l 2. A gyógyszerészképzésből és -továbbképzésből e1edő gyógyszer ismeret 1negoszlása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "l 2. A gyógyszerészképzésből és -továbbképzésből e1edő gyógyszer ismeret 1negoszlása"

Átírás

1 348 GY.0GYSZERÉSZET 20 évfolyam 9. szám Gyógyszerészet A gyógyszerekről szóló információ eredetének vizsgálata a gyógyszerészek körében DR KÓSA LÁSZJ,Ó és DR FALLER KÁROLY. A gyógyszerismertetés egyes hazai jellemzőinek, a gyógyszerek hatásáról, értékéről szerzett isnieretek forrásainak felmérése céljából az Országos Gyógyszerészeti Intézet kérdőíveket küldött valamennyi klinikai, kórházi, intézéti főgyógyszerésznek és az intézet gyógyszerismertető munkatársainak Az ívek kitöltése és visszaküldése nern volt kötelező, és aláírás nélkül történt. A visszaküldési arány 60%-os volt; afelmérés 96 kérdőív adatain alapszik A válaszolók 95%-a szakgyógyszerész, 62%-nak gyógyszerhatástani és toxikológiai szakképesítése van. Korátlaguk ugyan rnegfelelő (20 éve végeztek), de a korcsoportok megoszlása nern A legfiatalabbak az egyetemi ~:épzés során elegendő gyógyszerhatástani isnzeretet szereztek, az idősebebk, minél égebben végeztek, annál ketesebbet. Az intézményes továbbképzés jelentős gyógyszerismereti hatást nyújt, az egyéni - kortól függően - a jelenlegi ismeretek 30-60%-át biztosítja Szakkönyvellátottságuk nem kielégítő A gyógyszerisrnereti továbbképzés egyéni továbbképzési lehetőségei közül az ismeretek 32%-át előadásokból, 30%-át gyári dokumentációból, 28%-át szaklapok: ból merítik. A rendelkezésre álló dokumentáció 62%-a az OGYI-tól, 26%-a a gyáraktól ered A gyári injornáció nennyir:;ége és rninősége eltérő * Az információ tájékoztatást, felvilágosítást jelent, tájékoztatni, felvilágosítani, ismeretet átadni nem más,. mint az ismeretet niegérteni. A nieg-crtés és a megértetés két pólusa között az információ az összekötő-iúd Az információk és ezek továbbítása nélkül nincs haladás a tudományban, a gazdasági életben Szerepe fontos a társadalom szempontjából is; a gyógyszerekró szóló információnak a jelentőségét az egészségügyi érdek külön is fontossá teszi. Az egyéb termékek között különleges hely illeti meg a gyógyszert: miután a valóságos fogyasztó - a beteg - nem folyik bele megválasztásába, hanem kvalifikált szakember - az orvos - rendeli" azt és egy másik egészségügyi szakember -- a gyógyszerész - kezéből veszi át, a gyógyszerekről szóló információ elsősorban e két szakemberhez szól Azon kérdések megvizsgálása után, hogy miként jellemezhetők az orvosoknak a gyógyszerről szóló infürnációhoz való viszonya ( ], ill. inilyen eredménnyel ját az információvétel képességének, valamint az információk eredetének az orvosok körében végzett felmérése (2] ezúttal a címben megjelölt kérdés tanulmányozását tűztük feladatul magunk elé. Ebből a célból a klinikai, kórházi és intézeti főgyógyszerészektől, továbbá az Országos Gyógyszerészeti Intézet gyógyszerismertető munkatársaitól kérdőíves módszerrel adatokat gyűjtöttünk és dolgoztunk fel L Vizsgálati rész A kérdőív szerkesztésekor arra törekedtünk, hogy a kérdések egyértelműek legyenek, a vála-. szokat aláhúzással vagy + jellel lehessen megadni, de maradjon hely az esetleges szöveges észrevétel rögzítésére is.. Az elküldött kérdőívek száma: 60 volt, ebből visszaérkezett 96 db, tehát a visszaküldési arány: 60%-os.. A szakképesíté<, a mitnkahely é8 a kor szelinti rnegoszlás A válaszolók 95%-aszakgyógyszerész; 62%-ának gyógyszerhatástani és toxikológiai, 33%-ának egyéb szakképesítése van. A megkérdezettek 26%-a közforgalmú gyógyszertár vezetője, 4%-a közforgalmú gyógyszertár beosztottja, 60%-a intézeti gyqgyszertár vezetője, 3%-a intézeti gyógyszertár beosztottja, 7 % :a egyéb helyen dolgozik Az intézeti főgyógyszerészek közül többen egyben az 0szágos Gyógyszerészeti Intézet gyógyszerismertető munkatársai is. A feimé és egyszerre és név feltüntetése nélkül készült, ezért a kórházi és a gyógyszerismertető gyógyszerészek adatai nem választhatók szét A gyógyszerészi oklevelük megszerzése óta eltelt időt az!. táblázat szemlélteti.. Mivel erre a kérdésre hiányos válaszok érkeztek - csupán 85 f6 adata állt rendelkezésre -, feltehető, hogy a hiányzó adatok módosítanák az átlagszámítást. A felfelé kerekített középértékek alapján kiszámolt lrnátlag: az egyetem elvégzése óta eltelt 20 év.. Ez megfelelő, de a megoszlás az egyes csop0 tokban kedvezőtlen, főként a 6-0 éve végzettek kisebb és a 3-50 éve pályán működők kívánatosnál nagyobb aránya miatt. Kedvező viszont a -25 éve végzettek mintegy 60%-os aránya A három utolsó csoportbeliek nyugdíjba vonulásakor az ifjítás nagyjából magától bekövetkezhet l 2. A gyógyszerészképzésből és -továbbképzésből eedő gyógyszer ismeret negoszlása Az életkor részletes elemzése azért szükséges, hogy a gyógyszer hatástani ismeretek eredete felőli kérdés során összefüggést találhassunk a gyógyszerismeret menyisége és az egyetemi kiképzés óta eltelt idő között. Megállapítható, hogy a mai ismeretanyagból annál több származik az egyetemtől, minél rövidebb ideje fejeződtek be a t.anulmányok. Emek mértéke csak az 5 éven belül végzetteknél érte el a 60%-ot; a többi korcsoportban csökkenő jellegű A szervezett továbbképzés az ismeretanyagnak legalább 30%-át nyújtja Az első

2 976 szeptember GYOGYSZERÉSZEr 34~ A_ kugqo<j::lás n v-izsgált csupurtban táblázat Éve végzett 0-5 ü-0 ] ÖsszC;sen F ~60 í l évvel az egyetemi tanulmányok befejezése után, ábrr. r;yóyyr:,cr iwwlfct{) éi,; útézct: yyórjy<'>zeé,~zck yyóyyszcú;rnmcténck eredete T clin.'-!j!jú,/,zat fekete 08Zlop = eg-ljetenii kép:és, pontozott 082lup = to>ábbképzé>, fehé oszlop= egyéni képzé8 korcsoportban - a beérkezett adatok szerint - semmit. Az cryéni továbbképzés az időseknek jelenti a legbóvebb infrnmációs foiiást (60%), á fiatalabbak esetében ez kevesebb, de egyik k0 csoportban sincs 30% alatt ( ábra) Megállapítható, hogy a gyógyszerész-továbbképzés a gyógyszerismeret bővítése és mélyítése terén jól szervezett és jelentős szerepet játszik. 3 Az er;yéni ismeret továbbképzésből eiedő gyógyszer- Az egyéni képzést könyvek, szaklapok, előadások segítik Az adatgyűjtés azt is megmutatta, hogy a vizsgált személyek, illetve munkahelyeik szakkönyvellátottsága nem kielégítő Igaz, egy fő kivételével mindannyiuknak megvan Issekutz Gyógyszerrendelés című könyve; Pataky. Új gyógyszerek csak ötnek; Knoll Gyógyszertan, pedig hatnak nem áll rendelkezésére A Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle alig felének, a külföldi gyógyszerek]jől jó tájékoztatást nyújtó kiadványok egyike (Negwer. Organisch- Cheniische A zneiiitlel urid ilu e Syrioninia) a válaszolók negyedének, a másik ( lppen Inde>: Pharniacorurn) csupán 8%- nak va meg.. A llote Liste vezet 30%-kal, 5 kérdőíven szerepel további idevágó -5 szakkönyv, 8 esetben 6-0 db és 0 esetben -nél több. Sokan meg is jegyzik, hogy nagy szükségük volna szakkönyvekre Javasolják, hasson oda az Országos Gyógyszerészeti Intézet, hogy a munkahelyek a legfontosabbakat* beszerezzék A gyógyszerterápiás tanulmányok olvasottságáról nyert adatokat a IL táblázatban foglaljuk össze, a legtöbb ilyen témájú dolgozatot közlő négy hazai szaklap figyelembevételével, A II. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a Gyógyszereinket a válaszolók csaknem mindegyike, az Orvosi Hetilapot fele, a Magyai Belorvosi Archivuniot negyede olvassa rendszeresen. Utóbbi két szaklapnak időnkénti olvasói is jelent.ős számúak Azokkal együtt, akik megelégszenek a dolgozatok rövid összefoglalójának el- * A dolgozat végén fclsooljuk ezeket

3 350 G.YóGYSZERÉSZET 20 évfolyám 9. szám Adatok a. <JZ(tklapi ol'va-;ottsáyról l 2. }._ i:izaklap Rend- ldéín- inegnevezés(-j szees kérdi Gyógys,.;0 eink 94 4 táblázat :l A.:z +2 össze- +3 foglal olvasója, o/ vosi Hetilap l\fagya Belo vosi Archivun l\ledicus Univcsa.li8 5 5 (j :rn olvasásával, az első háron lapot a v?,laszt adók többsége (98, 87, ill. 80%-a forgatja, a negyediket nítegy hanada Az egyéb inf(nnációs f(nások (előadások, tanltl- ányok és a különiele gyógyszergyári dokunentációk) információs éitékét a III táblázatba gyűjtött adatok alapján számítottuk ki Az adatok slaisztikai éitékclésu céljé.lól c:l\ éguzlük a,,súl ;ozutt átla ~!'' s?é níf ásht az képh:l ::dapjíj, a.bot a.:. 8 = }::_iai;'l:i N a-; fj. negoszló v<ijh :zok Hzi-í.ia. az ugyos niutáklao, J'i az isectck JllE-nnyisége,.\~ a v:.la.szolók szánia \egállapítható, hogy az egyéni továbbképzés f0lsorolt lehetőségei közül a gyógyszcisneret 32,3%-át előadásoklól, 30,3%-át gyógyszergyári dokumentációból, 28,4%-át szaklapi közleményekből, fl%-át pedig egyéb fouásból szeizik a gyógyszeisnertet6 gyógyszeészek és iútézeti gyógyszetáak vezetői l_.4. Az_ injorniáció ccdcle az új f/yó{fy~z_e e/,i ől Az újonnan fügalonba kerülő gyógyszerek ncgisnerését - a felmérés adatai szerint - az egyél információhordozók a IV táblázatban ismertetett megoszlásban szolgálják A felsoroltak közül a Gyóyysze einlc áll az élen 23%-kal és ez összhangban van az olvasottságról kimutatott adatokkal (II. táblázat).. Az egyes infomációhordozók infürmációs é tékében - a két fő forrás szerint összegezve - az 0szágos Gyógyszerészeti Intézet által nyújtottak dominálnak (62%), de a gyógyszergyári eiedetűek is jelentősek (26%) E két fő forrás az összes ismeret 88%-át biztosítja A tudományos előadások infmmációs értéke csupán 7%-ot jelent a vizsgált anyagban, az egyebekre pedig 5% esik IV táblázat.- [J/JÓ[J,i_f'3ZCl isc el m C(lctéek neyuszlá':!a II Gyóg~ szcrcink.\z ismel't forrása. Továbbképző kiadyányok Munkaértekezlcti előadások l urlományos előadásuk Irodalmi össj.efogjalók Monográfiák Egyéb kia.dván~ ok Szóbeli információk Egyéb Össze~en Eedetük Országos G;vóg;vszcré" szeti Intézet G~óg~SZ(;l' gyár A gyógym,. ismeret megoszlása, ''.;, 2:~ :l Az egyes kérd.óíveke feltüntetett :::;zö\ eges észrevételek, ja\aslatok közül azokat emeljük ki a.z alábbiakban, inelyeket nás-nás negfogahna, zásban, többen is negítak: - adjon a Gyógysze'l'észet több összehasoító, összefoglaló jellegű é tékelést egy-egy hatástani tei iilet gyógyszereiről; - az OG-YI-kiadványok nagy segíihéget jelentenek, de többe és gyakoriblakra volna szükség (''énákat is ajánlanak.) Ezek: hatástani csopo -Lunkénti összefüglaló éi tékelés: a) gyógyszeres inteiakciók; b) gyógyszerek teratogén hatása: e) gyógyszertani kérdések (föleg dozológiai szempontok a gyeimckgyógyászatl.jan); d) biívehh tájékoztatás a klinikai vizsgálati stádiunban levó új gyógyszeiekriíl, föleg kórházakban; - az OGYI-nunkaértekezletek nívójának eelése, a hallgatóság körének egyidejű korlátozásá\ al (kizárólag aktivák és intézetiek részée); - új alapokra helyezni a gyógyszeisnertetést különös tekintettel az intézeti; kórházi gyógyszeré~ Hzcten belül kialakuló klinikai gyógyszerészet sajátos szenpontjaira: a magasabb szintű isnereközelebb viheti a gyógyszeészeket a. gyógyító munkához, kifojlődhet a gyógyszeiész gyógyszerkonziliáiusi tevékeysége; - a kó házi gyógyszerészcknél csapódik le az új, nég vizsgálati stádiunban lev() gyógyszerek iránti édekődés jó része, kielógítő válasz csak jólinfoáltság esetén adható; - bővebb és rendszeres g~;á i infüráuiót szeretnének kapni Egyes gyáraktól scni vag,y csupá olyan ékezik, anelyet ná ininden 0 vos negkapott; - a gyáiaktól előbb várnak tájékoztatá8t, mint ahogy az 0 vosok azt negkapják, különöse új gyógyszeiek esetében; "' gyúgysze i:>nerel eedetének ruegoszlá~a ~~ gyógyszeisne et negoszlásánsk é téke, ~~. túblázut Az isneet f0rása ---~--~---~--~---~---~---~---~---~ N Előadás l l l 95 Szakközlemény !JG Gyá..i kiadvány ±

4 976. szeptember GYOGYSZERÉSZET 35 - többen olvasnának szívese a hatásnecha- izu::;ról, nellékhatásról, interakciókól - akár a klinikai alkalmazás te jedelnének iová-sáa is; -- egységes néretű, alakú gyái brosúrákat javasolnak, a könnyebb kezelhetőség végett.4z ifoációk (l[j!_jcs tulajrlo~áyánuk gyá arikénti éj tékelése Tl lábtázul lulaj'donságok EGYI Kn~ l('h" I B" I Alka- Össze v i ' inom wgh. loidh. sen J 5. jf_z infornáoió gyáanlcénti nzegoszlása Megvizsgáltuk a kérdőívek adatai alapján a gyógyszeripar hasznosítható infcnnáció-mennyiségének gyárankénti eredetét ós megállapítottuk, hogy több mint fele (56%) egyetlen gyárból szá- mazik A többi (44%) megoszlik a másik négy hazai gyógyszergyár között A felmérés idején számított (974. II né.) megoszlási aányt a 2. ábrán léptékaiányos grafika szemlélteti A gyógyszergyári információszolgáltatás ezen értékei a nennyiségre vonatkoznak Aini a íel- érésben részt vevők véleményét, a vizsgálat időpontjáig rendelkezésünkre bocsátott g:yári doku- nentáci6 ninőségi értékelését, időszei:űségét és a szolgáltatás rendszerességét illeti, az adatok ezen tulajdonságok szenpontjábój is a 2. áb ári kinutatott soendet igazolták A gyógyszeripari, tudonányos infcnnáció füntossága miatt ezen kiemelt jellemzők feltételezett értékét J 00-nak véve, ebből egy-egy gyáiia az V táblázatban rész Jetezett "hasznosítási é ték" esik. A folsmolt tulajdonságok összesített él tékelése úgy fogható fbi, mint a gyári infornációs :::izolgá- latnak a íclmérésben részt vettek szenszögéből való megítélése Nen szabad negícjedkezni azonlian aól, hogy a% infornáeiók mennyi:::ióge a forgalonha hozott új gyógyszerek gyárankénti negoszlásától is függ. (Ezek általában másként oszlanak neg, nint erre a 2. áb'i a adatai alapján követj{eztetni lehet.) Az inf(nnáció ninőségét, időbeliségét stb. jellemző tulajdonságok ( V. táblázat) es az új gyógyszerek szána között ilyen összefüggés nincs. /Jf~!6YT-dok. ~ 6YT dok. I l6vt-dok. IGYT-dok., EGYT- dok., J EGYT-dok. ~ ~ KGY-dok. d KGY-dok. CH-dok. ~ CH-dok. 0 'cc"in:::óo:. '"'ég,_,_._:._":c _c_:.:..: _.,.,,, c2::2'-l...cle'.7.::,5'._l :2o:,3c 2 0_0 _ l_d_ő~ho'-'l=isé"g'--'.-'-' cc --'-'--l---"-5"-8- _ A felmé és tanulságai ~ ~ _I!_Q2 Az Országos Gyógvszerészeti Intézet gvóuysz:e- isnertető munkatársaiból és a kórházak, intózetek főgyógyszerészeiből álló, a gyógyszerismmtetéssel külön folad~tként foglalkozó, mintegy 60 főnyi szakenbergarda a gvógy szerekről szóló infijr- náció hazai bázisa. A gyógyszerhatástani és toxikológiai szakképesítéssel rendelkezőknek a fchné- és időpontjában (974) 62%-osnak talált aránya feltételezhetően azóta is javult Megvalósíthatónak Játszik tehát a jövőben a gyógyszeisne tetői tevékenység szakképesítéshez való kötése A gyógyszer-infónáció _potenciális lehetiiségét kedvezőbbé tenné a szaknai jólinfonálü:iág fokowttauu biztosítása, ezen belül a jobb szak- és kézi könyv~ll_át~~, a több: g~akori?b kö~vetlen gyógyszergya ta.jckoztatas es az ntenzvebb továbhképz~ IHOIJALOM J. /\..-Ó8a f_,, Zala:i /{. \ed ltniv IJ, '.l, 8\J-!J2 (J!Jd-i) - 2 /{CÍ8a I..., Zalrn: /\_" Gyógysz(-JJ eiiik '2(-5, G---.,-6, ( J!J 7ö). ]-(-(_j <JG_ELÉl{.\. gy<igyhzuiek szinoniiu lh~veii6l, ha!-ís::\ól, nllc;kliatás<iiói,, adag0jásáól és nilldazokól a,7, adat-okój, a.i:r!olyckro leginkább szükség \ an a gj ógyszcrcs tcj á _pava.l kapc8olaiba.n fehnerül6 kédésck Hegválaszolása soi"án a.já.nlják a s;o:ezők: f(noll J.. Gyógyszo t;a.n. -2 kötet; 4 áldolcr ki fmlás Bp, l\fedicina, 97ö.. (80,-Ji't-) b Í8sekut.z B -Jssekutz L Gyógysz.eendelés :~ kiad Bp_., Medicin, 975 (98,-Hi) Pa.taky, oj gyógyszeok Bp, Medic:ina., 974 (ö6,-ft). IJenc;án.J. 0vosi szót.á 4 kiad J3p, Tea, J!l72. (50,-l<'t) C4yógyszeészuli és G;');ógys:r.et Leápiá.s Dokuiu_ulációH tlzfjlllie Bp., 96:-tól (Evi 200,-!'-t) Gcrcckc, ]{ -liichter, J A :t:neiiuitt-el -Syoll) JJlC' J~ulin} V'olk und Gesundhcii, 974. (22,50 lt). ' Ippen, H lndex phana00 un 2. Aufl St;uf tgar i 'l'liiene, 974 (2844,-li~t) ' ~ ' ew:a 2. ábra. A gyógyszer injornációk gyárankénti megoszlása 6~~

5 352 GYÓGYSZERÉSZEI 20. évfolyam 9. szám rleywe, lkl 0ganisch-cheniische Azneiinitf el un<l ihe Synonyrna 4. Aufl Belin, AkadE>niie-'Terlag, 972 (624,-Ft). Rote Liste 974. Aulendotf, Ed Canto, 974 (648,-Ft). Matindale 'l'he Bxta Phanacopoeia 2lith ed London, Pha naceutical Press, 972. (200,- Ft).. Bernoulli, E-Lehuiann, H.-Wa&er, P G.. Ube- sioht de gebiiuchlichen und neueen Azneinlittel 4 Aufl. Basel, Sch"\\'abe, 973 (720,-Ft) Goodnian, L. S. -Gilrnan,.A The Pha nacological Basis of Therapeutics 5th cd London, Macnilla.n, 975. (2700,-Ft). Meyer, L.-Herxheinier, A Side-Effec~s of Dugs.Ansteda.n, Exc0pta J\fed (2448,-Ft). Kuennierle l{linik und 'l'herapie dt<i Neben\VÜkungen Stuttga.t, Thiene, 973. (404,- Ft) n l{ 0 ll a, I{, <l> e J J e p: MlC!leiJoBaHUe poucxo6- Őe/-lUH uneflop.uaquu o.ueduca.meunax cpedu ifjap,haqebmoe B UCJHX BbIHBJICHHH HCTO'l.HHKOB 3HaHHH 06 0.nenbHbIX xap'akrephcthf<ax M.C,llHKaMCHTOB, 0 HX nehcibl H 0 HX JJ;CH-HOCfH, BcttrepCKHli HHC IHIYf q-iap~anebthio{ pa30cjlaji fjl3bhblm cpapm3llcbt3m Bcex ]{JlHIIHK, ŐOJlbHHU H HHCfH IYTOB, a T3K)f{C CüTpYL!.,HH]{3M, 33HlB30UIJMCR nponara-- noi MCllHKaMCHfOB ahkctbi.. 3anOilHCHl IC H o5path3h no ChIJIKa ahkct llc Őhfll! I OŐ5I33ICJlbHhJ;\H l npobojlhjihcb 5e3 nonnc. n püucht ll plc nahhbix o6pa'iho 3KCf COCTaBJIHJl 60; liccjjc,'lobahhe OCHOBb!BaeTCH Ha 3HHhlX 96 3HKC'. 95 /o OTBCIHBlllHX Óhl TJ!i 4Japl\3CB'3MJI, 62% - 6bIJlH cnet~l3jlhct3\u! no MCX3HH3MY n;etícthl5 MC,UHK3MCH'0B H no TOKCHKOJIOJ'HH CpCllHIH'í M03pacr onpornehhbiü XOTJ- li COOJBCJ'CTBYIOl(Hi, OHH KOI-!l!a.nH HHCfHl Y'l" 20 J!Cl T'OMY tta3atl, HO pacnpe.uc;ene B03pacrHhIX rpynn He 6hIJJO noll,xo,t:uhull\\. CaMb!C MOJ0Jlb!C HO.TIYlHfi!H B xone YHHBCp CHfC'Cl{OrO o6yllchhfl }loctaroqho CBC.i:l. HHi 0 MCX3HH3i\lC_ ;.tehctbllh H 0 MC]lHK3MCHI3X, HO nojj(hjlblc qiapmaueb-ibi nojiyqhjii JCM \ HblJC Tal\HX CHCjJ, HHH, '-!CiVl pahbluc OHH KOHqJ.IJIH B Y3 OpraHH3aBaHHOC YCOBpeue-cIBOBa-e npei'i,oct3bjulet 3H3l!HTCJJbHh!e CBCllCH!Hl () MC]J;HKaMeHrax onpowehhblc np06pc l!jj: - B 3aBHCHlil0CfH ÜT CHOCl'O H03- pacra % CBOHX 3HaHHíl 3 }lol{jja}lob, 30% - lf3 3aBO,[(CKO!i no{y\\cht3uhh, 28% 3 ikyphanob. 62 /ci H~teBwcitCH B pacnop.hihchhh onpelljchliblx )l,okymchtajj,hh ŐbIJJa no.jiyqcjla OT BcttrcpcKOJ 0 HHCIHTY3 {fjapmaneh THl<J, 26o/o - ÜT XHi\\ll!{O-$apM,al(CBTJqec<HX 3380,llOD J{OJHqecso l{al!cctbo 33BO}lCKOíi: HH<lJüpllt3ll,Hl pa3- JlP-HlLIC.. László Kósa, M. D. and Károly Fliller, M. D.: The study of the origin of information about d ugs in pharmaceuti.st.s circles ln order to assess ce tain home characteistics of drug information, the sources of knowledges acquired on the effect and value of drugs the State Pharmacologic~ü Institute had sent questionaries to all head pharmaceutists and collaborators for drug information of clinics, hospitals and instutes. The filling out and sending ba0k o.f the sheets was not obligatory and took place without signature The rate of returning was ~~~~~~~===-=-===-=-~~~~~~~~~~ 60 per cent; the assessment is based on the data of 96 questionaries Ninety-five per cent of those who replied to the questions were dispensing chemists, 62 per cent had a qualification in pharmacodynamism and toxicology, Though their average age was adequate (they had finished their studies 20 years ago), but not the distribution of age groups. The youngest ones had acquired sufficient kno,vledges about pharmacodynamism, \Vhile the elder ones the less the earlier they had finished theír studies The regular continuing education offers considerable pharmacognostics, while the individual one - depending on the age assures only 30 to 60 per cent of the present knowledges Their stp.te Df supply with technical books is not satisfactoy From their individual possibilities of pharmacognostic continuing education they draw 32 per cent of their knowledges from lectures, 30 per cent from factory documentation and 28 per cent from scientific reviews. Slxty-two per cent of the available documentation comes from the State Pharmacological Institute and 26 per cent from the factories. The amount and quality of facto_ry inforrnation is diffeent Dr. L Kós a, Dr. K. Fal le : Untersuchung der Informationsquellen über Arzneimittel im Kreise von Apothekern Zur Ermessung der einzelnen Charakteristika det heimischen Arzneimittelbekanntmachung und den Informationsquellen über den Effekt und Wert der Medikamente wurden von Landesinstitut für Pharmazie in Ungarn an allen Oberapothekern der Kliniken, der Krankenhausen, Instituten und den Informisten-Mitarbeitern des Institutes Fagebogen versandt Die Ausfüllung und Zurücksendung der Fragebogen war nicht obligatorisch und geschah ohne Unterschrift. Die Rüksendung erfolgte im Verh3tnis zu 600/0. Die Ermessung beruht aufgrund der Daten von 96 Fragebogen Von den E.insendern waren 95 0 Apotheker-Fachmánner, 62 / 0 besassen eine Fachbildung über Pharmakodyna- nik und Toxikologie. Ihr durchschnittliches Lebensalter war zwar entsprechend (sie beendigten ihre Studien var 20 Jahren) doch die Verteilung der Altersgruppen wa nicht entsprechend. Die jüngste Altesguppe hatte im Laufe der Universitatsausbildung entsprechende Kenntnisse über Pharmakodynamie erworben, doch die 8.ltere Altersgruppe - je früher sie ihre Studien beendigten, besassem umso weniger diesbezügliche Kenntnisse. Die offizielle Weite bildung bietet eirie bedeutende Menge von pharmal;;:odynamischen Kenntnissen, die individuelle Weiterbildung - abhlingig vom Alter - sichert der gegenwartigen Kenntnisse Die Versorgung mit Fachbüchern ist un genügend. Von den individuellen Möglichkeiten der Weiterbildung über Drogenlehre werden 320;0 der Kenntnisse von Vortr8-gen, 30 / 0 von der Dokumentati'on der Pharmazeutischen Werke, und 28 / 0 von Fach Zeitschriften geschöpft 620/ 0 der zur Vefügung stehenden Dokumentation stammt vorn Landesinstitut füt Pharmazie, und 26 / 0 von den Pharmazeutischen Werken Die Quantitat und Qualitat de Informationen der Arzneimittelwerke ist abweichend (Országos Gyógyszerészeti Intézet, 420 Budupest, Pf 84) Érkezett: 976 IV. 24 i SEBVARRAS HELYETT RAGASZTÁS Ibf. : Öst Ap -Ztg 29, 63 (975) A II bécsi sebészeti klinika általános és kísérleti kórélettani intézetében és balesetsebészeti tanszékén új sebragasztó-anyag előállítását dolgozták ki A nem testidegen anyagot a szervezet hiánytalanul felveszi, így az sok esetben helyettesítheti a varrást Az új csodaragasztó" fibrinképző anyagból áll A sebragasztó anyagot emberi vérből állítják elő. Hozzá jön a XIII. alvadási faktor, a _vérnek azon kémiai alkatrésze, mely a fibrinogént hálózatossá, ezáltal ellenállóbbá teszi. Alkalmazása két területen fog döntő javulást hozni: a szövetrészek összetartása és vérzéscsillapítás esetén A szövetek összeillesztésekor - pl. máj- és bélműtétek alkalmával vagy porcátültetések során - a fibrinragasztót az összeillesztendő felületekre viszik és így a varrást, ami sok esetben nagy nehézséget okoz, elkerülik. Számos kísérlet igazolja azt is, hogy a gyógyuláo;; gyorsabb és szövődményektől mentesebb Az új eljárást több száz állatkísérletben póbálták ki sikerrel és most már embergyógyászatban is alkalmazzák (234) R B. J i

Ť ł ľ ó ö ö ő ű í ó ö ö ó ó ó ó ĺ Ĺ ő Ú í ó Í ó Ö í ľ ö ö ú ő ű ö ú ĺ ü ö ö ó ü ú í ő ö ú í ö ö ö Ü ö ú ö ú í ŕ ő í ó ő ú í ő ó ű ö ó ó ú ő ó ó ó ő ó ó ö ö ő ó ö ö ü í ó ó ö ö í ö ö ó ĺ ú Á ö ö ú ú

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ú Ö ö ĺí Ó ú Ö ü ü ö ö ö ĺ í ö ü ł ű Ü ü ö ú ü ö í ť ú Ü ö í ü ü ü Ĺ í ü ü ü Á Ü í í Ĺ í ü ú Ż ć Ä ú ú Ż É ú Ö ü Í ĺ ĺ ł ź ł ü ü ĺ ü ĺ ö ú ü ł í ť ö ü ú í ü ĺ ö ú ĺ ń í ü ä źĺ ú ĺ í ü í đę ö öĺ ű í í ú

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

Ę ĺ ó ć ő ĺ ő ő ŕĺ ĺ ę ĺő ĺ ó ő Í ő í ę ź ĺ ő í Ĺ ó É Í É ĺ É Í Á É Ü É É Á Ą Á É ů ĺ źę ź ü ý źú ő ő ő ü ő ő ő ő í ö ó ź ő đ Ĺ ő ő ó ó ĺí ó ő ő ő ź ź ó ó ó ü ö Ó ő ő ö ó Í ó ú ó ó ó ź ő ő ú ó ú ö ü ü

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ú ü ö ĺ í ö ĺ í ĺ ĺ Ż ü É í ü Ż ö í ö í đ ĺ ę ęí ü í ó í í í ö Í ű Ż Ż ú ĺ í ü ö É Ż ö ó Ą ú Ż í Á Á ö ú í í ö ó í í Ĺ í í í í í í ę í ü Í ó ó ó ö ó í ó í ó í ĺ ö ü ö ó ó ó ť ö ö í í ö ó í í Ö ö ö ü ú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ő ü ő ę ü ź ź ĺ Ť ĺ ľ ü ű ö ő ő ő í ź ľ í ü ú ü ö ű ú ö ő ýľ Á Á í ĺí ö ű ű ö ő Á ľ í ľ ü ľ ľ í ű ö ö í Ĺ ĺ ú ö ľ ö ĺ ő Ą ö ő í ő ĺ í ő ý ľ ő ö ő í ő ľ ľ ú ö ľ ć í ő ő ü ő ü í ő ĺ ű ł í ő ő ü ö ź ľ ź ü

Részletesebben

ó ĺ ĺ ľ á ő ü á á ő ő á á ő ę ü ę ĺ ő ľ á ľ á áľ ź Í ü ź á á ľ ő í ü ó É Íľ É á á á Ü á á á á É Í ľ á á á ĺ ľ É Ü É ĺ ż ľ ź Ł ŕ Ö É É É ł É Á ó ĺ á á á á á á ü á á á á á á á á á ü áý á á á á ő ü ő á á

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ľľ ľ ľ ö ľ ľ ę ľ ü ľ ľ ü ú Ö ĺ ľ ľ ľ ľ ü ľ ü ú ź ö ľ ź ü ý É ö ö ö ö ü ý ü ü ö ü ę ü ü ö ö ü ö ľ ű ľ ĺ ú ú ľ Í ľ ö ö ü ö ľ ú Ö ü ö ö ü ö ü Í ö ö ľ ľ ü ú ü ľ ľ Ą ĄĄ ö Í ľ ľ đ ű ý ľ ú ú ľ ü ľ ľ ľ ö ĺ ľ ú

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

ő ľ ő Ą đ ü í ľ ľ ü ľ ľ í ľ ö í í ź í ľ ľ í ľ ő ő ő í í ü ö ü í ľ ü ľ ő ü ű ű ęľ ľ ľ ľ ü ľ ő ź ö ú ľü í ő ľ í í ő ź ö í ź í í ľ í ľ ľ ü ű ö ő ü ő ő ńź ő í ö ö ľ ű ö ö ű ő í ľ í ő ö ü ű ö ü ö źů ľ ľ ő í

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A szakképzés változásai. Dr. Zelkó Romána

A szakképzés változásai. Dr. Zelkó Romána A szakképzés változásai Dr. Zelkó Romána Felsőfokú szakirányú szakképesítés Az egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben szakképzettséget szerzett egészségügyi dolgozó (orvos, fogorvos, gyógyszerész)

Részletesebben

ú ü ĺ ú ü ö ö źĺ ú ę ű ö ö ź ĺ ü ü ü í ú Ö ü ü ö ę ö ú Ö ę ö ö ö ö ű ö ű ö ĺ í ú ę ę ö í ę ü í ö ę ö ź í ú ź í źů ö ö ú í ý ű í ö ű ű ű ö í í ö ĺ ö ű ö ű í í í ö ĺ ű öĺ í ö í ö ĺ ö ö ü ü ö ű ö ý ö ú ö

Részletesebben

ú ľ ľ ľ ú Ż ľ ľ Ż ŻŻ ľ ú ľ ü ľ ü ĺľ ü ľ Ę Ü Ą ú ú ĺ Ĺ ô ł ŕ ĺí Ł ü ł Ł ü ö ľ ę ľ ü ö ü Ż ö ö ľ ľ ĺż ö ĺ ü ľ Á ľ ö ĺň ö ľ í ü źů źń ź ľ ľ ż ö í ö ĺ ű ö Íĺ ĺź ě í ö ň ű ĺ ľ ś ö ę ľ ľ ö ę ę ö ö ź ě ü ę ü

Részletesebben

ľ ľ ľ ľ ü ľ ľ ľ ĺ ű ü ű ľ ĺ ź ü đö ť í É Í ĺ ľ É ĺá Á ľ ľ ą ĺü Á ą Á Á ą Á ą Ĺ ľ Ą É Í ľ É Ü Éľ ńĺľ É ł Á ł ľ É ĺ ą ľôł ľ ü ź ý ů ń ľ ö ĺ ź ľ ö ź í ľ í ö í ľ ü í đ í Ĺ Ű Ó ľ ĺ ĺ Ą í ľ öľ í í ľ ę ľ É Ł

Részletesebben

ĺ ł ĺ Ő É Ö É ő ł ó Ő É ő ö Ö É ö ő ź ü ő ő ő ő ő ź ó ó ó ő í ó ö ü ö ö ö í ĺ Ő ĺé ö í í ó ú í ú í Í ú í ó ö ö ö ó ó í í ó í í í ĺ í ö ĺ ö ö ű ü ó ý ú ő ő ö ö ő ł ĺ ý ö ę í ó ĺ í ő ź ő ö ĺ ő ó ó ö ó ü

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

Ą ü ü í í í ü í Í Í ö ü É Í É É ĺá ł ł ÁÜ Á ł É Í Ü ĺé Á ł ą É Ü É ńĺ É ł Á í ĺ ĺ ł É Ą Ą ĺ ą ł ĺ ĺ ĺ ź ź ü ü ü ü ĺ ö ö í í ö í í Í ö í í ĺĺ ö ü Ĺ ü í ĺ í ö ĺ ĺ ü í í í í í ü ö í í í ĺ ö ö ö ĺ ź í ö ĺ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

Ą Í ľ ü í ú ľ ľ ú ó ĺĺ ů ĺó ľ ľ í ü ľ ĺí đ źł í ü É Íľ ľ É ĺ ł Á Á Ü Á ł ľ ł É Íľ ľľ ó ľ É Ü É ĺ Éľ Á Ą łĺ ĺ É ľ ľĺ Ł ľ ĺ í Í ź ź ü ü ľ ů ö ľ ó ĺ ĺ ö ű ö ö ź ľ ľ ó ö ľ ę ú ó ę ó í ó Ĺ ü í ź źń í ó ĺ ó

Részletesebben

ő ľ ő ó ó ľ ő ü ľ ľ ľ ľ ó Ú í ö ö ü ű ö ľ í ü ę ő í É Í Ó ľ ľ É É Á Á Ü Á Á É Í ľľ Ü ľé ľ ľó ó ľ É Ü É ľľ Á Í ľ ľé ľ Í Á í źę ź ľ Í ő ü ő ó ü ź üö ó ö í ź ű ľ ő ľ ő ű ę ý źůő ź ľ ľ đ ó í ó í ź ó ľ ó ö

Részletesebben

ľ ó Ü ó ĺĺ ľ ľ í í í ó ó ó ó í Ü ö ĺ ó ó í í í ó ü ü Ü ö ü ü í í ö ó óó ĺ í ű ö Ü ö ö ű ó Ĺ ö Á Á ű í ű ó ü ú ű Ü ö ű ó ú ó ó ĺ ó í ö í ó ó ö ű ö í í ö ó ó ó Ú ĺ ó ó ó Ö ó ď í ö ű ó ę ó ű ö í í ó í Ü í

Részletesebben

ő ľ ľ ľ ľ ü ő ő ą ü É í ľ ő ő ő í ü ő ü ö í ü ü ö ö ź ő ź ő ö í í ü ő ľ ü ő Ĺ ć ü ľ í ú ľí í Í í ľ í ő ü ö ü í í ľ ł ľľ őö ö ý ő ő ź ź í ö ý ľ ő ö ö Ó ő ľ ö ő ö ź ľ ö ľ ő ü ö źůő ę ö í ö ő Ĺ ľ ü ö ő đ

Részletesebben

Felmérés az Orvosi Hetilap olvasottságáról, a szakirodalmi források használatáról. 2013. március Dr. Bencsik Péter Akadémiai Kiadó Zrt.

Felmérés az Orvosi Hetilap olvasottságáról, a szakirodalmi források használatáról. 2013. március Dr. Bencsik Péter Akadémiai Kiadó Zrt. Felmérés az Orvosi Hetilap olvasottságáról, a szakirodalmi források használatáról 2013. március Dr. Bencsik Péter Akadémiai Kiadó Zrt. Adatgyűjtés módja Internetes kérdőív a szakirodalom-olvasás gyakoriságáról,

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

ľ ź í ĺ ö Ĺ ú ľ ľĺ í ťĺ í í í ĺ ź ľ Ĺĺ Ó Í É Íľ É ľ Á Ü ľ Ü É Íľ ľ Á ą ł ĺ É Ü É ńł ĺ É ĺ ĺ Á ĺ ľ ľ ľé ĺ Áľ ľ ä Ę ź ź ď ĺ ú ĺ ĺ í ľ ĺ Á ź ź ö ö í ö í ĺ ľ ö ĺ í ť í ĺ ö ý ö ö ĺ ĺ ĺĺ ĺĺ Ä ľ ť í ö ńĺ í ú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ľłé ó ľ í ľő ő ő ę ő ü ő ľ ó ó ő ó Ĺ ľő í í ö Í ó ľ ř ľ É Í É Íľ ľ ń ł ľ łľé ł ľá ł ó É Ü ľ ŕ ł ľ ľľ ľé ż ÍÍ ź ő ő ü ź ó í ő ó í ď ľ ó ýę í ő ö ľ ü ľ í ó ö ý ľ ö ö ő ź ö ő ą ü ó ń ę đ ü ę ő ď ő ź ź Ľ Á

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ä ü ę ü ó ł ö í ü źů ű É Í É É É É ł É Í ł ó ł Á É ĺá É Ü É É É Á Í ü ĺ Í ź ý ü ö ö ö í ź ź ö ö Ĺ ĺ ü ĺ ź ó ü ĺ í ĺ źą ń ĺ ó ę ö ö ź ó ó ó ĺ ü ĺ ö ĺ ü ĺĺ ü ü ó ó ó ĺ ö ź ĺ ĺ ó ó ü ü ö ĺ ü ĺ ü ź ö ö ó ź

Részletesebben

ú ľ Ż ő ę ö ę ľ ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ľ í ü ĺ ő ľ ľ Ö ľ ľ ľ öľ ő ý ł ľ ü ł ĺź ĺź Á ó ú ľ ű ľ ĺó ó ő Ż Ż ä ű ö ľ źł ö ő ö ü őł í ĺźľ ź ĺő ĺź ľ ľ ľü ą ą ö ű ó ő ú ó ó łö ö ĺ ľ ö Đ ĺ Ö Ĺ ľü ó ü ú ĺ ő ó ü ű Í ľ

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

az eljárás Irányadó Tervezett megindításának, illetve a eljárásrend eljárási típus közbeszerzés 4 teljesítésének várható időpontja vagy a

az eljárás Irányadó Tervezett megindításának, illetve a eljárásrend eljárási típus közbeszerzés 4 teljesítésének várható időpontja vagy a Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete 202. évi közbeszerzési terve I. Árubeszerzés II. Építési beruházás III. Szolgáltatásmegrendelés Társadalmi Infrastruktúra -202-000. kódjelű 7240000-2

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

ú ö ö ú ö ú ü ü ö ö ó ľ ľ ö í í ü ú ü ő ú ľ Ö ľ ő ü ű ľ ő ő ó ő ó í ľ ľ ĺő ó ö ő ľ ő ő ó ö ő ü ü ó í ú Ö ü ő ł ł ĺ ú ú í ö ú ó Í ő ú ľ ľ ľ ü ľ ú ł ő ü ű ľ ő ú Ö Ą ű ö ö ü ö ü ű ö ő ü ő ő ö ö ö ö í ť ü

Részletesebben

í ľ ó ö ű ľ ĺ ó í ľ ó ľ ö í đ í ź ö ľ í ł ó ö ú Í ö ú ú ú ú Í ó Á ĺ ź ĺ ĺ ľ ü ú ö ĺ ĺ ĺ ú ľ ĺ ľĺ ĺ ú ĺ ę öľ ľ ú ľĺ í ó Á ü ö í ĺ ú ľü ĺ ó ĺ ü ö í ö ű í öľ í ó ź í ú ó ĺí ó ľ ó ó ö ľ í ó ĺ ĺí ó ó ź ó ť

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

ĺ Á ł ö É Á Á ó Ą ĺ ő ő Ö ö í ő ö í ó í ó í ő Ŕ ó í ő ó ó í Á ö ľ ľ Á í ú í ĺ ö ó ő ő ő í ĺ ľ í ó ö ú í ó ő ó ó ő ü ő ú Í í í ó ö Ę ö ó ü ú í ő í ő ő ä ä í ő ő ő ö ő í ó ö ő ö í ö í ó ó ĺ ý Ą ő í ĺ ó ó

Részletesebben

ACTA PHARMACEVTICA HVNQARICA

ACTA PHARMACEVTICA HVNQARICA ACTA PHARMACEVTICA HVNQARICA Acta Pharmaceutica Hungarica 53. 145-149. 1983. A gyógyszerészi szemlélet és gondolkodás változása századunkban Magyarországon ZALAI KÁROIY (Érkezett: Hl83,; jan.: 20,:) Az

Részletesebben

ĺ ĺ Á ü ĺ ĺ ĺ ń ü ú ü ü ú ü ü ü ü ü ę ĺ ü Ę É ę ď ę ü ü ü ü ü ü ú ę ü ü ĺ ű ű ü ű ź ś ź ä ć ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ü ű ĺ ü ę ü ĺ Á ĺ ź ź ę ű ę ü ü ü ü ű Á ü Ö ü ű ü ę Ę ĺ ú Á É Á Á Ż Á ę ű ú ü ĺ ú ĺ ĺ ę ĺ ĺ ú ü ź ę

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

š ä ř ľ š ä ő Ö ľ ő ő ö ľ í ú ű ö ł ě ö ł łô ô ü ą í ü ą ő Á ł ł ö ú í ł łą ö ľ í Ľ ł ľ É í ő ľ ě ö ľ đ ö ľí ľ ľ ľ ź ő ű ľ É ő ęí ő í ő Ŕ ő Í đí ľń Í ł ę ľ ö ü ě ź í Ĺ ö đ ö őđ Ĺ ľ í ú í í öí ü Áľ í Á

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ Egészségügy Sănătate Egészségügy Sănătate Tizenhárom szak található ezen a területen: Általános orvostudomány Asszisztensképző Audiológia (Audiologie şi protezare auditivă) Bábaképző Fiziokinetoterápia

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Módszertani útmutató a Diplomás Pályakövető Rendszer 2012 es tavaszi online kérdőíveinek központi blokkjához Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási

Részletesebben

č ú ú ď ä Ó É ü ü ú Ż ĺĺ Ę ü ź íí ú Ą ö í ü ó ü ö ö ü ę í ó ö ó đ ü ó ó ó ú ű í ö ö Ż ü ü đ ó ó ó ó ó ó ú í í Ŕ í ú ü Í ö ö ó ú Ö ü ö ó ó ó ö ó ó ó ö í ö ó ú ü ü ö ü ú ö đ í ú Ż ö ö ó ú ę ö ű ö í ű ö í

Részletesebben

ú ú Ż Ż ą ô Í ú Ö ő í ü ĺ í Ż Ż ü ĺ ü ĺ ú í ő ĺő ĺź ü ł ö ĺ ű ő ö ö Í í ő ĺ Í Í ő ő ü í ő ő ö ĺ ő ő ĺ Í ĺ ĺ ť ő ĺ ĺő ő ü í í Ĺĺ ę Ĺ Ĺ ő ö ú ĺ Ö ö ő ö ö ü ö ő Ą Ś ö ő ü ö ő ĺ ĺ É ĺ Á Á Ó É ź Á Ü É Ü Ä ú

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

ľ ľĺ ó ü ý í ź ó í ľ ĺ Í í ę É ź đ ü ý ľ ę ö ź ó ä í ó í ó ü ľ ĺ í ó í í ó ö í ö ú ö ó ę ó ĺ ö ü ó ĺ ľ ľ ó í í ó ĺ í ę ó í ö ú đ í ö ó Ĺ ę ý ű ö ĺ ä ź ľ ľ ó ü ę ľ Ĺ ö ü đó í ĺ ó ĺ í ó ź öľ ĺ ę ü ó ü ý

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ú ľ ľ ő ů Í Ż ľ ľ Ĺ Ö ő Ĺ ő ö ĺ ľ ö Í źů ő ő ő öľ ö ľ öľ ľ Ĺ Ö Ĺ ľ ű ľ ö ľ ő ö ú Ö Ĺ ľő ľ ö ľ ľ ú ľĺ ő ľ ĺ ľ ľ ľ Ĺ ľ ĺ ľĺ ő ľ ü í Ĺ Ĺ í í ľő ľ ő ö ź ö ö ő ü ő ö í ö ö í í ö źú í í ő ľ Í Í ľ í ú ľ ľ ű ľ

Részletesebben

ő ę ü ľ ĺĺ ü Ę ő ő ď ő í ő É ľ ĺ ü ľ ő ľ ĺ ĺł ľ ü ő Í ď š ü ĺ ĺ ö ő źůź ü ľá ä ł ł Á ŕ ŕ ł Ď Ď ü ü Í ö ĺ ź ő ľ ő ź ü ő ź ź ő ľ í ú ź ź íľĺ ő ľ ź ę ő ĺ ý źů í í ő ĺ ő ő Ĺ ľ í ú ő ő ź ĺ ő ź ľ ö ü ö ő źĺ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

é ü ó é ő ü é ó ó ę ľ ĺ ő é ľ ľ é é ő É Ű ó Ö É Ü É é ő ü ú ö Ĺ ľ ő é é ü ő é í é ő é é ľ é ľ ó í é ő ľ ő é é ľ ó ó é é í ő é óľ É Í É ő ő é é é ő é ő ć ő é é ľó é é ű ó í ő é Í ľ ő ő ľ ó é ő É ĺ Ú ó É

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGIJELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGIJELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGIJELENTÉS Az Életmentés Alapítvány BAZ. megye 2007. évi gazdálkodásáról a számviteli törvény szerint és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

ó ü ĺ ó Ĺ ő ľ ó í í í ľ ź ő ó ĺľ ő ö ö ö ö í ľ ő ę ö ö ó ő ľ ů ü ĺ ĺ ű ó ó ü ĺ ö ü í í í í ő ü Í ľ ó ó ő ő ý í ď ľ ł ł ö ő ű ö ő ź ö ĺ ő ö ťĺ ő Ĺ ő ĺ ő ń ő ö í ę ü ó ť ű ő ő ú ő ü ó ę ü ó ő ĺ ú ő ľ ő ö

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok:

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: 2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 7 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 61255K0000 ÁOK Dékáni Hivatal/Közp.

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

ľ ľ ů ź ľ ę ü ú ľ ů ľ ľ źú É Í É ĺá ĺ Á Á Ü ľá ĺáľ Ą É Íľľľ ą ľ ą É Ü É ł É ł Á Ą ĺ ą ł ĺ ľ Ł ĺ ł ľ É ľ ĺĺ ľ ľ ź ź źí ľ đ ý ľ Ĺ ź Ó ľ ľ ĺĺľ ľĺ ź ű ĺ ĺ ĺľ ľĺ ľ ľ ú ľ ĺĺ ö ź ź ú ľ ú ź ľ ź ú ľ ą ś ĺ ĺ ź ź

Részletesebben

ú ő ü ő ę ő ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ü ö Í ü ő ü Í ő ő ł Ü łł ü ő ő ź ő ö ö Í ő ź ő ö ő ü ő ő ő ő ú ü ő ő ź ě ü ő Ť Á Ě ö ő ő ř ő ę ő ö ü ő Ú ő ö ö Ĺ ö ö Ĺ ő ä ä š őł ř őł ü ł ý ü

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

ő Í ő ĺ ő ő ő Í ő ů ű ĺ ó í Í ü ű ő í ü ĺ É Í É Á É Í É É ĺ Á ł É Ü É ĺ ł ąá ť ł Ą É ĺ ó É ł ĺ É Á ł ĺ ął ĺ ĺ Í ĺ Ĺ ĺ ů ź ź ü ý ő ő ź ő ü ó í í űĺ Ô ő ő í ű í Ö ű ö ö ĺĺ ő ę ź ö ú ę ú í í í ú ł ő ó ő ő

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

ó Ö Ĺ ó ő ĺ Í ó ü ü ő Í ó ź ő ĺ ü ó ĺĺ í Ĺ üö ĺĺ ü ü ő í ö ö ő üí ź ď ő ü ĺ ö í ď ĺí ó ü ĺí ü í ź ó ĺ ő ü üöđ ü ó ä ź ő íĺĺĺś ő ü đ ź ĺ í ď ĺ ď ő ď ó ó ő ó Ł ó ĺ í ĺ ö ĺ ĺĺ ö ő ü í í ó ű ĺ ö ő ő ó ÁÍ Í

Részletesebben

ú ú Ż ő ú ő ü ú ü ö í ó ó ó ö ü őł Ü ö ó ó ó ö ö ü ü ö í ó ő ő ö Á ö í ö ü ó í ó ó ó Ż ö ó í ó ó ó ö ő ü ö í ü ĺ ő í ü ö ő ö í í í ü ű í ę ö ó ó ű í ü ö ő í ü ó í í ő í ü ö ő ő ö ő ä ő ő ó ó ő ö ű í ő

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

í ľ ü ľ ľ ľ ü ú ľ ź ľ í ľ ľ í ö ľ í ľ ü ĺĺľ źů ĺ ĺ ĺ ę ĺ ü É Íľ É ľ Á ö Ü Ü É ĺ ľ Á Ó É Ü É É ľŕí ľ ą ł ľ ľ ĺ ł ĺ ĺ ĺ É ą ł ĺ ąíľĺáľ ľ ü ĺ ź ĺ ź ĺ ľ ü ď ľ ź ĺ ä ű ö ö ö ü ö í ĺ ü ö ľü ü ü ľü í ű ö ĺ Ĺ

Részletesebben

ú ú ĺ ú ĺ ü ĺ ü ĺ ĺ ú ĺ ĺ Í ĺ ö ĺ ó ĺ í ĺí Í Í ĺ łíí Íł ó ö í í ó í í ó ö ö í í ó ó ó í í ó ó ó Ö ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ř í ĺí ó Á ĺ í ö ü ó ń ä í í ťĺ ę ó í ě ö ú ú ĺí Í í í ö źú ó Á ť đ ń ó ó í í í í ź ó Ęó í

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ľ ľ ő ü ę ł ĺ ł ľ ő ľ ő ľ ő ę ü ő ľ í ľ ľ í ź ü ĺĺľ ľ ő í É Íľ ą É É É Ü Ü ľá Ę É Í ľ ľü ĺ É ľ Á Á É ę É Ü É ľĺ É ł ľ É ĺĺ ľíł ł ą łą ĺ ő ő ü ľ ő ú ö ő ö ľ ö ľ ő ő ö ę ü ö ľ ő ü ü đ ĺ í ę ő đ ü ö ő ő ö

Részletesebben