4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0"

Átírás

1 4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Tantárgy neve: Közgazdaságtan (mikroökonómia) Az oktatás időterve: 2. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 60 Elmélet: 60óra Gyakorlat: 0 óra 1. A közgazdaságtan alapfogalmai A gazdaság és a gazdálkodás Szükségletek és javak, Termelés, termelési tényezők A gazdaság tulajdoni és szervezeti struktúrája A háztartás, Az üzleti szervezet (vállalat), Az állam (kormányzat) A gazdasági koordináció Specializáció és munkamegosztás, A gazdasági koordináció alaptípusai 2. Piacgazdasági alapfogalmak A piac és a piaci szereplők, A kereslet és kínálat függvényszerű ábrázolása A Marshall-kereszt, Az árak gazdasági szerepe, A piaci verseny jellege, piaci formák, A határelemzés 3. A közgazdasági elméletek Merkantilizmus és fiziokratizmus, A klasszikus közgazdaságtan Marx és a marxizmus, A neoklasszikus közgazdaságtan A keynesi forradalom, a monetáris ellenforradalom Újabb irányzatok a gazdaságelméletben az 1930-as évektől napjainkig 4. A termékpiac keresleti oldala; a fogyasztói magatartás elemzése Fogyasztói magatartás és kereslet Közömbösségi görbe és költségvetési egyenes A jövedelem és az ár hatása a keresletre A piaci kereslet rugalmassága 5. A termékpiac kínálati oldala Üzleti szervezet- üzleti vállalkozás vállalat Az üzleti vállalkozások alaptípusai A vállalati gazdálkodás alapfogalmai A termelés mikroökonómiája, A rövid távú termelési függvény, Rövid távú költségfüggvények, A kompetitív vállalatának alakulása, A monopolvállalat kínálata 6. A termelési tényezők piaca Az erőforrások keresletének és kínálatának főbb összefüggései Munkapiac A munkakínálat, A munkakereslet, A munkabér alakulása A tőkepiac sajátosságai Tőkebefektetések értékelése vagyonértékelés A földjáradék A vállalkozó mint termelési tényzeő A jövedelmek elosztása 7. Közjavak és externáliák 8. A makroökonómia 8.1. A makroökonómia céljai és eszközei 8.2. Alapfogalmak és alapösszefüggések 3

2 8.3. A makrogazdasági tevékenységek számbavétele Nemzetgazdasági mérlegek A makrogazdasági mutatószám-rendszer Reálfolyamatok számbavétele. A nemzeti kibocsátás (output) mérése A társadalmi elszámolási mátrix 9. Pénz- pénzügyi szféra infláció 9.1. A pénzügyi rendszer működése 9.2. Az infláció 10. Munkapiac munkanélküliség A makroszintű munkapiac A munka kereslete A munka kínálata A munkapiaci egyensúly A munkanélküliség fogalma, mérése, típusai A munkanélküliség és az infláció 11. A makrogazdasági egyensúly 12. A konjunktúraciklusok 13. A gazdasági növekedés 14. Az állam gazdasági szerepvállalása A tervgazdálkodás A fiskális politika A monetáris politika A költségvetés Az adóztatás alapkérdései 15. Nemzetközi gazdasági folyamatok A világgazdaság A nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódást kiváltó tényezők A világgazdaság fejlődésének főbb szakaszai A világgazdaságot alkotó tényezők A világpiac és a külkereskedelmi politika Abszolút és komparatív előnyök, hátrányok A nemzetközi tőkeáramlás Nemzetközi vállalatok A nemzetközi pénzügyi rendszer fejlődése Az aranystandard-rendszer Az aranydeviza-rendszer A regionális kapcsolatok, nemzetközi pénzügyi és gazdasági szervezetek A nemzetközi fizetési mérleg és az adósságszolgálat A világgazdaság globális problémái Évközi ellenőrzés módja: - Kiselőadások, szóbeli referátumok, feladatmegoldások gyakorlatokon. - Önálló írásbeli munka otthoni elkészítése megadott témából, szakirodalomból. - 2 témazáró zárthelyi dolgozat. Számonkérés módja: Kollokvium. A félévközi munkával és a vizsgadolgozat megírásával megszerzett pontok alapján kapnak a hallgatók vizsgajegyet. Molnár József: Közgazdaságtan (Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest 2001.) Javasolt irodalom: Samuelson-Northaus: Közgazdaságtan I-III. (KJK Budapest, 1991.) Varian: Mikroökonómia középfokon (KJK 2001.) Kopányi M: Mikorökonómia (KJK 2002.) 4

3 Tantárgy neve: Gazdasági matematika Az oktatás időterve: 4. félév Heti óraszám: 0+2 Összóraszám: 30 Elmélet: 0 óra Gyakorlat: 30óra 1. Matematikai logika 1.1. Logikai műveletek, azonosságok, Logikai formulák, 2. Lineáris algebra 2.1. Vektorok, Mátrixok, Lineáris egyenletrendszerek,. Cramer szabály,. Gaus-féle módszer 3. Pénzügyi számítások 3.1. Kamatszámítás és diszkontálás, A pénz időértéke, Örökjáradék, Annuitás 4. Valószínűség számítás 4.1. Kombinatórika, az események algebrája, Klasszikus és geometriai valószínűségi mezők, Bayes tétel, Valószínűségi változók, eloszlások 5. Pénzügyi számítások 5.1. Bruttó bér nettó bér személyi jövedelemadó számítások, Adószámítás, Befektetések megtérüléseinek számítása, Kötvény árfolyama és hozama, Részvény árfolyama és hozama 6. Differenciál számítás 6.1. Elemi függvények, összetett függvény differenciálhányadosa, Az exponenciális függvény, a logaritmikus függvény és tulajdonságai, Hatványfüggvények, hiperbolák, trigonometrikus függvények és inversek 7. Integrálszámítás 7.1. Integrálási módszerek, Parciális integrálás és a helyettesítés módszerének alkalmazása, Newton-Leibniz szabály, középérték tételek 8. Numerikus sorok, függvénysorok 8.1. Konvergencia kritériumok, Végtelen függvénysorok, hatványsorok 9. Többváltozós függvények 9.1. Parciális differenciálhányados és derivált függvény 10. Információelmélet Optimális prefix kódok, Shannon Fano féle optimális kódolás, Huffmann féle optimális kódolás 11. Algoritmus elmélet Számítási modellek, Algoritmus eldönthetősége Évközi ellenőrzés módja: A félév lezárása gyakorlati jeggyel történik, melynek értékét a 6. és a 11. héten írt 60 perces zárthelyi dolgozatok eredményei, valamint a gyakorlatokon végzett munka adják. Javításra a 12. héten írandó (nem kötelező) zárthelyi dolgozat ad lehetőséget. Értékelni a féléves folyamatos munkát kívánjuk. Az egymásra épülő anyagrészek megértése, alkalmazásuk begyakorlása érdekében kötelező az óralátogatás és az otthoni felkészülés. Számonkérés módja: kollokvium Bokor J: Matematika (Booklands 2000, Budapest) Javasolt irodalom: Scharnizky V.: Matrix-számítás (Műszaki Kiadó Budapest, 2001) Urbán J.: Matematikai logika (Műszaki Kiadó Budapest, 2001 Obádovics Gy.: Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény (Scolar Kiadó Budapest, 1999.) 5

4 Tantárgy neve: Statisztika Az oktatás időterve: 3. félév Heti óraszám: 1+1 Összóraszám: 30 Elmélet: 15 óra Gyakorlat: 15 óra 1. A statisztika feladatai, kapcsolatai 1.1. Alapfogalmak 1.2. Egyszerű elemzési módszerek (csoportosítás, statisztikai sorok képzése) 1.3. Statisztikai táblák szerkesztése, grafikus ábrázolás 2. Statisztikai adatok összehasonlítása viszonyszámok segítségével 3. Szóráselemzés 3.1. Reprezentatívm adatfelvétel 3.2. Statisztikai becslés 4. A statisztikai alapindexek számítása aggregát formában 4.1. Az indexek számítása átlag formában 4.2. Vásárlói többletkiadás számítása, tartalma 4.3. Index sorok képzése 5. Standardizálás 5.1. A standardizáláson alapuló indexek 5.2. Átlagkeresetek alakulásának elemzése 5.3. Az áruk forgási sebességének vizsgálata 5.4. Átlagárak vizsgálata 5.5. A munka termelékenységének vizsgálata 5.6. A költségek színvonalának elemzése 6. Idősorok elemzése 6.1. A trend kimutatásának módjai 6.2. Idényszerű hullámzás kimutatásának módjai 6.3. Az alapirányzat és a szezonális letérés mutatószámainak felhasználása, előrejelzésnél Évközi ellenőrzés módja: A hallgató köteles a gyakorlati foglalkozásokon felkészülten megjelenni és nagyfokú önállósággal dolgozni. Ha a megszabott feladatokat a statisztika elméleti vagy a számítástechnikai felkészültség hiánya miatt a hallgató nem tudja megoldani a gyakorlatvezető nem tekinti teljesítettnek a gyakorlatot, s nem igazolja a jelenlétét. Egy témakörből a hallgatók önálló feladatot dolgoznak ki és adnak be. Számonkérés módja: kollokvium Manczel - Kiss: Statisztikai módszerek mezőgazdasági alkalmazása (Egyetemi jegyzet, Gödöllő 1994.) Nyitrai: Gazdaságstatisztika (KSH Budapest, 1996.) Javasolt irodalom: Hunyadi-Mundruczó-Vita: Statisztika (Aula Kiadó Budapest, 1995.) 6

5 Tantárgy neve: Vállalkozásgazdaságtan Az oktatás időterve: 2. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 30 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 0 óra 1. Vállalkozás, vállalat, vállalkozó A vállalkozás fogalma és jellemzői, a főbb vállalkozási elméletek. A vállalkozó kockázatai. A modern vállalkozási formák típusai és fejlődéstörténete. A vállalat belső és külső érintettjei. A vállalat célrendszere. A társadalmi felelősség színterei. 2. A vállalkozás környezete, vállalatok típusai A nemzeti gazdaságfejlesztési stratégia (gazdaságpolitikai cél- és eszközrendszer). A gazdasági mechanizmus összetevői. A piaci környezet (a beszerzési és értékesítési piac, a tőkepiac és a munkaerőpiac) A tudományos-technikai környezet. Természeti környezet. Kulturális környezet. A vállalkozást segítő és gátló faktorok a mai Magyarországon. 3. A vállalatok típusai, csoportosítása A vállalkozások választható jogi formái (egyéni vállalkozás, szövetkezet, gazdasági társaságok: KKT,BT,KFT,RT, egyesülés, közös vállalat). A vállalatok csoportosítása a végzett tevékenységek szerint (termelő, szolgáltató). A vállalatok méret szerinti csoportosítása A vállalatok működési terület szerinti csoportosítása (helyi, regionális, országos, nemzetközi, offshore). Vegyesvállalatok. Nonprofit szervezetek. 4. Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv. 5. Válságkezelés, csőd, vég és felszámolás A válság lehetséges okai, főbb jelei és kezelésének módjai. A csőd. A csődeljárás kezdeményezésének feltételei és következményei. Az adós és a hitelezők egyezségének feltételei és lehetőségei. A csődeljárás menete. A felszámolási eljárás. A végelszámolás végrehajtásának mozzanatai és következményei. 6. Szervezeti kultúra, TQM A szervezeti kultúra helye és szerepe az üzleti siker formálásban. A közgazdasági és szociológiai megközelítés lényege, a főbb minősítési szempontok. A társadalmi értékek és azok zavarainak visszatükröződése a szervezeti kultúrában. A szervezeti önismeret a szervezeti kultúra tudatos alakításának fő feltétele. Állapotjellemzők. A szervezet működési mechanizmusának milyensége. A menedzsment szerepe a cég üzleti stratégiája, taktikai céljai és a gazdálkodási kultúra egyes elemei közötti összhang biztosításában. A menedzsment tipikus viselkedési reflexeinek vizsgálata. Érdekvédelem és részvétel. A TQM modell lényege és jellegzetességei. A hosszú távú minőségjavítási gyakorlat technikája. 7. Vállalati árpolitika, ármunka, erőforrások, erőforrás gazdálkodás Az ár fogalma, gazdasági szerepe. A vállalati ármagatartást befolyásoló külső és belső tényezők. Az árkialakítás és ármagatartás jogi szabályozása (versenytörvény, ártörvény). A fogyasztói ár felépítése. Az import bekerülési ár főbb elemei. Az általános forgalmi adó, valamint a fogyasztási adó (illetve fogyasztói árkiegészítés) beépülése az árba. 8. Vagyon és vállalatértékelés. A vállalati vagyon és a cégérték fogalma. A vagyonértékelés menete, az értékelés módszerei. Az egyes módszerek összehasonlítása. A vagyonmérleg, az egyes vagyoncsoportok értékelési elvei. Az eszmei vagyonelemek számszerűsítésének lehetőségei. 9. Stratégiai tervezés, beruházás gazdaságossági számítások A stratégiai tervezés fogalma, kialakulásának szükségessége és főbb jellemzői. A stratégiai közelítések típusai. A stratégiai tervezés szintjei és lépései a különböző szinteken. A szervezet egészére és a stratégiai egységekre készített portfoliók különbözései. Az egyes mátrix-mezők mellé rendelt stratégiák. A stratégiai menedzsment. 10. Controlling: A gazdálkodó szervezetek pénzügyi kimutatásai A controlling mint vállalati funkció. A controlling tartalma. A controlling helye a vállalati szervezetben. A controlling idődimenziói. Controlling funkciók, vezetői számvitel, pénzügyi és üzemgazdasági elemzés, MIS (Management Information System), beszámolási beszámoltatási rendszer, szervezetelemzés szervezetépítés, becslések. 11. Innováció 7

6 Az innováció fogalma. A termék és az eljárás innováció közötti különbségek és következményeik. Az innováció szerepe a vállalat működésében. Az innováció hajtóerői, az innovációs lánc elemei. A sikeres innovációs stratégia feltételei, jellemzői, szervezeti keretei. A vállalatok közötti együttműködés és verseny az innováció terén. 12. Költséggazdálkodás, amortizáció, készletértékelési módszerek 13. Szervezetközi kapcsolatok, külpiaci fellépés A gazdálkodó szervezetek közötti együttműködés növekvő szerepe. Tipikus informális kapcsolatok (területi-és termék agglomeráció). A különböző piaci súlyú felek közötti formalizált kooperáció főbb válfajai napjainkban. Fővállalkozás. Franchise. Kereskedőház. Koncesszió. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárhelyi dolgozat Számonkérés módja: Kollokvium Chikán: Vállalati gazdaságtan (AULA KIADÓ 2003.) 8

7 Tantárgy neve: Minőségpolitika, minőségbiztosítás Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 30 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 0 óra 1. A minőségügyi rendszer 1.1. Az áruminőséget meghatározó tényezők 1.2. Az ISO 9000 szabványcsoport 1.3. Minőségköltségek 1.4. A minőség piaci értéke 1.5. Marketingszemléletű minőségfelfogás 2. Minőségi jellemzők 3. Minőségszabályozás és biztosítás 3.1. Minőségértékelés 3.2. Az értékelemzés minőségszemlélete 4. Termékfelelősség 4.1. A termékfelelősségi törvény 4.2. A termékfelelősség kockázatcsökkentési lehetőségei 4.3. Termékfelelősség az Európai Unióban 5. Szabványosítás és szabványok 5.1. A szabványok rendszere 5.2. Az EU szabványjellegű dokumentumai 6. Minőségtanúsítási rendszerek 7. A fogyasztói árutájékoztatási formák 8. Szavatosság és jótállás 9. Áruvédelem Évközi ellenőrzés módja: 2 témazáró zárthelyi dolgozat Számonkérés módja: Kollokvium Demis Lock: Minőségmenedzsment (Akadémia Kiadó, 1999.) Javasolt irodalom: Gaál: A világpiac minőségkövetelménye (Minfor Kiadó Budapest, 1997.) Parányi: Minőséget-gazdaságosan (Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1999.) Tenner-Detoro: TQM (Műszaki Kiadó 1996.) 9

8 Tantárgy neve: Pénzügyi ismeretek Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+2 Összóraszám: 60 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 30 óra 1. A pénz kialakulásától a modern pénzig (történeti áttekintés) 2. A kétszintű bankrendszer 2.1. A kereskedelmi bankok tevékenysége, A központi bank tevékenysége, feladatai, A modern pénz teremtésének módjai, Pénzteremtés a bankrendszer egészében 3. A pénzügyi politika 3.1. Monetáris politika és annak eszközei, Költségvetési politika, Államháztartás, adók, vámok 4. A pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban 4.1. A pénzügyi piac és a pénzügyi rendszer, A megtakarítás és a beruházás kapcsolata, A pénzügyi piacok (pénzpiac, tőkepiac, nyílt és zárt piac, stb.) 5. A pénzügyi közvetítő intézmények 5.1. Közvetett és közvetlen finanszírozás, A közvetett tőkeáramlást biztosító intézmények 6. Értékpapírok 6.1. Befektetési döntések elemzése (pénz jövőértéke, jelenértéke, nettó jelenérték) 6.2. Értékpapírok, Kötvények, Részvények, Egyéb értékpapírok 7. Pénzügyi számítások (örökjáradék, annuitás, jelenértéke, jövőértéke) 8. Értékpapírpiacok, tőzsde 9. Ügyletek a pénzügyi piacokon 9.1. Azonnal ügyletek, Határidős ügyletek, A határidős piacok szereplői, 10. Bankműveletek Passzív bankügyletek, Aktív bankügyletek, A fizetési forgalom lebonyolítása, Vállalati hitelnyújtás, Hitelfajták, A lízing ügylet, A faktoring ügylet, Giro forgalom 11. Nemzetközi bankári tevékenység A külkereskedelmi fizetési forgalom lebonyolítása, fizetési módok, Átutalás, Inkasszó, Akkreditív, Váltó és a csekk 12. Az európai monetáris rendszer 13. Nemzetközi valutaalap (IMF) 14. A világbank (IBRD) Évközi ellenőrzés módja: - zárthelyi dolgozat sikeres megírása - gyakorlatokon való aktív részvétel - ellenőrzött részvétel az előadásokon Számonkérés módja: Kollokvium Losonczi-Magyar: Pénzügyek a gazdaságban (Juvent Kiadó Budapest, 1998.) Székely: Pénzügyek és banküzletek (KJK Budapest, 2002.) Csapó: Pénzügyi ismeretek (DISCIMUS Debrecen, 2002.) Javasolt irodalom: Érsek: Bevezetés a devizapiacokra (KJK Budapest, 2002.) Lőrinczné Istvánffy: Pénzügyi integrácó az EU-ban (KJK Budapest, 2001.) Kónya: A vállalkozások bankügyletei (KJK Budapest, 2000.) Dorkó: A lakossági bankügyletek (KJK Budapest, 2000.) 10

9 Tantárgy neve: Számvitel, adózás Az oktatás időterve: 3. félév Heti óraszám: 2+2 Összóraszám: 60 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 30 óra 1. A számvitel feladata, területei 1.1. A számviteli törvény alapelvei, hatálya, szerkezete 2. A vállalkozás vagyona 3. Eredménykimutatás 4. A vállalkozások könyvvezetése 5. Az ÁFA könyvviteli elszámolása 6. Befektetett eszközök 7. Forgóeszközök 8. Saját tőke, céltartalékok 9. Kötelezettségek, időbeli elhatárolások 10. Számviteli bizonylatok 11. Leltár, leltározás 12. Pénztárkönyv 13. Pénzügyi kimutatások 14. Adózási alapismeretek 15.A közfeladatok és az adók 16. Az adóztatás általános jellemzői 17.Az adóeljárás fontosabb szabályai 17. Az általános forgalmi adó 18. Fogyasztási adó 19. A jövedéki adóztatás fontosabb szabályai 20. A társasági adó 21. A személyi jövedelemadó 22. az egyszerűsített vállalkozói adó jellemzői, alanyai, alapja, mértéke 23. A helyi adók 24. A gépjárműadó Évközi ellenőrzés módja: - zárthelyi dolgozat sikeres megírása - gyakorlatokon való aktív részvétel - ellenőrzött részvétel az előadásokon Számonkérés módja: Kollokvium Kozma etall: Számvitel (Debreceni Egyetem 2001.) Sztanó: Adók, illetékek, járulékok és vámok 2004 (SALDO 2004) Paróczai-Balla: Adó, vám, illeték társadalombiztosítás Példatár (PERFEKT 2004) Javasolt irodalom: Szakács: Számvitel A-tól Z-ig (KJK Budapest, ) 11

10 Tantárgy neve: Marketing Az oktatás időterve: 2. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 30 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 0 óra 1. A marketing gondolkodásmód kialakulása és fejlődésének főbb fázisai 2. A marketing menedzsment folyamata 3. Fogyasztói magatartás 4. Piacszegmentáció 5. Vállalati termékpolitika 6. Árpolitika 7. Elosztás politika 8. A marketing-mix 9. Piackutatás 10. Marketing információs rendszer 11. Marketing tervezés 12. Nemzetközi marketing 13. A reklám fogalma, funkciói 14. Public Relations 15. Szponzorálás 16. Vásárlásösztönzés sales promotion 17. Személyes eladás 18. Marketingkommunikációs eszközök Évközi ellenőrzés módja: Minden hallgatónak az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlati példát kell ismertetni az évfolyam előtt. Számonkérés módja: A témakör kollokviummal zárul, írásbeli vizsgával. Kotler: Marketingmenedzsment (KJK Budapest, 2002.) Makádi: Marketing (DISCIMUS Debrecen, 2001.) Gál etall: Kereskedelmi marketing (BGF KVIF Budapest, 1999.) Kandik-Mulder: Marketing esettanulmányok európai dimenzióban (Képzőművészeti Kiadó Budapest 1997.) Javasolt irodalom: Jobber: Európai marketing (KJK Budapest, 2002.) Józsa-Veres: Piackutatás (KJK Budapest, 2000.) Józsa-Mouthinho: Marketingstratégia-marketing strategy (KJK Budapest, 2003.) Malhotra: Marketingkutatás (KJK Budapest, 2002.) Ford: Business marketing (KJK Budapest, 2003.) Gálik: Médiagazdaságtan (Aula Kiadó Budapest, 2000.) Incze-Pénzes: A reklám helye (Stardust Budapest, 2002.) Szeles: Public Relations a gyakorlatban (Geomédia Budapest, 1999.) Austin: A PR alapjai (Park Kiadó, 1998.) Rivers-Mathews: Médiaetika (Bagolyvár Kiadó Budapest, 1999.) 12

11 Tantárgy neve: Jogi ismeretek I. Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 30 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 0 óra 1. A magyar alkotmányos rendszer, jogállamiság 1.1. A hatalmi ágak felosztása, az alkotmányos jogállam 1.2. Az állampolgári jogok és kötelezettségek alkotmányos rendszere 1.3. Az Országgyűlés, mint törvényhozó hatalom 1.4. Az elnöki hatalom 1.5. A végrehajtó hatalom a Kormány 1.6. Az Alkotmánybíróság működése és feladatai 1.7. A bírósági rendszer felépítése és működése 1.8. Az ügyészi szervezet 1.9. Önkormányzati rendszer 2. A polgári jog 2.1. Alapfogalmak, alapelvek 2.2. A tulajdonszerzési módok 2.3. A közös tulajdon, használati jogok 2.4. A kötelmi jog általános része (a polgári jogi szerződés, ajánlattétel, ajánlati kötöttség, a szerződés megkötése) 2.5. Érvénytelen, semmis és megtámadható szerződések 2.6 A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 2.7. A szerződésszegés 2.8. Felelősség a szerződésen kívül okozott kárért, a kárfelelősség speciális esetei 2.9. A Ptk-ban szabályozott szerződések (adás-vétel, megbízás, letét, bizomány) Évközi ellenőrzés módja: - Számonkérés módja: kollokvium Soós.: Jogi alapfogalmak (DISCIMUS Debrecen, 2003) Javasolt irodalom: Kukorelli-Szebenyi: Állampolgári ismeretek (Korona Kiadó Budapest, 1998.) Bankó etall: Bevezetés a munkajogba (Justis Kiadó Pécs, 2004.) 13

12 Tantárgy neve: Jogi ismeretek II. (Fuvarozási és szállítmányozási jog) Az oktatás időterve: 2. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 30 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 0 óra 1. A gazdasági jog 1.1. A társaság alapítás szabályai 1.2. A cégbíróság szerepe, feladatai 1.3. Cégbejegyzés 1.4. Állami vállalat, közös vállalat, egyesülés 1.5. Közkereseti társaság, betéti társaság alapítása, működése 1.6. Korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság alapítása, működése 1.7. Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás 1.8. A versenyjog, a piaci verseny szabályai 2. Kereskedelmi jog 2.1. A kereskedelmi ügylet fogalma, típusai, sajátosságai 2.2. Speciális adásvételi szerződések 2.3. A barter-ügylet 2.4. A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés 2.5. Szállítási szerződés 2.6. Speciális vállalkozási szerződések 2.7. A bizományos szerződés 2.8. A fuvarozás, a szállítmányozás 2.9. Helyiségbérleti szerződés Lízing, koncesszió Bankügyletek, biztosítási szerződés A faktoring Tőkepiaci szerződéstípusok Köztartozási szerződés A Franchising 3. Munkajog 3.1. A munkaszerződés, a munkaviszony megszűnése, megszüntetése 3.2. A munkaviszony tartalma, a munka díjazása 3.3. A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége. Munkaügyi vita, munkaügyi eljárás 4. Fuvarjog 5. Szállítmányozási jog Számonkérés módja: kollokvium Bíró: Jogi ismeretek (Novotni Kiadó Miskolc, 2002.) Javasolt irodalom: Barta etall: Kereskedelmi jog (Novotni Kiadó, 2000.) 14

13 Tantárgy neve: EU ismeretek Az oktatás időterve: 1.félév Heti óraszám: 1+1 Összóraszám: 30 Elmélet: 15 óra Gyakorlat: 15 óra 1. Az európai integrációs folyamat 2. Az Európai Unió intézményei 3. A közösségi jogforrások 4. A Közösség jogrendszere 5. Az egységes belső piac megteremtése és hatása a gazdaságpolitika egyes területeire 6. Az egységes piac négy alapszabadságjoga 7. Az Európai Unió politikai rendszere 8. Az Európai Unió mezőgazdasági és környezetpolitikája 9. A közös kereskedelempolitika eszközrendszere 10. A közösség szociálpolitikája 11. Az Európai Unió regionális politikája 12. A pénzügyi integráció: az európai monetáris rendszer 13. Az Európai Unió és Magyarország 14. Munkavállalás az Európai Unióban Évközi ellenőrzés módja: esettanulmányok önálló feldolgozása, referátumok tartása. Számonkérés módja: Kollokvium Csapó: EU jog (DISCIMUS Debrecen, 2001.) Javasolt irodalom: Gazdag.: Európai Integrációs Intézmények (OSIRIS, 1999.) Kátai-Nagy: Útmutató az Európai Unióról (Zrínyi Kiadó, 2001.) 15

14 Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció-viselkedéskultúra Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 1+1 Összóraszám: 30 Elmélet: 15 óra Gyakorlat: 15 óra 1. A kommunikáció kompetenciája 1.1. A társadalmi kommunikáció általános törvényszerűségei 1.2.A személyközi közvetlen kommunikáció modellje, a modell elemei 1.3 Az emberi kommunikáció alapfunkciói 1.4. Az emberi kommunikáció pszichikai alapjai 2. A kommunikációs stílusok és a személyiség jellemző vonásainak összefüggései 2.1. Kommunikáció a társadalmi csoportokban 2.2. Kommunikációs képességfejlesztés módszerei 3. A verbális és nonverbális kommunikáció alkalmazása az üzleti kapcsolatokban 4. Az üzleti kultúra, a cég és a személyes image összefüggései 5. Érdekérvényesítés konfliktushelyzetekben 6. Munkahelyi konfliktusok és a hozzájuk kapcsolódó vezetési stratégiák 7. Az üzleti kommunikáció alaphelyzetei 7.1. Álláspályázat, szakmai életrajz, jegyzőkönyv, jelentés, munkaterv, stb Munkahelyi kommunikáció 7.3. A telefonálás szabályai az üzleti életben 7.4. Üzleti levelek tartalmi és formai követelményei 7.5. Kereskedelmi levelezés 8. Viselkedéskultúra 8.1. A protokoll alapelvei 8.2. Viselkedési szabályok 8.3. Öltözködés 8.4. Névjegy, meghívó 8.5. Ajándékozás 8.6. Vendéglátás 8.7. Protokoll nemzeti sajátosságai Évközi ellenőrzés módja: A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A félév során egy szóbeli beszámoló (kiselőadás) készítése kötelező. Számonkérés módja: A félév végén írásban történik, gyakorlati jeggyel zárul a tantárgy. Udvarhelyi: Ismeretek az emberi kommunikációról (SZIF-Universitas Kft ) Pásztor: Üzleti kommunikáció I. kötet (BGF 2001) Javasolt irodalom: E. Griffin: Bevezetés a kommunikáció elméletébe (Harmat 2003.) Béres Harsányi : Társadalmi kommunikáció (Osiris 1999.) Szabó: Kommunikáció felsőfokon (Kossuth 2001.) Sillye: Protokoll (KJK Budapest, 2001.) Görög: Kommunikáció felsőfokon (KJK Budapest,

15 Tantárgy neve: Ügyviteltechnika Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 0+2 Összóraszám: 30 Elmélet: 0 óra Gyakorlat: 30 óra 1. Általános irodai munka 1.1. Operatív (szignálás, iktatás) 1.2. Archív (kézi, központi irattári kezelés, selejtezés) 1.3. Iratelőállítás, szövegfeldolgozás, kiadványszerkesztés, irodai grafika 1.4. Adatkezelés, nyilvántartás, táblázatkezelés, statisztika készítés 1.5. Irodai kommunikáció, telefonálás, , ügyfelek tájékoztatása 2. Ügyiratkezelés rendszere 2.1. Sorszámos iktatási rendszer 2.2. Az ügyiratkezelés szervezete (centralizált, decentralizált, vegyes) 2.3. Iratkezelési szabályzat 2.4. Az ügyiratkezelés folyamata, nyilvántartásba vétel, ügyiratkezelés az ügyintézés folyamatában, archiválás 3. Levél-, irattípusok 3.1. Üzleti levelek, tájékoztató levél, ajánlatkérő levél 3.2. Az iratkészítés általános szabályai 4. Adatvédelem 4.1. Államtitok 4.2. Szolgálati titoksértés 4.3. Titokvédelmi szabálysértés 4.4. Adatvédelmi szabálysértés 4.5. Személyi, biztonsági védelem 4.6. Felmentés titoktartási kötelezettség alól 5. Minősített adatok kezelésével kapcsolatos általános szabályok 6. Rendezvények lebonyolítása 61. Hivatalos utak megszervezése (helyfoglalás, szállásfoglalás) Évközi ellenőrzés módja: A hallgatók rendszeres munkáját három írásbeli dolgozattal ellenőrizzük. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Temesi: Titkársági és levelezési ismeretek (Booklands 2000 Könyvkiadó Kft., Budapest) Javasolt irodalom: Bartha-Bauer: Általános titkársági ismeretek (Szókratész Kiadó Budapest, 2001.) Sillye: Titkársági kézikönyv (KJK Budapest, 2001.) Kalóczkiné- Venczel: Hivatalos levelezés (GATE Interwood Gödöllő, 2000.) 17

16 Tantárgy neve: Munkaerőpiaci ismeretek Az oktatás időterve: 2. félév Heti óraszám: 0+2 Összóraszám: Elmélet: 0 óra Gyakorlat: 30 óra 1. A munkaerőpiac szerkezete, munkavállaló és munkáltatói magatartás 2. A foglalkoztatási törvény, a munkanélküliség kezelésének intézményei 3. Aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai tényezők 4. Munkaerőpiac 5. Álláskeresési technikák 6. Motivációs levél 7. Az önéletrajzokban előforduló gyakori hibák 8. Álláskeresés 9. Az önfejlesztés szükségessége és lehetőségei 10. Álláspályázat pályázati kiírás a munkaadó részéről 11. Munkaerőpiaci szolgáltatók 12. Álláspályázat a munkavállaló részéről 13. Felkészülés a felvételi beszélgetésre 14. Interjútípusok 15. Munkaügyi kapcsolatok, munkaügyi konfliktusok 16. Munkavállalási lehetőségek az Európai Unióban Évközi ellenőrzés módja: 2 zárhelyi dolgozat Számonkérés módja: gyakorlati jegy Zsigmond-Szép: Munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák (EKTF Líceum Kiadó, Eger, 1998.) Javasolt irodalom: Pintér: Hogyan csináljunk karriert? (Horton Books Kiadó Budapest, 2001) 18

17 Tantárgy neve: Közlekedési ismeretek Az oktatás időterve:. 2. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 30 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 0 óra 1. A közlekedés meghatározása és alapfogalmai. 2. A közlekedéssel szembeni társadalmi és gazdasági követelmények rendszere. 3. A közlekedési tevékenységek eredményességi jellemzői. 4. A főbb közlekedési ágazatok. 5. A szállítástechnikai forradalmak rövid értékelése. 6. A magyar közlekedéspolitikai koncepció. 7. Az egyes közlekedési ágazatok főbb nemzetközi szervezetei és azok tevékenysége. 8. A hazai közlekedésirányítás szervezetei. 9. A közlekedési forgalmi folyamatok. 10. A közlekedés járműveinek áttekintése, rendszerezése. 11. A járműüzemeltetés rendszerei. 12. Az építő és anyagmozgató gépek főbb fajtái, működésük. 13. Betontechnológiai gépek tervezése és vizsgálata. 14. A közúti közlekedés jelene és jövője. 15. Közlekedés az Európai Unióban. Évközi ellenőrzés módja: folyamatos Számonkérés módja: Kollokvium Balogh V., Debreczeni G., Kása L., Magyar I.(szerk.): Közlekedési ismeretek, SZIF, Győr. Javasolt irodalom: 19

18 Tantárgy neve: Szállítási logisztika Az oktatás időterve: 3-4. félév Heti óraszám: 3. félév: 2+1; 4. félév: 2+0 Összóraszám: 75 Elmélet: 60 óra Gyakorlat: 15 óra 3. félév: 1. Áruszállítási rendszerek. Az áruszállítási rendszerek általános jellemzése. Szállítási láncok. Közlekedési munkamegosztás az áruszállításban. Egységrakományok az áruszállításban. 2. Hagyományos áruszállítási rendszerek. A vasúti áruszállítás. 3. A közúti áruszállítás. 4. A vízi áruszállítás. A légi áruszállítás. A csővezetékes áruszállítás. 5. Kombinált szállítási rendszerek. A kombinált szállításról általában. Konténeres szállítás. 6. Közúti- vasúti kombinált szállítás. Közúti- vízi kombinált szállítás. Folyami- tengeri kombinált szállítás. 7. Nemzetközi áruszállítási rendszerek. 8. Logisztikai, áruforgalmi központok. A logisztikai, áruforgalmi központok szerepe az áruszállítási rendszerekben. A logisztikai központok kialakulásának háttere. Az áruforgalmi központ, mint a logisztikai központok modellje. 9. Az áruforgalmi központok által nyújtott szolgáltatások köre, létesítésük gazdasági, környezeti hatásai. 10. Az áruforgalmi központok főbb típusai. Létesítési és szolgáltatási kapcsolatok. Anyagáramlási kapcsolatok, megoldási változatok. 11. Az áruforgalmi központok telephelye megválasztásának szempontjai, hazai telepítési, fejlesztési lehetőségek. A telephely megválasztás feladatai, követelményei. 12. Az áruforgalmi központok hazai telepítésével kapcsolatos vizsgálatok. A magyarországi áruforgalmi központok európai hálózatba illesztésének lehetőségei. 13. Az áruforgalmi központok irányítási feladatai. 14. A logisztikai szolgáltatások fejlesztésének problémái Magyarországon. 15. A logisztikai szolgáltatási piac. A közúti árufuvarozási piac. Infrastruktúra a piaci versenyképesség szolgálatában. 4. félév: 1.Piaci versenyképesség és logisztika. A vevőkiszolgálás. A szállítási szolgáltatás komponensei. 2. Szállítási idő. A szállítás minősége, megbízhatósága. A szállítás rugalmassága. Kiszállítási készenlét. 3. Verseny a beszállítókért és a logisztikai szolgáltatókért. Kommunikációs infrastruktúra szükségessége. A közlekedési hálózati infrastruktúrák logisztikai szempontú fejlesztése. A környezetvédelem logisztikai igényei. Az időmenedzsment előtérbe kerülése. 4. A logisztikai folyamatban megjelenő szolgáltatások sajátosságai. A szolgáltatások jellemzői. A logisztikai szolgáltatási kínálat általános jegyei. A logisztikai szolgáltatások kereslete. Keresleti és kínálati rugalmatlanság. 5. Kiemelt szolgáltatási területek és szolgáltatók logisztikai szempontú értékelése. 6. Szállítmányozás. A szállítmányozó mint logisztikai szolgáltató a gyakorlatban. 7. Fuvarozás. A fuvarozás minőségi tényezői. Hagyományos minőségi tényezők. A logisztikai folyamatnak megfelelő, új minőségi követelmények a fuvarozásban. 8. A kombinált fuvarozás. 9. Árufuvarozási rendszerek. Árueljuttatási megoldások. A szállítási teljesítmény önköltségére ható tényezők. 10. Raktározás, disztribúciós központok. Döntés a raktárak számáról. Közraktárak. 11. Átrakás, átrakóközpontok. Egységrakomány képzés. Csatlakozási helyek a logisztikai folyamatokban. Átrakóközpontok. 12. A szállító járművek megrakásának szempontjai. Rakodási tervek. Rakományrögzítési módszerek. 13. A rakodáshoz leggyakrabban használt anyagmozgató gépek és eszközök Rakodóhelyi létesítmények. 14. Kombiterminálok és logisztikai központok. A city logisztika alapjai. 15. Operációkutatási módszerek a szállításszervezésben Számonkérés módja: kollokvium Dr. Prezenszki József: Logisztika I, BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, Dr. Prezenszki József: Logisztika II, BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest,

19 Tantárgy neve: Logisztikai menedzsment Az oktatás időterve: 4. félév Heti óraszám: 2+1 Összóraszám: 45 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 15 óra 1. A logisztika, mint vállalati gazdálkodási tudományterület. A logisztika megjelenése. Miért kell logisztikai költségeinket integrálni? A marketingfunkciók logisztikai kölcsönhatásai. A logisztika és a vállalati nyereség. 2. A logisztika lehetőségei napjainkban. A költségek és a vevőorientáltság kapcsolata. A logisztika versenyképességet befolyásoló szerepe. A logisztika elveinek érvényesülése a vállalatnál. Logisztikai koncepciók kialakítása. 3. A logisztika stratégiai céljai. Vevőkiszolgálás, vevő kiszolgálási szintek meghatározása. 4. A logisztikai teljesítmény költségei., a logisztikai kontrolling. 5. A logisztika funkciói és a vállalati szervezet. 6. Nagyvállalatok logisztikai tevékenységeinek kihelyezési lehetőségei. 7. Integrált logisztikai információs rendszerek. A szoftver bevezetésének igénye. A szoftverválasztás dilemmái. Az üzleti folyamatok menedzselésének problémái a szoftver bevezetése előtt. Az integrált rendszer bevezetése. A programcsomag alkalmazásának tapasztalatai. 8. A logisztikai szolgáltatók tevékenysége. A rendelés feldolgozás folyamata. Résztvevők és kapcsolódási pontok. 9. A logisztikai szolgáltató központok rendszere. Ipari parkok és logisztikai szolgáltató központok. Az önkormányzatok, fuvarozók és fuvaroztatók szerepe a logisztikai központok kialakításában. 10. A hazai logisztikai központok tapasztalatai. 11. Logisztikai trendek, globális kihívások. Az elmúlt évtized globális változásai. 12. Változások a nemzetközi kereskedelmi és termelési kapcsolatokban. A logisztikai menedzsment, mint sikeres termelői és kereskedői tevékenység új és döntő tényezője. 13. Fejlődési tendenciák a nemzetközi logisztikai menedzsment gyakorlatában. A technológiai haladás logisztikai hatása. 14. A logisztika és a magyar vállalatok jövőbeni versenyképessége. A szállítási funkció alakulása. A vállalaton belüli szolgáltatások szintje. 15. Kapcsolódásunk Európához. Az integráció és a logisztikai szolgáltatások növekvő jelentősége. Számonkérés módja: kollokvium Dr. Magyar István: Logisztikai menedzsment, Műszaki Kiadó, Budapest 21

20 Tantárgy neve: Vállalati logisztika Az oktatás időterve: 3-4. félév Heti óraszám: 3. félév: 2+1; 4. félév: 2+1 Összóraszám: 90 Elmélet: 60 óra Gyakorlat: 30 óra 3. félév: 1. A logisztika alapvető szerepének értelmezése. A logisztika térhódításának háttere. A logisztika céljai, feladata, területei. A logisztikai rendszerek, a további fejlődést meghatározó tendenciák. 2. Logisztikai rendszerek. A logisztikai rendszerek jellemzése. A logisztikai rendszerek főbb csoportjai. Vállalati logisztikai rendszerek. A logisztikai rendszerek fejlesztésének alapjai. Logisztikai kontrolling. 3. Anyagmozgató rendszerek. Az anyagmozgató rendszerek helye, szerepe a logisztikai rendszerekben. Az anyagmozgató rendszerek jellemzése, csoportosítása. 4. Az anyagáramlás és az anyagmozgató rendszerek jellemzői. Az anyagmozgató rendszerek tervezésének alapjai. Az anyagmozgató rendszerek irányítása. 5. Raktározási rendszerek. A raktározási folyamatok és rendszerek értelmezése. A darabáru raktározási rendszerek áttekintése. Hagyományos darabáru raktározási rendszerek. Magas raktározási rendszerek. 6. A raktárak anyagmozgatási és komissiózási folyamatai. A raktári folyamatok irányítása és automatizálása. 7. Áruszállítási rendszerek. Az áruszállítási rendszerek általános jellemzése. Hagyományos áruszállítási rendszerek. Kombinált szállítási rendszerek. Nemzetközi áruszállítási rendszerek. A szállítmányozás szerepe az áruszállításban. 8. Információs és irányítási rendszerek. A logisztikai rendszer kapcsolatai a vállalati rendszerekben. A logisztikai irányítás információs rendszere. A logisztikai irányítás feladatai. A logisztikai irányítás integrált információs rendszerének kialakítása. 9. A logisztikai irányítás szervezeti rendszere. A logisztikai információs rendszerek technikai kialakítása. Az elektronikus adatcsere szerepe a logisztikai információs rendszerekben. 10. Ellátási- elosztási logisztika. Az ellátási- elosztási logisztika feladatai. A just in time- elvű anyagellátás. A gyártani, vagy venni típusú döntések. Készletszabályozás. 11. Elosztási rendszerek. A csomagolás szerepe a logisztikában. A hulladékkezelés sajátos logisztikai problémái. 13. Termelési logisztika. A termelési rendszerek áttekintése. A termelő berendezések térbeli elrendezése. 14. Gyártástervezés- és irányítás. Áruforgalmi központok. 4. félév: 1. Mi a logisztika? Új vagy régi? Eredet és fontosság. Az üzleti logisztika meghatározása. A logisztika iránti vezetői érdeklődés kialakulása. 2. A logisztika fejlesztésének tényezői. A logisztikai tevékenységek. A logisztika és a rendszerelemzés. Logisztika a gazdaságban. A logisztika és a vállalati funkciók kapcsolata. 3. Anyagmozgatás, szállítás. Alapfogalmak. A különböző tömegszerűségű gyártási típusok anyagmozgatásának sajátosságai. A különböző rendszerű gyártások anyagmozgatásának jellemzői. A különböző termelési fázisok anyagmozgatása. Az anyagmozgatás időszükségletének meghatározása. Az anyagfolyamat elemzésére szolgáló módszerek. Az anyagmozgatás leírásának matematikai eszközei. 4. Az anyagáramlással kapcsolatos számítási módszerek. Súlypont- keresés módszere. A háromszögmódszer. Gépelhelyezés. Szállítási feladat. Az anyagmozgatás gépesítettségi szintjei. Gépkiválasztás. Racionalizálási lehetőségek. Anyagmozgatás korszerű gyártórendszerekben. 5. Termelési logisztika. A TIR jelentősége. A termelésirányítás feladatai. A termelésirányítás alapelvei, elemei. A termelésirányítás ütemezési kérdései. A TIR számítógépes támogatása. A számítógépes TIR fontosabb moduljai. Sorozat- és tömeggyártás TIR szükségletszámítása. Operatív programozás. Műhelyszintű irányítás. Egyedi- és kissorozatgyártás TIR -je. 6. Készletezés. A készletezési rendszer összetevői. Készletezési modellek. 7. A készletezési rendszer vizsgálata szimulációval. A készletezés gyakorlati kérdései. 8. Az anyaggazdálkodási rendszerben végzendő fontosabb tevékenységek. Az anyaggazdálkodás szervezeti felépítése. Az anyagforgalom számítógépes támogatása. 9. A logisztikai rendszerek megbízhatósága és fenntartása. Logisztika és megbízhatóság. Fenntarthatóság, karbantarthatóság. A termelés és szállítás megbízhatósága. A készletezés megbízhatósága. 10. Sorbanállás. Logisztika és sorbanállás, kiszolgálás. A forrás. A sor. A kiszolgáló egység. Szimulációs modellek. 11. Esettanulmány. 12. A STORM programcsomag. 22

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Tantárgy neve: Közgazdaságtan (mikroökonómia) Az oktatás időterve:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Ügyviteli, munkaerőpiaci ismeretek Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Ügyviteli, munkaerőpiaci ismeretek Tantárgy kódja Ügyviteli, munkaerőpiaci ismeretek KZ1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szénás Ignác főiskolai docens Tantárgyfelelős

Részletesebben

Dr. Kovács Judit tanársegéd

Dr. Kovács Judit tanársegéd Tantárgy neve: Matematika I. Kreditpont: 5 Nappali tagozat 1. félév 2 2 0 v Levelező tagozat 1. félév 20 0 0 v Dr. Kovács Judit tanársegéd Egyváltozós valós függvény. Függvénytani alapfogalmak. Elemi függvények.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

NEPTUN-kód: GSVAI11GNC GSVAI1GMLC. Előkövetelmény: Pénzügyek alapjai GGTPU11GNC GGTPU1GMLC

NEPTUN-kód: GSVAI11GNC GSVAI1GMLC. Előkövetelmény: Pénzügyek alapjai GGTPU11GNC GGTPU1GMLC Adózás alapjai Kredit: 2 GSVAI11GNC GSVAI1GMLC Pénzügyek alapjai GGTPU11GNC GGTPU1GMLC nappali: 2ea+ 0tgy+0 lab levelező: 10ea +0lab Dr. habil Nagy Imre Zoltán CSc egyetemi Aláírás feltétele: 1 db eredményes

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja Gazdasági matematika PÜ1433 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gazdasági matematika SÜ1101 I. Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gyakorlati jegy Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin tanszékvezető, főiskolai tanár A matematikai alapok

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés 2008 lezárva: 2008. augusztus 21. Tartalomjegyzék Alapadatok... 3 1. A szakképesítés munkaterületei.... 4 2. A szakképesítés

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 03 GAZDÁLKODÁSI MENEDZSERASSZISZTENS ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 03 GAZDÁLKODÁSI MENEDZSERASSZISZTENS ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 03 GAZDÁLKODÁSI MENEDZSERASSZISZTENS ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi

Részletesebben

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFFL0101K Emberi erőforrás

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 A tanóra típusa: GYAKORLAT és száma: 0+2 KRITÉRIUMFELTÉTEL A számonkérés módja: HÁROMFOKOZATÚ MINŐSÍTÉS A tantárgy tantervi helye: I.

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 01 ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 01 ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben