1 / 5. Általános Szerződési Feltételek évre HUN-AB ÁSzF-2015/01.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 / 5. Általános Szerződési Feltételek 2015. évre HUN-AB ÁSzF-2015/01."

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek évre HUN-AB ÁSzF-2015/01. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződés Feltétel (ÁSzF) vonatkozásában az alábbi szavak az alábbi jelentéssel bírnak: Megrendelő/Vevő/: A HUNGRANA Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft., 2432 Szabadegyháza, Ipartelep, bankszámlaszám: , adószám: , telefon: 25/ , fax: 25/ Áru: Idényszerűen száraz/ száraz takarmánykukorica. Szállító/Eladó/: Az Áru értékesítője Megrendelő részére, függetlenül attól, hogy az Árut saját maga termelte vagy kereskedőként értékesíti. Felek: Megrendelő és Szállító. Szerződés: Jelen ÁSzF a Megrendelő árubeszerzéseihez kapcsolódó általános feltételeket tartalmazza, amely feltételek a Megrendelő és a Szállítók közti valamennyi Egyedi Megállapodásnak a részét képezik, függetlenül attól, hogy az Egyedi Megállapodásokban ez feltüntetésre kerül-e. Amennyiben a Felek az Egyedi Megállapodásban jelen szerződéstől bármely rendelkezés vonatkozásában eltérnek, úgy az az ÁSzF többi részének érvényességét nem érinti. A felek közti szerződés alatt érteni kell: jelen ÁSzF-et és a hozzá kapcsolódó Egyedi Megállapodásokat. Egyedi Megállapodás: A Megrendelő szokásosan használt megrendelési nyomtatványa, amelynek az ÁSzF automatikusan részét képezi. Az Egyedi Megállapodás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: megrendelő, eladó, értékesített Áru mennyisége, vételára, szállítási határidő vagy időszak, paritás, utalás az ÁSzF-re és a fenntarthatóságra, illetve utalás az Áru jellegére (idényszerűen száraz/száraz, termés éve), utalás a 4.4 pont szerinti választásra illetve a betakarítás előtti adásvételi szerződések esetén az ÁSzF 12. és azt követő pontjaiban feltüntetettekre. A Szállítónak szabályszerűen kiküldött Egyedi Megállapodást a Szállító köteles legkésőbb 5 munkanapon belül, mellékletekkel, hiánytalanul, cégszerűen aláírva Megrendelőnek visszaküldeni. A hiányos adatszolgáltatás miatt a szerződés teljesítése alól a Szállító nem mentesül. Amennyiben Szállító az Egyedi Megállapodást vagy bármely mellékletét 5 napon belül a fentiek szerinti tartalommal nem küldi vissza, úgy Megrendelő választása szerint jogosult teljesítést kérni vagy a szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni. ÁSzF érvényessége és hatályossága: Jelen ÁSzF mindenkor hatályos szövegét Megrendelő a weboldalon közzéteszi illetve Szállító írásban közölt kérése esetén egy fizikai példányát Szállítónak megküldi. Az Egyedi Megállapodás a szerződéskötés időpontja szerint hatályos ÁSzF elérhetőségét tartalmazza. Az ÁSzF weboldalon letölthető verziójának elnevezése: HUN-AB ÁSzF-2014/00 ahol az utolsó két karakter időben növekvő sorrendben a verziószámot jelenti. Az Egyedi Megállapodás aláírásával Megrendelő és Szállító elismeri, hogy a hatályos ÁSzF rendelkezéseit elfogadta, Szállító pedig azt is, hogy az Egyedi Megállapodás megkötése előtt az ÁSzF hatályos szövegét megismerte és értelmezte, esetleges kifogásait az Egyedi Megállapodás tartalmazza, egyéb kifogása nincs és ilyet a jövőben se támaszt. Az ÁSzF külön aláírás és hitelesítés nélkül érvényesen a Felek közti szerződés részét képezi. 1. Szerződés tárgya 1.1 Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi Megállapodásokban meghatározott mennyiségű és minőségű, Magyarországon termett idényszerűen száraz/száraz takarmánykukoricát (továbbiakban: Áru) élelmiszeripari célra, a Megrendelő telephelyére szállítva/saját telephelyén átadja, a Megrendelő vagy annak megbízottja pedig a jelen szerződés feltételei szerint az Árut átveszi, és az ellenértékét megfizeti. Az Egyedi Megállapodás tárgya, a megállapodás megkötésének időpontja illetve a szállítás időpontja alapján az alábbi szerződési kategóriák kerülnek meghatározásra: - idényszerűen száraz takarmánykukorica - száraz takarmánykukorica - betakarítás előtti adásvétel (előkötés) illetve további alkategóriákat képeznek a különféle egyedi minőségi/termelési előírások, amely minden esetben az Egyedi Megállapodásban kerül szabályozásra. 1.2 Mennyiség A mennyiségi kikötéseket az Egyedi Megállapodások rögzítik. Szállító a szerződött mennyiségtől nem jogosult eltérni. A 8 % feletti törött szemet a Megrendelő saját választásában megvásárolja 2000,- Ft/tonna áron (14,5%-os nedvességtartalomra átszámítva idényszerűen száraz takarmánykukorica esetén). 1.3 Minőség Szállító kijelenti, hogy a szállításra kerülő Áru Magyarországon hivatalosan forgalmazott, géntechnológiával módosított (GMO) szervezettel nem szennyezett vetőmagból származik (48/2004. (IV.21.) FVM rendelet 52/A ) nyomon követhetősége biztosított és dokumentált, megfelel a 178/2002/EK rendelet 18. cikkében foglaltaknak. Szállító a vetőmag származását a Megrendelő kérésére hitelt érdemlő módon köteles írásban igazolni. Kijelenti továbbá, hogy a tenyészidő alatt érésgyorsító illetve deszikkáló kemikália nem került alkalmazásra. Szállító a fentieket polgárjogi és kártérítési felelősségének tudatában jelenti ki. Szállító GMO kritikus terméket csak abban az esetben tárolhat non-gmo kukorica mellett, amennyiben az Áru igazoltan GMO mentes, vagy megfelelően elkülöníthető. A GMO kritikus termékek listája: lucerna, repce, szegfű, cikória, gyapot, tarackos tippan, lenmag, lencse, kukorica, dinnye, papaya, szilva, burgonya, rizs, szója, tök, cukorrépa, dohány, paradicsom, búza. Csak beszállított paritás esetén: azon fuvareszközöknél, amelyeknél GMO kritikus organizmus volt az előzetesen szállított Áru, a fuvareszközt szállítás előtt megfelelően tisztítani szükséges. Az Árunak meg kell felelnie az MSZ sz. 1 / 5

2 szabványban foglaltaknak azzal, hogy penészes szemeket a káros keverék terhére sem tartalmazhat. Az Árunak egészségesnek, élő és holt kártevőktől mentesnek kell lennie, nem lehet romlott, penészes, bemelegedett, fülledt, idegen szagú. Az Áru nem tartalmazhatja - a keverékesség terhére sem - kalászos gabonák magvait. Az idényszerűen száraz takarmánykukorica esetén a nedvességtartalom maximum 28 % lehet. Az Árunak meg kell felelnie a mindenkor érvényben lévő egészségügyi és növényvédelmi előírásoknak, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvényben foglalt előírásoknak, valamint a részletszabályokat tartalmazó a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló évi CXIX. törvény végrehajtásáról szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet előírásainak, és a Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV.26.) FVM rendelet vonatkozó előírásainak. A szállított Áru DON-toxin tartalma nem haladhatja meg az 1,0 mg/kg értéket. Aflatoxin tartalmának szállítmányonként a 3,0 ppb értéknél kevesebbnek kell lennie. Dioxint a beszállított Áru nem tartalmazhat. Száraz kukorica esetén: Szállító kötbérfizetési és kártérítési felelősség vállalása mellett kijelenti, hogy a Megrendelő részére átadott Áru a szakmai előírásoknak megfelelően minden esetben - akár alacsony nedvességtartalom esetén történő betakarítás esetén is - szárításra került. Megrendelő a szárítás elvégzését laboratóriumában ellenőrizheti. A fentiektől eltérő minőségű kukorica átvételét a Megrendelő vagy megbízottja az átvételi eljárás bármely szakaszában megtagadhatja, illetve választása szerint a Szállítóval egyezteti. Szállító tudomásul veszi, hogy az előírt minőségi követelményeknek egyidejűleg és szállítmányonként kell megfelelnie az árunak. Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy írásban, a szállítást megelőzően a Szállítótól az Áru egyes egyedileg meghatározott minőségi paramétereire vonatkozóan előzetes minőségi vizsgálati dokumentáció szolgáltatását kérje. Megrendelő az Áru átvételét megtagadhatja és alkalmazhatja a jelen ÁSzF-ben a teljesítés elmaradása esetére kikötött jogkövetkezményeket, ha a Szállító a kért dokumentációt nem szolgáltatja. Megrendelő jogosult a dokumentációval kapcsolatos előírások meghatározására (jogosultság a kiállításra, forma, érvényesség). 2. Szállítási határidő A Szállító a teljesítésre a Megrendelő vagy megbízottja által meghatározott napokon és napszakokban köteles. A napi szállítási ütemen kívüli szállítmány fogadását a Megrendelő vagy megbízottja megtagadhatja. A szállítólevélen azonosíthatóan szerepelnie kell a Szállító nevének, a szállítmány felrakó helyének, az előző szállítmány feltüntetésének (Megrendelő telephelyére beszállított paritásnál), valamint a Megrendelő által írásban közölt Megrendelés számának. Ellenkező esetben a szállítmány átvétele megtagadható. 3. Fizetési feltételek 3.1 A számla, illetve a felvásárlási jegy kiállítása, valamint az ellenérték megfizetése HUF-ban történik; az ettől eltérő pénznem alkalmazása az Egyedi Megállapodásban kerül rögzítésre. 3.2 A szállításra kerülő Áru vételára az Egyedi Megállapodásokban kerül rögzítésre. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező kukoricára a évi XLIX. törvénnyel módosított CXXVII. törvény ának és 6/A számú mellékletének hatálya kiterjed, így jelen szerződés a fordított adózás hatálya alá esik, ezért az ÁFA megfizetésére a Megrendelő adóalany kötelezett. Felek rögzítik ugyanakkor, hogy amennyiben a Szállítóra az említett törvény személyi hatálya nem terjed ki, úgy a számla kiállítása és az ellenérték megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. 4. Teljesítés 4.1 Mennyiségi teljesítés Megrendelő telephelyére beszállított paritásnál: Az átadásnál a Megrendelő telephelyén mért súly az irányadó. A kg bruttó össztömeget meghaladó szállítójárművek a HUNGRANA Kft. területére nem léphetnek be, a szállítmány átvételét a HUNGRANA Kft. jogosult megtagadni. A súlyhatár betartásának ellenőrzése HUNGRANA Kft. hitelesített mérlegén történik. A súlyhatár betartásáról a Szállító köteles gondoskodni. A súlyhatár be nem tartása miatti költségek a Szállítót terhelik Mennyiségi teljesítés a Szállító által az Egyedi Megállapodásban megadott kiadó telephelyi paritásnál: A Szállító kiadó telephelyén mért súly az irányadó., amennyiben hitelesített mérleg rendelkezésre áll. 4.2 Minőségi teljesítés: Helye a Megrendelő telephelye. Az átvétel a Szállító, vagy a Szállító megbízottjának jelenlétében történik. Ha a Szállító magát nem képviseli az átadásnál, úgy automatikusan elfogadja az átadásra kerülő Áru Megrendelő vagy megbízottja által megállapított mennyiségi, minőségi paramétereit, utólagos reklamációval nem élhet. A beszállított paritás esetén szállítóeszköz tisztaságáról valamint olyan szállítóeszköz kiállításáról, amelyben történő szállítás az Áru 1.3 pontban foglalt követelményeknek való megfelelőségét biztosítja a Szállító köteles gondoskodni. Megrendelő vagy megbízottja a technológiájára veszélyes szennyezettségű, vagy idegen anyagot tartalmazó szállítmány átvételét jogosult megtagadni. 4.3 Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az Árut szállítás előtt előzetes minőségi vizsgálatnak vesse alá, és csak akkor kerüljön sor a tényleges beszállításra, ha a vizsgálat szerint az Áru előzetesen megfelelt a Megrendelő minőségi követelményeinek. A Felek ezt a rendelkezést arra tekintettel teszik, hogy az Áru szállítására ne kerüljön sor abban az esetben, ha az már előzetesen sem teljesíti a minőségi előírásokat, a Felek ily módon elkerülhetik az Áru visszafordításából eredő felesleges átvételi eljárást, illetve az Áru felesleges fuvarozásából eredő költségeket. Az előzetes minőségi vizsgálat elvégzése nem érinti a Felek azon megállapodását, hogy a minőségi átvétel helye a Megrendelő telephelye, így a Megrendelő változatlanul jogosult arra, hogy a jelen szerződésnek meg nem felelő szállítmány átvételét az előzetes vizsgálat eredményétől 2 / 5

3 függetlenül a minőségi átvétel során megtagadja. Az Áru minősítése szállítóeszközönként történik (közúti szállítás esetén tehergépkocsinként és/vagy pótkocsinként, vasút esetén vagononként). Megrendelő az előzetes vizsgálatot lehetőségeihez képest a lehető leghamarabb, legfeljebb azonban a 2. pont alapján közölt szállítási határidő első napját megelőzően igyekszik elvégezni, oly módon, hogy eddig az időpontig a vizsgálati eredmények is átadásra kerüljenek a Szállító részére. 4.4 Visszafordítás a Szállító által az Egyedi Megállapodásban megadott kiadó telephelyi paritás esetén: Ha a 4.2 pontban írt minőségi átvétel során az Áru átvételének megtagadására kerül sor a Megrendelő részéről, a Felek abban állapodnak meg, hogy az alábbi a-c/ pontok szerinti lehetőségek közül Szállító előzetesen egyet megjelöl az Egyedi Megállapodásban: a) a Megrendelő az Árut az eredeti átvételi pontra (Egyedi Megállapodásban kerül rögzítésre) visszafordítja, azzal, hogy ennek költségei a Szállítót terhelik, s amelynek összegét a Megrendelő a kukorica vételárából jogosult levonni, b) a Szállító az Árut a Megrendelő telephelyén visszaveszi saját fuvarozásra, legkésőbb az Áruátvétel megtagadását követő 5 napon belül, melynek pontos szállítási időpontjáról a Megrendelőt 2 munkanappal korábban írásban kell a Szállítónak értesítenie. Az elszállítás napjáig a tárolással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Szállítót terheli, ezért ennek biztosítására a Megrendelő a Szállítótól átvett és minőségileg megfelelő kukorica vételárát egészen addig visszatarthatja, amíg a Szállító elszállítási kötelezettségének nem tesz eleget. A tárolással kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a Megrendelő a kukorica vételárából jogosult levonni, c) az Árut a Megrendelőnek az Egyedi Megállapodásban rögzített címre kell továbbítania. A továbbítás költségei a Szállítót terhelik, amelynek összegét a Megrendelő a kukorica vételárából jogosult levonni. A Szállító ez esetben kijelenti, hogy a címzett e nyilatkozatáról tudomással bír, az Áru fogadására felkészült. A Megrendelő jogosult arra, hogy a nyilatkozat tartalmáról a címzettnél meggyőződjön, továbbá a fuvarozás részleteit a címzettel egyeztesse. Amennyiben a Szállító az Egyedi Megállapodásban a fentiek szerinti választásáról nem nyilatkozik, akkor a Felek a b) alpontban írtaknak vetik alá magukat, ennek alapján Szállító köteles a visszaszállításról az ott írtak szerint gondoskodni, továbbá a tárolás költségeit megfizetni. 5. Fizetés módja Fizetés a Szállító eredeti számlája alapján, átutalással, az Egyedi Megállapodásban meghatározott határidőn belül történik. 6. Fenntarthatóság (amennyiben a Szállító erre az Egyedi Megállapodásban kötelezettséget vállal): 6.1 Szállító kijelenti, hogy kizárólag olyan Árut szállít Megrendelőnek, amely megfelel a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelvben foglalt fenntarthatósági kritériumoknak. Szállító kijelenti, hogy az általa leszállított Áru a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló évi CXVII. törvénynek, valamint a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII.28.) Korm. rendeletnek megfelelően fenntarthatónak minősül. 6.2 Szállító kötelezettséget vállal a 6.1 pontban foglaltaknak való megfelelőséget igazoló dokumentumok átadására. Szállító ezen dokumentumokat a termék átadásakor, de legkésőbb a számla illetve felvásárlási jegy kiállításakor, annak mellékleteként bocsátja Megrendelő rendelkezésére. Amennyiben a jelzett időpontig a megfelelően kiállított igazolás Megrendelőhöz nem érkezik be, illetve a számla mellékleteként nem kerül benyújtásra, a Megrendelő a vételár utalását mindaddig visszatarthatja, amíg a megfelelően kiállított igazolást Szállító rendelkezésére nem bocsátja. Szállító által Megrendelő részére rendelkezésre bocsátandó igazolás típusa: ISCC-EU 7. Szerződésszegés 7.1 Szállítót kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít. 7.2 Szállító a szerződés teljes összegének alapulvételével 20 %-os mértékű kötbért köteles fizetni, ha a szerződést egyáltalán nem teljesíti. Részteljesítés esetén, a nem teljesített mennyiség értékének alapulvételével számított 20 %-os mértékű kötbérfizetés terheli Szállítót. 7.3 Amennyiben Szállító egyáltalán nem vagy részben teljesít, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. 7.4 A nem teljesített mennyiség vonatkozásában a Megrendelőt megilleti a fedezetvásárlás, azaz a Szállító költségére harmadik személytől történő beszerzés joga. 7.5 Megrendelő a Szállító egyéb szerződésszegése - részkötelezettség nem teljesítése - esetén is jogosult kötbérre, melynek mértéke a szerződés teljes összegének 20 %-a. Felek ide tartozó esetnek tartják különösen azt az esetet, ha a Szállító 8. pontban írt együttműködési kötelezettségét szegi meg. 7.6 Megrendelő a szerződésszegésből eredő követeléseit Szállító vételár követelésével szembeni beszámítással, levonással közvetlenül is jogosult érvényesíteni. 7.7 A Megrendelő szerződésszegés esetén döntése szerint követelheti a kötbér összegét, illetve azon felül kárának megtérítését, vagy a kötbérigény érvényesítése nélkül kártérítési igényét. 8. Vis maior Megrendelő a Szállító teljesítését érintő vis maiort kizárólag abban az esetben köteles figyelembe venni, ha Szállító azt a 3 / 5

4 tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül írásban, telefax vagy útján jelzi Megrendelő felé, a vis maior okának megjelölése és hitelt érdemlő bizonyítása mellett. Felek rögzítik, hogy vis maiornak az alábbi események minősülnek: polgári zavargások, embargó, forradalom, földrengés, járvány, valamint a természeti csapás. Felek az igazolt vis maior esetén is kötelesek együttműködni a szerződés minél maradéktalanabb teljesítése érdekében. Szállító az elháríthatatlan külső okról - annak felmerülését követően - haladéktalanul értesíteni köteles a Megrendelőt, továbbá ha Szállító saját maga termelte Árut ad el Megrendelőnek, akkor az erről szóló igazolásait (pl. falugazdásztól) és saját nyilatkozatait az agárkár-megállapító szerven kívül a Megrendelőnek is el kell küldenie. Hasonlóképpen meg kell küldeni utólag az agrárkár-megállapító szervezet határozatait is. Ezen iratok megküldésének elmulasztása önmagában szerződésszegésnek minősül, a Szállítót a 7.5 pontban írtak értelemszerű alkalmazásával kötbérkötelezettség terheli. 9. Jogviták eldöntése Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő, közöttük felmerülő minden jogvitát igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ilyen módon nem tudnak megállapodni, úgy perértéktől függően kikötik a Sárbogárdi Járásbíróság vagy a Fejér Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét. 10. Tájékoztatási kötelezettség A szerződő Felek kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb 2 naptári napon belül tájékoztatni egymást minden olyan körülményről, amely az ügylet végrehajtására befolyással bír, vagy annak teljesítését veszélyezteti. Szállító az Áru nyomon követhetőségéhez az egyes tételek szállítását megelőzően az alábbi dokumentációt köteles a Megrendelő kérése esetén beszerezni és rendelkezésre bocsátani: vetőmag-műbizonylat (vagy számla), szállítói nyilatkozat (az Áru fémzárolt vetőmagból származik, GMO mentes, káros anyagoktól mentes, úgymint szermaradványok, nehézfémek és nem sugárzó), nyilatkozat a tárolás során végzett árukezelésekről és vegyszerhasználat esetén jegyzőkönyv csatolandó (árukezelés hiánya esetén is kell a nyilatkozatot biztosítani). Megrendelő a Szállítónál a tárolás folyamán az Árut és annak tárolási körülményeit saját igénye szerint, előzetes bejelentés alapján ellenőrizheti és szerződésszegés esetén Megrendelő ajánlatmódosításra jogosult, vagy a szerződéstől elállhat. A szerződés aláírásával Felek nyilatkoznak arról, hogy nem állnak csőd- illetve felszámolási eljárás, vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt. 11. Egyebek 11.1 A Felek megállapodnak, hogy a szerződést illetve az azzal kapcsolatos mindennemű közléseiket telefaxon vagy en is elfogadják. A telefaxon / en közölt tájékoztatást vagy nyilatkozatot, ha az a szerződés lényeges elemeit érinti, bármelyik fél kívánságára a másik féllel írásban, postai úton is közölni kell Megrendelő és Szállító kötelezi magát, hogy a szerződéses viszonyukkal kapcsolatban tudomására jutott információkat tekintettel különösen az egyedi megállapodások tartalmára- bizalmasan, üzleti titokként kezeli, és tartózkodik attól, hogy azokat harmadik személyek részére hozzáférhetővé tegye. Ezen kötelezettségvállalás megszegéséből eredő kárért a szerződésszegő fél kártérítési felelősséggel tartozik Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak A jelen ÁSzF-ben, az Egyedi Megállapodásokban és a jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben a Felek az iparágra jellemző szokványok és gyakorlatok érvényesülését kizárják. 12. Határidős (betakarítás előtti) adásvételi szerződésekre vonatkozó eltérő szabályok: 12.1 Jelen kiegészítő feltételek kizárólag a mezőgazdasági termelő (továbbiakban: Eladó) által a maga termelte mezőgazdasági termény határidős (betakarítás előtti) adásvétele esetén (Ptk. 6:232, évi CXXVIII. törvény 19/A. ) alkalmazandóak (továbbiakban: Előkötés) azzal, hogy az ÁSzF minden egyéb rendelkezése értelemszerűen e szerződési kategóriára is irányadó Előkötés esetére Eladó jogi (büntető- és polgári jogi egyaránt) felelőssége tudatában kijelenti, hogy az Egyedi Megállapodásban rögzített Árut a saját maga által használt mezőgazdasági földterületen, mezőgazdasági termelőként, saját nevében és saját kockázatára termeli meg. Az Áru feletti rendelkezési jog Eladót illeti meg, az Áru értékesítéséről szóló számlát saját nevében fogja kiállítani A Felek az Egyedi Megállapodásban helyrajzi számra vagy más hasonló, utólagos beazonosításra alkalmas módon (pl.: parcellaszám, táblanév) pontosan rögzítik azon földterületet, amelyen Eladó az Előkötés keretében leszerződött mennyiséget meg fogja termelni. A területi adatok helyességéért Eladó felel A Felek az Egyedi Megállapodásban helyrajzi számra vagy más hasonló, utólagos beazonosításra alkalmas módon (12.3 pont) meghatározott földterületek szokásos termény mennyiségét az Egyedi Megállapodásban rögzítik. Az adatközlés helyességéért Eladó felel. Megrendelő az így meghatározható átlagtermés Egyedi Megállapodásban rögzített mértékű elsőnek betakarított hányadára köt szerződést A 8. pontban foglaltak értelemszerű betartása mellett Eladó a szerződés teljesítését akadályozó ellenőrzési körén kívül eső bármely okról (vis maior) az ok bekövetkezését követő 48 órán belül írásban, telefax vagy útján köteles Megrendelő képviselőjét tájékoztatni. Ha Eladó a tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja vagy azt 4 / 5

5 késedelmesen teljesíti, akkor köteles az Egyedi Megállapodásban rögzített mennyiséget szolgáltatni, függetlenül attól, hogy a vis maior a termést mennyiben érintette A 12.5 pont szerinti, határidőben történt közlést követően a Vevő kezdeményezésére a Felek közös kárfelmérést végeznek, amelyről feljegyzést készítenek. A közös kárfelmérésen Eladó vagy képviselője köteles megjelenni, ha ezt nem teszi, ezzel Vevő kárfelmérés során tett észrevételeit elfogadja. Eladó közös kárfelmérés hiányában is köteles fényképfelvételekkel vagy más megfelelő módon dokumentálni a történteket. 5 / 5

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FERROPATENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A társaság neve, központi címe és tanúsítványai: CÉG TELJES NEVE: SZÁMLÁZÁSI CÍME: SZÁLLÍTÁSI CÍME: ADÓSZÁMA: 13569077-2-17 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMA: FERROPATENT

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről a.. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Eladó, valamint a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT. 83.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal:1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÜLLER-GUTTENBRUNN HULLADÉKANYAG KERESKEDŐ ÉS FELDOLGOZÓ KFT. SZERZŐDÉSES JOGVISZONYAI TÁRGYÁBAN PREAMBULUM a Müller-Guttenbrunn Hulladékanyag Kereskedő és Feldolgozó

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Dunapack Papír és Csomagolóanyag Korlátolt Felelősségű Társaság által alkalmazott jelen Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) a Termékek szállítására vonatkozó Szerződések

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás DOKUMENTÁCIÓ Anyanyúlketrecek (fialó és parkoló ) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú, nemzeti eljárási

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. Számlaszám: Budapest Bank Zrt. Észak-pesti fiók 10102244-10074700-01003005 Közösségi adószám: HU 11081423 Adószám: 11081423-4-03 Telefon: 76/540-060 Telefax: 76/441-314

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete)

SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) SINERGY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Szállítási szerződés 1. számú melléklete) Érvényes 2014.06.20-tól A. FOGALMAK Jelen Általános Szerződési Feltételekben, a továbbiakban ÁSZF, a következő

Részletesebben

H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735

H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735 H-1143 Budapest, Hungária köz 5. Tel.: +36-1-467-1724 Fax: +36-1-467-1735 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. május 07. napjától visszavonásig A FOODNET KFT. (székhely: 1143 Budapest, Hungária

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

FELTÉTELE S VÁL LAL KOZÁSI SZERZŐDÉ S

FELTÉTELE S VÁL LAL KOZÁSI SZERZŐDÉ S FELTÉTELE S VÁL LAL KOZÁSI SZERZŐDÉ S (NAGY BETŰVEL KIEMELVE A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT KÖTELEZŐ ÉS JAVASOLT TARTALMI ELEMEK) amelyet egyrészről a másrészről a(z) NÉV: BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint villamos energia-kereskedő

Részletesebben