított bankgaranciát. A Vállalkozó Arcadom Zrt. ezt nem fogadta el, és a Megrendelő érdekkörében bekövetkezett hibákra hivatkozott. Végül a felek a vállalkozási szerződés addigi teljesítésével kapcsolatos valamennyi vitás kérdés rendezésére a FIDIC eljárásrendje szerint döntnöki eljárás lefolytatása mellett határoztak. A döntnöki eljárásban megállapítást nyert, hogy a vállalkozási szerződés érvényes és hatályos, a szerződés teljesítése során a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében előállt helyzetért egyik fél sem felelős. A döntnöki határozattal szemben az Önkormányzat elégedetlenségi nyilatkozatokat tett a határozat fontos elemei vonatkozásában. Ezt követően az Önkormányzat megvizsgálta a szerződés felmondásának lehetőségeit, feltételeit, következményeit, valamint a projekt továbbhaladási esélyeit műszaki, pénzügyi és gazdasági szempontból. Erre tekintettel megbízta a független mérnököt és a Közlekedés Tudományi Intézetet a projekt megvalósulásával kapcsolatos kockázatelemzés elkészítésére. Szakértők bevonásával megállapítást nyert, hogy amennyiben a szerződés felmondása mellett dönt az Önkormányzat a kivitelezővel szemben, az beláthatatlan jogkövetkezményeket idézett volna elő. Újabb magas kockázati tényezőt jelentett volna ugyanis egy új közbeszerzési eljárás kiírása és lefolytatása a jogorvoslati eljárási rendet is figyelembe véve, amely a munkálatok költségeinek jelentős növekedése mellett a beruházás befejezésének jelentősebb késedelmét vagy akár annak meghiúsulását is eredményezhette volna. Ezáltal a év végéig történő pénzügyi elszámolás és az állami és európai uniós forrásból történő finanszírozás is kétségessé válhatott volna. Ezzel egyidejűleg a villamos járműszerelvények fogadása is veszélybe került volna, amennyiben a szükséges infrastruktúra a megadott határidőre (2013. május) nem készül el. Mindezekre tekintettel az akkor hatályos közbeszerzési törvény alapján a szerződés módosítása mellett döntött a Megrendelő.

5 A késedelem kezelése A Bizottság fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az Önkormányzat részéről a polgármesteri vezetés folyamatosan kereste a megoldást a felmerült problémákra, és nem csak a fővállalkozó képviselőivel, hanem a Várossal közvetlen szerződéses kapcsolatban nem álló alvállalkozókkal is többször egyeztetett. Biztosítékokat kért a fővállalkozótól egy új szerződéses konstrukció kidolgozására, melyben már megjelennek a teljesítési részhatáridők és megteremtődnek az alvállalkozók kifizetésének garanciái is. Az események alakulásával a közös cél, a beruházás mielőbbi befejezése érdekében végül a Vállalkozó konzorcium tagjai, az Arcadom Zrt., a Keviép Kft. és a Tóth T.D. Kft. között az álláspontok közeledtek és 2012 december 21-én a felek létrehoztak egy projektcéget. Így az eddig az Arcadom Zrt. által irányított ATK Debrecen Konzorcium helyébe az ATK Konzorcium Kft. nevű projekttársaság lépett, amelyben a Keviép Kft-nek van többségi részesedése és irányítási jogosultsága. A január 1-jétől működő ATK Konzorcium Kft. felelős teljes körűen a projekt kivitelezéséért. Ezzel megteremtődtek a munkálatok folytatásának pénzügyi és strukturális feltételei, amely kellő szervezeti garanciája lett Debrecen város erőfeszítéseinek és amely biztosítja azt, hogy a 2-es villamos beruházás az év végére elkészüljön. Kulcsfontosságú tényező, hogy az uniós pénzügyi támogatással finanszírozott villamosprojektben meghatározó szerepet játszó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közbeszerzéseket felügyelő állami szervezet számára is megnyugtató megoldást jelent az Önkormányzat által kialakított új feltételrendszer. Tekintettel arra, hogy az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet megadták a fenti változáshoz jóváhagyásukat, elhárult az akadály a vállalkozói szerződésmódosítás elől, amelyre január 17-én került sor, ahol a konzorciumi tagok képviseletében már a projekttársaság járt el. A módosított szerződés a vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos kockázatok minimalizálása érdekében megfelelő biztosítékot (kötbérfizetési kötelezettség, valamint a teljesítési garancia kezességvállalással biztosított) ad a projekt mielőbbi megvalósulására, a költségek indokolatlan emelkedésének megakadályozására. A kivitelezés biztonságos és határidőben történő befejezését garantálja még az új kötbérterhes teljesítési szakaszok műszaki tartalmának és az ajánlati ár részletezésével a módosított műszaki ütemterv valamint a teljesítési biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum. A szerződésmódosítás megteremti az alvállalkozók jogos pénzhez jutásának alapjait. Összegzés A Tulajdonosi Bizottság a vizsgálat lefolytatása során igyekezett minden, a projekt jelenlegi állásának kialakulásához vezető körülményt feltárni és értékelni. A Bizottság ennek eredményeképpen arra a megállapításra jutott, hogy a Megrendelő a hazai és az európai uniós jogszabályok betartásával mindent megtett azért, hogy a projekt a támogatási szerződésben és a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen valósuljon meg.

6 Az infrastruktúra beruházás elhúzódása egyrészt a villamostender késedelmére vezethető vissza, mely hátráltatta a tervezési feladatok elvégzését és a beruházás egyéb elemeinek kivitelezését is. A késedelem oka másrészt abban is rejlik, hogy az Arcadom Zrt. - a bizottsági ülésen is elismerten - a piaci helyzeti előnyében bízva alulvállalta magát. Harmadrészt a konzorciumi partnerek egymás közötti, valamint a konzorcium és az alvállalkozók közötti belső elszámolási viták felerősítették a finanszírozási gondokat. Az Önkormányzat a konzorciumvezető Arcadom Zrt. részére az előleget, és az addig elvégzett munkák ellenértékét az első és a második részszámla alapján teljes körűen kifizette. Ennek ellenére a konzorcium másik két tagja és a konzorcium tagjaival leszerződött alvállalkozók nem kerültek maradéktalanul kifizetésre. A szerződés rendelkezéseinek megfelelően a munka megkezdéséhez mind az előleg összegét, mind a szükséges egyéb feltételeket az Önkormányzat biztosította, fellépett az alvállalkozók érdekében és kereste a pénzhezjutás feltételeit megteremtő megoldásokat. A Megrendelő a kifizetéssel nem esett késedelembe, azért pedig, hogy az alvállalkozók jelentős köre nem kapta meg az elvégzett munkájáért őt megillető díjat, az Önkormányzat jogilag nem felelős. A beruházás során csak és kizárólag a felek között létrejött szerződések rendelkezéseinek megfelelően, minden addig elvégzett, mérnök által ellenjegyzett és az Önkormányzat által jóváhagyott teljesítésigazolás szerinti munka ellenértéke lett kifizetve. Leszögezhető tehát, hogy az Önkormányzat szerződés szerint és határidőben teljesített, mindvégig kereste a megoldási lehetőségeket és a projekt végrehajtása során jelentkező vitás ügyeket igyekezett annak veszélyeztetése nélkül rendezni. A létrehozott projektcég működése megnyugtató biztosítékot jelent az Önkormányzat szándékainak megvalósítására. Ez egyrészt arra irányul, hogy a szerződésmódosítás alapján - az új kötbérterhes teljesítési szakaszok műszaki tartalmának és az ajánlati árnak a részletezésével - a beruházás teljes körűen és határidőben befejeződjön. Másrészt arra, hogy az alvállakozók hozzájussanak jogos követeléseikhez, amely a módosított szerződés szerinti garanciákkal biztosított. Felkéri a Bizottság a projekt irányításában résztvevőket, hogy továbbra is gondos odafigyelés és állandó szakmai kontroll mellett minden törvényes eszközzel segítsék elő a módosított szerződés rendelkezéseinek végrehajtását, valamint az újonnan kitűzött határidők és kötelezettségvállalások betartatását szükség szerint a rendelkezésükre álló szankciórendszer megfelelő érvényesítésével biztosítsák.

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium. Fehér Könyv. Korrupció, átvilágítás és büntetőjogi konzekvenciák 2011.

Honvédelmi Minisztérium. Fehér Könyv. Korrupció, átvilágítás és büntetőjogi konzekvenciák 2011. Honvédelmi Minisztérium Fehér Könyv Korrupció, átvilágítás és büntetőjogi konzekvenciák 2011. 1. Bevezetés A rendszerváltás óta a Magyar Honvédség folyamatos átalakuláson ment keresztül. Az elmúlt több

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. adószám:12794726-2-11 bankszámlaszáma:12028003-00345927-00100003 cégjegyzékszám: 11-10-001601

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció I. Az új polgári perrendtartás megalkotásának szükségessége Új polgári perrendtartást szükséges

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

Klotz Péter: Esetelemzés: Döge polgármesterének vesztes pere 1

Klotz Péter: Esetelemzés: Döge polgármesterének vesztes pere 1 Klotz Péter: Esetelemzés: Döge polgármesterének vesztes pere 1 1. Az eset Igencsak meglepődtek Döge, a kis Tisza-menti falu lakói, amikor 2007 októberében egy esti tényfeltáró műsorban hallották polgármesterüket.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben