J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének július 3-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselı Katona János László, Tanács József, Oltványi Gyula Vass Antal és Volford Imre képviselık Heller Sz. Tibor, Babarczi János, Dr. Varga- Nagy Szilvia jegyzı Igazoltan van távol: Csiszár István képviselı Szőcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester Masa Róbert, Varga Ferenc tanácsosok Tanácskozási joggal jelen vannak: Péter Istvánné óvodavezetı-helyettes Berta Gyuláné könyvtárvezetı Pintérné Farkas Ágnes mb. Gond. Közp. tagintézményvezetı Vastag István Alapfokú Mővészeti Iskola Igazgatója Csıke Melinda Móra-Partner Kft. ügyvezetı igazgatója Bobár Gabriella Móra-Vitál kft. ügyvezetıje Baloghné Baranyás Ágnes bölcsıde szakmai vezetı Pásztor József Móra-Solar Kft. ügyvezetıje Balog László kabinetvezetı Nagypálné Vidács Anikó mb. osztályvezetı Dr. Tóth Krisztián Jogi és Hatósági O. vezetıje Dr. Biró Mónika Jogi és Hatósági O. közszolgálati tisztviselıje, Szolgáltató Kft. ügyvezetı Stampf Mariann Móra-tourist Kft. ügyvezetı-h. Márkiné Bóka Zita HTV Média ügyv. igazgatója Duka Félix Móranet Kft. ügyvezetıje Kazi Mária Móra Ferenc ÁMK mb. igazgatója Móra-prop

2 Nógrádi Zoltán polgármester úr: Köszönti a képviselı-testületi ülés résztvevıit, különös tekintettel a fı napirendi pontok összeállitásában közremüködıket: - Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság Határrendészeti Kirendeltség részérıl Dr. Várkonyi Tamás r. fıhadnagy urat - Mórahalmi Rendırırs ırsparancsnokát Köles Attila r. ırnagy urat, aki egyben helyettesíti : Szegedi Rendırkapitányság Dr. Zélity László r. ezredes, rendırségi fıtanácsos, kapitányságvezetı úrat - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged Katasztrófavédelmi Kirendeltség részérıl- Ördögh István tő. alezredes urat - a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeged Hivatásos Tüzoltóparancsnokság Katasztrófavédelmi Megbizott Mórahalom Vass László tő. ırnagy, katasztrófavédelmi megbizott urat - Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapitvány kuratóriumi elnökét Battancs Erika asszonyt - a Mórahalmi Polgárırség elnökét Kovácsné Vadászi Erika asszonyt - Mórahalmi Közbiztonsági Vagyonvédelmi Egyesület résérıl Módra Tamás elnök urat - a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás képviselıjét Lukács Attila urat és - Kálmán Lászlóné belsı ellenırt 2 Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselı-testület tagjai közül jelen van 7 fı képviselı és a polgármester, l fı igazoltan van távol. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, mely megegyezik a képviselı-testület által elfogadott évi Munkaterv június 26-ai soros ülésének napirendi pontjaival. A képviselıtestületi ülés idıpontjában bekövetkezett módositást külföldi szakmai útjával indokolja. 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl 2./ Beszámoló a Mórahalom város közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl 3./ Az önkormányzat részvétellel mőködı társulások beszámolója 4./ Aktuális kérdések Elıadók: témakörök szerint

3 3 Elmondja, hogy a Városfejlesztési Konzultativ Testület alpolgármester úr ismerteti. állásfoglalását Csányi László - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a képviselı-testületi ülés idıpontjának módositására vonatkozó javaslatot. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 199/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása I./ Mórahalom város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Képviselıtestület június 26-ai, Munkaterv szerinti soros ülése július 3-án a 2014.június 26-ai ülésre tervezett napirendekkel kerüljön megtartásra. II. Mórahalom Város Képviselıtestülete július 3-ai ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl 2./ Beszámoló a Mórahalom város közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl 3./ Az önkormányzat részvétellel mőködı társulások beszámolója 4./ Aktuális kérdések Elıadók: témakörök szerint

4 I. napirend 4 - Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl Nógrádi Zoltán polgármester beszámolóját a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 200/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl I. Mórahalom város Képviselı-testülete a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintı fontosabb eseményekrıl szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. l./ Nógrádi Zoltán polgármester - Jelentés a Képviselı-testület határozatainak végrehajtásáról Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását.

5 5 201/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a Képviselı-testület határozatainak végrehajtásáról I. Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról adott jelentést. A 28/2014./I.30./, 109/2014./III.27./, 9/2014./I.30./, 231/2013./VI.6./, 344/2011./XII.15./, 173/204./V.15./, 165/2014./IV.29./, 167/2014./V.15./, 180/2014./V.29./, 184/2014./V.29./, 186/2014/V.29./, 188/2014./V.29./, 191/2014./V.29./, 118/2014./IV.29./, 136/2014./IV.29./, 145/2014./IV.29./, 146/2014./IV.29./, 156/2014./IV.29./, 157/2014./IV.29./, 158/2014./IV.29./, 104/2014./III.27./, 80/2014./II.27./, 72/2014./II.27./ Kt. sz. határozat 2. pontja, 169/2009. (VI. 25.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 122/2013./III.28./, 23/2014./I.30./, 37/2014./I.30./, 233/2011./IX.29./, 171/2014./V.15./, 185/2014./V.29./, 81/2014./II.27./, 82/2014./II.27./, 71/2014. (II. 27.), 72/2014./II.27./ Kt. sz. határozat 1. pontja, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a augusztus kt. ülésre kér újabb jelentést. A 323/2013./IX.12./, 247/2013./VI.27./, 127/2012./IV.26./, 181/2014./V.29./, 159/2014./IV.29./, 25/2014./I.30./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a szeptemberi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 321/2010./XI.25./, 347/2013./IX.26./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a október kt. ülésre kér újabb jelentést. A 41/2014./I.30./, Kt. pontjának végrehajtásáról a novemberi kt. ülésre kér újabb jelentést. A. 95/2012./III.29./, 96/2012./III.29./, 83/2014./II.27./, a 172/2014./V.15./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a decemberi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 242/2013./VI.27./, Kt. pontjának végrehajtásáról a június kt. ülésre kér újabb jelentést. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3./ intézményvezetık 4./ Kft. igazgatók

6 - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 6 Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti saját hatáskörében hozott döntéseirıl összeállított tájékoztatót. - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 202/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselı-testülete a Polgármesterre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szociális Bizottság elnöke

7 II. Napirend: 7 - Beszámoló Mórahalom város közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl Ördögh István tő. alezredes - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szóbeli kiegészitıjében elmondja, hogy 2012-ben kezdték meg müködésüket. Fıigazgató úr fontosnak tartja, hogy munkájuk ismert legyen az önkormányzatok és a lakosság körében egyaránt, így üdvözölték a bemutatkozási lehetıséget. Feladataik három fı szakterületre bonthatóak: - mentı tüzvédelmi szakterület - polgári védelem - iparbiztonsági szakterület Csongrád megyében két tüzoltóság müködik: a Szegedi és a Makói. A Kisteleki Tüzoltóság még nem kezdte meg müködését. A Mórahalmi Önkéntes Tüzoltó Egyesület l9 káresetnél vett részt a mentésben. 700 e Ft értékben sikeres pályázati programot nyújtott be. A település várossá nyilvánitásának 25. éves évfordulóján tüzoltó bemutatót szerveznek. A polgárvédelmi szakterületrıl Vass László tü.ırnagy, katasztrófavédelmi megbizott részletes tájékoztatást adott a T. Képviselı-testületnek. Az iparbiztonsági tevékenység Mórahalom vonatkozásában nem jelentıs. Elmondja továbbá, hogy hatósági feladataik is igen szerteágazóak. Az ügyintézési határidıt minden esetben betartották, illetve a pályázati programok megvalósitása elıtt konzultációs lehetıséget biztositottak a konstruktiv együttmüködés reményében. Az ifjúság nevelésére is kiemelt figyelmet forditanak. Nógrádi Zoltán polgármester: Alezredes úrral egyet értve úgy véli, hogy a hatósági ügyekben valóban gyors és a szakmai segitséget igazoló válaszokat kaptak. Az utóbbi években rugalmas és hatékony volt az együttmüködés, a vezetık közötti bizalom erısödött. A városi ünnepség megszervezéséhez nyújtott segitséget köszöni.

8 Heller Sz. Tibor Közbiztonsági Konzultatív Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület áttekintette az anyagot, különös figyelemmel a külföldi munkavállalók vonatkozásában felmerülı problémákra. Úgy itélték meg, hogy a beszámolók a pontos adatok tükrében a mindennapi nehézségekre világitanak rá. A jelentések szerint a város közbiztonsága jó, de az eredmények fenntartására fokozott figyelmet kell forditani. A Testület részérıl felmerült az aratások tüzvédelmi biztonságának kérdése. Úgy vélik, hogy a betakaritások elıtt szükséges lenne az érintettek tájékoztatása. 8 Csányi László alpolgármester: A Konzultativ Tanácsadó Testület megállapitásait közli az alábbiak szerint: - Mórahalom város közbiztonsága a jelentıs migráció ellenére pozitiv változást mutat, s ez nemcsak a számadatok tükrében igaz, hanem a lakosok biztonságérzetében is megnyilvánul. A környezı településeken ezen megállapitás már nem helyt álló. - Kérésként fogalmazódott meg, hogy a tanév során az oktatási intézményeknél, illetve a körforgalomban nyújtsanak segitséget a diákok balesetmentes közlekedéséhez a rendvédelmi szervek munkatársai. Nógrádi Zoltán polgármester: Megitélése szerint a Rendırség és a Rendészet hatékony együttmüködésének köszönhetıek a látványos eredmények. Köszöni a Polgárırség újraszervezésében végzett munkát, illetve a lovas polgárırség inditásának lehetıségét. H o z z á s z ó l á s : Ördögh István tő. alezredes - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged Katasztrófavédelmi Kirendeltség Az aratások tüzvédelmi biztonságával kapcsolatban minden önkormányzatnak, illetve falugazdásznak tájékoztató levelet küldtek. Az Országos Tőzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 607. (1) bekezdése értelmében: A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tőzvédelmi követelményeknek megfelelı, legalább egy, a vonatkozó mőszaki követelményeknek megfelelı, legalább 21A és 113B vizsgálati egységtőz oltására alkalmas tőzoltó készülékkel is ellátott erı- és munkagép, valamint egyéb jármő vehet részt, amelynek tőzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelızıen az üzemeltetı elvégezte. A jármő megfelelıségérıl szemle keretében kell meggyızıdni, amelynek tervezett idıpontját 8 nappal elıbb írásban az illetékes I. fokú tőzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A szemlérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a jármővön el kell helyezni és a szemlét követı 8 napon belül az I. fokú tőzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

9 A gépszemle hiánya birságot von maga után. A falugazdászok közös gépszemlét is szervezhetnek, amely megkönnyiti a felek munkáját /2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló Mórahalom város közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl l./ Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta és elfogadja Mórahalom város közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl szóló beszámolót. 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 17. pontjában foglalt, a települési önkormányzatok feladataiként meghatározott közremőködés a település közbiztonságának biztosításában kötelezı feladatát évben megfelelıen látta el. A Képviselı-testület úgy értékeli, hogy Mórahalom városi Önkormányzat részérıl a Rendészet létrehozása szükséges volt, melyet a szervezet mőködésének hatékonysága is igazol. A Képviselı-testület úgy értékeli továbbá, hogy feladatának ellátása során az önkormányzat rendszeres munkakapcsolatot ápol a helyi közrend-és közbiztonsági tevékenységben közremőködı szervekkel. 3./ A Képviselı-testület továbbra is kiemelt figyelmet fordít: - a település fıközlekedési útjain átmenı forgalomból adódó problémák megelızésére, kezelésére - országos kirakodó- és állatvásár biztonságos megrendezésére - a turisztikai célból érkezı, illetve a fesztiválprogramokon résztvevı vendégek közbiztonságának megteremtésére - a helyi lakosok különös tekintettel a kiterjedt tanyavilág lakói közbiztonságának megırzésére - a Polgárırség munkájának figyelemmel kísérésére - az illegális migráció növekedése kapcsán a lakosság felkészítésére - a külföldi munkavállalók kapcsán jelentkezı esetleges közbiztonsági veszélyforrásokra. 4./ Mórahalom város Képviselı-testülete felkéri közrend-közbiztonság terén tevékenykedı szervek vezetıit, hogy gondoskodjanak a helyi médián keresztül rendszeres figyelemfelkeltı és tájékoztató információk eljuttatásáról az érintettek részére. 5./ A Képviselı-testület felkéri a Közbiztonsági Konzultatív Testület elnökét, hogy továbbra is koordinálja a város közrendjének, közbiztonságának megóvásában résztvevı szervezetek munkáját. Felelıs: Heller-Szabó Tibor a Közbiztonsági Konzultatív Testület elnöke Határidı: szeptemberi Kt.

10 10 6./A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a város közrendjének és közbiztonságának megırzése és fokozása érdekében a jövıben is keresse az együttmőködési lehetıségeket a közrend és közbiztonság megırzése érdekében szerepet vállaló rendvédelmi és civil szervezetekkel a közös projektek megvalósítása terén. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester Határidı: beszámolásra: júniusi Kt. 7./ A Képviselı-testület köszönetét fejezi ki a város közrendje és közbiztonsága megırzése érdekében szerepet vállaló rendvédelmi és civil szervezeteknek - a város polgárai élet- és vagyonbiztonsága érdekében kifejtett - tevékenységükért. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szegedi Rendırkapitányság vezetıje 3./ Mórahalmi Rendırırs Parancsnoka 4./ Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság Határrendészeti Kirendeltsége vezetıje 5./ Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetıje 6./ Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi megbízott Mórahalom III. Napirend: - Beszámoló az önkormányzati részvétellel mőködı társulások munkájáról Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottsági tagok nevében köszöni a részletes tájékoztatót, melyet elfogadásra javasolnak a képviselı-testületnek. Csányi László Konzultativ Tanácsadó Testület : A testület áttekintette az elıterjesztést, melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.

11 11 204/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló az önkormányzati részvétellel mőködı társulások munkájáról I. Mórahalom Város Képviselı-testülete megvitatta az önkormányzati részvétellel mőködı társulások: - Homokháti Kistérség Többcélú Társulása - Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása - Homokháti Kistérség Belsı Ellenırzési Társulása - Térségi Vizmő-üzemeltetési Intézmény - Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás - Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása - Mórahalom és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységérıl szóló beszámolót, melyet elfogad. II. 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete megállapítja, hogy a Mórahalom Városi Önkormányzat közremőködésével létrehozott társulások tevékenysége az alapító önkormányzatok céljait eredményesen szolgálták. Mórahalom város kötelezı feladatai, egyes szolgáltatásai a társulási összefogás által magasabb színvonalon valósulhattak meg, és megfelelıen biztosították a homokháti kistérség fejlesztési törekvéseinek megvalósítását. 2./ A Képviselı-testület úgy értékeli, hogy a társulási szervezetek révén évben is eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban, az erıforrások ésszerőbb felhasználásával valósult meg az önkormányzati feladatellátás. III. A Képviselı-testület a jövıben is törekszik járásközponti szerepének erısítésével a polgároknak nyújtott közszolgáltatások színvonalának javítására, a térségi kapcsolatok erısítésére, a társulások által ellátott tevékenységek tartalmi elmeinek bıvítésére. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása elnöke 4./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása elnöke 5./ Homokháti Kistérség Belsı Ellenırzési Társulása 6./ Térségi Vizmő-üzemeltetési Intézmény 7./ Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

12 12 8./ Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása 9./ Mórahalom és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás IV. napirend Aktuális kérdések - Az önkormányzat és szervei, szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 9/1995. /IV.5./ önkormányzati rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti tagozódásának, munkarendjének és ügyfélfogadásának, továbbá a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést és a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság áttekintette az elıterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt elfogadásra javasol. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést a rendelet-tervezettel együtt. 205/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Az önkormányzat és szervei, szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 9/1995. /IV.5./ önkormányzati rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti tagozódásának, munkarendjének és ügyfélfogadásának, továbbá a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása

13 13 1.a/ Mórahalom város Képviselı-testülete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ Kt. sz. rendelete 29. /3/ bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti tagozódását, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a határozat 1. sz. melléklete szerint állapítja meg. 1.b/ A Polgármesteri Hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének módosítása augusztus 1. napjától lép hatályba. A Képviselı-testület felhívja a jegyzı figyelmét, hogy június hónapban vizsgálja felül, hogy szükséges-e a Polgármesteri Hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének módosítása. 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta és elfogadja az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelet 7. sz. függelékét képezı Mórahalom város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását. 3./ A Képviselı-testület felhívja a jegyzı figyelmét, hogy az átszervezéssel kapcsolatos intézkedéseket, valamint a módosításoknak az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendeleten történı átvezetését tegye meg. Felelıs: 1.b és 3. pontra: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı Határidı: végrehajtásra azonnal, a végrehajtásról az 1.b) pont kivételével a Képviselı-testület nem jelentést, 1.b) pont esetében június kér további 1./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 2./ Nógrádi Zoltán polgármester Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 9/1995. /VI. 5./ önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelettervezetet:

14 A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 19 /2014. (VII. 3.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 9/1995. /VI. 5./ önkormányzati rendelet módositásáról 14 A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza. - Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályaira vonatkozó 18/1997. /XI.12./ önkormányzati rendelet módosítása Elıadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint törvényességi szempontból elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen problémaként merült fel az étkezési téritési dijak befizetési lehetıségeinek nem életszerü meghatározása. Az elıre közölt idıpontok fıként munkaidıre esnek, amikor is a szülık többsége dolgozik. Zárójelben jegyzi meg, hogy ez is oka a fizetési kötelezettség elmulasztásának. Erre tekintettel célszerőbbnek tartanák a téritési dijak csekken, illetve átutalással történı kiegyenlitését. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja a rendeletalkotást. Nógrádi Zoltán polgármester: Egyetért azzal, hogy az érintettek, a szülık igényeinek figyelembevételével kerüljenek meghatározásra a dijfizetési napok. Nem támogatja a csekken és átutalással történı dijfizetést, hiszen az többletköltséget jelent a családok számára. Fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselı-testület elé: Mórahalom város Képviselı-testülete felkéri a Napköziotthonos Óvoda vezetıjét, hogy a Napköziotthonos Konyha szakmai felelısével együtt vizsgálják meg az intézményi téritési dijak befizetésének lehetséges módozatait és ezzel egyidejüleg tegyenek javaslatot a dijfizetési idıpontokra is. Javaslatuk kidolgozása során vegyék figyelembe az érintettek igényeit.

15 15 Határidı: augusztusi kt. ülés Felelıs: Napköziotthonos Óvoda vezetıje Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3./ Kosztyu Gyuláné Napköziotthonos Óvoda vezetıje - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a polgármesteri javaslatot, mely az intézményi téritési dijak befizetésének lehetséges módozataira és idıpontjára kér javaslatot. 206/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Intézményi téritési dijak befizetésének módja, határideje Mórahalom város Képviselı-testülete felkéri a Napköziotthonos Óvoda vezetıjét, hogy a Napköziotthonos Konyha szakmai felelısével együtt vizsgálják meg az intézményi téritési dijak befizetésének lehetséges módozatait és ezzel egyidejüleg tegyenek javaslatot a dijfizetési idıpontokra is. Javaslatuk kidolgozása során vegyék figyelembe az érintettek igényeit. Határidı: augusztusi kt. ülés Felelıs: Napköziotthonos Óvoda vezetıje Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3./ Kosztyu Gyuláné Napköziotthonos Óvoda vezetıje Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. l2./ önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet:

16 16 A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 20/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendeletét a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. l2./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza. - Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2014. (II.27.) Ör. rendelet módosítása Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság áttekintette a rendelet-tervezetet. A módositás indokával egyetértve, támogatják annak elfogadását. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2014. /II. 27./ önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 21/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2014. /II. 27./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.

17 - Alapítványi támogatás átvétele és átadása 17 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. A bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy az OVI-FOCI mikor alakult Mórahalmon? Nógrádi Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy az Önkormányzat több, mint egy éve nyújtotta be pályázati programját. A projekt megvalósítása az óvodás korú gyermekek futball oktatását segíti majd a Rákóczi téren kialakított ground pályához hasonlóan megépitett pályán. Úgy véli ezen fejlesztéssel teljes lesz az óvodai eszközpark. 207/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Alapítványi támogatás átvétele és átadása Mórahalom város Képviselıtestülete Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv ) pontja alapján alapítványi forrás átadását jóváhagyja az alábbiak szerint: A fenti kiadással járó pénzmozgás a költségvetési rendeletbe beépítésre került. támogatást nyújtó szervezet Mórahalom Városi Önkormányzat Mórahalom Közoktatásért Közalapítvány adatok eft-ban támogatott intézmény támogatás célja támogatás összege OVI FOCI Közhasznú Nemzeti Ovi-Foci, Ovi Alapítvány Sport Program címő pályázati programhoz önrész biztosítása. Napközi Otthonos Óvoda Nyomtató vásárlásra 78

18 18 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı - Mórahalom várossá nyilvánításának 25 éves évfordulójára szervezett ünnepségsorozat programterve Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja a programsorozat megvalósitását. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság jónak tartja a programtervet. A már megvalósult programok szervezettsége, szinvonala elismerésre méltó volt. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. 208/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom várossá nyilvánításának 25 éves évfordulójára szervezett ünnepségsorozat programterve l./ Mórahalom város Képviselı-testülete Mórahalom várossá nyilvánitásának 25 éves évfordulójára tervezett programsorozatot áttekintette.

19 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete megállapitja,, hogy az ünnepségsorozat - melyet a melléklet szerint elfogad - színes programkinálata méltó az ünnep rangjához. Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 19 - Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Elıadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 209/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 1./ Mórahalom város Képviselı - testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, valamint az alapító okirat egységes szerkezetben foglalt szövegét, melyet - a határozat melléklete szerint elfogad. 2./ A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a módosítást a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban vezesse át. Határidı: azonnal Felelıs: Dr.Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3./ A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen a módosított Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezettetésérıl.

20 20 Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3. MÁK Csm-i Igazgatósága Szeged - Mórahalom város Önkormányzata Napközi-otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása Elıadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 210/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Önkormányzata Napközi-otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása 1./ Mórahalom város Képviselı - testülete megtárgyalta a Mórahalom város Önkormányzata Napközi-otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását, valamint az alapító okirat egységes szerkezetben foglalt szövegét, melyet - a határozat melléklete szerint elfogad. 2./ A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a módosítást a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban vezesse át. Határidı: azonnal Felelıs: Dr.Varga-Nagy Szilvia jegyzı

21 3./ A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen a módosított Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezettetésérıl. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 4. Nógrádi Zoltán polgármester 5. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 6. MÁK Csm-i Igazgatósága Szeged 21 - Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház okiratának módosítása Elıadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 211/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház okiratának módosítása 1./ Mórahalom város Képviselı - testülete megtárgyalta a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Alapító Okiratának módosítását, valamint az alapító okirat egységes szerkezetben foglalt szövegét, melyet - a határozat melléklete szerint elfogad. 2./ A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a módosítást a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban vezesse át. Határidı: azonnal Felelıs: Dr.Varga-Nagy Szilvia jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott soros ülésén, valamint közmeghallgatásán az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását.

Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1999. április 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János, Némethné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 10/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800-2/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. október 25. önkormányzat tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s ü l é s é r õ l.

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. október 25. önkormányzat tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s ü l é s é r õ l. ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-42 /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 21-én - pénteken - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Csepreg Város Önkormányzatának 8/2007. (III. 22.) R E N D E L E T E Szervezeti és Mőködési Szabályzat Módosította: 12/2007. (V. 18.) rendelet, 4/2008.(II.15.) rendelet, 12/2008.(V.7.) rendelet Egységes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114/2008. ELİTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben