JELENTÉS június 249. az országgyűlési, valamint a helyi és kisebbségi önkormányzati. vizsgálatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. 1995. június 249. az országgyűlési, valamint a helyi és kisebbségi önkormányzati. vizsgálatáról"

Átírás

1 JELENTÉS az országgyűlési, valamint a helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő-választások lebonyolítására felhasznált pénzeszközök vizsgálatáról június 249.

2 Az alkalmazott rövidítések jegyzéke: - OVB Országos Választási Bizottság - OVM Országos Választási Bizottság mellett működő Munkacsoport - TVM Területi Választási Bizottság mellett müködő Munkacsoport - HVM - OEVK - TÁKISZ - FÁKISZ - OSzH -TB -PC - VIF Helyi Választási Munkacsoport Országgyűlési Egyéni Választókerületi Központ Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szaigálat Fővárosi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szaigálat Országos Személyi Adat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal Társadalombiztosítás személyi számítógép Belügyminisztérium Választási és Informatikai Főosztálya

3 Állami Számvev/lszék V / Témaszám: 254. Jelentés az országgyűlési, valamint a helyi és kisebbségi önkormányzati képviseló-választások lebonyolítására felhasznált pénzeszközök vizsgálatáról Az országgyűlési képviselő-választásról, valamint a helyi és kisebbségi önkormányzati képviselők és polgármcsterek választásáról szó!ó törvények egyaránt előfrták, hogy az Országgyűlés által a választások költségeinek fedezetére adott pénzeszközök felhasználásáról az Állami Számvevőszék tájékoztassa az Országgyűlést. Ezen túlmenően a pénzügyi fedezetet biztosító határozataiban felkérte az Országgyűlés az Állami Számvevőszéket, hogy a választások pénzeszközeinek felhasználását ellenórizze és erről adjon számot az Országgyűlésnek. A törvényi előírásoknak megfelelően - az ellenőrzési költségekkel való takarékos gazdálkodás szempontjait is figyelembe véve -az Országgyűlés által a két választásra biztosított összegek felhasználását!995. január J. és március 31. között a helyszínen ellenőriztük. A vizsgálatokat 105 települési önkormányzatnál, (5 megyei jogú városban, 29 városban, ll nagyközségben és 60 községben)!9 megyei és a fővárosi önkormányzatnál, a!9 TÁKISZ-nál és a FÁKISZ-nál, a Belügyminisztérium Választási és Informatikai Főosztályánál, Központi Gazdasági Főigazgatóságánál, az Országos Személyi Adat- és Lakcímnyilvántartó Hivatalnál, az Országos, a Fővárosi, a Pest megyei Rend6rfőkapitányságoknál és a Budaőrsi Kapitányságnál folytattuk Je. A helyszíni vizsgálat 974 szavazókört érintett (9%). ahol választópolgár élt ( 10,4%). Az önkormányzatoknál és a Belügyminisztérium költségvetési szerveinél tartott vizsgálat az évi választások előkészítésére és az országgyülési képviselőválasztásra fordítható, együttesen E Ft-ból 985,1 E Ft-ot (58%), illetve az önkormányzati képviselő-választásra fordítható E Ft-bó1434,7 E Ft-ot (39%) érintett.

4 -2- Az ellenőrzések célja az volt, hogy feltárja: - az évi országgyűlési képviselő-választások és az évi helyi és kisebbségi önkormányzati képviseló-választások során az Országgyűlés által jóváhagyott költségvetést, annak részletesebb előírásait betartották-e; - a választásokhoz beszerzett tárgyi eszközök miként hasznosultak a két választás során; - a választások gazdasági-pénzügyi előkészítésében és lebonyolításában miként hasznosultak az Állami Számvevőszék évi vizsgálati megállapításai, javaslatai, ajánlásai. Összegzés és javaslatok: Az évi országgyűlési, valamint a helyi és kisebbségi önkormányzati képviseló-választásokat összefogottabban. célirányosabban és hatékonyabban bonyolították le, mint az évi hasonló választásokat. Ebben jelentős szerepe t játszott, hogy a választásokkal kapcsolatos jogszabályok kiadásánál és az előkészítő munkálatok során hasznosították az Állami Számvevőszék évi választásokkal összefüggő ajánlásait, valamint az évet megelőző választások tapasztalatait. A választások lebonyolításához fűződő finanszírozás terén az előrelépést a rendezettebb feladatmutatók kialakítása, a helyi-területi-központi feladatok, normatívák és pénzeszközök áttekinthetóbb rendszere és az elszámolások egyszerúsítése jelezte. Kedvező tapasztalat az is, hogy a lebonyolításban részt vevő helyi, területi, központi szervek a részükre juttatott állami pénzeszközöket általában a vonatkozó törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat betartva használták fel. A feladatokhoz a központi források mindkét választás alkalmával a belügyminisztériumi rendeletben előírt határidő után késve érkeztek, de ez nem okozott finanszírozási problémát, mert az önkormányzatok saját eszközeikből a dologi kiadásokat megelőlegez ték. Annak ellenére, hogy összességében az Országgyűlés által a két választásra jóváhagyott pénzügyi kereteket nem lépték túl, mind az előkészítés, mind a lebonyolítás, mind az elszámolásuk során több, a költségekkel való takarékos gazdálkodást nem megfelelöen szolgáló központi és helyi gyakorlattal találkoztunk. Az országgyűlési képviselő-választásokról szóló törvény szövege, de az erre épülő belügyminiszteri rendelet sem ösztönözte a jegyzőket arra, hogy a korábban kialakult

5 -3- gyakorlatot felülvizsgálva a szavazókörök számát racionálisan, a költségtakarékossági szempontok figyelembevételével alakítsák ki. Megfelelő körültekintéssel a választások lebonyolítását - a területi differenciálási igények figyelembevétele mellett is - kb körzettel kevesebb kialakításával is meg lehetett volna oldani, ha azokon a településeken, ahol hatszáz főnél több szavazópolgár él az egy szavazókörbe tartozó választópolgárok számát a jogszabály Jegalább 600 főben jelölte volna meg. Nem segítette a takarékosság érvényesítését az átalányelszámolási mód bevezetése és a dologi költségek személyi kifizetésekre való felhasználásának engedélyezése sem. Különösen kedvezőtlenül hatott, hogy a jogszabályi előírás szerint a közreműködőknek Jegalább a norma szerinti összeget ki kellett fizetni. Ezt az önkormányzatok többsége ugyanis alsó határként értelmezte, és a dologi költségeknél "elért megtakarításokat" személyi kifizetésekre csoportosította át. A tehetösebb önkormányzatok ezen túlmenően saját forrásaikból kiegészítették a központi forrásokból származó választási pénzeszközöket, s a többletet is döntően személyi kifizetésekre használták fel. Így az azonos feladatot ellátó közremüködök díjazása önkormányzatonként indokolatlanul jelentős mértékben eltért. Tehették ezt azért is, mert az elszámolási m6dból adódóan a "megtakarítást" nem kellett visszafizetni. A vizsgált önkormányzatok elszárnolásai szerint a saját forrásokkal kiegészített ráfordítások az országgyűlési választásoknál 44%-kal, az önkormányzati választásoknál 7%-kal haladták meg a jogszabályokban előirányzott összegeket. (Ezen belül a személyi kifizetésekre fordított összegek 96, illetve 244%-kal voltak nagyobbak!) A reprezentációt az országos adatokra vetítve valószínűsíthető, hogy országosan a pénzügyileg kimutatott felhasználás az országgyűlési választásoknál az M Ft-tal szemben M Ft-ot, az önkormányzati választásoknál az M Ft-tal szemben M Ft-ot tett ki. Az önkormányzatok szálnos ténylegesen felmerült költséget nem számoltak el a választás költségei között, hanem működési kiadásaik terhére finanszírozták azokat (pl. fűtés, világítás, telefon, fax, helyiségbér stb.). Az ilyen jellegű kiadások teljes körű számbavétele a választások lebonyolításának kimutatott költségeit tovább ernelte volna. A személyi kifizetések növelésére hatott az is, hogy a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára az országgyűlési képviselő-választás I. fordulója után a BM központi tartalékából megyénként Ft-ot adott terven felül a területi választási munkacsoportok tagjai jutalmazására, ha ahhoz azonos összeggel a megyei önkormányzat is hozzájárul. Ezt az összeget még annak a megyének is átutalták, amely a kért kiegészítést nem biztosította.

6 -4- További problémát jelentett, hogy a jogszabályok előírták ugyan az elkülönített nyilvántartást, de annak módjáról, tartalmáról nem rendelkeztek. Ugyancsak elmaradt a jogszabályban előírt pénzügyi ellenőrzés tartalmának meghatározása és nem intézkedtek a szankcionálásról sem. Erre vezethető vissza, hogy az ellenőrzött 125 önkormányzat közül 22 egyáltalán nem gondoskodott az elkülönített nyilvántartásról, s mindössze 61 önkormányzat oldotta meg könyvvitelileg is elkülönítetten, ellenőrizhető módon a választásokra felhasznált pénzeszközök nyilvántartását. A Jegtöbb gond a kötelezettség-vállalásnál, az ellenjegyzésnél. az utalványozásnál és az érvényesítésnél mutatkozott. A BM rendelet ugyanis csak az utalványozást szabályozta, de azt is a vonatkozó törvényektől eltérően, s így a BM rendeleti felhatalmazás alapján tett valamennyi, a választásokkal összefüggő jegyzői, főjegyzői utalványozás törvénysértő volt. A sajátos feladat gazdálkodási jogkörének helyi szabályozatlansága miatt a kötelezettség-vállalás az ellenjegyzés és érvényesítés gyakorlata az esetek többségében a törvényi előírásokkal ellentétes volt Kisebb jelentőségű, de tipikus hibaként említhető, hogy a számviteli és az ÁFA törvény előírásai ellenére a dologi kiadásokhoz kapcsolódó számlák 19%-a szabálytalanul volt kiállítva, s azokat az önkormányzatok ennek ebenére elfogadták. Ugyancsak vitatható a TB járulék fizetésénél kialakított gyakorlat, amelynek lényege, hogy a megbízási szerződésekben a feladatvégzési időt a ténylegesen szükségestől eltérőerr úgy állapították meg, hogy az l napra jutó összeg!80 Ft-nál alacsonyabb lett, s így ezután a jogszabályok szerint nem kellett TB járulékat fizetni, holott ezt a központilag biztosított összeg tartalmazta. A két választás pénzeszközeivel kapcsolatos Belügyminisztériumi elszámoltatás alapvető hiányossága volt, hogy nem a teljeskörü választási kiadásokról, hanem csak a központilag biztosított pénzeszközök egy részéról számoltatott el. Az elszámolási munkalapok adattartalma nem alkalmas az egyes választási feladatokra fordított kiadások bemutatására, a pénzügyi normákkal történő összehasonlításra, az esetleges jövőbeli normák megalapozására. Ez a nagyfokú szabadság- a vizsgálati tapasztalatok szerint- pénzügyi-gazdálkodási szabadossághoz vezetett, mert egyes pénzügyi normák esetében többszörös kifizetéseket tett lehetövé (pl. személyi kiadások, élelmezési ráfordítások), más normák esetében pedig jelentős "megtakarítás" volt elérhető. Ez elsősorban az átalányösszegekbe beépült TB-járulékra, a névjegyzékek, értesítők és egyéb nyomtatványok elkészítésére, a TVM dologi kiadásaira vonatkozik. A névjegyzék és értesítő kartanok elkészítésével kapcsolatos pénzügyi norma elsősorban a TÁKISZ-ok költségvetési

7 -5- kondícióját javította, de kisebb-nagyobb mértékben mozgásteret biztosított az elkészítését vállal6 önkormányzatok számára is. A választásokhoz beszerzett tárgyi eszközök döntő hányada a számítógépek vásárlásából adódott. Ezeket nagyrészt a kialakított rendszer elemeiként hasznosították. E gépek azonban a későbbiekben - megfelelő állami segítséggel (programok biztosításával) - lehetövé teszik több célú további felhasználásukat is. Olyan tárgyi eszköz beszerzéséről a vizsgált körben, ami közvetlen ül, vagy közvetve ne lenne a választásokhoz kapcsolható - a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei TÁKISZ által visszatartott személyi számítógépek kivételével - az ellenőrzések során nem szereztünk tudomást. A választások lebonyolításához szükséges árubeszerzési és szaigáitatás igénybevételi szerzödések, megrendelések döntő többségét versenytárgyalás mellözésével és előzetes írásos árajánjatok bekérése nélkül kötötték. A szabálytalanságot elsősorban a választási törvények és a pénzügyi fedezetet meghatározó országgyűlési határozatok késői megjelenése okozta. Az átalány-összeggel való elszámolás esetén felvetődik, hogy az Állami Számvevőszék jelentős anyagi és személyi ráfordításainak felhasználásával végzett ellenőrzés milyen mértékben tud hatékony lenni, ha a Belügyminisztérium az engedélyezett elszámolási megoldás miatt csak közvetetten képes a választások tényleges ráfordításainak nagyságrendjét meghatározni, Valamint a feleslegesnek ítélt kiadásokat a jelenlegi jogi szabályozás keretei között nem lehet szankcionálni. A vizsgálati tapasztalatok és megállapítások alapján a további munka szinvonalának emeléséhez javasoljuk a Belügyminisztériumnak: l. Az!994. évi választások pénzügyi elszámolásának lezárását a függő-átfutó-kiegyenlítő tételek rendezésével és a pénzmaradvány felhasználási javaslatának előterjesztésével az utolsó kisebbségi önkormányzati választás befejezését követő 30 napon belül. 2. A szavazókörök számának a racionális finanszírozási szempontokhoz igazodó a területi adottságokat is figyelembe vevő csökkentésének kezdeményezését a jelenleg érvényes!200 választópolgáros felső határon belül. 3. Olyan egységes elszámolási rendszer kialakítását, amely alkalmas annak ellenőrzésére, hogy a választáshoz biztosított valamennyi költségvetési és közpénz felhasználása során az általános és a választásra külön előírt követelményeket és normákat betartották-e. A társadalombiztosítási járulék fizetésével kapcsolatos visszásságok

8 -6- rnegszüntetésének kezdeményezését olymódon, hogy azt és a szernélyi jövede Jemadót központilag fizessék meg. 4. A választási pénzeszközök pontos nyilvántartását, az elszámolás és a pénzügyi-gazdasági ellenőrzés lefolytatásának elősegítését rnegfelelöen szolgáló rendszer kialakítását valarnennyi választásnál közrernüködő költségvetési szervnél. 5. Az Országos Választási Munkacsoport és a Területi Választási Munkacsoport előbbiekkel összefüggő helyszíni ellenőrzési kötelezettségének előírását. 6. A nemzeti és etnikai kisebbségi jelöltek választási karnpányának külön támogatásakor, felhasználás jogcímeinek meghatározását, a céltól eltérő felhasználás illetve az elszámolás elmulasztása esetében megfelelő szankcionálási lehetőség megtererntésének kezdeményezését. 7. Az üzerneltetésre átadott eszközök vagyonvédelméhez a szabályszerű eszköznyilvántartás biztosítását. A választáshoz kapcsolódó immateriális javak, rnint tartós eszközök teljes körű nyilvántartásának kialakítását, az eszközök aktíválását Mindezeken túlmenően szükségesnek tartjuk, hogy az Országgyűlés a jövőben a választásokkal kapcsolatos törvényalkotás során legyen figyelemrnel a technikai lebonyolítást érintő egyéb törvényekben már meghatározott határidökre és feltételekre. Megállapítások I. A választási költségek tervezése Az országgyűlési képviselő-választásokról, valarnint a helyi és kisebbségi önkormányzati választásokról szóló törvények felhatalmazták a belügyrninisztert, hogy rendeletben szabályozza - többek között - a választási költségek norrnatíváit és elszámolási rendjét. Az előkészületek ennek rnegfelelően folytak. A 10/1994. (111.2.) és a 47/1994 (X.6.) Ogy. határozat arra is felhatalmazást adott a belügyminiszternek, hogy a választás költségvetési előirányzatai között átcsoportosítson, valarnint szükség csetén a tartalékot felhasználhassa.

9 -7- Az ezek alapján kiadott BM rendeletek az országgyűlési és az önkormányzati képviselő-választások költségeinek normatíváit, tételeit és az elszámolás rendjét szabályozták. Az egy szavazókörre jutó választópolgárok számát 1200 főben maximáiták azzal a logikus megkötésset hogy rninden önálló településen legalább egy szavazókört kell létrehozni. A törvény szövege (36. (2) bek.) azonban nem volt teljesen pontos, mert az alsó határként megjelölt 600 főnél nem írta elő, hogy legalább ennyi választópolgárnak lennie kell egy szavazókörben, ha a választópolgárok száma a településen ennél nagyobb. Emiatt a törvény, de a belügyrniniszteri rendelet sem orientálta a jegyzőket arra, hogy a szavazókörök számát racionálisan, a költségtakarékossági szempontokat is figyelembe véve alakítsák ki. Így a kalkuláció alapját képező, a múltban gyökerező, megszokáson alapuló körzetkialakításoknál nem volt tapasztalható azok számának lényeges csökkentése. Az országgyűlési választások lebonyolításánál szavazókör kialakítására került sor, az önkormányzati választások lebonyolítását pedig l körzetben oldották meg. Kisebb létszámú körzetekben a költségkímélés érdekébenapóttagok alkalmazását és ezek révén az un. "mozgó urnák" használatát nem tapasztaltuk. Kellő körültekintéssel - számításaink szerint - kb körzettel kevesebb kialakításával is meg lehetett volna oldani a választások lebonyolítását. Az országos adatokból megállapítható, hogy pl. 39 települési önkormányzatnál, ahol a lakosságszám fő közötti 2-2 szavazókör müködött, 26-nál ahol a lakosságszám közölt alaknit 3-3 szavazókört létesítettek. Hasonlóak a tapasztalatok a nagyobb lakosságszámú településeknél is. Pl főnél 4 körzet, 1723 főnél 5 körzet, 2895 főnél 9 körzet, 2933 főnél!o körzet stb. (A választó polgárok száma e településeken természetesen a lakosságszámnál alacsonyabb). A törvény lehetövé teszi ugyan a települési adotlságok figyelembevételét, de az ilyen mértékü eltérés az alsó határként megjelölt 600 választópolgárral szemben nem mindenütt fogadható el. Míg az országgyűlési választásnál lehetőséget biztosítottak az önkormányzatok jegyzői számára, hogy átalány, vagy tételes elszámolási m6dot válasszanak, addig az önkormányzati választásoknál abból 18 település választotta a tételes elszámolási módot - már kizárólag az átalány-elszámolási módra volt lehetőség. A tételes elszámolás esetén az elszámolási adatlapon a tételek megnevezése mellett fel kellett tüntetni a norma mérőszárnát, a norma szerinti kiadás és a tényleges kiadás összegeit és a fel nem használt összeget vissza kellett fizetni. Az átalányelszámolást választóknak ilyen részletezettségú elszámolást nem kellett készíteniük és a Belügyminisztérium nem rendelkezett arról sem, hogy a

10 -8- költségeket számlával - beleértve a belső számlát is - igazolni kell, vagy sem. Ez a megoldás már önmagában is jelzi, hogy a belügyminiszteri rendeletben szereplő normatívákat átalányelszámolás esetén csupán kalkulatív számítási anyagként kezelték, azok be nem tartásához szankciók nem kapcsolódtak. A tételes elszámolási módot választók részére a tételek és normatívák, valamint a dologi és személyi kiadások között - a választók nyilvántartására, az értesítők és ajánlószelvények elkészítésére és kiküldésére, a jegyzők egymás közötti értesítésére a választópolgáronként megállapított 26 Ft/fő kivételével - az átcsoportosítást a rendelet megtiltotta (6. (3) al pont). Az átalányelszámolásnál viszont következetlen módon a tiltást feloldották és csupán azt rögzítették, hogy az átalányösszeg a választás céljára szabadon felhasználható, azonban a személyi kiadásra legalább a jogszabályokban megállapított normatívákat biztosítani kell. A választásokhoz szükséges pénzeszközök tervezését a Belügyminisztérium Választási és Informatikai Főosztálya végezte. Az előirányzatok kialakításánál az évi választások, valamint az évi TB képviselő-választás során szerzett tapasztalatokat, valamint a választások eltérő megoldási m6djáb61 adódó különbségeket és az Állami Számvevőszék évi ellenőrzési tapasztalatait, ajánlásait is figyelembe vette. A két választás között eltelt fél év alatti infláció nem indokolta az egy fordulós helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő-választások költségeinek a kétfordulós országgyűlési képviselő-választásokkal közel azonos nagyságrendű ráfordítását Különösen szembetűnő ez a tény a központi kiadásoknál, ahol a különbség az országgyűlés által előirányzott összegek között rnindössze 4,5%-os volt. Az összehasonlítható tételek közül a két választásnállegjobban a rendőrségi feladatok költségei tértek el. Az országgyoiésl képvlselc's-választásnál tervezett l 00 M Ft a választás közpon ti, területi és helyi zavartalan lebonyolításának rendőrségi felügyeletéhez szükséges fedezetet - fokozott ügyelet tartásával és egyéb készenléti rendelkezésre állással - biztosította. Az önkormányzati képviselll-választásnál viszon t a központi feladatok közölt csak a választási adatok összesítésének központi helyszínein tartott készenléthez - ügyelethez kapcsolódó kiadásokat vették figyelembe. Mintegy felére csökkentette az önkormányzati képviselő-választásnál a külföldi megfigyelőkkel kapcsolatos kiadásokat, a szavazásorr való részvétel érdekében kifejtett központi propaganda költségét. Növelte viszont a nyomtatványok, oktatási,

11 -9- tájékoztatási anyagok elkészítésére tervezett kiadást. A szoftverek elkészítését az országgyűlési képviselő-választásnál döntően a kormány által biztosított összegből finanszírozták, az önkormányzati választásnál viszont az országgyűlési határozatban megállapított központi dologi kiadások között szerepel ennek a feladatnak az előirányzata. A központi feladatok költségvetésében a korábbi választásokhoz viszonyítva több új előirányzatot alakítottak ki, részben a feladatok részletezettebbé tételével részben több új feladat tervezésével Pl. választás-történeti adatbázis létrehozása és elemzésre alkalmas kiadványként történő megjelenítése, a választáson való részvétel növelése érdekében pártsemleges propaganda korábbiaknál szélesebb körű, változatosabb (pl. kiadvány, film, hőlégballon, reklám) biztosítása stb. A helyi és területi kiadásokat az önkormányzati választásnál a névjegyzék és értesítő-készítés és postázás, az egyéb dologi kiadások és a TÁKISZ-ok részére meghatározott előirányzatok normatívárnak csökkentésével mérsékelték. Emelték viszont a területi szinten jelentkező szállítási, oktatási feladatokra biztosított összeget, a helyi hirdetményekre fordítható forrást, valamint a területi választási bizottságok választott tagjainak, a területi választási munkacsoport tagjainak, a pénzügyi és informarikai feladatokért felelős dolgozók részére megállapított díjak mértékét. A minisztériumon belüli többszöri egyeztetések és módosítások után terjesztették a végleges javaslatokat a Kormány, majd az Országgyűlés elé. Az országgyűlési képviselő-választásnál pl. az első javaslat még 2 Md Ft feletti költségelőirányzatot tartalmazott. A költségvetés többszöri átdolgozása elsősorban azért vált szükségessé, mert a javaslat a képviselő-választási törvényt módosító előterjesztésre épült, amely a törvényalkotás során több tekintetben módosult. II. A központi költségvetésből kapott választási célú pénzeszközök forrása és r elbasználása l. Pénzügyi források Az országgyülési képviselő-választáshoz az Országgyülés az évi központi költségvetés VII. fejezet 30/6 alcímén rendelkezésre álló 800 M Ft-on túlmenően

12 a központi költségvetés általános tartalékaiból 584 M Ftcot, együttesen M Ft -ot biztosított. A helyi és kisebbségi önkormányzati képviselök választásához az Országgyülés az évi központi költségvetés VII. fejezet 30/9. alcímén rendelkezésre álló 800 M Ft-on felül 70 M Ft-ot az évi országgyűlési képviselő-választás előirányzatmaradványáb61, 248 M Ft-ot a Belügyminisztérium fejezetéből előírt átcsoportosítással, összesen M Ft felhasználását engedélyezte. Fentieken túlmenően a két választás előkészületi munkáival kapcsolatos költségek fedezetére még évben a Kormány az!066/1993. (X.!3.), a 3.397/1993. (XI.!.) és a (XII.9.) számú határozataiban az évi TB képviselöválasztás költségvetésének maradványából és az!993. évre az időközi választások lebonyolítására rendelkezésre álló előirányzat maradványából összesen 316M Ft-ot biztosított. Együttesen tehát a választások lebonyolítására központi forrásokból M Ft állt rendelkezésre. 2. A pénzeszközök folyósítása A Belügyininisztérium II.!7-én kapta meg a PM-től az éves költségvetési törvényben jóváhagyott 800 M Ft-ot az országgyűlési választások lebonyolításához. A (111.2.) BM rendeletben foglaltaktól eltérően az előleget két részletben, választási fordulónként folyósították. Az I. választási forduló előlege 19 megyéhez átlagosan egy hét késéssel érkezett meg, a fővároshoz pedig csak III. 24-én. A megyei önkormányzatok a hozzájuk érkezett előlegekből a helyi választási munkacsoportokat megillető összegeket egy-két hét eltelte után biztosították. A választás II. fordulójára számított átalány-előleg a megyei önkormányzatokhoz április első felében érkezett meg, amelyből a helyi választási munkacsoportokat megillető összegeket 15megyében csak egy-másfél hónapos várakoztatás után utalták át. A II. fordulóra jutó átalány-előlegnek a megyei Jetéti számlákon való "várakoztatása" országosan, mintegy 3,0-3,5 M Ft kamatbevételhez juttatta a megyei önkormányzatokat. Az I. fordulóhoz biztosított előleget egy önkormányzat (Dunaújváros), a II. fordulóhoz pedig két önkormányzat (Csegöld, Fehérgyarmat) nem kapta meg a választás napjáig, annak ellenére. hogy a BM díjmentesen biztosította az előleg számításához a szaftvert a megyei TVM-ek részére.

13 - ll - Az önkormányzati választásokra az átalányelőlegeket a BM és a területi választási munkacsoportok mintegy fél hónapos, a településeken működő választási munkacsoportok pedig közel l hónapos késéssel kapták meg. A késedelem a tapasztalatok szerint a lebonyolítást nem akadályozta, mivel az önkormányzatok a feladatot időben megismerték és a feladatokhoz szükséges, az önkormányzatok kiadásai között nem számottevő dologi kiadásokat megelőlegezték. Kivételt képezett ez alól az a néhány kisebb település, amely saját forrásaiból a választási kiadásokat nem tudta megelőlegezni. Egyes esetekben a TVM a hozzá érkező jelzéseket figyelembe véve néhány, különbözö okból fizetésképtelenoé vált önkormányzat számára a választási pénzeszközöket elkülönített számlára küldte meg (pl. Mohács részére). Megjegyezzük, hogy Sellye községben az OTP helyi fiókja a választási pénzeszközök külön számlán történő kezelésére íráshan tett javaslatot, amelyet a kórjegyzőség nem fogadott el. Az átalány-előleget is - anélkül, hogy a pénzmegőrzés elemi feltételeit biztosította volna - kézpénzben felvette és a házipénztárába helyezte el. November 30. és december l. közölti időszakhan betörtek a körjegyzöségre, ahonnan Ft-ot,- benne a Ft választási célokat szolgáló pénzeszközt is - eltulajdonítottak A polgármester az ismeretlen tettes ellen a rendörségnél feljelentést tett. Az átmeneti jellegű pénzzavarban az OVM ugyanilyen összegű kölcsön-nyújtással segített. amit azonhan az önkormányzat még nem fizetett vissza. Az Országgyűlés az évi országgyűlési képviselő-választás helyi feladataira 750,6 M Ft-ot, a területi feladatokra 108,3 M Ft-ot, az önkormányzati képviselőválasztás helyi feladataira 459,2 M Ft-ot, területi feladataira 183, l M Ft-ot biztosított. Az önkormányzatok ezeknek az összegeknek egy részét átalány-előlegként kapták meg, az országgyűlési képviselő-választásnál összesen 830,9 M Ft-ot, az önkormányzati képviselő-választásnál összesen 596,6 M Ft-ot. Ezen előlegen túlmenően az alábbi címeken kaptak még különböző időpontokban pénzeszközt a választásokhoz: az országgyűlési képviselő-választásnál - szállítási feladatokra, - ajánlószelvények ellenőrzésére, - jelölt adatbázis üzemeltetésére, szavazatszámláló bizottsági tagok oktatására, - területi feladatok anyagi elismerésének kiegészítésére, - személyi számítógépek vásárlásához kiegészítésként, - a középkategóriájú számítógépek vásárlásához kiegészítésként, - meglévő számítógépek mem6riabővítéséhez (egy TÁKISZ és a FÁKISZ),

14 TÁKISZ-ok helyi számítógépes hálózatának egységesítéséhez, - személyi számítógépek hálózatának kialakításá!ioz. az önkormányzati képviselö-választásnál - kisebbségi jelöltek szavazólapjainak elöállítására, - kisebbségi jelöltek karnpányának támogatására, - választási tájékoztató füzet helyi elöállítására, - OEVK-ként kijelölt városokban jelentkező összesítési feladatok elismerésére, - TÁKISZ-ok és a FÁKISZ működési kiadásaira, - két megye részére a megyei egyéni választókerületi választás szavazólapjának elkészítésére (a többi megye a központilag biztosított megoldást igényelte), - a szavazólapok helyi elkészítéséhez az átalányelőlegben biztosított összeg kiegészítésére, - a munkáltatók által kért átlagbér kifizetésére, - személyi számítógép és nyomtató vásárlásá!ioz kiegészítésként. A belügyminiszter mindkét választásnál élt a törvényben biztosított átcsoportosítási jogával, illetve a tartalékok részbeni felhasználásával. (Az engedélyezett átcsoportosításokról és a tartalék felhasználásáról az 5. számú melléklet ad részletes tájékoztatást.) Az országgyűlési képviselök választásánál a szavazatszámláló bizottságok tagjainak hagyományos m6don történő oktatására!994. III. 21-én 4,3 M Ft-ot,!994. IX. 9-én az OVM, a Duna Palota és a Kossuth tér 4. hardver- és szaftver bővítésére hálózati kiépítés és adatátvitel működtetésének kiegészítésére 6 M Ft-ot, valamint a TÁKISZ-ok működési költségeinek kiegészítésére 4 M Ft-ot csoportosított át. A belügyminisztérium a helyszínen nem ellenőrizte, s így nem is volt információja a TÁKISZ-ok által az önkormányzatok részére a választásokkal összefüggő munkák elvégzése révén szerzett bevételi többletről Annak nagyságrendje ugyanis olyan rendkívülimértékű jutalom-összegek kifizetését tette lehetövé, ami miatt a működési költségekhez való utólagos hozzájárulás nem volt indokolt. Az önkormányzati képviselö-választások pénzügyi keretösszegén belü! l 995. l. 3-án 5 M Ft-ot csoportosítottak át az országos kisebbségi önkormányzati elektor-választásá!ioz szükséges utazási költségek részbeni fedezetére. A későbbiekben, - április 7 -én - ugyanerre a célra további 3 M Ft átcsoportosítását engedélyezte a belügyminiszter. 3. A pénzeszközök előirányzat-csoportonkénti felhasználása Az országgyűlési képviselö-választások lebonyolítására az Országgyűlés által jóváhagyott 1.384,0 M Ft-tal szemben 1.311,2 M Ft-ot használtak fel. Az előirányzat-

15 -13- maradvány 72,8 M Ft (5,3%) volt. A felhasználási jogcímek szerinti részletes adatokat a 6. számú melléklet tartalmazza. A legnagyobb összegű maradvány, csaknem 27 M Ft a szavazólapok, nyomtatványok előállítási költségeinél, valamint 9 M Ft a bírösszeköttetés és az informatikai rendszer üzemeltetési költségeinél jelentkezett. Mindössze három tételnél vált szükségessé a tervezettnél nagyobb összegű ráfordítás. A virusmentesítési program 2.1 M Ft-tal, az oktatási anyagok készítése 0,5 M Ft-tal, a központi hálózatépítés és működtetés pedig l M Ft-tal került többe, mint amennyi az előirányzott összeg vol t. A központi kiadásokra előirányzott 490,1 M Ft módosított előirányzattal szemben a tényleges felhasználás 449,7 M Ft-ot tett ki, a helyi és területi feladatokra szolgál6 889,4 M Ft-hoz képest a felhasználás összege 861,5 M Ft volt. A maradvány mértéke tehát a központi feladatok ellátásánál 8,2%, a helyi és területi feladatoknál pedig 3,1 %. A helyi és kisebbségi önkormányzati képviselök választására az Országgyűlés által jóváhagyott M Ft-tal szemben a várható felhasználás 1.057,4 M Ft lesz. (A végleges adatok a helyszíni vizsgálat befejezésekor még nem álltak rendelkezésre!) Az előirányzat-maradvány várhatóan 60,6 M Ft (5,4%). Jelentősebb összegű pénzmaradvány az oktatási és tájékoztató anyagoknál (31,8 M Ft), a kisebbségi jelöltek támogatásánál (4,1 M Ft) és a szoftver-fejlesztésnél (2,7 M Ft) mutatkozott. Nagyobb összegű előirányzat-túllépés csak a kisebbségi etektor-választások kiadásainál (5,2 M Ft) volt tapasztalható. A központi feladatok ellátását a tervezett 450,7 M Ft-tal szemben 411,6 M Ft ráfordítással, a helyi és területi feladatokat pedig a 642,3 M Ft eredeti előirányzattal szemben 645,8 M Ft felhasználásával oldották meg. A pénzmaradvány a központi kiadásoknál 8,7%, a helyi és területi feladatoknál a tartalékból engedélyezett felhasználással módosított 653,7 M Ft-os előirányzathoz viszonyítva l,2% volt (részletes adatok a 7. szám ú mellékletben). A Kormány által a két választás előkészítésére biztosított 316 M Ft-ot, 97,6%-ban felhasználták a 8. számú mellékletben részletezett, az országgyűlési és az önkormányzati képviselő-választásokkal összefüggő célokra, valamint az évi időközi választásokra és népi kezdeményezések ellenőrzésére. A maradvány összegét a továbbiakban is folyamatosan az időközi választások kiadásaira kívánják biztosítani. A két választásra az Országgyűlés és a Kormány által együttesen biztosított M Ft-tal szemben- a BM nyilvántartás szerint ,0 M Ft-ot fordítanak

JELENTÉS a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodásának ellenőrzéséről 0348 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9814 Jelentés a helyi önkormányzatok nem közszolgáltatási célú társasági befektetésekkel, valamint értékpapírokkal történő gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Zala Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0546 2005. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről 0349 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Pénzügyi

Részletesebben

JELENTÉS. a kötött felhasználású és a mûködési forráshiányra biztosított önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenõrzésérõl

JELENTÉS. a kötött felhasználású és a mûködési forráshiányra biztosított önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenõrzésérõl JELENTÉS a kötött felhasználású és a mûködési forráshiányra biztosított önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenõrzésérõl 2001. július 0122 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős:

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

JELENTÉS 237. 1995. február. a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági. ellenőrzéséről

JELENTÉS 237. 1995. február. a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági. ellenőrzéséről JELENTÉS a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1995. február 237. Az ellenőrzést végezték: Bacskai József Bakos Emil Belavai Sándorné Bodonyi Miklós Fogarasi Miklós dr. Gálik Jenő

Részletesebben

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről 0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

JELENTÉS. a megyei, fővárosi illetékhivatali tevékenység ellenőrzéséről. 0043 2002. november

JELENTÉS. a megyei, fővárosi illetékhivatali tevékenység ellenőrzéséről. 0043 2002. november JELENTÉS a megyei, fővárosi illetékhivatali tevékenység ellenőrzéséről 0043 2002. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 32. Pénzügyi-szabályszerűségi és Teljesítmény-ellenőrzési

Részletesebben

2009. évi ellenőrzési jelentés

2009. évi ellenőrzési jelentés 2009. évi ellenőrzési jelentés Az államháztartási pénzügyi ellenőrzési rendszerét - amely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére, így az önkormányzatira is az Áht. szabályozza. Az Áht. 120

Részletesebben

9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről

9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről 9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összefoglaló megállapítások

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 9. szám 2009. május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A

Részletesebben

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0351 2003. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről 2001. szeptember 0132 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről 0608 J/3. 2006. május TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÁSZ 2005. ÉVI FELADATAI 4 1.1. Ellenőrzési feladatok, területek és súlypontok 5 1.2. Egyéb számvevőszéki

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0130 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület!

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről. 1008 J/813 2010. július. Domokos László elnök

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről. 1008 J/813 2010. július. Domokos László elnök JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről 1008 J/813 2010. július Domokos László elnök ISSN 1789-8773 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 1. AZ ÁSZ 2009. ÉVI FELADATAI 4 1.1. Az éves ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. 0605 2006. március

JELENTÉS. 0605 2006. március JELENTÉS a Magyar Vöröskereszt 2003-2004. évi gazdálkodásához nyújtott költségvetési támogatások és pénzadományok Országos Titkárságnál való célszerű felhasználásának ellenőrzéséről 0605 2006. március

Részletesebben

JELENTÉS. az Idegenforgalmi Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1993. november 176.

JELENTÉS. az Idegenforgalmi Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1993. november 176. JELENTÉS az Idegenforgalmi Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1993. november 176. Az ellenőrzést végezték: Csóry Györgyné Belics János Szijánó Károly szárrwevő-tanácsos szárrwevő-tanácsos szárrwevő-tanácsos

Részletesebben

JELENTÉS. !996. május 308.

JELENTÉS. !996. május 308. JELENTÉS a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma fejezet megszüntetésével kapcsolatos állami feladat-, létszám- és eszközátcsoportosítások pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséről!996. május 308. A

Részletesebben