Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea 3150

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea 3150"

Átírás

1 I. Natura 2000 élőhelyek, növény- és állatfajok országos felmérése és értékelése - EVITA adatbázisok - Horváth Ferenc, Báldi András, Papp Orsolya és mtsai: Ambrus András, Bagi István, Bihari Zoltán, Botta-Dukát Zoltán, Böhm Éva Irén, Bölöni János, Csiky János, Csorba Gábor, Dobrosi Dénes, Farkas Sándor, Fehér Zoltán, Forró László, Galambos István, Horváth András, Juhász Magdolna, Juhász Péter, Kecskés Ferenc, Kevey Balázs, Korsós Zoltán, Kovács J. Attila, Kovács Tibor, Kun András, Lájer Konrád, Lesku Balázs, Máté András, Molnár Attila, Merkl Ottó, Molnár Zsolt, Nagy Barnabás, Nagy József, Papp Beáta, Papp Viktor Gábor, Puky Miklós, Rédei Tamás, Riezing Norbert, Ronkay László, Sallai Zoltán, Seregélyes Tibor, Sulyok József, Szalma Elemér, Szél Győző, Szurkos Gábor, Tímár Gábor, Tóth István Zsolt, Tóth Tamás, Vidéki Róbert 1. Szakmai alap: Élőhelyvédelmi Irányelv Függelékes élőhelyek Az európai jeletőségű magyaroszági élőhelyek listája Natura 2000 kód Az élőhely magyar neve Az élőhely angol neve 1530 Pannon szikesek Pannonic salt steppes and salt marshes 2340 Mészkerülő ezüstperjések Pannonic inland dunes 3130 Törpekákás iszapnövényzet Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea 3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition - type hínárja vegetation 3160 Láptavak Natural dystrophic lakes and ponds 3260 Patakok hínárja Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation 3270 Ártéri ruderális magaskórós Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention folyómedernövényzet p.p. vegetation 4030 Száraz fenyérek, csarabosok European dry heaths 40A0 Kontinentális cserjések Continental deciduous thickets (Prunion spinosae, Spiraeion mediae) 5130 Borókásodó szárazgyepek Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands 6110 Fehér varjúhájas mészkedvelő Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion sziklai pionír növényzet albi 6190 Pannon sziklagyepek Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis) 6210 Szálkaperjés-rozsnokos xeromezofil gyepek substrates (Festuco-Brometalia) (* important orchid sites) Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous 6230 Fajgazdag szőrfűgyepek Species-rich Nardus grasslands, on silicious substrates in mountain areas (and submountain areas 6240 Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők Sub-Pannonic steppic grasslands 6250 Síksági pannon löszsztyeppek Pannonic loess steppic grasslands 6260 Pannon homoki gyepek Pannonic sand steppes 6410 Kékperjés láprétek Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae) 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the Üde, tápanyaggazdag magaskórós montane to alpine levels 6440 Ártéri mocsárrétek Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6520 Hegyi kaszálórétek Mountain hay meadows 15

2 7110 Dagadólápok Active raised bogs 7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok Transition mires and quaking bogs 7210 Télisásosok Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae 7220 Mésztufás források Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion) 7230 Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek Alkaline fens 72xx Mészkerülő forrásgyepek Montane soft water springs (Montio-Cardaminetaila) 8150 Közép-európai mészkerülő sziklatörmeléknövényzet Medio-European upland siliceous screes 8160 Közép-európai mészkedvelő sziklatörmeléknövényzet Medio-European calcareous scree of hill and montane levels 8210 Mészkedvelő sziklanövényzet Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation 8220 Mészkerülő sziklanövényzet Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation 8230 Pionír, mészkerülő Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of sziklanövényzet the Sedo albi-veronicion dillenii 8310 Nem idegenforgalmi hasznosítású barlangok Caves not open to the public 9110 Mészkerülő bükkösök Luzulo-Fagetum beech forests 9130 Szubmontán és montán bükkösök Asperulo-Fagetum beech forests 9150 Sziklai bükkösök és sziklai hárserdők / hársas-berkenyés Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion sziklaerdők 9180 Törmeléklejtő- és szurdokerdők Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines 91E0 Fűz-, nyár-, éger-, és Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alnokőrisligetek/ligeterdők Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91F0 Keményfás ligeterdők Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or F. angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris) 91G0 Pannon gyertyános tölgyesek Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus 91I0 Euro-szibériai erdősztyepptölgyesek Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. 91K0 Illír bükkösök Illyrian beech forests (Aremonio-Fagion) 91L0 Illír gyertyános-tölgyesek Illyrian oak-hornbeam forests (Erythronio-Carpinion) 91M0 Pannon cseres-tölgyesek Pannonic-Balcanic turkey oak-sessile oak woods 91N0 Pannon homoki borókás-nyárasok Pannonic inland sand dune thicket (Junipero-Populetum albae) 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Pannonian woods with Quercus pubescens II. függelékes fajok és nem függelékes hungaricum -ok Egyesített fajlista: a CORINE Biotopes európai és (Phare) regionális jelentőségű állat- és növényfajok, valamint az Élőhelyvédelmi Irányelvek fajainak közös listája "CORINE Biotopes" lista Hazai védettség / Protection status in Hungary Élőhelyvédelmi Irányelvek / Habitats Directive II. függelékes fajok / Species list of Annex II IV. függelékes fajok / Species list of Annex IV V. függelékes fajok / Species list of Annex V 16

3 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V EMLŐSÖK Insectivora Neomys anomalus Miller-vízicickány Phare V Neomys fodiens közönséges vízicickány Phare V Chiroptera Barabastella barbastellus piszedenevér + FV Eptesicus nilssoni északi késeidenevér + V + + Eptesicus serotinus késeidenevér V + + Miniopterus schreibersi hosszúszárnyú denevér + FV Myotis bechsteini nagyfülű denevér + FV Myotis blythi hegyesorrú denevér + V Myotis brandti Brandt-denevér + V + + Myotis dasycneme tavi denevér + FV Myotis daubentoni vízi denevér + V + + Myotis emarginatus csonkafülű denevér + FV Myotis myotis közönséges denevér + V Myotis mystacinus bajuszos denevér + V + + Myotis nattereri horgasszőrű denevér + V + + Nyctalus lasiopterus óriás koraidenevér + FV + + Nyctalus leisleri szőröskarú koraidenevér + V + + Nyctalus noctula koraidenevér + V + + Pipistrellus kuhli fehérszélű törpedenevér + V + + Pipistrellus nathusii durvavitorlájú törpedenevér + V Pipistrellus pipistrellus törpedenevér V + + Hypsugo savii alpesi törpedenevér + V + + Plecotus auritus barna hosszúfülű-denevér + V + + Plecotus austriacus szürke hosszúfülű-denevér + V + + Rhinolophus euryale kereknyergű patkósdenevér + FV Rhinolophus ferrumequinum nagy patkósdenevér + FV Rhinolophus hipposideros kis patkósdenevér + V Vespertilio murinus fehértorkú denevér Phare V + + Rodentia Castor fiber közönséges hód + V Cricetus cricetus 1 közönséges hörcsög + A + Dryomis nitedula erdei pele Phare V + + Microtus oeconomus északi pocok + FV A + Muscardinus avellanarius mogyorós pele Phare V + + Nannospalax leucodon (= Spalax leucodon) nyugati földikutya Phare FV A Sicista subtilis csíkos szöcskeegér FV A + Spermophilus citellus ürge V Carnivora Canis aureus aranysakál Phare + + Canis lupus farkas + FV Felis silvestris vadmacska + V + + Lutra lutra vidra + FV Lynx lynx hiúz + FV Martes Martes nyuszt V + + Mustela eversmani molnárgörény V A + Mustela putorius görény + + Ursus arctos barna medve + V Artiodactyla Rupicapra rupicapra alpesi zerge V + + MADARAK Gaviiformes Gavia arctica sarki búvár + V Gavia immer jeges búvár + V Gavia stellata északi búvár + V Podicipediformes 17

4 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Podiceps auritus füles vöcsök + V Pelecaniformes Pelecanus crispus borzas gödény + FV Pelecanus onocrotalus rózsás gödény + FV Phalacrocorax carbo sinensis kárókatona + Phalacrocorax pygmeus kis kárókatona + FV Ciconiiformes Ardea purpurea vörös gém + FV Ardeola ralloides üstökösgém + FV Botaurus stellaris bölömbika + FV Ciconia ciconia fehér gólya + FV Ciconia nigra fekete gólya + FV Egretta alba nagy kócsag + FV Egretta garzetta kis kócsag + FV Ixobrychus minutus törpegém + FV Nycticorax nycticorax bakcsó + FV Phoenicopterus ruber rózsás flamingó + V Platalea leucoradia kanalasgém + FV Plegadis falcinellus batla + FV Anseriformes Anser erythropus kis lilik + FV Aythya nyroca cigányréce + FV Branta leucopsis apácalúd + V Branta ruficollis vörösnyakú lúd + FV Cygnus cygnus énekes hattyú + V Marmaronetta angustirostris márványosréce + FV Oxyura leucocephala kékescsőrű réce + FV Tadorna ferruginea vörös ásólúd + V Falconiformes Accipiter brevipes kis héja + FV Aegypius monachus barátkeselyű + FV Aquila chrysaetos szirti sas + FV Aquila clanga fekete sas + FV Aquila heliaca parlagi sas + FV Aquila nipalensis pusztai sas + V Aquila pomarina békászó sas + FV Buteo rufinus pusztai ölyv + FV Circaetus gallicus kígyászölyv + FV Circus aeruginosus barna rétihéja + V Circus cyaneus kékes rétihéja + V Circus macrourus fakó rétihéja + FV Circus pygargus hamvas rétihéja + FV Falco cherrug kerecsensólyom + FV Falco columbarius kis sólyom + V Falco eleonorae eleonóra-sólyom + FV Falco naumanni fehérkarmú vércse + FV Falco peregrinus vándorsólyom + FV Falco vespertinus kék vércse Phare FV Gyps fulvus fakókeselyű + V Haliaeetus albicilla rétisas + FV Hieraaetus pennatus törpesas + FV Milvus migrans barna kánya + FV Milvus milvus vörös kánya + FV Neophron percnopterus dögkeselyű + FV Pandion haliaetus halászsas + FV Pernis apivorus darázsölyv + FV Galliformes Bonasa bonasia császármadár + FV Tetrao tetrix nyírfajd + V Tetrao urogallus siketfajd + V 18

5 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Gruiformes Anthropides virgo pártásdaru Phare V Crex crex haris + FV Grus grus daru + V Otis tarda túzok + FV Porzana parva kis vízicsibe + V Porzana porzana pettyes vízicsibe + V Porzana pusilla törpe-vízicsibe + FV Tetrax tetrax reznek + FV Charadriiformes Burhinus oedicnemus ugartyúk + FV Charadrius morinellus havasi lile + V Chlidonias hybridus fattyúszerkő + FV Chlidonias leucopterus fehérszárnyú szerkő + FV Chlidonias nigrer kormos szerkő + FV Cursorius cursor futómadár + Gallinago media nagy sárszalonka + FV Gelochelidon nilotica kacagócsér + V Glareola nordmanni feketeszárnyú székicsér Phare FV Glareola pratincola székicsér + FV Himantopus himantopus gólyatöcs + FV Larus melanocephalus szerecsensirály + V Limicola falcinellus sárjáró Phare V Numenius tenuirostris vékonycsőrű póling + FV Phalaropus lobatus vékonycsőrű víztaposó + V Philomachus pugnax pajzsoscankó + V Pluvialis apricaria aranylile + V Recurvirosta avosetta gulipán + FV Sterna albifrons kis csér + FV Sterna caspia lócsér + V Sterna hirundo küszvágó csér + V Sterna paradisaea sarki csér + V Sterna sandvicensis kenti csér + V Tringa glareola réti cankó + V Tringa stagnalis tavi cankó + FV Xenus cinereus terek cankó + V Strigiformes Aegolius funereus gatyáskuvik + V Asio flammeus réti fülesbagoly + FV Bubo bubo uhu + FV Glaucidium passerinum törpekuvik + V Nyctea scandiaca hóbagoly + FV Strix uralensis uráli bagoly Phare FV Caprimulgiformes Caprimulgus europaeus lappantyú + V Coraciiformes Alcedo atthis jégmadár + V Coracias garrulus szalakóta + FV Piciformes Dendrocopos leucotos fehérhátú fakopáncs + FV Dendrocopos medius közép fakopáncs + V Dendrocopos syriacus balkáni fakopáncs + V Dryocopus martius fekete harkály + V Picus canus hamvas küllő + V Passeriformes Acrocephalus melanopogon fülemülesitke + V Acrocephalus paludicola csíkosfejű nádiposzáta + FV Anthus campestris parlagi pityer + V Calandrella brachydactyla szikipacsirta + FV Emberiza hortulana kerti sármány + FV 19

6 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Ficedula albicollis örvös légykapó + V Ficedula parva kis légykapó + V Lanius collurio tövisszúró gébics + V Lanius minor kis őrgébics + V Lullula arborea erdeipacsirta + V Luscinia svecica kékbegy + V Melanocorypha calandra kalandrapacsirta + V Pyrrhocorax pyrrhocorax havasi varjú + V Sylvia nisoria karvalyposzáta + V KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK Kétéltűek Caudata Triturus cristatus tarajos gőte + V Salientia Bombina bombina vöröshasú unka + V Bombina variegata sárgahasú unka + V Bufo viridis zöld varangy + V + + Hyla arborea levelibéka + V + + Pelobates fuscus barna ásóbéka + V + + Rana arvalis mocsári béka + V + + Rana dalmatina erdei béka + V + + Rana esculenta kecskebéka V + + Rana lessonae kis tavibéka V + + Rana ridibunda kacagó béka V + + Rana temporaria gyepi béka V + + Hüllők Testudines Emys orbicularis mocsári teknős + V Squamata Ablepharus kitaibelii ( fitzingeri) magyar gyík (pannon gyík) + FV + + Lacerta agilis fürge gyík + V + + Lacerta viridis zöld gyík + V + + Zootoca vivipara elevenszülő gyík (hegyi gyík) V + + Podarcis muralis fali gyík + V + + Podarcis taurica homoki gyík V + + Squamata (Serpentes) + Coluber caspius haragos sikló FV + + Coronella austriaca rézsikló + V + + Elaphe longissima erdei sikló + V + + Natrix tessellata kockás sikló + V + + Vipera berus keresztes vipera + V Vipera ursinii parlagi vipera, rákosi vipera + FV HALAK Cyclostomata Eudontomyzon danfordi tiszai ingola Phare FV + + Eudonotmyzon mariae dunai ingola Phare FV + + Pisces Palaeopterygii Chondrostei Acipenser gueldenstaedti vágótok Phare V + + Acipenser nudiventris sima tok Phare V + + Acipenser ruthenus kecsege Phare + + Acipenser stellatus sőregtok Phare V + + Huso huso viza V

7 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Neopterygii (Teleostei) Alosa caspia nordmanni dunai kis hering + + Coregonus lavaretus Cottus gobio botos kölönte V + + Hucho hucho dunai galóca + FV + + Salmo trutta (morpha fario) sebes pisztráng + Thymallus thymallus pénzes pér + V + + Haplomi Umbra krameri lápi póc Phare FV A + Ostriophysi Abramis ballerus lapos keszeg + Abramis sapa bagolykeszeg + Alburnoides bipunctatus sujtásos küsz + V Aspius aspius ragadozó őn Barbus barbus rózsás márna + Barbus meridionalis (peloponnesins) petényi márna FV + + Chalcalburnus chalcoides állasküsz V + + Cobitus aurata balkáni csík Phare Cobitis taenia vágó csík V + + Cyprinus carpio (native population) ponty (csak a természetes + populációja) Gobio albipinnatus (belingi) halványfoltú küllő Phare V + + Gobio kessleri homoki küllő Phare V A + Gobio uranoscopus felpillantó küllő V + + Leucaspius delineatus kurtabaing + V Leuciscus idus jász + Leuciscus souffia (agassizi) vaskos csabak + V Misgurnus fossilis réticsík + V + + Pelecus cultratus garda Phare A + Rhodeus sericeus szivárványos ökle + V + + Rutilus frisii gyöngyös koncér + V + + Rutilus pigus leánykoncér + V + + Sabanejewia aurata törpecsík V + + Silurus glanis harcsa + Anacanthini Lota lota menyhal + Percomorphi Proterorhinus marmoratus tarka géb Phare V A + Gymnocephalus baloni széles durbincs Phare V A + Gymnocephalus schraetzer selymes durbincs V + + Stizostedion volgensis Phare Zingel streber német bucó + FV + + Zingel zingel magyar bucó + FV + + INVERTABRATES MOLLUSCA GASTROPODA Archaeogastropoda Theodoxus praevostianus fekete csiga V + + Theodoxus transversalis bödöncsiga Phare V A + Mesogastropoda Fagotia esperi pettyescsiga Phare V Paladilhia hungarica magyar vakcsiga Phare V A + Sadleriana pannonica patakcsiga Phare V A + Viviparus acerosus magyar fiallócsiga Phare Basomatophora Segmentia nitida gombcsiga + Anisus vorticulus apró fillércsiga

8 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Stylomatophora Balea perversa törékeny orsócsiga Phare Chilostoma banatica bánáti csiga V A + Helix pomatia éti csiga + V + + Hygromia kovacsi dobozi pikkelycsiga FV A + Vallonia enniensis Phare Vertigo angustior balogcsiga + V + + Vertigo genesii + Vertigo moulinsiana nagy hasascsiga + V + + BIVALVIA Eulamellibranchia Pseudanodonta complanata lapos tavikagyló Phare V Unio crassus (bosniesis) tompa folyamkagyló Phare V ANNELIDA Hirudinea Hirudo medicinalis orvosi pióca ARTHROPODA INSECTA Ephemeroptera Ametropus fragilis Phare Choroterpes picteti Phare Palingenia longicauda tiszavirág Phare V Odonata Aeshna viridis zöld acsa + V + + Anaciaeschna isosceles lápi acsa + V Brachytron pratense szőrös szitakötő Phare Ceriagrion tenellum lápi légivadász + V Coenagrion hastulatum lándzsás légivadász + V Coenagrion lunulatum holdkék szitakötő + V Coenagrion ornatum díszes légivadász + V Coenagrion scitulum ritka légivadász + V Cordulegaster bidentatus hegyi szitakötő + V Cordulegaster boltonii sárgafoltos hegyiszitakötő + V Cordulegaster heros ritka hegyiszitakötő + FV A + Epitheca bimaculata kétfoltú szitakötő + V Gomphus flavipes sárgás szitakötő + Gomphus vulgatissimus feketelábú szitakötő + V Lestes dryas réti rabló + V Leucorrhinia caudalis tócsa szitakötő + V + + Leucorrhinia pectoralis piros szitakötő + V Onychogomphus forcipatus csermely szitakötő + V Ophiogomphus cecilia erdei szitakötő + V Somatochlora flavomaculata sárgafoltos szitakötő + V Stylurus flavipes sárgás szitakötő V + + Sympecma fusca erdei rabló + Sympetrum depressiusculum lassú szitakötő + V Plecoptera Brachyptera braueri Phare Isogenus nubecula füstös álkérész Phare Isoperla obscura Phare Orthoptera Gampsocleis glabra tőrös szöcske Phare V Isophya costata magyar tarsza FV A + Isophya stysi Stys-tarsza FV A + Odontopodisma rubripes vöröslábú hegyisáska Phare V A + Paracaloptenus caloptenoides ál-olaszsáska FV A + 22

9 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Pholidoptera transsylvanica erdélyi kurtaszárnyú szöcske V A + Saga pedo fűrészlábú szöcske + V + + Stenobothrus eurasius eurázsiai rétisáska V A + Dictyoptera Mantis religiosa imádkozó sáska Phare V Neuroptera Acanthaclisis occitanica pusztai hangyaleső Phare V Dendroleon pantherinus párducfoltos hangyaleső Phare V Distoleon tetragrammicus négyfoltos hangyaleső Phare Libelloides macaronius rablópille Phare Mantispa styriaca fogólábú fátyolka Phare Myrmeleon formicarius erdei hangyaleső Phare V Trichoptera Oecetis tripunctata Lepidoptera Phare Apatura ilia kis színjtátszólepke + V Apatura iris nagy színjátszólepke + V Apatura metis magyar színjátszólepke + V + + Argyronome laodice keleti gyöngyházlepke Phare V Arytrura musculus keleti lápibagoly FV A + Brenthis hecate rozsdaszínű gyöngyházlepke + Carterocephalus palaemon kockás busalepke + Catopta thrips sztyepplepke FV A + Chondrosoma fiduciarium magyar ősziaraszoló FV A + Coenonympha oedippus ezüstsávos szénalepke + FV + + Coenonympha tullia + Colias myrmidone narancsszínű kéneslepke + V A + Colias palaeno + Cucullia mixta vértesi csuklyásbagoly FV A + Dioszeghyana schmidtii magyar tavaszi-fésusbagoly FV A + Erannis ankeraria Anker-araszoló FV A + Eriogaster catax sárga gyapjasszövő + V + + Euphydryas aurinia lápi tarkalepke + V + + Euphydryas maturna díszes tarkalepke + V Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria csíkos medvelepke + + Glyphipterix loricatella budai szakállasmoly FV A + Gnophus obscuratus sötét sziklaaraszoló Phare Gortyna borellii nagy szikibagoly FV A + Heteropterus morpheus tükrös busalepke + Hypodryas maturna + + Leptidea morsei keleti mustárlepke Phare V A + Lignioptera fumidaria füstös ősziaraszoló FV A + Limenitis populi nagy nyárfalepke + V Lopinga achine sápadt szemeslepke + V + + Lycaena dispar nagy tűzlepke + V Lycaena helle + Maculinea alcon szürkés boglárka + V A Maculinea arion nagyfoltú boglárka + V + + Maculinea nausithous zanótboglárka + V Maculinea rebeli karszti hangyaboglárka + V Maculinea teleuis vérfű boglárka + V Melitaea trivia kis tarkalepke + Mellicta britomartis barnás tarkalepke + Neptis rivularis nagy fehérsávos lepke Phare V Neptis sappho kis fehérsávos lepke + V Nymphalis vau-album L-betűs rókalepke Phare V + + Nymphalis xanthomelas vörös rókalepke Phare V Parnassius apollo Apolló-lepke + Parnassius mnemosyne kis Apolló-lepke + V + + Phyllodesma ilicifolia + Phyllometra culminaria csüngőaraszoló FV A + 23

10 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Plebejus pylaon fóti boglárka + Polymixis rufocincta villányi télibagoly FV A + Proserpinus proserpina törpeszender + V + + Saturnia pyri nagy pávaszem Phare V Scolitantides orion (battus) szemes boglárka + Zerynthia polyxena farakasalmalepke + V + + Coleoptera Bolbelasmus unicornis szarvas ganéjtúró V A + Buprestis splendens pompás díszbogár (nem él M.o.-on!)? + Calosoma sycophanta aranyos bábrabló + V Carabus hampei beregi futrinka FV A + Carabus hungaricus magyar futrinka FV A + Carabus intricatus lapos kékfutrinka + V Carabus variolosus vizifutrinka V A + Carabus zawadszkii zempléni futrinka FV A + Cerambyx cerdo nagy hőscincér + V Cucujus cinnabarinus skarlátbogár + V Dorcadion (fulvum) cerrae pusztai gyalogcincér FV A + Duvalius gebhardti Gebhardt-vakfutrinka V A + Duvalius hungaricus magyar vakfutrinka V A + Dytiscus latissimus óriás csíkbogár + V Graphoderus bilineatus széles tavicsíkbogár + V + + Limoniscus violaceus kék pattanóbogár V + + Lucanus cervus szarvasbogár V + + Morimus funereus gyászcincér + V + + Osmoderma eremita remetebogár + FV + + Pilemia tigrina atracélcincér FV A + Probaticus subrugosus ráncos gyászbogár V A + Rosalia alpina havasi cicncér + V Hymenoptera Anthidium montanum Phare Formica polyctena kis vöröshangya + FV Formica pratensis réti hangya + FV Formica rufa erdei vöröshangya + FV CRUSTACEA Anostraca Phare Branchinecta paludosa Decapoda folyami rák Astacus astacus Austropotamobius torrentium kövi rák Phare V + + NÖVÉNYEK BRYOPHYTA Drepanocladus vernicosus karcsú sarlósmoha + + Dicranum viride zöld seprőmoha V + + Buxbaumia viridis zöld koboldmoha V + + Mannia triandra sziklai illatosmoha V + + Orthotrichum rogeri alhavasi szőrössüvegűmoha V + + PTERIDOPHYTA Botrychium matricariifolium ágas holdruta + V Botrychium multifidum sokcimpájú holdruta + V Botrychium virginianum virginiai holdruta + V Lycopodium sp. korpafüvek V + + Marsilea quadrifolia mételyfű + V ANGIOSPERMATOPHYTA Achillea horanszkyi Horánszky-cickafark + FV Achillea ochroleuca homoki cickafark + V Adenophora liliifolia csengettyűvirág Phare V A + 24

11 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Adonis flammea lángszínű hérics Phare Adonis x hybrida erdélyi hérics Phare FV Agropyron pectinatum taréjos tarackbúza Phare Ajuga laxmanni szennyes ínfű V A?? Aldrovanda vesiculosa aldrovanda Phare V Allium suaveolens illatos hagyma + V Alyssum montanum ssp. brymii tornai ternye + V Angelica palustris réti angyalgyökér FV Apium repens kúszó celler + V Arnica montana árnika V + + Astragalus dasyanthus gyapjas csüdfű + FV Astragalus exscapus szártalan csüdfű Phare V Berula erecta keskenylevelű békakorsó + Brassica elongata harasztos káposzta Phare Bupleurum falcatum ssp. dilatatum sarlós buvákfű + Caldesia parnassifolia szíveslevelű-hídőr + FV Camelina alyssum duzzadt gomborka Phare Campanula macrostachya hosszúfüzérű harangvirág Phare V Carex repens kúszó sás Phare V Carex stenophylla keskenylevelű sás Phare Cirsium brachycephalum kisfészkű aszat V A + Coeloglossum viride zöldike + V Colchicum arenarium homoki kikerics + FV A + Corispermum canescens szürke poloskamag + V Crambe tataria tátorján Phare FV A Cypripedium calceolus rigópohár + FV Dactylorhiza fuchsii erdei ujjaskosbor + V Dianthus arenarius ssp. borussicus balti szegfű V + + Dianthus diutinus tartós szegfű FV A + Dianthus plumarius ssp. regis-stephani István király-szegfű FV A + Dianthus plumarius ssp. lumnitzeri Lumnitzer-szekgű + FV A + Dianthus serotinus kései szegfű + V Diphasium complanatum ssp. issleri Issler-laposkorpafű + Dracocephalum austriacum osztrák sárkányfű + FV Echium maculatum (russicum) piros kígyószisz V A + Elatine alsinastrum pocsolyalátonya + V Elatine hexandra cseplesz látonya + V Elatine hungarica magyar látonya + V Eleocharis carniolica sűrű csetkáka + V Eriophorum gracile vékony gyapjúsás (kipusztult) + V Ferula sadleriana magyarföldi husáng Phare FV A + Galanthus nivalis hóvirág + + Gladiolus palustris mocsári kardvirág FV A + Hammarbya paludosa tőzegorchidea + FV Helleborus dumetorum kisvirágú hunyor Phare Herminium monorchis minka (kipusztult) + Herniaria hirsuta borzas porcika Phare Hesperis vrabelyiana Vrabélyi-estike + FV Himantoglossum adriaticum adriai sallangvirág FV A + Himantoglossum caprinum bíbor sallangvirág FV A + + Iris aphylla ssp. hungarica magyar nőszirom FV A + Iris humilis ssp. arenaria homoki nőszirom V A + Iris sibirica szibériai nőszirom V A + Leucojum vernum ssp. carpaticum tavaszi tőzike + V Ligularia sibirica szibériai hamuvirág (kipusztult) + FV Lindernia procumbens heverő iszapfű + V + + Linum dolomiticum pilisi len + FV A + + Liparis loeselii hagymaburok + FV Lotus borbasii Borbás-kerep Phare V Lythrum thesioides zsellérkefüzény (kipusztult) + Lythrum tribracteatum apró füzény Phare V Myosotis scorpioides mocsári nefelejcs Phare Najas marina nagy tüskéshínár + 25

12 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Nepeta parviflora borzas macskamenta FV A?? Onosma arenaria homoki vértő + V Onosma tornensis tornai vértő + FV A + Orchis laxiflora ssp. palustris mocsári kosbor + V Ornithogalum sphaerocarpum gömbtermésű sárma Phare V Paeonia officinalis ssp. banatica bánáti bazsarózsa Phare FV A + Plantago maxima óriás útifű Phare FV Potentilla thyrsiflora terpedt pimpó Phare Pulsatilla grandis leánykökörcsin V A + Pulsatilla pratensis subsp. hungarica magyar kökörcsin + FV A + Pulsatilla patens tátogó kökörcsin + FV Pyrus magyarica magyar körtefa Phare FV A + Ranunculus polyphyllus buglyos boglárka Phare V Ruscus aculeatus szúrós csodabogyó V + + Salicornia prostrata sziksófű Phare Serratula lycopifolia fénylő zsoltina + V + + Seseli leucospermum magyar gurgolya + FV A + Sesleria heufleriana ssp. hungarica erdélyi nyúlfarkfű + V Silene vulgaris hólyagos habszegfű + Sorbus hazslinszkyana Hazslinszky-berkenye + Spiraea crenata csipkés gyöngyvessző (kipusztult) + Spiraea media sziklai gyöngyvessző Phare V Spiranthes aestivalis nyári füzértekercs + V + + Stipa borysthenica homiki árvalányhaj V A Stipa crassiculmis ssp. euroanatolica vastagszárú árvalányhaj Phare Stipa dasyphylla bozontos árvalányhaj + V Suaeda maritima ssp. pannonica magyar sóballa Phare Taraxacum obliqum ferde pitypang Phare Thlaspi jankae Janka-tarsóka Phare V A + Thlaspi kovatsii Schudich-tarsóka + V Trapa natans sulyom + V Typha minima apró gyékény + Typha shuttleworthii gyékényfaj (kipusztult) + Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum bugás veronika V A?? Vicia sparsiflora pilisi bükköny + V Vincetoxicum pannonicum magyar méreggyilok FV A + Viola biflora sárga ibolya + V FUNGI Boletus satanas sátántinorú + 2. Országos értékelés minden egyes élőhelyről és fajról III. függelék (módszertan) szerint A közösségi jelentőségű területek kiválasztásának szempontjai és kijelölésük különleges természetmegőrzési területekként 1. SZAKASZ: A területek relatív jelentőségének országos vizsgálata az I. melléklet valamennyi természetes élőhelytípusa, illetve a II. melléklet valamennyi faja (köztük a kiemelt jelentőségű természetes élőhelytípusok, illetve a kiemelt jelentőségű fajok) kapcsán. A. A terület értékelésének szempontjai az I. melléklet egy adott természetes élőhelytípusa esetében: 26

13 (a) A szóban forgó területen milyen arányban képviselteti magát az adott természetes élőhelytípus. (b) A terület természetes élőhelytípus által lefedett részének aránya az országon belüli ugyanazon természetes élőhelytípus által lefedett terület összfelszínéhez. (c) Az adott természetes élőhelytípus struktúrájának és funkciónak védelmi foka, továbbá a helyreállítás lehetőségei. (d) A terület értékének általános vizsgálata az adott természetes élőhelytípus megőrzésének szempontjából. B. A terület értékelésének szempontjai a II. melléklet egy adott faja esetében: (a) Az adott faj szóban forgó területen élő populációjának mérete és sűrűsége az ország egész területén élő populációinak a viszonylatában. (b) Az élőhely azon elemeinek védelmi foka, amelyek jelentősek a szóban forgó faj szempontjából, továbbá a helyreállítás lehetőségei. (c) A területen élő populáció elszigeteltségének foka az adott faj természetes elterjedésének viszonylatában. (d) Az adott faj megőrzését szolgáló terület értékének általános vizsgálata. C. E szempontok alapján a tagállamok az általuk országos listára javasolt Közösség szempontjából jelentősnek megítélt területeket osztályozzák relatív fontosságuk szerint az I. melléklet egyes természetes élőhelytípusainak, illetve a II. melléklet egyes fajainak megőrzésében. D. Ez a lista feltűnteti azokat a a kiemelt jelentőségű természetes élőhelytípusoknak, illetve kiemelt jelentőségű fajoknak otthont adó területeket, melyeket a tagállamok az A. és B. kritériumok alapján kiválasztottak. 2. SZAKASZ Az országos listára felvett területek közösségi jelentőségének értékelése 1. Közösségi szempontból jelentősnek tekintendő valamennyi olyan terület, amely kiemelt jelentőségű természetes élőhelytípusnak, illetve kiemelt jelentőségű fajnak ad otthont. 2. A tagállamok listáin szereplő további területeknek Közösség szempontjából való jelentőségének vizsgálata vagyis az I. mellékletben felsorolt természetes élőhelytípusok, illetve a II. mellékletben felsorolt fajok kedvező védelmi helyzetének fenntartásához, illetve helyreállításához, továbbá a Natura 2000 koherenciájához való hozzájárulásának az alábbi szempontok alapján történik: (a) a terület relatív értéke országos szinten; (b) a terület földrajzi helyzete a II. mellékletben felsorolt fajok vándorlási útvonalához képest, továbbá annak figyelembevételével, hogy a terület egy olyan folyamatos ökoszisztémához tartozik-e, amely átnyúlik egy vagy több Közösségen belüli országhatáron; (c) a terület kiterjedése; (d) az I. mellékletben felsorolt természetes élőhelytípusok, illetve a II. mellékletben felsorolt és jelen lévő fajok száma a területen; 27

14 (e) a terület globális ökológiai értéke az érintett bioföldrajzi régiók, illetve a 2. cikkben megadott terület egészének szempontjából, figyelembe véve elemeinek jellegzetes vagy egyedi voltát, illetve azok együttes megnyilvánulását. II. Élőhelyvédelmi Irányelv: függelékes élőhelyek és fajok függelékes élőhelyek 47 kiemelt: 19 II. függelékes állatok 108 kiemelt: 12 II. függelékes növények 40 kiemelt: 8 ÖSSZESEN: 195 kiemelt: 39 III. CORINE Biotopes és Natura 2000 (KJT) először: területkiválasztás majd: dokumentálás először: országos adatgyűjtés majd: országos értékelés majd: területértékelés és végleges dokumentálás majd: élőhely-monitorozás, fajmonitorozás és kezelés (terv...) és a beavatkozások ellenőrzése IV. Országos értékelés: szempontok Leírás, jellemzés ritkaság - gyakoriság tudásunk, ismereteink mértéke biogeográfiai, természetvédelmi értékelés irodalmak és szakértők (élőhelypreferencia) Állományok, populációk térképe és jellemzése borítás / populációméret relatív borítás / relatív populációméret (ABCD) reprezentativitás / izoláltság (ABC) védettségi állapot (ABC) összesített értékelés (ABC) 28

15 V. Feladatok, gondok és az NGO-k lehetséges szerepe Az országos felmérés nincs teljesen készen, nem elég részletes, nem elég pontos (lásd a Cirsium brachycephalum példáját) adatgyűjtés NP-okkal és specialistákkal együttműködve (felismerhető élőhelyek-fajok, nem destruktív módszerek, oktatás-képzés) A területkiválasztás, értékelés, dokumentálás folyamatban van... NP-okkal, TvH-val való együttműködés A társadalmi szerep még betöltetlen az európai, országos és helyi természeti értékek, természetvédelmi érdekek érvényesítésének erősítése, tudatformálás, kezelési feladatok Majd NP-okkal együttműködve a Natura 2000 területek és az ottani természeti értékek állapotának monitorozása, kutatása, a területek természetvédelmi kezelésének kérdése VI. Mit lehetne tenni, példák A faj könnyen és egyértelműen felismerhető, de nem keresi, nem monitorozza senki (vagy kevesen) pl. mocsári teknős, unkák, keleti lápibagoly (kocsordon!), szarvas ganéjtúró, remetebogár, skarlátbogár Van országos program, specialista munkacsoport: csatlakozni... - pl. Lárva-team, Természetes növényzeti örökségünk (Széchenyi Program), Maculinea-kutató csoport A faj biológiája rejtélyes (nem elég jól ismert), vagy olyan ritka, hogy nem lehet találkozni vele: intenzív, gyakori (de kíméletes keresés) együttműködve a specialistával és a természetvédelem szakembereivel ilyen a csíkos szöcskeegér és rovarok egy része 29

16 A vadon élő madarak védelméről szóló (79/409/EEC) EU irányelvhez kapcsolódó jogi és természetvédelmi kötelezettségek teljesítésének stratégiai szintű összefoglalása 1 Összeállította: Szilvácsku Zsolt, MME Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat 1. Jogi szempontú áttekintés A magyarországi természetvédelmi jogszabályok - ha néhány nem elhanyagolható hiányosságtól eltekintünk (lásd lentebb) - megfelelnek az Európai Unió előírásainak, sőt több tekintetben szigorúbb előírásokat is tartalmaznak, ami az irányelvek természetét, és az Európai Bíróság (European Court of Justice) ítélkezési gyakorlatát tekintve megengedhető, bizonyos esetekben kívánatos is. A hazai természetvédelmi jog legnagyobb erőssége, hogy törvényi szinten tartalmazza a legtöbb alapvető előírást és korszerű jogi keretet (lásd Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) rendszere, ökológiai hálózat, ökológiai víz, kezelési tervek, védőzóna stb.). Itt most azok közül a hiányosságok közül mutatunk rá néhányra, amelyek a meghatározott jogi keretek pontosítását és végrehajtását segítenék elő, illetve, amelyek nélkülözhetetlenek lesznek az SPA területek (Special Protection Areas - Különleges Madárvédelmi Területek) védelmének biztosítására is. A hiányzó jogszabályok többségének elkészítését és kihirdetését elő kell, hogy segítse a természetvédelmi jogharmonizációs kötelességünk a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek vonatkozásában. Jelentős problémát jelent, hogy a legmagasabb szintű jogszabályok gyakran a természetvédelmi szabályokat tekintve nem teljesítik a rendszerszemléletű jogalkotás követelményit, így közel sem olyan súllyal veszik figyelembe a természetes folyamatok működőképességének fenntartását, a természeti értékek védelmét, mint az szükséges lenne. Előfordul az is, hogy a különböző finanszírozási rendszerek nem csupán egymással ellentétes tevékenységeket és célokat támogatnak, de figyelembe sem veszik a természetmegőrzés szükségességét és feladatait. Ha a bírósági és ügyészségi gyakorlatot tekintjük ott is csekélyebb az természetvédelmi jogi ügyforgalom, mint ahogy azt a természetvédelmi érdekek megfelelő érvényesítése megkövetelné. Magyarországon a természetvédelmi célú jogi szabályozás törvényi szinten lényegében összhangban van az EU Madárvédelmi Irányelvében foglaltakkal, azaz magában foglalja az érvényesítéshez alapvetően szükséges törvényi előírásokat. A jogharmonizáció azonban nem csak a jogszabályi előírások nemzeti jogba történő beépítését jelenti, hanem ennél szélesebb körre terjed ki. Ilyen megközelítésben további feladatot jelent az előírások megfelelő módon történő 1 Az eredeti tanulmány a Phare HU számú projektjének keretében készült a Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat koordinálásával 30

17 végrehajtása, illetve sok esetben a végrehajtáshoz szükséges alacsonyabb szintű jogszabályok (pl. rendeletek), gyakorlat- orientált útmutatók és egyéb eszközrendszer kidolgozása és alkalmazása. Ezen a téren az alábbiakban ismertetett problémák és célok fogalmazhatók meg általánosságban. Az irányelv igen határozott és korlátozó módon állapítja meg, hogy az SPA-kra vonatkozó szabályoktól milyen jelentős okok miatt lehet eltérni. A gazdasági és szabadidős igények önmagukban nem merítik ki ezen (a legszükségesebb közérdekhez tartozó) indokok körét. A hazai gyakorlat azonban az, hogy a gazdasági és rekreációs szempontok gyakorta felül kerekednek a természetvédelmi érdekeken. Az irányelv előírásai szerint az SPA-kon a kijelölést követően ez nem megengedhető. Az ehhez szükséges garanciákat ezért meg kell teremteni a szabályozás és a végrehajtás keretein belül. Esetjog Az irányelv 2. cikke kimondja, hogy "a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy az 1. cikkben hivatkozott fajok állományait megfelelő szinten fenntartsák, vagy megfelelő szintre hozzák, amely megfelel különösen az ökológiai, tudományos és kulturális igényeknek, mindamellett figyelembe veszik a gazdasági és szabadidős igényeket is". Ilyen formán az irányelv általános kötelezettséget ró a tagállamokra és körvonalazza az irányelv általános filozófiáját is. Eltekintve a tagállamokra rótt általános kötelezettségektől, a 2. cikk megjeleníti a MvI filozófiájának alapjait is. A vadon élő madarak védelmét határozza meg, mint az ökológiai, tudományos és kulturális igények kiszolgálását, és ezek világosan nagyobb súllyal szerepelnek, mint a gazdasági és szabadidős igények. Valójában, az előbbi hármas szempontrendszerhez illeszkedő teljesítés által válnak valóra az irányelv előírásai (ezek a elsődleges követelmények - primary requirements), a további két szempont csupán másodlagosan vehető figyelembe (ezek a másodlagos követelmények - secondary requirements) Lásd: ECJ, 247/85 számú ügy Ugyancsak problémát jelent, hogy a természetvédelmi érdekek horizontális integrációja a különböző szakpolitikákba és programokba még nem kielégítő módon megoldott. Így például a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, területfejlesztés, infrastruktúrafejlesztés, vízgazdálkodás stb. alacsonyabb szintű szabályozóiban, programjaiban és terveiben, ill. gyakorlatában még nem érvényesülnek megfelelő mértékben a természetvédelmi érdekek szempontjából fontos elemek (természetvédelmi fogalmak és célok helyes értelmezése, program és tervszintű hatásvizsgálati kötelezettségek, védőövezetek, indikátorok, monitoring, konzultációk stb.). Előzetes kérdésként felmerül hogy mi a kapcsolat a 3. és 4. cikkben foglalt élőhelyvédelmi kötelezettségek és az irányelv általános célja között, amely a vadon élő madarak védelme, megőrzése (1. cikk). A kérdés az, hogy a 3. és a 4. cikk csupán arra terjed-e ki, hogy a benne foglalt előírásokra figyelemmel a vonatkozó fajokat megőrizze és megóvja azokat az említett hatásoktól, vagy pedig ezek a cikkekben foglaltak ettől bizonyos mértékben független, önálló kötelezettséget jelentenek az élőhelyek megérzésére vonatkozóan? Egy 1993-as döntésében a Bíróság félreérthetetlenül az utóbbi értelmezés mellett tette le a voksát: "Az irányelv 3. és 4. cikke kötelezi a tagállamokat, hogy megőrizzék, fenntartsák és helyreállítsák az élőhelyeket, mint olyanokat, azok ökológiai értéke alapján. Ezen felül az irányelv preambulumának 9. bekezdése (recital) alapján következik, hogy a megfelelő biológiai sokféleség, valamint a megfelelő kiterjedésű és változatosságú élőhelyek megőrzése, fenntartása és helyreállítása nélkülözhetetlen valamennyi madárfaj védelme érdekében. A tagállamok kötelezettsége a 3. és a 4. cikkben előírtak alkalmazására, még mielőtt a madarak számának csökkenése vagy a védett fajok eltűnésének kockázata felmerülne." 31 Lásd: ECJ, C-355/90 számú ügy

18 Harmadik kiemelendő probléma - és ez az előzőekben említettek egyik legfontosabb alapfeltétele - a fajokra és az egyes élőhely típusokra vonatkozó stratégiai anyagok hiánya, illetve azon hiányossága, hogy nem határozzák meg a természetvédelmi politika és gyakorlat prioritásait és az érvényesítés lehetséges módjait. Ezen a téren előbbre kell lépni mind az országos, de a regionális és helyi szinteken is. A követelmények és a jogérvényesítés szempontjából meg kell említeni még azt a fontos problémakört, amelyet egyes jogi eszközök, illetve azok használatának hiánya jelent. Fel kell készülni arra is, hogy az irányelvek egyes rendelkezései alapján közvetlenül hazai bírósághoz is lehet majd fordulni, aminek a feltételeit meg kell teremteni (képzések, kapacitás, tájékoztatás stb.) Az Élőhelyvédelmi Irányelv (ÉvI) 6. cikk 2., 3. és 4. bekezdéseinek előírásai közvetlenül alkalmazhatók a tagállamokban. A Bíróság a C-57/85 és a C-355/90 számú ügyek kapcsán kifejtette, hogy a Madárvédelmi Irányelv (MvI) 4. cikk 4. bek. első mondata kellően egyértelmű és feltételnélküli ahhoz, hogy a Bíróság önállóan alkalmazza az egyes esetek elbírálására. Az ÉvI említett rendelkezései ebből a szempontból nem különböznek. A MvI 5., 6., 7., 8. és 9. cikkeiben lefektetett előírások mind közvetlenül alkalmazhatók. A kereskedelmi tilalmak (6.cikk), az I. függelékben nem szereplő fajok vadászata (5. és 7. függelék), vadászat a szaporodási időszakban (7. cikk 4. bek.), a nem szelektív vadászati módszerek (8. cikk), úgy mint az 5. cikk többi rendelkezései is világosak, félreérthetetlenek és kellően operatívak önmagukban is ahhoz, hogy a bíróságok közvetlenül alkalmazhassák. Néhány tagállamban (Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában) a nemzeti bíróságok jelentős szerepet játszottak a MvI érvényesítése során, a legtöbb ügy az 5-től a 9. cikkig terjedő szabályokkal kapcsolatosan született. Ez azt mutatja, hogy a magyarországi bíróságoknak is fel kell készülni az esetleges ügyek fogadására, mivel ahogy korábban említettük több helyen is, a MvI egyes cikkei Mindezen kiemelt problémák mellett is megállapítható azonban, hogy a Magyarországon a természetvédelmi célú jogi szabályozás nagymértékben összhangban van az EU Madárvédelmi Irányelvében foglaltakkal és a hazai természetvédelmi szakemberek ismeretei és gyakorlata is alapvetően megfelelő a követelmények teljesítésére. Az EU Környezetvédelmi Tanácsa a társult országokkal közösen megtartott március 4-i ülésére munkaanyagot készített "A társult közép- és kelet-európai országok felkészülése az EU környezetvédelmi jogalkotáshoz való közelítésre" címmel. A munkaanyag III. pontjában a jogközelítés négy lépcsőjét különböztetik meg: 1. a prioritások meghatározása; 2. az uniós jog hazai jogba történő beépítése; 3. gyakorlati jogérvényesítési mechanizmusok kialakítása; illetve a 4. a jogszabályok alkalmazása és tényleges érvényesítése. 32

19 Fentiekből is következik, hogy nem elegendő az adott irányelvnek megfelelő jogszabályi keretek kialakítása, biztosítani kell azok érvényesülését is, amelyre természetvédelmi szempontból is fel kell készülni. Főbb feladatok összefoglalása: Madárvédelmi Irányelvvel kapcsolatos főbb végrehajtási feladatok 1. Tervezés 1.1. Illetékes szervezet létre hozása, megbízása az irányelvből adódó feladatok végrehajtásának koordinálására 1.2. Az illetékes hatóságnak ki kell fejlesztenie egy védelmi rendszert az irányelvben meghatározott fajok (az I. mellékletben felsorolt hazánkban természetesen előforduló, és fel nem sorolt vonuló madarak) számára Az illetékes hatóságnak kell azonosítani és kijelölni a különleges madárvédelmi területeket (SPA) az irányelv előírásai és a Európai Bíróság (ECJ) döntéseinek értelmében, tekintettel az I. mellékletben felsorolt fajokra, a vonuló fajokra és a vizes élőhelyekre Biztosítani kell a módosított környezeti hatásvizsgálatokról szóló irányelv (85/337.EEC) megfelelő érvényesítését. A hatálya alá tartozó projektek engedélyezése során a természeti érdekeket megfelelő módon képviselni kell. Ki kell alakítani a tervek és programok hatásvizsgálatára vonatkozó szabályozást és gyakorlatot. 2. Szabályozás 2.1. Meg kell tenni mindazon szükséges intézkedéseket, amelyek a madárfajok állományainak megfelelő szinten tartásához, a megfelelő szintre hozásához, illetve az élőhelyek megfelelő sokféleségének és nagyságának megőrzéséhez, fenntartásához vagy helyreállításához szükségesek Speciális megőrzési intézkedéseket kell tenni az I. mellékletben szereplő és a vonuló madárfajok érdekében, különösen azon fajokra vonatkozóan, amelyek állománya a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyektől függ Minden egyes SPA területen meg kell hozni a szükséges intézkedéseket a terület megfelelő kezelése érdekében, illetve, az élőhelyek leromlásának és a fajok zavarásának megelőzése érdekében Általános védelmi rendszert kell létrehozni az I. mellékletben felsorolt fajok érdekében, amely védelmi rendszer kiterjed a zavarás, a tartás, a befogás és az ölés elleni védelemre is, illetve az irányelv követelményei szerint az élőhelyek védelmére is. Meg kell tiltani a fajok kereskedelmét, kivéve a III. mellékletben lévőkét. Ez a tilalom ki kell, hogy terjedjen a tojásokra és a fészkekre is Gondoskodni kell arról, hogy a II. mellékletben felsorolt fajok vadászata olyan formában történjen, hogy az megfeleljen a 7. és a 8. cikkek előírásainak, amelynek alapvető célja, hogy a szelektív módszerek használatával megelőzze a madárfajok nagyarányú befogását és megölését 2.6. és biztosítsa a populációkkal való bölcs gazdálkodást Gondoskodni kell arról, hogy minden - az 5-8. cikkek körében, a 9. cikk alapján megállapított - mentesség szigorú ellenőrzés és monitoring alatt álljon és az ezekkel kapcsolatos éves jelentések eljussanak a Bizottsághoz. 33

20 2.8. Gondoskodni kell arról, hogy a természetesen elő nem forduló madárfajok bárminemű betelepítése ne károsíthassa a helyi növény- és állatvilágot Meg kell teremteni a hatáselemzés feltételeit minden olyan projekt vagy terv esetén, amely önmagában vagy más tervekkel vagy projektekkel együtthatásban vélhetően jelentős hatással lesz egy vagy több SPA területre. Biztosítani kell, hogy olyan projektek vagy tervek ne valósuljanak meg, amelyek ártanak a terület épségének, kivéve a legszükségesebb közérdek felmerülése esetét Amennyiben - egyéb változat hiánya és kiemelt közérdek miatt - a várható negatív hatások ellenére - mégis a projekt megvalósítására kerül sor,, akkor is biztosítani kell, hogy megtegyenek minden szükséges kárcsökkentő intézkedést a Natura 2000 hálózat egészének koherenciája védelmében Végre kell hajtani javító intézkedéseket az SPA területek ökológiai értékeinek fenntartása és növelése érdekében. Monitoring tevékenységet kell folytatni az élőhelyek minőségének és az I. mellékletben szereplő fajok helyzetének értékelése céljából. 3. Monitoring és kutatás 3.1. Szükség van a kijelölésre kerülő területek és a vonatkozó fajok védelmének megerősítése céljából speciális kutatásokra és tudományos tanulmányok, elemzések készítésére. Különleges figyelmet kell fordítani az irányelv V. függelékében felsorolt témaköröknek. A tagállamoknak minden olyan információt meg kell küldeniük, amely szükséges a Bizottságnak a 10. cikkben hivatkozott kutatások összehangolásához Létre kell hozni egy olyan monitoring rendszert, amely az irányelvből fakadó tevékenységek teljes körére kiterjed. A monitoringnak ki kell terjednie: az I. mellékletben felsorolt fajok helyzetére; az SPA-k ökológiai értékére és integritására; a II. mellékletben felsorolt fajok védelme érdekében bevezetett intézkedések hatékonyságára, amelyek a túlzott mértékű, ártalmas tevékenységek megelőzést szolgálják. Létre kell hozni a jelentési és védelmi céloknak megfelelő madártani adatbázist, amelynek összevethetőnek kell lennie az élőhelyvédelmi irányelv céljaira létrehozandó adatbázissal A monitorozó rendszert olyan módon kell kialakítani, hogy megfelelő módon lehessen követni a következőket: a vadon élő madárfajok kereskedelmét, a vadászat és a természetvédelmi intézkedések hatását (külön és együttesen), valamint a természetesen nem előforduló fajok betelepítésének hatását. 4. Egyeztetések és jelentések 4.1. Konzultáció a lakossággal az SPA területre vélhetően jelentős hatással bíró tevékenységek, ill. projektek engedélyezése előtt Konzultáció a Bizottsággal az ország területén természetesen elő nem forduló fajok betelepítéséről A Bizottságnak benyújtásra kerülő jelentések - az irányelv előírásainak átültetése és érvényesítése - a különleges madárvédelmi területek kijelölése (SPA) - a vadászati rendelkezések gyakorlati alkalmazása - az irányelv szabályai alóli mentességek - az irányelv előírásainak megfelelő intézkedések - kutatási tevékenység - az Élőhelyvédelmi Irányelv 6. cikk szerinti kárpótló intézkedések - az irányelv előírásainak való megfelelést biztosító rendelkezések. 34

2014. márciusban elvégzett feladatok:

2014. márciusban elvégzett feladatok: HAVI JELENTÉS 6. Tárgy: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztésére Időszak: 2014. március, 2014. április 2014. márciusban elvégzett feladatok:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29625-8/2011. Tárgy: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012

Részletesebben

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Halőri vizsga felkészítő

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Halőri vizsga felkészítő Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Halőri vizsga felkészítő NÉBIH - Halászati őri ismeretek Felkészülést elősegítő tananyag a halászati őri vizsgára (105 oldal). Alapvető tudás (halfajfelismerés)

Részletesebben

Dunabogdány. Rehabilitációs Központ. településfejlesztési koncepció módosítást megalapozó

Dunabogdány. Rehabilitációs Központ. településfejlesztési koncepció módosítást megalapozó Dunabogdány Rehabilitációs Központ településfejlesztési koncepció módosítást megalapozó KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS NATURA 2000 HATÁSBECSLÉSSEL 2013 1 Jelen dokumentáció feladata, hogy Dunabogdány

Részletesebben

Magyarország zonális növényzeti övei

Magyarország zonális növényzeti övei Magyarország zonális növényzeti övei Klímazonális övek: 1. Montán bükkösök (800 m): Kőszeg-Szentgotthárdtól nyugatra, jegenyefenyvesbükkös, Börzsöny, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység. 2. Szubmontán bükkösök

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

30 év a természetért - a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Eger, 2011. 02. 10. Dudás György BNPI

30 év a természetért - a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Eger, 2011. 02. 10. Dudás György BNPI 30 év a természetért - a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Eger, 2011. 02. 10. Dudás György BNPI Védett természeti területek kiterjedése 126 438 hektár. Ebből fokozottan védett: 14

Részletesebben

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): Természetvédelmi prioritások és célkitűzések Rába Terület neve: Terület kódja: Terület besorolása: Kiterjedés: Rába HUFH20011 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 5106,7 ha Pioritás (SDF 4.2

Részletesebben

ÉLETHŰ ÉLETNAGYSÁGÚ ÁLLAT-MODELLEK. ZoS 1000 Alpesi szalamandra. ZoS 1001 Tűzszalamandra, hím. ZoS 1002 Tűzszalamandra, nőstény. Salamandra atra.

ÉLETHŰ ÉLETNAGYSÁGÚ ÁLLAT-MODELLEK. ZoS 1000 Alpesi szalamandra. ZoS 1001 Tűzszalamandra, hím. ZoS 1002 Tűzszalamandra, nőstény. Salamandra atra. ÉLETHŰ ÉLETNAGYSÁGÚ ÁLLAT-MODELLEK ZoS 1000 Alpesi szalamandra Salamandra atra. cm, súly: 100 g. ZoS 1001 Tűzszalamandra, hím Salamandra s. salamandra. ZoS 1002 Tűzszalamandra, nőstény Salamandra s. salamandra.

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI ADATOK

TERMÉSZETVÉDELMI ADATOK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETMEGŐRZÉSI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG TERMÉSZETVÉDELMI ADATOK 2007. DECEMBER 31-I ÁLLAPOT SZERINT BUDAPEST 2008 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 110-115. FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET CSONGRÁD MEGYEI HELYI

Részletesebben

2011.03.10. BÜKKI NEMZETI PARK A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A NEMZETI PARK LOGÓJA FÖLDTANI ÉRTÉKEK FÖLDTANI ÉRTÉKEK

2011.03.10. BÜKKI NEMZETI PARK A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A NEMZETI PARK LOGÓJA FÖLDTANI ÉRTÉKEK FÖLDTANI ÉRTÉKEK BÜKKI NEMZETI PARK http://www.bnpi.hu/index.php?m=cikk_galeria&gal_id=10 http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b10103/ch04s04s07s01.html, http://www.ceglokator.hu/map.php A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Részletesebben

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag Svájci Hozzájárulás Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken SH/4/8 Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag MTA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Fenntartható

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai.

Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai. Natura 2000 fenntartási tervek készítése Honlap: www.bfnp.hu zalanatura2000@gmail.com Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai. Megyer Csaba osztályvezető Natura 2000 kijelölés, felmérések A

Részletesebben

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): Természetvédelmi prioritások és célkitűzések Soproni-hegység Terület neve: Terület kódja: Terület besorolása: Kiterjedés: Soproni-hegység HUFH20012 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 5264,5

Részletesebben

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): Természetvédelmi prioritások és célkitűzések Szigetköz Terület neve: Terület kódja: Terület besorolása: Kiterjedés: Szigetköz HUFH30004 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület különleges madárvédelmi

Részletesebben

ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN

ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN Vizes élőhelyek és lápok megőrzése és állagjavítása a veszprémi Miklád én című alprojekt összefoglaló Természetvédelmi

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V ALPÁR-BOKROSI TISZA-ÁRTÉRI ÖBLÖZET (HUKN10004) különleges madárvédelmi

Részletesebben

Egri Csaba Világítótorony

Egri Csaba   Világítótorony AGGTELEKI NEMZETI PARK 2007. február 1. 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet http://www.anp.hu http://www.anp.hu/anp/default.asp http://www.ceglokator.hu/map.php A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A NEMZETI

Részletesebben

LIFEINFORESTS - ÉLET AZ ERDŐBEN KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAM

LIFEINFORESTS - ÉLET AZ ERDŐBEN KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAM Duska József Erdőgazdálkodási szakértő Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége LIFEINFORESTS - ÉLET AZ ERDŐBEN KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAM NATURA 2000 ERDŐK Az ország teljes területének közel

Részletesebben

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): Természetvédelmi prioritások és célkitűzések Fertő-tó Terület neve: Terület kódja: Terület besorolása: Kiterjedés: Fertő-tó HUFH20002 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 11298,9 ha Pioritás

Részletesebben

ORSZÁGOS NATURA 2000 PRIORIZÁLT INTÉZKEDÉSI TERV

ORSZÁGOS NATURA 2000 PRIORIZÁLT INTÉZKEDÉSI TERV A Tanács 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről és Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak védelméről ORSZÁGOS

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 42071-38/2010. Tárgy: Szentendre nyugati tehermentesítő út

Részletesebben

Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban SH-4/13 Svájci-Magyar Együttműködési Program

Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban SH-4/13 Svájci-Magyar Együttműködési Program Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban SH-4/13 Svájci-Magyar Együttműködési Program Motivációink Védett erdei életközösségeink hosszú távú megőrzése csak

Részletesebben

HATÁROZAT. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad

HATÁROZAT. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/3768-16/2011. Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Üi.: Noltész József Tel.: +3613731829 Tárgy: robbanóanyag felhasználási

Részletesebben

HATÁRMENTI ELTŰNŐ SZIGETEK (HURO/1001/179/1.3.1) Kutatási jelentés. Pocsaji-kapu

HATÁRMENTI ELTŰNŐ SZIGETEK (HURO/1001/179/1.3.1) Kutatási jelentés. Pocsaji-kapu HATÁRMENTI ELTŰNŐ SZIGETEK (HURO/1001/179/1.3.1) Kutatási jelentés Pocsaji-kapu Készítette - Întocmit de - Prepared by: Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület 2012 Bevezető A Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

A Közép-beregi sík komplex élőhelyrehabilitációja. LIFE-Nature program. LIFE 04 NAT HU 118 LIFE NATURE project

A Közép-beregi sík komplex élőhelyrehabilitációja. LIFE-Nature program. LIFE 04 NAT HU 118 LIFE NATURE project A Közép-beregi sík komplex élőhelyrehabilitációja LIFE-Nature program LIFE 04 NAT HU 118 LIFE NATURE project A projekt helyszíne Közép-Beregi sík A természetes élőhelyek fő típusai: aktív dagadóláp * tőzegmohás

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Dunapart és szigetvilága Utoljára módosítva: 2014-09-17 18:51:20 Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Neszmély A terület kiterjedése: 284,4874 hektár

Részletesebben

Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea 3150

Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea 3150 I. Natura 2000 élőhelyek, növény- és állatfajok országos felmérése és értékelése - EVITA adatbázisok - Horváth Ferenc, Báldi András, Papp Orsolya és mtsai: Ambrus András, Bagi István, Bihari Zoltán, Botta-Dukát

Részletesebben

2011.03.10. FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK A NEMZETI PARK LOGÓJA A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA VÍZTANI ÉRTÉKEK VÍZTANI ÉRTÉKEK

2011.03.10. FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK A NEMZETI PARK LOGÓJA A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA VÍZTANI ÉRTÉKEK VÍZTANI ÉRTÉKEK FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK http://www.eupolisz.hu/pics/utak/140/fokep.jpg http://www.ceglokator.hu/map.php http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b10103/ch04s04s06s01.html A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Részletesebben

A HALBARÁT VÍZ CÍM ELNYERÉSÉRE

A HALBARÁT VÍZ CÍM ELNYERÉSÉRE HALBARÁT VÍZ PROGRAM 2008-2011 www.tavirozsa-egyesulet.hu A TAVIRÓZSA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDİ EGYESÜLET ORSZÁGOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HALBARÁT VÍZ CÍM ELNYERÉSÉRE 2011. MÁJUS 1. A Halbarát Víz Program

Részletesebben

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához:

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához: NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3658-3/14/2012./I.

Részletesebben

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság A Börzsöny hegység természeti értékei Selmeczi Kovács Ádám, 2013. Duna-Ipoly Nemzeti Park Börzsöny Működési terület: - 3 teljes megye - több, mint 350 település Védett

Részletesebben

A Szuha-völgy (HUAN20005) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szuha-völgy (HUAN20005) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Szuha-völgy (HUAN20005) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Jósvafő 2014 Aggteleki Nemzeti

Részletesebben

HALBARÁT VÍZ CÍM ELNYERÉSÉRE

HALBARÁT VÍZ CÍM ELNYERÉSÉRE HALBARÁT VÍZ PROGRAM www.tavirozsa-egyesulet.hu A TAVIRÓZSA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDİ EGYESÜLET ORSZÁGOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HALBARÁT VÍZ CÍM ELNYERÉSÉRE 2012. MÁJUS 1. A Halbarát Víz Program és a

Részletesebben

A HALBARÁT VÍZ CÍM ELNYERÉSÉRE

A HALBARÁT VÍZ CÍM ELNYERÉSÉRE Kiemelt szponzor: A TAVIRÓZSA KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDİ EGYESÜLET ORSZÁGOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HALBARÁT VÍZ CÍM ELNYERÉSÉRE 2010. MÁJUS 1. A Halbarát Víz Program és a pályázati rendszer célja A Tavirózsa

Részletesebben

1. Az erdőrészletek kialakítására vonatkozó erdőtervezési alapelvek

1. Az erdőrészletek kialakítására vonatkozó erdőtervezési alapelvek 5652 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 58. szám A vidékfejlesztési miniszter 47/2014. (IV. 24.) VM rendelete a 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett

Részletesebben

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén A LIFE+ program jövője Sashalmi Éva VM Természetmegőrzési Főosztály 2012. május 17. 1. LIFE+ Természet és Biodiverzitás 2. A természetvédelmi

Részletesebben

A HUDI20034 Duna és ártere

A HUDI20034 Duna és ártere A HUDI20034 Duna és ártere kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve KÉP Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

A HUDI20019 Felső-Tápió

A HUDI20019 Felső-Tápió A HUDI20019 Felső-Tápió kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2015 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási

Részletesebben

egyeztetése Sarród-Lászlómajor, augusztus 12. Natura 2000 fenntartási terv

egyeztetése Sarród-Lászlómajor, augusztus 12. Natura 2000 fenntartási terv A Rába R (HUFH20011) fenntartási tervének egyeztetése Egyeztető tárgyalás Sarród-Lászlómajor, 2014. augusztus 12. Natura 2000 fenntartási terv A fenntartási terv a Natura 2000 területen közösségi jelentőségű

Részletesebben

A Girincsi Nagy-erdő (HUBN20029) kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Girincsi Nagy-erdő (HUBN20029) kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve A Girincsi Nagy-erdő (HUBN20029) kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger, 2016 Készítette: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Elérhetőségei: Postacím: Eger

Részletesebben

A Hanság g (HUFH30005) egyeztetése. Natura 2000 fenntartási terv. Lakossági Rábcakapi, 2014. július 22.

A Hanság g (HUFH30005) egyeztetése. Natura 2000 fenntartási terv. Lakossági Rábcakapi, 2014. július 22. A Hanság g (HUFH30005) fenntartási tervének egyeztetése Lakossági és s gazda fórumf Rábcakapi, 2014. július 22. Natura 2000 fenntartási terv A fenntartási terv a Natura 2000 területen közösségi jelentőségű

Részletesebben

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA http://www.vilagorokseg.hu/portal/helyszin.php?idt=20070131184205 http://www.ngkids.hu/index.php?act=kids&id=7623&lapid=4&phpsessid=a9fbe2cd696fb2a46a42a58a07b8d2a1 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK A NEMZETI PARK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE. (éééé. hónap nn.)

A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE. (éééé. hónap nn.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011. 01. 25. C(2011) 351 A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE (éééé. hónap nn.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK

Részletesebben

2016. Október 27., Gödöllő

2016. Október 27., Gödöllő A Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken projekt, MME biotikai felmérések Nagy Dénes, Nagy Zsolt, Halpern Bálint, Boldogh Sándor Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

A HUDD20035 Pogányvölgyi rétek

A HUDD20035 Pogányvölgyi rétek A HUDD20035 Pogányvölgyi rétek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Egyeztetési anyag Csopak 2014. Támogatási határozat 1536230392 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Részletesebben

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai Puhatestűek Magyar név Tudományos név Védettség Természetvédelmi érték (Ft) Ugarcsiga Helix lutescens Balogcsiga Vertigo angustior Nagy hasascsiga Vertigo

Részletesebben

2014. szeptember 18. Somogyfajsz

2014. szeptember 18. Somogyfajsz A Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken projekt bemutatása, félidei eredményei Dénes Nagy Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2014. szeptember 18. Somogyfajsz A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK FAJOK TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ KEDVEZŐTLEN HATÁSOK BECSÜLT MÉRTÉKE... 16

TARTALOMJEGYZÉK FAJOK TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ KEDVEZŐTLEN HATÁSOK BECSÜLT MÉRTÉKE... 16 MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. ISO 9001 H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu http:// www.melyepterv.hu Tanúsított

Részletesebben

Védett területek kezelése

Védett területek kezelése Védett területek kezelése 7. Előadás Fajmegőrzési tervek, biomonitoring Dr. Katona Krisztián Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Fajvédelem- élőhelyvédelem Először főleg fajvédelem Védett fajok

Részletesebben

A HUDI20034 Duna és ártere

A HUDI20034 Duna és ártere A HUDI20034 Duna és ártere kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A Long-erdő (HUBN20081) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Long-erdő (HUBN20081) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai ezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Long-erdő (HUBN20081) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Jósvafő 2013 1 Aggteleki

Részletesebben

A Fokozottan védett és Telepesen Költő Madárfajok Állományának Monitorozása

A Fokozottan védett és Telepesen Költő Madárfajok Állományának Monitorozása 2008. 1. 9. III. PROJEKT Magyarország élőhelyei Cél: Az élővilág állapotváltozásának táj szintű monitorozása. A Fokozottan védett és Telepesen Költő Madárfajok Állományának Monitorozása Kalotás Zsolt 3,

Részletesebben

A kaszálás szempontjai természetvédő szemmel

A kaszálás szempontjai természetvédő szemmel A kaszálás szempontjai természetvédő szemmel Sipos Katalin Gyepeink értékei Magyarországon viszonylag nagy kiterjedésű és kiemelkedően változatos jellegű természetközeli gyep található. Gyepek az ország

Részletesebben

2013. februárban elvégzett feladatok:

2013. februárban elvégzett feladatok: HAVI JELENTÉS 5. Tárgy: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztésére Időszak: 2014. február, 2014. március 2013. februárban elvégzett feladatok:

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Fersch Attila általános igazgatóhelyettes

Részletesebben

A kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék HUKN10002 kmt célkitűzései és prioritásai

A kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék HUKN10002 kmt célkitűzései és prioritásai A kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék HUKN10002 kmt célkitűzései és prioritásai A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

BBK/ /2013. Üi.: Lőrincz György Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: Mobil: 20/ Jogerős: 2013.augustus 09.

BBK/ /2013. Üi.: Lőrincz György Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: Mobil: 20/ Jogerős: 2013.augustus 09. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1324-11/2013. Üi.: Lőrincz György Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 373-1814 Mobil: 20/772-5997 MOL Nyrt. Kutatás- Termelési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Dombóvár város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védelméről Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Balatonfüredi erdő (HUBF20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve EGYEZTETÉS ELŐTTI TERVEZET

A Balatonfüredi erdő (HUBF20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve EGYEZTETÉS ELŐTTI TERVEZET A Balatonfüredi erdő (HUBF20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve EGYEZTETÉS ELŐTTI TERVEZET Csopak 2016 Készítette: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak,

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Róka-hegyi bánya Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:40:58 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, III. ker. A terület kiterjedése: 9.0848 hektár Védetté

Részletesebben

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Crisicum 3. pp.199-203. A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Dan Munteanu Bevezetés 1989-ben a Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő felkerült a romániai Fontos Madárélőhelyek (Important Bird

Részletesebben

Természetes vizeink élővilágának védelme. Dr.Tóth Balázs Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Gödöllő

Természetes vizeink élővilágának védelme. Dr.Tóth Balázs Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Gödöllő Természetes vizeink élővilágának védelme Dr.Tóth Balázs Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság zingelzingel@gmail.com 2015. Gödöllő Nemzeti Park Igazgatóságok " A mi meggyőződésünk lehet szilárd, munkánk

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Halastó és térsége Utoljára módosítva: 2013-12-17 18:09:07 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

HATÁROZAT. bányatelket állapít meg

HATÁROZAT. bányatelket állapít meg MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2436-7/2013. Üi.: Lőrincz György Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.:06/1-373-1814 Mobil: 06-20-772-5997 gyorgy.lorincz@mbfh.hu

Részletesebben

Ökológiai gazdálkodás és ökoturizmus a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban

Ökológiai gazdálkodás és ökoturizmus a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban Ökológiai gazdálkodás és ökoturizmus a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban Puskás Zoltán igazgató Gödöllő, 2016. május 20. BfNPI működési területe Nemzeti Park Igazgatóság: FM Központi Hivatala területi

Részletesebben

Közösségi jelentőségű lepkefajok kutatása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

Közösségi jelentőségű lepkefajok kutatása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Közösségi jelentőségű lepkefajok kutatása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén II. Országos Lepkésztalálkozó Huber Attila, Visnyovszky Tamás Aggteleki NPI Az Aggteleki Nemzeti Park

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A NEMZETI PARK LOGÓJA FÖLDTANI ÉRTÉKEK VÍZTANI ÉRTÉKEK

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A NEMZETI PARK LOGÓJA FÖLDTANI ÉRTÉKEK VÍZTANI ÉRTÉKEK KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK Füzes Tiszaparttól Biharig egy róna, Mintha sebes árvíz meggyalulta volna; S ha Belényes ormán fülkel a nap reggel: Végignézhet rajta, még álmos szemekkel. Arany János: Tájkép

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Gál Szabolcs Zalaegerszeg, 2014. január 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: 10 db Tájvédelmi

Részletesebben

8.SZÁMÚ FÜGGELÉK TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK. HUBN10003 Bükk-hegység és peremterületei 66400,5 Jelölő fajok:

8.SZÁMÚ FÜGGELÉK TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK. HUBN10003 Bükk-hegység és peremterületei 66400,5 Jelölő fajok: 1 8.SZÁMÚ FÜGGELÉK TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK Terület azonosító Terület neve Területe (ha) HUBN10003 Bükk-hegység és peremterületei 66400,5 Jelölő fajok: Aquila heliaca Bonasa bonasia Bubo bubo Ciconia

Részletesebben

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Projekt nyitókonferencia Gödöllő, 2012. október

Részletesebben

A MADÁRGYŰRŰZÉSI KÖZPONT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítva: 2010. december 13.

A MADÁRGYŰRŰZÉSI KÖZPONT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítva: 2010. december 13. A MADÁRGYŰRŰZÉSI KÖZPONT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítva: 2010. december 13. A Madárgyűrűzési Központ alapfeladatai a magyarországi madárgyűrűzés kezdete óta fennmaradt és időközben folyamatosan felhalmozott

Részletesebben

Kutatási jelentés 2008 Nagy Zsolt. LIFE 05NAT/HU/ számú projekt

Kutatási jelentés 2008 Nagy Zsolt. LIFE 05NAT/HU/ számú projekt 1. Tevékenységek: Kutatási jelentés 2008 Nagy Zsolt Pannon gyeptípusok élőhelykezelése Magyarországon LIFE 05NAT/HU/000117 számú projekt Belsőbárándi löszvölgy projekt terület A vizsgálat elsődleges célja

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Tatai Öreg-tó Utoljára módosítva: 2013-08-18 09:21:40 Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Tata A terület kiterjedése: 632.1055 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Alsó-Zala-völgy (HUBF20037) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Alsó-Zala-völgy (HUBF20037) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Alsó-Zala-völgy (HUBF20037)

Részletesebben

A Bódva-völgy és Sas-patak-völgye (HUAN20003) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Bódva-völgy és Sas-patak-völgye (HUAN20003) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Bódva-völgy és Sas-patak-völgye (HUAN20003) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Jósvafő 2013 Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ügyfél BioAqua Pro Kft. Zöld Akció Egyesület

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv

Natura 2000 fenntartási terv Natura 2000 fenntartási terv Ágasegyháza-orgoványi rétek (HUKN20015) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Szegedi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék Szeged 2016. Tartalomjegyzék I. Natura 2000

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

Magyar név Tudományos név Védettség Természetvédelmi érték (Ft)

Magyar név Tudományos név Védettség Természetvédelmi érték (Ft) Puhatestűek Magyar név Tudományos név Védettség Természetvédelmi érték (Ft) Ugarcsiga Helix lutescens Védett 5000 Éticsiga Helix pomatia Védett 2000 Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana Védett 5000 Harántfogú

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Természetvédelem. Natura 2000

Természetvédelem. Natura 2000 Természetvédelem Natura 2000 Alapfogalmak Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai területhálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok,

Részletesebben

Jelentés a Gerecse-hegység barlangjaiban a 2008. évben végzett denevérfaunisztikai kutató munkáról

Jelentés a Gerecse-hegység barlangjaiban a 2008. évben végzett denevérfaunisztikai kutató munkáról GBTE-33/2009. Jelentés a Gerecse-hegység barlangjaiban a 2008. évben végzett denevérfaunisztikai kutató munkáról Kapja: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021

Részletesebben

3. Magyarország növényzetének fejlődése a harmadkortól. Reliktum növények és reliktum endemizmusok. Az Ősmátra elmélet.

3. Magyarország növényzetének fejlődése a harmadkortól. Reliktum növények és reliktum endemizmusok. Az Ősmátra elmélet. 3. Magyarország növényzetének fejlődése a harmadkortól. Reliktum növények és reliktum endemizmusok. Az Ősmátra elmélet. Vegetációtörténet Az evolóció nagy lépései a növényvilág fejlődése során 1. 3,5

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Putnoki Kányás-tető és Ősbükkös Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:11:38 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: 39.2 hektár

Részletesebben

14. Veszélyeztetettségi kategóriák példákkal. Magyarországról kipusztult és eltűnt növényfajok.

14. Veszélyeztetettségi kategóriák példákkal. Magyarországról kipusztult és eltűnt növényfajok. 14. Veszélyeztetettségi kategóriák példákkal. Magyarországról kipusztult és eltűnt növényfajok. VÖRÖS KÖNYVEK, VÖRÖS LISTÁK Sokszínűek, sok szempontúak, sokféle élőlénycsoportra, nem feltétlenül jogi védelem

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS HATÁSBECSLÉS

BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS HATÁSBECSLÉS BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS HATÁSBECSLÉS 2009. november egyeztetési anyag Tervező: BOTANIKUS Természetvédelmi

Részletesebben

Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon

Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon T E R M É S Z E T V É D E L E M Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon Dr. Varga Ildikó Vidékfejlesztési Minisztérium Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése.

Részletesebben

Introducing Sustainable conservation on Hungarian Natura 2000 sites project

Introducing Sustainable conservation on Hungarian Natura 2000 sites project Introducing Sustainable conservation on Hungarian Natura 2000 sites project Dénes Nagy, BirdLife Hungary Natura 2000 management workshop Alfa Art Hotel, Budapest 23-09-2014 Aim and project partners of

Részletesebben

Ki mit tud Magyarországi hüllők

Ki mit tud Magyarországi hüllők Ki mit tud Magyarországi hüllők Fürge gyík feje közelről, oldalt jól látszik a füle További információ a Magyarországon honos állatokról: MME Az összes magyarországi hüllő és kétéltű védett állat, befogásukat

Részletesebben

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Természetvédelem 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Amiről a mai előadáson szó lesz: Természetvédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezetek Fontosabb természetvédelmi egyezmények Madárvédelmi

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

A HUDI20016 Epöli szarmata vonulat

A HUDI20016 Epöli szarmata vonulat A HUDI20016 Epöli szarmata vonulat kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve ÖNKORMÁNYZATI KIFÜGGESZTÉSRE Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V

N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V MÓRICGÁTI LÁPOK (HUKN20026) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

Részletesebben