A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai"

Átírás

1 Kállai Barbara A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely országos tudományos pályázati felhívására beadott pályázat Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Győr, 2014

2 Tartalomjegyzék: Mottó oldal Előszó oldal Bevezető oldal A hajléktalanságról általában Történeti áttekintés oldal A hajléktalanság fogalma oldal Hajléktalanok becsült száma Magyarországon oldal Hajléktalanok száma Európa más országaiban oldal A hontalanná válás okai Interjú a Homeless of Budapest oldal szerkesztőivel oldal Általános okok oldal Az utca veszélyei Pozitív irány- A hajléktalanok ellen elkövetett bűncselekmények oldal Közbiztonság- a társadalom véleménye oldal A hajléktalan bűnözés- negatív irány oldal Miért válnak bűnözővé? oldal Megélhetés bűnözés és egyéb bűncselekmények, szabálysértések oldal Hajléktalanok egymás ellen oldal évi II. törvény oldal Megoldások, avagy Ne csak halat adj az éhezőnek, tanítsd meg halászni! oldal Összegzés Interjú Tarjányi Péterrel oldal Véleményezés oldal Zárószó oldal Köszönetnyilvánítás oldal Forrásjegyzék oldal 1

3 Tiszta ágyat és tiszta asszonyt Álmodik s vígan fölkacag, Kicsit több bért, egy jó tál ételt, Foltatlan ruhát, tisztességet S emberibb szavakat (Ady Endre- Álmodik a nyomor) 2

4 ELŐSZÓ A következőkben a Hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai című pályázatomat mutatom be, melyhez számos tanulmány, interjú és egyéb forrás szolgált segítségemül. Tanulmányomat a hajléktalanság általános ismertetésétől (azaz a hajléktalanság szociális megközelítésétől), a kérdés konkrét rendőrségi aspektusain keresztül, a probléma megoldását jelenthető mozzanatokig készítettem el, azzal a reménnyel, hogy a korunkat érintő globális jelenség nagyobb figyelmet kap, mind a társadalomtól, mind talán a felsőbb köröktől. Témaválasztásom azért esett erre a projektre, mert úgy vélem, hogy rohanó világunk átsiklik ezen - és számos más - problémán, anélkül, hogy kicsit is eltöprengene a következményeken vagy akár az esetleges megoldásokon. Korunk társadalmának könnyebb nem észrevenni a problémáit (hiszen ha úgy teszünk, hogy valami nem létezik, akkor az ugyebár nincs is) és főleg a fiataloknak, könnyebb felelősségmentes, kötetlen életet élni, ezáltal elkerülve az élettel amúgy együtt járó nehézségeket, akadályokat. Értve mindezt akár az oktatási-, akár a politikai-, de akár a magánéletre is. Bízom benne, hogy munkám eredményeként sikerült egy izgalmas és elgondolkodtató pályázatot készítenem, amely ha egy picit is töprengésre készteti az olvasót és közvetlen környezetét, már sikeresnek bizonyul számomra. 3

5 BEVEZETŐ Véleményem szerint, ha a hajléktalan kérdést, illetve témát rendészeti szempontból közelítem meg akkor tulajdonképpen két irányból kell vizsgálnom azt. Az egyik irány, amelyben a rendészeti szerv(ek) a hajléktalanok védelmére kelnek, míg a másik, mely során a rendőrség a hajléktalan elkövetők kárára, a társadalom biztonságának megőrzését szolgálja. A hajléktalan társadalom szempontjából nevezzük el ezt pozitív, illetve negatív iránynak (ezeket később részletezem is). Ahhoz azonban, hogy tisztán lássuk a konkrét rendészeti problémákat, meg kell ismerkednünk a téma szociális hátterével is. (Pályázatom első szakasza ehhez nyújt segítséget). Ezen fejezetben kitérek egy rövid történelmi áttekintésre, a hajléktalanság fogalmára, az utcán élők megközelítőleges számára és az utcai léthez vezethető okokra. Míg a második fejezetben a rendészeti megközelítéshez tartozó témaköröket taglalom, úgymint például: a hajléktalanok ellen elkövetett bűncselekmények vagy a hajléktalan bűnözés. 4

6 A HAJLÉKTALANSÁGRÓL ÁLTALÁBAN - A hajléktalan kérdés szociális megközelítése - A múlt Úgy vélem a történeti áttekintés szükséges eleme annak, hogy a kérdéskört illetően megfelelő rálátást kapjunk, illetve átfogóan lássuk a probléma egészét. Ehhez hívnám segítségül Bíró Gyula és Vadász Anikó tanulmányát, melyből röviden idézném a lényeget A szegénység, a nyomor minden történelmi korszakban jelen lévő jelenség, s a kezeléséhez, a képviselőihez való viszony eltérő volt. Sok helyen szegényházakat vagy dologházakat tartottak fenn, a koldusokat igyekeztek munkára nevelni, kényszeríteni, bár a legtöbb esetben természetesen nem a munkamorál hiánya vagy, a munkakerülés volt, ami valakit arra sarkallt, hogy ne dolgozzon. Sokkal inkább az, hogy elvesztette megélhetési forrását, s ha akart volna, akkor sem jutott lehetőséghez. Angliában szegénytörvények is születtek a probléma kezelésének érdekében. Hazánkban, a boldog békeidőkben a koldulási engedély még privilégium volt, a koldusok ismertek voltak az akkori hatóságok, a csendőrök előtt. Az engedélyek birtokosait nyilvántartották, s aki nem rendelkezett engedéllyel, azt kitiltották az adott területről, vagy bezárták. Az engedély, nagy kincs lévén, a koldus-családokban generációról generációra szállt, sokszor ez biztosította a család fennmaradását. A koldusokkal szembeni fellépés egyik alapja a régebbi időkben az évi XXI. törvénycikk volt, amely a közveszélyes munkakerülőkkel szemben bevezette a dologház intézményét. Ez tulajdonképpen egy biztonsági intézkedés és nem tettarányos, határozott tartalmú büntetés volt. Relatíve határozatlan tartamú szankció volt, amely l évnél rövidebb és 5 évnél hosszabb nem lehetett. 5

7 A két világháború közötti időszakban a szükséglakásokkal kapcsolatos jogviszonyokról szóló, 4780/1932. M. E. sz. rendelet kapcsán vetődött fel a hajléktalanság problémája, amelynek meghatározása szerint hajléktalannak azt kell tekinteni, aki körülményeinél fogva képtelen arra, hogy magának és családjának lakást biztosítson. Továbbá hajléktalannak kellett tekinteni azt az egyedülálló személyt is, aki a munkásszálló jellegű elhelyezés, az albérlet vagy az ágybérlet díját sem tudta kifizetni, és akiknek hatósági támogatás hiányában az utcán kellett volna töltenie az éjszakát. Az első lakáskódex 1953-as megjelenéséig a hajléktalanság kérdését lakásügyi problémaként fogta fel az akkori kormányzat, így azokat tekintették hajléktalanoknak, akik önállóan semmilyen módon nem tudtak a piacon lakáshoz jutni. Ebben az időben a helyhatóságok felelőssége volt a róluk való gondoskodás. A rendszerváltozást megelőző évtizedekben az állam viszonyulása a koldusokhoz alapvetően megváltozott, a koldulási engedély adta privilégium megszűnt. A hivatalos álláspont szerint ugyanis koldulás, mint jelenség nem létezett. Abban a korszakban a munkanélküliség sem létezett, s aki valamilyen okból nem dolgozott, vagy jövedelmét kéregetéssel próbálta kiegészíteni, azt ingyenélő, parazita munkakerülőnek titulálva elzárták a társadalomtól. Az évi 19. számú tvr. vezette be büntetőjogunkba a szigorított javító-nevelő munkát, amelyet fõ büntetési nemként határoztak meg. Célja a munkakerülő, parazita életmódot folytató személyek munkára szoktatása, kötelezése volt. Az új jogintézményt a közveszélyes munkakerülés vétségét elkövetőkkel szemben szabhatták ki, vagylagosan. Tartama 1-2 évig terjedt, halmazati és összbüntetés esetén 3 év lehetett, félszabad típusú intézmény volt. A közveszélyes munkakerülést az évi XXIII. törvény iktatta ki büntetőjogunkból, de maga a szigorított javító-nevelő munka csak az 1993-as Btk. módosítással szűnt meg, miután a 13/1992. (VIII. 7.) IM rendelet annak végrehajtását határozatlan időre felfüggesztette. A szemléletbeli változásban nagy szerepe volt az ENSZ-nek, amely az 1987-es évet a Hajléktalanok Nemzetközi Évének deklarálta. Az 1989-es év Magyarországon a hajléktalanság szempontjából is mérföldkőnek számít, mivel a hajléktalanok tömeges megjelenése ekkorra lett szembetűnő, s ekkor jelent meg a médiában is ban, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló törvényen keresztül pedig a törvényalkotásban is megjelent, bár idővel kiderültek a törvény hiányosságai, s az önálló törvény létrehozásának szükségessége 1 1 Bíró- Vadász: A hajléktalan személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények egyes forrásai 6

8 FOGALMA Egy vegyes összetételű hajléktalan társadalom jogi definiálása, illetve szabályozhatósága igen problematikus, leginkább a regisztrálhatatlanság, a személyes adatok ismeretének hiánya miatt. A hajléktalanságnak éppen ezért nincs is olyan általánosan elfogadott megfogalmazása, amellyel a politikusok, a jogalkotók, a jogalkalmazók, a gyakorlati és az elméleti szakemberek is egyetértenének. Jogi meghatározásuk a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján a következő: hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás és hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. Ha elolvassuk a jogszabályt láthatjuk, hogy szűkebben értelmezi a hajléktalan alanyokat, mint mi mindennapi életünk során. Hétköznapjainkban hajléktalannak nevezünk mindenkit, aki szakadtan öltözik, érezhetően mellőzi a tisztálkodást és éppen az utcán kéreget vagy esetleg valamelyik pályaudvar várójában melegedik (azaz szegény, munkanélküli). Így tehát gyakorlatilag hajléktalannak számít az is, aki ugyan rendelkezik bejelentett lakcímmel, de háza roskadozik, nyílászárómentes és nincs ellátva a víz, gáz és áram alapszükségletekkel sem. Ezen problémával maga a jogalkotó is tisztában van, hiszen a hajléktalanság meghatározása folyamatosan változott, bővült. A mai, korszerű megközelítések már magukba foglalják a hajléktalanság kockázatát és oksági viszonyait is, és a hajléktalanságot a társadalmi kirekesztettség egyik formájaként határozzák meg. Egyetlen ilyen gyakorlatias meghatározást szükségesnek tartok idézni, a hajléktalanságnak a FEANTSA (nemzetközi hajléktalanügyi szervezet) által adott meghatározását, amely szerint a hajléktalan embereknek 4 nagy csoportja van, úgymint: 1. a fedél nélküli emberek 2. a lakás hiányában intézményben élő emberek 3. a bizonytalan hajlékban lakó emberek 4. a lakhatási sztenderdeknek nem megfelelő lakásban vagy nem megfelelő lakhatási körülmények között élő emberek. 7

9 Ezen meghatározás alapján a FEANTSA úgy becsüli, hogy az EU-ban minimálisan 2,5-3 millió, reálisan 5 millió hajléktalan volt 1999-ben, és gyors növekedést prognosztizálták re 6,6 millió hajléktalan emberrel számoltak (akiknek a száma a mai napig növekvő tendenciát mutat). Ettől némileg eltérő képet mutat az egyes országok statisztikája. 2 HAJLÉKTALANOK (BECSÜLT) SZÁMA MAGYARORSZÁGON Kutatásaim során számos eltérő, teljesen más értékeket mutató statisztikákkal, illetve felmérési eredményekkel találkoztam. Legjobb szándékom szerint igyekszem most a leghitelesebbeket közölni. (Fotó: MTI ) Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy ez a diagram a hajléktalan otthonokban, szállásokon és éjjeli menedékhelyeken gondozottak (körülbelüli) számát jelöli (tehát a statisztikai adatokat befolyásolhatták pl. időjárási- (enyhe tél, vagy akár egy extrém csapadékos nyár) vagy egyéb tényezők is) és biztos, hogy a valódi hajléktalanok száma ezeknél az adatoknál magasabb! 2 Gyuris Tamás: Hajléktalanság nálunk - és az Unió országaiban 8

10 A grafikon azonban így is sokkoló adatokat közöl, hiszen már a évben a hontalanok száma fő fölé emelkedett, ami lássuk be egy kevesebb, mint 10 milliós lakosú, kis országban igencsak figyelemfelkeltő. Az ábra szerint 2012-ben 1243 fővel több hajléktalant láttak el Magyarországon, mint ben. Ilyen mértékű növekedésre az MTI által közzétett grafikon szerint 1993 óta csak ben volt példa, akkor 1535 személlyel nőtt a rendszerbe bekerülő hajléktalanok száma. Egy másik kutatás szerint, a hajléktalanság által leginkább érintett 63 településen összesen re becsülték az ott élő hajléktalan emberek számát az adott települések hajléktalanellátó intézményeinek a vezetői. Ez a ember jellemzően a FEANTSA-definició első két csoportjába tartozik, vagyis többé-kevésbé megfelel a magyar jogszabályi meghatározásnak. Amennyiben azonban a FEANTSA-meghatározás 3. és 4. csoportját is számba vesszük, úgy nagyságrenddel nagyobb számokat kaphatunk. Bizonytalan hajlékban élőnek számíthatjuk a lakhatási költségeiket fizetni képteleneket, ill. azokat, akik ellen emiatt per zajlik vagy zajlott. Ez pedig már szinte bármilyen megközelítés szerint többszázezer családot jelent. 3 Nem rózsásabb azonban a helyzet Európa más országaiban sem: Ország Kb. (fő) Ausztria Belgium (csak Brüsszelre vonatkozó adatok!) Finnország 7600 Franciaország Görögország Hollandia Németország Olaszország Oroszország Svédország (Forrás: 3 Gyuris Tamás: Hajléktalanság nálunk - és az Unió országaiban 9

11 Mint korábban felhívtam rá a figyelmet, rengeteg eltérő kutatási eredménnyel találkozhatunk témakörünk érintett részében, azonban a lényeg mindegyikből levezethető: A hajléktalanok, (hajléktalan családok) száma rendkívül gyorsan növekvő tendenciát mutat! A HONTALANNÁ VÁLÁS OKAI Anyaggyűjtésem e részében a Homeless of Budapest internetes oldal volt segítségemre. Kis Ervin Egon és Pivonka Krisztina szerkesztők által felhatalmazást kaptam adataik felhasználására és közzétételére, illetve szíves közreműködésükkel választ kaptam néhány kérdésemre is. Honnan jött az ötlet az oldal szerkesztésére? Mi a cél vele? A meghatározó impulzust Kriszta egyik képe adta, amely egy szakállas hobót ábrázol. A hajléktalanok sorsa egyébként mindig érdekelt, újságíró koromban többször készítettem interjút Iványi Gáborral, aki rengeteget tett értük. Ehhez hozzájött, hogy régóta követem a kitűnő Humans of New York blogot, ahol egy fotóban és néhány mondatban néha egészen mély történetek tárulnak fel hétköznapi New York-i emberekről. Ezekből állt össze a fejemben a Homeless of Budapest ötlete, és mivel Kriszta képe adta az ihletet, írtam neki, hogy lenne-e kedve hozzá. Nincs határozott célunk. Azt hiszem, bennem volt egy hiányérzet, hogy valami olyasmivel is foglalkozzak, ahol nem a pénz áll a középpontban. Abban bízom, hogy árnyalni tudjuk a hajléktalanokról kialakult közvélekedést és a blogon látottak alapján kiderül, hogy ez a fajta életmód nem feltétlenül a deviáns emberekre mért büntetés, hanem vannak olyan élethelyzetek, amikor nem működik a családi, társadalmi, kapcsolati háló, ami megóvhatná őket. Miben változott a véleményed (az oldal fennállása óta) a hajléktalanokról? A hajléktalanokkal való beszélgetés során már nem igazán érnek meglepetések: találkoztam angolul perfektül tudó, és többdiplomás emberrel is az utcán. Ezek a találkozások is azt igazolták, hogy bárkit érhet olyan szerencsétlenség az életében, ami után utcára kerül. Az internetezők reakciói viszont megleptek. Azzal, hogy mennyire sokrétűek voltak. 10

12 Hogy veszik az utcán élő emberek az érdeklődést? Segítőkészek, barátságosak vagy többségük inkább elutasító? Krisztina: Az interjúalanyok többsége vezetéknévvel együtt mutatkozik be, és nyíltan vállalja a fotózást is. Akadt persze néhány kivétel, akiről a családja, barátai nem tudják, hol és hogyan él. Ők általában nem szeretnék, ha a családjuk az interneten keresztül tudná meg a valóságot. Látsz reményt a fedélnélküliség problémájának megoldására? Egon: Nincs tökéletes társadalom, ezért a hajléktalanok problémájával mindig küszködni fogunk. Az már országonként eltérő, hogy mennyire súlyos a helyzet. Ez ugyanúgy függ a családtól, mint a társadalmi intézményektől: könnyen el tudom képzelni, hogy más országban jobb hajléktalannak lenni, mint itthon. De ezzel együtt, szerintem a hajléktalan- problémát teljesen nem lehet megoldani. Krisztina: Azzal, hogy emberszámba vesszük őket. Fontos célunk, hogy az emberek ne lenézzék őket, vagy csak elnézzenek felettük. Sokszor nem csak pár száz forint lehet a segítség számukra, hanem néhány kedves, jó szó, egy megértő mosoly, de akár egy kesztyű vagy egy csomag zsebkendő is nagyon sokat jelenthet. Nekünk nem kerül sokba a figyelmesség, ami nekik egy kis örömöt visz az életükbe. Krisztina és Egon munkássága lenyűgöző volt számomra, tisztelem őket azért, hogy szabadidejüket nem sajnálva igyekeznek felhívni a társadalom figyelmét a hajléktalan problémára; ráadásul a felhívásnak sikerült egy érdekes módját kiválasztaniuk, amiért mindenképpen elismerést érdemelnek. Ezúton kívánok nekik további sikeres és eredményes munkát! Most pedig, mielőtt rátérnék a hajléktalanná válás okaira - azok általános elemzésére, had mutassam be én is néhány ember történetét 11

13 Ferenc (53) - Meghalt a feleségem, alkoholista vagyok, és bejöttem ebbe a csávába. Hát a gyerekeket nem akarom belevinni, de ez van. - Hány gyereke van? - Van bőven. Öt. - Tudják, hogy itt él az utcán? (Rázza a fejét.) Nem segítenének? - Válság van! Maga ismeri Ózdot? Kohász voltam! Többek között. Kohász is, bányász is. Egyébként az alapszakmám kőműves. És akkor itt kell élnünk az utcán? Mit hozott nekünk a demokrácia? Ezt mondja meg! - Az emberek segítenek magának? - Igen. Hála istennek vannak jó emberek. Vannak jó emberek. István (53) - 53 éves vagyok, most töltöttem be december 31-én. - Isten éltesse! Hány órakor született? - Anyukám szerint este 11 órakor. Nem bírtam ki azt az egy órát, ami még vissza volt. - Nyughatatlan természetű? - Hát Lehet, azért is kerültem ide. Megmondom a frankót: kamionos voltam és elvették a jogosítványomat. Elveszettem a munkámat, tönkrement a családi életem, és onnét vagyok az utcán. Körülbelül olyan négy éve. - Mit csinált? - Ittas vezetés, személyautóval. 12

14 Én voltam a vagány: ne má, hogy ezt a matchboxot nem tudom elvezetni! Elvezettem én, nem is ez volt a gond, hanem aztán ahogy kanyarodtam fel az autópályára, belecsúsztam egy szalagkorlátba. Rám hívták a rendőrséget, egyből szonda, meg ilyenek. Nem sérült meg senki, de a jogosítványomat hat évre elvették. - Már bánja, gondolom - Nagyon bánom! Ezt nem kívánom senkinek, egyáltalán nem kívánom. A kamionozást nagyon szerettem, nem is a kamionnal rontottam el az életemet, hanem a személyautóval. A jogosítványomat most fogom az év végén visszakapni. Remélem vissza tudok térni a munkába, és lehet, hogy a családi életem is helyre fog jönni. Erzsébet (53) - Maszek zöldséges voltam, a metró Pöttyös utcai megállójánál volt az üzlet március 13-án nyitottam meg az élettársammal. De aztán a rengeteg cigaretta, meg hogy elkezdtem úgy viszonylag inni, nem részegségig, csak mégis megittam, ami kellett, szép lassan tönkretett. - Miért ivott? - Az első férjem vert minket anyámmal, aztán amikor meghalt, összejöttem egy másik férfival. Csak a szesz, meg a szesz, meg a cigaretta, ez töltötte ki az életünk. Volt egy négyszobás, 140 négyzetméteres lakásunk a Szentkirályi és Múzeum utca sarkán, azt eladtuk és a nyolcadik kerületbe költöztünk. Nem fizettük a rezsit, az önkormányzat egy darabig segített, adott segélyt, elengedte a tartozásokat, de végül minden elúszott. - Mikor volt ez? - Tizenöt éve. Azóta élek az utcán. Köszönöm, hogy meghallgattak. Megkönnyebbülés volt ezt így végiggondolni és elmondani. Kicsit jobb lett. 13

15 Veronika (33) - Mi a terve? - Kilábalni ebből. Munkát keresek folyamatosan. Ha munka van, lakás van, akkor minden van. Akkor a három gyerekemet is visszakapnám. - Hol vannak? - Állami gondozásban. Nehezen bírják, egy éve vannak ott. Előtte két évig az utcán éltünk, innen vitték el őket. - Hogy viselték az utcai életet? - Jól. Nézze, megszokták. Mindig kikerekítettem azt, hogy ne éhezzenek, ne fázzanak. Koldultam nappal a kutyával, éjszaka velük voltam. - Ha kívánhatna valamit, mit kérne? - Egy lakást, semmi mást. Két végzettségem van, nem vagyok hülyegyerek, nekem csak lakásra van szükségem ahhoz, hogy éljek. Kiraknám a politikusokat ide, éljenek itt egy éjszakát. Egyetlen éjszaka bőven elég lenne arra, hogy megtanulják, hogy milyen. Nem mindenki ide születik ám, úgy válunk hajléktalanná. Sokan vagyunk, rengetegen, egyetemi végzettséggel fekszenek a padokon. 14

16 Ahhoz, hogy valaki hontalanná (pontosabban hajléktalanná) váljon számos ok, tényező vezethet. Ezek lehetnek egyrészt családi, magánjellegű (pl.: válás, hirtelen jött betegség) illetve másrészről társadalmi okok is (pl.: munkahelyi leépítések). Pszichológiai, szociológiai felmérések már számos esetben kimutatták, hogy a gyermekkor és az akkori életkörülmények, a környezet meghatározóak az egyén fejlődése során. A legjellemzőbb családi okok körébe sorolhatóak az elvált, meghalt szülők, a szegénység, a családon belüli testi-lelki bántalmazás, és az ezekből levezethető egyéb körülmények (pl.: alkoholfüggő családtag, iskolázatlanság, el nem kezdett / félbehagyott iskola, és így tovább). A rossz családi háttér pedig ugródeszkát jelent a hajléktalanélet felé. A fentebb említett tényezők elől a gyermek elmenekül otthonról, s vagy megkezdi életét az utcán; vagy belép egy hirtelen jött házasságba, párkapcsolatba (ahol az esetek túlnyomó többségében csak folytatódik a szocializációs leépülés); esetleg bűncselekmény áldozata lesz, vagy pedig az öngyilkosságba menekül. Azaz a hiányos (akár az anyagi dolgokat nézve, de inkább a gyermek lelki fejlődését tekintve) és nélkülözésekkel teli gyerekkor kudarcos párkapcsolatokhoz, illetve újabb és újabb sérülésekhez, bizalmi és önbizalmi problémákhoz vezethet. Ezen problémák pedig magukkal vonják az ön és környezet pusztító magatartást, viselkedést (pl.: alkoholizmus, agresszió, stb.). Tehát a szülői minta hiánya, illetve a negatívminta döntő befolyással bírnak a gyermekek életében, akikről elmondható, hogy meghatározott helybe születnek a világba.

17 A megfelelő családi háttér nélkül szinte esélyük sincs megteremteni maguknak a megfelelő életkörülményeket; felnőtt korukra pedig marad az egzisztencia teljes hiánya (mind anyagi, mind emberi kapcsolati) majd az azt követő beletörődés és önfeladás Hajléktalansághoz azonban nem csak családi / magánéleti okok, hanem - mint korábban írtam - különböző társadalmi okok is vezethetnek (és nem csak gyermekkorban, hanem az ember idősebb korában is). Hiszen születhet valaki megfelelő körülmények közé, megkaphatja a megfelelő nevelést mind családi, mind iskolai környezetben, ám tőle független okok miatt mégis kerülhet utcára (akár egyik napról a másikra). Ilyen társadalmi okok a szegénység, az alacsony munkabérek, a bizonytalan munkahelyek, az iskolázottsági követelmények folytonos változása, ill. az irreálisan magas elvárások mind az oktatásban, mind a munka világában. S ezek a tényezők rengeteg esetben már nem egy-egy embert, hanem bizony egész családokat tesznek földönfutóvá, kikényszerítve őket ezzel az utcára. Az utcán élni pedig veszélyes 16

18 AZ UTCA VESZÉLYEI - A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai - Pozitív irány Ezzel a témakörrel pedig elérkeztünk a konkrét rendészeti megközelítéshez, azon belül is az általam pozitív irányként meghatározott nézőponthoz. Mint már írtam, pozitív irány alatt lényegében a rendőrség azon tevékenységét kell érteni, mellyel a hajléktalanság védelmét szolgálja, már amennyire szolgálni tudja A hajléktalanok ellen elkövetett bűncselekmények Az utca embere - többek között - ki van téve az időjárás változó és szélsőséges körülményeinek, a hiányos táplálkozásnak (vagy éppen a táplálkozás hiányának), betegségeknek, fertőzéseknek, különböző testi-lelki bántalmazásoknak, pszichikai támadásoknak (megvetés, szóbeli szidalmazás, kiközösítés, stb.) és a reményvesztettségnek. Fiatalkorúakból álló csoport vert meg egy hajléktalan férfit Budapesti Rendőr-főkapitányság (2013. november :24) A tizenévesek egymást biztatták a sértett bántalmazására. Negyedórán belül rendőrkézre kerültek. Térfigyelő diszpécsere riasztotta a rendőrjárőröket november 16-án 1 órakor a Lánchídnál lévő gyalogos átjáróhoz. A felvétel tanúsága szerint egy hat főből álló csoport több tagja minden előzmény nélkül ütni, rugdosni kezdett egy férfit, majd megakadályozva azt, hogy a földre tett táskáját felvegye, a hátizsákot egyszerűen a Dunába dobták. A hátizsákban a hajléktalan férfi értékei, tisztálkodó szerei, ruhaneműi voltak. A helyszínre küldött rendőr járőrök a kapott személyleírás alapján a Széchenyi rakparton figyeltek fel egy fiatal fiúkból álló társaságra. A csoport tagjaiban a sértett egyértelműen felismerte támadóit. A megállapítás szerint a éves fiatalok egymást heccelve, biztatva bántalmazták az általuk közrefogott 47 éves sértettet. A hat tinédzsert szándékos bűncselekmény elkövetése miatt a rendőrök, a bejelentést követő negyed órán belül elfogták és a Budapesti Rendőrfőkapitányság V. kerületi Rendőrkapitányságra állították elő. A bántalmazás ügyében a rendőrség büntetőeljárást indított. 4 4 www. police.hu 17

19 Két férfi, három eset (Megjelenés időpontja: , 09:56, hétfő) Egy duót vettek őrizetbe a tapolcai rendőrök január11-én, késő este, akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy 2012 szeptembere óta három alkalommal raboltak ki egy hajléktalan személyt. A sértett csupán 11-én délelőtt tett feljelentést, amikor beszámolt arról is, hogy az elkövetők első alkalommal késsel fenyegették meg, és az így átadott bankkártyájáról teljes vagyonát leemelték. Ezután még kétszer rabolták ki erőszakot alkalmazva. Miután az esetek a rendőrség tudomására jutottak, a nyomozók megkezdték az elkövetők felkutatását, ami fél nap alatt eredményre is vezetett. A 31 és 34 éves tapolcai lakosokat a rendőrkapitányságra előállították és őrizetbe vették, a házkutatások során pedig előkerültek az eltulajdonított bankkártyák is. A két férfit rablás bűncselekménye miatt gyanúsítottként hallgatták ki. 5. Egy 22 éves nőt vett őrizetbe a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya, akit azzal gyanúsítanak, hogy a már előzetes letartóztatásban lévő társával együtt július 13-án hajnalban kiraboltak és halálra vertek egy hajléktalant Szegeden. A duó a Kemes utcában megbeszélte, hogy ittasságát kihasználva kifosztják a padon alvó hajléktalant. A 47 éves alvó férfi arra riadt, hogy a nő a ruhájában matat, ezért mindkét támadója ütni, rúgni kezdte. Végül eltulajdonították a hajléktalan férfi pár száz forintját, amivel elmenekültek. A szerencsétlenül járt ember olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházban elhunyt. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sértés és rablás bűntette gyanúja miatt rendelt el nyomozást, és még tavaly július 19-én el is fogtak egy 21 éves fiatalembert, aki a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható volt. Ő azóta is előzetes letartóztatásban van. A most elfogott nő előzetes letartóztatását is kezdeményezte a főkapitányság. 6 5 www. zsaru.hu 6 www. zsaru.hu 18

20 A fenti példákból és más megtörtént esetekből is láthatjuk, hogy a hajléktalanokat folyamatosan érik atrocitások. Fiatalok pusztán buliból megverik, megszégyenítik őket. Sokszor lesznek egymás ellen elkövetett bántalmazások részesei. ( ) De gyakran esnek rablás, lopás és akár kínzás áldozatául is. Ezt támasztják alá azok a kutatási eredmények is, melyek szerint az utcán élő embereknek legalább két harmada szenvedett el már valamilyen kárt, illetve minden második hajléktalant bántalmaztak már valamilyen módon, az utcán töltött élete során. Mint említettem ezek az emberek könnyű prédának számítanak az elkövetők szemében, hiszen: az utcán élnek, így hiányzik életükből a lakás vagy ház által nyújtott fizikai biztonság az egészségügy és a megfelelő ellátás hiánya miatt rossz fizikális és mentális állapotban vannak (pl.: szenvedély-, pszichikai- vagy krónikus betegek) szellemileg elmaradottak - lehetnek- (pl.: nem tudnak írni, olvasni) társas kapcsolataik meggyengültek a társadalom előítéletei miatt kiszolgáltatott helyzetben vannak ezt tovább tetézi (helyzetük miatt) a közbiztonság hajléktalanokra kiterjesztett hiánya. A hajléktalanok ellen elkövetett leggyakoribb (bűn)cselekmények tehát, a testi sértés, a fizikai erőszak különböző formái (pl.: a hajléktalan erőszakos elkergetése lakóházakból), az élet elleni támadások (pl.: az áldozat felgyújtása), a rablás és a lopás (azaz, vagyon elleni bűncselekmények). Természetesen ezekben az esetekben általában nem nagy értékű vagyont (pénzt, ékszereket, drága műszaki cikkeket, stb.) tulajdonítanak el (így az esetek túlnyomó részében rendőri eljárás sem indítható) a sértettől, hanem számára az utcán való megélhetéshez szükséges és elengedhetetlen személyes tárgyakat (pl.: cipő, egyéb ruhanemű, takaró, élelmiszer, és így tovább). Érdekes módon a hajléktalanok egy része/ nagy része pont a lopások (és a verekedések) miatt nem meri igénybe venni a hajléktalanszállókat. Sőt, az életükkel járó visszahúzódás és elzárkózás miatt, az irántuk elkövetett sérelmeket sem jelentik senkinek, azok pedig ki sem derülnek. 19

21 Így pedig a rendőri szervek sem tudják érdemben végezni munkájukat, pedig ahogy a következő esetek is mutatják (ellentétben a közhiedelmekkel) a rend őrei igenis törődnek az utcára szorult emberekkel. Gyakran szállítják be őket kórházakba, átmeneti szállókba ezzel számtalan esetben megmentve a hajléktalanok életét. Nem mindennapi esemény történt a Blaha Lujza téri aluljáróban. Nem az elejétől voltam jelen, éppen csak a végét kaptam el, de az látszik, hogy a hajléktalan férfin nincs cipő. A rendőrök készek voltak segíteni. A -4 C fokban, zokniban fagyoskodó hajléktalan férfinek vásároltak, vagy szereztek vadonatúj cipőket olvasható a videó alatt, amelyet a youtubre-ra töltöttek fel. A felvételt azóta több mint 200 ezren töltötték le, és egyre népszerűbb a Facebookon is. 7 Siófoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának járőrei január 9-én kora este a balatonvilágosi vasútállomáson, az állomásépület ajtajában egy földön fekvő személyt találtak. A férfit egy szolgálaton kívül lévő rendőr vette észre, aki segítséget kért számára. A 36 éves férfi elmondta, hogy hajléktalan, nem tud hol aludni és nagyon fázik. A rendőrök - hogy megmentsék a kihűléstől - a fiatalembert a siófoki hajléktalan szállóra vitték, ahol szociális elhelyezéséről intézkedtek. A balatonalmádi autóbusz pályaudvaron mozdulatlanul fekvő férfiról érkezett több bejelentés a városi rendőrkapitányságra szerda délután. A járőrök a bejelentés ellenőrzésekor az egyik padon rátaláltak a bejelentésben szereplő férfira, akinek a feje a föld felé lógott. Az igazoltatás során megállapították, hogy a férfi hajléktalan. A rendőrök a kihűlés veszélye miatt, illetve a további ellátás céljából gondoskodtak kórházba szállításáról. Sérelmére bűncselekményt nem követtek el, ittassága miatt pihent meg a padon. A járőrök a biztos haláltól mentették meg a férfit www. zsaru.hu 20

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN Btk. 305. (NIRIIVIANK) Védelem MÓDOSÍTOTT BEADVÁNY 2009.12.13 Készítette : Sebestyén Adalbert - THL5CK... BMF-NIK Mérnök Informatikus

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2012. év Kötelezően vezetendő dokumentáció a Krízisközpontok működtetéséhez Kötelezően

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK A hivatal érkeztető bélyegzője: Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami kárenyhítés iránti kérelem előterjesztéséhez

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

HAJLÉKTALANSÁG. Összeállította: Orvos Adrienn

HAJLÉKTALANSÁG. Összeállította: Orvos Adrienn HAJLÉKTALANSÁG Összeállította: Orvos Adrienn Csak néhány szám vagyis ember A KSH adatai szerint Magyarországon évente 300 fővel növekszik az otthonukat elveszítő emberek száma. Budapesten és Pest megyében

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 51/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok Kóta Tünde (igazgató, KIMISZ Pártfogó Felügyeleti Igazgatóság) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt KIMISZ nyitókonferencia

Részletesebben

A közterületen élőkkel kapcsolatos célkitűzések és jó gyakorlatok a nyugat-európai hajléktalan-stratégiákban

A közterületen élőkkel kapcsolatos célkitűzések és jó gyakorlatok a nyugat-európai hajléktalan-stratégiákban 1. dia A közterületen élőkkel kapcsolatos célkitűzések és jó gyakorlatok a nyugat-európai hajléktalan-stratégiákban 1 2. dia Európai kontextus 2008. Európai Parlament határozata az utcai hajléktalanság

Részletesebben

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10.

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10. 1. Dia És mégis bejöttek Nagy Zoltán Szakmai igazgató Menedékház Alapítvány 2010. szeptember 9 10. Üdvözlök mindenkit! Nagy Zoltán vagyok a Menedékház Alapítvány munkatársa. Előadásom egy modell kísérletről

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert. KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Dr. Felkai

Részletesebben

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér 1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. dr. Jásper András előadása 2008. november 28. 1 2. dia Kiegészítő cím: és szabálysértési dr. Jásper András előadása 2008. november

Részletesebben

Roma média-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban. Pécs, 2012. május 4-5.

Roma média-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban. Pécs, 2012. május 4-5. Roma média-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban Pécs, 2012. május 4-5. A két országos televízión futó délutáni kibeszélő show műsorokkal szemben megfogalmazott kifogások, panaszok : 1. Verbális

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

Gyermekbántalmazás kitekintés

Gyermekbántalmazás kitekintés Gyermekbántalmazás kitekintés Dr. Scheiber Dóra, Dr. Kovács Zsuzsa, Toma Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Dr. Kassai Tamás Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, Budapest MAVE megyei napok

Részletesebben

A gyermekbántalmazás specifikumai. Dr. Krivácsy Péter OMSz

A gyermekbántalmazás specifikumai. Dr. Krivácsy Péter OMSz A gyermekbántalmazás specifikumai Dr. Krivácsy Péter OMSz Kérdések - Önök szerint Agresszíven viselkednek-e a szülők bántalmazás esetén előttünk a gyermekkel? Elárulja-e a gyermek nekünk, hogy bántalmazták?

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Minden jog fenntartva www.onlinesikertitkok.hu 1 Ez a tanulmány olyan ideális lehetőségek felkutatásában fog segítséget adni, amelyek jó alapot adhatnak egy online

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele

Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele 2012. január 31. Kedves Barátaim! 2011-ben jelentősen bővítettük és diverzifikáltuk magyarországi karitatív tevékenységünket. A Magyar Vöröskereszt részére leszállított,

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Bemutatkozik a hódmezővásárhelyi Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény Korsós Sándor (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Bemutatkozik a hódmezővásárhelyi Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény Korsós Sándor (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Bemutatkozik a hódmezővásárhelyi Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény Korsós Sándor (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A szociális ellátás minősége, annak gyakorlati tapasztalatai,

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Hazánkban 1999-től minden évben, február 22-én emlékezünk meg a bűncselekmények áldozatairól.

Hazánkban 1999-től minden évben, február 22-én emlékezünk meg a bűncselekmények áldozatairól. Eleekkt trroonni ikkuuss Laakkoossssáággi i Bűűnnmeeggeel lőőzzééssi i IInnffoorrmáácci ióóss Reennddsszzeerr Okkt taat táássi i hhí írrl leevvéél l 2013.. ffeebrruáárr 14000/570-4/2013. ált. Áldozatvédelem

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív 14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Az adatokat bizalmasan kezeljük, csak a kutatás céljára használjuk fel. Szociális szükségletfelmérő kérdőív A kérdőív Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573, Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140, IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

Miért tartunk itt? Hajléktalanügyi országos konferencia 2008. Győri Péter: Miért tartunk itt?

Miért tartunk itt? Hajléktalanügyi országos konferencia 2008. Győri Péter: Miért tartunk itt? Győri Péter: Előadásomat ismét és még mindig Solt Ottília, Mezei György, Pik Katalin, Ungi Tibor és Bognár Szabolcs emlékének ajánlom Egy gondolatmenet lépései tézisek: 1. Az otthontalanság lakástalanság

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja.

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja. MEDIÁCIÓ A viták békés rendezésének útja. Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása

Részletesebben

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN 1. KÖZTERÜLETEN NE ÉLJENEK ÉS NE ALUDJANAK EMBEREK?! SPECIÁLIS KIHÍVÁSOK AZ UTCAI SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN SZEKCIÓVEZETŐ: MORVA EMÍLIA (MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET)

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges (1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el. (2) A hamis tanúzásra vonatkozó rendelkezéseket kell

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus Erőszakos bűnözésb Bilkei Pál kriminálpszichol lpszichológus Mit mutatnak a statisztikák? k? A legsúlyosabb lyosabb bűncselekmb ncselekmények nyek száma 2012-ben igen alacsony szintre süllyedt: s 221

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Iktatószám: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Napirendi pont:... ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából Bevezetés Kedves Ügyelőtársak! Január 26-án közgyűlésen számoltunk

Részletesebben

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program Mozgástér Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program A hajléktalan emberek számára a munkavégzés növelheti annak a lehetőségét, hogy enni és inni tudjanak, kapcsolatokat teremtsenek, megbecsülést

Részletesebben

ÁRU-, ÉS VAGYONVÉDELEM. 5.tétel

ÁRU-, ÉS VAGYONVÉDELEM. 5.tétel ÁRU-, ÉS VAGYONVÉDELEM 5.tétel Az áru és vagyonvédelem fontossága Az elmúlt évek óriási beruházásai, a bevásárló központok megjelenése, a tömeges vásárlás, az üzletek biztonságának újfajta értelmezését

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

A változások kényszere

A változások kényszere Péterfi Ferenc: A változások kényszere Milyen közösségi kihívások várnak a szakmánkra és a művelődési intézményekre, szervezetekre? peterfi@kkapcsolat.hu A változások természetéről - A változás állandósul;

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A.

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkosszolgálati eszközök története Heltai Gáspár (1570) az inkvizíció vizsgálati módszereiről: annakutána egynéhány

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Név: Születési név: Születési hely és idő: Anyja neve: Lakcím: Telefonszám: TAJ száma: Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Biztonságos internetet na de hogyan?

Biztonságos internetet na de hogyan? Helyünk a világban Ságvári Bence Biztonságos internetet na de hogyan? Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra konferencia, 2012.09.26., MTA Helyezzük el magunkat Európa térképén Egy vagy több kockázatos

Részletesebben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság V. kerületi Rendőrkapitánysága eljárást indított lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság V. kerületi Rendőrkapitánysága eljárást indított lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Hajóról lopott 2014. november 21. Egy hajóról lopott az ismeretlen férfi. A V. kerületi Rendőrkapitánysága eljárást indított lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz IGAZOLÁSOK LISTÁJA a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem adja be (1) a pályázóval egy lakcímre bejelentett személyekről szóló önkormányzati

Részletesebben

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve?

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve? 1 Megelőző elrendelése vagy mellőzése Bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható v. vádolt a gyermek Elzárással is sújtható szabálysértés miatt szabálysértési eljárás alá vonták a gyermeket

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2014 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2014 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2014 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gurály Zoltán Szabó Andrea A hivatalos nyilvántartások szerint Az

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

Deviancia. Normaszegő magatartásformák

Deviancia. Normaszegő magatartásformák Deviancia Normaszegő magatartásformák Alapfogalmak A normaszegést nevezik devianciának, a normaszegő viselkedést deviáns viselkedésnek. Deviáns viselkedésnek azokat a viselkedéseket nevezzük, amelyek eltérnek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE

AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE A közgyűlési határozatokról Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2011. október 10-én 10.00 órakor éves rendkívüli közgyűlést tartott.

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben