NAPKOR KÖZSÉG FÖLDRAJZI NEVEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAPKOR KÖZSÉG FÖLDRAJZI NEVEI"

Átírás

1 LEKLI BÉLA: NAPKOR KÖZSÉG FÖLDRAJZI NEVEI Napkor község Szabolcs-Szatmár megye közepén található, területe 6515 kh. Határos Oros, Tura, Sényö, Tét, Apagy, Pócspetri, Kállósemjén és Nagykálló településekkel. A középkorban Harangoddal és Maggyal i s. Az alábbi adattár felöleli mind az oklevelekben, térképeken, Napkor község római katolikus matrikulájában előforduló irott források, mind pedig a napkori lakosság szájhagyományának adatait. A nevek a falu évezredes múltját, természeti és társadalmi viszonyait tükrözik. GyŐrffy György történész két XIII. századi - de csak es átírásban fennmaradt - oklevél alapján a település és nevé- 2 nek kialakulását a XI. századba helyezi. Az I. István-kori te- 3 metőben talált pénzérmék és a román stilusu ablakmaradványok az 1271-es oklevélben is emiitett. Szent Istvánról elnevezett templomban - megerősitik e megállapítást. A község földrajzi neveinek legkorábbi rétege - a Napkor /Napokor/ név "okor" eleme, a Butur földe, a Töt, a Korhán, a Csere, a Piripuc, a Kalács-hegy, a Meszes, Harangod, Gut és Sámér - azt mutatják, hogy e területet is török-fajú, kabarbesenyő elemek szállták meg az Árpád-korban. Butur, Piripue ós szomszédos Apagy, valamint a XIII. sz. eleje óta Napkort folyamatosan birtokló Balogh-Semjén nemzetség ősének ismert Obul neve az Aba nemzetség, a Kalács-hegy, a szomszédos Kalló, 111. Pa zony nevek pedig a Bor-Kalán nemzetség itteni birtoklására utal nak. A Tét település- és személynév változatát képező Töt a Zsombor /Tótény-Töhötöm/ nemzetség egykori jelenlétére enged következtetni. A Meszes-hjd és Meszes-kut, valamint Napkor nevek a Nopok-Mezte nemzetség emlékét őrzik. (Ennek ősei: Nekopor / T Nokopor Nopokor/ és Mesta.) Mindegyik nemzetséget számos kutató nemcsak török-fajúnak, de egyenesen besenyőnek mondja. A Napkor /Napokor/ XIII-XIV. századi nevében előforduló "okor" viznév, mely ebben a korban kimutathatóan besenyők lakott területen volt található, megerősiteni látszik a fenti állitást. A Várdi-szőllő hegy nevének nyelvi sajátosságai /a által

2 "vár" török eredetű szavunk, a "d" és "i" településnévképzö elsősorban az Árpád-korra jellemző/ arra.engednek következtetni, hogy a Kisvárda-Debrecen-Nagyvárad, valamint a Tokaj-Szatmárnémeti főútvonalak kereszteződésében levő, kivételesen magas dombon katonai létesítmény, földvár létezett, ami legkésőbb a tatárjárás idején elpusztult. A XIV-XV. századi oklevelekben emiitett, kiveszett T h e s á r települést a kutatók a kora-középkori királyi szolgáltató népek falvaként tartjók szómon, melynek jelentése a szláv tesár = ács szóval függne össze. Magunk azonban ezt is inkább a Tét /Tet-es Tes/ változatának tekintjük. A "Puszta", "Haraszt " és "Gu t" is kiveszett kisebb településekre utalnak. /Gut a Gut-Keled nemzetségre i s. / A kiveszett Ha rangod neve is besenyő településre vall. A napkori víznevek között még egy másik is akad, a Sámér /Sam-ér/, amelyet a párhuzamos előfordulások alapján, szintén az Árpád-korra tehetünk. A "Lökös " dülő névben a Balogh-Semjén nemzetségbeli Kállayak egyik-másik tagjának megkülönböztető nevét tartotta fenn a hagyomány, mely a XIII-XV. századi oklevelekben is felbukkan. A "Peckes" is igen régi eredetű kaszóló-név, mely bizonyóra a Péc személy- és nemzetségnév "k" és "es" képzővel ellótott alakja. Igen korainak kell tekintenünk az archaikus hangzású, /talán iráni eredetű/ "ördöngős" nevünket is, melyhez egy település eltűnéséről szóló legendát is füz a szájhagyomány. Más nevek, mint pl. a Nyilas, PásI- >m, öt köb lós, Oroszkert,. Urbáristák földje, Bá ró ré sz, Paptag, Papu r-ke rt, Magos-ke reszt, Tankos, stb. társadalmi viszonyokat tükröznek. A Nyilas a közösen használt földek nyilhuzásos felosztására, az Dtköblös az öt-köbölnyi gabona-féléve 1 bevethető terület nagyságóra utalt. A Páskom a falu belterületének közvetlen közelében levő legelő volt. Az Orosz-kert, Orosz-vég- és Sváb-vég a XVIII. sz. közepén - a pestis miatt meghalt jobbágyok helyére - betelepitett szláv, i l l. sváb nemzetségü lakosságról kapta a nevét. A B órórész a Kállay Erzsébetet feleségül vevő báró Oósika Miklós történetíróról neveztetett el. Az Urbáristák földje még a jobbógyföldesuri birtokviszonyt szabályozó szerződésről, az urbóriumról nyerte nevét. A Magos-kereszt a Mária-Pócsra /búcsújáró hely/ vezető ut mentén található dülő neve. A Papni-kert és a Paptag

3 a napkori egyházközség tulajdonában levő föld volt. A tanyák elnevezései /Kállay ^Ilonatanya, Harsteintanya, Czukortanya/, valamint a Beri és Berstein-1ag, a XIX-XX. századi tulajdonosok nevét örökítették meg. A Kállayak kivételével mindannyian zsidó bírtokosol-'. A Tankos a II. világháború szomorú emlékét őrzi. A természeti viszonyokat tükröző elnevezések - mint a Haj nalháqó, Nyá rj asheqy, Aranyhegy, Kásás-hegy, Keményhegy, Sziget, Csikós lapos. Ludas tó. Sós tó. Titkos, Kigyós, Borjuhát, Méneskut, Rókalyuk, Rókás, Bodzás, Tövis-szer, stb. - nem Napkorra vonatkozó okleveles párhuzamok szerint - akár az Árpádkorba is visszanyúlhatnak. E nevek egyébként magyar nyelvű névadókra utalnak. A domborzati-természeti viszonyokat tükröző nevek könnyebb megértéséhez érdemes idézni a II. József kori térképhez fűzött 200 évvel ezelőtti megjegyzéseket 4 : "A falu körül néhány tó sohasem szárad k i. A Tesór mocsár föl van szerelve a szükséges hidakkal, amelyeken kivül a mocsáron, Semjén melletti eredetéig, sehol sem lehet átkelni. Kalló és Pócs-Petri irányában olyan magas sürü. tölgyerdő van, hogy az utakon kivül sehol nem lehet áthatolni rajta. Kálló-Semjén irányában fiatal, helyenként igen sürü a bozót. A mezők mocsarasak és csupán szükség esetén lóval vagy könnyű kocsival, nyáron, a megjelölt helyeken kelnek át rajtuk. A falu utcái és az országutak jók. Az Apagy irányában elterülő dombok, amelyeken kis szöllőskertek vannak, egészen a Sényő felé húzódó magaslatig, uralják a helységet, a környező vidéket, a völgyet és az Apagy irányában elterülő túloldali tájat." Ezt azzal kell kiegészíteni, hogy a falu határának Or.os felé eső lankásabb részében nagy szántó terület, Tura irányában pedig magas dombvonulat és több tó volt található. Kis- és Nagykálló irányában is homokdombok húzódtak. Végül hangsúlyozni kell azt is, hogy a falut Apagy irányába eső fólkörivben, a középkor évszázadaiban, kisebb patak folyta körül, amely Szabolcs-Balsa környékén ömlött a Tiszába és a Berettyót kötötte össze a Tiszával. Neve pedig hol Kék-Kálló, hol Kálló-ér, hol Berettyó, hol Okor /pl. Szakoly és Napkor mellett/, hol Tur, hol egyszerűen csak Ér /=Okor/ lehetett. Ma azonban mór csak a sok tó, nádas és néhány kanális, no meg a ré-

4 gi, éves térképek őrzik az emlékét. Erre a patakra utal a Napkor és Sényő határában eltűnt kis településnek, a feke te falunak /=0kor/ a neve is, mely Napkor nevének is részét képezi /Láp-okor, Nap-okor/. Beret tyó, Ér, Érfolyas volt az Orosi kanális neve is a csatornázások előtt. A Lápos, Csikós lapos. Nagylapos a terület régebbi lápos jellegét bizonyitja. A "láp"- nevek viszont azt mutatják, hogy Napkor neve első /1213. évi/ Lopecur / <v Láp-okor/ irott alakjának előtagja számára is megvoltak a természeti feltételek. A D A T T A R I. Oklevéli adatok : 1. Napkor: Lopecur /1213/ 5, Nucupul /1271/ 6, Nopcul /1292/ 7, Napcol /1307/ 8, Napocur /1312/ 9, Napokor /I3l4/ 1 0, Nopkur /1313/ 1 1, Napkur /1310/ 1 2, Napakur /1319 és 1341/ 3, Napkor 1357-ben először fordul elő''" 4, től ez a végleges alak I l l i k megemlíteni, hogy a település nevének évi formája, a Napakur, egy Kraszna megyei birtokos nemesnek, a Nopok-Mezte nemzetségből származó Boziási Napakurnak a nevében is előfordul, ugyanabban az évben, de más oklevélben. 2. Töt /1271/, kiveszett kisebb település Kálló-Semjén irá- nyában 3. Batur-földe /IZH/^7, kiveszett kisebb település, melyet 4 a Piripuc /Piri-puc < Piri-pócs < Biri-But/, az apagyi és orosi határban régebben elfolyó Büdös-ér /Bud-es ér/ és a két Pécs neve őrzött meg. 18 * Thesar /1395/, /1436/ kiveszett település neve, melyet nemcsak oklevelek, de a Tesár, Tesár-föld, és a Tézsár, Tézsári kanális nevekben a kataszteri felmérések, valamint a szájhagyomány is megőrzött. II. Kállai Manó ur napkori tagja térképének helynevei: /ó. n., valószinüleg századi/: 19

5 5. Tö t i rét, a kis-kállói határ közelében 6. Rókávár u.o. III. II. József-kori katonai térkép helynevei / / : Tesar, ssz. alatt 7. Kovács tó, a Várdi szőlőhegytől nyugatra 8. Kikos /Tikos/, szántó és rét az apagyi határ közelében 9' Peckes, rét a pócs-petri határ közelében 10. Biró rét, a Peckes és Csikós Lapos között 11. Csikós Lapos, legelő, régen lápos i s, a pócs-petri és kálló-semjóni határ mellett 12. Aranyhegy, a nagy-kállói úttól Kis-Kálló felé elterülő aranyló homok-dombok /később egy részén szőlő/ 13. Sómér, náddal boritott tó, /valamikor ér vezette vizét a Tisza felé/, a falu lakott része közelében, az orosi ut mellett 14. 'Lökös, a Ludas tó és Sós tó közötti terület I 5 Ludas tó, a Ludas hegy előtti tó 16. Ludas hegy, szőlős domb a Hajnalhágó mellett, Oros irányában 17. Sós tó, a turai határ közelében 21 IV. Az 1805-ös canonoca visitatio helynevei Biró rét, ssz. alatt 18. Kásás hegy, talán a pócsi ut melletti homokdombok egyike 19. Korhán, talán a Várdi szőlő i előtti homokdomb /Tankos/, vagy talán az Ilonasor és Sényői ut közötti homokdomb, ahol I. László-kori temetőket tártak f e l. Pontosan nem lokalizálható. 20. Kigyós, tó és lakott terület, a falu szélén, Nagykálló irányában, ma Bem, Damjanich és Dózsa utcák Kikos ssz. alatt Ludas tó, ssz. alatt 21. Sziget, Sényő irányában található, a Várdi szőllőn tul, két ér /kanális/ találkozásánál Töt, ssz. alatt Sós tó, ssz. alatt 22. Kásás, bizonyára a Kásás hegy

6 Peczkés, ssz. alatt 23. "Via Regia" Király ut, a Nagy utca, I. /Szent/ István királyról elnevezve, aki a tenplom védőszent' je is 24. "Via versus Naqykólló" - Nagykóllói ut 25. "Via versus Kiskálló" = Kiskóllói ut V. Az 1855-ös kataszteri térkép helynevei : Ludas tó, ssz. alatt 26. Bor.j uh át, a falu és az orosi határ közti óriási terület 27. Bodzás, a falu és a harangodi, illetve nagykóllói határ közti terület 28. Kenderátó, = kenderáztató tó, a falu mellett, Kiskálló 2 9 Gulyakut, Kenderátón irányában, Kenderes mellett tul Kiskálló irányában 30»Méneskut, a kálló-semjóni határ közeléban 31. Rókalyukas, a Töt és a kólló-semjéni határ környékén Peczkés, ssz. alatt 32. Nyár.jasheqy, a téti és apagyi ut között, a vórdi szőlő előtt 33. Gut, talán kiveszett település neve maradt fenn a téti és sényői határ menti terület dűlő nevében 23 VI..Napkor adóközség birtokrészleti jegyzőkönyve /1870/ Tezsári föld = Tesár, a Tézsóri kanális menti terület * 34* Kis csapó rét, a Piripuc mellett, a Pócsi ut felé 35. Füves kert, a Fő utca Piripuc irányába nyúló kertjei mögötti rét 36. Csapó rét, a Kis Csapó rét mellett 37. Kemény hegy, nem tudjuk lokalizálni 38. Tövis szer, = Töviskes, a Semjéni ut és a Tézsóri kanál i s között Peczkés, ssz. alatt 39. Orosz kert, az Apagy és Napkör között húzódó szőlősdombok egyike 40. Kis erdő, az Orosz kert melletti szőlősdomb 41. ördöngös, a Kis erdő melletti szőlősdomb 42. Rókás, az ördöngös melletti szőlősdomb

7 43. Apaqyi ut, az Apagyi ut településen kivüli része Kikas, 1. a 8. ssz. alatt 44. Veres nád, nádas és szántó a Kikas és Nyárjashegy között Nyárjas hegy, 1. a 32. ssz. alatt 45. Várdi kert, a régi szőlős domb Tét irányában Kovács tó, 1. a 7. ssz. alatt Gu t, 1. a 33. ssz. alatt 46. Széles rét, a Ludastó szőlő melleti rét, Sényő irányában 47. Kuria, a turai határba ékelődik 48. Pap rét, a Sényői út melletti rét Lökös, 1. a 14. ssz. alatt Ludas tó, 1. a 15. ssz. alatt Sós tó, 1. a 17. ssz. alatt 49. Papúr-kert, szőlős domb a Hajnalhágó mellett Ludastó szőlő,- a Hajnalhágó és Papur-kert mellett 50. Haj nalhápó, a Papür-kert és Ludas tó melletti szőlő 51. Bornyu kut, orosi határ felé eső szántó, régebben legelő is 52. Hosszú föld, orosi határ felé eső szántó, régebben a jobbágytelkek külső részei itt területek el 53. Nagy föld, ssz. alatt 54. Nagy kert, ssz. alatt, talán a Puszta 55. Nyári legelő, ssz. alatt, talán a Páskom 56. Lóké rt, szántó a nagykállói ut közelében, nem messze a falutól 57. Nyilas, szántó a Lókért mellett 58. Csere, a Csikós Lapos és a Semjéni ut között 59. Kis tag, szántó a sényői ut mellett Bodzás, 1. a 27. ssz. alatt Gulyakut, 1. a 29. ssz. alatt 60. Töviskes kátyú, szántó a Gulyakut mellett 61. Rókalyuk, szántó a Töviskes kátyú mellett 62. Nagy lapos, legelő, szántó a Rókalyuk melett Csikós lapos, legelő a Nagy lapos mellett Kállósemjén és Pócs-Petri határa közelében

8 t VII. Magyarország helységnévtára /1951/ helynevei; Aranyosi szőlőtelep, a Telep a nagykállói határ köze lében 64. Apagyuti házak, az Apagyi ut 1951-ben külterületi házai 65. Blautanya, a falu közelében Pócs-Petri irányában Csikós lapos, 1. a 11. ssz. alatt 66. Czukortanya, a Töt, i l l. Kiskólló irányéban 67. Hartstein szőlő, a Sényői ut mentén 68. Hartstein major, az Apagyi uton, a település szélén 69. Ilonatanya, a Sómér mellett Kállósemjéni ut, 1. a 103. ssz. alatt Ludastó szőlő, 1. a 15. ssz. alatt 70. Országúti átvágás, nem tudjuk lokalizálni 71* Paptag, a Sényői ut mentén, a Ludastó irányában, valamint a Páskom mögött, Oros irányában, a vasút közelében 72. Peckéstanya, a Peckesen 73. Firipuc, a Füveskert mögötti rét, szántó; ma több helyen lakott.74. Sényői uti szőlők, a Sényői ut menti szőlők a sényői Téti határ közelében ut,l. a 100. ssz. alatt 75. Töti ut, a Tötön, a Kiskállói ut egy része 76. Várdi szőlő. Napkor legrégibb és legmagasabb szőlődombja, a téti ut mellett, ma meteoro- - lógiai állomás van VIII. Magyarország földraizinévtárának Aranyosi hegy, 1. a 62. ssz. alatt Bodzás-dülő, 1. a 27. ssz. rajta helynevei; alatt Csikóslapos, ssz. alatt Csikós-lapos, ssz. alatt Gulyakut, 1. a 29. ssz. alatt 77. Harangod, nagyobbrészt Nagykálló és Oros határába olvadt kiveszett falu napkori része /= a Puszta/ 78. Kis.Laposi erdő, a Csikós-laposon 79. Kossuth Tsz, a falu szólén, a Nagykállói ut mellett 25

9 80. Leveleki tábla, a Nagykállói ut és a Telep között; tulajdonosa a földreform előtt Leveleki Magdolna volt Ludas-tó, ssz. alatt Nagy-föld, 1. az 52. ssz. alatt 81. Napkori /VII/2/-folyas, az Orosi kanális /a mult századi csatornázásig: Berettyó, Ér vagy Nagy-folyás a neve/ 82. Napkori szőlők, az ördöngös, Rókás, Kiserdő, Bárórész és Oroszkert Nyárias hegy, 1. a 32. ssz. alatt Piripuc, 1. a 72." ssz. alatt Sényői uti szőlő, 1. a 73. ssz. alatt Sóstó, 1. a 17. ssz. alatt Töti ut, 1. a 2. ssz. alatt Töviskes kátyú, lásd az 59. ssz. alatt Várdi szőlő, 1. a 45. ssz. alatt 83. Zsombékos /VI/1./-folyás, a Napkori szőlők mögött, a Peckes közelében I X«Salát gyűjtés / ben/ Páskom, legelő, majd utca az Orosi ut mellett 85. Kántortag, a Paptag mögött, az orosi határnál 86. Urbánisták földje, a jobbágytelket megkapó gazdák szántóföldje, a Nagyföld és Kiszóld környéke 87. Kisföld, /= Hosszuföld/, a Kántortag és a Puszta között 88. Csordakut, a Temető /Béke/ uton, a Temető közelében 89. ötköblös, szántó a Pusztán innen 90. Puszta, az orosi, harangodi földekkel határos, szántó, szőlő, ami eredetileg Oroshoz tartozott, de az as tsz-szer vezések idején közigazgatásileg is Napkorhoz csatolták 91. Orosi kanális, a régi Berettyó, Ér vagy Nagyfolyás, 9 2 # T e l e P«az orosi határban folyik szőlő a nagykállói határ közelében

10 93. Vásá ros üt, Apagyot és Nagykállót közvetlenül összekötő középkori vásáros ut; ma is használatos földút 94. Meszes hid, a Vásáros uton, a Semjéni és Pécsi ut között, a Csikós lapos közelében 95. Meszes kut, a Vásáros uton, a Meszes hid mellett 96. Betyár Csárda, a Pécsi ut és a Vásáros ut kereszteződésénél volt 9 ^ Veres erdő, a Betyár Csárda mellett Magos kereszt, homokos szántó a pócs-petri határ közelében * Bárórész, a Rókás melletti szőlő 100. Fekete kanális, Apagy és Napkor határán folyik, a Tét i utat a Napkor határában lévő Fekete-hid ná1 metszi Fekete-hid, a Várdi szőlőn tul, a Fekete kanális és a Téti ut találkozásánál 102. Zsinór ut, a régi köves Apagyi utat köti össze, a Tét i 103. Tankos = Nyárjashegy úttal, az Őrházon tul 104. Fingós kut, a Téti uton, a Várdi szőlő közelében 105. Golyóbis hegy, a Várdi szőlő dombja 106. Haraszt, puszta, tanya a téli határnál, talán kiveszett kisebb település maradványa is 107. Kistag, szántó a sényői ut mentén, a falu közelében 108. Sóskahegy, talán a Sámér melletti domb 109. Kalácshegy, szőlősdomb az orosi határ közelében 110. Lápos, az o r o s i u t i k e r t e k alján található rét, a Páskom mellett 111. Legelő, a falu és a Napkori szőlők közötti füves terület 112. Orosz vég, a falu Kállósemjén felé eső része, ahol főleg a XVIII. sz. közepén betelepitett szláv /rutén/ származású lakosság él 113. Sváb vég, a falu Sényő felé eső része, ahol főleg a XVIII. sz. közepén betelepitett sváb származású lakosság él 114. Beri tag, a Pócsi és Semjéni ut között

11 115. Berstein-tag, a Pócsi és Semjéni ut között 116. Frici-tanya, a Pócsi ut mentén, a falu közelében 117. Czukor tanyák, a Tötön, a Kiskállói ut közelében 118. Temető /görög és római kat./, a Temető /ma Béke/ ut végén 119. Zsidó temető, a töti erdőben, a kiskólló határ köze lé ben 120. Dögtemető, az Orosz-kert mellett, a Legelő közelében 121. Uj ut, /= Szabadság ut/, az Orosi és Apagyi utat köti össze, a Muúttal párhuzamos, a Pince és az Őrház mellett halad el 122. Nagy utca, ma Kossuth L. utca 123. Sáros utca, ma Petőfi S. utca 124. Temető utca, ma Béke ut 125. Kenderes, a falu Kálló-Semjén irányába eső széle, ma Bacsó Béla és Bajcsy-Zsilinszky utca 126. Ilona-sor, az Ilona-tanya, a volt Kóllay-tanya területén, a Sámér mellett 127. Uj-sor, az Aranyos szőlőtelep irányában, a régi Gyulaházi tanya, 128. Oncsa-telep, a Vasútállomás és az Apagyi ut között 129. Rákosi utca, talán a mai Hajnal utca 130. Megyeri ut, már felszámolt országos föld-ut, a Ludastó szőlő és a Kalács-hegy között haladt Vasmegyerről Nagykállóba 131. Pócsi ut, még használt föld-ut, mely Pócs-Petrin át Pócsra vezet 132. Kiskállói ut, még használt föld ut, amely a Nagykálló ba olvadt Kiskállóba vezet 133. Nagykállói ut, a Nagykállóba vezető ut, falun belüli részét ma Vörös-Hadsereg utjának hivják 134. Muut, 1952-ben épitett, Nyíregyházáról Vásárosnamény ba vezető 41-es sz. müiit 135. Pince, a Vasútállomással szemben 136. Vasútállomás, a falu szélén, a Sényői uton 137. Nagybolt, a Sényői ut kezdetén 138. Községháza, a falu közepén, a Kossuth L. uton 139. Templom, /róm. kat./ a Kossuth L. ut közepén

12 140. Templom, /görög kat./ a Kiskállói ut elején 141. Naqyiskola, a Kossuth L. ut közepén 142. fosta, a Kossuth L. uton, a Kallói ut közelében A Napkor községi Tanács Vb-a által megadott utca-nevek: 143. Ady Ej utca, a Sényői úttal párhuzamos, Apsgy irányában 144. Ady E. köz, a Sényői utat köti össze az Ady E. utcával 145. Arany J. utca, a Sényői utat köti össze az Ady E. u teával 146. Apagyi utca. Napkort köti össze Apaggyal 147. Bacsó B. utca, a volt Kenderes egyik része I 4 8 Bajcsy-Zsilinszky utca, a volt Kenderes másik része 149. Bem utca, a volt Kigyós része 150. Béke utca, a volt Temető utca 151. Damjanich utca, a régi Kigyós egyik része 152. Dózsa György utca, a régi Kigyós másik része 153. Gárdonyi utca, a volt Oncsa-telep 154. Hajnal utca, a volt Rákosi utca, a Pócsi útból vezetett a Füves-kert felé 155. Hunyadi ut = Uj-sor, volt Gyulaházi-tanya 156. Ilona utca, a volt Ilonasor 157. József A. utca, a volt Józsa A. utca 158. Kinizsi utca, a Pócsi útból nyilik a Piripuc felé 159. Kossuth L. utca, a régi Király, illetve Nagy utca 160. Lenin utca, a régi Pócsi ut 161. Nyárfa utca, az Apagyi útból nyilik a Piripuc felé 162. Orgona utca, az Apagyi útból nyilik a Piripuc felé 163. Orosi utca, az Orosra vezető ut falun belüli része 164. Páskom utca, az Orosi utcából nyilik a vasút közelében 165. Petőfi utca, a volt Sáros utca 166. Rákóczi utca, a Pócsi utcából nyilik a Piripuc felé 167. Sallai I. utca, a régi Füves-kerti utca, a Pócsi utcából nyilik 168. Semjóni utca, a Kóllósemjénbe vezető ut falun belüli része 27

13 169. Sényői utca, a Sényőre vezető ut falun belüli része 170. Sényői köz, az Uj ut Orosi utca és Sényői utca közt i szakasza 171. Sényői uti szőlő, a Sényői ut mellett, a falutól távol 172. Szabadság utca, az Uj útnak a Sényői utcától az Őrház felé eső szakasza 173. Táncsics utca, a Sényői utcából nyilik, a Muúttal párhuzamosan 174. Vörös Hadsereg utja, a volt Nagykállói út 175. Téti ut, a Tétre vezető volt földút, régi országot 176. MÁV Vasúti Őrház, a vasút mellett, Apagy irányában 177. ördöngös szőlő, a Kiserdő szőlő mellett

14 Jeqyze tek 1. Magyarország helységnévtára, Györffy, Magyarország Árpád-kori történeti földrajza, J Bp III. h Lekli Béla, Napkor község története, I. rész Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetirás, I-II HL Térképtár, Coll. XXV., Sectio 14., Szabolcs m., Napkor, Váradi Regesztrum, Fejér, Codex diplomaticus Hungáriáé, V/l., Hazai Okmánytár, VII Anjoukori Okmánytár, I Fejér, CD, VIII/1, AO, I Fejér, CD, VIII/1, Fejér, CD. VIII/6, AO, I és IV AO, VI Csánki, Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában, I Lád a 6. sz. lábjegyzetet! 17. U.o. 18. Zsigmondkori Oklevéltár, I reg. és Zichy... okmánytára, VIII M. Országos Levéltár, S l27-no Lásd a 4. sz. lábjegyzetet! 21. Napkor község.matrikulája, Napkori róm.kat. plébánia 22. MOL, S 78., Kataszteri térképek, 218. téka /1855/ 23. MOL, S 79., 729. csomó, 898. tétel /1870/ 24. Magyarország helységnévtára, 1951, Magyarország földrajzinévtára, Napkor. M A szerző saját gyűjtése idős személyektől szülőfalujában, 1976 és 1986 között 27. A Napkor községi Tanócs VB-a által megadott utca-nevek, 1987.

Mány Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező törzsvagyona (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. (3) bekezdése alapján)

Mány Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező törzsvagyona (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. (3) bekezdése alapján) 1 1. melléklet a 7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező törzsvagyona (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. (3) bekezdése alapján)

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 1 Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Martonvásár Város Önkormányzata 2462 Martonvásár, Budai út 13. Összesített helyrajzi szám lista Beépített területek 1. 1241 Orgona u. temető (ravatalozó) 1 37 422 652 2. 1247 Orgona u. temető 1 2 449 000

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Szehofnerné Széber Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 07-061-001-2, Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Csokonai utca teljes közterület 51 Mónus Illés utca 000001 000007 folyamatos

Részletesebben

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete amelyet módosított a 16/2008. (X.06.) sz. KT rendelet,

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 73,50 Gazdálkodó : 73,50 507 Hajduhadházi Erdészet 4242 Hajdúhadház Sámsoni

Részletesebben

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon 2. melléklet az önkormányzat ingatlan vagyonáról Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon I. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 2014. december

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Szécsény és

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el.

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek 201. november Tartalom 1. Babót... 1 2. Bágyogszovát... 2 4. Balatonföldvár... 4. Bogyoszló... 4 6. Diósviszló... 7. Enese... 6 8. Győr... 6 9.

Részletesebben

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek 2016. május Tartalom 1. Beled... 2 2. Bogyoszló... 2 3. Cún... 3 4. Drávapalkonya... 3 5. Fertőd... 4 6. Fertőszéplak... 4 7. Győr... 5 8. Halászi...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S utcanevek változtatására

E L Ő T E R J E S Z T É S utcanevek változtatására E L Ő T E R J E S Z T É S utcanevek változtatására Készült: Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-i ülésére. Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Belterület. Kimutatás Bugac Nagyközségi Önkormányzat forgalomképtelen nemzeti vagyonáról 2012.év (törzsvagyon)

Belterület. Kimutatás Bugac Nagyközségi Önkormányzat forgalomképtelen nemzeti vagyonáról 2012.év (törzsvagyon) Bugac Nagyközségi Önkormányzat 4/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet Belterület Kimutatás Bugac Nagyközségi Önkormányzat forgalomképtelen nemzeti vagyonáról 2012.év (törzsvagyon) Ingatlan

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 53,60 Gazdálkodó összesen: 53,60 511 Fehérgyarmati Erdészet 4900 Fehérgyarmat Kisgyarmat út 19.sz. 6584 Csengersima 5,70 6607 Kisszekeres 0,90

Részletesebben

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t Nyírbátori Helyi Választási Iroda Vezetője 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: 42/281-042 Fax: 42/281-311 3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása H a t á r o z a t Nyírbátor település

Részletesebben

Csikóstőttős. Gyulaj. Attala. Szentivánpuszta. Jágónak

Csikóstőttős. Gyulaj. Attala. Szentivánpuszta. Jágónak Csikóstőttős Gyulaj Attala Szentivánpuszta Jágónak Szabadság u. 176. Szabadság u. 158. Szabadság u. 144. Szabadság u. 76. Szabadság u. 40. Szabadság u. 12. Szabadság u. 22 (temető) Béke u. 85. Béke u.

Részletesebben

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek és védőnői szolgálatok területének megállapításáról

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4.

III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4. III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4. függelék Épített örökség helyi védettségű elemei 5. függelék Természetvédelem

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Öntésmajor-Rákóczi utca 19. (Öntésmajor Kultúrház), OEVK: 03

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Öntésmajor-Rákóczi utca 19. (Öntésmajor Kultúrház), OEVK: 03 Némethné Rédecsi Marianna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 08-081-001-5, Cím: Öntésmajor-Rákóczi utca 19. (Öntésmajor Kultúrház), OEVK: 03 Földvármajor teljes közterület 3 Iharosmajor teljes közterület

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi

Részletesebben

1. melléklet Gomba Község Önkormányzata vagyonrendeletéhez. KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata forgalomképtelen vagyonkörébe tartozó ingatlanokról

1. melléklet Gomba Község Önkormányzata vagyonrendeletéhez. KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata forgalomképtelen vagyonkörébe tartozó ingatlanokról 1. melléklet Gomba Község a vagyonrendeletéhez KIMUTATÁS Gomba Község a forgalomképtelen vagyonkörébe tartozó ingatlanokról i Gomba 6/ 5/ / Árok /Burkolt/ KOSSUTH TÉR 532 100 532 Gomba 10/ / / Közterület

Részletesebben

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet Gyomaendrőd 1. oldal Áchim András utca Teljes 002 Ady Endre utca Teljes 009 Akác utca Teljes 016 Alkotmány utca Teljes 014 Álmos utca Teljes 002 Álmosdomb utca Teljes 017 Apponyi utca Teljes 012 Arany

Részletesebben

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült.

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült. Adorjás: 1837-ben szentelték fel a református templomot, festett kazetták, mellette parókia. Birtokosai: Garaiak, Gerébek, Perényiek, Batthyányiak, Zrínyiek. Baranyahídvég: Baranyahídvég (Hídvég) nevét

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

41.-es főút 6 km. Nyíregyháza, Törzs út Nyíregyháza, Rákóczi út. Nyíregyháza, Korányi út. Nyíregyháza, Korányi út

41.-es főút 6 km. Nyíregyháza, Törzs út Nyíregyháza, Rákóczi út. Nyíregyháza, Korányi út. Nyíregyháza, Korányi út 2014. augusztus havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-12.00 02. 07.00-12.00 03. 07.00-12.00 04. 07.00-12.00 05. 07.00-12.00 06. 07.00-12.00

Részletesebben

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK ĺ á á á Ö á é ő ü é Ż Ż ö á é é ü á á ö á í á áó ó ó Ż ö á ó ĺ á áó ú á á á Ö á á é ő ü ę é é ő ó ó é ö é á é é á á ö é ĺ Ż é é á öé á ú á á á Ö á é ő ü é é ű öđé á á ő ő ő Ż Ż ö á é á í é é é ö é á ó

Részletesebben

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

1. melléklet Gomba Község Önkormányzata vagyonrendeletéhez. KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata forgalomképtelen vagyonkörébe tartozó ingatlanokról

1. melléklet Gomba Község Önkormányzata vagyonrendeletéhez. KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata forgalomképtelen vagyonkörébe tartozó ingatlanokról 1. melléklet Gomba Község a vagyonrendeletéhez KIMUTATÁS Gomba Község a forgalomképtelen vagyonkörébe tartozó ingatlanokról Gomba 6/ 5/ / 21534 1 Árok /Burkolt/ KOSSUTH TÉR 532 100 Gomba 10/ / / 1 1 Közterület

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat ingatlanvagyona rendeltetés szerinti bontásban

Az önkormányzat ingatlanvagyona rendeltetés szerinti bontásban melléklet a 33/2009. (IX. 30.) rendelethez 1,2 Az önkormányzat ingatlanvagyona rendeltetés szerinti bontásban 1. FORGALOMKÉPTELEN TULAJDON (TÖRZSVAGYON) 1/a. BELTERÜLET: 0001/01 559 Táncsics - Dózsa u.

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 Előterjesztés Sárvár Város közterületeinek a felülvizsgálatához a központi címregiszter kialakításához

Részletesebben

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes községi Önkormányzat Képviselő- testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.12.)önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló 12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2008. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. /1/-/2/ bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva Pásztó városban

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel

6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel a háziorvosi körzetek határainak megállapításáról (2008.január

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 9./a. sz. melléklet / 1.oldal Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Immateriális javak Alaptevékenység

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Forgalomképtelen vagyonelemek 1.sz.melléklet Vagyonkatasztere Sorszám

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Forgalomképtelen vagyonelemek 1.sz.melléklet Vagyonkatasztere Sorszám Sor Kataszteri Helyr./Leltári Ing. megnevezés Ing. utca+hsz Sor Kataszteri Helyr./Leltári 1. 106 701/ / / Közterület 701-es utca 151. 399 086/ 27/ / árok 2. 461 285/ / / Belterületi közút Ady utca 152.

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően 9. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően -1- Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PNACK Nagykáta Dátum: :10:04 Gál Brigitta Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PNACK Nagykáta Dátum: :10:04 Gál Brigitta Lapszám: 1 Gál Brigitta Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-087-001-6, Cím: Gimnázium, Dózsa Gy. u. 26/a., OEVK: 09 Árpád köz teljes közterület 24 Árpád utca teljes közterület 110 Czakó András utca teljes közterület

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete A háziorvosi körzetekről Módosítva: 8/2004. (III. 04.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.. (1)

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a 10/2004. (III. 30.) sz. rendelettel Szerencs Város Képviselőtestülete

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete A felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek valamint a területi védőnői szolgálat és az iskolavédőnői

Részletesebben

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek 2015. augusztus TELEPÜLÉS TERÜLET VAGY A MUNKA MEGNEVEZÉSE DÁTUM IDŐPONT AGYAGOSSZERGÉNY BABÓT Táncsics Mihály, páros házszám: 8-56, páratlan házszám:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 10/2004. (III. 30.), valamint a 17/2012. (VII. 27.) rendeletekkel

EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 10/2004. (III. 30.), valamint a 17/2012. (VII. 27.) rendeletekkel SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek kialakításáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 10/2004. (III. 30.), valamint a 17/2012. (VII. 27.) rendeletekkel Szerencs

Részletesebben

Szécsény Város Helyi Választási Iroda Vezetője

Szécsény Város Helyi Választási Iroda Vezetője 1 Szécsény Város Helyi Választási Iroda Vezetője 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Tel: 32/370-199, 32/370-261, Fax: 32/370-170; E-mail: jegyzo.szecseny@globonet.hu Ikt.szám: 3652-2/2013. H A T Á R O Z A T

Részletesebben

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS TELEPÜLÉS OM FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS Ambrózfalva 039539 007 039539 004 Ambrózfalvi Tagintézménye Apátfalva 201360 001 Apátfalvi Dózsa György Általános

Részletesebben

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 13/2013. (X.30.) számú

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Z sám bék jelenkori utcaneveinek

Z sám bék jelenkori utcaneveinek mertetése sajnos meghaladná ezen írás kereteit, ezért inkább csak a betekintés, az érdeklődés felkeltése volt a cél. Köszönettel tartozom a város már említett helytörténészeinek, valamint Szuchy M. Emilnek

Részletesebben

Gyalogolni jó! A TÚRAÚTVONAL LEÍRÁSA

Gyalogolni jó! A TÚRAÚTVONAL LEÍRÁSA Gyalogolni jó! -írta riportregénye címéül Móricz Zsigmond. Van ebben a címben valami rendkívüli, egy olyan gondolat, ami már-már a néző és látó ember életszemléletét is tükrözi. Mert ő, Móricz Zsigmond

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyről

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 9/a. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 2 Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI

Részletesebben

2008 évi jegyárak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

2008 évi jegyárak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2008 évi jegyárak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Szerzõ Villantó Magazin 2008. március 02. Utolsó frissítés 2008. március 02. Horgász Magazin - horgász hírek A vízkezelõ horgász egyesületek jegy árai

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet,

Részletesebben

I. sz. Felnőtt háziorvosi körzet

I. sz. Felnőtt háziorvosi körzet I. sz. Felnőtt háziorvosi körzet Álmos vezér utca Bajcsy telep Bodzás utca Botond utca Damjanich utca Dr. Izsó utca Előd vezér utca Fekete Pál utca Honvéd utca Hóvirág utca Huba vezér utca Juhász Imre

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Háziorvosi körzetek - Komárom

Háziorvosi körzetek - Komárom Háziorvosi körzetek - Komárom 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Dr. Juhász Márton Rendelő: 2900 Komárom, Tóth L. u. 7. Tel.: 34/344-995 Rendelés idő: Hétfő: 13:00 16:30 Kedd, Csütörtök: 9:00 12:00 Szerda,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

Irányítószám Település Cím GPS A gyűjtött anyagáramok Edénytípus Edényméret Edény darabszám 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró)

Irányítószám Település Cím GPS A gyűjtött anyagáramok Edénytípus Edényméret Edény darabszám 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró) 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró) N46 26.63' E16 59.22' Papír Müa. Harang-alulürít 2100 L 1 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró) N46 26.63' E16 59.22' Műanyag

Részletesebben

16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése Előterjesztő:

Részletesebben