Elıterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete ig szóló programjának idıarányos végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2006-2010-ig szóló programjának idıarányos végrehajtásáról"

Átírás

1 Elıterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete ig szóló programjának idıarányos végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzati választásokat követıen az önkormányzat elıtt álló feladatokra, célkitőzésekre 234/2006/24850/X.30./ számú határozatával elfogadta a következı 4 évre szóló programot, melynek idıarányos értékelését az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé. I. Önkormányzat -A hivatalban továbbra is alapvetı elvárás az ügyfélcentrikus közigazgatás megvalósítása. Ennek eléréséhez jó úton haladunk, megítélésünk javult, melyet az ügyfélládában elhelyezett kérdıívek elemzése is alátámaszt. Természetesen elıfordulnak még kisebb-nagyobb hiányosságok, hibák, de törekszünk a minıségi munkavégzésre. Az ügyintézési határidı tekintetében továbbra is van min javítani, azonban a megnövekedett ügyiratforgalom, a folyamatosan bıvülı hatáskörök miatt ez egyre nagyobb terhet ró az ügyintézıkre. Az ügyfélszolgálati iroda és az ügyfélhívó rendszer kiépítése sokat segített az ügyfelek elégedettségének javításában, mivel a sorban állást az elıjegyzési rendszer jelentısen lecsökkentette. Az ügyfélszolgálati irodában dolgozó köztisztviselı nemcsak a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben, hanem egyéb kistérséget, lakosságot érintı ügyekben is segítséget nyújt, pl. gázár támogatási nyomtatványok kitöltése. -A képviselık és a hivatal dolgozói közötti kapcsolat jó, a képviselık jelzéseire, felvetéseire az intézkedések a hivatal részérıl a pénzügyi lehetıségek függvényében rövid idı alatt megtörténnek. -A korábban bevezetett minıségirányítási rendszer újratanúsítása az önkormányzat valamennyi intézményében sikeresen megtörtént, az intézmények zömében hibapont nélkül. - Az elmúlt egy év alapján megállapítható, hogy jó döntés volt a képviselıtestület mellett mőködı bizottságok számának csökkentése, a bizottságok munkája hatékonyabbá vált.

2 2 - Évek óta nagy gondot okoz önkormányzatunk számára a jelentıs forráshiány, amely annak ellenére évrıl évre nı, hogy szigorú, takarékos gazdálkodást folytatunk és önkormányzatunk minden pályázati lehetıséget kihasznál a forráshiány csökkentésére. Problémát okoz, hogy több esetben elmaradnak a karbantartások, kisebb felújítások, és eszközbeszerzések. A lakossági tájékoztatásra a XIV. pontban térek ki. II. Városfejlesztés -A városközpont rehabilitációjára ÉMOP kódszámon Európai Uniós pályázati kiírás társadalmi vitája a napokban lezárult, várhatóan a végleges pályázat decemberében megjelenik és elején kerülhet sor az elsı fordulóra vonatkozó pályázat benyújtására. Az Önkormányzat ismét a sétáló utca fıtéri Árpád, Dózsa úti szakaszára szakaszának díszburkolattal történı ellátására, a bíróság földszintes épületének elbontására, annak helyén szabadtéri színpad és lézeres kivetítı létesítésére, a városháza külsı homlokzat-felújítására és a szabadtéri színpad alatt 50 állásos mélygarázsra nyújtja be pályázatát. A pályázatban kedvezményezett partnerként a katolikus egyház vesz részt a templom külsı homlokzat-felújításával, a bíróság pedig a fıépület külsı homlokzat-felújításával. A projekt becsült összköltsége 1.1 milliárd Ft melybıl a támogatási igény 800 millió forint. A saját forrás 50 %-ára EU önerıs pályázat nyújtható be. A támogatás a költségek 75 %-a, kivétel a mélygarázs, melynél 50 %. -Megterveztettük, és jogerıs építési engedélyt kértünk Széphalom, Károlyfalva és Rudabányácska városrészekbe fa szerkezető fedett buszvárók létesítésére. Széphalom városrészben meg is épült az új buszváró. Az elkövetkezı idıszakban a másik két városrészben is végre kell hajtani az új buszvárók létesítését. Sátoraljaújhelyben négy helyszínre Kossuth L. u. 1., Hısök tere, Kazinczy u. 7, Kazinczy u. 12. (Keri elıtt) terveztettünk fedett buszvárót, melyek jogerıs építési engedéllyel is rendelkeznek évben a Kossuth L. u. 1. szám elıtt és a Hısök terén meg is valósult a fedett buszvárók létesítése évben a Kazinczy u. 12. elıtti járdaszakaszon (Keri elıtt) tervezzük a fedett buszváró megvalósítását, majd ezt követıen a Kazinczy u. 7. szám elıtt. -A jelenleg közzétett EU-s pályázatok sajnos nem támogatják a TÁVHİrendszerrıl történı leválás más főtési rendszerben történı átalakítását.

3 3 Az egyedi kazánokkal mőködı intézmények közül a városháza, az V. István Szakközépiskola és arról leválasztva a Jókai iskola energia megtakarítást eredményezı főtéskorszerősítésére 2007.decemberében pályázatok benyújtására kerül sor. -Két intézmény komplex akadálymentesítésére nyújtottunk be pályázatot, az ESZI Alapellátási Központ Hajnal úti épületére és a Jókai iskolára. A pályázatok befogadásra kerültek, elbírálásuk még nem történt meg. Saját forrásból készült el a Partizán úti óvoda akadály-mentesítése. Ez évben még elkészül a Városi Uszoda földgáz üzemő kazánházának kiépítése, melynek eredményeként a létesítmény fenntartási költségei jelentısen csökkenhetnek a prognosztizált 4-5 éves pénzügyi megtérülés figyelembevételével. -A Képviselı-testület meghatározta és elfogadta a Önkormányzat tulajdonában lévı közutak közötti idıszakára vonatkozó útfelújítási programot. A 108/2007/11815/IV.25./ számú határozat a TEUT pályázatok során felújítandó utakat tartalmazza, melybıl évben a Fejes I. u. Tokaji F. u. és Esze T. u. közötti szakaszának felújítása járda felújításával együtt már be is fejezıdött évben a Vasvári P. u. felújítására fogunk TEUT pályázatot benyújtani. A 153/2007/11815/VI.4./ számú határozat tartalmazza a pályázati támogatás nélkül (hitelbıl) történı útfelújítási programot, melybıl évben már be is fejezıdött az Árpád u. alsó szakasz (csapadékcsatornával), Hunyadi u. II. ütem + I. ütem járda, Thököly u. és a Köveshegyi földút felújítása. Az Árpád u. felsı szakaszának közbeszerzési pályázata is lezajlott és az építési szerzıdés már megkötésre került, de a kivitelezés azért nem valósult meg ez évben, mert csúszik a tehermentesítı út átadása. Ezen útszakasz felújítása a módosított szerzıdés alapján várhatóan április-május hónapjában megtörténik évben a Martinovics u., Járóka S. u., Lakatos u., Aradi lakótelep feljáró út, Báthory u. és a Barátszer u. járda felújítása fog megvalósulni. - A hegyközi kerékpárút kenyérgyártól induló elsı szakaszának építésére pályázat útján nyertünk 60 %-os támogatást ( körforgalom ). A 30 millió forintos beruházás I. félévében valósul meg. -A Magashegyen tervezett Zempléni Turisztikai- és Idegenforgalmi Centrumra mintegy 660 millió forint összegő pályázatot nyújtunk be, 440 millió forint összegő támogatásra. Itt is pályázható 50 %-ban az EU önerıalap.

4 4 A fejlesztés új központi épület építésére, a síház átalakítására, új kilátó létesítésére, téli-nyári bobpálya építésére, kalandtúra parkra és a felvezetı út teljes felújítására, parkoló bıvítésre terjed ki. A beadásra a kiírás módosított határidejétıl, január 4-tıl van lehetıség, mely idıpontig a pályázat benyújtásra alkalmas módon el is készül. - A város területén decemberében átadásra került a TESCO kereskedelmi létesítmény és az üzemanyagtöltı állomás. - Megkezdıdött, és várhatóan az év végéig megnyílik a körforgalom mellett a Plus Áruház, egy üzemanyagtöltı állomással egyidejőleg. - Széphalom városrészben elkezdıdött és jó ütemben halad a B-A-Z Megyei Önkormányzat lebonyolításában a Magyar Nyelv Múzeuma építése. - Többszöri halasztás után végre elkészült a nagyon rossz állapotban lévı 37 sz. fkl út Sátoraljaújhely-Sárospatak közötti szakaszának felújítása. III. Városkép -A Képviselı-testület a 105/2007/12576/IV.25./ számú határozatával elfogadta a város közterületei takarításának egy kézbe adására vonatkozó elıterjesztést. Az eredeti elıterjesztés szerint a feladatellátás október hó 15. napjától, önálló szakfeladatként a Városellátó Szervezethez kerül telepítésre, így a feladatellátás koncentráltabbá tétele megvalósult. A feladatellátáshoz szükséges gépi eszközpark biztosításának közbeszerzési eljárása lezajlott és a közelmúltban megtörtént az eszközpark üzembe állítása is. A rendszer átalakítását követıen szétválik a köztisztasági feladat végrehajtása és az ellenırzés, így az ellenırzést végzı Piac és Közterület-felügyelettıl meg kell követelni, hogy szigorúan ellenırizze a közterület használat rendjét, és tartassa be a vonatkozó szabályokat. -A hulladékgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítását követıen ez év elejétıl a ZHK Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. látja el településünkön a kommunális hulladékszállítási feladatokat. Ennek része természetesen a szelektív szemétgyőjtés és az évi legalább egy alkalommal történı lomtalanítás is. Az új szolgáltató belépésével új árképzés alapján került elfogadásra a szolgáltatási díj, mely még mindig nem igazságos, mivel nem a ténylegesen elszállított mennyiség alapján történik.

5 5 Ez évben 50 db utcai szemetes beszerzésére került sor, melybıl már a fele kihelyezésre is került. A köztisztasági rendeletünk alapján beszerzésre került 25 db fali hulladékgyőjtı, ezeknek a vállalkozók általi kihelyezése várhatóan már csak év tavaszán fog megtörténni. -Az önkormányzati intézmények egyedi kazánjainál szakértıi vizsgálat készül megújuló energiára történı átállításukra. -A Városellátó Szervezetnél rendelkezésre álló éves parkfenntartási költségvetési elıirányzatokból közcélú és közhasznú foglalkoztatottak igénybevételével törekszenek a gondozott zöldfelületek városszintő kibıvítésére, beleértve a városrészeket is. -A beszámolási idıszakban a panelprogram keretében befejezıdött a Vasvári u sz, Vasvári u. 15. sz, Korányi u. 4. sz. és a Hajnal u. 1. sz. többszintes társasházak e program keretében végezhetı felújítási munkái. Folyamatban van a Dózsa Gy. u. 8. sz. társasház felújítása és elején indul a Színház köz 1, a Vasvári sz. késıbbiekben Károlyi , Dózsa 14., Petıfi u. 3., Vasvári u épületek program keretében végezhetı munkái. Összegezve a panelprogram keretében benyújtott pályázataink eredményesek voltak, mivel egy épület esetében (Révész u. 14.) a pályázat tartalmi hiányosságai miatt került a pályázat elutasításra. A panelprogramon kívül a személyi tulajdonban lévı lakóépületekre kibıvítésre került az utcai homlokzat felújítására vonatkozó képviselı-testületi rendelet. A Munkácsy u. 5 és Kazinczy u. 14. sz. alatti épületek tulajdonosai pályáztak eredményesen. - Várhatóan év elsı felében, a ZHK Kft. közremőködésével kerül majd benyújtásra az Abaúj-Zemplén Hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére vonatkozó uniós pályázat, melynek keretében városunkban megvalósulhat majd a hulladékudvar. Ezen a legutóbbi becslések szerinti 14 MrdFt-os beruházás megvalósulását követıen nyílik majd lehetıség a szolgáltatási díjak felülvizsgálatára, a ténylegesen elszállított mennyiség alapján. -A Néma-hegyi és Torzsási volt kommunális hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó pályázat is, a ZHK Kft közremőködésével év elsı felében kerül majd benyújtásra. Mindkét pályázat esélyei jók, mivel mind a minisztériumi szaktárca, és mind a megyei önkormányzat részérıl megvan a kellı támogatás. - Az idén elıször kerül sor a Tiszta utca akció értékelésére. A gyıztes utca évben a hulladékelszállítási díjból 50 %-os kedvezményt kap, mely az utca összes lakosát érinti.

6 6 - Mivel a tehermentesítı út ez évi átadása jövı év májusára csúszik, ezért a Városüzemeltetési Bizottság döntésének megfelelıen év második felében kell elvégezni a város forgalomtechnikai és felülvizsgálatát, és ki kell dolgozni a parkolási koncepciót, melynek során már figyelembe kell venni a sétálóutca beruházást is. - Az évek óta üresen álló Bortemplom hasznosításának és felújításának vonatkozásában sajnos nem sikerült számottevı mértékben elıre lépni. A jelenlegi tulajdonosi kör érdektelensége miatt az épület állaga folyamatosan romlik. A hatósági eszközök, bírságolások sem vezetnek igazán eredményre, melyek végrehajtását ráadásul meg is nehezíti, hogy az egyik tulajdonostárs jelenleg felszámolás alatt áll. A Borbarlang sorsa rendezıdött, és egy befektetı a létesítmény felújítását követıen üzemelteti a vendéglátóhelyet. - Az elmúlt idıszakban is folytattuk a teljes körő rágcsálóirtást, valamint a légi és földi szúnyogirtást. Ezen tevékenységekkel kapcsolatban már hosszú ideje nem érkezett sem lakossági, sem egyéb panasz. Ezen tevékenységeket a jövıben is legalább hasonló színvonalon kell ellátni. - Sajnos a beszámoló idıszakában, pénzügyi fedezet hiányában nem sikerült új, EU szabványoknak megfelelı játszóteret létesíteni, de a VESZ az év során több, még régi típusú játszótér felújításáról gondoskodott. Folytatni kell a játszótér felújítási programot és Sátoraljaújhely központi részén a Kossuth tömbben, valamint a városrészekben is új, EU szabványoknak megfelelı, korszerő játszótereket kell létesíteni. IV. Egészségügy: -A Polgármesteri hivatal készíti a város egészségállapot felmérését, ez részben a lakosság kérdıívek kitöltése alapján történı megkérdezésén, részben a KSH és az önkormányzat adatain alapul. Az állapotfelméréshez segítséget nyújtatnak civil szervezetek, az önkormányzati, és a városi intézmények. Ez az állapotfelmérés tartalmazni fogja a város természetföldrajzi, gazdasági, oktatási, szociális, demográfiai, munkaügyi, közbiztonsági, közmővesítettségi, stb. adatait is. A már beérkezett 1500 kérdıív feldolgozása jó ütemben halad. Az állapotfelmérés segítséget fog nyújtani egyes pályázatok megírásához is. - Az Erzsébet Kórház részére beszerzésre került céltámogatásból 1 db új röntgengép.

7 7 - Tekintettel arra, hogy az Erzsébet Kórház az éven már többször beszámolt a Képviselı-testület elıtt, utoljára november hónapban, ezért a kórház mőködésére bıvebben nem térek ki jelen beszámolóban. V. Szociális helyzet -Sátoraljaújhely Városban a szociális alapszolgáltatási feladatokat az Egyesített Szociális Intézmény látja el. Szervezeti keretein belül mőködik a szociális alapellátás: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idısek klubjai, fogyatékos napközi otthon, valamint az ez év során új ellátási formaként indított szenvedélybetegek közösségi ellátása és a támogató szolgálat. A szakosított ellátási formák közül az idısek otthona 62 férıhellyel áll az idısek rendelkezésére. Az finanszírozási változás miatt az emelt szintő idısek otthona hagyományos ellátásként történı átminısítésére 2007.július 15-el került sor. Városi szinten 155 fı részesül szociális étkeztetésben, az idısek klubja 80 fı nappali tartózkodására nyújt lehetıséget, ahol az étkeztetésen túl foglalkoztatási, mentálhigiénés és tisztálkodási lehetıség is biztosított. A fogyatékosok nappali ellátását 13 fı igényli. A Képviselı-testület döntése alapján a Hısök terei épületben történı feladatellátást a Hajnal út 1. sz. alatt megüresedett óvoda épületébe kívánja áthelyezni. Az épület akadálymentesítésére beadott pályázat elbírálására ezidáig nem került sor, valamint a mőködési engedélyeztetési eljáráshoz az új funkció szempontjából szükséges az épület átalakítása. -A szociális törvényt érintı folyamatos változások a helyi önkormányzatok feladatait tovább növelték. Több ellátási forma átalakult (rendszeres szociális segély, közgyógyellátás), újabb támogatások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, járulékfizetés alapjának meghatározása) jelentek meg. A korábban minden jogosult számára azonos összegben megállapított rendszeres szociális segélyt családi típusú segélyezés váltotta fel, mely függ a család létszámától, jövedelmétıl és összege mindenkinél más és más lehet. -A rendszeres gyermekvédelmi támogatást új ellátási forma, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény váltotta fel. Ez az ellátási forma rendszeres pénzellátással nem jár, különbözı kedvezményekre jogosítja az arra rászoruló gyermeket. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan gyermekenként 5.000,-Ft pénzbeli támogatást kapnak a július 01-én és november 01-én jogosultsággal rendelkezık novemberében 1365 gyermek részesült az említett támogatásban.

8 július 01-tıl megváltozott a közgyógyellátás rendszere. A jogosultak részére egyéni és eseti gyógyszerkeret áll rendelkezésre. Az egyéni keret a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgálja és megállapítása a háziorvos zárt borítékban kiadott igazolása alapján a MEP szakhatósági állásfoglalásában meghatározott összeg szerint történik. Az eseti keret az akut megbetegedésbıl eredı gyógyszerszükségletet fedezi, éves összege törvényben meghatározott, 2006 és 2007 évben egyaránt 6.000,-Ft. A közgyógyellátást érintı változások az eljárási szabályok szigorítását eredményezték. A három jogosultsági forma (alanyi, normatív, méltányos), illetve a kérelmezık száma továbbra is változatlan, azonban a méltányossági alapon jogosultak száma csökkent es év változásokat eredményezett az egészségügyi szolgáltatás igénybevételében is, je után egészségügyi szolgáltatást csak az vehet igénybe, aki egészségbiztosítási, vagy egészségügyi járulékot fizet, illetve az, aki egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva jogosult. Az utóbbi személyek esetében a polgármester egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság tényérıl hatósági bizonyítványt állít ki. A nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva nem jogosult személyek egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek. A járulékfizetés alapjául szolgáló jövedelem meghatározása szintén hatósági bizonyítvány formájában történik. -A munkaképes korú lakosság körében továbbra is maradandó problémát jelent a munkanélküliség januárjában 1269 fı volt a regisztrált munkanélküliek száma, rendszeres szociális segélyezett 723 fı novemberében városunkban a regisztrált munkanélküliek száma 1341 fı, rendszeres szociális segélyben részesülık száma 792 fı. A fenti adatokat összehasonlítva látható, hogy a közel egy év alatt folyamatosan nıtt a munkanélküliek száma. A munkanélküliek, rendszeres szociális segélyben részesülık több mint a fele férfi, az egy évnél hosszabban tartós munkanélküliek aránya több mint egy harmad. A legnagyobb számban regisztrált munkanélküliek fizikai foglalkozásúak, alacsony szintő alap, vagy általános iskolai végzettséggel, illetve szakmai képzettséggel. Az állam aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel segíti a munkába állást (képzésekkel, támogatott munkába állással, közmunkával). Megállapítható, hogy a foglalkoztatás legnagyobb százalékban határozott idejő szerzıdéssel történik, egyre kevésbé jellemzı a tartós, egy évnél hosszabb munka.

9 9 -A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elmúlt egy évben is több száz rászoruló kérelmét vizsgálta, hangsúlyt fektetve arra, hogy kizárólag a ténylegesen rászorulók részesüljenek az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokban. A városban kialakult köztisztasági helyzet javítása érdekében a önkormányzat a szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások közül a lakásfenntartási támogatást minden kérelmezı esetében elsısorban a szemétdíjak kiegyenlítésére fordítja. Az adósságkezelési szolgáltatás a Családsegítı Szolgálat bevonásával továbbra is jól mőködik városunkban, 2007 évben 15 fı esetében sikerült a felhalmozódott közüzemi díjtartozásokon enyhíteni. -A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása a szociális rendszerben történt változások következtében kibıvült, mivel a rendszeres szociális segélyben részesülık számára együttmőködési kötelezettséget ír elı a Családsegítı Szolgálattal. A Családsegítı Szolgálat beilleszkedést segítı programmal, életvezetési tanácsokkal próbálja elısegíteni a rendszeres szociális segélyezett munkaerıpiacra való visszaállítását. Ez a feladatellátás is indokolja többek között a korábbiakban már említett helységigényt, hiszen a kliensek fogadására több szobára van szükség. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat fı feladata továbbra is a hátrányos helyzető családok megsegítése, kiskorúak veszélyeztetettségének csökkentése, melynek érdekében jelzıszolgálatot mőködtet és családgondozást végez. - Négy esetben adtunk be a Kistérség gesztoraként közmunka pályázatot, amelybıl kettıt elnyertünk. A szociális ellátásban részesülık és a múlt évi fagykár következtében munka nélkül maradtak kizárólag célszemélyekre vonatkozó kis létszámú programokat a tervezettnél kisebb létszámmal tudtuk végrehajtani. A tavaszi és a téli tavaszi nagy 100 fıt meghaladó pályázatainkat sajnos elutasították. - Az Észak-Magyarországi Regionális Ügynökség ajánlására az ESZI Köveshegyi Szociális Otthona rekonstrukciójára kiemelt projektet nyújtottunk be 1.1 milliárd forint összegő támogatásra, amelyet a NORDA támogatott, de a Kormány nem. A pályázatot tavaszán kisebb összeggel lehet ismét benyújtani TIOP keretében.

10 10 VI. Közbiztonság November hónapban a közelmúlt sajnálatos eseményeire figyelemmel rendkívüli testületi ülés keretében, valamint lakossági fórumon is foglalkoztunk a közbiztonság helyzetével, ezért jelen beszámolóban részletesen szintén nem kívánok evvel a témával foglalkozni. Azonban fontos megemlíteni azt, hogy a lakosság támogatása nélkül önkormányzatunk erıfeszítései semmit sem érnek. Erre példa az, hogy felkértem a város lakóit, vállalkozókat, hogy anyagiakkal járuljanak hozzá két rendırjárır pár felállításának költségeihez. A mai napig egyetlen fillér sem folyt be az erre a célra elkülönített számlára. Ennek ellenére az önkormányzat saját költségvetésébıl biztosítja a december 3-tıl december 23-ig terjedı idıszakra 2 pár rendırjárır többletköltségeit. A rendırök hétköznap óráig, hétvégén óráig látnak el szolgálatot az egész városra kiterjedıen, koncentrálva a belvárosra. VII. Oktatás Közoktatási intézmény hálózat racionalizálására a folyamatos gyermek létszám csökkenés miatt került sor. Hétszínvirág Óvoda Hajnal úti tagóvodája került megszüntetésre tıl a Hétszínvirág óvoda német és szlovák bázis óvodaként végzi feladatát, ezzel szakmai munkája az egész országra kiterjed. A Bölcsıde férıhelyéhez képest a szülık részérıl jelentkezı igény lényegesen magasabb, jelenleg egyedüli intézményként a Hajnal úti épület együttesben található. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálati és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény a felújított Kazinczy Iskolába került korszerő körülmények között elhelyezésre. Az intézményi minıségirányítási program keretében kidolgozásra került a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere a város fenntartásában mőködı valamennyi közoktatási intézmény vonatkozásában. A közoktatási esélyegyenlıségi program a Sátoraljaújhely város intézkedési tervének részeként kidolgozásra kerül, melynek elsı lépéseként Települési esélyegyenlıségi helyzetelemzés készül el július 1-jétıl a Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvő Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium átadása megtörtént az Országos Szlovák Kisebbségi Önkormányzat fenntartásába került a tulajdonjog megtartása mellett.

11 11 -Az önkormányzat város tisztasági programjának keretében folytatódik a nevelési oktatási környezet tisztasági program, mely keretében szelektív szemétgyőjtésre, parlagfő nélkül élni rajz pályázatra, határtalan természet elıadás sorozatra, Road Showra került sor., Az oktatási intézmények rendszeresen foglalkoznak a tanulók környezetvédelmi és környezet tisztasági nevelésével, ebben együttmőködı partnerük a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. és az ÖKO Pannon Kht volt december elején nyújtjuk be az elsı fordulóra a Petıfi Sándor Általános Iskola és az V. István Közgazdasági Szakközépiskola rekonstrukcióira és komplex akadály-mentesítésére vonatkozó EU-s támogatási pályázatait 255 millió, illetve 333 millió forint összköltséggel 90 %-os támogatással. A saját forrás csökkentésére 50 %-os EU önerıs pályázat is benyújtásra kerül. A rekonstrukciós pályázatokkal egyidejőleg 5 oktatási intézményre informatikai fejlesztési pályázat is benyújtásra kerül. VIII.Kultúra Sátoraljaújhely város életének a történelem folyamán mindig fontos része volt a kultúra. A hagyományosan megrendezett rendezvények mellett új és felelevenített programok valósultak meg pl.a Zsólyomkai Nyitott Pincék. A korábbi igényeknek megfelelıen a Zemplén Kaszinó program újra folytatódik. Megkezdıdött városunk 750 éves évfordulójára történı felkészülés, ennek keretében szakmai bizottságot hoztunk létre, melynek keretében a prioritásoknak megfelelı munkacsoportok kijelölése is megtörtént. Elsı lépésként sikerült városunkat egy köztéri alkotással szépíteni, melynek avató ünnepsége december 11-én megtörtént. (Árpád Fejedelem mellszobor) Bıvíteni kell a Zempléni Fesztivál programjait és törekedni kell a sátoraljaújhelyi közönség érdeklıdésére igényt tartó programok megvalósítására. A Dohánygyári Fúvószenekar az éven ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját, segíteni kell a zenei utánpótlás nevelés biztosítását. A 35. éve kerül megrendezésre az Édes anyanyelvünk nyelvhasználat verseny országos döntıje, a Kazinczy kultusz ápolása az éven is a verseny szellemének jegyében sikeresen megtörtént.

12 12 A Magyar Nyelv Múzeuma átadása tavaszán megtörténik, tervezzük a Magyar Nyelv Hete országos rendezvénysorozat nyitó konferencia szervezésének lebonyolítását. -Német és szlovák nemzetiségi napokat szerveztek Károlyfalván és Rudabányácskán, a rendezvények nem csak az idegenforgalmi vonzerıt növelték, hanem az itt élı nemzetiségek kultúráját, és hagyományaik megırzését ápolják. A város életében az elmúlt évszázadokban nagy szerepet játszó zsidóság életét bemutató kiállítás megszervezésére kerül sor a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyőjtemény Közalapítvány közremőködésével. IX. Idegenforgalom - Sátoraljaújhely és környéke természeti, történelmi, építészeti értékekben gazdag. Rendezvényeink elsısorban a város és környéke lakosságát vonzzák, de vannak olyan rendezvények, melyekre az ország több részérıl, sıt határon túlról is érkeznek vendégek. Az ide látogató kirándulók egyre nagyobb számban veszik igénybe az ülıszékes felvonót. Programjaink kiválasztásánál törekszünk arra, hogy a településünkön kívülrıl is vonzzuk vendégeinket évben új helyre költözött a Tourinform Iroda, mely a volt Ifjúsági Presszó helyén felépített épületben nyert elhelyezést. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a helyszín kiválasztása jónak bizonyult, így közelebb került az iroda az érdeklıdıkhöz. Az Utazás Kiállítás 2007-ben március 29 és április elseje között került megrendezésre, Sátoraljaújhely Várost és a Hegyközt Sátoraljaújhely és Kistérsége néven a Zemplén Tourinform Iroda képviselte egy 12 m2 es standon, amely a B.A.Z. megyei és a miskolci stand mellett helyezkedett el, az egyik legfıbb látványosságot a pavilon tetejérıl a kiállítási területünk fölé lógatott Magas-hegyi libegıs szék szolgáltatta április e között a miskolci Menjünk Világgá Utazási Kiállításon képviselte Sátoraljaújhelyt és a Hegyköz térségét Miskolc standján. Szeptember között került megrendezésre az I. Fıszezon belföldi turisztikai kiállítás és szállásbörze. Hegyköz térségét Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalának megbízásából a Zemplén Tourinform Iroda képviselte, valamint négy társkiállító is személyesen propagálta magát standunkon, ami ezúttal egy kis 4 m2-es faház volt.

13 13 Október én a TUTI Sortegyesület kiállításán is részt vettek, amelynek tematikája elsısorban sportturisztikai jellegő volt, ennek megfelelıen elsısorban térségünk kempingjei, turistaházai, erdei iskolái képviseltették magukat prospektusaik által. Természetesen a vállalkozók ajánlatai mellett ez alkalommal is felvitték a Sátoraljaújhelyrıl és Hegyközrıl, a programajánlatokról szóló kiadványokat, valamint az akkor már közelgı Zsólyomkai Nyitott Pincék teljes programajánlatát. Az összefogással Tokaj Világörökségért Projekt keretén belül új kiadványokkal gazdagodott az iroda ingyenesen osztogatható prospektuskínálata, szórólapok, turista-térképek tekintetében is. Ugyancsak nagy segítség a térség megismertetésére Sátoraljaújhelyi Kistérség Többcélú Társulásának lapja, a Zempléni Turista is. Az Iroda évben Az Észak-Magyarországi Turisztikai Régió Ismertségét növelı Turisztikai Marketingeszköz Támogatása témában adott be és nyert pályázatot. Az utazás 2008 kiállításon 20 m2-es területtel az Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatósággal egyeztetve, az ı arculati elemeikhez igazodva, közös sajtótájékoztató megtartásával, de egyedi attrakciókkal kíván megjelenni. A megjelenéshez kapcsolódó kiadvány egyszerre elégíti ki azt a naponta jelentkezı igényt, hogy az idelátogató vendég, turista használható térképet, látványos és hasznos információkat kapjon a városról, szórakozási és szabadidıs tevékenységekrıl. Ezzel együtt segíti a különbözı túrák, kirándulások tervezését is. A kiadvány pl.-ban készül, magyar, angol nyelven. - Az Ungvári és a Zsólyomkai pincék közmőfejlesztésére, környezetük rendezésére és a Magyar Kálvária sziklafalánál akadálymentes W.C. és szabadtéri színpad és elektromos ellátás létesítésére 85 %-os támogatási igénnyel elsı fordulós pályázat került benyújtásra a Norvég alapra. - Átadásra került a Sárospatak-Sátoraljaújhely közötti kerékpárút teljes hosszában, valamint a Sátoraljaújhelytıl Mikóházáig tartó szakasz is. - Elkészült város marketing terv, melyet a testület elfogadott és az idegenforgalmi bizottság rendszeresen tárgyalja a tervben leírt feladatok megvalósítását. - Elkezdıdött az újhelyi vár régészeti feltárása, elkészült a régészeti-geodéziai felmérése és térinformatikai elemzése. A további munkálatok elvégzésére pályázati forrásokra lesz szükség évben elnyert pályázati forrásból a stációk márványtábláit eredeti állapotuknak megfelelı helyreállítását valósítjuk meg 2008-ban.

14 14 X. Civil kapcsolatok Az Oktatási, Közmővelıdési, Civil, Ifjúsági és Sportügyi Bizottság koordinálja a civil- és sportszervezetek, valamint az Önkormányzat együttmőködését, rendszeres tájékoztatást adva munkájukról, problémáikról. Sikeresen megrendezésre került ez évben is a Civil Nap ben 17 civil szervezet kapott pályázati úton támogatást Ft értékben. XI. Ifjúság, sport -Sátoraljaújhely Város Önkormányzata már régóta tervezi, hogy városunkban fiatalok számára kedvezı feltételek mellett megvásárolható lakások épüljenek, hogy ezzel is növeljük városunk fiatalokat megtartó erejét. Erre a Rákóczi- Balassi utca sarkán található területünket ajánlottuk fel, melyen a Raiffeisen Bankkal közösen egy 12 lakásos társasház épülne. A beruházás meghirdetésre került, arra az érdeklıdık december 21-én óráig adhatják be jelentkezésüket. Továbbra is folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy fiatalok lakáshoz jutási támogatása címén lakás vásárláshoz 400 ezer forint, míg építkezéshez 500 ezer forint kamatmentes támogatást biztosítunk. -Sátoraljaújhely és Sárospatak ikerváros programja civil szervezet mőködésében is megvalósult, mert a két városnak közös vízilabda csapata van a Zempléni Vízilabda Klub, melyet mind két város támogat. Sportcsarnokban már nıi kézilabda csapat is jár edzésre hobby szinten. -A városligetben, vállalkozó segítségével megépült a skate park, mely streatball pályát is tartalmaz. -Pályázati lehetıség hiányában sajnos nem sikerült elırelépni a Dohány úti sportpálya fejlesztésében. XII. Kisebbségek, településrészi önkormányzat - Városunkban négy cigány, német, ruszin és szlovák kisebbségi önkormányzat mőködik, munkájukról ık is tájékoztatást adtak a Képviselıtestületnek. Önkormányzatunk a korábbi éveknek megfelelıen az állami támogatáson felül is segíti, támogatja a kisebbségeket és a településrészi önkormányzatokat.

15 15 Intézményeinkben biztosított a kisebbségi nyelvi oktatás, szlovák, és német kisebbség tekintetében már óvodás kortól. A kisebbségeket érintı önkormányzati döntések elıtt a kisebbségi önkormányzatok véleményét, egyetértését kikérjük. December 5-én kerül megrendezésre az évek óta sikeresen lebonyolított Kisebbségi Önkormányzatok Találkozója, amelyen a Zemplén térségben élı kisebbségi önkormányzatok vesznek részt. -A romatelep rekonstrukciójára elnyert pályázat eredményeként elkészült a Köztársaság, Bihari, Nefelejcs utcákon található önkormányzati lakásokban a víz és szennyvíz bekötése, a helyiségekben a vizes blokkok kialakítása. Remélhetıleg ezen beruházás kapcsán javulni fog a fenti utcákon élı személyek komfortérzete. - Sátoraljaújhelyben ez év ıszétıl három részönkormányzat mőködik. Kiemelt feladatuk, hogy a Leader Programban sikeresen vegyenek részt, melyhez minden támogatást meg kell adjunk szeptember 23-án negyedik alkalommal került sor Széphalomban népszavazásra arról, hogy Széphalom Sátoraljaújhely várostól le kíván-e válni. A népszavazás eredménye alapján Széphalom Sátoraljaújhely településrésze maradt. XIII.Egyházak A Képviselı-testület a költségvetésében az egyházközségek támogatására egyházközségenként Ft-ot különített el, mely támogatás elsısorban beruházási, illetve felújítási munkák fedezésére használható fel. A városközpont rehabilitációjára beadott pályázatban a katolikus egyház kedvezményezett partnerként vesz részt a külsı homlokzat-felújításával. Templomaink az éven is több színvonalas kulturális programnak adtak helyet. XIV. Kommunikáció és marketing A helyi médiák közül a Zemplén Televízió minden városunkban történı eseményrıl, így rendezvényeinkrıl is beszámol, felvételt készít és tudósít a bizottsági ülésekrıl és sugározza a testületi üléseket. Az elmúlt egy évben önkormányzatunk Közérdekő közlemény címmel a Hír 7. címő mősor elıtt és után tájékoztatja a lakosságot a városban megtörtént, illetve megrendezésre kerülı fontosabb eseményekrıl

16 16.Az elızı évek gyakorlatának megfelelıen havonta egy alkalommal továbbra is mősorra kerül a polgármesteri fogadóóra. A sátoraljaújhelyi székhelyő Rádió-Aktív közéleti mősoraival, kulturális ajánlataival az egyik leggyorsabb és legtöbb emberhez eljutó hírforrása térségünknek. Újonnan alakult a Zemplén Hírlap címő újság, mely havonta két alkalommal ingyenesen eljut minden háztartásba. Az elızı testületi ülésen részletes tájékoztatást adott munkájáról. A városunk honlapja megújult, tartalma bıvült. Az önkormányzat rendeletei, a Képviselı-testület üléseinek és a bizottsági üléseinek jegyzıkönyvei, illetıleg a közérdekő információk is megjelenítésre kerülnek. Ezen túlmenıen aktuális hírekkel, pályázati tájékoztatókkal, a közélet fontosabb eseményeirıl is információt szerezhetnek a lakosok. A Polgármesteri hivatal elkészített egy ún. ügyfélszolgálati adatbázist, mely osztályonként az egyes ügycsoportok részletes leírását, valamint a vonatkozó formanyomtatványokat tartalmazza letölthetı formában. Ennek a honlapunkra történı feltöltése folyamatban van. Összességében megállapítható, hogy a programban foglalt céljaink nagy része megvalósult. Természetesen a város további fejlıdése érdekében még sok munka van hátra, melyet a legjobb tudásunk és pénzügyi lehetıségek figyelembe vételével kell folytatnunk. Sátoraljaújhely,2007. december 3. Szamosvölgyi Péter polgármester

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Elıterjesztés a Képviselıtestület 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014)

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014) Csepreg Város Önkormányzatának gazdasági programja (2011 2014) Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása 3. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 4. Gazdaságfejlesztés 4.1. Területfejlesztési

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301... kódszám Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselıtestületi ülés

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére 8. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület!

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselıtestület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata... 4 II.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata... 4 II. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata... 4 II. Helyzetkép... 5 II. 1. Általános jellemzők... 5

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 6. Száma: 18671-29/2014. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065 e-mail: enying@egyszocint.axelero.net Száma: 56-2/3013 ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Alpolgármesterétıl Iktatószám: SZ/419/5/2010 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt.szám: 24111/2006. T á j é k o z t a t ó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2005. évi ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére A Polgármesteri Hivatal 2013-2014. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. I. Bevezetés

GAZDASÁGI PROGRAM. I. Bevezetés Cím: 2025 Visegrád, Fıu. 81. Tel./Fax: +36-26-398 090, +36-26-398 163 e-mail: polgarmester@visegrad.hu http: //www.visegrad.hu GAZDASÁGI PROGRAM I. Bevezetés Visegrád elmúlt években tapasztalt fejlıdésében,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. sz. akcióterület AKCIÓTERÜLETI TERV KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készítette: Tatár + Tatár Kft. TMB Hungary Kft. 2010. Felülvizsgálva 2013. november 1 1 Vezetıi összefoglaló...

Részletesebben