A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai"

Átírás

1 Kállai Barbara A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely országos tudományos pályázati felhívására beadott pályázat Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Győr, 2014

2 Tartalomjegyzék: Mottó oldal Előszó oldal Bevezető oldal A hajléktalanságról általában Történeti áttekintés oldal A hajléktalanság fogalma oldal Hajléktalanok becsült száma Magyarországon oldal Hajléktalanok száma Európa más országaiban oldal A hontalanná válás okai Interjú a Homeless of Budapest oldal szerkesztőivel oldal Általános okok oldal Az utca veszélyei Pozitív irány- A hajléktalanok ellen elkövetett bűncselekmények oldal Közbiztonság- a társadalom véleménye oldal A hajléktalan bűnözés- negatív irány oldal Miért válnak bűnözővé? oldal Megélhetés bűnözés és egyéb bűncselekmények, szabálysértések oldal Hajléktalanok egymás ellen oldal évi II. törvény oldal Megoldások, avagy Ne csak halat adj az éhezőnek, tanítsd meg halászni! oldal Összegzés Interjú Tarjányi Péterrel oldal Véleményezés oldal Zárószó oldal Köszönetnyilvánítás oldal Forrásjegyzék oldal 1

3 Tiszta ágyat és tiszta asszonyt Álmodik s vígan fölkacag, Kicsit több bért, egy jó tál ételt, Foltatlan ruhát, tisztességet S emberibb szavakat (Ady Endre- Álmodik a nyomor) 2

4 ELŐSZÓ A következőkben a Hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai című pályázatomat mutatom be, melyhez számos tanulmány, interjú és egyéb forrás szolgált segítségemül. Tanulmányomat a hajléktalanság általános ismertetésétől (azaz a hajléktalanság szociális megközelítésétől), a kérdés konkrét rendőrségi aspektusain keresztül, a probléma megoldását jelenthető mozzanatokig készítettem el, azzal a reménnyel, hogy a korunkat érintő globális jelenség nagyobb figyelmet kap, mind a társadalomtól, mind talán a felsőbb köröktől. Témaválasztásom azért esett erre a projektre, mert úgy vélem, hogy rohanó világunk átsiklik ezen - és számos más - problémán, anélkül, hogy kicsit is eltöprengene a következményeken vagy akár az esetleges megoldásokon. Korunk társadalmának könnyebb nem észrevenni a problémáit (hiszen ha úgy teszünk, hogy valami nem létezik, akkor az ugyebár nincs is) és főleg a fiataloknak, könnyebb felelősségmentes, kötetlen életet élni, ezáltal elkerülve az élettel amúgy együtt járó nehézségeket, akadályokat. Értve mindezt akár az oktatási-, akár a politikai-, de akár a magánéletre is. Bízom benne, hogy munkám eredményeként sikerült egy izgalmas és elgondolkodtató pályázatot készítenem, amely ha egy picit is töprengésre készteti az olvasót és közvetlen környezetét, már sikeresnek bizonyul számomra. 3

5 BEVEZETŐ Véleményem szerint, ha a hajléktalan kérdést, illetve témát rendészeti szempontból közelítem meg akkor tulajdonképpen két irányból kell vizsgálnom azt. Az egyik irány, amelyben a rendészeti szerv(ek) a hajléktalanok védelmére kelnek, míg a másik, mely során a rendőrség a hajléktalan elkövetők kárára, a társadalom biztonságának megőrzését szolgálja. A hajléktalan társadalom szempontjából nevezzük el ezt pozitív, illetve negatív iránynak (ezeket később részletezem is). Ahhoz azonban, hogy tisztán lássuk a konkrét rendészeti problémákat, meg kell ismerkednünk a téma szociális hátterével is. (Pályázatom első szakasza ehhez nyújt segítséget). Ezen fejezetben kitérek egy rövid történelmi áttekintésre, a hajléktalanság fogalmára, az utcán élők megközelítőleges számára és az utcai léthez vezethető okokra. Míg a második fejezetben a rendészeti megközelítéshez tartozó témaköröket taglalom, úgymint például: a hajléktalanok ellen elkövetett bűncselekmények vagy a hajléktalan bűnözés. 4

6 A HAJLÉKTALANSÁGRÓL ÁLTALÁBAN - A hajléktalan kérdés szociális megközelítése - A múlt Úgy vélem a történeti áttekintés szükséges eleme annak, hogy a kérdéskört illetően megfelelő rálátást kapjunk, illetve átfogóan lássuk a probléma egészét. Ehhez hívnám segítségül Bíró Gyula és Vadász Anikó tanulmányát, melyből röviden idézném a lényeget A szegénység, a nyomor minden történelmi korszakban jelen lévő jelenség, s a kezeléséhez, a képviselőihez való viszony eltérő volt. Sok helyen szegényházakat vagy dologházakat tartottak fenn, a koldusokat igyekeztek munkára nevelni, kényszeríteni, bár a legtöbb esetben természetesen nem a munkamorál hiánya vagy, a munkakerülés volt, ami valakit arra sarkallt, hogy ne dolgozzon. Sokkal inkább az, hogy elvesztette megélhetési forrását, s ha akart volna, akkor sem jutott lehetőséghez. Angliában szegénytörvények is születtek a probléma kezelésének érdekében. Hazánkban, a boldog békeidőkben a koldulási engedély még privilégium volt, a koldusok ismertek voltak az akkori hatóságok, a csendőrök előtt. Az engedélyek birtokosait nyilvántartották, s aki nem rendelkezett engedéllyel, azt kitiltották az adott területről, vagy bezárták. Az engedély, nagy kincs lévén, a koldus-családokban generációról generációra szállt, sokszor ez biztosította a család fennmaradását. A koldusokkal szembeni fellépés egyik alapja a régebbi időkben az évi XXI. törvénycikk volt, amely a közveszélyes munkakerülőkkel szemben bevezette a dologház intézményét. Ez tulajdonképpen egy biztonsági intézkedés és nem tettarányos, határozott tartalmú büntetés volt. Relatíve határozatlan tartamú szankció volt, amely l évnél rövidebb és 5 évnél hosszabb nem lehetett. 5

7 A két világháború közötti időszakban a szükséglakásokkal kapcsolatos jogviszonyokról szóló, 4780/1932. M. E. sz. rendelet kapcsán vetődött fel a hajléktalanság problémája, amelynek meghatározása szerint hajléktalannak azt kell tekinteni, aki körülményeinél fogva képtelen arra, hogy magának és családjának lakást biztosítson. Továbbá hajléktalannak kellett tekinteni azt az egyedülálló személyt is, aki a munkásszálló jellegű elhelyezés, az albérlet vagy az ágybérlet díját sem tudta kifizetni, és akiknek hatósági támogatás hiányában az utcán kellett volna töltenie az éjszakát. Az első lakáskódex 1953-as megjelenéséig a hajléktalanság kérdését lakásügyi problémaként fogta fel az akkori kormányzat, így azokat tekintették hajléktalanoknak, akik önállóan semmilyen módon nem tudtak a piacon lakáshoz jutni. Ebben az időben a helyhatóságok felelőssége volt a róluk való gondoskodás. A rendszerváltozást megelőző évtizedekben az állam viszonyulása a koldusokhoz alapvetően megváltozott, a koldulási engedély adta privilégium megszűnt. A hivatalos álláspont szerint ugyanis koldulás, mint jelenség nem létezett. Abban a korszakban a munkanélküliség sem létezett, s aki valamilyen okból nem dolgozott, vagy jövedelmét kéregetéssel próbálta kiegészíteni, azt ingyenélő, parazita munkakerülőnek titulálva elzárták a társadalomtól. Az évi 19. számú tvr. vezette be büntetőjogunkba a szigorított javító-nevelő munkát, amelyet fõ büntetési nemként határoztak meg. Célja a munkakerülő, parazita életmódot folytató személyek munkára szoktatása, kötelezése volt. Az új jogintézményt a közveszélyes munkakerülés vétségét elkövetőkkel szemben szabhatták ki, vagylagosan. Tartama 1-2 évig terjedt, halmazati és összbüntetés esetén 3 év lehetett, félszabad típusú intézmény volt. A közveszélyes munkakerülést az évi XXIII. törvény iktatta ki büntetőjogunkból, de maga a szigorított javító-nevelő munka csak az 1993-as Btk. módosítással szűnt meg, miután a 13/1992. (VIII. 7.) IM rendelet annak végrehajtását határozatlan időre felfüggesztette. A szemléletbeli változásban nagy szerepe volt az ENSZ-nek, amely az 1987-es évet a Hajléktalanok Nemzetközi Évének deklarálta. Az 1989-es év Magyarországon a hajléktalanság szempontjából is mérföldkőnek számít, mivel a hajléktalanok tömeges megjelenése ekkorra lett szembetűnő, s ekkor jelent meg a médiában is ban, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló törvényen keresztül pedig a törvényalkotásban is megjelent, bár idővel kiderültek a törvény hiányosságai, s az önálló törvény létrehozásának szükségessége 1 1 Bíró- Vadász: A hajléktalan személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények egyes forrásai 6

8 FOGALMA Egy vegyes összetételű hajléktalan társadalom jogi definiálása, illetve szabályozhatósága igen problematikus, leginkább a regisztrálhatatlanság, a személyes adatok ismeretének hiánya miatt. A hajléktalanságnak éppen ezért nincs is olyan általánosan elfogadott megfogalmazása, amellyel a politikusok, a jogalkotók, a jogalkalmazók, a gyakorlati és az elméleti szakemberek is egyetértenének. Jogi meghatározásuk a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján a következő: hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás és hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. Ha elolvassuk a jogszabályt láthatjuk, hogy szűkebben értelmezi a hajléktalan alanyokat, mint mi mindennapi életünk során. Hétköznapjainkban hajléktalannak nevezünk mindenkit, aki szakadtan öltözik, érezhetően mellőzi a tisztálkodást és éppen az utcán kéreget vagy esetleg valamelyik pályaudvar várójában melegedik (azaz szegény, munkanélküli). Így tehát gyakorlatilag hajléktalannak számít az is, aki ugyan rendelkezik bejelentett lakcímmel, de háza roskadozik, nyílászárómentes és nincs ellátva a víz, gáz és áram alapszükségletekkel sem. Ezen problémával maga a jogalkotó is tisztában van, hiszen a hajléktalanság meghatározása folyamatosan változott, bővült. A mai, korszerű megközelítések már magukba foglalják a hajléktalanság kockázatát és oksági viszonyait is, és a hajléktalanságot a társadalmi kirekesztettség egyik formájaként határozzák meg. Egyetlen ilyen gyakorlatias meghatározást szükségesnek tartok idézni, a hajléktalanságnak a FEANTSA (nemzetközi hajléktalanügyi szervezet) által adott meghatározását, amely szerint a hajléktalan embereknek 4 nagy csoportja van, úgymint: 1. a fedél nélküli emberek 2. a lakás hiányában intézményben élő emberek 3. a bizonytalan hajlékban lakó emberek 4. a lakhatási sztenderdeknek nem megfelelő lakásban vagy nem megfelelő lakhatási körülmények között élő emberek. 7

9 Ezen meghatározás alapján a FEANTSA úgy becsüli, hogy az EU-ban minimálisan 2,5-3 millió, reálisan 5 millió hajléktalan volt 1999-ben, és gyors növekedést prognosztizálták re 6,6 millió hajléktalan emberrel számoltak (akiknek a száma a mai napig növekvő tendenciát mutat). Ettől némileg eltérő képet mutat az egyes országok statisztikája. 2 HAJLÉKTALANOK (BECSÜLT) SZÁMA MAGYARORSZÁGON Kutatásaim során számos eltérő, teljesen más értékeket mutató statisztikákkal, illetve felmérési eredményekkel találkoztam. Legjobb szándékom szerint igyekszem most a leghitelesebbeket közölni. (Fotó: MTI ) Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy ez a diagram a hajléktalan otthonokban, szállásokon és éjjeli menedékhelyeken gondozottak (körülbelüli) számát jelöli (tehát a statisztikai adatokat befolyásolhatták pl. időjárási- (enyhe tél, vagy akár egy extrém csapadékos nyár) vagy egyéb tényezők is) és biztos, hogy a valódi hajléktalanok száma ezeknél az adatoknál magasabb! 2 Gyuris Tamás: Hajléktalanság nálunk - és az Unió országaiban 8

10 A grafikon azonban így is sokkoló adatokat közöl, hiszen már a évben a hontalanok száma fő fölé emelkedett, ami lássuk be egy kevesebb, mint 10 milliós lakosú, kis országban igencsak figyelemfelkeltő. Az ábra szerint 2012-ben 1243 fővel több hajléktalant láttak el Magyarországon, mint ben. Ilyen mértékű növekedésre az MTI által közzétett grafikon szerint 1993 óta csak ben volt példa, akkor 1535 személlyel nőtt a rendszerbe bekerülő hajléktalanok száma. Egy másik kutatás szerint, a hajléktalanság által leginkább érintett 63 településen összesen re becsülték az ott élő hajléktalan emberek számát az adott települések hajléktalanellátó intézményeinek a vezetői. Ez a ember jellemzően a FEANTSA-definició első két csoportjába tartozik, vagyis többé-kevésbé megfelel a magyar jogszabályi meghatározásnak. Amennyiben azonban a FEANTSA-meghatározás 3. és 4. csoportját is számba vesszük, úgy nagyságrenddel nagyobb számokat kaphatunk. Bizonytalan hajlékban élőnek számíthatjuk a lakhatási költségeiket fizetni képteleneket, ill. azokat, akik ellen emiatt per zajlik vagy zajlott. Ez pedig már szinte bármilyen megközelítés szerint többszázezer családot jelent. 3 Nem rózsásabb azonban a helyzet Európa más országaiban sem: Ország Kb. (fő) Ausztria Belgium (csak Brüsszelre vonatkozó adatok!) Finnország 7600 Franciaország Görögország Hollandia Németország Olaszország Oroszország Svédország (Forrás: 3 Gyuris Tamás: Hajléktalanság nálunk - és az Unió országaiban 9

11 Mint korábban felhívtam rá a figyelmet, rengeteg eltérő kutatási eredménnyel találkozhatunk témakörünk érintett részében, azonban a lényeg mindegyikből levezethető: A hajléktalanok, (hajléktalan családok) száma rendkívül gyorsan növekvő tendenciát mutat! A HONTALANNÁ VÁLÁS OKAI Anyaggyűjtésem e részében a Homeless of Budapest internetes oldal volt segítségemre. Kis Ervin Egon és Pivonka Krisztina szerkesztők által felhatalmazást kaptam adataik felhasználására és közzétételére, illetve szíves közreműködésükkel választ kaptam néhány kérdésemre is. Honnan jött az ötlet az oldal szerkesztésére? Mi a cél vele? A meghatározó impulzust Kriszta egyik képe adta, amely egy szakállas hobót ábrázol. A hajléktalanok sorsa egyébként mindig érdekelt, újságíró koromban többször készítettem interjút Iványi Gáborral, aki rengeteget tett értük. Ehhez hozzájött, hogy régóta követem a kitűnő Humans of New York blogot, ahol egy fotóban és néhány mondatban néha egészen mély történetek tárulnak fel hétköznapi New York-i emberekről. Ezekből állt össze a fejemben a Homeless of Budapest ötlete, és mivel Kriszta képe adta az ihletet, írtam neki, hogy lenne-e kedve hozzá. Nincs határozott célunk. Azt hiszem, bennem volt egy hiányérzet, hogy valami olyasmivel is foglalkozzak, ahol nem a pénz áll a középpontban. Abban bízom, hogy árnyalni tudjuk a hajléktalanokról kialakult közvélekedést és a blogon látottak alapján kiderül, hogy ez a fajta életmód nem feltétlenül a deviáns emberekre mért büntetés, hanem vannak olyan élethelyzetek, amikor nem működik a családi, társadalmi, kapcsolati háló, ami megóvhatná őket. Miben változott a véleményed (az oldal fennállása óta) a hajléktalanokról? A hajléktalanokkal való beszélgetés során már nem igazán érnek meglepetések: találkoztam angolul perfektül tudó, és többdiplomás emberrel is az utcán. Ezek a találkozások is azt igazolták, hogy bárkit érhet olyan szerencsétlenség az életében, ami után utcára kerül. Az internetezők reakciói viszont megleptek. Azzal, hogy mennyire sokrétűek voltak. 10

12 Hogy veszik az utcán élő emberek az érdeklődést? Segítőkészek, barátságosak vagy többségük inkább elutasító? Krisztina: Az interjúalanyok többsége vezetéknévvel együtt mutatkozik be, és nyíltan vállalja a fotózást is. Akadt persze néhány kivétel, akiről a családja, barátai nem tudják, hol és hogyan él. Ők általában nem szeretnék, ha a családjuk az interneten keresztül tudná meg a valóságot. Látsz reményt a fedélnélküliség problémájának megoldására? Egon: Nincs tökéletes társadalom, ezért a hajléktalanok problémájával mindig küszködni fogunk. Az már országonként eltérő, hogy mennyire súlyos a helyzet. Ez ugyanúgy függ a családtól, mint a társadalmi intézményektől: könnyen el tudom képzelni, hogy más országban jobb hajléktalannak lenni, mint itthon. De ezzel együtt, szerintem a hajléktalan- problémát teljesen nem lehet megoldani. Krisztina: Azzal, hogy emberszámba vesszük őket. Fontos célunk, hogy az emberek ne lenézzék őket, vagy csak elnézzenek felettük. Sokszor nem csak pár száz forint lehet a segítség számukra, hanem néhány kedves, jó szó, egy megértő mosoly, de akár egy kesztyű vagy egy csomag zsebkendő is nagyon sokat jelenthet. Nekünk nem kerül sokba a figyelmesség, ami nekik egy kis örömöt visz az életükbe. Krisztina és Egon munkássága lenyűgöző volt számomra, tisztelem őket azért, hogy szabadidejüket nem sajnálva igyekeznek felhívni a társadalom figyelmét a hajléktalan problémára; ráadásul a felhívásnak sikerült egy érdekes módját kiválasztaniuk, amiért mindenképpen elismerést érdemelnek. Ezúton kívánok nekik további sikeres és eredményes munkát! Most pedig, mielőtt rátérnék a hajléktalanná válás okaira - azok általános elemzésére, had mutassam be én is néhány ember történetét 11

13 Ferenc (53) - Meghalt a feleségem, alkoholista vagyok, és bejöttem ebbe a csávába. Hát a gyerekeket nem akarom belevinni, de ez van. - Hány gyereke van? - Van bőven. Öt. - Tudják, hogy itt él az utcán? (Rázza a fejét.) Nem segítenének? - Válság van! Maga ismeri Ózdot? Kohász voltam! Többek között. Kohász is, bányász is. Egyébként az alapszakmám kőműves. És akkor itt kell élnünk az utcán? Mit hozott nekünk a demokrácia? Ezt mondja meg! - Az emberek segítenek magának? - Igen. Hála istennek vannak jó emberek. Vannak jó emberek. István (53) - 53 éves vagyok, most töltöttem be december 31-én. - Isten éltesse! Hány órakor született? - Anyukám szerint este 11 órakor. Nem bírtam ki azt az egy órát, ami még vissza volt. - Nyughatatlan természetű? - Hát Lehet, azért is kerültem ide. Megmondom a frankót: kamionos voltam és elvették a jogosítványomat. Elveszettem a munkámat, tönkrement a családi életem, és onnét vagyok az utcán. Körülbelül olyan négy éve. - Mit csinált? - Ittas vezetés, személyautóval. 12

14 Én voltam a vagány: ne má, hogy ezt a matchboxot nem tudom elvezetni! Elvezettem én, nem is ez volt a gond, hanem aztán ahogy kanyarodtam fel az autópályára, belecsúsztam egy szalagkorlátba. Rám hívták a rendőrséget, egyből szonda, meg ilyenek. Nem sérült meg senki, de a jogosítványomat hat évre elvették. - Már bánja, gondolom - Nagyon bánom! Ezt nem kívánom senkinek, egyáltalán nem kívánom. A kamionozást nagyon szerettem, nem is a kamionnal rontottam el az életemet, hanem a személyautóval. A jogosítványomat most fogom az év végén visszakapni. Remélem vissza tudok térni a munkába, és lehet, hogy a családi életem is helyre fog jönni. Erzsébet (53) - Maszek zöldséges voltam, a metró Pöttyös utcai megállójánál volt az üzlet március 13-án nyitottam meg az élettársammal. De aztán a rengeteg cigaretta, meg hogy elkezdtem úgy viszonylag inni, nem részegségig, csak mégis megittam, ami kellett, szép lassan tönkretett. - Miért ivott? - Az első férjem vert minket anyámmal, aztán amikor meghalt, összejöttem egy másik férfival. Csak a szesz, meg a szesz, meg a cigaretta, ez töltötte ki az életünk. Volt egy négyszobás, 140 négyzetméteres lakásunk a Szentkirályi és Múzeum utca sarkán, azt eladtuk és a nyolcadik kerületbe költöztünk. Nem fizettük a rezsit, az önkormányzat egy darabig segített, adott segélyt, elengedte a tartozásokat, de végül minden elúszott. - Mikor volt ez? - Tizenöt éve. Azóta élek az utcán. Köszönöm, hogy meghallgattak. Megkönnyebbülés volt ezt így végiggondolni és elmondani. Kicsit jobb lett. 13

15 Veronika (33) - Mi a terve? - Kilábalni ebből. Munkát keresek folyamatosan. Ha munka van, lakás van, akkor minden van. Akkor a három gyerekemet is visszakapnám. - Hol vannak? - Állami gondozásban. Nehezen bírják, egy éve vannak ott. Előtte két évig az utcán éltünk, innen vitték el őket. - Hogy viselték az utcai életet? - Jól. Nézze, megszokták. Mindig kikerekítettem azt, hogy ne éhezzenek, ne fázzanak. Koldultam nappal a kutyával, éjszaka velük voltam. - Ha kívánhatna valamit, mit kérne? - Egy lakást, semmi mást. Két végzettségem van, nem vagyok hülyegyerek, nekem csak lakásra van szükségem ahhoz, hogy éljek. Kiraknám a politikusokat ide, éljenek itt egy éjszakát. Egyetlen éjszaka bőven elég lenne arra, hogy megtanulják, hogy milyen. Nem mindenki ide születik ám, úgy válunk hajléktalanná. Sokan vagyunk, rengetegen, egyetemi végzettséggel fekszenek a padokon. 14

16 Ahhoz, hogy valaki hontalanná (pontosabban hajléktalanná) váljon számos ok, tényező vezethet. Ezek lehetnek egyrészt családi, magánjellegű (pl.: válás, hirtelen jött betegség) illetve másrészről társadalmi okok is (pl.: munkahelyi leépítések). Pszichológiai, szociológiai felmérések már számos esetben kimutatták, hogy a gyermekkor és az akkori életkörülmények, a környezet meghatározóak az egyén fejlődése során. A legjellemzőbb családi okok körébe sorolhatóak az elvált, meghalt szülők, a szegénység, a családon belüli testi-lelki bántalmazás, és az ezekből levezethető egyéb körülmények (pl.: alkoholfüggő családtag, iskolázatlanság, el nem kezdett / félbehagyott iskola, és így tovább). A rossz családi háttér pedig ugródeszkát jelent a hajléktalanélet felé. A fentebb említett tényezők elől a gyermek elmenekül otthonról, s vagy megkezdi életét az utcán; vagy belép egy hirtelen jött házasságba, párkapcsolatba (ahol az esetek túlnyomó többségében csak folytatódik a szocializációs leépülés); esetleg bűncselekmény áldozata lesz, vagy pedig az öngyilkosságba menekül. Azaz a hiányos (akár az anyagi dolgokat nézve, de inkább a gyermek lelki fejlődését tekintve) és nélkülözésekkel teli gyerekkor kudarcos párkapcsolatokhoz, illetve újabb és újabb sérülésekhez, bizalmi és önbizalmi problémákhoz vezethet. Ezen problémák pedig magukkal vonják az ön és környezet pusztító magatartást, viselkedést (pl.: alkoholizmus, agresszió, stb.). Tehát a szülői minta hiánya, illetve a negatívminta döntő befolyással bírnak a gyermekek életében, akikről elmondható, hogy meghatározott helybe születnek a világba.

17 A megfelelő családi háttér nélkül szinte esélyük sincs megteremteni maguknak a megfelelő életkörülményeket; felnőtt korukra pedig marad az egzisztencia teljes hiánya (mind anyagi, mind emberi kapcsolati) majd az azt követő beletörődés és önfeladás Hajléktalansághoz azonban nem csak családi / magánéleti okok, hanem - mint korábban írtam - különböző társadalmi okok is vezethetnek (és nem csak gyermekkorban, hanem az ember idősebb korában is). Hiszen születhet valaki megfelelő körülmények közé, megkaphatja a megfelelő nevelést mind családi, mind iskolai környezetben, ám tőle független okok miatt mégis kerülhet utcára (akár egyik napról a másikra). Ilyen társadalmi okok a szegénység, az alacsony munkabérek, a bizonytalan munkahelyek, az iskolázottsági követelmények folytonos változása, ill. az irreálisan magas elvárások mind az oktatásban, mind a munka világában. S ezek a tényezők rengeteg esetben már nem egy-egy embert, hanem bizony egész családokat tesznek földönfutóvá, kikényszerítve őket ezzel az utcára. Az utcán élni pedig veszélyes 16

18 AZ UTCA VESZÉLYEI - A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai - Pozitív irány Ezzel a témakörrel pedig elérkeztünk a konkrét rendészeti megközelítéshez, azon belül is az általam pozitív irányként meghatározott nézőponthoz. Mint már írtam, pozitív irány alatt lényegében a rendőrség azon tevékenységét kell érteni, mellyel a hajléktalanság védelmét szolgálja, már amennyire szolgálni tudja A hajléktalanok ellen elkövetett bűncselekmények Az utca embere - többek között - ki van téve az időjárás változó és szélsőséges körülményeinek, a hiányos táplálkozásnak (vagy éppen a táplálkozás hiányának), betegségeknek, fertőzéseknek, különböző testi-lelki bántalmazásoknak, pszichikai támadásoknak (megvetés, szóbeli szidalmazás, kiközösítés, stb.) és a reményvesztettségnek. Fiatalkorúakból álló csoport vert meg egy hajléktalan férfit Budapesti Rendőr-főkapitányság (2013. november :24) A tizenévesek egymást biztatták a sértett bántalmazására. Negyedórán belül rendőrkézre kerültek. Térfigyelő diszpécsere riasztotta a rendőrjárőröket november 16-án 1 órakor a Lánchídnál lévő gyalogos átjáróhoz. A felvétel tanúsága szerint egy hat főből álló csoport több tagja minden előzmény nélkül ütni, rugdosni kezdett egy férfit, majd megakadályozva azt, hogy a földre tett táskáját felvegye, a hátizsákot egyszerűen a Dunába dobták. A hátizsákban a hajléktalan férfi értékei, tisztálkodó szerei, ruhaneműi voltak. A helyszínre küldött rendőr járőrök a kapott személyleírás alapján a Széchenyi rakparton figyeltek fel egy fiatal fiúkból álló társaságra. A csoport tagjaiban a sértett egyértelműen felismerte támadóit. A megállapítás szerint a éves fiatalok egymást heccelve, biztatva bántalmazták az általuk közrefogott 47 éves sértettet. A hat tinédzsert szándékos bűncselekmény elkövetése miatt a rendőrök, a bejelentést követő negyed órán belül elfogták és a Budapesti Rendőrfőkapitányság V. kerületi Rendőrkapitányságra állították elő. A bántalmazás ügyében a rendőrség büntetőeljárást indított. 4 4 www. police.hu 17

19 Két férfi, három eset (Megjelenés időpontja: , 09:56, hétfő) Egy duót vettek őrizetbe a tapolcai rendőrök január11-én, késő este, akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy 2012 szeptembere óta három alkalommal raboltak ki egy hajléktalan személyt. A sértett csupán 11-én délelőtt tett feljelentést, amikor beszámolt arról is, hogy az elkövetők első alkalommal késsel fenyegették meg, és az így átadott bankkártyájáról teljes vagyonát leemelték. Ezután még kétszer rabolták ki erőszakot alkalmazva. Miután az esetek a rendőrség tudomására jutottak, a nyomozók megkezdték az elkövetők felkutatását, ami fél nap alatt eredményre is vezetett. A 31 és 34 éves tapolcai lakosokat a rendőrkapitányságra előállították és őrizetbe vették, a házkutatások során pedig előkerültek az eltulajdonított bankkártyák is. A két férfit rablás bűncselekménye miatt gyanúsítottként hallgatták ki. 5. Egy 22 éves nőt vett őrizetbe a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya, akit azzal gyanúsítanak, hogy a már előzetes letartóztatásban lévő társával együtt július 13-án hajnalban kiraboltak és halálra vertek egy hajléktalant Szegeden. A duó a Kemes utcában megbeszélte, hogy ittasságát kihasználva kifosztják a padon alvó hajléktalant. A 47 éves alvó férfi arra riadt, hogy a nő a ruhájában matat, ezért mindkét támadója ütni, rúgni kezdte. Végül eltulajdonították a hajléktalan férfi pár száz forintját, amivel elmenekültek. A szerencsétlenül járt ember olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházban elhunyt. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sértés és rablás bűntette gyanúja miatt rendelt el nyomozást, és még tavaly július 19-én el is fogtak egy 21 éves fiatalembert, aki a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható volt. Ő azóta is előzetes letartóztatásban van. A most elfogott nő előzetes letartóztatását is kezdeményezte a főkapitányság. 6 5 www. zsaru.hu 6 www. zsaru.hu 18

20 A fenti példákból és más megtörtént esetekből is láthatjuk, hogy a hajléktalanokat folyamatosan érik atrocitások. Fiatalok pusztán buliból megverik, megszégyenítik őket. Sokszor lesznek egymás ellen elkövetett bántalmazások részesei. ( ) De gyakran esnek rablás, lopás és akár kínzás áldozatául is. Ezt támasztják alá azok a kutatási eredmények is, melyek szerint az utcán élő embereknek legalább két harmada szenvedett el már valamilyen kárt, illetve minden második hajléktalant bántalmaztak már valamilyen módon, az utcán töltött élete során. Mint említettem ezek az emberek könnyű prédának számítanak az elkövetők szemében, hiszen: az utcán élnek, így hiányzik életükből a lakás vagy ház által nyújtott fizikai biztonság az egészségügy és a megfelelő ellátás hiánya miatt rossz fizikális és mentális állapotban vannak (pl.: szenvedély-, pszichikai- vagy krónikus betegek) szellemileg elmaradottak - lehetnek- (pl.: nem tudnak írni, olvasni) társas kapcsolataik meggyengültek a társadalom előítéletei miatt kiszolgáltatott helyzetben vannak ezt tovább tetézi (helyzetük miatt) a közbiztonság hajléktalanokra kiterjesztett hiánya. A hajléktalanok ellen elkövetett leggyakoribb (bűn)cselekmények tehát, a testi sértés, a fizikai erőszak különböző formái (pl.: a hajléktalan erőszakos elkergetése lakóházakból), az élet elleni támadások (pl.: az áldozat felgyújtása), a rablás és a lopás (azaz, vagyon elleni bűncselekmények). Természetesen ezekben az esetekben általában nem nagy értékű vagyont (pénzt, ékszereket, drága műszaki cikkeket, stb.) tulajdonítanak el (így az esetek túlnyomó részében rendőri eljárás sem indítható) a sértettől, hanem számára az utcán való megélhetéshez szükséges és elengedhetetlen személyes tárgyakat (pl.: cipő, egyéb ruhanemű, takaró, élelmiszer, és így tovább). Érdekes módon a hajléktalanok egy része/ nagy része pont a lopások (és a verekedések) miatt nem meri igénybe venni a hajléktalanszállókat. Sőt, az életükkel járó visszahúzódás és elzárkózás miatt, az irántuk elkövetett sérelmeket sem jelentik senkinek, azok pedig ki sem derülnek. 19

21 Így pedig a rendőri szervek sem tudják érdemben végezni munkájukat, pedig ahogy a következő esetek is mutatják (ellentétben a közhiedelmekkel) a rend őrei igenis törődnek az utcára szorult emberekkel. Gyakran szállítják be őket kórházakba, átmeneti szállókba ezzel számtalan esetben megmentve a hajléktalanok életét. Nem mindennapi esemény történt a Blaha Lujza téri aluljáróban. Nem az elejétől voltam jelen, éppen csak a végét kaptam el, de az látszik, hogy a hajléktalan férfin nincs cipő. A rendőrök készek voltak segíteni. A -4 C fokban, zokniban fagyoskodó hajléktalan férfinek vásároltak, vagy szereztek vadonatúj cipőket olvasható a videó alatt, amelyet a youtubre-ra töltöttek fel. A felvételt azóta több mint 200 ezren töltötték le, és egyre népszerűbb a Facebookon is. 7 Siófoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának járőrei január 9-én kora este a balatonvilágosi vasútállomáson, az állomásépület ajtajában egy földön fekvő személyt találtak. A férfit egy szolgálaton kívül lévő rendőr vette észre, aki segítséget kért számára. A 36 éves férfi elmondta, hogy hajléktalan, nem tud hol aludni és nagyon fázik. A rendőrök - hogy megmentsék a kihűléstől - a fiatalembert a siófoki hajléktalan szállóra vitték, ahol szociális elhelyezéséről intézkedtek. A balatonalmádi autóbusz pályaudvaron mozdulatlanul fekvő férfiról érkezett több bejelentés a városi rendőrkapitányságra szerda délután. A járőrök a bejelentés ellenőrzésekor az egyik padon rátaláltak a bejelentésben szereplő férfira, akinek a feje a föld felé lógott. Az igazoltatás során megállapították, hogy a férfi hajléktalan. A rendőrök a kihűlés veszélye miatt, illetve a további ellátás céljából gondoskodtak kórházba szállításáról. Sérelmére bűncselekményt nem követtek el, ittassága miatt pihent meg a padon. A járőrök a biztos haláltól mentették meg a férfit www. zsaru.hu 20

Kérdések és válaszok a hajléktalanságról

Kérdések és válaszok a hajléktalanságról Breitner Péter Gurály Zoltán Győri Péter Tartalomjegyzék 1 Kik a hajléktalanok? 2 Hajléktalanság és otthontalanság 3 A hajléktalanság személyes, családi okai 4 A hajléktalanság társadalmi okai 5 Hány hajléktalan

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL Szerkesztette CZIKE KLÁRA TAUSZ KATALIN A kötet a Phare Szociálpolitikai Fejlesztési Program és a Népjóléti Minisztérium támogatásával készült Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Győri Péter - Mezei György. Tíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról - 1999.

Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Győri Péter - Mezei György. Tíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról - 1999. 1 Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Győri Péter - Mezei György Tíz év után Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról - 1999. Homelesssness in Europe International Conference Hajszolt Balatonföldvár - Hungary

Részletesebben

Úgy érezte, szabadon él

Úgy érezte, szabadon él Csallóközi Réka Úgy érezte, szabadon él Bevezetés Jelen dolgozatomban a hetvenes évek végének, nyolcvanas évek elejének meghatározó szubkultúrájának, a csöves szubkultúrának bemutatására vállalkoztam.

Részletesebben

Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen 1

Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen 1 Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen 1 ELTE Szociológiai Intézet, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, Szegénységkutató Csoport 1 ESZCSM kutatási program

Részletesebben

Minőségi felmérés. Szegénység és kirekesztés az idős uniós polgárok körében

Minőségi felmérés. Szegénység és kirekesztés az idős uniós polgárok körében Minőségi felmérés Szegénység és kirekesztés az idős uniós polgárok körében Összesítő jelentés 2011. január Minőségi felmérés TNS Qual+ A felmérés az Európai Parlament felkérésére készült. A dokumentum

Részletesebben

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

Ezt egy életen át kell játszani és még azon is túl

Ezt egy életen át kell játszani és még azon is túl MAJLÁTH GYÖRGY TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT Ezt egy életen át kell játszani és még azon is túl Büntetőjogi Szekció A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi megítélése érvek, ellenérvek Kegyetlen

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12. Tóth Olga: ERÔSZAK A CSALÁDBAN A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű, kiegyensúlyozott elemzéseket bocsát

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

Stang Tünde. Szociális munka családokkal

Stang Tünde. Szociális munka családokkal Stang Tünde Szociális munka családokkal A szakma különböző területein dolgozó szociális munkások egyre inkább érzik, hogy a családok belső forrásai kiapadnak, nem tudják biztonságban tartani beteg, bajba

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, KAPCSOLAT ÉS HELYREÁLLÍTÁS

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, KAPCSOLAT ÉS HELYREÁLLÍTÁS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, KAPCSOLAT ÉS HELYREÁLLÍTÁS MEDIÁCIÓ ÉS RESZTORATÍV IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN Szerkesztette: Barabás Tünde Fellegi Borbála Windt Szandra Budapest, 2011 Az Európai

Részletesebben

Bencze Mátyás gyûlölet-bûncselekmények És ÍtÉlkezÉsi populizmus

Bencze Mátyás gyûlölet-bûncselekmények És ÍtÉlkezÉsi populizmus Bencze Mátyás gyûlölet-bûncselekmények És ÍtÉlkezÉsi populizmus Ezzel az írással a saját kutatásaim (a bírói ítélkezést befolyásoló tényezők szociológiai vizsgálata) eredményeit kívánom összekapcsolni

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról

A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról Kulcs a net világához! @ www A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról 2013 Kulcs a net világához! A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról

Részletesebben

H U M A N R I G H T S W A T C H. Addig, Amíg vér nem folyik védtelenség a családon belüli erőszak ellen magyarországon

H U M A N R I G H T S W A T C H. Addig, Amíg vér nem folyik védtelenség a családon belüli erőszak ellen magyarországon H U M A N R I G H T S W A T C H Addig, Amíg vér nem folyik védtelenség a családon belüli erőszak ellen magyarországon Addig, amíg vér nem folyik Védtelenség a családon belüli erőszak ellen Magyarországon

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG A Partners for Democratic Change International tagja A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI MAGYARORSZÁGON - 2008 - Budapest 2 A büntető ügyekben alkalmazható

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia.

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia. Gyovai: keményen evezünk Hogy lehet ezt szépen mondani...? Nem ezt vártuk, amikor megnyertük a választást. (4. o.) A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az

Részletesebben