EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T H A T Á R O Z A T O T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T H A T Á R O Z A T O T"

Átírás

1 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/63/6/2010. H A T Á R O Z A T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az eljárásban dr. Kádár András Kristóf ügyvéd (1136 Budapest, Balzac u. 35.) által képviselt Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány (1093 Budapest, Lónyay u. 19.) mint közérdekű igényérvényesítésre jogosult kérelmére a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (3530 Miskolc, Petőfi út 1-3.), valamint az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Kirendeltsége (3530 Miskolc, Városház tér 1.) eljárás alá vontakkal szemben, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában lefolytatott eljárásban az alábbi hozta: H A T Á R O Z A T O T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megállapítja, hogy az eljárás alá vont Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Kirendeltsége megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a cselekvőképességet kizáró gondokság alatt álló személyeket az egyedi körülmények mérlegelése nélkül, általános jelleggel kizárta a foglalkoztatás lehetőségéből. Az eljárás alá vontak fenti gyakorlatukkal a cselekvőképességet kizáró gondnokság hatálya alá tartozás, mint a fogyatékosság bizonyos fokához kapcsolódó speciális jogi státusz, azaz egyéb helyzet miatti közvetlen hátrányos megkülönböztetés tényállását valósították meg. A Hatóság a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását megtiltja, és elrendeli a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 90 napra történő nyilvánosságra hozatalát a című honlapján. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálata a kézbesítésétől számított 30 napon belül kérhető a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Hatóságnál benyújtott felülvizsgálati kérelemmel. Az eljárásban 1290,-Ft azaz ezerkétszázkilencven forint eljárási költséget állapított meg a Hatóság, amelyet az eljárás alá vontak egyetemlegesen kötelesek megfizetni a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül az Egyenlő Bánásmód Hatóság számú számlájára. Amennyiben a kötelezett a pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot kell fizetnie, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része.

2 I N D O K O L Á S A közérdekű igényérvényesítésre jogosult Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány jogi képviselője, dr. Kádár András Kristóf (a továbbiakban: Kérelmező) beadvánnyal kereste meg a Hatóságot, melyben az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére hivatkozott. A beadvány szerint Sz. Gy., akit a bíróság 2006 novemberében helyezett cselekvőképességet kizáró gondnokság alá (a továbbiakban: Gondnokolt), a Sz. Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) lakóotthonának lakója és munkavállalási szándékát jelezte az Alapítványnak, mely kapcsán a megkeresett szakértői bizottság őt az ún. fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre alkalmasnak találta. Dr. H. D. J. orvos korlátozásként folyamatos felügyeletet, balesetmentes környezetet, könnyű fizikai munkát jelölt meg számára. Az Alapítvány a Gondnokoltat fentieknek megfelelően kívánta foglalkoztatni, hivatásos gondnoka és törvényes képviselője, K. P. azonban az illetékes miskolci gyámhivatal azon álláspontjára hivatkozva nem írta alá a Gondnokolt nevében a munkaszerződést, hogy cselekvőképességet kizáró gondokság alatt álló személyek munkaviszonyt nem létesíthetnek. A miskolci gyámhivatal a Kérelmező megkeresésére megerősítette fenti álláspontját, amit az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala BAZ Megyei Területi Kirendeltsége azon állásfoglalására alapított, mely szerint a cselekvőképtelen személyek belátási képességük teljes hiánya miatt nem képesek a munkaviszony által megkövetelt személyes közreműködésre, így a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.) szerinti munkaviszonyban nem foglalkoztathatók. A Kérelmező a Kirendeltséget fenti álláspont felülvizsgálatára kérte, választ azonban megkeresésére nem kapott. A Kérelmező szerint a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személyek fogyatékosságuk és cselekvőképtelenségük, mint a fogyatékosságuk mértékéhez kapcsolódó speciális helyzetük alapján hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, a jogsértés pedig ugyan egy konkrét panasz kapcsán jutott a Kérelmező tudomására személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti. A Kérelmező szerint a magyar jog nem zárja ki a cselekvőképtelen gondnokoltak munkaviszonyban való foglalkoztatását, az alábbiak szerint. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szociális törvény) 99/E. -a szerint a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja a szociális intézményben ellátott személy számára munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatásuk révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás az ellátott és az intézmény, vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött szervezet által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerződés alapján, Mt. szerinti határozott idejű munkaviszony keretében folytatható. További korlát, hogy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében csak a 16. életévét betöltött személy foglalkoztatható. A Kérelmező szerint a fentiekből következően a cselekvőképtelen személyek a Ptk. általános szabályainak megfelelően létesíthetnek munkaviszonyt, azaz a szükséges jognyilatkozatokat helyettük a gondnoknak kell megtennie, de fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásuknak jogszabályi akadálya nincs. Fentieken túl pl. Sz. Gy. gondnokoltat az orvosi szakértői bizottság is alkalmasnak találta fenti jellegű munkavégzésre.

3 A Kérelmező szerint a gyámhivatal azon gyakorlata, mely az egyedi körülmények mérlegelése nélkül, általános jelleggel kizárja a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személyeket a foglalkoztatás lehetőségéből, sérti az egyenlő bánásmód követelményét. A Kérelmező beadványához alapító okiratát, a hivatkozott levelezést és orvosi szakvéleményeket csatolt, és közérdekű igényérvényesítés keretében kérte a Hatóságtól az eljárás lefolytatását. A Hatóság az ügyben Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát, valamint az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala BAZ Megyei Területi Kirendeltségét (jogutódja: Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Miskolci Kirendeltsége) eljárás alá vonta, és érdemi nyilatkozat megtételére hívta fel. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala úgy nyilatkozott, hogy a gyámhivatal minden esetben a gondnokoltak érdekét szem előtt tartva jár el, és álláspontja szerint a cselekvőképtelen személyek munkaviszony-létesítése kapcsán sem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét. A gyámhivatal szerint a bíróság által cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személyek jogi kategóriája a 14 év alatti kiskorúakéval esik azonos elbírálás alá, ezért nem összehasonlíthatók a év közötti kiskorúakkal azonos megítélés alá eső cselekvőképességében korlátozott személyekkel. Előbbiek jognyilatkozatai semmisek, helyettük gondnokuk járhat el, utóbbiak jognyilatkozatai gondnoki jóváhagyással, sőt, bizonyos esetekben anélkül is érvényesek. Fentiek miatt a cselekvőképtelen személy (akár egy 14 év alatti gyermek) munkaviszony alanya nem lehet, így a Gondnokolt esetében is csak a korlátozó gondnokságra történő bíróság általi módosítás jelenthet megoldást, az erre irányuló per folyamatban van. Az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala BAZ Megyei Területi Kirendeltsége szintén nem értett egyet azzal, hogy megsértette volna az egyenlő bánásmód követelményét, az Mt. ugyanis részletesen kidolgozott garanciális elemeket fogalmaz meg a korlátozottan cselekvőképes munkavállalókra nézve is, a cselekvőképtelenekre viszont nem tartalmaz utalást, melyből következően velük munkaviszony potenciális alanyaként nem is számol. A munkaviszonyból fakadó felelősségi szabályok a munkavégzés során is igénylik a munkavállaló jognyilatkozatait, melyek gondnokuk folyamatos jelenléte hiányában a cselekvőképteleneknél megvalósíthatatlanok. Az eljárás alá vont arra is hivatkozott, hogy az értelmileg súlyos akadályozottsággal élők foglalkoztatására a szintén a Szociális törvény 99/D. -a által szabályozott, nem munkaviszony keretében folytatható munka-rehabilitáció szolgál, melynek célja a szociális intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés. A munka-rehabilitáció az intézményi jogviszony keretében történik. A munka-rehabilitációban történő részvételről az ellátott, illetve - amennyiben az ellátott jognyilatkozata a Ptk. 15/A. -ának (1) bekezdése alapján semmisnek minősülne - törvényes képviselője írásban megállapodást köt a szociális intézmény vezetőjével. A Kérelmező fentiekkel szemben azzal érvelt, hogy az Mt. nevesíti, hogy kiket zár ki a munkaviszonyból, és a felsorolásban a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állók nem szerepelnek. Álláspontja szerint abból, hogy az Mt. kifejezetten lazítja a korlátozottan cselekvőképes személyekre vonatkozó szabályozást (törvényes képviselő hozzájárulása nélkül is létesíthetnek munkaviszonyt), valamint abból, hogy pl. a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) a cselekvőképességet a köztisztviselői jogviszony kifejezett

4 feltételévé teszi, szintén arra lehet következtetni, hogy a cselekvőképtelenek munkaviszonyba lépésének egyébként nincs jogszabályi akadálya. A Kérelmező hivatkozott a Tanács november 27-i 2000/78/EK Irányelvére (Irányelv) is, mellyel álláspontja szerint nem egyeztethető össze a cselekvőképtelen személyek általános, elvi jelleggel történő kizárása a munkaviszonyból, mert az Irányelv szerint minden esetben egyedileg, az adott munka vonatkozásában kell megállapítani, hogy a cselekvőképesség valódi foglalkoztatási követelmény-e. Kérelmező szerint amennyiben a magyar jog ki is zárná a cselekvőképtelenek munkaviszony keretében történő foglalkoztatását, ez a közösségi joggal ellentétes volna, és a kérdéses ügyet a közösségi jog alkalmazásával kellene eldönteni. Mivel a cselekvőképtelenek foglalkoztathatósága, vagy annak kizárása kapcsán nincs konkrét jogszabályi rendelkezés, a Hatóság az ügyben a foglalkoztatási tárgyú jogalkotásért felelős Szociális és Munkaügyi Minisztérium Jogi Főosztályának állásfoglalását kérte. A minisztériumi álláspont szerint a cselekvőképtelen személy nem állhat munkaviszonyban, mert ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartósan, teljes mértékben hiányzik, és bár gondnokuk köthet a nevükben szerződést, a munkaviszony olyan kétpólusú tartós jogviszony, melynek fennállása alatt a munkavállaló jognyilatkozatokat tesz, jogilag minősíthető tevékenységet végez. Kötelessége pl. munkáját személyesen, az elvárható szakértelemmel és gondossággal végezni, munkatársaival együttműködni, a munkáltató utasítása szerint eljárni, de mérlegelve, hogy az utasítás jogszabályba vagy munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik-e, kárt idézhet-e elő, más életét vagy testi épségét veszélyezteti-e. Ha a cselekvőképtelen személy állapotánál fogva a munkaviszonnyal járó kötelezettségek teljesítésére képes volna, az a gondnokság alá helyezés indokoltságát kérdőjelezné meg. Az érvelés szerint a megkülönböztetés ebben az esetben a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető lényeges és jogszerű feltételre alapított, valamint arányos. A korlátozás a cselekvőképtelenek védelmét is szolgálja, a munka-rehabilitációs foglalkoztatás lehetősége pedig kifejezetten megilleti őket. A Kérelmező szerint az állásfoglalás az ügyben nem lehet döntő, ellenben figyelembe veendő, hogy az Mt. hatályba lépése óta történt számos módosítás során a jogalkotó nem tartotta szükségesnek a cselekvőképtelenek munkaviszonyból való kizárását a törvénybe emelni, a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás lényege pedig éppen a speciális munka, speciálisan ellenőrzött körülmények között. A Kérelmező álláspontja szerint minden egyedi esetben meg kell vizsgálni, az adott személy képes-e az ilyen speciális körülmények között végzendő feladat ellátására, ahogy Sz. Gy. gondnokolt esetében is arra a következtetésre jutott a szakértői bizottság, hogy igen. A Kérelmező szerint a közösségi jognak ez az értelmezés felel meg, az eljárás alá vontak azonban a minisztériumi állásponttal értettek egyet. A hatóság a rendelkezésre álló bizonyítékokat mérlegelve, a Kérelmező és az eljárás alá vontak által előadottak, valamint a csatolt dokumentumok alapján, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével úgy foglalt állást, hogy a kérelem nem alapos, így azt elutasította. A Kérelmező a határozat bírósági felülvizsgálatát kérte, melynek eredményeként a Fővárosi Bíróság a hatóság határozatát a határozat megváltoztatására való jogosultság hiányában hatályon kívül helyezte, és a Hatóságot ítéletével az ügyben új eljárás lefolytatására kötelezte. A hatóság a fenti számú ítéletben foglalt indokolás alapul vételével, az alábbi jogszabályi rendelkezések szerint, a Kérelmező által a felülvizsgálati eljárásban előadottak, és a bírósági ítéleti indokolás alapján állapította meg a kérelem alaposságát. Az új eljárásban nem volt szükség további bizonyításra, az álláspontok a hatóság előtt már ismertek voltak.

5 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 8. -a alapján közvetlen hátrányos megkülönböztetés valósul meg, ha valakit, vagy valamely csoportot ún. védett tulajdonsága (nem, faj, bőrszín, nemzetiség, anyanyelv, fogyatékosság, családi állapot, vallási vagy világnézeti meggyőződés, életkor, társadalmi származás, politikai vagy más vélemény stb.) miatt részesítenek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült, vagy részesülne. Az Ebktv. 19. (1) és (2) bekezdése szerint az eljárás során a sérelmet szenvedett félnek kell valószínűsítenie, hogy hátrány érte, és hogy annak elszenvedésekor rendelkezett az Ebktv.- ben felsorolt védett tulajdonságok valamelyikével. Az eljárás alá vont felet terheli annak bizonyítása, hogy a jogsérelmet szenvedett fél által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani. Az Ebktv a rendelkezik az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítéséről a foglalkoztatás területén, melynek (1) bekezdése szerint nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés. Az Ebktv. 20. (2) bekezdése értelmében az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a társadalmi és érdekképviseleti szervezet a hatóság előtt eljárást indíthat, ha az egyenlő bánásmód követelményének megsértése vagy annak közvetlen veszélye olyan tulajdonságon alapult, amely az egyes ember személyiségének lényegi vonása, és a jogsértés vagy annak közvetlen veszélye személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti. Az alapeljárásban a Kérelmező közérdekű igényérvényesítési jogosultságát igazolta. Kérelmező az álláspontja szerint jogsérelmet szenvedő, pontosan meg nem határozható számú személyből álló csoport védett tulajdonságát, vagyis a cselekvőképességet kizáró gondnokság hatálya alá tartozást, mint a fogyatékosság bizonyos fokához kapcsolódó speciális jogi státuszt az Ebktv. 8. t) pontja szerinti egyéb helyzetét, valamint a hátrányt, azaz fenti tulajdonsággal rendelkező személyeknek az Mt. szerinti foglalkoztatás lehetőségéből való kizárását valószínűsítette. A sérelem ugyanis, bár egy konkrét személy kizárása kapcsán jutott Kérelmező tudomására, az eljárás alá vont szervek gyakorlatának ismeretében egy nagyobb, védett tulajdonsággal rendelkező csoportot érint hátrányosan. Mivel foglalkoztatás területén alkalmazott megkülönböztetésről van szó, fenti jogszabályi rendelkezések értelmében az eljárás alá vont szervek az egyenlő bánásmód követelményének megsértése alól akkor mentesülnek, ha bizonyítják, hogy a foglalkoztatás lehetőségéből való kizárást a munka jellege/természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető lényeges és jogszerű feltételre alapította. Tárgyi ügyben viszont az eljárás alá vontak jogértelmezése kimentési bizonyításként nem volt elfogadható, így a hatóság a bírósági ítélet okfejtése alapján megállapította, hogy önmagában az a tény, hogy a jogalkotó nem rendelkezett a cselekvőképtelen személyek munkavállalásáról, nem jeleni a munkaviszony létesítésének kizártságát. Az Mt. 72. (1) (2 ) bekezdései szerint munkaviszonyt az létesíthet, aki a 16. életévét betöltötte, a 16. életévét betöltött, korlátozottan cselekvőképes kiskorú törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül is létesíthet jogviszonyt. Az Mt. 72. (4) (5) bekezdései megengedik iskolai szünetekben a 16 éven aluli munkavállalók számára is a munkavégzést, amihez törvényes képviselőjük hozzájárulása szükséges. A jogalkotó tehát a munkavállalók munkavégzési képessége

6 szempontjából egyedül az életkort tekinti releváns körülménynek, ehhez képest írja elő a törvényes képviselő hozzájárulásának, tanköteles korú fiataloknál, művészeti-, sport-, modellvagy hirdetési tevékenység esetén a gyámhatóság engedélyének szükségességét. Az Mt. szabályozásában a korlátozott cselekvőképesség az életkor vonatkozásában jelenik meg, a 16. életévét betöltött, korlátozottan cselekvőképes munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatai kapcsán az Mt. eltér a Ptk. szigorúbb szabályaitól. A jogalkotó az Mt.-ben a gondnokság alatt álló, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen munkavállalók munkavállalását nem tartotta eltérően szabályozandónak, így az Mt ából nem következik, hogy cselekvőképtelen személy ne vállalhatna általánosságban munkát. Az Mt. 72. (6) bekezdése értelmében az (1) (5) bekezdésekben foglalt rendelkezésektől még a munkavállaló javára sem lehet eltérni, amiből következően a hátrányára (amit az Mt. egyébként is tilalmaz) végképp nem, azaz olyan korlátozásokat sem lehet pusztán jogszabályértelmezéssel e rendelkezésekbe beleérteni, amit a szöveg kifejezetten nem tartalmaz. Az Alkotmány 70/B. -ában biztosított munkához való alkotmányos alapjog valamennyi munkaképes állampolgárt egyenlően, különbségtétel nélkül illet meg, függetlenül attól, hogy a munkavállaló bármilyen okból kifolyólag ténylegesen milyen speciális munkavégzésre képes. A Szociális törvény a munka-rehabilitáció és a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás szabályai (99/B 99/C ) körében sem tartalmaz korlátozást a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személyek munkavégzése tekintetében, a 99/E. pedig a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra nézve az Mt. szabályainak alkalmazását írja elő. Fentiekből következik, hogy a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személyek általában, az intézményi jogviszonyban álló személyek pedig a Szociális törvényben meghatározott formában létesíthetnek munkaviszonyt. A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személyek jognyilatkozataira a Ptk. szabályait kell alkalmazni, melynek 15/A -a értelmében azokat a gondnokolt helyett és nevében gondnoka teheti meg. Az Mt. csak a személyes munkavégzést írja elő munkavállalói kötelezettségként, a jognyilatkozatok megtételére személyes kötelezettség nem vonatkozik, azokat a gondnokság alatt álló munkavállaló nevében és helyett ugyanúgy megteheti gondnoka, ahogy az életkor miatt korlátozottan cselekvőképesek esetében a törvényes képviselő. A munkavégzéshez való általános jog érvényesülése fentiek alapján, egyedi esetekben az érintett személy képességeitől függően eltérő lehet, de mindig az adott egyedi esetben kell vizsgálni a munkavállaló konkrét munka elvégzésére való képességét, ezért írja elő a Szociális törvény is a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot. A Kérelmező által ismertetett ügyben a cselekvőképtelen személyt a bizottság képesnek találta a munkavégzésre, a képességeinek megfelelő munkát a foglalkoztató fel is ajánlotta, így a munkavégzés feltételei megvalósultak, tehát nem lett volna akadálya annak, hogy munkaviszonyt létesítsen. A magyar jogrendszerben nincs a cselekvőképtelen személyek munkaviszonyban való foglalkoztatását automatikusan, általánosságban kizáró szabály. Fentiekre tekintettel a Hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont szervek megsértették az egyenlő bánásmód követelményét, amikor ezzel ellentétes gyakorlatot folytattak a gondnokoltak esetében, azaz cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésük, mint a fogyatékosság egy bizonyos mértékéhez kapcsolódó jogi státuszuk miatt az egyedi körülmények mérlegelése nélkül, általánosságban kizárták őket a munkaviszony létesítésének lehetőségéből. Az eljárás alá vont szervek gyakorlata a fent kifejtettek szerint személyek egy, szám szerint meg nem határozható, nagyobb csoportja a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állók esetében valósított meg egyéb helyzetük miatti közvetlen hátrányos

7 megkülönböztetést. A potenciális munkavállalók között a fogyatékosságuk jellege alapján különbséget tenni, a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személyeket egyedi körülményeik mérlegelése nélkül általánosan kizárni a foglalkoztatás lehetőségéből, fentiek értelmében sérti az egyenlő bánásmód követelményét. A jogkövetkezmények alkalmazása körében a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításának megtiltásán túl szükséges és indokolt a hatóság határozatának nyilvános közzététele is, a döntés megelőző, visszatartó, a jogsértő gyakorlat megváltoztatását célzó hatásának elérése érdekében. A Hatóság fentiek miatt az eljárás alá vont szervekkel szemben az Ebktv. 16. b) és c) pontjaiban meghatározott szankciókat alkalmazta. A Hatóság határozatát az Ebktv. 15. (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hozta meg. A határozat elleni fellebbezést az Ebktv. 17. (1) bekezdése zárja ki. A határozat bírósági felülvizsgálatát Ebktv. 17. (3) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 98. (3) bekezdése és 109. (2) bekezdése biztosítja. Budapest szeptember 3. Dr. Gyarmati Edit Hatósági és Jogi Iroda vezetője (Dr. Demeter Judit elnök megbízásából) A határozatot kapják: 1. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd 1136 Budapest, Balzac u Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 1093 Budapest, Lónyay u Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3530 Miskolc, Petőfi út Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Kirendeltsége 3530 Miskolc, Városház tér Irattár 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel.: (1) , Fax: (1)

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/109/8/2008. Előadó: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.A. kérelmező kérelme alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/470/9/2014. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.) kérelmezőnek a Human Service Agency Munkaerőpiaci Szolgáltató Kft. (HSA Kft.,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) által Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/641/11/2007. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/449/ /2013 Előadó: Dr.. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére a Kölcsönbeadó munkáltató (a továbbiakban: kölcsönbeadó

Részletesebben

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/245/5/2012 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) Kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére az Esély Pedagógiai

Részletesebben

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.)

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog Személyek joga 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D. 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany III. IV.

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/492/8/2008. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság A.A. kérelmezőnek a MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.) eljárás alá vonttal szemben,

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/11/11/2011 Ügyintéző: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban hatóság) kérelmező kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

A Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása a bizonyítási kötelezettség megosztásával kapcsolatban

A Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása a bizonyítási kötelezettség megosztásával kapcsolatban A Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása a bizonyítási kötelezettség megosztásával kapcsolatban Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 384/4/2008. (III.28.) TT. sz. állásfoglalása a bizonyítási

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi

Részletesebben

Egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása

Egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása Előadó: dr. Berdár Valéria gyermekjogi képviselő 2014.05.16..

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/437/ /2014. Ügyintéző: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság () kiskorú gyermeke törvényes képviselőjeként kérelmező kérelmére a Beszélj Velem Óvoda (1225 Budapest,

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program 1.sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program I. Az intézmény célja, feladata: Az Intézmény neve és székhelye: Pécs

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme]

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/224/13/2015. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B) kérelmezőnek a Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Polgármesterével (3565 Tiszalúc,

Részletesebben

Jogeset EBH /174/2016. Ügyiratszám: EBH/174/2016

Jogeset EBH /174/2016. Ügyiratszám: EBH/174/2016 Ügyiratszám: EBH/174/2016 Védett tulajdonság: egészségi állapot Diszkrimináció területe: oktatás Diszkrimináció típusa: közvetlen hátrányos megkülönböztetés Jogsértést részben megállapító határozat A hatóság

Részletesebben

A GYERMEK JOGAI AZ EGYÉB JOGVISZONYOKBAN

A GYERMEK JOGAI AZ EGYÉB JOGVISZONYOKBAN A GYERMEK JOGAI AZ EGYÉB JOGVISZONYOKBAN DR. HERCZEG RITA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. JÚNIUS 5. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A GYERMEK JOGAI AZ EGYÉB JOGVISZONYOKBAN

A GYERMEK JOGAI AZ EGYÉB JOGVISZONYOKBAN A GYERMEK JOGAI AZ EGYÉB JOGVISZONYOKBAN DR. HERCZEG RITA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 6. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök H A T Á R O Z A T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök H A T Á R O Z A T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/302/ /2016. H A T Á R O Z A T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) XY kérelmezőnek az egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/142/3/2007. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth tér 4.)

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat!

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGI ISMERETEK 2. témakör: jogviszony (alanya, tárgya, tartalma) jogképesség cselekvőképesség Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGVISZONY. Emberek Kinek-minek a magatartását

Részletesebben

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/43/2009. Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság D. K.-né Kérelmező által az ITALOTRADE Kft. (képviseli: Vecsernyésné Fazekas Sára ügyvezető, 6724

Részletesebben

2003. évi CXXV. törvény

2003. évi CXXV. törvény 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve,

Részletesebben

A nagykorú cselekvőképességének korlátozása az új Ptk. alapján

A nagykorú cselekvőképességének korlátozása az új Ptk. alapján A nagykorú cselekvőképességének korlátozása az új Ptk. alapján Szerző: dr. Rózsa Erika 2015. június 10. 2014. március 15. napján hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, mely átalakította a cselekvőképesség

Részletesebben

A cselekvőképességre vonatkozó szabályok változásai az új Polgári. Törvénykönyvben; A gondnokság alá helyezési eljárás. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra

A cselekvőképességre vonatkozó szabályok változásai az új Polgári. Törvénykönyvben; A gondnokság alá helyezési eljárás. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra A cselekvőképességre vonatkozó szabályok változásai az új Polgári Törvénykönyvben; A gondnokság alá helyezési eljárás Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra Szolnok, 2015. 1 I. Bevezetés 2014. március 15. napján

Részletesebben

v é g z é s t: A megyei bíróság a H. O.-néval kapcsolatban benyújtott kifogást elutasítja.

v é g z é s t: A megyei bíróság a H. O.-néval kapcsolatban benyújtott kifogást elutasítja. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság dr. Sz. A. (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatti székhely) elleni választási

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/295/ 2006 Ügyintéző: dr. Kádár Tamás Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek az Első Magyar Mediátor Iroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest,

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

H A T Á R O Z A T H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/135/ /2013 Előadó: Dr. H A T Á R O Z A T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmező (továbbiakban: kérelmező) kérelmére a dr. ügyvéd által képviselt Eötvös Lóránd

Részletesebben

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 Aldebrő-Tófalu Községek Körjegyzősége, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/A. -ának, és az Egyenlő bánásmódról

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/56/13/2007 Ügyintéző: dr. Gombos Annamária Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek az Auchan Magyarország Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-136.) - képviseletében

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/29/27 /2006 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyszám: EBH/516- /2007 Ügyintéző: dr. Szathmári Réka Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a dr. M. P. ügyvéd által képviselt B. K. Á., B. S. és T.O.F. kérelmezőknek az egyenlő bánásmód

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

A Tanácsadó Testület márciusi állásfoglalása a megtorlás fogalmáról

A Tanácsadó Testület márciusi állásfoglalása a megtorlás fogalmáról A Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása a megtorlás fogalmáról Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 384/3/2008. (II. 27.)TT. sz. állásfoglalása a megtorlás fogalmáról Az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/613/2016.

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/613/2016. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/613/2016. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság () Kérelmező kérelmére a PAMMER-BECK PATIKA Betéti Társaság (7624 Pécs, Rókus utca 5., a továbbiakban: eljárás alá

Részletesebben

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A diszkrimináció elleni fellépés és az egyenlő bánásmód követelményének tudatosítása, társadalmi szemléletformálás. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

Előadó: Dr. Tóth Sándor

Előadó: Dr. Tóth Sándor Előadó: Dr. Tóth Sándor A munkaügyi szankciók joghatásai Pénzfizetési kötelezettség Kizárás a közbeszerzésből és az állami támogatásokból Figyelmeztetés, melyet súlyosabb jogkövetkezmény követhet (a kedvezmény

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/349/12/2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B. kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/595/14/2008 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) X. meghatalmazott által képviselt Y. kérelmére a HR Profession Kft. (1055 Budapest, Szent

Részletesebben

Átgondolatlan AB határozat: 70 000 gondnokság alatt álló ember ennél többet érdemel

Átgondolatlan AB határozat: 70 000 gondnokság alatt álló ember ennél többet érdemel Átgondolatlan AB határozat: 70 000 gondnokság alatt álló ember ennél többet érdemel - Szakmai elemzés az 548/E/2006 AB határozathoz Az Alkotmánybíróság 2011. május 30. napjával határozatot hozott az Értelmi

Részletesebben

Az Egyenlo Bánásmód Tanácsadó Testület. 2/2007. TT. sz. állásfoglalása az egyenlo értéku munkáért egyenlo bér elvérol

Az Egyenlo Bánásmód Tanácsadó Testület. 2/2007. TT. sz. állásfoglalása az egyenlo értéku munkáért egyenlo bér elvérol Az Egyenlo Bánásmód Tanácsadó Testület 2/2007. TT. sz. állásfoglalása az egyenlo értéku munkáért egyenlo bér elvérol Az egyenlo értéku munkáért egyenlo bér elvévei kapcsolatos jogvitákban a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

Σ : TÖRVÉNY, BÍRÓSÁG, GYÁMHATÓSÁG!!! SENKI MÁS NEM KAPOTT LAPOT!!! Gondnokság, cselekvőképesség kérdése a pszichiátriában. Ptk. 18/A.

Σ : TÖRVÉNY, BÍRÓSÁG, GYÁMHATÓSÁG!!! SENKI MÁS NEM KAPOTT LAPOT!!! Gondnokság, cselekvőképesség kérdése a pszichiátriában. Ptk. 18/A. Gondnokság, cselekvőképesség kérdése a pszichiátriában Dr. jur. et med. Vizi János Országos Pszichiátriai Központ Jogi és forenzikus referens 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 11.

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/188/5/2010 Ügyintéző: dr. Horváth Krisztina Az Egyenlő Bánásmód Hatóság A.B. kérelmezőnek a C.D. jogtanácsos által képviselt Budapest Bank Nyrt. (1138 Budapest,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 1 KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály 1357 Budapest, Pf.: 2. Tel.: 06-1-79-55191, Fax.: 06-1-79-50364

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/420/ /2016. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság () Kérelmező kérelmére Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere (3525 Miskolc, Városház tér 8.) (a továbbiakban: eljárás

Részletesebben

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 2015. évi... törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképesség ű személyek munkaerő-kőlcsönzés keretében történő foglalkoztatásának el ősegítésér ő l 1. A társadalombiztosítás

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-3263/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Dunacorp Faktorház Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/94/2008 Ügyintéző:.dr. G.K. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a Dr. M. E. ügyvéd által képviselt Sz-né B.M., M. S-né és M. R. Kérelmezők által a B.Q.B. Kft. Cg. 13-09-080544,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek az eljárás alá vont ellen előterjesztett kérelmét érdemi vizsgálatot követően

H A T Á R O Z A T. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek az eljárás alá vont ellen előterjesztett kérelmét érdemi vizsgálatot követően EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/3/11/2011 Előadó: Dr. Varga Judit H A T Á R O Z A T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek az eljárás alá vont ellen előterjesztett kérelmét érdemi vizsgálatot

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/464/8/2012 Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a Kérelmező (továbbiakban: kérelmező) kérelmére a Ügyvédi Iroda által képviselt Sashalmi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE (2012. június 30-tól június 30-ig terjedő időszakra)

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE (2012. június 30-tól június 30-ig terjedő időszakra) AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE (2012. június 30-tól 2013. június 30-ig terjedő időszakra) Jelen esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló

Részletesebben

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. SZUHAKÁLLÓI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Szuhakállói Helyi Választási Bizottság 28/2014.(X.12.) határozata a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról

Részletesebben

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf)

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf) Legkisebb munkabér megállapítása 1./ "A legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárásról szóló 1928. évi Egyezmény"(ILO 26. sz. Egyezmény, 1928. június 16., Genf) kihírdette: 1932. évi XIX. tv.

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

KÉRELEM BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ a 17/2015. (II.16. ) Korm. rendelet alapján

KÉRELEM BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ a 17/2015. (II.16. ) Korm. rendelet alapján KÉRELEM BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ a 17/2015. (II.16. ) Korm. rendelet alapján A BIRTOKVÉDELMET KÉRŐ ADATAI A birtokvédelmet kérő neve (és születési neve):...... A kérelmező címe, ill. székhelye:......

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi I. törvény 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Anyakönyvi szerv azonosítója: Külképviselet megnevezése: LONDON Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma: Iktatószám: A személyesen megjelent

Részletesebben

I n d o k o l á s AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA:

I n d o k o l á s AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-IV-FB-356/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság és intézkedés kiszabását tartalmazó határozata a AXA Önkéntes Magánnyugdíjpénztár számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 13.Pk.50.052/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Gera Annamária Ügyvédi Iroda (székhelycíme) által képviselt Kiss Róbert (lakcím) kérelmezőnek a Fővárosi Választási Bizottság (1052

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Önrendelkezéshez való jog Önrendelkezési jog az egészségügyben: egészségügyi ellátás akkor nyújtható, a betegen beavatkozás akkor végezhető, ha abba a

Részletesebben

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Anyakönyvi szerv azonosítója: Külképviselet megnevezése: OTTAWA Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma: Iktatószám: I. A személyesen megjelent

Részletesebben

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre (Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): I. A személyesen megjelent

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/10//2013 Előzmény: EBH/226/2012 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) a T. közérdekű igényérvényesítőnek a Központi Stomatológiai

Részletesebben