Ebes Községi Önkormányzat es ciklusra szóló gazdasági programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ebes Községi Önkormányzat 2014-2019-es ciklusra szóló gazdasági programja"

Átírás

1 Ebes Községi Önkormányzat es ciklusra szóló gazdasági programja Ebes, Hajdú-Bihar megye egyik, társadalmi-gazdasági szempontból is szépen fejlődő települése. A munkahelyteremtő, befektetés ösztönző koncepció eredményeként településünkön a munkanélküliek aránya messze alul marad a megyére jellemző átlagtól. A község közművesítettségére jellemző adatok: vízhálózat 100%, gázhálózat 95%, szilárd útburkolatú utak aránya 51 %, a csatornázottság 95 %. A gazdasági program összeállítását befolyásoló tényezők: a kormányzat gazdaságpolitikája, a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program, nemzeti és EU-s pályázati források, a település adottságai, a lakosság igényei, az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói, a polgármesteri program, a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai, a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai. A kormány a fejlesztési irányelveit a gazdaságfejlesztés, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is. A település vagyona folyamatosan növekszik. Emelkedik az újonnan ideköltözők száma. Feladatunk a pályázati lehetőségek maximális kihasználása mellett vagyonunk növelése, állagának megőrzése, illetve fejlesztése. Célunk egy vonzó, komfortos, élhető európai szintű település megteremtése. Olyan település, ahol minden állampolgár jól érzi magát. Törekvésünk, hogy a község autonómiájának megőrzése mellett, éljünk a járás adta lehetőségekkel. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat képviselőtestülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. A Képviselő-testületnek a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek kell a szükséges anyagi eszközöket biztosítani. 1

2 Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások, saját bevételek), hanem szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. A képviselő-testület a település adottságait, a hazai és európai uniós jogszabályi követelményeket, lehetőségeket figyelembe véve, a lakossági elvárásokat, igényeket, lehetőség szerint teljesíteni igyekezve, Ebes község es önkormányzati ciklusra szóló gazdasági programját az alábbiak szerint határozza meg: 1. Pénzügyi és adópolitika, vagyongazdálkodás, befektetés-támogatás Elsődleges szempont az egyensúlyi költségvetések összeállítása, a végrehajtás során az önkormányzat folyamatos pénzügyi egyensúlyának, stabilitásának biztosítása, a szigorú gazdálkodási fegyelem megtartása. A pénzügyi politika része a kiadások legszükségesebb mértékre korlátozása, az ésszerű, takarékos gazdálkodás. Cél a költségvetés egyensúlyának megőrzése, a működési hitelmentesség fenntartása. Fontos kritérium, hogy a működési kiadások összege nem haladhatja meg a működési bevételekét. Az önkormányzat bevételei körében az állami támogatás további csökkenésével kell számolnunk a ciklusban. Az önkormányzati saját bevételek szerepe megnő, ezért valamennyi ilyen lehetőséget ki kell használnunk a lakosság és a vállalkozók terhelhetőségének figyelembe vétele mellett. Az állami támogatások rendszerének változása miatt szükséges átgondolni a településen alkalmazott adónemeket és adómértékeket. Az önkormányzati közszolgáltatások nyújtásának finanszírozhatósága érdekében, de az elvárható méltányos, igazságos közteherviselés elve alapján is az adóviselési képességgel rendelkezők továbbra is hozzá kell, járuljanak az indokolt közösségi kiadásokhoz. Az önkormányzati költségvetési szervek a tervezett saját bevételek teljesítésén túl még inkább éljenek a pályázati lehetőségekkel. Az önkormányzati vagyon funkciója a közszolgáltatások és infrastruktúra biztosítása (pl. utak, közterületek, intézmények). Ezen vagyonelemek állagát megóvni, javítani, értéküket lehetőleg növelni kell. Vagyonfelélés a továbbiakban sem következhet be, érvényesíteni kell a vagyonból-vagyon elvet. 2. Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés Ezen a területen cél az iparterület továbbfejlesztése, Ipari Park cím elnyerése a meglévők mellé újabb munkahelyek teremtése, kis- és középvállalkozások ösztönzése, segítése. Az Európai Unió közötti időszak pályázati lehetőségeivel élni kell! Fontos feladat a több lábon állás jegyében a turizmus és a szolgáltatások fejlesztése, a hagyományosan meglévő mezőgazdaság megerősítése. 2

3 A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: - a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat, - segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, a pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja a vállalkozókat, - a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, - aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján, az önkormányzat újságjában hirdetési lehetőséget biztosít, - a helyi vállalkozókat a lehetőségekhez mérten bevonja az önkormányzat területén végzett helyi beruházásokba, - elősegíti, hogy az ebesi munkahelyeken lehetőleg ebesiek dolgozhassanak, hogy a képzett munkaerő településünkön kamatoztathassa tudását. 3. Településfejlesztés Célunk a település folyamatos fejlődésének biztosítása. A beruházások területén fontosnak tartja az önkormányzat a megfelelő rangsor kialakítását. A pályázati lehetőségeket ki kell használni, de tudomásul kell venni, hogy az önerőt biztosítani kell. A településfejlesztés során az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével figyelembe kell venni a következőket. Azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni: - melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan bevétel növekedéssel vagy költségcsökkenéssel számolhat, - melyek a lakosság jelentősebb körét érintik, - melyek munkahelyet teremtenek. Kisegítő, másodlagos fejlesztések, melyek: - a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár, - során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható. Mindezen elvek mellett a következő fejlesztési terveink vannak az elkövetkező öt évre: - A község útjainak szilárd burkolattal való ellátása, célunk a már gyakorlattá vált évenkénti útépítés, járdaépítés és - felújítás, mezőgazdasági kerülőút kialakítása, gépkocsi parkolók építése. Az elmúlt négy évhez hasonlóan, évente el kell végeztetni a nem szilárd burkolatú utak karbantartását. 3

4 - Az óvoda épületbővítéssel egybekötött felújítása, egységes óvoda-bölcsőde kialakítása. - Bentlakásos idősek otthona építése. - Egy sport- illetve rendezvény csarnok kialakításának tanulmányterve, megvalósíthatósági hatástanulmány elkészítése. - Kerékpárút megépítése Ebes-Hajdúszoboszló között (szorgalmazni az Ebes-Debrecen kerékpárutat is). - Belterületi kerékpárút kialakításának megvizsgálása, esetleges kivitelezése. - Polgármesteri Hivatal új épületszárnyának megépítése. - Iparterület infrastruktúrájának fejlesztése, Ipari Park cím megszerzése, munkahelyteremtés. - Önkormányzati intézmények és ingatlanok energetikai korszerűsítése, megújuló energia hasznosító berendezések (napelemes rendszerek) telepítése, napelem park létrehozása. - Közvilágítás korszerűsítése (LED technológia). - Új Szolgáltatóház vagy inkubátorház kialakítása a Rákóczi u. 12. szám alatt, gazdaságfejlesztő pályázati támogatás bevonásával. - Meglévő ingatlanok állagmegóvása, felújítása (temető ravatalozó, gyógyszertár, volt szociális otthon épülete a Sarkadi tanyában, ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülést követően). - A vasút korszerűsítéssel egyidejűleg a temetőhöz vezető út felújítása, közvilágításának kiépítése, sz. út megépítése. - Új utca nyitása a Liszt Ferenc utca mögötti részen. - Dűlőutak nyomvonalának felülvizsgálata, a ciklus végére valamennyi mezőgazdasági földút felújítása. - 4-es főút négysávosításának szorgalmazása. - Térfigyelő kamerahálózat bővítése. - Tehergépjármú parkoló kialakítása a település külterületén, az érintett fuvarozást végző vállalkozásokkal együttműködve. - A település zöldterületeinek növelése, fásítás folytatása, erdőtelepítés. - A Templomdomb megóvása, pihenőhely kialakítása. - Egy FAGI ház megvétele. 4. Közbiztonság A közbiztonság területén változatlan elvárás a község jó közbiztonságának megőrzése. Ehhez a továbbiakban is a közterület felügyelet, a Polgárőr Egyesület és a Rendőrség közreműködése a meghatározó. Terveink között szerepel térfigyelő kamerák kihelyezése a vasúti átjáróhoz, a bekötő utakra. Fontos feladat a drogmegelőzés. Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél. 4

5 5. Egészségügy Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Fontos a megelőzés, a szűrővizsgálatok népszerűsítése. Az elmúlt években kialakított hospice szolgálat, a házi vérvétel, a fogászati magánrendelés igénybevételének lehetőségét továbbra is biztosítani szükséges. A felújított Rákóczi utcai épületben a háziorvosi és az iskolaegészségügyi rendelésen túl egy fizikoterápiás rendelő kialakítására kell törekedni. 6. Környezetvédelem, természetvédelem, településtisztaság Arra törekszünk, hogy Ebes EU konform, a környezetvédelem területén minta település legyen. Ennek jegyében az Önkormányzat - továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról, a szelektív hulladékgyűjtésről, - felvilágosítást folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében tájékoztatva a lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról, - évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, - támogatja és népszerűsíti a hagyománnyá vált, civil szervezetek által szervezett szemétgyűjtési akciókat, - gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról, -gondoskodik a forgalmasabb utcákon hulladékgyűjtő edények kihelyezéséről, - évente környezetvédelmi alapot hoz létre, mely fedezetet biztosít a fásítási programra, a dűlőutak karbantartására és fásítására, - megszervezi a fák szakszerű gallyazását, virágosítást, parkok karbantartását, - megvizsgálja a megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségét, - fokozott figyelmet fordít a közterületek gondozására, tisztán tartására, - áttekinti a védelmet igénylő vagy védelem alá vonandó építészeti, természeti értékeket, - kialakítja a település környezetvédelmi koncepcióját, - további önkormányzati intézmények esetében szorgalmazza a zöld intézménnyé válást, különös tekintettel az Alapszolgáltatási Központra és a Községgondnokság Kft-re. - a korábban a település területén működő szikvíz palackozóval kapcsolatos adatokat beszerzi, feldolgozza, megvizsgálja az újraindítás lehetőségét, e körben hatástanulmányt készíttet. 7. Szociális gondoskodás Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális gondoskodás keretében az Alapszolgáltatási Központnak van fontos szerepe az elesettek, rászoruló családok segítésében, idősekről való gondoskodásnál, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés megszervezésében, a tanyagondnoki szolgálat biztosításában. Továbbiakban is hatékonyan kell működnie a helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak a problémás családok segítésében és a gyermekvédelemben. Az Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, mellyel a hátrányos 5

6 helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét támogatja. A szociális támogatások rendszerét az önkormányzat pénzügyi lehetőségét figyelembe véve, a lakosság helyzetéhez igazodóan igyekszik kialakítani. Továbbra is élni kell a közmunka programokkal. 8. Oktatás A következő évek legfontosabb céljainak egyike az EU norma szerinti oktatási rendszer kiépítése. Fontos elvárás, hogy az óvodai és általános iskolai oktatás kellően alapozza meg a tanulók közép- és felsőfokú tanulmányait. Biztosítani kell a nevelés-oktatás jogszabályi és technikai feltételeit, a helyi igények érvényesülését figyelembe véve. Kiemelt fontosságú az idegen nyelv és a számítástechnikai ismeretek elsajátítása. El kell érnünk, hogy az ebesi gyerekek az EU-ban is versenyképes tudásra tegyenek szert és ezáltal a munkaerőpiacon sikeresen megállják a helyüket. Az Önkormányzat feladatai a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében: - intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja az intézményeket népszerűsítő programok szervezését, az iskola térségi vonzerejének növelését, - a tantermek interaktív felszereltségének, korszerű IKT eszközök beszerzése, - tehetséggondozást hangsúlyozó és esélyegyenlőséget megvalósító programok indítása, - az esti gimnáziumi oktatás feltételeinek további biztosítása, - mindennapos testnevelés tárgyi feltételeinek biztosítása. 9. Kultúra Az önkormányzat és az Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft között fennálló közművelődési megállapodás értelmében a gazdasági program időtartama alatt is a Kft feladata a már hagyománnyá vált színvonalas falunapok, községi ünnepek, előadások, nótaestek, fesztivál, kiállítások, író-olvasó találkozók szervezése. Az elkövetkező években is nagy hangsúlyt kell fektetni a hagyományok ápolására és a rendezvényekre, valamint a rendezvények összhangjára, összekapcsolására, hiszen ezeknek a programoknak, programsorozatoknak nagyon fontos közösségformáló szerepük van. A jövőben is kiemelt célunk a lakosság minél több csatornán való tájékoztatása, a lakossággal való közvetlen kapcsolattartás, az Ebesi Hírlap, Ebes TV fejlesztése, közmeghallgatások, fórumok, évenkénti falugyűlések tartása. 10. Sport A mai életmód megköveteli, hogy fokozott figyelmet fordítsunk az egészséges életmódra, ehhez kapcsolódóan a sportolási lehetőségek megteremtésére. A képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak. Feladatunk a tömegsport 6

7 népszerűsítése és feltételeinek javítása, ehhez biztosítani kell a feltételeket, figyelemmel az önkormányzat sportkoncepciójára. Feladatok: - a település sportegyesületeinek a pénzügyi lehetőségekhez mért támogatása, - a település sportéletének helyet adó épületek és pályák karbantartása, - sporttelep további fejlesztése (futókör, teniszpálya kialakítása), - lovaspark kialakítása, - közösségi konditerem kialakítása. 11. Közigazgatás, önkormányzati munka Legfontosabb cél egy szolgáltató önkormányzat /hivatal kialakítása. A polgármesteri hivatal jó személyi és technikai feltételekkel, megfelelően látja el feladatait, elősegítve a község fejlődését, a pályázati források megszerzését, intézve a lakosok ügyeit. A hivatalnak még jobbá, takarékosabbá, ügyfélbarát szolgáltatóvá és önkormányzati területen még inkább menedzser szemléletűvé kell alakítani tevékenységét. A Hivatal feladatrendszerét úgy kell átalakítani a jövőben, hogy a lakosság és a vállalkozások számára hasznos szolgáltatásokat tudjon nyújtani. Kiemelt területnek kell lennie a pályázati, üzletviteli tanácsadásnak, pályázatírásnak, projektmenedzsmentnek, mint szolgáltatásnak. Fontos, hogy az önkormányzat a vállalkozások igényeit felmérje, hogy a bevezetendő új feladatellátásban a számukra is megfelelő további szolgáltatásokat tudjon nyújtani. E körben az egyik legfontosabb az üzleti tanácsadások lebonyolítására alkalmas tárgyaló(k) biztosítása. Jelenleg ilyen lehetőség nem áll a helyi vállalkozások rendelkezésére. Itt nagy előrelépést fog jelenteni az új polgármesteri hivatal épülete, amelyben olyan tárgyaló is kerül kialakításra, ahol az üzleti partnerek modern körülmények között tudják a tárgyalásaikat lebonyolítani. ( Internet, telefax, fénymásoló használatának biztosításával.) A község központi arculatának még szebbé tételéhez, a munkafeltételek javításához, és mindenekelőtt a lakosok minél jobb kiszolgálása miatt fontos egy a fentebb ismertetett funkciókkal is rendelkező - új községháza. A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: - a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, - az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése, - az információs szolgáltatás kiterjesztése, - a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása, - a közintézmények akadálymentesítése, - a gazdálkodó önkormányzati szemlélet és működés bevezetése. Előtérbe kell helyezni az EU pályázati lehetőségek maximális kihasználását, a pályázatokhoz szükséges saját erő biztosítását, a pénzek okos felhasználását. Ápolni és bővíteni kell a testvér-települési kapcsolatokat. Az önkormányzat internetes oldalát folyamatos fejleszteni és karbantartani szükséges. 7

8

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2011-2014. évre A programot a képviselő-testület 2011. március 29 én tartott ülésén

Részletesebben

Dombiratos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Dombiratos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Dombiratos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014. ÉVEKRE I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 91. -ának (1), (6) (7)

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági

Részletesebben

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Gazdasági program 2015-2019 Sárhida. 1 Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. 1 Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019. A gazdasági program elkészítésére Magyarország

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 tervezet 1 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ában foglaltak értelmében a képviselő-testületnek

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014 Biharnagybajom Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2011-2014 A Képviselő-testület elfogadta a 93/2011. (VI. 30.) számú KT határozatával. 1 Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE 2014-2019. ÉVEKRE I. BEVEZETŐ A gazdasági program elkészítéséről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM CSŐVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 31-én a 22/2015. sz. önkormányzati határozattal 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi

Részletesebben

Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú, Hunyadi János utca 16

Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú, Hunyadi János utca 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 4/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. április 28-án (kedd) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre .../2015. (VII. ) önkormányzati határozat melléklete KŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019. évekre Kőtelek, 2015. július. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 3

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 23-án a 28/2015.(III.23.) önkormányzati határozattal 1 1. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzatának gazdasági programja 2014-2019.

Csönge Község Önkormányzatának gazdasági programja 2014-2019. Csönge Község Önkormányzatának gazdasági programja 2014-2019. Az élhetőbb faluért 2014. Csönge 2 Csönge Község Önkormányzat 2014-2019. évre vonatkozó gazdasági programja A gazdasági program elkészítésére

Részletesebben

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A Város ának G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A A. ÉVEKRE 1 BEVEZETŐ Jogszabályi háttér: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 116. -a értelmében: (1)

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre 2 Elfogadva: 2015. január.. a....önkormányzati határozattal Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA I. Felsőpáhok község gazdasági helyzete és a várható változások 1. A vagyoni helyzet Az önkormányzat vagyonának alakulása

Részletesebben

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA 2 I. Felsőpáhok község gazdasági helyzete és a várható változások 1. A vagyoni helyzet Az önkormányzat vagyonának

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAM 2014-2019 TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA készítette: KOVÁCS JÓZSEF Polgármester BEVEZETŐ A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

Tartalomjegyzék 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019. évre 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1.

Részletesebben