WordNet egy számítógépes lexikai adatbázis Somogyi Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WordNet egy számítógépes lexikai adatbázis Somogyi Gábor"

Átírás

1 WordNet egy számítógépes lexikai adatbázis Somogyi Gábor SZTE BTK angol kommunikáció szak A számítástechnika rohamos fejlődése, az internetnek mint a legnagyobb, vagyis világméretű hálózatnak katonai körökből a civil szférába (a hétköznapokba) való kikerülése, valamint az a nagyarányú technológiai fejlődés, amely mind a háttértárak és egyéb komputerperifériák fizikai méretében, mind pedig tárolókapacitásukban vagy gyorsaságukban történt robbanásszerű változásában is megmutatkozik, roppant összetett, értékes és intelligens szoftverek megalkotását tette lehetővé, hiszen már rendelkezésükre állt a programozóknak és a felhasználóknak a roppant nagy kapacitású személyi számítógép. A mesterséges intelligencia, a kibertér, az intelligens elektronikus robotok fogalmaival mára már nem csak a sci-fi magazinok hasábjain, hanem informatikai és műszaki szaklapok oldalain is találkozhatunk. Az ember és a gép közti kommunikáció mindig jelek, tehát szavak, parancsok, mondatok formájában valósult meg, vagyis egy mesterséges intelligenciával rendelkező rendszer megtervezése során az egyik legfontosabb kérdés a kommunikáció kialakításának módja. A gép, nem rendelkezvén a metakommunikáció luxusával, csakis szavakban fejezheti ki magát, csakis betűkkel és számokkal válaszolhat a programozó kérdéseire. Válaszai így egyértelműek, félreérthetetlenek lesznek, és kevésbé válnak kultúra- és kontextusfüggővé, mint a gesztusnyelv és az egyéb nonverbális beszédformák. A mesterséges intelligencia kutatása körül megnövekedett érdeklődést tükrözi az, hogy a számítógépes nyelvészetnek már nemcsak a nyelvi feldolgozás vagy a számítógépes lexikográfia, hanem a nagyméretű, sok millió rekordot tartalmazó szövegadatbázisok (korpuszok) létrehozása és további vizsgálatokra való felhasználása is kiemelten fontos területévé vált. Ezek a lexikai mátrixok például a WordNet nem csupán milliónyi szót és kifejezést tartalmaznak, hanem ezen tartalmi elemek tulajdonságai is megjelennek az adatok között. A tartalmi kapcsolatok nemcsak a rokonértelműségre vagy a más nyelvű fordításra terjedhetnek ki, ( ) hanem például a szó jelentését tartalmazó magasabb kategóriáról (például: kutya háziállat állat), alacsonyabb kategóriáról, fajtáról (például: kutya vizsla magyar vizsla), funkcióról (kutya házőrző, vakvezető stb.) vagy egyéb jelentésbeli kapcsolatról [is szó eshet]. E kapcsolatok felismerése viszont megkívánja, hogy a számítógép olyan szótárral rendelkezzen, amely az egyes szavak és kifejezések jelentését ábrázolja. Próbálták már a jelentést elvonatkoztatással, mesterséges világmodell segítségével ábrázolni, ennek azonban a web általános környezetében ahol szinte bármilyen információ előfordulhat nincs tere (nem dolgozható ki). Ha azonban jobban szemügyre vesszük a fenti példákat, láthatjuk, hogy a tartalmi kapcsolatok szótári szavak közötti kapcsolatokra vannak visszavezetve. A számítógép tehát azzal ábrázolhatja a szavak jelentését, hogy az erre szolgáló speciális szótárban különböző típusú kapcsolatokat (kategória, funkció stb.) tart fenn a címszavak között. [1] Ilyen szótár a WordNet is, amelynek bemutatása során a 213

2 Christiane Fellbaum által szerkesztett WordNet: an Electronic Lexical Database (MIT Press, Cambridge, 1998) könyv szövegére, valamint a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a 2003/2004. tanév tavaszi szemeszterre általánosan művelő tantárgyként meghirdetett Számítógépes lexikai adatbázisok című szemináriumon elhangzottakra támaszkodom. Rövid történeti áttekintés George A. Millernek, a WordNet megálmodójának és csapatának annak ellenére, hogy már az 1970-es évek második felétől felmerült bennük egy komplex lexikon létrehozásának a gondolata nem volt pontos elképzelése arról, hogy lényegében mik is azok a főbb irányelvek, amelyek mentén a rendszert létre kívánják hozni ban Miller a National Institute of Educationnak írt levelében vetette fel a lehetőségét és előnyeit egy automatizált szótárnak, amelyet elsősorban az oktatás terén lehetne felhasználni ben el is készült a WordNet őse, egy IBM személyi számítógépen futó és 45 főnév szemantikai hálóját tartalmazó szoftver. Donald Walker és csapata felfigyelt a kezdeményezésre, és igen segítőkésznek bizonyult, így a WordNet továbbfejlesztéséhez a Bellcore és a Princeton Egyetem adott otthont. Az igazi munka tehát 1985-ben indult be. Még ebben az évben tartott konferencián merült fel az az ötlet, hogy az egyes fogalmak reprezentálására szinonimakészletet (synsets) hozzanak létre, amely kapcsolatot teremtene a mátrixban a szóalak és a jelentés között. Az alkotók előtt tehát ott lebegett már a feladat immár kissé körülhatároltabb megfogalmazása: egy online számítógépes szótár, amely mindinkább szemantikai bázisokat, mintsem csupán ABC-sorrendben elhelyezett szavakat tartalmaz. A project a Princeton Egyetem Kognitív Tanszékén folyó kutatások egyike lett, és a munkálatok beindulását az Office of Naval Research, vagyis egy katonai szervezet támogatta. A WordNet kiépítéséhez a legfontosabb programnak a Grinder bizonyult, amely a nyelvészek által kiegészített forrásfájlokat beépítette az adatbázisba. Forráskorpuszként a Brown Corpust használták, már csak azért is, mert ez a lista elkülöníti egymástól a különböző szófajokat ban a COMLEX-szel kölcsönösen felfrissítették az adatbázisaikat. A megnövekvő adattömeg rendezett tárolására szintaktikai kategóriákat hoztak létre: a főnevekét, az igékét és a melléknevekét, majd 1992-től a határozószókét is. A rendezés ellenére is túl sok, részletesebb osztályozást kívánó szó maradt, a nyitottság leginkább a főnevek osztályán mutatkozott meg. P. N. Johnson-Laird vetette fel azt a problémát, miszerint a WordNetnek jeleznie kellene a melléknév jelentésében bekövetkezett változást, amikor az egy főnév előtt állva módosítja azt. Végül 266 antonímiapár készült el aszerint, hogy milyen főnevek jelentését módosítják. Ezzel a főneveket további 25 alkategóriába tudták besorolni ben Christiane Fellbaum is csatlakozott a teamhez, első feladataként az igéket kategorizálta, így már csak a melléknevek osztálya maradt rendezetlen ben Antonio Romero kifejleszti a Grinder új verzióját, amellyel megjegyzéseket és akár példamondatokat is hozzáfűzhetnek a synsetek egyes bejegyzéseihez. Ezt az új szolgáltatást az adatok drasztikus megnövekedése tette indokolttá re a synsetek száma meghaladta a 90 ezret, a glosszáké pedig a

3 ezret. Még ugyancsak 1989-ben Susan Chipman tanácsára megalkották a Word Filter nevű programot, amely beolvas egy szövegfájlt, és kiértékeli a benne foglalt szavakat. A programot először tengerészeti-katonai tartalmú szövegfájlok analizálásánál futtatták, és a program segítségével a nem használatos, ritka szavakat, valamint a terminus technikusokat közkeletűbb, gyakorta használt szinonimákkal cserélték fel. Ezek után már csak egy probléma adódott, amely nyelvi jelenséget az inflekciós morfológia ír le, nevezetesen: a szavak, főleg az igék bizonyos esetekben toldalékot kapnak. Az angol nyelvben a gyenge igék E/3-as ragozása egy s vagy -es szuffixekben jelenik meg, és a d vagy az ed jelzi a múlt időt. A főnevek pedig a rendhagyók kivételével egy s ragot kapnak, ha többes számba tesszük őket. De akár az a probléma is felmerülhet, hogy az egyes ragozott szavak többértelműek lehetnek: a ships jelenthet hajókat, de akár a hajózni, hajóval szállítani ige E/3-as alakja is lehet. A megoldást Richard Beckwith és Michael Colon Morphy nevű programja jelentette, amely egyszerűen levágta a szótőről a toldalékokat, amennyiben az az adott szó nem szerepelt a kivétellistán. Claudia Leacock és Brian Gustafson nevéhez pedig a ConText program fűződik, amely feldolgozza a szöveget, és megjeleníti annak WordNet bejegyzéseit ban új változat készül el, amelynél a programozók minél jobban törekedtek a feldolgozás alatt előforduló többértelmű kifejezések helyes feldolgozására. Komputerek és lexikonok A WordNet megalkotása kezdetén a készítők három fontos elvárást támasztottak leendő adatbázisukkal szemben. Az első az elkülönítés hipotézise volt, vagyis a nyelvek lexikális komponensei elkülönítve, önmagukban is vizsgálhatók; egyes nyelvészek szerint ez a szavak szintjén történhet. Habár ezek az elemek nem teljesen függetlenek, nagyon is izolálhatók. A következő elvárás a szerkezeti sémák hipotézise, amely azt mondja ki, hogy a természetes nyelvhasználat addig nem valósul meg lexikális tudáshalmaz felhasználásával, amíg nem vagyunk tisztában a használati sémákkal (patterns) és a szavak jelentései közti kapcsolatokkal. A különböző nyelvkönyvekben a szerző egy-egy szemantikai teóriát példával illusztrál, pedig akár 100 ezer példa is felhozható. A harmadik hipotézis, a teljeskörűség elmélete szerint a számítógépes adatbázisoknak úgy kell a nyelvet használni, ahogyan azt a valóságban is teszik az emberek. Tehát egy könnyen hozzáférhető, böngészhető, kereshető és széles körű lexikai adatbázisra van szükség. A szerzők nem győzik elégszer megemlíteni, hogy az e filozófián alapuló WordNet a mesterséges intelligenciakutatás terén mekkora előrelépésekhez vezethet re a kognitív pszichológusok és informatikus nyelvészek körében általánosan bevett szokás volt, hogy elképzeléseiket, megfigyeléseiket diagramokkal és hálómodellekkel ábrázolják. A WordNet készítői felismerték ennek az előnyeit, és egyértelművé vált számukra, hogy az egyetlen lehetséges út a lexikális szemantikai vizsgálatokhoz a relációs, hierarchikus rendszerfelépítésen nyugszik. Mára a komputerek egyre gyorsabban és olcsóbban tudnak olyan feladatokat is elvégezni, amelyeket az ember csak nagyon nehezen. A nyelvészeti teóriák az emberi nyelvek működését, nyelvtanát hivatottak ábrázolni, de olyan adatokon nyugszanak, amelyek nincsenek a mindennapi használat számára jól dokumentálva. 215

4 Manapság már elérhető számos nyelvi korpusz, ezek szolgáltatnak kísérleti környezetet a teóriák, nyelvészeti rendszerezések teszteléseinek. Az emberek gondolataikat is a nyelvvel formázzák meg, szavak rendszerei alapján. A WordNet egy hierarchikus struktúrává vált. A nyelvészet számos területein (fonológia, morfológia, szintaxis, szemantika) lefektetett szigorú szabályok számítógépen való modellezése izgalmas kihívásnak tűnik a szakemberek számára. Ám egy effajta adatbázis felállítása számos technikai kérdést vet fel. A rendszer adatokkal való feltöltése kétféle úton történhet: szótárak szkennelésével, amely során a nyomtatott szöveg átalakul adatokká. Ezeket utólag még fel kell dolgozni, és rendszerezni kell. A legtöbb lexikai adatbázis ezzel a szisztémával készül, amely hátránya az, hogy a program nem mindig ismeri fel helyesen az adott szöveget. A gyorsaságot növelheti az automatikus akvizíció módszere. A másik alternatíva a szótárak begépelése. Ez lassú, hosszadalmas és unalmas munka, de előnye az, hogy már előre, célirányosan készíthetünk bejegyzéseket, és a hibajavítást is kiküszöbölhetjük, vagyis ez a módszer minimális feldolgozást igényel; a WordNet így készült. A második kérdés az, hogy mit tartalmazzon az adatbázis. Habár a WordNet számos állandósult szókapcsolatot (pl. phrasal verb) és idiomatikus kifejezéseket is tartalmaz, alapegysége a szó, annak is a szótári alakja. A tartalom szó alatti részekre nem terjed tehát ki, továbbá nem tartalmaz szó feletti szervezőegységeket (script, frame) sem, ám például a buy (venni) és a sell (eladni) ige közt relációt tart fenn, amely szisztéma hasonlít Fillmore és Atkins FrameNetjéhez. Az egyes nyitott osztályok szemantikai hálóba való felosztása azt is mutatja, hogy a WordNet nem tartalmazza a szavak szintagmatikai tulajdonságait. Egy átlagos szótártól eltérően, a WordNet rövidebb frázisokat is tartalmaz, például a bad person (rossz ember), amely nem fejezhető ki teljesen kizárólag egy szóval. Az effajta szókapcsolatok a WordNet relációs struktúrájából következnek, amely két fogalmat egy olyan harmadikon keresztül kapcsol össze, amelyre az angolban nincs egyszavas kifejezés. A nyelvészek és pszichológusok gyakran különböztetik meg a lexikai (fogalmi) tudást az enciklopédikus tudástól. A szótárak az előzőt, az enciklopédiák pedig az utóbbi tudást hordozzák. Ám a határok napjainkban egyre jobban összemosódnak. Annak a tudása, hogy megütni valakit egy erőszakos tett, az enciklopédikus tudáskörünkbe tartozik, míg az, hogy az ütni ige többnyire tárgyas vonzatú, és szinonimája a bántalmazni (eufemisztikus) ige, már a lexikális tudásunkhoz tartozik. Ám a világban való eligazodásunkhoz mindkét terület ismerete szükséges. Kay szerint egy olyan típusú szótár, amely mindkét ágat tartalmazza, bizonyosan sikeres lenne. A WordNet, habár erre nem vállalkozik, számos tekintetben eleget tesz ennek a követelménynek, mert például egyes kifejezések megértését példamondatok segítik, valamint a nem hétköznapi szavaknál, állat- vagy növényneveknél mindkét terület tudása be van ágyazva. A harmadik fő kérdés az adatbázis kivitelezésére, dizájnjára vonatkozik. Egy számítógépes szótár nagy előnye az, hogy nem szorul alfabetikus szisztéma szerinti feltöltésre, mert a program úgyis helyes sorrendbe teszi az egyes rekordokat. A keresőrendszer pillanatok alatt megtalálja az adott kritériumoknak megfelelő értékeket. Habár a WordNet se nem tradicionális szótár, se nem tezaurusz (fogalomkörök alapján készített szótár), számos hasonló tulajdonságot mutat velük. 216

5 A WordNet annyiban tezaurusz, hogy a benne foglalt szavak utalnak a fogalmilag hozzá kapcsolódó más szavakra, kifejezésekre. Ez azt jelenti, hogy egy szó kikeresésénél lehetőség van annak szinonimáit, valamint más, logikailag és szemantikailag összetartozó szavakat kilistázni. A kapcsolatok pontosak és felcímkézettek, a felhasználó kiválaszthatja a számára megfelelőt. Ám ennek is van határa. A korábban már említett bad person kifejezésnek számos alárendelt szinonimája van, például az offender (bűnöző) és a libertine (kicsapongó). Ha a bad person kifejezés nem referálna erre a két kifejezésre, amelyek ugyan szinonimák, de nem teljesen jelentik ugyanazt, akkor ezek az alárendelt kifejezések egyet jelentenének és kapcsolódnának az adventurer (kalandor), a lover (szerető) vagy a worker (munkás) szóhoz. A bad person és a lover pedig már teljesen mást jelent. A WordNet pedig annyiban szótár, hogy példamondatokat és definíciókat is rendel az egyes szavakhoz, információt ad a morfológiailag kapcsolódó szavakról, és néha a különböző szinonimákat más-más példával illusztrálják. Relációk a WordNetben A jelentésbeli relációkkal való foglalkozás során érdekes kérdéseket vetett fel az ún. tenisz probléma. A WordNetben a relációkat a hasonlóság és a jelentésbeli kontraszt is meghatározza. A megengedhetőség tűréshatára véges, tehát az adatbázis nem tartalmaz semmiféle szinonímiai kapcsolatot a racquet (teniszütő), a ball (labda) és a net (háló) szavak közt. Ezek összekapcsolása vetné fel a tenisz problémát. A fogalmak analógiák révén függnek össze. Olyan szabály nincs, amely eleve eldönthetné, hogy jó vagy rossz-e egy-egy analógia, hiszen bármi bármihez hasonlítható, valamilyen összefüggésben. [2] Számos megoldási javaslat született: Hirst és St-Onge egy lexikai lánc alkalmazását írja le, amely lényegében a főnevek szemantikai relációin alapuló, kontextusban elhelyezett főnév-szekvencia. Al-Haimi és Kazman a lexikai fa fogalmát alkotta meg, amely hasonló alapokon derivál témainformációt. Harabagiu és Moldovan szerint növelni kellene a szemantikai kapcsolódásokat a szavak közt, ezzel lehetővé válna a témainformáció kivonatolása és a szövegkoherencia megteremtése. Új perspektívák Számos felhasználói kritika azt rótta fel a készítőknek, hogy az adatbázis kevés szintaktikai információt tartalmaz, de ennek elsősorban az az oka, hogy a WordNet egy szemantikai-hálós adatbázisnak készült. Különösen az igék esetében lenne fontos a szintaktikai megjelölés. Ennek ellenére, a szintaktikai megkötések szabályai jól érzékelhetők például a mellékneveken. Jelenleg az egyes kereteknek bizonyos alapvető információt történő szolgáltatása már minden igei synset része, még mindig kevés információ nyerhető ki az egyes argumentumok természetéről. Kohl, Jones, Berwick és Nomura ezért egy olyan szolgáltatást dolgozott ki, amely növeli a szintaktikai keretek számát, felhasználva Levin angol igéket osztályozó rendszerét. A kutatók 200 mondatsémát vizsgáltak, programjuk több, mint 10 ezer példamondatot generált 2600 szóformából. Amennyiben valamely oknál fogva rossz 217

6 mondat generálódott (például szemantikailag helytelen igeszinonima felhasználásakor), a program helytelen mondatként meg is jelölte azt. Ezek az esetek azt mutatták, hogy a szemantikai szempontból hasonló igék szintaxisa korántsem mindig ugyanaz. Egyértelműsítés A beszélők a többértelmű szavaknak az adott kontextus alapján tulajdonítják a helyes értelmezést, amely többnyire beválik, ennek ellenére annak a kérdése, hogy hogyan tudjuk felismerni, úgymond megérezni, hogy az adott szónak éppen melyik jelentésváltozatával találkoztunk, még viszonylag megválaszolatlan. A számítógépes programok többé-kevésbé helyesen értelmezik a szavakat, de persze itt nagyobb kötöttségek fordulnak elő, mint az emberek esetében. Voorhees azt is kimutatta, hogy egy számunkra szükséges dokumentum megtalálása egy hatalmas, heterogén környezetben csakis egy eredményes kereséssel érhető el, amely során egyezés van a keresőszó és a dokumentumcím vagy a -kivonat közt. Kísérletei azt igazolták, hogy csak akkor növekedett a helyes visszakeresések száma, amikor a fogalmakat (elhelyezve a WordNet synsetjeiben) manuálisan, az adott jelentés tudatában választották ki. A WordNet magyar nyelvű fejlesztéséről [3] A WordNet magyar nyelvre való átültetése Prószéky Gábor (Morphologic) és Miháltz Márton (ELTE) nevéhez fűződik, akik a munkálatokat 2000-ben kezdték el. Legfőbb alapelvük a Princeton-féle eredeti WordNet alapstruktúrájára való támaszkodás volt, amely adatbázist magyar nyelvű főnevekkel töltötték fel. Az eljárást két módszer szerint végezték el: kézi egyértelműsítés az absztrakt szintek érdekében, valamint automatikus egyértelműsítés egy korábbi projekt heurisztikai rendszere alapján. A magyar nominális WordNet egynyelvű szótár alapján történő kiépítésének minél könnyebbé tételéhez számos alternatíva mutatkozott. Számítógépes programok segítségével elemezték ki az egyes szótári bejegyzéseket és bontották ki azok szemantikai információit. A definíciók 83%-ában a logikailag hierarchikusan fölérendelt szavakat (genus words) be tudták azonosítani: koala: marsupial mammal resembling a bear, native in Australia. Vagyis a koala a mammal (emlős) alárendeltje, hiszen minden koala emlős esetben a fölérendelt szó vagy gyűjtőnév, vagy pedig csak részben hozható kapcsolatba az adott szóval: alphabet: the set of letters used for ; face: the part of the head that Számos internetes alkalmazást fejlesztettek ki a korábban már említett többértelmű szavak helyes értelmezésének céljából. A felhasználóknak a rendszer egy olyan weblapot jelenít meg, amely űrlapként funkcionál: ezen válaszolhat a készítő a központi adatbázis feltöltése során. A magyar kifejezések itt úgy értelmeződnek, mint az angol kifejezések egyes szinonimái. Akkor kerülnek be az adatbázisba, amennyiben a felhasználó úgy találja, hogy a magyar és az angol kifejezés ugyanazt jelenti. A fejlesztés jelenleg is tart, a csapat jövőbeli tervei közt szerepel az egyes rekordok felcímkézése, valamint még több szinonimai kapcsolat hozzáadása. 218

7 Referenciák [1] Prószéky Gábor Kis Balázs: Globális társadalom globális nyelv: a nyelvi processzorok világa. URL: [2] Eco, Umberto: A Foucault-inga. Európa Könyvkiadó, Budapest, 748. o. (2003) [3] Prószéky Gábor Miháltz Márton: Semi-automatic Development of the Hungarian WordNet. URL: 219

Futó Iván: Természetes nyelvek. Jegyzet

Futó Iván: Természetes nyelvek. Jegyzet Futó Iván: Természetes nyelvek Jegyzet A 70es évek elején voltak kísérletek gépi nyelvmodellekre. Az alapvető probléma hosszú ideig az volt, hogy a jelentésnek nem volt pontos, egységes, átfogó és jól

Részletesebben

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Az ontológiaépítés módszertana Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Tartalom 1 Bevezetés... 4 2 A fogalmak osztályozásának alapkérdései... 6 3 Tudásszervezési rendszerek... 11 3.1 A metaadat fogalma... 11

Részletesebben

Nyelvtechnológiai alkalmazások integrálása keresőmotor(ok)ba

Nyelvtechnológiai alkalmazások integrálása keresőmotor(ok)ba Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Nyelvtechnológiai alkalmazások integrálása keresőmotor(ok)ba Dr. Prószéky Gábor egyetemi docens PPKE ITK Orosz György nappali tagozat programtervező matematikus

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

META-NET Fehér könyvek sorozat Nyelvek az európai információs társadalomban Magyar

META-NET Fehér könyvek sorozat Nyelvek az európai információs társadalomban Magyar www.meta-net.eu office@meta-net.eu Tel: +49 30 3949 1833 Fax: +49 30 3949 1810 META-NET Fehér könyvek sorozat Nyelvek az európai információs társadalomban Magyar Ez a fehér könyv egy sorozat részét képezi,

Részletesebben

Tudásszervezési rendszer

Tudásszervezési rendszer 1 Tudásszervezési rendszer A tudásszervezési rendszer funkcióját, szerepét az archívumok világában már korábban megadtuk. Akármilyen tudásszervezési rendszert is használjunk, a keresés teljes folyamatában

Részletesebben

információkereső nyelvek I SZTE BTK Könyvtártudományi

információkereső nyelvek I SZTE BTK Könyvtártudományi Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek I Darányi Sándor SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszék A tantárgy célja A tantárgy az információkeresést elösegítö ismeretábrázolás hagyományos és automatizált

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

Számítógépes szövegelemzés 1. Témakör A számítógépes szövegelemzés

Számítógépes szövegelemzés 1. Témakör A számítógépes szövegelemzés Számítógépes szövegelemzés Krauth Péter A számítógépes szövegelemzés, nemcsak hogy integrálódik a vállalatok üzletiintelligenciamegoldásaival és ismeretgazdálkodási kezdeményezéseivel, kiterjeszti az informatika

Részletesebben

Megvalósítási Terv. nyelvés beszédtechnológia. többnyelvű információkinyerés és -visszakeresés. mondatok. ambiens rendszerek

Megvalósítási Terv. nyelvés beszédtechnológia. többnyelvű információkinyerés és -visszakeresés. mondatok. ambiens rendszerek számítógépes szótárak beszédszintézis gépi fordítás ontológiák nyelvés beszédtechnológia fordítástámogatás we bán megértéstámogatás szövegfeldolgozás beszédfelismeré ambiens rendszerek nyelvi adatbázisok

Részletesebben

Vas Réka Franciska. Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei

Vas Réka Franciska. Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei Vas Réka Franciska Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei Információrendszerek Tanszék Témavezető: Dr. Gábor András Vas Réka Franciska Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok Debreceni Egyetem Informatikai Kar Kétszemélyes logikai játékok Témavezető: Mecsei Zoltán Egyetemi tanársegéd Készítette: Szabó Dániel András Programtervező Informatikus Debrecen 21 Ezúton szeretnék köszönetet

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Pintérné Márkus Katalin Kéziszótárak az ezredfordulón Angol magyar, magyar angol kéziszótárak 1981 után Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

TESTRE SZABOTT MICROSOFT SZOFTVER-LICENC MEGHATÁROZÁSA ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZERREL

TESTRE SZABOTT MICROSOFT SZOFTVER-LICENC MEGHATÁROZÁSA ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZERREL SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG - ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet TESTRE SZABOTT MICROSOFT SZOFTVER-LICENC MEGHATÁROZÁSA ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZERREL Belső Konzulens:

Részletesebben

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Hangya Gábor őrnagy Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés

Részletesebben

QED angol magyar gyorsfordító és terminológiai adatbázis

QED angol magyar gyorsfordító és terminológiai adatbázis SZOFI MAGYAR AMERIKAI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI OKTATÓKÖZPONT, SZEGED S Z A K D O L G O Z A T QED angol magyar gyorsfordító és terminológiai adatbázis (nyitott forráskódú szoftvereken alapuló rendszerfejlesztés)

Részletesebben

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Készítette: Kérdő

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ÁROP 2.2.19 Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ÁROP 2.2.19 Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése. Nemzeti Közszolgálati Egyetem A közszférában felhalmozódott tapasztalati alapú, tacit ismeretanyag megőrzését és továbbfejlesztését, valamint átadását szolgáló on-line tudásbázis kialakításának lehetőségei és integrálási javaslatok

Részletesebben

Szemantikus nyelvi elemzés alkalmazása döntéstámogató rendszerekben

Szemantikus nyelvi elemzés alkalmazása döntéstámogató rendszerekben Tudományos Diákköri Konferencia Szemantikus nyelvi elemzés alkalmazása döntéstámogató rendszerekben Soós István (IV. Inf) Konzulensek: Prof. Vámos Tibor (MTA SZTAKI) Dr. Charaf Hassan (BME AUT) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu

Forrás: http://www.doksi.hu Főiskolai jegyzet Dr. Medzihradszky Dénes Figyelem! A jegyzet nyers verzióját tartja kezében, amely még számos hibát tartalmazhat és további szerkesztést igényel! A frissített változatok az ILIAS-ban lesznek

Részletesebben

OKKR Tudás deskriptor Fogalomértelmezés és javaslattétel a szintek leírására

OKKR Tudás deskriptor Fogalomértelmezés és javaslattétel a szintek leírására TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése OKKR Tudás deskriptor Fogalomértelmezés és javaslattétel a szintek leírására Készítette: Pajkossy Péter Pillérvezető:

Részletesebben

Stratégiai Kutatási Terv

Stratégiai Kutatási Terv www.hlt- platform.hu Stratégiai Kutatási Terv Budapest, 2009. július 15. Vezetői összefoglaló A Nyelv- és Beszédtechnológiai Platform a szektor vezető kutatóműhelyeit és ipari partnereit tömörítő stratégiai

Részletesebben

Stratégiai Kutatási Terv

Stratégiai Kutatási Terv www.hlt- platform.hu Stratégiai Kutatási Terv Budapest, 2009. július 15. Vezetői összefoglaló A Nyelv- és Beszédtechnológiai Platform a szektor vezető kutatóműhelyeit és ipari partnereit tömörítő stratégiai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25. Auto-szűrő fejlesztése OLAP jelentések utólagos, offline tovább-feldolgozására Konzulens: Dr.

Részletesebben

European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE. 1. kötet. Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai

European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE. 1. kötet. Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE 1. kötet Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai Az eredeti, angol nyelvű kiadvány az Európai Bizottság támogatásával,

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Dósa Ildikó

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Dósa Ildikó Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Dósa Ildikó A SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT LEXIKO-SZEMANTIKAI ÉS TERMINOLÓGIAI VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

Konzulensek: Monostori Krisztián dr. Charaf Hassan. Készítették: Hodász Gábor Pataki Máté

Konzulensek: Monostori Krisztián dr. Charaf Hassan. Készítették: Hodász Gábor Pataki Máté Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar TDK 2001. Szöveges dokumentumok darabolása és tömörítése Konzulensek: Monostori Krisztián dr. Charaf Hassan Készítették: Hodász Gábor Pataki

Részletesebben

módszertani kézikönyv

módszertani kézikönyv módszertani kézikönyv Innovating Vocational Educational Training Applying Games Realities a szakképzés innovációja web 2.0 alapú játékokkal Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a

Részletesebben

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC)

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) Országjelentés Szlovákia 2013 FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Elὄszó MI A PIAAC (Programme for the International Assessment

Részletesebben