J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének július 3-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselı Katona János László, Tanács József, Oltványi Gyula Vass Antal és Volford Imre képviselık Heller Sz. Tibor, Babarczi János, Dr. Varga- Nagy Szilvia jegyzı Igazoltan van távol: Csiszár István képviselı Szőcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester Masa Róbert, Varga Ferenc tanácsosok Tanácskozási joggal jelen vannak: Péter Istvánné óvodavezetı-helyettes Berta Gyuláné könyvtárvezetı Pintérné Farkas Ágnes mb. Gond. Közp. tagintézményvezetı Vastag István Alapfokú Mővészeti Iskola Igazgatója Csıke Melinda Móra-Partner Kft. ügyvezetı igazgatója Bobár Gabriella Móra-Vitál kft. ügyvezetıje Baloghné Baranyás Ágnes bölcsıde szakmai vezetı Pásztor József Móra-Solar Kft. ügyvezetıje Balog László kabinetvezetı Nagypálné Vidács Anikó mb. osztályvezetı Dr. Tóth Krisztián Jogi és Hatósági O. vezetıje Dr. Biró Mónika Jogi és Hatósági O. közszolgálati tisztviselıje, Szolgáltató Kft. ügyvezetı Stampf Mariann Móra-tourist Kft. ügyvezetı-h. Márkiné Bóka Zita HTV Média ügyv. igazgatója Duka Félix Móranet Kft. ügyvezetıje Kazi Mária Móra Ferenc ÁMK mb. igazgatója Móra-prop

2 Nógrádi Zoltán polgármester úr: Köszönti a képviselı-testületi ülés résztvevıit, különös tekintettel a fı napirendi pontok összeállitásában közremüködıket: - Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság Határrendészeti Kirendeltség részérıl Dr. Várkonyi Tamás r. fıhadnagy urat - Mórahalmi Rendırırs ırsparancsnokát Köles Attila r. ırnagy urat, aki egyben helyettesíti : Szegedi Rendırkapitányság Dr. Zélity László r. ezredes, rendırségi fıtanácsos, kapitányságvezetı úrat - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged Katasztrófavédelmi Kirendeltség részérıl- Ördögh István tő. alezredes urat - a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeged Hivatásos Tüzoltóparancsnokság Katasztrófavédelmi Megbizott Mórahalom Vass László tő. ırnagy, katasztrófavédelmi megbizott urat - Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapitvány kuratóriumi elnökét Battancs Erika asszonyt - a Mórahalmi Polgárırség elnökét Kovácsné Vadászi Erika asszonyt - Mórahalmi Közbiztonsági Vagyonvédelmi Egyesület résérıl Módra Tamás elnök urat - a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás képviselıjét Lukács Attila urat és - Kálmán Lászlóné belsı ellenırt 2 Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselı-testület tagjai közül jelen van 7 fı képviselı és a polgármester, l fı igazoltan van távol. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, mely megegyezik a képviselı-testület által elfogadott évi Munkaterv június 26-ai soros ülésének napirendi pontjaival. A képviselıtestületi ülés idıpontjában bekövetkezett módositást külföldi szakmai útjával indokolja. 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl 2./ Beszámoló a Mórahalom város közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl 3./ Az önkormányzat részvétellel mőködı társulások beszámolója 4./ Aktuális kérdések Elıadók: témakörök szerint

3 3 Elmondja, hogy a Városfejlesztési Konzultativ Testület alpolgármester úr ismerteti. állásfoglalását Csányi László - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a képviselı-testületi ülés idıpontjának módositására vonatkozó javaslatot. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 199/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása I./ Mórahalom város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Képviselıtestület június 26-ai, Munkaterv szerinti soros ülése július 3-án a 2014.június 26-ai ülésre tervezett napirendekkel kerüljön megtartásra. II. Mórahalom Város Képviselıtestülete július 3-ai ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl 2./ Beszámoló a Mórahalom város közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl 3./ Az önkormányzat részvétellel mőködı társulások beszámolója 4./ Aktuális kérdések Elıadók: témakörök szerint

4 I. napirend 4 - Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl Nógrádi Zoltán polgármester beszámolóját a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 200/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl I. Mórahalom város Képviselı-testülete a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintı fontosabb eseményekrıl szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. l./ Nógrádi Zoltán polgármester - Jelentés a Képviselı-testület határozatainak végrehajtásáról Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását.

5 5 201/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a Képviselı-testület határozatainak végrehajtásáról I. Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról adott jelentést. A 28/2014./I.30./, 109/2014./III.27./, 9/2014./I.30./, 231/2013./VI.6./, 344/2011./XII.15./, 173/204./V.15./, 165/2014./IV.29./, 167/2014./V.15./, 180/2014./V.29./, 184/2014./V.29./, 186/2014/V.29./, 188/2014./V.29./, 191/2014./V.29./, 118/2014./IV.29./, 136/2014./IV.29./, 145/2014./IV.29./, 146/2014./IV.29./, 156/2014./IV.29./, 157/2014./IV.29./, 158/2014./IV.29./, 104/2014./III.27./, 80/2014./II.27./, 72/2014./II.27./ Kt. sz. határozat 2. pontja, 169/2009. (VI. 25.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 122/2013./III.28./, 23/2014./I.30./, 37/2014./I.30./, 233/2011./IX.29./, 171/2014./V.15./, 185/2014./V.29./, 81/2014./II.27./, 82/2014./II.27./, 71/2014. (II. 27.), 72/2014./II.27./ Kt. sz. határozat 1. pontja, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a augusztus kt. ülésre kér újabb jelentést. A 323/2013./IX.12./, 247/2013./VI.27./, 127/2012./IV.26./, 181/2014./V.29./, 159/2014./IV.29./, 25/2014./I.30./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a szeptemberi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 321/2010./XI.25./, 347/2013./IX.26./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a október kt. ülésre kér újabb jelentést. A 41/2014./I.30./, Kt. pontjának végrehajtásáról a novemberi kt. ülésre kér újabb jelentést. A. 95/2012./III.29./, 96/2012./III.29./, 83/2014./II.27./, a 172/2014./V.15./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a decemberi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 242/2013./VI.27./, Kt. pontjának végrehajtásáról a június kt. ülésre kér újabb jelentést. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3./ intézményvezetık 4./ Kft. igazgatók

6 - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 6 Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti saját hatáskörében hozott döntéseirıl összeállított tájékoztatót. - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 202/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselı-testülete a Polgármesterre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szociális Bizottság elnöke

7 II. Napirend: 7 - Beszámoló Mórahalom város közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl Ördögh István tő. alezredes - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szóbeli kiegészitıjében elmondja, hogy 2012-ben kezdték meg müködésüket. Fıigazgató úr fontosnak tartja, hogy munkájuk ismert legyen az önkormányzatok és a lakosság körében egyaránt, így üdvözölték a bemutatkozási lehetıséget. Feladataik három fı szakterületre bonthatóak: - mentı tüzvédelmi szakterület - polgári védelem - iparbiztonsági szakterület Csongrád megyében két tüzoltóság müködik: a Szegedi és a Makói. A Kisteleki Tüzoltóság még nem kezdte meg müködését. A Mórahalmi Önkéntes Tüzoltó Egyesület l9 káresetnél vett részt a mentésben. 700 e Ft értékben sikeres pályázati programot nyújtott be. A település várossá nyilvánitásának 25. éves évfordulóján tüzoltó bemutatót szerveznek. A polgárvédelmi szakterületrıl Vass László tü.ırnagy, katasztrófavédelmi megbizott részletes tájékoztatást adott a T. Képviselı-testületnek. Az iparbiztonsági tevékenység Mórahalom vonatkozásában nem jelentıs. Elmondja továbbá, hogy hatósági feladataik is igen szerteágazóak. Az ügyintézési határidıt minden esetben betartották, illetve a pályázati programok megvalósitása elıtt konzultációs lehetıséget biztositottak a konstruktiv együttmüködés reményében. Az ifjúság nevelésére is kiemelt figyelmet forditanak. Nógrádi Zoltán polgármester: Alezredes úrral egyet értve úgy véli, hogy a hatósági ügyekben valóban gyors és a szakmai segitséget igazoló válaszokat kaptak. Az utóbbi években rugalmas és hatékony volt az együttmüködés, a vezetık közötti bizalom erısödött. A városi ünnepség megszervezéséhez nyújtott segitséget köszöni.

8 Heller Sz. Tibor Közbiztonsági Konzultatív Testület elnöke: Elmondja, hogy a testület áttekintette az anyagot, különös figyelemmel a külföldi munkavállalók vonatkozásában felmerülı problémákra. Úgy itélték meg, hogy a beszámolók a pontos adatok tükrében a mindennapi nehézségekre világitanak rá. A jelentések szerint a város közbiztonsága jó, de az eredmények fenntartására fokozott figyelmet kell forditani. A Testület részérıl felmerült az aratások tüzvédelmi biztonságának kérdése. Úgy vélik, hogy a betakaritások elıtt szükséges lenne az érintettek tájékoztatása. 8 Csányi László alpolgármester: A Konzultativ Tanácsadó Testület megállapitásait közli az alábbiak szerint: - Mórahalom város közbiztonsága a jelentıs migráció ellenére pozitiv változást mutat, s ez nemcsak a számadatok tükrében igaz, hanem a lakosok biztonságérzetében is megnyilvánul. A környezı településeken ezen megállapitás már nem helyt álló. - Kérésként fogalmazódott meg, hogy a tanév során az oktatási intézményeknél, illetve a körforgalomban nyújtsanak segitséget a diákok balesetmentes közlekedéséhez a rendvédelmi szervek munkatársai. Nógrádi Zoltán polgármester: Megitélése szerint a Rendırség és a Rendészet hatékony együttmüködésének köszönhetıek a látványos eredmények. Köszöni a Polgárırség újraszervezésében végzett munkát, illetve a lovas polgárırség inditásának lehetıségét. H o z z á s z ó l á s : Ördögh István tő. alezredes - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged Katasztrófavédelmi Kirendeltség Az aratások tüzvédelmi biztonságával kapcsolatban minden önkormányzatnak, illetve falugazdásznak tájékoztató levelet küldtek. Az Országos Tőzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 607. (1) bekezdése értelmében: A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tőzvédelmi követelményeknek megfelelı, legalább egy, a vonatkozó mőszaki követelményeknek megfelelı, legalább 21A és 113B vizsgálati egységtőz oltására alkalmas tőzoltó készülékkel is ellátott erı- és munkagép, valamint egyéb jármő vehet részt, amelynek tőzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelızıen az üzemeltetı elvégezte. A jármő megfelelıségérıl szemle keretében kell meggyızıdni, amelynek tervezett idıpontját 8 nappal elıbb írásban az illetékes I. fokú tőzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A szemlérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a jármővön el kell helyezni és a szemlét követı 8 napon belül az I. fokú tőzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

9 A gépszemle hiánya birságot von maga után. A falugazdászok közös gépszemlét is szervezhetnek, amely megkönnyiti a felek munkáját /2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló Mórahalom város közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl l./ Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta és elfogadja Mórahalom város közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl szóló beszámolót. 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 17. pontjában foglalt, a települési önkormányzatok feladataiként meghatározott közremőködés a település közbiztonságának biztosításában kötelezı feladatát évben megfelelıen látta el. A Képviselı-testület úgy értékeli, hogy Mórahalom városi Önkormányzat részérıl a Rendészet létrehozása szükséges volt, melyet a szervezet mőködésének hatékonysága is igazol. A Képviselı-testület úgy értékeli továbbá, hogy feladatának ellátása során az önkormányzat rendszeres munkakapcsolatot ápol a helyi közrend-és közbiztonsági tevékenységben közremőködı szervekkel. 3./ A Képviselı-testület továbbra is kiemelt figyelmet fordít: - a település fıközlekedési útjain átmenı forgalomból adódó problémák megelızésére, kezelésére - országos kirakodó- és állatvásár biztonságos megrendezésére - a turisztikai célból érkezı, illetve a fesztiválprogramokon résztvevı vendégek közbiztonságának megteremtésére - a helyi lakosok különös tekintettel a kiterjedt tanyavilág lakói közbiztonságának megırzésére - a Polgárırség munkájának figyelemmel kísérésére - az illegális migráció növekedése kapcsán a lakosság felkészítésére - a külföldi munkavállalók kapcsán jelentkezı esetleges közbiztonsági veszélyforrásokra. 4./ Mórahalom város Képviselı-testülete felkéri közrend-közbiztonság terén tevékenykedı szervek vezetıit, hogy gondoskodjanak a helyi médián keresztül rendszeres figyelemfelkeltı és tájékoztató információk eljuttatásáról az érintettek részére. 5./ A Képviselı-testület felkéri a Közbiztonsági Konzultatív Testület elnökét, hogy továbbra is koordinálja a város közrendjének, közbiztonságának megóvásában résztvevı szervezetek munkáját. Felelıs: Heller-Szabó Tibor a Közbiztonsági Konzultatív Testület elnöke Határidı: szeptemberi Kt.

10 10 6./A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a város közrendjének és közbiztonságának megırzése és fokozása érdekében a jövıben is keresse az együttmőködési lehetıségeket a közrend és közbiztonság megırzése érdekében szerepet vállaló rendvédelmi és civil szervezetekkel a közös projektek megvalósítása terén. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester Határidı: beszámolásra: júniusi Kt. 7./ A Képviselı-testület köszönetét fejezi ki a város közrendje és közbiztonsága megırzése érdekében szerepet vállaló rendvédelmi és civil szervezeteknek - a város polgárai élet- és vagyonbiztonsága érdekében kifejtett - tevékenységükért. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Szegedi Rendırkapitányság vezetıje 3./ Mórahalmi Rendırırs Parancsnoka 4./ Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság Határrendészeti Kirendeltsége vezetıje 5./ Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetıje 6./ Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi megbízott Mórahalom III. Napirend: - Beszámoló az önkormányzati részvétellel mőködı társulások munkájáról Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottsági tagok nevében köszöni a részletes tájékoztatót, melyet elfogadásra javasolnak a képviselı-testületnek. Csányi László Konzultativ Tanácsadó Testület : A testület áttekintette az elıterjesztést, melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.

11 11 204/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló az önkormányzati részvétellel mőködı társulások munkájáról I. Mórahalom Város Képviselı-testülete megvitatta az önkormányzati részvétellel mőködı társulások: - Homokháti Kistérség Többcélú Társulása - Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása - Homokháti Kistérség Belsı Ellenırzési Társulása - Térségi Vizmő-üzemeltetési Intézmény - Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás - Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása - Mórahalom és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységérıl szóló beszámolót, melyet elfogad. II. 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete megállapítja, hogy a Mórahalom Városi Önkormányzat közremőködésével létrehozott társulások tevékenysége az alapító önkormányzatok céljait eredményesen szolgálták. Mórahalom város kötelezı feladatai, egyes szolgáltatásai a társulási összefogás által magasabb színvonalon valósulhattak meg, és megfelelıen biztosították a homokháti kistérség fejlesztési törekvéseinek megvalósítását. 2./ A Képviselı-testület úgy értékeli, hogy a társulási szervezetek révén évben is eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban, az erıforrások ésszerőbb felhasználásával valósult meg az önkormányzati feladatellátás. III. A Képviselı-testület a jövıben is törekszik járásközponti szerepének erısítésével a polgároknak nyújtott közszolgáltatások színvonalának javítására, a térségi kapcsolatok erısítésére, a társulások által ellátott tevékenységek tartalmi elmeinek bıvítésére. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása elnöke 4./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása elnöke 5./ Homokháti Kistérség Belsı Ellenırzési Társulása 6./ Térségi Vizmő-üzemeltetési Intézmény 7./ Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

12 12 8./ Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása 9./ Mórahalom és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás IV. napirend Aktuális kérdések - Az önkormányzat és szervei, szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 9/1995. /IV.5./ önkormányzati rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti tagozódásának, munkarendjének és ügyfélfogadásának, továbbá a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést és a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság áttekintette az elıterjesztést, melyet a rendelet-tervezettel együtt elfogadásra javasol. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést a rendelet-tervezettel együtt. 205/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Az önkormányzat és szervei, szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 9/1995. /IV.5./ önkormányzati rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti tagozódásának, munkarendjének és ügyfélfogadásának, továbbá a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása

13 13 1.a/ Mórahalom város Képviselı-testülete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ Kt. sz. rendelete 29. /3/ bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti tagozódását, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a határozat 1. sz. melléklete szerint állapítja meg. 1.b/ A Polgármesteri Hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének módosítása augusztus 1. napjától lép hatályba. A Képviselı-testület felhívja a jegyzı figyelmét, hogy június hónapban vizsgálja felül, hogy szükséges-e a Polgármesteri Hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének módosítása. 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta és elfogadja az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelet 7. sz. függelékét képezı Mórahalom város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását. 3./ A Képviselı-testület felhívja a jegyzı figyelmét, hogy az átszervezéssel kapcsolatos intézkedéseket, valamint a módosításoknak az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendeleten történı átvezetését tegye meg. Felelıs: 1.b és 3. pontra: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı Határidı: végrehajtásra azonnal, a végrehajtásról az 1.b) pont kivételével a Képviselı-testület nem jelentést, 1.b) pont esetében június kér további 1./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 2./ Nógrádi Zoltán polgármester Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 9/1995. /VI. 5./ önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelettervezetet:

14 A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 19 /2014. (VII. 3.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 9/1995. /VI. 5./ önkormányzati rendelet módositásáról 14 A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza. - Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályaira vonatkozó 18/1997. /XI.12./ önkormányzati rendelet módosítása Elıadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint törvényességi szempontból elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen problémaként merült fel az étkezési téritési dijak befizetési lehetıségeinek nem életszerü meghatározása. Az elıre közölt idıpontok fıként munkaidıre esnek, amikor is a szülık többsége dolgozik. Zárójelben jegyzi meg, hogy ez is oka a fizetési kötelezettség elmulasztásának. Erre tekintettel célszerőbbnek tartanák a téritési dijak csekken, illetve átutalással történı kiegyenlitését. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja a rendeletalkotást. Nógrádi Zoltán polgármester: Egyetért azzal, hogy az érintettek, a szülık igényeinek figyelembevételével kerüljenek meghatározásra a dijfizetési napok. Nem támogatja a csekken és átutalással történı dijfizetést, hiszen az többletköltséget jelent a családok számára. Fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselı-testület elé: Mórahalom város Képviselı-testülete felkéri a Napköziotthonos Óvoda vezetıjét, hogy a Napköziotthonos Konyha szakmai felelısével együtt vizsgálják meg az intézményi téritési dijak befizetésének lehetséges módozatait és ezzel egyidejüleg tegyenek javaslatot a dijfizetési idıpontokra is. Javaslatuk kidolgozása során vegyék figyelembe az érintettek igényeit.

15 15 Határidı: augusztusi kt. ülés Felelıs: Napköziotthonos Óvoda vezetıje Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3./ Kosztyu Gyuláné Napköziotthonos Óvoda vezetıje - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a polgármesteri javaslatot, mely az intézményi téritési dijak befizetésének lehetséges módozataira és idıpontjára kér javaslatot. 206/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Intézményi téritési dijak befizetésének módja, határideje Mórahalom város Képviselı-testülete felkéri a Napköziotthonos Óvoda vezetıjét, hogy a Napköziotthonos Konyha szakmai felelısével együtt vizsgálják meg az intézményi téritési dijak befizetésének lehetséges módozatait és ezzel egyidejüleg tegyenek javaslatot a dijfizetési idıpontokra is. Javaslatuk kidolgozása során vegyék figyelembe az érintettek igényeit. Határidı: augusztusi kt. ülés Felelıs: Napköziotthonos Óvoda vezetıje Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3./ Kosztyu Gyuláné Napköziotthonos Óvoda vezetıje Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. l2./ önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet:

16 16 A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 20/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendeletét a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. l2./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza. - Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2014. (II.27.) Ör. rendelet módosítása Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság áttekintette a rendelet-tervezetet. A módositás indokával egyetértve, támogatják annak elfogadását. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2014. /II. 27./ önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet: A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 21/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2014. /II. 27./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.

17 - Alapítványi támogatás átvétele és átadása 17 Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. A bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy az OVI-FOCI mikor alakult Mórahalmon? Nógrádi Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy az Önkormányzat több, mint egy éve nyújtotta be pályázati programját. A projekt megvalósítása az óvodás korú gyermekek futball oktatását segíti majd a Rákóczi téren kialakított ground pályához hasonlóan megépitett pályán. Úgy véli ezen fejlesztéssel teljes lesz az óvodai eszközpark. 207/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Alapítványi támogatás átvétele és átadása Mórahalom város Képviselıtestülete Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv ) pontja alapján alapítványi forrás átadását jóváhagyja az alábbiak szerint: A fenti kiadással járó pénzmozgás a költségvetési rendeletbe beépítésre került. támogatást nyújtó szervezet Mórahalom Városi Önkormányzat Mórahalom Közoktatásért Közalapítvány adatok eft-ban támogatott intézmény támogatás célja támogatás összege OVI FOCI Közhasznú Nemzeti Ovi-Foci, Ovi Alapítvány Sport Program címő pályázati programhoz önrész biztosítása. Napközi Otthonos Óvoda Nyomtató vásárlásra 78

18 18 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı - Mórahalom várossá nyilvánításának 25 éves évfordulójára szervezett ünnepségsorozat programterve Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja a programsorozat megvalósitását. Vass Antal Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság jónak tartja a programtervet. A már megvalósult programok szervezettsége, szinvonala elismerésre méltó volt. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. 208/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom várossá nyilvánításának 25 éves évfordulójára szervezett ünnepségsorozat programterve l./ Mórahalom város Képviselı-testülete Mórahalom várossá nyilvánitásának 25 éves évfordulójára tervezett programsorozatot áttekintette.

19 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete megállapitja,, hogy az ünnepségsorozat - melyet a melléklet szerint elfogad - színes programkinálata méltó az ünnep rangjához. Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 19 - Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Elıadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 209/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 1./ Mórahalom város Képviselı - testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, valamint az alapító okirat egységes szerkezetben foglalt szövegét, melyet - a határozat melléklete szerint elfogad. 2./ A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a módosítást a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban vezesse át. Határidı: azonnal Felelıs: Dr.Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3./ A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen a módosított Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezettetésérıl.

20 20 Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 3. MÁK Csm-i Igazgatósága Szeged - Mórahalom város Önkormányzata Napközi-otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása Elıadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 210/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom város Önkormányzata Napközi-otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása 1./ Mórahalom város Képviselı - testülete megtárgyalta a Mórahalom város Önkormányzata Napközi-otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását, valamint az alapító okirat egységes szerkezetben foglalt szövegét, melyet - a határozat melléklete szerint elfogad. 2./ A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a módosítást a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban vezesse át. Határidı: azonnal Felelıs: Dr.Varga-Nagy Szilvia jegyzı

21 3./ A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen a módosított Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezettetésérıl. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 4. Nógrádi Zoltán polgármester 5. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı 6. MÁK Csm-i Igazgatósága Szeged 21 - Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház okiratának módosítása Elıadó: Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyzı Katona László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 211/2014. /VII. 3./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház okiratának módosítása 1./ Mórahalom város Képviselı - testülete megtárgyalta a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Alapító Okiratának módosítását, valamint az alapító okirat egységes szerkezetben foglalt szövegét, melyet - a határozat melléklete szerint elfogad. 2./ A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a módosítást a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban vezesse át. Határidı: azonnal Felelıs: Dr.Varga-Nagy Szilvia jegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

IJEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

IJEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı IJEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. március 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. január 24-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. április l7-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. május 31-én Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. május 31-én Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. május 31-én Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében megtartott soros ülésén az Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

KIVONAT. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadta.

KIVONAT. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadta. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 65. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 84-85. Rendelet száma: 10. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester dr. Dézsi

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete Ügyiratszám: SZ/3278/2009. Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. április 15-én (17.00-17.10) megtartott nyílt képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának melléklet 2/2010. (10.28.) számú a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Nonprofit Kft. közterület-használat engedélyezési kérelmérıl Az Oktatási és Kulturális Bizottság egyetért azzal, hogy a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjét a változás cégnyilvántartásba történı átvezetésére.

A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjét a változás cégnyilvántartásba történı átvezetésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 238/2013.(X.31.) a Szekszárd Vagyonkezelı Kft. Felügyelı Bizottsági tagjának visszahívásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben