Elıterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete ig szóló programjának idıarányos végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2006-2010-ig szóló programjának idıarányos végrehajtásáról"

Átírás

1 Elıterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete ig szóló programjának idıarányos végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzati választásokat követıen az önkormányzat elıtt álló feladatokra, célkitőzésekre 234/2006/24850/X.30./ számú határozatával elfogadta a következı 4 évre szóló programot, melynek idıarányos értékelését az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé. I. Önkormányzat -A hivatalban továbbra is alapvetı elvárás az ügyfélcentrikus közigazgatás megvalósítása. Ennek eléréséhez jó úton haladunk, megítélésünk javult, melyet az ügyfélládában elhelyezett kérdıívek elemzése is alátámaszt. Természetesen elıfordulnak még kisebb-nagyobb hiányosságok, hibák, de törekszünk a minıségi munkavégzésre. Az ügyintézési határidı tekintetében továbbra is van min javítani, azonban a megnövekedett ügyiratforgalom, a folyamatosan bıvülı hatáskörök miatt ez egyre nagyobb terhet ró az ügyintézıkre. Az ügyfélszolgálati iroda és az ügyfélhívó rendszer kiépítése sokat segített az ügyfelek elégedettségének javításában, mivel a sorban állást az elıjegyzési rendszer jelentısen lecsökkentette. Az ügyfélszolgálati irodában dolgozó köztisztviselı nemcsak a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben, hanem egyéb kistérséget, lakosságot érintı ügyekben is segítséget nyújt, pl. gázár támogatási nyomtatványok kitöltése. -A képviselık és a hivatal dolgozói közötti kapcsolat jó, a képviselık jelzéseire, felvetéseire az intézkedések a hivatal részérıl a pénzügyi lehetıségek függvényében rövid idı alatt megtörténnek. -A korábban bevezetett minıségirányítási rendszer újratanúsítása az önkormányzat valamennyi intézményében sikeresen megtörtént, az intézmények zömében hibapont nélkül. - Az elmúlt egy év alapján megállapítható, hogy jó döntés volt a képviselıtestület mellett mőködı bizottságok számának csökkentése, a bizottságok munkája hatékonyabbá vált.

2 2 - Évek óta nagy gondot okoz önkormányzatunk számára a jelentıs forráshiány, amely annak ellenére évrıl évre nı, hogy szigorú, takarékos gazdálkodást folytatunk és önkormányzatunk minden pályázati lehetıséget kihasznál a forráshiány csökkentésére. Problémát okoz, hogy több esetben elmaradnak a karbantartások, kisebb felújítások, és eszközbeszerzések. A lakossági tájékoztatásra a XIV. pontban térek ki. II. Városfejlesztés -A városközpont rehabilitációjára ÉMOP kódszámon Európai Uniós pályázati kiírás társadalmi vitája a napokban lezárult, várhatóan a végleges pályázat decemberében megjelenik és elején kerülhet sor az elsı fordulóra vonatkozó pályázat benyújtására. Az Önkormányzat ismét a sétáló utca fıtéri Árpád, Dózsa úti szakaszára szakaszának díszburkolattal történı ellátására, a bíróság földszintes épületének elbontására, annak helyén szabadtéri színpad és lézeres kivetítı létesítésére, a városháza külsı homlokzat-felújítására és a szabadtéri színpad alatt 50 állásos mélygarázsra nyújtja be pályázatát. A pályázatban kedvezményezett partnerként a katolikus egyház vesz részt a templom külsı homlokzat-felújításával, a bíróság pedig a fıépület külsı homlokzat-felújításával. A projekt becsült összköltsége 1.1 milliárd Ft melybıl a támogatási igény 800 millió forint. A saját forrás 50 %-ára EU önerıs pályázat nyújtható be. A támogatás a költségek 75 %-a, kivétel a mélygarázs, melynél 50 %. -Megterveztettük, és jogerıs építési engedélyt kértünk Széphalom, Károlyfalva és Rudabányácska városrészekbe fa szerkezető fedett buszvárók létesítésére. Széphalom városrészben meg is épült az új buszváró. Az elkövetkezı idıszakban a másik két városrészben is végre kell hajtani az új buszvárók létesítését. Sátoraljaújhelyben négy helyszínre Kossuth L. u. 1., Hısök tere, Kazinczy u. 7, Kazinczy u. 12. (Keri elıtt) terveztettünk fedett buszvárót, melyek jogerıs építési engedéllyel is rendelkeznek évben a Kossuth L. u. 1. szám elıtt és a Hısök terén meg is valósult a fedett buszvárók létesítése évben a Kazinczy u. 12. elıtti járdaszakaszon (Keri elıtt) tervezzük a fedett buszváró megvalósítását, majd ezt követıen a Kazinczy u. 7. szám elıtt. -A jelenleg közzétett EU-s pályázatok sajnos nem támogatják a TÁVHİrendszerrıl történı leválás más főtési rendszerben történı átalakítását.

3 3 Az egyedi kazánokkal mőködı intézmények közül a városháza, az V. István Szakközépiskola és arról leválasztva a Jókai iskola energia megtakarítást eredményezı főtéskorszerősítésére 2007.decemberében pályázatok benyújtására kerül sor. -Két intézmény komplex akadálymentesítésére nyújtottunk be pályázatot, az ESZI Alapellátási Központ Hajnal úti épületére és a Jókai iskolára. A pályázatok befogadásra kerültek, elbírálásuk még nem történt meg. Saját forrásból készült el a Partizán úti óvoda akadály-mentesítése. Ez évben még elkészül a Városi Uszoda földgáz üzemő kazánházának kiépítése, melynek eredményeként a létesítmény fenntartási költségei jelentısen csökkenhetnek a prognosztizált 4-5 éves pénzügyi megtérülés figyelembevételével. -A Képviselı-testület meghatározta és elfogadta a Önkormányzat tulajdonában lévı közutak közötti idıszakára vonatkozó útfelújítási programot. A 108/2007/11815/IV.25./ számú határozat a TEUT pályázatok során felújítandó utakat tartalmazza, melybıl évben a Fejes I. u. Tokaji F. u. és Esze T. u. közötti szakaszának felújítása járda felújításával együtt már be is fejezıdött évben a Vasvári P. u. felújítására fogunk TEUT pályázatot benyújtani. A 153/2007/11815/VI.4./ számú határozat tartalmazza a pályázati támogatás nélkül (hitelbıl) történı útfelújítási programot, melybıl évben már be is fejezıdött az Árpád u. alsó szakasz (csapadékcsatornával), Hunyadi u. II. ütem + I. ütem járda, Thököly u. és a Köveshegyi földút felújítása. Az Árpád u. felsı szakaszának közbeszerzési pályázata is lezajlott és az építési szerzıdés már megkötésre került, de a kivitelezés azért nem valósult meg ez évben, mert csúszik a tehermentesítı út átadása. Ezen útszakasz felújítása a módosított szerzıdés alapján várhatóan április-május hónapjában megtörténik évben a Martinovics u., Járóka S. u., Lakatos u., Aradi lakótelep feljáró út, Báthory u. és a Barátszer u. járda felújítása fog megvalósulni. - A hegyközi kerékpárút kenyérgyártól induló elsı szakaszának építésére pályázat útján nyertünk 60 %-os támogatást ( körforgalom ). A 30 millió forintos beruházás I. félévében valósul meg. -A Magashegyen tervezett Zempléni Turisztikai- és Idegenforgalmi Centrumra mintegy 660 millió forint összegő pályázatot nyújtunk be, 440 millió forint összegő támogatásra. Itt is pályázható 50 %-ban az EU önerıalap.

4 4 A fejlesztés új központi épület építésére, a síház átalakítására, új kilátó létesítésére, téli-nyári bobpálya építésére, kalandtúra parkra és a felvezetı út teljes felújítására, parkoló bıvítésre terjed ki. A beadásra a kiírás módosított határidejétıl, január 4-tıl van lehetıség, mely idıpontig a pályázat benyújtásra alkalmas módon el is készül. - A város területén decemberében átadásra került a TESCO kereskedelmi létesítmény és az üzemanyagtöltı állomás. - Megkezdıdött, és várhatóan az év végéig megnyílik a körforgalom mellett a Plus Áruház, egy üzemanyagtöltı állomással egyidejőleg. - Széphalom városrészben elkezdıdött és jó ütemben halad a B-A-Z Megyei Önkormányzat lebonyolításában a Magyar Nyelv Múzeuma építése. - Többszöri halasztás után végre elkészült a nagyon rossz állapotban lévı 37 sz. fkl út Sátoraljaújhely-Sárospatak közötti szakaszának felújítása. III. Városkép -A Képviselı-testület a 105/2007/12576/IV.25./ számú határozatával elfogadta a város közterületei takarításának egy kézbe adására vonatkozó elıterjesztést. Az eredeti elıterjesztés szerint a feladatellátás október hó 15. napjától, önálló szakfeladatként a Városellátó Szervezethez kerül telepítésre, így a feladatellátás koncentráltabbá tétele megvalósult. A feladatellátáshoz szükséges gépi eszközpark biztosításának közbeszerzési eljárása lezajlott és a közelmúltban megtörtént az eszközpark üzembe állítása is. A rendszer átalakítását követıen szétválik a köztisztasági feladat végrehajtása és az ellenırzés, így az ellenırzést végzı Piac és Közterület-felügyelettıl meg kell követelni, hogy szigorúan ellenırizze a közterület használat rendjét, és tartassa be a vonatkozó szabályokat. -A hulladékgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítását követıen ez év elejétıl a ZHK Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. látja el településünkön a kommunális hulladékszállítási feladatokat. Ennek része természetesen a szelektív szemétgyőjtés és az évi legalább egy alkalommal történı lomtalanítás is. Az új szolgáltató belépésével új árképzés alapján került elfogadásra a szolgáltatási díj, mely még mindig nem igazságos, mivel nem a ténylegesen elszállított mennyiség alapján történik.

5 5 Ez évben 50 db utcai szemetes beszerzésére került sor, melybıl már a fele kihelyezésre is került. A köztisztasági rendeletünk alapján beszerzésre került 25 db fali hulladékgyőjtı, ezeknek a vállalkozók általi kihelyezése várhatóan már csak év tavaszán fog megtörténni. -Az önkormányzati intézmények egyedi kazánjainál szakértıi vizsgálat készül megújuló energiára történı átállításukra. -A Városellátó Szervezetnél rendelkezésre álló éves parkfenntartási költségvetési elıirányzatokból közcélú és közhasznú foglalkoztatottak igénybevételével törekszenek a gondozott zöldfelületek városszintő kibıvítésére, beleértve a városrészeket is. -A beszámolási idıszakban a panelprogram keretében befejezıdött a Vasvári u sz, Vasvári u. 15. sz, Korányi u. 4. sz. és a Hajnal u. 1. sz. többszintes társasházak e program keretében végezhetı felújítási munkái. Folyamatban van a Dózsa Gy. u. 8. sz. társasház felújítása és elején indul a Színház köz 1, a Vasvári sz. késıbbiekben Károlyi , Dózsa 14., Petıfi u. 3., Vasvári u épületek program keretében végezhetı munkái. Összegezve a panelprogram keretében benyújtott pályázataink eredményesek voltak, mivel egy épület esetében (Révész u. 14.) a pályázat tartalmi hiányosságai miatt került a pályázat elutasításra. A panelprogramon kívül a személyi tulajdonban lévı lakóépületekre kibıvítésre került az utcai homlokzat felújítására vonatkozó képviselı-testületi rendelet. A Munkácsy u. 5 és Kazinczy u. 14. sz. alatti épületek tulajdonosai pályáztak eredményesen. - Várhatóan év elsı felében, a ZHK Kft. közremőködésével kerül majd benyújtásra az Abaúj-Zemplén Hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére vonatkozó uniós pályázat, melynek keretében városunkban megvalósulhat majd a hulladékudvar. Ezen a legutóbbi becslések szerinti 14 MrdFt-os beruházás megvalósulását követıen nyílik majd lehetıség a szolgáltatási díjak felülvizsgálatára, a ténylegesen elszállított mennyiség alapján. -A Néma-hegyi és Torzsási volt kommunális hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó pályázat is, a ZHK Kft közremőködésével év elsı felében kerül majd benyújtásra. Mindkét pályázat esélyei jók, mivel mind a minisztériumi szaktárca, és mind a megyei önkormányzat részérıl megvan a kellı támogatás. - Az idén elıször kerül sor a Tiszta utca akció értékelésére. A gyıztes utca évben a hulladékelszállítási díjból 50 %-os kedvezményt kap, mely az utca összes lakosát érinti.

6 6 - Mivel a tehermentesítı út ez évi átadása jövı év májusára csúszik, ezért a Városüzemeltetési Bizottság döntésének megfelelıen év második felében kell elvégezni a város forgalomtechnikai és felülvizsgálatát, és ki kell dolgozni a parkolási koncepciót, melynek során már figyelembe kell venni a sétálóutca beruházást is. - Az évek óta üresen álló Bortemplom hasznosításának és felújításának vonatkozásában sajnos nem sikerült számottevı mértékben elıre lépni. A jelenlegi tulajdonosi kör érdektelensége miatt az épület állaga folyamatosan romlik. A hatósági eszközök, bírságolások sem vezetnek igazán eredményre, melyek végrehajtását ráadásul meg is nehezíti, hogy az egyik tulajdonostárs jelenleg felszámolás alatt áll. A Borbarlang sorsa rendezıdött, és egy befektetı a létesítmény felújítását követıen üzemelteti a vendéglátóhelyet. - Az elmúlt idıszakban is folytattuk a teljes körő rágcsálóirtást, valamint a légi és földi szúnyogirtást. Ezen tevékenységekkel kapcsolatban már hosszú ideje nem érkezett sem lakossági, sem egyéb panasz. Ezen tevékenységeket a jövıben is legalább hasonló színvonalon kell ellátni. - Sajnos a beszámoló idıszakában, pénzügyi fedezet hiányában nem sikerült új, EU szabványoknak megfelelı játszóteret létesíteni, de a VESZ az év során több, még régi típusú játszótér felújításáról gondoskodott. Folytatni kell a játszótér felújítási programot és Sátoraljaújhely központi részén a Kossuth tömbben, valamint a városrészekben is új, EU szabványoknak megfelelı, korszerő játszótereket kell létesíteni. IV. Egészségügy: -A Polgármesteri hivatal készíti a város egészségállapot felmérését, ez részben a lakosság kérdıívek kitöltése alapján történı megkérdezésén, részben a KSH és az önkormányzat adatain alapul. Az állapotfelméréshez segítséget nyújtatnak civil szervezetek, az önkormányzati, és a városi intézmények. Ez az állapotfelmérés tartalmazni fogja a város természetföldrajzi, gazdasági, oktatási, szociális, demográfiai, munkaügyi, közbiztonsági, közmővesítettségi, stb. adatait is. A már beérkezett 1500 kérdıív feldolgozása jó ütemben halad. Az állapotfelmérés segítséget fog nyújtani egyes pályázatok megírásához is. - Az Erzsébet Kórház részére beszerzésre került céltámogatásból 1 db új röntgengép.

7 7 - Tekintettel arra, hogy az Erzsébet Kórház az éven már többször beszámolt a Képviselı-testület elıtt, utoljára november hónapban, ezért a kórház mőködésére bıvebben nem térek ki jelen beszámolóban. V. Szociális helyzet -Sátoraljaújhely Városban a szociális alapszolgáltatási feladatokat az Egyesített Szociális Intézmény látja el. Szervezeti keretein belül mőködik a szociális alapellátás: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idısek klubjai, fogyatékos napközi otthon, valamint az ez év során új ellátási formaként indított szenvedélybetegek közösségi ellátása és a támogató szolgálat. A szakosított ellátási formák közül az idısek otthona 62 férıhellyel áll az idısek rendelkezésére. Az finanszírozási változás miatt az emelt szintő idısek otthona hagyományos ellátásként történı átminısítésére 2007.július 15-el került sor. Városi szinten 155 fı részesül szociális étkeztetésben, az idısek klubja 80 fı nappali tartózkodására nyújt lehetıséget, ahol az étkeztetésen túl foglalkoztatási, mentálhigiénés és tisztálkodási lehetıség is biztosított. A fogyatékosok nappali ellátását 13 fı igényli. A Képviselı-testület döntése alapján a Hısök terei épületben történı feladatellátást a Hajnal út 1. sz. alatt megüresedett óvoda épületébe kívánja áthelyezni. Az épület akadálymentesítésére beadott pályázat elbírálására ezidáig nem került sor, valamint a mőködési engedélyeztetési eljáráshoz az új funkció szempontjából szükséges az épület átalakítása. -A szociális törvényt érintı folyamatos változások a helyi önkormányzatok feladatait tovább növelték. Több ellátási forma átalakult (rendszeres szociális segély, közgyógyellátás), újabb támogatások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, járulékfizetés alapjának meghatározása) jelentek meg. A korábban minden jogosult számára azonos összegben megállapított rendszeres szociális segélyt családi típusú segélyezés váltotta fel, mely függ a család létszámától, jövedelmétıl és összege mindenkinél más és más lehet. -A rendszeres gyermekvédelmi támogatást új ellátási forma, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény váltotta fel. Ez az ellátási forma rendszeres pénzellátással nem jár, különbözı kedvezményekre jogosítja az arra rászoruló gyermeket. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan gyermekenként 5.000,-Ft pénzbeli támogatást kapnak a július 01-én és november 01-én jogosultsággal rendelkezık novemberében 1365 gyermek részesült az említett támogatásban.

8 július 01-tıl megváltozott a közgyógyellátás rendszere. A jogosultak részére egyéni és eseti gyógyszerkeret áll rendelkezésre. Az egyéni keret a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgálja és megállapítása a háziorvos zárt borítékban kiadott igazolása alapján a MEP szakhatósági állásfoglalásában meghatározott összeg szerint történik. Az eseti keret az akut megbetegedésbıl eredı gyógyszerszükségletet fedezi, éves összege törvényben meghatározott, 2006 és 2007 évben egyaránt 6.000,-Ft. A közgyógyellátást érintı változások az eljárási szabályok szigorítását eredményezték. A három jogosultsági forma (alanyi, normatív, méltányos), illetve a kérelmezık száma továbbra is változatlan, azonban a méltányossági alapon jogosultak száma csökkent es év változásokat eredményezett az egészségügyi szolgáltatás igénybevételében is, je után egészségügyi szolgáltatást csak az vehet igénybe, aki egészségbiztosítási, vagy egészségügyi járulékot fizet, illetve az, aki egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva jogosult. Az utóbbi személyek esetében a polgármester egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság tényérıl hatósági bizonyítványt állít ki. A nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva nem jogosult személyek egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek. A járulékfizetés alapjául szolgáló jövedelem meghatározása szintén hatósági bizonyítvány formájában történik. -A munkaképes korú lakosság körében továbbra is maradandó problémát jelent a munkanélküliség januárjában 1269 fı volt a regisztrált munkanélküliek száma, rendszeres szociális segélyezett 723 fı novemberében városunkban a regisztrált munkanélküliek száma 1341 fı, rendszeres szociális segélyben részesülık száma 792 fı. A fenti adatokat összehasonlítva látható, hogy a közel egy év alatt folyamatosan nıtt a munkanélküliek száma. A munkanélküliek, rendszeres szociális segélyben részesülık több mint a fele férfi, az egy évnél hosszabban tartós munkanélküliek aránya több mint egy harmad. A legnagyobb számban regisztrált munkanélküliek fizikai foglalkozásúak, alacsony szintő alap, vagy általános iskolai végzettséggel, illetve szakmai képzettséggel. Az állam aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel segíti a munkába állást (képzésekkel, támogatott munkába állással, közmunkával). Megállapítható, hogy a foglalkoztatás legnagyobb százalékban határozott idejő szerzıdéssel történik, egyre kevésbé jellemzı a tartós, egy évnél hosszabb munka.

9 9 -A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elmúlt egy évben is több száz rászoruló kérelmét vizsgálta, hangsúlyt fektetve arra, hogy kizárólag a ténylegesen rászorulók részesüljenek az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokban. A városban kialakult köztisztasági helyzet javítása érdekében a önkormányzat a szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások közül a lakásfenntartási támogatást minden kérelmezı esetében elsısorban a szemétdíjak kiegyenlítésére fordítja. Az adósságkezelési szolgáltatás a Családsegítı Szolgálat bevonásával továbbra is jól mőködik városunkban, 2007 évben 15 fı esetében sikerült a felhalmozódott közüzemi díjtartozásokon enyhíteni. -A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása a szociális rendszerben történt változások következtében kibıvült, mivel a rendszeres szociális segélyben részesülık számára együttmőködési kötelezettséget ír elı a Családsegítı Szolgálattal. A Családsegítı Szolgálat beilleszkedést segítı programmal, életvezetési tanácsokkal próbálja elısegíteni a rendszeres szociális segélyezett munkaerıpiacra való visszaállítását. Ez a feladatellátás is indokolja többek között a korábbiakban már említett helységigényt, hiszen a kliensek fogadására több szobára van szükség. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat fı feladata továbbra is a hátrányos helyzető családok megsegítése, kiskorúak veszélyeztetettségének csökkentése, melynek érdekében jelzıszolgálatot mőködtet és családgondozást végez. - Négy esetben adtunk be a Kistérség gesztoraként közmunka pályázatot, amelybıl kettıt elnyertünk. A szociális ellátásban részesülık és a múlt évi fagykár következtében munka nélkül maradtak kizárólag célszemélyekre vonatkozó kis létszámú programokat a tervezettnél kisebb létszámmal tudtuk végrehajtani. A tavaszi és a téli tavaszi nagy 100 fıt meghaladó pályázatainkat sajnos elutasították. - Az Észak-Magyarországi Regionális Ügynökség ajánlására az ESZI Köveshegyi Szociális Otthona rekonstrukciójára kiemelt projektet nyújtottunk be 1.1 milliárd forint összegő támogatásra, amelyet a NORDA támogatott, de a Kormány nem. A pályázatot tavaszán kisebb összeggel lehet ismét benyújtani TIOP keretében.

10 10 VI. Közbiztonság November hónapban a közelmúlt sajnálatos eseményeire figyelemmel rendkívüli testületi ülés keretében, valamint lakossági fórumon is foglalkoztunk a közbiztonság helyzetével, ezért jelen beszámolóban részletesen szintén nem kívánok evvel a témával foglalkozni. Azonban fontos megemlíteni azt, hogy a lakosság támogatása nélkül önkormányzatunk erıfeszítései semmit sem érnek. Erre példa az, hogy felkértem a város lakóit, vállalkozókat, hogy anyagiakkal járuljanak hozzá két rendırjárır pár felállításának költségeihez. A mai napig egyetlen fillér sem folyt be az erre a célra elkülönített számlára. Ennek ellenére az önkormányzat saját költségvetésébıl biztosítja a december 3-tıl december 23-ig terjedı idıszakra 2 pár rendırjárır többletköltségeit. A rendırök hétköznap óráig, hétvégén óráig látnak el szolgálatot az egész városra kiterjedıen, koncentrálva a belvárosra. VII. Oktatás Közoktatási intézmény hálózat racionalizálására a folyamatos gyermek létszám csökkenés miatt került sor. Hétszínvirág Óvoda Hajnal úti tagóvodája került megszüntetésre tıl a Hétszínvirág óvoda német és szlovák bázis óvodaként végzi feladatát, ezzel szakmai munkája az egész országra kiterjed. A Bölcsıde férıhelyéhez képest a szülık részérıl jelentkezı igény lényegesen magasabb, jelenleg egyedüli intézményként a Hajnal úti épület együttesben található. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálati és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény a felújított Kazinczy Iskolába került korszerő körülmények között elhelyezésre. Az intézményi minıségirányítási program keretében kidolgozásra került a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere a város fenntartásában mőködı valamennyi közoktatási intézmény vonatkozásában. A közoktatási esélyegyenlıségi program a Sátoraljaújhely város intézkedési tervének részeként kidolgozásra kerül, melynek elsı lépéseként Települési esélyegyenlıségi helyzetelemzés készül el július 1-jétıl a Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvő Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium átadása megtörtént az Országos Szlovák Kisebbségi Önkormányzat fenntartásába került a tulajdonjog megtartása mellett.

11 11 -Az önkormányzat város tisztasági programjának keretében folytatódik a nevelési oktatási környezet tisztasági program, mely keretében szelektív szemétgyőjtésre, parlagfő nélkül élni rajz pályázatra, határtalan természet elıadás sorozatra, Road Showra került sor., Az oktatási intézmények rendszeresen foglalkoznak a tanulók környezetvédelmi és környezet tisztasági nevelésével, ebben együttmőködı partnerük a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. és az ÖKO Pannon Kht volt december elején nyújtjuk be az elsı fordulóra a Petıfi Sándor Általános Iskola és az V. István Közgazdasági Szakközépiskola rekonstrukcióira és komplex akadály-mentesítésére vonatkozó EU-s támogatási pályázatait 255 millió, illetve 333 millió forint összköltséggel 90 %-os támogatással. A saját forrás csökkentésére 50 %-os EU önerıs pályázat is benyújtásra kerül. A rekonstrukciós pályázatokkal egyidejőleg 5 oktatási intézményre informatikai fejlesztési pályázat is benyújtásra kerül. VIII.Kultúra Sátoraljaújhely város életének a történelem folyamán mindig fontos része volt a kultúra. A hagyományosan megrendezett rendezvények mellett új és felelevenített programok valósultak meg pl.a Zsólyomkai Nyitott Pincék. A korábbi igényeknek megfelelıen a Zemplén Kaszinó program újra folytatódik. Megkezdıdött városunk 750 éves évfordulójára történı felkészülés, ennek keretében szakmai bizottságot hoztunk létre, melynek keretében a prioritásoknak megfelelı munkacsoportok kijelölése is megtörtént. Elsı lépésként sikerült városunkat egy köztéri alkotással szépíteni, melynek avató ünnepsége december 11-én megtörtént. (Árpád Fejedelem mellszobor) Bıvíteni kell a Zempléni Fesztivál programjait és törekedni kell a sátoraljaújhelyi közönség érdeklıdésére igényt tartó programok megvalósítására. A Dohánygyári Fúvószenekar az éven ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját, segíteni kell a zenei utánpótlás nevelés biztosítását. A 35. éve kerül megrendezésre az Édes anyanyelvünk nyelvhasználat verseny országos döntıje, a Kazinczy kultusz ápolása az éven is a verseny szellemének jegyében sikeresen megtörtént.

12 12 A Magyar Nyelv Múzeuma átadása tavaszán megtörténik, tervezzük a Magyar Nyelv Hete országos rendezvénysorozat nyitó konferencia szervezésének lebonyolítását. -Német és szlovák nemzetiségi napokat szerveztek Károlyfalván és Rudabányácskán, a rendezvények nem csak az idegenforgalmi vonzerıt növelték, hanem az itt élı nemzetiségek kultúráját, és hagyományaik megırzését ápolják. A város életében az elmúlt évszázadokban nagy szerepet játszó zsidóság életét bemutató kiállítás megszervezésére kerül sor a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyőjtemény Közalapítvány közremőködésével. IX. Idegenforgalom - Sátoraljaújhely és környéke természeti, történelmi, építészeti értékekben gazdag. Rendezvényeink elsısorban a város és környéke lakosságát vonzzák, de vannak olyan rendezvények, melyekre az ország több részérıl, sıt határon túlról is érkeznek vendégek. Az ide látogató kirándulók egyre nagyobb számban veszik igénybe az ülıszékes felvonót. Programjaink kiválasztásánál törekszünk arra, hogy a településünkön kívülrıl is vonzzuk vendégeinket évben új helyre költözött a Tourinform Iroda, mely a volt Ifjúsági Presszó helyén felépített épületben nyert elhelyezést. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a helyszín kiválasztása jónak bizonyult, így közelebb került az iroda az érdeklıdıkhöz. Az Utazás Kiállítás 2007-ben március 29 és április elseje között került megrendezésre, Sátoraljaújhely Várost és a Hegyközt Sátoraljaújhely és Kistérsége néven a Zemplén Tourinform Iroda képviselte egy 12 m2 es standon, amely a B.A.Z. megyei és a miskolci stand mellett helyezkedett el, az egyik legfıbb látványosságot a pavilon tetejérıl a kiállítási területünk fölé lógatott Magas-hegyi libegıs szék szolgáltatta április e között a miskolci Menjünk Világgá Utazási Kiállításon képviselte Sátoraljaújhelyt és a Hegyköz térségét Miskolc standján. Szeptember között került megrendezésre az I. Fıszezon belföldi turisztikai kiállítás és szállásbörze. Hegyköz térségét Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalának megbízásából a Zemplén Tourinform Iroda képviselte, valamint négy társkiállító is személyesen propagálta magát standunkon, ami ezúttal egy kis 4 m2-es faház volt.

13 13 Október én a TUTI Sortegyesület kiállításán is részt vettek, amelynek tematikája elsısorban sportturisztikai jellegő volt, ennek megfelelıen elsısorban térségünk kempingjei, turistaházai, erdei iskolái képviseltették magukat prospektusaik által. Természetesen a vállalkozók ajánlatai mellett ez alkalommal is felvitték a Sátoraljaújhelyrıl és Hegyközrıl, a programajánlatokról szóló kiadványokat, valamint az akkor már közelgı Zsólyomkai Nyitott Pincék teljes programajánlatát. Az összefogással Tokaj Világörökségért Projekt keretén belül új kiadványokkal gazdagodott az iroda ingyenesen osztogatható prospektuskínálata, szórólapok, turista-térképek tekintetében is. Ugyancsak nagy segítség a térség megismertetésére Sátoraljaújhelyi Kistérség Többcélú Társulásának lapja, a Zempléni Turista is. Az Iroda évben Az Észak-Magyarországi Turisztikai Régió Ismertségét növelı Turisztikai Marketingeszköz Támogatása témában adott be és nyert pályázatot. Az utazás 2008 kiállításon 20 m2-es területtel az Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatósággal egyeztetve, az ı arculati elemeikhez igazodva, közös sajtótájékoztató megtartásával, de egyedi attrakciókkal kíván megjelenni. A megjelenéshez kapcsolódó kiadvány egyszerre elégíti ki azt a naponta jelentkezı igényt, hogy az idelátogató vendég, turista használható térképet, látványos és hasznos információkat kapjon a városról, szórakozási és szabadidıs tevékenységekrıl. Ezzel együtt segíti a különbözı túrák, kirándulások tervezését is. A kiadvány pl.-ban készül, magyar, angol nyelven. - Az Ungvári és a Zsólyomkai pincék közmőfejlesztésére, környezetük rendezésére és a Magyar Kálvária sziklafalánál akadálymentes W.C. és szabadtéri színpad és elektromos ellátás létesítésére 85 %-os támogatási igénnyel elsı fordulós pályázat került benyújtásra a Norvég alapra. - Átadásra került a Sárospatak-Sátoraljaújhely közötti kerékpárút teljes hosszában, valamint a Sátoraljaújhelytıl Mikóházáig tartó szakasz is. - Elkészült város marketing terv, melyet a testület elfogadott és az idegenforgalmi bizottság rendszeresen tárgyalja a tervben leírt feladatok megvalósítását. - Elkezdıdött az újhelyi vár régészeti feltárása, elkészült a régészeti-geodéziai felmérése és térinformatikai elemzése. A további munkálatok elvégzésére pályázati forrásokra lesz szükség évben elnyert pályázati forrásból a stációk márványtábláit eredeti állapotuknak megfelelı helyreállítását valósítjuk meg 2008-ban.

14 14 X. Civil kapcsolatok Az Oktatási, Közmővelıdési, Civil, Ifjúsági és Sportügyi Bizottság koordinálja a civil- és sportszervezetek, valamint az Önkormányzat együttmőködését, rendszeres tájékoztatást adva munkájukról, problémáikról. Sikeresen megrendezésre került ez évben is a Civil Nap ben 17 civil szervezet kapott pályázati úton támogatást Ft értékben. XI. Ifjúság, sport -Sátoraljaújhely Város Önkormányzata már régóta tervezi, hogy városunkban fiatalok számára kedvezı feltételek mellett megvásárolható lakások épüljenek, hogy ezzel is növeljük városunk fiatalokat megtartó erejét. Erre a Rákóczi- Balassi utca sarkán található területünket ajánlottuk fel, melyen a Raiffeisen Bankkal közösen egy 12 lakásos társasház épülne. A beruházás meghirdetésre került, arra az érdeklıdık december 21-én óráig adhatják be jelentkezésüket. Továbbra is folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy fiatalok lakáshoz jutási támogatása címén lakás vásárláshoz 400 ezer forint, míg építkezéshez 500 ezer forint kamatmentes támogatást biztosítunk. -Sátoraljaújhely és Sárospatak ikerváros programja civil szervezet mőködésében is megvalósult, mert a két városnak közös vízilabda csapata van a Zempléni Vízilabda Klub, melyet mind két város támogat. Sportcsarnokban már nıi kézilabda csapat is jár edzésre hobby szinten. -A városligetben, vállalkozó segítségével megépült a skate park, mely streatball pályát is tartalmaz. -Pályázati lehetıség hiányában sajnos nem sikerült elırelépni a Dohány úti sportpálya fejlesztésében. XII. Kisebbségek, településrészi önkormányzat - Városunkban négy cigány, német, ruszin és szlovák kisebbségi önkormányzat mőködik, munkájukról ık is tájékoztatást adtak a Képviselıtestületnek. Önkormányzatunk a korábbi éveknek megfelelıen az állami támogatáson felül is segíti, támogatja a kisebbségeket és a településrészi önkormányzatokat.

15 15 Intézményeinkben biztosított a kisebbségi nyelvi oktatás, szlovák, és német kisebbség tekintetében már óvodás kortól. A kisebbségeket érintı önkormányzati döntések elıtt a kisebbségi önkormányzatok véleményét, egyetértését kikérjük. December 5-én kerül megrendezésre az évek óta sikeresen lebonyolított Kisebbségi Önkormányzatok Találkozója, amelyen a Zemplén térségben élı kisebbségi önkormányzatok vesznek részt. -A romatelep rekonstrukciójára elnyert pályázat eredményeként elkészült a Köztársaság, Bihari, Nefelejcs utcákon található önkormányzati lakásokban a víz és szennyvíz bekötése, a helyiségekben a vizes blokkok kialakítása. Remélhetıleg ezen beruházás kapcsán javulni fog a fenti utcákon élı személyek komfortérzete. - Sátoraljaújhelyben ez év ıszétıl három részönkormányzat mőködik. Kiemelt feladatuk, hogy a Leader Programban sikeresen vegyenek részt, melyhez minden támogatást meg kell adjunk szeptember 23-án negyedik alkalommal került sor Széphalomban népszavazásra arról, hogy Széphalom Sátoraljaújhely várostól le kíván-e válni. A népszavazás eredménye alapján Széphalom Sátoraljaújhely településrésze maradt. XIII.Egyházak A Képviselı-testület a költségvetésében az egyházközségek támogatására egyházközségenként Ft-ot különített el, mely támogatás elsısorban beruházási, illetve felújítási munkák fedezésére használható fel. A városközpont rehabilitációjára beadott pályázatban a katolikus egyház kedvezményezett partnerként vesz részt a külsı homlokzat-felújításával. Templomaink az éven is több színvonalas kulturális programnak adtak helyet. XIV. Kommunikáció és marketing A helyi médiák közül a Zemplén Televízió minden városunkban történı eseményrıl, így rendezvényeinkrıl is beszámol, felvételt készít és tudósít a bizottsági ülésekrıl és sugározza a testületi üléseket. Az elmúlt egy évben önkormányzatunk Közérdekő közlemény címmel a Hír 7. címő mősor elıtt és után tájékoztatja a lakosságot a városban megtörtént, illetve megrendezésre kerülı fontosabb eseményekrıl

16 16.Az elızı évek gyakorlatának megfelelıen havonta egy alkalommal továbbra is mősorra kerül a polgármesteri fogadóóra. A sátoraljaújhelyi székhelyő Rádió-Aktív közéleti mősoraival, kulturális ajánlataival az egyik leggyorsabb és legtöbb emberhez eljutó hírforrása térségünknek. Újonnan alakult a Zemplén Hírlap címő újság, mely havonta két alkalommal ingyenesen eljut minden háztartásba. Az elızı testületi ülésen részletes tájékoztatást adott munkájáról. A városunk honlapja megújult, tartalma bıvült. Az önkormányzat rendeletei, a Képviselı-testület üléseinek és a bizottsági üléseinek jegyzıkönyvei, illetıleg a közérdekő információk is megjelenítésre kerülnek. Ezen túlmenıen aktuális hírekkel, pályázati tájékoztatókkal, a közélet fontosabb eseményeirıl is információt szerezhetnek a lakosok. A Polgármesteri hivatal elkészített egy ún. ügyfélszolgálati adatbázist, mely osztályonként az egyes ügycsoportok részletes leírását, valamint a vonatkozó formanyomtatványokat tartalmazza letölthetı formában. Ennek a honlapunkra történı feltöltése folyamatban van. Összességében megállapítható, hogy a programban foglalt céljaink nagy része megvalósult. Természetesen a város további fejlıdése érdekében még sok munka van hátra, melyet a legjobb tudásunk és pénzügyi lehetıségek figyelembe vételével kell folytatnunk. Sátoraljaújhely,2007. december 3. Szamosvölgyi Péter polgármester

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak évi tervezett elıirányzatai

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak évi tervezett elıirányzatai Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés 1 778 580 Lakossági tájékoztató 70 809 71 644 Média kiadás 9 262 9 262 Rendezvény

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 2000. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 fı igen, 1 fı tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozati javaslatot

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ikt. szám: /2007. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság ügyvezetı igazgatója évi prémiumfeladatai értékelésére

Ikt. szám: /2007. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság ügyvezetı igazgatója évi prémiumfeladatai értékelésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 13.184/2007. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság ügyvezetı igazgatója 2006. évi prémiumfeladatai értékelésére Tisztelt Közgyőlés!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés tárgya: Tolna Város önkormányzatának a DDOP-4.1.1./A-2008-0020 azonosító számú városközpont-rehabilitáció pályázat megvalósításához kapcsolódó

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mőködési kiadási ai kiemelt feladatonként 19/2013. Ök. rendelet 4/a. melléklete Személyi juttatások Köztisztviselık juttatása 970 448

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 26.065/2007. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai /2012. Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés 1 778 1 778 Lakossági tájékoztató 70 809 70 809 Média kiadás 9 262 9

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály Nagy György Miklósné igazgató Véleményezı bizottság: Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101 Polgármesteri

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete május 28-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete május 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Decentralizált pályázatok önerejének igazolása, a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II.13).rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Véleményezı

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 23/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete december 17-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete december 17-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a megvalósulási fázisban lévı és a 2009. évben beadott pályázatokról Elıkészítette: Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Krattinger Linda Gazdálkodási Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 27-i ülésére Tárgy: Közfoglalkoztatási terv módosítása Sorszám: IV/1 Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Elıterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére a szociális célú tőzifa

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére 9. Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére Tárgy: A 2011.január 01-tıl 2011. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2011.

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 32/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Bizottságok! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság együttes ülésére Tárgy: Térfigyelı kamerák kiépítése Szekszárdon Tisztelt Bizottságok! A 2012. március 1-i

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek SAJTÓKÖZLEMÉNY Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek Lehet 70 bölcsıdével több? Hamarosan megkezdıdhet a korszerősítése és a bıvítése annak a 14 óvodának és iskolának, amelyek elsıként

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben