CONSTANTIA GRANDE PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONSTANTIA GRANDE PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 CONSTANTIA GRANDE PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név / Cégnév Leánykori név: Születési hely, idő /Cégjegyzékszám: Anyja neve: Lakcím / Székhely: cím: Levelezési cím: Személyi igazolvány vagy útlevél száma: Lakcímkártya száma: Adóazonosító jel / Adószám: Telefonszám: Induló vagyon: Kezdeti Díj: Választott tájékoztatási mód: Javasolt futamidő: Ügyfélkód:* Ügyfélszámla száma:* Értékpapír-számlaszám:* Az Induló Vagyon 2 (kettő) %-a, azaz , a fent meghatározott címen posta, a fent meghatározott levelezési címen 3 év (a szerződés 8. pontban meghatározott feltételekkel a javasolt futamidőt megelőzően is megszüntethető) * Megbízott tölti ki mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi u.32., cégjegyzékszám: ), mint megbízott portfoliókezelő (a továbbiakban: Megbízott) (a továbbiakban együttesen: Felek) között. Megbízó kijelenti, hogy a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosként jár el; az alábbi, Pmt. szerinti tényleges tulajdonos képviseletében jár el: Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Levelezési cím: Személyi igazolvány vagy útlevél száma: Állampolgárság: Külföldi lakcímmel rendelkező magánszemély Megbízó kijelenti, hogy saját országának joga szerint nem minősül a Pmt. szerint kiemelt közszereplőnek; saját országának joga alapján és a Pmt. 4. (2) bekezdés pontja szerinti kiemelt közszereplőnek minősül. 1

2 1. Definíciók és hivatkozások Benchmark: 30 % RMAX (12 hónapnál rövidebb, de 3 hónapnál hosszabb lejáratú Magyar Államkötvények és Diszkont kincstárjegyek átlagos piaci árfolyamváltozását jelző index) + 70 % S&P 500 INDEX (a Standard & Poor s által számított, az legnagyobb kapitalizációjú amerikai cégek széles körben használatos USD-ben számított indexe). Bszt.: évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól Induló Vagyon: Az a fent megjelölt összeg, amely a Kezdeti díj levonását követően a portfolió nyitó értéke. Az összegnek a Kezdeti Díj összegét nem számítva ,- Ft összeggel maradék nélkül oszthatónak kell lennie és a legkisebb értéke ,- Ft. Kezdeti Díj: Az Induló Vagyon 2 (kettő) %-aként a fent meghatározott összeg, amelyet a Megbízott a portfoliókezelési tevékenység megkezdését megelőzően von le a Megbízó által a befizetett pénzösszegből. Ennek megfelelően a kezdeti díjat Megbízott nem fekteti be, az az Induló vagyonba nem számít be. Kezelt Vagyon: az Induló Vagyon megállapítását követően portoliókezelés céljából mindenkor a Megbízott rendelkezésére álló, a Megbízó tulajdonát képező pénzügyi eszközök és pénzeszközök összessége, ideértve az ezekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek összességét is. Pmt.: évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Ptk.: évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről Számla: A Megbízó számára a Megbízottnál nyitott és vezetett és fent megjelölt ügyfélszámla amely az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló számla, amelyen a Megbízó nyilvántartja a Megbízottat megillető bevételt és amelyről teljesíti a Megbízottat terhelő kifizetést és értékpapírszámla, amely a Kezelt Vagyon részét képező értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Tpt.: évi CXX. törvény a tőkepiacról Vagyonkezelési Irányelv: A Kezelt Vagyonra vonatkozó, a 2.3. pontban kivonatolt formában feltüntetett és az 1. számú mellékletben részletezett befektetési szabályok. A Vagyonkezelési Irányelvek tartalmazzák a Bszt. 43. (4) bekezdés b), d és e) pontja szerinti tartalmi elemeket. 2. Szerződés tárgya 2.1. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy részére az Induló Vagyon befizetéséhez, valamint a Kezelt Vagyon kezeléséhez kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására a Számlát nyissa meg és kezelje, valamint a Vagyonkezelési Irányelv alapján a Bszt. 4. (2) bekezdés 53. pontja szerinti portfoliókezelést végezzen a jelen szerződésben meghatározott díj ellenében Megbízott a Vagyonkezelési Irányelvben rögzített keretek között meghatározza az Ügyfél befektetéseinek összetételét, lejáratát és nagyságrendjét; szervezi és bonyolítja az Ügyfél befektetési ügyleteit; vezeti a portfoliókezelésbe átadott eszközök nyilvántartását A Vagyonkezelési Irányelv alapján a(z): befektetés kockázati szintje Induló Vagyonra vetített várható tőkekockázat, a javasolt portfoliókezelési időszak végén az Induló Vagyonra vetített megcélzott hozam, a javasolt portfoliókezelési időszak végén főbb befektetési korlátok kiemelkedően magas 100 % 150 % Bankbetét és/vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír együttesen: 0-100% Spekulatív célú pozíciók: 0-100% Megjegyzés A portfolió úgy került kialakításra, hogy Megbízott a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok biztos hozamát jelentős mértékben meghaladóan, a Kezelt Vagyon teljes egészének kockázatára fektet be kockázatos ügyletekbe. Jelen tájékoztatás nem minősül a tőke megóvására vonatkozó garanciának vagy ígéretnek. A javasolt portfoliókezelési időszak végén összesen (azaz évente ~50%). Jelen tájékoztatás nem minősül a hozamra vonatkozó garanciának vagy ígéretnek. A befektetési korlátok a Kezelt Vagyonra vetítve értendőek A Vagyonkezelési Irányelv a fent megjelölt javasolt futamidő alapján került kialakításra, így a fent megjelölt tájékoztatás kizárólag ezen portfoliókezelési időtartamra vonatkozik, ettől eltérő időtartamú portfoliókezelés (így például a szerződés korábbi felmondása) esetén a realizált hozam, illetve tőkekockázat a fent megjelöltektől lényegesen eltérhet Bármely személy által, a jelen szerződés létrehozása során kiadott, vagy a fent megjelölt és tőkekockázatra, vagy a megcélzott hozamra vonatkozó tájékoztatása csak a Vagyonkezelési Irányelv bemutatásának minősül, és nem minősül a Megbízott, annak függő ügynöke vagy bármely képviselője által a Bszt. 71. alapján tett garanciának vagy ígéretnek. 3. Szerződés hatálya, a portoliókezelési tevékenység megkezdésének feltételei 3.1. A szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba és határozatlan időtartamra jön létre azzal, hogy a portfoliókezelés javasolt minimum futamideje 3 év Megbízó a Kezdeti Díjat és a Kezdő Vagyont a jelen szerződés aláírását követő 5 (öt) napon belül köteles a Számlán elhelyezni Megbízott a portfoliókezelést kizárólag abban az esetben kezdi meg, ha Megbízó az Induló Vagyont, továbbá az azon felüli Kezdeti Díjat a KELER Zrt. által vezetett számú számlaszámra befizette, a 1. számú melléklet szerinti alkalmassági tesztet kitöltötte, továbbá a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozatot megtette. 4. Jogok és kötelezettségek 4.1. Megbízó jelen szerződés aláírásával kizárólagos jogkörrel megbízza a Megbízottat, hogy a Számlák felett rendelkezzen, annak javára, illetve terhére a Vagyonkezelési Irányelvek szerint ügyleteket hajtson végre az ott megjelölt pénzügyi- és pénzeszközök körében, az ott megjelölt kockázati szint mérlegelése alapján. A Vagyonkezelési Irányelvekben meghatározott arányokat Megbízott a pénzügyi eszközök és pénzeszközök megvételénél köteles figyelembe venni A Megbízott a Tpt. illetve a Bszt. rendelkezései, valamint a Megbízó által meghatározott Vagyonkezelési Irányelvek keretein belül és szerint saját maga kizárólagos jogkörben jogosult dönteni az egyes befektetésekről, illetve azok részleges, vagy teljes egészében történő felszámolásáról. Megbízott szabad belátásának korlátját a Vagyonkezelési Irányelvek rendelkezései jelentik, Megbízott ezek betartásával szabadon dönthet. Megbízó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a Kezdő Vagyont kizárólag az 1. sz. melléklet szerinti Vagyonkezelési Irányelvekben, mint befektetési politikában lehetővé tett eszközökbe fektesse be A Megbízott jogosult a portfolióra kötendő szerződéseket más megbízásokkal összevonni és a jelen szerződés teljesítéséhez almegbízottat igénybe venni. Megbízó elfogadja, hogy a más megbízásokkal összevont ügyletek egy technikai alszámlán kerülnek végrehajtásra és a pénzügyi eszközök az összevont megbízások mértéke szerint, arányosan kerül szétosztásra az érintett megbízói számlák között. 2

3 4.4. Jelen szerződés hatálya alatt Megbízó a Kezelt Vagyont nem jogosult további befizetéssel növelni, vagy eszközök kivonásával csökkenteni, a Vagyonkezelési Irányelveket nem jogosult módosítani. Amennyiben a Vagyonkezelési Irányelvek alkalmazását a továbbiakban nem kívánja, Megbízó a jelen szerződés rendes felmondására jogosult, a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett Megbízó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat bármilyen a jelen szerződésben vagy az Alkalmassági tesztben feltűntetett adatában, körülményeiben változás következik be. A tájékoztatás elmaradásából eredő valamennyi kárért a felelősség kizárólag a Megbízót terheli Megbízott a Kezelt Vagyont havonta értékeli a Megbízott honlapján (http://www.tkszkormend.hu/) elérhető módszer alapján. Megbízott a Kezelt Vagyon eszközértékét forintban, a Megbízó tulajdonában lévő értékpapírok értékének, valamint pénz- és egyéb eszközeinek összegeként határozza meg Jelen szerződés aláírásával Megbízó úgy rendelkezik, hogy Megbízott a Bszt. 68. (1) bekezdés szerinti portfoliókezelési jelentést havonta készíti el azt a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig küldi meg Megbízónak; Megbízott a Bszt. 68. (2) bekezdés szerinti ügyleti tájékoztatást a havi jelentéssel egyidejűleg, annak keretében küldi meg Megbízónak. A fentiektől eltérve Megbízó kérheti, hogy a végrehajtott ügylettel kapcsolatos tájékoztatását Megbízott a Bszt. 68. (4) bekezdés szerint adja meg. Megbízott a Bszt. 69. (1) bekezdés szerinti összefoglaló jelentést évente készíti el azt a tárgyévet követő hónap 15. napjáig küldi meg Megbízónak Amennyiben a Megbízott a Számlán feltételes kötelezettségvállalással járó nyitott pozícióból eredő és a Megbízó által realizált veszteség eredményeként a Kezelt Vagyon az Induló Vagyon 10%-a alá csökken, úgy a Megbízott legkésőbb a veszteséget eredményező ügylet végrehajtásának napját követő kereskedési napon ben tájékoztatja a Megbízót A szerződéssel létrehozott jogviszonnyal kapcsolatos minden lényeges a szerződés és annak teljesítésével kapcsolatos tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról Felek haladéktalanul értesítik egymást. 5. Díjak 5.1. Megbízott jogosult a szerződés szerinti díjakat a Megbízóval szemben a Kezelt Vagyonból közvetlenül levonni, így ezen összeggel a Számlát az esedékesség napján megterhelni A portolió értékelése és teljesítményének mérése magyar forintban történik, a magyar forintban meghatározott eszközérték képezi az alapját a Kezelési Díjnak és a Sikerdíjnak Megbízottat a szerződésben meghatározott feladatainak ellátásáért az alábbi díjak illetik meg: a) Kezdeti Díj: Az Induló Vagyon 2 (kettő) %-aként meghatározott összeg, amelyet a Megbízott a portfoliókezelési tevékenység megkezdését megelőzően von le a Megbízó által a befizetett pénzösszegből. Ennek megfelelően a kezdeti díjat Megbízott nem fekteti be, az az Induló vagyonba, a Kezelt Vagyonba nem számít be. b) Kezelési Díj: A Kezelési Díj évente 1%, amely időarányos részét Megbízó minden naptári negyedévben, az adott számítás napjára (a szerződés megszűnése esetén a megszűnés napjára) megállapított Kezelt Vagyonra vetítve állapítja meg, és a tárgyhónapot követő 5. napig érvényesíti. c) Sikerdíj: A Sikerdíj a Megbízott által elért bruttó hozam és az azonos időszakban mért Benchmark pozitív különbözetének 30%-a, amelyet Megbízó minden naptári évre a tárgyévet követő 5. napig (a szerződés megszűnése esetén a megszűnés napjára) számítja ki és érvényesíti. d) Egyéb díjak: A portfoliókezelési tevékenység végzésével kapcsolatban felmerült egyéb díjat a megbízó köteles megfizetni. Ezen, felmerült egyéb, a Megbízott Díjszabályzatában megjelölt díjat (így különösen: számlavezetési díj, kereskedési költségek) a felmerülése napján abban a devizában érvényesíti, amelyben a költség felmerült. A Megbízó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően a Megbízott Társaság aktuális díjazásairól, továbbá a Társaság mindenkori díjtáblázatának elérhetőségéről a tájékoztatást megkapta Ha a jelen szerződéssel érintett ügylettel kapcsolatban a Megbízónak devizában fizetendő fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a deviza megnevezését, az alkalmazott átváltási árfolyamot és az átváltás költségeit az Megbízott honlapján (http://www.tkszkormend.hu/) elérhető tájékoztatás tartalmazza Előfordulhat, hogy a szerződésben meghatározott pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet kapcsán olyan költség, illetve adófizetési kötelezettség keletkezhet, amely megfizetése nem a Megbízottan keresztül történik. Az ilyen ügyletek figyelemmel kísérése, és a vonatkozó költség vagy adó megfizetése a Megbízó kötelezettsége. 6. Tájékoztatások, nyilatkozatok 6.1. A Megbízó kijelenti, hogy a a Társaság részletesen megismertette vele Vagyonkezelési Irányelvet, a portoliókezelés kockázatait, valamint a Társaság külön kiemelte a Társaság által alkalmazott további befektetési politikákat, az egyes befektetési politikák kockázatait, rámutatva, hogy mely befektetési politika alapul kockázatos, és mely befektetési politika alapul kevésbé kockázatos portfólikezelési irányelveken, ekként mely típus választása esetén számolhat a Megbízó nagyobb kockázattal, és mely típus választása esetén kisebb a kockázat. Az előbbiek ismeretében a Megbízó kijelenti, hogy kifejezetten a Vagyonkezelési Irányelvek alkalmazását kéri a Társaságtól Megbízó tudomásul bír arról, hogy a jelen szerződésben rögzített portfoliókezelési típus kiemelkedően magas kockázatú portfoliókezelési irányelveken alapul. Megbízó a jelen szerződés 3. számú mellékletében rögzített kockázatokat ismeri és vállalja Megbízó tudomással bír arról, és elfogadja, hogy a múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamok tekintetében, a múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos, jogszabályban előírt, különösen a Bszt. 43. szerinti tájékoztatást a Megbízott számára megadta, és a szerződést ennek tudatában köti meg. 7. Kapcsolattartás 7.1. A szerződéssel kapcsolatosan a Felek részéről a kapcsolattartásáért felelős személyeket és elérhetőségüket az alábbi táblázat tartalmazza. Megbízó Megbízott Név: Sipos Zoltán Beosztás: A Megbízó jelen szerződés 1. Befektetési üzletágvezető Telefon/fax: oldalán meghatározott adatai. +36 (30) / +36 (1) Megbízó kijelenti, hogy rendszeres Internet hozzáféréssel rendelkezik, és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízó a Bszt. 43. szerinti előzetes ügyfél tájékoztatási kötelezettségét a honlapon történő közzététellel teljesítse Amennyiben a Megbízott a kapcsolattartás elsődleges módjaként az t választotta, Megbízó kijelenti, az elektronikus levél hitelességének és hitelesíthetőségének kockázatával tisztában van és ezen kockázatokat vállalja. Ennek megfelelően hozzájárul, hogy a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott egyes tájékoztatási kötelezettségeinek kizárólag útján tegyen eleget. 3

4 8. Szerződés módosítása, megszűnése 8.1. A szerződés csak közös megegyezéssel kizárólag írásban módosítható Jelen szerződést 60 (hatvan) napos felmondási idővel a Megbízó bármikor, a Megbízott a javasolt portfoliókezelési időszakot követően, jogosult felmondani Amennyiben Megbízó a jelen szerződést a javasolt portfoliókezelési időszakot megelőzően rendes felmondással mondja fel, úgy a felmondás időpontjától függően kötbérként Megbízott az alábbi mértékű díjat jogosult felszámítani, és azzal a Megbízó számára kiadandó vagyont csökkenteni. A kötbér alapja a Kezelt Vagyon értéke azon a napon, amelyen Megbízó felmondását a Megbízott kézhez veszi. A kötbér mértéke - 2%, amennyiben a szerződés hatályba lépése és a rendes felmondás kézhezvétele között 1,5 év (548 nap), vagy annál kevesebb idő telt el; - 1%, amennyiben a szerződés hatályba lépése és a rendes felmondás kézhezvétele között 3 év (1095 nap), vagy annál kevesebb, de 1,5 évnél (548 napnál) több idő telt el Azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződést - Megbízó, ha Megbízott a Vagyonkezelési Irányelveket megsérti, - Megbízó, ha Megbízott tevékenységi engedélyét visszavonják, - Megbízott, ha Megbízót önmaga ellen csődeljárást kezdeményez, vagy felszámolási eljárás alá kerül Amennyiben a szerződés a javasolt portfoliókezelési időszakot megelőzően kerül megszűntetésre, úgy előfordulhat, hogy az egyes pozíciók lezárása csak jelentős veszteséggel kerülhet sor A felmondás közlése, illetőleg a szerződés megszüntetése kizárólag írásban érvényes A szerződés bármely jogcímen történő megszüntetése illetve megszűnése, esetén Megbízó haladéktalanul köteles rendelkezni a Kezelt Vagyon átadás-átvétel módjáról. Az átadás-átvétel napja a szerződés megszűnésének napja, azonnali hatályú megszűntetés esetén a vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 5. (ötödik) munkanap. Az átadás-átvétel körülményeit, az átadott eszközök listáját és azok értékét, a Felek közötti végső elszámolás módját és mértékét a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben Megbízó az átadás-átvétel módját nem határozza meg, Megbízott jogosult valamennyi nyitott pozíciót megszűntetni Megbízottat a jelen szerződés szerinti díjazás a vagyon átadásának időpontjáig illeti meg Jelen szerződés megszűnésével a Számla is megszűntetésre kerül. 9. Titoktartás és összeférhetetlenség 9.1. Mindazon információkat, melyek a Megbízóra, a Megbízottra, a Kezelt Vagyonra, a jelen szerződés tartalmára, illetve a Felek által egymásnak átadott adatokra, döntésekre, különös tekintettel a Megbízott által javasolt, illetve végrehajtott tranzakciókra vonatkozik, a Felek bizalmasan, üzleti titokként kötelesek kezelni, azokról harmadik személynek a másik fél hozzájárulása nélkül - kivéve ha a harmadik személyt jogszabály erre felhatalmazza vagy a portoliókezelési tevékenység végrehajtásához szükséges - információt a másik fél írásos beleegyezése nélkül nem adhatnak. 10. Vegyes rendelkezések Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig Megbízott a jelen szerződésben meghatározott személyes adatait kezelje, továbbá nevét, a Kezelt Vagyon mindenkori értékét, a Megbízó által ténylegesen felszámított Kezelési Díj és Sikerdíj összegét a Megbízó függő ügynökeként eljáró E & P CONSTANTIA Pénzügyi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Kresz Géza u. 42. fszt. 2., cégjegyzékszám.: ) részére átadja a Megbízó által a függő ügynök részére megfizetendő díj megfizetéséhez szükséges mértékben Megbízó hozzájárul, hogy Megbízott a Megbízó portoliójával elért teljesítményt referenciaként felhasználja Jelen szerződés szerinti jogait, kötelezettségeit Megbízott a jogszabályok által lehetővé tett módon ruházhatja át engedéllyel rendelkező más szolgáltatóra. Megbízott ezt elfogadja, szükség szerint Megbízott felhívására megerősíti Jelen szerződésnek a Megbízott díjaira, a felek közötti elszámolásra, valamint a titoktartásra vonatkozó rendelkezései, így az ebből fakadó jogosultságok és kötelezettségek a felek kifejezett eltérő szándéka hiányában a jelen szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Megbízott Befektetési Üzletszabályzatában foglaltak, az abban nem szabályozott kérdésekben Tpt., a Bszt., a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó tőzsdei és elszámolóházi szabályok irányadóak Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott Befektetési Üzletszabályzatának feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen szerződést Felek elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Kelt: Budapest, Kelt:, Megbízó Megbízott Alulírott [azonosítást végző ügynök neve]., a Megbízott függő ügynökének alügynökeként eljárva kijelentem, hogy a Megbízó azonosítását a Pmt., valamint a Megbízott üzletszabályzatában meghatározott módon elvégeztem. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott személyes adatokat, értékpapírtitkot a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint időbeli korlát nélkül megtartom. Megbízót megfelelően tájékoztattam arról, hogy a Bszt. szerinti függő ügynök alügynökeként jártam el, valamint tájékoztattam az ezen eljárást érintő korlátozásokról. Kelt:,. Azonosítást végző ügynök aláírása Azonosítást végző ügynök neve (nyomtatott betűvel írva): Azonosító száma: 4

5 1. számú melléklet: ALKALMASSÁGI TESZT Név:.. Ügyfélkód:. A Megbízó befektetési tapasztalatai, ismeretei Az alábbiak közül Ön, illetve Ön által képviselt cég az alábbi eszközök közül miben / mikben tartja /tartotta befektetéseit, megtakarítását? több válasz is megjelölhető Az alábbiak közül Ön, illetve a cég számlája felett rendelkező, vagy a cég befektetéseire vonatkozó döntések meghozatalában résztvevő az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel? több válasz is megjelölhető Betét Állampapír Befektetési jegy Részvény Vállalati kötvény Nemzetközi értékpapírok Strukturált termék/betét Warrant / Certificate Egyéb tőkeáttételes ügyletek Opciós ügyletek Betét Állampapír Befektetési jegy Részvény Vállalati kötvény Nemzetközi értékpapírok Strukturált termék/betét Warrant / Certificate Egyéb tőkeáttételes ügyletek Opciós ügyletek A Megbízó pénzügyi ismeretei Saját pénzügyi ismereteit, illetve a cég számlája felett rendelkező, illetve a cég befektetéseire vonatkozó döntések meghozatalában résztvevő pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg? Alacsony Közepes Magas Ön, illetve a cég számlája felett rendelkező, vagy a cég befektetéseire vonatkozó döntések meghozatalában résztvevő iskolai végzettsége és/vagy foglalkozása kapcsán rendelkezik-e pénzügyi ismeretekkel? igen nem Ön, illetve az Ön által képviselt cég milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan) - egy válasz jelölhető Befektetési szokások, célok 0-5 alkalommal Ft Ön, illetve az Ön által képviselt cég átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (HUF) - egy válasz jelölhető 6-20 alkalommal Ft 20-nál több alkalommal Ön, illetve az Ön által képviselt cég átlagosan milyen időtávra köt ügyletet? (múltra vonatkozóan) - egy válasz jelölhető Rövid (0-1 év) Közép (1-3 év) Hosszú (3 évnél hosszabb) Változó Ft-nál nagyobb nagyságrendben Változó Ön, illetve az Ön által képviselt cég milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani? - egy válasz jelölhető 0-1 évre 1-3 évre 3-5 évre 5 évnél hosszabb időszakra Nem tudom Befektetésének célja magánszemély esetén - több válasz jelölhető Megtakarítás Spekuláció Nyugdíj Egyéb Befektetésének célja cég esetén - több válasz jelölhető Megtakarítás Spekuláció likviditás bővítés Egyéb 5

6 Vagyoni helyzet Mekkora az Ön/vagy az Ön által képviselt cég rendszeres havi nettó megtakarítása: - egy válasz jelölhető Az Ön/vagy Az Ön által képviselt cég Bevételének forrása: - több válasz jelölhető Ft-ig Munkabér/árbevétel Ft-ig Ft felett Egyéb változó Rendszeres havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása magánszemély esetén: -több válasz jelölhető Nem áll fenn kötelezettségvállalás Hiteltörlesztés Egyéb Egyéb vagyon Rendszeres havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása, cég esetén : - több válasz jelölhető Hitel törlesztés Munkabér Szállítónak teljesítendő kifizetések Egyéb Likvid eszközök: - egy válasz jelölhető Befektetett eszközök: - egy válasz jelölhető Ft Ft Ft-nál magasabb értékben Ft-nál magasabb értékben változó értékben változó értékben Ingatlanok: Ft Ft-nál magasabb értékben változó értékben A megbízó általános kockázatvállalási típusa: Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát? Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyam ingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat mellett döntök, azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn. Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok meghatározott értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjon élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyam ingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn. Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a tőke egy részét, vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn. Megbízó Megbízott 6

7 2. számú melléklet: Vagyonkezelési Irányelvek CONSTANTIA GRANDE VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELV Befektetés célja A portfoliókezelés célja, hogy Megbízó a javasolt futamidő végére a portfolión a befektetők részére pénzügyi nyereséget realizáljon, a kockázatok reális számbavételéve és kezelése mellett. A nyereség a befektetési tevékenység során az amerikai tőzsdei indexek opciós kereskedéséből, az amerikai részvényárfolyam-emelkedésből és a részvénypiac volatilitásának változásából származik. Cél a javasolt futamidő végére az Induló Vagyonra vetített 150%-os hozam elérése. Befektetési stratégia A Megbízott befektetési tevékenységét világosan kialakított stratégia mentén végzi. A befektetési stratégia alapelve a technikai elemzés eszköztára és a tőkepiaci fundamentális elemzés. A Kezelt Vagyon akár 100%-a befektetésre kerülhet opciókba, részvényekbe, amelyekkel az amerikai részvénypiacon kereskednek, illetve olyan tőzsdei opciókba, amelyek a volatilitást követik le a tőzsdéken. Aktív opciós kereskedéssel profitálni lehet a tőzsdéken történő föl-le mozgásokból, és a volatilitásokból. A tőkepiacot jellemző magas volatilitást kihasználva olyan opciók kötése, amelyek lehetővé teszik, hogy árfolyamnyereség keletkezzen. Megbízott a befektetéseinek összetételét, lejáratát és nagyságrendjét a fenti stratégia alapján, önállóan, saját belátása szerint határozza meg. Megbízott szabad belátásának korlátját a jelen irányelvekben meghatározott rendelkezései jelentik, Megbízott ezek betartásával szabadon dönthet az egyes ügyletekről. Kockázatkezelés Megbízott a portfolió kockázatát a fent megjelölt befektetési stratégiával befektetési időtávok és különböző pénzügyi eszközök között diverzifikálja. A Megbízó által vállalt kockázat mértéke arányos a pénzügyi termék nyereségének a realizálhatóságával. Befektetési eszközök, ügyletek bankbetét hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Amerikai tőzsdei indexek Amerikai tőzsdei index és volatilitás opciók Amerikai tőzsdei részvények Befektetési korlátok (a Kezelt Vagyonra vetítve) Bankbetét és/vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok együttes aránya: 0-100% (a portfoliókezelés megkezdésekor illetve megszűntetésekor 0 %) Spekulatív célú opciók, részvény és index pozíciók portfolión belüli aránya: 0-100%. Hozam cél, időtáv és kockázat Megbízó célja, hogy a befektetőknek 3 év időtartamra számított éves 50 % vagy ennél magasabb éves átlaghozamot, azaz összesen az Induló Vagyonra vetítve 150%-os hozamot érjen el. A portfoliókezelés kockázati besorolása: kiemelkedően magas A kiemelkedő hozam elérése magas kockázat vállalását igényli a befektetőtől, aminek eredményeként a futamidő végén az Induló Vagyon (tőke) akár 100 %-kal is csökkenhet. A portfoliókezelő külön kockázatfeltáró nyilatkozatban tájékoztatja Ügyfeleit az egyes piacokhoz, pénzügyi eszközökhöz és ügyletekhez kapcsolódó általános kockázatokról. Befektetés mérete Az Induló Vagyon legkisebb összege HUF Befektetés devizaneme Forint Költségek A költségek pontos mértékét és elszámolásuk módját a portoliókezelési szerződés szabályozza. A tranzakciós költségek vonatkozásában a Megbízott mindenkor hatályos kondíciós listája az irányadó. Kezdet díj: 2% (Induló Vagyonra vetítve) Kezelési díj: évente 1% (Kezelt Vagyonra vetítve) Sikerdíj: a Megbízott által elért bruttó hozam és az azonos időszakban mért Benchmark pozitív különbözetének 30%-a. Benchmark: 30% RMAX+ 70% S&P 500 INDEX Jelen irányelvben a hozamra, illetve a tőkére vonatkozó adatok nem minősülnek a Megbízott, annak függő ügynöke vagy bármely képviselője által a Bszt. 71. alapján tett garanciának vagy ígéretnek. 7

8 3. számú melléklet: NYILATKOZAT TÁJÉKOZTATÁS MEGADÁSÁRÓL, KOCKÁZATOK ELFOGADÁSÁRÓL Kijelentem, hogy a Megbízott a Megállapodás megkötése előtt a Bszt. előírásainak megfelelően tájékoztatott a portfoliókezelés kockázatairól, lényeges körülményeiről és feltételeiről, így a szerződésben és mellékleteiben foglalt valamennyi rendelkezést megértettem, a Vagyonkezelési Irányelvek jóváhagyása során azokat teljes mértékben figyelembe vettem. Tudomásom van arról, hogy - a Megbízott nevében eljáró ügynökök semmilyen letéti eszközt (óvadéki tárgyat), pénzügyi eszközt vagy pénzeszközt nem jogosultak átvenni, a számukra átadott ilyen eszközök nem minősülnek a Megbízott számára átadott eszköznek, - a portfoliókezelési szerződés 2.1 pontjában megjelölt adatok tájékoztató jellegűek, azok tényleges megvalósulását Megbízó nem garantálja, - a portfoliókezelési tevékenység során különösen, de nem kizárólagosan a jelen dokumentumban megnevezett okok következtében felmerül a veszteség kockázata, - Vagyonkezelési Irányelvekhez kapcsolódó kockázatot megértettem, és tudomásom van arról, hogy a portfoliót érintő nyereséget és veszteséget közvetlenül viselem, - a Megbízott tőke-, illetve hozamgaranciát nem vállalt, így előfordulhat, hogy a portfoliókezelési szerződés megszűnésekor rendelkezésemre átadott vagyon nem éri el az Induló Vagyon mértékét, - a múltbeli eredmények és hozamok nem jelentek garanciát a jövőbeni teljesítményt illetően - az Alkalmassági teszt Megbízó általi kitöltését és a Megbízott általi értékelését a Bszt. írja elő a Megbízó alkalmasságának és megfelelésének felmérésével kapcsolatosan. A Megbízó hozzájárul ezen adatoknak a Megbízott Üzletszabályzata szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Megbízottal kötendő ügyletek tekintetében. A Megbízó kijelenti, hogy a kérdésekre adott válaszok a valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. A Megbízó elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Megbízott által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Megbízottól az eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatást. A Megbízó vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés esetében körülményeiben bekövetkezett változás miatt megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Megbízott felé ennek elmaradásából eredő következményekért a Megbízott nem felelős. Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles haladéktalanul bejelenteni a Megbízottnak. A Megbízó kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált, továbbá tudomásul veszi, hogy a Megbízott nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. A Megbízó elfogadja, hogy amennyiben a Megbízott hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz a Megbízó körülményeinek változása folytán nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Árfolyamkockázat Az egyes pénzügyi eszközök árfolyama folyamatosan változik. A tőkepiaci befektetések értéke a tőkepiacok jellegéből adódóan jelentősen ingadozhat, aktuális piaci értékük akár beszerzéskori értékük alá is csökkenhet, illetve szélsőséges esetben piaci értéküket akár teljes mértékben elveszíthetik. Devizakockázat A devizában kereskedett, a portfolió részét képező pénzügyi eszközök devizában denomináltak, így azok átváltása esetén az árfolyamkockázaton túl további kockázat az átváltással érintett devizák közötti árfolyam kockázata. A forint erősödése vagy gyengülése hat a portfoliók devizában denominált befektetési eszközeinek forintban kifejezett árfolyamértékére. Likviditási kockázat: A Megbízottaz egyes ügyeltek kiválasztásánál a befektetések likviditását, a befektetések jelentősebb árfolyamveszteség nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottságát is szem előtt tartja. Kedvezőtlen piaci körülmények esetében azonban előfordulhat, hogy a vételi és eladási ajánlatok közötti árrés megnő, a befektetések értékesítésére jelentős veszteségek árán, vagy jelentős időbeli csúszással nyílik csak lehetőség Befektetési kockázat: Megbízott a jogszabályi környezet, illetve a portfoliókezelési irányelvek figyelembevételével saját belátása szerint állítja össze az ügyfelek portfolióját. Annak ellenére, hogy a Megbízott minden befektetési döntés előtt részletes elemzést hajt végre, nincs arra garancia, hogy a piaci folyamatok a Megbízott várakozásainak megfelelően alakulnak, s így arra sem, hogy az ügyfelek portfoliói nem szenvednek árfolyamveszteséget. Kibocsátói kockázat: A kibocsátói kockázat az értékpapírok kibocsátójának kockázata. Az értékpapírok értéke illetve az értékpapírokhoz kapcsolódó követelések teljesítése függ a kibocsátó gazdálkodásától, valamint likviditási- és vagyoni helyzetétől. A rossz gazdálkodásból eredő kockázat elsősorban a kibocsátott értékpapír árfolyamában tükröződik (részvény illetve kötvény egyedi kockázata), fizetésképtelenség illetve a kibocsátó nemfizetési szándéka esetén pedig elmaradhatnak a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból származó követelések kifizetései (kötvények nemfizetési kockázata). Elszámolási kockázat: Az ügyletek megkötését a fizikai/pénzügyi elszámolás követi. A közreműködők magas színvonalú biztonsági és minőségi követelmények melletti kiválasztása ellenére előfordulhat azonban, hogy késedelmes vagy hibás elszámolás miatt a portfoliót olyan kár éri, amely megtérítésére csak késedelemmel vagy esetleg nem minden esetben kerülhet sor. Az egzotikus piacok, illetve egyedi elszámolások esetében az elszámolás esetenként többi időt vehet igénybe, mint ami az ügylet megkötésekor várható volt. Partnerkockázat: Megbízott az egyes ügyeltek megkötéséhez az adott piacon kereskedési joggal rendelkező személy közvetítését veszi igénybe. Amennyiben az ügyfelek nevében kötött ügyletekben a közreműködő partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul, akkor az hátrányosan befolyásolhatja a portfoliók értékét. Tőkeáttételből fakadó többletkockázat: Tőkeáttételes ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal nagy értékű nyitott pozíció árfolyamváltozásait lehet megnyerni, vagy elveszíteni. Ebből adódóan a realizált nyereség vagy veszteség többszöröse lehet a az ügyletkötéshez felhasznált vagyonnak, így fennáll a kockázata, hogy a veszteség fedezése érdekében további vagyon felhasználása szükséges. Minél magasabb a tőkeáttétel aránya, annál nagyobb a kockázata annak, hogy a portfoliókezelési szerződés megszűnésekor a részemre átadott vagyon nem éri el a portfoliókezelő részére átadott vagyont. Kelt: Budapest, Megbízó 8

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Személyes adatok Vezetéknév és keresztnév Születési hely Szig.szám / útlevélszám Állandó lakcím E-mail cím Leánykori név Születési dátum

Részletesebben

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Az Üzletszabályzat 8. számú melléklete Portfóliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél

Részletesebben

Azonosító okmány száma

Azonosító okmány száma 2.5.SZÁMÚ MELLÉKLET ÜGYFÉLSZÁMLA ÉS SOLARTRUST PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az alábbiakban meghatározott ügyfél (továbbiakban: Ügyfél ), és idő Állandó lakcím Levelezési cím Természetes

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI KERETSZERZŐDÉS. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI KERETSZERZŐDÉS. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) PORTFÓLIÓKEZELÉSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél szám: Állandó lakcím: Adóazonosító jel: E-mail címe: (Magánszemély esetén

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓ KEZELÉSRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓ KEZELÉSRE MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓ KEZELÉSRE amely létrejött egyrészről neve/cégneve: lakcíme/székhelye : szig. sz. / cégjegyzék száma: adóazonosító jele/adószáma: természetes személy megbízó anyja neve: nem

Részletesebben

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: 2012. január 10. Hatálybalépés dátuma: 2015. január 01. Díjtáblázat hatályos:

Részletesebben

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Név/ cégnév: Lakcím / székhely: Ügyfélszámla száma: mint portfoliótulajdonos (továbbiakban: Ügyfél), másrészről a Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT VI. Verzió 2014. július 22. Készítette: Palcsek Attila... DIALÓG Alapkezelő Zrt. 1

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

II.1. Portfoliókezelési szerződésminta

II.1. Portfoliókezelési szerződésminta II.1. Portfoliókezelési szerződésminta Portfoliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről a(z) [ ] (székhelye: [ ]; cégjegyzékszáma: [ ], vezetve a [ ] Bíróság mint Cégbíróságnál; adószáma: [ ]) mint

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

II.2. Portfoliókezelési szerződésminta magánnyugdíjpénztár számára

II.2. Portfoliókezelési szerződésminta magánnyugdíjpénztár számára II.2. Portfoliókezelési szerződésminta magánnyugdíjpénztár számára amely létrejött egyrészről a(z) [ ] (székhelye: [ ]; bírósági nyilvántartásba vételi száma: [ ]; pénztárkód: [ ]; adószám: [ ]) mint ügyfél

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A SOPRON BANK BURGENLAND ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. 2. 3. 4. 5. és 6. sz módosításokkal egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17- 000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep), másrészről

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2011. év november hónap 14. napján elfogadta.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17- 000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep), másrészről

Részletesebben

BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata

BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata Jelen üzletszabályzatot a Társaság Igazgatósága 2014. február 11-én jóváhagyta. Hatályos: Kiadta: 2014. február 12. Gyarmati

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5.

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. 2/18.11.2014. 2/03.12.2014.

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Forgalmazó: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA I. A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános adatai: Cégnév: Magyar

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Ikt. sz.: 3/2010/0090. A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ A jelen Üzletszabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében eljáró vezérigazgató hagyta

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. március 31. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. március 31.

Részletesebben

38/2011. Üzletszabályzatt. Üzletágánál. Utolsó módosítás: 2011.12.08.

38/2011. Üzletszabályzatt. Üzletágánál. Utolsó módosítás: 2011.12.08. 38/2011. Üzletszabályzatt a Takarékszövetkezet Befektetési Üzletágánál Utolsó módosítás: 2011.12.08. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 2. Az Üzletág jogállása

Részletesebben