WordNet egy számítógépes lexikai adatbázis Somogyi Gábor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WordNet egy számítógépes lexikai adatbázis Somogyi Gábor"

Átírás

1 WordNet egy számítógépes lexikai adatbázis Somogyi Gábor SZTE BTK angol kommunikáció szak A számítástechnika rohamos fejlődése, az internetnek mint a legnagyobb, vagyis világméretű hálózatnak katonai körökből a civil szférába (a hétköznapokba) való kikerülése, valamint az a nagyarányú technológiai fejlődés, amely mind a háttértárak és egyéb komputerperifériák fizikai méretében, mind pedig tárolókapacitásukban vagy gyorsaságukban történt robbanásszerű változásában is megmutatkozik, roppant összetett, értékes és intelligens szoftverek megalkotását tette lehetővé, hiszen már rendelkezésükre állt a programozóknak és a felhasználóknak a roppant nagy kapacitású személyi számítógép. A mesterséges intelligencia, a kibertér, az intelligens elektronikus robotok fogalmaival mára már nem csak a sci-fi magazinok hasábjain, hanem informatikai és műszaki szaklapok oldalain is találkozhatunk. Az ember és a gép közti kommunikáció mindig jelek, tehát szavak, parancsok, mondatok formájában valósult meg, vagyis egy mesterséges intelligenciával rendelkező rendszer megtervezése során az egyik legfontosabb kérdés a kommunikáció kialakításának módja. A gép, nem rendelkezvén a metakommunikáció luxusával, csakis szavakban fejezheti ki magát, csakis betűkkel és számokkal válaszolhat a programozó kérdéseire. Válaszai így egyértelműek, félreérthetetlenek lesznek, és kevésbé válnak kultúra- és kontextusfüggővé, mint a gesztusnyelv és az egyéb nonverbális beszédformák. A mesterséges intelligencia kutatása körül megnövekedett érdeklődést tükrözi az, hogy a számítógépes nyelvészetnek már nemcsak a nyelvi feldolgozás vagy a számítógépes lexikográfia, hanem a nagyméretű, sok millió rekordot tartalmazó szövegadatbázisok (korpuszok) létrehozása és további vizsgálatokra való felhasználása is kiemelten fontos területévé vált. Ezek a lexikai mátrixok például a WordNet nem csupán milliónyi szót és kifejezést tartalmaznak, hanem ezen tartalmi elemek tulajdonságai is megjelennek az adatok között. A tartalmi kapcsolatok nemcsak a rokonértelműségre vagy a más nyelvű fordításra terjedhetnek ki, ( ) hanem például a szó jelentését tartalmazó magasabb kategóriáról (például: kutya háziállat állat), alacsonyabb kategóriáról, fajtáról (például: kutya vizsla magyar vizsla), funkcióról (kutya házőrző, vakvezető stb.) vagy egyéb jelentésbeli kapcsolatról [is szó eshet]. E kapcsolatok felismerése viszont megkívánja, hogy a számítógép olyan szótárral rendelkezzen, amely az egyes szavak és kifejezések jelentését ábrázolja. Próbálták már a jelentést elvonatkoztatással, mesterséges világmodell segítségével ábrázolni, ennek azonban a web általános környezetében ahol szinte bármilyen információ előfordulhat nincs tere (nem dolgozható ki). Ha azonban jobban szemügyre vesszük a fenti példákat, láthatjuk, hogy a tartalmi kapcsolatok szótári szavak közötti kapcsolatokra vannak visszavezetve. A számítógép tehát azzal ábrázolhatja a szavak jelentését, hogy az erre szolgáló speciális szótárban különböző típusú kapcsolatokat (kategória, funkció stb.) tart fenn a címszavak között. [1] Ilyen szótár a WordNet is, amelynek bemutatása során a 213

2 Christiane Fellbaum által szerkesztett WordNet: an Electronic Lexical Database (MIT Press, Cambridge, 1998) könyv szövegére, valamint a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a 2003/2004. tanév tavaszi szemeszterre általánosan művelő tantárgyként meghirdetett Számítógépes lexikai adatbázisok című szemináriumon elhangzottakra támaszkodom. Rövid történeti áttekintés George A. Millernek, a WordNet megálmodójának és csapatának annak ellenére, hogy már az 1970-es évek második felétől felmerült bennük egy komplex lexikon létrehozásának a gondolata nem volt pontos elképzelése arról, hogy lényegében mik is azok a főbb irányelvek, amelyek mentén a rendszert létre kívánják hozni ban Miller a National Institute of Educationnak írt levelében vetette fel a lehetőségét és előnyeit egy automatizált szótárnak, amelyet elsősorban az oktatás terén lehetne felhasználni ben el is készült a WordNet őse, egy IBM személyi számítógépen futó és 45 főnév szemantikai hálóját tartalmazó szoftver. Donald Walker és csapata felfigyelt a kezdeményezésre, és igen segítőkésznek bizonyult, így a WordNet továbbfejlesztéséhez a Bellcore és a Princeton Egyetem adott otthont. Az igazi munka tehát 1985-ben indult be. Még ebben az évben tartott konferencián merült fel az az ötlet, hogy az egyes fogalmak reprezentálására szinonimakészletet (synsets) hozzanak létre, amely kapcsolatot teremtene a mátrixban a szóalak és a jelentés között. Az alkotók előtt tehát ott lebegett már a feladat immár kissé körülhatároltabb megfogalmazása: egy online számítógépes szótár, amely mindinkább szemantikai bázisokat, mintsem csupán ABC-sorrendben elhelyezett szavakat tartalmaz. A project a Princeton Egyetem Kognitív Tanszékén folyó kutatások egyike lett, és a munkálatok beindulását az Office of Naval Research, vagyis egy katonai szervezet támogatta. A WordNet kiépítéséhez a legfontosabb programnak a Grinder bizonyult, amely a nyelvészek által kiegészített forrásfájlokat beépítette az adatbázisba. Forráskorpuszként a Brown Corpust használták, már csak azért is, mert ez a lista elkülöníti egymástól a különböző szófajokat ban a COMLEX-szel kölcsönösen felfrissítették az adatbázisaikat. A megnövekvő adattömeg rendezett tárolására szintaktikai kategóriákat hoztak létre: a főnevekét, az igékét és a melléknevekét, majd 1992-től a határozószókét is. A rendezés ellenére is túl sok, részletesebb osztályozást kívánó szó maradt, a nyitottság leginkább a főnevek osztályán mutatkozott meg. P. N. Johnson-Laird vetette fel azt a problémát, miszerint a WordNetnek jeleznie kellene a melléknév jelentésében bekövetkezett változást, amikor az egy főnév előtt állva módosítja azt. Végül 266 antonímiapár készült el aszerint, hogy milyen főnevek jelentését módosítják. Ezzel a főneveket további 25 alkategóriába tudták besorolni ben Christiane Fellbaum is csatlakozott a teamhez, első feladataként az igéket kategorizálta, így már csak a melléknevek osztálya maradt rendezetlen ben Antonio Romero kifejleszti a Grinder új verzióját, amellyel megjegyzéseket és akár példamondatokat is hozzáfűzhetnek a synsetek egyes bejegyzéseihez. Ezt az új szolgáltatást az adatok drasztikus megnövekedése tette indokolttá re a synsetek száma meghaladta a 90 ezret, a glosszáké pedig a

3 ezret. Még ugyancsak 1989-ben Susan Chipman tanácsára megalkották a Word Filter nevű programot, amely beolvas egy szövegfájlt, és kiértékeli a benne foglalt szavakat. A programot először tengerészeti-katonai tartalmú szövegfájlok analizálásánál futtatták, és a program segítségével a nem használatos, ritka szavakat, valamint a terminus technikusokat közkeletűbb, gyakorta használt szinonimákkal cserélték fel. Ezek után már csak egy probléma adódott, amely nyelvi jelenséget az inflekciós morfológia ír le, nevezetesen: a szavak, főleg az igék bizonyos esetekben toldalékot kapnak. Az angol nyelvben a gyenge igék E/3-as ragozása egy s vagy -es szuffixekben jelenik meg, és a d vagy az ed jelzi a múlt időt. A főnevek pedig a rendhagyók kivételével egy s ragot kapnak, ha többes számba tesszük őket. De akár az a probléma is felmerülhet, hogy az egyes ragozott szavak többértelműek lehetnek: a ships jelenthet hajókat, de akár a hajózni, hajóval szállítani ige E/3-as alakja is lehet. A megoldást Richard Beckwith és Michael Colon Morphy nevű programja jelentette, amely egyszerűen levágta a szótőről a toldalékokat, amennyiben az az adott szó nem szerepelt a kivétellistán. Claudia Leacock és Brian Gustafson nevéhez pedig a ConText program fűződik, amely feldolgozza a szöveget, és megjeleníti annak WordNet bejegyzéseit ban új változat készül el, amelynél a programozók minél jobban törekedtek a feldolgozás alatt előforduló többértelmű kifejezések helyes feldolgozására. Komputerek és lexikonok A WordNet megalkotása kezdetén a készítők három fontos elvárást támasztottak leendő adatbázisukkal szemben. Az első az elkülönítés hipotézise volt, vagyis a nyelvek lexikális komponensei elkülönítve, önmagukban is vizsgálhatók; egyes nyelvészek szerint ez a szavak szintjén történhet. Habár ezek az elemek nem teljesen függetlenek, nagyon is izolálhatók. A következő elvárás a szerkezeti sémák hipotézise, amely azt mondja ki, hogy a természetes nyelvhasználat addig nem valósul meg lexikális tudáshalmaz felhasználásával, amíg nem vagyunk tisztában a használati sémákkal (patterns) és a szavak jelentései közti kapcsolatokkal. A különböző nyelvkönyvekben a szerző egy-egy szemantikai teóriát példával illusztrál, pedig akár 100 ezer példa is felhozható. A harmadik hipotézis, a teljeskörűség elmélete szerint a számítógépes adatbázisoknak úgy kell a nyelvet használni, ahogyan azt a valóságban is teszik az emberek. Tehát egy könnyen hozzáférhető, böngészhető, kereshető és széles körű lexikai adatbázisra van szükség. A szerzők nem győzik elégszer megemlíteni, hogy az e filozófián alapuló WordNet a mesterséges intelligenciakutatás terén mekkora előrelépésekhez vezethet re a kognitív pszichológusok és informatikus nyelvészek körében általánosan bevett szokás volt, hogy elképzeléseiket, megfigyeléseiket diagramokkal és hálómodellekkel ábrázolják. A WordNet készítői felismerték ennek az előnyeit, és egyértelművé vált számukra, hogy az egyetlen lehetséges út a lexikális szemantikai vizsgálatokhoz a relációs, hierarchikus rendszerfelépítésen nyugszik. Mára a komputerek egyre gyorsabban és olcsóbban tudnak olyan feladatokat is elvégezni, amelyeket az ember csak nagyon nehezen. A nyelvészeti teóriák az emberi nyelvek működését, nyelvtanát hivatottak ábrázolni, de olyan adatokon nyugszanak, amelyek nincsenek a mindennapi használat számára jól dokumentálva. 215

4 Manapság már elérhető számos nyelvi korpusz, ezek szolgáltatnak kísérleti környezetet a teóriák, nyelvészeti rendszerezések teszteléseinek. Az emberek gondolataikat is a nyelvvel formázzák meg, szavak rendszerei alapján. A WordNet egy hierarchikus struktúrává vált. A nyelvészet számos területein (fonológia, morfológia, szintaxis, szemantika) lefektetett szigorú szabályok számítógépen való modellezése izgalmas kihívásnak tűnik a szakemberek számára. Ám egy effajta adatbázis felállítása számos technikai kérdést vet fel. A rendszer adatokkal való feltöltése kétféle úton történhet: szótárak szkennelésével, amely során a nyomtatott szöveg átalakul adatokká. Ezeket utólag még fel kell dolgozni, és rendszerezni kell. A legtöbb lexikai adatbázis ezzel a szisztémával készül, amely hátránya az, hogy a program nem mindig ismeri fel helyesen az adott szöveget. A gyorsaságot növelheti az automatikus akvizíció módszere. A másik alternatíva a szótárak begépelése. Ez lassú, hosszadalmas és unalmas munka, de előnye az, hogy már előre, célirányosan készíthetünk bejegyzéseket, és a hibajavítást is kiküszöbölhetjük, vagyis ez a módszer minimális feldolgozást igényel; a WordNet így készült. A második kérdés az, hogy mit tartalmazzon az adatbázis. Habár a WordNet számos állandósult szókapcsolatot (pl. phrasal verb) és idiomatikus kifejezéseket is tartalmaz, alapegysége a szó, annak is a szótári alakja. A tartalom szó alatti részekre nem terjed tehát ki, továbbá nem tartalmaz szó feletti szervezőegységeket (script, frame) sem, ám például a buy (venni) és a sell (eladni) ige közt relációt tart fenn, amely szisztéma hasonlít Fillmore és Atkins FrameNetjéhez. Az egyes nyitott osztályok szemantikai hálóba való felosztása azt is mutatja, hogy a WordNet nem tartalmazza a szavak szintagmatikai tulajdonságait. Egy átlagos szótártól eltérően, a WordNet rövidebb frázisokat is tartalmaz, például a bad person (rossz ember), amely nem fejezhető ki teljesen kizárólag egy szóval. Az effajta szókapcsolatok a WordNet relációs struktúrájából következnek, amely két fogalmat egy olyan harmadikon keresztül kapcsol össze, amelyre az angolban nincs egyszavas kifejezés. A nyelvészek és pszichológusok gyakran különböztetik meg a lexikai (fogalmi) tudást az enciklopédikus tudástól. A szótárak az előzőt, az enciklopédiák pedig az utóbbi tudást hordozzák. Ám a határok napjainkban egyre jobban összemosódnak. Annak a tudása, hogy megütni valakit egy erőszakos tett, az enciklopédikus tudáskörünkbe tartozik, míg az, hogy az ütni ige többnyire tárgyas vonzatú, és szinonimája a bántalmazni (eufemisztikus) ige, már a lexikális tudásunkhoz tartozik. Ám a világban való eligazodásunkhoz mindkét terület ismerete szükséges. Kay szerint egy olyan típusú szótár, amely mindkét ágat tartalmazza, bizonyosan sikeres lenne. A WordNet, habár erre nem vállalkozik, számos tekintetben eleget tesz ennek a követelménynek, mert például egyes kifejezések megértését példamondatok segítik, valamint a nem hétköznapi szavaknál, állat- vagy növényneveknél mindkét terület tudása be van ágyazva. A harmadik fő kérdés az adatbázis kivitelezésére, dizájnjára vonatkozik. Egy számítógépes szótár nagy előnye az, hogy nem szorul alfabetikus szisztéma szerinti feltöltésre, mert a program úgyis helyes sorrendbe teszi az egyes rekordokat. A keresőrendszer pillanatok alatt megtalálja az adott kritériumoknak megfelelő értékeket. Habár a WordNet se nem tradicionális szótár, se nem tezaurusz (fogalomkörök alapján készített szótár), számos hasonló tulajdonságot mutat velük. 216

5 A WordNet annyiban tezaurusz, hogy a benne foglalt szavak utalnak a fogalmilag hozzá kapcsolódó más szavakra, kifejezésekre. Ez azt jelenti, hogy egy szó kikeresésénél lehetőség van annak szinonimáit, valamint más, logikailag és szemantikailag összetartozó szavakat kilistázni. A kapcsolatok pontosak és felcímkézettek, a felhasználó kiválaszthatja a számára megfelelőt. Ám ennek is van határa. A korábban már említett bad person kifejezésnek számos alárendelt szinonimája van, például az offender (bűnöző) és a libertine (kicsapongó). Ha a bad person kifejezés nem referálna erre a két kifejezésre, amelyek ugyan szinonimák, de nem teljesen jelentik ugyanazt, akkor ezek az alárendelt kifejezések egyet jelentenének és kapcsolódnának az adventurer (kalandor), a lover (szerető) vagy a worker (munkás) szóhoz. A bad person és a lover pedig már teljesen mást jelent. A WordNet pedig annyiban szótár, hogy példamondatokat és definíciókat is rendel az egyes szavakhoz, információt ad a morfológiailag kapcsolódó szavakról, és néha a különböző szinonimákat más-más példával illusztrálják. Relációk a WordNetben A jelentésbeli relációkkal való foglalkozás során érdekes kérdéseket vetett fel az ún. tenisz probléma. A WordNetben a relációkat a hasonlóság és a jelentésbeli kontraszt is meghatározza. A megengedhetőség tűréshatára véges, tehát az adatbázis nem tartalmaz semmiféle szinonímiai kapcsolatot a racquet (teniszütő), a ball (labda) és a net (háló) szavak közt. Ezek összekapcsolása vetné fel a tenisz problémát. A fogalmak analógiák révén függnek össze. Olyan szabály nincs, amely eleve eldönthetné, hogy jó vagy rossz-e egy-egy analógia, hiszen bármi bármihez hasonlítható, valamilyen összefüggésben. [2] Számos megoldási javaslat született: Hirst és St-Onge egy lexikai lánc alkalmazását írja le, amely lényegében a főnevek szemantikai relációin alapuló, kontextusban elhelyezett főnév-szekvencia. Al-Haimi és Kazman a lexikai fa fogalmát alkotta meg, amely hasonló alapokon derivál témainformációt. Harabagiu és Moldovan szerint növelni kellene a szemantikai kapcsolódásokat a szavak közt, ezzel lehetővé válna a témainformáció kivonatolása és a szövegkoherencia megteremtése. Új perspektívák Számos felhasználói kritika azt rótta fel a készítőknek, hogy az adatbázis kevés szintaktikai információt tartalmaz, de ennek elsősorban az az oka, hogy a WordNet egy szemantikai-hálós adatbázisnak készült. Különösen az igék esetében lenne fontos a szintaktikai megjelölés. Ennek ellenére, a szintaktikai megkötések szabályai jól érzékelhetők például a mellékneveken. Jelenleg az egyes kereteknek bizonyos alapvető információt történő szolgáltatása már minden igei synset része, még mindig kevés információ nyerhető ki az egyes argumentumok természetéről. Kohl, Jones, Berwick és Nomura ezért egy olyan szolgáltatást dolgozott ki, amely növeli a szintaktikai keretek számát, felhasználva Levin angol igéket osztályozó rendszerét. A kutatók 200 mondatsémát vizsgáltak, programjuk több, mint 10 ezer példamondatot generált 2600 szóformából. Amennyiben valamely oknál fogva rossz 217

6 mondat generálódott (például szemantikailag helytelen igeszinonima felhasználásakor), a program helytelen mondatként meg is jelölte azt. Ezek az esetek azt mutatták, hogy a szemantikai szempontból hasonló igék szintaxisa korántsem mindig ugyanaz. Egyértelműsítés A beszélők a többértelmű szavaknak az adott kontextus alapján tulajdonítják a helyes értelmezést, amely többnyire beválik, ennek ellenére annak a kérdése, hogy hogyan tudjuk felismerni, úgymond megérezni, hogy az adott szónak éppen melyik jelentésváltozatával találkoztunk, még viszonylag megválaszolatlan. A számítógépes programok többé-kevésbé helyesen értelmezik a szavakat, de persze itt nagyobb kötöttségek fordulnak elő, mint az emberek esetében. Voorhees azt is kimutatta, hogy egy számunkra szükséges dokumentum megtalálása egy hatalmas, heterogén környezetben csakis egy eredményes kereséssel érhető el, amely során egyezés van a keresőszó és a dokumentumcím vagy a -kivonat közt. Kísérletei azt igazolták, hogy csak akkor növekedett a helyes visszakeresések száma, amikor a fogalmakat (elhelyezve a WordNet synsetjeiben) manuálisan, az adott jelentés tudatában választották ki. A WordNet magyar nyelvű fejlesztéséről [3] A WordNet magyar nyelvre való átültetése Prószéky Gábor (Morphologic) és Miháltz Márton (ELTE) nevéhez fűződik, akik a munkálatokat 2000-ben kezdték el. Legfőbb alapelvük a Princeton-féle eredeti WordNet alapstruktúrájára való támaszkodás volt, amely adatbázist magyar nyelvű főnevekkel töltötték fel. Az eljárást két módszer szerint végezték el: kézi egyértelműsítés az absztrakt szintek érdekében, valamint automatikus egyértelműsítés egy korábbi projekt heurisztikai rendszere alapján. A magyar nominális WordNet egynyelvű szótár alapján történő kiépítésének minél könnyebbé tételéhez számos alternatíva mutatkozott. Számítógépes programok segítségével elemezték ki az egyes szótári bejegyzéseket és bontották ki azok szemantikai információit. A definíciók 83%-ában a logikailag hierarchikusan fölérendelt szavakat (genus words) be tudták azonosítani: koala: marsupial mammal resembling a bear, native in Australia. Vagyis a koala a mammal (emlős) alárendeltje, hiszen minden koala emlős esetben a fölérendelt szó vagy gyűjtőnév, vagy pedig csak részben hozható kapcsolatba az adott szóval: alphabet: the set of letters used for ; face: the part of the head that Számos internetes alkalmazást fejlesztettek ki a korábban már említett többértelmű szavak helyes értelmezésének céljából. A felhasználóknak a rendszer egy olyan weblapot jelenít meg, amely űrlapként funkcionál: ezen válaszolhat a készítő a központi adatbázis feltöltése során. A magyar kifejezések itt úgy értelmeződnek, mint az angol kifejezések egyes szinonimái. Akkor kerülnek be az adatbázisba, amennyiben a felhasználó úgy találja, hogy a magyar és az angol kifejezés ugyanazt jelenti. A fejlesztés jelenleg is tart, a csapat jövőbeli tervei közt szerepel az egyes rekordok felcímkézése, valamint még több szinonimai kapcsolat hozzáadása. 218

7 Referenciák [1] Prószéky Gábor Kis Balázs: Globális társadalom globális nyelv: a nyelvi processzorok világa. URL: [2] Eco, Umberto: A Foucault-inga. Európa Könyvkiadó, Budapest, 748. o. (2003) [3] Prószéky Gábor Miháltz Márton: Semi-automatic Development of the Hungarian WordNet. URL: 219

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek Keresés az Interneten Navigáció az Interneten: Keresőrendszerek, keresési tippek Egyszerű keresőrendszerek Tematikus keresőrendszerek, katalógusok Portálok Adatbázisok, online folyóiratok Elektronikus

Részletesebben

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ MINT OKTATÁSI SEGÉDESZKÖZ Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

VIII. Magyar Számítógépes. Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011. Szerkesztette: Tanács Attila. Vincze Veronika

VIII. Magyar Számítógépes. Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011. Szerkesztette: Tanács Attila. Vincze Veronika VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011 Szerkesztette: Tanács Attila Vincze Veronika Szeged, 2011. december 1-2. http://www.inf.u-szeged.hu/mszny2011 Tartalomjegyzék I. Többnyelvuség

Részletesebben

Sémi összehasonlító nyelvészet

Sémi összehasonlító nyelvészet Sémi összehasonlító nyelvészet BMA-HEBD-303 Biró Tamás 5. A nyelvtörténeti rekonstrukció alapjai. Jelentéstan. 2016. március 30. Összehasonlító rekonstrukció: alapok A történeti rekonstrukció klasszikus

Részletesebben

Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer. Váradi Tamás varadi@nytud.hu

Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer. Váradi Tamás varadi@nytud.hu Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer Váradi Tamás varadi@nytud.hu Vázlat A történet eddig Az INTEX rendszer A magyar modul Az INTEX korlátai premier előtt: NooJ konklúziók, további teendők

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Magyar főnévi WordNet-ontológia létrehozása automatikus módszerekkel

Magyar főnévi WordNet-ontológia létrehozása automatikus módszerekkel Magyar főnévi WordNet-ontológia létrehozása automatikus módszerekkel Miháltz Márton MorphoLogic Kft. 1118 Budapest, Késmárki utca 8. mihaltz@morphologic.hu Kivonat. A cikk bemutatja a folyamatban lév,

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók:

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók: Adatbázis Rendszerek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika 6.1. Egyed relációs modell lényegi jellemzői 6.2. Egyed relációs ábrázolás 6.3. Az egyedtípus 6.4. A

Részletesebben

Doktori téma A lényegesség mérése Kutatóeszköz Alkalmazás Befejezés. Sass Bálint

Doktori téma A lényegesség mérése Kutatóeszköz Alkalmazás Befejezés. Sass Bálint MAZSOLA ESZKÖZ A MAGYAR IGÉK BŐVÍTMÉNYSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATÁRA Sass Bálint joker@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtechnológiai Osztály PPKE ITK, MMT Doktori Iskola, Nyelvtechnológia Doktori

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

Beszédfelismerés, beszédmegértés

Beszédfelismerés, beszédmegértés Beszédfelismerés, beszédmegértés Werner Ágnes Beszéd, ember-gép kapcsolat A beszéd az emberek közötti legtermészetesebb információátviteli forma. Az ember és a gép kapcsolatában is ez lehetne talán a legcélravezetőbb,

Részletesebben

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK Elõtanulmányok a mentális szótár szerkezetérõl Szerkesztette KIEFER FERENC TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@ludens.elte.hu Titkosítás,hitelesítés Szimmetrikus DES 56 bites kulcs (kb. 1000 év) felcserél, helyettesít

Részletesebben

Az MS Access adatbázis-kezelő program

Az MS Access adatbázis-kezelő program Az adatbázis-kezelő program A tananyagban az alapfogalmak és a tervezési megoldások megismerése után a gyakorlatban is elkészítünk (számítógépes) adatbázisokat. A számítógépes adatbázisok létrehozásához,

Részletesebben

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell Adatmodellezés MODELL: a bonyolult (és időben változó) valóság leegyszerűsített mása, egy adott vizsgálat céljából. A modellben többnyire a vizsgálat szempontjából releváns jellemzőket (tulajdonságokat)

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Verzió: 1.01

Felhasználói kézikönyv. Verzió: 1.01 Felhasználói kézikönyv Verzió: 1.01 Tartalomjegyzék Általános áttekintés 3 A DocGP rendszer célja 3 A rendszer által biztosított szolgáltatások 3 A felhasználói felület elérése 3 JAVA JRE telepítése 3

Részletesebben

Önálló labor feladatkiírásaim tavasz

Önálló labor feladatkiírásaim tavasz Önálló labor feladatkiírásaim 2016. tavasz (ezekhez kapcsolódó saját témával is megkereshetnek) Mészáros Tamás http://www.mit.bme.hu/~meszaros/ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika

Részletesebben

KOPI. Fordítási plágiumok keresése MTA SZTAKI DSD. Pataki Máté MSZNY 2011. Department of Distributed Systems

KOPI. Fordítási plágiumok keresése MTA SZTAKI DSD. Pataki Máté MSZNY 2011. Department of Distributed Systems KOPI MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Fordítási plágiumok keresése MSZNY 2011 Pataki Máté Probléma 1. Sok a diák 2. Hasznos anyagok az interneten 3. Digitális szakdolgozatok 4. Jó nyelvtudás

Részletesebben

Szemantika: modalitás, kompozicionalitás. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. november 13.

Szemantika: modalitás, kompozicionalitás. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. november 13. Szemantika: modalitás, kompozicionalitás Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. november 13. Bevezetés Szemantika: jelentéssel foglalkozó nyelvészeti részterület Mi a jelentés?

Részletesebben

Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla

Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla V. EURÓPAI FÖLDMÉRŐK ÉS GEOINFORMATIKUSOK NAPJA - 2016. március 17. Térinformatika amit tudni kell? Mit? Az előadás célja, támogatást adni e kérdés megválaszolásához.

Részletesebben

Az interakció stílusai

Az interakció stílusai Az interakció stílusai Starkné dr. Werner Ágnes Interakció Az interakció folyamán, a képernyőn megjelenő információ, és a kezelő inputjainak, valamint ezek alapján a programfunkciók szervezési stílusának

Részletesebben

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap EGYÜTTHALADÓ migráns gyermekek az iskolában TARTALOMALAPÚ NYELVOKTATÁSI SEGÉDANYAG MIGRÁNS GYERMEKEK ÉS PEDAGÓGUSAIK SZÁMÁRA Európai Integrációs Alap A program résztvevői Miskolci Egyetem Magyar Nyelv-

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Kognitív nyelvészet. Kognitív szemantika Kognitív grammatika

Kognitív nyelvészet. Kognitív szemantika Kognitív grammatika Kognitív nyelvészet Kognitív szemantika Kognitív grammatika Charles Fillmore Leonard Talmy Ronald Langacker George Lakoff Adele Goldberg A formalista nyelvészet és kognitív nyelvészet céljai Formalista,

Részletesebben

Angol szótár V2.0.0.0

Angol szótár V2.0.0.0 Angol szótár V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu. Internet: www.szis.hu.

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Szemantikus Technológia

Szemantikus Technológia Szemantikus Technológia Kornai András BME MOKK és MetaCarta Inc., Cambridge, MA HLT-PLATFORM 2008. december 2. Az előadás terve Mitől szemantikus egy technológia? A szemantikus web Eleve mi az a szemantika?

Részletesebben

KOPI. KOPI A fordítási plágiumok keresője MTA SZTAKI DSD. Pataki Máté Kovács László. Department of Distributed Systems

KOPI. KOPI A fordítási plágiumok keresője MTA SZTAKI DSD. Pataki Máté Kovács László. Department of Distributed Systems KOPI MTA SZTAKI Department of Distributed Systems KOPI A fordítási plágiumok keresője Pataki Máté Kovács László MTA SZTAKI MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztály 1995. óta létezik 12 teljes állású munkatárs,

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI Biológiaérettségi vizsga 2015 A biológia érettségi vizsga a nemzeti alaptantervben

Részletesebben

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató Hasonló, mégis más Ez se rossz amíg ezt ki nem próbáltad!

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ SZAKDOLGOZAT OE-NIK Hallgató neve: Berencsi Gergő Zsolt 2010. Törzskönyvi száma: T 000123/FI38878/S-N Tartalomjegyzék Tartalmi

Részletesebben

OOP. Alapelvek Elek Tibor

OOP. Alapelvek Elek Tibor OOP Alapelvek Elek Tibor OOP szemlélet Az OOP szemlélete szerint: a valóságot objektumok halmazaként tekintjük. Ezen objektumok egymással kapcsolatban vannak és együttműködnek. Program készítés: Absztrakciós

Részletesebben

Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. A Wolfram Alpha tudásgép. https://www.wolframalpha.

Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. A Wolfram Alpha tudásgép. https://www.wolframalpha. Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. A Wolfram Alpha tudásgép https://www.wolframalpha.com/ Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás

Részletesebben

Documentum-menedzsment. À la Open Source Molnár Ferenc Rendszerintegrációs igazgató

Documentum-menedzsment. À la Open Source Molnár Ferenc Rendszerintegrációs igazgató Documentum-menedzsment À la Open Source Molnár Ferenc Rendszerintegrációs igazgató Egy kicsit a fejlesztési platformokról Tegnap Ma 2 Bull, 2008 Bull Szakmai Nap, 2008. szeptember 18., Budapest Még egy

Részletesebben

Matematikai modellezés

Matematikai modellezés Matematikai modellezés Bevezető A diasorozat a Döntési modellek című könyvhöz készült. Készítette: Dr. Ábrahám István Döntési folyamatok matematikai modellezése Az emberi tevékenységben meghatározó szerepe

Részletesebben

7. Gyakorlat A relációs adatmodell műveleti része

7. Gyakorlat A relációs adatmodell műveleti része 7. Gyakorlat A relációs adatmodell műveleti része Relációs algebra: az operandusok és az eredmények relációk; azaz a relációs algebra műveletei zártak a relációk halmazára Műveletei: Egy operandusú Két

Részletesebben

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Steps Towards an Ontology Based Learning Environment Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Ontológia alapú elektronikus tanulási környezet megteremtése Anita Pintér Corvinno

Részletesebben

KOPI. KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál DSD. Pataki Máté MTA SZTAKI. Elosztott Rendszerek Osztály

KOPI. KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál DSD. Pataki Máté MTA SZTAKI. Elosztott Rendszerek Osztály KOPI Rendszerek Osztály KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál Pataki Máté MA SZAKI émakörök Bemutatkozás A KOPI projekt célja A rendszer működése A KOPI portál bemutatása ovábbfejlesztési lehetőségek

Részletesebben

Ungváry Rudolf: Tezauruszok mint kisvilágok. Kapcsoltság a fogalmak között

Ungváry Rudolf: Tezauruszok mint kisvilágok. Kapcsoltság a fogalmak között Ungváry Rudolf: Tezauruszok mint kisvilágok. Kapcsoltság a fogalmak között A tezaurusz (IKNY-i szótár) fogalmak hálózataként is vizsgálható - nem véletlenszerű, hanem skálafüggetlen hálózatok (Barabási)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Az informáci. Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. 2009. május 24-25.

Az informáci. Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. 2009. május 24-25. Az informáci ció életútjatja Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet 2009. május 24-25. Mit oktassunk nem informatika szakos hallgatóknak? ( orvos, gyógyszerész, főiskolai: ápoló, gyógytornász,

Részletesebben

Programozás alapjai Bevezetés

Programozás alapjai Bevezetés Programozás alapjai Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Programozás alapjai Bevezetés SWF1 / 1 Tartalom A gépi kódú programozás és hátrányai A magas szintÿ programozási nyelv fogalma

Részletesebben

Kiegészítő témakörök: Táblázatkezelés történeti áttekintés

Kiegészítő témakörök: Táblázatkezelés történeti áttekintés Kiegészítő témakörök: Dr. Kallós Gábor 2011-2012 1 Tartalom Táblázatkezelés a számítógépek előtt A számítógépes táblázatkezelés kezdetei Sikeres korai táblázatkezelők Lotus 1-2-3 Quattro Pro Microsoft

Részletesebben

5. INDEXELÉS. Összeáll. dr. Pálvölgyi Mihály. BDF KIT, 2006-07. tanév, 1. félév

5. INDEXELÉS. Összeáll. dr. Pálvölgyi Mihály. BDF KIT, 2006-07. tanév, 1. félév 5. INDEXELÉS Összeáll. dr. Pálvölgyi Mihály. BDF KIT, 2006-07. tanév, 1. félév TARTALOMJEGYZÉK 5. 1. AZ INDEX FOGALMA, TIPIZÁLÁSA 5.2. AZ INDEXEK RÉSZLETES TIPIZÁLÁSA 5.3. A KULCSSZÓINDEX FOGALMA, TÖRTÉNETE,

Részletesebben

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei 1. Mi az elsődleges következménye a gyenge logikai redundanciának? inkonzisztencia veszélye felesleges tárfoglalás feltételes függés 2. Az olyan tulajdonság az egyeden belül, amelynek bármely előfordulása

Részletesebben

Szemantika, lexikográfia: jelentés-egyértelműsítés, wordnetek. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. november 13.

Szemantika, lexikográfia: jelentés-egyértelműsítés, wordnetek. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. november 13. Szemantika, lexikográfia: jelentés-egyértelműsítés, wordnetek Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. november 13. Bevezetés Lexikális szemantika Jelentés-egyértelműsítés Szójelentés

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Online információkeresés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Online információkeresés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Online információkeresés Dr. Nyéki Lajos 2016 Dokumentum és információ A dokumentum az ismeretek lelőhelye, hordozója. Az információkeresés viszont nem dokumentumokra irányul. A dokumentumgyűjtemények

Részletesebben

SSADM Dokumentáció Adatbázis Alapú Rendszerek

SSADM Dokumentáció Adatbázis Alapú Rendszerek SSADM Dokumentáció Adatbázis Alapú Rendszerek Videó-megosztó oldal Szeged, 2012. 1. Csapattagok Sipos Norbert (SINRABT.SZE) Szűcs Dávid (SZDQACT.SZE) Várkonyi Zoltán (VAZSACT.SZE) 1.1. A projekt bemutatása

Részletesebben

SZTE Eötvös Loránd Kollégium. 2. Móra György: Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből

SZTE Eötvös Loránd Kollégium. 2. Móra György: Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből 2010/2011 tavaszi félév SZTE Eötvös Loránd Kollégium 1. Dombi József: Fuzzy elmélet és alkalmazásai 2011. március 3. 19:00 2. Móra György: Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből 2011. március

Részletesebben

CAD Rendszerek I. Sajátosság alapú tervezés - Szinkron modellezés

CAD Rendszerek I. Sajátosság alapú tervezés - Szinkron modellezés CAD Rendszerek I. Sajátosság alapú tervezés - Szinkron modellezés Farkas Zsolt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék 1/ 14 Tartalom -Sajátosság alapú tervezés:

Részletesebben

Tudásalapú információ integráció

Tudásalapú információ integráció Tudásalapú információ integráció (A Szemantikus Web megközelítés és a másik irány) Tanszéki értekezlet, 2008. május 14. 1 Miért van szükségünk ilyesmire? WWW: (Alkalmazások) Keresés a weben (pl. összehasonlítás

Részletesebben

Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott Alknyelvdok 2017 nyelvészet program) február 3. 1 / 17

Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott Alknyelvdok 2017 nyelvészet program) február 3. 1 / 17 Doménspecifikus korpusz építése és validálása Dodé Réka ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program 2017. február 3. Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

MKE 44. Vándorgyűlés Győr, 2012.07.12-14.

MKE 44. Vándorgyűlés Győr, 2012.07.12-14. MKE 44. Vándorgyűlés Győr, 2012.07.12-14. Mi a Mendeley? A Mendeley egy könyvtárkezelő program, hasonló a RefWorks, Endnote, Citavi-hoz (hivatkozáskezelő és tudományos közösségi háló) A Mendeley több,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata. Formális nyelvek elmélete

A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata. Formális nyelvek elmélete A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata Formális nyelvek elmélete Nyelv Nyelvnek tekintem a mondatok valamely (véges vagy végtelen) halmazát; minden egyes mondat véges hosszúságú, és elemek véges

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY Tantárgy neve: BBNMT00300 Fonetika 3 A tantárgy célja, hogy az egyetemi tanulmányaik kezdetén levő magyar szakos hallgatókat megismertesse

Részletesebben

BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA BESZÉDTUDOMÁNY Az emberi kommunikáció egyik leggyakrabban használt eszköze a nyelv. A nyelv hangzó változta, a beszéd a nyelvi kommunikáció

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS)

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Networkshop, 2008 Márc. 17 19., Dunaújváros Holl Erdődi: Fejlett kereső... 1 Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Holl András Erdődi Péter MTA Konkoly Thege Miklós

Részletesebben

INTERNETES KERESÉS. Szórád László Óbudai Egyetem TMPK

INTERNETES KERESÉS. Szórád László Óbudai Egyetem TMPK INTERNETES KERESÉS Szórád László Óbudai Egyetem TMPK AZ INTERNET INTERNET = WEB? - NEM! A web csak egy (bár az egyik legismertebb) részhalmazát jelenti az interneten használt alkalmazásoknak és protokolloknak.

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék MÁSODLAGOS ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK Meglévő (analóg) térképek manuális digitalizálása 1 A meglévő

Részletesebben

KERESÉS A NETEN DR. KÓNYA LÁSZLÓ: KERESÉS A NETEN KERESÉS MÓDSZERE, KERESŐPROGRAMOK 2004.04.20

KERESÉS A NETEN DR. KÓNYA LÁSZLÓ: KERESÉS A NETEN KERESÉS MÓDSZERE, KERESŐPROGRAMOK 2004.04.20 INTERNET 1/42 KERESÉS A NETEN DR. KÓNYA LÁSZLÓ: KERESÉS A NETEN KERESÉS MÓDSZERE, KERESŐPROGRAMOK 2004.04.20 FORRÁS: TARR BENCE : KERESÉS AZ INTERNETEN PANEM KIADÓ, 2001 ISBN 963 545 326 4 INTERNET 2/42

Részletesebben

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához Honlapkoncepció Miskolc város hivatalos honlapjához Ennek a dokumentumnak a célja, hogy rögzítse azokat az alapelveket, amelyek egyrészt irányt szabnak, másrészt kereteket adnak az új városi honlap részletes

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4

Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4 Magyar Gábor BME DE! 2012 NJSZT 2 DE! 2012 NJSZT 3 Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4 Új termékek: senior telefonok DE! 2012 NJSZT 5 DE! 2012 NJSZT 6 A több-képernyős

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Tamás Ferenc: S-VGA monitorok

Tamás Ferenc: S-VGA monitorok Monitorok: SVGA Tamás Ferenc: SVGA monitorok A nagysikerű VGA monitort az IBM tervei szerint az XGA követte, de a valóságban a számítógépes gyárak még egy bőrt le akartak húzni az igen jól csengő, nagyon

Részletesebben

Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban

Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban Prószéky Gábor MorphoLogic & PPKE ITK www.morphologic.hu & www.itk.ppke.hu A magyar nyelv helyzete a digitális korban - MTA, 2013. január

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Tanszéki szórvány szerverek kiváltása a. Győry Endre Attila ELTE Informatikai Igazgatóság

Tanszéki szórvány szerverek kiváltása a. Győry Endre Attila ELTE Informatikai Igazgatóság Miért jó többet dolgozni? Tanszéki szórvány szerverek kiváltása a központi infrastruktúrára astu túáaaapo alapozva a Győry Endre Attila ELTE Informatikai Igazgatóság oki@elte.hu Miről lesz szó? Mi van

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

PÁRHUZAMOS IGEI SZERKEZETEK

PÁRHUZAMOS IGEI SZERKEZETEK PÁRHUZAMOS IGEI SZERKEZETEK KÖZVETLEN KINYERÉSE PÁRHUZAMOS KORPUSZBÓL Sass Bálint sass.balint@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest MSZNY2010 Szeged, 2010. december 2-3. 1 EGYNYELVŰ IGEI SZERKEZETEK

Részletesebben

A munkavédelmi kultúra gyors ütemű átalakítása egy globális vállalatnál

A munkavédelmi kultúra gyors ütemű átalakítása egy globális vállalatnál MUNKAVÉDELEM 1.1 A munkavédelmi kultúra gyors ütemű átalakítása egy globális vállalatnál Tárgyszavak: munkavédelem; vállalati kultúra; vállalatirányítás; munkaszervezés; munkabiztonság. A General Electric

Részletesebben

FEJLETT INFORMÁCIÓKERESÉSI TECHNOLÓGIA A FELSŐOKTATÁSBAN

FEJLETT INFORMÁCIÓKERESÉSI TECHNOLÓGIA A FELSŐOKTATÁSBAN FEJLETT INFORMÁCIÓKERESÉSI TECHNOLÓGIA A FELSŐOKTATÁSBAN Karácsony Gyöngyi, e-mail cím Debreceni Egyetem Jóföldi Endre, jofoldi.endre@polymeta.hu K-prog Bt. Összefoglaló Milyen problémákkal szembesülünk

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata:

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: ADATSZERVEZÉS Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: fájlrendszerek (a konvencionális módszer) és adatbázis rendszerek (a haladóbb

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás. Bevezetés és tematika

Számítógépes döntéstámogatás. Bevezetés és tematika SZDT-01 p. 1/18 Számítógépes döntéstámogatás Bevezetés és tematika Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Előadás SZDT-01 p. 2/18 SZDT-01

Részletesebben

Különírás-egybeírás automatikusan

Különírás-egybeírás automatikusan Különírás-egybeírás automatikusan Ludányi Zsófia ludanyi.zsofia@nytud.mta.hu Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai Osztály VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia

Részletesebben

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Modszer_2_Layout 1 2010.10.25. 21:19 Page 1 ESSRG Füzetek 2/2010 Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Kelemen Eszter, Bela Györgyi, Pataki György Környezeti

Részletesebben

könyvvizsgálat dokumentálását segítő rendszer

könyvvizsgálat dokumentálását segítő rendszer könyvvizsgálat dokumentálását segítő rendszer Készült a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ KFT által kiadott MUNKAPROGRAM ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET A KISVÁLLALKOZÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATÁHOZ kiadvány

Részletesebben

A könyvvizsgálat számítógépes támogatása

A könyvvizsgálat számítógépes támogatása PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK A könyvvizsgálat számítógépes támogatása Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben