Magyar Kormánytisztviselői Kar Választási Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Kormánytisztviselői Kar Választási Szabályzata"

Átírás

1 Magyar Kormánytisztviselői Kar Választási Szabályzata A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 31. (3) bekezdés b) pontja és a Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) Alapszabályának IV. 4. pont b) pontja alapján az MKK Országos Közgyűlése az alábbiak szerint alkotja meg az MKK Választási Szabályzatát. 1. A választási szabályzat tárgyi hatálya A Választási Szabályzat hatálya az MKK Országos Közgyűlése tagjainak, a Területi Elnökség tagjainak területi elnök és területi alelnök, a Területi Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására terjed ki. 2. Alapelvek 2.1. A választójog általános és egyenlő, a szavazás titkos és közvetlen A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban közreműködőknek és résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket: a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása, b) önkéntes részvétel a választási eljárásban, c) esélyegyenlőség a jelöltek között, d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása, f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása. 3. A választási szervek 3.1. Az Országos Választási Bizottság elnökből és két tagból áll. Az elnököt, tagokat és két fő póttagot az MKK Országos Elnökség az MKK Országos Közgyűlés tagjai közül választja meg a választások kitűzésének időpontjától öt éves időtartamra. Az elnök, tagok és a póttagok a választáson nem vállalhatnak jelöltséget Az Országos Választási Bizottság munkáját az MKK Országos Iroda segíti. Az Iroda ellátja a választások lebonyolításával kapcsolatos további szervezési feladatokat A Jogorvoslati Bizottság elnökből és két tagból áll. Az elnököt és a tagokat az MKK Országos Közgyűlés tagjai közül az MKK Országos Elnöksége a választás kitűzését követő 5 napon belül, a választás eredményének jogerőre emelkedéséig tartó időszakra választja meg. Az elnök és tagok a választáson nem vállalhatnak jelöltséget Az Országos Választási Bizottság és a Jogorvoslati Bizottság (ebben az alcímben a továbbiakban együtt: Bizottság) testületként működik, határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte, döntésének érvényességéhez és eredményességéhez a jelen levő tagok többségének azonos tartalmú szavazata szükséges. A Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. Szavazni igennel vagy nemmel lehet. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt A Bizottság határozattal dönt. A határozatot meghozatala napján írásba kell foglalni. A határozat tartalmazza a) a Bizottság megnevezését, b) a határozat számát, c) az ügy tárgyának megjelölését,

2 d) a kérelmező nevét és lakóhelyét, e) a rendelkező részben a Bizottság döntését, a jogorvoslati kérelem lehetőségéről való tájékoztatást, f) az indokolásban a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, a kérelmező által megjelölt, de mellőzött bizonyítékokat és a mellőzés indokait, valamint azokat a jogszabályi és szabályzati hivatkozásokat, amelyek alapján a Bizottság a határozatot hozta A Bizottság határozatát a meghozatal napján, rövid úton közli a kérelmezővel. A határozat rövid úton való közlése a) a jelen lévők részére a határozat átadásával, b) telefaxon, vagy c) elektronikus dokumentum formájában ( ) történhet. A közlés tényét, módját és idejét az iratra fel kell jegyezni, az azt igazoló dokumentumot az ügyiratban el kell helyezni A Bizottság a határozatát a személyes adatok kivételével a választás központi honlapján nyilvánosságra hozza A választással kapcsolatos jogszabálysértés, jelen szabályzat megsértése, valamint az Országos Választási Bizottság döntése ellen az MKK tagja a Jogorvoslati Bizottsághoz benyújtott kifogással élhet. A kifogást a választás központi honlapján feltüntetett címen, elektronikus levélben lehet benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés vagy jelen szabályzat megsértése elkövetésétől számított öt napon belül megérkezzen. A Jogorvoslati Bizottság a benyújtott kifogásról haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezésétől számított öt munkanapon belül dönt A kifogásnak tartalmaznia kell a) a megsértett jogszabályi vagy szabályzati rendelkezés megjelölését, b) a jogszabályi vagy a szabályzati rendelkezés megsértésének bizonyítékait, c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét és munkahelyének megnevezését Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a 3.9. pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani Ha a Jogorvoslati Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja a jogszabályi vagy szabályzati rendelkezés megsértésének a tényét a) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől vagy a szabályzat megsértésétől vagy b) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti Ha a Jogorvoslati Bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja A Jogorvoslati Bizottság döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs A Bizottság ülés tartása nélkül is hozhat határozatot a hatáskörébe tartozó ügyekben A Bizottság ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat-tervezetét a Bizottság elnöke írásban, a szavazat vagy a pontban megjelölt nyilatkozat megtételére legalább két munkanapot biztosítva közli a Bizottság tagjaival, akik szavazatukat, észrevételeiket ben adják le.

3 A Bizottság tagjai az ülés tartása nélküli határozathozatal során igen, nem, tartózkodom szavazatot vagy testületi ülés tartását kérem nyilatkozatot adhatnak le Az ülés tartása nélküli határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. Amennyiben nem érkezik be minden szavazat, de a Bizottság tagjai többségének egybehangzó szavazata lehetővé teszi a döntés meghozatalát, a határozatot a határozattervezet eldöntésére a testületi tagok részére a pontban biztosított határidő elteltét követő munkanapon kell meghozottnak tekinteni Az MKK Országos Iroda a határozatot meghozatala napján megküldi a Bizottság tagjainak A kapcsolattartó felhívására a munkáltató a felhívástól számított két napon belül szavazási biztosokat jelöl ki a szavazás lebonyolítására. A szavazási biztosok a munkáltatóval kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselők. A szavazási biztosok kijelöléséről a kapcsolattartó tájékoztatja az Országos Irodát A szavazási biztosok munkáját a választókerületenként kijelölt kapcsolattartók irányítják A választókerületi szintű szavazatszámláláshoz az Országos Választási Bizottság elnöke a fővárosi és megyei kormányhivatal jelöltséget nem vállaló választójogosultjai közül, a központi választókerületbe az abba tartozó, jelölést nem vállaló választójogosultak közül egy főt a szavazatszámláló bizottság elnökének, négy főt a szavazatszámláló bizottság tagjának kér fel. I. FEJEZET: AZ MKK ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4. Választójog 4.1. Az MKK Országos Közgyűlésének választásán választó és választható az MKK tagja (a továbbiakban: kormánytisztviselő), amennyiben feliratkozik a névjegyzékre (a továbbiakban: választójogosult) A választójogosult abban a választókerületben választó és választható, amelyikben a kinevezési okiratában szereplő munkavégzési helye található, illetve változó munkavégzési hely esetén a heti munkaidejének döntő részét tölti. A központi államigazgatási szervekkel a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Jogállási tv.) 1. (2) bek. f) pontjában meghatározott kormányhivatalok kivételével kormánytisztviselői jogviszonyban álló választójogosult a központi választókerületben választó és választható. A fentiek alapján a választójogosult az alábbi választókerületekbe tartozhat: a) központi választókerület (1 db.) b) megyei és fővárosi választókerületek (20 db.: 19 megyei és 1 fővárosi) A fővárosi és Pest megyei területi választókerület tekintetében a főszabály mellett az alábbi felosztás érvényesül: a) amennyiben a kormánytisztviselő Budapesten székhellyel rendelkező országos illetékességű szervnél dolgozik, a fővárosi választókerületben választó és választható;

4 b) amennyiben a kormánytisztviselő Budapesten székhellyel rendelkező, Pest megyei illetékességű területi szervnél dolgozik, a Pest megyei választókerületben választó és választható; c) amennyiben a kormánytisztviselő Budapesten székhellyel rendelkező több megyére kiterjedő illetékességgel rendelkező területközi szervnél dolgozik, a fővárosi választókerületben választó és választható; d) amennyiben a kormánytisztviselő Budapesten székhellyel rendelkező fővárosi illetékességű területi szervnél dolgozik, a fővárosi választókerületben választó és választható Az egyes választókerületekben megszerezhető mandátumok számát a kormánytisztviselők munkavégzésének helye alapján kell meghatározni a következők szerint: Minden választókerület a választásra jogosult kormánytisztviselők számától függetlenül legalább egy mandátummal rendelkezik A többi mandátum elosztásához össze kell állítani egy táblázatot, amelyben minden választókerület neve alatt képezni kell egy számoszlopot. A számoszlop első száma az adott választókerületbe tartozó kormánytisztviselők száma, a második szám az adott választókerületbe tartozó kormánytisztviselők számának fele, a következő szám a harmada, negyede, ötöde stb Meg kell keresni a táblázatban előforduló legnagyobb számot; amelyik választókerület számoszlopában található, az a választókerület kap egy mandátumot. Ezt követően meg kell keresni a következő legnagyobb számot; amelyik választókerület oszlopában található, az a választókerület kap egy mandátumot. Ezt az eljárást addig kell folytatni, míg az összes mandátumot el nem osztották Ha két vagy több választókerület számoszlopában a soron következő szám azonos, és ezzel a számmal mandátumhoz jutnának, de az elosztható mandátumok száma kevesebb, mint az érintett választókerületek száma, akkor sorsolás alapján kell elosztani a mandátumokat A választáson nem vehet részt az a kormánytisztviselő, aki a választás kitűzésének időpontjában fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy ellene fegyelmi eljárás van folyamatban. 5. Jelölés 5.1. Az a jelölt választható, akit az adott választókerület választójogosultjainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott Ha nincs a megszerezhető mandátumok kétszeresének megfelelő számú választható jelölt, a kapott ajánlások számának megfelelő sorrendben további jelölteket kell nyilvántartásba venni Amennyiben nincs a megszerezhető mandátumoknak megfelelő számú választható jelölt, a betöltésre nem kerülő helyekre időközi választást kell kiírni, az MKK Országos Közgyűlés megalakulását azonban ez nem akadályozza. 6. A választás rendszere és az eredmény megállapítása 6.1. A szavazólapon a választójogosult legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum kiosztható.

5 6.2. Az MKK Országos Közgyűlés tagjai azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható tagok száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot A választást az MKK Elnöksége tűzi ki A szavazási időszak öt munkanap. 7. A választás kitűzése 8. Választási szervek 8.1. Az Országos Választási Bizottság többek között a) felügyeli az MKK Országos Iroda választások lebonyolításával kapcsolatos feladatainak teljesítését, b) megállapítja az egyes választókerületekben megszerezhető mandátumok számát, c) megállapítja és közzéteszi, hogy a leadott ajánlások száma alapján mely jelöltek választhatók, d) jóváhagyja a szavazólap adattartalmát, e) megállapítja a választás eredményét, f) dönt a megüresedett mandátum betöltéséről Az Országos Iroda a) vezeti a névjegyzéket, b) működteti a választások központi honlapját, c) nyilvántartásba veszi a jelölteket, d) nyilvántartja a jelöltekre leadott ajánlásokat, e) gondoskodik a kormánytisztviselők tájékoztatásáról, f) ellátja a választások lebonyolításával kapcsolatos további szervezési feladatokat. 9. Feliratkozás 9.1. A névjegyzéket választókerületenkénti bontásban az MKK Országos Iroda vezeti A névjegyzékre feliratkozni elektronikus úton jelszó megadásával, a választás központi honlapján keresztül elérhető feliratkozási modul alkalmazásával lehet. 10. Ajánlás A választójogosult a választókerület névjegyzékében szereplő magát jelöltként nyilvántartásba vett választható választójogosultra adhat le ajánlást a választás központi honlapjáról elérhető modulon A választójogosult ugyanarra a választójogosultra csak egy ajánlást adhat le A választójogosult a választás központi honlapján az erre szolgáló menüpontban kérheti jelöltként való nyilvántartásba vételét, egyben kérheti, hogy önéletrajza ott megjelenjen. Az önéletrajz legfeljebb 4000 karaktert tartalmazhat A jelöltként indulni szándékozó választójogosult a választás központi honlapján nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn a választhatóságát kizáró ok.

6 10.5. A választható jelöltek névsorát az Országos Választási Bizottság állapítja meg a jelölési időszak befejezését követő öt napon belül. 11. Szavazás A szavazási iratok leadási feltételeinek megteremtése és a szavazási iratok leadásának lebonyolítása a szavazási biztosok feladata A választókerületenként kijelölt kapcsolattartók a szavazási biztosokon keresztül a szavazási iratok leadásához megfelelő számú szavazóurnát biztosítanak. A szavazóurnát a szavazatok leadását megelőzően, az első választójogosult jelenlétében úgy kell lezárni, hogy abból az urna szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani. Az urnákat a szavazási biztosok a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mellett mozgathatják az előre kijelölt szavazási helyszínek között. A szavazási időszak befejezését vagy az urna telítődését követően a szavazóurna nyílását le kell ragasztani úgy, hogy abból szavazási iratot kivenni, illetve oda mást betenni ne lehessen. A szavazóurnát a leragasztáson bélyegzőlenyomattal kell ellátni A szavazási biztosok a szavazási időszak alatt gondoskodnak a szavazóurnák megfelelő őrzéséről. A szavazóurnákat a szavazáson kívüli időben zárt szekrényben kell tárolni Az Országos Választási Bizottság a szavazás megkezdését megelőzően a választások központi honlapján abc sorrendben, ozottan közzéteszi, hogy a leadott ajánlások száma alapján mely jelöltek választhatók A választójogosult a szavazólapot és a nyilatkozatnyomtatványt a választások központi honlapjáról nyomtatja ki. A szavazólap a leadható szavazatok számának megfelelő rubrikát tartalmaz Szavazni a választható jelöltek neve mellett a választások központi honlapján szereplő nak a szavazólapon szereplő rubrikákba történő felvezetésével lehet A választójogosult a kitöltött szavazólapot borítékba zárja. A lezárt kis borítékot és a kitöltött nyilatkozatnyomtatványt egy nagyobb borítékba teszi, amelyet lezár (szavazási irat) és a hivatalos munkaidőben, a választókerületi kapcsolattartók által előre meghatározott helyszínen és időpontban, a szavazási biztosok által a választójogosultak részére biztosított szavazóurnába dob vagy a szavazás lezárásáig postai úton juttat el a szavazatszámláló bizottsághoz. A szavazatszámláló bizottság postacímét az Országos Választási Bizottság a választás központi honlapján teszi közzé A szavazási időszak befejezésekor a szavazási biztosok a lezárt urnát a szavazatszámláló bizottsághoz szállítják, és átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadják. 12. Az eredmény megállapítása A szavazatszámláló bizottság az összes szavazóurna beérkezését követően az azokban lévő iratokat, továbbá a szavazás utolsó napján munkaidő végéig postán beérkezett szavazási iratokat megvizsgálja, ennek során a beérkezett külső borítékot és a szavazásról szóló nyilatkozatot a szavazólapot tartalmazó belső boríték felbontása nélkül, annak megállapítása érdekében, hogy a szavazatot az arra jogosult adta-e le a részére előzetesen eljuttatott névjegyzék adatai alapján ellenőrzi Érvénytelen a szavazási irat, ha a) a szavazó nem szerepel a névjegyzékben, b) a külső boríték nincs lezárva vagy sérült,

7 c) a külső borítékból hiányzik a szavazásról szóló nyilatkozat vagy a szavazólapot tartalmazó belső boríték, d) a belső boríték nincs lezárva, e) a nyilatkozat nem tartalmazza a választójogosult adatait vagy aláírását, f) a választójogosultnak a nyilatkozaton feltüntetett adatai a beazonosítást megakadályozó módon eltérnek a névjegyzéken szereplő adataitól, g) a postán érkezett szavazási irat elkésett Ha a szavazási irat a pont szerint érvénytelen, ennek indokát a külső borítékon fel kell tüntetni, s a külső boríték tartalmát a szavazólapot tartalmazó belső boríték felnyitása nélkül vissza kell helyezni a külső borítékba. Ezeket a borítékokat külön kell kötegelni Ha a szavazási irat a pont szerint nem érvénytelen, a szavazólapot tartalmazó belső borítékot annak felnyitása nélkül a szavazatszámláló bizottság mindaddig külön tárolja, ameddig valamennyi külső boríték felbontása meg nem történik. A szavazásról szóló nyilatkozatokat külön kell kötegelni A szavazatszámláló bizottság a belső borítékok felbontását követően megszámlálja a szavazatokat. A szavazat akkor érvényes, ha a) az adott választókerületbe tartozó jelöltre adták le, b) az adott választókerület hivatalos szavazólapján adták le, c) a szavazat az erre kijelölt rubrikában szerepel, d) egyértelműen megállapítható, hogy mely jelöltre adták le, e) a szerint adták le A szavazatokat legalább kétszer meg kell számlálni. Az ismételt számlálást addig kell folytatni, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem lesz. A jegyzőkönyvben ezt az eredményt, valamint az ismételt számlálás tényét és számát rögzíteni kell A szavazatszámláló bizottság a választókerületi eredményről jegyzőkönyvet állít ki, melyet a választási iratokkal együtt haladéktalanul az Országos Választási Bizottsághoz továbbít A jegyzőkönyv alapján az Országos Választási Bizottság határozatban állapítja meg a választás eredményét és határozatát ugyanezen a napon a választás központi honlapján közzéteszi A 6.2. esetben az Országos Választási Bizottság végzi a sorsolást, majd állapítja meg a választás eredményét A választás eredményének jogerőssé válását követően az Országos Választási Bizottság átadja a megbízóleveleket az MKK Országos Közgyűlés megválasztott tagjainak Az MKK Országos Iroda a választást követő 25. napot követő munkanapon a választási iratokat az eredményjegyzőkönyvek kivételével és választói névjegyzéket megsemmisíti. 13. A megüresedett mandátum betöltése Ha az MKK Országos Közgyűlés tagjának megbízatása megszűnik, helyére a szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt lép. Ha nincs ilyen jelölt, a mandátumot annak a választókerületnek a szavazatszám szerint soron következő jelöltje szerzi meg, amelyik a 4.4. pont szerinti mandátumelosztás szerint következne.

8 II. FEJEZET: A TERÜLETI ELNÖKSÉG TAGJAINAK, A TERÜLETI ETIKAI BIZOTTSÁG TAGJAINAK ÉS ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A I. FEJEZET rendelkezéseit a Területi Elnökség tagjainak, a Területi Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása során a jelen fejezetben található eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. 14. Választójog A választáson nem választható: aki legkésőbb a szavazás megkezdéséig ötéves közigazgatási gyakorlattal nem rendelkezik, akit az adott tisztségre két egymást megelőző alkalommal megválasztottak A választáson nincs központi választókerület. A 4.2. a) pont alapján a központi választókerületbe tartozó választójogosultak a Területi Elnökség tagjainak, a Területi Etikai Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása során a fővárosi választókerületbe tartoznak. 15. A Területi Etikai Bizottság A Területi Etikai Bizottság egy elnökből és négy tagból áll Az elnök és a négy tag megválasztása külön történik. 16. A választás rendszere és az eredmény megállapítása A jelölt csak egy tisztség tekintetében szerezhet mandátumot Amennyiben a jelölt több tisztség tekintetében is mandátumot szerezne, a következő sorrend szerint szerez mandátumot: a) területi elnök, b) területi alelnök, c) Területi Etikai Bizottság elnöke, d) Területi Etikai Bizottság tagja Amennyiben a alapján a jelölt valamely mandátumot nem szerez meg, a mandátumot a szavazatszám szerint soron következő jelölt szerzi meg. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha nincs soron következő jelölt, időközi választást kell kitűzni. 17. A választási szervek A fővárosi választókerületben a szerinti fővárosi és a szerinti központi szavazatszámláló bizottság is működik. 18. Szavazás A Területi Elnökség tagjainak, a Területi Etikai Bizottság tagjainak és elnökének megválasztására ugyanaz a szavazólap szolgál.

9 18.2. A fővárosi választókerületben a ban foglaltakat a szerinti fővárosi és a szerinti központi szavazatszámláló bizottsághoz tartozó választójogosultak és szavazatszámláló bizottságok tekintetében külön-külön kell alkalmazni A szerinti fővárosi és a szerinti központi szavazatszámláló bizottság megállapítja a fővárosi választókerület választásának részeredményét. A fővárosi választókerület választásának eredményét az Országos Választási Bizottság állapítja meg a részeredményeket tartalmazó jegyzőkönyvek adatainak összesítésével. 19. A megüresedett mandátum betöltése Ha a Területi Elnöknek, a Területi Alelnöknek vagy a Területi Etikai Bizottság elnökének megbízatása megszűnik, helyére a szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt lép. Ha nincs ilyen jelölt, időközi választást kell kitűzni Ha a Területi Etikai Bizottság tagjainak száma ide nem értve az elnökét egyre csökken, időközi választást kell kitűzni. III. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A választási eljárás egyes határidőit e szabályzat 1. melléklete, a szavazólapok mintáját e szabályzat 2. és 3. melléklete, a szavazásról szóló nyilatkozat mintáját e szabályzat 4. melléklete, a szavazatszámlálásról kiállított jegyzőkönyv mintáját e szabályzat 5. melléklete állapítja meg E szabályzat 2013 február 8-án lép hatályba. III. FEJEZET: ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 21. A Területi Elnökség tagjainak, a Területi Etikai Bizottság tagjainak és elnökének első alkalommal történő megválasztása során a) az MKK Országos Közgyűlése tagjainak évi választása során keletkezett névjegyzéket fel lehet használni, b) a kiegészítő feliratkozás és a jelölés időszaka a szavazási időszak első napját megelőző munkanap, c) kapcsolattartóként eltérő döntés hiányában az MKK Országos Közgyűlése tagjainak évi választása során kijelölt kapcsolattartók járnak el.

10 A választási eljárás határidői 1. melléklet FELADAT Az MKK Országos Elnökség felkéri a Választási Szabályzatban meghatározott választási szervek tagjait. HATÁRIDŐK a szavazási időszak első napját megelőző nap. Feliratkozás és jelölés időszaka Névjegyzék lezárása, a választható jelöltek körének megállapítása, szavazásra történő felhívás és tájékoztatás a szavazás menetéről és a szavazás időpontjáról. Az Országos Választási Bizottság a szavazás megkezdését megelőzően a választások központi honlapján abc sorrendben, ozottan közzéteszi, hogy a leadott ajánlások száma alapján mely jelöltek választhatók. a szavazási időszak első napját megelőző munkanap a szavazási időszak első napját megelőző 10. munkanapon a szavazási időszak első napját megelőző 5. munkanapon eredmény- Szavazatszámlálás, megállapítás a szavazási időszak utolsó napját követő 1. és 2. munkanap Döntés az esetleges jogorvoslatokról, megbízólevelek átadása a szavazási időszak utolsó napját követő 3-8. munkanap

11 2. melléklet SZAVAZÓLAP A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlése tagjainak. évi választása.. (év).... (hónap)... (nap)... választókerület Érvényesen szavazni legfeljebb... jelöltre lehet! A választható jelöltek listája a választás központi honlapján tekinthető meg. Szavazni tollal, a választások központi honlapján a jelölthöz tartozó nak a szavazólapon szereplő rubrikákba történő felvezetésével lehet.

12 3. melléklet SZAVAZÓLAP A Magyar Kormánytisztviselői Kar...(megye/főváros) Területi Elnöksége tagjainak, a Területi Etikai Bizottság tagjainak és elnökének.. évi választása...(hónap)... (nap) FIGYELEM! A választható jelöltek listája a választás központi honlapján tekinthető meg. Szavazni a választások központi honlapján a jelölthöz tartozó nak a szavazólapon szereplő rubrikákba történő felvezetésével lehet. 1. Területi Elnök választása: 2. Területi Alelnök választása: Érvényesen szavazni legfeljebb 1 jelöltre lehet! Érvényesen szavazni legfeljebb 1 jelöltre lehet! 3. Területi Etikai Bizottság elnökének választása: Érvényesen szavazni legfeljebb 1 jelöltre lehet! 3. Területi Etikai Bizottság tagjainak választása: Érvényesen szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet!

13 4. melléklet NYILATKOZAT A SZAVAZÁSRÓL A választójogosult adatai (1) Családi neve: utóneve(i): (2) Születési dátum: (3) Elektronikus levélcíme: (4) Munkáltatójának neve: Nyilatkozom, hogy a lezárt boríték az általam leadott szavazatot tartalmazza. Kelt:, a választójogosult saját kezű aláírása

14 JEGYZŐKÖNYV A SZAVAZATSZÁMLÁLÁS EREDMÉNYÉRŐL 5. melléklet A szavazatszámláló bizottság állítja ki két példányban! Ez a számú példány Készült... év... hó... napján, a szavazatszámláló bizottság hivatali helyiségében:...(város)... utca... szám alatt, A szavazatszámlálás során jelen vannak: Név Aláírás Név Aláírás A szavazatszámláló bizottság elnöke a szavazatszámláló bizottság tagjai P.H. a) A választók nyilvántartása A választójogosultak Szavazási iratok Érvényes szavazási Érvénytelen száma száma iratok száma szavazási iratok

15 száma

16 (A VÁLASZTÁS TÍPUSA) b) A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG A SZAVAZATOKAT ALKALOMMAL SZÁMOLTA MEG. c) AZ ÉRVÉNYES SZAVAZÁSI IRATOKBAN LÉVŐ SZAVAZÓLAPOK SZÁMA ÖSSZESEN:.. d) AZ ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT: 1 A JELÖLT NEVE, SORSZÁMA Érvényes szavazat A JELÖLT NEVE, SORSZÁMA Érvényes szavazat összesen: összesen: Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20)

17

Nemzeti Pedagógus Kar Választási Szabályzata

Nemzeti Pedagógus Kar Választási Szabályzata Nemzeti Pedagógus Kar Választási Szabályzata A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63/G. (1) bekezdése és a Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban: NPK) Alapszabályának IV. 5.1. pontja alapján

Részletesebben

Kivonat a választási eljárásról szóló évi C. törvényből. XII/A. Fejezet A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Kivonat a választási eljárásról szóló évi C. törvényből. XII/A. Fejezet A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA Kivonat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényből XII/A. Fejezet A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 115/B. Az I-X. fejezet - a külképviseleti névjegyzékkel és a külképviseleti

Részletesebben

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása A KHÖK küldöttgyűlési képviselőinek megválasztása 1. A választáson a Nemzeti Felsőoktatási

Részletesebben

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1 http://www.complex.hu/kzldat/t0400092.htm/t0400092.htm 2004. évi XCII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról1 1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a

Részletesebben

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 47/2014. (X.13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ a kisebbségi szervezetek részére a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokról KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Részletesebben

II. fejezet A választók nyilvántartása

II. fejezet A választók nyilvántartása 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról I. fejezet A választójog 1. (1) A választópolgár a választójogát szabad elhatározása alapján gyakorolja. (2) A választópolgár

Részletesebben

Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u /2014. (X.12.) számú HVB határozat. határozatot:

Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u /2014. (X.12.) számú HVB határozat. határozatot: Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. 59/2014. (X.12.) számú HVB határozat Verpelét Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a helyi önkormányzati

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

T/16775. számú. törvényjavaslat. a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról

T/16775. számú. törvényjavaslat. a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16775. számú törvényjavaslat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter Budapest, 2005. június 2 2005. évi..

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM 1 PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR DÉKÁNI UTASÍTÁS A PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR Kari Tanácsának választási rendje A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2016. OKTÓBER 11. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG DR.

Részletesebben

I. fejezet A választójog

I. fejezet A választójog A FERENCVÁROSI GYEREMEK ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT (FEGYIÖK) VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA I. fejezet A választójog 1. A FEGYIÖK választásán választó: minden fiatal, aki a IX. kerületben lakik, vagy IX. kerületi

Részletesebben

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz megköveteli, hogy az Országgyűlés megalkossa az Európai Parlamentben Magyarország képviselői

Részletesebben

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. SZUHAKÁLLÓI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Szuhakállói Helyi Választási Bizottság 28/2014.(X.12.) határozata a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 A Bánréve Helyi Választási Bizottság 44/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Tarany községi Helyi Választási Bizottság 37/2014. (X. 12.) határozata A Tarany községi Helyi Választási

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 51/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása

A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása A HÖK küldöttgyűlési képviselőinek

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Alsózsolca Város Helyi Választási Bizottsága 3571Alsózsolca Kossuth Lajos u. 138 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Helye: 2014. október hó 13. napján.- 3:25 órakor kezdődő Alsózsolca Város Helyi

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 45/2014. (X. 13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága. H-4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: +36/54/ HATÁROZAT

Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága. H-4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: +36/54/ HATÁROZAT Határozat száma:48/2014. (X.13.) hbv. Tárgy: egyéni listás képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A bíróság a dr. B. M. Ügyvédi Iroda (...) által képviselt G.A. (...) kérelmezőnek, dr. Cserny Ákos elnök által képviselt Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) kérelmezett ellen,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT:

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT: Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-6/2014. HATÁROZATI KIVONAT SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 ' A Bánrévei Helyi Választási Bizottság 43/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án 8.30 órakor tartott üléséről. Bp. IX. Bakáts tér 14. II.

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án 8.30 órakor tartott üléséről. Bp. IX. Bakáts tér 14. II. IX. Helyi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság 2017. 03. 02-án 8.30 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bp. IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM Fogorvostudományi Kar

SEMMELWEIS EGYETEM Fogorvostudományi Kar SEMMELWEIS EGYETEM Fogorvostudományi Kar 36/2016.(XI.8) sz. Kari Tanácsi határozat A Kari Szenátusi Tagok Választási Rendjéről Szóló Szabályzatról 2016. 1 Tartalomjegyzék Oldalszám: I. Fejezet 1. A választási

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

Jogorvoslati rendszer

Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati eszközök: kifogás fellebbezés bírósági felülvizsgálati kérelem alkotmányjogi panasz Az országgyűlési képviselők választásában eljáró választási bizottságok: Szavazatszámláló

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1494-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Népszavazás Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről?

Népszavazás Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről? Népszavazás 2016. Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről? Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A

A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A A MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETE V Á L A S Z T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A A Mozdonyvezetők Szakszervezetének Alapszabálya szerint a négyévente sorra kerülő tisztújító kongresszus előtt tagcsoporti és területi

Részletesebben

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól Név:.... Lakcím : Debrecen,.. utca szám em. ajtó Levelezési cím: Debrecen,. utca szám em. ajtó (Amennyiben a levelezési

Részletesebben

Hatályos választójogi törvény évi XXXIV. törvény

Hatályos választójogi törvény évi XXXIV. törvény Hatályos választójogi törvény 1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról ELSŐ RÉSZ A VÁLASZTÓJOG 1. A választójog általános és egyenlő, a szavazás közvetlen és titkos. 2. (1) A

Részletesebben

25/2006. (V. 5.) BM rendelet

25/2006. (V. 5.) BM rendelet 25/2006. (V. 5.) BM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék összeállítása során történő végrehajtásáról A választási eljárásról szóló 1997. évi C.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 27-én, a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén, a Makói Polgármesteri Hivatal emeleti kistárgyalójában Jelen vannak: Bálint József, Mátó Erzsébet,

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 47/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XI.12.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XI.12.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XI.12.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl

10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete. 4/2002.(III.27.) Rendelete. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete. 4/2002.(III.27.) Rendelete. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete 4/2002.(III.27.) Rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. ( továbbiakban Ötv.)

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata Palotás község Helyi Választási Bizottsága 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Palotás község Helyi Választási Bizottsága (a

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság október 3-án megtartott munkaülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság október 3-án megtartott munkaülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság 2010. október 3-án megtartott munkaülésen. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint. Varga Ernő jegyző üdvözli a bizottsági tagokat,

Részletesebben

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki.

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki. ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu 4/2013. (X. 10.) OBH Elnöki ajánlás az ítélőtáblák és a törvényszékek kollégiumaiba választható

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-8/2014. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259, E-mail: bocsph@bocskozseg.hu TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött

Részletesebben

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához.

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához. VADNAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához A Vadnai Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati

Részletesebben

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/ Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006 Telefax: 57/446-002 Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 2/2016. (VII.05.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1 Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(III.29.)Kt. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1 A rendelet hiteléül: Maglód, 2009. január 20. Margruber János jegyző

Részletesebben

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal)

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal) Budapest XIV. kerület Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú

Részletesebben

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről BOJT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 2/2016. (III. 30.) számú HVB h a t á r o z a t a az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Bojt Község Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

EVDSZ Választási Szabályzat

EVDSZ Választási Szabályzat EVDSZ VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 1 EVDSZ Választási Szabályzat A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Választási Szabályzatot elfogadta a Szövetségi Vezetőség 2015. szeptember 9-ei ülésén Gyöngyös- Farkasmályon.

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19.

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata Hatályos 2013. március 19. napjától LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Az OTP Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

Munkavédelmi képviselő. választási szabályzat. a Kodolányi János Főiskolán

Munkavédelmi képviselő. választási szabályzat. a Kodolányi János Főiskolán Munkavédelmi képviselő választási szabályzat a Kodolányi János Főiskolán Székesfehérvár, 2016 Bevezető A munkavédelmi választással kapcsolatos tudnivalók, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCII. törvényben

Részletesebben

Országgyűlési képviselők választása évi CCIII. törvény

Országgyűlési képviselők választása évi CCIII. törvény Egyéb Megüresedett sorsa Eredmény megállapítása Szavazás Jelölt- és listaállítás Mandátumok száma Országgyűlési k választása 2011. évi CCIII. törvény összesen 199 106 egyéni választókerületben (EVK) Indulni

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT 47/2014. (X. 13.) HVB határozat Kivonat a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva 2014. október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Települési önkormányzati képviselık választási eredményének

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Nyékládháza Város Önkormányzatának 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Nyékládháza Város Képviselő-testülete a helyi közakarat demokratikus kinyilvánítása érdekében

Részletesebben

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság 422014.(X.12.) határozata A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL Sárvár város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben.

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben. Tisztelt Választópolgárok! A 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel vagy bejelentett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 1. SZ. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 1. SZ. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2017. évi 1. SZ. ÜLÉSÉRŐL Készült a Helyi Választási Bizottság 2017. február 2-án 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Budapest

Részletesebben

Ü Z E M I T A N Á C S é s M U N K A V É D E L M I K É P V I S E L Ő K 1 V Á L A S Z T Á S A!

Ü Z E M I T A N Á C S é s M U N K A V É D E L M I K É P V I S E L Ő K 1 V Á L A S Z T Á S A! 1. sz. Melléklet A Választási Bizottság hirdetménye Ü Z E M I T A N Á C S é s M U N K A V É D E L M I K É P V I S E L Ő K 1 V Á L A S Z T Á S A! A... üzemi tanácsának és munkavédelmi képviselők megválasztására

Részletesebben

Az elektori gyűlésre vonatkozó általános szabályok Testületi tagok megszavazásának rendje I. Szimpátiaszavazás

Az elektori gyűlésre vonatkozó általános szabályok Testületi tagok megszavazásának rendje I. Szimpátiaszavazás A Nemzeti Együttműködési Alap (továbbiakban: Alap) testületei (Tanács és kollégiumok) civil delegált tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlések ÜGYRENDJE Az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége BAKONYSZENTKIRÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 2/2003. (I.31.) Ökt. sz. RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

2014. január : február február 7.

2014. január : február február 7. Határidő 2014. január 24. 16:00 2014. február 7. 2014. február 7. 2014. február 15. 16:00 2014. február 15-től 2014. április 6-án 19:00-ig 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában 95/2014. (X. 18.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1525-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Választási Szabályzat

Választási Szabályzat ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 5.sz. melléklet a 1164 / 115.ZMNE számhoz 1.sz. példány Választási Szabályzat - 2007 - Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) szenátusa

Részletesebben

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Az Ipartestület legfőbb Testülete a Küldöttközgyűlés, amely a Küldöttek összességéből áll. Az Ipartestület választott

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Diákpolgármester és diákképviselők választási szabályzata

Diákpolgármester és diákképviselők választási szabályzata Diákpolgármester és diákképviselők választási szabályzata Választási szabályzatunk megalkotásánál a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben foglaltakat tekintettük irányadónak. Preambulum Ezen

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2005. (VIII.3.) számú rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2005. (VIII.3.) számú rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005. (VIII.3.) számú rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény / továbbiakban:

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Demokratikus Koalíció Döntési és választási szabályzat

Demokratikus Koalíció Döntési és választási szabályzat Demokratikus Koalíció Döntési és választási szabályzat I. Rész A politikai, szervezeti és személyi döntéshozatal általános szabályai A döntések meghozatalának rendje 1. Ha a Demokratikus Koalíció (a továbbiakban:

Részletesebben

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság 432014.(X.12.) határozata A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános

Részletesebben

A kari HÖK-ök Választási Szabályzata. I. fejezet A szabályzat célja

A kari HÖK-ök Választási Szabályzata. I. fejezet A szabályzat célja A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM HÖK ALAPSZABÁLYÁNAK 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE 1 A kari HÖK-ök Választási Szabályzata I. fejezet A szabályzat célja 1. (1) Jelen szabályzat célja, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

Részletesebben

Választási Szabályzata

Választási Szabályzata A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Választási Szabályzata 2011. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a továbbiakban: MESZK) Országos Küldöttközgyűlése a 2011. november 15-i ülésén, a MESZK

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták

Részletesebben