Benkő Loránd A SZOVÁRD-KÉRDÉS. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Benkő Loránd A SZOVÁRD-KÉRDÉS. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST"

Átírás

1 Benkő Loránd A SZOVÁRD-KÉRDÉS Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

2 ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2009 Benkő Loránd, 2009 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary

3 Néhai kiváló őstörténészünk, feledhetetlen barátom, Czeglédy Károly emlékének ajánlom.

4 Tartalom Elöljáró megjegyzések A Szovárd-kérdés az ómagyar geszta- és krónikairodalomban P mester gesztájában A mester munkamódszeréről A Szovárdok eredetéről Nemzetségi vonatkozások a gesztában A Szovárdok hadjáratai A korai krónikákban Általános megjegyzések Szovárd személye és neve Kadocsa személye és neve Árpád de genere Turul A Szovárd név A névalak A Szovárd név etimonja A Szovárd kapcsolatai a magyar névadásban A Szovárdok a történeti valóságban: a nemzetség birtokrendszere A keleti Szovárdok birtokai A nyugati Szovárdok birtokai A magyar Szovárd-kérdés szembesítése Konsztantinosz szövegével Tudománytörténeti visszatekintés A kései ősmagyarság szétválása; a Perzsiába költözés ügye A Σάβαρτοι ἄσφαλοι névszerkezet A Σάβαρτοι-kérdéshez kapcsolt kaukázusi népek

5 Σάβαρτοι a Szevan Kur-vidéken Az ἄσφαλοι-probléma A Σάβαρτοι ἄσφαλοι utóéletéről Végszó Bibliográfia Névmutató

6 Elöljáró megjegyzések 1. Ez a tanulmány egy nagyobb méretű, három egységből álló munka középső része, amely két irányban ágazik el, olyan részlegek, témacsoportok felé, melyek ugyan önmagukban is viszonylag szerves egységek, mégis sokrendbelileg kapcsolódnak az itt közöltekhez. Tárgyunk egyfelől meghatározó módon, mintegy folytatásként érintkezik Konsztantinosz De administrando imperio [DAI] munkájában előadott azon nevezetes Σάβαρτοι ἄσφαλοι (ejtsd: szavarti aszfali) történet problematikájával, mely a magyar őstörténet egyik legtöbbet tárgyalt, keresztül-kasul vitatott kérdése. Másfelől, mintegy a témakör függelékeképpen, de azzal mégis megannyi szállal összefüggésben P mester származásának kérdéséhez is kapcsolódik, mely két kitűnő filológus, HORVÁTH JÁNOS ( , ) és SÓLYOM KÁROLY ( ) érdeméből (vö. még KRISTÓ ) igen nagy valószínűséggel megoldást nyert ugyan, én azonban régóta folyó Anonymus-kutatásaim alapján úgy hiszem számottevő adalékkal tudom megállapításaikat részben alátámasztani, részben kiegészíteni. (Itt jegyzem meg, hogy a szakirodalomban alkalmazott P. mester helyett a geszta kézirata prológusának írásmódját követve a P mester formát használom. Lásd ugyanígy: VESZPRÉMY ) Hogy itt most e hármas témakör egészére vonatkozó vizsgálataimnak csak a címben jelzett egységét adom közre, annak két oka van. Egyfelől sok tekintetben e fejezetben rejlik vagy hadd fogal- 9

7 mazzak az ilyen tematikájú kutatómunka természetének megfelelő óvatossággal, rejtőzhetik a kérdéskör egészének a kulcsa. Másfelől, jóllehet a téma imént említett két egységének több részlegét már részemről véglegesnek tekinthető módon átfogtam, kidolgoztam, szemináriumaimon folytatólagosan elő is adtam, mégis tetemes mennyiségű anyagrész várna filológiailag is precíz, fogalmazás tekintetében is megfelelő formába öntésre. Sajnos azonban életkorom, egészségi állapotom és főként látásom erős romlása miatt kétségesnek ítélem munkám egészének befejezhetőségét. Azt gondolom ugyanakkor, hogy talán nem lesz haszontalan, ha most a teljesen elkészült rész közreadásának ilyen kényszerű módját választom. Ha munkám e középső egységének elkészülte után egészségi állapotom alakulása még lehetőséget adna, föltétlenül az első, konsztantinoszi résszel folytatnám. A harmadikhoz ugyanis korábbi közleményeimben számos adalékot fűztem, ezért e témarész továbbmunkálásáról könnyebb szívvel tudnék lemondani. A DAI tekintetében ugyanakkor a korábbi szakirodalom eredményeihez képest új meggondolások fölvetését tartom szükségesnek. Így jutottam arra az elhatározásra, hogy jelen munkám végén rövid foglalatban közzéteszem a Szovárd-kérdésnek a Bíborbanszületett művéhez kapcsolódó részét is (l. A magyar Szovárd-kérdés szembesítése Konsztantinosz szövegével című fejezet). Végezetül jelezni kívánom, hogy tanulmányomat a történeti névtan keretébe helyeztem, és igyekeztem következetesen ebben tartani, e diszciplína elveit és módszerét alkalmazva. 2. Az itt tárgyalandó, kimondottan a Szovárd-kérdés magyar részlegére vonatkozó témakör maga is két, világosan elkülöníthető, sőt elkülönítendő félre oszlik: 1. Szovárd vezér alakja az ómagyar történeti munkákban: elsősorban P mester gesztájában és a krónikákban, különös tekintettel a képzelt személynek a gesztában elfoglalt szerfölött kiemelt helyzetére; 2. a Szovárd nemzetség valós története, a geszta készültének korát előtte és utána is jóval meghaladó időbeliségében, ahogyan arra a tetemes okleveles forrásanyagból konkrétan következtetni lehet. 10

8 Ami a Szovárd-kérdés szakirodalmi hátterét illeti, a részletes tárgyalás során magától értetődően minden idevágó érdemes megállapításra bibliográfiailag is utalni fogok. Mégis úgy érzem, hogy már itt, elöljáróban is szükséges észrevételeket tennem az előzmények néhány általános vonására. Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy a Szovárd-kérdés két említett része tekintetében nem rendelkezünk olyan összegezéssel, amely egyfelől minden számba vehető részlet érdemleges analízisére támaszkodóan fogná egybe a költött vezéralakról a gesztában és a krónikákban leírtakat, másfelől ezek belső szövegösszefüggéseit és esetleges külső, az adott korok valóságviszonyaiból leképződő kapcsolódásait is vizsgálná. Mégis, a részelőzményeket tekintve főként SZILÁGYI LORÁND és GYÖRFFY GYÖRGY jóvoltából lényegesen jobban áll e tekintetben a geszta- és a krónikákbeli főszereplők, az Árpádvezérek személyének, szerepének, illetve tetteiknek az elemzése, ahol figyelem vetül többek között a Szovárd okra is. Sokkal soványabb ennél az a szakirodalmi előkép, amely a valósan történeti entitású Szovárd nemzetség sorsának vizsgálatát illeti. Ez alig bővült és főként alig szilárdult valamit mindahhoz képest, amit KARÁCSONYI JÁNOS egykor kiváló, de adataiban és szemléletében azóta elavult művének e nemzetségről szóló fejezetében (3: ) találunk. Ami e téren GYÖRFFY tanulmányai mellett SZŰCS JENŐ és KRISTÓ GYULA jóvoltából mégis többlet-előzménynek számítható, az inkább a magyar nemzetségek történetének általános problematikájába vág, e szerzőknél az egyes nemzetségek története háttérbe szorul, vagy csak alkalmilag jön elő. Mindez azért jelent komoly hátrányt, mert benne (ti. a Szovárd nemzetség történetében) az egész témakört különösen Konsztantinosz szavarti- ját, valamint P mester származását érintő alapkérdések rejlenek. Emiatt tanulmányomban e témarészlegre nézve lényegében újra kellett építkeznem. A nem mindenben dús történettudományi előzményekhez képest akár Szovárd vezér geszta- és krónikákbeli szerepét, akár a Szovárd nemzetség történetét illetően a nyelvtudományi szakirodalomról még kevesebb szó eshetik. Az itt számba veendő korábbi nézetek magával a nemzetséggel egyáltalán nem foglalkoztak, 11

9 a P magiszter gesztájáról magyar nyelvészeti indíttatásból mondottakat pedig alapállásukban félrevitték a műben szereplő nevekre vonatkozó, sokáig fenntartott, ma már teljesen elavult etimológiai magyarázatok. NÉMETH GYULA a Szovárd-kérdés speciálisan ómagyar vonatkozásaival mélyebben nem foglalkozott, témánkhoz kapcsolódó tevékenysége külön lapra tartozik. 3. Az ómagyar forrásokból kihámozható Szovárd-kérdés nemcsak önmagában vizsgálandó témakomplexum, hanem erős szálakkal, mintegy folytatásképpen kötődik ahhoz a problémakörhöz, amely a Konsztantinosznál felbukkanó nevezetes Σάβαρτοι ἄσφαλοι népnévben és a hozzá kapcsolódó eseményleírásban testesül meg. Mint ismeretes, a bizánci császár ilyen néven emlegette egyrészt a honfoglalás előtti magyarságnak az egészét, másrészt egy, a besenyő k támadása után Perzs iába szakadt részét. Az e vonatkozásban tőle leírtakat ugyan már szinte ősidők óta tárgyalta a magyar, sőt a külföldi őstörténeti irodalom, de az ómagyar Szovárd nevekkel öszszefűzött, ezáltal mintegy új dimenzióba kerülő szavarti kérdés csak a múlt század első harmadának vége felé, NÉMETH GYULA színre lépésével ( , ) került a tudományos érdeklődés előterébe. Kiváló turkológusunk a Konsztantinosztól a Σάβαρτοι ἄσφαλοι tekintetében előadottakat lényegében mindenben elfogadta. Ami pedig mostani tárgyalásunk szempontjából különösen is fontos: a császár téziseit kiegészítve és megerősítve hozzátette, hogy az ómagyar történeti forrásokban szereplő Szovárd vezér, valamint az oklevelekben fölmerülő Szovárd nemzetség létével mintegy folytatója a DAI-ban leírtaknak, egyben névtani hátterű tanúságtétele azoknak. NÉMETHnek a görög szavarti népnév és a magyar Szovárd személy - és nemzetségnév kapcsolatáról ilyeténképpen szóló nézeteit tudománytörténeti jelentőségükre nézve nem csökkenti, hogy véleményem szerint feltevésével tulajdonképpen a DAI idevágó kérdéskomplexuma megoldásának csupán hátterére hibázott rá. Az egész szavarti aszfali ügy részletei ugyanis az összefüggések keresésének eltérő útjait-módjait igénylik, s ezt a továbbiakban kifejtendők merem remélni alá is tudják majd támasztani. 12

10 A magyar őstörténeti kutatás amúgy is egyik tengeri kígyójává predestináltatott szavarti aszfali-kérdés NÉMETH által még a Szovárd- kérdéssel is kibővítve számottevően kiszélesedett a jeles turkológusunk fellépését követő időkben. A téma iránt megnyilvánuló érdeklődést részben magának a tárgynak a IX. századi magyar történelembe való beágyazottsága, részben az e századhoz kapcsolódó számos egyéb kérdés vizsgálatában betöltött megkerülhetetlen szerepe táplálta tovább. Mindazonáltal a történettudományban és a történeti nyelvtudományban gyümölcsöző következményeként sok értékes részeredmény született, általa azonban újabb problémák is indukálódtak. Történészeink az álláspontok lényegét tekintve általában elfogadták, és máig vallják a Bíborbanszületettől leírt, NÉMETHtől pedig a modern tudomány módszereivel elemzett szavarti aszfali történet valóságtartalmát. Ebben az elfogadásban alkalmasint közrejátszott NÉMETH nagy turkológiai-őstörténeti tekintélye is, nézeteit ugyanis e témában évtizedeken át fenntartotta és bővítette (vö stb.). Ennek a bizonyos tekintetben romantikus történelemszemléletnek a jegyében kezelte a témakört, annak különböző aspektusaival, részben krónikáinkban fellelni vélt utóéletével újabban legtöbbet és legbehatóbban foglalkozó két kitűnő történészünk, GYÖRFFY GYÖRGY és KRISTÓ GYULA is. Jó ideig nyelvtudományunk is hajlamos volt az illúziók világából tekinteni a témára, sőt, Konsztantinosz művétől P mester gesztájáig terjedően téves etimonokkal, saját koruk eredményeivel szemben sem mindig tartható névtani, hang- és alaktani megállapításokkal még gyakran alá is játszottak a történészek nézeteinek. A téma egyik olyan alapkérdésében sem éltek az okvetlenül szükséges magyar nyelvészeti szempontú kritikával, mint például a NÉMETHtől föltett szavarti > Szovárd közvetlen nyelvtörténeti fejlődés. De mondjuk P mester művének kronológiai értékelésében (XII. század közepe) is ma már teljesen elfogadhatatlan a történészektől azóta szerencsésen helyrehozott álláspontot foglaltak el. Mégis, talán nem véletlen, sokkal inkább tudománytörténeti szükségszerűség, hogy a Konsztantinosztól leírt és NÉMETHtől a tudo- 13

11 mány szintjére emelt és általánosan elfogadott történeti helyzetmegítélés éppen nyelvészeti oldalról kezdett józanabb hangokra váltani. E tekintetben elsősorban LIGETI LAJOS érdemei emelendők ki, aki a szavir szavarti Szovárd kérdésben korábban felépített téziseket hipotézisek láncolatának minősítette, s inkább a folklór színes világába utalta ( ). Újabban más nyelvészektől (pl. HARMATTA JÁNOS, RÓNA-TAS ANDRÁS) is megjelentek kétkedő, illetve a kérdést helyretevő észrevételek. 14

12 Bibliográfia A bibliográfia maradéktalanul tartalmazza a forrásműveket, az egyes szerzők önálló, illetve gyűjteményes kötetekben megjelent műveit, valamint egyszerűsített címleírással a segédkönyveket (szótárak, lexikonok, okmánytárak stb.). A folyóiratokban megjelent tanulmányok közül csak azok kerültek be, melyek a tárgyalt kérdések szempontjából kiemelkedő fontosságúak. (A bibliográfiában a folyóiratok rövidítésének feloldását is megtaláljuk.) Más tanulmányokra, adatforrásokra csupán a szövegben a folyóirat rövidítésével történik hivatkozás, pl.: GYÖRFFY: MNy ; SENGA TORU: Száz ; KORDÉ ZOLTÁN (AHistSzeg ) stb. Hasonlóképpen: GYÖRFFY (Budapest régiségei XVI. 31. jegyz.). AAnt. = Acta Antiqua (folyóirat) AHistSzeg. = Acta Universitatis Szegediensis De Attila József Nominatae. Acta Historica AnjOkm. = Anjoukori okmánytár ArchÉrt. = Archeologiai Értesítő (folyóirat) АРТАМОНОВ, М. И История Хазар. Ленинград ÁSzt. = FEHÉRTÓI KATALIN, Árpád-kori személynévtár ( ). Bp., 2004 ÁÚO. = Árpádkori új okmánytár BÁRCZI GÉZA Magyar őstörténet. MNy BÁRCZI GÉZA A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Bp. BÁRCZI GÉZA Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Bp. D. BARTHA KATALIN A magyar szóképzés története. Bp. 125

13 BENKŐ, LORÁND Geschichte eines ungarischen verbalen Ableitungssuffixes. In: KÁROLY GERSTNER Hrsg., Lyökämme käsi kätehen. Beiträge zur Sprachkontaktforschung im Bereich des Finnougrischen und des Germanischen. A. D. Kylstra zum 65. Geburtstag. Amsterdam BENKŐ LORÁND Anonymus kunjairól. In: KOSZTA LÁSZLÓ szerk., Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szeged, 1995 BENKŐ LORÁND Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. Bp. BENKŐ LORÁND Egy kis tanulság Anonymus-kutatásaimból. In: BALÁZS GÉ- ZA A. JÁSZÓ ANNA szerk., Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Bp., BENKŐ LORÁND Beszélnek a múlt nevei. Tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről. Bp. BUNYITAY VINCE A váradi püspökség története 1 3. Nagyvárad Cal. = Calepinus latin magyar szótára 1585-ből. Sajtó alá rendezte MELICH JÁNOS. Bp., 1912 CD. = Codex Diplomaticvs Hungariae ecclesiasticvs ac civilis (okmánytár) CDES. = Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae (okmánytár) CZEGLÉDY KÁROLY Új adat a besenyők történetéhez. MNy CZEGLÉDY KÁROLY IV IX. századi népmozgalmak a steppén. MNyTK. 84. Bp. CZEGLÉDY KÁROLY A szavárd-kérdés Thury József előtt és után. MNy CZEGLÉDY KÁROLY Árpád és Kurszán. In: SZATHMÁRI ISTVÁN ÖRDÖG FERENC szerk., Pais Dezső tudományos emlékülés Zalaegerszegen. MNyTK CSÁNKI = CSÁNKI DEZSŐ, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában DAI = Constantinus Porphyrogenetus, De administrando imperio, l. MORAVCSIK GYULA DEÉR JÓZSEF Pogány magyarság, keresztény magyarság. Bp. DHA. = GEORGIUS GYÖRFFY ed., Diplomata Hungariae Antiquissima. Bp., 1992 EPhK. = Egyetemes Philologiai Közlöny (folyóirat) ErdTörtAd. = MIKÓ IMRE SZABÓ KÁROLY szerk., Erdélyi Történelmi Adatok 1 4. Kolozsvár, Ethn. = Ethnographia (folyóirat) EWUng. = BENKŐ LORÁND Hrsg., Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen 1 2. Bp., FNESz. = KISS LAJOS, Földrajzi nevek etimológiai szótára , bővített és javított kiadás. Bp., 1988 FRISK, HJALMAR Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg GERICS JÓZSEF Krónikáink néhány genealógiai vonatkozásáról. ItK Gl. = BERRÁR JOLÁN KÁROLY SÁNDOR szerk., Régi magyar glosszárium. Szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára. Bp.,

14 GOMBOCZ ZOLTÁN Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. Helsinki GOMBOCZ ZOLTÁN Árpád-kori török személyneveink. MNy GOMBOCZ ZOLTÁN A besenyő népnévről. MNy GYÓNI MÁTYÁS A magyar nyelv görög feljegyzéses szórványemlékei. Bp. GYÖRFFY = GYÖRFFY GYÖRGY, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza Bp GYÖRFFY GYÖRGY Besenyők és magyarok. (Kőrösi Csoma Archívum) Bp. GYÖRFFY GYÖRGY Krónikáink és a magyar őstörténet. Bp. GYÖRFFY GYÖRGY Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Bp. GYÖRFFY GYÖRGY A honfoglaló magyarok települési rendjéről. ArchÉrt GYÖRFFY GYÖRGY Anonymus Gesta Hungarorumának kora és hitelessége. ItK GYÖRFFY GYÖRGY István király és műve. Bp. GYÖRFFY GYÖRGY Honfoglalás, megtelepedés és kalandozások. In: BARTHA ANTAL CZEGLÉDY KÁROLY RÓNA-TAS ANDRÁS szerk., Magyar őstörténeti tanulmányok. Bp., GYÖRFFY GYÖRGY Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Bp. GYÖRFFY GYÖRGY Az Árpád-kori magyar krónikák. Száz GYÖRKE, JÓZSEF Die Wortbildungslehre des Uralischen. Tartu HAJDÚ MIHÁLY Helyneveink -d-féle képzőinek funkcióiról. In: HAJDÚ MIHÁLY KISS JENŐ szerk., Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és jelenéről. Emlékkönyv Benkő Loránd születésének 60. évfordulójára. Bp., HARMATTA JÁNOS A magyarok nevei a görög nyelvű forrásokban. In: KOVÁCS LÁSZLÓ VESZPRÉMY LÁSZLÓ szerk., Honfoglalás és nyelvészet. Bp., HazOkl. = Hazai oklevéltár HazOkm. = Hazai okmánytár HOFFMANN ISTVÁN Az oklevelek helynévi szórványainak nyelvi hátteréről. In: HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA szerk., Helynévtörténeti tanulmányok 1. Debrecen, HOFFMANN ISTVÁN KIS TAMÁS Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából Bihar vármegye. Debrecen HOFFMANN, J. B Etymologisches Wörterbuch des Griechischen. München HORVÁTH JÁNOS Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp. HORVÁTH JÁNOS A hun-történet és szerzője. ItK HORVÁTH JÁNOS P. mester és műve. ItK. 1 53, HORVÁTH JÁNOS SZÉKELY GYÖRGY szerk Középkori kútfőink kritikus kérdései. Bp. ItK. = Irodalomtörténeti Közlemények (folyóirat) JAKÓ = JAKÓ ZSIGMOND, Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. I Bp., 1997 JAKÓ ZSIGMOND Bihar megye a török pusztítás előtt. Bp. 127

15 KÁDÁR JÓZSEF Szolnok-Doboka vármegye monográfiája 1 7. Dés KAPITÁNFFY ISTVÁN Hungarobyzantina. Bizánc és a görögség a középkori magyarországi forrásokban. Bp. KARÁCSONYI = KARÁCSONYI JÁNOS, A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig 1 3. Bp., KárOkl. = A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára KÁZMÉR = KÁZMÉR MIKLÓS, Régi magyar családnevek szótára. Bp., KIRÁLY PÉTER A honfoglalás vitás eseményei. A kalandozások és a honfoglalás éve. Nyíregyháza KMHsz. = HOFFMANN ISTVÁN szerk., Korai magyar helynévszótár Abaúj Csongrád vármegye. Debrecen KMTLex. = KRISTÓ GYULA főszerk., Korai magyar történeti lexikon (9 14. század). Bp., 1994 KNIEZSA ISTVÁN Keletmagyarország helynevei In: DEÉR JÓZSEF GÁLDI LÁSZ- LÓ szerk., Magyarok és románok I. Bp., KNIEZSA ISTVÁN Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Bp. KOGUTOWITZ MANÓ Magyarország vármegyéinek kézi atlasza. Bp. KRISTÓ GYULA Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. (AHistSzeg. 55.) Szeged KRISTÓ GYULA Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Bp. KRISTÓ GYULA Tanulmányok az Árpád-korról. Nemzet és emlékezet. Bp. KRISTÓ GYULA A vármegyék kialakulása Magyarországon. Bp. KRISTÓ GYULA MAKK FERENC SZEGFŰ LÁSZLÓ Adatok korai helyneveink ismeretéhez 1 2. (AHistSzeg. 44, 48.) Szeged LIGETI LAJOS Attila hunjainak eredete. In: NÉMETH GYULA szerk LIGETI LAJOS A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Bp. MÁLYUSZ ELEMÉR Az V. István-kori gesta. Bp. MARQUART, JOSEF Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Leipzig MACARTNEY, C. A The Magyars in the Ninth Century. Cambridge MELICH JÁNOS A honfoglaláskori Magyarország. Bp. MNéprLex. = ORTUTAY GYULA főszerk., Magyar néprajzi lexikon 1 5. Bp., MNny. = Magyar Népnyelv (folyóirat) MNy. = Magyar Nyelv (folyóirat) MNyA. = DEME LÁSZLÓ IMRE SAMU Szerk., A magyar nyelvjárások atlasza 1 6. Bp., MNyj. = Magyar Nyelvjárások (folyóirat) MNyTK. = A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai MonStrig. = Monumenta Ecclesiae Strigoniensis (okmánytár) MORAVCSIK, GYULA Bizantynoturcica 1. Die Byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker. Bp. MORAVCSIK, GYULA Bizantynoturcica 2. Sprachreste der Türkvölker in den byzantinischen Quellen. Bp. 128

16 MORAVCSIK GYULA Bíborbanszületett Konstantín. A görög szöveget kiadta és ford.: MORAVCSIK GYULA. Bp. MSzFgrE. = LAKÓ GYÖRGY főszerk., A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár 1 3. Bp., MTsz. = SZINNYEI JÓZSEF, Magyar tájszótár 1 2. Bp., MünchK. = NYÍRI ANTAL szerk., A Müncheni Kódex 1466-ból. Bp., 1971 NÉMETH GYULA Szabirok és magyarok. MNy NÉMETH GYULA A honfoglaló magyarság kialakulása. Bp. NÉMETH GYULA Thúry [helyesen: Thury] József l. [= levelező] tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. XXII. kötet 6. [recte: 3.] szám. Bp. NÉMETH GYULA A hunok nyelve. In: NÉMETH GYULA szerk NÉMETH GYULA szerk Attila és hunjai. Bp. NÉMETH GYULA A honfoglaló magyarság kialakulása. 2., bővített és átdolgozott kiadás. Közzéteszi: BERTA ÁRPÁD. Bp. NyK. = Nyelvtudományi Közlemények (folyóirat) NySz. = SZARVAS GÁBOR SIMONYI ZSIGMOND, Magyar nyelvtörténeti szótár 1 3. Bp., OklSz. = SZAMOTA ISTVÁN ZOLNAI GYULA, Magyar oklevél-szótár. Pótlék a Magyar nyelvtörténeti szótárhoz. Bp., ÓMOlv. = JAKUBOVICH EMIL PAIS DEZSŐ, Ó-magyar olvasókönyv. Pécs, PAIS DEZSŐ Magyar Anonymus. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Ford. és jegyzetek: PAIS DEZSŐ. Bp. PAIS DEZSŐ Turul. MNy PAIS DEZSŐ A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Bp. PAIS DEZSŐ Anonymus: Gesta Hungarorum. Ford. és jegyzetek: PAIS DEZSŐ. Bp. PallasLex. = A Pallas Nagy Lexikona Bp., POKORNY, JULIUS Indogermanistisches etymologisches Wörterbuch. Bern PPB. = Dictionarium Latino Hungaricum (...) collectum, et in hoc corpus coactum a Francisco Páriz Pápai (...) Nunc vero (...) locupletatum intentione ac labore Petri Bod. Cibinii, 1767 PRT. = ERDÉLYI LÁSZLÓ SÖRÖS PONGRÁC szerk., A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története 1 12/B. Bp., (Okmányközlések) RÁCZ ANITA A régi Bihar vármegye településeinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen RADLOFF, WLADIMIR Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte 1 4. St. Petersburg RÄSÄNEN, MARTTI Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki RÓNA-TAS ANDRÁS A honfoglaló magyar nép. Bp. SCHRAM = XVI XVIII. századi földrajzi nevek az Országos Levéltár Urbaria et Conscriptiones gyűjteményében. Közreadja SCHRAM FERENC. MNyTK Bp.,

17 SÓLYOM KÁROLY Új szempontok az Anonymus-probléma megoldásához. ItK SoprOkl. = Sopron vármegye története. Oklevéltár SRH. = EMERICUS SZENTPÉTERY ed., Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum 1 2. Bp., SUCIU = SUCIU, CORIOLAN, Dicţionar istoric al localitaţilor din Transilvania Bucureşti, SZÁDECZKY-KARDOS SAMU Adalék a szavárd magyarság problematikájához. In: BARTHA ANTAL CZEGLÉDY KÁROLY RÓNA-TAS ANDRÁS szerk., Magyar őstörténeti tanulmányok. Bp., Száz. = Századok (folyóirat) SZILÁGYI LORÁND P. magister forrásai és módszere. MNy , SZTP. = SZENTPÉTERY IMRE, Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Bp., 1923 SzT. = SZABÓ T. ATTILA [és munkatársai] szerk., Erdélyi magyar szótörténeti tár 1 [12]. Bukarest, Budapest, Kolozsvár, 1975 [2005] SZŰCS JENŐ Kézai-problémák In: HORVÁTH JÁNOS SZÉKELY GYÖRGY szerk SZŰCS JENŐ A magyar nemzeti tudat kialakulása. Szeged [= Bp., 1997] TESz. = BENKŐ LORÁND főszerk., A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1 3. Bp., THURY JÓZSEF A magyaroknak szavarti-aszfali neve. Száz , TörtTár. = Történelmi Tár (folyóirat) VÁCZY PÉTER Anonymus és kora. In: HORVÁTH SZÉKELY szerk VárReg. = [Váradi Regestrum.] Regestrum Varadiense [ ] ed. a Kiadta: BOROVSZKY SAMU KARÁCSONYI JÁNOS. Bp., 1903 VASMER, MAX Russisches etymologisches Wörterbuch 1 3. VESZPRÉMY LÁSZLÓ Anonymus: A magyarok cselekedetei. Kézai Simon: A magyarok cselekedetei. Millenniumi magyar történelem. Források. Ford. VESZPRÉMY LÁSZLÓ és BOLLÓK JÁNOS. Utószó és jegyzetek: VESZPRÉMY LÁSZLÓ. Bp. ZalaOkl. = Zala vármegye története. Oklevéltár ZichyOkm. = A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára ZIMONYI ISTVÁN Muszlim források a honfoglalás előtti magyarokról. A Ğayhānī-hagyomány magyar fejezete. Bp. ZSOLDOS ATTILA Nemzetségek és honfoglalók. In: VESZPRÉMY LÁSZLÓ szerk., Honfoglaló őseink. Bp.,

18 Névmutató A mutató a téma tárgyalásában fontosabb szerepet játszó neveket tartalmazza, illetve azon tulajdonneveket (valamint népet, nyelvet jelölő közneveket), melyekkel kapcsolatban érdemleges megállapítás történik. Általában nem szerepelnek tehát a pusztán nyelvi példák (pl. Zamárdi), illetve az egyéb megállapításokat illusztráló felsorolások elemei. Nem tartalmazza továbbá a mutató a megyék neveit, a magyar népnevet, a helynevek mai román megfelelőit, illetőleg a következő gyakran előforduló neveket: Anonymus (de szerepel mint Péter püspök), (a) Magiszter, (a) Mester, P mester (ti. Anonymus); (a) Bíborbanszületett (ti. Konsztantinosz), Konsztantinosz; Bizánc; Ákos mester, Kézai Simon. A homonimák csupán a tárgy szempontjából indokolt esetben jelöltek, pl. Miklós szn. és különösen: Szovárhegy 1-3 hn.; de összevonva szerepel pl. az amúgy együtt, felsorolásszerűen előforduló négy Vécs helynév. Kivételes, indokolt esetben az utalás a neveknek a forrásokban szereplő írásváltozatára, esetleg -i képzős származékára is mutathat. A nevek az egykori kiejtés szemléltetése céljából olykor fonetikus jeleket is tartalmaznak, pl. Csobamaǯera, Dentümaǯer, Töγötöm stb. A mutatóban alkalmazott rövidítések: hn. = helynév (település, tartomány, ország), na. = névalak, nn. = nemzetségnév, ill. nemzetségrész (ág) neve, szn. = személynév. A népnév és a nyelv rövidítés nélkül szerepel. A névfajta megjelölése elmarad, ha azt a névhez kapcsolódó köznév egyértelműsíti (pl. Árpád-ház, Berettyó-völgy, Gábriel klérikosz, Péter püspök stb., ill. a folyóvizek). 131

19 Aba: hn. 108; nn. 28 Achton: hn. 35; szn Aka: hn. 89 Akavár: hn. 89; lásd Aka is Álmos: nn. 26; szn. 17, 22 24, 56 57, 119 Alsó-Körös-vidék 93 Apáti, lásd Körösszegapáti arab: népnév 105, 112; nyelv 106, 117, 121 Árpád: na. 81; nn. 23, 25 26, 56 58, 60 64, 66; szn. 11, 17 19, 23 26, 28, 30, 33 36, 38, 40, 50, 56, 70, 91, 119 Árpád-ház 18, 23, 31, 42, 57, 59 aszfali (ἄσφαλοι): na ; lásd szavarti, szavarti aszfali is Aszfalt-hegység Atyás: hn. 89 Atyla: szn. 45 Azovi-tenger 39 Baj: hn. 90, 92 Balkán: hn , 39, Balkán-hegység 37 Bánréve: hn. 90 Baracska: nn. 26, 29, 34, 36 Barancs: hn. 36 Bars: hn. 31; na. 31, 34 baskír, baskirt: na. 82, 103, 113; népnév 82 Bécs: na. 97; szn ; lásd Vécs na., szn. is Becse-Gergely: nn. 69, Béla, II. 16, 20 Béla, III. 20, 52, 91 Béla, IV. 44, 47, 51, 61, 94, 121 Berettyó folyó 51, 83 84, 89, Berettyó vidéke 118 Berettyó-völgy, Berettyó völgye 71, 83, 85, 90 91, 98 Besenyő: hn. 108; szn. 108 besenyő(k): na ; népnév 106, 12, 65, , , 113, 115, 119; nyelv Bihar: hn. 70, 91 Bodon: hn. 70, 91; nn. 48, 70, 91 93; szn. 70, Bogdánszovárhegy: hn , 87; lásd Szovárhegy 1 (Bogdánszovárhegy) is Bors: na. 31, 34, 81; nn. 28, 36; szn , 33 34, 40 Borsa: nn. 93 Botond: szn. 40 Bulcsú: szn. 40, 119 Cherszon vidéke 107 Cleopatra civitas 38; lásd Nea Petra is Csaba, Csoba: hn. 41; na. 42; szn. 41 Csabamagyara: népnév Csák: nn. 21, 27 29, 35 cseh(ek): népnév 30 32, 45, 48 Csekehida, lásd Csökehida Csételek: hn. 58 Csoba, lásd Csaba Csobamaǯera, lásd Csabamagyara Csolt: nn. 93 Csökehida: hn. 91 Darieli-hágó 101 Dentümaǯer: hn. 22, 39; lásd Szkítia is Domonkos bán 31 Duracs: hn ; na. 39 Durazzo, lásd Duracs Durrës, lásd Duracs Dzsécsa: szn Dzseló: szn. 30 Égei-tenger Ényed: hn

20 Érseklél: hn. 96, lásd Lél is Értarcsa: hn. 59 Etele: szn. 45, 47, 57 Etelköz: hn. 99 Eufrátesz folyó 120 fehér horvátok: népnév fehér szerbek: népnév Fehér-Körös völgye 91 fekete magyarok, lásd nigri Ungri Fekete-Körös folyó 84 Fekete-Körös völgye 70 Fekete-tenger 36 38, 39, ; lásd Nigrum mare, Pontus is Felináncs, lásd Ináncs Fugyi: hn. 90; nn. 48, 56, 90, 92 Fugyivásárhely: hn. 90 Fülöp király vára, lásd Philippopolisz Fűs: hn Gábriel klérikosz 119 Galád: hn. 35 Galgóc: hn. 45, 48 Géza, lásd Dzsécsa Ginza, lásd Kéza Glád: szn Gökçe, Gökčay: hn. 54 Görögország 37 38; lásd Grécia is Grécia: hn., 36 37, 42; lásd Görögország is hangar: népnév 110, 115; lásd kangar(ok) is Hármas-Körös folyó 90 Hegyközszentimre 85 Hernádszentandrás: hn. 90; lásd Ináncs is Hoba: hn. 32; szn. 25, horvátok, lásd fehér horvátok Huba, lásd Hoba szn. Ináncs: hn. 90 István, V. 44, 47, 51, 94 Izsólaka: hn. 91; lásd Zsáka is János örmény pátriárka 112 János pápa, XXII. 121 Járom: hn. 70 Jeleγ ( Ιέλεγ): szn. 23 Jeretamir: szn. 121 Jofa: hn. 90 Julianus: szn. 121 Kadocsa: na , 75; szn , 28 30, 32 33, 35 37, 39 43, 45 47, 52 55, 72 Kalán: nn. 29 kangar(ok): népnév 105, , 115; lásd hangar is Kaukázus: hn. 46, , 114, 121 kazár(ok): népnév 106, 111, 114, 119 Kéza: hn. 60, 65 Kisalföld: hn. 34, 49, 51 52, 69, 71, 94 95, Kistoronya, lásd Toronya Kleopátra városa, lásd Cleopatra civitas Komárom: hn. 96 Kölpény: szn. 40 Körös(ök), lásd Fehér-Körös, Fekete- Körös, Sebes-Körös, Hármas-Körös Körösök vidéke, lásd Alsó-Körösvidék Körösszegapáti: hn. 59 Krím: hn. 107 Kur folyó vidéke, Kur-vidék 101, 105, 110; lásd Szevan Kur-vidék is László, IV. 44, 52, 94 Lél: hn ; szn. 17, 34, 40, 45 49, 51 52, Lelovce: hn

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLVIII

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLVIII MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLVIII MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLVIII SZERKESZTI DOBI EDIT HOFFMANN ISTVÁN NYIRKOS ISTVÁN TÓTH VALÉRIA DEBRECEN, 2010 KIADJA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKE Lektorált

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105)

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) 2014/15-ös tanév, I. félév Témakörök 1. A magyarság őstörténete 1. Győrffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA Nyelvtudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Adattár AHA ANGHEL AnjO Arch. Ért. Archiv ÁUO B BALOGH: Erdélyi renaissance BALOGH: Kolozsvár BEKE, Gyf. BEKE, Km. BENKŐ BENKŐ: Rugonfalva BERGER BOSSÁNYI Bud. Rég. Burzenland =

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai*

A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai* A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai* 1. Vejsze szavunk történetével kapcsolatban nyelvészeti szempontból összefoglaló, részletező munka az eddigiekben nem született, leginkább

Részletesebben

Árpád de genere Turul

Árpád de genere Turul Benkı Loránd: Árpád de genere Turul 9 Árpád de genere Turul Jó ideje nyőglıdöm az Árpád-kori Szovárd nemzetséghez kapcsolódó történetinyelvtörténeti kérdések monografikus feldolgozásával. A téma fontosságát,

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása V. A magyarországi írásbeliség kialakulása I. A nyelvemlékekről általában I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma minden olyan forrás, amely

Részletesebben

Kovács Éva. Tanulmányok 5. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen. 89

Kovács Éva. Tanulmányok 5. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen. 89 Kovács Éva HOFFMANN ISTVÁN (2004), Az oklevelek helynévi szórványainak nyelvi hátteréről. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 1. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen. 9 61. HOFFMANN ISTVÁN (2007),

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

ItK Irodalomtörténeti Közlemények 2014. CXVIII. évfolyam 4. szám

ItK Irodalomtörténeti Közlemények 2014. CXVIII. évfolyam 4. szám (ItK) 118(2014) Paládi-Kovács Attila Erdélyi János és a Magyar Tudós Társaság / Tudományos Akadémia Az 1825. évi pozsonyi országgyűlést követően hosszú évekbe telt az Akadémia szervezetének, működési rendjének

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Az egynyelvű szótárak ismerete

Az egynyelvű szótárak ismerete Az egynyelvű szótárak ismerete Szótárnak nevezzük az olyan írásművet, amelynek a témája az egyes szavakhoz kapcsolódó ismeretek, elsősorban a szavak jelentése, és amely szavak sorrendje a szavak betűrendjében

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai*

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* 1. Írásomban az Árpád-kori Kolozs, Doboka és Erdélyi Fehér vármegyék településnevei 1 körében általam elvégzett névrendszertani

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Mongol játékok és versenyek

Mongol játékok és versenyek Mongol játékok és versenyek Kôrösi Csoma Kiskönyvtár 27. Szerkeszti: Ivanics Mária Mongol játékok és versenyek Szerkesztette: Birtalan Ágnes A Akadémiai Kiadó, Budapest Megjelent a mongol állam megalapításának

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Fejlesztı neve: PRISKINNÉ RIZNER ERIKA. Tanóra / modul címe: PORTFÓLIÓ AZ ÁRPÁD-KORRÓL A GIMNÁZIUM 10. OSZTÁLYA SZÁMÁRA TÖRTÉNELEMBİL

Fejlesztı neve: PRISKINNÉ RIZNER ERIKA. Tanóra / modul címe: PORTFÓLIÓ AZ ÁRPÁD-KORRÓL A GIMNÁZIUM 10. OSZTÁLYA SZÁMÁRA TÖRTÉNELEMBİL Fejlesztı neve: PRISKINNÉ RIZNER ERIKA Tanóra / modul címe: PORTFÓLIÓ AZ ÁRPÁD-KORRÓL A GIMNÁZIUM 10. OSZTÁLYA SZÁMÁRA TÖRTÉNELEMBİL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

ACTA HISTORICA TOMUS CXXXII.

ACTA HISTORICA TOMUS CXXXII. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ) ACTA HISTORICA TOMUS CXXXII. HUNGARIA SZEGED 2011 ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ACTA HISTORICA Szerkesztő bizottság: DR. ALMÁSI TIBOR, DR. CSERNUS SÁNDOR, DR. KOSZTA

Részletesebben

Hoffmann István publikációi

Hoffmann István publikációi Hoffmann István publikációi (A kandidátusi fokozat megszerzését követően megjelent publikációkat az egyes rovatokon belül vonallal különítettem el.) A) Belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet aa) Könyvek

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy 1. A szemináriumi program és a referátumok

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

A puszta személynévi eredetű településnevek

A puszta személynévi eredetű településnevek Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi tanszék A puszta személynévi eredetű településnevek Témavezető: Dr. Tóth Valéria adjunktus Készítette: Vigh Anita III. magyar Debrecen, 2009

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Tudományos írásműfajok

Tudományos írásműfajok Tudományos írásműfajok Kutatási terv A téma meghatározása Összegyűjtött szakirodalom Kritikai forráselemzés Releváns szakirodalmak összegzése Hipotézis felállítása Hosszabb és mélyebb tanulmányok megírásához

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Dr. Bódi Stefánia tanársegéd A magyar biztonságpolitikai gondolkodás etnikai konfliktusok rendezésére irányuló elméletei, különös tekintettel Bibó István

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ A versenyző neve:.. osztálya:.... Az iskola neve:. Az iskola címe:.

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ..7 Bibliográfia 7 Nyomdászat. Nyomdászattörténet 8 Bibliofília. Könyvművészet. Könyvritkaságok 8 KÖNYVKIADÁS

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "A" 45,800 1 46,300 1 47,350 1 139,450 2 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "B" 42,500 2 43,100 2 44,950 3 130,550

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Megkezdve: 2014.04.26. Befejezve: 2014.04.26.

Megkezdve: 2014.04.26. Befejezve: 2014.04.26. VIII. Fedák Sári Kupa. Összesített egyéni eredmények Megkezdve: 2014.04.26. Befejezve: 2014.04.26. Helyezés Versenyző neve F.szam Pont Sp Csapatnév 1 Pusztai Péter 1 15 315 2 Tóth Sándor Tiszavárkony 1

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról

Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról Két nagyobb kémiatörténeti kutatást végeztünk a kutatás négy éve alatt. Az első kutatásunk

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Mester és tanítvány Kniezsa István válogatott névtani mveinek kiadása Kiss Lajos gondozásában

Mester és tanítvány Kniezsa István válogatott névtani mveinek kiadása Kiss Lajos gondozásában Szemle 229 A fentieknél jóval nehezebb megítélni a Kárpát-medence régebbi településneveinek a honfoglalást követ" folytonosságát. KISS LAJOS nem osztja azt a nézetet, mely szerint a honfoglaló magyarság

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

Mészáros Ágnes TANULMÁNYOK

Mészáros Ágnes TANULMÁNYOK Mészáros Ágnes Az egészségbiztosítás pénzügyi tevékenységét kifejező szakszókincs eredete II. rész. A járulékok és a pénzbeni juttatások összegének megállapítását kifejező szakszókincs kialakulása A PÉNZBENI

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben