Vízvédelem. 3. modul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízvédelem. 3. modul"

Átírás

1 Vízvédelem 3. modul Készítette: Nádorné Vörös Ibolya

2 Tartalomjegyzék 8.1. A víz tulajdonságai, körforgása, víztípusok A víz és vizes oldatok legfontosabb fizikai, kémiai tulajdonságai A víz megjelenési formái, körforgása Vizek Csoportosítása: 8.2.Vízhasználatok vízkészletgazdálkodás Vízgazdálkodás, vízkészletgazdálkodás Magyarország vízháztartása, vízkészlete Vízigények, vízhasználatok 8.3. Vizek kártétele elleni védelem, integrált vízgazdálkodás Folyó- és tószabályozás Belvizek elleni védekezés Ármentesítés és árvízvédelem 8.4. Vizek minısége és vízminısítés A minıség fogalma A víz fizikai és kémiai jellemzıi A víz biológiai tulajdonságai 8.5. A vízminısítés A minısítést megalapozó kémiai, fizikai, biológiai, bakteriológiai tulajdonságok Felszíni vizek, vízfolyások vízminısítése Felszín alatti vizek minısége Ivóvíz minısége 8.6. Vizek szennyezése A víz szennyezés fogalma, típusai, terjedése Vízszennyezıdést okozó emberi tevékenységek A szennyezés hatása a vízi ökoszisztémára 8.7. Vízminıség szabályozás, a víz szennyezésének csökkentése Alapvetı jogszabályok a vízminıség szabályozáshoz Szennyezés csökkentés mőszaki módszerei 8.8. Jogi szabályozás, engedélyezés A hazai szabályozás és illeszkedése az Európai Unió rendszeréhez A vizek védelmét szolgáló jogi szabályozások A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról Gazdasági szabályozó eszközök

3 8.1. A víz tulajdonságai, körforgása, víztípusok A víz kémiai, fizikai, biológiai tulajdonságai alapján az élet, a társadalmi tevékenység számára nélkülözhetetlen, ezért a Földön a legszélesebb körben használt vegyület. A víz a földi élet számára alapvetı vegyület: a bioszféra egyik lényeges hımérsékletszabályozója és a sejtekben biokémiai folyamatok oldószere. A víz az ember számára nélkülözhetetlen: - biológiai szempontból táplálkozásunk alapvetı része nemcsak ivóvízként, hanem szilárd táplálékaink jelentıs hányadát is víz képezi, - higiéniai szempontból tisztálkodásra, mosásra, szennyezések eltávolítására; - egészségügyi szempontból, mint az üdülés, a vízi sportok és a gyógyászat (gyógy- és hévizeink révén) jelentıs tényezıje, - közlekedési szempontból és - termelési szempontból, mint az ipari, a mezı-, erdı- és halgazdaság fontos alap- és segédanyaga, szállító közege, valamint energiaforrása és energiahordozó. Ugyanakkor a víz romboló erejével (árvizek), káros és felesleges mennyiségével (belvizek, agresszív talajvizek) és szennyezettségével (mindenfajta káros emisszió továbbításával) veszélyezteti az egyént és a társadalmat. A vízgazdálkodásnak ezért nemcsak a víz szükséges mennyiségben és minıségben való biztosításról, hanem a vízkárok elhárításáról is gondoskodni kell A víz és vizes oldatok legfontosabb fizikai, kémiai tulajdonságai A víz egy vegyület, melynek molekuláit két hidrogén, és egy oxigén atom alkotja. A molekula dipólus jellegő: a H lokálisan pozitív, az oxigén lokálisan negatív tulajdonságú. - 0 C-on a víz folyékony és kristályos állapotban is elıfordulhat - Különleges közeg, mert a fagyáspontja nem egyenlı a sőrőség maximumával. A sőrőség maximuma 3,94 C-on van. Emiatt kezdıdik a vizek befagyása a felszínen, s ritkán fagynak be fenékig. - A víz minden más anyagtól különbözik abban, hogy sőrőbb folyékony, mint szilárd állapotban. Amikor a folyékony halmazállapotú víz jéggé alakul térfogata megközelítıleg 9,2%-al nı. - Viszkozitása nagy - Fajhı: más anyagokhoz képest igen nagy. (az a hımennyiség, mely 1 kg folyékony víz hımérsékletét 1 C-al megemeli. - Hıkapapcitása nagy: nehezen hől le, és nehezen melegszik. Speciális mikroklímai hatása van. - Felületi feszültség 2 C-on 72,74*10-3 : a neuszton létét teszi lehetıvé.(neuszton: víz és levegı határán élı makroszkópikus élılények) A viszkozitás (mind a dinamikai, mind a kinematikai viszkozitás) a hımérséklet növekedésével csökken, így ha a hımérséklet 0-ról 100 o C-ra nı, a viszkozitás 1/6-al csökken. A viszkozitás változása a lebegı anyagok kiülepedésének ütemét befolyásolja. A víz egyik lényeges jellemzıje a ph, a hidroxónium ion aktivitás tízes alapú logaritmusának negatív elıjellel vett értéke. A kémiailag tiszta (desztillált) víz ph-ja 25 o C-on 7.

4 Fontos tulajdonsága a víznek az oldóképesség. Csak néhány olyan anyag létezik, amelyik vízben egyáltalán nem oldódik. A dipol karakterébıl adódóan a víz az ionos vegyületeknek jó oldószere. Az elektromos vezetıképessége csak a vizes oldatoknak van, A víz különbözı halmazállapotban fordul elı, melyek átalakulása az alábbi sémával jellemezhetı: jég víz - víz vízgız Lényeges fizikai tulajdonsága a víznek, hogy a nagyobb fajsúlyú testeket magával ragadja (erózió, hordalék-mozgás), a kisebb fajsúlyú testek a felszínén úsznak. Ugyanakkor lényeges fizikai tulajdonsága a víznek, hogy a domborzati viszonyokból adódó helyzeti energia jó hatásfokkal alakítható át más energiává. A víz lényeges biológiai jellemzıje, hogy az élıszervezetek felépítésének egyik lényeges alkotóeleme. A fajtól, szervtıl, illetve fejlettségi állapottól függıen a növényi illetve állati szervezetek 55-90%-át alkotja víz. Fontos a víz anyagcsere folyamatokban szállítóközegként betöltött szerepe. A vízben illetve a víz közvetítésével játszódnak le az életfunkciók biofizikai illetve biokémiai folyamatai. A víz olyan közeg, amely nagyon sok elıszervezet számára életközeg. Így a tengerekben, a szárazföldi álló és folyóvizekben a mikroszervezetektıl az emlısökig elıszervezetek milliárdjai élnek. A vizekben élı hasznos mikroorganizmusok (baktériumok, gombák, stb.) életfunkciója révén a napfény illetve a vízben oldott oxigén hatására megy végbe a szennyezett vizek természetes tisztulása, melynek során a szennyezı szerves anyagokat szervetlen anyagokra bontják le. A hasznos mikroorganizmusok mellett az egészségre ártalmas patogén vírusok illetve baktériumok és egyéb szervezetek is elıfordulnak. Az elıszervezetek elhalását követı bomlási, rothadási folyamatok eredményeként toxikus anyagok szennyezhetik a vizeket A víz megjelenési formái, körforgása A Föld teljes vízkészletét 2 milliárd km3-re becsülik. Ez a vízkészlet a Föld, mint égitest kialakulása óta változatlan, és a Föld teljes víztömegének 1%-a. Ezen vízkészletnek mintegy 30%-a kémiailag kötött víz, a szabad vízkészlet 1,36 milliárd km 3 -re tehetı. A szabad vízkészletek mintegy 97%-a sósvíz (tengervíz, beltengerek) és a kereken 3%-ra tehetı édesvíz jelentıs része a sarki jégtakaróban, illetve a gleccserekben fordul elı. Így a teljes vízkészletnek csupán 0,03%-a a ténylegesen hasznosítható, hozzáférhetı édesvíz. A víz megjelenési formái alatt a Föld három tartományában (atmoszféra, hidroszféra, litoszféra) elıforduló jellegzetes formákat értjük. A légkörben a víz általában pára formájában található. A vízpára a víz földi körforgásának a hidrológiai ciklusnak a legfontosabb eleme, és egyben a víz tisztulásának egyik formája. A körforgás során a Föld felszínének 3/4-ét borító víz, a Nap hatására párolog, majd a levegıben felhıkké alakul. A szél ezeket a felhıket a szárazföld felé fújja, ahol ha hegyekkel találkoznak, felemelkednek, kicsapódnak, majd esı, hó, jeges esı formájában a Földre hullnak vissza. A legtöbb szennyezıdés ekkor kerül a vízbe, ugyanis a levegıben található összes vegyi anyagot magával viszi és beoldja a csapadék.(gyárkémények füstje, kipufogógázok, egyéb égéstermékek stb...)

5 A víz talajon átszivárogva éri el a felszín alatti vízgyőjtıket és a források, patakok, folyók segítségével elindul vissza a tengerekbe, óceánokba, tavakba. A fogyasztókhoz vízvezeték rendszereken keresztül jut el a víz, elsısorban a folyókból, tavakból és felszín alatti vízbıl kiindulva. Az ember által elhasznált víz nagy része is visszakerül a természetes körforgásába, mégpedig a szennyvízcsatornák hálózatán keresztül, hosszú út után, végül az óceánokba is. A lehulló csapadék a Földön részben mint felszíni, másrészt mint felszín alatti víz fordul elı. A csapadékvíz minıségét meghatározza, hogy keletkezése pillanatában már gázokat old ki a levegıbıl. Az alapgázok közül legjobban a szén-dioxid, legkevésbé a nitrogén oldódik. Emellett a csapadék a levegı egyéb szennyezéseit (port, radioaktív anyagokat, mikroorganizmusokat) is magával viszi, települések és ipari területek környékén pedig még füstgázokat, kormot, pernyét tartalmaz. A csapadékvizek minısége is változó, közös jellemzıje, hogy keménységet okozó és egyéb sókat csak kis mennyiségben tartalmaznak, valamint az oldott szén-dioxid mellett hidrogénkarbonátok nincsenek ezért, a szén-dioxid teljes mennyisége agresszív, és ezt a hatást a füstgázokból elnyelt kén-dioxid tovább fokozza. Mennyisége változó és bizonytalan, ezért ipartelepek vízszükségletének fedezésére nem megfelelı. Ennek ellenére üzemekben is foglalkozni kell vele, mert mindenütt, ahol a természetes növénytakarót megbontották, a csapadékvíz elvezetésérıl gondoskodni kell. A csapadékvíz az üzem szennyvizénél rendszerint sokkal tisztább, ezért külön csatornarendszerben célszerő elvezetni, amelyet kiadós záporra kell méretezni Vizek Csoportosítása: - felszíni vizek (folyóvizek, állóvizek) - felszín alatti vizek - Különleges hımérsékleti és vegyi sajátságokkal rendelkezı vizek (hévizek, hó és jég, brakvizek, sósvizek, szikesek, kénes vizek stb., szennyvizek)

6 A felszíni vizek különbözı hosszúságú, vízhozamú természetes vagy mesterséges vízfolyások illetve állóvizek lehetnek. A vízfolyások jellemzıje általában nagy tömegük, helyzeti magasságkülönbségbıl adódó mozgáskészségük, idıben és térben változó mennyiségük, viszonylag gyors utánpótlásuk, erodáló, illetve hordalékmozgató jelenségekben megnyilvánuló nagy energiatartalmuk és a felszíni vizekre általában jellemzı változatos és nagy élıszervezet tartalmuk. A vízfolyások esetében az eredéstıl (hegyek) a torkolatig (tenger) szakaszokat különböztethetık meg. Az elsı szakaszra jellemzıek a szőkmedrő hegyi patakok, amelyekben a nagy sebesség miatt jelentıs a turbulencia, illetve a magasságkülönbségekbıl és a geológiai viszonyokból adódóan vízesések alakulhatnak ki. A turbulencia illetve a vízesések a víznek a levegıvel nagy felületen való érintkezését teszik lehetıvé, így jelentıs e szakaszon a nagy oldott oxigén tartalom, és így a jelentıs öntisztuló képesség. A következı szakaszon különbözı szélesebb és mélyebb medrő, kisebb eséső folyások alakulnak ki. Ezen a szakaszon a víz hımérséklete magasabb, a víz mozgására a kisebb mértékő turbulencia ennek következtében kevesebb oldott oxigéntartalom jellemzı. A folyóvizek a kútvizeknél rendszerint kevesebb oldott sót (átlagosan mg/l) tartalmaznak, viszont sokkal több lebegı anyagot, ezek ásványi, növényi eredetőek, illetve ipari szennyezések. Ide sorolhatjuk a vízi élılényeket (baktériumok, algák, moszatok, kagylók, csigák) is. A folyóvizek hordaléktartalma az évszakoktól függıen is ingadozik, különösen a tavaszi zöldár idején magas. Mindig tartalmaznak szerves anyagot és oxigént, amely az élılények számára nélkülözhetetlen. A folyóvizek baktériumtartalma a folyókba kerülı szerves szennyezések oxidálására képes: ez a folyóvizek öntisztulását teszi lehetıvé. A rendszerint lúgos kémhatású meder ezenkívül savak semlegesítésére is képes. A folyók vizét megfelelı szőrık beiktatásával ipari célra általában közvetlenül is fel lehet használni, ivóvizet a part mentén létesített kutakból ún. partszőréses eljárással nyernek. A tavakban ökológiai szempontból a következı részeket különböztetjük meg. A litorális zóna sekély, tápanyagokban gazdagabb, és a parttal érintkezı rész. A limnetikus zóna a nyílt víz felszíni rétege, amelybe a fotoszintézishez elegendı napfény érkezik, így változó mennyiségő lebegı fitoplanktont, fitoplanktonnal táplálkozó zooplanktont és különbözı állatfajokat tartalmaz a rendelkezésre álló növényi tápanyagtól függı mennyiségben. A mélyebben lévı profundális zónában a fénysugarak nem tudnak behatolni. Ez a réteg hidegebb, sötétebb, és oxigén szintje is alacsony. A bentikus zóna a fenéken alakul ki, amelyben nagy számú baktérium, és egyéb lebontó szervezet él, amelyek a fenékre leülepedı elhalt növényi és állati szervezetekkel, és állati hulladékokkal táplálkoznak. A tavak két fı típusát különböztetjük meg: - eutrof tavak (növényi tápanyagokban gazdag állóvizek, amelyek sekélyvizőek, viszonylag magasabb hımérsékletőek, amelyekben a fito- illetve a zooplankton és egyéb élılények mennyisége jelentıs. - oligotrof tavak növényi tápanyagokban szegények, mélyek, hidegek, kristálytiszták és kevés az élılények száma. A felszín alatti vizekre jellemzı, ha a szárazföldek felszíni vizeivel hasonlítjuk össze nagyobb a víztartó rétegben egyidejőleg tárolt víz mennyisége, kisebb a mozgáskészségük, így kisebb az utánpótlásuk mértéke, élıszervezeteket elsısorban az elsı vízzáró réteg fölött

7 elhelyezkedı talajvíz tartalmaz (ezek általában patogén mikroszervezetek). A mélyebb rétegekbıl származó felszín alatti vizek hımérséklete magas, jelentıs az oldott gáz, illetve ásványi anyag tartalmuk, így ezek ásvány-, gyógy-, illetve hévízként hasznosíthatók. A 30 o C- nál magasabb hımérsékleti vizeket tekintjük hévizeknek. A felszín alatti vizek elıfordulását a mellékelt ábra mutatja. Felszín alatti vizek osztályozása Az elsı vízzáró réteg fölött található összefüggı víz a talajvíz. Ennek egy sajátos formája a parti szőréső víz, amelyre jellemzı, hogy a talajvíz egy vízfolyással hidraulikus kapcsolatban van, és utánpótlása több mint 50%-ban a vízfolyásból származik. A két vízzáró réteg között elhelyezkedı víz a rétegvíz. Amennyiben ez nagyobb mélységben található, akkor mélységi vízrıl beszélhetünk. Általában 0-20 m mélységben található. Hasznosítható készletünk 3,5 millió m 3 /nap. Nem tekinthetı közvetlen ivóvízbázisnak. A talajvíz eredetét tekintve lehet a felszínrıl leszivárgott csapadékvíz vagy a felszíni vizek vízáteresztı rétegben tovahaladó része, amely a gravitáció miatt mindaddig lefelé halad, amíg vízzáró réteghez nem ér. Vízminıségi szempontból nagyon veszélyes a talaj szennyezıdése, mert míg a folyóvízzel a szennyezés levonul, addig a talajvízben esetleg évtizedekig maradandó vízminıségi romlást okoz. A két vízzáró réteg között elhelyezkedı víz a rétegvíz. A rétegvíz (artézi vagy mélységi víz) általában két vízzáró réteg között 20 métertıl több kilométerig terjedı mélységben esetleg több, egymástól független rétegben helyezkedik el. A rétegvíz többnyire teljesen kitölti a víztartó kızet pórusait. A rétegvizek szennyezı anyagoktól és fertızı mikroorganizmusoktól mentesek, oxigént nem, vasat és agresszív széndioxidot csaknem mindig tartalmaznak. Az esetleg jelenlevı ammónium-, szulfid- és kloridion is geológiai eredető. Oldott sótartalmuk a kis mg/l értéktıl a mg/l értékig terjedhet mg/l oldott sótartalom felett már ásványvíznek is tekinthetı. A rétegvíz az ország területének kétharmadán, 61000km 2 -nyi területen tárható fel. Hıfoka szerint ivóvíznek vagy hévízbázisnak tekinthetı. A rétegvizeket leggyakrabban a víztartó rétegben uralkodó nyomás alapján osztályozzuk, vagyis, hogy a víz nyugalmi szintje a terepszinthez képest hol található. Ha a rétegvíz nyugalmi szintje a felszín alatt van negatív, ha a felszín fölött van pozitív rétegvízrõl beszélünk.

8 A karsztviznek a karbonátos kızetek (mészkı, dolomit) hasadékaiban található vizeket nevezzük. A repedéseken beszivárgó, CO 2 tartalmú csapadék sok anyagot old ki, ezért a karsztvíz kemény víz. Nagyobb esızések idején zavaros, egyébként tiszta és jó íző, ivásra rendszerint alkalmas. A talaj felszínét rendszerint növényzet borítja, tehát majdnem mindenütt elpusztult, korhadó növényi részek is találhatók, különösen erdıkben. A csapadékvíz oxigéntartalma ilyen területekre jutva a szerves anyagok oxidációjára fordítódik. A szénsavtartalmú víz nemcsak a talaj vízoldható sóit képes oldani, hanem megtámadja a karbonátos, a vas- és mangántartalmú, sıt a szilikátos kızeteket (utóbbiakból szilícium-dioxid és agyag keletkezik) is: CaCO 3 +CO 2 +H 2 O= Ca(HCO 3 ) 2, FeO+2 CO 2 +H 2 O= Fe(HCO 3 ) 2. Az oldott sók mellett szerves anyagok, pl. humuszsavak vagy a fehérje-anyagcsere bomlástermékei is elıfordulhatnak: az ammónia- és nitrittartalomból a közelmúltban, a nitráttartalomból régebben történı fertısére lehet következtetni, Az ammónia- és nitrittartalmú víz ezért közvetlen fogyasztásra nem alkalmas. 8.2.Vízhasználatok vízkészletgazdálkodás A társadalom, a termelés fejlıdésével a víz iránti igény egyre növekszik, ugyanakkor a rendelkezésre álló vízkészletek nem változnak, sıt a termelésben, fogyasztásban történt használatával minısége romlik. Ennek következménye, hogy a víz emberi használatra való alkalmassá tétele, a környezet megóvása, a vízi élet feltételeinek megteremtése egyre költségesebb. A víz az ember és a környezet számára való jelentıségét illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat az Európa Tanács május 6.-án Strasbourgban, a 12 pontban deklarált Európai Víz Chartában határozta meg. A korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló vízkészlet nem megfelelı hasznosítása veszélyezteti mind a környezetet, mind a fenntartható fejlıdését. felerısödött az a felismerés, hogy az emberiség egészsége, élelmezésének biztonsága a különbözı ökoszisztémák mind nagyobb veszélybe kerülnek, ha a múlthoz képest nem gazdálkodunk ésszerőbben a különbözı természeti erıforrásokkal, egyebek között a vízzel. Ez a felismerés késztette a különbözı országokat a víz védelmet szolgáló jogszabályok megalkotására. Ennek szellemében született hazánkban a társadalom változásokat is figyelembe vevı évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, illetve az évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról. Nemzetközi szinten számos egyezmény született a tengerek, az országhatárokat átlépı vízfolyások és nemzetközi tavak védelmérıl. foglalkoztak a víz védelmével a különbözı környezetvédelemmel foglalkozó nemzetközi ENSZ konferenciák (A Stockholm, Rio de Janeiroban 1992-ben Környezet és fejlıdés konferencia ) Vízgazdálkodás, vízkészletgazdálkodás Mit jelent gazdálkodni a vizekkel? A vízgazdálkodás azon tevékenységek összessége, melyek a vizek hasznosítására, hasznosítási lehetıségeinek megırzésére, a vizek kártételei elleni védelemre és védekezésre (vízkárelhárításra) irányulnak. A vízkészletgazdálkodás célja az, hogy a vizek használatára irányuló igények kielégítése

9 olyan módon történjen, hogy ennek következtében a vizek állapotában visszafordíthatatlan változás ne következzék be és a vízkészletekhez való hozzáférés lehetısége ne csökkenjen. A vizek hasznosítási lehetıségeinek megırzése magában foglalja az alábbiakat: a természetes vizek hasznosítási feltételeinek rendszeres ellenırzését, a vízszennyezések megakadályozását, a vizek védelmét, illetve szabályozását szolgáló vizilétesítmények létesítését és mőködtetését, a vízhasználatot akadályozó vízminıségi károk megelızését, csökkentését, elhárítását, a vizek medrének és a vizilétesítmények vízvédelmi célú karbantartását, a vizek, azok jellemzıinek megfigyelését, állapotának értékelését, az emberi beavatkozások, a felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatások elemzését, a vízhasználatok gazdasági elemzését, a vízkészletek ésszerő használatára ösztönzı jogi és közgazdasági eszközrendszer kialakítását, az ivóvízellátást, az ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vagy erre kijelölt vizeknek a biztonságban tartását. A vizek kártételei elleni védelem és védekezés a károsan sok vagy károsan kevés víz elleni szervezett tevékenységet jelenti. Magyarországon a fı vízfogyasztások összegzésével az ezredfordulóra kb. 20 milliárd m 3 /év lesz a vízigény, ám az igények sajnos közvetlenül nem elégíthetık ki. Ennek oka az, hogy a vizek minısége gyakran nem felel meg az igényeknek, vagy nem ott és nem akkor jelentkezik a vízigény, ahol és amikor az kielégíthetı (pl. az országos vízigény maximuma július-augusztusban jelentkezik, ám az ország vízellátásának döntı részét adó folyók vízhozama ilyenkor a legkisebb, azaz vízhiánnyal kell számolnunk). Hogyan hidalható át az igények és lehetıségeik közti hiány? Az igények szerint sorrendbe állított, elıre megtervezett vízkészlet-gazdálkodással (a vizet tisztítva, többször felhasználva). A kedvezıtlen vízföldrajzi adottságaik miatt szükség van továbbá a vizek tárolzsára is. Az idıszakosan magas vízálláskor meglevı fölösleges vízmennyiség részbeni elvezetésére és annak csapadékhiányos idıre történı raktározására több helyen kisebb-nagyobb befogadóképességő víztárolók, víztározók épültek. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény határozza meg a vízigények kielégítésének sorrendjét: 1. Létfenntartási ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási, 2. gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelı- és szolgáltató tevékenységgel járó, 3. állatitatási, haltenyésztési, 4. természetvédelmi, 5. gazdasági, 6. egyéb (így például sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi célú) vízhasználat Magyarország vízháztartása, vízkészlete Magyarország vízháztartásának sajátosságait földrajzi helyzete, az ország medence jellege határozza meg. Az ország folyamatosan megújuló vízkészletét a belépı (csapadék, belépı vízhozamok) és a kilépı (párolgás, kilépı vízhozamok) tényezık határozzák meg. Magyarország a Kárpát-medence legmélyebb, döntıen alföldi részén helyezkedik el. Az ország teljes területe (93 ezer km2) a Duna vízgyőjtıjéhez tartozik. A Duna fontosabb

10 mellékfolyói a Tisza és a Dráva. A felszíni vízkészlet 82 %-át a Duna és a Dráva szállítja, a Tisza részesedése csak 18%, holott az ország területének mintegy 50 %-a a Tisza vízgyőjtıjéhez tartozik. Az ország számára a felszíni vízkészletek idıbeli megoszlásának egyenetlenségei miatt a vízhiány és a túl sok víz egyaránt gondot okoz. A vízgazdálkodás Magyarországon tradicionális tevékenység. Az évi XVII. törvénycikkely már rendelkezett a vízszabályozó társulatokról. A vízkészletek felmérésének eszköze a monitoring (vízszint, vízhozam). A vízügyi szolgálat által üzemeltetett hidrológiai monitoring hálózat észlelı állomásainak száma mintegy Magyarország felszíni vízkészleteinek még 5%-a sem ered hazai forrásból, a többi külföldrıl érkezik, évrıl évre szennyezettebb állapotban. Augusztusban 85%-os tartósságú vízhozamokat figyelembe véve 1920 m 3 /s víz érkezik az országba (a tartósság azon napok százalékos értéke, amikor a vízhozam eléri vagy meghaladja az adott értéket), ennek csaknem 70%-a, 1300 m 3 /s a Dunára esik. A Tisza Szolnoknál mért mintegy 100 m 3 /s kisvízhozamát az öntözılépcsık jelentısen csökkent(het)ik, így néhány m 3 /s vízfogyasztású ipartelep a Dunán és a Tiszán kívül már csak a Dráva és kisebb mértékben a Rába mellé telepíthetı. Mivel alapvetı vízgazdálkodási (vízminıségi, hidrobiológiai és egészségügyi) követelmények, a hajózás és az alsóbb szakaszon élı népek méltányos és jogos vízigénye miatt a hazánkban átfolyó mindenkori vízkészletnek legalább 50%-át a mederben kell hagyni, érthetı a Duna 600 m 3 /s kisvízhozamánál már most jelentkezı vízhiány. A vízkészlet eloszlásának idıbeni egyenlıtlenségét térbeli aránytalanság súlyosbítja: a Tisza-völgy kisvízi készlete csupán 10%-a az országosnak, holott itt él a lakosság 40%-a. A felszín alatt belépı évi vízmennyiség nem ismert, de a csapadék illetve a belépı vízfolyások, vízszállításának összegénél nagyságrenddel kisebb. Magyarországra az átlagos évi vízforgalom jellemzı adatai a következık: az ország területére hulló csapadék 58 km 3 a belépı vízfolyások vízszállítása 114 km 3 az ország területén elpárolgó víz 52 km 3 a kilépı vízfolyások vízszállítása 120 km 3 Az ország vízkészletét tehát a felszín és felszín alatti vízkészletek képezik. A felszíni vizek közül a vízfolyások vízkészlete meghatározott térrészben, adott idıpontban található vízmennyiség. Tekintettel arra, hogy folyamatosan megújuló vízrıl van szó, jellemzésére az adott idıre vonatkoztatott vízmennyiség megadása (km 3 /év - ) célszerő. Az éves átlagos vízkészletnek csupán 5%-a vehetı figyelembe a vízgazdálkodás szempontjából kritikus augusztus hónapban. Az állóvizek felszíne 1000 km 2, az ország területének 1,1%-a. A három legnagyobb természetes tó közül a Balaton 596 km 2 (térfogata 1,8 km 3 ), a Velencei tó 26 km 2, a Fertı tó felülete 280 km 2, melybıl 82 km 2 esik Magyarország területére. A felszín alatti vízkészlet az ország vízellátása szempontjából igen jelentıs tekintettel arra, hogy a lakosság vízellátását több mint 90%-ban a felszín alatti vízkészletekbıl oldják meg. A kiépített közmőves vízkészletek kapacitása mintegy 4,5 millió m 3 /nap, ugyanakkor a ténylényeges igénybevétel 2,6-3 millió m 3 /nap. A szolgáltatási díjak emelkedése miatt a vízigény az utóbbi években jelentısen csökkent. Ugyanakkor a fogyasztók elıtérbe helyezték a szabálytalan kialakítású és mélységő kutakból történı vízfelhasználást, ami a talajvíz minıségének romlását eredményezte. A karsztvizek utánpótlódása 1988-ban még 1,1 millió, m 3 / nap, de a túlzott használat miatt ez csökkent. Ezekre a vízkészletekre a földtani érzékenységbıl származó sérülékenység, a

11 szennyezı forrásokból származó veszélyeztetettség és a lokális, fokozott igénybevétel jellemzı. Vízbázis védelmi szempontból feladat, a szennyezı források felszámolása az igénybevétel mérséklése. A rétegvizekre a vízszintsüllyedési tendencia jellemzı, az utánpótlás mértékét meghaladó igénybevétel miatt. A parti szőréső vízkészletre az igen nagyfokú sérülékenység és a vízbázis védelem hiánya jellemzı. Felszíni vizeink mellett, annak mintegy 10%-át kitevı mennyiségő felszín alatti vízkészlettel (parti szőréső víz, talajvíz, karsztvíz, rétegvíz) is rendelkezünk, ebbıl fıleg ivóvízszükségletünket fedezzük. A felsı talajrétegekbıl, forrásokból kitermelhetı víz mennyiségre mind korlátozottabb, így hazánkban is a víznyerés a felszíni vizek használata felé tolódik el Vízigények, vízhasználatok Vízkészlet-gazdálkodási szempontból vízhasználat minden olyan a vízkészletet érintı tevékenység, amely megváltoztatja a vízkészlet mennyiségét illetve minıségét. A vízhasználók azok a jogi személyek, amelyek megfelelı hatósági eljárás során szerzett vízjogi engedély alapján jogosultak meghatározott mennyiségő és minıségő víznek a vízkészletbıl való kivételére, vagy abba való bevezetésére, a vízszint módosítására, vagy mederbeli használatára. A vízhasználatoknak a vízzel szemben támasztott igénye a vízigény a víz mennyiségével, minıségével és energiatartalmával szemben támasztott követelményekre terjedhet ki. Vízfelhasználási célokat tekintve emberi háztartási, kommunális igényekre, valamint termelésbıl adódó (ipari és mezıgazdasági) igényekre csoportosíthatjuk a vízigényeket. Az ember biológiai vízszükségletének napi minimuma 2,5-3 liter. Ha a háztartásokban, a lakásokban nincs hálózati vízcsap, akkor naponta és személyenként átlagosan kb. 10 liter a vízfogyasztás. A vízhálózattal ellátott lakások lakója ennél akár harmincszor több vizet fogyaszt. Ezáltal a háztartások jelentik az ország vízigényének 13-15%-át. Lakossági vízellátás A lakosság ivóvízzel történı ellátása mennyiségileg megoldott. Az ivóvízbekötéssel rendelkezı lakások aránya 93,1%. A szolgáltatott ivóvíz több mint 40 %-nak minısége néhány paraméter esetében elmarad az Európai Unió által elfogadott határértékektıl, ez ig 4,4 millió embert érint. Az EU csatlakozásra irányuló tárgyalási pozíció kialakítása során Magyarország az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz minıségérıl szóló 98/83/EK irányelv teljesítésére nem kért átmeneti mentességet. A között végrehajtandó fejlesztési feladatok nagysága mintegy 0,5 milliárd Euro. Az ivóvízbázis-védelmi célprogram keretében - központi beruházási programként - folynak a kiemelt sérülékeny vízbázisok biztonságba helyezését megalapozó diagnosztikai vizsgálatok. A 2000 végéig befejezett 66 üzemelı vízbázisból 235 település összesen 1,8 millió lakosát látják el jelenleg ivóvízzel. Ebbıl 32 vízbázis az ottani ivóvízellátás egyedüli forrása. A diagnosztika keretében további 619 db észlelıkúttal bıvült a vízbázisok monitoring hálózata. A vízkészletek egyenlıtlen térbeli eloszlása miatt az igényeket a helyi készletekbıl már ma sem lehet mindenütt kielégíteni, a vízhiányos területekre a regionális vízellátási rendszerek

12 (pl. a borsodi, balatoni, mátrai stb.) juttatnak vizet. Az ország ivóvízellátásának több, mint 90 %-át felszín alatti vízkészletbıl fedezzük. Az utóbbi évben a vízkivétel kezdte meghaladni a számítható utánpótlás mértékét. Évente kb. 1 km 3 felszín alatti vizet használunk el ivóvízként. Az ország legjelentısebb ivóvízbázisai a parti szőréső vízkészletek. (Pl. Duna, Rába törmelékkúpja a Kisalföldön, a Duna ártéri és teraszkavicsainak vízadói a vízfolyás mentén, a Sajó és a Hernád törmelékkúpjai). A jövıben felhasználásuk nagymértékben emelkedni fog. A vízkivétel létesítményei A felszín alóli vízszerzés létesítményei a kutak: ásott, süllyesztett, vert, fúrt. Az ásott kút kis vízigény kielégítésére alkalmas (0,5-5 m /d). Mélysége általában 12 méterig terjed, és az elsı vízadó réteg talajvizének megcsapolását teszi lehetıvé. Általában elıregyártott beton kútgyőrőket süllyesztenek a többnyire kézi erıvel kiásott kútba. A fúrt kutakat (csıkút) általában 30 m mélységig fúrják, de több száz méterre is lefúrhatók, ha szükséges. Készítése egyszerő, mivel átmérıje kicsi ( ~ 250 ~ 350 mm). Rendszerint acél béléscsı védelme mellett fúrnak le a tervezett mélységig. Ennek elérése után helyezik be a mőanyag szőrıcsövet, amelynek az alsó része a vízadó réteg vastagságában perforált. A béléscsı kihúzása elıtt a béléscsı és a szőrıcsı közé tiszta apró szemő kavicsot szórnak (a két csı átmérıjének különbsége kb mm), hogy a vízadó réteg apró szemcséinek a szőrıcsıbe való bejutását megakadályozzák. A szőrıcsövet alul lezárják, így csak a perforált részeken oldalról juthat be a víz. A kis átmérı miatt az ilyen kútban csak kevés víz tározódik, a víznyeréshez tehát folyamatos szivattyúzás kell. A csápos kút a parti szőréső víz kitermelésének a berendezése. A parti szőrésre a lassú szőrés, azaz a természetes - fizikai, kémiai és biológiai -részfolyamatok együttes hatása jellemzı. A csápos kút lényegében egy nagy átmérıjő (2,2-5 m) akna, amelyet a vízadó réteg alatti vízzáró rétegig lesüllyesztenek. Az aknából sugárirányban vízszintes acél csápokat ( mm átmérı) sajtolnak ki a vízadó rétegbe. Ha a vízvétellel nyert víz a minısítési vizsgálatok szerint nem megfelelı minıségő, akkor vízkezelési eljárásokkal lehet javítani rajta. 1. Derítés: Az apró szemő lebegı szuszpendált anyagokat vízhez kevert vegy szerek segítségével lehet eltávolítani. A leggyakrabban alumínium-szulfátot adunk koagulációs anyagként. Ennek hatására ülepedıképes pelyhek képzıdnek (flokkuláció). 2. A következı fázis a derítıbıl is továbbjutott szennyezıdések szőrése. A szőrés a víz szemcsés közegen történı átáramoltatásával történik 3. Fertıtlenítés: A víz csírátlanítása általában klórgázzal történik, de ibolyántúli sugarakkal is lehet fertıtleníteni. A kezelési eljárások során lehet beiktatni az egyes íz- és minıségjavító anyagok hozzáadagolását is. Kezelés után az ivóvíz víztárolókba kerülhet, ahonnan az ivóvízellátó hálózaton keresztül a napi ivóvízszükségletnek megfelelı mennyiség eljut a fogyasztóhoz. Ipari vízigény Másik, lényegesen nagyobb vízfogyasztó az ipar. Iparágtól függıen széles határok közt változnak a vízigények. Míg a bányászat, a gépipar és az építıanyag-ipar viszonylag csekély mennyiséget, addig az élelmiszer- és könnyőipar már többet igényel, a kohászat és a vegyipar pedig jelentıs vízfogyasztó. Valamennyi iparág közül magasan kiemelkedik a villamosenergia-ipar, mivel az összes ipari vízigény 60%-a itt jelentkezik.

SZÓ a hazai terv f részei a Duna, a Ti- sza, a Dráva és a Balaton vízgy -területére készülnek milyen ügyek kerüljenek a tervek súlypontjába?

SZÓ a hazai terv f részei a Duna, a Ti- sza, a Dráva és a Balaton vízgy -területére készülnek milyen ügyek kerüljenek a tervek súlypontjába? VITAANYAG Magyarország jelentıs vízgazdálkodási kérdéseirıl A Víz Keretirányelv 14. cikke és a 221/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet 19. -a szerinti társadalmi részvétel és konzultáció dokumentuma Írásbeli

Részletesebben

Vízellátás - csatornázás tantárgy programja. Tartalomjegyzék

Vízellátás - csatornázás tantárgy programja. Tartalomjegyzék Vízellátás - csatornázás tantárgy programja Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 1 IRODALOMJEGYZÉK A TANANYAG ELSİ RÉSZÉHEZ 4 A VÍZELLÁTÁS CSATORNÁZÁS TÁRGY PROGRAMJA 5 A tananyag 1. része 5 A tananyag 2. része

Részletesebben

1. Vízgazdálkodás és ellátottság

1. Vízgazdálkodás és ellátottság 1. Vízgazdálkodás és ellátottság A bioszféra körülményei között a víz túlnyomórészt cseppfolyós halmazállapotban lelhető fel, de gáznemű és szilárd alakban is előfordul. A felhasználás céljától függően

Részletesebben

A DUNA A Duna rövid természetföldrajzi jellemzése

A DUNA A Duna rövid természetföldrajzi jellemzése A DUNA A Duna rövid természetföldrajzi jellemzése A Duna a Volga után Európa második legnagyobb folyója. Kontinensünk egy tizedérıl győjti össze a vizeket. Forrása a Fekete erdıben van, a Breg és a Brigach

Részletesebben

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács 3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács Anita)... 8 3.2.2.1. Vízmin ségi jellemz k... 9 3.2.2.1.1

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KÉSZÜLT: a Szegedi Kistérség többcélú társulása megbízásából SZEGED 2005. május Készítette: RAKI Bt. Témavezetı: Dr. Rakonczai János Munkatársak: Deák József

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról A Kormány a vízgazdálkodásról

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzıi, a város okozta környezeti

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

Környezetvédelem. Vízmínıségvédelem. Vízkészletgazdálkodás. Felszíni vizek védelme. Vízkeretirányelv - EU

Környezetvédelem. Vízmínıségvédelem. Vízkészletgazdálkodás. Felszíni vizek védelme. Vízkeretirányelv - EU Környezetvédelem Vízmínıségvédelem Vízkészletgazdálkodás Felszíni vizek védelme Vízkeretirányelv - EU Víz Halmazállapot Amfoter jelleg Nagy fajhı és párolgáshı Oldószer Idegen anyagok: Oldott gázok Oldott

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

ZALA VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSI ALEGYSÉGEN (4.2.)

ZALA VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSI ALEGYSÉGEN (4.2.) JELENTİS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK/PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA A ZALA VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSI ALEGYSÉGEN (4.2.) (A VKI 2007. évi decemberi jelentési kötelezettségének elıkészítéséhez) Összeállította:

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŐJTİ

BALATON RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT BALATON RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. április TARTALOM

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK Rövidítések: KTJ KÜJ KAJ KAR OKIR EOV EOTR KvVM FAVI FAVI ENG FAVI KÁRINFO FAVI MIR FAVI MIR-K VITUKI Kht. TEÁOR VIFIR OKKP Kr. Kvt. Környezeti Területi Jel Környezetvédelmi Ügyfél

Részletesebben

2-15. jelő, Berettyó vízgyőjtı

2-15. jelő, Berettyó vízgyőjtı A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-15. jelő, közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009. március

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010.

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II.

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. Környezeti elemek A víz Készítette: Rausch Péter, 2014 A vízről A Föld felszínének 71%-át borítja víz. Amikor a csillagászok olyan bolygók után kutatnak, amelyeken élet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV)

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV) KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) NEGYEDIK RÉSZ: VÍZMINŐSÉGVÉDELEM MI A VÍZ? A VÍZ MEGJELENÉSI FORMÁI VÍZKÉSZLETEK VÍZHASZNÁLAT VÍZMINŐSÉG VÍZSZENNYEZÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÉK BOLYGÓ FÖLD AZ EGYETLEN

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-9. jelő, Közép-Duna vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423-2010 - Túrkeve Város Települési

Részletesebben

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, -vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március TARTALOM BEVEZETİ...1

Részletesebben

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék ZSENI ANIKÓ - Dr. BULLA MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Győr, 2002. Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben