Fővárosi választások és a törvényhatósági bizottság közgyűlése Budapesten

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi választások és a törvényhatósági bizottság közgyűlése Budapesten 1920 1945"

Átírás

1 Választási rendszer és a törvényhatósági bizottság közgyűlése Bp /20 Fővárosi választások és a törvényhatósági bizottság közgyűlése Budapesten Budapestnek az ország életében betöltött különleges szerepe a választásokon is megnyilvánult. A Horthy-korszakban a fővárosban került sor a legkevésbé korlátozott, ennek megfelelően mindvégig titkos szavazásokra, míg 1945-ben csak Nagy-Budapest területén tartottak önkormányzati, azaz esetünkben törvényhatósági választást. Az 1920 és 1945 közötti fővárosi választási eredmények elemzéséhez szükséges az akkor alkalmazott választási rendszernek az ismerete, ezért írásom első részében négy, egymással összefüggő alapkérdésre keresem a választ: mikor, kik, hogyan és kikre szavazhattak? 1 Ezt követi a választói aktivitás, azaz a részvétel alakulásának, majd a különböző pártok és politikai irányzatok eredményeinek vizsgálata: van-e összefüggés az egymást követő választások adatai között? A főváros mely területein szerepeltek rendre jól, s melyeken rosszul az egyes pártok, irányzatok? Végül a választás által (is) létrejövő politikai testület, a törvényhatósági bizottság összetételének pár jellemző adatát a választott és nem választott, a férfi és női, valamint a régi és új képviselők arányát mutatom be. A választási rendszer a) A törvényhatósági választások időpontjai Budapesten törvényhatósági választásokat a vizsgált időszakban öt alkalommal tartottak: az 1920., 1925., 1930., és évben. A látszat ellenére azonban itt nem szabályos, ötéves periodicitásról van szó, amiből csak egy, az 1940-es szavazás hiányozna. Épp ellenkezőleg, a választásokat egyszer sem a jogszabályokban előre meghatározott időközönként, az adott törvényhatósági bizottság mandátumának lejártakor tartották meg! Ez 1920 és 1945 esetében érthető, hiszen mindkettő egy új rendszer kezdetét jelentette, amikor a korábbi fővárosi közgyűlések már nem működtek, és azokat a hatalomra került új erők sem kívánták visszaállítani. Így a választások időpontját a helyzetből fakadóan közvetlenül a szavazás előtt új jogszabályokkal határozták meg. 2 A másik három esetben viszont az aktuális kormányok saját céljaiknak megfelelően módosították halasztották el vagy hozták előre a választások dátumait. Az 1920 nyarán megalakuló új törvényhatósági bizottság mandátuma három évre, 1923 végéig szólt, de a következő választást csak másfél évvel később, 1925 májusában tartották meg. Ennek hátterében a fővárosi politikában kibontakozó ellentétek álltak: az 1920-ban többséget szerzett Wolff Károly 3 vezette Keresztény Községi Párt (KKP) radikális irányvonalával nemcsak a liberális ellenzék nem értett egyet, 4 hanem a konszolidációs politikát folytató Bethlen István miniszterelnök sem. Bethlen az adott helyzetben egy új fővárosi kormánypárt alakítása mellett döntött, amelyhez időre volt szüksége. Az átmeneti 1 A Horthy-korszak fővárosi választási rendszeréről részletesen: IGNÁCZ Károly: A hatalom eszközei a választói akarat korrigálására. A törvényhatósági választási rendszer elvei és gyakorlata Budapesten a Horthykorszakban. Múltunk, L. (2005) 1. sz o évi IX. tc. 23., illetve 7460/1945. ME. sz. rendelet. Magyar Közlöny szeptember o. 3 Wolff Károly ( ) a fővárosi törvényhatósági bizottságban domináns KKP elnöke volt 1920-tól haláláig. Bár az országos politikában mindvégig támogatta a jobboldali kormányokat, a fővárosi politikai életben gyakran ellentétbe került azokkal. 4 A liberális képviselők 1923 nyarától, egy alpolgármesteri kinevezés elleni tiltakozásul nem is vettek részt a közgyűlés munkájában. L. NAGY Zsuzsa: A budapesti liberális ellenzék Akadémiai, Bp., o.

2 Választási rendszer és a törvényhatósági bizottság közgyűlése Bp /20 időszakra Budapest kormánybiztosának kinevezett Ripka Ferenc vezette új, Egységes Keresztény Polgári Párt (EKPP) azonban az elhalasztott választáson is csak mérsékelt eredményt tudott elérni. 5 Az 1925-ös új bizottság mandátuma elvileg hat évre szólt úgy, hogy a képviselők felét három évente először 1928-ban kellett volna újraválasztani ban viszont már az új fővárosi törvény készítése volt napirenden, így ismét csak halasztásra került sor. 7 A hatalmon lévő jobboldali erők a választási rendszer és a közgyűlés összetételének megváltoztatásával akarták biztosítani, hogy a baloldali-liberális ellenzék ne tudjon az 1925-ös hasonló sikert elérni, 8 így csak az új törvény elfogadása után, 1930 decemberében történt meg a bizottság újjáalakítása. Az 1930-as szabályozás már rotáció nélküli, sima hat éves ciklust írt elő, így elvileg a következő választásokat 1936 novemberében kellett volna megtartani. 9 Gömbös Gyula kormányfő azonban, hasonlóan Bethlenhez, nagyobb befolyást kívánt gyakorolni Budapest politikai életére, s e céljának egyik eszköze lett a fennálló törvényhatósági bizottság feloszlatása és az előrehozott választás. 10 Erre június elején, közvetlenül a számára és a Nemzeti Egység Pártjának sikert hozó országgyűlési választások után került sor, de a fővárosban 1920 óta hatalmon lévő Wolff-féle keresztény pártot neki sem sikerült háttérbe szorítania után így a törvény szerint 1941-ben lett volna az újabb választás, de erre II. világháború idején már nem került sor. A közgyűlési tagok mandátumát a zsidónak minősített tagok kivételével előbb egy évvel, majd a törvényhozás további intézkedésig meghosszabbították, 12 így az 1935-ben választott bizottság egyre erősödő korlátok között 1944 őszéig működött. Az átmeneti időszak után, amelynek második felében, május 16-tól már az új pártok delegáltjaiból álló ideiglenes törvényhatósági bizottság működött, 1945 októberében az új fővárosi közgyűlést három évre választották őszén azonban már a szovjetizálás folyamatának befejezése volt napirenden, így a fővárosi képviselők mandátumát meghosszabbították. Az egyre jelentéktelenebbé váló bizottság a tanácsrendszerre való átállás kezdetéig, 1950 januárjáig működött. b) A választójogosultság 5 Ripka Ferenc Bethlen embereként augusztus 22-től töltötte be a kormánybiztosi posztot, majd július 11-én Budapest főpolgármesterének választották, amely tisztséget egészen Gömbös Gyula hatalomra kerüléséig betöltötte évi XXVI. tc. 9. (1) évi XLV. tc. és évi XLVIII. tc. 8 Az ellenzéki Demokrata Blokk évi választáson többséget szerzett, de a jobboldal a hozzá kötődő, nem választott bizottsági tagok révén meg tudta őrizni a városháza irányítását. A nem általános választás révén bekerülő tagok szerepéről később, a törvényhatósági bizottság összetételénél bővebben lesz szó évi XVIII. tc Erre a fővárosi törvény módosítása teremtette meg a lehetőséget: évi XII. tc. 28. [2]. 11 A keresztény párt a szavazatok 27,1%-át, míg a gömbösi Nemzeti Egység Pártja 25,5%-át szerezte meg a törvényhatósági választáson. A fővárosi keresztény pártnak a kormánypártba való beolvasztása csak Wolff Károly és Sipőcz Jenő, a KKP két meghatározó politikusának halála után, 1939 elején következett be. SZENTGÁLI Zsolt: A Keresztény Községi Párt történetéhez. Múltunk, XLVII. (2002) 1. sz o. 12 A halasztás hivatalos indoka azonban nem a háború, hanem egy készülőben lévő közigazgatási reform volt évi XXXI. tc. 2. és évi XIX. tc

3 Választási rendszer és a törvényhatósági bizottság közgyűlése Bp /20 Elvileg a törvényhatósági bizottság a törvényhatóság egyetemének, tehát a területén lakó és tartózkodó egész népességének a képviselete, 13 de az önkormányzati testület megválasztásában mégsem vehetett részt minden felnőtt budapesti lakos. Az egyes választásokon alkalmazott különböző korlátozások hatását, azaz a választójogosultaknak az összlakossághoz viszonyított arányát mutatja be az 1. táblázat táblázat. A törvényhatósági választójogosultak számának és arányának alakulása Budapesten között Választási év Népesség Törvényhatósági választójogosultak száma (N) száma (N) aránya (%) , , , , ,15 Érdemes párhuzamba állítani az és az évi választásokat: mindkét esetben a világháborús vereség után a fő politikai erők egyetértettek a politikai jogkiterjesztésben, így a korábbiakhoz képest jelentős tömegek kapták meg az adott korban általánosnak tartott választójogot. A kizártak köre ugyanis a mai fogalmaink szerint szükségesnél (elítéltek, gondnokság alatt állók stb.) mindkét esetben tágabb volt, 1920-ban elsősorban a 24 éves korhatár és a nőknek előírt írni-olvasni tudás, míg 1945-ben főként a német nemzetiségűek, továbbá a jogszabályban meghatározott fasiszta szervezetek vezető tisztségviselőinek kizárása miatt. Mindezek hatására 1920-ban a fővárosi lakosok 50%-ának volt választójoga, ami a 20 éven felüliek 72 %-át, a 24 éven, a választójogi korhatáron felüliek 84%-át jelentette, 15 míg 1945-ben az összlakosság 70%-a, a 20. életévet, a választójogi korhatárt betöltött lakosok 85-90%-a szavazhatott. 16 A dualizmus időszakában a fővárosi lakosoknak mindössze 5%-a rendelkezett törvényhatósági választójoggal. Az 1919-es rendeletekkel eltörölték a korábbi cenzusok többségét, bevezették (bár nem egyenlő feltételekkel) a női választójogot, és megszüntették az országgyűlési és helyi szabályozás közötti különbséget. A nagyarányú jogkiterjesztés azonban rövid életűnek bizonyult, Bethlen István miniszterelnök politikai céljai érdekében a választójogot is szűkítette. Az 1924-es fővárosi törvény nemcsak az 1922-es parlamenti választójog cenzusait vette át, hanem a helyben lakás kritériumának két évről hat évre történő 13 WILDNER Ödön: Budapest törvényhatósági bizottságának keresztmetszete a legutóbbi 30 év alatt. Városi Szemle, XVII. (1931) 501. o. Ezt az alapelvet a fővárosi törvények is rögzítették: évi XXXVI. tc. 22. és évi XVIII. tc A népességszám forrásai: Budapest Statisztikai Évkönyvei. A választójogosultak számának adatai: Budapest Statisztikai Évkönyve, ; ; ; ; és 138. o., illetve 1945-re: Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár (PIL) 283. f. 28/36. ő.e. (SZDP Választási Iroda anyagai). 15 A számításhoz szükséges évi kormegoszlás forrása: Budapest Statisztikai Évkönyve, o ben a pontos adatok megállapítását nehezíti, hogy hónapról hónapra jelentősen változott a népességszám: Budapestre ebben az időszakban a rendőrségi bejelentések szerint havonta több mint 30 ezren érkeztek (vissza). Lásd Török István korabeli statisztikája, újraközli: Kelet Párizsától a bűnös városig. Szöveggyűjtemény Budapest történetének tanulmányozásához. II. k Összeáll., szerk.: SIPOS András, DONÁTH Péter. BFL BTF, Bp., o.

4 Választási rendszer és a törvényhatósági bizottság közgyűlése Bp /20 emelésével azt tovább szigorította után 1938-ig nem történt újabb változás a törvényi szabályozásban, így ezen időszakban a törvényhatósági választók aránya Budapesten 30% alatti volt. 18 Az évi újabb jelentős jogkiterjesztés a műveltségi cenzusok eltörlésének, a korhatár leszállításának, a férfi és női választójog egyenlővé tételének és a korábban szigorú helybenlakási cenzus enyhítésének volt köszönhető. A jogszabályi feltételeken túl azonban egy gyakorlati követelménynek is meg kellett felelni ahhoz, hogy valaki szavazni tudjon: szerepelni kellett a választói névjegyzékben. A Horthykorszakban a névjegyzék összeállítása alapos és hosszadalmas folyamat volt, amely normál esetben több mint fél évet vett igénybe. Az évi, előrehozott törvényhatósági választásnál viszont csak egy hónap lett volna erre a munkára, így sajátos megoldásként a régi, 1930-as névjegyzék került felhasználásra. Így e névjegyzékben benne voltak az időközben elhunytak vagy a fővárosból elköltözöttek, ugyanakkor hiányoztak az elvileg választásra jogosulttá válók, akik betöltötték az előírt korhatárt, vagy teljesítették a műveltségi, helybenlakási kritériumokat. Ez magyarázza, hogy a fővárosi lakosságszám és iskolázottsági szint növekedése ellenére miért maradt lényegében ugyanannyi 1935-re a választójogosultak száma, majd a törvény szerint 1936-ra elkészített új névjegyzékben hirtelen miért nőtt meg fővel (10 %-kal). 19 Az évi névjegyzék összeállításáról készült jelentésből az is kiderül, hogy a fő cél a választói létszám túlzott növekedésének korlátozása volt, azaz hogy lehetőleg senki ne kerüljön be kétséges jogosultsággal a névjegyzékbe ben hasonló problémát, de eltérő megoldási módot láthatunk. Az augusztus 31-i választási rendelet és az október 7-i szavazás között szintén csak egy hónap volt egy új névjegyzék összeállítására, de akkor idő hiányában az esetleges kizáró okok teljes ellenőrzése kevéssé valósulhatott meg. A méltányos elbírálást mutatja az egyébként sem túl szigorú helybenlakási feltétel korlátozott alkalmazása is: először csak azok kaptak választójogot, akik június 1-én Budapesten laktak, de a későbbi kiegészítő rendeletekben ez alól felmentést adtak a folyamatosan hazaérkező jelentős számú hadifogolyra, üldözöttre és deportáltra tekintettel. 20 c) A választási módja, szabályai A budapesti törvényhatósági választások 1920-tól pártlajstromos, úgynevezett arányos választási rendszerben zajlottak. Ez mind a korábban használatos, mind például az 1920-as nemzetgyűlési választások egyéni, többségi szisztémájához képest újításnak számított. A dualizmus idején a fővárosban, ha szabályozatlanul és nem hivatalosan is, de gyakorlatilag már listásnak tekinthető választások voltak, viszont a többségi elv miatt csak a győztes listáról lehetett mandátumot szerezni. 21 Az júliusi választás fő újdonsága tehát az arányosság meghonosítása, azaz ahogy a törvényjavaslat tárgyalásakor megfogalmazták a közvélemény hű leképezése, a kisebbség képviseletének biztosítása volt évi XXVI. tc ban a 20 éven felüli budapestiek kevesebb mint 40%-ának volt választójoga. 19 A választójogosultak évi fős száma némileg eltér ugyan az évitől, de pontosan megegyezik az 1930-as összeírás végleges, a fellebbezések után csak 1931-re kialakult adatával. Minderről: A Fővárosi Statisztikai Hivatal jelentése új választási névjegyzék összeállításáról március 30. In: Források Budapest történetéhez. III. k Szerk.: SZEKERES József. BFL, Bp., o /1945. és 8660/1945. ME. sz. rendeletek. Magyar Közlöny szeptember o. és szeptember o. 21 BREINICH Gábor: A főváros képviseleti szerve: A törvényhatósági bizottság. In: Összeállítás a budapesti közigazgatási önkormányzat múltjából. Szerk.: LŐRINCZ Lajos. Bp., o.

5 Választási rendszer és a törvényhatósági bizottság közgyűlése Bp /20 A pártok szavazat- és mandátumarányának egyezése leginkább akkor érvényesül, ha az adott terület, esetünkben az egész város egy választókerületet alkot. 22 Ez utóbbi azonban csak az 1945-ös választásnál valósult meg, míg a Horthy-korszakban mindig több választókerületre osztották Budapestet, így a beosztás és az egyes kerületekhez tartozó mandátumszám a korabeli választójogi viták egyik fő kérdése volt. A különböző beosztások aránytalanságának megítélésére egy külön mérőszám szolgál, amely a választókerületek között az egy mandátumra eső választójogosultak számában mutatkozó legnagyobb különbséget adja meg. Ideális esetben ugyanis a beosztásnál csak az egyes kerületekben lakó választók számára vannak tekintettel, hogy a különbség a lehető legkisebb legyen, és így az egyenlő (értékű) szavazat elve megvalósuljon. Minél nagyobb a különbség, annál aránytalanabb és egyenlőtlenebb a rendszer, általában bizonyos politikai irányzatok, pártok érdekeinek megfelelően. 2. táblázat. Az egy mandátumra jutó választójogosultak számának szélső értékei között Az 1 mandátumra jutó választójogosultak száma A választás a legnagyobb a legkisebb éve átlagban választókerületben választókerületben Hányadosuk , , , ,50 A 2. táblázat az 1920-as kiugró adat (5,65) mellett a másik három választás esetében is egyértelműen aránytalan választókerületi mandátumeloszlást mutat. Azokban a kerületekben, amelyekben a hatalmon lévő, így a választókerületi beosztást is meghatározó jobboldali pártok jó eredményt értek el, legtöbbször kevesebb választójogosult jut egy mandátumra, és fordítva: ahol a liberális és baloldali pártok szerepeltek jól, ott inkább több. Az egyes kerületek eltérő politikai preferenciái ugyanis ismertek voltak a korabeli politikai szereplők előtt. Az 1920 januári nemzetgyűlési választásokon például egyértelműen kiderült, hogy a liberálisok két legerősebb közigazgatási kerülete a VI. és a VII., míg a keresztény párt a négy legkisebb lélekszámú kerület mindegyikében 50% feletti eredményt ért el. 23 A júniusi törvényhatósági választásokat szabályozó törvény ezután minden kerületben képviselő megválasztását írta elő, ami a nagyobb (VI VIII.) kerületeknek volt kedvezőtlen, 24 míg a kisebb (II IV. és X.) kerületek választóit preferálta. 25 Az 1925-ös alacsonyabb érték (3,12) egy sajátos politikai helyzetben született új szabályozásnak, a kormány és a fővárosi keresztény párt már említett megosztottságnak volt köszönhető. Az 1924-es fővárosi törvényben elfogadott új, 22 választókerületes beosztás alapelve a kormánypárt érvelése szerint a társadalmi érték volt, s a belső, elit körzeteket 22 A legtökéletesebb választási rendszer érdekében ezt is felvetette lehetőségként Bárczy István már 1920-ban. Nemzetgyűlési napló, III. k. 70. o. 23 Budapest Statisztikai Évkönyve, o. (A 22 nemzetgyűlési választókerület adatainak aggregálása a 10 közigazgatási kerületre.) 24 A belügyminiszter e kerületek diszkriminálását azzal indokolta, hogy ott nagy tömegekben laknak a destruktív elemek. Nemzetgyűlési napló, III. k o. 25 A szabályozás következtében a alatti választójogosultat számláló Belváros (IV.) és a közel rel rendelkező VII. kerület, a későbbi Erzsébetváros ugyanannyi képviselőt küldött a törvényhatósági bizottságba.

6 Választási rendszer és a törvényhatósági bizottság közgyűlése Bp /20 részesítette előnyben, azaz kedvezőbb mandátumszámban. Leginkább a 1. és 6. választókerületeket, azaz a későbbi, 1930 utáni I. közigazgatási kerületnek megfelelő városrészt (Vár, Tabán, Krisztinaváros) és a Belvárost, de a preferált területek közé tartoztak a VI. és VII. közigazgatási kerület belső részei, valamint Belső-Józsefváros és Lipótváros is. A választókerületi rendszert Bethlen István nemcsak azért változtatta meg, hogy engedményt tegyen a liberálisoknak, 26 hanem valószínűleg azért is, mert az újonnan szerveződő fővárosi kormánypártját a preferált kerületekben tartotta esélyesnek jó eredmény elérésére. A kereszténypártiak, akik a korábbi, számukra egyértelműen kedvező beosztás fenntartásáért küzdöttek, élesen tiltakoztak az elképzelés ellen, egyik képviselőjük szavaival: ez a kerületi beosztás [a kormánypárté] senki másnak érdekeit nem szolgálja, mint kizárólag a liberalizmusnak, vagyis a liberalizmust hordozó zsidóságnak érdekeit [ ] erőteljesen vannak hangsúlyozva azok a kerületek, amelyek a liberális, talán judeo-demokrata, talán szabadkőműves és hogy egy szóval fejezzem ki a zsidó választókat képviselik. 27 Az 1922-es parlamenti választásokon a fővárosban kiugró sikert elért Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) szintén szemben állt az új beosztással, hiszen annak egyik célja az ellenzéki párt visszaszorítása volt, eszköze pedig a pesti külső választókerületeknek (Külső-Józsefváros, Külső-Ferencváros, Kőbánya és a VII. közigazgatási kerület külső részei) adott arányaiban kevesebb mandátum volt. 28 Az 1925-ös események azonban áthúzták a miniszterelnök terveit, a liberális erők többsége nem Bethlen fővárosi pártjával, hanem a szociáldemokratákkal lépett választási szövetségre, s állított velük közös listát. Az új politikai felállás jelentősen módosította az 1924-ben meghatározott választókerületi beosztás hatásait, amely végül így egyik oldal számára sem lett egyértelműen előnyős vagy hátrányos ban visszatértek a közigazgatási kerületek szerinti választókerületi beosztáshoz, miközben a főváros közigazgatási rendszerét megváltoztatták. Az új törvény az eddigi 10 kerület helyett 14 kerületet tervez, ami a számítások szerint a nemzeti alapon álló pártok részére előnyösebb hangzott el 1929-ben a tervezet minisztertanácsi tárgyalásán. 29 Azaz ismét a legkevesebb választójogosulttal rendelkező, inkább jobboldali preferenciájú Belvárost (IV.) és az új I. kerületet részesítették előnyben, szemben Lipót-, Teréz- és Erzsébetvárossal. Meg kell azonban azt is említeni, hogy az egyenlősítő beosztás miatt a harmadik legjobban preferált kerület a XIII. (a későbbi Angyalföld) lett, ahol az MSZDP messze a legerősebb párt volt re a választókerületek és a mandátumelosztás elvei már nem változtak, mindössze a választott képviselők számát csökkentették kerületenként egységesen három-három, összesen 42 fővel ben viszont egész Budapest egy választókerületet alkotott, mindenhol ugyanazokra a pártlistákra lehetett szavazni, így a legarányosabb választásra akkor került sor. d) A listaállítás feltételei: a választásokon induló pártok számának korlátozása A Horthy-korszak fővárosi törvényhatósági választásain is alkalmazták a pártok előszűrését, azaz a listaállításhoz megadott számú szavazópolgár előzetes támogató aláírására volt szükség. Ez a szám 1920 és 1935 között mindvégig választókerületenként 1000 ajánlás maradt, figyelemreméltó stabilitást mutatva ezzel a gyakran változó egyéb szabályokhoz képest. Az ajánlási küszöb nominális meghatározása azt eredményezte, hogy mind területileg, az egyes választókerületek között, mind időben, az egyes választások között jelentős eltérések voltak abban a tekintetben, hogy a megkövetelt 1000 fő a választásra, azaz ajánlásra is jogosultak hány százalékát jelentette. A választások közötti különbségeket ebből a 26 Bethlen ös fővárosi politikájáról, a liberálisokkal való taktikázásáról részletesen: L. NAGY Zsuzsa: I. m o. 27 Petrovácz Gyula felszólalása. Nemzetgyűlési napló, XXVII. k o. 28 Ezekben a választókerületekben az MSZDP 1922-ben a szavazatok több mint 40%-át megkapta. 29 Kelet-Párizsától a bűnös városig. I. m o.

7 Választási rendszer és a törvényhatósági bizottság közgyűlése Bp /20 szempontból tovább növelte a választókerületeknek az előbb tárgyalt változása is. A 3. táblázat azt mutatja be, hogy a pártoknak a listaállításhoz a választójogosultak hány százalékának ajánlását kellett megszerezniük. 3. táblázat. Az ajánlási küszöbnek a választójogosultak számához viszonyított aránya között A választás éve Az ajánlási küszöbök A választókerületi küszöbök szélső értékei budapesti átlaga (%) legmagasabb (%) legalacsonyabb (%) ,96 6,33 1, ,91 11,14 5, ,91 10,98 2, ,88 10,98 2,43 Az ajánlási küszöbök 1920-ban voltak a legalacsonyabbak: átlagosan a jogosultak 3%-ának támogatásával lehetett akkor listát állítani ben ez a határ jelentősen megemelkedett, majdnem elérte a 8%-ot, hiszen a korábbi 10 helyett 22 választókerületre osztották fel Budapestet. Az 1930-as és az 1935-ös adatok (közel 6%) lényegében megegyeznek, mert mindkét esetben 14 választókerület volt, és a választójogosultak száma alig változott ben az ajánlások összegyűjtése viszont az elavult, öt évvel korábbi választói névjegyzék használata miatt lényegesen nehezebbé vált. Jól látható, hogy az egyes választókerületek között az ajánlási küszöbök tekintetében is nagy különbségek voltak. Arányaiban a legtöbb támogató aláírást értelemszerűen a kisebb kerületekben kellett összegyűjteni, ahol a választójogosultak száma alacsony volt. Az indulni kívánó pártoknak ezért a Belvárosban volt a legnehezebb dolguk, 1925-től ott a választópolgárok több mint 10%-ának ajánlását meg kellett szerezniük. Hasonló volt a helyzet az 1930-ban leszűkült I. kerületben. E két kerületben háromnál több lajstrom soha nem is versengett a választásokon, pedig 1930-ban Budapesten a választókerületeknek több mint felében legalább hét párt indult el. Az alig több mint választóval bíró Belvárosban és I. kerületben azonban hét párt indulásához a minimum fölötti tartalékokat is beleszámítva minden jogosult ajánlására szükség lett volna! 30 Ezzel szemben például Erzsébetvárosban és Józsefvárosban jóval könnyebbek voltak az indulási feltételek, ahol már a választók 2-3%- ának támogatásával lajstromot lehetett állítani ban az arányaiban alacsonyabb ajánlási határ ellenére a tízből három kerületben (I., IX., X.) egyhangú választás történt, 31 de ez inkább a sajátos politikai helyzet a keresztény és liberális irányzatokra leszűkülő küzdelem és a szociáldemokraták távolmaradása folytán következett be. A későbbi magas ajánlási küszöbök viszont egyértelműen az induló pártok számának korlátozását szolgálták ben ezért nem volt véletlen a pártrendszer koncentrálódása: a három fő irányzat (a keresztény párt, a kormánypárti centrum és az ellenzéki liberális-szociáldemokrata szövetség), de csak e három minden választókerületben megszerezte az indulás jogát. Az 1930-as választást viszont már az éles versengés és sok párt küzdelme jellemezte. Ennek következtében csak a keresztény községi és a megerősödött kormánypárt tudott mindenhol lajstromot állítani, míg az MSZDP-nek ez a Belvárosban, a liberálisoknak pedig (két pártjukat együtt véve) az I. és a XIV. kerületben nem sikerült. 30 Ezt a problémát az ellenzéki képviselők is szóvá tették. Fővárosi Közlöny, december o. 31 A három kerület mindegyikékében csak egy-egy kereszténypárti listát állították, így magára a szavazásra már nem is került sor.

8 Választási rendszer és a törvényhatósági bizottság közgyűlése Bp /20 Az elavult névjegyzék miatt az ajánlási rendszer korlátozó jellege 1935-ben erősebben érvényesült. Az 1930 után elköltözött, így az adott helyzetben ismeretlen lakóhelyű, nem elérhető választópolgárok létezését, ha jelentős számukat nem is, a lebonyolításért felelős fővárosi tisztviselők elismerték, s a rendelkezésre álló idő rövidségére hivatkoztak. 32 Az előrehozott törvényhatósági választást ugyanis a fővárosi kormánypárt érdekeit szolgáló rövid határidők jellemezték: az ajánlások összegyűjtésére például alig tíz nap állt rendelkezésre. 33 A fővárosban hatalmon lévő két említett jobboldali erőnek természetesen ez akkor sem jelent akadályt, ellenben a szociáldemokrata párt a pesti (IV.) és budai elit körzetekben (I., XII.), míg az egyesült liberális ellenzék az I., a XII. és a XIII. kerületben végül nem tudott érvényes listát állítani. Ennek következtében a pártkínálat több helyen erősen leszűkült: a XII. kerületben például csak a két nagy jobboldali erő között lehetett választani, amit viszont a szavazók egy jelentős része, majdnem 15%-a érvénytelen voksával elutasított. Az ajánlásokkal kapcsolatos anomáliákat a választást követő panaszok is jól mutatják: összesen tizenegy felszólamlást adtak be visszautasított ajánlások miatt, a legtöbbet, hármat a XII. kerületben. 34 A magas ajánlási küszöbök a választópolgárok nagyfokú mozgósítását követelték meg a pártoktól már a tényleges szavazás előtt. Kiugró volt ebből a szempontból az 1930-as választási küzdelem, amikor a III., a XI. és a XII. kerületben a jogosultak minimum 45 %- ának biztosan szerepelnie kellett a különböző ajánlási íveken, miután mindegyik helyen héthét párt indult, azaz összesen legalább 7000 ajánlást nyújtottak be. Természetesen az összegyűjtött aláírások száma ennél mindenképpen magasabb volt, így e kerületek körüli választójogosultjának akár jóval több mint fele támogathatta valamelyik lista indulását. Az erről a választásokról készült szociáldemokrata elemzés szerint pedig Budapesten összesen feletti ajánlást nyújtottak be, ami a választók több mint kétharmadát jelenti! 35 Az indulók pártok számának korlátozásán kívül így az ajánlási rendszer alkalmas volt az ellenzéki szavazók beazonosítására, azaz egyfajta részleges nyílt szavazás alkalmazására is ben a választásokon résztvevő pártok számát szintén korlátozták, azonban más eszközzel. Ajánlásgyűjtés helyett az indulni szándékozó pártok jelentkezését az Országos Nemzeti Bizottság bírálta el, amely viszont az ideiglenes hatalmat gyakorló öt párt delegáltjaiból állt. A már 1944 végén megszerveződő pártokon kívül így további önálló indulók, például egyértelműen jobboldali pártok nem is voltak. Ennek következtében a korábbi keresztény és polgári irányzat képviselőjévé a fővárosban Független Kisgazdapárt válhatott Az ellenzék adatával szemben hivatalosan körülire becsülték az ilyen választók számát. A választást követően az ellenzéki képviselők kézbesítetlen bolettáról (ajánlószelvényről) beszéltek. Fővárosi Közlöny május , illetve június o. 33 Az igazolóválasztmány hirdetményei. Uo május o. 34 Az igazolóválasztmány az összes panaszt elutasította, arra hivatkozva, hogy a pártok a beadott ajánlás ellenére csak érvényes aláírással rendelkeztek. A kisebb jobboldali pártoknál akár az aláírások felét, több mint 800 darabot hamisnak nyilvánítottak. Az előírt ezres küszöböt legjobban az MSZDP közelítette meg a XII. kerületben (918 elfogadott ajánlás). Fővárosi Közlöny szeptember o. és a mellékletek (I XIII.). 35 MÓNUS Illés: Az évi budapesti törvényhatósági választások statisztikája. Különlenyomat a Szocializmus évi 1. számából, 1. o. 36 Az ilyen irányú törekvésekre jó példa a kormány 1923-as törvényjavaslatának egyik el nem fogadott rendelkezése, amely szerint az ajánlóív aláíróit az illető lajstromra leszavazottaknak kell tekinteni. Nemzetgyűlés irományai VIII. k o. 37 Az FKGP fővárosi listáján helyt kapott például a Horthy-korszak kereszténypárti képviselőnője, Slachta Margit is.

Választójog és demokrácia

Választójog és demokrácia Választójog és demokrácia Horváth Ágnes Eszterházy Károly Főiskola ahorvathdr@gmail.com Bevezetés A politikai életben való részvétel lehetőségét, a választójoggal rendelkezést manapság az egyik legfontosabb

Részletesebben

Észrevételek a magyar parlamentarizmus társadalmi beágyazottságával kapcsolatban a XX. század első felében. Bódy Zsombor.

Észrevételek a magyar parlamentarizmus társadalmi beágyazottságával kapcsolatban a XX. század első felében. Bódy Zsombor. PARLAMENTARIZMUS A PARLAMENT FALAIN KÍVÜL Észrevételek a magyar parlamentarizmus társadalmi beágyazottságával kapcsolatban a XX. század első felében Bódy Zsombor (docens, PPKE BTK, Szociológiai Intézet)

Részletesebben

AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY

AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY Tartalomjegyzék Bevezetés a tanulmány célja 2 Korábbi vs. új magyar választási rendszer kisebb hangsúlyeltolódás a többségi rendszer irányába 3 A rendszerváltozás

Részletesebben

A választási rendszer reformja

A választási rendszer reformja Tordai Csaba A választási rendszer reformja Az országgyűlési képviselők választási rendszerének átalakítása tizenöt éve napirenden van. Több országgyűlési bizottság dolgozott ennek érdekében, 1 és alig

Részletesebben

Pártok és civil szervezetek az önkormányzati választásokon 1

Pártok és civil szervezetek az önkormányzati választásokon 1 Kákai László Pártok és civil szervezetek az önkormányzati választásokon 1 Az önkormányzatok megerősödése lényegében egybeesik az állam által közvetlenül ellátott közszolgáltatások folyamatos visszaszorulásával,

Részletesebben

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/4. 2010. ÁPRILIS TARTALOM KOVÁCS KISS GYÖNGY Bevezetõ.................................3 KARÁCSONYI ZSOLT Vadászat elõtt (vers)..........................4

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

A 2012-es ukrajnai parlamenti választások és a magyar érdekvédelem

A 2012-es ukrajnai parlamenti választások és a magyar érdekvédelem Darcsi Karolina A 2012-es ukrajnai parlamenti választások és a magyar érdekvédelem 2012. október 28-án hetedik alkalommal tartottak parlamenti választásokat Ukrajnában. A 450 fős Ukrán Legfelsőbb Tanács

Részletesebben

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában A 2014-es országgyűlési választások eredményeinek mélyelemzése a baloldali ellenzék szemszögéből 2014. július Vezetői összefoglaló A 2014-es

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata

Részletesebben

PÁRTOK ÉS POLITIKAI KONFLIKTUSOK

PÁRTOK ÉS POLITIKAI KONFLIKTUSOK PÁRTOK ÉS POLITIKAI KONFLIKTUSOK JOHANCSIK JÁNOS A pártok és a politikai stabilitás a francia rendszerben A demokráciák nem abban különböznek a diktatúráktól, hogy az egyéni szabadság érvényesüléséhez

Részletesebben

Politikai folyamatok

Politikai folyamatok Politikai folyamatok 510 Az új pártrendszer Tóth Csaba Török Gábor 1. Bevezetés A magyar pártrendszerrel kapcsolatos irodalom egészen a kétezres évek második feléig a stabilitás kialakulására, a pártrendszer

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐI 1927,1930,1940

NYÍREGYHÁZA LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐI 1927,1930,1940 TAKÁCS TIBOR NYÍREGYHÁZA LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐI 1927,1930,1940 Törvényi szabályozás A helyi elitek kutatásában már évtizedek óta használják a legnagyobb adófizetők jegyzékeit, és Vörös Károlytól kezdve

Részletesebben

AZÉRT A POLITIKA AZ ÚR

AZÉRT A POLITIKA AZ ÚR AZÉRT A POLITIKA AZ ÚR Az önkormányzati multipozicionális elit kialakulása Magyarországon Dénes Attila Marelyin Kiss József A tanulmány a magyarországi helyi és országos politika viszonyát vizsgálja az

Részletesebben

T 060233 sz. OTKA pályázat zárójelentése A szociális jogok fejlődése Magyarországon a 20. század első felében

T 060233 sz. OTKA pályázat zárójelentése A szociális jogok fejlődése Magyarországon a 20. század első felében T 060233 sz. OTKA pályázat zárójelentése A szociális jogok fejlődése Magyarországon a 20. század első felében A szociális jogok fejlődésének vizsgálata során különös figyelmet szántunk két olyan szempontnak,

Részletesebben

VÁLASZTÁS 14 A REPUBLIKON INTÉZET VÁLASZTÁSI ELEMZÉSE

VÁLASZTÁS 14 A REPUBLIKON INTÉZET VÁLASZTÁSI ELEMZÉSE VÁLASZTÁS 14 A REPUBLIKON INTÉZET VÁLASZTÁSI ELEMZÉSE TARTALOM Részvétel a 2014-es választásokon... 3 A Fidesz-KDNP szereplése... 4 Az MSZP-Együtt-PM-DK-Liberálisok szereplése... 7 A Jobbik szereplése...

Részletesebben

tanulmányok A Román Nemzeti Párt választási szereplése és tevékenysége, 1905 1910 SZENDREI ÁKOS

tanulmányok A Román Nemzeti Párt választási szereplése és tevékenysége, 1905 1910 SZENDREI ÁKOS [ ] 54 SZENDREI ÁKOS A Román Nemzeti Párt választási szereplése és tevékenysége, 1905 1910 A 19 20. század fordulóján kialakult politikai-társadalmi légkörben érzékelhetôvé vált, hogy a korábban kizárólagosnak

Részletesebben

A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere

A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere

Részletesebben

Zárug Péter Farkas. A tudós-politikus alakja a dualista politikai arénában (Az MTA politikus-elnökei, elnök-politikusai 1867 1918 között)

Zárug Péter Farkas. A tudós-politikus alakja a dualista politikai arénában (Az MTA politikus-elnökei, elnök-politikusai 1867 1918 között) Zárug Péter Farkas A tudós-politikus alakja a dualista politikai arénában (Az MTA politikus-elnökei, elnök-politikusai 1867 1918 között) Doktori értekezés ME BTK Irodalomtudományi Iskola Vezető: Dr. Kemény

Részletesebben

Szociológiai alapismeretek A műszaki menedzser szakos hallgatók évfolyamelőadásainak szerkesztett változata 2003.

Szociológiai alapismeretek A műszaki menedzser szakos hallgatók évfolyamelőadásainak szerkesztett változata 2003. Szociológiai alapismeretek A műszaki menedzser szakos hallgatók évfolyamelőadásainak szerkesztett változata 2003. Témakörök: 1. A szociológia fogalma, kialakulása, kapcsolata a társadalomtudományokkal.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről J/19340 Átiktatva: J/46. BESZÁMOLÓ Bevezető Néhány gondolat a 2005-ös évről A beszámoló végén olvasható szokásos statisztika tanulsága szerint legalábbis 2004-hez képest - kissé csökkent a hozzánk érkező

Részletesebben

Jelige: Aki mer, az nyer

Jelige: Aki mer, az nyer MENNYIBE KERÜL? Összehasonlító elemzés egyes külföldi választási reformok tapasztalatairól, társadalmi, politikai költségeiről Jelige: Aki mer, az nyer TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 Felépítés...5 II.

Részletesebben

Forum Politicum 2010. március

Forum Politicum 2010. március Forum Politicum 2010. március Országgyűlési Mandátum Kalkulátor 2010.március Készítette: Az elemzés összefoglalása: Lesti Árpád ügyvezető igazgató A magyar választási rendszer változatlansága, a korábbi

Részletesebben

AZ ÚJ PARLAMENTI PÁRTOK SZAVAZÓBÁZISÁNAK JELLEMZŐI BUDAPEST PÉLDÁJÁN

AZ ÚJ PARLAMENTI PÁRTOK SZAVAZÓBÁZISÁNAK JELLEMZŐI BUDAPEST PÉLDÁJÁN AZ ÚJ PARLAMENTI PÁRTOK SZAVAZÓBÁZISÁNAK JELLEMZŐI BUDAPEST PÉLDÁJÁN Szabó Balázs (tudományos segédmunkatárs, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet) ÖSSZEFOGLALÁS 2010-ben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31. BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31. 1 2 J/8928 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK

Részletesebben

2007. április 17. 2006: politikai mélypont, utolsó esély a gazdaságnak

2007. április 17. 2006: politikai mélypont, utolsó esély a gazdaságnak 2007. április 17. 2006: politikai mélypont, utolsó esély a gazdaságnak 2006-ban nőtt a politikai és enyhén csökkent - de továbbra is a közepesen magas tartományban van - a gazdasági kockázat Magyarországon.

Részletesebben

Van megoldás. A választókerületi rendszer határainak újrarajzolása

Van megoldás. A választókerületi rendszer határainak újrarajzolása Van megoldás A választókerületi rendszer határainak újrarajzolása Van megoldás A választókerületi rendszer határainak újrarajzolása A Barankovics István Alapítvány korábbi reformjavaslatainak bemutatásakor

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

Hibák a rendszerben Audit a magyar országgyűlési választási rendszerről

Hibák a rendszerben Audit a magyar országgyűlési választási rendszerről 1 1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5. Tel: + 36 1 437 67 87 E-mail: info@politicalcapital.hu www.politicalcapital.hu Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1. Összefoglaló...4 2. A népességmozgások hatása az egyenlő

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLITIKAI KOCKÁZATI INDEXE 2008-2009

MAGYARORSZÁG POLITIKAI KOCKÁZATI INDEXE 2008-2009 MAGYARORSZÁG POLITIKAI KOCKÁZATI INDEXE 2008-2009 Kockázatelemzés és politikai előrejelzés 2009. június 3. 2 Tartalomjegyzék 1. ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1. MI A POLITIKAI KOCKÁZATI INDEX?... 4 1.2. A PRI ÖSSZETEVŐI...

Részletesebben