felújítási és korszerűsítési munkálatokat vállalt elvégezni tulajdonjogának megszerzése fejében milyen munkálatokat vállalt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "felújítási és korszerűsítési munkálatokat vállalt elvégezni tulajdonjogának megszerzése fejében milyen munkálatokat vállalt"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Rövid jogi állásfoglalás a Budapest VI. ker. Izabella szám alatti ingatlanok közös beruházása folytán létrejött műszaki állapot jogi körülményeiről, illetve az értékesítés további jogi feltételeiről (a projektet terhelő terhekről). 1.) Előzményként szolgál, hogy a MASCOTTE Kft. (mint az Újbuda Kft. jogutódja) a társasházzal történő megállapodás alapján megvásárolta a két ingatlan padlásterén kialakított 1-1 albetét tulajdonjogát (Budapest, VI. ker /0/A/17. és a 28628/0/A/25. hrsz. sz. alatti albetéteket) abból a célból, hogy az építési engedélynek megfelelően összesen 17 lakást alakítson ki a jelenleg Jógazda Szövetkezeti Takarékpénztár f.a. (továbbiakban: Jógazda) pénzintézet finanszírozása révén február 6. napján a tulajdonjogot átruházta egy Kft.-re a Jógazda jelzálogterhével terhelten, és ennek egyéb biztosítékaival (elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog), mely alapján végül 2014-ben a Jógazda vételi jogának lehívása folytán a két épület fenti padlásterének azaz a két albetétnek (az egyiken résztulajdonosként) tulajdonossá vált a jelen jogvéleményben lent hivatkozott Fodor Gábor és Fodorné Duck Szilvia Budapest VI. ker /0/A/17. hrsz.-ú ingatlan tekintetében bejegyzett tulajdoni hányada mellett. Az ingatlan tulajdonjogának fennállására vonatkozó igazolást adja a mellékelten csatolt, a két ingatlanról lekért Takarnet rendszerben nyilvántartott adatokat tartalmazó tulajdoni lap szemle- 1. sz melléklet. A bejegyzett tulajdonjog ellenértéke a két társasházzal kötött vállalkozási szerződésből eredő, a társasház közös területeinek felújítására, átalakítására vonatkozó építési tevékenység volt, melyet a vállalkozó (mindenkori tulajdonos) a saját költségére vállalt teljesíteni a 3. pontban foglaltak szerint. Az építési engedély alapján a fent hivatkozott, Jógazda által hitelezett pénzintézeti kölcsönből megkezdődött a beruházás. 2.) A két épület padlásterén lévő önálló albetétre az egyik ingatlanra 7 (jelenleg ebből 5 a Jógazda tulajdoni hányadát testesíti meg), a másik ingatlanra 10 önálló lakás létrehozását engedélyezte a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező önkormányzat (építési engedély). A közös építési engedély közös jogi sorsot biztosít, így az ingatlanok (együtt 15 db szerkezetkész lakás) együttes értékesítését teszi lehetővé. Az építési engedély augusztus 17. napján lejárt, ezért azt megelőzően annak meghosszabbítását kérelmezte a Jógazda, mely kérelemre az önkormányzat építési osztálya ügyiratszám alatt 16-os számú határozatával a már korábban meghosszabbított építése engedély érvényét egy évvel, augusztus 17. napjáig meghosszabbította (újabb meghosszabbításra nincs jogszabályi lehetőség). A jelen jogvélemény mellékletét képezi az építési engedély. A hivatkozott határozat december 12-én kelt, jogerős, 2. számú mellékletként csatoljuk. 3.) A tulajdonjog bejegyzésének alapvető feltétele volt a felek azon megállapodása, mely szerint az ingatlan tulajdonjogának fejében a MASCOTTE Kft. mind a két társasház vonatkozásában a közös területekre külön kötött vállalkozási szerződésbe foglalt pontos

2 2 felújítási és korszerűsítési munkálatokat vállalt elvégezni (mellékeljük valamennyi okiratot, amely a két épület vonatkozásában vállalt műszaki feladatokat tartalmazza- 3. sz. melléklet). Ennek fejében tehát a társasház nem pénzt, mint ellenértéket kap, hanem az épület közös területeinek felújítását. A mellékelt dokumentum igazolja, hogy az albetét tulajdonjogának megszerzése fejében milyen munkálatokat vállalt a MASCOTTE Kft. Ezekből csak részben történt teljesítés- megtekintés útján szükséges szemrevételezni azt a pályázónak. A két ingatlan vonatkozásában a vállalt tevékenység végzésének határideje lejárt, így az ott foglalt késedelemből fakadó jogkövetkezmények alkalmazhatóak (míg Budapest VI. ker /0/A/17. hrsz. ingatlan esetében maximum ,-Ft késedelmi kötbér, míg a 28628/0/A/25. hrsz ingatlan esetében pedig ,-Ft késedelmi kötbér lett kikötve), hacsak az új befektető a tulajdonjog megszerzését és ez által a kivitelezés befejezését megelőzően a társasházi közgyűlés keretében nem nyilatkoztatja a társasházi közösséget arra vonatkozóan, hogy a ház befejezése érdekében mondjanak le a késedelemből fakadó igényükről, azonban ennek hiányában e késedelmi kötbérrel számolni kell a társasházzal szemben, azaz az ingatlan megvételére vonatkozó pályázatában a vevő ezen kötelezettségek átvállalásáról is köteles nyilatkozni. Az adásvételi szerződés, mivel az ellenszolgáltatás tekintetében nem teljesült teljes körűen, hiszen a közös területekre vonatkozó ellenérték nem került teljes körű szolgáltatásra, csak részben, vagyis az új beruházó köteles az el nem végzett munkálatokért valamint a hibásan teljesített szolgáltatások kijavításáért helyt állni, azt a társasház javára I. osztályú minőségben elvégezni, az eddigi szolgáltatásokat szükség esetén kijavítani. A vállalkozási szerződés rendelkezései szerint a társasház el is állhatna a szerződéstől, ez azonban nem következett be a mai napig, és feltehetően nem is fog, figyelembe véve, hogy a társasházak legutóbbi közgyűlésén (2014. november 4-én) a beruházás mielőbbi befejezését sürgették, és elemi érdekük fűződik ahhoz, hogy ezt a pályázat útján nyertes új beruházó mielőbb elvégezze. Helyszíni szemle ad lehetőséget arra, hogy megállapításra kerüljön, hogy a vállalkozási szerződésekben foglalt munkanemek elvégzése milyen mértékben és módon, továbbá milyen minőségben készült el, így azok javítása, pótlása, illetve utólagos teljesítése, azaz a szerződésszerű teljesítés az új beruházót milyen mértékben terheli a társasház felé. E körben a pályázó utóbb az Eladóval szemben nem léphet fel igénnyel. A kivitelezés megkezdésére 2009-ben került sor, melyet a Jógazda felszámolása akasztott meg, az építkezés továbbfinanszírozásának leállítása okán decemberében. A lentiek szerint az addig tulajdonosként bejegyzett Mascotte Kft. a lakások vonatkozásában 42%-os készültségi fokot ért el, s a közös területek felújítása is csak részben történt meg februárjáig beruházási tevékenység nem folyt, ám a Car-Parking System Kft. a javára napján történt értékesítés után új beruházási tevékenységet végeztetett, amely cc ,-Ft-os értéknövelő beruházást eredményezett. A szakaszos beruházás azonban a félbehagyott munkanemek miatt sajnos a ház állapotán és a házban már meglévő lakások állapotán sokat rontott. A felszámoló ezért szakértői véleményt készíttetett annak körében, hogy a beruházással szorosan okozati összefüggést mutató károk az egyes lakások vonatkozásában milyen munkanemben, milyen költségben merülnek fel, melynek részleteiről a 4. pontban hivatkozunk. 4.) Lakásokban bekövetkezett károkról a szakértői vélemény szerint az Izabella utca 85. sz. alatti ingatlanban összesen ,-Ft összegű, míg az Izabella utca 87. sz. alatti ingatlanban összesen ,-Ft összegű kár megállapítására került sor, továbbá az Izabella utca 87. sz. ingatlanban lévő II/1. sz. lakás tulajdonosa felé már korábban elismerésre került a beruházással összefüggésben felmerülő kár helyreállításának költségeként nettó

3 ,-Ft. Együttes kárösszeg: ,- Ft + ÁFA. 4.sz. alatt csatoljuk a szakértői véleményeket a lakásokban bekövetkező károkról. Felhívjuk a beruházó figyelmét, hogy a lakók felé felmerülő költségfelmérés a felszámoló részéről adott egyoldalú megbízás alapján került megállapításra, a lakók nyilatkozata e körben nem került beszerzésre, s ezen összeg kifizetésével az irányár megállapításakor kalkulálni kell, mivel a felszámoló által vételárként kapott összegből kell a lakók felé ilyen összegben helyt állnia. Amennyiben a lakók bármelyikének további igénye van, azért a beruházónak kell helyt állnia, azaz e körben is tartozást átvállaló nyilatkozatot kell tennie. 5.) A MASCOTTE Kft. a kivitelezés során eljáró vállalkozókkal, míg a februártól áprilisig tulajdonosként bejegyzett Car-Parking System Kft. pedig más vállalkozókkal végeztette a fennálló műszaki állapotot eredményező tevékenységeket. Valamennyi alvállalkozó 2011-ig a hitel összegéből kifizetésre került, figyelemmel arra, hogy a teljesítési igazolás megléte esetén folyósított a bank utólag a kivitelezőnek, aki az alvállalkozókat kifizette. Egyetlen alvállalkozó számlájának részleges teljesítésére nem került sor, amely költség a felszámoló elismerése folytán a projektet terhelő költség. A két épületbe liftet szállító Schindler Kft. a vele kötött vállalkozási szerződésből meg nem fizetett összesen ,-Ft továbbá a tárolásra előzetes megállapodás ellenére felszámolt összesen ,-Ft tőke megfizetésére pert indított, s a PKKB előtt folyt 30.G /2012. számú perben a bíróság a Mascotte Kft. alperest ,-Ft és augusztus 7. napjától a törvényes késedelmi kamat (ennek összege ,-Ft december 16. napjáig) és ,-Ft perköltség megfizetésére kötelezte. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helyben hagyta azzal, hogy ,-Ft illeték és ,-Ft másodfokú perköltség is terheli az alperest. 5.sz. mellékletként csatoljuk a másodfokú ítéletet. A Mascotte Kft. az építés felszámolás miatti megakadása miatt a helyszínen tárolt, még összeszereletlen liftet a saját székhelyére szállította, aki írásbeli nyilatkozata alapján a bíróság által megállapított marasztalási összeg és évtől a 4 évre felmerülő ,-Ft + ÁFA ( ,-Ft + ÁFA/év) tárolási díj fejében (ez együttesen: ,-Ft) a lift kiadását vállalta. A Schindler Kft. ugyan a vállalkozási szerződésben a tulajdonjogot fenntartotta, azonban a fent hivatkozott per megindításával a tulajdonjog igényéről lemondott és csak a vállalkozási szerződésből eredő marasztalási összegre tartotta fenn igényét. Felhívjuk a beruházó figyelmét, hogy a felszámoló által vételárként kapott összegből kell a Mascotte Kft. felé ilyen összegben helyt állnia, annak érdekében, hogy a lift rendelkezésre álljon és beépíthető legyen a beruházó részéről, erre azonban a felszámoló kötelezettséget vállal. A Car Parking System Kft által bonyolított beruházás esetében maga kötött vállalkozási szerződést, amelynek elszámolása az értéknövekedett ingatlan pályázat útján történő értékesítése folytán befolyt ellenértékből történik a Car-Parking System Kft. javára, figyelemmel arra, hogy a vele kötött szerződés rendelkezései szerint amennyiben beruházást folytat, úgy a felek által megjelölt szakértő által megállapított értéknövekedés 70%-on történő megtérítésére sor kerül. A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a Car-Parking System Kft. megrendelése alapján eljáró vállalkozók követelései a megrendelő részéről teljesítésre nem kerültek, velük ugyanis a Car-Parking System Kft.-nek a vállalkozási szerződés keretében kell helyt állnia. Az ő követelésük a projektet nem terheli. 6.) A kivitelezés során fellépő olyan műszaki akadály volt, mely a kivitelezés megkezdésekor még költségtényezőként nem merült fel. A kivitelezés során ugyanis mindkét ingatlan

4 4 vonatkozásában az önkormányzat határozatot hozott közvetlen életveszély megszűntetése körében, melyben a kéményjárat életveszélyes voltának megszűntetésére hívta fel. A MASCOTTE Kft az életveszélyt nem hárította el, mert akkorra a beruházás a finanszírozás miatt leállt, így nem volt forrás ezt a tevékenységet elvégezni. A Car-Parking System Kft. a kéménybélelést részben elvégezte, ez a szakértő Car-Parking System Kft. által végzett beruházások költségvetési főösszesítőiben is megtalálható (a 87. sz. alatti ingatlan esetében ,-Ft értékben, míg a 85. sz. alatti ingatlan esetében ,-Ft erejéig). Mindezek ellenére azonban a kéményjáratok előírásnak történő megfelelőssége a beruházó feladatává válik (6. sz. alatt csatoljuk a kéményekre vonatkozó szakvéleményeket, az életveszélyt állító határozatokat, a bírságolást tartalmazó határozatot). A kémények műszaki állapotáért az értékesítése után a felszámoló nem vállal felelősséget, így a pályázónak helyszíni szemlén kell annak műszaki állapotáról meggyőződnie. 7.) A Jógazda a felszámolás alatti vagyon hasznosíthatósága érdekében a forgalmi érték meghatározása céljából ingatlanberuházási szakértői véleményeket készíttetett az Izabella u sz. alatti összesen 15 lakásos tetőtér körében. Egy korábbi szakértői vélemény megállapította, hogy az építési engedélyben előírt műszaki tartalom a Mascotte Kft. által végzett beruházás során 42%-ra volt tehető februárjától egy rövid időre bejegyzett tulajdonos, a Car-Parking System Kft. szintén beruházást folytatott, amelynek értéknövelő hatását egy másik szakértő kb ,-Ft értékben határozta meg. Ugyanezen szakértői vélemény értékbecslése szerint a két jelenlegi műszaki állapotban lévő két ingatlan együttes értéke bruttó ,-Ft. 7.sz. alatt csatoljuk az értékmeghatározást is tartalmazó szakértői véleményeket. 8.) Szükséges jelezni, hogy az építési engedélyhez képest a megvalósulás némiképp eltér, figyelemmel arra, hogy a MASCOTTE Kft. üzletrészének megvásárolása során új befektető által történő kivitelezés során az egyébként még hasznosítható területek is az érintett lakásokhoz vonódtak. Erre már elkészült a megvalósulási terv. Az építési engedély augusztus 17-i lejártára tekintettel a megvalósulási terv a használatba vételi engedély iránti kérelemhez csatolandó. Az eltérés, amely a beépítésből fakad nem jelentős, ám a bekövetkezett változás ésszerű, és az értékesítés során többletbevétel lehetőségét eredményezi, és egyébiránt az építési előírásokba, jogszabályokba, szabványokba sem ütközik. Az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket azonban a befektetőnek ismernie kell, és az értékesítővel szemben utóbb ezen körülményre nem hivatkozhat (pl. bírság vagy kármegállapítás). 9.) A VI. kerületben érvényes rendeletek alapján új ingatlanok létrehozása során, parkoló megváltási kötelezettsége is van a használatba vételi engedélyt kérő tulajdonosnak, melynek jogelődje szerződést kötött (8. sz. alatt csatoljuk) a parkoló megváltás összegének használatba vételi engedélykor történő megfizetésére. Ennek pontos összege ,- Ft. Ez az összeg szintén a projektet terheli, ezért aki pályázat útján az ingatlanok tulajdonjogát megszerzi, a beruházást befejezi és a használatba vételi engedélyt megkéri az értékesítés érdekében, ezzel az összeggel számolnia kell, kivéve ha a szerződés módosítását eredménnyel kezdeményezi az önkormányzatnál. 10.)

5 5 A MASCOTTE Kft-nek 2009-ben új befektetőként a projektbe történő érkezésekor - mielőtt a hitelből történő továbbépítés megkezdődött volna - az értékesítőkkel kötött megállapodása az volt, hogy a padlástéren a kialakítás során létrehozandó lakásokból 2 lakás szolgál ellenértékül eladók felé. Ezért a tulajdonossá váló Mascotte Kft. vállalta, hogy az Izabella utca 87. sz. épületben a padlástéren kialakítandó 2-es és 5-ös lakás befejezését követően, azt a két eladó magánszemélynek a projekt ellenértékeként átadja, így váltak e lakás várományosává Fodor Gábor és Fodorné Duck Szilvia, majd 2013-ban, a tulajdonjogok rendezésekor a szerkezetkész lakások tulajdonosává. A projektet tehát e két befejezett lakás fejében értékesítették. Ebből eredően e tulajdonosokat a korábbi megállapodás mentesítette minden, a két lakás befejezésének költségén túl a projekthez kötődő további teljes költség viselése alól, azaz az ezen túli, a beruházáshoz kötődő teljes költségviselés az új beruházót terheli. A Felek megállapodásából kivett rész az alábbi, az értékesítés tehát a befektető javára ezen korlátok között jöhet létre: A Felek eredeti megállapodása kapcsán felmerülő, kulcsrakész állapot kialakításához kötődő valamennyi járulékos költséget, díjat a vételár tartalmazta, azaz a Vevők a lakás átvételén túl a kialakítással kapcsolatban felmerülő költségek alól mentesültek. A Felek változatlanul rögzítik, hogy az Eladó az eredeti adásvételi szerződésben foglalt terheken túl (vételár fizetés) a Vevőre nem háríthat olyan költséget, díjat, kárt, kamatot, bírságot, kötbért, építményadót, közmű hozzájárulás költségeit, közterület fejlesztési hozzájárulást, gépkocsi parkoló önkormányzat felé történő megváltási díjat (még tulajdoni hányad arányában sem), illetve a hatóság felé esetlegesen felmerülő, a jogerős építési tervtől eltérő kivitelezés okán felmerülő díjakat, költségeket, bírságokat, közös terület fejlesztéséből eredő költséghányadot (pl. lift vételára.stb., azaz a teljes társasházi közös területi kialakítás költsége az Eladót terheli), a használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges bármilyen költséget, 3. személlyel szemben fennálló tartozást vagy kötelezettséget, illetve bármilyen fizetési kötelezettséget, ami eredetileg sem terhelte a Vevőket. Kizárólag a lakások szerkezetkész állapotban történő átadására tekintettel történt a vételár csökkentése, így a lakás műszaki befejezésén túl a lakások albetétesítéséig (az önálló műszaki egységként létrehozott lakás albetétjének megnyitásáig, a Vevők tulajdonjogának bejegyzése mellett) felmerülő valamennyi pénzügyi kötelezettség az Eladót terheli. Figyelemmel arra, hogy Eladó jelentős pénzügyi nehézségekkel küzd, és az ingatlan beruházást saját erőből befejezni nem tudja, így vállalja, hogy az ingatlan fennmaradó tulajdoni hányadát (azaz a Bp., VI. kerület 28627/0/A/17 hrsz-ú ingatlan 779/1.000-ed tulajdoni hányadát) akként értékesíti, illetve adja át, hogy a jelen pontban felmerülő pénzügyi kötelezettség viseléséről tájékoztatja a jogutódját (továbbiakban jogutód vagy beruházó). A jogutód e 779/1.000-ed tulajdoni hányadot olyan terhekkel tudja tulajdonba venni, hogy ezen kötelezettségek teljes körűen őt vagy továbbértékesítés esetén a mindenkori jogosultat, illetve tulajdonost terhelik. Ezen rendelkezések a jelen módosító okirat alapján is a Vevőket változatlanul megilleti. Ezzel szemben a Vevők kötelezettséget vállalnak az Eladó tulajdonában megmaradó 779/1.000-ed tulajdoni hányadának értékesítése révén megkezdődő fejlesztés, beruházás tárgyában a tulajdonostárssal ő vagy jogutódja teljes körűen és maradéktalanul együttműködik. 9. sz mellékeltként csatoljuk a kialakítandó új lakásokat, mint albetéteket tartalmazó Alapító Okirat tervezeteket. Az engedélyes és kiviteli terveket elektronikus úton tudjuk átadni az érdeklődőknek. Összefoglalva: A felszámoló a Budapest VI. ker /0/A/17. és a 28628/0/A/25. hrsz. sz. alatti albetéteket kívánja értékesíteni, azon belül a korábbit 1558/2000-ed, míg a utóbbit 1/1 arányban az új pályázati nyertes befektető javára, olyan érték fejében, melynek teljesítését követően a jelen jogvéleménybe foglalt terheket figyelembe véve a projekt befejezésre kerülhet. A jelen feljegyzésben elemeztük azokat a kockázati elemet, melyek a projektet a befejezésig érinthetik és a befektető kockázati körébe tartoznak. Tudomásunk szerint az adott projektet egyéb kockázati tényező nem érinti.

6 B u d a p e s t, február 3. 6

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről OLIVA INVEST Kft. (cg. 01-09-920819, székhely 1039 Budapest Pünkösdfürdő u. 38., adószáma 14807381-2-41, stat.sz.jele 14807381-6810-113-01, képviseli:

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről CIEMME Kft. (székhely: 8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 5.szám, postacím: 4027 Debrecen, Bölcs utca 37 szám. cégjegyzékszám: Cg.14-09-308269;

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/348-002 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Egészségház kialakítása, épület felújítás, bővítés (egyszerű közbeszerzési eljárás) Mezőlak,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása

Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása Együttműködési megállapodás Egészségház működtetésére és haszonélvezeti jog alapítása amely létrejött egyrészről: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő tér 1.)I, képviseli: dr. Fodor

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:..

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában Projektazonosító: TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0070 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio")

Vállalkozási szerződés ( ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio) 'i'.,j~;"""i~ ~. Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio") Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA Hatályos: 2014. március 15. napjától - 1 - I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 23 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2015. február 1. napjától UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: SALGÓ VAGYON Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. Cím: 3104 Salgótarján, Park út 12. Adószám: 11202749-2-12 Számlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 19 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-940/2014 Témafelelős: Bakó Hilda Tárgy: A város különböző részein

Részletesebben