Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium GKM/21410/ /2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium GKM/21410/ /2007."

Átírás

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium GKM/21410/ /2007. a közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény módosításáról Budapest, január 1

2 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek Véleménynyilvánítási határidő: MeH Elektronikus Kormányzatközpont MeH Koalíciós Koordinációért Felelős Államtitkár EÜH EüM FVM GVH HM IRM KvVM KüM LÜ MKEH NFÜ OKM név egyetért nem ért egyet észrevételt tett Határidőben nem adott véleményt ÖTM PM SZMM Adatvédelmi Biztos Állampolgári jogok országgyűlési biztosa PSZÁF B) Társadalmi és érdekképviseleti szervek: Véleménynyilvánítási határidő: Magyar Közraktári Szövetség Magyar Bankszövetség név egyetért nem ért egyet észre vételt tett Határidőben nem adott véleményt dr. Cservenyák Ildikó 2

3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Tartalmi összefoglaló: Az előterjesztés tartalmazza a közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) módosítását, amely a Krt. hatályba lépése óta eltelt tíz év alatt bekövetkezett hazai és közösségi jogszabályi környezet megváltozása, valamint a gazdaság dinamikus fejlődése következtében vált indokolttá, továbbá tartalmazza a közraktári felügyelet fennállása óta eltelt időszakban szerzett gyakorlati tapasztalatokat is. A módosítással a Krt.-be beépítésre kerülnek a hazai jogszabályi környezet megváltozásával, illetve a gazdasági élet fejlődése következtében létrejött korszerű fogalmak, és új gazdasági lehetőségek. A módosítással a közraktározási konstrukció nemcsak egységesebbé, hanem biztonságosabbá is válik, mivel a módosítás következtében megszűnik a vámraktárakban történő közraktározás esetében jelenleg fennálló jogbizonytalanság, és a külkereskedők számára egyértelmű lehetőségek nyílik közraktározás terén. A módosítás következtében a Krt. szabályozása összhangba kerül a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) foglalt előírásokkal is, tekintettel arra, hogy a módosítással a vámszervek számára lehetővé válik az áru útjának nyomon követhetése. A módosítás pontosan elhelyezi a közraktári tevékenységet, és a közraktárak által nyújtott zálogkölcsön-nyújtási tevékenységet a tevékenységek ágazati osztályozásának rendszerében. Az előterjesztésben foglalt szabályozás korszerűbb és költséghatékonyabb biztosítási rendszert vezet be, amely nem csorbítja az ún. idegen áruk tárolásával szembeni biztonsági elvárásokat. A módosítás megoldást kínál az áruk kényszerértékesítésének gyorsabb és költségtakarékosabb lebonyolítására, valamint gyorsítja a közraktározással kapcsolatos perek lefolytatását, továbbá az engedélyezési eljárások, illetve a bírságolási gyakorlat pontosításával hatékonyabb és kiszámíthatóbb felügyeleti tevékenységet biztosít. A Krt. jelen módosítása a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló a évi LXXXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült el. A módosítás alkalmazza az általános ágazati törvények fogalmait és követelményeit, valamint felhasználja a közraktári felügyelet fennállása óta eltelt időszakban szerzett tapasztalatokat is. A módosításról előzetesen szakmai egyeztetés történt a Magyar Közraktári Szövetséggel, amelynek eredményeként a szakmai szervezet észrevételei a tervezetbe átvezetésre kerültek. II. A kormányprogramhoz való viszony: Az előterjesztés a kormányprogramhoz nem kapcsolódik. 3

4 III. Előzmények (jogszabályok, határozatok, nemzetközi kötelezettségek, társadalmi-gazdasági események, illetve helyzetek): A közraktározást érintő jogszabályok 1996 óta több ízben változtak, így például a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény, a Jöt., és a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvény (Vámkódex). A gazdasági élet fejlődése következtében új típusú gazdasági formák és fogalmak jelentek meg, így például új típusú vámraktárak, az áfa-raktár, illetve a számviteli törvényben már alkalmazott eszközök piaci értéken történő megállapításának lehetősége. A módosít a hazai jogszabályi környezet megváltozása, illetve a gazdasági élet fejlődése következtében létrejött korszerű fogalmak, és új gazdasági lehetőségek megjelenése indokolta. IV. Várható szakmai hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás szakmai hatása várhatóan kedvező tekintettel arra, hogy a Krt.-be beépítésre kerülnek a hazai jogszabályi környezet megváltozásával, illetve a gazdasági élet fejlődése következtében létrejött korszerű fogalmak, és új gazdasági lehetőségek, továbbá a közraktározási konstrukció egységesebbé, biztonságosabbá válik. V. Várható gazdasági hatások (államháztartási hatás, egyéb gazdasági hatások): Az előterjesztésnek gazdasági hatása nincs, költségvetési többletet nem igényel. VI. Várható társadalmi hatások: Az előterjesztésnek társadalmi hatása nincs. VII. Kapcsolódások (az Országgyűléshez vagy a Kormányhoz már benyújtott vagy tervezett döntésekhez, az EU jogszabályaihoz): Nincs. VIII. Fennmaradt vitás kérdések (államigazgatási egyeztetés, érdekképviseletitársadalmi egyeztetés, politikai egyeztetés szükségessége): IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására: Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e kommunikáció Kormányülést követő tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése További lakossági tájékoztatás Részletezve: Tárcán belül nyilatkozók szintje: Főosztályvezető 4

5 Határozati javaslat A Kormány megtárgyalta és elfogadta a közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény módosításáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletét képező törvényjavaslatnak az Országgyűlésnek történő benyújtását, a javaslat előadójának a gazdasági és közlekedési minisztert jelöli ki. 5

6 Melléklet a GKM/21410/2007. számú előterjesztéshez évi. törvény a közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény módosításáról 1. (1) A közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) 1. -ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Saját tárolás a közraktár tulajdonában, vagy tartósan, legalább három éven át, a közraktározási idő teljes tartama alatt egyéb jogcímen birtokban tartott és saját üzemeltetésében lévő raktárban történő közraktározás. Művi tárolás a közraktár által bérelt raktárban történő közraktározás. 2. (1) A Krt. 2. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (6)-(7) bekezdésének jelölése (7)-(8) bekezdésre változik: (6) Amennyiben a közraktár működése során a jegyzett tőke részét képező tehermentes ingatlanvagyon könyvszerinti nettó értéke kettőszázötvenmillió forint alá csökken, a közraktár élhet a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. Az értékelést a számviteli törvény szabályai szerint kell elvégezni, és minden üzleti év végén meg kell ismételni. Az értékelést a Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzett tagjának vagy a kamarai nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgálói társaságnak kell elvégezni. (2) A Krt. 2. -a a következő (9)-(11) bekezdéssel egészül ki: (9) Olyan áru, amelynek birtokban tartása hatósági engedélyhez kötött, a vonatkozó jogszabály betartása mellett közraktározható. (10) Az A és B típusú vámraktárban, valamint áfa-raktárban tárolt áruk közraktározásához a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló október 12-i 2913/92/EGK számú tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 85. cikkében meghatározott külön engedély is szükséges. Az A és B típusú vámraktárra vonatkozóan a tanácsi rendelet, az áfa-raktárra vonatkozóan az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény fogalmai az irányadóak. (11) A (9) és (10) bekezdés szerinti engedélyekkel a raktár üzemeltetőjének kell rendelkeznie. dr. Cservenyák Ildikó 6

7 3. A Krt. 4. -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A közraktár a 40. (1) bekezdésében foglalt vagyonbiztosításon túl felelősségbiztosítást is köthet. Ha a közraktár nem rendelkezik a tárolt áruk értékének megfelelő felelősségbiztosítással, az általa kibocsátott közraktári jegyeken feltüntetett áruérték naptári évenként nem lehet több, mint saját tőkéjének ötszöröse. 4. (1) A Krt. 5. -ának (2) bekezdés felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A részvénytársasági formában működő közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelemhez egy eredeti és egy egyszerű másolati példányban mellékelni kell: (2) A Krt. 5. -a (2) bekezdésének a), valamint e)-f) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a) a részvénytársaság alapító okiratát, alapszabályát, a harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, amely a cég főtevékenységeként a raktározás, tárolás besorolást tartalmazza, továbbá záloghitelnyújtás esetén az egyéb hitelnyújtás besorolás megjelölést, valamint a szervezeti felépítésének, az irányítási, döntési és ellenőrzési rendjére vonatkozó, illetőleg a szervezeti és működési szabályzatra vonatkozó tervezet bemutatását, ha ezeket az alapító okirat, alapszabály részletesen nem tartalmazza; e) zálogkölcsönnyújtás esetén a kölcsönnyújtással kapcsolatos szabályzatokat, ideértve a fedezetek minősítésére, illetőleg értékelésére vonatkozó szabályzatot; f) a használni kívánt közraktári jegy, letéti könyv (letéti szelvény) nyomtatványainak mintáját; (3) A Krt. 5. -a a következő k) ponttal egészül ki: k) nyilatkozatot a közraktár telefon és fax számáról, valamint címéről. (1) A Krt. 5/B. -ának felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 5. 5/B. A fióktelepként működő közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelemhez egy eredeti és egy egyszerű másolati példányban mellékelni kell: 7

8 (2) A Krt. 5/B. -ának b), c), valamint f) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: b) a külföldi vállalkozás fióktelepének a magyar cégbíróság által kiadott harminc napnál nem régebbi cégkivonatát; c) az 5. (2) bekezdésének b)-f) pontjaiban felsorolt okiratokat, szabályzatokat és nyomtatványokat; f) az alapítónak az előző üzleti évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített beszámolóját; (3) A Krt. 5/B. -a a következő k) ponttal egészül ki: k) nyilatkozatot a fióktelep telefon és fax számáról, valamint címéről. 6. (1) A Krt. 6. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közraktári tevékenység folytatására, illetve megszüntetésére vonatkozó engedély iránti kérelmet, valamint az engedély feltételeiben bekövetkezett változásának bejelentését két példányban kell benyújtani. (2) A Krt. 6. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A felügyelet a közraktározási piac tájékoztatása érdekében a honlapján naprakészen és folyamatosan közzéteszi a) az általa kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkezők jegyzékét (közraktár neve, székhelye, telefon- és faxszáma, címe, engedély száma, engedély kiadásának időpontja), a tevékenység felfüggesztésének és az engedély visszavonásának tényét és időpontját, valamint a kirendelt felügyeleti biztos nevét, kirendelésének időpontját, b) azon külföldi felügyeleti hatóságok jegyzékét, amelyekkel kölcsönös elismerésen alapuló együttműködési megállapodást kötött. 7. A Krt. 7. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A közraktár vezetője, vagy a közraktári tevékenység irányításával megbízott vezető állású munkavállalója külön jogszabályban meghatározott szakképzettséggel, legalább ötéves közraktári, banki, vállalati gazdálkodási, államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területen szerzett szakmai gyakorlattal és legalább hároméves vezetői gyakorlattal rendelkező természetes személy lehet, aki a közraktárral munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. (2) Az (1) bekezdés szerinti személy nem lehet olyan természetes személy, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, és a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, továbbá akinek jogerős határozattal megállapított köztartozása van. 8

9 (3) Az (1) bekezdés szerinti jelöltet megbízatását megelőző harminc nappal engedélyezés céljából a felügyeletnek be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a jelölt részletes szakmai önéletrajzát, valamint az (1) és (2) bekezdésekben felsoroltak hitelt érdemlő igazolását is be kell nyújtani. Amennyiben a jelölt az (1)-(2) bekezdésben írt feltételeknek megfelel, továbbá a (4) bekezdésben foglalt kizáró ok nem áll fenn, a felügyelet a jelölt megbízatását jóváhagyja. (4) Akivel szemben a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény XV. fejezetének VII. és VIII. címében, a XVII. és XVIII. fejezetben meghatározott bűncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, illetve külföldön olyan vagyon elleni, vagy gazdasági bűncselekmény miatt, amely a magyar jog szerint büntetendő, az illetékes hatóság vádat emelt, a büntetőeljárás befejezéséig az (1) bekezdés szerint a közraktár vezetőjeként, illetve a közraktári tevékenység irányításával megbízott vezető állású munkavállalóként nem foglalkoztatható, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok általa történő ellátását fel kell függeszteni. 8. A Krt. 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) Közraktárban befolyásoló részesedésre irányuló, illetve azt eredményező vagy ahhoz kapcsolódó, jelentős előnyt biztosító megállapodáshoz a felügyelet előzetes engedélye szükséges. (2) A közraktárban befolyásoló részesedéssel csak olyan természetes személy, vagy gazdasági társaság rendelkezhet, a) aki a közraktár óvatos, körültekintő és megbízható működést veszélyeztető befolyástól mentes, és biztosítani képes a közraktár megbízható, gondos tulajdonosi irányítását és ellenőrzést, valamint b) akinek üzleti kapcsolatrendszere és tulajdonosi szerkezete átlátható és ezáltal nem zárja ki a közraktár feletti hatékony felügyelet gyakorlását. (3) Ha a közraktárban természetes személy szerez a (2) bekezdés szerint befolyásoló részesedést, az előzetes engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: a) személyazonosító és lakcím adatait: név, születési név, anyja születési neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyazonosító igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma; b) büntetlen előéletére vonatkozó igazolást; c) nyilatkozatot az erre vonatkozó okirati bizonyítékkal együtt arra, hogy a tulajdonszerzéshez szükséges összeg a kérelmező törvényes jövedelméből származik; d) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának ellenőrzéséhez; e) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy az adóhatósággal, vámhatósággal, illetve a társadalombiztosítási szervekkel szemben tartozása nincs. 9

10 (4) Ha a közraktárban gazdasági társaság szerez a (1) bekezdés szerint befolyásoló részesedést, az előzetes engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: a) az alapító okiratának, alapszabályának hiteles másolatát; b) a gazdasági társaság három hónapnál nem régebbi cégkivonatát, külföldön bejegyzett társaság esetében annak hiteles magyar nyelvű fordítását is, vagy igazolást arról, hogy a társaságot a külföldi vállalati nyilvántartásba bejegyezték; c) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy a gazdasági társaságnak az adóhatósággal, vámhatósággal szemben tartozása nincs; d) a gazdasági társaságnak az előző három üzleti évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített beszámolóját; e) nyilatkozatot arról, hogy milyen a számviteli törvény szerinti függő és jövőbeni kötelezettségei vannak; f) az alapító tulajdonosi szerkezetének, valamint azon körülményeknek a részletes leírását, amelyek miatt az alapító kapcsolatban álló gazdasági társaságok csoportjához tartozónak minősül, továbbá az irányító vállalat előző üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, ha az irányító vállalat konszolidált beszámoló készítésére kötelezett. (5) A felügyelet a befolyásoló részesedés szerzését eredményező megállapodáshoz szükséges előzetes engedély iránti kérelmet annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül elutasíthatja, ha a részesedést megszerezni kívánó fél tevékenysége vagy a közraktárra gyakorolt befolyása a biztonságos működést, illetve a kötelezettségek teljesítését veszélyeztetné. A befolyásoló részesedésre, valamint a közvetett tulajdonra vonatkozóan a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) fogalmai irányadóak. 9. A Krt. 9. -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (3)-(7) bekezdésének számozása (4)-(7) bekezdésre változik: (3) A felügyelet a hatáskörébe tartozó ügyekben országos illetékességgel jár el, ellenőrzéseinek előkészítése érdekében a közraktározásra használt telephelyeken az illetékességi területén kívül is szemlét tarthat. 10. (1) A Krt ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Ha a közraktár a felügyelet felszólításának az abban meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a felügyelet újabb határozattal az (1) bekezdés b)-d) pontjában, valamint a (5) bekezdésben foglalt szankciókat alkalmazhatja. 10

11 (2) A Krt ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (4) A felügyelettel szemben hatósági jogkörben hozott határozatai miatt kártérítési igény csak akkor érvényesíthető, ha a bíróság jogerősen megállapította, hogy a felügyelet határozata vagy mulasztása jogsértő, és a bekövetkezett kárt közvetlenül ez idézte elő. (5) A felügyelet az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseken kívül a közraktár vezetőjét a jogsértés mértékétől függően egymillió forintig terjedő bírság megfizetésére kötelezheti, illetve kötelezheti az igazgatóságot vagy az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgatót a közgyűlés összehívására, továbbá meghatározott napirendi pontok megtárgyalására. Az intézkedés elmulasztása esetén a felügyelet a cégbíróságnál törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez. 11. (1) A Krt ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A közraktári tevékenység felfüggesztése vagy az engedély visszavonása esetén a határozatban megjelölt időponttól kezdődően a közraktárhoz felügyeleti biztost kell kirendelni. A kirendeléstől kezdődően a közraktár közraktári tevékenységgel, kölcsönügylettel kapcsolatos jognyilatkozatot csak a felügyeleti biztos ellenjegyzésével tehet. Ha a felügyelet álláspontja szerint fennáll a veszélye annak, hogy a közraktár e törvény szerinti kötelezettségének nem tud eleget tenni, a felügyelet a közraktár vagyonával kapcsolatos intézkedések érvényességét a felügyeleti biztos ellenjegyzéséhez kötheti. A felügyeleti biztos részére a felügyelet a közraktárhoz való kirendelésével összefüggésben más feladatot is megállapíthat. (2) A Krt a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki: (3) Felügyeleti biztosnak olyan természetes személy nevezhető ki, aki megfelel a közraktár vezetőjével szemben támasztott, a 7. (1)-(2) bekezdésében meghatározott követelményeknek. (4) A felügyeleti biztos az e minőségében okozott kárért kizárólag a felügyeletnek tartozik felelősséggel, vele szemben közvetlenül kártérítési igény nem érvényesíthető. A felügyeleti biztos által e minőségben harmadik személynek okozott károkért a felügyelet felel. (5) A felügyeleti biztost kirendelő határozat rendelkező részét a felügyelet a cégbíróságnak megküldi, valamint kérelmezi a felügyeleti biztos nevének, munkahelyének, beosztásának, és a kirendelés kezdő időpontjának a Cégközlönyben történő közzétételét. (6) Ha a felügyeleti biztost a közraktár képviseletében eljáró személy akadályozza az e törvényben és a felügyelet által esetileg meghatározott tevékenységének gyakorlásában, akkor közjegyző, illetőleg rendőrség közreműködését veheti igénybe. 11

12 12. A Krt ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 12. (2) A felügyeleti biztost visszarendelő határozat rendelkező részét a felügyelet a cégbíróságnak megküldi, valamint kérelmezi a felügyeleti biztos nevének, munkahelyének, beosztásának, és a visszarendelés időpontjának a Cégközlönyben történő közzétételét. 13. A Krt. 12/A. -a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A felügyeleti eljárásért a közraktár felügyeleti eljárási díjat fizet a felügyelet részére. A Krt. a következő 12/B. -sal egészül ki: /B. A közraktári tevékenység engedélyezéséért, valamint a 8. -ban és a 13. (1) bekezdésének g), h), i) és j) pontja alapján folytatott eljárásért a közraktár igazgatási szolgáltatási díjat fizet a felügyelet részére. 15. A Krt ának helyébe a következő rendelkezés lép: 13. (1) A közraktár köteles a felügyeletnek haladéktalanul írásban bejelenteni a) fizetésképtelensége veszélyét, közraktári tevékenysége megszüntetésének szándékát; b) a közraktári tevékenységgel kapcsolatos személyi és tárgyi feltételekben bekövetkezett változást, illetve a tárgyi feltételek megszűnését; c) az alaptőke (jegyzett tőke), a dotációs tőke felemelésére vagy leszállítására irányuló szándékát; d) cégadatainak megváltozását; e) a részvénytársaság tulajdonosi szerkezetének megváltozását; f) az alapszabály, alapító okirat engedélyt nem igénylő változását; g) az üzletszabályzat, valamint a zálogkölcsönnyújtási szabályzat módosításának szándékát; h) az alkalmazni kívánt közraktári jegyek, letéti könyv megváltoztatásának szándékát; i) fióktelep esetén a külföldi vállalkozás cégadatainak megváltozását, a tevékenység megszüntetésének, felfüggesztésének szándékát; j) szétválási vagy egyesülési szándékát; k) ha költséget, ráfordítást eredményező kötelezettségeinek összege eléri a közraktár saját tőkéjének huszonöt százalékát. (2) A felügyelet az (1) bekezdés a), d) és f) pontja kivételével a bejelentésről a beérkezéstől számított harminc napon belül - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének szakhatósági állásfoglalása után - határozatban dönt. 12

13 16. (1) A Krt ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) hatálya alá tartozó terméket közraktárban elhelyezni, vagy kiszolgáltatni a Jöt. rendelkezéseinek figyelembevételével lehet. (2) A Krt ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A semmis közraktári szerződés alapján kiállított közraktári jegy nem értékpapír. A közraktári jegy vagy bármely részének jóhiszemű megszerzőjével szemben érvénytelenségre nem lehet hivatkozni. (3) A Krt a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A közraktári tevékenységből eredő perekben a Polgári perrendtartás váltóperekre vonatkozó eljárási szabályait kell alkalmazni. [Pp (2), (4); 217. (4); 234. (1)] 17. (1) A Krt ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közraktári szerződésnek tartalmaznia kell: a) a szerződés időtartamát, b) a teljesítés helyét, c) az áru megnevezését, mennyiségét, minőségét, értékét, d) a raktár pontos helyét és jelölését, e) a raktár típusát (saját vagy művi raktár), f) a tárolás módját a (3) bekezdés szerint, g) az áru csomagolását, h) az áru kezelésére és biztosítására vonatkozó rendelkezést, i) az áru forgalomképességét korlátozó tényt, körülményt, j) a közraktári díjat és a közraktári szerződésben kikötött egyéb szolgáltatások díját, k) azt a tényt, hogy a 17. szerinti szabályzatok is a szerződés részét képezik, l) a szerződő felek cégszerű aláírását és keltezést. (2) A Krt ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (5) A letevő a közraktározás megkezdésekor köteles az áru minőségét tanúsítani. A közraktár és a letevő a minőségre, valamint az áru forgalom-képességét korlátozó körülményre is tekintettel megállapodik, hogy a közraktár által történő átvétel időpontjában az áru milyen értéket képvisel, amelyet a közraktári szerződésben rögzíteni kell. Eltérő megállapodás hiányában az áru értéke a letevő könyveiben az áru értékeként megjelölt összeg. A felek megállapodhatnak abban is, hogy az áru értékét szakértő állapítsa meg. Az áru így megállapított értéke az alapja a kártérítési igénynek. 13

14 (6) Az áru szavatosságának megőrzése érdekében a letevő és a közraktár megállapodhat abban, hogy a közraktározás ideje alatt a letevő az árut azonos fajtájú, mennyiségű és minőségű áruval kicserélje. A letett áru kicserélésére vonatkozó részletes szabályokat a közraktár üzletszabályzatában kell rögzíteni. 18. A Krt ának (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: [A szabályzatnak tartalmaznia kell] c) az üzletszabályzat hatálybalépésének időpontját. 19. (1) A Krt ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az áru közraktári megőrzésre való átvételének, valamint az áru kiszolgáltatásának időpontja az, amikor az áru átadását és átvételét a felek jegyzőkönyvben rögzítik, függetlenül az áru tényleges mozgásától. (2) A Krt ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ha az áru átvétele, vagy kiszolgáltatása több részletben történik, minden részmennyiségről jegyzőkönyvet kell felvenni. 20. (1) A Krt ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közraktár a közraktározást saját raktárban vagy művi raktárban végezheti. A közraktár művi raktárt csak abban az esetben vehet igénybe, ha a raktár rendelkezik a működéséhez szükséges hatósági engedéllyel, valamint a letenni kívánt árut egyéb árutól elkülönítve, zárható helyen lehet raktározni. (2) A művi tárolás megkezdéséig a közraktár a művi raktárt birtokba veszi és a felügyeletet a közraktározás ideje alatt biztosítja. A közraktár felügyeleti kötelezettsége a megőrzéssel kapcsolatos összes teendőkre, valamint a törvény rendelkezései teljes körű, felelős betartásának ellenőrzésére terjed ki. (2) A Krt a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A közraktározott áru tekintetében a közraktárt megilleti a birtoklás és a birtokvédelem joga. A közraktározott árut harmadik személlyel szemben fennálló követelés alapján a közraktározás céljára felhasznált ingatlan tulajdonosa, birtokosa nem tarthatja vissza, az áru felett zálogjog nem illeti meg. 14

15 21. A Krt ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép egyidejűleg a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (3) A közraktár az (1) bekezdésben foglalt felelőssége megszűnik, a) ha a közraktári jegy lejárt, és a zálogjegy birtokos a 32. (1) bekezdésében meghatározott jogával a lejáratig nem élt; b) ha a közraktári jegy lejárt és az árut a közraktár a letéti könyvének adatai szerinti áru- és zálogjegybirtokos írásbeli felszólítása alapján 5 napon belül nem váltják ki. (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a közraktár az árut a közraktári jegybirtokos kockázatára, a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően őrizheti tovább, és a Ptk. jogosult késedelmére vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. 22. A Krt ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közraktár a közraktári jegy kiállítása után az áru értéke kétharmadának erejéig kölcsönt nyújthat a közraktári jegy birtokosa részére úgy, hogy az egy ügyfélnek vagy ügyfélcsoportnak nyújtott zálogkölcsön összege nem haladhatja meg a közraktár saját tőkéjének huszonöt százalékát. Ügyfélcsoport meghatározására a Hpt. értelmező rendelkezései az irányadóak. A kölcsön biztosítására a zálogjegyet a közraktárra kell forgatni. 23. A Krt. a következő 28/A. és 28/B. -okkal egészül ki: 28/A. (1) A közraktár amennyiben zálogkölcsön nyújtásával foglalkozik évente tervet készít az adott évben kihelyezhető zálogkölcsön összegéről. (2) A közraktár a zálogkölcsönnyújtásra vonatkozóan belső szabályzatot köteles készíteni. A belső szabályzat tartalmazza: a) a zálogkölcsönnyújtásról szóló döntés eljárási rendjét (a döntési szempontokat a döntési folyamatot); b) a fedezetértékelés elveit (a fedezetként elfogadható áruk körét, az értékesíthetőség feltételeit); c) a zálogkölcsön nyilvántartásának és kockázatának folyamatos nyomon követésének rendjét. 28/B. (1) A közraktárral vagy a közraktár tulajdonosával szoros kapcsolatban álló vállalkozásnak történő zálogkölcsön nyújtásához az igazgatóság tagjainak legalább kétharmados szótöbbséggel hozott, vagy az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgató által 15

16 hozott határozat szükséges. A szoros kapcsolat meghatározására a Hpt. fogalmai irányadóak. (2) A közraktár zálogkölcsönnyújtásáról szóló, az (1) bekezdés alapján hozott határozatát a meghozatalától számított tizenöt napon belül köteles a felügyeletnek bejelenteni. (3) A közraktár köteles a vele, vagy tulajdonosával szoros kapcsolatban álló vállalkozásoknak nyújtott zálogkölcsönről elkülönített nyilvántartást vezetni. 24. A Krt ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Ha az árut értékesíteni kell, és az a közraktárjegyen feltüntetett adatok szerint megfelel a Budapesti Értéktőzsde szabályzatában foglalt feltételeknek, a közraktár az árut tőzsdei forgalomban értékesítheti. 25. (1) A Krt a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az árverésről hirdetményt kell kibocsátani, melynek tartalmaznia kell] d) az árverésre kerülő áru megnevezését, mennyiségét, minőségét, különleges jellemzőit, az áru forgalomképességét korlátozó körülményt, a kikiáltási árat, amely a közraktári jegyen szereplő érték, vagy szakértő által megállapított becsérték, valamit azt, hogy a kikiáltási ár az árverési vevő által fizetendő forgalmi adót nem tartalmazza; (2) A Krt a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az árverésről hirdetményt kell kibocsátani, melynek tartalmaznia kell] f) az árverést lefolytató szervezet, személy nevét (árverési biztos); (3) A Krt a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az árverési hirdetményt] b) közzé kell tenni két országos napilapban az árverést legalább hét nappal megelőzően. Az árverés sikeressége érdekében a hirdetmény egyéb módon is így különösen a közraktár internetes honlapján, szakmai és helyi szervezeteknél közzétehető. (4) A Krt ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az árverést a közraktár, vagy a közraktár által felkért, árverés szervezésével üzletszerűen foglalkozó szervezet, vagy személy, árverési biztos vezeti, aki független a letevőtől és az ismert közraktári-jegybirtokostól. 16

17 26. (1) A Krt ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az árverést munkanapon, a közraktár hivatali idején belül kell megtartani. Ha az árverés a zálogjegy birtokosának kérelmére indult, akkor a közraktári vagy zálogjegyet a közraktár székhelyén, hivatali időben, legkésőbb az árverést megelőző napon az árverés kérelmezője köteles bemutatni. E kötelezettség elmulasztásából eredő, a közraktárra háruló költségeket az árverezés kérelmezője köteles megtéríteni. (2) A Krt a (2) bekezdésének felvezető szövege, valamint a c) és f) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az árverési biztos c) közli az áru kikiáltási árát és az áfa mértékét, ismerteti a mennyiségi és minőségi jellemzőket, valamint az áru megvásárlásra vonatkozó egyéb feltételeket; f) ha nincs további ajánlat, az árverési biztos a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy az árut a legtöbbet ajánló megvette; (3) A Krt ának (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: g) az árverésről árverési jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a 36. -ban felsoroltakat, valamint az árverési biztos és a vevő aláírását, amellyel a vevő elismeri a kikiáltott vételár megfizetésének kötelezettségét. (4) A Krt ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Ha a felajánlott legmagasabb vételár nem éri el a kikiáltási árat, az áru megromlásának veszélye miatt történt értékesítés esetén az árverési biztos a kikiáltási ár ötven százalékán, de legalább a legmagasabb ajánlati áron kiálthatja ki ismét az árat. Ha így sem sikerül az értékesítés, akkor a legmagasabb árat ajánló vevő részére kell értékesíteni az árut. (5) A zálogjegybirtokos által kért, illetve a közraktári szerződés lejárta miatt tartott árverésen, ha a kikiáltási áron nem sikerül értékesíteni az árut, akkor az árverést ismét meg kell hirdetni a legmagasabb ajánlati áron, de legalább kikiáltási ár ötven százalékán, és meg kell tartani az előző árverést követő tizenöt napon belül. 27. A Krt a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Közraktári tevékenység kizárólag a közraktározásra használt ingatlannal, valamint a közraktározott áruval kapcsolatban bekövetkező károkra fedezetet nyújtó, teljes körű vagyonbiztosítás megléte esetén végezhető. 17

18 (2) A biztosítási szerződést megkötheti a közraktár, a letevő, vagy a raktár jogszerű használatba adója. Ha a biztosítóval nem a közraktár áll szerződéses viszonyban, akkor a biztosítást kötő fél köteles a biztosítási összeget a közraktárra engedményezni. (3) A közraktár a közraktározott árura kiegészítő biztosítást köthet, ha a meglévő biztosítás megítélése szerint nem elégíti ki a (1) bekezdésben foglalt feltételeket, és a kiegészítő biztosítás nem ütközik jogszabályba. A Krt. a következő 43/B. -sal egészül ki: /B. Felhatalmazást kap a kereskedelemért felelős miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza a felügyeleti eljárási díj megfizetésének részletes szabályait, valamint az igazgatási szolgáltatási díj mértékét és megfizetésének részletes szabályait. 29. (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, és a, valamint ának (2) bekezdése a hatályba lépését követő 60. napon hatályát veszti. (2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) a közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény 12./A. -a (2) bekezdésének utolsó mondata, 28. -ának (6) bekezdése, és a 44. -ának (2)-(4) bekezdése; b) a közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény módosításáról szóló évi LVIII. tv. 4. -ának első fordulata, 7. -ának első fordulata, a, a; c) az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény módosításáról szóló évi LXIV. tv a (3) bekezdésének a) pontja; d) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény módosításáról szóló évi CXXIV. törvény a; e) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXIII. törvény 73. -ának (2) bekezdése. (3) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötött közraktári ügyletekre és közraktárak által nyújtott zálogkölcsönökre kell alkalmazni. (4) E törvény 7. (1) bekezdésében írt ötéves szakmai gyakorlat és legalább hároméves vezetői gyakorlat követelményét e törvény hatálybalépését követően megválasztott vezető tisztségviselőkre kell alkalmazni. (5) E törvény január 1-én hatályát veszti. 18

19 Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S A közraktározásról szóló évi XLVIII. törvényt (a továbbiakban: Krt.) 1996-ban hagyta jóvá az Országgyűlés. A Krt. célja a piacgazdaság kialakulásával párhuzamosan az áru- és pénzforgalmi viszonyok fejlesztése, a termelés hiteligényeinek jobb kielégítése, valamint a nemzetgazdaság hatékonyságának, eredményeinek növelése. A Krt. értelmében közraktározható pénz és értékpapír kivételével minden forgalomképes ingó dolog. A közraktári tevékenység az áru közraktári szerződés alapján meghatározott módon történő tárolása, őrzése, közraktári jegy kibocsátása, valamint az áru kiszolgáltatása. Az áru ellenében kibocsátott közraktári jegy rendeletre szóló értékpapír, amely a közraktározási idő alatt önmagában is forgalomképes váltó módjára forgatható lombardhitel fedezetét szolgáló eszköz. A közraktározás számos előnye közül a kölcsönnyújtás mellett lehetőséget ad a termelés és felhasználás közötti időintervallum áthidalására, fontos eszköze az állami intervenciónak, és szorosan illeszthető a tőzsdei forgalmazáshoz. A Krt. hatályba lépése óta eltelt időszak alatt a közraktározási tevékenység a gazdaság szerves részévé vált, a forgalmi adatok alapján dinamikusan fejlődő tevékenység lett. Az 1997-ben kibocsátott közraktári jegyek értéke 34 milliárd forintról az elmúlt években 180 milliárd forintra növekedett. A közraktári jegy napjainkban a hitelintézetek finanszírozási üzletágában biztonságos fedezetet jelent, a legtöbb kereskedelmi bank portfoliójában megtalálható. Elsősorban a kisés középvállalkozások forrásigényük egy részét a közraktári jegy fedezete mellett nyújtott rövidlejáratú hitelekből egészítik ki, forrást teremtve ezzel a folyamatos termeléshez. Különösen olyan termelők és felhasználók körében népszerű, akik beszerzését, vagy értékesítését a szezonalitás hatásai jelentősen befolyásolják. Ilyenek elsősorban a mezőgazdasági, élelmiszeripari termelők, de mára már jelentős számban fordul elő az ipari-, építőipari nyersanyagok, gépipari termékek, alkatrészek termelői, forgalmazói és felhasználói körében is. A közraktárak közbizalmi szerepe, szakértelme az uniós intervenciós felvásárlási, illetve a nemzeti támogatások rendszerében is hasznos szerepet játszik. Az elmúlt évek tapasztalata alapján a közraktározás a racionális raktárkihasználás, és a költségtakarékos árumozgatás irányába fejlődött, a logisztika szerves részévé vált. Magyarország és az OECD között megkötött szerződés alapján 1998-ban a törvény módosításra került, ezzel lehetővé vált közraktárat fióktelepi formában is létrehozni, illetve működtetni. Ezenkívül a közraktárral szemben megkövetelt néhány feltétel szigorodott, így a legjelentősebb az alaptőke mértékének 500 millió forintra történő emelése volt, amelyből 250 millió forint értékű tehermentes ingatlannak - a közraktár működése során folyamatosan - rendelkezésre kell állnia ban bevezetésre került a felügyeleti eljárási díj, valamint módosultak a közraktári jegy forgatása során fizetendő áfa-fizetés szabályai is. A Krt. módosítását a hatályba lépése óta eltelt tíz év alatt bekövetkezett hazai és közösségi jogszabályi környezet megváltozása, valamint a gazdaság dinamikus fejlődése következtében indokolta, a módosítás tartalmazza továbbá a közraktári felügyelet fennállása óta eltelt időszakban szerzett gyakorlati tapasztalatokat is. A módosítás egyszerű, 19

20 betartható, és egyenlő esélyeket teremtő előírásokat tartalmaz, amelyeket rendkívül nagyszámú mikro-, kis-, és középvállalkozás is nyomon tud követni. A közraktározást érintő jogszabályok több ízben változtak, így a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.), a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény (Gt.), a polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.), a számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.), a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (Jöt.) és a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvény (Vámkódex) is. A gazdasági élet fejlődése következtében új típusú gazdasági formák és fogalmak jelentek meg, így például új típusú vámraktárak, az áfa-raktár, illetve a számviteli törvényben már alkalmazott eszközök piaci értéken történő megállapításának lehetősége. Fentiek alapján szükségessé vált a Krt. módosítása, amelynek korszerűségét, a jogi környezettel való harmonizálását a gazdaság szereplői is igénylik. A módosítással a közraktározási konstrukció nemcsak egységesebbé, hanem biztonságosabbá is válik, mivel a módosítás következtében megszűnik a vámraktárakban történő közraktározás esetében jelenleg fennálló jogbizonytalanság, és a külkereskedők számára egyértelmű lehetőségek nyílik közraktározás terén. A módosítás következtében a Krt. szabályozása összhangba kerül a Jöt.-ben foglalt előírásokkal is, tekintettel arra, hogy a módosítással a vámszervek számára lehetővé válik az áru útjának nyomon követhetése. A módosítás pontosan elhelyezi a közraktári tevékenységet, és a közraktárak által nyújtott zálogkölcsön-nyújtási tevékenységet a tevékenységek ágazati osztályozásának rendszerében. Az előterjesztésben foglalt szabályozás korszerűbb és költséghatékonyabb biztosítási rendszert vezet be, amely nem csorbítja az ún. idegen áruk tárolásával szembeni biztonsági elvárásokat. A módosítás megoldást kínál az áruk kényszerértékesítésének gyorsabb és költségtakarékosabb lebonyolítására, valamint gyorsítja a közraktározással kapcsolatos perek lefolytatását, továbbá az engedélyezési eljárások, illetve a bírságolási gyakorlat pontosításával hatékonyabb és kiszámíthatóbb felügyeleti tevékenységet biztosít. A Krt. jelen módosítása a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló a évi LXXXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült el. A módosítás alkalmazza az általános ágazati törvények fogalmait és követelményeit, valamint felhasználja a közraktári felügyelet fennállása óta eltelt időszakban szerzett tapasztalatokat is. A módosításról előzetesen szakmai egyeztetés történt a Magyar Közraktári Szövetséggel, amelynek eredményeként a szakmai szervezet észrevételei a tervezetbe átvezetésre kerültek. 20

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén Kérdőív pénzforgalmi intézményben/elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedés szerzésének bejelentéséhez a Bejelentőnek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése

Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése I. BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS A befolyásoló részesedés: olyan közvetlen vagy közvetett részesedés egy vállalkozásban,

Részletesebben

1996. évi XLVIII. törvény Hatályos: 2014.03.15 -

1996. évi XLVIII. törvény Hatályos: 2014.03.15 - 1996. évi XLVIII. törvény Hatályos: 2014.03.15-1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról 1 Az Országgyűlés az áru- és pénzforgalmi viszonyok fejlesztése, a termelés hiteligényeinek jobb kielégítése,

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

1996. évi XLVIII. törvény. a közraktározásról 1

1996. évi XLVIII. törvény. a közraktározásról 1 1. oldal 1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról 1 Az Országgyűlés az áru- és pénzforgalmi viszonyok fejlesztése, a termelés hiteligényeinek jobb kielégítése, a közraktári tevékenység és a közraktárak

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése

A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése A minősített befolyás fogalma A Bszt. 4. (2) bekezdésének 11. pontja értelmében a minősített befolyás: egy vállalkozással létrejött

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani.

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani. Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok I. Általános szabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 46. -ában foglalt rendelkezések alapján az MNB hatósági eljárásaira

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Hitelintézetben befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése

Hitelintézetben befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése Hitelintézetben befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése I. BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS Olyan közvetlen vagy közvetett részesedés egy vállalkozásban, amely a tőke vagy a szavazati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 001/2015. számú igazgatósági Hitelkockázat-kezelési Szabályzat K3. számú melléklet Hitelkérelmekhez bekérendő dokumentumok köre Információk / Dokumentumok (Régi ügyfelek

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendeletet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Hatályba lépés: 2010.01.01. Szervkód:

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. évfolyam 6. szám 2008. július 16. A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 472-8534/Fax: 472-8324 E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE 2015. január 1. napjától a Magyar Nemzeti Bank előtti

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM rendelete a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló (jogszabály-módosítások

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2886. számú törvényjavaslat a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben