Magyar Kormánytisztviselői Kar Választási Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Kormánytisztviselői Kar Választási Szabályzata"

Átírás

1 Magyar Kormánytisztviselői Kar Választási Szabályzata A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 31. (3) bekezdés b) pontja és a Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) Alapszabályának IV. 4. pont b) pontja alapján az MKK Országos Közgyűlése az alábbiak szerint alkotja meg az MKK Választási Szabályzatát. 1. A választási szabályzat tárgyi hatálya A Választási Szabályzat hatálya az MKK Országos Közgyűlése tagjainak, a Területi Elnökség tagjainak területi elnök és területi alelnök, a Területi Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására terjed ki. 2. Alapelvek 2.1. A választójog általános és egyenlő, a szavazás titkos és közvetlen A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban közreműködőknek és résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket: a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása, b) önkéntes részvétel a választási eljárásban, c) esélyegyenlőség a jelöltek között, d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása, f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása. 3. A választási szervek 3.1. Az Országos Választási Bizottság elnökből és két tagból áll. Az elnököt, tagokat és két fő póttagot az MKK Országos Elnökség az MKK Országos Közgyűlés tagjai közül választja meg a választások kitűzésének időpontjától öt éves időtartamra. Az elnök, tagok és a póttagok a választáson nem vállalhatnak jelöltséget Az Országos Választási Bizottság munkáját az MKK Országos Iroda segíti. Az Iroda ellátja a választások lebonyolításával kapcsolatos további szervezési feladatokat A Jogorvoslati Bizottság elnökből és két tagból áll. Az elnököt és a tagokat az MKK Országos Közgyűlés tagjai közül az MKK Országos Elnöksége a választás kitűzését követő 5 napon belül, a választás eredményének jogerőre emelkedéséig tartó időszakra választja meg. Az elnök és tagok a választáson nem vállalhatnak jelöltséget Az Országos Választási Bizottság és a Jogorvoslati Bizottság (ebben az alcímben a továbbiakban együtt: Bizottság) testületként működik, határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte, döntésének érvényességéhez és eredményességéhez a jelen levő tagok többségének azonos tartalmú szavazata szükséges. A Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. Szavazni igennel vagy nemmel lehet. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt A Bizottság határozattal dönt. A határozatot meghozatala napján írásba kell foglalni. A határozat tartalmazza a) a Bizottság megnevezését, b) a határozat számát, c) az ügy tárgyának megjelölését,

2 d) a kérelmező nevét és lakóhelyét, e) a rendelkező részben a Bizottság döntését, a jogorvoslati kérelem lehetőségéről való tájékoztatást, f) az indokolásban a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, a kérelmező által megjelölt, de mellőzött bizonyítékokat és a mellőzés indokait, valamint azokat a jogszabályi és szabályzati hivatkozásokat, amelyek alapján a Bizottság a határozatot hozta A Bizottság határozatát a meghozatal napján, rövid úton közli a kérelmezővel. A határozat rövid úton való közlése a) a jelen lévők részére a határozat átadásával, b) telefaxon, vagy c) elektronikus dokumentum formájában ( ) történhet. A közlés tényét, módját és idejét az iratra fel kell jegyezni, az azt igazoló dokumentumot az ügyiratban el kell helyezni A Bizottság a határozatát a személyes adatok kivételével a választás központi honlapján nyilvánosságra hozza A választással kapcsolatos jogszabálysértés, jelen szabályzat megsértése, valamint az Országos Választási Bizottság döntése ellen az MKK tagja a Jogorvoslati Bizottsághoz benyújtott kifogással élhet. A kifogást a választás központi honlapján feltüntetett címen, elektronikus levélben lehet benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés vagy jelen szabályzat megsértése elkövetésétől számított öt napon belül megérkezzen. A Jogorvoslati Bizottság a benyújtott kifogásról haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezésétől számított öt munkanapon belül dönt A kifogásnak tartalmaznia kell a) a megsértett jogszabályi vagy szabályzati rendelkezés megjelölését, b) a jogszabályi vagy a szabályzati rendelkezés megsértésének bizonyítékait, c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét és munkahelyének megnevezését Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a 3.9. pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani Ha a Jogorvoslati Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja a jogszabályi vagy szabályzati rendelkezés megsértésének a tényét a) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől vagy a szabályzat megsértésétől vagy b) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti Ha a Jogorvoslati Bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja A Jogorvoslati Bizottság döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs A Bizottság ülés tartása nélkül is hozhat határozatot a hatáskörébe tartozó ügyekben A Bizottság ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat-tervezetét a Bizottság elnöke írásban, a szavazat vagy a pontban megjelölt nyilatkozat megtételére legalább két munkanapot biztosítva közli a Bizottság tagjaival, akik szavazatukat, észrevételeiket ben adják le.

3 A Bizottság tagjai az ülés tartása nélküli határozathozatal során igen, nem, tartózkodom szavazatot vagy testületi ülés tartását kérem nyilatkozatot adhatnak le Az ülés tartása nélküli határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. Amennyiben nem érkezik be minden szavazat, de a Bizottság tagjai többségének egybehangzó szavazata lehetővé teszi a döntés meghozatalát, a határozatot a határozattervezet eldöntésére a testületi tagok részére a pontban biztosított határidő elteltét követő munkanapon kell meghozottnak tekinteni Az MKK Országos Iroda a határozatot meghozatala napján megküldi a Bizottság tagjainak A kapcsolattartó felhívására a munkáltató a felhívástól számított két napon belül szavazási biztosokat jelöl ki a szavazás lebonyolítására. A szavazási biztosok a munkáltatóval kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselők. A szavazási biztosok kijelöléséről a kapcsolattartó tájékoztatja az Országos Irodát A szavazási biztosok munkáját a választókerületenként kijelölt kapcsolattartók irányítják A választókerületi szintű szavazatszámláláshoz az Országos Választási Bizottság elnöke a fővárosi és megyei kormányhivatal jelöltséget nem vállaló választójogosultjai közül, a központi választókerületbe az abba tartozó, jelölést nem vállaló választójogosultak közül egy főt a szavazatszámláló bizottság elnökének, négy főt a szavazatszámláló bizottság tagjának kér fel. I. FEJEZET: AZ MKK ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4. Választójog 4.1. Az MKK Országos Közgyűlésének választásán választó és választható az MKK tagja (a továbbiakban: kormánytisztviselő), amennyiben feliratkozik a névjegyzékre (a továbbiakban: választójogosult) A választójogosult abban a választókerületben választó és választható, amelyikben a kinevezési okiratában szereplő munkavégzési helye található, illetve változó munkavégzési hely esetén a heti munkaidejének döntő részét tölti. A központi államigazgatási szervekkel a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Jogállási tv.) 1. (2) bek. f) pontjában meghatározott kormányhivatalok kivételével kormánytisztviselői jogviszonyban álló választójogosult a központi választókerületben választó és választható. A fentiek alapján a választójogosult az alábbi választókerületekbe tartozhat: a) központi választókerület (1 db.) b) megyei és fővárosi választókerületek (20 db.: 19 megyei és 1 fővárosi) A fővárosi és Pest megyei területi választókerület tekintetében a főszabály mellett az alábbi felosztás érvényesül: a) amennyiben a kormánytisztviselő Budapesten székhellyel rendelkező országos illetékességű szervnél dolgozik, a fővárosi választókerületben választó és választható;

4 b) amennyiben a kormánytisztviselő Budapesten székhellyel rendelkező, Pest megyei illetékességű területi szervnél dolgozik, a Pest megyei választókerületben választó és választható; c) amennyiben a kormánytisztviselő Budapesten székhellyel rendelkező több megyére kiterjedő illetékességgel rendelkező területközi szervnél dolgozik, a fővárosi választókerületben választó és választható; d) amennyiben a kormánytisztviselő Budapesten székhellyel rendelkező fővárosi illetékességű területi szervnél dolgozik, a fővárosi választókerületben választó és választható Az egyes választókerületekben megszerezhető mandátumok számát a kormánytisztviselők munkavégzésének helye alapján kell meghatározni a következők szerint: Minden választókerület a választásra jogosult kormánytisztviselők számától függetlenül legalább egy mandátummal rendelkezik A többi mandátum elosztásához össze kell állítani egy táblázatot, amelyben minden választókerület neve alatt képezni kell egy számoszlopot. A számoszlop első száma az adott választókerületbe tartozó kormánytisztviselők száma, a második szám az adott választókerületbe tartozó kormánytisztviselők számának fele, a következő szám a harmada, negyede, ötöde stb Meg kell keresni a táblázatban előforduló legnagyobb számot; amelyik választókerület számoszlopában található, az a választókerület kap egy mandátumot. Ezt követően meg kell keresni a következő legnagyobb számot; amelyik választókerület oszlopában található, az a választókerület kap egy mandátumot. Ezt az eljárást addig kell folytatni, míg az összes mandátumot el nem osztották Ha két vagy több választókerület számoszlopában a soron következő szám azonos, és ezzel a számmal mandátumhoz jutnának, de az elosztható mandátumok száma kevesebb, mint az érintett választókerületek száma, akkor sorsolás alapján kell elosztani a mandátumokat A választáson nem vehet részt az a kormánytisztviselő, aki a választás kitűzésének időpontjában fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy ellene fegyelmi eljárás van folyamatban. 5. Jelölés 5.1. Az a jelölt választható, akit az adott választókerület választójogosultjainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott Ha nincs a megszerezhető mandátumok kétszeresének megfelelő számú választható jelölt, a kapott ajánlások számának megfelelő sorrendben további jelölteket kell nyilvántartásba venni Amennyiben nincs a megszerezhető mandátumoknak megfelelő számú választható jelölt, a betöltésre nem kerülő helyekre időközi választást kell kiírni, az MKK Országos Közgyűlés megalakulását azonban ez nem akadályozza. 6. A választás rendszere és az eredmény megállapítása 6.1. A szavazólapon a választójogosult legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum kiosztható.

5 6.2. Az MKK Országos Közgyűlés tagjai azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható tagok száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot A választást az MKK Elnöksége tűzi ki A szavazási időszak öt munkanap. 7. A választás kitűzése 8. Választási szervek 8.1. Az Országos Választási Bizottság többek között a) felügyeli az MKK Országos Iroda választások lebonyolításával kapcsolatos feladatainak teljesítését, b) megállapítja az egyes választókerületekben megszerezhető mandátumok számát, c) megállapítja és közzéteszi, hogy a leadott ajánlások száma alapján mely jelöltek választhatók, d) jóváhagyja a szavazólap adattartalmát, e) megállapítja a választás eredményét, f) dönt a megüresedett mandátum betöltéséről Az Országos Iroda a) vezeti a névjegyzéket, b) működteti a választások központi honlapját, c) nyilvántartásba veszi a jelölteket, d) nyilvántartja a jelöltekre leadott ajánlásokat, e) gondoskodik a kormánytisztviselők tájékoztatásáról, f) ellátja a választások lebonyolításával kapcsolatos további szervezési feladatokat. 9. Feliratkozás 9.1. A névjegyzéket választókerületenkénti bontásban az MKK Országos Iroda vezeti A névjegyzékre feliratkozni elektronikus úton jelszó megadásával, a választás központi honlapján keresztül elérhető feliratkozási modul alkalmazásával lehet. 10. Ajánlás A választójogosult a választókerület névjegyzékében szereplő magát jelöltként nyilvántartásba vett választható választójogosultra adhat le ajánlást a választás központi honlapjáról elérhető modulon A választójogosult ugyanarra a választójogosultra csak egy ajánlást adhat le A választójogosult a választás központi honlapján az erre szolgáló menüpontban kérheti jelöltként való nyilvántartásba vételét, egyben kérheti, hogy önéletrajza ott megjelenjen. Az önéletrajz legfeljebb 4000 karaktert tartalmazhat A jelöltként indulni szándékozó választójogosult a választás központi honlapján nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn a választhatóságát kizáró ok.

6 10.5. A választható jelöltek névsorát az Országos Választási Bizottság állapítja meg a jelölési időszak befejezését követő öt napon belül. 11. Szavazás A szavazási iratok leadási feltételeinek megteremtése és a szavazási iratok leadásának lebonyolítása a szavazási biztosok feladata A választókerületenként kijelölt kapcsolattartók a szavazási biztosokon keresztül a szavazási iratok leadásához megfelelő számú szavazóurnát biztosítanak. A szavazóurnát a szavazatok leadását megelőzően, az első választójogosult jelenlétében úgy kell lezárni, hogy abból az urna szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani. Az urnákat a szavazási biztosok a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mellett mozgathatják az előre kijelölt szavazási helyszínek között. A szavazási időszak befejezését vagy az urna telítődését követően a szavazóurna nyílását le kell ragasztani úgy, hogy abból szavazási iratot kivenni, illetve oda mást betenni ne lehessen. A szavazóurnát a leragasztáson bélyegzőlenyomattal kell ellátni A szavazási biztosok a szavazási időszak alatt gondoskodnak a szavazóurnák megfelelő őrzéséről. A szavazóurnákat a szavazáson kívüli időben zárt szekrényben kell tárolni Az Országos Választási Bizottság a szavazás megkezdését megelőzően a választások központi honlapján abc sorrendben, ozottan közzéteszi, hogy a leadott ajánlások száma alapján mely jelöltek választhatók A választójogosult a szavazólapot és a nyilatkozatnyomtatványt a választások központi honlapjáról nyomtatja ki. A szavazólap a leadható szavazatok számának megfelelő rubrikát tartalmaz Szavazni a választható jelöltek neve mellett a választások központi honlapján szereplő nak a szavazólapon szereplő rubrikákba történő felvezetésével lehet A választójogosult a kitöltött szavazólapot borítékba zárja. A lezárt kis borítékot és a kitöltött nyilatkozatnyomtatványt egy nagyobb borítékba teszi, amelyet lezár (szavazási irat) és a hivatalos munkaidőben, a választókerületi kapcsolattartók által előre meghatározott helyszínen és időpontban, a szavazási biztosok által a választójogosultak részére biztosított szavazóurnába dob vagy a szavazás lezárásáig postai úton juttat el a szavazatszámláló bizottsághoz. A szavazatszámláló bizottság postacímét az Országos Választási Bizottság a választás központi honlapján teszi közzé A szavazási időszak befejezésekor a szavazási biztosok a lezárt urnát a szavazatszámláló bizottsághoz szállítják, és átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadják. 12. Az eredmény megállapítása A szavazatszámláló bizottság az összes szavazóurna beérkezését követően az azokban lévő iratokat, továbbá a szavazás utolsó napján munkaidő végéig postán beérkezett szavazási iratokat megvizsgálja, ennek során a beérkezett külső borítékot és a szavazásról szóló nyilatkozatot a szavazólapot tartalmazó belső boríték felbontása nélkül, annak megállapítása érdekében, hogy a szavazatot az arra jogosult adta-e le a részére előzetesen eljuttatott névjegyzék adatai alapján ellenőrzi Érvénytelen a szavazási irat, ha a) a szavazó nem szerepel a névjegyzékben, b) a külső boríték nincs lezárva vagy sérült,

7 c) a külső borítékból hiányzik a szavazásról szóló nyilatkozat vagy a szavazólapot tartalmazó belső boríték, d) a belső boríték nincs lezárva, e) a nyilatkozat nem tartalmazza a választójogosult adatait vagy aláírását, f) a választójogosultnak a nyilatkozaton feltüntetett adatai a beazonosítást megakadályozó módon eltérnek a névjegyzéken szereplő adataitól, g) a postán érkezett szavazási irat elkésett Ha a szavazási irat a pont szerint érvénytelen, ennek indokát a külső borítékon fel kell tüntetni, s a külső boríték tartalmát a szavazólapot tartalmazó belső boríték felnyitása nélkül vissza kell helyezni a külső borítékba. Ezeket a borítékokat külön kell kötegelni Ha a szavazási irat a pont szerint nem érvénytelen, a szavazólapot tartalmazó belső borítékot annak felnyitása nélkül a szavazatszámláló bizottság mindaddig külön tárolja, ameddig valamennyi külső boríték felbontása meg nem történik. A szavazásról szóló nyilatkozatokat külön kell kötegelni A szavazatszámláló bizottság a belső borítékok felbontását követően megszámlálja a szavazatokat. A szavazat akkor érvényes, ha a) az adott választókerületbe tartozó jelöltre adták le, b) az adott választókerület hivatalos szavazólapján adták le, c) a szavazat az erre kijelölt rubrikában szerepel, d) egyértelműen megállapítható, hogy mely jelöltre adták le, e) a szerint adták le A szavazatokat legalább kétszer meg kell számlálni. Az ismételt számlálást addig kell folytatni, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem lesz. A jegyzőkönyvben ezt az eredményt, valamint az ismételt számlálás tényét és számát rögzíteni kell A szavazatszámláló bizottság a választókerületi eredményről jegyzőkönyvet állít ki, melyet a választási iratokkal együtt haladéktalanul az Országos Választási Bizottsághoz továbbít A jegyzőkönyv alapján az Országos Választási Bizottság határozatban állapítja meg a választás eredményét és határozatát ugyanezen a napon a választás központi honlapján közzéteszi A 6.2. esetben az Országos Választási Bizottság végzi a sorsolást, majd állapítja meg a választás eredményét A választás eredményének jogerőssé válását követően az Országos Választási Bizottság átadja a megbízóleveleket az MKK Országos Közgyűlés megválasztott tagjainak Az MKK Országos Iroda a választást követő 25. napot követő munkanapon a választási iratokat az eredményjegyzőkönyvek kivételével és választói névjegyzéket megsemmisíti. 13. A megüresedett mandátum betöltése Ha az MKK Országos Közgyűlés tagjának megbízatása megszűnik, helyére a szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt lép. Ha nincs ilyen jelölt, a mandátumot annak a választókerületnek a szavazatszám szerint soron következő jelöltje szerzi meg, amelyik a 4.4. pont szerinti mandátumelosztás szerint következne.

8 II. FEJEZET: A TERÜLETI ELNÖKSÉG TAGJAINAK, A TERÜLETI ETIKAI BIZOTTSÁG TAGJAINAK ÉS ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A I. FEJEZET rendelkezéseit a Területi Elnökség tagjainak, a Területi Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása során a jelen fejezetben található eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. 14. Választójog A választáson nem választható: aki legkésőbb a szavazás megkezdéséig ötéves közigazgatási gyakorlattal nem rendelkezik, akit az adott tisztségre két egymást megelőző alkalommal megválasztottak A választáson nincs központi választókerület. A 4.2. a) pont alapján a központi választókerületbe tartozó választójogosultak a Területi Elnökség tagjainak, a Területi Etikai Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása során a fővárosi választókerületbe tartoznak. 15. A Területi Etikai Bizottság A Területi Etikai Bizottság egy elnökből és négy tagból áll Az elnök és a négy tag megválasztása külön történik. 16. A választás rendszere és az eredmény megállapítása A jelölt csak egy tisztség tekintetében szerezhet mandátumot Amennyiben a jelölt több tisztség tekintetében is mandátumot szerezne, a következő sorrend szerint szerez mandátumot: a) területi elnök, b) területi alelnök, c) Területi Etikai Bizottság elnöke, d) Területi Etikai Bizottság tagja Amennyiben a alapján a jelölt valamely mandátumot nem szerez meg, a mandátumot a szavazatszám szerint soron következő jelölt szerzi meg. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha nincs soron következő jelölt, időközi választást kell kitűzni. 17. A választási szervek A fővárosi választókerületben a szerinti fővárosi és a szerinti központi szavazatszámláló bizottság is működik. 18. Szavazás A Területi Elnökség tagjainak, a Területi Etikai Bizottság tagjainak és elnökének megválasztására ugyanaz a szavazólap szolgál.

9 18.2. A fővárosi választókerületben a ban foglaltakat a szerinti fővárosi és a szerinti központi szavazatszámláló bizottsághoz tartozó választójogosultak és szavazatszámláló bizottságok tekintetében külön-külön kell alkalmazni A szerinti fővárosi és a szerinti központi szavazatszámláló bizottság megállapítja a fővárosi választókerület választásának részeredményét. A fővárosi választókerület választásának eredményét az Országos Választási Bizottság állapítja meg a részeredményeket tartalmazó jegyzőkönyvek adatainak összesítésével. 19. A megüresedett mandátum betöltése Ha a Területi Elnöknek, a Területi Alelnöknek vagy a Területi Etikai Bizottság elnökének megbízatása megszűnik, helyére a szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt lép. Ha nincs ilyen jelölt, időközi választást kell kitűzni Ha a Területi Etikai Bizottság tagjainak száma ide nem értve az elnökét egyre csökken, időközi választást kell kitűzni. III. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A választási eljárás egyes határidőit e szabályzat 1. melléklete, a szavazólapok mintáját e szabályzat 2. és 3. melléklete, a szavazásról szóló nyilatkozat mintáját e szabályzat 4. melléklete, a szavazatszámlálásról kiállított jegyzőkönyv mintáját e szabályzat 5. melléklete állapítja meg E szabályzat 2013 február 8-án lép hatályba. III. FEJEZET: ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 21. A Területi Elnökség tagjainak, a Területi Etikai Bizottság tagjainak és elnökének első alkalommal történő megválasztása során a) az MKK Országos Közgyűlése tagjainak évi választása során keletkezett névjegyzéket fel lehet használni, b) a kiegészítő feliratkozás és a jelölés időszaka a szavazási időszak első napját megelőző munkanap, c) kapcsolattartóként eltérő döntés hiányában az MKK Országos Közgyűlése tagjainak évi választása során kijelölt kapcsolattartók járnak el.

10 A választási eljárás határidői 1. melléklet FELADAT Az MKK Országos Elnökség felkéri a Választási Szabályzatban meghatározott választási szervek tagjait. HATÁRIDŐK a szavazási időszak első napját megelőző nap. Feliratkozás és jelölés időszaka Névjegyzék lezárása, a választható jelöltek körének megállapítása, szavazásra történő felhívás és tájékoztatás a szavazás menetéről és a szavazás időpontjáról. Az Országos Választási Bizottság a szavazás megkezdését megelőzően a választások központi honlapján abc sorrendben, ozottan közzéteszi, hogy a leadott ajánlások száma alapján mely jelöltek választhatók. a szavazási időszak első napját megelőző munkanap a szavazási időszak első napját megelőző 10. munkanapon a szavazási időszak első napját megelőző 5. munkanapon eredmény- Szavazatszámlálás, megállapítás a szavazási időszak utolsó napját követő 1. és 2. munkanap Döntés az esetleges jogorvoslatokról, megbízólevelek átadása a szavazási időszak utolsó napját követő 3-8. munkanap

11 2. melléklet SZAVAZÓLAP A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlése tagjainak. évi választása.. (év).... (hónap)... (nap)... választókerület Érvényesen szavazni legfeljebb... jelöltre lehet! A választható jelöltek listája a választás központi honlapján tekinthető meg. Szavazni tollal, a választások központi honlapján a jelölthöz tartozó nak a szavazólapon szereplő rubrikákba történő felvezetésével lehet.

12 3. melléklet SZAVAZÓLAP A Magyar Kormánytisztviselői Kar...(megye/főváros) Területi Elnöksége tagjainak, a Területi Etikai Bizottság tagjainak és elnökének.. évi választása...(hónap)... (nap) FIGYELEM! A választható jelöltek listája a választás központi honlapján tekinthető meg. Szavazni a választások központi honlapján a jelölthöz tartozó nak a szavazólapon szereplő rubrikákba történő felvezetésével lehet. 1. Területi Elnök választása: 2. Területi Alelnök választása: Érvényesen szavazni legfeljebb 1 jelöltre lehet! Érvényesen szavazni legfeljebb 1 jelöltre lehet! 3. Területi Etikai Bizottság elnökének választása: Érvényesen szavazni legfeljebb 1 jelöltre lehet! 3. Területi Etikai Bizottság tagjainak választása: Érvényesen szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet!

13 4. melléklet NYILATKOZAT A SZAVAZÁSRÓL A választójogosult adatai (1) Családi neve: utóneve(i): (2) Születési dátum: (3) Elektronikus levélcíme: (4) Munkáltatójának neve: Nyilatkozom, hogy a lezárt boríték az általam leadott szavazatot tartalmazza. Kelt:, a választójogosult saját kezű aláírása

14 JEGYZŐKÖNYV A SZAVAZATSZÁMLÁLÁS EREDMÉNYÉRŐL 5. melléklet A szavazatszámláló bizottság állítja ki két példányban! Ez a számú példány Készült... év... hó... napján, a szavazatszámláló bizottság hivatali helyiségében:...(város)... utca... szám alatt, A szavazatszámlálás során jelen vannak: Név Aláírás Név Aláírás A szavazatszámláló bizottság elnöke a szavazatszámláló bizottság tagjai P.H. a) A választók nyilvántartása A választójogosultak Szavazási iratok Érvényes szavazási Érvénytelen száma száma iratok száma szavazási iratok

15 száma

16 (A VÁLASZTÁS TÍPUSA) b) A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG A SZAVAZATOKAT ALKALOMMAL SZÁMOLTA MEG. c) AZ ÉRVÉNYES SZAVAZÁSI IRATOKBAN LÉVŐ SZAVAZÓLAPOK SZÁMA ÖSSZESEN:.. d) AZ ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT: 1 A JELÖLT NEVE, SORSZÁMA Érvényes szavazat A JELÖLT NEVE, SORSZÁMA Érvényes szavazat összesen: összesen: Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20)

17

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

T/16775. számú. törvényjavaslat. a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról

T/16775. számú. törvényjavaslat. a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16775. számú törvényjavaslat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter Budapest, 2005. június 2 2005. évi..

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása

A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása A HÖK küldöttgyűlési képviselőinek

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 27-én, a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén, a Makói Polgármesteri Hivatal emeleti kistárgyalójában Jelen vannak: Bálint József, Mátó Erzsébet,

Részletesebben

Jogorvoslati rendszer

Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati eszközök: kifogás fellebbezés bírósági felülvizsgálati kérelem alkotmányjogi panasz Az országgyűlési képviselők választásában eljáró választási bizottságok: Szavazatszámláló

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság 422014.(X.12.) határozata A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában 95/2014. (X. 18.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi

Részletesebben

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Az Ipartestület legfőbb Testülete a Küldöttközgyűlés, amely a Küldöttek összességéből áll. Az Ipartestület választott

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Diákpolgármester és diákképviselők választási szabályzata

Diákpolgármester és diákképviselők választási szabályzata Diákpolgármester és diákképviselők választási szabályzata Választási szabályzatunk megalkotásánál a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben foglaltakat tekintettük irányadónak. Preambulum Ezen

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

A kari HÖK-ök Választási Szabályzata. I. fejezet A szabályzat célja

A kari HÖK-ök Választási Szabályzata. I. fejezet A szabályzat célja A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM HÖK ALAPSZABÁLYÁNAK 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE 1 A kari HÖK-ök Választási Szabályzata I. fejezet A szabályzat célja 1. (1) Jelen szabályzat célja, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

2. sz. melléklet. Választási Szabályzat

2. sz. melléklet. Választási Szabályzat 2. sz. melléklet Választási Szabályzat 1. A részönkormányzati választmányi tagok választásának alapelvei (1) A részönkormányzati választmányi tagok választásán egyéni választókerületben az SE HÖK minden

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB közhasznú szervezet VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA 1 / 5 Bevezet rendelkezések: 1. Az INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB (továbbiakban: Egyesület) a az Alapszabály és a Szervezeti és M ködési

Részletesebben

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS IRATMINTÁK

ÚTMUTATÓ ÉS IRATMINTÁK RAIL CARGO HUNGARIA ZRT. ÜZEMI TANÁCS és MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2014. ÚTMUTATÓ ÉS IRATMINTÁK Összeállította: Lektorálta: Szerkesztette: Horváth István Bodnár József Szeder Lászlóné KÜT irodavezető

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251 Ikt.szám: IV.315/2014. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának vezetője a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő választókerületek

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet 1. A választás kitűzése: 1.1. A választás napját 2014. október 5-re feltételezve, a német nemzetiségi önkormányzati választást 2014. július 23. napjáig a Nemzeti

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton község Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE Preambulum A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, tagönkormányzataival (továbbiakban: hallgatói

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról*

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* Az Országos Választási Bizottság - 2010.

Részletesebben

Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzatának KÉPVISELŐINEK ÉS POLGÁRMESTERÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYOZÁSA

Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzatának KÉPVISELŐINEK ÉS POLGÁRMESTERÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYOZÁSA Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzatának KÉPVISELŐINEK ÉS POLGÁRMESTERÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYOZÁSA Preambulum Ezen szabályozás célja, hogy a választópolgárok, a jelöltek és a jelölők, valamint

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Módszertani anyagok és formanyomtatványok a választási bizottság munkájához a közalkalmazotti tanácsi választásokon

Módszertani anyagok és formanyomtatványok a választási bizottság munkájához a közalkalmazotti tanácsi választásokon Módszertani anyagok és formanyomtatványok a választási bizottság munkájához a közalkalmazotti tanácsi választásokon 1. sz. melléklet Meghívó 2. sz. melléklet Tájékoztató a választási bizottság létrehozásáról

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

5. A választás menete

5. A választás menete 5. A választás menete Ahhoz, hogy egy szervezetben a választás az Alapszabálynak és a Választási Szabályzatnak megfelelően történjen meg, pontos menetet, ütemtervet kell betartani, követni. Két fontos

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2013. február 25. A Szegedi Tudományegyetem Szenátus Választásának Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti Felsőoktatásról

Részletesebben

A Fehérvári Civil Tanács tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlés ÜGYRENDJE

A Fehérvári Civil Tanács tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlés ÜGYRENDJE A Fehérvári Civil Tanács választására az NCA-DP-11-B-0025 kiírás keretében kerül sor A Fehérvári Civil Tanács tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlés ÜGYRENDJE Az elektori gyűlést a NCA-DP-11-B-0025

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS

MEGHÍVÓ ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS 1. sz. melléklet MEGHÍVÓ Tisztelt Munkatársak! A 2004. novemberében választott üzemi tanács megbízatása rövidesen lejár. A három év alatt végzett munkánkról számot kívánunk adni

Részletesebben

ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS MEGHÍVÓ

ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS MEGHÍVÓ ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS MEGHÍVÓ Tisztelt Munkatársak! A 2010. novemberében választott üzemi tanács megbízatása rövidesen lejár. A három év alatt végzett munkánkról számot kívánunk adni választóinknak, ezért

Részletesebben

A V Á L A S Z T Á S I E L J Á R Á S R Ó L

A V Á L A S Z T Á S I E L J Á R Á S R Ó L 1 9 9 7. É V I C. T Ö R V É N Y A V Á L A S Z T Á S I E L J Á R Á S R Ó L A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint a választójog általános és egyenlő, a szavazás közvetlen és titkos. Annak érdekében, hogy

Részletesebben

CSOPORTALKOTÓ KÁRTYÁK

CSOPORTALKOTÓ KÁRTYÁK 1. melléklet CSPRTALKTÓ KÁRTYÁK ÖNKRMÁNYZAT ÖNKRMÁNYZAT ÖNKRMÁNYZAT PLGÁRMESTER PLGÁRMESTER KÉPVISELŐ KÉPVISELŐ KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS VÁLASZTÁS ÖNKRMÁNYZAT ÖNKRMÁNYZAT PLGÁRMESTER PLGÁRMESTER PLGÁRMESTER

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

A MAGYAR RENDVÉDELMI KAR VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. I. Általános rendelkezések. Bizottságok

A MAGYAR RENDVÉDELMI KAR VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. I. Általános rendelkezések. Bizottságok MAGYAR RENDVÉDELMI KAR A MAGYAR RENDVÉDELMI KAR VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Készült a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről:

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Jásztelek Község Helyi Választási Bizottságának 24/2014. (IX.08.) HVB határozata települési nemzetiségi

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 323-011*, (46) 517-700*, (46) 517-633 Telefax: (46) 352-525 II-1099-2/2010. A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JOGGYAKORLATA II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JOGGYAKORLATA 2002.

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI F3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni,

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 1

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi XXXVI. törvény 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 1 2013.12.11. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet TÁJÉKOZTATÓ az ÚMVP Képző Szervezetek katalógusba történő jelentkezésre beérkező dokumentumok értékelési szabályairól 2008. 1. A szabályozás alapja

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben