TURISTAHÁZ PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURISTAHÁZ PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY"

Átírás

1 TURISTAHÁZ PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc út 6.), (továbbiakban Ajánlatkérı) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában a Ajánlatkérı vagyonkezelésében lévı turistaház ( Tamás-kúti ház ) üzemeltetésére szeptember 01-tıl december 31-ig. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa továbbá, hogy a nyertes visszalépése esetén a második helyezettel kössön szerzıdést. A pályázaton minden Magyarországon bejegyzett jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy ezek konzorciuma részt vehet. A pályázat hivatalos nyelve: magyar. Részletes pályázati leírás letölthetı: oldalról.

2 RÉSZLETES PÁLYÁZATI ISMERTETİ TAMÁS-KÚTI TURISTAHÁZ 1./A pályázat kiíró neve, címe, telefon- és faxszáma: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 3304 Eger, Sánc út 6. A kiíró elérhetıségei: Telefon: 36/ Fax: 36/ /A pályázat tárgya: a Bükki Nemzeti Park területén található Tamás-kúti Turistaház. Az épület kb. 50 éves, hasznos alapterülete 137 m 2, ami két szint között oszlik meg. Négy szoba (egy kétágyas, két három ágyas és egy négy ágyas), három fürdıszoba és egy konyha van kialakítva, külön közösségi helyiség nincs. A házhoz tartozik egy 60 m2-es fedett terasz. A tetıszerkezet funkcionálisan megfelelı, de folyamatos karbantartást igényel. Az épület alatt található pincében kerültek elhelyezésre az épületgépészeti berendezések. Az épület mellett található egy 20m 2 -es tüzifa tároló. A turistaházhoz tartozó telek 2000m 2 -es, drótkerítéssel határolt. Az udvaron található egy fedett szalonnasütı, ami kb. 10 személy részére biztosít étkezési lehetıséget. A telken semmilyen közmő nincs, az elektromos áramot napelem, aggregátor és akkumulátor biztosítja. A kiépített rendszer kis teljesítménye miatt a folyamatos üzemeltetés nem biztosítható, gazdaságtalan. A használati víz ellátást az udvaron található fúrt kút biztosítja (szivattyú-aggregátor). A kút vize emberi fogyasztásra alkalmatlan, az ivóvizet a helyszínre kell szállítani. A szennyvíz derítıben győlik (10+5 m 3 ), azt tartályban kell elszállítani a területrıl. Az épület fa tüzeléső kályhákkal főthetı. A ház megközelítése az Eger-Lillafüred útvonalon történik. Hetente egy buszjárat közlekedik, a buszmegálló közvetlenül a turistaház mellett található. A legközelebbi település Felsıtárkány, ami 10km-re fekszik. Az üzemeltetés célja hogy a Bükkbe látogató bakancsos turisták olcsó, egész évben nyitva tartó szálláshelyet találjanak. Az üzemeltetéshez szükséges berendezések biztosítása, illetve az épület karbantartása, az üzemeltetés a nyertes pályázó feladata. Az épületben található bútorzat a Kárpát Egyesület tulajdonát képezi, így a nyertes pályázó azok további használata vonatkozásában az Egyesülettel külön állapodik meg. 3./ A szerzıdés meghatározása és idıtartama: A turistaház bérleti szerzıdése határozott idıtartamra napjáig jön létre. A szerzıdés meghosszabbítása csak ismételt pályázattal lehetséges a hatályos jogszabályok szerint. A jelenlegi pályázat nyertesének a bérleti jogviszonyra abban az esetben van elıjoga, ha az ismételt pályázaton a legjobb pályázati ajánlattal megegyezı feltételeket vállalja. 4./ A turistaház megtekinthetı július 30-án, óra között.

3 5./A pályázatok leadási határideje, benyújtásának helye: Helye: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 3304 Eger, Sánc utca 6. (Titkárság) Határideje: augusztus óra. A pályázatra kérjük ráírni: TAMÁS-KÚTI TURISTAHÁZ A borítékon más felirat, jelzés nem szerepelhet! 6./ Pályázati információk: 6.1 A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. Pályázó neve, címe, elérhetıségei. 2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban és részletes ismertetıben és az 1. sz. mellékletben foglalt feltételeinek elfogadásáról, nyertesség esetén a szerzıdés pályázó általi teljesítésérıl és az eredményhirdetéstıl számított 30 napos ajánlati kötöttségrıl. 3. Nyilatkozat arról, hogy a bérleti jog harmadik félnek nem adható tovább, a szükséges engedélyek beszerzése a nyertes pályázó feladata, továbbá, hogy bérbeszámítási igény nem támasztható a többlet felszerelés, felújítás költségeivel, illetve a forgalommal, valamint egyéb üzemeltetési költségekkel összefüggésben 4. A megajánlásra kerülı éves bérleti díj összege nem lehet kevesebb, mint bruttó Ft. 5. Mőködtetési terv (legfeljebb 3 gépelt A/4 oldalon). 6. Szakmai bemutatkozás, referenciák ismertetése. 7. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs bérbeadóval szemben fennálló 30 napot meghaladó, lejárt tartozása. 6.2 Csatolandó dokumentumok: napnál nem régebbi cégkivonat másolatát, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát. 2. Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csıdeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban, 3. Aláírási címpéldány 4. Társasági szerzıdés 5. Teljes körő igazolás, hogy a pályázónak nem áll fenn köztartozása. Ennek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása. Felhívjuk a figyelmet, hogy szerzıdéskötés és fenntartás feltétele a köztartozásmentesség, ezért az igazolást legkésıbb az eredményhirdetést követı 3. nap ig be kell nyújtani, akkor is, ha a pályázó nyilatkozatot tett a köztartozás mentességrıl. 6. Számlavezetı pénzintézet 30 napnál nem régebbi nyilatkozata, hogy pályázó számláján sorban állás nincs 7. Nyilatkozat arról, hogy tevékenységét nem függesztette fel, illetve nem függesztették fel, 8. Az ajánlattevı, illetve képviselıje, vezetısége nyilatkozata arról, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt nem állapították

4 meg felelősségét, továbbá gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, illetve tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta; 9. valamint az ajánlattevı, illetve képviselıje, vezetısége nyilatkozata arról, hogy állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatása miatt az eljárásból kizárásra nem került.. 7./ Egyéb információk: A pályázati ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, példányonként a 6.1 és 6.2 fejezet szerinti sorrendben összefőzve egy darab zárt borítékban, személyesen vagy postai úton illetve kézbesítı útján lehet leadni az Ajánlatkérı Titkárságán. (3304 Eger, Sánc utca 6.). A határidın belül beérkezı pályázatok sorszámot kapnak, amely a határidıben történı beérkezést igazolja. A pályázati ajánlatok minden oldala folyamatos számozással és kézjegyes aláírással legyen ellátva. A nyilatkozatokat cégszerően kell aláírni. A nyilatkozatokat össze lehet vonni és egy cégszerő aláírással benyújtani. A késve leadott pályázat nem kerül elbírálásra. Érvényes a pályázat amennyiben a Pályázati Kiírás 6.1 és 6.2 szerinti dokumentáció mind tartalmilag, mind formailag az elıírt követelményeknek megfelel és az ajánlattételi határidı lejártáig leadásra került. Az érvénytelen ajánlatokat kiíró az értékelésbıl kizárja. A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidıt követıen azonnal augusztus 22- én, órakor megtörténik, melyen a pályázók jelen lehetnek. A bontás alkalmával pénzügyi információ nem hozható nyilvánosságra. Bontás helye: (3304 Eger, Sánc utca 6. tárgyaló ) Az ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidı lejárta utáni 5 munkanapon belül megtörténik. Kiíró a tárgyalás jogát fenntartja. Ez esetben a tárgyalás feltételeirıl, idıpontjáról és helyérıl az érvényes pályázatot benyújtók írásban kapnak értesítést. Bírálati szempontok: Az ajánlatkérı az érvényes ajánlatokat az általa támasztott követelmények vállalása és az összességében legelınyösebb ajánlat alapján értékeli. Alábbi szempontokat veszi figyelembe: 1. fizetendı havi bérleti díj (40%) 2. szolgáltatások köre és ára (20%) 3. üzemeltetési terv tartalma (10%) 4. turistaházak üzemeltetésében szerzett tapasztalat a referenciák bemutatásával (30%) Értesítés a pályázat eredményérıl az elbírálás napján megtörténik a pályázati anyagban megjelölésre kerülı elérhetıségeken (írásban). Szerzıdéskötés: a nyertes pályázóval a pályázat elbírálását követı 5 munkanapon belül megtörténik. A szerzıdés legkorábban a köztartozás mentességet igazoló eredeti dokumentum benyújtását követıen léphet érvénybe.

5 Az ajánlatkérı fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, a pályázati határidıkre vonatkozó feltételeit módosítsa, továbbá, hogy a nyertes pályázó visszalépése, vagy szerzıdéskötésre való alkalmatlansága esetén a pályázat második helyezettjével kössön szerzıdést. 8./ A szerzıdéskötés tervezett ideje: szeptember / Az ajánlattevı tudomásul veszi, hogy a 254/2007. (X. 4.) Korm rendelet 43. (1) bek szerint az ajánlattevő a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorcionális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve az ajánlat elkészítéséhez az ajánlattevő által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.

6 1. sz. melléklet RÉSZVÉTELI ÉS SZERZİDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK - A turisták igény szerinti, egész évben történı fogadása. - Az épülettıl induló Tamás-kúti tanösvény folyamatos gondozása. - Szennyvízszállítással kapcsolatos díjak fizetése. - A tevékenységi kör csak az Ajánlatkérı hozzájárulásával változtatható meg. - Az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése az üzemeltetı feladata. Az ezzel járó összes költség az üzemeltetıt terheli. - Pályázaton való részvétel, bánatpénz megfizetéséhez nem kötött. - Érvénytelen annak a pályázónak az ajánlata, akinek az Ajánlatkérı felé 30 napon túli lejárt tartozása van. - A létesítmények nyitva tartási idejének, a szolgáltatás árának meghatározása, mindkét fél egyezı akarata szerint történik. - A keletkezı hulladék és szemét kezelése, elszállíttatása az üzemeltetı kötelessége. - Az üzemeltetı szelektív hulladékgyőjtésre kötelezett. - Az üzemeltetésre átvett helyiségek és az azzal összefüggı területek tisztántartása, szükség szerinti takarítása az üzemeltetı kötelessége. - Tisztasági festés, mázolás, javítások, karbantartások a bérelt helyiségek állagmegóvása az üzemeltetı feladata. - A használat ellenértékének megfizetése havonta számla ellenében tárgyhó 10-ig történik. - Óvadék (kaució) Ft, amit a szerzıdéskötéskor kell letenni és visszajár a szerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén, amennyiben a bérleti szerzıdésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor. - Az üzemeltetı általános kár-, és felelısség biztosítást kell kössön a vendégekre és a szálláshely létesítményre. - Az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai-, munkavédelmi felülvizsgálatok elvégeztetése és a hibák kijavítása az üzemeltetı feladata. - Az üzemeltetési jog harmadik fél részére nem adható át. - Jogutód nélküli átalakulás esetén a szerzıdés érvényét veszti. - Az üzemeltetı csak az Ajánlatkérı írásbeli hozzájárulásával végez bárminemő fejlesztést az ingatlanon.

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc út 6.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja TARTALOMJEGYZÉK 1./ Kiíró 2./ Pályázat tárgya 3./ Bérbeadási feltételek 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja 5./ Pályázati információk 5.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1.) A PÁLYÁZAT TÁRGYA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1.) A PÁLYÁZAT TÁRGYA 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA (székhely: 1078 Budapest, István utca 2.; képviseli: Dr. Fodor László dékán; a továbbiakban: Bérbeadó vagy Kiíró) mint a SZENT ISTVÁN

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony lejárta

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. július 30. napjáig tartó bérletére (üzemeltetésére).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. július 30. napjáig tartó bérletére (üzemeltetésére). PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése A Kiíró neve, címe, levelezési címe, e-mail címe, telefon- és telefax számai: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony időtartama

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2013.(IX.9.) önk. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Mátrai Gyógyintézet à la carte étterem kialakításához szükséges eszközök egyszerő közbeszerzési eljárással meghirdetett beszerzéséhez Kapja: Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére A Kiíró neve: Fővárosi Törvényszék Címe: 1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 16. Telefon:

Részletesebben

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A B.T.G. Budaörsi Településgazdálkodási Kft. (2040 Budaörs, Dózsa György u. 21) továbbiakban Ajánlatkérő nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

A bérbeadó terület leírása:

A bérbeadó terület leírása: A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. -2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz. nyilvános pályázatot hirdet a Grassalkovich-kastély területén található Pálmaház és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FŐKERT Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 272 m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628

Részletesebben

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE

Részletesebben

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására irányadó szabályok figyelembe vételével

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel:56/505-385 Tfax:56/505-370 stiegler.beata@jnszm.hu számú példány PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Mezőtúr és Környéke Víz-,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010.

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. 1 DOKUMENTÁCIÓ Közétkeztetés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz I. Általános tájékoztató Az ajánlatkérı ajánlattételre hívja fel az ajánlattevıket a jelen ajánlattételi

Részletesebben

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő

Részletesebben

Kúria 1055 Budapest, Markó u. 16. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Ítélőtábla munkatársainak étkeztetését szolgáló konyha, étterem, valamint büfé üzemeltetési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérı) Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Felhívás

Haszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Székhely:7625 Pécs Tettye tér 9. Haszonbérleti Pályázati Felhívás Tamási település 4/2012 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben