INFORMÁCIÓ, TÁRSADALOM, TÖRTÉNELEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMÁCIÓ, TÁRSADALOM, TÖRTÉNELEM"

Átírás

1 INFORMÁCIÓ, TÁRSADALOM, TÖRTÉNELEM

2 INFORMÁCIÓ, TÁRSADALOM, TÖRTÉNELEM VÁLOGATOTT ÍRÁSOK Z. KARVALICS LÁSZLÓ TYPOTEX KIADÓ 2003

3 Témakör: informatika, publicisztika Z. Karvalics László, Typotex; 2003 ISBN Kedves Olvasó! Önre gondoltunk, amikor a könyv előkészítésén munkálkodtunk. Kapcsolatunkat szorosabbra fűzhetjük, ha belép a Typoklubba, ahonnan értesülhet új kiadványainkról, akcióinkról, programjainkról, és amelyet a címen érhet el. Honlapunkon megtalálhatja az egyes könyvekhez tartozó hibajegyzéket is, mert sajnos hibák olykor előfordulnak. Kiadja a Typotex kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja. Felelős kiadó: Votisky Zsuzsa Felelős szerkesztő: Demeter László Műszaki szerkesztő: Orcskay Erzsébet Borítóterv: Tóth Norbert Terjedelem: 16,15 (A/5) ív Készült a pécsi Bornus Nyomdában Felelős vezető: Borbély Tamás

4 TARTALOM Elősző 7 11 AZ INFORMÁCIÓ TÁRSADALOMELMÉLETE FELÉ Információ versus kommunikáció 9 A démon törölközője. Bevezető megfontolások az információ mibenlétének tisztázásához 29 Kvantifikálásra fel! Hogyan és mit mérjünk az információval kapcsolatban, ha egyáltalán mérhető, - avagy a fűszálak dialektikája 39 A nyelv és az írás minimálrendszeréről 48 Pénz, idő és információ antropológiai háromszöge 63 2 I INFORMÁCIÓS RENDSZEREK - INFORMÁCIÓ-TÖRTÉNELEM Kövek üzenete 81 Papírfőnix, avagy meddig él az információ? 88 Pro communi doctorum virorum commodo. A könyvtárak korai nyilvánosságtörténetének vázlata 103 Ekavakjatá. Lehet-e rend a tárgykörök szellemi világának kibogozhatatlan összefonódásaiban"? 121 Harold Adams Innis. A 20. század sajtótörténetének mellőzött szereplője, a kommunikációtörténet megalkotója 126

5 A távközlés adatbiztonságának őstörténete (i. e i. sz. 1889) 135 Az informatika társadalomtörténetet ír. Az első számítógépektől az internetig 144 Az elefánt testrészei. Az információtörténelem, mint szemléletmód, és ami ebből következik I AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM" KIHÍVÁSAI NYOMÁBAN Az információtechnikától a társadalomig. Régi jövőképek nyomában 167 Három tézis az informatikai kultúráról 177 A szenzációs négyes". Avagy tudások, szakmák és tudományok az informatika körül 185 Hozzáférés és tudásvagyon-gazdálkodás. Az információs társadalom foglalkoztatás-politikájának szemléleti alapjairól 206 A betű és az ABC. A teleház-jelenség információtörténeti helye és információstratégiai jelentősége 213 Jegyzetek 229 Felhasznált irodalom 253

6 ELŐSZÓ NICOLAS TÓTH, a magyar származású világhírű régész többek között azzal szerzett magának nevet, hogy ember-elődeink eszközkészítési és használati szokásait az egyik afrikai lelőhelyen in vivo tanulmányozva meggyőzően tudta igazolni a korai kőeszközök mellett talált szilánkok eredeti funkcióit. Mivel a célterületen ténylegesen előforduló kövekből maga által készített eszközökkel kezdett elhullott elefántokat és más nagyvadakat feldarabolni és feldolgozni, előbb-utóbb rá kellett jönnie minden apró fortélyra - s az általa pattintott eszközök mindinkább hasonlítani kezdtek az eredetiekre. így derült aztán fény arra, hogy a korábban eszközkészítési mellékterméknek vélt szilánkok nagyon is fontos szerepet töltöttek be bizonyos csontok megtisztításakor, rostok átvágásakor és néhány kiegészítő munkaművelet során. A kísérleti régészet (experimental archeology) e szép példája akár a mottója lehetne e kötetnek is. Ugyanis az itt összegyűjtött tanulmányok 1 talán leginkább a Toth-féle szilánkokra hasonlítanak. Érdeklődésem jó ideje három célpont felé fordult: a történeti folyamatok információ-központú leírásához és értelmezési lehetőségeihez szükséges fogalmi-módszertani háttér keresésekor fel kellett ismernem, hogy az információ-jelenség hagyományos megragadási módjai nem tudják biztosítani a társadalomelméleti vizsgálódásokhoz szükséges kiindulópontokat. S miközben az információ sokak által hiányolt minőségi (kvalitatív) elméletének - vagyis társadalomelméletének - interdiszciplináris hálójába gabalyodva megoldásokat keresgéltem, egyre többször botlottam bele napjaink átalakuló világának aktuális kihívásaiba, amelyek túlnyomórészt az információs korszak társadalmának kérdéseiként vetődtek fel és igényeltek a

7 81 ELŐSZÓ technikai mellett társadalomelméleti kommentárt is. A sűrűn benőtt, sokszor beláthatatlan intellektuális ösvényeken való barangolások során egyedül a félreérthetetlenül kijelölt szerénytelen cél, ti. a fenti három kérdéskört szisztematikusan tárgyaló három nagy monográfia elkészítésének szándéka, reménye és programja, jelölte ki az utat. A vállalás persze túlméretezett, mert a diszciplína-dzsungel aljnövényzetének szintjéről kiemelkedő és látható építményekhez rendkívül széles alapozásra és óvatos tervezőmunkára van szükség - óriási a szakirodalom formájában kísértő tudományos hagyomány és mindvégig fennáll a veszély, hogy az információ-fogalmat a maguk képére formáló társtudományok saját fogalmi fundamentumuk újraépítésében tapasztalható csekély érdekeltsége nem kedvez a vállalkozásnak. Mindazonáltal már a jelenlegi megközelítettségi szinten" is összeállíthatónak tűnik egy átfogó kép, amely kiteljesítésére - ha lesz rá erőm - egyszer majd Az Információ Hármaskönyve című munkában vállalkozom. Ha ezekre az összegzőnek szánt kötetekre a megértést segítő eszközökként tekintünk, azonnal a helyükre kerülnek az alább közölt tanulmányok is, mint ennek az eszközkészítési folyamatnak a termékei. Nem melléktermékei, mint ahogy a pattintott kőszilánkok sem azok: kísérletek, módszertani megoldások részletes körüljárásai, ismerkedések tárgyakkal, reflexiók, fogalomtisztázások, problémakeresések. Noha részesei egy átfogó programnak, önálló életet élnek, és csak saját magukra tekintenek. Nem állnak össze tehát egésszé a szónak abban az értelmében, ahogyan találékony szerzők szellemi kalandozásaik itt-ott elpottyantott végtermékeit szervesen összefüggő egységként ajánlják a gyanútlan olvasónak. Szilánk-mivoltuk azonban vállalható: aki bármilyen formában valaha is érintett volt ilyesféle eszközkereső pattintásokban, az tudja, miért. Köszönet és tisztelet Csányi Vilmosnak, Nyíri Kristófnak és Pléh Csabának, akiktől a kövek megformálásának technikái érdekében a legtöbbet tanultam, valamint az egy generációval előttük járóknak - Kardos Lajosnak és Hajnal Istvánnak.

8 AZ INFORMÁCIÓ TÁRSADALOMELMÉLETE FELÉ Információ versus kommunikáció A démon törölközője. Bevezető megfontolások az információ mibenlétének tisztázásához Kvantifikálásra fel! Hogyan és mit mérjünk az információval kapcsolatban, ha egyáltalán mérhető, avagy a fűszálak dialektikája A nyelv és az írás minimálrendszere Pénz, idő és információ antropológiai háromszöge

9 INFORMÁCIÓ VERSUS KOMMUNIKÁCIÓ A kommunikációmeghatározások kérdőjelei Morton elcsigázva feküdt a tisztás szélén, de felsebzett tenyere egy pillanatra sem engedte el a duplacsövűt. Hirtelen könnyű szél legyintette meg a tarkóját (1). Komótosan hátratolta a kalapját és körülnézett (2). A Vapy Hit sötét csúcsai körül barátságtalan felhők kavarogtak, a szél arrafelé már láthatóan bátrabban tépte a lombokat. Hííí, vihar lesz - morzsolt szét egy káromkodást a fogai között (3), és maradék erejét összeszedve feltápászkodott, hogy valami enyhelyet tákoljon össze magának (4), mielőtt az égiháború odaér." (Kevin Hawk jr.: Testvérek) A TÖBBFÁZISÚ megismerési folyamatot általában a (legtágabb értelemben vett) környezet által az egyénnel közölt inger indítja el (1), amit a kognitív apparátus mozgósítása követ (2). Ennek során az irány megváltozik, az egyén a környezethez fordul az inger keltette feszültség feloldását támogató elemek bevonása érdekében. Ennek eredményessége újólag a környezettől az egyén felé való mozgást feltételezi - a kisegítő" elemek bevonásával történő problémamegoldás a megismerési mozzanat sikeres befejezését jelenti (3). Közvetlen kihívásértékű helyzetben a sikeres megismerést a kiinduló ingerre adott cselekvés-válasz követi (4), de az esetek túlnyomó részében ez a fázis elmarad. A gyors inger-válasz típusú reakciók nem igénylik a megismerő fázis beiktatását (Morton gondolkodás nélkül, villámgyorsan agyoncsapja a borostás arcát megszúró moszkitót), cselekvési kényszer híján pedig a megismerés végered-

10 1 8 I AZ INFORMÁCIÓ TÁRSADALOMELMÉLETE FELÉ ménye pusztán későbbi tevékenységek potenciális vezérlőjeként raktározódik el. Bármilyen megismerési aktus par exellence individuális történés - még ha a csoporton belüli, teljesen azonos pályákon, ütemben és kódolási szakaszokkal zajló egyéni megismerési aktusok látszólag valóságosként tüntetik is fel a kollektív megismerés" folyamatát. Lényegében azonban egyéni megismerő aktusok egyszerű összességéről van szó, amelyek ráadásul szignifikánsan megegyezhetnek ugyan, de teljesen sohasem esnek egybe. Az individuális megismerés eredménye (amit - hogy elkerüljük az állásfoglalást, miszerint információként, ismeretként, tudásként vagy valami másként kell-e definiálnunk - egyelőre nevezzünk új kognitív tartalomnak) csoportszinten sokféleképpen hasznosulhat. a) Meghatározott közlési csatornákon közvetlenül átadható a csoport más tagjainak. b) Közvetetten átadható az új kognitív tartalom által meghatározott cselekvés(eke)t saját későbbi cselekedeteikre ható aktivitási formaként felismerő csoporttagoknak (Wiener 1974). c) Az individuum és az új kognitív tartalomnak közvetlenül vagy közvetett úton birtokába jutó másik közösségtag későbbi, más célra irányuló megismerő tevékenysége jelentéstermelő mozzanatának alapjává válhat. Ez a hármas felosztás gyakorlatilag a kommunikáció fogalma háromféle meghatározásának felel meg. Az a) pont a szűk értelemben vett, de legáltalánosabban elterjedt kommunikációfogalomhoz áll közel, azzal az eltéréssel, hogy abba a régi" ill. redundens" kognitív tartalmak továbbítását és a közlés interaktív (koorientációs) vagy körkörös mivoltát is definitive beleértik. Az ehhez a fogalomhoz tartozó modellben a kommunikatív aktus szereplői között a kódolási anomáliák ellenére is adottként meglévő jelentések közlekednek. Az a) és b) pontok együtt a közepesen tág kommunikációfogalomhoz közelítenek, amely a szándék kategóriájának beemelésével, az indirekt közlés formáival bővíti a kommunikatív aktusok körét. Az idetartozó modell szerint a kommunikatív aktus szereplői között az adottként meglévő jelentések mellett megfelelő implikációs útvonalon kialakítható jelentéseket eredményező minták is közlekednek. Ennek a megközelítésnek az az axiómája, hogy... interperszonális

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció 1 TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ SOROZATSZERKESZTŐK BÁTORI ZSOLT HAMP GÁBOR HORÁNYI ÖZSÉB A SOROZAT KÖVETKEZŐ KÖTETE Korpics Márta P. Szilczl Dóra (szerk.)

Részletesebben

ALMÁR IVÁN GALÁNTAI ZOLTÁN. Ha jövõ, akkor világûr

ALMÁR IVÁN GALÁNTAI ZOLTÁN. Ha jövõ, akkor világûr ALMÁR IVÁN GALÁNTAI ZOLTÁN Ha jövõ, akkor világûr ALMÁR IVÁN GALÁNTAI ZOLTÁN Ha jövõ, akkor világûr Gondolatok az emberiség jövõjérõl, világûrrõl, kozmikus hatásokról és kapcsolatokról Budapest, 2007

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia Friedrich Waidacher Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2011. Friedrich Waidacher: Az általános muzeológia

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Társadalmi rendszerek és funkciók

Társadalmi rendszerek és funkciók Terestyéni Tamás Társadalmi rendszerek és funkciók Budapest, 2009. június, 40. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88287-3-6 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021 Hűvösvölgyi

Részletesebben

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Egy programfejlesztési projekt története a felsőoktatásban Lukács István Pálvölgyi Krisztián Sintár Márton Szőllősi Tímea Az ELTE PPK neveléstudományi mesterképzésén

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

Van ott valaki? Válogatott írások. Csányi Vilmos

Van ott valaki? Válogatott írások. Csányi Vilmos Van ott valaki? Van ott valaki? Válogatott írások Csányi Vilmos TYPOTEX KIADÓ 2000 A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta c Csányi Vilmos; Typotex, 2000 ISBN 963 9132 81 0 Kiadja a Typotex

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

Innovációs Kutató Központ

Innovációs Kutató Központ IKU Pénzügykutató Zrt. / Financial Research Corp. Innovációs Kutató Központ / Innovation Research Centre 1023 Budapest, Felhévízi út 24. Telefon/Phone: (36-1) 346-0252 Fax: (36-1) 346-0205 E-mail: iku@uni-corvinus.hu

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA TANÁROK INTERKULTURÁLIS NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA AZ OSZTÁLYTERMI MUNKÁRA Szerkesztette: GORDON GYŐRI JÁNOS A MULTIKULTURÁLIS ÉS INTERKULTURÁLIS SZEMLÉLET ELMÉLETI ALAPJAI ÉS TÖRTÉNETI VONATKOZÁSAI AZ OKTATÁSBAN

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Szerkesztette: Csapó Benő és Zsolnai Anikó Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

Web E-mail www.dieip.hu dieip@dieip.hu

Web E-mail www.dieip.hu dieip@dieip.hu VIII. ÉVFOLYAM VOL. VIII 2014/3. SZÁM NO. 3/2014 FŐSZERKESZTŐ EDITOR-IN-CHIEF PACZOLAY PÉTER TÁRSSZERKESZTŐK EDITORIAL STAFF FEJES ZSUZSANNA KOVÁCS ENDRE MIKLÓS LENGYEL NÓRA TÓTH J. ZOLTÁN Levelezési cím

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés 2010 Harmadik, javított kiadás Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Magyar Környezeti

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER Avagy mit kell tudni az információs rendszerekről? HALASSY BÉLA Budapest, 1996. A szerkesztést a szerző végezte. Az ábrák és a fedőlap megrajzolásában közreműködött Sajben Gábor.

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben