Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea 3150

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea 3150"

Átírás

1 I. Natura 2000 élőhelyek, növény- és állatfajok országos felmérése és értékelése - EVITA adatbázisok - Horváth Ferenc, Báldi András, Papp Orsolya és mtsai: Ambrus András, Bagi István, Bihari Zoltán, Botta-Dukát Zoltán, Böhm Éva Irén, Bölöni János, Csiky János, Csorba Gábor, Dobrosi Dénes, Farkas Sándor, Fehér Zoltán, Forró László, Galambos István, Horváth András, Juhász Magdolna, Juhász Péter, Kecskés Ferenc, Kevey Balázs, Korsós Zoltán, Kovács J. Attila, Kovács Tibor, Kun András, Lájer Konrád, Lesku Balázs, Máté András, Molnár Attila, Merkl Ottó, Molnár Zsolt, Nagy Barnabás, Nagy József, Papp Beáta, Papp Viktor Gábor, Puky Miklós, Rédei Tamás, Riezing Norbert, Ronkay László, Sallai Zoltán, Seregélyes Tibor, Sulyok József, Szalma Elemér, Szél Győző, Szurkos Gábor, Tímár Gábor, Tóth István Zsolt, Tóth Tamás, Vidéki Róbert 1. Szakmai alap: Élőhelyvédelmi Irányelv Függelékes élőhelyek Az európai jeletőségű magyaroszági élőhelyek listája Natura 2000 kód Az élőhely magyar neve Az élőhely angol neve 1530 Pannon szikesek Pannonic salt steppes and salt marshes 2340 Mészkerülő ezüstperjések Pannonic inland dunes 3130 Törpekákás iszapnövényzet Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea 3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition - type hínárja vegetation 3160 Láptavak Natural dystrophic lakes and ponds 3260 Patakok hínárja Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation 3270 Ártéri ruderális magaskórós Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention folyómedernövényzet p.p. vegetation 4030 Száraz fenyérek, csarabosok European dry heaths 40A0 Kontinentális cserjések Continental deciduous thickets (Prunion spinosae, Spiraeion mediae) 5130 Borókásodó szárazgyepek Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands 6110 Fehér varjúhájas mészkedvelő Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion sziklai pionír növényzet albi 6190 Pannon sziklagyepek Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis) 6210 Szálkaperjés-rozsnokos xeromezofil gyepek substrates (Festuco-Brometalia) (* important orchid sites) Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous 6230 Fajgazdag szőrfűgyepek Species-rich Nardus grasslands, on silicious substrates in mountain areas (and submountain areas 6240 Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők Sub-Pannonic steppic grasslands 6250 Síksági pannon löszsztyeppek Pannonic loess steppic grasslands 6260 Pannon homoki gyepek Pannonic sand steppes 6410 Kékperjés láprétek Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae) 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the Üde, tápanyaggazdag magaskórós montane to alpine levels 6440 Ártéri mocsárrétek Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6520 Hegyi kaszálórétek Mountain hay meadows 15

2 7110 Dagadólápok Active raised bogs 7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok Transition mires and quaking bogs 7210 Télisásosok Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae 7220 Mésztufás források Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion) 7230 Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek Alkaline fens 72xx Mészkerülő forrásgyepek Montane soft water springs (Montio-Cardaminetaila) 8150 Közép-európai mészkerülő sziklatörmeléknövényzet Medio-European upland siliceous screes 8160 Közép-európai mészkedvelő sziklatörmeléknövényzet Medio-European calcareous scree of hill and montane levels 8210 Mészkedvelő sziklanövényzet Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation 8220 Mészkerülő sziklanövényzet Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation 8230 Pionír, mészkerülő Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of sziklanövényzet the Sedo albi-veronicion dillenii 8310 Nem idegenforgalmi hasznosítású barlangok Caves not open to the public 9110 Mészkerülő bükkösök Luzulo-Fagetum beech forests 9130 Szubmontán és montán bükkösök Asperulo-Fagetum beech forests 9150 Sziklai bükkösök és sziklai hárserdők / hársas-berkenyés Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion sziklaerdők 9180 Törmeléklejtő- és szurdokerdők Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines 91E0 Fűz-, nyár-, éger-, és Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alnokőrisligetek/ligeterdők Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91F0 Keményfás ligeterdők Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or F. angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris) 91G0 Pannon gyertyános tölgyesek Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus 91I0 Euro-szibériai erdősztyepptölgyesek Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. 91K0 Illír bükkösök Illyrian beech forests (Aremonio-Fagion) 91L0 Illír gyertyános-tölgyesek Illyrian oak-hornbeam forests (Erythronio-Carpinion) 91M0 Pannon cseres-tölgyesek Pannonic-Balcanic turkey oak-sessile oak woods 91N0 Pannon homoki borókás-nyárasok Pannonic inland sand dune thicket (Junipero-Populetum albae) 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Pannonian woods with Quercus pubescens II. függelékes fajok és nem függelékes hungaricum -ok Egyesített fajlista: a CORINE Biotopes európai és (Phare) regionális jelentőségű állat- és növényfajok, valamint az Élőhelyvédelmi Irányelvek fajainak közös listája "CORINE Biotopes" lista Hazai védettség / Protection status in Hungary Élőhelyvédelmi Irányelvek / Habitats Directive II. függelékes fajok / Species list of Annex II IV. függelékes fajok / Species list of Annex IV V. függelékes fajok / Species list of Annex V 16

3 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V EMLŐSÖK Insectivora Neomys anomalus Miller-vízicickány Phare V Neomys fodiens közönséges vízicickány Phare V Chiroptera Barabastella barbastellus piszedenevér + FV Eptesicus nilssoni északi késeidenevér + V + + Eptesicus serotinus késeidenevér V + + Miniopterus schreibersi hosszúszárnyú denevér + FV Myotis bechsteini nagyfülű denevér + FV Myotis blythi hegyesorrú denevér + V Myotis brandti Brandt-denevér + V + + Myotis dasycneme tavi denevér + FV Myotis daubentoni vízi denevér + V + + Myotis emarginatus csonkafülű denevér + FV Myotis myotis közönséges denevér + V Myotis mystacinus bajuszos denevér + V + + Myotis nattereri horgasszőrű denevér + V + + Nyctalus lasiopterus óriás koraidenevér + FV + + Nyctalus leisleri szőröskarú koraidenevér + V + + Nyctalus noctula koraidenevér + V + + Pipistrellus kuhli fehérszélű törpedenevér + V + + Pipistrellus nathusii durvavitorlájú törpedenevér + V Pipistrellus pipistrellus törpedenevér V + + Hypsugo savii alpesi törpedenevér + V + + Plecotus auritus barna hosszúfülű-denevér + V + + Plecotus austriacus szürke hosszúfülű-denevér + V + + Rhinolophus euryale kereknyergű patkósdenevér + FV Rhinolophus ferrumequinum nagy patkósdenevér + FV Rhinolophus hipposideros kis patkósdenevér + V Vespertilio murinus fehértorkú denevér Phare V + + Rodentia Castor fiber közönséges hód + V Cricetus cricetus 1 közönséges hörcsög + A + Dryomis nitedula erdei pele Phare V + + Microtus oeconomus északi pocok + FV A + Muscardinus avellanarius mogyorós pele Phare V + + Nannospalax leucodon (= Spalax leucodon) nyugati földikutya Phare FV A Sicista subtilis csíkos szöcskeegér FV A + Spermophilus citellus ürge V Carnivora Canis aureus aranysakál Phare + + Canis lupus farkas + FV Felis silvestris vadmacska + V + + Lutra lutra vidra + FV Lynx lynx hiúz + FV Martes Martes nyuszt V + + Mustela eversmani molnárgörény V A + Mustela putorius görény + + Ursus arctos barna medve + V Artiodactyla Rupicapra rupicapra alpesi zerge V + + MADARAK Gaviiformes Gavia arctica sarki búvár + V Gavia immer jeges búvár + V Gavia stellata északi búvár + V Podicipediformes 17

4 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Podiceps auritus füles vöcsök + V Pelecaniformes Pelecanus crispus borzas gödény + FV Pelecanus onocrotalus rózsás gödény + FV Phalacrocorax carbo sinensis kárókatona + Phalacrocorax pygmeus kis kárókatona + FV Ciconiiformes Ardea purpurea vörös gém + FV Ardeola ralloides üstökösgém + FV Botaurus stellaris bölömbika + FV Ciconia ciconia fehér gólya + FV Ciconia nigra fekete gólya + FV Egretta alba nagy kócsag + FV Egretta garzetta kis kócsag + FV Ixobrychus minutus törpegém + FV Nycticorax nycticorax bakcsó + FV Phoenicopterus ruber rózsás flamingó + V Platalea leucoradia kanalasgém + FV Plegadis falcinellus batla + FV Anseriformes Anser erythropus kis lilik + FV Aythya nyroca cigányréce + FV Branta leucopsis apácalúd + V Branta ruficollis vörösnyakú lúd + FV Cygnus cygnus énekes hattyú + V Marmaronetta angustirostris márványosréce + FV Oxyura leucocephala kékescsőrű réce + FV Tadorna ferruginea vörös ásólúd + V Falconiformes Accipiter brevipes kis héja + FV Aegypius monachus barátkeselyű + FV Aquila chrysaetos szirti sas + FV Aquila clanga fekete sas + FV Aquila heliaca parlagi sas + FV Aquila nipalensis pusztai sas + V Aquila pomarina békászó sas + FV Buteo rufinus pusztai ölyv + FV Circaetus gallicus kígyászölyv + FV Circus aeruginosus barna rétihéja + V Circus cyaneus kékes rétihéja + V Circus macrourus fakó rétihéja + FV Circus pygargus hamvas rétihéja + FV Falco cherrug kerecsensólyom + FV Falco columbarius kis sólyom + V Falco eleonorae eleonóra-sólyom + FV Falco naumanni fehérkarmú vércse + FV Falco peregrinus vándorsólyom + FV Falco vespertinus kék vércse Phare FV Gyps fulvus fakókeselyű + V Haliaeetus albicilla rétisas + FV Hieraaetus pennatus törpesas + FV Milvus migrans barna kánya + FV Milvus milvus vörös kánya + FV Neophron percnopterus dögkeselyű + FV Pandion haliaetus halászsas + FV Pernis apivorus darázsölyv + FV Galliformes Bonasa bonasia császármadár + FV Tetrao tetrix nyírfajd + V Tetrao urogallus siketfajd + V 18

5 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Gruiformes Anthropides virgo pártásdaru Phare V Crex crex haris + FV Grus grus daru + V Otis tarda túzok + FV Porzana parva kis vízicsibe + V Porzana porzana pettyes vízicsibe + V Porzana pusilla törpe-vízicsibe + FV Tetrax tetrax reznek + FV Charadriiformes Burhinus oedicnemus ugartyúk + FV Charadrius morinellus havasi lile + V Chlidonias hybridus fattyúszerkő + FV Chlidonias leucopterus fehérszárnyú szerkő + FV Chlidonias nigrer kormos szerkő + FV Cursorius cursor futómadár + Gallinago media nagy sárszalonka + FV Gelochelidon nilotica kacagócsér + V Glareola nordmanni feketeszárnyú székicsér Phare FV Glareola pratincola székicsér + FV Himantopus himantopus gólyatöcs + FV Larus melanocephalus szerecsensirály + V Limicola falcinellus sárjáró Phare V Numenius tenuirostris vékonycsőrű póling + FV Phalaropus lobatus vékonycsőrű víztaposó + V Philomachus pugnax pajzsoscankó + V Pluvialis apricaria aranylile + V Recurvirosta avosetta gulipán + FV Sterna albifrons kis csér + FV Sterna caspia lócsér + V Sterna hirundo küszvágó csér + V Sterna paradisaea sarki csér + V Sterna sandvicensis kenti csér + V Tringa glareola réti cankó + V Tringa stagnalis tavi cankó + FV Xenus cinereus terek cankó + V Strigiformes Aegolius funereus gatyáskuvik + V Asio flammeus réti fülesbagoly + FV Bubo bubo uhu + FV Glaucidium passerinum törpekuvik + V Nyctea scandiaca hóbagoly + FV Strix uralensis uráli bagoly Phare FV Caprimulgiformes Caprimulgus europaeus lappantyú + V Coraciiformes Alcedo atthis jégmadár + V Coracias garrulus szalakóta + FV Piciformes Dendrocopos leucotos fehérhátú fakopáncs + FV Dendrocopos medius közép fakopáncs + V Dendrocopos syriacus balkáni fakopáncs + V Dryocopus martius fekete harkály + V Picus canus hamvas küllő + V Passeriformes Acrocephalus melanopogon fülemülesitke + V Acrocephalus paludicola csíkosfejű nádiposzáta + FV Anthus campestris parlagi pityer + V Calandrella brachydactyla szikipacsirta + FV Emberiza hortulana kerti sármány + FV 19

6 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Ficedula albicollis örvös légykapó + V Ficedula parva kis légykapó + V Lanius collurio tövisszúró gébics + V Lanius minor kis őrgébics + V Lullula arborea erdeipacsirta + V Luscinia svecica kékbegy + V Melanocorypha calandra kalandrapacsirta + V Pyrrhocorax pyrrhocorax havasi varjú + V Sylvia nisoria karvalyposzáta + V KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK Kétéltűek Caudata Triturus cristatus tarajos gőte + V Salientia Bombina bombina vöröshasú unka + V Bombina variegata sárgahasú unka + V Bufo viridis zöld varangy + V + + Hyla arborea levelibéka + V + + Pelobates fuscus barna ásóbéka + V + + Rana arvalis mocsári béka + V + + Rana dalmatina erdei béka + V + + Rana esculenta kecskebéka V + + Rana lessonae kis tavibéka V + + Rana ridibunda kacagó béka V + + Rana temporaria gyepi béka V + + Hüllők Testudines Emys orbicularis mocsári teknős + V Squamata Ablepharus kitaibelii ( fitzingeri) magyar gyík (pannon gyík) + FV + + Lacerta agilis fürge gyík + V + + Lacerta viridis zöld gyík + V + + Zootoca vivipara elevenszülő gyík (hegyi gyík) V + + Podarcis muralis fali gyík + V + + Podarcis taurica homoki gyík V + + Squamata (Serpentes) + Coluber caspius haragos sikló FV + + Coronella austriaca rézsikló + V + + Elaphe longissima erdei sikló + V + + Natrix tessellata kockás sikló + V + + Vipera berus keresztes vipera + V Vipera ursinii parlagi vipera, rákosi vipera + FV HALAK Cyclostomata Eudontomyzon danfordi tiszai ingola Phare FV + + Eudonotmyzon mariae dunai ingola Phare FV + + Pisces Palaeopterygii Chondrostei Acipenser gueldenstaedti vágótok Phare V + + Acipenser nudiventris sima tok Phare V + + Acipenser ruthenus kecsege Phare + + Acipenser stellatus sőregtok Phare V + + Huso huso viza V

7 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Neopterygii (Teleostei) Alosa caspia nordmanni dunai kis hering + + Coregonus lavaretus Cottus gobio botos kölönte V + + Hucho hucho dunai galóca + FV + + Salmo trutta (morpha fario) sebes pisztráng + Thymallus thymallus pénzes pér + V + + Haplomi Umbra krameri lápi póc Phare FV A + Ostriophysi Abramis ballerus lapos keszeg + Abramis sapa bagolykeszeg + Alburnoides bipunctatus sujtásos küsz + V Aspius aspius ragadozó őn Barbus barbus rózsás márna + Barbus meridionalis (peloponnesins) petényi márna FV + + Chalcalburnus chalcoides állasküsz V + + Cobitus aurata balkáni csík Phare Cobitis taenia vágó csík V + + Cyprinus carpio (native population) ponty (csak a természetes + populációja) Gobio albipinnatus (belingi) halványfoltú küllő Phare V + + Gobio kessleri homoki küllő Phare V A + Gobio uranoscopus felpillantó küllő V + + Leucaspius delineatus kurtabaing + V Leuciscus idus jász + Leuciscus souffia (agassizi) vaskos csabak + V Misgurnus fossilis réticsík + V + + Pelecus cultratus garda Phare A + Rhodeus sericeus szivárványos ökle + V + + Rutilus frisii gyöngyös koncér + V + + Rutilus pigus leánykoncér + V + + Sabanejewia aurata törpecsík V + + Silurus glanis harcsa + Anacanthini Lota lota menyhal + Percomorphi Proterorhinus marmoratus tarka géb Phare V A + Gymnocephalus baloni széles durbincs Phare V A + Gymnocephalus schraetzer selymes durbincs V + + Stizostedion volgensis Phare Zingel streber német bucó + FV + + Zingel zingel magyar bucó + FV + + INVERTABRATES MOLLUSCA GASTROPODA Archaeogastropoda Theodoxus praevostianus fekete csiga V + + Theodoxus transversalis bödöncsiga Phare V A + Mesogastropoda Fagotia esperi pettyescsiga Phare V Paladilhia hungarica magyar vakcsiga Phare V A + Sadleriana pannonica patakcsiga Phare V A + Viviparus acerosus magyar fiallócsiga Phare Basomatophora Segmentia nitida gombcsiga + Anisus vorticulus apró fillércsiga

8 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Stylomatophora Balea perversa törékeny orsócsiga Phare Chilostoma banatica bánáti csiga V A + Helix pomatia éti csiga + V + + Hygromia kovacsi dobozi pikkelycsiga FV A + Vallonia enniensis Phare Vertigo angustior balogcsiga + V + + Vertigo genesii + Vertigo moulinsiana nagy hasascsiga + V + + BIVALVIA Eulamellibranchia Pseudanodonta complanata lapos tavikagyló Phare V Unio crassus (bosniesis) tompa folyamkagyló Phare V ANNELIDA Hirudinea Hirudo medicinalis orvosi pióca ARTHROPODA INSECTA Ephemeroptera Ametropus fragilis Phare Choroterpes picteti Phare Palingenia longicauda tiszavirág Phare V Odonata Aeshna viridis zöld acsa + V + + Anaciaeschna isosceles lápi acsa + V Brachytron pratense szőrös szitakötő Phare Ceriagrion tenellum lápi légivadász + V Coenagrion hastulatum lándzsás légivadász + V Coenagrion lunulatum holdkék szitakötő + V Coenagrion ornatum díszes légivadász + V Coenagrion scitulum ritka légivadász + V Cordulegaster bidentatus hegyi szitakötő + V Cordulegaster boltonii sárgafoltos hegyiszitakötő + V Cordulegaster heros ritka hegyiszitakötő + FV A + Epitheca bimaculata kétfoltú szitakötő + V Gomphus flavipes sárgás szitakötő + Gomphus vulgatissimus feketelábú szitakötő + V Lestes dryas réti rabló + V Leucorrhinia caudalis tócsa szitakötő + V + + Leucorrhinia pectoralis piros szitakötő + V Onychogomphus forcipatus csermely szitakötő + V Ophiogomphus cecilia erdei szitakötő + V Somatochlora flavomaculata sárgafoltos szitakötő + V Stylurus flavipes sárgás szitakötő V + + Sympecma fusca erdei rabló + Sympetrum depressiusculum lassú szitakötő + V Plecoptera Brachyptera braueri Phare Isogenus nubecula füstös álkérész Phare Isoperla obscura Phare Orthoptera Gampsocleis glabra tőrös szöcske Phare V Isophya costata magyar tarsza FV A + Isophya stysi Stys-tarsza FV A + Odontopodisma rubripes vöröslábú hegyisáska Phare V A + Paracaloptenus caloptenoides ál-olaszsáska FV A + 22

9 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Pholidoptera transsylvanica erdélyi kurtaszárnyú szöcske V A + Saga pedo fűrészlábú szöcske + V + + Stenobothrus eurasius eurázsiai rétisáska V A + Dictyoptera Mantis religiosa imádkozó sáska Phare V Neuroptera Acanthaclisis occitanica pusztai hangyaleső Phare V Dendroleon pantherinus párducfoltos hangyaleső Phare V Distoleon tetragrammicus négyfoltos hangyaleső Phare Libelloides macaronius rablópille Phare Mantispa styriaca fogólábú fátyolka Phare Myrmeleon formicarius erdei hangyaleső Phare V Trichoptera Oecetis tripunctata Lepidoptera Phare Apatura ilia kis színjtátszólepke + V Apatura iris nagy színjátszólepke + V Apatura metis magyar színjátszólepke + V + + Argyronome laodice keleti gyöngyházlepke Phare V Arytrura musculus keleti lápibagoly FV A + Brenthis hecate rozsdaszínű gyöngyházlepke + Carterocephalus palaemon kockás busalepke + Catopta thrips sztyepplepke FV A + Chondrosoma fiduciarium magyar ősziaraszoló FV A + Coenonympha oedippus ezüstsávos szénalepke + FV + + Coenonympha tullia + Colias myrmidone narancsszínű kéneslepke + V A + Colias palaeno + Cucullia mixta vértesi csuklyásbagoly FV A + Dioszeghyana schmidtii magyar tavaszi-fésusbagoly FV A + Erannis ankeraria Anker-araszoló FV A + Eriogaster catax sárga gyapjasszövő + V + + Euphydryas aurinia lápi tarkalepke + V + + Euphydryas maturna díszes tarkalepke + V Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria csíkos medvelepke + + Glyphipterix loricatella budai szakállasmoly FV A + Gnophus obscuratus sötét sziklaaraszoló Phare Gortyna borellii nagy szikibagoly FV A + Heteropterus morpheus tükrös busalepke + Hypodryas maturna + + Leptidea morsei keleti mustárlepke Phare V A + Lignioptera fumidaria füstös ősziaraszoló FV A + Limenitis populi nagy nyárfalepke + V Lopinga achine sápadt szemeslepke + V + + Lycaena dispar nagy tűzlepke + V Lycaena helle + Maculinea alcon szürkés boglárka + V A Maculinea arion nagyfoltú boglárka + V + + Maculinea nausithous zanótboglárka + V Maculinea rebeli karszti hangyaboglárka + V Maculinea teleuis vérfű boglárka + V Melitaea trivia kis tarkalepke + Mellicta britomartis barnás tarkalepke + Neptis rivularis nagy fehérsávos lepke Phare V Neptis sappho kis fehérsávos lepke + V Nymphalis vau-album L-betűs rókalepke Phare V + + Nymphalis xanthomelas vörös rókalepke Phare V Parnassius apollo Apolló-lepke + Parnassius mnemosyne kis Apolló-lepke + V + + Phyllodesma ilicifolia + Phyllometra culminaria csüngőaraszoló FV A + 23

10 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Plebejus pylaon fóti boglárka + Polymixis rufocincta villányi télibagoly FV A + Proserpinus proserpina törpeszender + V + + Saturnia pyri nagy pávaszem Phare V Scolitantides orion (battus) szemes boglárka + Zerynthia polyxena farakasalmalepke + V + + Coleoptera Bolbelasmus unicornis szarvas ganéjtúró V A + Buprestis splendens pompás díszbogár (nem él M.o.-on!)? + Calosoma sycophanta aranyos bábrabló + V Carabus hampei beregi futrinka FV A + Carabus hungaricus magyar futrinka FV A + Carabus intricatus lapos kékfutrinka + V Carabus variolosus vizifutrinka V A + Carabus zawadszkii zempléni futrinka FV A + Cerambyx cerdo nagy hőscincér + V Cucujus cinnabarinus skarlátbogár + V Dorcadion (fulvum) cerrae pusztai gyalogcincér FV A + Duvalius gebhardti Gebhardt-vakfutrinka V A + Duvalius hungaricus magyar vakfutrinka V A + Dytiscus latissimus óriás csíkbogár + V Graphoderus bilineatus széles tavicsíkbogár + V + + Limoniscus violaceus kék pattanóbogár V + + Lucanus cervus szarvasbogár V + + Morimus funereus gyászcincér + V + + Osmoderma eremita remetebogár + FV + + Pilemia tigrina atracélcincér FV A + Probaticus subrugosus ráncos gyászbogár V A + Rosalia alpina havasi cicncér + V Hymenoptera Anthidium montanum Phare Formica polyctena kis vöröshangya + FV Formica pratensis réti hangya + FV Formica rufa erdei vöröshangya + FV CRUSTACEA Anostraca Phare Branchinecta paludosa Decapoda folyami rák Astacus astacus Austropotamobius torrentium kövi rák Phare V + + NÖVÉNYEK BRYOPHYTA Drepanocladus vernicosus karcsú sarlósmoha + + Dicranum viride zöld seprőmoha V + + Buxbaumia viridis zöld koboldmoha V + + Mannia triandra sziklai illatosmoha V + + Orthotrichum rogeri alhavasi szőrössüvegűmoha V + + PTERIDOPHYTA Botrychium matricariifolium ágas holdruta + V Botrychium multifidum sokcimpájú holdruta + V Botrychium virginianum virginiai holdruta + V Lycopodium sp. korpafüvek V + + Marsilea quadrifolia mételyfű + V ANGIOSPERMATOPHYTA Achillea horanszkyi Horánszky-cickafark + FV Achillea ochroleuca homoki cickafark + V Adenophora liliifolia csengettyűvirág Phare V A + 24

11 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Adonis flammea lángszínű hérics Phare Adonis x hybrida erdélyi hérics Phare FV Agropyron pectinatum taréjos tarackbúza Phare Ajuga laxmanni szennyes ínfű V A?? Aldrovanda vesiculosa aldrovanda Phare V Allium suaveolens illatos hagyma + V Alyssum montanum ssp. brymii tornai ternye + V Angelica palustris réti angyalgyökér FV Apium repens kúszó celler + V Arnica montana árnika V + + Astragalus dasyanthus gyapjas csüdfű + FV Astragalus exscapus szártalan csüdfű Phare V Berula erecta keskenylevelű békakorsó + Brassica elongata harasztos káposzta Phare Bupleurum falcatum ssp. dilatatum sarlós buvákfű + Caldesia parnassifolia szíveslevelű-hídőr + FV Camelina alyssum duzzadt gomborka Phare Campanula macrostachya hosszúfüzérű harangvirág Phare V Carex repens kúszó sás Phare V Carex stenophylla keskenylevelű sás Phare Cirsium brachycephalum kisfészkű aszat V A + Coeloglossum viride zöldike + V Colchicum arenarium homoki kikerics + FV A + Corispermum canescens szürke poloskamag + V Crambe tataria tátorján Phare FV A Cypripedium calceolus rigópohár + FV Dactylorhiza fuchsii erdei ujjaskosbor + V Dianthus arenarius ssp. borussicus balti szegfű V + + Dianthus diutinus tartós szegfű FV A + Dianthus plumarius ssp. regis-stephani István király-szegfű FV A + Dianthus plumarius ssp. lumnitzeri Lumnitzer-szekgű + FV A + Dianthus serotinus kései szegfű + V Diphasium complanatum ssp. issleri Issler-laposkorpafű + Dracocephalum austriacum osztrák sárkányfű + FV Echium maculatum (russicum) piros kígyószisz V A + Elatine alsinastrum pocsolyalátonya + V Elatine hexandra cseplesz látonya + V Elatine hungarica magyar látonya + V Eleocharis carniolica sűrű csetkáka + V Eriophorum gracile vékony gyapjúsás (kipusztult) + V Ferula sadleriana magyarföldi husáng Phare FV A + Galanthus nivalis hóvirág + + Gladiolus palustris mocsári kardvirág FV A + Hammarbya paludosa tőzegorchidea + FV Helleborus dumetorum kisvirágú hunyor Phare Herminium monorchis minka (kipusztult) + Herniaria hirsuta borzas porcika Phare Hesperis vrabelyiana Vrabélyi-estike + FV Himantoglossum adriaticum adriai sallangvirág FV A + Himantoglossum caprinum bíbor sallangvirág FV A + + Iris aphylla ssp. hungarica magyar nőszirom FV A + Iris humilis ssp. arenaria homoki nőszirom V A + Iris sibirica szibériai nőszirom V A + Leucojum vernum ssp. carpaticum tavaszi tőzike + V Ligularia sibirica szibériai hamuvirág (kipusztult) + FV Lindernia procumbens heverő iszapfű + V + + Linum dolomiticum pilisi len + FV A + + Liparis loeselii hagymaburok + FV Lotus borbasii Borbás-kerep Phare V Lythrum thesioides zsellérkefüzény (kipusztult) + Lythrum tribracteatum apró füzény Phare V Myosotis scorpioides mocsári nefelejcs Phare Najas marina nagy tüskéshínár + 25

12 Fajok / Species CB M.o. HD F-II F-IV F-V Nepeta parviflora borzas macskamenta FV A?? Onosma arenaria homoki vértő + V Onosma tornensis tornai vértő + FV A + Orchis laxiflora ssp. palustris mocsári kosbor + V Ornithogalum sphaerocarpum gömbtermésű sárma Phare V Paeonia officinalis ssp. banatica bánáti bazsarózsa Phare FV A + Plantago maxima óriás útifű Phare FV Potentilla thyrsiflora terpedt pimpó Phare Pulsatilla grandis leánykökörcsin V A + Pulsatilla pratensis subsp. hungarica magyar kökörcsin + FV A + Pulsatilla patens tátogó kökörcsin + FV Pyrus magyarica magyar körtefa Phare FV A + Ranunculus polyphyllus buglyos boglárka Phare V Ruscus aculeatus szúrós csodabogyó V + + Salicornia prostrata sziksófű Phare Serratula lycopifolia fénylő zsoltina + V + + Seseli leucospermum magyar gurgolya + FV A + Sesleria heufleriana ssp. hungarica erdélyi nyúlfarkfű + V Silene vulgaris hólyagos habszegfű + Sorbus hazslinszkyana Hazslinszky-berkenye + Spiraea crenata csipkés gyöngyvessző (kipusztult) + Spiraea media sziklai gyöngyvessző Phare V Spiranthes aestivalis nyári füzértekercs + V + + Stipa borysthenica homiki árvalányhaj V A Stipa crassiculmis ssp. euroanatolica vastagszárú árvalányhaj Phare Stipa dasyphylla bozontos árvalányhaj + V Suaeda maritima ssp. pannonica magyar sóballa Phare Taraxacum obliqum ferde pitypang Phare Thlaspi jankae Janka-tarsóka Phare V A + Thlaspi kovatsii Schudich-tarsóka + V Trapa natans sulyom + V Typha minima apró gyékény + Typha shuttleworthii gyékényfaj (kipusztult) + Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum bugás veronika V A?? Vicia sparsiflora pilisi bükköny + V Vincetoxicum pannonicum magyar méreggyilok FV A + Viola biflora sárga ibolya + V FUNGI Boletus satanas sátántinorú + 2. Országos értékelés minden egyes élőhelyről és fajról III. függelék (módszertan) szerint A közösségi jelentőségű területek kiválasztásának szempontjai és kijelölésük különleges természetmegőrzési területekként 1. SZAKASZ: A területek relatív jelentőségének országos vizsgálata az I. melléklet valamennyi természetes élőhelytípusa, illetve a II. melléklet valamennyi faja (köztük a kiemelt jelentőségű természetes élőhelytípusok, illetve a kiemelt jelentőségű fajok) kapcsán. A. A terület értékelésének szempontjai az I. melléklet egy adott természetes élőhelytípusa esetében: 26

13 (a) A szóban forgó területen milyen arányban képviselteti magát az adott természetes élőhelytípus. (b) A terület természetes élőhelytípus által lefedett részének aránya az országon belüli ugyanazon természetes élőhelytípus által lefedett terület összfelszínéhez. (c) Az adott természetes élőhelytípus struktúrájának és funkciónak védelmi foka, továbbá a helyreállítás lehetőségei. (d) A terület értékének általános vizsgálata az adott természetes élőhelytípus megőrzésének szempontjából. B. A terület értékelésének szempontjai a II. melléklet egy adott faja esetében: (a) Az adott faj szóban forgó területen élő populációjának mérete és sűrűsége az ország egész területén élő populációinak a viszonylatában. (b) Az élőhely azon elemeinek védelmi foka, amelyek jelentősek a szóban forgó faj szempontjából, továbbá a helyreállítás lehetőségei. (c) A területen élő populáció elszigeteltségének foka az adott faj természetes elterjedésének viszonylatában. (d) Az adott faj megőrzését szolgáló terület értékének általános vizsgálata. C. E szempontok alapján a tagállamok az általuk országos listára javasolt Közösség szempontjából jelentősnek megítélt területeket osztályozzák relatív fontosságuk szerint az I. melléklet egyes természetes élőhelytípusainak, illetve a II. melléklet egyes fajainak megőrzésében. D. Ez a lista feltűnteti azokat a a kiemelt jelentőségű természetes élőhelytípusoknak, illetve kiemelt jelentőségű fajoknak otthont adó területeket, melyeket a tagállamok az A. és B. kritériumok alapján kiválasztottak. 2. SZAKASZ Az országos listára felvett területek közösségi jelentőségének értékelése 1. Közösségi szempontból jelentősnek tekintendő valamennyi olyan terület, amely kiemelt jelentőségű természetes élőhelytípusnak, illetve kiemelt jelentőségű fajnak ad otthont. 2. A tagállamok listáin szereplő további területeknek Közösség szempontjából való jelentőségének vizsgálata vagyis az I. mellékletben felsorolt természetes élőhelytípusok, illetve a II. mellékletben felsorolt fajok kedvező védelmi helyzetének fenntartásához, illetve helyreállításához, továbbá a Natura 2000 koherenciájához való hozzájárulásának az alábbi szempontok alapján történik: (a) a terület relatív értéke országos szinten; (b) a terület földrajzi helyzete a II. mellékletben felsorolt fajok vándorlási útvonalához képest, továbbá annak figyelembevételével, hogy a terület egy olyan folyamatos ökoszisztémához tartozik-e, amely átnyúlik egy vagy több Közösségen belüli országhatáron; (c) a terület kiterjedése; (d) az I. mellékletben felsorolt természetes élőhelytípusok, illetve a II. mellékletben felsorolt és jelen lévő fajok száma a területen; 27

14 (e) a terület globális ökológiai értéke az érintett bioföldrajzi régiók, illetve a 2. cikkben megadott terület egészének szempontjából, figyelembe véve elemeinek jellegzetes vagy egyedi voltát, illetve azok együttes megnyilvánulását. II. Élőhelyvédelmi Irányelv: függelékes élőhelyek és fajok függelékes élőhelyek 47 kiemelt: 19 II. függelékes állatok 108 kiemelt: 12 II. függelékes növények 40 kiemelt: 8 ÖSSZESEN: 195 kiemelt: 39 III. CORINE Biotopes és Natura 2000 (KJT) először: területkiválasztás majd: dokumentálás először: országos adatgyűjtés majd: országos értékelés majd: területértékelés és végleges dokumentálás majd: élőhely-monitorozás, fajmonitorozás és kezelés (terv...) és a beavatkozások ellenőrzése IV. Országos értékelés: szempontok Leírás, jellemzés ritkaság - gyakoriság tudásunk, ismereteink mértéke biogeográfiai, természetvédelmi értékelés irodalmak és szakértők (élőhelypreferencia) Állományok, populációk térképe és jellemzése borítás / populációméret relatív borítás / relatív populációméret (ABCD) reprezentativitás / izoláltság (ABC) védettségi állapot (ABC) összesített értékelés (ABC) 28

15 V. Feladatok, gondok és az NGO-k lehetséges szerepe Az országos felmérés nincs teljesen készen, nem elég részletes, nem elég pontos (lásd a Cirsium brachycephalum példáját) adatgyűjtés NP-okkal és specialistákkal együttműködve (felismerhető élőhelyek-fajok, nem destruktív módszerek, oktatás-képzés) A területkiválasztás, értékelés, dokumentálás folyamatban van... NP-okkal, TvH-val való együttműködés A társadalmi szerep még betöltetlen az európai, országos és helyi természeti értékek, természetvédelmi érdekek érvényesítésének erősítése, tudatformálás, kezelési feladatok Majd NP-okkal együttműködve a Natura 2000 területek és az ottani természeti értékek állapotának monitorozása, kutatása, a területek természetvédelmi kezelésének kérdése VI. Mit lehetne tenni, példák A faj könnyen és egyértelműen felismerhető, de nem keresi, nem monitorozza senki (vagy kevesen) pl. mocsári teknős, unkák, keleti lápibagoly (kocsordon!), szarvas ganéjtúró, remetebogár, skarlátbogár Van országos program, specialista munkacsoport: csatlakozni... - pl. Lárva-team, Természetes növényzeti örökségünk (Széchenyi Program), Maculinea-kutató csoport A faj biológiája rejtélyes (nem elég jól ismert), vagy olyan ritka, hogy nem lehet találkozni vele: intenzív, gyakori (de kíméletes keresés) együttműködve a specialistával és a természetvédelem szakembereivel ilyen a csíkos szöcskeegér és rovarok egy része 29

16 A vadon élő madarak védelméről szóló (79/409/EEC) EU irányelvhez kapcsolódó jogi és természetvédelmi kötelezettségek teljesítésének stratégiai szintű összefoglalása 1 Összeállította: Szilvácsku Zsolt, MME Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat 1. Jogi szempontú áttekintés A magyarországi természetvédelmi jogszabályok - ha néhány nem elhanyagolható hiányosságtól eltekintünk (lásd lentebb) - megfelelnek az Európai Unió előírásainak, sőt több tekintetben szigorúbb előírásokat is tartalmaznak, ami az irányelvek természetét, és az Európai Bíróság (European Court of Justice) ítélkezési gyakorlatát tekintve megengedhető, bizonyos esetekben kívánatos is. A hazai természetvédelmi jog legnagyobb erőssége, hogy törvényi szinten tartalmazza a legtöbb alapvető előírást és korszerű jogi keretet (lásd Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) rendszere, ökológiai hálózat, ökológiai víz, kezelési tervek, védőzóna stb.). Itt most azok közül a hiányosságok közül mutatunk rá néhányra, amelyek a meghatározott jogi keretek pontosítását és végrehajtását segítenék elő, illetve, amelyek nélkülözhetetlenek lesznek az SPA területek (Special Protection Areas - Különleges Madárvédelmi Területek) védelmének biztosítására is. A hiányzó jogszabályok többségének elkészítését és kihirdetését elő kell, hogy segítse a természetvédelmi jogharmonizációs kötelességünk a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek vonatkozásában. Jelentős problémát jelent, hogy a legmagasabb szintű jogszabályok gyakran a természetvédelmi szabályokat tekintve nem teljesítik a rendszerszemléletű jogalkotás követelményit, így közel sem olyan súllyal veszik figyelembe a természetes folyamatok működőképességének fenntartását, a természeti értékek védelmét, mint az szükséges lenne. Előfordul az is, hogy a különböző finanszírozási rendszerek nem csupán egymással ellentétes tevékenységeket és célokat támogatnak, de figyelembe sem veszik a természetmegőrzés szükségességét és feladatait. Ha a bírósági és ügyészségi gyakorlatot tekintjük ott is csekélyebb az természetvédelmi jogi ügyforgalom, mint ahogy azt a természetvédelmi érdekek megfelelő érvényesítése megkövetelné. Magyarországon a természetvédelmi célú jogi szabályozás törvényi szinten lényegében összhangban van az EU Madárvédelmi Irányelvében foglaltakkal, azaz magában foglalja az érvényesítéshez alapvetően szükséges törvényi előírásokat. A jogharmonizáció azonban nem csak a jogszabályi előírások nemzeti jogba történő beépítését jelenti, hanem ennél szélesebb körre terjed ki. Ilyen megközelítésben további feladatot jelent az előírások megfelelő módon történő 1 Az eredeti tanulmány a Phare HU számú projektjének keretében készült a Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat koordinálásával 30

17 végrehajtása, illetve sok esetben a végrehajtáshoz szükséges alacsonyabb szintű jogszabályok (pl. rendeletek), gyakorlat- orientált útmutatók és egyéb eszközrendszer kidolgozása és alkalmazása. Ezen a téren az alábbiakban ismertetett problémák és célok fogalmazhatók meg általánosságban. Az irányelv igen határozott és korlátozó módon állapítja meg, hogy az SPA-kra vonatkozó szabályoktól milyen jelentős okok miatt lehet eltérni. A gazdasági és szabadidős igények önmagukban nem merítik ki ezen (a legszükségesebb közérdekhez tartozó) indokok körét. A hazai gyakorlat azonban az, hogy a gazdasági és rekreációs szempontok gyakorta felül kerekednek a természetvédelmi érdekeken. Az irányelv előírásai szerint az SPA-kon a kijelölést követően ez nem megengedhető. Az ehhez szükséges garanciákat ezért meg kell teremteni a szabályozás és a végrehajtás keretein belül. Esetjog Az irányelv 2. cikke kimondja, hogy "a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy az 1. cikkben hivatkozott fajok állományait megfelelő szinten fenntartsák, vagy megfelelő szintre hozzák, amely megfelel különösen az ökológiai, tudományos és kulturális igényeknek, mindamellett figyelembe veszik a gazdasági és szabadidős igényeket is". Ilyen formán az irányelv általános kötelezettséget ró a tagállamokra és körvonalazza az irányelv általános filozófiáját is. Eltekintve a tagállamokra rótt általános kötelezettségektől, a 2. cikk megjeleníti a MvI filozófiájának alapjait is. A vadon élő madarak védelmét határozza meg, mint az ökológiai, tudományos és kulturális igények kiszolgálását, és ezek világosan nagyobb súllyal szerepelnek, mint a gazdasági és szabadidős igények. Valójában, az előbbi hármas szempontrendszerhez illeszkedő teljesítés által válnak valóra az irányelv előírásai (ezek a elsődleges követelmények - primary requirements), a további két szempont csupán másodlagosan vehető figyelembe (ezek a másodlagos követelmények - secondary requirements) Lásd: ECJ, 247/85 számú ügy Ugyancsak problémát jelent, hogy a természetvédelmi érdekek horizontális integrációja a különböző szakpolitikákba és programokba még nem kielégítő módon megoldott. Így például a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, területfejlesztés, infrastruktúrafejlesztés, vízgazdálkodás stb. alacsonyabb szintű szabályozóiban, programjaiban és terveiben, ill. gyakorlatában még nem érvényesülnek megfelelő mértékben a természetvédelmi érdekek szempontjából fontos elemek (természetvédelmi fogalmak és célok helyes értelmezése, program és tervszintű hatásvizsgálati kötelezettségek, védőövezetek, indikátorok, monitoring, konzultációk stb.). Előzetes kérdésként felmerül hogy mi a kapcsolat a 3. és 4. cikkben foglalt élőhelyvédelmi kötelezettségek és az irányelv általános célja között, amely a vadon élő madarak védelme, megőrzése (1. cikk). A kérdés az, hogy a 3. és a 4. cikk csupán arra terjed-e ki, hogy a benne foglalt előírásokra figyelemmel a vonatkozó fajokat megőrizze és megóvja azokat az említett hatásoktól, vagy pedig ezek a cikkekben foglaltak ettől bizonyos mértékben független, önálló kötelezettséget jelentenek az élőhelyek megérzésére vonatkozóan? Egy 1993-as döntésében a Bíróság félreérthetetlenül az utóbbi értelmezés mellett tette le a voksát: "Az irányelv 3. és 4. cikke kötelezi a tagállamokat, hogy megőrizzék, fenntartsák és helyreállítsák az élőhelyeket, mint olyanokat, azok ökológiai értéke alapján. Ezen felül az irányelv preambulumának 9. bekezdése (recital) alapján következik, hogy a megfelelő biológiai sokféleség, valamint a megfelelő kiterjedésű és változatosságú élőhelyek megőrzése, fenntartása és helyreállítása nélkülözhetetlen valamennyi madárfaj védelme érdekében. A tagállamok kötelezettsége a 3. és a 4. cikkben előírtak alkalmazására, még mielőtt a madarak számának csökkenése vagy a védett fajok eltűnésének kockázata felmerülne." 31 Lásd: ECJ, C-355/90 számú ügy

18 Harmadik kiemelendő probléma - és ez az előzőekben említettek egyik legfontosabb alapfeltétele - a fajokra és az egyes élőhely típusokra vonatkozó stratégiai anyagok hiánya, illetve azon hiányossága, hogy nem határozzák meg a természetvédelmi politika és gyakorlat prioritásait és az érvényesítés lehetséges módjait. Ezen a téren előbbre kell lépni mind az országos, de a regionális és helyi szinteken is. A követelmények és a jogérvényesítés szempontjából meg kell említeni még azt a fontos problémakört, amelyet egyes jogi eszközök, illetve azok használatának hiánya jelent. Fel kell készülni arra is, hogy az irányelvek egyes rendelkezései alapján közvetlenül hazai bírósághoz is lehet majd fordulni, aminek a feltételeit meg kell teremteni (képzések, kapacitás, tájékoztatás stb.) Az Élőhelyvédelmi Irányelv (ÉvI) 6. cikk 2., 3. és 4. bekezdéseinek előírásai közvetlenül alkalmazhatók a tagállamokban. A Bíróság a C-57/85 és a C-355/90 számú ügyek kapcsán kifejtette, hogy a Madárvédelmi Irányelv (MvI) 4. cikk 4. bek. első mondata kellően egyértelmű és feltételnélküli ahhoz, hogy a Bíróság önállóan alkalmazza az egyes esetek elbírálására. Az ÉvI említett rendelkezései ebből a szempontból nem különböznek. A MvI 5., 6., 7., 8. és 9. cikkeiben lefektetett előírások mind közvetlenül alkalmazhatók. A kereskedelmi tilalmak (6.cikk), az I. függelékben nem szereplő fajok vadászata (5. és 7. függelék), vadászat a szaporodási időszakban (7. cikk 4. bek.), a nem szelektív vadászati módszerek (8. cikk), úgy mint az 5. cikk többi rendelkezései is világosak, félreérthetetlenek és kellően operatívak önmagukban is ahhoz, hogy a bíróságok közvetlenül alkalmazhassák. Néhány tagállamban (Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában) a nemzeti bíróságok jelentős szerepet játszottak a MvI érvényesítése során, a legtöbb ügy az 5-től a 9. cikkig terjedő szabályokkal kapcsolatosan született. Ez azt mutatja, hogy a magyarországi bíróságoknak is fel kell készülni az esetleges ügyek fogadására, mivel ahogy korábban említettük több helyen is, a MvI egyes cikkei Mindezen kiemelt problémák mellett is megállapítható azonban, hogy a Magyarországon a természetvédelmi célú jogi szabályozás nagymértékben összhangban van az EU Madárvédelmi Irányelvében foglaltakkal és a hazai természetvédelmi szakemberek ismeretei és gyakorlata is alapvetően megfelelő a követelmények teljesítésére. Az EU Környezetvédelmi Tanácsa a társult országokkal közösen megtartott március 4-i ülésére munkaanyagot készített "A társult közép- és kelet-európai országok felkészülése az EU környezetvédelmi jogalkotáshoz való közelítésre" címmel. A munkaanyag III. pontjában a jogközelítés négy lépcsőjét különböztetik meg: 1. a prioritások meghatározása; 2. az uniós jog hazai jogba történő beépítése; 3. gyakorlati jogérvényesítési mechanizmusok kialakítása; illetve a 4. a jogszabályok alkalmazása és tényleges érvényesítése. 32

19 Fentiekből is következik, hogy nem elegendő az adott irányelvnek megfelelő jogszabályi keretek kialakítása, biztosítani kell azok érvényesülését is, amelyre természetvédelmi szempontból is fel kell készülni. Főbb feladatok összefoglalása: Madárvédelmi Irányelvvel kapcsolatos főbb végrehajtási feladatok 1. Tervezés 1.1. Illetékes szervezet létre hozása, megbízása az irányelvből adódó feladatok végrehajtásának koordinálására 1.2. Az illetékes hatóságnak ki kell fejlesztenie egy védelmi rendszert az irányelvben meghatározott fajok (az I. mellékletben felsorolt hazánkban természetesen előforduló, és fel nem sorolt vonuló madarak) számára Az illetékes hatóságnak kell azonosítani és kijelölni a különleges madárvédelmi területeket (SPA) az irányelv előírásai és a Európai Bíróság (ECJ) döntéseinek értelmében, tekintettel az I. mellékletben felsorolt fajokra, a vonuló fajokra és a vizes élőhelyekre Biztosítani kell a módosított környezeti hatásvizsgálatokról szóló irányelv (85/337.EEC) megfelelő érvényesítését. A hatálya alá tartozó projektek engedélyezése során a természeti érdekeket megfelelő módon képviselni kell. Ki kell alakítani a tervek és programok hatásvizsgálatára vonatkozó szabályozást és gyakorlatot. 2. Szabályozás 2.1. Meg kell tenni mindazon szükséges intézkedéseket, amelyek a madárfajok állományainak megfelelő szinten tartásához, a megfelelő szintre hozásához, illetve az élőhelyek megfelelő sokféleségének és nagyságának megőrzéséhez, fenntartásához vagy helyreállításához szükségesek Speciális megőrzési intézkedéseket kell tenni az I. mellékletben szereplő és a vonuló madárfajok érdekében, különösen azon fajokra vonatkozóan, amelyek állománya a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyektől függ Minden egyes SPA területen meg kell hozni a szükséges intézkedéseket a terület megfelelő kezelése érdekében, illetve, az élőhelyek leromlásának és a fajok zavarásának megelőzése érdekében Általános védelmi rendszert kell létrehozni az I. mellékletben felsorolt fajok érdekében, amely védelmi rendszer kiterjed a zavarás, a tartás, a befogás és az ölés elleni védelemre is, illetve az irányelv követelményei szerint az élőhelyek védelmére is. Meg kell tiltani a fajok kereskedelmét, kivéve a III. mellékletben lévőkét. Ez a tilalom ki kell, hogy terjedjen a tojásokra és a fészkekre is Gondoskodni kell arról, hogy a II. mellékletben felsorolt fajok vadászata olyan formában történjen, hogy az megfeleljen a 7. és a 8. cikkek előírásainak, amelynek alapvető célja, hogy a szelektív módszerek használatával megelőzze a madárfajok nagyarányú befogását és megölését 2.6. és biztosítsa a populációkkal való bölcs gazdálkodást Gondoskodni kell arról, hogy minden - az 5-8. cikkek körében, a 9. cikk alapján megállapított - mentesség szigorú ellenőrzés és monitoring alatt álljon és az ezekkel kapcsolatos éves jelentések eljussanak a Bizottsághoz. 33

20 2.8. Gondoskodni kell arról, hogy a természetesen elő nem forduló madárfajok bárminemű betelepítése ne károsíthassa a helyi növény- és állatvilágot Meg kell teremteni a hatáselemzés feltételeit minden olyan projekt vagy terv esetén, amely önmagában vagy más tervekkel vagy projektekkel együtthatásban vélhetően jelentős hatással lesz egy vagy több SPA területre. Biztosítani kell, hogy olyan projektek vagy tervek ne valósuljanak meg, amelyek ártanak a terület épségének, kivéve a legszükségesebb közérdek felmerülése esetét Amennyiben - egyéb változat hiánya és kiemelt közérdek miatt - a várható negatív hatások ellenére - mégis a projekt megvalósítására kerül sor,, akkor is biztosítani kell, hogy megtegyenek minden szükséges kárcsökkentő intézkedést a Natura 2000 hálózat egészének koherenciája védelmében Végre kell hajtani javító intézkedéseket az SPA területek ökológiai értékeinek fenntartása és növelése érdekében. Monitoring tevékenységet kell folytatni az élőhelyek minőségének és az I. mellékletben szereplő fajok helyzetének értékelése céljából. 3. Monitoring és kutatás 3.1. Szükség van a kijelölésre kerülő területek és a vonatkozó fajok védelmének megerősítése céljából speciális kutatásokra és tudományos tanulmányok, elemzések készítésére. Különleges figyelmet kell fordítani az irányelv V. függelékében felsorolt témaköröknek. A tagállamoknak minden olyan információt meg kell küldeniük, amely szükséges a Bizottságnak a 10. cikkben hivatkozott kutatások összehangolásához Létre kell hozni egy olyan monitoring rendszert, amely az irányelvből fakadó tevékenységek teljes körére kiterjed. A monitoringnak ki kell terjednie: az I. mellékletben felsorolt fajok helyzetére; az SPA-k ökológiai értékére és integritására; a II. mellékletben felsorolt fajok védelme érdekében bevezetett intézkedések hatékonyságára, amelyek a túlzott mértékű, ártalmas tevékenységek megelőzést szolgálják. Létre kell hozni a jelentési és védelmi céloknak megfelelő madártani adatbázist, amelynek összevethetőnek kell lennie az élőhelyvédelmi irányelv céljaira létrehozandó adatbázissal A monitorozó rendszert olyan módon kell kialakítani, hogy megfelelő módon lehessen követni a következőket: a vadon élő madárfajok kereskedelmét, a vadászat és a természetvédelmi intézkedések hatását (külön és együttesen), valamint a természetesen nem előforduló fajok betelepítésének hatását. 4. Egyeztetések és jelentések 4.1. Konzultáció a lakossággal az SPA területre vélhetően jelentős hatással bíró tevékenységek, ill. projektek engedélyezése előtt Konzultáció a Bizottsággal az ország területén természetesen elő nem forduló fajok betelepítéséről A Bizottságnak benyújtásra kerülő jelentések - az irányelv előírásainak átültetése és érvényesítése - a különleges madárvédelmi területek kijelölése (SPA) - a vadászati rendelkezések gyakorlati alkalmazása - az irányelv szabályai alóli mentességek - az irányelv előírásainak megfelelő intézkedések - kutatási tevékenység - az Élőhelyvédelmi Irányelv 6. cikk szerinti kárpótló intézkedések - az irányelv előírásainak való megfelelést biztosító rendelkezések. 34

TERMÉSZETVÉDELMI ADATOK

TERMÉSZETVÉDELMI ADATOK FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETÜGYÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG TERMÉSZETVÉDELMI ADATOK 2014. DECEMBER 31-I ÁLLAPOT SZERINT BUDAPEST 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK...

Részletesebben

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. -ában, valamint

Részletesebben

a madárvédelmi irányelv kapcsán tett nemzeti intézkedésekről a 2004. május 1-jei EU-csatlakozásától 2004. december 31-éig terjedő időszakban

a madárvédelmi irányelv kapcsán tett nemzeti intézkedésekről a 2004. május 1-jei EU-csatlakozásától 2004. december 31-éig terjedő időszakban A 79/409/EGK IRÁNYELV 12. CIKKE SZERINTI JELENTÉS a madárvédelmi irányelv kapcsán tett nemzeti intézkedésekről a 2004. május 1-jei EU-csatlakozásától 2004. december 31-éig terjedő időszakban Magyarország

Részletesebben

HARGITA MEGYEI VÉDETT NÖVÉNYFAJOK JEGYZÉKE

HARGITA MEGYEI VÉDETT NÖVÉNYFAJOK JEGYZÉKE HAGITA MEGYEI VÉDETT NÖVÉNYFAJOK JEGYZÉKE Sorszám Tudományos megnevezés IUCN sebezhetőségi fokozat Törvénykezés/Vörös lista ZUZMÓK (LICHENES) 1 Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.)Vain MOHÁK (BIOPHYTA)

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) PE-CONS 3681/1/09 REV 1 2009/0043 (COD) LEX 1113 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) PE-CONS 3681/1/09 REV 1 2009/0043 (COD) LEX 1113 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292 EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) 2009/0043 (COD) LEX 1113 PE-CONS 3681/1/09 REV 1 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

A Völgy Vidék természeti és épített értékei

A Völgy Vidék természeti és épített értékei (Fotó: Józsa Zsolt) Készült: A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület megbízásából Témavezető: Bodó Erzsébet Tünde Szerkesztette: Horváth Judit Chemcon 2002 Bt. Baracska, 2013. április

Részletesebben

Megállapodás az Afrikai-Eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről

Megállapodás az Afrikai-Eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről Megállapodás az Afrikai-Eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről A Szerződő Felek, emlékeztetve az 1979-ben elfogadott, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló Egyezményre, amely a vándorló fajok

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT NATURA 2000 HATÁSBECSLÉS

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT NATURA 2000 HATÁSBECSLÉS BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT NATURA 2000 HATÁSBECSLÉS TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS 1 Tartalom 1. A Bács-Kiskun

Részletesebben

A KÖRÖS-MAROS KÖZE ROMÁNIAI RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI

A KÖRÖS-MAROS KÖZE ROMÁNIAI RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI A Puszta 2003-1/20. pp. 171-228. A KÖRÖS-MAROS KÖZE ROMÁNIAI RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI NAGY ATTILA MILVUS VEST EGYESÜLET NAGYVÁRAD 2003 A ROMÁNIAI TERMÉSZETVÉDELEM GYAKORLATA A MÚLTBAN ÉS JELENBEN Romániában

Részletesebben

Javasolt különleges madárvédelmi területek Magyarországon

Javasolt különleges madárvédelmi területek Magyarországon Magyarország és a Natura 2000 II. Javasolt különleges madárvédelmi területek Magyarországon MAGYAR MADÁRTANI és TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET Budapest, 2002 Szerkesztô: Lovászi Péter Szerzôk: Kovács András,

Részletesebben

Víztározók madártani és természetvédelmi jelentősége a Sinkár-tó példáján bemutatva

Víztározók madártani és természetvédelmi jelentősége a Sinkár-tó példáján bemutatva Aquila (2011), Vol. 118, p. 97 110 Vidékfejlesztési Minisztérium, 2011 Víztározók madártani és természetvédelmi jelentősége a Sinkár-tó példáján bemutatva Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2 1 Budapesti

Részletesebben

Aba-Bodakajtor Munkaterápiás Intézet kommunális Nádor

Aba-Bodakajtor Munkaterápiás Intézet kommunális Nádor 2. KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS KÖZVETLEN HATÓTÉNYEZŐK 2.1. LEVEGŐ, ZAJ 2.1.1. Levegőminőség A környezeti levegő minőségéről a településekre jellemző adat nincsen. Legközelebb Székesfehérváron és Dunaújvárosban

Részletesebben

Megállapodás az Afrikai-Eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről

Megállapodás az Afrikai-Eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről Megállapodás az Afrikai-Eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről A Szerződő Felek, emlékeztetve az 1979-ben elfogadott, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló Egyezményre, amely a vándorló fajok

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON Természetvédelmi célú LIFE projektek Magyarországon Impresszum Szerkesztette: Sashalmi Éva, Érdiné dr. Szekeres Rozália Írta: Bankovics András, Bodnár

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám 20903

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám 20903 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám 20903 A vidékfejlesztési miniszter 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint

Részletesebben

Duna menti ártéri ligeterdők. Vadon a Dunán. egy projekt az ártéri ligeterdők megmentéséért. Fotó: B. Molnár

Duna menti ártéri ligeterdők. Vadon a Dunán. egy projekt az ártéri ligeterdők megmentéséért. Fotó: B. Molnár Duna menti ártéri ligeterdők Vadon a Dunán egy projekt az ártéri ligeterdők megmentéséért Fotó: B. Molnár Bevezető A Duna hatalmas ereje különböző életformák kifejlődését tette lehetővé az ártéri liget-

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER kézikönyvsorozat kötetei A sorozat szerkesztőbizottsága: Horváth Ferenc Korsós Zoltán Kovácsné Láng Edit

Részletesebben

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 87-109. ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL PAULOVICS PÉTER KISS FERENC CSONGRÁD MEGYEI TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 1999-2002. Bevezetés A Maros-folyóhoz

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Fersch Attila általános igazgatóhelyettes

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20008 Rába és Csörnöc völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter,

Részletesebben

A Békási-szoros, Súgó-szoros és Toşorog-barlang denevérfaunája

A Békási-szoros, Súgó-szoros és Toşorog-barlang denevérfaunája www.milvus.ro Marosvásárhely XI. évfolyam, 1 sz. 2009. február Nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) Fotó: Viorel Pocora A Békási-szoros, Súgó-szoros és Toşorog-barlang denevérfaunája A 2007.

Részletesebben

Somogy megye madárfaunája (Aves)

Somogy megye madárfaunája (Aves) Natura Somogyiensis 1 453-479 Kaposvár, 2001 Somogy megye madárfaunája (Aves) PURGER J. JENÕ & FENYÕSI LÁSZLÓ PURGER J. J. & FENYÕSI L.: The avian fauna of Somogy county, Hungary(Aves) Abstract: No comprehensive

Részletesebben

A NATURA 2000 NÉPSZERŰSÍTÉSE A MAGYAR ERDEI ISKOLÁKBAN. segédanyag pedagógusok és erdei iskola szolgáltatók számára

A NATURA 2000 NÉPSZERŰSÍTÉSE A MAGYAR ERDEI ISKOLÁKBAN. segédanyag pedagógusok és erdei iskola szolgáltatók számára A NATURA 2000 NÉPSZERŰSÍTÉSE A MAGYAR ERDEI ISKOLÁKBAN segédanyag pedagógusok és erdei iskola szolgáltatók számára 2013 TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék Bevezető 1. A Natura 2000 bemutatása 1.1. A

Részletesebben

Natura 2000 Európai hálózat a természeti értékek megôrzésére

Natura 2000 Európai hálózat a természeti értékek megôrzésére MAGYARORSZÁG ÉS A NATURA 2000 I. Natura 2000 Európai hálózat a természeti értékek megôrzésére ÖKO Rt. Budapest, 2002 Szerkesztô: Demeter András Szerzôk: Carlos Villalba, Czirák Zoltán, Demeter András,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1908-9/2012. Tárgy: Budapest XII. kerület, Irhás-árok mederrendezése,

Részletesebben

a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Beszámoló a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2013. évi tevékenységéről Összeállította: Szilágyi Gábor igazgató Jóváhagyta: Dr. Illés Zoltán államtitkár Debrecen, 2014. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6.

A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6. A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6. cikkének rendelkezései I. BEVEZETŐ A 6. cikk értelmezése összefüggéseiben

Részletesebben

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet - 1 - a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

Részletesebben

Sture Béla VAJDASÁG TERMÉSZETI ÉRTÉKEI MEGÓVÁSUK SZEMSZÖGÉBŐL

Sture Béla VAJDASÁG TERMÉSZETI ÉRTÉKEI MEGÓVÁSUK SZEMSZÖGÉBŐL Original scientific paper Sture Béla VAJDASÁG TERMÉSZETI ÉRTÉKEI MEGÓVÁSUK SZEMSZÖGÉBŐL Amikor az emberek aránytalan mértékben és módon átalakítják a föld felületét, megsemmisítenek pótolhatatlan értékeket."

Részletesebben