Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szántay Bernadett Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései Jogesetmegoldó rovatunkat folytatva ezúttal egy olyan kérdést vizsgálunk meg, és igyekszünk arra adekvát választ adni, amellyel egy ügyfél kereste meg szerkesztőségünket. Tényállás: Az ügyfél, mint beruházó szándéka a tulajdonában álló földrészleten egy több épületből álló társasház létrehozása, azonban nem egy ütemben, hanem szakaszosan történő kivitelezés mellett. Az építtető és a beruházást finanszírozó bank közötti előzetes tárgyalások jelenlegi állása alapján a bank azt is a finanszírozás feltételéül szabná, hogy az alapító már az első épület elkészültét követően az arra érvényes használatbavételi engedély birtokában kérje a társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését. Ezt követően akkor folyósítaná a további épület(ek) létrehozásához szükséges forrást, amennyiben azok vonatkozásában az előzetes alapítás ténye feltéve, hogy erre van jogszabályi lehetőség a földrészlet tulajdoni lapján feljegyzésre került. Az pedig már a beruházó vagy amenynyiben a felépítendő lakások értékesítése időközben megtörtént a tulajdonosok igényeként merülhet fel, hogy a kivitelezési folyamat befejezésekor a teljes épület-együttes egy társasházat, azonos jogi egységet alkosson. Kérdés: 1. Elérhető-e az ingatlan-nyilvántartási eljárás során a bank által az ügyféllel szemben a finanszírozás feltételéül szabott cél, és ha igen, milyen módo(ko)n? 2. Van-e jogszabályi lehetőség előzetes alapítás tényének újbóli feljegyzésére olyan földrészlet esetében, amelyen már épület áll, illetve annak vonatkozásában meg is történt a társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartási bejegyzése? Első változat A magunk részéről a több épületből álló társasház létesítésére irányuló beruházás, illetve az annak bejegyzésével kapcsolatos eljárás során ingatlan-nyilvántartási szempontból az alábbi gyakorlatot, eljárást tartjuk a leginkább célravezetőnek:

2 70 RES IMMOBILES A beruházó tulajdonos a felépítendő épületek építésügyi hatóság által jóváhagyott, záradékkal ellátott tervrajzának megfelelően alapítási szándékát alapító okiratba foglalva kérheti az előzetes alapítás tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését. 1 Ennek megfelelően az illetékes földhivatal az előzetes alapítás tényét a földrészlet tulajdoni lapjának III. részén feljegyzi. Ezt követően de akár már az előzetes alapítás tényének feljegyzése előtt is rendszerint sor kerül a földrészlet jelzálogjoggal történő megterhelésére a beruházás finanszírozásához felvett hitel biztosítékaként. A felépítendő lakások értékesítése kapcsán a magunk részéről azt a jogi megoldást tartjuk követendőnek, amikor a felek az adásvételi szerződésekben tulajdoni illetőséget jelölnek meg, vagyis a jogügylet tárgya a földrészlet meghatározott eszmei hányada lesz, s ennek eredményeként az ingatlanon a Ptk. szerinti közös tulajdon jön létre. Az ennek átvezetésére irányuló tulajdonjog bejegyzési kérelmek ha azok az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok előírásainak megfelelnek teljesíthetők, s a tulajdoni illetőségekhez kapcsolódó terhek (pl. jelzálogjog, valamint az annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom) is átvezethetők a tulajdoni lap III. részén a tulajdoni lap II. részén bejegyzett tulajdoni hányadokra történő hivatkozással. Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló ÖTM rendelet lehetővé teszi az építési engedélyben eredetileg már több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetén az egyes megvalósulási szakaszokban megépített építményekre, illetőleg rendeltetésszerű és biztonságos használatra önmagukban alkalmas építményrészekre (önálló rendeltetési egységekre) a használatbavételi engedély szakaszonkénti, külön-külön történő kiadását. 2 Így az arra vonatkozóan kiadott használatbavételi engedély, valamint épületfeltüntetési vázrajz alapján 3 akár már az első épület is feltüntethető a földrészlet tulajdoni lapjának I. részén akként, hogy az addigi beépítetlen terület megnevezést lakóház, udvar váltja fel, s egyidejűleg rendszerint a tulajdoni lap III. részén szöveges bejegyzés formájában is történik utalás az épület létesítésére. Amikor a beruházás későbbi szakaszában megépülnek az újabb épületek, akkor ezek szintén feltüntethetők lesznek majd a vonatkozó használatbavételi engedély és vázrajz alapján. Az épületfeltüntetés iránti kérelem egyébként attól függetlenül benyújtható, hogy a lakás-értékesítések éppen milyen fázisban tartanak értékesítésre kerültek-e már a kialakítandó lakások, vagy azok még az egyszemélyes alapító tulajdonában vannak, a már átvezetett tulajdonjog bejegyzések ugyanis csak tulajdoni illetőségre vonatkoznak, az épületfeltüntetés pedig e tekintetben változást nem eredményez. Az utolsó épület elkészültét követően lehet benyújtani a végleges alapítás iránti kérelmet, s ekkor nyílik lehetőség a közös tulajdont tartalmazó társasházi törzslap és 1 Inytv. vhr. 53. (4) bekezdés 2 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 36. (5) bekezdés 3 Inytv. 11. (4) bekezdés a) pont, 17. (1) bekezdés i) pont és Inytv. vhr. 65. (3) bekezdés

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 71 az egyes külön tulajdonban lévő lakásokhoz tartozó tulajdoni különlapok megnyitására. A társasházat akkor is egy törzslapon kell nyilvántartani, ha mint ahogyan a kérdéses esetben is a földrészleten több épület áll és a társasháztulajdon létesítését egy alapító okiratba foglalták. 4 Ez esetben a jelölésre vonatkozóan a helyrajzi számozás szabályai adnak eligazítást, vagyis az egy helyrajzi számon álló több épületet ugyanazon a törzslapon kell nyilvántartani akként, hogy az épületeket betűjellel kell megkülönböztetni egymástól. A földhivatal a különlapok megnyitása után a korábban benyújtott adásvételi szerződéseknek megfelelően bejegyzi az időközben értékesített lakások vevőinek tulajdonjogát, valamint amennyiben hozzájáruló nyilatkozataikat a földhivatalhoz becsatolták a korábbi tulajdoni illetőségekhez kapcsolódó jogokat és tényeket, valamint azok jogosultjait. Az építtető által felvett kölcsönt biztosító jelzálogjog jogosultja amenynyiben a hitel teljes összege visszafizetésre került rendszerint kiadja a jelzálogjog törléséhez szükséges engedélyt, avagy hozzájárul a jelzálogjognak az építtető tulajdonában maradó öröklakás(ok)ra történő átjegyzéséhez. Második változat Mint láthattuk, az első változattal kezelhető az a helyzet, hogy az egyes épületek különböző időpontokban, más-más ütemben készülnek el, illetve kerülnek átadásra azáltal, hogy lehetőség nyílik a társasháztulajdon bejegyzése nélkül, azt megelőzően is az épület(ek) ingatlan-nyilvántartási, illetőleg térképi feltüntetésére. Így a már feltüntetett épület(ek)et tartalmazó tulajdoni lapokkal az építtető is igazolni tudja a bank felé, hogy a beruházás adott szakasza, amire a hitelnyújtás történt, megvalósult, és az annak megfelelő változást az ingatlanügyi hatóság regisztrálta is. Szigorúan véve azonban az ügyfél által vázolt tényállást, azt is el kell tudnunk érni, hogy amennyiben erre van igény a beruházás során az építtető már az első épület elkészülte és használatba vétele után bejegyzett társasháztulajdont produkálhasson a finanszírozó bank felé. A magunk részéről bár a gyakorlatban nehezen kivitelezhetőnek tartjuk az ügyfél által előbbiekben ismertetett és a finanszírozó bank részéről elvárt igényt jogi szempontból elképzelhetőnek tartjuk, hogy létezik olyan megoldás, szerződéses konstrukció, amely már a beruházás kezdeti stádiumában a jövőben felmerülő valamennyi jogi kérdést kezeli. A kiindulás ez esetben is ugyanaz, mint az első megoldásnál, vagyis a beruházó a már részletezettek szerint kéri az előzetes alapítás tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését, a földhivatal pedig ezen tényt a földrészlet tulajdoni lapjának III. részén feljegyzi. A beruházó megkezdi az első ütemben felépítendő épület kivitelezését, valamint a kialakítandó lakások értékesítésére is sor kerülhet a korábban már vázolt nevezetesen 4 Inytv. vhr. 52. (2) bekezdés

4 72 RES IMMOBILES az adásvételi szerződésekben a tulajdoni illetőségekre utaló technikával. Az első épület elkészültét követően a jogerős és végrehajtható az ezen megvalósulási szakaszban megépített építményre vonatkozó használatbavételi engedély, valamint záradékolt épületfeltüntetési vázrajz alapján a földhivatal kérelemre megnyitja az egyes tulajdoni különlapokat és azokra bejegyzi az időközben értékesített lakások vevőinek tulajdonjogát, valamint a korábbi tulajdoni illetőségekhez kapcsolódó jogokat és tényeket, valamint azok jogosultjait. Ezt követően folytatódhat a beruházás következő szakasza, s itt kerülhet szóba a most épülő újabb épületek vonatkozásában az előzetes alapítás tényének feljegyzése iránti igény. Az Inytv. vhr. szabályozza a társasház nyilvántartásának formáját, így többek között a társasház törzslap tartalmát is. Eszerint a társasház törzslap III. részén az egész társasház tulajdonra vonatkozó jogokat és tényeket kell bejegyezni, valamint az alapító okirat szerinti elővásárlási jogot. 5 A Ttv. pedig az előzetes alapítás ténye feljegyzésének feltételéül csak azt kívánja meg, hogy az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett jogokat töröljék, vagy az érdekeltek megegyezzenek abban, hogy azok a társasházzá történő átalakítás után mely ingatlanokat fogják terhelni. 6 Ezen két jogszabályi rendelkezés összevetéséből álláspontunk szerint levezethető, hogy a már kialakult társasház tulajdoni törzslapjának III. részén feljegyezhető az előzetes alapítás ténye a társasház leendő további épületei vonatkozásában, hiszen ez nem minősül olyan jognak vagy ténynek, melynek sorsáról az érdekelteknek meg kellene állapodniuk, azok ugyanis az újabb épület elkészültét követően értelemszerűen törlésre kerülnek majd. Más kérdés azonban, hogy eddigre, mármint a beruházás következő szakaszának kezdetekor a földrészlet amennyiben feltételezzük, hogy a lakásokat a beruházás ideje alatt is folyamatosan értékesítették, s így azok nem maradtak kizárólagosan az alapító tulajdonában már a kialakult társasház tulajdonosainak közös tulajdonába került, ezért az az építtető vonatkozásában legalábbis részben biztosan idegen tulajdonnak minősül, így a ráépítés szabályai kell, hogy előtérbe kerüljenek. A ráépítés jogkövetkezményeit nevezetesen a Ptk ában írtakat azonban csak akkor kell alkalmazni, ha a felek a ráépítéssel kapcsolatban a tulajdon rendezése kérdésében eltérően nem állapodtak meg, tekintettel arra, hogy a tulajdonos(ok)nak rendelkezési joga van a tulajdon tárgya felett. 7 Egyébként pedig álláspontunk szerint az idegen földre történő építkezés problematikája itt fel sem merülhet, hiszen a már eredetileg is több megvalósulási szakaszra bontott építkezésre kiadott jogerős építési engedély birtokában nem kérdőjelezhető meg a beruházó építési jogosultsága. A Ptk. szerint az építkezőt itt a beruházót illeti meg az épület, s így benne a kialakítandó lakások tulajdonjoga, ha a földtulajdonossal jelen esetben a társasházi tulajdonostársakkal kötött írásbeli megállapodás így rendelkezik. 8 5 Inytv. vhr. 53. (3) bekezdés 6 Ttv PK. 7. számú állásfoglalás I. rész 8 Ptk. 97. (2) bekezdés

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 73 Az újabb épület(ek) kivitelezése során ismét felmerül egyrészt a beruházónak a kialakítandó lakások értékesítésére, másrészt a most épülő lakások vevőinek tulajdonjog bejegyzésére irányuló igénye. A beruházó már a projekt kezdetén tisztában kell, hogy legyen a felépítendő épületek és az azokban kialakítandó lakások számával, s ezzel összefüggésben az egyes lakások tulajdonosait a közös tulajdonból megillető eszmei hányaddal, annak számítási módjával. Ezért az alapító okiratban is már a későbbi szakasz(ok)ban felépülő lakások leendő tulajdonosait megillető eszmei hányad figyelembevételével kell meghatározni az elsőként elkészülő társasház lakásainak vevőit a közös tulajdonban lévő részekből megillető tulajdoni hányadot. Ezen eljárás mellett az utolsóként átadott épületre vonatkozó részleges használatbavételi engedély földhivatalhoz történő benyújtásával, és az újabb különlapok megnyitásával alakulhat ki a végleges de már a beruházás kezdetén is kalkulált, előre látott állapot. Harmadik változat A második változatnál már azt is sikerült elérnünk, hogy az első épület elkészültét és használatba vételét követően bejegyzésre kerüljön a társasháztulajdon, míg a további épület(ek)re vonatkozó használatbavételi engedély(ek) benyújtását követően a földhivatal megnyitja az azokhoz tartozó további társasház különlapokat, azonban a procedúra végén egy társasházunk lesz. Ezen megoldási módnál azt vizsgáljuk meg, mi a helyzet akkor, ha a földrészlet amelyen a beruházás megvalósul az építtető tulajdonában van ugyan, azonban ő az általa létesített épületekkel együtt a földrészletet nem kívánja a leendő tulajdonostársak közös tulajdonába adni. Van-e erre lehetősége a jogszabályok alapján? A Ptk. főszabályként azt rögzíti, hogy a földrészlet tulajdonjoga kiterjed az épületre is, ezért az Inytv. szerint is a földrészlettel együtt kell nyilvántartani a földön létesített épületet, társasháznál pedig a közös tulajdonban álló épületrészeket és helyiségeket. 9 A főszabálytól való eltérést nevezetesen amikor az épületet a földrészleten kívül önálló ingatlannak kell tekinteni az Inytv. akkor akceptálja, ha az épület nem vagy csak részben a földrészlet tulajdonosának a tulajdona. 10 Tehát első olvasatra megállapítható, hogy önálló tulajdonú épület feltüntetésére akkor kerül sor, ha a földrészlet tulajdonosa és az építkező különböző személy. A mi esetünkben azonban a földrészlet tulajdonosa és az építtető egy és ugyanaz a személy. A Ttv. is szabályozza azt az esetet, ha a földrészlet nem tartozik közös tulajdonba, s ennek kapcsán kimondja, hogy ilyenkor a földrészletre a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 11 Az ingatlanok nyilvántartásának módjával összefüggésben az Inytv. is akként rendelkezik, hogy amennyiben egy társasházban a közös tulajdonban álló épület és a földrészlet tulajdonjoga elkülönül, úgy az önálló tulajdonú épületet, továbbá azt a földrészletet, amelyen az ilyen épületet létesítették, külön-külön tulajdoni lapokon kell nyilvántartani. 12 Előbbiekkel összhangban 9 Inytv. 11. (4) bekezdés a) és b) pontok 10 Inytv. 12. a) pont 11 Ttv. 1. (3) bekezdés 12 Inytv. 24. (1), (2), (4) bekezdések

6 74 RES IMMOBILES az Inytv. vhr. is kimondja, hogy társasház esetében, ha a földrészlet és az épület tulajdonosa más személy, akkor az épületnek azokat a részeit, amelyek nem minősülnek önálló ingatlannak (közös tulajdonban maradó épületrészek és helyiségek stb.) a földrészlet nélkül kell a társasház törzslapján nyilvántartani, a földrészlet tulajdoni lapjára pedig be kell jegyezni az épület tulajdonosát megillető földhasználati jogot. A különlapra a lakást, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiséget kell bejegyezni. 13 Álláspontunk szerint a társasházakra vonatkozó, előbb idézett speciális szabályok nem rendelkeznek arról, hogy a földrészlet milyen okból nem tartozik közös tulajdonba, illetve hogy annak tulajdonjoga miért különül el a közös tulajdonban álló épület tulajdonjogától. Ez alapulhat azon, hogy annak valóban különböző személyek a tulajdonosai, de azon is, hogy az egyszemélyes alapító a beruházás kezdetekor így döntött, s ennek megfelelő tartalmú alapító okiratot készíttetett. Az alapító okiratnak ugyanis az Inytv. vhr. és a Ttv. szerint is kötelező tartalmi eleme a közös tulajdonba kerülő épületrészek felsorolása, amely jelen esetben csak a földrészleten kívüli egyéb közös tulajdonban maradó épületrészeket és helyiségeket kell, hogy tartalmazza. További érvünk ennek megvalósíthatósága mellett egy hasonlóan érdekes megítélésű jogi kérdés. Nevezetesen, hogy a Ptk. rendszerében, a jogirodalomban és a gyakorlatban is a közös tulajdon megszüntetésének sajátos módjaként kerül nevesítésre annak társasháztulajdonná alakítása, holott valójában ilyenkor a közös tulajdon nem szűnik meg, hanem annak helyébe a külön és közös tulajdon kettősségével jellemezhető sajátos közös tulajdoni forma lép. 14 Ugyanakkor azonban a Ttv. a korábbi szabályozáshoz hasonlóan továbbra is fenntartotta az egyszemélyes pl. egy vállalkozó által történő alapítás lehetőségét. Így előállhat és nem is ritka az a helyzet, hogy ugyan társasháztulajdon esetében is egyfajta közös tulajdonról beszélünk, mégis egy személy a tulajdonosa a társasháznak, az ő alapítási szándékát foglalják alapító okiratba, ő lehet a külön tulajdonba kerülő ingatlanok tulajdonosa és a közös tulajdonba kerülő épületrészek is az ő tehát végső soron kizárólagos tulajdonába kerülnek. Fentiek alapján az az álláspontunk, hogy lehetősége van a beruházónak arra, hogy a földrészlet tulajdonjogát magának tartsa meg, a lakások értékesítése során az ne kerüljön a tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonába. Ilyenkor a társasházi törzslap az önálló tulajdonú épület tulajdoni lapja lesz, melynek I. részén csak a földrészleten kívüli egyéb közös tulajdonban maradó épületrészek és helyiségek, stb. kerülnek feltüntetésre. Tehát mindezek előrebocsátása után viszszatérve a vizsgált tényálláshoz, ott tartunk, hogy elkészült az alapító okirat az első szakaszban felépítendő társasház vonatkozásában, és az alapító kéri a földrészletre az előzetes alapítás tényének feljegyzését, melyet a körzeti földhivatal a jogszabályi feltételek megléte esetén teljesít. A beruházás során ennél a megoldási változatnál is felmerülhet a kialakítandó lakások értékesítése. Tekintettel azonban arra, hogy a beruházó szándéka szerint nem fogja a tulajdonában álló földrészletet, illet- 13 Inytv. vhr. 59. (l)-(2) bekezdés 14 Ptk. kommentár

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 75 ve annak meghatározott eszmei hányadát a lakások vevőinek közös tulajdonába adni, jelen esetben nem járható az előző két verzió kapcsán írt út, mely szerint tulajdoni illetőségek képezzék az adásvételi szerződések tárgyát, hiszen akkor közös tulajdon alakulna ki a földrészlet tekintetében. Mivel az épület még nem alakult ki, nem létezik az ingatlan-nyilvántartásban, az arra vonatkozó tulajdonjogok sem jegyezhetők be, így csak előszerződés kötésére van lehetőség azzal, hogy a végleges szerződéseket majd a társasház bejegyzését követően kötheti meg a beruházó a vevőkkel. Amikor a beruházó az első épület elkészültét követően benyújtja az arra vonatkozó jogerős és végrehajtható használatbavételi engedélyt, akkor a földhivatal megnyitja a társasház törzslapot jelen esetben az önálló tulajdonú épület tulajdoni lapjából és a társasház különlapokat. Ezt követően a végleges adásvételi szerződések alapján már kérhető lesz a megépült épületben kialakult lakások vevőinek tulajdonjog bejegyzése is. A beruházási folyamat következő szakaszaiban elkészült épületek esetében lehetőség van arra, hogy azok mivel létesítésüket külön alapító okiratba foglalták 15, mint újabb önálló tulajdonú épületek, külön-külön társasházként kerüljenek bejegyzésre. Ez esetben a társasházakat nem kell, nem lehet egy törzslapon nyilvántartani, hanem külön-külön társasház törzslapokon kell nyilvántartani azokat és az adott társasház tulajdonostársainak közös tulajdonában álló épületrészeket, egyéb helyiségeket. Ezen változattal az is minden további nélkül megoldható, hogy a földrészlet tulajdoni lapjának III. részén az előzetes alapítás ténye a további, későbbi ütemben létesülő épületek vonatkozásában is feljegyzésre kerüljön, tekintettel arra, hogy pl. az elsőként elkészült épület vonatkozásában a társasháztulajdon az önálló tulajdonú épület, és nem a földrészlet tulajdoni lapjára került bejegyzésre. Természetesen a beruházási folyamat befejeztével a társasházak lakói dönthetnek úgy, hogy egyesülnek. Ennek lehetősége álláspontom szerint a Ttv. azon rendelkezéséből illetve annak ellentétéből is levezethető, mely szerint több épületből álló társasház esetén az egy vagy több épületben levő lakások tulajdonosainak tulajdoni hányad szerinti többsége kérheti a bíróságtól önálló társasház alapítását, ha az nem sérti a megmaradó társasház tulajdonosainak méltányos érdekét. Ezt megfordítva tehát az is elképzelhető, hogy különálló társasházak esetében az egyes épületek lakásainak tulajdoni hányad szerinti többsége megegyezhet abban, hogy egy társasházat hoznak létre. Ehhez a tulajdonostársaknak valamennyi különálló társasház alapító okiratát akként kell módosítaniuk, hogy azokból egy társasház alakuljon ki, és ehhez képest kell újraszámolni a tulajdonostársakat a közös tulajdonból megillető eszmei hányadokat. 15 Inytv. vhr. 52. (2) bekezdés

8 76 RES IMMOBILES Összegzés A vizsgált kérdés kapcsán anélkül, hogy az építtető és a beruházást fi nanszírozó bank közötti jogviszonyt ismerhetnénk, annak pénzügyi vonatkozásaival tisztában lennénk határozott álláspontunk az, hogy az ügyfél által szándékolt cél nevezetesen azonos földrészleten elhelyezkedő, több épületből álló társasház létrehozása az elsőként vázolt, a gyakorlatban is alkalmazott és jól bevált megoldással bizonyosan elérhető. A második és a harmadik megoldás viszont egy előre és igen részletesen átgondolt, bonyolult jogi konstrukció kidolgozását és gyakorlati megvalósítását feltételezi, s nehezen kivitelezhető volta miatt a társasházi ügyintézés során eddig nem is találkoztunk vele. * * *

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele Az ingatlanügyi hatóság ügyintézése során a társasházak alapításának bejegyzésekor

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Huszár Eszter Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban Az elbirtoklás jogintézményével amely már a római jogban is megtalálható volt az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Dr. Sarkadi Anikó Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Az ingatlan-nyilvántartás külső és belső rendszerének sajátosságai Az ingatlan-nyilvántartásról,

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében - Dr. Görömbei Sándor bírósági titkár- Berettyóújfalui Járásbíróság 2013. I. Bevezető A publikáció, mint fogalom jelentése

Részletesebben

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződések a vállalkozások működésének szerves részei, a belőlük eredő jogviták száma jelentős, jellegük szerteágazó

Részletesebben

Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28.

Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28. Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28. Áttekintés Koncepcionális kérdések Hol kellett változtatni? Fogalmi kérdések Birtok (jog) Al- és főbirtokos Tulajdonjog terjedelme

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI (1996) Ügyvédi Iroda ELŐSZÓ Nem szükséges olvasóink számára hangsúlyoznunk annak fontosságát, hogy a gazdaságban jelentkező hiteligények megfelelően ki legyenek elégítve. Közismertek

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m LV I i. é v f o l y a m 6. szám Közjegyzők közlönye T a r t a l o m j e g y z é k Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 A közjegyzői gyakorlatot érintő

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A fogyasztói szerződés részévé váló általános szerződési feltételek érvénytelensége iránti közérdekű kereset elbírálásával összefüggő jogalkalmazási kérdések Az 1978.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

A devizahitel jogi alapkérdései

A devizahitel jogi alapkérdései 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 371 GÁRDOS ISTVÁN NAGY ANDRÁS A devizahitel jogi alapkérdései Ez a cikk a devizahitelekkel kapcsolatban az ügyfelek számára végzett gyakorlati munkánk során néhány

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján) 1

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján) 1 24 BODZÁSI BALÁZS Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján) 1 A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

A JELZÁLOGJOG NÉHÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSE

A JELZÁLOGJOG NÉHÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSE GÁRDOS ISTVÁN A JELZÁLOGJOG NÉHÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSE 1. Bevezetés Ez év nyarán a kormány az Országgyűlés elé terjesztette a Polgári Törvénykönyv zálogjogi szabályainak átfogó módosítására irányuló javaslatát.

Részletesebben