Benkő Loránd A SZOVÁRD-KÉRDÉS. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Benkő Loránd A SZOVÁRD-KÉRDÉS. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST"

Átírás

1 Benkő Loránd A SZOVÁRD-KÉRDÉS Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

2 ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2009 Benkő Loránd, 2009 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary

3 Néhai kiváló őstörténészünk, feledhetetlen barátom, Czeglédy Károly emlékének ajánlom.

4 Tartalom Elöljáró megjegyzések A Szovárd-kérdés az ómagyar geszta- és krónikairodalomban P mester gesztájában A mester munkamódszeréről A Szovárdok eredetéről Nemzetségi vonatkozások a gesztában A Szovárdok hadjáratai A korai krónikákban Általános megjegyzések Szovárd személye és neve Kadocsa személye és neve Árpád de genere Turul A Szovárd név A névalak A Szovárd név etimonja A Szovárd kapcsolatai a magyar névadásban A Szovárdok a történeti valóságban: a nemzetség birtokrendszere A keleti Szovárdok birtokai A nyugati Szovárdok birtokai A magyar Szovárd-kérdés szembesítése Konsztantinosz szövegével Tudománytörténeti visszatekintés A kései ősmagyarság szétválása; a Perzsiába költözés ügye A Σάβαρτοι ἄσφαλοι névszerkezet A Σάβαρτοι-kérdéshez kapcsolt kaukázusi népek

5 Σάβαρτοι a Szevan Kur-vidéken Az ἄσφαλοι-probléma A Σάβαρτοι ἄσφαλοι utóéletéről Végszó Bibliográfia Névmutató

6 Elöljáró megjegyzések 1. Ez a tanulmány egy nagyobb méretű, három egységből álló munka középső része, amely két irányban ágazik el, olyan részlegek, témacsoportok felé, melyek ugyan önmagukban is viszonylag szerves egységek, mégis sokrendbelileg kapcsolódnak az itt közöltekhez. Tárgyunk egyfelől meghatározó módon, mintegy folytatásként érintkezik Konsztantinosz De administrando imperio [DAI] munkájában előadott azon nevezetes Σάβαρτοι ἄσφαλοι (ejtsd: szavarti aszfali) történet problematikájával, mely a magyar őstörténet egyik legtöbbet tárgyalt, keresztül-kasul vitatott kérdése. Másfelől, mintegy a témakör függelékeképpen, de azzal mégis megannyi szállal összefüggésben P mester származásának kérdéséhez is kapcsolódik, mely két kitűnő filológus, HORVÁTH JÁNOS ( , ) és SÓLYOM KÁROLY ( ) érdeméből (vö. még KRISTÓ ) igen nagy valószínűséggel megoldást nyert ugyan, én azonban régóta folyó Anonymus-kutatásaim alapján úgy hiszem számottevő adalékkal tudom megállapításaikat részben alátámasztani, részben kiegészíteni. (Itt jegyzem meg, hogy a szakirodalomban alkalmazott P. mester helyett a geszta kézirata prológusának írásmódját követve a P mester formát használom. Lásd ugyanígy: VESZPRÉMY ) Hogy itt most e hármas témakör egészére vonatkozó vizsgálataimnak csak a címben jelzett egységét adom közre, annak két oka van. Egyfelől sok tekintetben e fejezetben rejlik vagy hadd fogal- 9

7 mazzak az ilyen tematikájú kutatómunka természetének megfelelő óvatossággal, rejtőzhetik a kérdéskör egészének a kulcsa. Másfelől, jóllehet a téma imént említett két egységének több részlegét már részemről véglegesnek tekinthető módon átfogtam, kidolgoztam, szemináriumaimon folytatólagosan elő is adtam, mégis tetemes mennyiségű anyagrész várna filológiailag is precíz, fogalmazás tekintetében is megfelelő formába öntésre. Sajnos azonban életkorom, egészségi állapotom és főként látásom erős romlása miatt kétségesnek ítélem munkám egészének befejezhetőségét. Azt gondolom ugyanakkor, hogy talán nem lesz haszontalan, ha most a teljesen elkészült rész közreadásának ilyen kényszerű módját választom. Ha munkám e középső egységének elkészülte után egészségi állapotom alakulása még lehetőséget adna, föltétlenül az első, konsztantinoszi résszel folytatnám. A harmadikhoz ugyanis korábbi közleményeimben számos adalékot fűztem, ezért e témarész továbbmunkálásáról könnyebb szívvel tudnék lemondani. A DAI tekintetében ugyanakkor a korábbi szakirodalom eredményeihez képest új meggondolások fölvetését tartom szükségesnek. Így jutottam arra az elhatározásra, hogy jelen munkám végén rövid foglalatban közzéteszem a Szovárd-kérdésnek a Bíborbanszületett művéhez kapcsolódó részét is (l. A magyar Szovárd-kérdés szembesítése Konsztantinosz szövegével című fejezet). Végezetül jelezni kívánom, hogy tanulmányomat a történeti névtan keretébe helyeztem, és igyekeztem következetesen ebben tartani, e diszciplína elveit és módszerét alkalmazva. 2. Az itt tárgyalandó, kimondottan a Szovárd-kérdés magyar részlegére vonatkozó témakör maga is két, világosan elkülöníthető, sőt elkülönítendő félre oszlik: 1. Szovárd vezér alakja az ómagyar történeti munkákban: elsősorban P mester gesztájában és a krónikákban, különös tekintettel a képzelt személynek a gesztában elfoglalt szerfölött kiemelt helyzetére; 2. a Szovárd nemzetség valós története, a geszta készültének korát előtte és utána is jóval meghaladó időbeliségében, ahogyan arra a tetemes okleveles forrásanyagból konkrétan következtetni lehet. 10

8 Ami a Szovárd-kérdés szakirodalmi hátterét illeti, a részletes tárgyalás során magától értetődően minden idevágó érdemes megállapításra bibliográfiailag is utalni fogok. Mégis úgy érzem, hogy már itt, elöljáróban is szükséges észrevételeket tennem az előzmények néhány általános vonására. Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy a Szovárd-kérdés két említett része tekintetében nem rendelkezünk olyan összegezéssel, amely egyfelől minden számba vehető részlet érdemleges analízisére támaszkodóan fogná egybe a költött vezéralakról a gesztában és a krónikákban leírtakat, másfelől ezek belső szövegösszefüggéseit és esetleges külső, az adott korok valóságviszonyaiból leképződő kapcsolódásait is vizsgálná. Mégis, a részelőzményeket tekintve főként SZILÁGYI LORÁND és GYÖRFFY GYÖRGY jóvoltából lényegesen jobban áll e tekintetben a geszta- és a krónikákbeli főszereplők, az Árpádvezérek személyének, szerepének, illetve tetteiknek az elemzése, ahol figyelem vetül többek között a Szovárd okra is. Sokkal soványabb ennél az a szakirodalmi előkép, amely a valósan történeti entitású Szovárd nemzetség sorsának vizsgálatát illeti. Ez alig bővült és főként alig szilárdult valamit mindahhoz képest, amit KARÁCSONYI JÁNOS egykor kiváló, de adataiban és szemléletében azóta elavult művének e nemzetségről szóló fejezetében (3: ) találunk. Ami e téren GYÖRFFY tanulmányai mellett SZŰCS JENŐ és KRISTÓ GYULA jóvoltából mégis többlet-előzménynek számítható, az inkább a magyar nemzetségek történetének általános problematikájába vág, e szerzőknél az egyes nemzetségek története háttérbe szorul, vagy csak alkalmilag jön elő. Mindez azért jelent komoly hátrányt, mert benne (ti. a Szovárd nemzetség történetében) az egész témakört különösen Konsztantinosz szavarti- ját, valamint P mester származását érintő alapkérdések rejlenek. Emiatt tanulmányomban e témarészlegre nézve lényegében újra kellett építkeznem. A nem mindenben dús történettudományi előzményekhez képest akár Szovárd vezér geszta- és krónikákbeli szerepét, akár a Szovárd nemzetség történetét illetően a nyelvtudományi szakirodalomról még kevesebb szó eshetik. Az itt számba veendő korábbi nézetek magával a nemzetséggel egyáltalán nem foglalkoztak, 11

9 a P magiszter gesztájáról magyar nyelvészeti indíttatásból mondottakat pedig alapállásukban félrevitték a műben szereplő nevekre vonatkozó, sokáig fenntartott, ma már teljesen elavult etimológiai magyarázatok. NÉMETH GYULA a Szovárd-kérdés speciálisan ómagyar vonatkozásaival mélyebben nem foglalkozott, témánkhoz kapcsolódó tevékenysége külön lapra tartozik. 3. Az ómagyar forrásokból kihámozható Szovárd-kérdés nemcsak önmagában vizsgálandó témakomplexum, hanem erős szálakkal, mintegy folytatásképpen kötődik ahhoz a problémakörhöz, amely a Konsztantinosznál felbukkanó nevezetes Σάβαρτοι ἄσφαλοι népnévben és a hozzá kapcsolódó eseményleírásban testesül meg. Mint ismeretes, a bizánci császár ilyen néven emlegette egyrészt a honfoglalás előtti magyarságnak az egészét, másrészt egy, a besenyő k támadása után Perzs iába szakadt részét. Az e vonatkozásban tőle leírtakat ugyan már szinte ősidők óta tárgyalta a magyar, sőt a külföldi őstörténeti irodalom, de az ómagyar Szovárd nevekkel öszszefűzött, ezáltal mintegy új dimenzióba kerülő szavarti kérdés csak a múlt század első harmadának vége felé, NÉMETH GYULA színre lépésével ( , ) került a tudományos érdeklődés előterébe. Kiváló turkológusunk a Konsztantinosztól a Σάβαρτοι ἄσφαλοι tekintetében előadottakat lényegében mindenben elfogadta. Ami pedig mostani tárgyalásunk szempontjából különösen is fontos: a császár téziseit kiegészítve és megerősítve hozzátette, hogy az ómagyar történeti forrásokban szereplő Szovárd vezér, valamint az oklevelekben fölmerülő Szovárd nemzetség létével mintegy folytatója a DAI-ban leírtaknak, egyben névtani hátterű tanúságtétele azoknak. NÉMETHnek a görög szavarti népnév és a magyar Szovárd személy - és nemzetségnév kapcsolatáról ilyeténképpen szóló nézeteit tudománytörténeti jelentőségükre nézve nem csökkenti, hogy véleményem szerint feltevésével tulajdonképpen a DAI idevágó kérdéskomplexuma megoldásának csupán hátterére hibázott rá. Az egész szavarti aszfali ügy részletei ugyanis az összefüggések keresésének eltérő útjait-módjait igénylik, s ezt a továbbiakban kifejtendők merem remélni alá is tudják majd támasztani. 12

10 A magyar őstörténeti kutatás amúgy is egyik tengeri kígyójává predestináltatott szavarti aszfali-kérdés NÉMETH által még a Szovárd- kérdéssel is kibővítve számottevően kiszélesedett a jeles turkológusunk fellépését követő időkben. A téma iránt megnyilvánuló érdeklődést részben magának a tárgynak a IX. századi magyar történelembe való beágyazottsága, részben az e századhoz kapcsolódó számos egyéb kérdés vizsgálatában betöltött megkerülhetetlen szerepe táplálta tovább. Mindazonáltal a történettudományban és a történeti nyelvtudományban gyümölcsöző következményeként sok értékes részeredmény született, általa azonban újabb problémák is indukálódtak. Történészeink az álláspontok lényegét tekintve általában elfogadták, és máig vallják a Bíborbanszületettől leírt, NÉMETHtől pedig a modern tudomány módszereivel elemzett szavarti aszfali történet valóságtartalmát. Ebben az elfogadásban alkalmasint közrejátszott NÉMETH nagy turkológiai-őstörténeti tekintélye is, nézeteit ugyanis e témában évtizedeken át fenntartotta és bővítette (vö stb.). Ennek a bizonyos tekintetben romantikus történelemszemléletnek a jegyében kezelte a témakört, annak különböző aspektusaival, részben krónikáinkban fellelni vélt utóéletével újabban legtöbbet és legbehatóbban foglalkozó két kitűnő történészünk, GYÖRFFY GYÖRGY és KRISTÓ GYULA is. Jó ideig nyelvtudományunk is hajlamos volt az illúziók világából tekinteni a témára, sőt, Konsztantinosz művétől P mester gesztájáig terjedően téves etimonokkal, saját koruk eredményeivel szemben sem mindig tartható névtani, hang- és alaktani megállapításokkal még gyakran alá is játszottak a történészek nézeteinek. A téma egyik olyan alapkérdésében sem éltek az okvetlenül szükséges magyar nyelvészeti szempontú kritikával, mint például a NÉMETHtől föltett szavarti > Szovárd közvetlen nyelvtörténeti fejlődés. De mondjuk P mester művének kronológiai értékelésében (XII. század közepe) is ma már teljesen elfogadhatatlan a történészektől azóta szerencsésen helyrehozott álláspontot foglaltak el. Mégis, talán nem véletlen, sokkal inkább tudománytörténeti szükségszerűség, hogy a Konsztantinosztól leírt és NÉMETHtől a tudo- 13

11 mány szintjére emelt és általánosan elfogadott történeti helyzetmegítélés éppen nyelvészeti oldalról kezdett józanabb hangokra váltani. E tekintetben elsősorban LIGETI LAJOS érdemei emelendők ki, aki a szavir szavarti Szovárd kérdésben korábban felépített téziseket hipotézisek láncolatának minősítette, s inkább a folklór színes világába utalta ( ). Újabban más nyelvészektől (pl. HARMATTA JÁNOS, RÓNA-TAS ANDRÁS) is megjelentek kétkedő, illetve a kérdést helyretevő észrevételek. 14

12 Bibliográfia A bibliográfia maradéktalanul tartalmazza a forrásműveket, az egyes szerzők önálló, illetve gyűjteményes kötetekben megjelent műveit, valamint egyszerűsített címleírással a segédkönyveket (szótárak, lexikonok, okmánytárak stb.). A folyóiratokban megjelent tanulmányok közül csak azok kerültek be, melyek a tárgyalt kérdések szempontjából kiemelkedő fontosságúak. (A bibliográfiában a folyóiratok rövidítésének feloldását is megtaláljuk.) Más tanulmányokra, adatforrásokra csupán a szövegben a folyóirat rövidítésével történik hivatkozás, pl.: GYÖRFFY: MNy ; SENGA TORU: Száz ; KORDÉ ZOLTÁN (AHistSzeg ) stb. Hasonlóképpen: GYÖRFFY (Budapest régiségei XVI. 31. jegyz.). AAnt. = Acta Antiqua (folyóirat) AHistSzeg. = Acta Universitatis Szegediensis De Attila József Nominatae. Acta Historica AnjOkm. = Anjoukori okmánytár ArchÉrt. = Archeologiai Értesítő (folyóirat) АРТАМОНОВ, М. И История Хазар. Ленинград ÁSzt. = FEHÉRTÓI KATALIN, Árpád-kori személynévtár ( ). Bp., 2004 ÁÚO. = Árpádkori új okmánytár BÁRCZI GÉZA Magyar őstörténet. MNy BÁRCZI GÉZA A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Bp. BÁRCZI GÉZA Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Bp. D. BARTHA KATALIN A magyar szóképzés története. Bp. 125

13 BENKŐ, LORÁND Geschichte eines ungarischen verbalen Ableitungssuffixes. In: KÁROLY GERSTNER Hrsg., Lyökämme käsi kätehen. Beiträge zur Sprachkontaktforschung im Bereich des Finnougrischen und des Germanischen. A. D. Kylstra zum 65. Geburtstag. Amsterdam BENKŐ LORÁND Anonymus kunjairól. In: KOSZTA LÁSZLÓ szerk., Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szeged, 1995 BENKŐ LORÁND Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. Bp. BENKŐ LORÁND Egy kis tanulság Anonymus-kutatásaimból. In: BALÁZS GÉ- ZA A. JÁSZÓ ANNA szerk., Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Bp., BENKŐ LORÁND Beszélnek a múlt nevei. Tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről. Bp. BUNYITAY VINCE A váradi püspökség története 1 3. Nagyvárad Cal. = Calepinus latin magyar szótára 1585-ből. Sajtó alá rendezte MELICH JÁNOS. Bp., 1912 CD. = Codex Diplomaticvs Hungariae ecclesiasticvs ac civilis (okmánytár) CDES. = Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae (okmánytár) CZEGLÉDY KÁROLY Új adat a besenyők történetéhez. MNy CZEGLÉDY KÁROLY IV IX. századi népmozgalmak a steppén. MNyTK. 84. Bp. CZEGLÉDY KÁROLY A szavárd-kérdés Thury József előtt és után. MNy CZEGLÉDY KÁROLY Árpád és Kurszán. In: SZATHMÁRI ISTVÁN ÖRDÖG FERENC szerk., Pais Dezső tudományos emlékülés Zalaegerszegen. MNyTK CSÁNKI = CSÁNKI DEZSŐ, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában DAI = Constantinus Porphyrogenetus, De administrando imperio, l. MORAVCSIK GYULA DEÉR JÓZSEF Pogány magyarság, keresztény magyarság. Bp. DHA. = GEORGIUS GYÖRFFY ed., Diplomata Hungariae Antiquissima. Bp., 1992 EPhK. = Egyetemes Philologiai Közlöny (folyóirat) ErdTörtAd. = MIKÓ IMRE SZABÓ KÁROLY szerk., Erdélyi Történelmi Adatok 1 4. Kolozsvár, Ethn. = Ethnographia (folyóirat) EWUng. = BENKŐ LORÁND Hrsg., Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen 1 2. Bp., FNESz. = KISS LAJOS, Földrajzi nevek etimológiai szótára , bővített és javított kiadás. Bp., 1988 FRISK, HJALMAR Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg GERICS JÓZSEF Krónikáink néhány genealógiai vonatkozásáról. ItK Gl. = BERRÁR JOLÁN KÁROLY SÁNDOR szerk., Régi magyar glosszárium. Szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára. Bp.,

14 GOMBOCZ ZOLTÁN Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. Helsinki GOMBOCZ ZOLTÁN Árpád-kori török személyneveink. MNy GOMBOCZ ZOLTÁN A besenyő népnévről. MNy GYÓNI MÁTYÁS A magyar nyelv görög feljegyzéses szórványemlékei. Bp. GYÖRFFY = GYÖRFFY GYÖRGY, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza Bp GYÖRFFY GYÖRGY Besenyők és magyarok. (Kőrösi Csoma Archívum) Bp. GYÖRFFY GYÖRGY Krónikáink és a magyar őstörténet. Bp. GYÖRFFY GYÖRGY Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Bp. GYÖRFFY GYÖRGY A honfoglaló magyarok települési rendjéről. ArchÉrt GYÖRFFY GYÖRGY Anonymus Gesta Hungarorumának kora és hitelessége. ItK GYÖRFFY GYÖRGY István király és műve. Bp. GYÖRFFY GYÖRGY Honfoglalás, megtelepedés és kalandozások. In: BARTHA ANTAL CZEGLÉDY KÁROLY RÓNA-TAS ANDRÁS szerk., Magyar őstörténeti tanulmányok. Bp., GYÖRFFY GYÖRGY Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Bp. GYÖRFFY GYÖRGY Az Árpád-kori magyar krónikák. Száz GYÖRKE, JÓZSEF Die Wortbildungslehre des Uralischen. Tartu HAJDÚ MIHÁLY Helyneveink -d-féle képzőinek funkcióiról. In: HAJDÚ MIHÁLY KISS JENŐ szerk., Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és jelenéről. Emlékkönyv Benkő Loránd születésének 60. évfordulójára. Bp., HARMATTA JÁNOS A magyarok nevei a görög nyelvű forrásokban. In: KOVÁCS LÁSZLÓ VESZPRÉMY LÁSZLÓ szerk., Honfoglalás és nyelvészet. Bp., HazOkl. = Hazai oklevéltár HazOkm. = Hazai okmánytár HOFFMANN ISTVÁN Az oklevelek helynévi szórványainak nyelvi hátteréről. In: HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA szerk., Helynévtörténeti tanulmányok 1. Debrecen, HOFFMANN ISTVÁN KIS TAMÁS Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából Bihar vármegye. Debrecen HOFFMANN, J. B Etymologisches Wörterbuch des Griechischen. München HORVÁTH JÁNOS Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp. HORVÁTH JÁNOS A hun-történet és szerzője. ItK HORVÁTH JÁNOS P. mester és műve. ItK. 1 53, HORVÁTH JÁNOS SZÉKELY GYÖRGY szerk Középkori kútfőink kritikus kérdései. Bp. ItK. = Irodalomtörténeti Közlemények (folyóirat) JAKÓ = JAKÓ ZSIGMOND, Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. I Bp., 1997 JAKÓ ZSIGMOND Bihar megye a török pusztítás előtt. Bp. 127

15 KÁDÁR JÓZSEF Szolnok-Doboka vármegye monográfiája 1 7. Dés KAPITÁNFFY ISTVÁN Hungarobyzantina. Bizánc és a görögség a középkori magyarországi forrásokban. Bp. KARÁCSONYI = KARÁCSONYI JÁNOS, A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig 1 3. Bp., KárOkl. = A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára KÁZMÉR = KÁZMÉR MIKLÓS, Régi magyar családnevek szótára. Bp., KIRÁLY PÉTER A honfoglalás vitás eseményei. A kalandozások és a honfoglalás éve. Nyíregyháza KMHsz. = HOFFMANN ISTVÁN szerk., Korai magyar helynévszótár Abaúj Csongrád vármegye. Debrecen KMTLex. = KRISTÓ GYULA főszerk., Korai magyar történeti lexikon (9 14. század). Bp., 1994 KNIEZSA ISTVÁN Keletmagyarország helynevei In: DEÉR JÓZSEF GÁLDI LÁSZ- LÓ szerk., Magyarok és románok I. Bp., KNIEZSA ISTVÁN Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Bp. KOGUTOWITZ MANÓ Magyarország vármegyéinek kézi atlasza. Bp. KRISTÓ GYULA Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. (AHistSzeg. 55.) Szeged KRISTÓ GYULA Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Bp. KRISTÓ GYULA Tanulmányok az Árpád-korról. Nemzet és emlékezet. Bp. KRISTÓ GYULA A vármegyék kialakulása Magyarországon. Bp. KRISTÓ GYULA MAKK FERENC SZEGFŰ LÁSZLÓ Adatok korai helyneveink ismeretéhez 1 2. (AHistSzeg. 44, 48.) Szeged LIGETI LAJOS Attila hunjainak eredete. In: NÉMETH GYULA szerk LIGETI LAJOS A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Bp. MÁLYUSZ ELEMÉR Az V. István-kori gesta. Bp. MARQUART, JOSEF Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Leipzig MACARTNEY, C. A The Magyars in the Ninth Century. Cambridge MELICH JÁNOS A honfoglaláskori Magyarország. Bp. MNéprLex. = ORTUTAY GYULA főszerk., Magyar néprajzi lexikon 1 5. Bp., MNny. = Magyar Népnyelv (folyóirat) MNy. = Magyar Nyelv (folyóirat) MNyA. = DEME LÁSZLÓ IMRE SAMU Szerk., A magyar nyelvjárások atlasza 1 6. Bp., MNyj. = Magyar Nyelvjárások (folyóirat) MNyTK. = A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai MonStrig. = Monumenta Ecclesiae Strigoniensis (okmánytár) MORAVCSIK, GYULA Bizantynoturcica 1. Die Byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker. Bp. MORAVCSIK, GYULA Bizantynoturcica 2. Sprachreste der Türkvölker in den byzantinischen Quellen. Bp. 128

16 MORAVCSIK GYULA Bíborbanszületett Konstantín. A görög szöveget kiadta és ford.: MORAVCSIK GYULA. Bp. MSzFgrE. = LAKÓ GYÖRGY főszerk., A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár 1 3. Bp., MTsz. = SZINNYEI JÓZSEF, Magyar tájszótár 1 2. Bp., MünchK. = NYÍRI ANTAL szerk., A Müncheni Kódex 1466-ból. Bp., 1971 NÉMETH GYULA Szabirok és magyarok. MNy NÉMETH GYULA A honfoglaló magyarság kialakulása. Bp. NÉMETH GYULA Thúry [helyesen: Thury] József l. [= levelező] tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. XXII. kötet 6. [recte: 3.] szám. Bp. NÉMETH GYULA A hunok nyelve. In: NÉMETH GYULA szerk NÉMETH GYULA szerk Attila és hunjai. Bp. NÉMETH GYULA A honfoglaló magyarság kialakulása. 2., bővített és átdolgozott kiadás. Közzéteszi: BERTA ÁRPÁD. Bp. NyK. = Nyelvtudományi Közlemények (folyóirat) NySz. = SZARVAS GÁBOR SIMONYI ZSIGMOND, Magyar nyelvtörténeti szótár 1 3. Bp., OklSz. = SZAMOTA ISTVÁN ZOLNAI GYULA, Magyar oklevél-szótár. Pótlék a Magyar nyelvtörténeti szótárhoz. Bp., ÓMOlv. = JAKUBOVICH EMIL PAIS DEZSŐ, Ó-magyar olvasókönyv. Pécs, PAIS DEZSŐ Magyar Anonymus. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Ford. és jegyzetek: PAIS DEZSŐ. Bp. PAIS DEZSŐ Turul. MNy PAIS DEZSŐ A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Bp. PAIS DEZSŐ Anonymus: Gesta Hungarorum. Ford. és jegyzetek: PAIS DEZSŐ. Bp. PallasLex. = A Pallas Nagy Lexikona Bp., POKORNY, JULIUS Indogermanistisches etymologisches Wörterbuch. Bern PPB. = Dictionarium Latino Hungaricum (...) collectum, et in hoc corpus coactum a Francisco Páriz Pápai (...) Nunc vero (...) locupletatum intentione ac labore Petri Bod. Cibinii, 1767 PRT. = ERDÉLYI LÁSZLÓ SÖRÖS PONGRÁC szerk., A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története 1 12/B. Bp., (Okmányközlések) RÁCZ ANITA A régi Bihar vármegye településeinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen RADLOFF, WLADIMIR Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte 1 4. St. Petersburg RÄSÄNEN, MARTTI Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki RÓNA-TAS ANDRÁS A honfoglaló magyar nép. Bp. SCHRAM = XVI XVIII. századi földrajzi nevek az Országos Levéltár Urbaria et Conscriptiones gyűjteményében. Közreadja SCHRAM FERENC. MNyTK Bp.,

17 SÓLYOM KÁROLY Új szempontok az Anonymus-probléma megoldásához. ItK SoprOkl. = Sopron vármegye története. Oklevéltár SRH. = EMERICUS SZENTPÉTERY ed., Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum 1 2. Bp., SUCIU = SUCIU, CORIOLAN, Dicţionar istoric al localitaţilor din Transilvania Bucureşti, SZÁDECZKY-KARDOS SAMU Adalék a szavárd magyarság problematikájához. In: BARTHA ANTAL CZEGLÉDY KÁROLY RÓNA-TAS ANDRÁS szerk., Magyar őstörténeti tanulmányok. Bp., Száz. = Századok (folyóirat) SZILÁGYI LORÁND P. magister forrásai és módszere. MNy , SZTP. = SZENTPÉTERY IMRE, Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Bp., 1923 SzT. = SZABÓ T. ATTILA [és munkatársai] szerk., Erdélyi magyar szótörténeti tár 1 [12]. Bukarest, Budapest, Kolozsvár, 1975 [2005] SZŰCS JENŐ Kézai-problémák In: HORVÁTH JÁNOS SZÉKELY GYÖRGY szerk SZŰCS JENŐ A magyar nemzeti tudat kialakulása. Szeged [= Bp., 1997] TESz. = BENKŐ LORÁND főszerk., A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1 3. Bp., THURY JÓZSEF A magyaroknak szavarti-aszfali neve. Száz , TörtTár. = Történelmi Tár (folyóirat) VÁCZY PÉTER Anonymus és kora. In: HORVÁTH SZÉKELY szerk VárReg. = [Váradi Regestrum.] Regestrum Varadiense [ ] ed. a Kiadta: BOROVSZKY SAMU KARÁCSONYI JÁNOS. Bp., 1903 VASMER, MAX Russisches etymologisches Wörterbuch 1 3. VESZPRÉMY LÁSZLÓ Anonymus: A magyarok cselekedetei. Kézai Simon: A magyarok cselekedetei. Millenniumi magyar történelem. Források. Ford. VESZPRÉMY LÁSZLÓ és BOLLÓK JÁNOS. Utószó és jegyzetek: VESZPRÉMY LÁSZLÓ. Bp. ZalaOkl. = Zala vármegye története. Oklevéltár ZichyOkm. = A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára ZIMONYI ISTVÁN Muszlim források a honfoglalás előtti magyarokról. A Ğayhānī-hagyomány magyar fejezete. Bp. ZSOLDOS ATTILA Nemzetségek és honfoglalók. In: VESZPRÉMY LÁSZLÓ szerk., Honfoglaló őseink. Bp.,

18 Névmutató A mutató a téma tárgyalásában fontosabb szerepet játszó neveket tartalmazza, illetve azon tulajdonneveket (valamint népet, nyelvet jelölő közneveket), melyekkel kapcsolatban érdemleges megállapítás történik. Általában nem szerepelnek tehát a pusztán nyelvi példák (pl. Zamárdi), illetve az egyéb megállapításokat illusztráló felsorolások elemei. Nem tartalmazza továbbá a mutató a megyék neveit, a magyar népnevet, a helynevek mai román megfelelőit, illetőleg a következő gyakran előforduló neveket: Anonymus (de szerepel mint Péter püspök), (a) Magiszter, (a) Mester, P mester (ti. Anonymus); (a) Bíborbanszületett (ti. Konsztantinosz), Konsztantinosz; Bizánc; Ákos mester, Kézai Simon. A homonimák csupán a tárgy szempontjából indokolt esetben jelöltek, pl. Miklós szn. és különösen: Szovárhegy 1-3 hn.; de összevonva szerepel pl. az amúgy együtt, felsorolásszerűen előforduló négy Vécs helynév. Kivételes, indokolt esetben az utalás a neveknek a forrásokban szereplő írásváltozatára, esetleg -i képzős származékára is mutathat. A nevek az egykori kiejtés szemléltetése céljából olykor fonetikus jeleket is tartalmaznak, pl. Csobamaǯera, Dentümaǯer, Töγötöm stb. A mutatóban alkalmazott rövidítések: hn. = helynév (település, tartomány, ország), na. = névalak, nn. = nemzetségnév, ill. nemzetségrész (ág) neve, szn. = személynév. A népnév és a nyelv rövidítés nélkül szerepel. A névfajta megjelölése elmarad, ha azt a névhez kapcsolódó köznév egyértelműsíti (pl. Árpád-ház, Berettyó-völgy, Gábriel klérikosz, Péter püspök stb., ill. a folyóvizek). 131

19 Aba: hn. 108; nn. 28 Achton: hn. 35; szn Aka: hn. 89 Akavár: hn. 89; lásd Aka is Álmos: nn. 26; szn. 17, 22 24, 56 57, 119 Alsó-Körös-vidék 93 Apáti, lásd Körösszegapáti arab: népnév 105, 112; nyelv 106, 117, 121 Árpád: na. 81; nn. 23, 25 26, 56 58, 60 64, 66; szn. 11, 17 19, 23 26, 28, 30, 33 36, 38, 40, 50, 56, 70, 91, 119 Árpád-ház 18, 23, 31, 42, 57, 59 aszfali (ἄσφαλοι): na ; lásd szavarti, szavarti aszfali is Aszfalt-hegység Atyás: hn. 89 Atyla: szn. 45 Azovi-tenger 39 Baj: hn. 90, 92 Balkán: hn , 39, Balkán-hegység 37 Bánréve: hn. 90 Baracska: nn. 26, 29, 34, 36 Barancs: hn. 36 Bars: hn. 31; na. 31, 34 baskír, baskirt: na. 82, 103, 113; népnév 82 Bécs: na. 97; szn ; lásd Vécs na., szn. is Becse-Gergely: nn. 69, Béla, II. 16, 20 Béla, III. 20, 52, 91 Béla, IV. 44, 47, 51, 61, 94, 121 Berettyó folyó 51, 83 84, 89, Berettyó vidéke 118 Berettyó-völgy, Berettyó völgye 71, 83, 85, 90 91, 98 Besenyő: hn. 108; szn. 108 besenyő(k): na ; népnév 106, 12, 65, , , 113, 115, 119; nyelv Bihar: hn. 70, 91 Bodon: hn. 70, 91; nn. 48, 70, 91 93; szn. 70, Bogdánszovárhegy: hn , 87; lásd Szovárhegy 1 (Bogdánszovárhegy) is Bors: na. 31, 34, 81; nn. 28, 36; szn , 33 34, 40 Borsa: nn. 93 Botond: szn. 40 Bulcsú: szn. 40, 119 Cherszon vidéke 107 Cleopatra civitas 38; lásd Nea Petra is Csaba, Csoba: hn. 41; na. 42; szn. 41 Csabamagyara: népnév Csák: nn. 21, 27 29, 35 cseh(ek): népnév 30 32, 45, 48 Csekehida, lásd Csökehida Csételek: hn. 58 Csoba, lásd Csaba Csobamaǯera, lásd Csabamagyara Csolt: nn. 93 Csökehida: hn. 91 Darieli-hágó 101 Dentümaǯer: hn. 22, 39; lásd Szkítia is Domonkos bán 31 Duracs: hn ; na. 39 Durazzo, lásd Duracs Durrës, lásd Duracs Dzsécsa: szn Dzseló: szn. 30 Égei-tenger Ényed: hn

20 Érseklél: hn. 96, lásd Lél is Értarcsa: hn. 59 Etele: szn. 45, 47, 57 Etelköz: hn. 99 Eufrátesz folyó 120 fehér horvátok: népnév fehér szerbek: népnév Fehér-Körös völgye 91 fekete magyarok, lásd nigri Ungri Fekete-Körös folyó 84 Fekete-Körös völgye 70 Fekete-tenger 36 38, 39, ; lásd Nigrum mare, Pontus is Felináncs, lásd Ináncs Fugyi: hn. 90; nn. 48, 56, 90, 92 Fugyivásárhely: hn. 90 Fülöp király vára, lásd Philippopolisz Fűs: hn Gábriel klérikosz 119 Galád: hn. 35 Galgóc: hn. 45, 48 Géza, lásd Dzsécsa Ginza, lásd Kéza Glád: szn Gökçe, Gökčay: hn. 54 Görögország 37 38; lásd Grécia is Grécia: hn., 36 37, 42; lásd Görögország is hangar: népnév 110, 115; lásd kangar(ok) is Hármas-Körös folyó 90 Hegyközszentimre 85 Hernádszentandrás: hn. 90; lásd Ináncs is Hoba: hn. 32; szn. 25, horvátok, lásd fehér horvátok Huba, lásd Hoba szn. Ináncs: hn. 90 István, V. 44, 47, 51, 94 Izsólaka: hn. 91; lásd Zsáka is János örmény pátriárka 112 János pápa, XXII. 121 Járom: hn. 70 Jeleγ ( Ιέλεγ): szn. 23 Jeretamir: szn. 121 Jofa: hn. 90 Julianus: szn. 121 Kadocsa: na , 75; szn , 28 30, 32 33, 35 37, 39 43, 45 47, 52 55, 72 Kalán: nn. 29 kangar(ok): népnév 105, , 115; lásd hangar is Kaukázus: hn. 46, , 114, 121 kazár(ok): népnév 106, 111, 114, 119 Kéza: hn. 60, 65 Kisalföld: hn. 34, 49, 51 52, 69, 71, 94 95, Kistoronya, lásd Toronya Kleopátra városa, lásd Cleopatra civitas Komárom: hn. 96 Kölpény: szn. 40 Körös(ök), lásd Fehér-Körös, Fekete- Körös, Sebes-Körös, Hármas-Körös Körösök vidéke, lásd Alsó-Körösvidék Körösszegapáti: hn. 59 Krím: hn. 107 Kur folyó vidéke, Kur-vidék 101, 105, 110; lásd Szevan Kur-vidék is László, IV. 44, 52, 94 Lél: hn ; szn. 17, 34, 40, 45 49, 51 52, Lelovce: hn

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI I. Lektorált szakkönyvek, monográfiák egyedüli szerzőként 1. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 9.) Debrecen, 2005.

Részletesebben

A Tihanyi összeírás nyelvészeti vizsgálatáról

A Tihanyi összeírás nyelvészeti vizsgálatáról A Tihanyi összeírás nyelvészeti vizsgálatáról 1. A tihanyi apátság 1211. évi birtokösszeírása a magyar nyelvtörténet egyik fontos írott emléke, mivel latin nyelvű szövegében viszonylag nagy számban tartalmaz

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLVIII

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLVIII MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLVIII MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLVIII SZERKESZTI DOBI EDIT HOFFMANN ISTVÁN NYIRKOS ISTVÁN TÓTH VALÉRIA DEBRECEN, 2010 KIADJA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKE Lektorált

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105)

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) 2014/15-ös tanév, I. félév Témakörök 1. A magyarság őstörténete 1. Győrffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK sz. CSALÁDNÉV-VÁLTOZTATÁS MAGYARORSZÁGON A NÉVVÁLTOZTATÁSOK TÉNYEZŐI ÉS TÖRTÉNETE A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÍRTA

NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK sz. CSALÁDNÉV-VÁLTOZTATÁS MAGYARORSZÁGON A NÉVVÁLTOZTATÁSOK TÉNYEZŐI ÉS TÖRTÉNETE A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÍRTA NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK 159. sz. CSALÁDNÉV-VÁLTOZTATÁS MAGYARORSZÁGON A NÉVVÁLTOZTATÁSOK TÉNYEZŐI ÉS TÖRTÉNETE A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÍRTA FARKAS TAMÁS AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megjelent a Magyar

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK sz. AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ NÉPÉNEK ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI HÁTTERE

NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK sz. AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ NÉPÉNEK ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI HÁTTERE NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK 156. sz. AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ NÉPÉNEK ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI HÁTTERE A ZSIGMOND KORI HÚSVÉTI NÉPÉNEK KELETKEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI, NYELVI KÉRDÉSEI ÍRTA ZELLIGER ERZSÉBET AKADÉMIAI

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Forrásjelzések és rövidítések.

Forrásjelzések és rövidítések. Forrásjelzések és rövidítések. 1. Levéltári jelzések. Akad. = A Magyar Tudományos Akadémia oklevélgyüjteményének középkori oklevelei. (Dobozok szerint idézve.) Arch. dom. C. Várad. = Archívum domesticum

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Székács József püspök visszaemlékezései

Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Szerkesztette, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a névmagyarázatokat készítette és a bevezető tanulmányt írta Kertész

Részletesebben

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13 PM Page 3 Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN Szerkesztette Finta Gábor Sipos Lajos AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

FORRÁSOK. A. = Anjoukori okmánytár I VI. Szerk. NAGY IMRE. Bp., VII. Szerk. TASNÁDI NAGY GYU-

FORRÁSOK. A. = Anjoukori okmánytár I VI. Szerk. NAGY IMRE. Bp., VII. Szerk. TASNÁDI NAGY GYU- FORRÁSOK A. = Anjoukori okmánytár I VI. Szerk. NAGY IMRE. Bp., 1878 1891. VII. Szerk. TASNÁDI NAGY GYU- LA. Bp., 1920. Abaffy = Az Abaffy család levéltára 1247 1515. Ila Bálint kézirata alapján szerk.

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Adattár AHA ANGHEL AnjO Arch. Ért. Archiv ÁUO B BALOGH: Erdélyi renaissance BALOGH: Kolozsvár BEKE, Gyf. BEKE, Km. BENKŐ BENKŐ: Rugonfalva BERGER BOSSÁNYI Bud. Rég. Burzenland =

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA Nyelvtudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása V. A magyarországi írásbeliség kialakulása I. A nyelvemlékekről általában I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma minden olyan forrás, amely

Részletesebben

A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai*

A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai* A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai* 1. Vejsze szavunk történetével kapcsolatban nyelvészeti szempontból összefoglaló, részletező munka az eddigiekben nem született, leginkább

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Kovács Éva. Tanulmányok 5. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen. 89

Kovács Éva. Tanulmányok 5. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen. 89 Kovács Éva HOFFMANN ISTVÁN (2004), Az oklevelek helynévi szórványainak nyelvi hátteréről. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 1. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen. 9 61. HOFFMANN ISTVÁN (2007),

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

Árpád de genere Turul

Árpád de genere Turul Benkı Loránd: Árpád de genere Turul 9 Árpád de genere Turul Jó ideje nyőglıdöm az Árpád-kori Szovárd nemzetséghez kapcsolódó történetinyelvtörténeti kérdések monografikus feldolgozásával. A téma fontosságát,

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

FÉLMÚLT ÉS KÖZELJÖVÔ

FÉLMÚLT ÉS KÖZELJÖVÔ FÉLMÚLT ÉS KÖZELJÖVÔ LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 3. Szerkesztôbizottság BÁRDOSI VILMOS,FÁBIÁN ZSUZSANNA,GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA,MAGAY TAMÁS (a szerkesztôbizottság vezetôje), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2010/2011 tanév Veszprém, április 9-10 I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2010/2011 tanév Veszprém, április 9-10 I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 45,950 1 47,350 1 47,450 1 140,750 2 Tatabánya Váci Mihály Ált. Isk. 45,650 2 46,550 4 46,550 2 138,750 3 Budapest Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 45,450 3 46,650

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Széljegyzetek a Szovárd-kérdéshez*

Széljegyzetek a Szovárd-kérdéshez* MAGYAR YELVJÁRÁSOK A DEBRECE I EGYETEM XLVIII, 5 21 DEBRECE MAGYAR YELVTUDOMÁ YI TA SZÉKÉ EK 2010. ÉVKÖ YVE Széljegyzetek a Szovárd-kérdéshez* Az alább olvasható tanulmány megírásához BENKŐ LORÁND Szovárd-kérdésről

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Hoffmann István publikációi

Hoffmann István publikációi Hoffmann István publikációi (A kandidátusi fokozat megszerzését követően megjelent publikációkat az egyes rovatokon belül vonallal különítettem el.) A) Belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet aa) Könyvek

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

ItK Irodalomtörténeti Közlemények 2014. CXVIII. évfolyam 4. szám

ItK Irodalomtörténeti Közlemények 2014. CXVIII. évfolyam 4. szám (ItK) 118(2014) Paládi-Kovács Attila Erdélyi János és a Magyar Tudós Társaság / Tudományos Akadémia Az 1825. évi pozsonyi országgyűlést követően hosszú évekbe telt az Akadémia szervezetének, működési rendjének

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Mongol játékok és versenyek

Mongol játékok és versenyek Mongol játékok és versenyek Kôrösi Csoma Kiskönyvtár 27. Szerkeszti: Ivanics Mária Mongol játékok és versenyek Szerkesztette: Birtalan Ágnes A Akadémiai Kiadó, Budapest Megjelent a mongol állam megalapításának

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai*

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* 1. Írásomban az Árpád-kori Kolozs, Doboka és Erdélyi Fehér vármegyék településnevei 1 körében általam elvégzett névrendszertani

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Tóth Valéria publikációi

Tóth Valéria publikációi Tóth Valéria publikációi Önállóan megjelent lektorált munkák: 1. TÓTH VALÉRIA (HOFFMANN ISTVÁN RÁCZ ANITA), Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból I. Abaúj Csongrád vármegye. (A Magyar Névarchívum

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

A puszta személynévi eredetű településnevek

A puszta személynévi eredetű településnevek Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi tanszék A puszta személynévi eredetű településnevek Témavezető: Dr. Tóth Valéria adjunktus Készítette: Vigh Anita III. magyar Debrecen, 2009

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. korcsoport - Fiú Egyéni Budapest UTE pálya 2008. 06. 10. 1 Gál Kristóf 93 Mosonmagyaróvár Móra Ferenc Ált. Isk. 1053 12,21-625 - 69,55-13,85-02:19.76 2 Szabó Márk 93

Részletesebben

Fejlesztı neve: PRISKINNÉ RIZNER ERIKA. Tanóra / modul címe: PORTFÓLIÓ AZ ÁRPÁD-KORRÓL A GIMNÁZIUM 10. OSZTÁLYA SZÁMÁRA TÖRTÉNELEMBİL

Fejlesztı neve: PRISKINNÉ RIZNER ERIKA. Tanóra / modul címe: PORTFÓLIÓ AZ ÁRPÁD-KORRÓL A GIMNÁZIUM 10. OSZTÁLYA SZÁMÁRA TÖRTÉNELEMBİL Fejlesztı neve: PRISKINNÉ RIZNER ERIKA Tanóra / modul címe: PORTFÓLIÓ AZ ÁRPÁD-KORRÓL A GIMNÁZIUM 10. OSZTÁLYA SZÁMÁRA TÖRTÉNELEMBİL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/ MEGYE Pártfogó Felügyelet Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter Bács-Kiskun Megye FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON:

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

Az egynyelvű szótárak ismerete

Az egynyelvű szótárak ismerete Az egynyelvű szótárak ismerete Szótárnak nevezzük az olyan írásművet, amelynek a témája az egyes szavakhoz kapcsolódó ismeretek, elsősorban a szavak jelentése, és amely szavak sorrendje a szavak betűrendjében

Részletesebben

ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA

ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA 1. Régi vízneveink funkcionális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 40 (2002): 35 46. 1. HOFFMANN ISTVÁN, Magyar helynévkutatás. 1958 2002. Debrecen,

Részletesebben

ACTA HISTORICA TOMUS CXXXII.

ACTA HISTORICA TOMUS CXXXII. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ) ACTA HISTORICA TOMUS CXXXII. HUNGARIA SZEGED 2011 ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ACTA HISTORICA Szerkesztő bizottság: DR. ALMÁSI TIBOR, DR. CSERNUS SÁNDOR, DR. KOSZTA

Részletesebben

Név Évjárat Engedély Egyesület

Név Évjárat Engedély Egyesület 0 m. Légpisztoly 0 pont Kisbakonyi János 9 767 Győri PLE 80 Sass László 95 6 Écs LK 7 Kovács Bálint István 98 00 Soproni PLE 7 Horváth László 960 08 Győri PLE 6 5 Gelencsér Dávid 978 Soproni PLE 6 6 G.

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Kézikönyvek, segédkönyvek

Kézikönyvek, segédkönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek Fajtájuk, felépítésük és használatuk 2010.10.17. Készítette : Platthy Zsuzsa Informatikus könyvtáros Meghatározás: Segédkönyvek A gyors tájékozódás segédeszközei. Jellemzőjük:

Részletesebben

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL*

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL* RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL* Lektorált szakkönyvek, monográfiák egyedüli szerzőként 1. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben