Szabad Gondolat december 11/4. Antropozófia Werner Kuhfuss: Világ és ellenvilág. Világhelyzet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad Gondolat. 2008. december 11/4. Antropozófia Werner Kuhfuss: Világ és ellenvilág. Világhelyzet"

Átírás

1 Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Werner Kuhfuss: Világ és ellenvilág Világhelyzet Ertsey Attila: Bankcsõd 2008 Pedagógia Werner Kuhfuss: A hetedik, a szociális mûvészet december 11/4

2 TARTALOMJEGYZÉK A valódi igazság (Friedrich Benesch) 1 Szolovjov: A szépség mint a mindenség (All-Einheit) megnyilatkozása 2 ANTROPOZÓFIA Werner Kuhfuss: Világ és ellenvilág 3 Alexander Caspar: Kulcs a hármas tagozódás megértéséhez 7 Frisch Mihály: Amikor valamit megtudhatunk a számítógép lényérõl 12 Gyõrffy Gábor: Mindent megoldani 14 VILÁGHELYZET Kálmán István: Az 1907-es világgazdasági válság 26 Lothar Vogel: Az ember megvalósító tevékenysége a szociális organizmusban 28 Ertsey Attila: Bankcsõd Séva: Kétezernyolc 41 A felvilágosítás komoly eredményt hozott 43 Interjú Webster Griffin Tarpleyvel 45 PEDAGÓGIA Werner Kuhfuss: A hetedik, a szociális mûvészet 48 KÖNYVAJÁNLÓ 50 OLVASÓI LEVÉL, HIRDETÉS 53 A címlapon és az elsõ oldalon Makovecz Imre rajzai láthatóak. SZABAD GONDOLAT Az antropozófia, nevelésmûvészet és szociális élet folyóirata Szerkesztõbizottság: Buella Mónika, Ertsey Attila, Frisch Mihály, Galántai Ágnes, Kádas Ágnes, Kálmán István, Stráma Éva, Tóth Márk Kiadja: Natura-Budapest Kft. Felelõs kiadó: Tóth Márk Felelõs szerkesztõ: Buella Mónika Borító és tördelés: TérMûves Bt. emela Nyomdai munka: Kintner Attila ISSN Olvasói levelek, hirdetések, információ: a szerkesztõség címére lehet beküldeni 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41., Tel: Honlap: A Szabad Gondolatban megjelent minden szerzõi mû az évi LXXI. törvény (a szerzõi jogról) hatálya alá tartozik. 34. (1) A mû részletét az átvevõ mû jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven a forrás, valamint az ott megjelölt szerzõ megnevezésével bárki idézheti. Beküldött írásokat nem küldünk vissza, és nem õrzünk meg. Elõfizethetõ a szerkesztõségben. Éves elõfizetési díj: 3000 Ft (postaköltséggel együtt)

3 Die wirkliche Wahrheit ist nicht die Wahrheit, sondern der überwundene Irrtum. Und die wahre Wirklichkeit ist nicht die Wirklichkeit, sondern die überwundene Illusion. Und die wirkliche Reinheit ist nicht die ursprüngliche Reinheit, sondern die geläuterte Unreinheit. Und das wahrhaft Gute ist nicht das ursprüngliche Gute, Sondern das überwundene Böse A valódi igazság nem az igazság, hanem a leküzdött tévedés. És az igazi valóság nem a valóság, hanem a leküzdött illúzió. És a valóságos tisztaság nem az eredendõ tisztaság, hanem a megtisztított tisztátalanság. És az igazán jó nem az eredendõ jó, hanem a leküzdött gonosz Friedrich Benesch SzG 2008/4 1

4 SZOLOVJOV A SZÉPSÉG MINT A MINDENSÉG (ALL-EINHEIT) MEGNYILATKOZÁSA (1899) I. A szépség a természetben (VII. kötet) A gyémánt mint kristályos szénanyag, kémiai állaga szerint ugyanaz, mint a közönséges szén Viszont a gyémánt szép, és szépsége miatt különösen értékelik, míg a legigénytelenebb vadember sem lenne hajlandó ékszerként használni egy darab szenet A gyémánt szépsége, ami semmiképpen sem anyagának sajátossága (mert ez az anyag ugyanaz, mint a csúf kõszéné), nyilván a kristályaiban megjelenõ fénysugarak játékától függ. Ebbõl azonban mégsem következik, hogy a szépség tulajdonsága nem magához a gyémánthoz tartozik, hanem a benne megtörõ fénysugárhoz. Mert ugyanez a fénysugár, ha valamely csúf tárgy veri vissza, semmiképpen nem kelt esztétikus benyomást; és ha semmi nem veri vissza vagy nem töri meg, akkor egyáltalán nem kelt semmilyen benyomást. Így tehát a szépség, mely sem a gyémánthoz mint materiális testhez, sem a benne megtörõ fénysugárhoz nem tartozik, kettejük kölcsönhatásának eredménye. A fény játéka, amit ez a test feltartóztat és megváltoztat, teljesen elfedi e test durva-materiális megjelenését; a szén sötét anyaga itt ugyanúgy jelen van, mint a szénben, de csak mint valami másnak, egy fényszerû eszmének a hordozója, egy eszméé, ami a színek eme játékában felfedi saját tartalmát. Ha a fénysugár egy darab szénre esik, akkor ez az anyag elnyeli, és ez utóbbi fekete színe annak természetes szimbóluma, hogy itt a fény ereje (a fényes erõ = der lichte Kraft) nem tudta legyõzni a természet sötét elemét. Másrészt, ha például egy közönséges átlátszó üveget veszünk, az anyag a fénysugarakkal szemben részvétlen médiummá változik, ami minden változás nélkül átereszti a sugarakat, és semmilyen észrevehetõ hatást nem gyakorol rájuk. És kétségtelenül úgy van, hogy ez a két, egymással ellentétes jelenség a minket foglalkoztató viszonyban egy és ugyanazt az eredményt adja, mégpedig egy negatív eredményt: az egyszerû fehér üveg éppoly kevéssé tartozik a szép jelenségekhez, mint a fekete szén, neki sincs semmiféle esztétikai jelentõsége. És ha a gyémántnak (elementáris fokon) vitathatatlanul sajátja egy ilyen jelentõség, akkor ez nyilvánvalóan azért van így, mert benne sem a sötét anyag, sem a fényprincípium nem élvez egyértelmû felsõbbséget, hanem egymást egyfajta ideális egyensúlyban, kölcsönösen áthatják. Itt egyrészt a szénanyag matériáját, miközben szilárd testként ellenállása teljes erejét megõrzi, mégis valami vele ellentétes határozza meg, minthogy átlátszóvá, fénnyel teljesen átjárttá és sötét mivolta szerint láthatatlanná vált; másrészt a fénysugár, amikor a gyémánt kristályteste feltartóztatja, benne és általa a fenomenális lét új gazdagságát nyeri el; amikor minden fazettában megtörik, széthullik és széttagozódik az õt képezõ színekre, egyszerû fehér fénybõl sokszínû spektrumok komplikált gyûjteményévé alakul és szemünk számára ebben az új formában tükrözõdik. Az anyag és fény eme egybe nem forrt és szétválasztható kapcsolatában mindkettõ megõrzi a maga természetét, mégsem látható sem az egyik, sem a másik elkülönülten, önmagában, hanem csak mint fényhordozó matéria és megtestesült fény mint fénnyel átjárt szén és megkövült szivárvány. Fordította: Papp Lajos 2 SzG 2008/4

5 ANTROPOZÓFIA Werner Kuhfuss VILÁG ÉS ELLENVILÁG Emberemlékezet óta dolgunk van a valós világgal, a természettel és az abban fejlõdõ kultúrával. Ennek részeként az ember belsõ életében is végbement a hit és a felismerés fejlõdése, és megvolt az ehhez kapcsolódó lelki élet is. Vegyük például Goethét, a szemlélõdõ ítélõerõ atyját: benne láthatjuk az emberiség teljes felismerési képességének foglalatát, õ az, aki fenomenológiai megközelítésmódjával, azaz a goet-heanizmussal megtanít bennünket úgy szemlélni minden létezõt, hogy képesek legyünk azt a helyes fogalmakkal leképezni, és képesek legyünk az igazságot megismerni. Erre Rudolf Steiner hívta fel a figyelmünket, aki a szellemtudományt is a valóságból táplálkozó helyes felismerés e képességére építette fel. Az elektromosság rendelkezésre állásával, illetve elsõsorban az alapját képezõ materializmus hosszan elõkészített világnézetével fémjelzett korszak kezdete óta új világ van kialakulóban annak az ellenvalóságnak a világa, amely a valóságot használja fel ahhoz, hogy felépítse azt az irrealitást, amelyet ezt követõen valós világnak állít be. A materializmus mint gondolat- és hitvilág nem az igazságból indul ki, hanem elméleti valószínûségeket teremt, amelyeket úgy kísérel meg bebizonyítani, hogy mindeközben tulajdonképpen hitbéli tartalmakat gyárt. Ezekbõl új valóságot teremt, amely mindeddig még nem létezett. Így például az õsrobbanás elmélete olyan hittétel, 1 amelyet olyan elméleti bizonyítékokkal bástyáz körbe, amelyek kizárnak mindent, ami ennek és oly sok más materialista hittételnek ellentmond. Így duzzad egyre nagyobbra az a kísértetvilág, ami egyre inkább birtokba veszi szinte minden ember tudatát, de magába szippantja az emberek érzelmeit, vágyait, ösztöneit, életcéljait és akaraterejét is. Felismerhetõ, hogy e kísértetvilág a totális szabadság látszatát keltve megfosztja az embereket az életerejüktõl, hogy így tegye lehetõvé azok látszatlétét. Globális vámpírhadjárat folyik, amelyben a holt, a nem létezõ a hatalmába került emberek mi mindannyian azok vagyunk! éltetõ vérét szívja azért, hogy egyidejûleg hihetetlen életerõ ábrándját kölcsönözze nekik. A digitális világban, az Interneten, a mobilfóniában és mindenben, ami ezzel összefügg, de a gazdaság, a közigazgatás és a pedagógia (ld. a PISA-pánikot) globalizálódásában, valamint az új, politikailag korrekt magatartás- és gondolkodásmódok terrorjában olyan világ kialakulását érhetjük tetten, amely mind ez idáig nem létezett, azaz olyan új teremtmény, amely a régi rendet a legbelsõbb szerkezetében is fel akarja váltani. Hogy foghatjuk fel ezt a száguldó fejlõdést, megszokott valóságunk feje tetejére állítását? Hogy találhatnánk rá a felismerés, majd ezt követõen az ellenálló és gyógyító cselekvés adekvát eszközeire? Amit Rudolf Steiner az úgynevezett Nyolcadik Szféráról 2 ír, azt annak a mozgalomnak a magyarázataként kell felfognunk, amely szemmel láthatóan a létezõ világ ellenvilágát igyekszik felépíteni. Rudolf Steiner kiindulópontját a világ szabályos, istenek által eltervezett fejlõdése képezi, amelynek hét úgynevezett bolygóállapota van: Szaturnusz, Nap, Hold, Föld, Jupiter, Vénusz és Vulkán. Az egyes bolygóállapotoknak sorban egymás után be kell érniük, és ki kell teljesedniük ahhoz, hogy a következõ, magasabb rendû állapotba léphessenek át. Ezt a folyamatot Steiner szellemtudományos szempontból írja le. Feljegyzett elõadásainak szavai a rendelkezésünkre állnak, ezeket próbáljuk meg gondolatilag megérteni. De ezt a gondolatot egzakt érzésekké is fejleszthetjük, amelyek kialakítják bennünk azt a gondolati érzéket, amellyel a minket körülvevõ jelenségek világában azt leszünk képesek megragadni, ami a gondolathoz kapcsolódó értelemnek megfelel. Hiszen amit Steinernél olvasunk, az a minket körülvevõ, minket bombázó jelenségek közül nem bukkan elõ csak úgy felcímkézve, hanem nekünk kell elég vakmerõknek és bátraknak SzG 2008/4 3

6 ANTROPOZÓFIA lennünk ahhoz, hogy a Steinernél megértettet és átérzettet a jelenségekre vonatkoztassuk, hozzájuk mérjük, hogy így megvizsgálva megértsük õket. Az, amit e folyamat során Steinernél képzetként magunkba fogadtunk, az a valósággal átitatva megváltozhat. Hiszen annak, amit egyszer kimondtak (még ha beavatott mondta is ki), naprakésszé, azaz pontosan azzá a felelõs eszközzé kell válnia, amely most, ebben a pillanatban, képes megragadni a valóságot. Így Steiner szerint az elõzõ bolygóállapotból származó, nem földi erõknek kell kapcsolatba lépniük a Földdel ahhoz, hogy a fejlõdést és az embereket egészséges módon szolgálják. Tehát folyamatosan jelen vannak olyan, a Földdel kapcsolatban nem álló erõk, amelyek a Földre áramlanak, és amelyeket a Földnek a fejlõdés érdekében be kell kebeleznie. Ezen a téren elsõsorban arra az életerõre és képzelõerõre gondolok, amelyet például az óvodában évek óta általam gondozott gyermekeknél, az engem körülvevõ idõsebb iskolás gyermekeknél, a kamaszoknál és azoknál a fiatal felnõtteknél látok, akikkel nap mint nap találkozom. A születés elõtti impulzusokra gondolok, amelyek az elmúlt évtizedekben egyre inkább a figyelmem középpontjába kerültek, és amelyeket megkíséreltem megragadni, felkelteni és megerõsíteni. És amelyekrõl tudom, hogy az általam ismert emberek közül csak igen kevésben ragadnak meg úgy, hogy ténylegesen befolyásolják az életvitelét. Iszonyatos mennyiségû egyéni életrajzi motívum, illetve hozzá tartozó életerõ áramlik be folyamatosan a földi szférába, de nem vagy nem maradéktalanul jut el azokra a helyekre, ahol úgy tud hatni, és azt tudja elérni, amire predesztinálták. Így például a nemzetiszocializmus és a bolsevizmus pusztító jóllehet a legtöbb hívében legalább átmenetileg a legélénkebb pozitív színekben megjelenõ dinamikája is felfogható nagy számú, rossz irányba terelõdött ember születés elõtti impulzusainak hatásaként. Mai szemmel jól látható azonban, hogy ezek a világnézetek voltak azok az elõkészületek, amelyek az emberiségben az ideálok iránti érzéket oly mértékben meggyöngítették, sõt szétzúzták (mivel õket magukat érezték ideáloknak), hogy mára már az igazi ideálok is értéktelenné váltak. A mai kor ideálok nélküli embere pedig szembetalálkozik a Rudolf Steiner által Arimán és Lucifer ármányaként leírt hatalommal, amely megkísérli rövidzárlattal lecsapolni az összes impulzust, hogy új világegyetemként megteremtse belõlük a fejlõdés saját maga által elérni kívánt végét, az örökkévaló Nyolcadik Szférát. E folyamat a fiatalok, sõt már a gyermekek számára is mindennapi realitás. Gondoljunk csak azokra a gyermekekre, akik (ahogy egyik barátom egy Waldorf-iskola harmadik osztályának egyik tanóráján történtekrõl beszámolt) a tanóra alatt egyszer csak elfehérednek, és elhányják magukat, mert mobiltelefonjukon a pad alatt erõszakos pornójelenetet vagy akár igazi gyilkosságról készült felvételt néztek meg. Idõsebb antropozófusok most talán arra éreznek késztetést, hogy ne hozzanak elhamarkodott következtetést, és talán azt gondolják, hogy van még ezektõl a hatásoktól mentes szabad tér. Nekik hadd mondjam el, hogy még tegnap este itt, az ártatlan breisgaui szõlõhegyen tett sétánk alkalmával egy útszögletben gubbasztó fiatal fiúk és lányok csoportja mellett haladtunk el, akik némán hallgatták a nyilvánvalóan egyikük mobiltelefonjából jövõ nõi sikolyokat, amelyek oka minden bizonnyal nemi erõszak okozta fájdalmas kéj vagy valami még rosszabb volt. Azok a fiatalok, akik néhány generációval ezelõtt ugyanitt ültek, még a Kapu elõtt öreg kút áll kezdetû dalt énekelték. Vagy figyeljük meg azokat a hömpölygõ embertömegeket, akik a rockzenei fesztiválokon bálványaik dalait és ezzel üzeneteit hallgatják. Vagy képzeljük csak el azoknak a koreai fiataloknak az életét, akik éjszakáikat az interneten töltik, és eközben sorra szomjan, éhen vagy a mozgáshiány okozta embóliában halnak meg. Az óvodától a megújult felsõoktatásig terjedõ iskolarendszer most kezdõdõ felturbózása 3 épp arra szolgál, hogy kiirtson minden egyéni ellenállóképességet. A Nyolcadik Szféra nem földi valóság, azaz nincs az arisztotelészi Kategóriák értelmében vett szubsztanciája. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy a CD-n Mozartot halljuk az valójában nem Mozart. Mozart zenéjének illúziója csak azáltal keletkezik, hogy halljuk a bennünk lévõ Mozartot, és az elektronikus kísértetnek áldozzuk azt az életet és érzést, amely lehetõvé teszi a számára, hogy zeneként jelenjen meg. Akinek jók az érzékei, az az ilyen elektronikus médiumok hallgatásakor észreveszi, hogy azok ugyan megmozgatják a lelkét, de a megmaradó utóérzet, a zene intervallumaiban, szüneteiben jelentkezõ élmény csak a beáramló üresség az igazi instrumentális vagy vokális zene hallgatásakor érezhetõ élettel való telítettség helyett. Számomra mindig is rejtély lesz, hogy szellemi felemelkedés igényével fellépõ emberek hogyan fogyaszthatják ezt az úgynevezett zenét (amely gombnyomásra elérhetõ már ez is olyan motívum, amelynek morális aggályokat kellene ébresztenie) anélkül, hogy észrevennék, 4 SzG 2008/4

7 ANTROPOZÓFIA Amit Rudolf Steiner A tizenkilencedik század okkult mozgalma címû elõadásaiban (GA 254) az ún. Nyolcadik Szféráról mint a világfejlõdés Arimán és Lucifer által megcélzott zsákutcájáról ír, az elsõ pillantásra meglehetõsen bonyolult összefüggés, amelynek gondolati feldolgozásával még ma is próbálkozunk. Ami ma az elektronikus média, a számítógépek, az internet és a vele rokon dolgok civilizációs fejlõdésbe és ezáltal az emberek és a világ életének valamennyi területébe való beavatkozása révén nyaktörõ tempóban folyik szintén zsákutca, amely azzal fenyeget, hogy a teljes világfejlõdés zsákutcájává válik azáltal, hogy segíti az ellenállhatatlan csábítás és az egyén számára egyelõre megkerülhetetlen dologi szükségszerûség, azaz a két világellenes hatalom, Lucifer és Arimán együttmûködését. Feladatunk az, hogy a Nyolcadik Szféráról mondottakban kibontakozó gondolati modellt szellemtudományos szempontból megvizsgáljuk abból a szemszögbõl, hogy adhat-e spirituális magyarázatot az elektronikus hatások keltette, immár reálisan létezõ ellenvilágra. Rudolf Steiner magyarázatainak magva értelmezésem szerint az, hogy a megalapozott, imaginatív tisztánlátás mai emberben meglévõ képességét el kívánják szívni, és olyan látszatvilág nemtelen céljaira kívánják felhasználni, amely megfosztja az embert a szabad akarattól, a világot pedig a további fejlõdés lehetõségétõl. A tisztánlátás minden emberben meglévõ, már születés elõtt kialakult képességének a szabályos világfejlõdésnek megfelelõen a jelenkor földi, ásványi világában, a földanyaggal folytatott küzdelemben, az ellenállással szemben nyújtott teljesítménnyel kell megállnia a helyét, és így kell szolgálnia a fejlõdést. E teljesítmény kezdetét a gondolkodás, beteljesedését pedig a számtalan területen véghezvitt munka és anyagátalakítás jelenti. Az elektronika világa azonban a gondolkodás helyébe akar lépni, és ki akarja iktatni a munkát azaz a fejlõdés Föld fázisának két lényeges elemét támadja. Csak a földi erõkkel folytatott küzdelemben alakul ki a szeretet, a Föld fázis gyümölcse. Az ellenvilág ugyanakkor kiiktatja a szeretetet. A Steiner magyarázataiból származó alábbi néhány idézet arra hivatott, hogy Steiner elõadásainak tanulmányozására ösztönözzön bennünket, segítve ezzel a jelen cikkben csak érintõlegesen taglaltakban való, szükségszerû elmélyedést: Arimán és Lucifer földalkotóelemeket szakítanak ki a Földbõl, és képzetekkel töltik meg azokat, így e földalkotóelemek már nem földi képzõdmények, hanem holdbeli képzõdmények a világegyetem leghamisabb dolgainak egyike lesznek. Ha Lucifer és Arimán zavartalanul mûködhetne, és minden tervüket siker koronázná, azaz ha mindig kiszakíthatnának annyit, amennyit csak a fej szervébõl ki lehet szakítani, akkor a Föld fejlõdése hamarosan arra a pontra jutna, ahol Lucifernek és Arimánnak sikerülne megsemmisítenie a Földet, és sikerülne átirányítania a teljes világfejlõdést a Nyolcadik Szférába, ami azzal járna, hogy a földfejlõdés egy teljesen más irányt venne. Lucifer és Arimán szándéka szerint nem kevesebbnek kell történnie, mint hogy az emberiség teljes fejlõdése a Nyolcadik Szférába torkollik, és így teljesen más irányt vesz. Lucifer és Arimán ugyanakkor épphogy arra törekszik, hogy az ember szabad akaratát magához vonja a Nyolcadik Szférába Azaz az ember folyamatosan ki van téve annak a veszélynek, hogy megfosztják a szabad akaratától, és bevonják azt a Nyolcadik Szférába. Lucifer és Arimán szakadatlanul azon munkálkodik, hogy lebilincselje az ember szabad akaratát, és mindenféle olyan dologgal kápráztassa el az embert, amitõl aztán megfosztja õt, hogy ezeket a dolgokat eltüntesse a Nyolcadik Szférában. Nos, Lucifer és Arimán minden bizonnyal akkor lenne a legboldogabb, ha a teljes isteni bölcsességet elvehetné és bevihetné, bevonhatná a Nyolcadik Szférába. Ennek egyetlen célja van: azt a társadalmat, amelyben szabadság uralkodik, átalakítani rabszolgatartó társadalommá. SzG 2008/4 5

8 ANTROPOZÓFIA milyen árat kell burkoltan fizetniük a zene illúziójáért! Már a régi bakelitlemeznek és a filmnek is olyan hatásai voltak, amelyeket Rudolf Steiner szerint az individuum a halála után nem képes anélkül megszüntetni, hogy ehhez magasabb szintek segítségét igénybe ne vegye. Az ellenvilágból érkezõ benyomások hatását csak akkor vagyunk képesek helyesen megítélni, ha tudatosítjuk magunkban e benyomások halál utáni meg (nem) szûnésének kérdését. A régi, analóg telefon például a hanghullámokat egy indukciós tekercs segítségével elektromos impulzusokká alakította át, amelyek ugyanezen a módon visszaalakítva a telefonkagyló membránján ismét hangként jelentek meg. Ez a folyamat a film és a régi bakelitlemez mûködési elvéhez hasonlóan fizikailag még érthetõ volt. A számtalan alkalommal, minden lehetséges módon ismétlõdõ, bonyolult digitális átalakítás azonban megszünteti, atomizálja az eredeti jelenséget, és annak hangját és képét a legapróbb részletekbe menõen mintha-jelenségként, valószínûségként adja vissza a befogadó számára. Míg például a valódi hangjelenség a megszólaltatott hangszert annak molekuláris struktúrájába hatóan átalakítja, megnemesíti, miközben a festett képhez és a kimondott szóhoz hasonlóan mindig önmaga marad, addig a televízió képében, a digitális kamerával készült fotóban és az internetrõl letöltött tudom is én miben mint médiumban semmi sincs, ami a közvetített üzenettel rokon lenne. Ha ezt az üzenetet befogadjuk, akkor abban a megtiszteltetésben részesítjük, hogy valósággal ruházzuk fel, egyben igent mondunk annak a szó szerinti Semmibõl való keletkezésére. Mindeközben az egyetlen dolog, amit valójában érezhetnénk, ha az üzenet semmi volta megmutatkozna, az az áramütés, az elektromos kisülés lenne, amelynek hatásait már ismerjük. Rudolf Steiner az ismeretelméletében megcáfolta Kant azon filozófiai téveszméjét, mely szerint a dolgok lényegét képtelenek vagyunk felismerni. Szubjektív érzékszerveinek fogságában az ember Kant szerint nem lát a jelenségek által elé tartott tükör mögé. A kialakulófélben lévõ ellenvilág mûködése, melynek központjában a Nyolcadik Szférát kell látnunk, a kanti gondolkodásmódnak újra létjogosultságot ad: az elektronikus Semmi, az Internet, a digitális elven mûködõ világ, a virtuális második életek szimulált szférája szempontjából a kantianizmus épphogy ezek ismeretelméleteként mûködik! Ezen ellenvilág lényegét valóban nem ismerhetjük fel, hiszen az a Semmibõl áll. E látszatvilág azonban azáltal, hogy elsõsorban a fiatal és a legfiatalabb generációk számára egyre inkább életre kel, utóbbiakból épphogy az életet szívja ki az életcélokkal, sõt mára már teljes életrajzokkal együtt. Itt csak utalnék a rendelkezésünkre álló idõ szûkösségére. A fent ismertetett élet- és valóságmegvonás ellenszereként ható érzéki szerelem Steiner által említett, meglepõ vonatkozásait meg kellene vizsgálni, és életbõl vett példákkal kellene alátámasztani. Hiszen az Internet ma már a testi szerelem szimulációjára is képes, ami sok ember számára egyre inkább teljesen helyettesíti a valós nemi életet, és feloldhatatlan többek közt társadalmi elszigetelõdésükhöz vezet. De minek a hasonmása, a pandantja a Nyolcadik Szféra mûveltsége? A terjedõ új tisztánlátásé, az éteri Krisztus megjelenéséé, 4 az ember új, anyagátalakítási képességéé és a földanyag átalakításáé azzal a ritmikus-zenei munkamódszerrel, amelyre Rudolf Steiner is utalt Pedagógiai Elõadásaiban. 5 Ezekrõl a témákról külön-külön is részletesen lehetne értekezni. Hiszen a negatív korjelenségek mágiája nem más, mint a foglyul ejtõ térbeli tudat varázslata. Ha képesek vagyunk kiszabadítani magunkat a térbeliségbõl és annak elektronikus délibábjából, akkor mindenekelõtt sikerül majd új viszonyulást kialakítanunk az idõhöz, különösen a jövõ keletkezéséhez, 6,7 és akkor feltárul majd elõttünk a jelenkor tudatának másik, pozitív, jobbára rejtõzködõ oldala vele együtt pedig azoknak a lehetõségeknek a tárháza, amelyek segítenek arra a kevésre korlátozni a Nyolcadik Szférát, amit apokaliptikus szerepe folytán meg kell hagynunk neki. Fordította: Benedicty Gergely Forrás: Der Europäer, 12. évf. 11. sz. (2008. szept.), o. Jegyzetek 1. Der Urknall is nur Marketing ( Az õsrobbanás csak marketing ) (interjú Robert Laughlin Nobel-díjas fizikussal a Der Spiegel 2000/1. számában). 2. Rudolf Steiner: A tizenkilencedik század okkult mozgalma és kapcsolata a világkultúrával (GA 254) 3. Fritz Reheis: Bildung contra Turboschule (Mûveltség kontra turbóiskola). Herder, Rudolf Steiner: Krisztus újramegjelenése étertestében (GA 118) 5. Rudolf Steiner: Elõadások (GA 300 a-c) 6 SzG 2008/4

9 ANTROPOZÓFIA 6. Rudolf Steiner: Az antropozófiai lélekkalendárium heti mottói a két félteke idejének kettõs áramlatában. Rudolf Steiner hagyatéki gondnoka, Dornach, Rudolf Steiner: Szellemtudományos embertan június 17-i elõadás (GA 107) A témához kapcsolódik a computerjáték-függõséggel foglalkozó következõ cikk: Ork statt Haschisch ( Hasis helyett Ork ), Der Spiegel, 2008/1. szám. Fontos cikk továbbá: Paul Emberson: Das Internet und das World Wide Web ( Az Internet és a világháló ), Gegenwart, 2006/4. szám A Schiller Herkunft und Zukunft (Schiller: Származás és jövõ) címû könyvecskében (megjelent a Ch. Möllermann Verlag gondozásában, 2005-ben) megkíséreltem bemutatni többek közt a manapság az elektronikában futótûzként terjedõ tértudat és a dekadens, tudattalanul továbbélõ egyiptomi világszemlélet és annak hanyatlása közötti összefüggést. A Grundzüge eines kulturschaffenden Kindergartens (A kultúrateremtõ óvoda alapjai) és a Was ist die Wirklichkeit des Kindes? (Mi a gyermek valósága?) címû könyveimben (megjelentek a dürnaui Koope-rative gondozásában, 2005-ben, illetve 2006-ban) azokat a pedagógiai elképzeléseimet és tapasztalataimat írtam le, amelyek elsõsorban a gyermeki személyiség születés elõtt kialakult részét erõsítik, és így az ellenvilág befolyásával szembeni ellenállóerõt biztosítanak. ALEXANDER CASPAR KULCS A HÁRMAS TAGOZÓDÁS MEGÉRTÉSÉHEZ Alexander Caspar következõ esszéje ismét a Rudolf Steiner által felvázolt kettõs gazdasági értékteremtés felismerésének fontosságát igyekszik megvilágítani. Az esszé célja továbbá tudatosítani azoknak a még megteremtendõ intézményeknek a fontosságát, amelyek feladata a társadalom hármas tagozódásában megjelenõ három autonóm terület a szellemi élet, a jogi élet és a szûkebb értelemben vett gazdasági élet egymással való gazdasági összekapcsolása lesz. A kettõs (pozitív és negatív) értékteremtés megértése és intézményeik megteremtése nélkül nem leszünk képesek megtalálni a jogi élet és a szabad szellemi élet területén nyújtott teljesítmények gazdasági értékének méréséhez szükséges valós alapokat. Éppen ezért e kettõs értékteremtés intézményei képezik a társadalom hármas tagozódású szervezete három autonóm területének a kulcsát. Thomas Meyer A társulásokon alapuló (asszociatív) gazdálkodás és a társadalom hármas tagozódása függnek egymástól, mondhatni egymás szinonimái, és ezért a következõkben az egyiken egyúttal a másikat is érteni kell. Engedjenek meg nekem egy személyes megjegyzést: ha én magam tartok elõadást, akkor az más, mintha másvalaki tart elõadást. Gyakran fordul elõ ugyanis, hogy az elõadó emlékezetbõl beszél; gyakran fordul elõ, hogy elõhívja az emlékezetébõl azt, amit tanult vagy gondolt korábban. Annak azonban, aki valóban érzékek feletti igazságokat kíván kifejteni, tulajdonképpen a kifejtés pillanatában kell megszülnie azokat. Ezért van, hogy ugyanazt az elõadást akár harminc-, negyven- vagy ötvenszer is megtarthatom, és mégsem ugyanaz számomra. Természetesen ez már alapesetben is így van, de még inkább így van, még inkább jelen van az emlékezettõl való függetlenség, a belsõ élethez való kapcsolódás, ha elérem az emlékezet egy belsõbb körét. 1 Természetesen én nem valóban érzékek feletti igazságokat kívánok kifejteni, amikor e cikkemben a hármas tagozódásról írok. De Steiner fenti módszertani megjegyzése a hármas tagozódással kapcsolatos fejtegetésekre is igaz: csak akkor lehetünk képesek bármilyen értelmes dolgot írni vagy mondani a hármas tagozódásról, ha úgymond eleve az összképbõl indulunk ki. Ezt az összképet az értékteremtés gondolatát alapul véve kell felépíteni, és ennek során úgy bõvíteni, hogy az egyes részleteket, az egyes folyamatokat mindig a teljes egész összjátékában lássuk. Ezért az olvasónak nem szabad elkedvetlenednie, ha látszólagos ismétléseket olvas: ezek összerakásából születik majd meg az összkép. Ez különösen igaz azokra a fejtegetésekre, amelyek célja annak SzG 2008/4 7

10 ANTROPOZÓFIA megértetése, hogy az emberi teljesítmények értéke és az emberi szükségletek közötti kiegyenlítõdés amiben Steiner a társadalmi szervezet hármas tagozódása iránti törekvések értelmét látja 2 csak akkor lehetséges, ha a jövedelmek és az árak igazodnak a Steiner által a Közgazdasági Kurzusban 3 bemutatott õsértékhez. Ami minden gazdálkodás alapját képezi A jövõ társulásokon alapuló gazdasági rendszerének megértése minden tekintetben attól függ, megértjük-e annak az értékteremtésnek az elméletét, amelynek hiányában a jelenlegi gazdasági rendszer látszólag megoldhatatlan problémákkal küzd gondoljunk csak az egészségügy vagy a nyugdíjbiztosítás finanszírozásának gondjaira. A legelemibb gazdasági problémának, nevezetesen az ár- és jövedelemproblémának a megoldása ugyanis csak attól függ, megértjük-e, hogy a gazdasági érték és a jövedelem azonos módon keletkezik, és a munkamegosztásos gazdasági rendszerben ezek adják az árképzés zsinórmértékét. Minden gazdálkodás alapját a szükségletek képezik. A szükségletekkel a gazdasági javak állnak szemben. A gazdálkodás elõtti, önellátó stádiumban a javak iránti szükséglet keletkezése és a javak elõteremtése, e két természetes folyamat fedésben volt egymással. A (munkamegosztásos) gazdálkodás kezdetével elindul az értékteremtés is: a javak iránti szükségletek és a javak termelése már nem esik egybe, a kettõ elválik egymástól, és mind a szükséglet, mind pedig a termelés folyamata valamilyen értékkel ruházza fel a teljesítményt, azaz a munkavégzés materiális vagy immateriális eredményét. E két érték újbóli de most már egy magasabb fejlõdési szinten való fedésbe hozása, azaz a teljesítmény értéke és a szükségletek közötti kiegyenlítõdés megteremtése az a kulturális folyamat, amely a társulásokon alapuló gazdasági rendszerben az önellátó gazdálkodás természetes folyamatának helyébe lép. A szükségletek és a termelés által elindított gazdasági körforgás olyan értékek cseréjében áll, amelyek egymáshoz való viszonyát az ár tükrözi. Az ár mint kölcsönös értékmérõ ugyanakkor nem a javak vagy a munkaidõ-ráfordítás egymással való összehasonlítására szolgál, hanem a munka által módosított természeti javak formájában megjelenõ értékek és a szellem által módosított munka formájában megjelenõ értékek összehasonlítására. A természeti javakat és a munkaidõ-ráfordítást önmagukban, azaz a teremtõ munkával vagy a körforgásba hozott teljesítményekkel való összekapcsolásuk nélkül nem lehet a gazdasági értékük szempontjából összehasonlítani egymással, sõt a természeti javaknak és a munkaidõ-ráfordításnak önmagukban nincsen semmilyen gazdasági értékük, legfeljebb kalóriaértékük, azaz természettudományos értelemben vett értékük. Ugyanakkor minden munkát végzõben, aki egyben szükségletek hordozója is, felmerül az a kérdés, hogy menynyiben képes saját teljesítményének árából, azaz értékmérõjébõl mások teljesítményéhez hozzájutni és ezáltal saját szükségleteit kielégíteni. Rudolf Steiner gyökeresen más módszere Éppenséggel teljesen más módszert kell választanunk mondja Rudolf Steiner az 1922-es Közgazdasági Kurzusának 3 második elõadásában a mai közgazdaságtanról szólva, amelynek értékfogalma (még mindig) az árban merül ki. A Gazdasági és társadalmi viszonyok: a tudat tükre címû cikkemben 4 bemutattam az érték fogalmának Steiner féle megközelítését. Ez a módszer folytatja Steiner a gondolatmenetét csak a legelsõ órákban fog nehézséget okozni Önöknek; de látni fogják, hogy e módszerbõl kialakul az, ami egy valós közgazdaságtan alapját képezheti. Nos, Steiner módszertani fejtegetései nyilvánvalóan nemcsak kurzusának elsõ óráiban okoztak nehézséget, hanem még ma is nehézséget okoznak. Annak megértése a fontos, amit Steiner a fenti elõadásában 1. számú érték ( W1 ) és 2. számú érték ( W2 ) néven mutatott be: nevezetesen a természeti javakat módosító és így a W1-et megteremtõ munka, valamint a munkát módosító és így a W2-t megteremtõ szellem szerepének a megértése. W1 nem más, mint egy bizonyos lélekszámú népesség által a létszükségletének megfelelõ nagyságú termõterületen végzett fizikai munka eredménye, amit jómagam az írásaimban természetbõl nyert értéknek neveztem el. Más néven õsértéknek is hívják, hiszen ez a W1 annak a gazdasági értéknek a nagyságát adja meg, amely mint azt a következõkben látni fogjuk mindennemû árképzés alapját kell képezze. Az általam szervezési értéknek elnevezett W2 ugyanis akármekkora legyen is a természetbõl nyert érték terén elért megtakarítással egyenlõ, aminek eredményeképpen az adott lélekszámú népesség által végzett teljesítmények értékének összege állandó mindvégig W1-gyel egyenlõ marad. Az egy fõre jutó W1 monetáris megfelelõjét társadalmi kvótának neveztem. Tiszta W1 mellett a teljesítmények és a szükségletek fedik egymást, ami a W2 bekapcsolódása mellett is így marad, ha az egyes munkavégzõk 8 SzG 2008/4

14/3 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

14/3 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2011. SZEPTEMBER 14/3 Antropozófia Rudolf Steiner legsajátabb küldetése Szociális kérdés hármas tagozódás Kálmán István: A földkérdésrõl Világhelyzet Guido

Részletesebben

AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2011. 2013. DECEMBER X 16/4 Szociális élet, hármas tagozódás Alexander Caspar: A jövõ gazdasága, III. rész Világhelyzet Andreas Bracher: A pápaság és az

Részletesebben

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Takáts Péter Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Azt a szomorú tényt, hogy az emberiséget az életmódjából fakadóan elkorcsosulás veszélye

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2008. szeptember 11/3. Antropozófia Walter Johannes Stein: Világtörténelem a konkrét korszellem mûködésének fényében

Szabad Gondolat. 2008. szeptember 11/3. Antropozófia Walter Johannes Stein: Világtörténelem a konkrét korszellem mûködésének fényében Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Walter Johannes Stein: Világtörténelem a konkrét korszellem mûködésének fényében Világhelyzet Ingo Hoppe: New age - egy "új világvallás"

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Világhelyzet Andreas Flörsheimer: Amerika és Közép-Európa viszonyáról Pedagógia

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2008. március 11/1. Antropozófia Ertsey Attila: Steiner mûvészeti impulzusa és Beuys

Szabad Gondolat. 2008. március 11/1. Antropozófia Ertsey Attila: Steiner mûvészeti impulzusa és Beuys Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Ertsey Attila: Steiner mûvészeti impulzusa és Beuys Világhelyzet Franz Jürgens: Spiritizmus és delíriumos tudatállapot Pedagógia

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2009. december 12/4. Antropozófia. Világhelyzet. Gyógyászat. Környezet ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET

Szabad Gondolat. 2009. december 12/4. Antropozófia. Világhelyzet. Gyógyászat. Környezet ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Kilencvenéves a WALDORF-mozgalom Világhelyzet Boris Bernstein: Sertésinfluenza, a hazugság bajnokai és Rudolf Steiner Gyógyászat

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2004. június 7/2 AZ ANTROPOZÓFIA, Antropozófia. Pedagógia - Gyógyászat. Környezet Élõ építmények

Szabad Gondolat. 2004. június 7/2 AZ ANTROPOZÓFIA, Antropozófia. Pedagógia - Gyógyászat. Környezet Élõ építmények Szabad Gondolat AZ ANTROPOZÓFIA, NEVELÉSMÛVÉSZET ÉS SZOCIÁLIS ÉLET FOLYÓIRATA Antropozófia Ramon Brüll: Az elszalasztott lehetõség Az Antropozófiai Társaság (újra)konstituálásához Pedagógia - Gyógyászat

Részletesebben

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2012. JÚNIUS 15/2 Antropozófia Sorsközösség - Keresztény Közösség Világhelyzet Ertsey Atila: Harc a földért Gyógyászat Sárközy Ágota: Fémbõl és fénybõl

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL GYÓGYÍTÓ GONDOLATOK EMBERRÔL ÉS VÁLLALKOZÁSRÓL 1. rész Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Budapest, 2003. Copyright

Részletesebben

Waldorf-pedagógia Magyarországon

Waldorf-pedagógia Magyarországon NEVELÉSMŰVÉSZET Waldorf-pedagógia Magyarországon - 2. szám - 2015. Pünkösd Tartalom Bevezető... 3 Rudolf Steiner: Az emberiség fejlődése és nevelése az antropozófia fényénél... 4 Claus-Peter Röh: Az átmenetek,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K A Vocation of Business Leader magyar fordítása, első kiadás Kiadó: Iustitia et Pax Pápai Tanácsa Piazza San Callisto, 16

Részletesebben

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Budapest, 2009 TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben

NYIToTT SZEMMEL. A fogyasztói társadalom hatása a gyermekek koncentrációs képességére KÖZÉLET VALLÁS ÉLETMÓD FEJLÉC

NYIToTT SZEMMEL. A fogyasztói társadalom hatása a gyermekek koncentrációs képességére KÖZÉLET VALLÁS ÉLETMÓD FEJLÉC II. évfolyam, 2. szám 2007. ősz tél Ára 150 Ft FEJLÉC NYIToTT SZEMMEL KÖZÉLET VALLÁS ÉLETMÓD NYITOTT SZEMMEL A pénz szabaddá tesz? AZ ÍRÁS MELLETT A mammonról LELKI EGÉSZSÉG Hamis és igaz örömforrások

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés avagy a találékonyság pszichológiája AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés avagy a találékonyság pszichológiája AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Kreativitás Az elme kerekei Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés avagy a találékonyság pszichológiája AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and

Részletesebben

12. A kerettanterv neve: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve A kerettanterv benyújtója: Magyar Waldorf Szövetség

12. A kerettanterv neve: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve A kerettanterv benyújtója: Magyar Waldorf Szövetség 2. számú melléklet a 17/2004. (V.20.) OM rendelethez 12. A kerettanterv neve: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve A kerettanterv benyújtója: Magyar Waldorf Szövetség A magyarországi Waldorf-iskolák

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

A VILÁG ÉS AZ EMBER SZELLEMI MEGISMERÉSÉNEK ALAPELEMEI

A VILÁG ÉS AZ EMBER SZELLEMI MEGISMERÉSÉNEK ALAPELEMEI RUDOLF STEINER A VILÁG ÉS AZ EMBER SZELLEMI MEGISMERÉSÉNEK ALAPELEMEI * * * CLUSIUM 1993 Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Rudolf Steiner: A világ és az ember szellemi megismerésének

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Bede Nóra Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Szerencsés tény, hogy az elmúlt években mind többen és mind gyakrabban foglalkoznak elméleti és gyakorlati szempontból a gyermekvédelmi tapasztalatokkal.

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

Közgazdaságtan nem közgazdászoknak. Bevezető

Közgazdaságtan nem közgazdászoknak. Bevezető Közgazdaságtan nem közgazdászoknak. Bevezető Jobbnál jobb közgazdasági tankönyvek vannak előttünk. Mégis hiányérzete van az embernek, még a legfrissebbeknél is. A gazdasági ismereteknek az emberek boldogulását

Részletesebben

Könyv- és Folyóiratszemle

Könyv- és Folyóiratszemle Könyv- és Folyóiratszemle A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon 4. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2014; ISBN 978-963-9157-74-3 Elöljáróban: a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012-ben

Részletesebben