1 / 5. Általános Szerződési Feltételek évre HUN-AB ÁSzF-2015/01.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 / 5. Általános Szerződési Feltételek 2015. évre HUN-AB ÁSzF-2015/01."

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek évre HUN-AB ÁSzF-2015/01. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződés Feltétel (ÁSzF) vonatkozásában az alábbi szavak az alábbi jelentéssel bírnak: Megrendelő/Vevő/: A HUNGRANA Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft., 2432 Szabadegyháza, Ipartelep, bankszámlaszám: , adószám: , telefon: 25/ , fax: 25/ Áru: Idényszerűen száraz/ száraz takarmánykukorica. Szállító/Eladó/: Az Áru értékesítője Megrendelő részére, függetlenül attól, hogy az Árut saját maga termelte vagy kereskedőként értékesíti. Felek: Megrendelő és Szállító. Szerződés: Jelen ÁSzF a Megrendelő árubeszerzéseihez kapcsolódó általános feltételeket tartalmazza, amely feltételek a Megrendelő és a Szállítók közti valamennyi Egyedi Megállapodásnak a részét képezik, függetlenül attól, hogy az Egyedi Megállapodásokban ez feltüntetésre kerül-e. Amennyiben a Felek az Egyedi Megállapodásban jelen szerződéstől bármely rendelkezés vonatkozásában eltérnek, úgy az az ÁSzF többi részének érvényességét nem érinti. A felek közti szerződés alatt érteni kell: jelen ÁSzF-et és a hozzá kapcsolódó Egyedi Megállapodásokat. Egyedi Megállapodás: A Megrendelő szokásosan használt megrendelési nyomtatványa, amelynek az ÁSzF automatikusan részét képezi. Az Egyedi Megállapodás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: megrendelő, eladó, értékesített Áru mennyisége, vételára, szállítási határidő vagy időszak, paritás, utalás az ÁSzF-re és a fenntarthatóságra, illetve utalás az Áru jellegére (idényszerűen száraz/száraz, termés éve), utalás a 4.4 pont szerinti választásra illetve a betakarítás előtti adásvételi szerződések esetén az ÁSzF 12. és azt követő pontjaiban feltüntetettekre. A Szállítónak szabályszerűen kiküldött Egyedi Megállapodást a Szállító köteles legkésőbb 5 munkanapon belül, mellékletekkel, hiánytalanul, cégszerűen aláírva Megrendelőnek visszaküldeni. A hiányos adatszolgáltatás miatt a szerződés teljesítése alól a Szállító nem mentesül. Amennyiben Szállító az Egyedi Megállapodást vagy bármely mellékletét 5 napon belül a fentiek szerinti tartalommal nem küldi vissza, úgy Megrendelő választása szerint jogosult teljesítést kérni vagy a szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni. ÁSzF érvényessége és hatályossága: Jelen ÁSzF mindenkor hatályos szövegét Megrendelő a weboldalon közzéteszi illetve Szállító írásban közölt kérése esetén egy fizikai példányát Szállítónak megküldi. Az Egyedi Megállapodás a szerződéskötés időpontja szerint hatályos ÁSzF elérhetőségét tartalmazza. Az ÁSzF weboldalon letölthető verziójának elnevezése: HUN-AB ÁSzF-2014/00 ahol az utolsó két karakter időben növekvő sorrendben a verziószámot jelenti. Az Egyedi Megállapodás aláírásával Megrendelő és Szállító elismeri, hogy a hatályos ÁSzF rendelkezéseit elfogadta, Szállító pedig azt is, hogy az Egyedi Megállapodás megkötése előtt az ÁSzF hatályos szövegét megismerte és értelmezte, esetleges kifogásait az Egyedi Megállapodás tartalmazza, egyéb kifogása nincs és ilyet a jövőben se támaszt. Az ÁSzF külön aláírás és hitelesítés nélkül érvényesen a Felek közti szerződés részét képezi. 1. Szerződés tárgya 1.1 Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi Megállapodásokban meghatározott mennyiségű és minőségű, Magyarországon termett idényszerűen száraz/száraz takarmánykukoricát (továbbiakban: Áru) élelmiszeripari célra, a Megrendelő telephelyére szállítva/saját telephelyén átadja, a Megrendelő vagy annak megbízottja pedig a jelen szerződés feltételei szerint az Árut átveszi, és az ellenértékét megfizeti. Az Egyedi Megállapodás tárgya, a megállapodás megkötésének időpontja illetve a szállítás időpontja alapján az alábbi szerződési kategóriák kerülnek meghatározásra: - idényszerűen száraz takarmánykukorica - száraz takarmánykukorica - betakarítás előtti adásvétel (előkötés) illetve további alkategóriákat képeznek a különféle egyedi minőségi/termelési előírások, amely minden esetben az Egyedi Megállapodásban kerül szabályozásra. 1.2 Mennyiség A mennyiségi kikötéseket az Egyedi Megállapodások rögzítik. Szállító a szerződött mennyiségtől nem jogosult eltérni. A 8 % feletti törött szemet a Megrendelő saját választásában megvásárolja 2000,- Ft/tonna áron (14,5%-os nedvességtartalomra átszámítva idényszerűen száraz takarmánykukorica esetén). 1.3 Minőség Szállító kijelenti, hogy a szállításra kerülő Áru Magyarországon hivatalosan forgalmazott, géntechnológiával módosított (GMO) szervezettel nem szennyezett vetőmagból származik (48/2004. (IV.21.) FVM rendelet 52/A ) nyomon követhetősége biztosított és dokumentált, megfelel a 178/2002/EK rendelet 18. cikkében foglaltaknak. Szállító a vetőmag származását a Megrendelő kérésére hitelt érdemlő módon köteles írásban igazolni. Kijelenti továbbá, hogy a tenyészidő alatt érésgyorsító illetve deszikkáló kemikália nem került alkalmazásra. Szállító a fentieket polgárjogi és kártérítési felelősségének tudatában jelenti ki. Szállító GMO kritikus terméket csak abban az esetben tárolhat non-gmo kukorica mellett, amennyiben az Áru igazoltan GMO mentes, vagy megfelelően elkülöníthető. A GMO kritikus termékek listája: lucerna, repce, szegfű, cikória, gyapot, tarackos tippan, lenmag, lencse, kukorica, dinnye, papaya, szilva, burgonya, rizs, szója, tök, cukorrépa, dohány, paradicsom, búza. Csak beszállított paritás esetén: azon fuvareszközöknél, amelyeknél GMO kritikus organizmus volt az előzetesen szállított Áru, a fuvareszközt szállítás előtt megfelelően tisztítani szükséges. Az Árunak meg kell felelnie az MSZ sz. 1 / 5

2 szabványban foglaltaknak azzal, hogy penészes szemeket a káros keverék terhére sem tartalmazhat. Az Árunak egészségesnek, élő és holt kártevőktől mentesnek kell lennie, nem lehet romlott, penészes, bemelegedett, fülledt, idegen szagú. Az Áru nem tartalmazhatja - a keverékesség terhére sem - kalászos gabonák magvait. Az idényszerűen száraz takarmánykukorica esetén a nedvességtartalom maximum 28 % lehet. Az Árunak meg kell felelnie a mindenkor érvényben lévő egészségügyi és növényvédelmi előírásoknak, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvényben foglalt előírásoknak, valamint a részletszabályokat tartalmazó a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló évi CXIX. törvény végrehajtásáról szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet előírásainak, és a Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV.26.) FVM rendelet vonatkozó előírásainak. A szállított Áru DON-toxin tartalma nem haladhatja meg az 1,0 mg/kg értéket. Aflatoxin tartalmának szállítmányonként a 3,0 ppb értéknél kevesebbnek kell lennie. Dioxint a beszállított Áru nem tartalmazhat. Száraz kukorica esetén: Szállító kötbérfizetési és kártérítési felelősség vállalása mellett kijelenti, hogy a Megrendelő részére átadott Áru a szakmai előírásoknak megfelelően minden esetben - akár alacsony nedvességtartalom esetén történő betakarítás esetén is - szárításra került. Megrendelő a szárítás elvégzését laboratóriumában ellenőrizheti. A fentiektől eltérő minőségű kukorica átvételét a Megrendelő vagy megbízottja az átvételi eljárás bármely szakaszában megtagadhatja, illetve választása szerint a Szállítóval egyezteti. Szállító tudomásul veszi, hogy az előírt minőségi követelményeknek egyidejűleg és szállítmányonként kell megfelelnie az árunak. Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy írásban, a szállítást megelőzően a Szállítótól az Áru egyes egyedileg meghatározott minőségi paramétereire vonatkozóan előzetes minőségi vizsgálati dokumentáció szolgáltatását kérje. Megrendelő az Áru átvételét megtagadhatja és alkalmazhatja a jelen ÁSzF-ben a teljesítés elmaradása esetére kikötött jogkövetkezményeket, ha a Szállító a kért dokumentációt nem szolgáltatja. Megrendelő jogosult a dokumentációval kapcsolatos előírások meghatározására (jogosultság a kiállításra, forma, érvényesség). 2. Szállítási határidő A Szállító a teljesítésre a Megrendelő vagy megbízottja által meghatározott napokon és napszakokban köteles. A napi szállítási ütemen kívüli szállítmány fogadását a Megrendelő vagy megbízottja megtagadhatja. A szállítólevélen azonosíthatóan szerepelnie kell a Szállító nevének, a szállítmány felrakó helyének, az előző szállítmány feltüntetésének (Megrendelő telephelyére beszállított paritásnál), valamint a Megrendelő által írásban közölt Megrendelés számának. Ellenkező esetben a szállítmány átvétele megtagadható. 3. Fizetési feltételek 3.1 A számla, illetve a felvásárlási jegy kiállítása, valamint az ellenérték megfizetése HUF-ban történik; az ettől eltérő pénznem alkalmazása az Egyedi Megállapodásban kerül rögzítésre. 3.2 A szállításra kerülő Áru vételára az Egyedi Megállapodásokban kerül rögzítésre. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező kukoricára a évi XLIX. törvénnyel módosított CXXVII. törvény ának és 6/A számú mellékletének hatálya kiterjed, így jelen szerződés a fordított adózás hatálya alá esik, ezért az ÁFA megfizetésére a Megrendelő adóalany kötelezett. Felek rögzítik ugyanakkor, hogy amennyiben a Szállítóra az említett törvény személyi hatálya nem terjed ki, úgy a számla kiállítása és az ellenérték megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. 4. Teljesítés 4.1 Mennyiségi teljesítés Megrendelő telephelyére beszállított paritásnál: Az átadásnál a Megrendelő telephelyén mért súly az irányadó. A kg bruttó össztömeget meghaladó szállítójárművek a HUNGRANA Kft. területére nem léphetnek be, a szállítmány átvételét a HUNGRANA Kft. jogosult megtagadni. A súlyhatár betartásának ellenőrzése HUNGRANA Kft. hitelesített mérlegén történik. A súlyhatár betartásáról a Szállító köteles gondoskodni. A súlyhatár be nem tartása miatti költségek a Szállítót terhelik Mennyiségi teljesítés a Szállító által az Egyedi Megállapodásban megadott kiadó telephelyi paritásnál: A Szállító kiadó telephelyén mért súly az irányadó., amennyiben hitelesített mérleg rendelkezésre áll. 4.2 Minőségi teljesítés: Helye a Megrendelő telephelye. Az átvétel a Szállító, vagy a Szállító megbízottjának jelenlétében történik. Ha a Szállító magát nem képviseli az átadásnál, úgy automatikusan elfogadja az átadásra kerülő Áru Megrendelő vagy megbízottja által megállapított mennyiségi, minőségi paramétereit, utólagos reklamációval nem élhet. A beszállított paritás esetén szállítóeszköz tisztaságáról valamint olyan szállítóeszköz kiállításáról, amelyben történő szállítás az Áru 1.3 pontban foglalt követelményeknek való megfelelőségét biztosítja a Szállító köteles gondoskodni. Megrendelő vagy megbízottja a technológiájára veszélyes szennyezettségű, vagy idegen anyagot tartalmazó szállítmány átvételét jogosult megtagadni. 4.3 Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az Árut szállítás előtt előzetes minőségi vizsgálatnak vesse alá, és csak akkor kerüljön sor a tényleges beszállításra, ha a vizsgálat szerint az Áru előzetesen megfelelt a Megrendelő minőségi követelményeinek. A Felek ezt a rendelkezést arra tekintettel teszik, hogy az Áru szállítására ne kerüljön sor abban az esetben, ha az már előzetesen sem teljesíti a minőségi előírásokat, a Felek ily módon elkerülhetik az Áru visszafordításából eredő felesleges átvételi eljárást, illetve az Áru felesleges fuvarozásából eredő költségeket. Az előzetes minőségi vizsgálat elvégzése nem érinti a Felek azon megállapodását, hogy a minőségi átvétel helye a Megrendelő telephelye, így a Megrendelő változatlanul jogosult arra, hogy a jelen szerződésnek meg nem felelő szállítmány átvételét az előzetes vizsgálat eredményétől 2 / 5

3 függetlenül a minőségi átvétel során megtagadja. Az Áru minősítése szállítóeszközönként történik (közúti szállítás esetén tehergépkocsinként és/vagy pótkocsinként, vasút esetén vagononként). Megrendelő az előzetes vizsgálatot lehetőségeihez képest a lehető leghamarabb, legfeljebb azonban a 2. pont alapján közölt szállítási határidő első napját megelőzően igyekszik elvégezni, oly módon, hogy eddig az időpontig a vizsgálati eredmények is átadásra kerüljenek a Szállító részére. 4.4 Visszafordítás a Szállító által az Egyedi Megállapodásban megadott kiadó telephelyi paritás esetén: Ha a 4.2 pontban írt minőségi átvétel során az Áru átvételének megtagadására kerül sor a Megrendelő részéről, a Felek abban állapodnak meg, hogy az alábbi a-c/ pontok szerinti lehetőségek közül Szállító előzetesen egyet megjelöl az Egyedi Megállapodásban: a) a Megrendelő az Árut az eredeti átvételi pontra (Egyedi Megállapodásban kerül rögzítésre) visszafordítja, azzal, hogy ennek költségei a Szállítót terhelik, s amelynek összegét a Megrendelő a kukorica vételárából jogosult levonni, b) a Szállító az Árut a Megrendelő telephelyén visszaveszi saját fuvarozásra, legkésőbb az Áruátvétel megtagadását követő 5 napon belül, melynek pontos szállítási időpontjáról a Megrendelőt 2 munkanappal korábban írásban kell a Szállítónak értesítenie. Az elszállítás napjáig a tárolással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Szállítót terheli, ezért ennek biztosítására a Megrendelő a Szállítótól átvett és minőségileg megfelelő kukorica vételárát egészen addig visszatarthatja, amíg a Szállító elszállítási kötelezettségének nem tesz eleget. A tárolással kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a Megrendelő a kukorica vételárából jogosult levonni, c) az Árut a Megrendelőnek az Egyedi Megállapodásban rögzített címre kell továbbítania. A továbbítás költségei a Szállítót terhelik, amelynek összegét a Megrendelő a kukorica vételárából jogosult levonni. A Szállító ez esetben kijelenti, hogy a címzett e nyilatkozatáról tudomással bír, az Áru fogadására felkészült. A Megrendelő jogosult arra, hogy a nyilatkozat tartalmáról a címzettnél meggyőződjön, továbbá a fuvarozás részleteit a címzettel egyeztesse. Amennyiben a Szállító az Egyedi Megállapodásban a fentiek szerinti választásáról nem nyilatkozik, akkor a Felek a b) alpontban írtaknak vetik alá magukat, ennek alapján Szállító köteles a visszaszállításról az ott írtak szerint gondoskodni, továbbá a tárolás költségeit megfizetni. 5. Fizetés módja Fizetés a Szállító eredeti számlája alapján, átutalással, az Egyedi Megállapodásban meghatározott határidőn belül történik. 6. Fenntarthatóság (amennyiben a Szállító erre az Egyedi Megállapodásban kötelezettséget vállal): 6.1 Szállító kijelenti, hogy kizárólag olyan Árut szállít Megrendelőnek, amely megfelel a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelvben foglalt fenntarthatósági kritériumoknak. Szállító kijelenti, hogy az általa leszállított Áru a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló évi CXVII. törvénynek, valamint a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII.28.) Korm. rendeletnek megfelelően fenntarthatónak minősül. 6.2 Szállító kötelezettséget vállal a 6.1 pontban foglaltaknak való megfelelőséget igazoló dokumentumok átadására. Szállító ezen dokumentumokat a termék átadásakor, de legkésőbb a számla illetve felvásárlási jegy kiállításakor, annak mellékleteként bocsátja Megrendelő rendelkezésére. Amennyiben a jelzett időpontig a megfelelően kiállított igazolás Megrendelőhöz nem érkezik be, illetve a számla mellékleteként nem kerül benyújtásra, a Megrendelő a vételár utalását mindaddig visszatarthatja, amíg a megfelelően kiállított igazolást Szállító rendelkezésére nem bocsátja. Szállító által Megrendelő részére rendelkezésre bocsátandó igazolás típusa: ISCC-EU 7. Szerződésszegés 7.1 Szállítót kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít. 7.2 Szállító a szerződés teljes összegének alapulvételével 20 %-os mértékű kötbért köteles fizetni, ha a szerződést egyáltalán nem teljesíti. Részteljesítés esetén, a nem teljesített mennyiség értékének alapulvételével számított 20 %-os mértékű kötbérfizetés terheli Szállítót. 7.3 Amennyiben Szállító egyáltalán nem vagy részben teljesít, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. 7.4 A nem teljesített mennyiség vonatkozásában a Megrendelőt megilleti a fedezetvásárlás, azaz a Szállító költségére harmadik személytől történő beszerzés joga. 7.5 Megrendelő a Szállító egyéb szerződésszegése - részkötelezettség nem teljesítése - esetén is jogosult kötbérre, melynek mértéke a szerződés teljes összegének 20 %-a. Felek ide tartozó esetnek tartják különösen azt az esetet, ha a Szállító 8. pontban írt együttműködési kötelezettségét szegi meg. 7.6 Megrendelő a szerződésszegésből eredő követeléseit Szállító vételár követelésével szembeni beszámítással, levonással közvetlenül is jogosult érvényesíteni. 7.7 A Megrendelő szerződésszegés esetén döntése szerint követelheti a kötbér összegét, illetve azon felül kárának megtérítését, vagy a kötbérigény érvényesítése nélkül kártérítési igényét. 8. Vis maior Megrendelő a Szállító teljesítését érintő vis maiort kizárólag abban az esetben köteles figyelembe venni, ha Szállító azt a 3 / 5

4 tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül írásban, telefax vagy útján jelzi Megrendelő felé, a vis maior okának megjelölése és hitelt érdemlő bizonyítása mellett. Felek rögzítik, hogy vis maiornak az alábbi események minősülnek: polgári zavargások, embargó, forradalom, földrengés, járvány, valamint a természeti csapás. Felek az igazolt vis maior esetén is kötelesek együttműködni a szerződés minél maradéktalanabb teljesítése érdekében. Szállító az elháríthatatlan külső okról - annak felmerülését követően - haladéktalanul értesíteni köteles a Megrendelőt, továbbá ha Szállító saját maga termelte Árut ad el Megrendelőnek, akkor az erről szóló igazolásait (pl. falugazdásztól) és saját nyilatkozatait az agárkár-megállapító szerven kívül a Megrendelőnek is el kell küldenie. Hasonlóképpen meg kell küldeni utólag az agrárkár-megállapító szervezet határozatait is. Ezen iratok megküldésének elmulasztása önmagában szerződésszegésnek minősül, a Szállítót a 7.5 pontban írtak értelemszerű alkalmazásával kötbérkötelezettség terheli. 9. Jogviták eldöntése Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő, közöttük felmerülő minden jogvitát igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ilyen módon nem tudnak megállapodni, úgy perértéktől függően kikötik a Sárbogárdi Járásbíróság vagy a Fejér Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét. 10. Tájékoztatási kötelezettség A szerződő Felek kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb 2 naptári napon belül tájékoztatni egymást minden olyan körülményről, amely az ügylet végrehajtására befolyással bír, vagy annak teljesítését veszélyezteti. Szállító az Áru nyomon követhetőségéhez az egyes tételek szállítását megelőzően az alábbi dokumentációt köteles a Megrendelő kérése esetén beszerezni és rendelkezésre bocsátani: vetőmag-műbizonylat (vagy számla), szállítói nyilatkozat (az Áru fémzárolt vetőmagból származik, GMO mentes, káros anyagoktól mentes, úgymint szermaradványok, nehézfémek és nem sugárzó), nyilatkozat a tárolás során végzett árukezelésekről és vegyszerhasználat esetén jegyzőkönyv csatolandó (árukezelés hiánya esetén is kell a nyilatkozatot biztosítani). Megrendelő a Szállítónál a tárolás folyamán az Árut és annak tárolási körülményeit saját igénye szerint, előzetes bejelentés alapján ellenőrizheti és szerződésszegés esetén Megrendelő ajánlatmódosításra jogosult, vagy a szerződéstől elállhat. A szerződés aláírásával Felek nyilatkoznak arról, hogy nem állnak csőd- illetve felszámolási eljárás, vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt. 11. Egyebek 11.1 A Felek megállapodnak, hogy a szerződést illetve az azzal kapcsolatos mindennemű közléseiket telefaxon vagy en is elfogadják. A telefaxon / en közölt tájékoztatást vagy nyilatkozatot, ha az a szerződés lényeges elemeit érinti, bármelyik fél kívánságára a másik féllel írásban, postai úton is közölni kell Megrendelő és Szállító kötelezi magát, hogy a szerződéses viszonyukkal kapcsolatban tudomására jutott információkat tekintettel különösen az egyedi megállapodások tartalmára- bizalmasan, üzleti titokként kezeli, és tartózkodik attól, hogy azokat harmadik személyek részére hozzáférhetővé tegye. Ezen kötelezettségvállalás megszegéséből eredő kárért a szerződésszegő fél kártérítési felelősséggel tartozik Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak A jelen ÁSzF-ben, az Egyedi Megállapodásokban és a jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben a Felek az iparágra jellemző szokványok és gyakorlatok érvényesülését kizárják. 12. Határidős (betakarítás előtti) adásvételi szerződésekre vonatkozó eltérő szabályok: 12.1 Jelen kiegészítő feltételek kizárólag a mezőgazdasági termelő (továbbiakban: Eladó) által a maga termelte mezőgazdasági termény határidős (betakarítás előtti) adásvétele esetén (Ptk. 6:232, évi CXXVIII. törvény 19/A. ) alkalmazandóak (továbbiakban: Előkötés) azzal, hogy az ÁSzF minden egyéb rendelkezése értelemszerűen e szerződési kategóriára is irányadó Előkötés esetére Eladó jogi (büntető- és polgári jogi egyaránt) felelőssége tudatában kijelenti, hogy az Egyedi Megállapodásban rögzített Árut a saját maga által használt mezőgazdasági földterületen, mezőgazdasági termelőként, saját nevében és saját kockázatára termeli meg. Az Áru feletti rendelkezési jog Eladót illeti meg, az Áru értékesítéséről szóló számlát saját nevében fogja kiállítani A Felek az Egyedi Megállapodásban helyrajzi számra vagy más hasonló, utólagos beazonosításra alkalmas módon (pl.: parcellaszám, táblanév) pontosan rögzítik azon földterületet, amelyen Eladó az Előkötés keretében leszerződött mennyiséget meg fogja termelni. A területi adatok helyességéért Eladó felel A Felek az Egyedi Megállapodásban helyrajzi számra vagy más hasonló, utólagos beazonosításra alkalmas módon (12.3 pont) meghatározott földterületek szokásos termény mennyiségét az Egyedi Megállapodásban rögzítik. Az adatközlés helyességéért Eladó felel. Megrendelő az így meghatározható átlagtermés Egyedi Megállapodásban rögzített mértékű elsőnek betakarított hányadára köt szerződést A 8. pontban foglaltak értelemszerű betartása mellett Eladó a szerződés teljesítését akadályozó ellenőrzési körén kívül eső bármely okról (vis maior) az ok bekövetkezését követő 48 órán belül írásban, telefax vagy útján köteles Megrendelő képviselőjét tájékoztatni. Ha Eladó a tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja vagy azt 4 / 5

5 késedelmesen teljesíti, akkor köteles az Egyedi Megállapodásban rögzített mennyiséget szolgáltatni, függetlenül attól, hogy a vis maior a termést mennyiben érintette A 12.5 pont szerinti, határidőben történt közlést követően a Vevő kezdeményezésére a Felek közös kárfelmérést végeznek, amelyről feljegyzést készítenek. A közös kárfelmérésen Eladó vagy képviselője köteles megjelenni, ha ezt nem teszi, ezzel Vevő kárfelmérés során tett észrevételeit elfogadja. Eladó közös kárfelmérés hiányában is köteles fényképfelvételekkel vagy más megfelelő módon dokumentálni a történteket. 5 / 5

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés Adásvételi szerződés Fix áras durum búza adásvételi szerződés 2015 1. Szerződő felek: egyfelöl Eladó neve: Székhely/cím: Cégjegyzékszám: Cégjegyzésre jogosult képviselő: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselő

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá SZERZŐDÉS Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: mely létrejött egyrészről a * Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK már megtermett termény, vagy kereskedelmi forgalomban nem termelőtől vásárolt áru adásvételi szerződéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK már megtermett termény, vagy kereskedelmi forgalomban nem termelőtől vásárolt áru adásvételi szerződéséhez 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK már megtermett termény, vagy kereskedelmi forgalomban nem termelőtől vásárolt áru adásvételi szerződéséhez 1. Általános rendelkezések Jelen általános szerződési

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

Magyarország-Harta-Állampuszta: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S

Magyarország-Harta-Állampuszta: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274879-2015:text:hu:html Magyarország-Harta-Állampuszta: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 149-274879

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF Az Általános Szerződési Feltételek a

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidõs adásvételére

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidõs adásvételére 4. sz. melléklet Amely létrejött egyrészről Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró személy ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott

Részletesebben

ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától

ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt. Általános szállítási (eladási) feltételei 2013. december 1. napjától Az általános eladási (szállítási, szállítmányozási) feltételek (továbbiakban ÁSZF) eltérő

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Áruszállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat jogi és természetes személyek számára az alábbi szerződési feltételekkel nyújtjuk. I. Szerződéskötés, írásbeliség 1. Az MMI

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja:

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: Szállítási Szerződés Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

UNIMONTEX Kft. - Beszállítói Általános Szerződési Feltételek (BASZF)

UNIMONTEX Kft. - Beszállítói Általános Szerződési Feltételek (BASZF) Jelen BASZF tárgya: a szállító, vagy szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban: Partner) vállalja, hogy a jelen feltételek alapján a megrendelő UNIMONTEX Kft. (a továbbiakban: Megrendelő) műszaki igényének

Részletesebben

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek BOMAS Kft. I. Hatály, fogalmak: 1. Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2015. február 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF-ben a BOMAS Kft. (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK Jelen ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban ÁBF) az Antenna Hungária Zrt. (1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33., Levélcím: 1519 Budapest, Postafiók 447., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

ADÁSVÉ TELI SZE RZŐDÉS MI NTA

ADÁSVÉ TELI SZE RZŐDÉS MI NTA ADÁSVÉ TELI SZE RZŐDÉS MI NTA amely létrejött egyrészről a székhely: cégbejegyzés szám: bankszámlaszám: adószám: képviseli: a továbbiakban mint: ELADÓ Cg. másrészről a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f.

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft-vel történő közétkeztetés szállítási szerződés megkötéséről Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés Adásvételi szerződés 2016.évi durumbúza termény adásvételi szerződés Szerződésszám: MFA 2016/ 1. Szerződő felek: egyfelöl Eladó neve: Székhely/cím: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Eladó képviselőjének

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben