NAPKOR KÖZSÉG FÖLDRAJZI NEVEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAPKOR KÖZSÉG FÖLDRAJZI NEVEI"

Átírás

1 LEKLI BÉLA: NAPKOR KÖZSÉG FÖLDRAJZI NEVEI Napkor község Szabolcs-Szatmár megye közepén található, területe 6515 kh. Határos Oros, Tura, Sényö, Tét, Apagy, Pócspetri, Kállósemjén és Nagykálló településekkel. A középkorban Harangoddal és Maggyal i s. Az alábbi adattár felöleli mind az oklevelekben, térképeken, Napkor község római katolikus matrikulájában előforduló irott források, mind pedig a napkori lakosság szájhagyományának adatait. A nevek a falu évezredes múltját, természeti és társadalmi viszonyait tükrözik. GyŐrffy György történész két XIII. századi - de csak es átírásban fennmaradt - oklevél alapján a település és nevé- 2 nek kialakulását a XI. századba helyezi. Az I. István-kori te- 3 metőben talált pénzérmék és a román stilusu ablakmaradványok az 1271-es oklevélben is emiitett. Szent Istvánról elnevezett templomban - megerősitik e megállapítást. A község földrajzi neveinek legkorábbi rétege - a Napkor /Napokor/ név "okor" eleme, a Butur földe, a Töt, a Korhán, a Csere, a Piripuc, a Kalács-hegy, a Meszes, Harangod, Gut és Sámér - azt mutatják, hogy e területet is török-fajú, kabarbesenyő elemek szállták meg az Árpád-korban. Butur, Piripue ós szomszédos Apagy, valamint a XIII. sz. eleje óta Napkort folyamatosan birtokló Balogh-Semjén nemzetség ősének ismert Obul neve az Aba nemzetség, a Kalács-hegy, a szomszédos Kalló, 111. Pa zony nevek pedig a Bor-Kalán nemzetség itteni birtoklására utal nak. A Tét település- és személynév változatát képező Töt a Zsombor /Tótény-Töhötöm/ nemzetség egykori jelenlétére enged következtetni. A Meszes-hjd és Meszes-kut, valamint Napkor nevek a Nopok-Mezte nemzetség emlékét őrzik. (Ennek ősei: Nekopor / T Nokopor Nopokor/ és Mesta.) Mindegyik nemzetséget számos kutató nemcsak török-fajúnak, de egyenesen besenyőnek mondja. A Napkor /Napokor/ XIII-XIV. századi nevében előforduló "okor" viznév, mely ebben a korban kimutathatóan besenyők lakott területen volt található, megerősiteni látszik a fenti állitást. A Várdi-szőllő hegy nevének nyelvi sajátosságai /a által

2 "vár" török eredetű szavunk, a "d" és "i" településnévképzö elsősorban az Árpád-korra jellemző/ arra.engednek következtetni, hogy a Kisvárda-Debrecen-Nagyvárad, valamint a Tokaj-Szatmárnémeti főútvonalak kereszteződésében levő, kivételesen magas dombon katonai létesítmény, földvár létezett, ami legkésőbb a tatárjárás idején elpusztult. A XIV-XV. századi oklevelekben emiitett, kiveszett T h e s á r települést a kutatók a kora-középkori királyi szolgáltató népek falvaként tartjók szómon, melynek jelentése a szláv tesár = ács szóval függne össze. Magunk azonban ezt is inkább a Tét /Tet-es Tes/ változatának tekintjük. A "Puszta", "Haraszt " és "Gu t" is kiveszett kisebb településekre utalnak. /Gut a Gut-Keled nemzetségre i s. / A kiveszett Ha rangod neve is besenyő településre vall. A napkori víznevek között még egy másik is akad, a Sámér /Sam-ér/, amelyet a párhuzamos előfordulások alapján, szintén az Árpád-korra tehetünk. A "Lökös " dülő névben a Balogh-Semjén nemzetségbeli Kállayak egyik-másik tagjának megkülönböztető nevét tartotta fenn a hagyomány, mely a XIII-XV. századi oklevelekben is felbukkan. A "Peckes" is igen régi eredetű kaszóló-név, mely bizonyóra a Péc személy- és nemzetségnév "k" és "es" képzővel ellótott alakja. Igen korainak kell tekintenünk az archaikus hangzású, /talán iráni eredetű/ "ördöngős" nevünket is, melyhez egy település eltűnéséről szóló legendát is füz a szájhagyomány. Más nevek, mint pl. a Nyilas, PásI- >m, öt köb lós, Oroszkert,. Urbáristák földje, Bá ró ré sz, Paptag, Papu r-ke rt, Magos-ke reszt, Tankos, stb. társadalmi viszonyokat tükröznek. A Nyilas a közösen használt földek nyilhuzásos felosztására, az Dtköblös az öt-köbölnyi gabona-féléve 1 bevethető terület nagyságóra utalt. A Páskom a falu belterületének közvetlen közelében levő legelő volt. Az Orosz-kert, Orosz-vég- és Sváb-vég a XVIII. sz. közepén - a pestis miatt meghalt jobbágyok helyére - betelepitett szláv, i l l. sváb nemzetségü lakosságról kapta a nevét. A B órórész a Kállay Erzsébetet feleségül vevő báró Oósika Miklós történetíróról neveztetett el. Az Urbáristák földje még a jobbógyföldesuri birtokviszonyt szabályozó szerződésről, az urbóriumról nyerte nevét. A Magos-kereszt a Mária-Pócsra /búcsújáró hely/ vezető ut mentén található dülő neve. A Papni-kert és a Paptag

3 a napkori egyházközség tulajdonában levő föld volt. A tanyák elnevezései /Kállay ^Ilonatanya, Harsteintanya, Czukortanya/, valamint a Beri és Berstein-1ag, a XIX-XX. századi tulajdonosok nevét örökítették meg. A Kállayak kivételével mindannyian zsidó bírtokosol-'. A Tankos a II. világháború szomorú emlékét őrzi. A természeti viszonyokat tükröző elnevezések - mint a Haj nalháqó, Nyá rj asheqy, Aranyhegy, Kásás-hegy, Keményhegy, Sziget, Csikós lapos. Ludas tó. Sós tó. Titkos, Kigyós, Borjuhát, Méneskut, Rókalyuk, Rókás, Bodzás, Tövis-szer, stb. - nem Napkorra vonatkozó okleveles párhuzamok szerint - akár az Árpádkorba is visszanyúlhatnak. E nevek egyébként magyar nyelvű névadókra utalnak. A domborzati-természeti viszonyokat tükröző nevek könnyebb megértéséhez érdemes idézni a II. József kori térképhez fűzött 200 évvel ezelőtti megjegyzéseket 4 : "A falu körül néhány tó sohasem szárad k i. A Tesór mocsár föl van szerelve a szükséges hidakkal, amelyeken kivül a mocsáron, Semjén melletti eredetéig, sehol sem lehet átkelni. Kalló és Pócs-Petri irányában olyan magas sürü. tölgyerdő van, hogy az utakon kivül sehol nem lehet áthatolni rajta. Kálló-Semjén irányában fiatal, helyenként igen sürü a bozót. A mezők mocsarasak és csupán szükség esetén lóval vagy könnyű kocsival, nyáron, a megjelölt helyeken kelnek át rajtuk. A falu utcái és az országutak jók. Az Apagy irányában elterülő dombok, amelyeken kis szöllőskertek vannak, egészen a Sényő felé húzódó magaslatig, uralják a helységet, a környező vidéket, a völgyet és az Apagy irányában elterülő túloldali tájat." Ezt azzal kell kiegészíteni, hogy a falu határának Or.os felé eső lankásabb részében nagy szántó terület, Tura irányában pedig magas dombvonulat és több tó volt található. Kis- és Nagykálló irányában is homokdombok húzódtak. Végül hangsúlyozni kell azt is, hogy a falut Apagy irányába eső fólkörivben, a középkor évszázadaiban, kisebb patak folyta körül, amely Szabolcs-Balsa környékén ömlött a Tiszába és a Berettyót kötötte össze a Tiszával. Neve pedig hol Kék-Kálló, hol Kálló-ér, hol Berettyó, hol Okor /pl. Szakoly és Napkor mellett/, hol Tur, hol egyszerűen csak Ér /=Okor/ lehetett. Ma azonban mór csak a sok tó, nádas és néhány kanális, no meg a ré-

4 gi, éves térképek őrzik az emlékét. Erre a patakra utal a Napkor és Sényő határában eltűnt kis településnek, a feke te falunak /=0kor/ a neve is, mely Napkor nevének is részét képezi /Láp-okor, Nap-okor/. Beret tyó, Ér, Érfolyas volt az Orosi kanális neve is a csatornázások előtt. A Lápos, Csikós lapos. Nagylapos a terület régebbi lápos jellegét bizonyitja. A "láp"- nevek viszont azt mutatják, hogy Napkor neve első /1213. évi/ Lopecur / <v Láp-okor/ irott alakjának előtagja számára is megvoltak a természeti feltételek. A D A T T A R I. Oklevéli adatok : 1. Napkor: Lopecur /1213/ 5, Nucupul /1271/ 6, Nopcul /1292/ 7, Napcol /1307/ 8, Napocur /1312/ 9, Napokor /I3l4/ 1 0, Nopkur /1313/ 1 1, Napkur /1310/ 1 2, Napakur /1319 és 1341/ 3, Napkor 1357-ben először fordul elő''" 4, től ez a végleges alak I l l i k megemlíteni, hogy a település nevének évi formája, a Napakur, egy Kraszna megyei birtokos nemesnek, a Nopok-Mezte nemzetségből származó Boziási Napakurnak a nevében is előfordul, ugyanabban az évben, de más oklevélben. 2. Töt /1271/, kiveszett kisebb település Kálló-Semjén irá- nyában 3. Batur-földe /IZH/^7, kiveszett kisebb település, melyet 4 a Piripuc /Piri-puc < Piri-pócs < Biri-But/, az apagyi és orosi határban régebben elfolyó Büdös-ér /Bud-es ér/ és a két Pécs neve őrzött meg. 18 * Thesar /1395/, /1436/ kiveszett település neve, melyet nemcsak oklevelek, de a Tesár, Tesár-föld, és a Tézsár, Tézsári kanális nevekben a kataszteri felmérések, valamint a szájhagyomány is megőrzött. II. Kállai Manó ur napkori tagja térképének helynevei: /ó. n., valószinüleg századi/: 19

5 5. Tö t i rét, a kis-kállói határ közelében 6. Rókávár u.o. III. II. József-kori katonai térkép helynevei / / : Tesar, ssz. alatt 7. Kovács tó, a Várdi szőlőhegytől nyugatra 8. Kikos /Tikos/, szántó és rét az apagyi határ közelében 9' Peckes, rét a pócs-petri határ közelében 10. Biró rét, a Peckes és Csikós Lapos között 11. Csikós Lapos, legelő, régen lápos i s, a pócs-petri és kálló-semjóni határ mellett 12. Aranyhegy, a nagy-kállói úttól Kis-Kálló felé elterülő aranyló homok-dombok /később egy részén szőlő/ 13. Sómér, náddal boritott tó, /valamikor ér vezette vizét a Tisza felé/, a falu lakott része közelében, az orosi ut mellett 14. 'Lökös, a Ludas tó és Sós tó közötti terület I 5 Ludas tó, a Ludas hegy előtti tó 16. Ludas hegy, szőlős domb a Hajnalhágó mellett, Oros irányában 17. Sós tó, a turai határ közelében 21 IV. Az 1805-ös canonoca visitatio helynevei Biró rét, ssz. alatt 18. Kásás hegy, talán a pócsi ut melletti homokdombok egyike 19. Korhán, talán a Várdi szőlő i előtti homokdomb /Tankos/, vagy talán az Ilonasor és Sényői ut közötti homokdomb, ahol I. László-kori temetőket tártak f e l. Pontosan nem lokalizálható. 20. Kigyós, tó és lakott terület, a falu szélén, Nagykálló irányában, ma Bem, Damjanich és Dózsa utcák Kikos ssz. alatt Ludas tó, ssz. alatt 21. Sziget, Sényő irányában található, a Várdi szőllőn tul, két ér /kanális/ találkozásánál Töt, ssz. alatt Sós tó, ssz. alatt 22. Kásás, bizonyára a Kásás hegy

6 Peczkés, ssz. alatt 23. "Via Regia" Király ut, a Nagy utca, I. /Szent/ István királyról elnevezve, aki a tenplom védőszent' je is 24. "Via versus Naqykólló" - Nagykóllói ut 25. "Via versus Kiskálló" = Kiskóllói ut V. Az 1855-ös kataszteri térkép helynevei : Ludas tó, ssz. alatt 26. Bor.j uh át, a falu és az orosi határ közti óriási terület 27. Bodzás, a falu és a harangodi, illetve nagykóllói határ közti terület 28. Kenderátó, = kenderáztató tó, a falu mellett, Kiskálló 2 9 Gulyakut, Kenderátón irányában, Kenderes mellett tul Kiskálló irányában 30»Méneskut, a kálló-semjóni határ közeléban 31. Rókalyukas, a Töt és a kólló-semjéni határ környékén Peczkés, ssz. alatt 32. Nyár.jasheqy, a téti és apagyi ut között, a vórdi szőlő előtt 33. Gut, talán kiveszett település neve maradt fenn a téti és sényői határ menti terület dűlő nevében 23 VI..Napkor adóközség birtokrészleti jegyzőkönyve /1870/ Tezsári föld = Tesár, a Tézsóri kanális menti terület * 34* Kis csapó rét, a Piripuc mellett, a Pócsi ut felé 35. Füves kert, a Fő utca Piripuc irányába nyúló kertjei mögötti rét 36. Csapó rét, a Kis Csapó rét mellett 37. Kemény hegy, nem tudjuk lokalizálni 38. Tövis szer, = Töviskes, a Semjéni ut és a Tézsóri kanál i s között Peczkés, ssz. alatt 39. Orosz kert, az Apagy és Napkör között húzódó szőlősdombok egyike 40. Kis erdő, az Orosz kert melletti szőlősdomb 41. ördöngös, a Kis erdő melletti szőlősdomb 42. Rókás, az ördöngös melletti szőlősdomb

7 43. Apaqyi ut, az Apagyi ut településen kivüli része Kikas, 1. a 8. ssz. alatt 44. Veres nád, nádas és szántó a Kikas és Nyárjashegy között Nyárjas hegy, 1. a 32. ssz. alatt 45. Várdi kert, a régi szőlős domb Tét irányában Kovács tó, 1. a 7. ssz. alatt Gu t, 1. a 33. ssz. alatt 46. Széles rét, a Ludastó szőlő melleti rét, Sényő irányában 47. Kuria, a turai határba ékelődik 48. Pap rét, a Sényői út melletti rét Lökös, 1. a 14. ssz. alatt Ludas tó, 1. a 15. ssz. alatt Sós tó, 1. a 17. ssz. alatt 49. Papúr-kert, szőlős domb a Hajnalhágó mellett Ludastó szőlő,- a Hajnalhágó és Papur-kert mellett 50. Haj nalhápó, a Papür-kert és Ludas tó melletti szőlő 51. Bornyu kut, orosi határ felé eső szántó, régebben legelő is 52. Hosszú föld, orosi határ felé eső szántó, régebben a jobbágytelkek külső részei itt területek el 53. Nagy föld, ssz. alatt 54. Nagy kert, ssz. alatt, talán a Puszta 55. Nyári legelő, ssz. alatt, talán a Páskom 56. Lóké rt, szántó a nagykállói ut közelében, nem messze a falutól 57. Nyilas, szántó a Lókért mellett 58. Csere, a Csikós Lapos és a Semjéni ut között 59. Kis tag, szántó a sényői ut mellett Bodzás, 1. a 27. ssz. alatt Gulyakut, 1. a 29. ssz. alatt 60. Töviskes kátyú, szántó a Gulyakut mellett 61. Rókalyuk, szántó a Töviskes kátyú mellett 62. Nagy lapos, legelő, szántó a Rókalyuk melett Csikós lapos, legelő a Nagy lapos mellett Kállósemjén és Pócs-Petri határa közelében

8 t VII. Magyarország helységnévtára /1951/ helynevei; Aranyosi szőlőtelep, a Telep a nagykállói határ köze lében 64. Apagyuti házak, az Apagyi ut 1951-ben külterületi házai 65. Blautanya, a falu közelében Pócs-Petri irányában Csikós lapos, 1. a 11. ssz. alatt 66. Czukortanya, a Töt, i l l. Kiskólló irányéban 67. Hartstein szőlő, a Sényői ut mentén 68. Hartstein major, az Apagyi uton, a település szélén 69. Ilonatanya, a Sómér mellett Kállósemjéni ut, 1. a 103. ssz. alatt Ludastó szőlő, 1. a 15. ssz. alatt 70. Országúti átvágás, nem tudjuk lokalizálni 71* Paptag, a Sényői ut mentén, a Ludastó irányában, valamint a Páskom mögött, Oros irányában, a vasút közelében 72. Peckéstanya, a Peckesen 73. Firipuc, a Füveskert mögötti rét, szántó; ma több helyen lakott.74. Sényői uti szőlők, a Sényői ut menti szőlők a sényői Téti határ közelében ut,l. a 100. ssz. alatt 75. Töti ut, a Tötön, a Kiskállói ut egy része 76. Várdi szőlő. Napkor legrégibb és legmagasabb szőlődombja, a téti ut mellett, ma meteoro- - lógiai állomás van VIII. Magyarország földraizinévtárának Aranyosi hegy, 1. a 62. ssz. alatt Bodzás-dülő, 1. a 27. ssz. rajta helynevei; alatt Csikóslapos, ssz. alatt Csikós-lapos, ssz. alatt Gulyakut, 1. a 29. ssz. alatt 77. Harangod, nagyobbrészt Nagykálló és Oros határába olvadt kiveszett falu napkori része /= a Puszta/ 78. Kis.Laposi erdő, a Csikós-laposon 79. Kossuth Tsz, a falu szólén, a Nagykállói ut mellett 25

9 80. Leveleki tábla, a Nagykállói ut és a Telep között; tulajdonosa a földreform előtt Leveleki Magdolna volt Ludas-tó, ssz. alatt Nagy-föld, 1. az 52. ssz. alatt 81. Napkori /VII/2/-folyas, az Orosi kanális /a mult századi csatornázásig: Berettyó, Ér vagy Nagy-folyás a neve/ 82. Napkori szőlők, az ördöngös, Rókás, Kiserdő, Bárórész és Oroszkert Nyárias hegy, 1. a 32. ssz. alatt Piripuc, 1. a 72." ssz. alatt Sényői uti szőlő, 1. a 73. ssz. alatt Sóstó, 1. a 17. ssz. alatt Töti ut, 1. a 2. ssz. alatt Töviskes kátyú, lásd az 59. ssz. alatt Várdi szőlő, 1. a 45. ssz. alatt 83. Zsombékos /VI/1./-folyás, a Napkori szőlők mögött, a Peckes közelében I X«Salát gyűjtés / ben/ Páskom, legelő, majd utca az Orosi ut mellett 85. Kántortag, a Paptag mögött, az orosi határnál 86. Urbánisták földje, a jobbágytelket megkapó gazdák szántóföldje, a Nagyföld és Kiszóld környéke 87. Kisföld, /= Hosszuföld/, a Kántortag és a Puszta között 88. Csordakut, a Temető /Béke/ uton, a Temető közelében 89. ötköblös, szántó a Pusztán innen 90. Puszta, az orosi, harangodi földekkel határos, szántó, szőlő, ami eredetileg Oroshoz tartozott, de az as tsz-szer vezések idején közigazgatásileg is Napkorhoz csatolták 91. Orosi kanális, a régi Berettyó, Ér vagy Nagyfolyás, 9 2 # T e l e P«az orosi határban folyik szőlő a nagykállói határ közelében

10 93. Vásá ros üt, Apagyot és Nagykállót közvetlenül összekötő középkori vásáros ut; ma is használatos földút 94. Meszes hid, a Vásáros uton, a Semjéni és Pécsi ut között, a Csikós lapos közelében 95. Meszes kut, a Vásáros uton, a Meszes hid mellett 96. Betyár Csárda, a Pécsi ut és a Vásáros ut kereszteződésénél volt 9 ^ Veres erdő, a Betyár Csárda mellett Magos kereszt, homokos szántó a pócs-petri határ közelében * Bárórész, a Rókás melletti szőlő 100. Fekete kanális, Apagy és Napkor határán folyik, a Tét i utat a Napkor határában lévő Fekete-hid ná1 metszi Fekete-hid, a Várdi szőlőn tul, a Fekete kanális és a Téti ut találkozásánál 102. Zsinór ut, a régi köves Apagyi utat köti össze, a Tét i 103. Tankos = Nyárjashegy úttal, az Őrházon tul 104. Fingós kut, a Téti uton, a Várdi szőlő közelében 105. Golyóbis hegy, a Várdi szőlő dombja 106. Haraszt, puszta, tanya a téli határnál, talán kiveszett kisebb település maradványa is 107. Kistag, szántó a sényői ut mentén, a falu közelében 108. Sóskahegy, talán a Sámér melletti domb 109. Kalácshegy, szőlősdomb az orosi határ közelében 110. Lápos, az o r o s i u t i k e r t e k alján található rét, a Páskom mellett 111. Legelő, a falu és a Napkori szőlők közötti füves terület 112. Orosz vég, a falu Kállósemjén felé eső része, ahol főleg a XVIII. sz. közepén betelepitett szláv /rutén/ származású lakosság él 113. Sváb vég, a falu Sényő felé eső része, ahol főleg a XVIII. sz. közepén betelepitett sváb származású lakosság él 114. Beri tag, a Pócsi és Semjéni ut között

11 115. Berstein-tag, a Pócsi és Semjéni ut között 116. Frici-tanya, a Pócsi ut mentén, a falu közelében 117. Czukor tanyák, a Tötön, a Kiskállói ut közelében 118. Temető /görög és római kat./, a Temető /ma Béke/ ut végén 119. Zsidó temető, a töti erdőben, a kiskólló határ köze lé ben 120. Dögtemető, az Orosz-kert mellett, a Legelő közelében 121. Uj ut, /= Szabadság ut/, az Orosi és Apagyi utat köti össze, a Muúttal párhuzamos, a Pince és az Őrház mellett halad el 122. Nagy utca, ma Kossuth L. utca 123. Sáros utca, ma Petőfi S. utca 124. Temető utca, ma Béke ut 125. Kenderes, a falu Kálló-Semjén irányába eső széle, ma Bacsó Béla és Bajcsy-Zsilinszky utca 126. Ilona-sor, az Ilona-tanya, a volt Kóllay-tanya területén, a Sámér mellett 127. Uj-sor, az Aranyos szőlőtelep irányában, a régi Gyulaházi tanya, 128. Oncsa-telep, a Vasútállomás és az Apagyi ut között 129. Rákosi utca, talán a mai Hajnal utca 130. Megyeri ut, már felszámolt országos föld-ut, a Ludastó szőlő és a Kalács-hegy között haladt Vasmegyerről Nagykállóba 131. Pócsi ut, még használt föld-ut, mely Pócs-Petrin át Pócsra vezet 132. Kiskállói ut, még használt föld ut, amely a Nagykálló ba olvadt Kiskállóba vezet 133. Nagykállói ut, a Nagykállóba vezető ut, falun belüli részét ma Vörös-Hadsereg utjának hivják 134. Muut, 1952-ben épitett, Nyíregyházáról Vásárosnamény ba vezető 41-es sz. müiit 135. Pince, a Vasútállomással szemben 136. Vasútállomás, a falu szélén, a Sényői uton 137. Nagybolt, a Sényői ut kezdetén 138. Községháza, a falu közepén, a Kossuth L. uton 139. Templom, /róm. kat./ a Kossuth L. ut közepén

12 140. Templom, /görög kat./ a Kiskállói ut elején 141. Naqyiskola, a Kossuth L. ut közepén 142. fosta, a Kossuth L. uton, a Kallói ut közelében A Napkor községi Tanács Vb-a által megadott utca-nevek: 143. Ady Ej utca, a Sényői úttal párhuzamos, Apsgy irányában 144. Ady E. köz, a Sényői utat köti össze az Ady E. utcával 145. Arany J. utca, a Sényői utat köti össze az Ady E. u teával 146. Apagyi utca. Napkort köti össze Apaggyal 147. Bacsó B. utca, a volt Kenderes egyik része I 4 8 Bajcsy-Zsilinszky utca, a volt Kenderes másik része 149. Bem utca, a volt Kigyós része 150. Béke utca, a volt Temető utca 151. Damjanich utca, a régi Kigyós egyik része 152. Dózsa György utca, a régi Kigyós másik része 153. Gárdonyi utca, a volt Oncsa-telep 154. Hajnal utca, a volt Rákosi utca, a Pócsi útból vezetett a Füves-kert felé 155. Hunyadi ut = Uj-sor, volt Gyulaházi-tanya 156. Ilona utca, a volt Ilonasor 157. József A. utca, a volt Józsa A. utca 158. Kinizsi utca, a Pócsi útból nyilik a Piripuc felé 159. Kossuth L. utca, a régi Király, illetve Nagy utca 160. Lenin utca, a régi Pócsi ut 161. Nyárfa utca, az Apagyi útból nyilik a Piripuc felé 162. Orgona utca, az Apagyi útból nyilik a Piripuc felé 163. Orosi utca, az Orosra vezető ut falun belüli része 164. Páskom utca, az Orosi utcából nyilik a vasút közelében 165. Petőfi utca, a volt Sáros utca 166. Rákóczi utca, a Pócsi utcából nyilik a Piripuc felé 167. Sallai I. utca, a régi Füves-kerti utca, a Pócsi utcából nyilik 168. Semjóni utca, a Kóllósemjénbe vezető ut falun belüli része 27

13 169. Sényői utca, a Sényőre vezető ut falun belüli része 170. Sényői köz, az Uj ut Orosi utca és Sényői utca közt i szakasza 171. Sényői uti szőlő, a Sényői ut mellett, a falutól távol 172. Szabadság utca, az Uj útnak a Sényői utcától az Őrház felé eső szakasza 173. Táncsics utca, a Sényői utcából nyilik, a Muúttal párhuzamosan 174. Vörös Hadsereg utja, a volt Nagykállói út 175. Téti ut, a Tétre vezető volt földút, régi országot 176. MÁV Vasúti Őrház, a vasút mellett, Apagy irányában 177. ördöngös szőlő, a Kiserdő szőlő mellett

14 Jeqyze tek 1. Magyarország helységnévtára, Györffy, Magyarország Árpád-kori történeti földrajza, J Bp III. h Lekli Béla, Napkor község története, I. rész Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetirás, I-II HL Térképtár, Coll. XXV., Sectio 14., Szabolcs m., Napkor, Váradi Regesztrum, Fejér, Codex diplomaticus Hungáriáé, V/l., Hazai Okmánytár, VII Anjoukori Okmánytár, I Fejér, CD, VIII/1, AO, I Fejér, CD, VIII/1, Fejér, CD. VIII/6, AO, I és IV AO, VI Csánki, Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában, I Lád a 6. sz. lábjegyzetet! 17. U.o. 18. Zsigmondkori Oklevéltár, I reg. és Zichy... okmánytára, VIII M. Országos Levéltár, S l27-no Lásd a 4. sz. lábjegyzetet! 21. Napkor község.matrikulája, Napkori róm.kat. plébánia 22. MOL, S 78., Kataszteri térképek, 218. téka /1855/ 23. MOL, S 79., 729. csomó, 898. tétel /1870/ 24. Magyarország helységnévtára, 1951, Magyarország földrajzinévtára, Napkor. M A szerző saját gyűjtése idős személyektől szülőfalujában, 1976 és 1986 között 27. A Napkor községi Tanócs VB-a által megadott utca-nevek, 1987.

MAKÓ TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI VÁZLATA TÓTH FERENC

MAKÓ TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI VÁZLATA TÓTH FERENC A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1972-73/1 MAKÓ TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI VÁZLATA TÓTH FERENC (Makó, József Attila Múzeum) Makó hét-nyolc évszázados múltja településtörténetileg két fő korszakra oszlik. A régi Makó

Részletesebben

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig - 2 - Bodnár Tamás ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig Alsózsolca Község Önkormányzata, 2005 A kötet Alsózsolca

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

Száz éves a rákosmenti helytörténetírás

Száz éves a rákosmenti helytörténetírás Száz éves a rákosmenti helytörténetírás Ebből a nevezetes alkalomból az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem és a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület a RÁKOSCSABAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Részletesebben

Doboz belterületének és határának földrajzi nevei

Doboz belterületének és határának földrajzi nevei Doboz belterületének és határának földrajzi nevei /. Bevezetés RÉTHY ERZSÉBET Doboz nagyközség a Kettős-Körös mellett fekszik Békés megyében. A belterület és a külterület nagyobbik része a folyótól K-re

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ KELETKEZÉSE

ÚJFEHÉRTÓ KELETKEZÉSE Sípos Ferenc ÚJFEHÉRTÓ KELETKEZÉSE Az Új fehértó történetével foglalkozó helytörténész szakirodalomra támaszkodni nem tud e tárgykörből monográfia nem készült, s hiányoznak a tanulmányok is, így kénytelen

Részletesebben

BEKECS TÖRTÉNETE KÉSZÍTETTE: FALUSSY JÓZSEF

BEKECS TÖRTÉNETE KÉSZÍTETTE: FALUSSY JÓZSEF BEKECS TÖRTÉNETE KÉSZÍTETTE: FALUSSY JÓZSEF A HEGYALJA PEREMÉN (Bekecs története) I. Földrajzi bevezető Bekecs Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (a történelmi Zemplén vármegye déli részén), az Alföld és az

Részletesebben

HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK

HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1981 HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8. M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS-ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Részletesebben

magyar hírmondó XVIII. évfolyam 1 2. szám 2006/XVIII. 1 2. m a g y a r n y e l v û h í r l a p j á t, a Ma g y a r Ku r i r t

magyar hírmondó XVIII. évfolyam 1 2. szám 2006/XVIII. 1 2. m a g y a r n y e l v û h í r l a p j á t, a Ma g y a r Ku r i r t magyar hírmondó XVIII. évfolyam 1 2. szám 2006/XVIII. 1 2. Ké t s z á z h ú s z ével ezelôtt indította el Bécsben m a g y a r n y e l v û h í r l a p j á t, a Ma g y a r Ku r i r t Sz a c s v a y Sá n

Részletesebben

Komádi története és népélete

Komádi története és népélete Komádi története és népélete Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Lektorálta, javította: Dr. Makra Zsigmond kandidátus Dr. Makai Sándor, 2001. Kiadja: Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház, Békéscsaba

Részletesebben

Szoboszlai Zoltán UGRAI MOZAIK. Biharugra, 2002.

Szoboszlai Zoltán UGRAI MOZAIK. Biharugra, 2002. 1 Szoboszlai Zoltán UGRAI MOZAIK Biharugra, 2002. 2 A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és Békés Megye Önkormányzata támogatta NEMZETI KULTURÁLIS

Részletesebben

Pölöskei István LOVÁSZPATONA. Pápa, 2009. Irta: PÖLÖSKEI ISTVÁN Szerkesztette: DR HERMANN ISTVÁN Lektorálta: SOMFAI BALÁZS

Pölöskei István LOVÁSZPATONA. Pápa, 2009. Irta: PÖLÖSKEI ISTVÁN Szerkesztette: DR HERMANN ISTVÁN Lektorálta: SOMFAI BALÁZS Pölöskei István LOVÁSZPATONA Pápa, 2009. Irta: PÖLÖSKEI ISTVÁN Szerkesztette: DR HERMANN ISTVÁN Lektorálta: SOMFAI BALÁZS A kötet az Oktatási és Kulturális Minisztérium Fókuszban a közművelődés című pályázatán

Részletesebben

ZOLTAI LAJOS: DEBRECEN VIZEI

ZOLTAI LAJOS: DEBRECEN VIZEI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 255 ZOLTAI LAJOS: DEBRECEN VIZEI FOLYÓK, FOLYÁSOK, VÖLGYEK, EREK, FOKOK. TAVAK, FERTŐK, FENEKEK, LAPOSAK, MOCSARAK, RÉTEK, TISZTÁK. ÁRKOK, CSATORNÁK, GÁTAK ÉS

Részletesebben

Ha Zentát a Topolyára vezető műúton, az úgynevezett Likasi

Ha Zentát a Topolyára vezető műúton, az úgynevezett Likasi Dolgainkról Krónika 9 Szűgyi Ferenc ADALÉKOK FELSŐHEGY KORAI TÖRTÉNETÉHEZ Ha Zentát a Topolyára vezető műúton, az úgynevezett Likasi úton hagyjuk el, szép időben már a város szélétől megpillanthatjuk a

Részletesebben

A falu születése Mit tudunk a község nevének eredetérõl? Valamikor az Árpádok korában a Gyõr és a Monoszló nemzetség vette birtokába a Kapos folyó mentét és a Zselic vidékét. A Bõ Gyõr nemzetség 1061-ben

Részletesebben

Kápolnásnyék, története

Kápolnásnyék, története Kupi László Kápolnásnyék, története Kápolnásnyék 2000. 1 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 1. Kápolnásnyék területe és természetrajza... 4 2. A község neve... 6 3. Mióta lakott a község területe?...

Részletesebben

Ábrahám Imre Pannonhalma nyugati előterének képe 9 13. századi helynevekben

Ábrahám Imre Pannonhalma nyugati előterének képe 9 13. századi helynevekben Ábrahám Imre Pannonhalma nyugati előterének képe 9 13. századi helynevekben A pannonhalmi bencés apátságnak és székhelyének, Pannonhalma városnak a környékét tételesen eddig két jeles huszadik századi

Részletesebben

A dokumentum a Magyar Solymász Egyesület tulajdona. Engedély nélküli felhasználása tiltott.

A dokumentum a Magyar Solymász Egyesület tulajdona. Engedély nélküli felhasználása tiltott. A solymászat története Arról még ma is viták folynak a kutatók között, hogy honnan, Eurázsia mely területéről származhatott a ragadozó madarak idomításának szokása. Sokan a mezopotámiai kultúrákat tartják

Részletesebben

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL Szerkesztette: Szõke Lajos Berente, 2004 ELÕSZÓ Egy 1985-ben Berentére sorsvetett ember ugyan hogyan is nyúlhatna a falu múltjához, ha nem a mások keze munkája

Részletesebben

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXIII. évfolyam Ünnepi szám, 2013. június

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXIII. évfolyam Ünnepi szám, 2013. június A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXIII. évfolyam Ünnepi szám, 2013. június Kedves Olvasó! Engedje meg, hogy rövid ismertetést nyújtsak Felsőpakony Község történetének megismeréséhez. Budapest

Részletesebben

Turistautak a Baranyai-dombságban. Bevezető. Közlekedés

Turistautak a Baranyai-dombságban. Bevezető. Közlekedés Turistautak a Baranyai-dombságban Biki Endre Gábor Bevezető Baranyai-dombság turistautakkal feltárt területe Baranya megye A délkeleti részén, Pécsvárad és Mohács között helyezkedik el. Északról határos

Részletesebben

Takács László Kovács Zsolt. Hejõbába története

Takács László Kovács Zsolt. Hejõbába története Takács László Kovács Zsolt Hejõbába története Ne vegyük a dolgot, amint lennie kellene, hanem amint van, s úgy az embereket. (Széchenyi István) Takács László Kovács Zsolt Hejõbába története Hejõbába,

Részletesebben

Honismereti tanösvény Onga

Honismereti tanösvény Onga Honismereti tanösvény Onga Az Ongai Kulturális Egyesület 1999-es megalakulása óta azon fáradozik, hogy a helyi hagyományőrzést felkarolja, Onga helytörténeti múltjának tudományos igényű feltárását lehetőség

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA Készítette: a Cívisterv Várostervező és Építész Iroda Bt. 2013. évben C Í V I S T E R V BT. VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA Levelezési cím: 4031 Debrecen,

Részletesebben

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE 1 TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE Botos Péter 1982 Karuczka Attila 2014 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1.Őskor... 5 1.1. Kőkorszak... 5 1.2.Bronz korszak... 7 2. A KÖZSÉG NEVE ÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE... 12 2.1.

Részletesebben

A FÜZÉRI URADALOM FALUJA A 14 16. SZÁZADBAN FÜZÉRKOMLÓS (ABAÚJ M.) BIRTOKOSAI ÉS ADÓZÓ NÉPESSÉGE (1270 1567) GYULAI ÉVA

A FÜZÉRI URADALOM FALUJA A 14 16. SZÁZADBAN FÜZÉRKOMLÓS (ABAÚJ M.) BIRTOKOSAI ÉS ADÓZÓ NÉPESSÉGE (1270 1567) GYULAI ÉVA Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVIII. Fasc. 1. (2014), pp. 65 105. A FÜZÉRI URADALOM FALUJA A 14 16. SZÁZADBAN FÜZÉRKOMLÓS (ABAÚJ M.) BIRTOKOSAI ÉS ADÓZÓ NÉPESSÉGE

Részletesebben

Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén

Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén 1. A 20. századi magyar névtani szakirodalomban gyakorta találkozhatunk a helynévtípusok időbeli állandóságára vagy éppenséggel

Részletesebben

ERDÉLY TÖRTÉNETE ELSŐ KÖTET A KEZDETEKTŐL 1606-IG AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1986 PRINTED IN HUNGARY ERDÉLY A KÖZÉPKORI MAGYAR KIRÁLYSÁGBAN (896 1526)

ERDÉLY TÖRTÉNETE ELSŐ KÖTET A KEZDETEKTŐL 1606-IG AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1986 PRINTED IN HUNGARY ERDÉLY A KÖZÉPKORI MAGYAR KIRÁLYSÁGBAN (896 1526) ERDÉLY TÖRTÉNETE ELSŐ KÖTET A KEZDETEKTŐL 1606-IG AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1986 PRINTED IN HUNGARY ERDÉLY A KÖZÉPKORI MAGYAR KIRÁLYSÁGBAN (896 1526) FEJEZETEK 1. ERDÉLY HONFOGLALÁS KORI ŐSLAKÓI 2. A MAGYAR

Részletesebben

MARTONVÁSÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MARTONVÁSÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MARTONVÁSÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MEGBÍZÓ Martonvásár Város Önkormányzata Dr. Szabó Tibor polgármester 2462 Martonvásár, Budai út 13. Tel.: 22/460-004 TERVEZŐ Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben