Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium GKM/21410/ /2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium GKM/21410/ /2007."

Átírás

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium GKM/21410/ /2007. a közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény módosításáról Budapest, január 1

2 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő: MeH Elektronikus Kormányzatközpont MeH Koalíciós Koordinációért Felelős Államtitkár EÜH EüM FVM GVH HM IRM KvVM KüM LÜ MKEH NFÜ OKM név egyetért nem ért egyet észrevételt tett Határidőben nem adott véleményt ÖTM PM SZMM Adatvédelmi Biztos Állampolgári jogok országgyűlési biztosa PSZÁF B) Társadalmi és érdekképviseleti szervek: Véleménynyilvánítási határidő: Magyar Közraktári Szövetség Magyar Bankszövetség név egyetért nem ért egyet észre vételt tett Határidőben nem adott véleményt dr. Cservenyák Ildikó 2

3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Tartalmi összefoglaló: Az előterjesztés tartalmazza a közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) módosítását, amely a Krt. hatályba lépése óta eltelt tíz év alatt bekövetkezett hazai és közösségi jogszabályi környezet megváltozása, valamint a gazdaság dinamikus fejlődése következtében vált indokolttá, továbbá tartalmazza a közraktári felügyelet fennállása óta eltelt időszakban szerzett gyakorlati tapasztalatokat is. A módosítással a Krt.-be beépítésre kerülnek a hazai jogszabályi környezet megváltozásával, illetve a gazdasági élet fejlődése következtében létrejött korszerű fogalmak, és új gazdasági lehetőségek. A módosítással a közraktározási konstrukció nemcsak egységesebbé, hanem biztonságosabbá is válik, mivel a módosítás következtében megszűnik a vámraktárakban történő közraktározás esetében jelenleg fennálló jogbizonytalanság, és a külkereskedők számára egyértelmű lehetőségek nyílik közraktározás terén. A módosítás következtében a Krt. szabályozása összhangba kerül a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) foglalt előírásokkal is, tekintettel arra, hogy a módosítással a vámszervek számára lehetővé válik az áru útjának nyomon követhetése. A módosítás pontosan elhelyezi a közraktári tevékenységet, és a közraktárak által nyújtott zálogkölcsön-nyújtási tevékenységet a tevékenységek ágazati osztályozásának rendszerében. Az előterjesztésben foglalt szabályozás korszerűbb és költséghatékonyabb biztosítási rendszert vezet be, amely nem csorbítja az ún. idegen áruk tárolásával szembeni biztonsági elvárásokat. A módosítás megoldást kínál az áruk kényszerértékesítésének gyorsabb és költségtakarékosabb lebonyolítására, valamint gyorsítja a közraktározással kapcsolatos perek lefolytatását, továbbá az engedélyezési eljárások, illetve a bírságolási gyakorlat pontosításával hatékonyabb és kiszámíthatóbb felügyeleti tevékenységet biztosít. A Krt. jelen módosítása a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló a évi LXXXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült el. A módosítás alkalmazza az általános ágazati törvények fogalmait és követelményeit, valamint felhasználja a közraktári felügyelet fennállása óta eltelt időszakban szerzett tapasztalatokat is. A módosításról előzetesen szakmai egyeztetés történt a Magyar Közraktári Szövetséggel, amelynek eredményeként a szakmai szervezet észrevételei a tervezetbe átvezetésre kerültek. II. A kormányprogramhoz való viszony: Az előterjesztés a kormányprogramhoz nem kapcsolódik. 3

4 III. Előzmények (jogszabályok, határozatok, nemzetközi kötelezettségek, társadalmi-gazdasági események, illetve helyzetek): A közraktározást érintő jogszabályok 1996 óta több ízben változtak, így például a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény, a Jöt., és a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvény (Vámkódex). A gazdasági élet fejlődése következtében új típusú gazdasági formák és fogalmak jelentek meg, így például új típusú vámraktárak, az áfa-raktár, illetve a számviteli törvényben már alkalmazott eszközök piaci értéken történő megállapításának lehetősége. A módosít a hazai jogszabályi környezet megváltozása, illetve a gazdasági élet fejlődése következtében létrejött korszerű fogalmak, és új gazdasági lehetőségek megjelenése indokolta. IV. Várható szakmai hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás szakmai hatása várhatóan kedvező tekintettel arra, hogy a Krt.-be beépítésre kerülnek a hazai jogszabályi környezet megváltozásával, illetve a gazdasági élet fejlődése következtében létrejött korszerű fogalmak, és új gazdasági lehetőségek, továbbá a közraktározási konstrukció egységesebbé, biztonságosabbá válik. V. Várható gazdasági hatások (államháztartási hatás, egyéb gazdasági hatások): Az előterjesztésnek gazdasági hatása nincs, költségvetési többletet nem igényel. VI. Várható társadalmi hatások: Az előterjesztésnek társadalmi hatása nincs. VII. Kapcsolódások (az Országgyűléshez vagy a Kormányhoz már benyújtott vagy tervezett döntésekhez, az EU jogszabályaihoz): Nincs. VIII. Fennmaradt vitás kérdések (államigazgatási egyeztetés, érdekképviseletitársadalmi egyeztetés, politikai egyeztetés szükségessége): IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására: Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e kommunikáció Kormányülést követő tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése További lakossági tájékoztatás Részletezve: Tárcán belül nyilatkozók szintje: Főosztályvezető 4

5 Határozati javaslat A Kormány megtárgyalta és elfogadta a közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény módosításáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletét képező törvényjavaslatnak az Országgyűlésnek történő benyújtását, a javaslat előadójának a gazdasági és közlekedési minisztert jelöli ki. 5

6 Melléklet a GKM/21410/2007. számú előterjesztéshez évi. törvény a közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény módosításáról 1. (1) A közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) 1. -ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Saját tárolás a közraktár tulajdonában, vagy tartósan, legalább három éven át, a közraktározási idő teljes tartama alatt egyéb jogcímen birtokban tartott és saját üzemeltetésében lévő raktárban történő közraktározás. Művi tárolás a közraktár által bérelt raktárban történő közraktározás. 2. (1) A Krt. 2. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (6)-(7) bekezdésének jelölése (7)-(8) bekezdésre változik: (6) Amennyiben a közraktár működése során a jegyzett tőke részét képező tehermentes ingatlanvagyon könyvszerinti nettó értéke kettőszázötvenmillió forint alá csökken, a közraktár élhet a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. Az értékelést a számviteli törvény szabályai szerint kell elvégezni, és minden üzleti év végén meg kell ismételni. Az értékelést a Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzett tagjának vagy a kamarai nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgálói társaságnak kell elvégezni. (2) A Krt. 2. -a a következő (9)-(11) bekezdéssel egészül ki: (9) Olyan áru, amelynek birtokban tartása hatósági engedélyhez kötött, a vonatkozó jogszabály betartása mellett közraktározható. (10) Az A és B típusú vámraktárban, valamint áfa-raktárban tárolt áruk közraktározásához a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló október 12-i 2913/92/EGK számú tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 85. cikkében meghatározott külön engedély is szükséges. Az A és B típusú vámraktárra vonatkozóan a tanácsi rendelet, az áfa-raktárra vonatkozóan az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény fogalmai az irányadóak. (11) A (9) és (10) bekezdés szerinti engedélyekkel a raktár üzemeltetőjének kell rendelkeznie. dr. Cservenyák Ildikó 6

7 3. A Krt. 4. -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A közraktár a 40. (1) bekezdésében foglalt vagyonbiztosításon túl felelősségbiztosítást is köthet. Ha a közraktár nem rendelkezik a tárolt áruk értékének megfelelő felelősségbiztosítással, az általa kibocsátott közraktári jegyeken feltüntetett áruérték naptári évenként nem lehet több, mint saját tőkéjének ötszöröse. 4. (1) A Krt. 5. -ának (2) bekezdés felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A részvénytársasági formában működő közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelemhez egy eredeti és egy egyszerű másolati példányban mellékelni kell: (2) A Krt. 5. -a (2) bekezdésének a), valamint e)-f) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a) a részvénytársaság alapító okiratát, alapszabályát, a harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, amely a cég főtevékenységeként a raktározás, tárolás besorolást tartalmazza, továbbá záloghitelnyújtás esetén az egyéb hitelnyújtás besorolás megjelölést, valamint a szervezeti felépítésének, az irányítási, döntési és ellenőrzési rendjére vonatkozó, illetőleg a szervezeti és működési szabályzatra vonatkozó tervezet bemutatását, ha ezeket az alapító okirat, alapszabály részletesen nem tartalmazza; e) zálogkölcsönnyújtás esetén a kölcsönnyújtással kapcsolatos szabályzatokat, ideértve a fedezetek minősítésére, illetőleg értékelésére vonatkozó szabályzatot; f) a használni kívánt közraktári jegy, letéti könyv (letéti szelvény) nyomtatványainak mintáját; (3) A Krt. 5. -a a következő k) ponttal egészül ki: k) nyilatkozatot a közraktár telefon és fax számáról, valamint címéről. (1) A Krt. 5/B. -ának felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 5. 5/B. A fióktelepként működő közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelemhez egy eredeti és egy egyszerű másolati példányban mellékelni kell: 7

8 (2) A Krt. 5/B. -ának b), c), valamint f) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: b) a külföldi vállalkozás fióktelepének a magyar cégbíróság által kiadott harminc napnál nem régebbi cégkivonatát; c) az 5. (2) bekezdésének b)-f) pontjaiban felsorolt okiratokat, szabályzatokat és nyomtatványokat; f) az alapítónak az előző üzleti évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített beszámolóját; (3) A Krt. 5/B. -a a következő k) ponttal egészül ki: k) nyilatkozatot a fióktelep telefon és fax számáról, valamint címéről. 6. (1) A Krt. 6. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közraktári tevékenység folytatására, illetve megszüntetésére vonatkozó engedély iránti kérelmet, valamint az engedély feltételeiben bekövetkezett változásának bejelentését két példányban kell benyújtani. (2) A Krt. 6. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A felügyelet a közraktározási piac tájékoztatása érdekében a honlapján naprakészen és folyamatosan közzéteszi a) az általa kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkezők jegyzékét (közraktár neve, székhelye, telefon- és faxszáma, címe, engedély száma, engedély kiadásának időpontja), a tevékenység felfüggesztésének és az engedély visszavonásának tényét és időpontját, valamint a kirendelt felügyeleti biztos nevét, kirendelésének időpontját, b) azon külföldi felügyeleti hatóságok jegyzékét, amelyekkel kölcsönös elismerésen alapuló együttműködési megállapodást kötött. 7. A Krt. 7. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A közraktár vezetője, vagy a közraktári tevékenység irányításával megbízott vezető állású munkavállalója külön jogszabályban meghatározott szakképzettséggel, legalább ötéves közraktári, banki, vállalati gazdálkodási, államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területen szerzett szakmai gyakorlattal és legalább hároméves vezetői gyakorlattal rendelkező természetes személy lehet, aki a közraktárral munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. (2) Az (1) bekezdés szerinti személy nem lehet olyan természetes személy, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, és a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, továbbá akinek jogerős határozattal megállapított köztartozása van. 8

9 (3) Az (1) bekezdés szerinti jelöltet megbízatását megelőző harminc nappal engedélyezés céljából a felügyeletnek be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a jelölt részletes szakmai önéletrajzát, valamint az (1) és (2) bekezdésekben felsoroltak hitelt érdemlő igazolását is be kell nyújtani. Amennyiben a jelölt az (1)-(2) bekezdésben írt feltételeknek megfelel, továbbá a (4) bekezdésben foglalt kizáró ok nem áll fenn, a felügyelet a jelölt megbízatását jóváhagyja. (4) Akivel szemben a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény XV. fejezetének VII. és VIII. címében, a XVII. és XVIII. fejezetben meghatározott bűncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, illetve külföldön olyan vagyon elleni, vagy gazdasági bűncselekmény miatt, amely a magyar jog szerint büntetendő, az illetékes hatóság vádat emelt, a büntetőeljárás befejezéséig az (1) bekezdés szerint a közraktár vezetőjeként, illetve a közraktári tevékenység irányításával megbízott vezető állású munkavállalóként nem foglalkoztatható, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok általa történő ellátását fel kell függeszteni. 8. A Krt. 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) Közraktárban befolyásoló részesedésre irányuló, illetve azt eredményező vagy ahhoz kapcsolódó, jelentős előnyt biztosító megállapodáshoz a felügyelet előzetes engedélye szükséges. (2) A közraktárban befolyásoló részesedéssel csak olyan természetes személy, vagy gazdasági társaság rendelkezhet, a) aki a közraktár óvatos, körültekintő és megbízható működést veszélyeztető befolyástól mentes, és biztosítani képes a közraktár megbízható, gondos tulajdonosi irányítását és ellenőrzést, valamint b) akinek üzleti kapcsolatrendszere és tulajdonosi szerkezete átlátható és ezáltal nem zárja ki a közraktár feletti hatékony felügyelet gyakorlását. (3) Ha a közraktárban természetes személy szerez a (2) bekezdés szerint befolyásoló részesedést, az előzetes engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: a) személyazonosító és lakcím adatait: név, születési név, anyja születési neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyazonosító igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma; b) büntetlen előéletére vonatkozó igazolást; c) nyilatkozatot az erre vonatkozó okirati bizonyítékkal együtt arra, hogy a tulajdonszerzéshez szükséges összeg a kérelmező törvényes jövedelméből származik; d) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának ellenőrzéséhez; e) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy az adóhatósággal, vámhatósággal, illetve a társadalombiztosítási szervekkel szemben tartozása nincs. 9

10 (4) Ha a közraktárban gazdasági társaság szerez a (1) bekezdés szerint befolyásoló részesedést, az előzetes engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: a) az alapító okiratának, alapszabályának hiteles másolatát; b) a gazdasági társaság három hónapnál nem régebbi cégkivonatát, külföldön bejegyzett társaság esetében annak hiteles magyar nyelvű fordítását is, vagy igazolást arról, hogy a társaságot a külföldi vállalati nyilvántartásba bejegyezték; c) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy a gazdasági társaságnak az adóhatósággal, vámhatósággal szemben tartozása nincs; d) a gazdasági társaságnak az előző három üzleti évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített beszámolóját; e) nyilatkozatot arról, hogy milyen a számviteli törvény szerinti függő és jövőbeni kötelezettségei vannak; f) az alapító tulajdonosi szerkezetének, valamint azon körülményeknek a részletes leírását, amelyek miatt az alapító kapcsolatban álló gazdasági társaságok csoportjához tartozónak minősül, továbbá az irányító vállalat előző üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, ha az irányító vállalat konszolidált beszámoló készítésére kötelezett. (5) A felügyelet a befolyásoló részesedés szerzését eredményező megállapodáshoz szükséges előzetes engedély iránti kérelmet annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül elutasíthatja, ha a részesedést megszerezni kívánó fél tevékenysége vagy a közraktárra gyakorolt befolyása a biztonságos működést, illetve a kötelezettségek teljesítését veszélyeztetné. A befolyásoló részesedésre, valamint a közvetett tulajdonra vonatkozóan a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) fogalmai irányadóak. 9. A Krt. 9. -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (3)-(7) bekezdésének számozása (4)-(7) bekezdésre változik: (3) A felügyelet a hatáskörébe tartozó ügyekben országos illetékességgel jár el, ellenőrzéseinek előkészítése érdekében a közraktározásra használt telephelyeken az illetékességi területén kívül is szemlét tarthat. 10. (1) A Krt ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Ha a közraktár a felügyelet felszólításának az abban meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a felügyelet újabb határozattal az (1) bekezdés b)-d) pontjában, valamint a (5) bekezdésben foglalt szankciókat alkalmazhatja. 10

11 (2) A Krt ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (4) A felügyelettel szemben hatósági jogkörben hozott határozatai miatt kártérítési igény csak akkor érvényesíthető, ha a bíróság jogerősen megállapította, hogy a felügyelet határozata vagy mulasztása jogsértő, és a bekövetkezett kárt közvetlenül ez idézte elő. (5) A felügyelet az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseken kívül a közraktár vezetőjét a jogsértés mértékétől függően egymillió forintig terjedő bírság megfizetésére kötelezheti, illetve kötelezheti az igazgatóságot vagy az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgatót a közgyűlés összehívására, továbbá meghatározott napirendi pontok megtárgyalására. Az intézkedés elmulasztása esetén a felügyelet a cégbíróságnál törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez. 11. (1) A Krt ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A közraktári tevékenység felfüggesztése vagy az engedély visszavonása esetén a határozatban megjelölt időponttól kezdődően a közraktárhoz felügyeleti biztost kell kirendelni. A kirendeléstől kezdődően a közraktár közraktári tevékenységgel, kölcsönügylettel kapcsolatos jognyilatkozatot csak a felügyeleti biztos ellenjegyzésével tehet. Ha a felügyelet álláspontja szerint fennáll a veszélye annak, hogy a közraktár e törvény szerinti kötelezettségének nem tud eleget tenni, a felügyelet a közraktár vagyonával kapcsolatos intézkedések érvényességét a felügyeleti biztos ellenjegyzéséhez kötheti. A felügyeleti biztos részére a felügyelet a közraktárhoz való kirendelésével összefüggésben más feladatot is megállapíthat. (2) A Krt a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki: (3) Felügyeleti biztosnak olyan természetes személy nevezhető ki, aki megfelel a közraktár vezetőjével szemben támasztott, a 7. (1)-(2) bekezdésében meghatározott követelményeknek. (4) A felügyeleti biztos az e minőségében okozott kárért kizárólag a felügyeletnek tartozik felelősséggel, vele szemben közvetlenül kártérítési igény nem érvényesíthető. A felügyeleti biztos által e minőségben harmadik személynek okozott károkért a felügyelet felel. (5) A felügyeleti biztost kirendelő határozat rendelkező részét a felügyelet a cégbíróságnak megküldi, valamint kérelmezi a felügyeleti biztos nevének, munkahelyének, beosztásának, és a kirendelés kezdő időpontjának a Cégközlönyben történő közzétételét. (6) Ha a felügyeleti biztost a közraktár képviseletében eljáró személy akadályozza az e törvényben és a felügyelet által esetileg meghatározott tevékenységének gyakorlásában, akkor közjegyző, illetőleg rendőrség közreműködését veheti igénybe. 11

12 12. A Krt ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 12. (2) A felügyeleti biztost visszarendelő határozat rendelkező részét a felügyelet a cégbíróságnak megküldi, valamint kérelmezi a felügyeleti biztos nevének, munkahelyének, beosztásának, és a visszarendelés időpontjának a Cégközlönyben történő közzétételét. 13. A Krt. 12/A. -a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A felügyeleti eljárásért a közraktár felügyeleti eljárási díjat fizet a felügyelet részére. A Krt. a következő 12/B. -sal egészül ki: /B. A közraktári tevékenység engedélyezéséért, valamint a 8. -ban és a 13. (1) bekezdésének g), h), i) és j) pontja alapján folytatott eljárásért a közraktár igazgatási szolgáltatási díjat fizet a felügyelet részére. 15. A Krt ának helyébe a következő rendelkezés lép: 13. (1) A közraktár köteles a felügyeletnek haladéktalanul írásban bejelenteni a) fizetésképtelensége veszélyét, közraktári tevékenysége megszüntetésének szándékát; b) a közraktári tevékenységgel kapcsolatos személyi és tárgyi feltételekben bekövetkezett változást, illetve a tárgyi feltételek megszűnését; c) az alaptőke (jegyzett tőke), a dotációs tőke felemelésére vagy leszállítására irányuló szándékát; d) cégadatainak megváltozását; e) a részvénytársaság tulajdonosi szerkezetének megváltozását; f) az alapszabály, alapító okirat engedélyt nem igénylő változását; g) az üzletszabályzat, valamint a zálogkölcsönnyújtási szabályzat módosításának szándékát; h) az alkalmazni kívánt közraktári jegyek, letéti könyv megváltoztatásának szándékát; i) fióktelep esetén a külföldi vállalkozás cégadatainak megváltozását, a tevékenység megszüntetésének, felfüggesztésének szándékát; j) szétválási vagy egyesülési szándékát; k) ha költséget, ráfordítást eredményező kötelezettségeinek összege eléri a közraktár saját tőkéjének huszonöt százalékát. (2) A felügyelet az (1) bekezdés a), d) és f) pontja kivételével a bejelentésről a beérkezéstől számított harminc napon belül - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének szakhatósági állásfoglalása után - határozatban dönt. 12

13 16. (1) A Krt ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) hatálya alá tartozó terméket közraktárban elhelyezni, vagy kiszolgáltatni a Jöt. rendelkezéseinek figyelembevételével lehet. (2) A Krt ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A semmis közraktári szerződés alapján kiállított közraktári jegy nem értékpapír. A közraktári jegy vagy bármely részének jóhiszemű megszerzőjével szemben érvénytelenségre nem lehet hivatkozni. (3) A Krt a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A közraktári tevékenységből eredő perekben a Polgári perrendtartás váltóperekre vonatkozó eljárási szabályait kell alkalmazni. [Pp (2), (4); 217. (4); 234. (1)] 17. (1) A Krt ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közraktári szerződésnek tartalmaznia kell: a) a szerződés időtartamát, b) a teljesítés helyét, c) az áru megnevezését, mennyiségét, minőségét, értékét, d) a raktár pontos helyét és jelölését, e) a raktár típusát (saját vagy művi raktár), f) a tárolás módját a (3) bekezdés szerint, g) az áru csomagolását, h) az áru kezelésére és biztosítására vonatkozó rendelkezést, i) az áru forgalomképességét korlátozó tényt, körülményt, j) a közraktári díjat és a közraktári szerződésben kikötött egyéb szolgáltatások díját, k) azt a tényt, hogy a 17. szerinti szabályzatok is a szerződés részét képezik, l) a szerződő felek cégszerű aláírását és keltezést. (2) A Krt ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (5) A letevő a közraktározás megkezdésekor köteles az áru minőségét tanúsítani. A közraktár és a letevő a minőségre, valamint az áru forgalom-képességét korlátozó körülményre is tekintettel megállapodik, hogy a közraktár által történő átvétel időpontjában az áru milyen értéket képvisel, amelyet a közraktári szerződésben rögzíteni kell. Eltérő megállapodás hiányában az áru értéke a letevő könyveiben az áru értékeként megjelölt összeg. A felek megállapodhatnak abban is, hogy az áru értékét szakértő állapítsa meg. Az áru így megállapított értéke az alapja a kártérítési igénynek. 13

14 (6) Az áru szavatosságának megőrzése érdekében a letevő és a közraktár megállapodhat abban, hogy a közraktározás ideje alatt a letevő az árut azonos fajtájú, mennyiségű és minőségű áruval kicserélje. A letett áru kicserélésére vonatkozó részletes szabályokat a közraktár üzletszabályzatában kell rögzíteni. 18. A Krt ának (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: [A szabályzatnak tartalmaznia kell] c) az üzletszabályzat hatálybalépésének időpontját. 19. (1) A Krt ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az áru közraktári megőrzésre való átvételének, valamint az áru kiszolgáltatásának időpontja az, amikor az áru átadását és átvételét a felek jegyzőkönyvben rögzítik, függetlenül az áru tényleges mozgásától. (2) A Krt ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ha az áru átvétele, vagy kiszolgáltatása több részletben történik, minden részmennyiségről jegyzőkönyvet kell felvenni. 20. (1) A Krt ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közraktár a közraktározást saját raktárban vagy művi raktárban végezheti. A közraktár művi raktárt csak abban az esetben vehet igénybe, ha a raktár rendelkezik a működéséhez szükséges hatósági engedéllyel, valamint a letenni kívánt árut egyéb árutól elkülönítve, zárható helyen lehet raktározni. (2) A művi tárolás megkezdéséig a közraktár a művi raktárt birtokba veszi és a felügyeletet a közraktározás ideje alatt biztosítja. A közraktár felügyeleti kötelezettsége a megőrzéssel kapcsolatos összes teendőkre, valamint a törvény rendelkezései teljes körű, felelős betartásának ellenőrzésére terjed ki. (2) A Krt a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A közraktározott áru tekintetében a közraktárt megilleti a birtoklás és a birtokvédelem joga. A közraktározott árut harmadik személlyel szemben fennálló követelés alapján a közraktározás céljára felhasznált ingatlan tulajdonosa, birtokosa nem tarthatja vissza, az áru felett zálogjog nem illeti meg. 14

15 21. A Krt ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép egyidejűleg a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (3) A közraktár az (1) bekezdésben foglalt felelőssége megszűnik, a) ha a közraktári jegy lejárt, és a zálogjegy birtokos a 32. (1) bekezdésében meghatározott jogával a lejáratig nem élt; b) ha a közraktári jegy lejárt és az árut a közraktár a letéti könyvének adatai szerinti áru- és zálogjegybirtokos írásbeli felszólítása alapján 5 napon belül nem váltják ki. (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a közraktár az árut a közraktári jegybirtokos kockázatára, a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően őrizheti tovább, és a Ptk. jogosult késedelmére vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. 22. A Krt ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közraktár a közraktári jegy kiállítása után az áru értéke kétharmadának erejéig kölcsönt nyújthat a közraktári jegy birtokosa részére úgy, hogy az egy ügyfélnek vagy ügyfélcsoportnak nyújtott zálogkölcsön összege nem haladhatja meg a közraktár saját tőkéjének huszonöt százalékát. Ügyfélcsoport meghatározására a Hpt. értelmező rendelkezései az irányadóak. A kölcsön biztosítására a zálogjegyet a közraktárra kell forgatni. 23. A Krt. a következő 28/A. és 28/B. -okkal egészül ki: 28/A. (1) A közraktár amennyiben zálogkölcsön nyújtásával foglalkozik évente tervet készít az adott évben kihelyezhető zálogkölcsön összegéről. (2) A közraktár a zálogkölcsönnyújtásra vonatkozóan belső szabályzatot köteles készíteni. A belső szabályzat tartalmazza: a) a zálogkölcsönnyújtásról szóló döntés eljárási rendjét (a döntési szempontokat a döntési folyamatot); b) a fedezetértékelés elveit (a fedezetként elfogadható áruk körét, az értékesíthetőség feltételeit); c) a zálogkölcsön nyilvántartásának és kockázatának folyamatos nyomon követésének rendjét. 28/B. (1) A közraktárral vagy a közraktár tulajdonosával szoros kapcsolatban álló vállalkozásnak történő zálogkölcsön nyújtásához az igazgatóság tagjainak legalább kétharmados szótöbbséggel hozott, vagy az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgató által 15

16 hozott határozat szükséges. A szoros kapcsolat meghatározására a Hpt. fogalmai irányadóak. (2) A közraktár zálogkölcsönnyújtásáról szóló, az (1) bekezdés alapján hozott határozatát a meghozatalától számított tizenöt napon belül köteles a felügyeletnek bejelenteni. (3) A közraktár köteles a vele, vagy tulajdonosával szoros kapcsolatban álló vállalkozásoknak nyújtott zálogkölcsönről elkülönített nyilvántartást vezetni. 24. A Krt ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Ha az árut értékesíteni kell, és az a közraktárjegyen feltüntetett adatok szerint megfelel a Budapesti Értéktőzsde szabályzatában foglalt feltételeknek, a közraktár az árut tőzsdei forgalomban értékesítheti. 25. (1) A Krt a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az árverésről hirdetményt kell kibocsátani, melynek tartalmaznia kell] d) az árverésre kerülő áru megnevezését, mennyiségét, minőségét, különleges jellemzőit, az áru forgalomképességét korlátozó körülményt, a kikiáltási árat, amely a közraktári jegyen szereplő érték, vagy szakértő által megállapított becsérték, valamit azt, hogy a kikiáltási ár az árverési vevő által fizetendő forgalmi adót nem tartalmazza; (2) A Krt a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az árverésről hirdetményt kell kibocsátani, melynek tartalmaznia kell] f) az árverést lefolytató szervezet, személy nevét (árverési biztos); (3) A Krt a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az árverési hirdetményt] b) közzé kell tenni két országos napilapban az árverést legalább hét nappal megelőzően. Az árverés sikeressége érdekében a hirdetmény egyéb módon is így különösen a közraktár internetes honlapján, szakmai és helyi szervezeteknél közzétehető. (4) A Krt ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az árverést a közraktár, vagy a közraktár által felkért, árverés szervezésével üzletszerűen foglalkozó szervezet, vagy személy, árverési biztos vezeti, aki független a letevőtől és az ismert közraktári-jegybirtokostól. 16

T/ 13081. számú. törvényjavaslat. az egyes fizetési szolgáltatókról

T/ 13081. számú. törvényjavaslat. az egyes fizetési szolgáltatókról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 13081. számú törvényjavaslat az egyes fizetési szolgáltatókról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. november 2013. évi törvény az egyes fizetési szolgáltatókról

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit kell

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 657 (1) Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit

Részletesebben

A Budapest Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata

A Budapest Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata A Budapest Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata A Budapest Alapkezelő Zrt. székhelyének címe 2010. június 30. napjától 1138 Budapest, Váci út 193. Jóváhagyta a Budapest Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója 2010

Részletesebben

1999. évi CXXIV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről. I. Fejezet

1999. évi CXXIV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről. I. Fejezet A jogszabály mai napon hatályos állapota 2006-08-08 1999. évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről I. Fejezet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogállása, hatásköre és feladatai

Részletesebben

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13218. számú törvényjavaslat a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. november

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007/80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5615 sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülékek alkalmazása. (4) Felhatalmazást kap az audiovizuális

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I. A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS ADATAI 4 II. A FELÜGYELETI HATÓSÁG ADATAI: 4 III. A FELÜGYELET

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól [1] A nemzetközi versenyképesség fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Győr, 2015. április 1 1 I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: A Finanszírozó: a Pannon Finance Pénzügyi Szolgáltató Zrt., (továbbiakban:

Részletesebben

b) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: hivatal) bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tevékenységének engedélyezési és nyilvántartási eljárására,

b) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: hivatal) bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tevékenységének engedélyezési és nyilvántartási eljárására, 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól 1 A nemzetközi versenyképesség fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok átláthatóságának

Részletesebben

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I.

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik,

Részletesebben

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagNet Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó bíróság:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 26. szám 2539 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* A nemzetközi versenyképesség fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a

Részletesebben

A Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Commerzbank Zrt. A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei 2. oldal Tartalomjegyzék I. A tevékenységi engedély

Részletesebben

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről A törvény célja, hogy a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

2003. évi XXIV. törvény

2003. évi XXIV. törvény 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról1 A közpénzek

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Budapest, 2010. április 14.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Budapest, 2010. április 14. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2010. április 14. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. május 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya... 3 2. Az Ügyfél fogalma... 3 3. Képviselet, azonosítás,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos 2013. október 1-től

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos 2013. október 1-től ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2013. október 1-től Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. Takarékszövetkezet és az Ügyfél együttműködése...6 1.2. Ügyfél és a Takarékszövetkezet képviselete...7 1.3. Írásbeliség...8

Részletesebben