4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0"

Átírás

1 4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Tantárgy neve: Közgazdaságtan (mikroökonómia) Az oktatás időterve: 2. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 60 Elmélet: 60óra Gyakorlat: 0 óra 1. A közgazdaságtan alapfogalmai A gazdaság és a gazdálkodás Szükségletek és javak, Termelés, termelési tényezők A gazdaság tulajdoni és szervezeti struktúrája A háztartás, Az üzleti szervezet (vállalat), Az állam (kormányzat) A gazdasági koordináció Specializáció és munkamegosztás, A gazdasági koordináció alaptípusai 2. Piacgazdasági alapfogalmak A piac és a piaci szereplők, A kereslet és kínálat függvényszerű ábrázolása A Marshall-kereszt, Az árak gazdasági szerepe, A piaci verseny jellege, piaci formák, A határelemzés 3. A közgazdasági elméletek Merkantilizmus és fiziokratizmus, A klasszikus közgazdaságtan Marx és a marxizmus, A neoklasszikus közgazdaságtan A keynesi forradalom, a monetáris ellenforradalom Újabb irányzatok a gazdaságelméletben az 1930-as évektől napjainkig 4. A termékpiac keresleti oldala; a fogyasztói magatartás elemzése Fogyasztói magatartás és kereslet Közömbösségi görbe és költségvetési egyenes A jövedelem és az ár hatása a keresletre A piaci kereslet rugalmassága 5. A termékpiac kínálati oldala Üzleti szervezet- üzleti vállalkozás vállalat Az üzleti vállalkozások alaptípusai A vállalati gazdálkodás alapfogalmai A termelés mikroökonómiája, A rövid távú termelési függvény, Rövid távú költségfüggvények, A kompetitív vállalatának alakulása, A monopolvállalat kínálata 6. A termelési tényezők piaca Az erőforrások keresletének és kínálatának főbb összefüggései Munkapiac A munkakínálat, A munkakereslet, A munkabér alakulása A tőkepiac sajátosságai Tőkebefektetések értékelése vagyonértékelés A földjáradék A vállalkozó mint termelési tényzeő A jövedelmek elosztása 7. Közjavak és externáliák 8. A makroökonómia 8.1. A makroökonómia céljai és eszközei 8.2. Alapfogalmak és alapösszefüggések 3

2 8.3. A makrogazdasági tevékenységek számbavétele Nemzetgazdasági mérlegek A makrogazdasági mutatószám-rendszer Reálfolyamatok számbavétele. A nemzeti kibocsátás (output) mérése A társadalmi elszámolási mátrix 9. Pénz- pénzügyi szféra infláció 9.1. A pénzügyi rendszer működése 9.2. Az infláció 10. Munkapiac munkanélküliség A makroszintű munkapiac A munka kereslete A munka kínálata A munkapiaci egyensúly A munkanélküliség fogalma, mérése, típusai A munkanélküliség és az infláció 11. A makrogazdasági egyensúly 12. A konjunktúraciklusok 13. A gazdasági növekedés 14. Az állam gazdasági szerepvállalása A tervgazdálkodás A fiskális politika A monetáris politika A költségvetés Az adóztatás alapkérdései 15. Nemzetközi gazdasági folyamatok A világgazdaság A nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódást kiváltó tényezők A világgazdaság fejlődésének főbb szakaszai A világgazdaságot alkotó tényezők A világpiac és a külkereskedelmi politika Abszolút és komparatív előnyök, hátrányok A nemzetközi tőkeáramlás Nemzetközi vállalatok A nemzetközi pénzügyi rendszer fejlődése Az aranystandard-rendszer Az aranydeviza-rendszer A regionális kapcsolatok, nemzetközi pénzügyi és gazdasági szervezetek A nemzetközi fizetési mérleg és az adósságszolgálat A világgazdaság globális problémái Évközi ellenőrzés módja: - Kiselőadások, szóbeli referátumok, feladatmegoldások gyakorlatokon. - Önálló írásbeli munka otthoni elkészítése megadott témából, szakirodalomból. - 2 témazáró zárthelyi dolgozat. Számonkérés módja: Kollokvium. A félévközi munkával és a vizsgadolgozat megírásával megszerzett pontok alapján kapnak a hallgatók vizsgajegyet. Molnár József: Közgazdaságtan (Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest 2001.) Javasolt irodalom: Samuelson-Northaus: Közgazdaságtan I-III. (KJK Budapest, 1991.) Varian: Mikroökonómia középfokon (KJK 2001.) Kopányi M: Mikorökonómia (KJK 2002.) 4

3 Tantárgy neve: Gazdasági matematika Az oktatás időterve: 4. félév Heti óraszám: 0+2 Összóraszám: 30 Elmélet: 0 óra Gyakorlat: 30óra 1. Matematikai logika 1.1. Logikai műveletek, azonosságok, Logikai formulák, 2. Lineáris algebra 2.1. Vektorok, Mátrixok, Lineáris egyenletrendszerek,. Cramer szabály,. Gaus-féle módszer 3. Pénzügyi számítások 3.1. Kamatszámítás és diszkontálás, A pénz időértéke, Örökjáradék, Annuitás 4. Valószínűség számítás 4.1. Kombinatórika, az események algebrája, Klasszikus és geometriai valószínűségi mezők, Bayes tétel, Valószínűségi változók, eloszlások 5. Pénzügyi számítások 5.1. Bruttó bér nettó bér személyi jövedelemadó számítások, Adószámítás, Befektetések megtérüléseinek számítása, Kötvény árfolyama és hozama, Részvény árfolyama és hozama 6. Differenciál számítás 6.1. Elemi függvények, összetett függvény differenciálhányadosa, Az exponenciális függvény, a logaritmikus függvény és tulajdonságai, Hatványfüggvények, hiperbolák, trigonometrikus függvények és inversek 7. Integrálszámítás 7.1. Integrálási módszerek, Parciális integrálás és a helyettesítés módszerének alkalmazása, Newton-Leibniz szabály, középérték tételek 8. Numerikus sorok, függvénysorok 8.1. Konvergencia kritériumok, Végtelen függvénysorok, hatványsorok 9. Többváltozós függvények 9.1. Parciális differenciálhányados és derivált függvény 10. Információelmélet Optimális prefix kódok, Shannon Fano féle optimális kódolás, Huffmann féle optimális kódolás 11. Algoritmus elmélet Számítási modellek, Algoritmus eldönthetősége Évközi ellenőrzés módja: A félév lezárása gyakorlati jeggyel történik, melynek értékét a 6. és a 11. héten írt 60 perces zárthelyi dolgozatok eredményei, valamint a gyakorlatokon végzett munka adják. Javításra a 12. héten írandó (nem kötelező) zárthelyi dolgozat ad lehetőséget. Értékelni a féléves folyamatos munkát kívánjuk. Az egymásra épülő anyagrészek megértése, alkalmazásuk begyakorlása érdekében kötelező az óralátogatás és az otthoni felkészülés. Számonkérés módja: kollokvium Bokor J: Matematika (Booklands 2000, Budapest) Javasolt irodalom: Scharnizky V.: Matrix-számítás (Műszaki Kiadó Budapest, 2001) Urbán J.: Matematikai logika (Műszaki Kiadó Budapest, 2001 Obádovics Gy.: Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény (Scolar Kiadó Budapest, 1999.) 5

4 Tantárgy neve: Statisztika Az oktatás időterve: 3. félév Heti óraszám: 1+1 Összóraszám: 30 Elmélet: 15 óra Gyakorlat: 15 óra 1. A statisztika feladatai, kapcsolatai 1.1. Alapfogalmak 1.2. Egyszerű elemzési módszerek (csoportosítás, statisztikai sorok képzése) 1.3. Statisztikai táblák szerkesztése, grafikus ábrázolás 2. Statisztikai adatok összehasonlítása viszonyszámok segítségével 3. Szóráselemzés 3.1. Reprezentatívm adatfelvétel 3.2. Statisztikai becslés 4. A statisztikai alapindexek számítása aggregát formában 4.1. Az indexek számítása átlag formában 4.2. Vásárlói többletkiadás számítása, tartalma 4.3. Index sorok képzése 5. Standardizálás 5.1. A standardizáláson alapuló indexek 5.2. Átlagkeresetek alakulásának elemzése 5.3. Az áruk forgási sebességének vizsgálata 5.4. Átlagárak vizsgálata 5.5. A munka termelékenységének vizsgálata 5.6. A költségek színvonalának elemzése 6. Idősorok elemzése 6.1. A trend kimutatásának módjai 6.2. Idényszerű hullámzás kimutatásának módjai 6.3. Az alapirányzat és a szezonális letérés mutatószámainak felhasználása, előrejelzésnél Évközi ellenőrzés módja: A hallgató köteles a gyakorlati foglalkozásokon felkészülten megjelenni és nagyfokú önállósággal dolgozni. Ha a megszabott feladatokat a statisztika elméleti vagy a számítástechnikai felkészültség hiánya miatt a hallgató nem tudja megoldani a gyakorlatvezető nem tekinti teljesítettnek a gyakorlatot, s nem igazolja a jelenlétét. Egy témakörből a hallgatók önálló feladatot dolgoznak ki és adnak be. Számonkérés módja: kollokvium Manczel - Kiss: Statisztikai módszerek mezőgazdasági alkalmazása (Egyetemi jegyzet, Gödöllő 1994.) Nyitrai: Gazdaságstatisztika (KSH Budapest, 1996.) Javasolt irodalom: Hunyadi-Mundruczó-Vita: Statisztika (Aula Kiadó Budapest, 1995.) 6

5 Tantárgy neve: Vállalkozásgazdaságtan Az oktatás időterve: 2. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 30 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 0 óra 1. Vállalkozás, vállalat, vállalkozó A vállalkozás fogalma és jellemzői, a főbb vállalkozási elméletek. A vállalkozó kockázatai. A modern vállalkozási formák típusai és fejlődéstörténete. A vállalat belső és külső érintettjei. A vállalat célrendszere. A társadalmi felelősség színterei. 2. A vállalkozás környezete, vállalatok típusai A nemzeti gazdaságfejlesztési stratégia (gazdaságpolitikai cél- és eszközrendszer). A gazdasági mechanizmus összetevői. A piaci környezet (a beszerzési és értékesítési piac, a tőkepiac és a munkaerőpiac) A tudományos-technikai környezet. Természeti környezet. Kulturális környezet. A vállalkozást segítő és gátló faktorok a mai Magyarországon. 3. A vállalatok típusai, csoportosítása A vállalkozások választható jogi formái (egyéni vállalkozás, szövetkezet, gazdasági társaságok: KKT,BT,KFT,RT, egyesülés, közös vállalat). A vállalatok csoportosítása a végzett tevékenységek szerint (termelő, szolgáltató). A vállalatok méret szerinti csoportosítása A vállalatok működési terület szerinti csoportosítása (helyi, regionális, országos, nemzetközi, offshore). Vegyesvállalatok. Nonprofit szervezetek. 4. Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv. 5. Válságkezelés, csőd, vég és felszámolás A válság lehetséges okai, főbb jelei és kezelésének módjai. A csőd. A csődeljárás kezdeményezésének feltételei és következményei. Az adós és a hitelezők egyezségének feltételei és lehetőségei. A csődeljárás menete. A felszámolási eljárás. A végelszámolás végrehajtásának mozzanatai és következményei. 6. Szervezeti kultúra, TQM A szervezeti kultúra helye és szerepe az üzleti siker formálásban. A közgazdasági és szociológiai megközelítés lényege, a főbb minősítési szempontok. A társadalmi értékek és azok zavarainak visszatükröződése a szervezeti kultúrában. A szervezeti önismeret a szervezeti kultúra tudatos alakításának fő feltétele. Állapotjellemzők. A szervezet működési mechanizmusának milyensége. A menedzsment szerepe a cég üzleti stratégiája, taktikai céljai és a gazdálkodási kultúra egyes elemei közötti összhang biztosításában. A menedzsment tipikus viselkedési reflexeinek vizsgálata. Érdekvédelem és részvétel. A TQM modell lényege és jellegzetességei. A hosszú távú minőségjavítási gyakorlat technikája. 7. Vállalati árpolitika, ármunka, erőforrások, erőforrás gazdálkodás Az ár fogalma, gazdasági szerepe. A vállalati ármagatartást befolyásoló külső és belső tényezők. Az árkialakítás és ármagatartás jogi szabályozása (versenytörvény, ártörvény). A fogyasztói ár felépítése. Az import bekerülési ár főbb elemei. Az általános forgalmi adó, valamint a fogyasztási adó (illetve fogyasztói árkiegészítés) beépülése az árba. 8. Vagyon és vállalatértékelés. A vállalati vagyon és a cégérték fogalma. A vagyonértékelés menete, az értékelés módszerei. Az egyes módszerek összehasonlítása. A vagyonmérleg, az egyes vagyoncsoportok értékelési elvei. Az eszmei vagyonelemek számszerűsítésének lehetőségei. 9. Stratégiai tervezés, beruházás gazdaságossági számítások A stratégiai tervezés fogalma, kialakulásának szükségessége és főbb jellemzői. A stratégiai közelítések típusai. A stratégiai tervezés szintjei és lépései a különböző szinteken. A szervezet egészére és a stratégiai egységekre készített portfoliók különbözései. Az egyes mátrix-mezők mellé rendelt stratégiák. A stratégiai menedzsment. 10. Controlling: A gazdálkodó szervezetek pénzügyi kimutatásai A controlling mint vállalati funkció. A controlling tartalma. A controlling helye a vállalati szervezetben. A controlling idődimenziói. Controlling funkciók, vezetői számvitel, pénzügyi és üzemgazdasági elemzés, MIS (Management Information System), beszámolási beszámoltatási rendszer, szervezetelemzés szervezetépítés, becslések. 11. Innováció 7

6 Az innováció fogalma. A termék és az eljárás innováció közötti különbségek és következményeik. Az innováció szerepe a vállalat működésében. Az innováció hajtóerői, az innovációs lánc elemei. A sikeres innovációs stratégia feltételei, jellemzői, szervezeti keretei. A vállalatok közötti együttműködés és verseny az innováció terén. 12. Költséggazdálkodás, amortizáció, készletértékelési módszerek 13. Szervezetközi kapcsolatok, külpiaci fellépés A gazdálkodó szervezetek közötti együttműködés növekvő szerepe. Tipikus informális kapcsolatok (területi-és termék agglomeráció). A különböző piaci súlyú felek közötti formalizált kooperáció főbb válfajai napjainkban. Fővállalkozás. Franchise. Kereskedőház. Koncesszió. Évközi ellenőrzés módja: 2 zárhelyi dolgozat Számonkérés módja: Kollokvium Chikán: Vállalati gazdaságtan (AULA KIADÓ 2003.) 8

7 Tantárgy neve: Minőségpolitika, minőségbiztosítás Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 30 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 0 óra 1. A minőségügyi rendszer 1.1. Az áruminőséget meghatározó tényezők 1.2. Az ISO 9000 szabványcsoport 1.3. Minőségköltségek 1.4. A minőség piaci értéke 1.5. Marketingszemléletű minőségfelfogás 2. Minőségi jellemzők 3. Minőségszabályozás és biztosítás 3.1. Minőségértékelés 3.2. Az értékelemzés minőségszemlélete 4. Termékfelelősség 4.1. A termékfelelősségi törvény 4.2. A termékfelelősség kockázatcsökkentési lehetőségei 4.3. Termékfelelősség az Európai Unióban 5. Szabványosítás és szabványok 5.1. A szabványok rendszere 5.2. Az EU szabványjellegű dokumentumai 6. Minőségtanúsítási rendszerek 7. A fogyasztói árutájékoztatási formák 8. Szavatosság és jótállás 9. Áruvédelem Évközi ellenőrzés módja: 2 témazáró zárthelyi dolgozat Számonkérés módja: Kollokvium Demis Lock: Minőségmenedzsment (Akadémia Kiadó, 1999.) Javasolt irodalom: Gaál: A világpiac minőségkövetelménye (Minfor Kiadó Budapest, 1997.) Parányi: Minőséget-gazdaságosan (Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1999.) Tenner-Detoro: TQM (Műszaki Kiadó 1996.) 9

8 Tantárgy neve: Pénzügyi ismeretek Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+2 Összóraszám: 60 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 30 óra 1. A pénz kialakulásától a modern pénzig (történeti áttekintés) 2. A kétszintű bankrendszer 2.1. A kereskedelmi bankok tevékenysége, A központi bank tevékenysége, feladatai, A modern pénz teremtésének módjai, Pénzteremtés a bankrendszer egészében 3. A pénzügyi politika 3.1. Monetáris politika és annak eszközei, Költségvetési politika, Államháztartás, adók, vámok 4. A pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban 4.1. A pénzügyi piac és a pénzügyi rendszer, A megtakarítás és a beruházás kapcsolata, A pénzügyi piacok (pénzpiac, tőkepiac, nyílt és zárt piac, stb.) 5. A pénzügyi közvetítő intézmények 5.1. Közvetett és közvetlen finanszírozás, A közvetett tőkeáramlást biztosító intézmények 6. Értékpapírok 6.1. Befektetési döntések elemzése (pénz jövőértéke, jelenértéke, nettó jelenérték) 6.2. Értékpapírok, Kötvények, Részvények, Egyéb értékpapírok 7. Pénzügyi számítások (örökjáradék, annuitás, jelenértéke, jövőértéke) 8. Értékpapírpiacok, tőzsde 9. Ügyletek a pénzügyi piacokon 9.1. Azonnal ügyletek, Határidős ügyletek, A határidős piacok szereplői, 10. Bankműveletek Passzív bankügyletek, Aktív bankügyletek, A fizetési forgalom lebonyolítása, Vállalati hitelnyújtás, Hitelfajták, A lízing ügylet, A faktoring ügylet, Giro forgalom 11. Nemzetközi bankári tevékenység A külkereskedelmi fizetési forgalom lebonyolítása, fizetési módok, Átutalás, Inkasszó, Akkreditív, Váltó és a csekk 12. Az európai monetáris rendszer 13. Nemzetközi valutaalap (IMF) 14. A világbank (IBRD) Évközi ellenőrzés módja: - zárthelyi dolgozat sikeres megírása - gyakorlatokon való aktív részvétel - ellenőrzött részvétel az előadásokon Számonkérés módja: Kollokvium Losonczi-Magyar: Pénzügyek a gazdaságban (Juvent Kiadó Budapest, 1998.) Székely: Pénzügyek és banküzletek (KJK Budapest, 2002.) Csapó: Pénzügyi ismeretek (DISCIMUS Debrecen, 2002.) Javasolt irodalom: Érsek: Bevezetés a devizapiacokra (KJK Budapest, 2002.) Lőrinczné Istvánffy: Pénzügyi integrácó az EU-ban (KJK Budapest, 2001.) Kónya: A vállalkozások bankügyletei (KJK Budapest, 2000.) Dorkó: A lakossági bankügyletek (KJK Budapest, 2000.) 10

9 Tantárgy neve: Számvitel, adózás Az oktatás időterve: 3. félév Heti óraszám: 2+2 Összóraszám: 60 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 30 óra 1. A számvitel feladata, területei 1.1. A számviteli törvény alapelvei, hatálya, szerkezete 2. A vállalkozás vagyona 3. Eredménykimutatás 4. A vállalkozások könyvvezetése 5. Az ÁFA könyvviteli elszámolása 6. Befektetett eszközök 7. Forgóeszközök 8. Saját tőke, céltartalékok 9. Kötelezettségek, időbeli elhatárolások 10. Számviteli bizonylatok 11. Leltár, leltározás 12. Pénztárkönyv 13. Pénzügyi kimutatások 14. Adózási alapismeretek 15.A közfeladatok és az adók 16. Az adóztatás általános jellemzői 17.Az adóeljárás fontosabb szabályai 17. Az általános forgalmi adó 18. Fogyasztási adó 19. A jövedéki adóztatás fontosabb szabályai 20. A társasági adó 21. A személyi jövedelemadó 22. az egyszerűsített vállalkozói adó jellemzői, alanyai, alapja, mértéke 23. A helyi adók 24. A gépjárműadó Évközi ellenőrzés módja: - zárthelyi dolgozat sikeres megírása - gyakorlatokon való aktív részvétel - ellenőrzött részvétel az előadásokon Számonkérés módja: Kollokvium Kozma etall: Számvitel (Debreceni Egyetem 2001.) Sztanó: Adók, illetékek, járulékok és vámok 2004 (SALDO 2004) Paróczai-Balla: Adó, vám, illeték társadalombiztosítás Példatár (PERFEKT 2004) Javasolt irodalom: Szakács: Számvitel A-tól Z-ig (KJK Budapest, ) 11

10 Tantárgy neve: Marketing Az oktatás időterve: 2. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 30 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 0 óra 1. A marketing gondolkodásmód kialakulása és fejlődésének főbb fázisai 2. A marketing menedzsment folyamata 3. Fogyasztói magatartás 4. Piacszegmentáció 5. Vállalati termékpolitika 6. Árpolitika 7. Elosztás politika 8. A marketing-mix 9. Piackutatás 10. Marketing információs rendszer 11. Marketing tervezés 12. Nemzetközi marketing 13. A reklám fogalma, funkciói 14. Public Relations 15. Szponzorálás 16. Vásárlásösztönzés sales promotion 17. Személyes eladás 18. Marketingkommunikációs eszközök Évközi ellenőrzés módja: Minden hallgatónak az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlati példát kell ismertetni az évfolyam előtt. Számonkérés módja: A témakör kollokviummal zárul, írásbeli vizsgával. Kotler: Marketingmenedzsment (KJK Budapest, 2002.) Makádi: Marketing (DISCIMUS Debrecen, 2001.) Gál etall: Kereskedelmi marketing (BGF KVIF Budapest, 1999.) Kandik-Mulder: Marketing esettanulmányok európai dimenzióban (Képzőművészeti Kiadó Budapest 1997.) Javasolt irodalom: Jobber: Európai marketing (KJK Budapest, 2002.) Józsa-Veres: Piackutatás (KJK Budapest, 2000.) Józsa-Mouthinho: Marketingstratégia-marketing strategy (KJK Budapest, 2003.) Malhotra: Marketingkutatás (KJK Budapest, 2002.) Ford: Business marketing (KJK Budapest, 2003.) Gálik: Médiagazdaságtan (Aula Kiadó Budapest, 2000.) Incze-Pénzes: A reklám helye (Stardust Budapest, 2002.) Szeles: Public Relations a gyakorlatban (Geomédia Budapest, 1999.) Austin: A PR alapjai (Park Kiadó, 1998.) Rivers-Mathews: Médiaetika (Bagolyvár Kiadó Budapest, 1999.) 12

11 Tantárgy neve: Jogi ismeretek I. Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 30 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 0 óra 1. A magyar alkotmányos rendszer, jogállamiság 1.1. A hatalmi ágak felosztása, az alkotmányos jogállam 1.2. Az állampolgári jogok és kötelezettségek alkotmányos rendszere 1.3. Az Országgyűlés, mint törvényhozó hatalom 1.4. Az elnöki hatalom 1.5. A végrehajtó hatalom a Kormány 1.6. Az Alkotmánybíróság működése és feladatai 1.7. A bírósági rendszer felépítése és működése 1.8. Az ügyészi szervezet 1.9. Önkormányzati rendszer 2. A polgári jog 2.1. Alapfogalmak, alapelvek 2.2. A tulajdonszerzési módok 2.3. A közös tulajdon, használati jogok 2.4. A kötelmi jog általános része (a polgári jogi szerződés, ajánlattétel, ajánlati kötöttség, a szerződés megkötése) 2.5. Érvénytelen, semmis és megtámadható szerződések 2.6 A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 2.7. A szerződésszegés 2.8. Felelősség a szerződésen kívül okozott kárért, a kárfelelősség speciális esetei 2.9. A Ptk-ban szabályozott szerződések (adás-vétel, megbízás, letét, bizomány) Évközi ellenőrzés módja: - Számonkérés módja: kollokvium Soós.: Jogi alapfogalmak (DISCIMUS Debrecen, 2003) Javasolt irodalom: Kukorelli-Szebenyi: Állampolgári ismeretek (Korona Kiadó Budapest, 1998.) Bankó etall: Bevezetés a munkajogba (Justis Kiadó Pécs, 2004.) 13

12 Tantárgy neve: Jogi ismeretek II. (Fuvarozási és szállítmányozási jog) Az oktatás időterve: 2. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 30 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 0 óra 1. A gazdasági jog 1.1. A társaság alapítás szabályai 1.2. A cégbíróság szerepe, feladatai 1.3. Cégbejegyzés 1.4. Állami vállalat, közös vállalat, egyesülés 1.5. Közkereseti társaság, betéti társaság alapítása, működése 1.6. Korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság alapítása, működése 1.7. Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás 1.8. A versenyjog, a piaci verseny szabályai 2. Kereskedelmi jog 2.1. A kereskedelmi ügylet fogalma, típusai, sajátosságai 2.2. Speciális adásvételi szerződések 2.3. A barter-ügylet 2.4. A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés 2.5. Szállítási szerződés 2.6. Speciális vállalkozási szerződések 2.7. A bizományos szerződés 2.8. A fuvarozás, a szállítmányozás 2.9. Helyiségbérleti szerződés Lízing, koncesszió Bankügyletek, biztosítási szerződés A faktoring Tőkepiaci szerződéstípusok Köztartozási szerződés A Franchising 3. Munkajog 3.1. A munkaszerződés, a munkaviszony megszűnése, megszüntetése 3.2. A munkaviszony tartalma, a munka díjazása 3.3. A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége. Munkaügyi vita, munkaügyi eljárás 4. Fuvarjog 5. Szállítmányozási jog Számonkérés módja: kollokvium Bíró: Jogi ismeretek (Novotni Kiadó Miskolc, 2002.) Javasolt irodalom: Barta etall: Kereskedelmi jog (Novotni Kiadó, 2000.) 14

13 Tantárgy neve: EU ismeretek Az oktatás időterve: 1.félév Heti óraszám: 1+1 Összóraszám: 30 Elmélet: 15 óra Gyakorlat: 15 óra 1. Az európai integrációs folyamat 2. Az Európai Unió intézményei 3. A közösségi jogforrások 4. A Közösség jogrendszere 5. Az egységes belső piac megteremtése és hatása a gazdaságpolitika egyes területeire 6. Az egységes piac négy alapszabadságjoga 7. Az Európai Unió politikai rendszere 8. Az Európai Unió mezőgazdasági és környezetpolitikája 9. A közös kereskedelempolitika eszközrendszere 10. A közösség szociálpolitikája 11. Az Európai Unió regionális politikája 12. A pénzügyi integráció: az európai monetáris rendszer 13. Az Európai Unió és Magyarország 14. Munkavállalás az Európai Unióban Évközi ellenőrzés módja: esettanulmányok önálló feldolgozása, referátumok tartása. Számonkérés módja: Kollokvium Csapó: EU jog (DISCIMUS Debrecen, 2001.) Javasolt irodalom: Gazdag.: Európai Integrációs Intézmények (OSIRIS, 1999.) Kátai-Nagy: Útmutató az Európai Unióról (Zrínyi Kiadó, 2001.) 15

14 Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció-viselkedéskultúra Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 1+1 Összóraszám: 30 Elmélet: 15 óra Gyakorlat: 15 óra 1. A kommunikáció kompetenciája 1.1. A társadalmi kommunikáció általános törvényszerűségei 1.2.A személyközi közvetlen kommunikáció modellje, a modell elemei 1.3 Az emberi kommunikáció alapfunkciói 1.4. Az emberi kommunikáció pszichikai alapjai 2. A kommunikációs stílusok és a személyiség jellemző vonásainak összefüggései 2.1. Kommunikáció a társadalmi csoportokban 2.2. Kommunikációs képességfejlesztés módszerei 3. A verbális és nonverbális kommunikáció alkalmazása az üzleti kapcsolatokban 4. Az üzleti kultúra, a cég és a személyes image összefüggései 5. Érdekérvényesítés konfliktushelyzetekben 6. Munkahelyi konfliktusok és a hozzájuk kapcsolódó vezetési stratégiák 7. Az üzleti kommunikáció alaphelyzetei 7.1. Álláspályázat, szakmai életrajz, jegyzőkönyv, jelentés, munkaterv, stb Munkahelyi kommunikáció 7.3. A telefonálás szabályai az üzleti életben 7.4. Üzleti levelek tartalmi és formai követelményei 7.5. Kereskedelmi levelezés 8. Viselkedéskultúra 8.1. A protokoll alapelvei 8.2. Viselkedési szabályok 8.3. Öltözködés 8.4. Névjegy, meghívó 8.5. Ajándékozás 8.6. Vendéglátás 8.7. Protokoll nemzeti sajátosságai Évközi ellenőrzés módja: A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A félév során egy szóbeli beszámoló (kiselőadás) készítése kötelező. Számonkérés módja: A félév végén írásban történik, gyakorlati jeggyel zárul a tantárgy. Udvarhelyi: Ismeretek az emberi kommunikációról (SZIF-Universitas Kft ) Pásztor: Üzleti kommunikáció I. kötet (BGF 2001) Javasolt irodalom: E. Griffin: Bevezetés a kommunikáció elméletébe (Harmat 2003.) Béres Harsányi : Társadalmi kommunikáció (Osiris 1999.) Szabó: Kommunikáció felsőfokon (Kossuth 2001.) Sillye: Protokoll (KJK Budapest, 2001.) Görög: Kommunikáció felsőfokon (KJK Budapest,

15 Tantárgy neve: Ügyviteltechnika Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 0+2 Összóraszám: 30 Elmélet: 0 óra Gyakorlat: 30 óra 1. Általános irodai munka 1.1. Operatív (szignálás, iktatás) 1.2. Archív (kézi, központi irattári kezelés, selejtezés) 1.3. Iratelőállítás, szövegfeldolgozás, kiadványszerkesztés, irodai grafika 1.4. Adatkezelés, nyilvántartás, táblázatkezelés, statisztika készítés 1.5. Irodai kommunikáció, telefonálás, , ügyfelek tájékoztatása 2. Ügyiratkezelés rendszere 2.1. Sorszámos iktatási rendszer 2.2. Az ügyiratkezelés szervezete (centralizált, decentralizált, vegyes) 2.3. Iratkezelési szabályzat 2.4. Az ügyiratkezelés folyamata, nyilvántartásba vétel, ügyiratkezelés az ügyintézés folyamatában, archiválás 3. Levél-, irattípusok 3.1. Üzleti levelek, tájékoztató levél, ajánlatkérő levél 3.2. Az iratkészítés általános szabályai 4. Adatvédelem 4.1. Államtitok 4.2. Szolgálati titoksértés 4.3. Titokvédelmi szabálysértés 4.4. Adatvédelmi szabálysértés 4.5. Személyi, biztonsági védelem 4.6. Felmentés titoktartási kötelezettség alól 5. Minősített adatok kezelésével kapcsolatos általános szabályok 6. Rendezvények lebonyolítása 61. Hivatalos utak megszervezése (helyfoglalás, szállásfoglalás) Évközi ellenőrzés módja: A hallgatók rendszeres munkáját három írásbeli dolgozattal ellenőrizzük. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Temesi: Titkársági és levelezési ismeretek (Booklands 2000 Könyvkiadó Kft., Budapest) Javasolt irodalom: Bartha-Bauer: Általános titkársági ismeretek (Szókratész Kiadó Budapest, 2001.) Sillye: Titkársági kézikönyv (KJK Budapest, 2001.) Kalóczkiné- Venczel: Hivatalos levelezés (GATE Interwood Gödöllő, 2000.) 17

16 Tantárgy neve: Munkaerőpiaci ismeretek Az oktatás időterve: 2. félév Heti óraszám: 0+2 Összóraszám: Elmélet: 0 óra Gyakorlat: 30 óra 1. A munkaerőpiac szerkezete, munkavállaló és munkáltatói magatartás 2. A foglalkoztatási törvény, a munkanélküliség kezelésének intézményei 3. Aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai tényezők 4. Munkaerőpiac 5. Álláskeresési technikák 6. Motivációs levél 7. Az önéletrajzokban előforduló gyakori hibák 8. Álláskeresés 9. Az önfejlesztés szükségessége és lehetőségei 10. Álláspályázat pályázati kiírás a munkaadó részéről 11. Munkaerőpiaci szolgáltatók 12. Álláspályázat a munkavállaló részéről 13. Felkészülés a felvételi beszélgetésre 14. Interjútípusok 15. Munkaügyi kapcsolatok, munkaügyi konfliktusok 16. Munkavállalási lehetőségek az Európai Unióban Évközi ellenőrzés módja: 2 zárhelyi dolgozat Számonkérés módja: gyakorlati jegy Zsigmond-Szép: Munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák (EKTF Líceum Kiadó, Eger, 1998.) Javasolt irodalom: Pintér: Hogyan csináljunk karriert? (Horton Books Kiadó Budapest, 2001) 18

17 Tantárgy neve: Közlekedési ismeretek Az oktatás időterve:. 2. félév Heti óraszám: 2+0 Összóraszám: 30 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 0 óra 1. A közlekedés meghatározása és alapfogalmai. 2. A közlekedéssel szembeni társadalmi és gazdasági követelmények rendszere. 3. A közlekedési tevékenységek eredményességi jellemzői. 4. A főbb közlekedési ágazatok. 5. A szállítástechnikai forradalmak rövid értékelése. 6. A magyar közlekedéspolitikai koncepció. 7. Az egyes közlekedési ágazatok főbb nemzetközi szervezetei és azok tevékenysége. 8. A hazai közlekedésirányítás szervezetei. 9. A közlekedési forgalmi folyamatok. 10. A közlekedés járműveinek áttekintése, rendszerezése. 11. A járműüzemeltetés rendszerei. 12. Az építő és anyagmozgató gépek főbb fajtái, működésük. 13. Betontechnológiai gépek tervezése és vizsgálata. 14. A közúti közlekedés jelene és jövője. 15. Közlekedés az Európai Unióban. Évközi ellenőrzés módja: folyamatos Számonkérés módja: Kollokvium Balogh V., Debreczeni G., Kása L., Magyar I.(szerk.): Közlekedési ismeretek, SZIF, Győr. Javasolt irodalom: 19

18 Tantárgy neve: Szállítási logisztika Az oktatás időterve: 3-4. félév Heti óraszám: 3. félév: 2+1; 4. félév: 2+0 Összóraszám: 75 Elmélet: 60 óra Gyakorlat: 15 óra 3. félév: 1. Áruszállítási rendszerek. Az áruszállítási rendszerek általános jellemzése. Szállítási láncok. Közlekedési munkamegosztás az áruszállításban. Egységrakományok az áruszállításban. 2. Hagyományos áruszállítási rendszerek. A vasúti áruszállítás. 3. A közúti áruszállítás. 4. A vízi áruszállítás. A légi áruszállítás. A csővezetékes áruszállítás. 5. Kombinált szállítási rendszerek. A kombinált szállításról általában. Konténeres szállítás. 6. Közúti- vasúti kombinált szállítás. Közúti- vízi kombinált szállítás. Folyami- tengeri kombinált szállítás. 7. Nemzetközi áruszállítási rendszerek. 8. Logisztikai, áruforgalmi központok. A logisztikai, áruforgalmi központok szerepe az áruszállítási rendszerekben. A logisztikai központok kialakulásának háttere. Az áruforgalmi központ, mint a logisztikai központok modellje. 9. Az áruforgalmi központok által nyújtott szolgáltatások köre, létesítésük gazdasági, környezeti hatásai. 10. Az áruforgalmi központok főbb típusai. Létesítési és szolgáltatási kapcsolatok. Anyagáramlási kapcsolatok, megoldási változatok. 11. Az áruforgalmi központok telephelye megválasztásának szempontjai, hazai telepítési, fejlesztési lehetőségek. A telephely megválasztás feladatai, követelményei. 12. Az áruforgalmi központok hazai telepítésével kapcsolatos vizsgálatok. A magyarországi áruforgalmi központok európai hálózatba illesztésének lehetőségei. 13. Az áruforgalmi központok irányítási feladatai. 14. A logisztikai szolgáltatások fejlesztésének problémái Magyarországon. 15. A logisztikai szolgáltatási piac. A közúti árufuvarozási piac. Infrastruktúra a piaci versenyképesség szolgálatában. 4. félév: 1.Piaci versenyképesség és logisztika. A vevőkiszolgálás. A szállítási szolgáltatás komponensei. 2. Szállítási idő. A szállítás minősége, megbízhatósága. A szállítás rugalmassága. Kiszállítási készenlét. 3. Verseny a beszállítókért és a logisztikai szolgáltatókért. Kommunikációs infrastruktúra szükségessége. A közlekedési hálózati infrastruktúrák logisztikai szempontú fejlesztése. A környezetvédelem logisztikai igényei. Az időmenedzsment előtérbe kerülése. 4. A logisztikai folyamatban megjelenő szolgáltatások sajátosságai. A szolgáltatások jellemzői. A logisztikai szolgáltatási kínálat általános jegyei. A logisztikai szolgáltatások kereslete. Keresleti és kínálati rugalmatlanság. 5. Kiemelt szolgáltatási területek és szolgáltatók logisztikai szempontú értékelése. 6. Szállítmányozás. A szállítmányozó mint logisztikai szolgáltató a gyakorlatban. 7. Fuvarozás. A fuvarozás minőségi tényezői. Hagyományos minőségi tényezők. A logisztikai folyamatnak megfelelő, új minőségi követelmények a fuvarozásban. 8. A kombinált fuvarozás. 9. Árufuvarozási rendszerek. Árueljuttatási megoldások. A szállítási teljesítmény önköltségére ható tényezők. 10. Raktározás, disztribúciós központok. Döntés a raktárak számáról. Közraktárak. 11. Átrakás, átrakóközpontok. Egységrakomány képzés. Csatlakozási helyek a logisztikai folyamatokban. Átrakóközpontok. 12. A szállító járművek megrakásának szempontjai. Rakodási tervek. Rakományrögzítési módszerek. 13. A rakodáshoz leggyakrabban használt anyagmozgató gépek és eszközök Rakodóhelyi létesítmények. 14. Kombiterminálok és logisztikai központok. A city logisztika alapjai. 15. Operációkutatási módszerek a szállításszervezésben Számonkérés módja: kollokvium Dr. Prezenszki József: Logisztika I, BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, Dr. Prezenszki József: Logisztika II, BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest,

19 Tantárgy neve: Logisztikai menedzsment Az oktatás időterve: 4. félév Heti óraszám: 2+1 Összóraszám: 45 Elmélet: 30 óra Gyakorlat: 15 óra 1. A logisztika, mint vállalati gazdálkodási tudományterület. A logisztika megjelenése. Miért kell logisztikai költségeinket integrálni? A marketingfunkciók logisztikai kölcsönhatásai. A logisztika és a vállalati nyereség. 2. A logisztika lehetőségei napjainkban. A költségek és a vevőorientáltság kapcsolata. A logisztika versenyképességet befolyásoló szerepe. A logisztika elveinek érvényesülése a vállalatnál. Logisztikai koncepciók kialakítása. 3. A logisztika stratégiai céljai. Vevőkiszolgálás, vevő kiszolgálási szintek meghatározása. 4. A logisztikai teljesítmény költségei., a logisztikai kontrolling. 5. A logisztika funkciói és a vállalati szervezet. 6. Nagyvállalatok logisztikai tevékenységeinek kihelyezési lehetőségei. 7. Integrált logisztikai információs rendszerek. A szoftver bevezetésének igénye. A szoftverválasztás dilemmái. Az üzleti folyamatok menedzselésének problémái a szoftver bevezetése előtt. Az integrált rendszer bevezetése. A programcsomag alkalmazásának tapasztalatai. 8. A logisztikai szolgáltatók tevékenysége. A rendelés feldolgozás folyamata. Résztvevők és kapcsolódási pontok. 9. A logisztikai szolgáltató központok rendszere. Ipari parkok és logisztikai szolgáltató központok. Az önkormányzatok, fuvarozók és fuvaroztatók szerepe a logisztikai központok kialakításában. 10. A hazai logisztikai központok tapasztalatai. 11. Logisztikai trendek, globális kihívások. Az elmúlt évtized globális változásai. 12. Változások a nemzetközi kereskedelmi és termelési kapcsolatokban. A logisztikai menedzsment, mint sikeres termelői és kereskedői tevékenység új és döntő tényezője. 13. Fejlődési tendenciák a nemzetközi logisztikai menedzsment gyakorlatában. A technológiai haladás logisztikai hatása. 14. A logisztika és a magyar vállalatok jövőbeni versenyképessége. A szállítási funkció alakulása. A vállalaton belüli szolgáltatások szintje. 15. Kapcsolódásunk Európához. Az integráció és a logisztikai szolgáltatások növekvő jelentősége. Számonkérés módja: kollokvium Dr. Magyar István: Logisztikai menedzsment, Műszaki Kiadó, Budapest 21

20 Tantárgy neve: Vállalati logisztika Az oktatás időterve: 3-4. félév Heti óraszám: 3. félév: 2+1; 4. félév: 2+1 Összóraszám: 90 Elmélet: 60 óra Gyakorlat: 30 óra 3. félév: 1. A logisztika alapvető szerepének értelmezése. A logisztika térhódításának háttere. A logisztika céljai, feladata, területei. A logisztikai rendszerek, a további fejlődést meghatározó tendenciák. 2. Logisztikai rendszerek. A logisztikai rendszerek jellemzése. A logisztikai rendszerek főbb csoportjai. Vállalati logisztikai rendszerek. A logisztikai rendszerek fejlesztésének alapjai. Logisztikai kontrolling. 3. Anyagmozgató rendszerek. Az anyagmozgató rendszerek helye, szerepe a logisztikai rendszerekben. Az anyagmozgató rendszerek jellemzése, csoportosítása. 4. Az anyagáramlás és az anyagmozgató rendszerek jellemzői. Az anyagmozgató rendszerek tervezésének alapjai. Az anyagmozgató rendszerek irányítása. 5. Raktározási rendszerek. A raktározási folyamatok és rendszerek értelmezése. A darabáru raktározási rendszerek áttekintése. Hagyományos darabáru raktározási rendszerek. Magas raktározási rendszerek. 6. A raktárak anyagmozgatási és komissiózási folyamatai. A raktári folyamatok irányítása és automatizálása. 7. Áruszállítási rendszerek. Az áruszállítási rendszerek általános jellemzése. Hagyományos áruszállítási rendszerek. Kombinált szállítási rendszerek. Nemzetközi áruszállítási rendszerek. A szállítmányozás szerepe az áruszállításban. 8. Információs és irányítási rendszerek. A logisztikai rendszer kapcsolatai a vállalati rendszerekben. A logisztikai irányítás információs rendszere. A logisztikai irányítás feladatai. A logisztikai irányítás integrált információs rendszerének kialakítása. 9. A logisztikai irányítás szervezeti rendszere. A logisztikai információs rendszerek technikai kialakítása. Az elektronikus adatcsere szerepe a logisztikai információs rendszerekben. 10. Ellátási- elosztási logisztika. Az ellátási- elosztási logisztika feladatai. A just in time- elvű anyagellátás. A gyártani, vagy venni típusú döntések. Készletszabályozás. 11. Elosztási rendszerek. A csomagolás szerepe a logisztikában. A hulladékkezelés sajátos logisztikai problémái. 13. Termelési logisztika. A termelési rendszerek áttekintése. A termelő berendezések térbeli elrendezése. 14. Gyártástervezés- és irányítás. Áruforgalmi központok. 4. félév: 1. Mi a logisztika? Új vagy régi? Eredet és fontosság. Az üzleti logisztika meghatározása. A logisztika iránti vezetői érdeklődés kialakulása. 2. A logisztika fejlesztésének tényezői. A logisztikai tevékenységek. A logisztika és a rendszerelemzés. Logisztika a gazdaságban. A logisztika és a vállalati funkciók kapcsolata. 3. Anyagmozgatás, szállítás. Alapfogalmak. A különböző tömegszerűségű gyártási típusok anyagmozgatásának sajátosságai. A különböző rendszerű gyártások anyagmozgatásának jellemzői. A különböző termelési fázisok anyagmozgatása. Az anyagmozgatás időszükségletének meghatározása. Az anyagfolyamat elemzésére szolgáló módszerek. Az anyagmozgatás leírásának matematikai eszközei. 4. Az anyagáramlással kapcsolatos számítási módszerek. Súlypont- keresés módszere. A háromszögmódszer. Gépelhelyezés. Szállítási feladat. Az anyagmozgatás gépesítettségi szintjei. Gépkiválasztás. Racionalizálási lehetőségek. Anyagmozgatás korszerű gyártórendszerekben. 5. Termelési logisztika. A TIR jelentősége. A termelésirányítás feladatai. A termelésirányítás alapelvei, elemei. A termelésirányítás ütemezési kérdései. A TIR számítógépes támogatása. A számítógépes TIR fontosabb moduljai. Sorozat- és tömeggyártás TIR szükségletszámítása. Operatív programozás. Műhelyszintű irányítás. Egyedi- és kissorozatgyártás TIR -je. 6. Készletezés. A készletezési rendszer összetevői. Készletezési modellek. 7. A készletezési rendszer vizsgálata szimulációval. A készletezés gyakorlati kérdései. 8. Az anyaggazdálkodási rendszerben végzendő fontosabb tevékenységek. Az anyaggazdálkodás szervezeti felépítése. Az anyagforgalom számítógépes támogatása. 9. A logisztikai rendszerek megbízhatósága és fenntartása. Logisztika és megbízhatóság. Fenntarthatóság, karbantarthatóság. A termelés és szállítás megbízhatósága. A készletezés megbízhatósága. 10. Sorbanállás. Logisztika és sorbanállás, kiszolgálás. A forrás. A sor. A kiszolgáló egység. Szimulációs modellek. 11. Esettanulmány. 12. A STORM programcsomag. 22

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Tantárgy neve: Közgazdaságtan (mikroökonómia) Az oktatás időterve:

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Készletgazdálkodás gyakorlat tantárgy Összesen: 128 óra Munkahelyi gyakorlat: Iskolai gyakorlat: 112

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet 2011. szeptember TANTÁRGYI ISMERTETŐ A tantárgy címe és kódja (magyarul, angolul): Logisztika I. / Logistics I. Tárgyfelelős: Dr. BenkőJános,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős egység kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek érvényesítése A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A

Részletesebben

Debreceni Egyetem AGTC

Debreceni Egyetem AGTC Debreceni Egyetem AGTC GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan és Környezetgazdaságtan Tanszék 4032 DEBRECEN, Böszörményi út 138., 4015 DEBRECEN Pf.36. : (52)

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 2 Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 1) - Ismertesse a fuvarozói és a szállítmányozói felelősség közötti különbséget! A fuvarozó fogalma. A fuvarozó felelőssége árukárért

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához?

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához? 1. - A kereskedelem helye, szerepe a nemzetgazdaságban, kapcsolata a többi nemzetgazdasági ággal. A privatizáció lényege, célja, folyamata. A kereskedelmi privatizáció jellegzetességei, problémái. - A

Részletesebben

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1.

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. Tantárgyi program II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Makroökonómia (Közgazdaságtan

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010. Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzi, Közigazgatási 2010. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági matematika I. GZB1101

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek I. A szükségletek és a javak - szükséglet - igény - javak - szabad javak - szűkös vagy gazdaági javak - termelési eszközök

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Ügyviteli, munkaerőpiaci ismeretek Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Ügyviteli, munkaerőpiaci ismeretek Tantárgy kódja Ügyviteli, munkaerőpiaci ismeretek KZ1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szénás Ignác főiskolai docens Tantárgyfelelős

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adók és támogatások Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Gazdálkodási menedzserasszisztens és projektmenedzser

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tudnivalók Segédanyagok Jegyzet, előadásvázlatok, munkafüzet Példatár, konzultáció, képletgyűjtemény Elméleti kérdések kidolgozása

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) 0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése KSZC01 Üzleti gazdaságtan I. 1 2 EA 3 K KSZC02 Gazdasági

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI 1 Az Értékteremtő Folyamat Menedzsment stratégia A vállalat küldetése Környezet Vállalati stratégia Vállalati adottságok Kompetitív prioritások Lényegi képességek ÉFM stratégia

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek 1. Jellemezze a piac főbb tényezőit (kereslet, kínálat, ár) és befolyásoló elemeit a Marshall kereszt felhasználásával! Határozza meg az egyéni és a piaci

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozások pénzügyi alapjai Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Minden szakügyintéző szakirány számára 2011/2012.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása Az érték, ár és volumenindex A standardizálás módszere Standardizálás különbségfelbontással Főátlagok eltérése

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tematika Bevezetés A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése Alapfogalmak, az előrejelzési módszerek osztályozása Előrejelzési

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Gazdasági agrármérnök MSc szak, levelező tagozat 4. A

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben