CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 CUKRÁSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. Szakképesítések köre: 3.1 Részszakképesítés Nincs 3.2 Szakképesítés- Elágazások 3.3 Szakképesítés- Ráépülés Nincsenek zonosítószám: Megnevezés Diétás cukrász 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális idıtartama: Szakképesítés megnevezése Szakképzési Óraszám évfolyamok száma Cukrász Diétás cukrász II. EGYÉ DTOK SZKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Cukrász 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: emeneti kompetenciák: Iskolai elıképzettség: a képzés megkezdhetı az e rendelet 3. számú mellékletében a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetıek a szakképzést elıkészítı évfolyam keretében is. Vagy tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség Szakmai elıképzettség: - 1

2 Elıírt gyakorlat: - Elérhetı kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek szükségesek 2. Elmélet aránya: 30 % 3. Gyakorlat aránya: 70 % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Idıtartama (évben vagy félévben): 1,5 év 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhetı Ha szervezhetı, mikor: a 12. évfolyamon a 4. félévben 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges Szakképesítés-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Diétás cukrász 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Szakmai elıképzettség: Cukrász szakképesítés Elıírt gyakorlat: - Elérhetı kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek szükségesek 2. Elmélet aránya: 30 % 3. Gyakorlat aránya: 70 % 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 2

3 III. MUNKTERÜLET 1. szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás: FEOR száma 5122 Cukrász munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése 2. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzı leírása: cukrász feladata az élelmiszergyártás higiéniai alapkövetelményeinek betartása a korszerő táplálkozáshoz mind jobban igazodó cukrászsütemények készítése, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlói, megrendelıi igényekre 3. szakképesítéssel rokon szakképesítések: szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Pék-cukrász IV. SZKMI KÖVETELMÉNYEK szakmai követelménymodulok felsorolása: szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: xxxx-09 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek gyakorlása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Megismeri a gazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmakkal és azok összefüggéseivel Értelmezi az üzletben megjelenı keresletet és kínálatot Választékot állít össze, árlapot készít Étrendjavaslatot állít össze Étlapot, árlapot tervez, állít össze Figyelemmel kíséri az árukészletet Ellenırzi a napi árukészletet és vételez a raktárból Elvégzi az áruátvétel és tárolás szakszerő dokumentálását Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását izonylatolja a rendelést Megismeri az áruátvétel szabályait Leltározási feladatokat végez izonylatokat állít ki Számlát, nyugtát készít Szükség szerint standol Elszámol a napi bevétellel Nyugtát / készpénzfizetési / átutalási számlát állít ki Jelenléti ívet vezet Elkészíti, módosítja a munkabeosztást Meghatározza az ár szerepét az üzleti gazdálkodásban 3

4 Tulajdonságprofil: nyaghányadot, kalkulációt készít Veszteségszámításokat végez Gazdálkodási számításokat végez Kiszámítja az ételek tápanyagtartalmát z áru tömegével kapcsolatos számításokat készít Figyelemmel kíséri az üzleti eredmény alakulását Figyelemmel kíséri az üzleti költségek alakulását Megismeri a vállalkozási lehetıségeket és azok feltételeit Megismerkedik a marketing szerepével a vendéglátásban Közremőködik az üzleti arculat kialakításában Értékesítést ösztönzı tevékenységet folytat lkalmazza az üzleti kommunikáció eszközeit Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek gazdálkodás körfolyamata és elemei gazdálkodás piaci szereplıi piac csoportosítása piac tényezıi és azok összefüggései piaci verseny gazdálkodás alapegységei vállalkozások lényege és jellemzıi vállalkozások vagyona, vagyongazdálkodás Gazdálkodás és ügyvitel Áruszükségleti terv, -árufedezet, beszerzési formák Raktári készletek kezelése,ellenırzése z áruátvétel szabályai, folyamata Költségelszámolás nyagfelhasználás mérése Étlaptervezés, formái, jelentısége, alapelvei Vendéglátás tevékenységének általános feltételei vendéglátó tevékenység tárgyi feltételei vendéglátó tevékenység személyi feltételei Munkaszerzıdés, munkaidı beosztás, munkabér munkaadó és munkavállaló kapcsolata z üzleti gazdálkodás bizonylatai gazdálkodás elemei, összefüggései és eredménye vendéglátás gazdasági számításai jövedelmezıséggel kapcsolatos mutatók Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos mutatók Készletgazdálkodással kapcsolatos mutatók Árképzés Marketing alapismeretek Marketing tevékenység és reklámeszközök a vendéglátásban Értékesítés ösztönzés eszközei Viselkedéskultúra, kommunikáció z üzleti élet írásbeli formái 4

5 szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Gépírás 4 Információforrások kezelése 2 ECDL 4. m. Információ és kommunikáció 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelvő beszédkészség Személyes kompetenciák: Szervezıkészség Elhivatottság, elkötelezettség Felelısségtudat Megbízhatóság Önállóság Megbízhatóság Szorgalom, igyekezet Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Társas kompetenciák: Konfliktusmegoldó készség Irányítási készség Közérthetıség Kompromisszumkészség Kapcsolatfenntartó készség Módszerkompetenciák: Tervezési képesség Rendszerezı képesség Áttekintı képesség Problémamegoldás, hibaelhárítás Körültekintés, elıvigyázatosság szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: xxxx-09 Vendéglátó tevékenység alapozása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: ıvíti a korszerő táplálkozástudományi ismereteit ıvíti a korszerő életmódhoz kötıdı ismereteit ıvíti a vendéglátásban alkalmazott élelmiszerek ismereteit ıvíti a különféle diétákhoz kötıdı élelmiszerek ismereteit Kiépíti és betartja a HCCP elıírásait etartja és betartatja a higiéniai elıírásokat 5

6 z elıírásoknak megfelelıen tárolja az élelmiszereket lapanyagokat vizsgál és/vagy ellenıriz Ellenırzi a szavatossági idıket és az árúk minıségét z elıírásoknak megfelelıen mintát vesz és tesz el etartja és betartatja a környezetvédelmi elıírásokat ıvíti a fogyasztóvédelmi ismereteit Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Táplálkozástudományi alapismeretek C Élelmiszerek tápértékének megırzése C Mikroorganizmusok, élelmiszerek tartósítása Malomipari termékek, sütıipari termékek, tészták Természetes édesítıszerek, mesterséges édesítıszerek Zsiradékok Tej,tejtermékek Tojás Hús, húsipari termékek, halak Zöldségek, gyümölcsök Édesipari termékek, koffein tartalmú élelmiszerek lkoholtartamú italok, alkoholmentes italok Főszerek, ízesítıanyagok, adalékanyagok, kényelmianyagok Élelmiszer vizsgálat Vendéglátó tevékenység, élelmiszer elıállítás személyi feltételei HCCP minıségbiztosítási rendszer alapelvei Vendéglátó egységek telepítésének alapfeltételei Személyi higiénia Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, elıkészítési követelményei Vendéglátó termékkészítés, tárolás, szállítás, kiszolgálás, kritikus pontjai Vendéglátó mőhely, konyha, eladótér higiéniája, kritikus pontok ellenırzése Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi elıírásai C hazai fogyasztóvédelmi politikai célkitőzések C Hazai fogyasztóvédelmi szabályok, EU-s fogyasztóvédelmi szabályok C Fogyasztói jogorvoslati lehetıségek C fogyasztóvédelmi intézményrendszer C Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének szabályai C szavatosság és a jótállás, a fogyasztói reklamációk intézésének módja szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 6

7 Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Pontosság Felelısségtudat Szaglás Ízérzékelés Látás Tapintás Társas kompetenciák: Határozottság Eredményorientáltság Módszerkompetenciák: Rendszerezı képesség Problémamegoldás, hibaelhárítás Körültekintés, elıvigyázatosság szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: xxxx-09 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Idegen nyelven kommunikál a munkatársaival és a vendégekkel Megérti az idegen nyelvő hallott szöveget Fejleszti az idegen nyelvő beszédkészségét Idegen nyelven telefonál vendéglátásban használt berendezések, eszközök idege nyelvő jelentését alkalmazza Technológiai mőveleteket, munkafolyamatokat idegen nyelven alkalmazza Megérti az idegen nyelvő használati utasításokat gyakorlati munka során idegen nyelven utasítást ad / fogad z általános gasztronómiai idegen nyelvő szókincsét ismeri és alkalmazza saját szakterülete legfontosabb idegen nyelvő szókincsét ismeri és alkalmazza. Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák : típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Általános idegen nyelvő kommunikáció, olvasás, fordítás Etikett protokoll idegen nyelven Illemtani formulák idegen nyelven C Idegen nyelvő kommunikáció vendégekkel C Idegen nyelvő kommunikáció beszállítókkal, viszonteladókkal, munkatársakkal C lapanyagok, áruk, italok, élvezeti cikkek idegen nyelvő ismerete C Konyhai, cukrászati, éttermi félkész és késztermékek idegen nyelvő technológiája C Italok neve, készítése idegen nyelven 7

8 C Konyhai, cukrászati és éttermi gépek berendezések használati utasítása idegen nyelven szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Idegen nyelvő beszédkészség 2 Idegen nyelvő hallott illetve olvasott szakmai szöveg megértése 3 Telefonálás idegen nyelven 5 Illemtani szabályok, udvariassági formulák alkalmazása idegen nyelven 2 Idegen nyelvő géphasználati feliratok értelmezése, megértése idegen nyelven 3. Információk adása vendégeknek, munkatársaknak idegen nyelven 3 Megrendelések felvétele, ajánlás számlázás idegen nyelven 3 nyagok, áruk, eszközök, gépek, berendezések idegen nyelvő megnevezése, ill. ezekhez kötıdı technológiák alkalmazása idegen nyelvő szövegben. 5 Vevıpanaszokat kezel idegen nyelven 5. Elemi számolási készség idegen nyelven Személyes kompetenciák: Látás Szorgalom, igyekezet, Elhivatottság, elkötelezettség Fejlıdıképesség, önfejlesztés Társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége Határozottság Eredményorientáltság Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Gyakorlatias feladatértelmezés Rendszerezı képesség Figyelem megosztás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Cukrászati termékkészítés szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Megismeri az elvégzendı feladatokat Felméri a szükséges anyagokat, eszközöket Elıkészíti a technológiához szükséges anyagokat Munkakezdés elıtt ellenırzi, elıkészíti a gépeket, berendezéseket, eszközöket Cukrászati félkész terméket készít Tartós gyümölcskészítményeket készít eállítja a sütés paramétereit etartja és betartatja a munkavédelmi elıírásokat Cukrászati késztermékeket készít efejezı mőveleteket, egyszerő díszítéseket végez Tulajdonságprofil: 8

9 Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Cukrászati készítmények alapmőveletei Cukrászat nyersanyagainak, gépeinek, berendezéseinek, eszközeinek, elıkészítése Cukorkészítmények, töltelékek, bevonó anyagok Gyümölcskészítmények Tészták Sütési eljárással készült félkésztermékek elıállítása Uzsonnasütemények Torták, szeletek, tekercsek Minyonok desszertek, csemegék Krémes és tejszínes készítmények Hagyományırzı magyar cukrászati termékek Édes és sós teasütemények C Elıkészítı gépek C Krémfızık C Csokoládémelegítık, csokoládétemperálók C Habfúvók C Fondantgépek C Tésztanyújtó C Dagasztógépek C Kelesztı berendezések C Hengergépek C Univerzális konyhagépek C Hőtıberendezések C Sütı és fızıberendezések szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Mennyiségérzék 4 Testi ügyesség 5 Tájékozódás 4 Térérzékelés 4 Kéziszerszámok, szeletelık, vágók, kiszúrók használata 4 Cukrászati szakrajzok olvasása, értelmezése 5 Cukrászati gépek használata Személyes kompetenciák: Kézügyesség Látás Ízérzékelés Pontosság Precizitás Társas kompetenciák: Közérthetıség Kapcsolatteremtı készség Módszerkompetenciák: Eredményorientáltság Áttekintı képesség 9

10 Kreativitás Ötletgazdagság szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: xxxx-09 Cukrászati termelési feladatok szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Fagylaltot fız, fagyaszt, fagylaltkelyhet készít Parfékat készít Pohárkrémeket készít Tányérdesszerteket készít, tálal Csokoládét temperál onbonokat készít efejezı, kikészítı mőveleteket alkalmaz Díszít lkalmi dísztortákat készít Munkaszervezési feladatokat végez Számítógépet kezel, adatokat rögzít, anyaghányadot készít excel táblában Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C C C Fagylaltok Parfék, pohárkrémek Tányérdesszertek készítése onbonok készítése efejezı, kikészítı mőveletek alkalmazása Díszítés Szakmai esztétika, szakrajz Emulgeátorok Fagylaltgépek Munkaszervezés Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, alkalmazott számítástechnikai alapismeretek szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Kézi szerszámok, díszítı eszközök használata 5 Cukrászati gépek használata 4 Testi ügyesség 5 Mennyiségérzék 5 Térérzékelés 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 3 Elemi szintő számítógép használat Személyes kompetenciák: 10

11 Látás Szorgalom, igyekezet Kreativitás Kézügyesség Társas kompetenciák: Kapcsolatfenntartó készség Eredményorientáltság Módszerkompetenciák: környezet tisztántartása Új ötletek, megoldások kipróbálása Kreativitás, ötletgazdagság Ismeretek helyén való alkalmazása Gyakorlatias feladat értelmezés Rendszerezı képesség Szakképesítés-RÁÉPÜLÉS szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: xxxx-09 Diétás cukrászati termékkészítés szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: etartja a diétás cukrászati termékek elıállítására vonatkozó elıírásokat. Ismeri a diétás cukrászati termékekhez felhasználható nyersanyagokat Kiszámítja a diétás termékek tápanyag és energia tartalmát Diabetikus cukrászati termékeket készít Lisztérzékenyeknek készülı cukrászati termékeket készít Tejérzékenyeknek készülı cukrászati termékeket készít Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák típus megjelölésével a szakmai ismeretek: I Diétás cukrászati termékek elıállítására vonatkozó elıírásokat. Diabetikus cukrászati termékek nyersanyagai Diabetikus félkésztermékek Diabetikus késztermékek Tápanyag és energia számítás Gluténmentes cukrászati termékek nyersanyagai Gluténmentes félkésztermékek Gluténmentes késztermékek Tejérzékenyeknek készülı cukrászati termékek nyersanyagai Tejmentes félkésztermékek Tejmentes késztermékek 11

12 szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 5 Kéziszerszámok, cukrászati gépek, használata Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelısségtudat Pontosság Precizitás Társas kompetenciák Határozottság Áttekintı képesség Módszerkompetencia: Ismeretek helyén való alkalmazása azonosító számú, Cukrász megnevezéső szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése xxxx-09 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek gyakorlása xxxx-09 Vendéglátó tevékenység alapozása xxxx-09 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció Cukrászati termékkészítés xxxx-09 Cukrászati termelési feladatok azonosító számú, Cukrász megnevezéső szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése xxxx-09 Diétás cukrászati termékkészítés 1. szakmai vizsgára bocsátás feltételei: V. VIZSGÁZTTÁSI KÖVETELMÉNYEK Modulzáró vizsga eredményes letétele Iskolai rendszerő szakképzés esetén: z utolsó szakképzı évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékő a modulzáró vizsga eredményes letételével mennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerő szakképzésben résztvevı vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga 2. szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész 12

13 hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: xxxx-09 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek gyakorlása hozzárendelt 1. vizsgafeladat:.) Gazdasági számítások (kalkuláció, kiszabat, árképzés, veszteségszámítás, üzleti szintő elszámoltatás, készletgazdálkodás, üzleti vagyon és összetétele, üzleti eredmény kiszámítása, jövedelmezıségi tábla és annak összetevıi).) Gazdálkodási ismeretek (fogalmi szinten: költség, költséggazdálkodás, bér, bérgazdálkodás, adózás, vállalkozási ismeretek, marketing alapismeretek, marketing tevékenység és reklám eszközök, üzleti levél formai és tartalmi követelményei) hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: írásbeli Idıtartama: 180 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 2. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: xxxx-09 Vendéglátó tevékenység alapozása hozzárendelt 1. vizsgafeladat:.) Élelmi anyagok jellemzıi, felhasználási lehetıségei.) Minıségbiztosítási vagy fogyasztóvédelmi ismeretek alkalmazása hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: szóbeli Idıtartama: 30 perc (felkészülési idı 15 perc, válaszadási idı 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: xxxx-09 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció hozzárendelt 1. vizsgafeladat:./ Elıre összeállított, saját szakmájához kötıdı technológiai leírás, használati utasítás, stb. szakmai szöveg fordítása és értelmezése 13

14 hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: szóbeli Idıtartama: 30 perc ( 20 perc felkészülés, 10 perc felelés )./ Elıre meghatározott szakmai, kommunikációs témában összefüggı feleletet ad, kérdésekre válaszol. hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: Szóbeli Idıtartama: 15 perc ( felkészülési idı nincs ) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 100 % (. feladat 40 %. feladat 60 % ) 4. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Cukrászati termékkészítés hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Cukrászati gyakorlat központi feladatsor alapján: Cukrászati félkésztermékek, cukrászati termékek készítése (: Torták, vagy tejszínes torták készítése. :Uzsonnasütemények vagy szeletek, vagy tekercsek, vagy mignonok, vagy desszertek, vagy csemegék, vagy krémes készítmények, vagy teasütemények, vagy hagyományırzı magyar termékek stb. készítése) hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: gyakorlati Idıtartama: 240 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: cukrásztechnológia alapmőveletei, a cukrásztészták, a cukrászipari félkésztermékek, a cukrászati termékek, készítmények és a cukrászipari gépek bemutatása, ismertetése hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: írásbeli Idıtartama: 120 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 75% 2. feladat 25% 5. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: xxx-09 Cukrászati termelési feladatok 14

15 hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Cukrászati gyakorlat központi feladatsor alapján (: Fagylaltkelyhek, vagy Pohárkrémek vagy onbonok vagy Tányérdesszertek elıállítása. : lkalmi dísztorta készítése, munkaszervezés végzése. C: z elkészített napi termék anyaghányadának, rövid technológiájának leírása számítógéppel. hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: gyakorlati Idıtartama: 210 perc (180 perc termékkészítés 30 perc számítógépes leírás) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 6. vizsgarész 1. feladat 100% hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: xxx-09 Diétás cukrászati termékkészítés hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Cukrászati gyakorlat központi feladatsor alapján: Diétás cukrászati félkésztermékek, cukrászati termékek készítése (: Diabetikus cukrászati termékek készítése. : Lisztérzékenyeknek, vagy tejérzékenyeknek készülı cukrászati termékek készítése) hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: gyakorlati Idıtartama: 240 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Diétás cukrászati készítmények bemutatása, Diabetikus cukrászati termékek tápanyag és energia tartalmának kiszámítása. hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: írásbeli Idıtartama: 120 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 75% 2. feladat 25% 3. szakmai vizsga értékelése %-osan: azonosító számú, Cukrász megnevezéső szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: 15% 2. vizsgarész: 15% 3. vizsgarész: 10% 15

16 4. vizsgarész: 40% 5. vizsgarész: 20%: azonosító számú, Diétás cukrász megnevezéső szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 6. vizsgarész: 100% 4. szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 5. szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı szempontjai - VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Cukrász kéziszerszámok, eszközök Tőzhely Hımérı Cukrászati hőtı berendezések Darálók Sütı berendezések Keverı-, nyújtó- és hengerlıgépek Cukrászati hidegtechnológia gépei (fagylalt, étkezési jég készítés) Mérlegek Cukrász 16

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. 3.1

Részletesebben

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPL ADATOK

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPL ADATOK PINÉR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPL DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Pincér 3. Szakképesítések

Részletesebben

CUKRÁSZ. alapján készült.

CUKRÁSZ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZAKÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

SZAKÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI SZAKÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Szakács mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Szakács mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szakács 3. 3.1

Részletesebben

CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Cukrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Cukrász mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Cukrász mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

HELYI TANTERV CUKRÁSZ OKJ száma: 34 811 01

HELYI TANTERV CUKRÁSZ OKJ száma: 34 811 01 Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA című pályázathoz kapcsolódó

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 1000

Részletesebben

Az 1/9-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/9-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/9-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

ÉLELMEZÉSVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉLELMEZÉSVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉLELMEZÉSVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Élelmezésvezető

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.)

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ A 150-2012. (VII. 6.) kormányrendelet alapján az új OKJ szerinti képzések helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ A 150-2012. (VII. 6.) kormányrendelet alapján az új OKJ szerinti képzések helyi tanterve Ikt.sz: 4/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02

Részletesebben

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GRÁR-KÖZGZDSÁGI ÉS -ÁRUFORGLMZÓ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VEGYESIPARCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VEGYESIPARCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VEGYESIPARCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 341 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

HELYI TANTERV PINCÉR OKJ száma: 34 811 03

HELYI TANTERV PINCÉR OKJ száma: 34 811 03 Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA című pályázathoz kapcsolódó

Részletesebben

40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. Szakképesítések

Részletesebben

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 215 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Az 1/9-2/10-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 P I N C É R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/9-2/10-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 P I N C É R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/9-2/10-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 P I N C É R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 51 341 01 0000 00 00

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA

VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2011 1 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában, gyógypedagógusok és

Részletesebben

IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Óraszám Idegenvezető 2 2000 II.

IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Óraszám Idegenvezető 2 2000 II. IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Idegenvezető

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben