Nyilvános. Ajánlattételi Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyilvános. Ajánlattételi Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom."

Átírás

1 Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 56/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága a Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Szabályzata a bevezetési és forgalombantartási szabályokról címő szabályzat (továbbiakban: Bevezetési Szabályzat) módosítása tárgyában kelt elıterjesztést megtárgyalta, és a Bevezetési Szabályzat szövegszerő módosítását, valamint a Bevezetési Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát az alábbiak szerint elfogadta. Public Resolution No. 56/2007. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. The Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. (hereinafter: Board) discussed the proposal on the amendment of the Regulations of the Budapest Stock Exchange Ltd. for the Listing, Continued Trading and Disclosure (hereinafter: Listing Regulation ) and agreed to modify the Listing Regulation, and approved the consolidated text of the Listing Regulation as attached, including the amendments as follows: A Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. fejezet KAPCSOLÓDÓ ALAPFOGALMAK közzé bekerül az Ajánlattételi Limit, a Certificate és a Szüneteltetési Limit fogalma, valamint az alábbiak szerint módosul a Fizikai Szállítás, a Készpénzes Elszámolás és a Lehívási Ár fogalma. Ajánlattételi Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom. Certificate: A Saját Jog szerint értékpapírnak minısülı okirat vagy számítógépes adat formájában elıállított kötelezvény, mely alapján a befektetı arra szerez jogot, hogy a Kibocsátóval szemben esedékességkor (esemény, feltétel, felmondás, lejárat vagy idıszaki lejárat) elıre meghatározott Alaptermék értékétıl függı pénz- vagy egyéb követelést érvényesítsen. A Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy esedékességkor (esemény, feltétel, felmondás, lejárat vagy idıszaki lejárat) a befektetı számára az elıre meghatározott Alaptermék értékétıl függı pénz- vagy egyéb követelést teljesíti. Fizikai Szállítás: Származékos Szekcióban a határidıs ügylet lejáratkori, Opciós ügylet lehíváskori, Részvény Szekcióban a Warrant lejáratkori vagy lehíváskori, a Certificate esedékességkor történı teljesítése az Alapterméknek, illetve közvetlenül nem leszállítható (képzeletbeli) Alaptermék esetén a leszállítható papírok listáján szereplı értékpapírnak a KELER Zrt. Szabályzatában fizikai értékpapír szállításként meghatározott módon. Készpénzes Elszámolás: A határidıs ügylet lejáratkori, Opciós ügylet lehíváskori, Warrant lejáratkori vagy lehíváskori, Certificate esedékességkor történı készpénzes teljesítése a KELER Szabályokban meghatározott módon. Lehívási Ár: Warrant esetében a kibocsátásakor meghatározott ár, amelyen lehívás esetén a Warrant kötelezettjének kötelessége az adott Alapterméket a Warrant Tulajdonosának eladni, vagy a Warrant Tulajdonosától megvásárolni. Az egyes Opciós Sorozatok bevezetésekor illetve megnyitásakor meghatározott Ár, amelyen lehívás esetén az Opció kötelezettjének kötelessége az adott Alapterméket az Opció jogosultjának eladni, vagy az Opció jogosultjától megvásárolni. Certificate esetében a kibocsátásakor meghatározott ár, amely alapján a Certificate Kibocsátója a végleges feltételekben meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíti.

2 Szüneteltetési Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom. A Szabályzat pontja az alábbiak szerint módosul Egyéb értékpapírok a) Befektetési jegyek b) Letéti Igazolások c) Kárpótlási jegyek d) Warrantok e) Certificate-ek A Szabályzat II. rész 1. fejezet Az értékpapírok tızsdei bevezetésének követelményei, a tızsdei bevezetésnél alkalmazandó eljárási rend új pontjaként bekerül az pont, az azt követı alpontok értelemszerő sorszámának változásával együtt Az egyes Certificate-ek leírását a Terméklista az pontban meghatározottak mellett jellemzıen az alábbi feltételek meghatározásával állapítja meg: a) Fajta b) Névérték c) Lejárati Nap d) Futamidı e) Alaptermék megnevezése f) Alaptermék értékpapír kódja g) Alaptermék fajtája h) Alaptermék pénzneme i) Alaptermék releváns piaca j) Lehívási Ár k) Korlát l) Maximális hozam mértéke m) Váltási arány n) Bónusz mértéke o) Diszkont mértéke p) Kamatozás fajtája (kamatozó certificate esetén) q) Kamatozás mértéke (kamatozó certificate esetén) r) Kamatfizetési idıpontok (kamatozó certificate esetén) s) (Tıke) törlesztés t) Teljesítési mód u) Ajánlattételi limit v) Szüneteltetési limit A Szabályzat pontja (korábban pont) az alábbiak szerint módosul Értékpapír feltételes bevezetésekor legalább a Terméklista a)-f) alpontokban meghatározott feltételeit, továbbá: a) Részvény esetében az b), és d) alpontok; b) /A pontban körülírt értékpapírok esetében az /A b)-d) alpontok; c) Befektetési jegy esetében az c) f) alpontok, illetve a határozatlan futamidejő befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyek esetén az c), d) és f) alpontok; d) Warrant esetében az pontok; e) Certificate esetében az pontok közül a Vezérigazgató által meghatározott feltételek. f) Hitelpapír esetében az pontok 2

3 feltételeit kell meghatározni. Az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó többi feltétel meghatározására a Bevezetési Napot követıen, de legkésıbb az Elsı Kereskedési Napig - az pont figyelembe vételével - is sor kerülhet. A Szabályzat pontja (korábban pont) az alábbi szerint módosul Amennyiben Tızsdei Szabály másképp nem rendelkezik, a Terméklista feltételei az f),g) alpontok továbbá: a) Részvény esetében az b) és c) alpontok; b) Befektetési jegy esetében az d) alpont; c) Warrant esetében az c) alpontok; d) Certificate esetében az a) e) j) k) l) n) o) alpontok; e) Hitelpapír esetében az b) alpont szerinti feltételek kivételével az Elsı Kereskedési Napot követıen is - a Szabályzatnak megfelelıen - módosíthatóak. A Szabályzat pontja (korábban pont) az alábbi szerint módosul Terméklista meghatározására és módosítására vonatkozóan - kivéve a 15.7 pontban meghatározottakkal érintett értékpapírokat - a Vezérigazgató határozattal dönt. Az pontokban felsoroltak mellett a Vezérigazgató további terméklista feltételeket is meghatározhat, illetve bizonyos feltételek feltüntetésétıl eltekinthet. A Szabályzat 14 pontja az alábbi szerint módosul, valamint kiegészítésre kerül a 14.3 ponttal. 14 Warrant és Certificate tızsdei bevezetése A Certificate tızsdei bevezetése Certificate bevezetésére vonatkozóan az 5 pontban meghatározott bevezetési feltételeken túl árjegyzıi szerzıdés megkötése kötelezı. A Szabályzat c) pontja az alábbi szerint módosul. c) Kötvény, befektetési jegy, Certificate, valamint jelzáloglevél esetében a kibocsátási program keretében kibocsátott valamely sorozat bevezetését követı további sorozat(ok); A Szabályzat II. rész 2. fejezet Forgalombantartás pontja az alábbi szerint módosul Az c), 5.4.3, 5.4.5, és 5.5 pontokban meghatározottaknak. Certificate kibocsátója köteles a pontban foglalt kötelezettségének (árjegyzıi szerzıdés) a forgalombantartás során folyamatosan megfelelni. A Szabályzat új pontjaként bekerül a 18.6 pont az azt követı alpontok értelemszerő sorszámának változásával együtt Certificate Kibocsátó Tızsdei gyorsjelentés Hazai joga szerint gyorsjelentés készítésére kötelezett Certificate Kibocsátója az üzleti év eltelt idıszakára vonatkozóan, az üzleti év minden félévét követıen 60 (Hatvan) napon belül a Kibocsátóra vonatkozó jogszabályok elıírásai szerint elkészített gyorsjelentést köteles készíteni és a Közzétételi Szabályzat szerint közzétenni. A hazai jog szerinti mentességet a Kibocsátó köteles a Tızsde felé megfelelı módon igazolni. 3

4 Tızsdei éves jelentés Certificate Kibocsátója hazai joga szerinti határidın belül a Kibocsátóra vonatkozó valamennyi jogszabály elıírásainak megfelelı éves jelentést köteles készíteni. A hazai jog által elıírt fenti határidırıl a Kibocsátó köteles a Tızsdét tájékoztatni. A Szabályzat 19.3 pontja az alábbi szerint módosul A soronkívüli információk nem teljes körő felsorolását a Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza részvény, kötvény, Warrant, Certificate, jelzáloglevél, illetve befektetési jegy esetében. A Szabályzat 23.1 e) pontja az alábbi szerint módosul és kibıvül az f) alponttal. e) Ha az Alaptermék, illetıleg Mögöttes Értékpapír kereskedése felfüggesztésre kerül.; Certificate esetében abban az esetben, ha a felfüggesztést a Kibocsátó kéri; f) Certificate kibocsátójának kérésére, amennyiben az Alaptermék árfolyama eléri az k) pontban meghatározott korlátot. A Szabályzat új pontjaként bekerül a 23.6 pont A 23.1 f) pontban meghatározott esemény bekövetkezésérıl a Certificate kibocsátója köteles a tudomásszerzését követıen haladéktalanul (telefonon és faxon) tájékoztatni a Tızsdét. A tájékoztatás alapján a Tızsde haladéktalanul intézkedik a Certificate kereskedésének felfüggesztése iránt. A 23.1 f) pontban meghatározott esemény bekövetkezte és a felfüggesztés között eltelt idıtartam alatt született ügyletek kapcsán a Tızsdét felelısség, nem terheli, kivéve, ha a Tızsde a felfüggesztéssel kapcsolatban bizonyítottan nem a Tızsdei Szabálynak megfelelıen és az adott helyzetben elvárható gondossággal járt el. A Szabályzat II. rész 3. fejezet Értékpapír törlése h) pontja az alábbi szerint módosul, valamint a pont kiegészítésre kerül az i) alponttal az azt követı alpontok értelemszerő sorszámának változásával együtt. h) Warrant és Certificate esetében, ha az Alaptermék megszőnik; i) Certificate esetében a végleges feltételekben meghatározott megszőnési esetek bekövetkezésekor a Kibocsátó kezdeményezésére; A Szabályzat MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Soronkívüli tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó információk az alábbi szerint módosul, valamint kiegészítésre kerül a IV. ponttal az azt követı alpont értelemszerő sorszámának változásával együtt. A tızsdei részvény-, kötvény-, Warrant, befektetési jegy, Certificate illetve jelzáloglevél Kibocsátó esetében (a kötvényt Kibocsátó helyi önkormányzat kivételével) a Tpt. rendelkezései alapján a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség alá tartozó információk mellett - a soronkívüli bejelentési kötelezettség alá tartozik mindenképpen: IV. Certificate esetében 1. A jelen melléklet I.1., I.2., I.12. és I.13. pontjaiban leírtak, valamint 2. Hozamszámítás módjának, kamatozó Certificate esetében a kamatszámítás módjának, emellett változó kamatozású Certificate esetében a kamat mértékének megváltozása; 3. Árjegyzıi szerzıdés h) pontban felsorolt adatai, illetve az azok módosulása. 4. Alaptermék fıbb jellemzıjének társasági esemény következtében történı módosulása, amennyiben a módosulás a Certificate árára hatással van. 5. A Certificate megszőnését vagy megszüntetését eredményezı kibocsátói döntés. 4

5 A Szabályzat 2. számú melléklete a Terméklista kérelmezı által kitöltendı információi kiegészítésre kerül a 4 ponttal az azt követı pontok értelemszerő sorszámának változásával együtt. 4. Certificate bevezetésének kérelmezése esetén a Kérelmezı által kitöltendı információk Értékpapír megnevezése: Értékpapír kibocsátójának neve: Értékpapír fajtája: Értékpapír Típus: Értékpapír elıállítási módja: Értékpapírkód: Értékpapír névértéke: Lejárati Nap: Futamidı: Alaptermék megnevezése: Alaptermék értékpapírkódja: Alaptermék fajtája: Alaptermék pénzneme: Alaptermék releváns piaca: Lehívási Ár: Korlát: Maximális hozam mértéke: Váltási arány: Bónusz mértéke: Diszkont mértéke: Kamatozás fajtája: (kamatozó certificate esetén): Kamatozás mértéke: (kamatozó certificate esetén): Kamatfizetési idıpontok: (kamatozó certificate esetén): (Tıke)törlesztés: Teljesítési mód: Ajánlattételi limit: Szüneteltetési limit: A jelen határozattal módosított Szabályzat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyását követıen, a Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság vezérigazgatója által vezérigazgatói határozatban meghatározott napon lép hatályba. The Regulations amended by the present decision shall enter into force, subsequent to the approval of the Hungarian Financial Institutions Supervisory Authority, on the day specified by the decision of the Chief Executive Officer of the Budapest Stock Exchange. Budapest, október 24. Szalay-Berzeviczy Attila Az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors 5

A Díjszabályzat 2. fejezete az alábbiak szerint kerül módosításra:

A Díjszabályzat 2. fejezete az alábbiak szerint kerül módosításra: Nyilvános Public A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Igazgatóságának 105/2005. számú határozata Resolution No. 105/2005. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. A Budapesti Értéktozsde

Részletesebben

Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja

Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja A Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt Raiffeisen Hozamrögzítı Tıkevédett Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedélyek

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL 1 A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: 6/2002/2002.

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL 1 A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: 6/2002/2002.

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2005. október 20-i közgyőlés 4/2005.10.20. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen üzletszabályzat hatályba lépésének napja: 2014.04.17.

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelı Zrt. átal kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. CONCORDE DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. december TARTALOMJEGYZÉK... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 Kockázati

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a

2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Végleges Feltételek a 2008. augusztus 1. ERSTE BANK HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Végleges Feltételek a maximum 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények, a Siker Garantált Kötvény 3 forgalomba

Részletesebben

11. Költségek. 12. Kiegészítı biztosítások. 13. Szerzıdésmódosítások

11. Költségek. 12. Kiegészítı biztosítások. 13. Szerzıdésmódosítások ERGO Unit Linked életbiztosítás különös feltételei ERGO Biztos Tıke alapbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen életbiztosítási feltételek az ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: UniCredit Bank

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata A Felügyeleti jóváhagyás EN-III/M-625/2009. száma és kelte: 2009. augusztus 06. Hatályba léptette

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 5 5. A kölcsönszerzıdés

Részletesebben

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR:

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: 1. adagolt kibocsátás: hitelviszonyt megtestesítı értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott

Részletesebben

Értékpapír mőveletek díjtételei 1. Zárolás (1 db igazolással) 1.1. MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel *** díjmentes 1.2.

Értékpapír mőveletek díjtételei 1. Zárolás (1 db igazolással) 1.1. MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel *** díjmentes 1.2. KONDÍCIÓS LISTA XVI. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK Érvényes: 2014. március 1-jétıl Közzétéve: 2014. február 14. I. Összevont értékpapírszámla vezetés díja Számítás alapja

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Az EQUILOR Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2009. 12. 15. Hatálybalépés: 2010. 01. 04. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének napjától a 2009. november

Részletesebben

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Forgalmazó: BNP PARIBAS

Részletesebben

VICTORIA uro Gold. VICTORIA uro Gold egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei és ügyféltájékoztatója

VICTORIA uro Gold. VICTORIA uro Gold egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei és ügyféltájékoztatója EIGB1009V01 1/11 Ny.sz.: 1012V01 egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei és ügyféltájékoztatója Tartalomjegyzék: A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak Eszközalap: A biztosító

Részletesebben

Közlemény. Budapest, 2007. november 14. Befektetı-védelmi Alap. Telefon: (36-1) 216-7130, 216-7131 Telefax: (36-1) 216-7132 E-mail: beva@bva.

Közlemény. Budapest, 2007. november 14. Befektetı-védelmi Alap. Telefon: (36-1) 216-7130, 216-7131 Telefax: (36-1) 216-7132 E-mail: beva@bva. Közlemény A 19/2007. (XI.8.) számú igazgatósági határozattal módosított, 2008. január 1- tıl hatályba lépı Díjfizetési szabályzat szövegét a Beva az alábbiak szerint teszi közzé. Budapest, 2007. november

Részletesebben

SOPRON BANK Zrt. Sopron. BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. július 3.

SOPRON BANK Zrt. Sopron. BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. július 3. SOPRON BANK Zrt. Sopron BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. július 3. napjától TARTALOM I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 II. A LEKÖTÖTT BETÉT...

Részletesebben

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben