Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL november 6., órától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL 2008. november 6., 14.00 órától"

Átírás

1 2008. november 6., órától SZEKCIÓPROGRAM Helyszín: BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest, XVI. ker., Diósy Lajos u Északi szárny, I. emelet, 39. terem Szekcióvezető: VLADÁR FERENCNÉ DR. főiskolai tanár BALÁZSNÉ LENDVAI MARIETTA, BGF PSzFK, főiskolai tanársegéd Jegybanki kommunikáció a pénzügyi kultúra fejlesztéséért SZŐRÖS KRISZTINA, BGF PSzFK, főiskolai tanársegéd A Balanced Scorecard elmélete és gyakorlata GYURKÓ GYÖRGY, BGF PSzFK, főiskolai docens BALÁZS ILDIKÓ, BGF PSzFK, főiskolai adjunktus A könyvvizsgálat számítógépes támogatása KOROM ERIK, BGF PSzFK, főiskolai adjunktus A verseny hatása a vállalatok teljesítményére DR. LEHOCZKY JUDIT, Eötvös József Főiskola, főiskolai tanár SIMON JÓZSEF, Eötvös József Főiskola, főiskolai tanársegéd Elszámolási és nyilvántartási rendszer hatása az önkormányzatok gazdálkodására A november 7-i program a 140. oldalon található. 134

2 2008. november 6., órától JEGYBANKI KOMMUNIKÁCIÓ A I KULTÚRA FEJLESZTÉSÉÉRT Balázsné Lendvai Marietta BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete főiskolai tanársegéd, PhD-hallgató A nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan hazánkban is folyamatosan növekszik a háztartások pénzügyi kockázatokkal szembeni kitettsége a demográfiai, a gazdasági és pénzügyi közvetítőrendszer változásai következtében. Az utóbbi években a háztartások egyre emelkedő eladósodottsága és a megnövekedett kockázatviselésük a szektor stabilitására is kedvezőtlen hatással voltak. Korjelző tendencia, hogy a kockázatviselés növekedése nem járt együtt a lakosság pénzügyi kultúrájának ugyanilyen mértékű fejlődésével. A Magyar Nemzeti Bank, felismerve az alacsony szintű pénzügyi kultúra stabilitást veszélyeztető tendenciáit, 2006 elején elindította a pénzügyi kultúra fejlesztési projektjét, amelynek fókuszában a pénzügyi nevelés áll. A pénzügyi nevelés fogalmát az OECD az alábbiak szerint határozza meg: olyan folyamat, mely során a fogyasztó/befektető információ, oktatás és/vagy független tanácsadás révén egyre jobban megérti a pénzügyi termékeket, koncepciókat és kockázatokat. Képességeket és bizalmat alakít ki a fogyasztóban, mely segít a pénzügyi kockázatok és lehetőségek jobb megértésében, megfelelő információk alapján a döntéshozásban. A fogyasztó ismerje, hogy kitől lehet segítséget kérni, illetve tudjon más hatékony eszközöket alkalmazni az anyagi jólét növelése céljából. A pénzügyi kultúra növelésének célja tehát, hogy a háztartások a tágabb, de kockázatosabb mozgástér előnyeit ki tudják használni, azaz képesek legyenek a kockázatok felismerésére és kezelésére. A pénzügyi közvetítést a tájékozott, felkészült fogyasztó nagyobb versenyre készteti, ugyanakkor a fogyasztó kockázattudatosabb viselkedése révén alacsonyabb hitelezési veszteséget okoz a szektornak. Bemutatom a pénzügyi kultúra növelése érdekében tett eddigi lépéseket, valamint elemzem a programok főbb tapasztalatait és eredményeit. Kitérek a Jegybank jövőt meghatározó fejlesztési elképzeléseire, kezdeményezéseire, s koncepciójára. Nemzetközi kitekintéssel vizsgálom néhány külföldi jegybank tevékenységét, kommunikációját és törekvését a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében. Továbbá választ keresek arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank a program sikeres megvalósításához, mely külföldi jegybankokkal és milyen módon működik együtt. Mindezekre építve állítom a feltáró munkám középpontjába a továbblépés lehetséges irányait, a bevonható eszköztárat annak érdekében, hogy az új szemléletmód, a pénzügyi jellegű ismeretbővítés, s a felelősségteljes döntés iránti igény a társadalom minél szélesebb csoportjához eljusson, s tudatosításra kerüljön. 135

3 2008. november 6., órától A BALANCED SCORECARD ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA Szőrös Krisztina BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, Kontrolling - Ellenőrzés Intézeti Tanszék, főiskolai tanársegéd A Balanced Scorecard elmélete és gyakorlata című előadásommal a BSC nemzetközi és hazai alkalmazására irányuló tervezett tudományos kutatásom módszertani-elméleti megalapozására törekszem. Az előadásomban egy olyan átfogó rendszert kívánok bemutatni, mely a kialakítását követő néhány éven belül továbbfejlesztett értékelési rendszerből egy, a vállalati gyakorlatban népszerű vezetési rendszerré vált. Előadásom első gondolati egységében általános képet szeretnék kialakítani a vállalati teljesítményértékelési rendszerekről, különös tekintettel a hagyományos pénzügyi szemléletű értékelési rendszerekről, kiemelve ezek egyoldalúságából eredő hibáikat, hiányosságaikat. Röviden be szeretném mutatni azon komplex vállalati teljesítmény-értékelési megközelítéseket (pl. teljesítményprizma, tudásmérleg stb.), amelyek a 21. században, az úgynevezett információs korszak körülményei között a vállalatok értékteremtéséhez érdemben hozzájárulhatnak. Ezt követően szólnék az ún. kiegyensúlyozott mutatószámrendszerről bemutatva e stratégiai döntéstámogató eszköz kialakításának, kifejlesztésének körülményeit, mozgatórugóit, fejlődéstörténetének főbb állomásait. Ismertetni kívánom a Balanced Scorecard megközelítés vizsgálati szempontjait, nézőpontjait, főbb jellemvonásait, bevezetésének lépéseit, feltételeit. Ezt követően ki szeretnék térni a tudatos vállalatirányításban, valamint a stratégiai tervezésben, a stratégia-megvalósításban betöltött szerepére, az alkalmazásában rejlő előnyökre, továbbá be szeretném mutatni a Balanced Scorecard továbbfejlesztésével kapcsolatos javaslatokat, alternatívákat. (pl. a jövő dimenzióval, illetve a környezetvédelem kérdéseinek beillesztésével kapcsolatos javaslatokat.) Az előadásomat a Balanced Scorecard módszertanának a vállalatok controlling rendszerében történő adaptálási lehetőségével kívánom zárni. 136

4 2008. november 6., órától A KÖNYVVIZSGÁLAT SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA Gyurkó György BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar főiskolai docens Balázs Ildikó BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar főiskolai adjunktus 1. A könyvvizsgáló szoftverek alkalmazásának indokai, feltételei és előnyei 2. Könyvvizsgálati munka tervezésének támogatása 2.1. Előzetes kockázatbecslés és feltárási kockázat csökkentésének támogatása 2.2. Átfogó könyvvizsgálati stratégiát megalapozó vizsgálatok támogatása 2.3. Könyvvizsgálati terv készítésének támogatása: Vizsgálati célok, vizsgálati feladatok, ütemterv, vizsgálati tesztek terjedelme, vizsgálati tételek kiválasztása, vizsgálati eljárások leírása. 3. Könyvvizsgálat végrehajtásának támogatása 3.1. A vizsgálandó adatok elektronikus adattárai elérésének, adatok áttöltésének, kivonatolásának támogatása 3.2. Vizsgálati eljárások és módszerek támogatása 3.3. Összetett vizsgálati eljárásokat automatizáló eljárássémák (parancsscriptek) kialakítása 3.4. A vizsgálati tevékenység naplózása, dokumentálása 3.5. A vizsgálatok eredményeinek dokumentálása 3.6. A csoportmunkában, illetve projektkeretben végzett könyvvizsgálat támogatása 3.7. A belső audit támogatása folyamatos monitoring 4. Könyvvizsgálatot támogató alkalmazások jellemzői 4.1. A CAATTs szoftverekről általában 4.2. A jelentősebb (szélesebb funkcionalitással) rendelkező könyvvizsgáló szoftverek ACL, IDEA, DATEV sajátosságai 4.3. Néhány egyszerűbb funkcionalitású könyvvizsgáló alkalmazás 4.4. Csoportmunka-támogató, valamint projektmenedzsment szoftverek alkalmazása a könyvvizsgálatban 137

5 2008. november 6., órától A VERSENY HATÁSA A VÁLLALATOK TELJESÍTMÉNYÉRE Korom Erik BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar főiskolai adjunktus A verseny és annak gazdasági hatékonyságot elősegítő jótékony szerepe már régóta foglalkoztatja a közgazdaságtan összefüggéseivel foglalkozó gondolkodókat. A verseny és a vállalatok teljesítménye közötti kapcsolattal foglalkozó szakirodalom egyik alapvető kérdése a verseny intenzitásának számszerűsítése. A verseny azonban közvetlenül nehezen mérhető. Pontos mérőszám hiányában az empirikus tanulmányok valamilyen megfigyelhető, a versenyre közvetetten utaló tényező alapján próbálják megragadni a verseny intenzitását. A verseny intenzitásának mérésére szolgáló mutatók közül megkülönböztethetők statikus és a dinamikus mérőszámok. A statikus mérőszámok egy adott piac állapotáról szolgálnak információval a megfigyelés időpontjában. A dinamikus mércékkel a piacok állapota helyett az azokon bekövetkező változásokat igyekeznek megragadni. A vállalatok demográfiáján, (vállalatok létrejöttén, megszűnésén) a piaci részesedések változásán alapuló mutatószámok további hasznos információkkal szolgálhatnak a verseny intenzitásáról. A statikus és a dinamikus mérőszámok mellett, illetve azt kiegészítve a verseny mértékének és alakulásának megítélésére számos egyéb megközelítésével találkozhatunk a szakirodalom tanulmányozása során. Ilyenek lehetnek például az egyes intézményi feltételek meglétét, illetve a piac szabályozottságának szintjét megragadó mérőszámok vagy a nemzetközi kereskedelem szabadsága és az innováció. A verseny intenzitását és a következmények időbeni alakulását figyelemmel kísérve a kedvezőtlen hatások kiszűrésére, illetve mérséklésére számtalan intézkedési lehetőség biztosított. A piaci folyamatok adminisztratív befolyásolása meglehetősen veszélyes játék, de a társadalmi érdek egyéni érdekek fölé helyezése és a szélsőségek mérséklése miatt bizonyos területeken elengedhetetlen. Számos elméleti és empirikus kutatás támasztja alá, hogy olyan piacokon, amelyeket mérsékelt technológiai fejődés és innováció jellemez, sok szereplő tevékenykedik, s a verseny is hatékonyan működik, az árrés a nullához közelít. Ilyen esetben a relatív ár-határköltség rés jó indikátora lehet a verseny erősségének. Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy a magyar gazdaságban működő szolgáltató vállalatok számviteli információs rendszerből származtatott adatai alapján mennyiben mutatható ki a verseny intenzitása és annak hatása a vállalatok teljesítményére. 138

6 2008. november 6., órától ELSZÁMOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁRA Dr. Lehoczky Judit Eötvös József Főiskola, Műszaki és Gazdaságtudományi Fakultás Gazdaságtudományi Intézet, főiskolai tanár Simon József Eötvös József Főiskola, Műszaki és Gazdaságtudományi Fakultás Gazdaságtudományi Intézet, főiskolai tanársegéd Az államháztartással kapcsolatos gondok szerteágazóak. Az állam mérete, struktúrája, működésének módja a hiány és pazarlás együttes jelentkezése, a közpénzek felhasználásának ellenőrizhetetlen módja közbeszéd tárgya. Arról azonban keveset hallani, hogy a jelenleg érvényes elszámolási és nyilvántartási rendszer sem felel meg a gazdálkodás alapvető igényének. Nem nyújt információt, annál inkább félreinformál, A települési önkormányzatoknak az elszámolási és nyilvántartási kötelezettségét különböző szintű jogszabályok befolyásolják, amelyek nem alkotnak egységes rendszert, sőt egyszerre van jelen az alul és túlszabályozás is. Az előírt sok munkával előállított adathalmaz, a nyilvántartott információk nagy része nem szolgálja a döntések megalapozását. Az auditált beszámolók gyakorlati hasznosítása a valós adatok és összefüggések hiányában lehetetlen. A pénzforgalmi szemléletű nyilvántartás elsősorban a gazdálkodás likviditásáról ad információt, a döntések gazdaságossági alapú minősítéséhez viszont nem szolgáltat támpontot. Egyre nagyobb társadalmi nyomás radikális változtatást sürget. A közpénzek felhasználásának hatékonysága egyaránt foglalkoztatja az adófizetőket, akik soknak ítélik a befizetési kötelezettséget és a szolgáltatások élvezőit, akik többet és jobb minőségű szolgáltatást szeretnének. A szerzők szerint a szakmai szabályozás kulcseleme az eredményszemléletű számviteli rendszer bevezetése, a pénzforgalmi szemlélet megtartása kizáróan azokon a területeken, ahol az eredményszemlélet alkalmazása nem lehetséges ill. nem jár pótlólagos előnyökkel. A dolgozat célja az eredményszemléletű számviteli rendszer használatának, és előnyeinek a maitól gyökeresen eltérő eredményének bemutatása, a gyakorlati realizálás gondjainak illetve a megvalósítás kérdéseinek felvázolása, a megoldási javaslatok hipotetikus értékelésével párhuzamosan. Természetesen a javaslatok megfogalmazásakor érdemes figyelembe venni a nemzetközi tapasztalatokat, és azonosítani azon pontokat, amelyek adaptálhatók a hazai gyakorlat számára. A jelenlegi helyzet megoldásához két dologra van szükség a szerzők szerint, politikai elhatározásra és szakmai alapokon nyugvó szabályozásra. 139

7 SZEKCIÓPROGRAM Helyszín: BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest, XVI. ker., Diósy Lajos u Északi szárny, I. emelet, 39. terem Szekcióvezető: VLADÁR FERENCNÉ DR. főiskolai tanár 9.00 KARDOS BARBARA, BGF PSzFK, főiskolai tanársegéd Az értékelemzés alkalmazási területei KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA, BGF PSzFK, főiskolai tanársegéd A kis- és középvállalkozói szektor finanszírozási helyzetének fejlesztése LAMBERTNÉ KATONA MÓNIKA, BGF PSzFK, főiskolai adjunktus Településeken élők életkörülményeiben bekövetkezett változások és uniós források felhasználásának vizsgálata statisztikai módszerek alkalmazásával KEMÉNY GÁBOR, Kodolányi János Főiskola, főiskolai tanár JUHÁSZ GÁBOR, Human Exchange EEFT Alapítvány, elnök Controlling a kis- és közepes vállalkozások gyakorlatában SISA KRISZTINA A., BGF PSzFK, főiskolai tanársegéd Összefüggések a vállalat értéke és tőkeszerkezete között Miller-Modigliani nyomán Kávészünet DR. VINCZE LÁSZLÓ, Pannon Egyetem, egyetemi tanár Nyugdíjkorhatár optimális értékének vizsgálata halandóságot, tőkefelhalmozást és hitelfelvételt tartalmazó nyugdíjmodell alkalmazásával ZATYKÓ ZSUZSANNA, BGF PSzFK, számvitel tanár A határidős és opciós ügyletek számviteli elszámolásának problematikája BEDŐHÁZI ZITA, Eötvös József Főiskola, főiskolai adjunktus A számviteli információk torzítása és minősége közötti kapcsolat modellezése

8 AZ ÉRTÉKELEMZÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETEI Kardos Barbara BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar főiskolai tanársegéd Előadásomban bemutatom az értékelemzés módszertanának kialakulását, fejlődését, tehát múltját, jelenét és jövőképét. Bemutatom a módszertan lépéseit az előkészítő szakasztól az értékelési szakaszig. Kezdő, lényeges elem, mely alapvetően meghatározza a munkát és annak eredményét is a téma kiválasztás, a témahatárok kidolgozása, amely a vezetőségi célkitűzések figyelembevételével valósul meg. Az értékelemző csoporttagok kijelölésekor a szervezet vezetőjének figyelembe kell vennie az alkalmasságot és a hajlandóságot. A munkaterv elkészítése során szem előtt kell tartani a betarthatósági szempontot. Ezt követően az információs szakaszban történik az értékelemzés tárgyát, határait, külső és belső követelményrendszerét meghatározó információk gyűjtése. Az információkon belül kiemelten kell foglalkozni az igények feltárásával, a funkciók meghatározásával, rendezésével. A funkció az értékelemzés tárgyának rendeltetésszerű feladata, működése, teljesítőképessége, esetleg tulajdonsága. A funkciók közötti hierarchiai, ok-okozati, logikai vagy egyéb kapcsolatok, kölcsönhatások megjelenési formája a funkcióséma, mely több formában is megjelenhet. A funkció költségek számítása, annak meghatározása, hogy mennyibe is kerül az adott funkció teljesítése, megjelenési formája a funkció-költség mátrix. Az alkotó szakaszban történik a gyenge pontokra irányuló ötletek gyűjtése, minden lehetséges ötlet feltárásra kerül a gyenge pontok megszüntetése érdekében. Az értékelési és tervezési szakaszban a feltárt ötletek pontosítása, rendezése és minősítése történik meg. A javaslat tételi szakaszban döntés előkészítő tanulmányban kerül összegyűjtésre a lehetséges megoldásokra vonatkozó javaslatok. A döntés során a felkínált alternatívákból egy kerül kiválasztásra. A realizálási szakaszban valósul meg a javaslatok bevezetése, e szakaszban az értékelemző csoport már csak a szükséges mértékben működik közre. Az ellenőrzési, értékelési szakaszban a vezetők a javaslatok megvalósítását és az abból származó eredményeket értékelik, és kidolgozott érdekeltségi rendszer szerint elismerik a résztvevők munkáját. Az elméleti megközelítés szerint bármi lehet az értékelemzés tárgya, aminek funkciója és költsége van; ennek igazolására példákat mutatok be az alkalmazási területekre vonatkozóan az elmúlt 3-4 év hazai és nemzetközi értékelemzési konferenciák anyagaiból. Az előadásom célja az értékelemzés módszertanának népszerűsítése; annak bemutatása, hogy nemcsak termékfejlesztésre és költségcsökkentésre alkalmas a módszertan, hanem bármely tevékenység-optimalizáló döntés meghozatalának előkészítésére is. 141

9 A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓI SZEKTOR FINANSZÍROZÁSI HELYZETÉNEK FEJLESZTÉSE Kovácsné Antal Anita BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete főiskolai tanársegéd A magyar gazdaságpolitika jelenlegi fő célkitűzése az, hogy az euró bevezetéséhez szükséges feltételek, kritériumok döntő részét mihamarabb teljesítsük. Mindeközben egyes nemzetközi összehasonlító elemzések szerint Magyarország versenyképessége tovább romlik elsősorban a tartósan rossz megítélésű gazdaságpolitikának köszönhetően. A vállalkozásfejlesztési politikának súlyponti kérdése lehet az egyes méretkategóriákhoz tartózó vállalkozások támogatásának formája és mértéke, azaz a nagyvállalkozások támogatása a kis- és középvállalkozások rovására, vagy fordítva. Mindkét kategória vállalkozásainak felkarolása vonatkozásában pro és kontra érveket sorakoztathatunk fel. A nagyvállalkozások jelentősége, szerepe óriási a hazai gazdaságban, melyet statisztikai adatok is bizonyítanak, azonban a KKV szektor gazdasági jelentősége sem elhanyagolható. A magyar vállalkozási szerkezetben az EU-s tendenciáknak megfelelően - a vállalkozások 99%-a a KKV kategóriába tartozik, jelentős szerepet vállalnak a foglalkoztatásból (több mint 70%), az országban működő vállalkozások árbevételének illetve a GDP több mint felét, az exportnak valamivel több mint 1/3-át adja ez a szektor. Mindemellett jegyezzük meg azt is, hogy a nagyok nem nagynak születnek, hanem azok mindig a kicsikből fejlődnek. A tanulmányban a KKV szektor fejlesztésére, a szegmenst érintően egy speciális finanszírozási lehetőség hatékonyabb felhasználási lehetőségére koncentrálok. Mivel a KKV-k leghangsúlyosabb problémája a tőkehiány, indokolt, hogy a szektor növekedését, fejlődését jelentősebb mértékben támogassa a kockázati tőke típusú finanszírozás is, amely kevéssé ismert, inkább a nagyobb vállalkozásokat finanszírozó forrás hazánkban. Az említett vállalkozói szegmens vonatkozásában a tőkefinanszírozás kapcsán mind keresleti, mind kínálati oldalon korlátokkal találkozhatunk. Ezek oldása a két fél egymásra találását hatékonyabban segítő a megvalósult befektetések analíziséből kiinduló mechanizmus kimunkálását indokolja, mely a kidolgozott megfelelőségi kritériumokat teljesítő KKV-k vonatkozásában főként direkt kommunikáción keresztül történő elérését célozza meg. A megfelelőségi kritériumok súlypontjai: a hatékony ügyletméret (megfelelő saját tőke elvárás), pénzügyi megfelelőség (objektív mutatók) megítélése, illetve a kockázati tőkés által elvárt hozam kigazdálkodására való képesség. Az elvárásokat teljesítő vállalkozásokkal kialakított megfelelő párbeszéd, a kommunikációs megoldás pedig kulcsfontosságú lehet a kidolgozott koncepció sikerességét illetően. 142

10 TELEPÜLÉSEKEN ÉLŐK ÉLETKÖRÜLMÉNYEIBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK ÉS UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA STATISZTIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL Lambertné Katona Mónika BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete főiskolai adjunktus A falvakban az elmúlt évtizedekben jelentős változások mentek végbe, a lezajlott és most is zajló- reformok a falvak társadalmi és gazdasági szerkezetét sem hagyták változatlanul. A falusi lakosság életkörülményeiben lezajlott változások az elmúlt tíz évben számottevő javulása figyelhető meg, természetesen egy nagyfokú differenciálódás mellett. A differenciáltság véleményem szerint szoros összefüggésben áll a falvak földrajzi fekvésével, a települések méretével, a települések gazdasági teljesítőképességével és nem utolsó sorban az uniós források felhasználásával. A tanulmányban nem vállalkozom sem terjedelmében, sem teljeskörűségében a falusi lakosság életkörülményeinek teljes körű, átfogó vizsgálatára, de egy szegmens a doktori kutatásom bázisát jelentő megye elemzése révén kívánok rávilágítani a elmúlt években lezajlott változásokra. A kutatás módszertana több lábon áll. Egyrészt a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisát használja a települési mutatók esetében, másrészt a településeken élők személyes megkérdezése révén az érintettek véleményére épít a soft mutatók tekintetében. Tehát a módszertana a már korábban nemzetközi kutatásokban használt módszert alkalmazza. Azaz a szupralokális faktorok (politikai, gazdasági hatások) és lokális faktorok (politika és gazdasági) kölcsönhatását hogyan élték meg az egyének a háztartások. 143

11 CONTROLLING A KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK GYAKORLATÁBAN Kemény Gábor Kodolányi János Főiskola, Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék főiskolai tanár Juhász Gábor Human Exchange EEFT Alapítvány elnök A controllingnak, mint a menedzsment egy fontos eszközének a vállalkozások életében betöltött szerepe mára megkérdőjelezhetetlenné vált. A közép-dunántúli régióban kutatást végeztünk a controlling versenyképességre gyakorolt hatásának megállapítása céljából. A kutatás a Regionális Operatív Program támogatásával valósult meg. Összesen 94, elsősorban kis- és közepes vállalkozás vezetőjével készült standard interjú. Az eredményeket a statisztika eszköztárával dolgoztuk fel. Az interjú keretében feltérképeztük a vállalkozások azon jellemzőit, amelyek a szakirodalom alapján meghatározzák, ill. meghatároznák controlling rendszerük milyenségét, valamint azon jellemzőket, amelyek a controlling koncepció jelenlétére utalnak és a köztük lévő összefüggéseket próbáltuk feltárni. A vizsgált vállalkozások a környezetüket alapvetően bizonytalannak ítélik meg. A bizonytalanság csökkentése érdekében elsősorban a rugalmas szervezet, stratégiai partnerkapcsolatok kialakítását, valamint a több lábon állás lehetőségét alkalmazzák. Az alaposabb, gondosabb tervezés, mint bizonytalanságot csökkentő eszköz csak a negyedik helyen áll. Írott tervet ennek ellenére a vállalkozások többségében (64%) készítenek, de a rövidtáv (egy év) a jellemző. Leggyakrabban előforduló résztervek: a költség-, az eredmény- és az árbevétel-terv. A vállalkozások vezetői szerint rájuk a stratégiai gondolkodás a jellemző, ennek ellenére konkrét célokat általában csak egy egy évre tűznek ki. A legtöbb vállalkozás vezetője a vezetési stílust konzultatívnak és demokratikusnak ítéli meg, ugyanakkor a készülő tervekről jelentős hányaduk nem egyeztet a munkatársakkal. A vállalkozások 39%-a csak regisztrálja a költségeket. A többi végez költségviselő-, költséghely számítást, vagy mindkettőt. A részköltség-számítás csak 28%-ra jellemző. 57%-uk az eredményt csak a vállalkozás szintjén állapítja meg. Az írott tervet készítők jelentős hányada (84%) végez terv tény összehasonlítást, 43%-uk havonta. Többségükben az eltérés intézkedéseket von maga után. Mint az a fent leírtakból is kitűnik, a controlling eszközeit a kis- és közepes vállalkozások nagy hányada alkalmazza, de korántsem aknázza ki a lehetőségek egészét. A megoldás nem a nagyvállalatokban jól működő rendszerek adaptálása kell legyen, hanem magának a controlling filozófiának és koncepciónak a megértetése, ami hozzájárulhat a valós igényeknek megfelelő alkalmazások kialakításához. 144

12 ÖSSZEFÜGGÉSEK A VÁLLALAT ÉRTÉKE ÉS TŐKESZERKEZETE KÖZÖTT MILLER-MODIGLIANI NYOMÁN Sisa Krisztina A. BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar főiskolai tanársegéd A vállalat tulajdonosainak alapvető érdeke, hogy befektetett tőkéjük évről évre gyarapodjon. A befektetett tőke gyarapítása feltételezi a vállalati teljesítmények racionalizálását, növelését. Ugyanakkor a tulajdonosoknak rangsorolni kell a céljaikat, nevezetesen, hogy: minél nagyobb osztalékot vegyenek ki az üzleti év (vagy a korábbi évek során felhalmozott) adózott eredményéből vagy az üzleti év során realizált eredményt (vagy annak egy részét) visszaforgassák, ezáltal hozzájárulva a vagyon gyarapításához. Ezen egymásnak ellentmondó két cél közép-, illetve hosszú távon találkozik, ugyanis bármelyik cél teljesülése csak a másik cél megvalósulása esetén realizálható. A vállalatok értékének tényleges növekedését mindkét tulajdonosi cél megvalósulása befolyásolja. Az elmúlt évtizedek során sok kutató foglalkozott a vállalati érték pontos definiálásával és a vállalatértékelés lehetséges módszereivel. A kutatások végeredményeként többféle értékelési módszer született. A tanulmányban szeretném összefoglalni a vállalati érték fogalmának főbb megközelítéseit és a különféle vállaltértékelési módszerek fejlődésének egyes állomásait, különös tekintettel MILLER-MODIG- LIANI híres első tételére. Az előadásom első felében tehát a vállalatértékelés főbb tendenciáit és az egyes elméleti megközelítések közötti eltéréseket és közös összefüggéseket vizsgálom. Az összehasonlítást két fő szempont alapján végzem el: a vállalati érték fogalma és fogalmának összetevői és a vállalati értéket befolyásoló tényezők típusai és jellemzői alapján. A felsorolt szempontok vizsgálata nyújt segítséget a főbb elméletek közötti eligazodásban és rendszerezésben. A tanulmány második felében részletesebben foglalkozom a MILLER- MODIGLIANI szerzőpáros vállalatértékelésre vonatkozó tételével. A tétel állítása szerint tökéletes piaci viszonyok mellett a vállalati érték független a finanszírozás módjától, vagyis a tőkeösszetételtől. De akkor milyen tényezők befolyásolják a vállalati értéket? A tanulmányban erre a kérdésre keresem a választ, elsődlegesen MILLER-MODIGLIANI első tétele alapján, majd ezt követően újabb kutatások eredményeire is szeretnék utalni. A MILLER-MODIGLIANI képlet egyszerűsége ellenére hasznos segítséget nyújt a vállalati érték forrásainak bemutatására is. 145

13 NYUGDÍJKORHATÁR OPTIMÁLIS ÉRTÉKÉNEK VIZSGÁLATA HALANDÓSÁGOT, TŐKEFELHALMOZÁST ÉS HITELFELVÉTELT TARTALMAZÓ NYUGDÍJMODELL ALKALMAZÁSÁVAL Dr. Vincze László Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügytan Tanszék tanszékvezető egyetemi tanár A 19. században Európában elsőként Németországban bevezetett nyugdíjrendszer óta a nyugdíjkorhatár a kezdeti 60 évről keveset változott (2-8 évet nőtt) a éves várható átlagos élettartamhoz képest, amely évvel növekedett. Ennek következményei: míg a várható átlagos élettartam a nyugdíjrendszer bevezetése idején tízegynéhány évvel kevesebb, jelenleg legalább 5-10 évvel több, mint a nyugdíjkorhatár. Emiatt az aktív népesség és a nyugdíjasok számaránya egy nagyságrenddel csökkent, ról 1-3-ra, ami egyidejűleg vezetett a nyugdíjjáradékok növekedéséhez, és a helyettesítési ráta csökkenéséhez. Célul tűztem ki, hogy közgazdaságilag vizsgáljam a nyugdíjkorhatár és a várható átlagos élettartam viszonyának hatását olyan modellel, amely már elég sok tényező hatását tükrözi, de még kezelhető. Simonovits nyugdíjmodelljéből indultam ki, amely modellben alkalmaztam a konkrét magyarországi halandósági adatokat, és kiegészítettem a nyugdíj-befizetések és egyéb befektetések tőkéjének hozamával, továbbá az egyenletesebb fogyasztás érdekében az életpálya első felében felvehető hitellel, ahol a hozam és a hitelkamat általában nem egyenlő. Vizsgált célfüggvénynek az egy évre jutó átlagos fogyasztást (C átlag ) választottam a nyugdíjkorhatár (R) és a várható átlagos élettartam (t átlag ) függvényében: C átlag (R,t átlag ). Vizsgált további paraméterek: jövedelem és fogyasztás éves növekedési tényezője (g és h), tőke éves növekedési tényezője (m1), és a hitel kamattényezője (m2). Az eredményeket, paraméter-függésüket az előadásban mutatom be és értelmezem. 146

14 A HATÁRIDŐS ÉS OPCIÓS ÜGYLETEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSÁNAK PROBLEMATIKÁJA Zatykó Zsuzsanna BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézete számvitel tanár Magyarországon a tőzsdei ügyletek vállalkozói gyakorlatban való alkalmazása nem különösképp elterjedt. A Budapesti Értéktőzsde újjászületése felélénkítette ugyan a befektetési kedvet, de a vállalkozások finanszírozási gyakorlatába csak nagyon nehézkesen furakodott be. A cégek ritkán használják fel a határidős, opciós termékeket spekulációs vagy fedezeti céllal, mert egyrészt kevés az a megtakarítás, melyet a likviditás csorbítása nélkül be tudnának fektetni, másrészt kevés a hozzáértő menedzserek köre. Tanulmányomban megkísérlem ráirányítani a figyelmet arra, hogyan lehet a derivatív termékeket a vállalkozás gyakorlatában eredményesen alkalmazni. I. A határidős és az opciós piac áttekintése A határidős és az opciós piaci termékek mindig széles lehetőséget nyújtottak a kreatív és kockázatvállaló befektető számára. A határidős piac forgalmát azok a belföldi és külföldi befektetők adják, akik a nagy tőkeáttétel miatt napi szinten mozognak ezen a koncentrált piacon. Az opciós piac sajnálatos módon háttérbe szorul több ok miatt is. Elsőként a határidős és az opciós piacon ható tényezőket vizsgálom meg és világítok rá azok főbb sajátosságaira, feltárva a két piac eltérő jellemzőit. II. Kereskedési stratégiák a vállalkozás gyakorlatában Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a derivatív termékekkel való kereskedelem jelentős kockázatot hordoz magában. A kockázat kezelése aszerint is változik, milyen célzattal hozták létre a pozíciót. A spekulációs célzattal alkalmazott pozíciónyitások a nagy nyereség reményében nagy kockázat vállalását helyezik előtérbe, de tekintettel arra, hogy ez a lehetőség jelenleg nem a vállalkozások gyakorlata, ezt a témakört nem vontam vizsgálat alá. Előadásomban vázolni szeretném az érintett piacokon alkalmazott fedezeti stratégiákat, ráirányítván a figyelmet arra is, hogy egy aktív befektetési portfólió esetén nem szabad elzárkózni az egyes pénzügyi piaci termékek kombinálásától sem. III. A fedezeti ügyletek sajátos számvitele Számos vita forrása volt nemzetközi szinten, hogy az egyes derivatív ill. fedezeti ügyletek számviteli elszámolása során a beszerzési értéket vagy piaci értéket alkalmazzák-e. A probléma megoldása fontos, hiszen az ügyletek eltérő elszámolása a vállalkozás éves mérlegében torzulásokat okozhat, melyek a reális értékelést, összehasonlíthatóságot csorbíthatják. Emellett lehetőséget ad arra is, hogy a vállalkozás éves mérlegét a kívánt képre alakíthassák, ezáltal megtévesztő képet adjanak a vállalkozás vagyonáról. Végezetül megvizsgálom a fedezeti ügyletek elszámolásának gyakorlatát és az ennek kapcsán felmerülő számviteli kérdéseket. 147

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOVÁCSNÉ ANTAL ANITA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK Doktori Iskola vezetője: DR. UDOVECZ GÁBOR

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban KÖZGAZDASÁG ÉS MÓDSZERTAN I. alszekció 2008. november 6., 14.00 órától

Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban KÖZGAZDASÁG ÉS MÓDSZERTAN I. alszekció 2008. november 6., 14.00 órától I. alszekció SZEKCIÓPROGRAM Helyszín: BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest, XVI. ker., Diósy Lajos u. 22-24. Északi szárny, I. emelet, 32. terem Szekcióvezető: DR. HARMAT ZSIGMOND főiskolai tanár

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Készítette: Hágen

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR M I S K O L C I E G Y E T E M GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SÁFRÁNYNÉ GUBIK ANDREA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ELVI KÉRDÉSEI ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATAI BORSOD- ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Teljesítménymérés a védelemben

Teljesítménymérés a védelemben Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Teljesítménymérés a védelemben A haderő hatékonyságának és eredményességének mérési nehézségei Ph.D. értekezés Készítette: Témavezető: Antal Erika

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN PH. D. ÉRTEKEZÉS RÁCZ ANDRÁS BUDAPEST, 2004 RÁCZ ANDRÁS A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály Győr, 2014 A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A mikro-, a kis- és a középvállalkozások pénzügyi szaktanácsadásának fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a mezőgazdasági vállalkozásokra

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOI: 1.1475/ME.215.21 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DR. ILYÉS CSABA MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ELEMZÉSE, ALKALMAZÁSA A VÁLLALKOZÁSOK GAZDÁLKODÁSÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZÜGYI SZÁMLÁK TERÜLETÉN

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI REGIONÁLIS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEK KOVÁSZNA MEGYÉBEN

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI REGIONÁLIS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEK KOVÁSZNA MEGYÉBEN GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI REGIONÁLIS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEK KOVÁSZNA MEGYÉBEN Készítette: Botos Attila Témavezető: Dr. Villányi László intézeti igazgató, egyetemi

Részletesebben

SCD Group kontrolling működése és fejlesztése

SCD Group kontrolling működése és fejlesztése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet SCD Group kontrolling működése és fejlesztése Fürjes Péter 2011. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A kontrolling általános meghatározása...

Részletesebben

TERÜLETI ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK

TERÜLETI ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. CSER JÁNOS DR. TÓTH TAMÁS (SZERK.) TERÜLETI ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési lehetőségei Magyarországon

A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési lehetőségei Magyarországon Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Erdős Ferenc okleveles közgazdász, informatikus mérnök A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

Finna Henrietta. A munkaerőpiaci rugalmasságot elősegítő atipikus foglalkoztatási formák a hazai kis- és középvállalkozásoknál

Finna Henrietta. A munkaerőpiaci rugalmasságot elősegítő atipikus foglalkoztatási formák a hazai kis- és középvállalkozásoknál Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Finna Henrietta A munkaerőpiaci rugalmasságot elősegítő atipikus foglalkoztatási

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr.

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola PÉNZÜGYI PROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSÁNAK

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

A bankpiaci verseny Magyarországon a kilencvenes évek elején

A bankpiaci verseny Magyarországon a kilencvenes évek elején 534 Ábel István Polivka Gábor Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. június (534 557. o.) ÁBEL ISTVÁN POLIVKA GÁBOR A bankpiaci verseny Magyarországon a kilencvenes évek elején A bankok versenyképességének

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben