Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szántay Bernadett Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései Jogesetmegoldó rovatunkat folytatva ezúttal egy olyan kérdést vizsgálunk meg, és igyekszünk arra adekvát választ adni, amellyel egy ügyfél kereste meg szerkesztőségünket. Tényállás: Az ügyfél, mint beruházó szándéka a tulajdonában álló földrészleten egy több épületből álló társasház létrehozása, azonban nem egy ütemben, hanem szakaszosan történő kivitelezés mellett. Az építtető és a beruházást finanszírozó bank közötti előzetes tárgyalások jelenlegi állása alapján a bank azt is a finanszírozás feltételéül szabná, hogy az alapító már az első épület elkészültét követően az arra érvényes használatbavételi engedély birtokában kérje a társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését. Ezt követően akkor folyósítaná a további épület(ek) létrehozásához szükséges forrást, amennyiben azok vonatkozásában az előzetes alapítás ténye feltéve, hogy erre van jogszabályi lehetőség a földrészlet tulajdoni lapján feljegyzésre került. Az pedig már a beruházó vagy amenynyiben a felépítendő lakások értékesítése időközben megtörtént a tulajdonosok igényeként merülhet fel, hogy a kivitelezési folyamat befejezésekor a teljes épület-együttes egy társasházat, azonos jogi egységet alkosson. Kérdés: 1. Elérhető-e az ingatlan-nyilvántartási eljárás során a bank által az ügyféllel szemben a finanszírozás feltételéül szabott cél, és ha igen, milyen módo(ko)n? 2. Van-e jogszabályi lehetőség előzetes alapítás tényének újbóli feljegyzésére olyan földrészlet esetében, amelyen már épület áll, illetve annak vonatkozásában meg is történt a társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartási bejegyzése? Első változat A magunk részéről a több épületből álló társasház létesítésére irányuló beruházás, illetve az annak bejegyzésével kapcsolatos eljárás során ingatlan-nyilvántartási szempontból az alábbi gyakorlatot, eljárást tartjuk a leginkább célravezetőnek:

2 70 RES IMMOBILES A beruházó tulajdonos a felépítendő épületek építésügyi hatóság által jóváhagyott, záradékkal ellátott tervrajzának megfelelően alapítási szándékát alapító okiratba foglalva kérheti az előzetes alapítás tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését. 1 Ennek megfelelően az illetékes földhivatal az előzetes alapítás tényét a földrészlet tulajdoni lapjának III. részén feljegyzi. Ezt követően de akár már az előzetes alapítás tényének feljegyzése előtt is rendszerint sor kerül a földrészlet jelzálogjoggal történő megterhelésére a beruházás finanszírozásához felvett hitel biztosítékaként. A felépítendő lakások értékesítése kapcsán a magunk részéről azt a jogi megoldást tartjuk követendőnek, amikor a felek az adásvételi szerződésekben tulajdoni illetőséget jelölnek meg, vagyis a jogügylet tárgya a földrészlet meghatározott eszmei hányada lesz, s ennek eredményeként az ingatlanon a Ptk. szerinti közös tulajdon jön létre. Az ennek átvezetésére irányuló tulajdonjog bejegyzési kérelmek ha azok az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok előírásainak megfelelnek teljesíthetők, s a tulajdoni illetőségekhez kapcsolódó terhek (pl. jelzálogjog, valamint az annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom) is átvezethetők a tulajdoni lap III. részén a tulajdoni lap II. részén bejegyzett tulajdoni hányadokra történő hivatkozással. Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló ÖTM rendelet lehetővé teszi az építési engedélyben eredetileg már több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetén az egyes megvalósulási szakaszokban megépített építményekre, illetőleg rendeltetésszerű és biztonságos használatra önmagukban alkalmas építményrészekre (önálló rendeltetési egységekre) a használatbavételi engedély szakaszonkénti, külön-külön történő kiadását. 2 Így az arra vonatkozóan kiadott használatbavételi engedély, valamint épületfeltüntetési vázrajz alapján 3 akár már az első épület is feltüntethető a földrészlet tulajdoni lapjának I. részén akként, hogy az addigi beépítetlen terület megnevezést lakóház, udvar váltja fel, s egyidejűleg rendszerint a tulajdoni lap III. részén szöveges bejegyzés formájában is történik utalás az épület létesítésére. Amikor a beruházás későbbi szakaszában megépülnek az újabb épületek, akkor ezek szintén feltüntethetők lesznek majd a vonatkozó használatbavételi engedély és vázrajz alapján. Az épületfeltüntetés iránti kérelem egyébként attól függetlenül benyújtható, hogy a lakás-értékesítések éppen milyen fázisban tartanak értékesítésre kerültek-e már a kialakítandó lakások, vagy azok még az egyszemélyes alapító tulajdonában vannak, a már átvezetett tulajdonjog bejegyzések ugyanis csak tulajdoni illetőségre vonatkoznak, az épületfeltüntetés pedig e tekintetben változást nem eredményez. Az utolsó épület elkészültét követően lehet benyújtani a végleges alapítás iránti kérelmet, s ekkor nyílik lehetőség a közös tulajdont tartalmazó társasházi törzslap és 1 Inytv. vhr. 53. (4) bekezdés 2 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 36. (5) bekezdés 3 Inytv. 11. (4) bekezdés a) pont, 17. (1) bekezdés i) pont és Inytv. vhr. 65. (3) bekezdés

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 71 az egyes külön tulajdonban lévő lakásokhoz tartozó tulajdoni különlapok megnyitására. A társasházat akkor is egy törzslapon kell nyilvántartani, ha mint ahogyan a kérdéses esetben is a földrészleten több épület áll és a társasháztulajdon létesítését egy alapító okiratba foglalták. 4 Ez esetben a jelölésre vonatkozóan a helyrajzi számozás szabályai adnak eligazítást, vagyis az egy helyrajzi számon álló több épületet ugyanazon a törzslapon kell nyilvántartani akként, hogy az épületeket betűjellel kell megkülönböztetni egymástól. A földhivatal a különlapok megnyitása után a korábban benyújtott adásvételi szerződéseknek megfelelően bejegyzi az időközben értékesített lakások vevőinek tulajdonjogát, valamint amennyiben hozzájáruló nyilatkozataikat a földhivatalhoz becsatolták a korábbi tulajdoni illetőségekhez kapcsolódó jogokat és tényeket, valamint azok jogosultjait. Az építtető által felvett kölcsönt biztosító jelzálogjog jogosultja amenynyiben a hitel teljes összege visszafizetésre került rendszerint kiadja a jelzálogjog törléséhez szükséges engedélyt, avagy hozzájárul a jelzálogjognak az építtető tulajdonában maradó öröklakás(ok)ra történő átjegyzéséhez. Második változat Mint láthattuk, az első változattal kezelhető az a helyzet, hogy az egyes épületek különböző időpontokban, más-más ütemben készülnek el, illetve kerülnek átadásra azáltal, hogy lehetőség nyílik a társasháztulajdon bejegyzése nélkül, azt megelőzően is az épület(ek) ingatlan-nyilvántartási, illetőleg térképi feltüntetésére. Így a már feltüntetett épület(ek)et tartalmazó tulajdoni lapokkal az építtető is igazolni tudja a bank felé, hogy a beruházás adott szakasza, amire a hitelnyújtás történt, megvalósult, és az annak megfelelő változást az ingatlanügyi hatóság regisztrálta is. Szigorúan véve azonban az ügyfél által vázolt tényállást, azt is el kell tudnunk érni, hogy amennyiben erre van igény a beruházás során az építtető már az első épület elkészülte és használatba vétele után bejegyzett társasháztulajdont produkálhasson a finanszírozó bank felé. A magunk részéről bár a gyakorlatban nehezen kivitelezhetőnek tartjuk az ügyfél által előbbiekben ismertetett és a finanszírozó bank részéről elvárt igényt jogi szempontból elképzelhetőnek tartjuk, hogy létezik olyan megoldás, szerződéses konstrukció, amely már a beruházás kezdeti stádiumában a jövőben felmerülő valamennyi jogi kérdést kezeli. A kiindulás ez esetben is ugyanaz, mint az első megoldásnál, vagyis a beruházó a már részletezettek szerint kéri az előzetes alapítás tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését, a földhivatal pedig ezen tényt a földrészlet tulajdoni lapjának III. részén feljegyzi. A beruházó megkezdi az első ütemben felépítendő épület kivitelezését, valamint a kialakítandó lakások értékesítésére is sor kerülhet a korábban már vázolt nevezetesen 4 Inytv. vhr. 52. (2) bekezdés

4 72 RES IMMOBILES az adásvételi szerződésekben a tulajdoni illetőségekre utaló technikával. Az első épület elkészültét követően a jogerős és végrehajtható az ezen megvalósulási szakaszban megépített építményre vonatkozó használatbavételi engedély, valamint záradékolt épületfeltüntetési vázrajz alapján a földhivatal kérelemre megnyitja az egyes tulajdoni különlapokat és azokra bejegyzi az időközben értékesített lakások vevőinek tulajdonjogát, valamint a korábbi tulajdoni illetőségekhez kapcsolódó jogokat és tényeket, valamint azok jogosultjait. Ezt követően folytatódhat a beruházás következő szakasza, s itt kerülhet szóba a most épülő újabb épületek vonatkozásában az előzetes alapítás tényének feljegyzése iránti igény. Az Inytv. vhr. szabályozza a társasház nyilvántartásának formáját, így többek között a társasház törzslap tartalmát is. Eszerint a társasház törzslap III. részén az egész társasház tulajdonra vonatkozó jogokat és tényeket kell bejegyezni, valamint az alapító okirat szerinti elővásárlási jogot. 5 A Ttv. pedig az előzetes alapítás ténye feljegyzésének feltételéül csak azt kívánja meg, hogy az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett jogokat töröljék, vagy az érdekeltek megegyezzenek abban, hogy azok a társasházzá történő átalakítás után mely ingatlanokat fogják terhelni. 6 Ezen két jogszabályi rendelkezés összevetéséből álláspontunk szerint levezethető, hogy a már kialakult társasház tulajdoni törzslapjának III. részén feljegyezhető az előzetes alapítás ténye a társasház leendő további épületei vonatkozásában, hiszen ez nem minősül olyan jognak vagy ténynek, melynek sorsáról az érdekelteknek meg kellene állapodniuk, azok ugyanis az újabb épület elkészültét követően értelemszerűen törlésre kerülnek majd. Más kérdés azonban, hogy eddigre, mármint a beruházás következő szakaszának kezdetekor a földrészlet amennyiben feltételezzük, hogy a lakásokat a beruházás ideje alatt is folyamatosan értékesítették, s így azok nem maradtak kizárólagosan az alapító tulajdonában már a kialakult társasház tulajdonosainak közös tulajdonába került, ezért az az építtető vonatkozásában legalábbis részben biztosan idegen tulajdonnak minősül, így a ráépítés szabályai kell, hogy előtérbe kerüljenek. A ráépítés jogkövetkezményeit nevezetesen a Ptk ában írtakat azonban csak akkor kell alkalmazni, ha a felek a ráépítéssel kapcsolatban a tulajdon rendezése kérdésében eltérően nem állapodtak meg, tekintettel arra, hogy a tulajdonos(ok)nak rendelkezési joga van a tulajdon tárgya felett. 7 Egyébként pedig álláspontunk szerint az idegen földre történő építkezés problematikája itt fel sem merülhet, hiszen a már eredetileg is több megvalósulási szakaszra bontott építkezésre kiadott jogerős építési engedély birtokában nem kérdőjelezhető meg a beruházó építési jogosultsága. A Ptk. szerint az építkezőt itt a beruházót illeti meg az épület, s így benne a kialakítandó lakások tulajdonjoga, ha a földtulajdonossal jelen esetben a társasházi tulajdonostársakkal kötött írásbeli megállapodás így rendelkezik. 8 5 Inytv. vhr. 53. (3) bekezdés 6 Ttv PK. 7. számú állásfoglalás I. rész 8 Ptk. 97. (2) bekezdés

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 73 Az újabb épület(ek) kivitelezése során ismét felmerül egyrészt a beruházónak a kialakítandó lakások értékesítésére, másrészt a most épülő lakások vevőinek tulajdonjog bejegyzésére irányuló igénye. A beruházó már a projekt kezdetén tisztában kell, hogy legyen a felépítendő épületek és az azokban kialakítandó lakások számával, s ezzel összefüggésben az egyes lakások tulajdonosait a közös tulajdonból megillető eszmei hányaddal, annak számítási módjával. Ezért az alapító okiratban is már a későbbi szakasz(ok)ban felépülő lakások leendő tulajdonosait megillető eszmei hányad figyelembevételével kell meghatározni az elsőként elkészülő társasház lakásainak vevőit a közös tulajdonban lévő részekből megillető tulajdoni hányadot. Ezen eljárás mellett az utolsóként átadott épületre vonatkozó részleges használatbavételi engedély földhivatalhoz történő benyújtásával, és az újabb különlapok megnyitásával alakulhat ki a végleges de már a beruházás kezdetén is kalkulált, előre látott állapot. Harmadik változat A második változatnál már azt is sikerült elérnünk, hogy az első épület elkészültét és használatba vételét követően bejegyzésre kerüljön a társasháztulajdon, míg a további épület(ek)re vonatkozó használatbavételi engedély(ek) benyújtását követően a földhivatal megnyitja az azokhoz tartozó további társasház különlapokat, azonban a procedúra végén egy társasházunk lesz. Ezen megoldási módnál azt vizsgáljuk meg, mi a helyzet akkor, ha a földrészlet amelyen a beruházás megvalósul az építtető tulajdonában van ugyan, azonban ő az általa létesített épületekkel együtt a földrészletet nem kívánja a leendő tulajdonostársak közös tulajdonába adni. Van-e erre lehetősége a jogszabályok alapján? A Ptk. főszabályként azt rögzíti, hogy a földrészlet tulajdonjoga kiterjed az épületre is, ezért az Inytv. szerint is a földrészlettel együtt kell nyilvántartani a földön létesített épületet, társasháznál pedig a közös tulajdonban álló épületrészeket és helyiségeket. 9 A főszabálytól való eltérést nevezetesen amikor az épületet a földrészleten kívül önálló ingatlannak kell tekinteni az Inytv. akkor akceptálja, ha az épület nem vagy csak részben a földrészlet tulajdonosának a tulajdona. 10 Tehát első olvasatra megállapítható, hogy önálló tulajdonú épület feltüntetésére akkor kerül sor, ha a földrészlet tulajdonosa és az építkező különböző személy. A mi esetünkben azonban a földrészlet tulajdonosa és az építtető egy és ugyanaz a személy. A Ttv. is szabályozza azt az esetet, ha a földrészlet nem tartozik közös tulajdonba, s ennek kapcsán kimondja, hogy ilyenkor a földrészletre a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 11 Az ingatlanok nyilvántartásának módjával összefüggésben az Inytv. is akként rendelkezik, hogy amennyiben egy társasházban a közös tulajdonban álló épület és a földrészlet tulajdonjoga elkülönül, úgy az önálló tulajdonú épületet, továbbá azt a földrészletet, amelyen az ilyen épületet létesítették, külön-külön tulajdoni lapokon kell nyilvántartani. 12 Előbbiekkel összhangban 9 Inytv. 11. (4) bekezdés a) és b) pontok 10 Inytv. 12. a) pont 11 Ttv. 1. (3) bekezdés 12 Inytv. 24. (1), (2), (4) bekezdések

6 74 RES IMMOBILES az Inytv. vhr. is kimondja, hogy társasház esetében, ha a földrészlet és az épület tulajdonosa más személy, akkor az épületnek azokat a részeit, amelyek nem minősülnek önálló ingatlannak (közös tulajdonban maradó épületrészek és helyiségek stb.) a földrészlet nélkül kell a társasház törzslapján nyilvántartani, a földrészlet tulajdoni lapjára pedig be kell jegyezni az épület tulajdonosát megillető földhasználati jogot. A különlapra a lakást, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiséget kell bejegyezni. 13 Álláspontunk szerint a társasházakra vonatkozó, előbb idézett speciális szabályok nem rendelkeznek arról, hogy a földrészlet milyen okból nem tartozik közös tulajdonba, illetve hogy annak tulajdonjoga miért különül el a közös tulajdonban álló épület tulajdonjogától. Ez alapulhat azon, hogy annak valóban különböző személyek a tulajdonosai, de azon is, hogy az egyszemélyes alapító a beruházás kezdetekor így döntött, s ennek megfelelő tartalmú alapító okiratot készíttetett. Az alapító okiratnak ugyanis az Inytv. vhr. és a Ttv. szerint is kötelező tartalmi eleme a közös tulajdonba kerülő épületrészek felsorolása, amely jelen esetben csak a földrészleten kívüli egyéb közös tulajdonban maradó épületrészeket és helyiségeket kell, hogy tartalmazza. További érvünk ennek megvalósíthatósága mellett egy hasonlóan érdekes megítélésű jogi kérdés. Nevezetesen, hogy a Ptk. rendszerében, a jogirodalomban és a gyakorlatban is a közös tulajdon megszüntetésének sajátos módjaként kerül nevesítésre annak társasháztulajdonná alakítása, holott valójában ilyenkor a közös tulajdon nem szűnik meg, hanem annak helyébe a külön és közös tulajdon kettősségével jellemezhető sajátos közös tulajdoni forma lép. 14 Ugyanakkor azonban a Ttv. a korábbi szabályozáshoz hasonlóan továbbra is fenntartotta az egyszemélyes pl. egy vállalkozó által történő alapítás lehetőségét. Így előállhat és nem is ritka az a helyzet, hogy ugyan társasháztulajdon esetében is egyfajta közös tulajdonról beszélünk, mégis egy személy a tulajdonosa a társasháznak, az ő alapítási szándékát foglalják alapító okiratba, ő lehet a külön tulajdonba kerülő ingatlanok tulajdonosa és a közös tulajdonba kerülő épületrészek is az ő tehát végső soron kizárólagos tulajdonába kerülnek. Fentiek alapján az az álláspontunk, hogy lehetősége van a beruházónak arra, hogy a földrészlet tulajdonjogát magának tartsa meg, a lakások értékesítése során az ne kerüljön a tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonába. Ilyenkor a társasházi törzslap az önálló tulajdonú épület tulajdoni lapja lesz, melynek I. részén csak a földrészleten kívüli egyéb közös tulajdonban maradó épületrészek és helyiségek, stb. kerülnek feltüntetésre. Tehát mindezek előrebocsátása után viszszatérve a vizsgált tényálláshoz, ott tartunk, hogy elkészült az alapító okirat az első szakaszban felépítendő társasház vonatkozásában, és az alapító kéri a földrészletre az előzetes alapítás tényének feljegyzését, melyet a körzeti földhivatal a jogszabályi feltételek megléte esetén teljesít. A beruházás során ennél a megoldási változatnál is felmerülhet a kialakítandó lakások értékesítése. Tekintettel azonban arra, hogy a beruházó szándéka szerint nem fogja a tulajdonában álló földrészletet, illet- 13 Inytv. vhr. 59. (l)-(2) bekezdés 14 Ptk. kommentár

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 75 ve annak meghatározott eszmei hányadát a lakások vevőinek közös tulajdonába adni, jelen esetben nem járható az előző két verzió kapcsán írt út, mely szerint tulajdoni illetőségek képezzék az adásvételi szerződések tárgyát, hiszen akkor közös tulajdon alakulna ki a földrészlet tekintetében. Mivel az épület még nem alakult ki, nem létezik az ingatlan-nyilvántartásban, az arra vonatkozó tulajdonjogok sem jegyezhetők be, így csak előszerződés kötésére van lehetőség azzal, hogy a végleges szerződéseket majd a társasház bejegyzését követően kötheti meg a beruházó a vevőkkel. Amikor a beruházó az első épület elkészültét követően benyújtja az arra vonatkozó jogerős és végrehajtható használatbavételi engedélyt, akkor a földhivatal megnyitja a társasház törzslapot jelen esetben az önálló tulajdonú épület tulajdoni lapjából és a társasház különlapokat. Ezt követően a végleges adásvételi szerződések alapján már kérhető lesz a megépült épületben kialakult lakások vevőinek tulajdonjog bejegyzése is. A beruházási folyamat következő szakaszaiban elkészült épületek esetében lehetőség van arra, hogy azok mivel létesítésüket külön alapító okiratba foglalták 15, mint újabb önálló tulajdonú épületek, külön-külön társasházként kerüljenek bejegyzésre. Ez esetben a társasházakat nem kell, nem lehet egy törzslapon nyilvántartani, hanem külön-külön társasház törzslapokon kell nyilvántartani azokat és az adott társasház tulajdonostársainak közös tulajdonában álló épületrészeket, egyéb helyiségeket. Ezen változattal az is minden további nélkül megoldható, hogy a földrészlet tulajdoni lapjának III. részén az előzetes alapítás ténye a további, későbbi ütemben létesülő épületek vonatkozásában is feljegyzésre kerüljön, tekintettel arra, hogy pl. az elsőként elkészült épület vonatkozásában a társasháztulajdon az önálló tulajdonú épület, és nem a földrészlet tulajdoni lapjára került bejegyzésre. Természetesen a beruházási folyamat befejeztével a társasházak lakói dönthetnek úgy, hogy egyesülnek. Ennek lehetősége álláspontom szerint a Ttv. azon rendelkezéséből illetve annak ellentétéből is levezethető, mely szerint több épületből álló társasház esetén az egy vagy több épületben levő lakások tulajdonosainak tulajdoni hányad szerinti többsége kérheti a bíróságtól önálló társasház alapítását, ha az nem sérti a megmaradó társasház tulajdonosainak méltányos érdekét. Ezt megfordítva tehát az is elképzelhető, hogy különálló társasházak esetében az egyes épületek lakásainak tulajdoni hányad szerinti többsége megegyezhet abban, hogy egy társasházat hoznak létre. Ehhez a tulajdonostársaknak valamennyi különálló társasház alapító okiratát akként kell módosítaniuk, hogy azokból egy társasház alakuljon ki, és ehhez képest kell újraszámolni a tulajdonostársakat a közös tulajdonból megillető eszmei hányadokat. 15 Inytv. vhr. 52. (2) bekezdés

8 76 RES IMMOBILES Összegzés A vizsgált kérdés kapcsán anélkül, hogy az építtető és a beruházást fi nanszírozó bank közötti jogviszonyt ismerhetnénk, annak pénzügyi vonatkozásaival tisztában lennénk határozott álláspontunk az, hogy az ügyfél által szándékolt cél nevezetesen azonos földrészleten elhelyezkedő, több épületből álló társasház létrehozása az elsőként vázolt, a gyakorlatban is alkalmazott és jól bevált megoldással bizonyosan elérhető. A második és a harmadik megoldás viszont egy előre és igen részletesen átgondolt, bonyolult jogi konstrukció kidolgozását és gyakorlati megvalósítását feltételezi, s nehezen kivitelezhető volta miatt a társasházi ügyintézés során eddig nem is találkoztunk vele. * * *

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele Az ingatlanügyi hatóság ügyintézése során a társasházak alapításának bejegyzésekor

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási

A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Frang Éva A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási bejegyzése Az alábbiakban a ráépítés lehetséges jogkövetkezményeinek ismertetésére kerül

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pannonhalma Város Önkormányzata (székhely: 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10., KSH- szám: 0824305, képviseli Bagó Ferenc polgármester), mint tulajdonos az alábbi társasházat

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában A most induló rovatunkban, a mások számára is hasznos információkat

Részletesebben

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:...

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:... Szükséges dokumentumok UniCredit Otthonteremtő hitel I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Házastárs/ (bejegyzett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító igazolvány vagy érvényes úti

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Társasházakkal összefüggő ingatlan-nyilvántartási eljárások

Társasházakkal összefüggő ingatlan-nyilvántartási eljárások INGATLANNYILVÁNTARTÁS Szalmás Zoltán Társasházakkal összefüggő ingatlannyilvántartási eljárások A földhivatalok, mint ingatlanügyi hatóságok ügyiratforgalmában ugyan nem képviselnek nagy tömeget a társasházalapítással,

Részletesebben

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szabó Linda Zsófia A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban A haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének, keletkezésétől függetlenül meghatározó jelentősége

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási jog II. 2014. október 11.

Ingatlan-nyilvántartási jog II. 2014. október 11. Ingatlan-nyilvántartási jog II. 2014. október 11. Az ingatlan-nyilvántartás részei 4 részből áll: Tulajdoni lap Okirattár Törölt bejegyzések jegyzéke Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis Okirattár

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai A megváltozott gazdasági viszonyok következtében az utóbbi években jelentősen nőtt a végrehajtási eljárások,

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/11/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 28-i ülésére Tárgy: Az Eplény 236/1 helyrajzi számú

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

1. A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet módosítása

1. A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 3971 az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. e) és n)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E Az építmény- és telekadóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra A Res Immobilies 2007.

Részletesebben

A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként

A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként A Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600 Vác, Március 15. tér 11. Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Alulírott (ak) kérelemmel fordulunk a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi

Részletesebben

RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban

RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban A Veszprém Megyei Földhivatal ingatlanjogi szakfolyóirata Megjelenik negyedévenként III. évfolyam, 2009/3-4. szám www.resimmobiles.hu

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!)

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A magánszemélyek 20 évi magánszemélyek kommunális adójának megállapításához, a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és Nagyrécse

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt.

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt. 374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai Pataki Károly GEODEZIA Zrt. Az előadás tartalmi áttekintése: 1. Közreműködők 2. Adatszolgáltatás 3. Keretmérés

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Tulajdonosi jogok

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Tulajdonosi jogok BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TULAJDONOSI JOGOK Tulajdonosi jogok birtoklás - jogcímtől függetlenül, akaratlagos uralom egy

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére . Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Tárgy: Kálmán Imre utcai telekalakítással kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Kovács Gábor

Részletesebben

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Benyújtandó Múcsony Nagyközség Önkormányzata Adóhatóságához (helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani) I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E. az építményadóról.

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E. az építményadóról. SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E az építményadóról. Sávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

A Fővárosi Közgyűlés a Külker SC sporttelep fejlesztésének ügyében 2011. december 14-én a 4026/2011. (12.14.) Főv. Kgy. határozatot hozta:

A Fővárosi Közgyűlés a Külker SC sporttelep fejlesztésének ügyében 2011. december 14-én a 4026/2011. (12.14.) Főv. Kgy. határozatot hozta: Budapest Főváros Önkormányzata Oktatási és Kulturális Főpolgármester -helyettes *1000040761449* *1000040761449* ikt. szám: FPH037 /48-4 /2012 tárgy: Javaslat a 4026/2011. (12.14.) Főv. Kgy. számú határozat

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja:

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja: Formanyomtatvány tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kéréséhez (a pályázói nyilatkozatok című rész a formanyomtatvány részét képezi) szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok vagyonkezelői

Részletesebben

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ 10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KEKOLETI ^ ÖNKORUANÍZAIA,0^^ KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Iroda Tárgy: Budapest

Részletesebben

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése

A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hernádi László A vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése A vezetékjog a dologi jogok körében helyezhető el a jogrendszerben. A dologi jogokon belül az ún. korlátolt idegen

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

A kötelező jogi képviselet

A kötelező jogi képviselet INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika - dr. Hernádi László A kötelező jogi képviselet A kötelező jogi képviseletet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) módosításáról rendelkező 2003. évi XI.

Részletesebben

Az eljárás felfüggesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

Az eljárás felfüggesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn Az eljárás felfüggesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban Az ingatlanügyi hatóság elsődleges feladata, hogy a bejegyzési kérelmek tárgyában megalapozott döntést

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére Ó z d, 2015. május Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

KÉRDÉSEK-VÁLASZOK. Kérdések válaszok

KÉRDÉSEK-VÁLASZOK. Kérdések válaszok KÉRDÉSEK-VÁLASZOK Kérdések válaszok Ún. aláírás-bélyegző használata elfogadható-e az ingatlan-nyilvántartási eljárásban? A kérdés tehát arra irányul, hogy amikor az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.

Részletesebben

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem (a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem Alulírott/...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.) építésügyi

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 19 /1995.(XII.01.)KT. számú r e n d e l e t e Önkormányzati lakások elidegenítésének szabályairól (egységes szerkezetben a módosító 20/1996. (VIII.6.)

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 18/2014. (VIII.28.) és a 12/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelettel) Hatályos 2015. április 1. napjától

(Egységes szerkezetben a 18/2014. (VIII.28.) és a 12/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelettel) Hatályos 2015. április 1. napjától 29/2013. (X. 3.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről (Egységes szerkezetben a 18/2014. (VIII.28.) és

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 11/1999. (IX.7.) KT. számú rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 11/1999. (IX.7.) KT. számú rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/1999. (IX.7.) KT. számú rendelete a belvíz sújtotta lakóépületek vásárlásához, újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése

Üzleti szerződések adótervezése Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. október 25. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás Eladó

Részletesebben

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén Az ingatlan-nyilvántartásba való tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmek,

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Az építési napló elektronizálása Az építésügyi jogszabályok tekintetében 2013. január 1-jétől igen nagy változás fog életbe lépni, ugyanis az elektronizálás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE ÉS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére

Részletesebben

Használatbavételi engedélyezési eljárás

Használatbavételi engedélyezési eljárás Használatbavételi engedélyezési eljárás Lakossági tájékoztató a használatbavételi engedélyezési eljárás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól Építési engedélyhez kötött új építmény építése,

Részletesebben

Tulajdonjog bejegyzésének törlése és az eredeti ingatlannyilvántartási

Tulajdonjog bejegyzésének törlése és az eredeti ingatlannyilvántartási INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra Tulajdonjog bejegyzésének törlése és az eredeti ingatlannyilvántartási állapot helyreállítása A tulajdonjog törléséhez és az eredeti ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A.

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A. Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik Az adásvételi szerződés tartalmával kapcsolatban, az alábbi elvárásokat fogalmazza

Részletesebben

Ajánlott, alkalmazása nem kötelező!

Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Kérelem lakásszerzési kedvezmény érvényesítésének engedélyezésére Kérelmező neve: Állandó lakcíme: Tartózkodási helye: Értesítési címe: Napközben elérhető telefonszáma:

Részletesebben

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓKI

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓKI Hirdetmény A Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali/Földügyi Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy Valkó nagyközség területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon,

Részletesebben

mezőgazdasági művelésének a megszüntetése a telek művelés alól kivett területként való ingatlannyilvántartási

mezőgazdasági művelésének a megszüntetése a telek művelés alól kivett területként való ingatlannyilvántartási BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRelem a megépített házi szennyvízhálózatra

HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRelem a megépített házi szennyvízhálózatra Ügyszám: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. Postacím: 1426 Bp., 72 Pf. 114 Telefon: 455-4303 E-mail: ufi@fcsm.hu Honlap: www.fcsm.hu HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRelem a megépített házi szennyvízhálózatra

Részletesebben

A tartási, az életjáradéki és az öröklési szerződés

A tartási, az életjáradéki és az öröklési szerződés INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika A tartási, az életjáradéki és az öröklési szerződés A tartási, életjáradéki és az öröklési szerződés jogintézményét alapvetően a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályozza.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben