Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 20-án tartott üléséről. 2/2014(II.21) sz rendelet 20/2014.(II.20.) sz. kt. határozat 21/2014.(II.20.) sz. kt. határozat 22/2014.(II.20.) sz. kt. határozat 23/2014.(II.20.) sz. kt. határozat 24/2014.(II.20.) sz. kt. határozat 25/2014.(II.20.) sz. kt. határozat 26/2014.(II.20.) sz. kt. határozat Rendelet alkotása az önkormányzat évi költségvetéséről Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításának módosításáról Támogatási igény benyújtása helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására EU Önerő Alap igénylése Vecsernyés István felajánlása Telecom Kft tulajdonosi hozzájárulás kérése Rag-Kiha Kft kérelme Befejezetlen beruházások selejtezése a rendezőmérleg elkészítéséhez 27/2014.(II.20.) sz. kt. határozat A Ford Transit Turbo Diesel típusú JRE 784 rendszámú tanyagondnoki autó értékesítése

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 20-án tartott üléséről. Jelen vannak: Maczkó József, Ábrahám János, Dr. Rigler László, Horváth Jenő, Szűcs József, Varga Sándor (6 fő) Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent: Iván Éva intézményvezető Turi Mária intézményvezető Kovács Márta intézményvezető Paprika Anikó pénzügyi előadó Oltyánné Kozla Erika jegyző Paprika Brigitta jegyzőkönyvvezető Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Maczkó József: Ismerteti a két ülés közötti fontosabb eseményeket, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van. Kéri, hogy a képviselő-testületet, fogadja el a tájékoztatót. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, a tájékoztatót elfogadja. Maczkó József: Javasolja, a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a meghívóban szereplő napirendeket az alábbi kiegészítésekkel: 1. Támogatási igény benyújtása helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására 2. EU Önerő Alap igénylése 3. Vecsernyés István felajánlása 4. Telecom Kft tulajdonosi hozzájárulás kérése 5. Rag-Kiha Kft kérelme 6. Befejezetlen beruházásokkal kapcsolatos döntés 7. Tanyagondnoki autócsere A képviselő-testület 6 igen szavazattal, az alábbi napirendet fogadja el: 2

3 Napirend: 1. Rendelet alkotása az önkormányzat évi költségvetéséről 2. Támogatási igény benyújtása helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására 3. EU Önerő Alap igénylése 4. Vecsernyés István felajánlása 5. Telecom Kft tulajdonosi hozzájárulás kérése 6. Rag-Kiha Kft kérelme 7. Befejezetlen beruházásokkal kapcsolatos döntés 8. Tanyagondnoki autócsere A napirendi pontok tárgyalása: Dr Rigler László elhagyja a tanácstermet. 1.) Rendelet alkotása az önkormányzat évi költségvetéséről polgármester A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, felkéri, a bizottság elnökét ismertesse a javaslatot, amely írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Varga Sándor: Szóban ismerteti a bizottság javaslatát. 3

4 Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a módosító javaslatokat. Elfogadja a módosító javaslatokat. Maczkó József: További hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának megfelelően fogadja el a évi költségvetésről szóló rendeletet. az alábbi rendeletet alkotja: KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2014. (II.21.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143..(4)bekezdés b.) és h.) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság írásos véleményét az önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése: költségvetési bevételeit költségvetési kiadásait eft-ban, eft-ban, a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét eft-ban állapítja meg. (2) Az (1)bekezdés szerinti eft összegű költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, amelyből e Ft felhalmozási célú, és e Ft működési célú. 4

5 e Ft hitel, kölcsön felvételével finanszírozza (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá. 3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 685 E Ft céltartalékot (gyermek-egészségügyi céltartalék) állapít meg. A mindenkori tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek évben engedélyezett létszámát 57,5 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 32 főben állapítja meg a képviselő-testület. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 5

6 (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) A költségvetési szerv által más költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet azon költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni

7 A jogi és természetes személyek nem szociális jellegű támogatásának rendje (1) A jogi és természetes személyek részére céljelleggel (nem szociális) juttatott támogatást kizárólag a képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás alapján, az abban foglalt ütemezésnek megfelelően lehet folyósítani. (2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. (3) A támogatás felhasználásának ellenőrzése az alábbiak szerint történik: a. Jogi személyek esetében záradékkal ellátott számlák fénymásolatát, továbbá taggyűlés által jóváhagyott éves beszámolót szöveges indokolással együtt kell benyújtani a jogi személyre vonatkozó beszámoló elfogadásának jogszabályokban meghatározott határidejétől számított 30 napon belül. b. Természetes személyek esetén záradékkal ellátott számlák fénymásolatát, továbbá szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani tárgyévet követő január 31-ig. (4) A számadások formai felülvizsgálatát, továbbá ha a támogatás jellege indokolja- helyszíni ellenőrzését a i Hivatal köztisztviselője végzi. (5) A számadást a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület fogadja el. (6) Amennyiben a támogatott a részére előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatást nem lehet folyósítani. (7) A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. (8) Tárgyévben támogatást folyósítani csak akkor lehetséges, ha előző évi elszámolási kötelezettségének a támogatott eleget tett. 9. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1- től kell alkalmazni. Oltyánné Kozla Erika sk. jegyző Maczkó József sk. polgármester Varga Sándor: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli előterjesztésnek megfelelően fogadja el az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításának módosításáról szóló határozati javaslatot, az 1. sz. mellékletnek megfelelően. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát fogadja el. 7

8 20/2014.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításának módosításáról A saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre vérható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Kelebiai i Hivatal 2.) Támogatási igény benyújtása helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására polgármester A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt Maczkó József: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, felkéri, a bizottság elnökét ismertesse a javaslatot. Varga Sándor: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 7/2014 (I.31)BM rendelet 2 -ra figyelemmel rendkívüli támogatás iránti igényt nyújtson be a Belügyminisztériumhoz ;- Ft összegben a kerékpárút építés váratlan és előre nem látható műszaki és jogi problémákból eredő többletköltségekre. Maczkó József: Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy az fogadja el a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, és nyújtson be rendkívüli támogatási igényt ;- Ft összegben a kerékpárút kapcsán felmerült előre nem látható, váratlan kiadások fedezetére. 21/2014.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat Támogatási igény benyújtása helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására 1. A 7/2014 (I.31) BM rendelet 2 -ra figyelemmel rendkívüli támogatás iránti igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz ;- Ft összegben. 2. Kéri a támogatót, hogy a Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program kertében megvalósítandó kerékpárút építés váratlan és előre nem látható műszaki és jogi problémákból eredő többletköltségekre Kelebia Község részére a fenti támogatási összeget biztosítsa. 8

9 3. Felhatalmazza a polgármestert az igényléssel kapcsolatos dokumentumok aláírásával. Felelős: Maczkó József polgármester Határidő: március 7. Magyar Államkincstár Kelebiai i Hivatal 3.) EU Önerő Alap igénylése polgármester A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. Maczkó József: Megjelent az EU Önerő Alap pályázata. Javasolja benyújtani a pályázatot a kerékpárút, és az energetikai pályázat önerejének biztosítása érdekében. Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy igényeljen EU Önerő Alap támogatást a Belügyminisztériumtól 1. a Magyarország- Szerbia IPA Határon átnyúló program keretében megvalósítandó kerékpárút építése tárgyában Ft összegben az önerő biztosítása céljából, 2. A KEOP-5.5.0/B/ azonosítási számú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítása kombinálva Kelebia önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése megújuló energiahasznosítással tárgyú pályázat önerejének biztosítása érdekében Ft összegben. 22/2014.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat EU Önerő Alap igénylése 9 I. EU Önerő Alap támogatást igényel a Belügyminisztériumtól a.) A tervezett fejlesztés aa.) megnevezése: Magyarország- Szerbia IPA Határon átnyúló program keretében megvalósítandó kerékpárút építés Kelebián. ab.) Összköltsége: ;- Ft ac.) pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: Forrás megnevezése év Összesen EU Alapokból igényelt forrás Ft Ft Hazai társfinanszírozásban biztosított összeg Ft Ft Hitel Ft Ft BM EU Önerő Alapból igényelt támogatás Ft Ft Összesen Ft Ft

10 b.) a saját forrás biztosításának módja: fejlesztési célú hitel. II. EU Önerő Alap támogatást igényel a Belügyminisztériumtól a.) A tervezett fejlesztés aa.) megnevezése: A KEOP-5.5.0/B/ azonosítási számú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítása kombinálva Kelebia önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése megújuló energiahasznosítással ab.) összköltsége: ;- Ft ac.) pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: Forrás megnevezése év 2015 Összesen EU Alapokból igényelt forrás Ft Ft Ft Hitel Ft Ft Ft Ft BM EU Önerő Alapból igényelt támogatás Ft Ft Ft Összesen b.) a saját forrás biztosításának módja: fejlesztési célú hitel Ft Ft Ft III. Felhatalmazza a polgármestert az igénylésekkel kapcsolatos dokumentumok aláírásával. Felelős: Maczkó József polgármester Határidő: március 7. Magyar Államkincstár Kelebiai i Hivatal 4. Vecsernyés István felajánlása A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, felkéri, a bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Varga Sándor: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli előterjesztésnek megfelelően fogadja el Vecsernyés János kiskunhalasi lakos által felajánlott Kelebia 0153/4, 0153/5 hrsz alatti kivett tanya megjelölésű ingatlanok ¼-ed, ¼-ed tulajdonjogát. Maczkó József: További hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek elfogadni a bizottság javaslatát. 10

11 23/2014.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat Vecsernyés István felajánlása 1. Az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadja, hogy a Vecsernyés János kiskunhalasi lakos által felajánlott Kelebia 0153/4, 0153/5 hrsz. alatti kivett tanya megjelölésű ingatlanok ¼-ed, ¼- ed tulajdoni hányada az önkormányzat tulajdonába kerüljön. 2. Az 1. pontban szereplő ingatlanokat tulajdonába kerülését követően forgalomképes üzleti vagyonba sorolja. 2. Megbízza a polgármestert az ajándékozási szerződés előkészítésével, és aláírásával. Felelős: Maczkó József polgármester Vecsernyés István Kiskunhalas Alsóöregszőlők 41034/1 sz. Kelebiai i Hivatal 5. Telecom Kft tulajdonosi hozzájárulás kérése A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. Maczkó József: Tájékoztatja a képviselőket a következőkről: a Telecomnak szüksége van az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásra ahhoz, hogy a kerékpárutat érintő önkormányzati területeken dolgozni tudjanak. Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy adja meg a tulajdonosi hozzájárulást a Telefontechnika Távközléstechnika Kft részére a Kelebia, kerékpárúttal érintett Magyar Telekom Nyrt. hálózatának bevédése I. és II. ütem tárgyú tervdokumentációban szereplő új alépítmény hálózat építéséhez 24/2014.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat Telefontechnika Kft tulajdonosi hozzájárulás kérése I. Tulajdonosi hozzájárulását adja a Telefontechnika Távközléstechnika Kft részére a Kelebia, kerékpárúttal érintett Magyar Telekom Nyrt. hálózatának bevédése I. ütem tárgyú tervdokumentációban szereplő új alépítmény hálózat építéséhez az alábbi feltételekkel: Az építéssel érintett terület: hrsz. 245Kossuth Lajos u (24,0m-19,2 m2); 224 Bajcsy-Zs u (481,0 m- 385,0 m2); 185/1 József A u (9,5m-7,6m2). 11

12 II. Tulajdonosi hozzájárulását adja a Telefontechnika Távközléstechnika Kft részére a Kelebia, kerékpárúttal érintett Magyar Telekom Nyrt. hálózatának bevédése II. ütem tárgyú tervdokumentációban szereplő új alépítmény hálózat építéséhez az alábbi feltételekkel: Az építéssel érintett terület: hrsz. 162 Ady Endre u (34,0m-27,2m2); 436 Váci Mihály u (1,0m- 0,8m2); 33 Deák Ferenc u (3,0m-2,4m2). Telefontechnika Kft 2700 Cegléd, Kőrösi út 10. Kelebiai i Hivatal 6. Rag-Kiha Kft kérelme A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: A Rag-Kiha Kft üzemeltetési hozzájárulást kér az önkormányzattól a megépülő 50m-es útszakaszra. Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a 022/1 hrsz- ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői nyilatkozat és közútkezelői hozzájárulás kiadásához. 25/2014.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat Rag-Kiha Kft kérelme 1.) A Kelebia 022/1 hrsz.-ú közutat és Kelebia 014 hrsz.-ú önkormányzati utat érintő, 50 m hosszú sárrázó fenntartását/üzemeltetését az építés befejezését követően vállalja. 2.) Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Felelős: Maczkó József polgármester Rag-Kiha Kft 1113 Bp. Bocskai út D. épület Kelebiai i Hivatal 12

13 6. Befejezetlen beruházások selejtezése a rendezőmérleg elkészítéséhez A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Felolvassa az írásbeli előterjesztést. Hozzászólás hiányában javasolja a képviselőtestületnek, hogy hagyja jóvá az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a befejezetlen beruházások selejtezésének megvalósításáról szóló határozati javaslatot. 26/2014.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat Befejezetlen beruházások selejtezése a rendezőmérleg elkészítéséhez Az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013 (IX.13.) NGM rendelet 2 (2) bekezdésben, valamint 5 (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására a következő döntést hozza: Az előterjesztésben szereplő befejezetlen beruházásként nyilván tartott, idejét múlt, meg nem valósuló beruházási tervdokumentációk pénzügyi nyilvántartásból történő kinevezését jóváhagyja. (A mérleg szerinti kivezetésre javasolt folyamatban lévő beruházások állománya tételesen a következő: 1. Megosztási vázrajz ÁFÉSZ területvásárláshoz 24e Ft 2. Községháza átalakítása tervek 367eFt 3. IPA földikutya kutatóközpont tervei (Ady E u 196.) 76e Ft 4. Deák F u. úttervek 319e Ft 5. Deák F u szilárd burkolat építési engedélyezési tervek 191e Ft 6. Sikerdíj (megvalósulatlan) buszváró 6e Ft 7. Tanyagondnoki autócsere Kelebiai i Hivatal A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. Maczkó József: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, felkéri, a bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Varga Sándor: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy értékesítse a Ford Transit Turbo Diesel típusú JRE 784 rendszámú tanyagondnoki autót. 13

14 Maczkó József: Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a bizottság javaslatát. 27/2014.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozat A Ford Transit Turbo Diesel típusú JRE 784 rendszámú tanyagondnoki autó értékesítése 1. Hozzájárul a Ford Transit Turbo Diesel típusú JRE 784 rendszámú tanyagondnoki autó értékesítéséhez, egyidejűleg elrendeli a község honlapján történő meghirdetést. 2. Megbízza a polgármestert a hirdetésekkel kapcsolatos feladatok ellátásával, valamint az adás-vételi szerződés képviselő-testület elé terjesztésével. Felelős: Maczkó József polgármester Határidő: március 31. Kelebiai i Hivatal Egyebek Szűcs József: Kapcsolatba került a WestEnd City Centerben lévő címerkiállítás szervezőjével. A kiállítás már elkezdődött, a településeknek fizetniük kellett, ha szerették volna képviseltetni magukat. Kelebiát ingyen kiállítanák, ha küldünk egy hozzájáruló nyilatkozatot, a címert, és egy leírást a településről. Maczkó József: Természetesen hozzájárul a település címerének kiállításához. Ábrahám János: A Dózsa Gy. u lakosai szeretnék, ha az önkormányzat gléderrel végigmenne az utcán. Maczkó József: Megnézi az utca állapotát, de jelenleg ha megtárcsázzák rosszabb lesz a minősége. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a falubejárás időpontja február 25-e 15 óra. 14

15 Maczkó József: Megköszöni a megjelenést, a nyílt ülést berekeszti. kmft. Maczkó József polgármester Oltyánné Kozla Erika jegyző 15

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. március 07-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről ROHOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rohod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Napirendi pontok: 1. 2013. évi költségvetés 2. Indítványok, javaslatok

Napirendi pontok: 1. 2013. évi költségvetés 2. Indítványok, javaslatok Készült Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 1-jén megtartott üléséről Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, dr. Springer

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben