Kisvállalkoz figyelembe veendı tényezık

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisvállalkoz figyelembe veendı tényezık"

Átírás

1 llalkozások alapításakor figyelembe veendı tényezık Létszámigény Az egyéni vállalkozv llalkozás s sem feltétlen tlenül egyéni Beltagok és s kültagok k a Bt-ben A létszl tszám m nem csak a profit forrása, de költsk ltség és s felelıss sség g is egyben! llalkozások alapításakor figyelembe veendı tényezık Tıkeigény Alapítás s költsk ltségei Mőködtetés s várhatv rható költségei Mennyi tıkére t lesz szüks kség g a mőködtetés s során, stb. 1 2 llalkozások alapításakor figyelembe veendı tényezık A tevékenys kenység g jellege Törvényi elıírások (pl. pénzintp nzintézet zet csak Rt. lehet) Hazai (vagy nemzetközi) zi) szokások, sok, egy- egy forma megítélése A végzendv gzendı tevékenys kenység g inkább alárendelteket követel k (pl. építıipar) vagy inkább felelısen gondolkodó társakat (pl. tanácsad csadó cég) 3 llalkozások alapításakor figyelembe veendı tényezık Felelıss sségi viszonyok Esetleges károkozk rokozás s felelıss ssége Üzletnyitás s során n bekövetkez vetkezı felelıss sségi viszonyok Munkatársak felelıss ssége Felelıss sségi követelmk vetelmények és s a magánszf nszféra kapcsolata (jogi személyis lyiség g nélkn lküli li formák k kérdk rdései) 4 llalkozások alapításakor figyelembe veendı tényezık Várható igény külsk lsı források iránt Bankok hitelezési szokásai sai Tartózkod zkodás s a jogi személyis lyiség g nélkn lküli li formákt któl Befektetık és s egyéb b tıkett ketársaságok elvárásai A jogi forma hatása a tıkebevont kebevonásra (pl. Rt részvr szvénykibocsátás) s) Cégtıke és s magánvagyon elválaszt lasztásának szüks kségessége jelentısebb hitelfelvételkor telkor 5 llalkozások alapításakor figyelembe veendı tényezık Egyéb b tényezt nyezık k I. Optimális üzemméret Várható partnerek jellege és elvárásaik Adózási vonzatok Szervezeti felépítéssel járój kötelezettségek és s ezek költsk ltségei (pl. felügyel gyelıbizottság, könyvvizsgk nyvvizsgáló vagy egyéb b testület mőködtetm dtetése) 6 1

2 llalkozások alapításakor figyelembe veendı tényezık Egyéb b tényezt nyezık k II. Mőködtetés s egyéb b szervezeti forma függı költségei (pl. közzk zzétételi teli kötelezettségek, módosm dosítások sok közzététele), tele), stb. A majdani esetleges megszüntet ntetés kötelezettségei és s költsk ltségei, stb. Néhány kutatási eredmény I. (USA) A nıi vállalkozók többnyire elsıszülöttek. (Különleges szülıi figyelem, ami nagyobb önbizalmat eredményez.) Más kutatások szerint az elsıszülöttség hatása nem mutatható ki. A vállalkozóknak többnyire független vagy vállalkozó apjuk volt. A vállalkozók iskolai végzettsége magasabb, mint az átlagnépességé, de alacsonyabb, mint a vezetıké. A vállalkozók nem voltak jó tanulók az iskolában, sokuk lemorzsolódott a felsıoktatásban. A nıi vállalkozó iskolai végzettsége magasabb, mint az átlagos felnıtt korú nıé. 7 8 Néhány kutatási eredmény II. (USA) A férfi vállalkozók általában harmincas éveik kezdetén fognak bele elsı komoly vállalkozásukba, míg a nık inkább harmincas éveik közepén. A vállalkozóvá válás leggyakoribb oka a függetlenségre való törekvés. A legtöbb vállalkozó azt mondja, hogy házastársa a legnagyobb segítıtársa. Míg a férfiak saját pénzeszközei mellett induló tıkeforrásokként gyakran vonnak be befektetıket, bankkölcsönöket és magánkölcsönöket is igénybe vesznek, addig a nık általában pusztán személyes vagyonukra és megtakarításaikra támaszkodnak. Nem vállalkozv llalkozók k I. Rámenıs Sam: Az a vállalkozó típus, aki gyorsan felismeri a jónak ígérkezı üzleti lehetıségeket, de ritkán (ha egyáltalán) jut el odáig, hogy sikeres új vállalkozást csináljon belıle. Leegyszerősítı Sam: Az a vállalkozó típus, aki mindig azt hiszi, hogy a dolgok sokkal egyszerőbbek, mint amilyennek látszanak és sikeres új vállalkozást létrehozni egy vagy két egyszerő megoldás révén lehet. Általában remek eladó. Ez a vállalkozó még a legvalószínőtlenebb ügyet is lehetségesnek képes feltüntetni Nem vállalkozv llalkozók k II. Primadonna Paul: Az a vállalkozó típus, aki annyira le van nyőgözve saját ötletétıl, hogy úgy érzi, mindenki meg akarja kaparintani ezt, és hasznot akar húzni belıle. Ez az üldözési mánia nem engedi, hogy bizalma legyen mások iránt, és hogy segítséget kapjon másoktól Ralph, az újonc: Az a vállalkozó típus, aki elméletileg igen jól felkészült, de minden gyakorlati üzleti tapasztalatot nélkülöz. Nem vállalkozv llalkozók k III. Aggályoskodó Mary: A tökéletességre törekvı vállalkozó típus, aki annyira hozzászokott ahhoz, hogy a dolgokat kézben tartsa, hogy képtelen egy katasztrófát átvészelni, és bizonytalan vagy kaotikus idıszakokkal megbirkózni. Elnyomott Ed: Az a vállalkozó típus, akinek nagyon nehéz egy találmányból kézzelfogható üzleti sikert elérni. Ez a típus szeret továbbképzésekre járni és vitatkozni, de nem szereti valóban megcsinálni a dolgokat, ezért erıs vezetıi gárdára van szüksége

3 Nem vállalkozv llalkozók k IV. Sunyi Harry: Ennek a típusnak nincsenek megfelelı motivációi és céljai ahhoz, hogy segítsen, illetve kifejlesszen egy új vállalkozást. Feltaláló Irving: Közelebb áll a feltalálóhoz, akit elsısorban a maga találmánya érdekel és csak másodlagosan a vállalkozás szorgalmazása és létrehozása. Makrogazdasági, gi, iparági és konkurencia elemzés, PESTIS modell, SWOT analízis Miért kell egyáltal ltalán n elemeznünk nk a környezetk rnyezetünket? nket? Egy-két évtizede terjedt el egy furcsa, a biológiából vett hasonlat a gazdasági szervezetek viselkedésének leírására. Ez az ún. megfıtt béka (boiled frog) szindróma. Ha egy békát egy tál forró vízbe dobunk, szinte azonnal kiugrik a vízbıl, mert a hirtelen hımérsékletváltozást hamar érzékeli. Ha viszont elıbb hővös vízbe tesszük, amit aztán fokozatosan felmelegítünk, akár meg is lehet fızni a békát, mert csak késın veszi észre, hogy csapdába került. A vállalkozások környezete is ilyen észrevétlen, mondhatni alattomos módon változik, és mindig vannak olyan vállalkozások, amelyek nem veszik észre, hogy ezek a külön-külön aprócska és lényegtelennek látszó változások szép lassan gyökereibıl fordítják ki az addig megszokott környezetet. Egy vállalkozásnak folyamatosan nyomon kell követnie az ıt körülvevı környezet változásait. 15 Hogyan elemezzük k a vállalkozv llalkozásunkat körülvevı környezetet és s a vállalkozv llalkozásunkat? 1. Magas szintő makrogazdasági és iparág elemzés a józan paraszti ész technikája 2. A vállalkozást körülvevı környezet mélyebb megismerése PEST(IS) modell 3. Az iparág helyzetének mély elemzése, van-e még számunkra hely, képesek leszünk-e profitot termelni? Porter - elemzés 4. Saját vállalkozásunk mélyreható értékelése SWOT - analízis 5. Versenytársaink folyamatos figyelemmel követése, elemzése 16 Makrogazdasági gi iparág g elemzés, hová érdemes egyáltal ltalán n belépni és s hol érdemes bent maradni? Tudományos és s más m s trendek Felível velı csúcson cson levı (érett) és túlhaladott iparágak (biotechnológia mai favorizálása, video, kazetta, stb ) 17 A PEST(IS) modell Political (jogi és s politikai feltételrendszer) telrendszer) Economical (az ország, a régir gió,, a térst rség gazdasági gi helyzete) Social (társadalmi kulturális lis környezet) k Technological (mőszaki színvonal, szakképz pzés, K+F, stb.) International (külgazdas lgazdaság, g, külpolitika) k Sociological (társadalmi berendezkedés, különbségek, közbiztonsk zbiztonság, etnikumok, stb.) 18 3

4 A PEST-analízis során vizsgált tényezık POLITIKAI ELEMEK a kormányzat stabilitása sa törvények, jogszabályok adózási politika európai integráci ció GAZDASÁGI GI ELEMEK a GNP, GDP trendjei foglalkoztatottság /munkanélk lküliség infláci ció az ország g fizetési mérlege a családok elkölthet lthetı jövedelmének alakulása az energia- és s egyéb árak alakulása TÁRSADALMI ELEMEK népesedési si folyamatok jövedelemeloszlás társadalmi mobilitás az iskolázotts zottság g mértm rtéke életmód d az egyes társadalmi t csoportokban TECHNOLÓGIAI ELEMEK a kormány kutatási programja (K+F kiadások mértéke, mőszaki m fejlesztési si politika) a technológiai változv ltozás sebessége a számítógépes pesítettség mértéke az alapvetı infrastruktúra színvonala 19 Politikai feltételrendszer telrendszer Politikai stabilitás Illeszkedés s a demokratikus berendezkedés normáihoz (pl. tartózkod zkodás s Kínától K l sokáig) Demokratikus választv lasztásoksok Civil szervezetek szabad mőködése m (pl. Soros alapítv tvány) Az országot körbevevk rbevevı térség g politikai helyzete (pl. Jugoszlávia felbomlásának kihatása a magyar exportra is) A kormány politikai irányvonala, stratégi giája 20 A gazdasági gi körülmk lmények Társadalmi kulturális lis környezetk Gazdasági stabilitás Szerzıdéses kultúra állapota Források megléte vagy hiánya Szakképzett munkaerı Ásványi kincsek Gazdasági jövıbeni j potenciál l (pl. orosz piac, kínai piac, stb.) A gazdaság g intézm zményi helyzete Infrastruktúra Bankrendszer Tıkepiac, stb. 21 Iparosodottság, ipari népessn pesség Munkakultúra Vallási és s egyéb b hagyományok Nık k emancipáci ciója Egyéb b Európában elfogadott értékekkel való konformitás s (pl. gyermekmunka tiltása) 22 Mőszaki színvonal Külgazdaság, g, külpolitikak Tudományos technikai színvonal Mőszaki infrastruktúra Városiasodottság Technikai mőszaki m tradíci ciók 23 Országok, nemzetek, régir giók Az adott ország g beágyazotts gyazottsága ga vagy sziget mivolta Az adott kormányzat külgazdask lgazdasági gi stratégi giája (nyitott vagy bezárk rkózó) Vallott és s követett k értékek az élet különbözı területein (pl. Franciaország, Japán, stb.) 24 4

5 Társadalmi berendezkedés Az adott ország g társadalmi t szerkezete (osztályok és s rétegek r különbsk nbsége, feszülts ltségei vagy kiegyensúlyozotts lyozottsága) Közbiztonság Közszolgáltatások (társadalombiztos rsadalombiztosítás, s, oktatás, stb.) Kultúrák és s szubkultúrák Etnikumok és s helyük k az adott társadalomban (cigánys nyság és s svábok gazdasági gi szerepe Magyarországon) gon) stb. 25 Iparág elemzés I. Egy iparágon belül a vállalkozások azonos fogyasztói igényt kielégítı termékeket/szolgáltatásokat állítanak elı, hasonló beszállítókkal és vevıkkel állnak kapcsolatban. Egy iparág határának meghatározása korábban nem jelentett gondot. A fogyasztói igények bonyolultabbá válásával és a számtalan helyettesítı termék megjelenésével azonban egyre nehezebb azonosítani az iparágat és a fı versenytársakat. 26 Iparág elemzés I. Porter öt t erıhat hatáson alapuló modellje Az iparág határainak pontos meghatározása nélkülözhetetlen, mert Potenciális piacra lépık segít kijelölni a vállalkozás számára azt a piaci területet, amelyen versengeni kíván kijelöli a vállalkozás versenytársait és a helyettesítı termék(ek) gyártóit, ami lehetıvé teszi a versenystratégia kidolgozását segít azonosítani a siker kulcstényezıit, azokat a tényezıket, amelyek megléte vagy hiánya eleve meghatározza a vállalkozás helyzetét 27 Beszállítók A beszállítók alkuereje A versenytársak közötti verseny Fenyegetés az új belépık részérıl Helyettesítı terméket gyártók A vásárlók alkuereje Fenyegetés a helyettesítı terméket gyártók részérıl Vásárlók 28 Az elemzés s kiindulópontjai az iparágban lévı versenytársak hatalma, ereje az új belépık fenyegetésének mértéke a szállítók alkuereje a vevık hatalma, alkuereje a helyettesítı terméket gyártók fenyegetésének mértéke Az iparágban lévıl versenytársak rsak hatalma, ereje melyik szakaszban van az iparág növekedése az iparági koncentráció mértéke a szereplık száma és ereje az adott iparágban a fix költségek nagysága léteznek-e kihasználatlan kapacitások hogyan definiálható, illetve mekkora az áttérési (másik cég termékére/szolgáltatására) költség mi a versenytársak stratégiája

6 Az új j belépık k fenyegetésének nek mértéke az ágazatot érintı kormányzati politika a belépés tıkeszükséglete a méret és a költségek viszonya, a gazdaságos sorozatnagyság a termék/szolgáltatás megkülönböztethetısége, a márkahőség mértéke a piacon lévık várható reakciói A száll llítók k alkuereje a szállítók és a gyártók száma, koncentráltsága a szállítók termékeinek (szolgáltatásainak) fontossága az alapanyagok, részegységek helyettesíthetısége a felvevıpiac fontossága a szállító szempontjából a szállítók integrálódási lehetıségei A vevık k hatalma, alkuereje a vásárlók száma a minıség fontossága mennyire könnyen tudnak váltani a vásárlók 33 A helyettesítı terméket gyárt rtók fenyegetésének nek mértm rtéke milyen mértékben és hogyan befolyásolja a helyettesítı termék gyártója az adott iparágban a profitot milyenek a helyettesítı termékek költség- és árviszonyai milyen mértékő a helyettesíthetıség milyen erıs a verseny a helyettesítı terméket elıállítók között 34 A SWOT-Anal Analízis A SWOT-mátrix Belsı, befolyásolható Külsı, nem befolyásolható Strength (erıss sségek) Weakness (gyengeségek) gek) Opportunity (lehetıségek) Threat (fenyegetések) Pozitív Negatív Erısség Kompetenciák kulcsterületeken Költségelıny Tapasztalat, know-how Gyengeség Elavult eszközpark Instabil pénzügyi helyzet Alacsony profit Gyenge innováció Lehetıség Új vevıcsoport megjelenése Piaci kereslet növekedése Javuló gazdasági helyzet Fenyegetés Új versenytárs piacra lépése Vevık pozíciója erısödik Szállítók pozíciója javul Helyettesítı termékek megjelenése

7 Versenytárselemzés I. Általában egy vállalkozásnak nem versenytársa az iparágat alkotó összes vállalkozás. Éppen ezért fontos annak felismerése, hogy kikkel és miben versenyzik a vállalat valójában. Versenytárselemzés II. A vállalkozás és valóságos versenytársai ún. stratégiai csoportot alkotnak. A csoportba tartozó vállalkozások azonos piaci szegmenst szolgálnak ki. Mivel azonos sikertényezık szabják meg tevékenységüket, így hasonló versenystratégiát követve, hasonló jellegzetességekkel és hasonló erıforrásokkal rendelkezve versengenek a fogyasztók kegyeiért Versenytárselemzés III. Versenytárselemzés IV. Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a versenytársak stratégiai törekvéseit, mert láthatóvá válhat, ha egy vállalkozás kilép saját súlycsoportjából és átlép egy másikba. 39 Érzékelhetıvé válik az is, amikor az egész stratégiai csoport elmozdul valamilyen irányba. A gyorsétkeztetés például lassan az egészségesebb menük irányába tolódik el. A részletes elemzések arra is fényt deríthetnek, ha egy stratégiai csoporton belül részcsoportok jönnek létre (és esetleg leválnak eredeti csoportjukról). 40 Tipikus hibák a versenytársak azonosítása közben I. Túl nagy hangsúlyt helyeznek a meglévı és jól ismert, illetve a legnagyobb versenytársakra, és kevés figyelmet fordítanak a piacon éppen most megjelenı, a piacra törekvı, illetve a ma még viszonylag kisebb, de dinamikusan növekvı versenytársakra. Eltekintenek más földrajzi régiók vállalkozásaitól. Feltételezik, hogy a versenytársak hasonló módon fognak viselkedni a jövıben, mint ahogyan a múltban viselkedtek. 41 Tipikus hibák a versenytársak azonosítása közben II. Figyelmen kívül hagyják vagy félreértik azokat a jelzéseket, amelyek a verseny jellegzetességeinek változásáról vagy a versenytársak viselkedésének és stratégiájának módosulásáról tanúskodnak. Túlhangsúlyozzák a fıbb versenytársak pénzügyi helyzetét, piaci pozícióját és stratégiáját, miközben alábecsülik a kevésbé kézzelfogható elemek szerepét. 42 7

8 Köszönöm m a figyelmet! 43 8

Nemzetközi marketing

Nemzetközi marketing . Dr. Dankó László Ph.D. CSc. Nemzetközi marketing a IV. évfolyamos nappali tagozatos közgazdász, a II. évfolyamos közgazdász kiegészítıs és a posztgraduális közgazdász hallgatók számára Miskolc, 1998.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bernáth Julianna. Az üzleti tervezés lényege, az üzleti terv készítésének célja, tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bernáth Julianna. Az üzleti tervezés lényege, az üzleti terv készítésének célja, tartalma. A követelménymodul megnevezése: Bernáth Julianna Az üzleti tervezés lényege, az üzleti terv készítésének célja, tartalma A követelménymodul megnevezése: Vállalkozások menedzselése A követelménymodul száma: 2658-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI T é m a v e z e t ı : K é s z í t e t t e : d r. S z i l á g y i E n i k ı H o r v á t h G e r g ı T a m á s e g y e t e m i t a n á r s e g é d g a z

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok Csonka László PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási asszisztens, IKU Innovációs Kutató Központ Pénzügykutató Zrt. E-mail: laszlo.csonka@uni-corvinus.hu Témavezetı: Dr. Inzelt Annamária Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

A különféle menedzsment technikákról

A különféle menedzsment technikákról Takáts Péter A különféle menedzsment technikákról A kelet-nyugati dialógus A kelet - nyugati mentalitásbeli és gondolkodásbeli különbözıség egyik oka az eltérı múltból fakad, mert Európa két részének különbözı

Részletesebben

Gyimesi Imre Viktor. 95. sz. mőhelytanulmány

Gyimesi Imre Viktor. 95. sz. mőhelytanulmány Gyimesi Imre Viktor Az innováció szerepe a magyar vállalkozások versenyképességében Az innováció hatása és befolyásoló tényezıi 1 95. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége

3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3. A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége 3.1. Elméleti megalapozás és a szükséges fogalmak 3.1.1. Az innovációs fogalomkör Az innováció meghatározására a szakirodalomban számos kísérlet

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

2012.02.26. Üzleti és stratégiai tervezés. Porter-féle értéklánc modell. Vállalati tevékenységek (1)

2012.02.26. Üzleti és stratégiai tervezés. Porter-féle értéklánc modell. Vállalati tevékenységek (1) Üzleti és stratégiai tervezés Dr. Takácsné dr. habil György Katalin Károly Róbert Fıiskola tgyk@karolyrobert.hu 1 Porter-féle értéklánc modell Támogató tevékenységek és tényezık A vállalkozás infrastruktúrája

Részletesebben

Marketing és PR ismeretek

Marketing és PR ismeretek Marketing és PR ismeretek Czéhmester Eszter A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó Ez a füzet

Részletesebben

A marketing nemzetközi vonatkozásai vállalatgazdaságtani aspektusból

A marketing nemzetközi vonatkozásai vállalatgazdaságtani aspektusból Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd A marketing nemzetközi vonatkozásai vállalatgazdaságtani

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

4. FEJEZET Helyzetelemzés és stratégiaalkotás

4. FEJEZET Helyzetelemzés és stratégiaalkotás 4. FEJEZET Helyzetelemzés és stratégiaalkotás Az elızı fejezet helyzetfelmérésének eredménye egy írásos helyzetleírás, amely, ha valóban leírj a település állapotait, szinte adja magából a célok kitőzését,

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK

A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

MAGYAR trendfigyelı. 2007. március

MAGYAR trendfigyelı. 2007. március MAGYAR trendfigyelı 2007. március Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. március 2 TARTALOM MAGYAR TRENDEK...

Részletesebben

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007.

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a EZ határmenti A JÓ régiók KKV-i felé Baranya

Részletesebben

Innovációs verseny az információs társadalomban

Innovációs verseny az információs társadalomban Innovációs verseny az információs társadalomban Szerzı: Holczer Márton Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam.

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. KÖVETELMÉNYEK Témakörök: Az üzleti vállalkozások csoportosítása, környezete Vállalatalapítás, vállalkozás típusok

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT. 1 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 3 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 7 1. Bevezetés...

Részletesebben

II. Innovációs sikertörténetek

II. Innovációs sikertörténetek Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu II. Innovációs

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

IPARI PARKOK Ipari Parkok Egyesület 1994-2000

IPARI PARKOK Ipari Parkok Egyesület 1994-2000 IPARI PARKOK Ipari Parkok Egyesület 1994-2000 Készítette az Ipari Parkok Egyesület megbízásából Rakusz Lajos A szerkesztıbizottság tagjai: Dr. Göndöcs István Dr. Kabai Vilmos Dr. Tóth János Lektorálta:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében Doktori értekezés

Részletesebben