l 2. A gyógyszerészképzésből és -továbbképzésből e1edő gyógyszer ismeret 1negoszlása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "l 2. A gyógyszerészképzésből és -továbbképzésből e1edő gyógyszer ismeret 1negoszlása"

Átírás

1 348 GY.0GYSZERÉSZET 20 évfolyam 9. szám Gyógyszerészet A gyógyszerekről szóló információ eredetének vizsgálata a gyógyszerészek körében DR KÓSA LÁSZJ,Ó és DR FALLER KÁROLY. A gyógyszerismertetés egyes hazai jellemzőinek, a gyógyszerek hatásáról, értékéről szerzett isnieretek forrásainak felmérése céljából az Országos Gyógyszerészeti Intézet kérdőíveket küldött valamennyi klinikai, kórházi, intézéti főgyógyszerésznek és az intézet gyógyszerismertető munkatársainak Az ívek kitöltése és visszaküldése nern volt kötelező, és aláírás nélkül történt. A visszaküldési arány 60%-os volt; afelmérés 96 kérdőív adatain alapszik A válaszolók 95%-a szakgyógyszerész, 62%-nak gyógyszerhatástani és toxikológiai szakképesítése van. Korátlaguk ugyan rnegfelelő (20 éve végeztek), de a korcsoportok megoszlása nern A legfiatalabbak az egyetemi ~:épzés során elegendő gyógyszerhatástani isnzeretet szereztek, az idősebebk, minél égebben végeztek, annál ketesebbet. Az intézményes továbbképzés jelentős gyógyszerismereti hatást nyújt, az egyéni - kortól függően - a jelenlegi ismeretek 30-60%-át biztosítja Szakkönyvellátottságuk nem kielégítő A gyógyszerisrnereti továbbképzés egyéni továbbképzési lehetőségei közül az ismeretek 32%-át előadásokból, 30%-át gyári dokumentációból, 28%-át szaklapok: ból merítik. A rendelkezésre álló dokumentáció 62%-a az OGYI-tól, 26%-a a gyáraktól ered A gyári injornáció nennyir:;ége és rninősége eltérő * Az információ tájékoztatást, felvilágosítást jelent, tájékoztatni, felvilágosítani, ismeretet átadni nem más,. mint az ismeretet niegérteni. A nieg-crtés és a megértetés két pólusa között az információ az összekötő-iúd Az információk és ezek továbbítása nélkül nincs haladás a tudományban, a gazdasági életben Szerepe fontos a társadalom szempontjából is; a gyógyszerekró szóló információnak a jelentőségét az egészségügyi érdek külön is fontossá teszi. Az egyéb termékek között különleges hely illeti meg a gyógyszert: miután a valóságos fogyasztó - a beteg - nem folyik bele megválasztásába, hanem kvalifikált szakember - az orvos - rendeli" azt és egy másik egészségügyi szakember -- a gyógyszerész - kezéből veszi át, a gyógyszerekről szóló információ elsősorban e két szakemberhez szól Azon kérdések megvizsgálása után, hogy miként jellemezhetők az orvosoknak a gyógyszerről szóló infürnációhoz való viszonya ( ], ill. inilyen eredménnyel ját az információvétel képességének, valamint az információk eredetének az orvosok körében végzett felmérése (2] ezúttal a címben megjelölt kérdés tanulmányozását tűztük feladatul magunk elé. Ebből a célból a klinikai, kórházi és intézeti főgyógyszerészektől, továbbá az Országos Gyógyszerészeti Intézet gyógyszerismertető munkatársaitól kérdőíves módszerrel adatokat gyűjtöttünk és dolgoztunk fel L Vizsgálati rész A kérdőív szerkesztésekor arra törekedtünk, hogy a kérdések egyértelműek legyenek, a vála-. szokat aláhúzással vagy + jellel lehessen megadni, de maradjon hely az esetleges szöveges észrevétel rögzítésére is.. Az elküldött kérdőívek száma: 60 volt, ebből visszaérkezett 96 db, tehát a visszaküldési arány: 60%-os.. A szakképesíté<, a mitnkahely é8 a kor szelinti rnegoszlás A válaszolók 95%-aszakgyógyszerész; 62%-ának gyógyszerhatástani és toxikológiai, 33%-ának egyéb szakképesítése van. A megkérdezettek 26%-a közforgalmú gyógyszertár vezetője, 4%-a közforgalmú gyógyszertár beosztottja, 60%-a intézeti gyqgyszertár vezetője, 3%-a intézeti gyógyszertár beosztottja, 7 % :a egyéb helyen dolgozik Az intézeti főgyógyszerészek közül többen egyben az 0szágos Gyógyszerészeti Intézet gyógyszerismertető munkatársai is. A feimé és egyszerre és név feltüntetése nélkül készült, ezért a kórházi és a gyógyszerismertető gyógyszerészek adatai nem választhatók szét A gyógyszerészi oklevelük megszerzése óta eltelt időt az!. táblázat szemlélteti.. Mivel erre a kérdésre hiányos válaszok érkeztek - csupán 85 f6 adata állt rendelkezésre -, feltehető, hogy a hiányzó adatok módosítanák az átlagszámítást. A felfelé kerekített középértékek alapján kiszámolt lrnátlag: az egyetem elvégzése óta eltelt 20 év.. Ez megfelelő, de a megoszlás az egyes csop0 tokban kedvezőtlen, főként a 6-0 éve végzettek kisebb és a 3-50 éve pályán működők kívánatosnál nagyobb aránya miatt. Kedvező viszont a -25 éve végzettek mintegy 60%-os aránya A három utolsó csoportbeliek nyugdíjba vonulásakor az ifjítás nagyjából magától bekövetkezhet l 2. A gyógyszerészképzésből és -továbbképzésből eedő gyógyszer ismeret negoszlása Az életkor részletes elemzése azért szükséges, hogy a gyógyszer hatástani ismeretek eredete felőli kérdés során összefüggést találhassunk a gyógyszerismeret menyisége és az egyetemi kiképzés óta eltelt idő között. Megállapítható, hogy a mai ismeretanyagból annál több származik az egyetemtől, minél rövidebb ideje fejeződtek be a t.anulmányok. Emek mértéke csak az 5 éven belül végzetteknél érte el a 60%-ot; a többi korcsoportban csökkenő jellegű A szervezett továbbképzés az ismeretanyagnak legalább 30%-át nyújtja Az első

2 976 szeptember GYOGYSZERÉSZEr 34~ A_ kugqo<j::lás n v-izsgált csupurtban táblázat Éve végzett 0-5 ü-0 ] ÖsszC;sen F ~60 í l évvel az egyetemi tanulmányok befejezése után, ábrr. r;yóyyr:,cr iwwlfct{) éi,; útézct: yyórjy<'>zeé,~zck yyóyyszcú;rnmcténck eredete T clin.'-!j!jú,/,zat fekete 08Zlop = eg-ljetenii kép:és, pontozott 082lup = to>ábbképzé>, fehé oszlop= egyéni képzé8 korcsoportban - a beérkezett adatok szerint - semmit. Az cryéni továbbképzés az időseknek jelenti a legbóvebb infrnmációs foiiást (60%), á fiatalabbak esetében ez kevesebb, de egyik k0 csoportban sincs 30% alatt ( ábra) Megállapítható, hogy a gyógyszerész-továbbképzés a gyógyszerismeret bővítése és mélyítése terén jól szervezett és jelentős szerepet játszik. 3 Az er;yéni ismeret továbbképzésből eiedő gyógyszer- Az egyéni képzést könyvek, szaklapok, előadások segítik Az adatgyűjtés azt is megmutatta, hogy a vizsgált személyek, illetve munkahelyeik szakkönyvellátottsága nem kielégítő Igaz, egy fő kivételével mindannyiuknak megvan Issekutz Gyógyszerrendelés című könyve; Pataky. Új gyógyszerek csak ötnek; Knoll Gyógyszertan, pedig hatnak nem áll rendelkezésére A Gyógyszerészeti és Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle alig felének, a külföldi gyógyszerek]jől jó tájékoztatást nyújtó kiadványok egyike (Negwer. Organisch- Cheniische A zneiiitlel urid ilu e Syrioninia) a válaszolók negyedének, a másik ( lppen Inde>: Pharniacorurn) csupán 8%- nak va meg.. A llote Liste vezet 30%-kal, 5 kérdőíven szerepel további idevágó -5 szakkönyv, 8 esetben 6-0 db és 0 esetben -nél több. Sokan meg is jegyzik, hogy nagy szükségük volna szakkönyvekre Javasolják, hasson oda az Országos Gyógyszerészeti Intézet, hogy a munkahelyek a legfontosabbakat* beszerezzék A gyógyszerterápiás tanulmányok olvasottságáról nyert adatokat a IL táblázatban foglaljuk össze, a legtöbb ilyen témájú dolgozatot közlő négy hazai szaklap figyelembevételével, A II. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a Gyógyszereinket a válaszolók csaknem mindegyike, az Orvosi Hetilapot fele, a Magyai Belorvosi Archivuniot negyede olvassa rendszeresen. Utóbbi két szaklapnak időnkénti olvasói is jelent.ős számúak Azokkal együtt, akik megelégszenek a dolgozatok rövid összefoglalójának el- * A dolgozat végén fclsooljuk ezeket

3 350 G.YóGYSZERÉSZET 20 évfolyám 9. szám Adatok a. <JZ(tklapi ol'va-;ottsáyról l 2. }._ i:izaklap Rend- ldéín- inegnevezés(-j szees kérdi Gyógys,.;0 eink 94 4 táblázat :l A.:z +2 össze- +3 foglal olvasója, o/ vosi Hetilap l\fagya Belo vosi Archivun l\ledicus Univcsa.li8 5 5 (j :rn olvasásával, az első háron lapot a v?,laszt adók többsége (98, 87, ill. 80%-a forgatja, a negyediket nítegy hanada Az egyéb inf(nnációs f(nások (előadások, tanltl- ányok és a különiele gyógyszergyári dokunentációk) információs éitékét a III táblázatba gyűjtött adatok alapján számítottuk ki Az adatok slaisztikai éitékclésu céljé.lól c:l\ éguzlük a,,súl ;ozutt átla ~!'' s?é níf ásht az képh:l ::dapjíj, a.bot a.:. 8 = }::_iai;'l:i N a-; fj. negoszló v<ijh :zok Hzi-í.ia. az ugyos niutáklao, J'i az isectck JllE-nnyisége,.\~ a v:.la.szolók szánia \egállapítható, hogy az egyéni továbbképzés f0lsorolt lehetőségei közül a gyógyszcisneret 32,3%-át előadásoklól, 30,3%-át gyógyszergyári dokumentációból, 28,4%-át szaklapi közleményekből, fl%-át pedig egyéb fouásból szeizik a gyógyszeisnertet6 gyógyszeészek és iútézeti gyógyszetáak vezetői l_.4. Az_ injorniáció ccdcle az új f/yó{fy~z_e e/,i ől Az újonnan fügalonba kerülő gyógyszerek ncgisnerését - a felmérés adatai szerint - az egyél információhordozók a IV táblázatban ismertetett megoszlásban szolgálják A felsoroltak közül a Gyóyysze einlc áll az élen 23%-kal és ez összhangban van az olvasottságról kimutatott adatokkal (II. táblázat).. Az egyes infomációhordozók infürmációs é tékében - a két fő forrás szerint összegezve - az 0szágos Gyógyszerészeti Intézet által nyújtottak dominálnak (62%), de a gyógyszergyári eiedetűek is jelentősek (26%) E két fő forrás az összes ismeret 88%-át biztosítja A tudományos előadások infmmációs értéke csupán 7%-ot jelent a vizsgált anyagban, az egyebekre pedig 5% esik IV táblázat.- [J/JÓ[J,i_f'3ZCl isc el m C(lctéek neyuszlá':!a II Gyóg~ szcrcink.\z ismel't forrása. Továbbképző kiadyányok Munkaértekezlcti előadások l urlományos előadásuk Irodalmi össj.efogjalók Monográfiák Egyéb kia.dván~ ok Szóbeli információk Egyéb Össze~en Eedetük Országos G;vóg;vszcré" szeti Intézet G~óg~SZ(;l' gyár A gyógym,. ismeret megoszlása, ''.;, 2:~ :l Az egyes kérd.óíveke feltüntetett :::;zö\ eges észrevételek, ja\aslatok közül azokat emeljük ki a.z alábbiakban, inelyeket nás-nás negfogahna, zásban, többen is negítak: - adjon a Gyógysze'l'észet több összehasoító, összefoglaló jellegű é tékelést egy-egy hatástani tei iilet gyógyszereiről; - az OG-YI-kiadványok nagy segíihéget jelentenek, de többe és gyakoriblakra volna szükség (''énákat is ajánlanak.) Ezek: hatástani csopo -Lunkénti összefüglaló éi tékelés: a) gyógyszeres inteiakciók; b) gyógyszerek teratogén hatása: e) gyógyszertani kérdések (föleg dozológiai szempontok a gyeimckgyógyászatl.jan); d) biívehh tájékoztatás a klinikai vizsgálati stádiunban levó új gyógyszeiekriíl, föleg kórházakban; - az OGYI-nunkaértekezletek nívójának eelése, a hallgatóság körének egyidejű korlátozásá\ al (kizárólag aktivák és intézetiek részée); - új alapokra helyezni a gyógyszeisnertetést különös tekintettel az intézeti; kórházi gyógyszeré~ Hzcten belül kialakuló klinikai gyógyszerészet sajátos szenpontjaira: a magasabb szintű isnereközelebb viheti a gyógyszeészeket a. gyógyító munkához, kifojlődhet a gyógyszeiész gyógyszerkonziliáiusi tevékeysége; - a kó házi gyógyszerészcknél csapódik le az új, nég vizsgálati stádiunban lev() gyógyszerek iránti édekődés jó része, kielógítő válasz csak jólinfoáltság esetén adható; - bővebb és rendszeres g~;á i infüráuiót szeretnének kapni Egyes gyáraktól scni vag,y csupá olyan ékezik, anelyet ná ininden 0 vos negkapott; - a gyáiaktól előbb várnak tájékoztatá8t, mint ahogy az 0 vosok azt negkapják, különöse új gyógyszeiek esetében; "' gyúgysze i:>nerel eedetének ruegoszlá~a ~~ gyógyszeisne et negoszlásánsk é téke, ~~. túblázut Az isneet f0rása ---~--~---~--~---~---~---~---~---~ N Előadás l l l 95 Szakközlemény !JG Gyá..i kiadvány ±

4 976. szeptember GYOGYSZERÉSZET 35 - többen olvasnának szívese a hatásnecha- izu::;ról, nellékhatásról, interakciókól - akár a klinikai alkalmazás te jedelnének iová-sáa is; -- egységes néretű, alakú gyái brosúrákat javasolnak, a könnyebb kezelhetőség végett.4z ifoációk (l[j!_jcs tulajrlo~áyánuk gyá arikénti éj tékelése Tl lábtázul lulaj'donságok EGYI Kn~ l('h" I B" I Alka- Össze v i ' inom wgh. loidh. sen J 5. jf_z infornáoió gyáanlcénti nzegoszlása Megvizsgáltuk a kérdőívek adatai alapján a gyógyszeripar hasznosítható infcnnáció-mennyiségének gyárankénti eredetét ós megállapítottuk, hogy több mint fele (56%) egyetlen gyárból szá- mazik A többi (44%) megoszlik a másik négy hazai gyógyszergyár között A felmérés idején számított (974. II né.) megoszlási aányt a 2. ábrán léptékaiányos grafika szemlélteti A gyógyszergyári információszolgáltatás ezen értékei a nennyiségre vonatkoznak Aini a íel- érésben részt vevők véleményét, a vizsgálat időpontjáig rendelkezésünkre bocsátott g:yári doku- nentáci6 ninőségi értékelését, időszei:űségét és a szolgáltatás rendszerességét illeti, az adatok ezen tulajdonságok szenpontjábój is a 2. áb ári kinutatott soendet igazolták A gyógyszeripari, tudonányos infcnnáció füntossága miatt ezen kiemelt jellemzők feltételezett értékét J 00-nak véve, ebből egy-egy gyáiia az V táblázatban rész Jetezett "hasznosítási é ték" esik. A folsmolt tulajdonságok összesített él tékelése úgy fogható fbi, mint a gyári infornációs :::izolgá- latnak a íclmérésben részt vettek szenszögéből való megítélése Nen szabad negícjedkezni azonlian aól, hogy a% infornáeiók mennyi:::ióge a forgalonha hozott új gyógyszerek gyárankénti negoszlásától is függ. (Ezek általában másként oszlanak neg, nint erre a 2. áb'i a adatai alapján követj{eztetni lehet.) Az inf(nnáció ninőségét, időbeliségét stb. jellemző tulajdonságok ( V. táblázat) es az új gyógyszerek szána között ilyen összefüggés nincs. /Jf~!6YT-dok. ~ 6YT dok. I l6vt-dok. IGYT-dok., EGYT- dok., J EGYT-dok. ~ ~ KGY-dok. d KGY-dok. CH-dok. ~ CH-dok. 0 'cc"in:::óo:. '"'ég,_,_._:._":c _c_:.:..: _.,.,,, c2::2'-l...cle'.7.::,5'._l :2o:,3c 2 0_0 _ l_d_ő~ho'-'l=isé"g'--'.-'-' cc --'-'--l---"-5"-8- _ A felmé és tanulságai ~ ~ _I!_Q2 Az Országos Gyógvszerészeti Intézet gvóuysz:e- isnertető munkatársaiból és a kórházak, intózetek főgyógyszerészeiből álló, a gyógyszerismmtetéssel külön folad~tként foglalkozó, mintegy 60 főnyi szakenbergarda a gvógy szerekről szóló infijr- náció hazai bázisa. A gyógyszerhatástani és toxikológiai szakképesítéssel rendelkezőknek a fchné- és időpontjában (974) 62%-osnak talált aránya feltételezhetően azóta is javult Megvalósíthatónak Játszik tehát a jövőben a gyógyszeisne tetői tevékenység szakképesítéshez való kötése A gyógyszer-infónáció _potenciális lehetiiségét kedvezőbbé tenné a szaknai jólinfonálü:iág fokowttauu biztosítása, ezen belül a jobb szak- és kézi könyv~ll_át~~, a több: g~akori?b kö~vetlen gyógyszergya ta.jckoztatas es az ntenzvebb továbhképz~ IHOIJALOM J. /\..-Ó8a f_,, Zala:i /{. \ed ltniv IJ, '.l, 8\J-!J2 (J!Jd-i) - 2 /{CÍ8a I..., Zalrn: /\_" Gyógysz(-JJ eiiik '2(-5, G---.,-6, ( J!J 7ö). ]-(-(_j <JG_ELÉl{.\. gy<igyhzuiek szinoniiu lh~veii6l, ha!-ís::\ól, nllc;kliatás<iiói,, adag0jásáól és nilldazokól a,7, adat-okój, a.i:r!olyckro leginkább szükség \ an a gj ógyszcrcs tcj á _pava.l kapc8olaiba.n fehnerül6 kédésck Hegválaszolása soi"án a.já.nlják a s;o:ezők: f(noll J.. Gyógyszo t;a.n. -2 kötet; 4 áldolcr ki fmlás Bp, l\fedicina, 97ö.. (80,-Ji't-) b Í8sekut.z B -Jssekutz L Gyógysz.eendelés :~ kiad Bp_., Medicin, 975 (98,-Hi) Pa.taky, oj gyógyszeok Bp, Medic:ina., 974 (ö6,-ft). IJenc;án.J. 0vosi szót.á 4 kiad J3p, Tea, J!l72. (50,-l<'t) C4yógyszeészuli és G;');ógys:r.et Leápiá.s Dokuiu_ulációH tlzfjlllie Bp., 96:-tól (Evi 200,-!'-t) Gcrcckc, ]{ -liichter, J A :t:neiiuitt-el -Syoll) JJlC' J~ulin} V'olk und Gesundhcii, 974. (22,50 lt). ' Ippen, H lndex phana00 un 2. Aufl St;uf tgar i 'l'liiene, 974 (2844,-li~t) ' ~ ' ew:a 2. ábra. A gyógyszer injornációk gyárankénti megoszlása 6~~

5 352 GYÓGYSZERÉSZEI 20. évfolyam 9. szám rleywe, lkl 0ganisch-cheniische Azneiinitf el un<l ihe Synonyrna 4. Aufl Belin, AkadE>niie-'Terlag, 972 (624,-Ft). Rote Liste 974. Aulendotf, Ed Canto, 974 (648,-Ft). Matindale 'l'he Bxta Phanacopoeia 2lith ed London, Pha naceutical Press, 972. (200,- Ft).. Bernoulli, E-Lehuiann, H.-Wa&er, P G.. Ube- sioht de gebiiuchlichen und neueen Azneinlittel 4 Aufl. Basel, Sch"\\'abe, 973 (720,-Ft) Goodnian, L. S. -Gilrnan,.A The Pha nacological Basis of Therapeutics 5th cd London, Macnilla.n, 975. (2700,-Ft). Meyer, L.-Herxheinier, A Side-Effec~s of Dugs.Ansteda.n, Exc0pta J\fed (2448,-Ft). Kuennierle l{linik und 'l'herapie dt<i Neben\VÜkungen Stuttga.t, Thiene, 973. (404,- Ft) n l{ 0 ll a, I{, <l> e J J e p: MlC!leiJoBaHUe poucxo6- Őe/-lUH uneflop.uaquu o.ueduca.meunax cpedu ifjap,haqebmoe B UCJHX BbIHBJICHHH HCTO'l.HHKOB 3HaHHH 06 0.nenbHbIX xap'akrephcthf<ax M.C,llHKaMCHTOB, 0 HX nehcibl H 0 HX JJ;CH-HOCfH, BcttrepCKHli HHC IHIYf q-iap~anebthio{ pa30cjlaji fjl3bhblm cpapm3llcbt3m Bcex ]{JlHIIHK, ŐOJlbHHU H HHCfH IYTOB, a T3K)f{C CüTpYL!.,HH]{3M, 33HlB30UIJMCR nponara-- noi MCllHKaMCHfOB ahkctbi.. 3anOilHCHl IC H o5path3h no ChIJIKa ahkct llc Őhfll! I OŐ5I33ICJlbHhJ;\H l npobojlhjihcb 5e3 nonnc. n püucht ll plc nahhbix o6pa'iho 3KCf COCTaBJIHJl 60; liccjjc,'lobahhe OCHOBb!BaeTCH Ha 3HHhlX 96 3HKC'. 95 /o OTBCIHBlllHX Óhl TJ!i 4Japl\3CB'3MJI, 62% - 6bIJlH cnet~l3jlhct3\u! no MCX3HH3MY n;etícthl5 MC,UHK3MCH'0B H no TOKCHKOJIOJ'HH CpCllHIH'í M03pacr onpornehhbiü XOTJ- li COOJBCJ'CTBYIOl(Hi, OHH KOI-!l!a.nH HHCfHl Y'l" 20 J!Cl T'OMY tta3atl, HO pacnpe.uc;ene B03pacrHhIX rpynn He 6hIJJO noll,xo,t:uhull\\. CaMb!C MOJ0Jlb!C HO.TIYlHfi!H B xone YHHBCp CHfC'Cl{OrO o6yllchhfl }loctaroqho CBC.i:l. HHi 0 MCX3HH3i\lC_ ;.tehctbllh H 0 MC]lHK3MCHI3X, HO nojj(hjlblc qiapmaueb-ibi nojiyqhjii JCM \ HblJC Tal\HX CHCjJ, HHH, '-!CiVl pahbluc OHH KOHqJ.IJIH B Y3 OpraHH3aBaHHOC YCOBpeue-cIBOBa-e npei'i,oct3bjulet 3H3l!HTCJJbHh!e CBCllCH!Hl () MC]J;HKaMeHrax onpowehhblc np06pc l!jj: - B 3aBHCHlil0CfH ÜT CHOCl'O H03- pacra % CBOHX 3HaHHíl 3 }lol{jja}lob, 30% - lf3 3aBO,[(CKO!i no{y\\cht3uhh, 28% 3 ikyphanob. 62 /ci H~teBwcitCH B pacnop.hihchhh onpelljchliblx )l,okymchtajj,hh ŐbIJJa no.jiyqcjla OT BcttrcpcKOJ 0 HHCIHTY3 {fjapmaneh THl<J, 26o/o - ÜT XHi\\ll!{O-$apM,al(CBTJqec<HX 3380,llOD J{OJHqecso l{al!cctbo 33BO}lCKOíi: HH<lJüpllt3ll,Hl pa3- JlP-HlLIC.. László Kósa, M. D. and Károly Fliller, M. D.: The study of the origin of information about d ugs in pharmaceuti.st.s circles ln order to assess ce tain home characteistics of drug information, the sources of knowledges acquired on the effect and value of drugs the State Pharmacologic~ü Institute had sent questionaries to all head pharmaceutists and collaborators for drug information of clinics, hospitals and instutes. The filling out and sending ba0k o.f the sheets was not obligatory and took place without signature The rate of returning was ~~~~~~~===-=-===-=-~~~~~~~~~~ 60 per cent; the assessment is based on the data of 96 questionaries Ninety-five per cent of those who replied to the questions were dispensing chemists, 62 per cent had a qualification in pharmacodynamism and toxicology, Though their average age was adequate (they had finished their studies 20 years ago), but not the distribution of age groups. The youngest ones had acquired sufficient kno,vledges about pharmacodynamism, \Vhile the elder ones the less the earlier they had finished theír studies The regular continuing education offers considerable pharmacognostics, while the individual one - depending on the age assures only 30 to 60 per cent of the present knowledges Their stp.te Df supply with technical books is not satisfactoy From their individual possibilities of pharmacognostic continuing education they draw 32 per cent of their knowledges from lectures, 30 per cent from factory documentation and 28 per cent from scientific reviews. Slxty-two per cent of the available documentation comes from the State Pharmacological Institute and 26 per cent from the factories. The amount and quality of facto_ry inforrnation is diffeent Dr. L Kós a, Dr. K. Fal le : Untersuchung der Informationsquellen über Arzneimittel im Kreise von Apothekern Zur Ermessung der einzelnen Charakteristika det heimischen Arzneimittelbekanntmachung und den Informationsquellen über den Effekt und Wert der Medikamente wurden von Landesinstitut für Pharmazie in Ungarn an allen Oberapothekern der Kliniken, der Krankenhausen, Instituten und den Informisten-Mitarbeitern des Institutes Fagebogen versandt Die Ausfüllung und Zurücksendung der Fragebogen war nicht obligatorisch und geschah ohne Unterschrift. Die Rüksendung erfolgte im Verh3tnis zu 600/0. Die Ermessung beruht aufgrund der Daten von 96 Fragebogen Von den E.insendern waren 95 0 Apotheker-Fachmánner, 62 / 0 besassen eine Fachbildung über Pharmakodyna- nik und Toxikologie. Ihr durchschnittliches Lebensalter war zwar entsprechend (sie beendigten ihre Studien var 20 Jahren) doch die Verteilung der Altersgruppen wa nicht entsprechend. Die jüngste Altesguppe hatte im Laufe der Universitatsausbildung entsprechende Kenntnisse über Pharmakodynamie erworben, doch die 8.ltere Altersgruppe - je früher sie ihre Studien beendigten, besassem umso weniger diesbezügliche Kenntnisse. Die offizielle Weite bildung bietet eirie bedeutende Menge von pharmal;;:odynamischen Kenntnissen, die individuelle Weiterbildung - abhlingig vom Alter - sichert der gegenwartigen Kenntnisse Die Versorgung mit Fachbüchern ist un genügend. Von den individuellen Möglichkeiten der Weiterbildung über Drogenlehre werden 320;0 der Kenntnisse von Vortr8-gen, 30 / 0 von der Dokumentati'on der Pharmazeutischen Werke, und 28 / 0 von Fach Zeitschriften geschöpft 620/ 0 der zur Vefügung stehenden Dokumentation stammt vorn Landesinstitut füt Pharmazie, und 26 / 0 von den Pharmazeutischen Werken Die Quantitat und Qualitat de Informationen der Arzneimittelwerke ist abweichend (Országos Gyógyszerészeti Intézet, 420 Budupest, Pf 84) Érkezett: 976 IV. 24 i SEBVARRAS HELYETT RAGASZTÁS Ibf. : Öst Ap -Ztg 29, 63 (975) A II bécsi sebészeti klinika általános és kísérleti kórélettani intézetében és balesetsebészeti tanszékén új sebragasztó-anyag előállítását dolgozták ki A nem testidegen anyagot a szervezet hiánytalanul felveszi, így az sok esetben helyettesítheti a varrást Az új csodaragasztó" fibrinképző anyagból áll A sebragasztó anyagot emberi vérből állítják elő. Hozzá jön a XIII. alvadási faktor, a _vérnek azon kémiai alkatrésze, mely a fibrinogént hálózatossá, ezáltal ellenállóbbá teszi. Alkalmazása két területen fog döntő javulást hozni: a szövetrészek összetartása és vérzéscsillapítás esetén A szövetek összeillesztésekor - pl. máj- és bélműtétek alkalmával vagy porcátültetések során - a fibrinragasztót az összeillesztendő felületekre viszik és így a varrást, ami sok esetben nagy nehézséget okoz, elkerülik. Számos kísérlet igazolja azt is, hogy a gyógyuláo;; gyorsabb és szövődményektől mentesebb Az új eljárást több száz állatkísérletben póbálták ki sikerrel és most már embergyógyászatban is alkalmazzák (234) R B. J i

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

É ć ő ő ő ő Öĺ Ö Ú ĺ ĺ í í Í ú ü ú ü Ö ź ü ú ĺĺ ő í ü ú ő ő ĺ ü í ú í ĺ ü ő Íí ĺ ĺĺ łĺ ő ĺ ü í í í ę ĺ ü ĺ í í í ĺ ő í ł ü ĺí ĺ í ú ő ő ő ő ő í ü ü ő ĺĺ í í ő ę ú ý ĺ ő Í í ł ú í ü ő Íű ő ĺ ő ő Ú í ú Í

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Ł Á ó ł É Á Á Ą ő ő í ő ö í Í ĺ ó í ő ó í ő ó ó ó Á öľ Á í í ó ú ĺ í í ĺ ó ő ú ő ő í í ő ö ú í É ü í ő ö Í ó É Í ő ó ó Ą ő ő ó ę ú í ü í ő ö ö í ő ő ö ő ö í ő ő ĺ ő í í ó ó í ú ő í í Í ó ü ú í ó Ą ő í

Részletesebben

Ť ł ľ ó ö ö ő ű í ó ö ö ó ó ó ó ĺ Ĺ ő Ú í ó Í ó Ö í ľ ö ö ú ő ű ö ú ĺ ü ö ö ó ü ú í ő ö ú í ö ö ö Ü ö ú ö ú í ŕ ő í ó ő ú í ő ó ű ö ó ó ú ő ó ó ó ő ó ó ö ö ő ó ö ö ü í ó ó ö ö í ö ö ó ĺ ú Á ö ö ú ú

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

dr. Nagy Olivér Szent Borbála Kórház, Tatabánya Felkészítő: Prof. Dr. Soós Gyöngyvér Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Miskolc

dr. Nagy Olivér Szent Borbála Kórház, Tatabánya Felkészítő: Prof. Dr. Soós Gyöngyvér Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Miskolc Újraoldási segédlet: a kórházban alkalmazott porampullás injekciók alkalmazásának "házirendje" (SPC versus napi gyakorlat) EDQM guideline megvalósítása dr. Nagy Olivér Szent Borbála Kórház, Tatabánya Felkészítő:

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

ü ľ ź Í ę ü ą ĺĺ Ł ü ľ ćĺĺ ö ĺ ü ý ü ö ď ź ĺ ĺ ľ ö ü ý ö ú ű ú ľ ú ľ ú ź ö ľ źĺ ľ ö ź ú ý ĺ ĺ ľ ď ü ö Ĺ ľ ź ű ö ľü ľ ľ ľ ľ ü ö ĺ ü ö źí ĺ ľ ű ľ ľ ď ĺľ ú ź ü ú ö ú ö ĺ ú ľ ö ű ę ö ű ö ú ľ Á Á ĺ ź ĺ ö öľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ú Ö ö ĺí Ó ú Ö ü ü ö ö ö ĺ í ö ü ł ű Ü ü ö ú ü ö í ť ú Ü ö í ü ü ü Ĺ í ü ü ü Á Ü í í Ĺ í ü ú Ż ć Ä ú ú Ż É ú Ö ü Í ĺ ĺ ł ź ł ü ü ĺ ü ĺ ö ú ü ł í ť ö ü ú í ü ĺ ö ú ĺ ń í ü ä źĺ ú ĺ í ü í đę ö öĺ ű í í ú

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

ú ú Ż ń ĺ ĺ ú í ĺ ĺ ü ó ó ó ö ĺ ö ó ó ó ĺ í Á ú Í ö źĺ ĺ ó ó ó ö ý ö ĺ ú ź ö Ü ö ř Đ ź í ú ź ö ü ö ö ź ö ö źú ö ö ú Ż ó ü ö í ö ö ó ĺ ź ü ö Í ö ź ó ú ö í ę ö ź ö ö Ü í ú ö ó ö Ü í źń ĺ ź ó ú ź ö ö ö ź

Részletesebben

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL NYELVŰ VÁLTOZATAI Az oklevelek kötelező formaszövegeit a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

ᔗ卧 ö nlí ó l l lᔗ卧 n c. ᔗ卧:. F G ö S c n I n E M K ÉÉ S c n I n E Inf u u l R n M ll F jl Mul c pl n Mű u n I l G ᔗ卧 ᔗ卧 呗 4 A ód ᔗ卧.ᔗ卧. F jlᔗ卧 ö n u... ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧n n pᔗ卧l f u... A d p b ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 l n

Részletesebben

ł ĺ Í Ĺ ü ú ü ö Ú ü ű Í ę Ĺ ü É Í É É Á Á Ü Á É Í Ü É É Ü É É ł É ĺ ą ĺá í ü ń ń Ó ü ü ű ö ö ü ú ü ü ö ú ô ú ö ö ĺ ü ü ü ö ű öđ ü ü É ĺ ĺ ä Ź Ú ĺ ö ü ę í ű ú ü ú í ĺíĺ ä í ü Ö ĺ ĺ ĺ ü í ü ü ö ú í ü íĺ

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ź ľ ü ú ľ ű ú ü ĺĺľ ĺĺ ü É Íľ É Á ĺ É Íľ ľ É É ł É Ü É ĺ ľ ĺ É ą Á Ą ą ľľ ľ ĺ ľé ľ ą ď ľ ĺá ľ ü ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ü ö ú ö ľ ľ ľ ü ľ ĺ ľ ö ź ľ ľ Ĺ ú ö ú ĺĺĺ ü ĺ ľ ľ ĺĺ ú ľ ľ ź ĺ ľ ĺ ö ö ľ ĺĺľ Ĺ ź Ą ľ ź

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ü ü źł ü ź ö ű í ü Ő É Í É É ĺ É ĺé Ü É Í Ü É Ő É Ü É ĺ ĺ É Á Ą ĺ É ĺ Á ĺ ü źę ĺ ź ĺĺ ö ö í ü ü ĺ ź ö üö í ö í Í ö ö ö Í ź ö ú ź ęü ź Ĺĺ ö ö ĺí í í í ę ü ź đ ĺ ź í ź ü ĺí ł É ää đ ď í ĺ ö í í ĺí í ü ĺí

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

ú ő ö ľ ľ ű ö ľó ú ő ü ö ó ő ö ö ő ő ő ö ł ö ö ő Á ö ú ľ ľ ö ú ľ ö í ö í ö í ľ ő ľ ľ ő ő ő ö ö ź í ú ú ó íĺ ü í ő ü Í ű ó ľ ű ű ľ ű ö ő ű ö í ĺ ü ű ö í í ó í ú ó ö Í ö ľ ĺ ĺľ ö ö ö ó ő ü ę ű ö ő ľ ú í

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ú ü ö ĺ í ö ĺ í ĺ ĺ Ż ü É í ü Ż ö í ö í đ ĺ ę ęí ü í ó í í í ö Í ű Ż Ż ú ĺ í ü ö É Ż ö ó Ą ú Ż í Á Á ö ú í í ö ó í í Ĺ í í í í í í ę í ü Í ó ó ó ö ó í ó í ó í ĺ ö ü ö ó ó ó ť ö ö í í ö ó í í Ö ö ö ü ú

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

A szakképzés változásai. Dr. Zelkó Romána

A szakképzés változásai. Dr. Zelkó Romána A szakképzés változásai Dr. Zelkó Romána Felsőfokú szakirányú szakképesítés Az egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben szakképzettséget szerzett egészségügyi dolgozó (orvos, fogorvos, gyógyszerész)

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.-

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1002 1003 1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1003. Lot 8 db/st./pcs 2007 PP 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo:

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

Ę ĺ ó ć ő ĺ ő ő ŕĺ ĺ ę ĺő ĺ ó ő Í ő í ę ź ĺ ő í Ĺ ó É Í É ĺ É Í Á É Ü É É Á Ą Á É ů ĺ źę ź ü ý źú ő ő ő ü ő ő ő ő í ö ó ź ő đ Ĺ ő ő ó ó ĺí ó ő ő ő ź ź ó ó ó ü ö Ó ő ő ö ó Í ó ú ó ó ó ź ő ő ú ó ú ö ü ü

Részletesebben

ü ü đ ľ ó ľ ö ó ó ó í đ í ü ľ źú í ą Ę ę ü É Íľ ľ É É Ü Ü ľá É Íľ ľ Ü ĺ É ó ľ ľ Á ľĺ É ó ó łé É ĺ É Ü É ĺ É Ä ą ĺ Ąĺ ĺ ľ É ľ Á ü í í ľ ď źů ó ę źú ü ö ę ó ó ó í ü ö ĺ ó í ĺ ĺ ű ĺ ź ľ ĺ ó í ö Ĺ ň ťě ł ą

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába 2015. szeptember 15. Dr. Tarrósy István Alapkérdések Mit takar a fogalom? Milyen egyéb fogalmakkal tudjuk összekötni?

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ SZILASI

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

ő ľ é ü ú ľ Ö é ő é ę ü öľ ö ő í ł ü é é ő ü é ľ ľ é ľ ő é é é ő í ę ę ő ó ó é ő ľ é ő ö ö é ü ő é é é ó ő ö ő ó ö é ő ü ę ő Á é é ö é ľ ő é í ę ü é ę í ü ü é ő ö ü ő ó ę ő ö í ĺ é ü ö ę é ü é é ő ę í

Részletesebben

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5.

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5. III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal 2015. december 5. 1. Projektmunka A) Orális antikoaguláns(k vitamin antagonista: acenocumarol, warfarin), VAGY

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

ő ó ĺ ő ü ü í Ý š ü ö ó ő ő ó ü ő ő í ĺ ü í í ő í ü ľ ö ĺ ő Í ő ü ö ö ő ę ő ő Í ľ ó ľ ĺ ó ź łó ó ĺ ó í ő í ő ü ľ ĺł ĺ ö ó ü ő ó ú Ą ř ö ľ ł ľ ľ É Éľ ó É É ú ü ü ő ü ó ń ő ü ő ő ź ö ő ü ő ľ í ĺ ó ü ú í

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

ó ü ĺ ü ó í í ü É Í É Íó É Á Á Á Á ä ć É Ü É Á ń ż ÜĹ ł É Ü ĺ É Ü Á Á ý É ü ü ó Ü ĺ ó ó ö ó ö ö ü ó í ű ó Í ó ö ó ö ö í źł ö ť ź ó í í ĺ ú źú ź ű í ö ę ú ó ó ÍÍ ŕ ää łá ą ź ö ö ó ö í í í í ö ö ö ö ó ĺ

Részletesebben

ó ĺ ĺ ľ á ő ü á á ő ő á á ő ę ü ę ĺ ő ľ á ľ á áľ ź Í ü ź á á ľ ő í ü ó É Íľ É á á á Ü á á á á É Í ľ á á á ĺ ľ É Ü É ĺ ż ľ ź Ł ŕ Ö É É É ł É Á ó ĺ á á á á á á ü á á á á á á á á á ü áý á á á á ő ü ő á á

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben