l 2. A gyógyszerészképzésből és -továbbképzésből e1edő gyógyszer ismeret 1negoszlása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "l 2. A gyógyszerészképzésből és -továbbképzésből e1edő gyógyszer ismeret 1negoszlása"

Átírás

1 348 GY.0GYSZERÉSZET 20 évfolyam 9. szám Gyógyszerészet A gyógyszerekről szóló információ eredetének vizsgálata a gyógyszerészek körében DR KÓSA LÁSZJ,Ó és DR FALLER KÁROLY. A gyógyszerismertetés egyes hazai jellemzőinek, a gyógyszerek hatásáról, értékéről szerzett isnieretek forrásainak felmérése céljából az Országos Gyógyszerészeti Intézet kérdőíveket küldött valamennyi klinikai, kórházi, intézéti főgyógyszerésznek és az intézet gyógyszerismertető munkatársainak Az ívek kitöltése és visszaküldése nern volt kötelező, és aláírás nélkül történt. A visszaküldési arány 60%-os volt; afelmérés 96 kérdőív adatain alapszik A válaszolók 95%-a szakgyógyszerész, 62%-nak gyógyszerhatástani és toxikológiai szakképesítése van. Korátlaguk ugyan rnegfelelő (20 éve végeztek), de a korcsoportok megoszlása nern A legfiatalabbak az egyetemi ~:épzés során elegendő gyógyszerhatástani isnzeretet szereztek, az idősebebk, minél égebben végeztek, annál ketesebbet. Az intézményes továbbképzés jelentős gyógyszerismereti hatást nyújt, az egyéni - kortól függően - a jelenlegi ismeretek 30-60%-át biztosítja Szakkönyvellátottságuk nem kielégítő A gyógyszerisrnereti továbbképzés egyéni továbbképzési lehetőségei közül az ismeretek 32%-át előadásokból, 30%-át gyári dokumentációból, 28%-át szaklapok: ból merítik. A rendelkezésre álló dokumentáció 62%-a az OGYI-tól, 26%-a a gyáraktól ered A gyári injornáció nennyir:;ége és rninősége eltérő * Az információ tájékoztatást, felvilágosítást jelent, tájékoztatni, felvilágosítani, ismeretet átadni nem más,. mint az ismeretet niegérteni. A nieg-crtés és a megértetés két pólusa között az információ az összekötő-iúd Az információk és ezek továbbítása nélkül nincs haladás a tudományban, a gazdasági életben Szerepe fontos a társadalom szempontjából is; a gyógyszerekró szóló információnak a jelentőségét az egészségügyi érdek külön is fontossá teszi. Az egyéb termékek között különleges hely illeti meg a gyógyszert: miután a valóságos fogyasztó - a beteg - nem folyik bele megválasztásába, hanem kvalifikált szakember - az orvos - rendeli" azt és egy másik egészségügyi szakember -- a gyógyszerész - kezéből veszi át, a gyógyszerekről szóló információ elsősorban e két szakemberhez szól Azon kérdések megvizsgálása után, hogy miként jellemezhetők az orvosoknak a gyógyszerről szóló infürnációhoz való viszonya ( ], ill. inilyen eredménnyel ját az információvétel képességének, valamint az információk eredetének az orvosok körében végzett felmérése (2] ezúttal a címben megjelölt kérdés tanulmányozását tűztük feladatul magunk elé. Ebből a célból a klinikai, kórházi és intézeti főgyógyszerészektől, továbbá az Országos Gyógyszerészeti Intézet gyógyszerismertető munkatársaitól kérdőíves módszerrel adatokat gyűjtöttünk és dolgoztunk fel L Vizsgálati rész A kérdőív szerkesztésekor arra törekedtünk, hogy a kérdések egyértelműek legyenek, a vála-. szokat aláhúzással vagy + jellel lehessen megadni, de maradjon hely az esetleges szöveges észrevétel rögzítésére is.. Az elküldött kérdőívek száma: 60 volt, ebből visszaérkezett 96 db, tehát a visszaküldési arány: 60%-os.. A szakképesíté<, a mitnkahely é8 a kor szelinti rnegoszlás A válaszolók 95%-aszakgyógyszerész; 62%-ának gyógyszerhatástani és toxikológiai, 33%-ának egyéb szakképesítése van. A megkérdezettek 26%-a közforgalmú gyógyszertár vezetője, 4%-a közforgalmú gyógyszertár beosztottja, 60%-a intézeti gyqgyszertár vezetője, 3%-a intézeti gyógyszertár beosztottja, 7 % :a egyéb helyen dolgozik Az intézeti főgyógyszerészek közül többen egyben az 0szágos Gyógyszerészeti Intézet gyógyszerismertető munkatársai is. A feimé és egyszerre és név feltüntetése nélkül készült, ezért a kórházi és a gyógyszerismertető gyógyszerészek adatai nem választhatók szét A gyógyszerészi oklevelük megszerzése óta eltelt időt az!. táblázat szemlélteti.. Mivel erre a kérdésre hiányos válaszok érkeztek - csupán 85 f6 adata állt rendelkezésre -, feltehető, hogy a hiányzó adatok módosítanák az átlagszámítást. A felfelé kerekített középértékek alapján kiszámolt lrnátlag: az egyetem elvégzése óta eltelt 20 év.. Ez megfelelő, de a megoszlás az egyes csop0 tokban kedvezőtlen, főként a 6-0 éve végzettek kisebb és a 3-50 éve pályán működők kívánatosnál nagyobb aránya miatt. Kedvező viszont a -25 éve végzettek mintegy 60%-os aránya A három utolsó csoportbeliek nyugdíjba vonulásakor az ifjítás nagyjából magától bekövetkezhet l 2. A gyógyszerészképzésből és -továbbképzésből eedő gyógyszer ismeret negoszlása Az életkor részletes elemzése azért szükséges, hogy a gyógyszer hatástani ismeretek eredete felőli kérdés során összefüggést találhassunk a gyógyszerismeret menyisége és az egyetemi kiképzés óta eltelt idő között. Megállapítható, hogy a mai ismeretanyagból annál több származik az egyetemtől, minél rövidebb ideje fejeződtek be a t.anulmányok. Emek mértéke csak az 5 éven belül végzetteknél érte el a 60%-ot; a többi korcsoportban csökkenő jellegű A szervezett továbbképzés az ismeretanyagnak legalább 30%-át nyújtja Az első

2 976 szeptember GYOGYSZERÉSZEr 34~ A_ kugqo<j::lás n v-izsgált csupurtban táblázat Éve végzett 0-5 ü-0 ] ÖsszC;sen F ~60 í l évvel az egyetemi tanulmányok befejezése után, ábrr. r;yóyyr:,cr iwwlfct{) éi,; útézct: yyórjy<'>zeé,~zck yyóyyszcú;rnmcténck eredete T clin.'-!j!jú,/,zat fekete 08Zlop = eg-ljetenii kép:és, pontozott 082lup = to>ábbképzé>, fehé oszlop= egyéni képzé8 korcsoportban - a beérkezett adatok szerint - semmit. Az cryéni továbbképzés az időseknek jelenti a legbóvebb infrnmációs foiiást (60%), á fiatalabbak esetében ez kevesebb, de egyik k0 csoportban sincs 30% alatt ( ábra) Megállapítható, hogy a gyógyszerész-továbbképzés a gyógyszerismeret bővítése és mélyítése terén jól szervezett és jelentős szerepet játszik. 3 Az er;yéni ismeret továbbképzésből eiedő gyógyszer- Az egyéni képzést könyvek, szaklapok, előadások segítik Az adatgyűjtés azt is megmutatta, hogy a vizsgált személyek, illetve munkahelyeik szakkönyvellátottsága nem kielégítő Igaz, egy fő kivételével mindannyiuknak megvan Issekutz Gyógyszerrendelés című könyve; Pataky. Új gyógyszerek csak ötnek; Knoll Gyógyszertan, pedig hatnak nem áll rendelkezésére A Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle alig felének, a külföldi gyógyszerek]jől jó tájékoztatást nyújtó kiadványok egyike (Negwer. Organisch- Cheniische A zneiiitlel urid ilu e Syrioninia) a válaszolók negyedének, a másik ( lppen Inde>: Pharniacorurn) csupán 8%- nak va meg.. A llote Liste vezet 30%-kal, 5 kérdőíven szerepel további idevágó -5 szakkönyv, 8 esetben 6-0 db és 0 esetben -nél több. Sokan meg is jegyzik, hogy nagy szükségük volna szakkönyvekre Javasolják, hasson oda az Országos Gyógyszerészeti Intézet, hogy a munkahelyek a legfontosabbakat* beszerezzék A gyógyszerterápiás tanulmányok olvasottságáról nyert adatokat a IL táblázatban foglaljuk össze, a legtöbb ilyen témájú dolgozatot közlő négy hazai szaklap figyelembevételével, A II. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a Gyógyszereinket a válaszolók csaknem mindegyike, az Orvosi Hetilapot fele, a Magyai Belorvosi Archivuniot negyede olvassa rendszeresen. Utóbbi két szaklapnak időnkénti olvasói is jelent.ős számúak Azokkal együtt, akik megelégszenek a dolgozatok rövid összefoglalójának el- * A dolgozat végén fclsooljuk ezeket

3 350 G.YóGYSZERÉSZET 20 évfolyám 9. szám Adatok a. <JZ(tklapi ol'va-;ottsáyról l 2. }._ i:izaklap Rend- ldéín- inegnevezés(-j szees kérdi Gyógys,.;0 eink 94 4 táblázat :l A.:z +2 össze- +3 foglal olvasója, o/ vosi Hetilap l\fagya Belo vosi Archivun l\ledicus Univcsa.li8 5 5 (j :rn olvasásával, az első háron lapot a v?,laszt adók többsége (98, 87, ill. 80%-a forgatja, a negyediket nítegy hanada Az egyéb inf(nnációs f(nások (előadások, tanltl- ányok és a különiele gyógyszergyári dokunentációk) információs éitékét a III táblázatba gyűjtött adatok alapján számítottuk ki Az adatok slaisztikai éitékclésu céljé.lól c:l\ éguzlük a,,súl ;ozutt átla ~!'' s?é níf ásht az képh:l ::dapjíj, a.bot a.:. 8 = }::_iai;'l:i N a-; fj. negoszló v<ijh :zok Hzi-í.ia. az ugyos niutáklao, J'i az isectck JllE-nnyisége,.\~ a v:.la.szolók szánia \egállapítható, hogy az egyéni továbbképzés f0lsorolt lehetőségei közül a gyógyszcisneret 32,3%-át előadásoklól, 30,3%-át gyógyszergyári dokumentációból, 28,4%-át szaklapi közleményekből, fl%-át pedig egyéb fouásból szeizik a gyógyszeisnertet6 gyógyszeészek és iútézeti gyógyszetáak vezetői l_.4. Az_ injorniáció ccdcle az új f/yó{fy~z_e e/,i ől Az újonnan fügalonba kerülő gyógyszerek ncgisnerését - a felmérés adatai szerint - az egyél információhordozók a IV táblázatban ismertetett megoszlásban szolgálják A felsoroltak közül a Gyóyysze einlc áll az élen 23%-kal és ez összhangban van az olvasottságról kimutatott adatokkal (II. táblázat).. Az egyes infomációhordozók infürmációs é tékében - a két fő forrás szerint összegezve - az 0szágos Gyógyszerészeti Intézet által nyújtottak dominálnak (62%), de a gyógyszergyári eiedetűek is jelentősek (26%) E két fő forrás az összes ismeret 88%-át biztosítja A tudományos előadások infmmációs értéke csupán 7%-ot jelent a vizsgált anyagban, az egyebekre pedig 5% esik IV táblázat.- [J/JÓ[J,i_f'3ZCl isc el m C(lctéek neyuszlá':!a II Gyóg~ szcrcink.\z ismel't forrása. Továbbképző kiadyányok Munkaértekezlcti előadások l urlományos előadásuk Irodalmi össj.efogjalók Monográfiák Egyéb kia.dván~ ok Szóbeli információk Egyéb Össze~en Eedetük Országos G;vóg;vszcré" szeti Intézet G~óg~SZ(;l' gyár A gyógym,. ismeret megoszlása, ''.;, 2:~ :l Az egyes kérd.óíveke feltüntetett :::;zö\ eges észrevételek, ja\aslatok közül azokat emeljük ki a.z alábbiakban, inelyeket nás-nás negfogahna, zásban, többen is negítak: - adjon a Gyógysze'l'észet több összehasoító, összefoglaló jellegű é tékelést egy-egy hatástani tei iilet gyógyszereiről; - az OG-YI-kiadványok nagy segíihéget jelentenek, de többe és gyakoriblakra volna szükség (''énákat is ajánlanak.) Ezek: hatástani csopo -Lunkénti összefüglaló éi tékelés: a) gyógyszeres inteiakciók; b) gyógyszerek teratogén hatása: e) gyógyszertani kérdések (föleg dozológiai szempontok a gyeimckgyógyászatl.jan); d) biívehh tájékoztatás a klinikai vizsgálati stádiunban levó új gyógyszeiekriíl, föleg kórházakban; - az OGYI-nunkaértekezletek nívójának eelése, a hallgatóság körének egyidejű korlátozásá\ al (kizárólag aktivák és intézetiek részée); - új alapokra helyezni a gyógyszeisnertetést különös tekintettel az intézeti; kórházi gyógyszeré~ Hzcten belül kialakuló klinikai gyógyszerészet sajátos szenpontjaira: a magasabb szintű isnereközelebb viheti a gyógyszeészeket a. gyógyító munkához, kifojlődhet a gyógyszeiész gyógyszerkonziliáiusi tevékeysége; - a kó házi gyógyszerészcknél csapódik le az új, nég vizsgálati stádiunban lev() gyógyszerek iránti édekődés jó része, kielógítő válasz csak jólinfoáltság esetén adható; - bővebb és rendszeres g~;á i infüráuiót szeretnének kapni Egyes gyáraktól scni vag,y csupá olyan ékezik, anelyet ná ininden 0 vos negkapott; - a gyáiaktól előbb várnak tájékoztatá8t, mint ahogy az 0 vosok azt negkapják, különöse új gyógyszeiek esetében; "' gyúgysze i:>nerel eedetének ruegoszlá~a ~~ gyógyszeisne et negoszlásánsk é téke, ~~. túblázut Az isneet f0rása ---~--~---~--~---~---~---~---~---~ N Előadás l l l 95 Szakközlemény !JG Gyá..i kiadvány ±

4 976. szeptember GYOGYSZERÉSZET 35 - többen olvasnának szívese a hatásnecha- izu::;ról, nellékhatásról, interakciókól - akár a klinikai alkalmazás te jedelnének iová-sáa is; -- egységes néretű, alakú gyái brosúrákat javasolnak, a könnyebb kezelhetőség végett.4z ifoációk (l[j!_jcs tulajrlo~áyánuk gyá arikénti éj tékelése Tl lábtázul lulaj'donságok EGYI Kn~ l('h" I B" I Alka- Össze v i ' inom wgh. loidh. sen J 5. jf_z infornáoió gyáanlcénti nzegoszlása Megvizsgáltuk a kérdőívek adatai alapján a gyógyszeripar hasznosítható infcnnáció-mennyiségének gyárankénti eredetét ós megállapítottuk, hogy több mint fele (56%) egyetlen gyárból szá- mazik A többi (44%) megoszlik a másik négy hazai gyógyszergyár között A felmérés idején számított (974. II né.) megoszlási aányt a 2. ábrán léptékaiányos grafika szemlélteti A gyógyszergyári információszolgáltatás ezen értékei a nennyiségre vonatkoznak Aini a íel- érésben részt vevők véleményét, a vizsgálat időpontjáig rendelkezésünkre bocsátott g:yári doku- nentáci6 ninőségi értékelését, időszei:űségét és a szolgáltatás rendszerességét illeti, az adatok ezen tulajdonságok szenpontjábój is a 2. áb ári kinutatott soendet igazolták A gyógyszeripari, tudonányos infcnnáció füntossága miatt ezen kiemelt jellemzők feltételezett értékét J 00-nak véve, ebből egy-egy gyáiia az V táblázatban rész Jetezett "hasznosítási é ték" esik. A folsmolt tulajdonságok összesített él tékelése úgy fogható fbi, mint a gyári infornációs :::izolgá- latnak a íclmérésben részt vettek szenszögéből való megítélése Nen szabad negícjedkezni azonlian aól, hogy a% infornáeiók mennyi:::ióge a forgalonha hozott új gyógyszerek gyárankénti negoszlásától is függ. (Ezek általában másként oszlanak neg, nint erre a 2. áb'i a adatai alapján követj{eztetni lehet.) Az inf(nnáció ninőségét, időbeliségét stb. jellemző tulajdonságok ( V. táblázat) es az új gyógyszerek szána között ilyen összefüggés nincs. /Jf~!6YT-dok. ~ 6YT dok. I l6vt-dok. IGYT-dok., EGYT- dok., J EGYT-dok. ~ ~ KGY-dok. d KGY-dok. CH-dok. ~ CH-dok. 0 'cc"in:::óo:. '"'ég,_,_._:._":c _c_:.:..: _.,.,,, c2::2'-l...cle'.7.::,5'._l :2o:,3c 2 0_0 _ l_d_ő~ho'-'l=isé"g'--'.-'-' cc --'-'--l---"-5"-8- _ A felmé és tanulságai ~ ~ _I!_Q2 Az Országos Gyógvszerészeti Intézet gvóuysz:e- isnertető munkatársaiból és a kórházak, intózetek főgyógyszerészeiből álló, a gyógyszerismmtetéssel külön folad~tként foglalkozó, mintegy 60 főnyi szakenbergarda a gvógy szerekről szóló infijr- náció hazai bázisa. A gyógyszerhatástani és toxikológiai szakképesítéssel rendelkezőknek a fchné- és időpontjában (974) 62%-osnak talált aránya feltételezhetően azóta is javult Megvalósíthatónak Játszik tehát a jövőben a gyógyszeisne tetői tevékenység szakképesítéshez való kötése A gyógyszer-infónáció _potenciális lehetiiségét kedvezőbbé tenné a szaknai jólinfonálü:iág fokowttauu biztosítása, ezen belül a jobb szak- és kézi könyv~ll_át~~, a több: g~akori?b kö~vetlen gyógyszergya ta.jckoztatas es az ntenzvebb továbhképz~ IHOIJALOM J. /\..-Ó8a f_,, Zala:i /{. \ed ltniv IJ, '.l, 8\J-!J2 (J!Jd-i) - 2 /{CÍ8a I..., Zalrn: /\_" Gyógysz(-JJ eiiik '2(-5, G---.,-6, ( J!J 7ö). ]-(-(_j <JG_ELÉl{.\. gy<igyhzuiek szinoniiu lh~veii6l, ha!-ís::\ól, nllc;kliatás<iiói,, adag0jásáól és nilldazokól a,7, adat-okój, a.i:r!olyckro leginkább szükség \ an a gj ógyszcrcs tcj á _pava.l kapc8olaiba.n fehnerül6 kédésck Hegválaszolása soi"án a.já.nlják a s;o:ezők: f(noll J.. Gyógyszo t;a.n. -2 kötet; 4 áldolcr ki fmlás Bp, l\fedicina, 97ö.. (80,-Ji't-) b Í8sekut.z B -Jssekutz L Gyógysz.eendelés :~ kiad Bp_., Medicin, 975 (98,-Hi) Pa.taky, oj gyógyszeok Bp, Medic:ina., 974 (ö6,-ft). IJenc;án.J. 0vosi szót.á 4 kiad J3p, Tea, J!l72. (50,-l<'t) C4yógyszeészuli és G;');ógys:r.et Leápiá.s Dokuiu_ulációH tlzfjlllie Bp., 96:-tól (Evi 200,-!'-t) Gcrcckc, ]{ -liichter, J A :t:neiiuitt-el -Syoll) JJlC' J~ulin} V'olk und Gesundhcii, 974. (22,50 lt). ' Ippen, H lndex phana00 un 2. Aufl St;uf tgar i 'l'liiene, 974 (2844,-li~t) ' ~ ' ew:a 2. ábra. A gyógyszer injornációk gyárankénti megoszlása 6~~

5 352 GYÓGYSZERÉSZEI 20. évfolyam 9. szám rleywe, lkl 0ganisch-cheniische Azneiinitf el un<l ihe Synonyrna 4. Aufl Belin, AkadE>niie-'Terlag, 972 (624,-Ft). Rote Liste 974. Aulendotf, Ed Canto, 974 (648,-Ft). Matindale 'l'he Bxta Phanacopoeia 2lith ed London, Pha naceutical Press, 972. (200,- Ft).. Bernoulli, E-Lehuiann, H.-Wa&er, P G.. Ube- sioht de gebiiuchlichen und neueen Azneinlittel 4 Aufl. Basel, Sch"\\'abe, 973 (720,-Ft) Goodnian, L. S. -Gilrnan,.A The Pha nacological Basis of Therapeutics 5th cd London, Macnilla.n, 975. (2700,-Ft). Meyer, L.-Herxheinier, A Side-Effec~s of Dugs.Ansteda.n, Exc0pta J\fed (2448,-Ft). Kuennierle l{linik und 'l'herapie dt<i Neben\VÜkungen Stuttga.t, Thiene, 973. (404,- Ft) n l{ 0 ll a, I{, <l> e J J e p: MlC!leiJoBaHUe poucxo6- Őe/-lUH uneflop.uaquu o.ueduca.meunax cpedu ifjap,haqebmoe B UCJHX BbIHBJICHHH HCTO'l.HHKOB 3HaHHH 06 0.nenbHbIX xap'akrephcthf<ax M.C,llHKaMCHTOB, 0 HX nehcibl H 0 HX JJ;CH-HOCfH, BcttrepCKHli HHC IHIYf q-iap~anebthio{ pa30cjlaji fjl3bhblm cpapm3llcbt3m Bcex ]{JlHIIHK, ŐOJlbHHU H HHCfH IYTOB, a T3K)f{C CüTpYL!.,HH]{3M, 33HlB30UIJMCR nponara-- noi MCllHKaMCHfOB ahkctbi.. 3anOilHCHl IC H o5path3h no ChIJIKa ahkct llc Őhfll! I OŐ5I33ICJlbHhJ;\H l npobojlhjihcb 5e3 nonnc. n püucht ll plc nahhbix o6pa'iho 3KCf COCTaBJIHJl 60; liccjjc,'lobahhe OCHOBb!BaeTCH Ha 3HHhlX 96 3HKC'. 95 /o OTBCIHBlllHX Óhl TJ!i 4Japl\3CB'3MJI, 62% - 6bIJlH cnet~l3jlhct3\u! no MCX3HH3MY n;etícthl5 MC,UHK3MCH'0B H no TOKCHKOJIOJ'HH CpCllHIH'í M03pacr onpornehhbiü XOTJ- li COOJBCJ'CTBYIOl(Hi, OHH KOI-!l!a.nH HHCfHl Y'l" 20 J!Cl T'OMY tta3atl, HO pacnpe.uc;ene B03pacrHhIX rpynn He 6hIJJO noll,xo,t:uhull\\. CaMb!C MOJ0Jlb!C HO.TIYlHfi!H B xone YHHBCp CHfC'Cl{OrO o6yllchhfl }loctaroqho CBC.i:l. HHi 0 MCX3HH3i\lC_ ;.tehctbllh H 0 MC]lHK3MCHI3X, HO nojj(hjlblc qiapmaueb-ibi nojiyqhjii JCM \ HblJC Tal\HX CHCjJ, HHH, '-!CiVl pahbluc OHH KOHqJ.IJIH B Y3 OpraHH3aBaHHOC YCOBpeue-cIBOBa-e npei'i,oct3bjulet 3H3l!HTCJJbHh!e CBCllCH!Hl () MC]J;HKaMeHrax onpowehhblc np06pc l!jj: - B 3aBHCHlil0CfH ÜT CHOCl'O H03- pacra % CBOHX 3HaHHíl 3 }lol{jja}lob, 30% - lf3 3aBO,[(CKO!i no{y\\cht3uhh, 28% 3 ikyphanob. 62 /ci H~teBwcitCH B pacnop.hihchhh onpelljchliblx )l,okymchtajj,hh ŐbIJJa no.jiyqcjla OT BcttrcpcKOJ 0 HHCIHTY3 {fjapmaneh THl<J, 26o/o - ÜT XHi\\ll!{O-$apM,al(CBTJqec<HX 3380,llOD J{OJHqecso l{al!cctbo 33BO}lCKOíi: HH<lJüpllt3ll,Hl pa3- JlP-HlLIC.. László Kósa, M. D. and Károly Fliller, M. D.: The study of the origin of information about d ugs in pharmaceuti.st.s circles ln order to assess ce tain home characteistics of drug information, the sources of knowledges acquired on the effect and value of drugs the State Pharmacologic~ü Institute had sent questionaries to all head pharmaceutists and collaborators for drug information of clinics, hospitals and instutes. The filling out and sending ba0k o.f the sheets was not obligatory and took place without signature The rate of returning was ~~~~~~~===-=-===-=-~~~~~~~~~~ 60 per cent; the assessment is based on the data of 96 questionaries Ninety-five per cent of those who replied to the questions were dispensing chemists, 62 per cent had a qualification in pharmacodynamism and toxicology, Though their average age was adequate (they had finished their studies 20 years ago), but not the distribution of age groups. The youngest ones had acquired sufficient kno,vledges about pharmacodynamism, \Vhile the elder ones the less the earlier they had finished theír studies The regular continuing education offers considerable pharmacognostics, while the individual one - depending on the age assures only 30 to 60 per cent of the present knowledges Their stp.te Df supply with technical books is not satisfactoy From their individual possibilities of pharmacognostic continuing education they draw 32 per cent of their knowledges from lectures, 30 per cent from factory documentation and 28 per cent from scientific reviews. Slxty-two per cent of the available documentation comes from the State Pharmacological Institute and 26 per cent from the factories. The amount and quality of facto_ry inforrnation is diffeent Dr. L Kós a, Dr. K. Fal le : Untersuchung der Informationsquellen über Arzneimittel im Kreise von Apothekern Zur Ermessung der einzelnen Charakteristika det heimischen Arzneimittelbekanntmachung und den Informationsquellen über den Effekt und Wert der Medikamente wurden von Landesinstitut für Pharmazie in Ungarn an allen Oberapothekern der Kliniken, der Krankenhausen, Instituten und den Informisten-Mitarbeitern des Institutes Fagebogen versandt Die Ausfüllung und Zurücksendung der Fragebogen war nicht obligatorisch und geschah ohne Unterschrift. Die Rüksendung erfolgte im Verh3tnis zu 600/0. Die Ermessung beruht aufgrund der Daten von 96 Fragebogen Von den E.insendern waren 95 0 Apotheker-Fachmánner, 62 / 0 besassen eine Fachbildung über Pharmakodyna- nik und Toxikologie. Ihr durchschnittliches Lebensalter war zwar entsprechend (sie beendigten ihre Studien var 20 Jahren) doch die Verteilung der Altersgruppen wa nicht entsprechend. Die jüngste Altesguppe hatte im Laufe der Universitatsausbildung entsprechende Kenntnisse über Pharmakodynamie erworben, doch die 8.ltere Altersgruppe - je früher sie ihre Studien beendigten, besassem umso weniger diesbezügliche Kenntnisse. Die offizielle Weite bildung bietet eirie bedeutende Menge von pharmal;;:odynamischen Kenntnissen, die individuelle Weiterbildung - abhlingig vom Alter - sichert der gegenwartigen Kenntnisse Die Versorgung mit Fachbüchern ist un genügend. Von den individuellen Möglichkeiten der Weiterbildung über Drogenlehre werden 320;0 der Kenntnisse von Vortr8-gen, 30 / 0 von der Dokumentati'on der Pharmazeutischen Werke, und 28 / 0 von Fach Zeitschriften geschöpft 620/ 0 der zur Vefügung stehenden Dokumentation stammt vorn Landesinstitut füt Pharmazie, und 26 / 0 von den Pharmazeutischen Werken Die Quantitat und Qualitat de Informationen der Arzneimittelwerke ist abweichend (Országos Gyógyszerészeti Intézet, 420 Budupest, Pf 84) Érkezett: 976 IV. 24 i SEBVARRAS HELYETT RAGASZTÁS Ibf. : Öst Ap -Ztg 29, 63 (975) A II bécsi sebészeti klinika általános és kísérleti kórélettani intézetében és balesetsebészeti tanszékén új sebragasztó-anyag előállítását dolgozták ki A nem testidegen anyagot a szervezet hiánytalanul felveszi, így az sok esetben helyettesítheti a varrást Az új csodaragasztó" fibrinképző anyagból áll A sebragasztó anyagot emberi vérből állítják elő. Hozzá jön a XIII. alvadási faktor, a _vérnek azon kémiai alkatrésze, mely a fibrinogént hálózatossá, ezáltal ellenállóbbá teszi. Alkalmazása két területen fog döntő javulást hozni: a szövetrészek összetartása és vérzéscsillapítás esetén A szövetek összeillesztésekor - pl. máj- és bélműtétek alkalmával vagy porcátültetések során - a fibrinragasztót az összeillesztendő felületekre viszik és így a varrást, ami sok esetben nagy nehézséget okoz, elkerülik. Számos kísérlet igazolja azt is, hogy a gyógyuláo;; gyorsabb és szövődményektől mentesebb Az új eljárást több száz állatkísérletben póbálták ki sikerrel és most már embergyógyászatban is alkalmazzák (234) R B. J i

Fel sô fo kú Ta nu lá si Ered mé nyek Ér té ke lé se (CLA): Té nyek és hiedelmek 1

Fel sô fo kú Ta nu lá si Ered mé nyek Ér té ke lé se (CLA): Té nyek és hiedelmek 1 Fel sô fo kú Ta nu lá si Ered mé nyek Ér té ke lé se (CLA): Té nyek és hiedelmek 1 FÓKUSZ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Stephen Klein Roger Benjamin Richard Shavelson Roger Bolus Az USA oktatási kormányzata (Secretary

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Kabai Im re Kabainé Tóth Klá ra Krisz ti án Vik tor Ke néz Ani kó A fel sô ok ta tás az utób bi év ti zed ben a szak kép zés egyik el sôd le

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Engler Ág nes A ta nul mány tár sa dal mi ne mi meg kö ze lí tés ben tár gyal ja a fel sô fo kú in téz mé

Részletesebben

A magyar középiskolák eredményességi mutatói

A magyar középiskolák eredményességi mutatói A magyar középiskolák eredményességi mutatói VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Neuwirth Gábor A hazai középiskolák eredményességi, rangsorolási vizsgálatai több évtizedes múltra tekintenek vissza. Az iskolák

Részletesebben

EGYES SZERVEZESI KERDESBI

EGYES SZERVEZESI KERDESBI N ad lerviktor INTEZETI GYOGYSZERTARAK l l l EGYES SZERVEZESI KERDESBI l l l Gyogyszeresz- doktort erteke z es 1966 K szü1l él.budapesti ÜT'rostudomB.nyl P.~yelem Gy63ys:zer'tar~batJ. Mb, igm~ : Dr Zslai

Részletesebben

Átadni tudni kell! Vezetői szerep átadás a hazai kis- és középvállalkozásokban

Átadni tudni kell! Vezetői szerep átadás a hazai kis- és középvállalkozásokban PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bogdány Eszter Átadni tudni kell! Vezetői szerep átadás a hazai kis- és középvállalkozásokban Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Csizmadia

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 21.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 21. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 21. Sik Endre Szép Katalin: A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

A végelszámolás folyamata, számvitele

A végelszámolás folyamata, számvitele k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 7 8. szám, 2013. július augusztus T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A végelszámolás folyamata, 1 számvitele A végelszámolás elhatározása

Részletesebben

A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK)

A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2012/4 A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) HERMANN ZOLTÁN VARGA JÚLIA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG-

Részletesebben

Web E-mail www.dieip.hu dieip@dieip.hu

Web E-mail www.dieip.hu dieip@dieip.hu VIII. ÉVFOLYAM VOL. VIII 2014/3. SZÁM NO. 3/2014 FŐSZERKESZTŐ EDITOR-IN-CHIEF PACZOLAY PÉTER TÁRSSZERKESZTŐK EDITORIAL STAFF FEJES ZSUZSANNA KOVÁCS ENDRE MIKLÓS LENGYEL NÓRA TÓTH J. ZOLTÁN Levelezési cím

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. GÁL-KNIPPEL BARBARA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011. A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERPIAC ÁTALAKULÁSA 2007 ÉS 2010 KÖZÖTT A NŐGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK TÜKRÉBEN Értekezés

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben